РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ОПШТИНА ЗЕМУН
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
БАТАЈНИЦА
Браће Михајловић-Трипић 2
Тел/факс: 011/ 7870 046, 7870 277
Интернет презентација: www.osbrankoradicevic.edu.rs
Електронска пошта: [email protected]
ПИБ: 100093476
Матични број: 07021038
РАЗВОЈНИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ЗА ПЕРИОД
ОД ШКОЛСКЕ 2014/2015. ДО 2016/2017. ГОДИНЕ
Београд, јун 2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
2
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Химна наше школе
Наша школа има лепо име
И ми се поносимо тиме,
Многе школе овако се зову,
Али ми волимо ову.
Рефрен:
Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила,
У њој насмејана и весела дружина увек била.
Кренула давно, отворила врата
Знања, другарства и среће
Која никад избледети неће.
Моја школа већ дуго постоји
И успехе више и не броји.
Сваког дана све су бољи ђаци
И прваци и ђаци осмаци.
Рефрен:
Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила...
Наставници, добри људи,
за доброту, игру и знање,
Хвала вама, хвала, хвала свима
на великим успесима!
Рефрен:
Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила...
Ко се пише тај се воли,
Тако је у нашој школи.
Иако смо различитих ћуди,
Постаћемо добри људи.
Рефрен:
Моја школа „Бранко Радичевић“ поносита, мила...
3
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Аутори стихова:
Драгица Видовић и Никола Веселиновић
Аутор музике и аранжмана:
Блажо Чавић, отац Тее Чавић и Филипа Чавића
На доради и обликовању стихова химне помогле су:
учитељице Данијела Илић и Љиљана Мијић
и наставница Милица Ћалић
На техничкој реализацији конкурса за химну учествовали су:
чланови Вршњачког тима са Весном Живановић, психологом
4
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Садржај
Химна наше школе................................................................................................................... 3
Садржај ..................................................................................................................................... 5
Кратак профил школе ............................................................................................................ 11
Основни подаци о школи................................................................................................... 11
Историјат школе ................................................................................................................. 12
Слике школе (некад и сад)................................................................................................. 13
Специфичности школе ....................................................................................................... 16
Материјално-технички услови ...................................................................................... 16
Информатичко-технолошка и мултимедијална опрема.............................................. 18
Људски ресурси школе................................................................................................... 19
Стручни профил запослених ......................................................................................... 19
Број ученика по школским годинама: .......................................................................... 20
Потреба за наставним кадром у наредном периоду ........................................................... 20
Фактори који утичу на развој школе.................................................................................... 23
Функционисање школе у локалном контексту ................................................................... 24
Подаци о образовно-наставно процесу................................................................................ 25
Интерна евалуација ............................................................................................................ 25
Екстерна евалуација ........................................................................................................... 26
СВОТ (SWOT) анализа.......................................................................................................... 27
Мисија школе ......................................................................................................................... 28
Мото школе ......................................................................................................................... 28
Визија школе .......................................................................................................................... 28
Приоритетне области развоја школе у наредном периоду (2014–2017)........................... 31
Први развојни циљ ............................................................................................................. 31
Други развојни циљ............................................................................................................ 31
Циљеви, задаци и активности ........................................................................................... 31
Први развојни циљ ......................................................................................................... 31
Школска 2014/2015. година ........................................................................................... 31
– Разредна настава – ....................................................................................................... 31
– Предметна настава –.................................................................................................... 33
Школска 2015/2016. година ........................................................................................... 38
5
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Разредна настава – ....................................................................................................... 38
– Предметна настава –.................................................................................................... 39
Школска 2016/2017. година ........................................................................................... 44
– Разредна настава – ....................................................................................................... 44
– Предметна настава –.................................................................................................... 45
Други развојни циљ ........................................................................................................ 50
Школска 2014/2015. година ........................................................................................... 50
– Разредна настава – ....................................................................................................... 50
– Предметна настава –.................................................................................................... 52
Школска 2015/2016. година ........................................................................................... 58
– Разредна настава – ....................................................................................................... 58
– Предметна настава –.................................................................................................... 59
Школска 2016/2017. година ........................................................................................... 65
– Разредна настава – ....................................................................................................... 65
– Предметна настава –.................................................................................................... 66
Евалуација школског развојног плана на нивоу школе .................................................. 72
Први развојни циљ ......................................................................................................... 72
Школска 2014/2015......................................................................................................... 72
– Разредна настава – ....................................................................................................... 72
– Предметна настава –.................................................................................................... 77
Школска 2015/2016. година ........................................................................................... 86
– Разредна настава – ....................................................................................................... 86
– Предметна настава –.................................................................................................... 90
Школска 2016/2017. година ........................................................................................... 99
– Разредна настава – ....................................................................................................... 99
– Предметна настава –.................................................................................................. 103
Други развојни циљ ...................................................................................................... 111
Школска 2014/2015. година ......................................................................................... 111
– Разредна настава – ..................................................................................................... 111
– Предметна настава –.................................................................................................. 117
Школска 2015/2016. година ......................................................................................... 129
– Разредна настава – ..................................................................................................... 129
– Предметна настава –.................................................................................................. 134
Школска 2016/2017. година ......................................................................................... 146
6
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Разредна настава – ..................................................................................................... 146
– Предметна настава –.................................................................................................. 152
Мониторинг развојног плана школе .................................................................................. 164
1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика
на завршном испиту............................................................................................................. 166
1.1.Област: математика .................................................................................................... 166
1.2. Област: српски језик ................................................................................................. 168
2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је
потребна додатна подршка.................................................................................................. 169
3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима........................................................................................................................... 171
4) Мере превенције осипања ученика ................................................................................ 174
5) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе
садржај појединих наставних предмета ............................................................................. 175
6) План припреме за завршни испит .................................................................................. 178
Област српски језик: ........................................................................................................ 178
Област математика: .......................................................................................................... 179
Област науке: .................................................................................................................... 180
7) План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте ............... 181
8) План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора ............. 182
План похађања акредитованих семинара....................................................................... 182
План стручног усавршавања унутар школе ................................................................... 183
Наставничко веће.......................................................................................................... 183
Стручна већа ................................................................................................................. 183
Огледни и угледни часови ........................................................................................... 184
Школска 2014/2015. година ......................................................................................... 184
– Разредна настава – ..................................................................................................... 184
– Предметна настава –.................................................................................................. 185
Школска 2015/2016. година ......................................................................................... 191
– Разредна настава – ..................................................................................................... 191
– Предметна настава –.................................................................................................. 192
Школска 2016/2017. година ......................................................................................... 197
– Разредна настава – ..................................................................................................... 197
7
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Предметна настава –.................................................................................................. 198
Вредновање сталног стручног усавршавања ................................................................. 203
9) Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика .......... 210
10) План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника.................. 211
11) План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе ................................. 212
12) План сарадње и умрежавања са другим школама и установама............................... 214
13) Друга питања од значаја за развој школе .................................................................... 215
Чланови Стручног актива за развојно планирање у школској 2013/2014. години ........ 216
Литература ............................................................................................................................ 217
Одлука Школског одбора .................................................................................................... 219
8
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
„Постоји само један предмет за образовање, а то је
живот у свим својим појавама.“
Алфред Норт Вајтхед
9
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
10
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Кратак профил школе
Основни подаци о школи
Пун назив школе
Основна школа „Бранко Радичевић“
Адреса
11273 Београд, Браће Михајловић-Трипић 2
Телефон
011/ 7870 046
Факс
011/7870 277
Веб-сајт
www.osbrankoradicevic.edu.rs
Електронска пошта
[email protected]
Дан школе
Дан рођења Бранка Радичевића – 28. март
Лого школе
Унутрашња површина школског
објекта
Површина школског дворишта
5610 m²
Број ученика у млађој смени (I–IV)
676
Број ученика у старијој смени (V–
VIII)
Укупан број ученика у школској
2013/2014.
Број смена у школи
532
Језик на којем се изводи настава
1 ha 32 ара 93 m²
1208
Две: од 8.00 и 14.00 (I-IV)
од 8.00 и 13.30 (V-VIII)
српски
11
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Историјат школе
Српска народна основна школа у Батајници отворена је 1708. године (према
„Грађа и повест школства“, Антон Цувај, стр. 325–327). У то време, школу су похађала
само мушка деца, јер за женску није ни постојала обавеза школовања. За учионицу је
служила црквена канцеларија, а потом зграда која је била покривена трском и у којој су
била два разреда. Старији ђаци су се звали псалтирци, а млађи – букварци.
Године 1880. је подигнута нова школска зграда у којој се данас налази ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“.
Школске 1955/56. године Основна школа „Бранко Радичевић“ је уведена у
регистар установа (Матични број: 070211038). За дан школе одређен је 28. март, дан
рођења великог песника.
У другом полугодишту школске 1958/59. године, школа добија нов простор у
Жељезничкој број 31 што олакшава услове рада у школи.
Дана 11. јула 1961. године формирана је Основна школа „Бошко Палковљевић
Пинки“ која је добила и новосаграђен објекат уз стару школску зграду у центру
Батајнице. Подељени су рејони школа, подељена су деца која су до тада учила у
скученим условима и обе школе су наставиле да се независно развијају.
Школа је 1982. године пресељена у новосаграђени објекат у Улици браће
Михајловић-Трипић 2 у чијем саставу није била изграђена сала за физичко васпитање и
која је тек 2009. године дограђена заједно са још једним школским објектом у којем су
кабинети, библиотека са медијатеком и службене просторије.
12
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Слике школе (некад и сад)
Јун 2006.
26. јун 2006.
13
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
26. јун 2008.
Децембар 2007.
14
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школа данас
15
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Специфичности школе
Материјално-технички услови
Васпитно-образовни рад одвија се у три наменски грађене зграде, повезане
пасарелама:
1. Крило „А“ – новоизграђени део школе у коме се налази 9 класичних учионица.
У овом делу школе налазе се и 4 припремна кабинета за наставнике, кабинет за
информатику, библиотека са медијатеком, зборница и канцеларије директора,
психолога, секретара и рачуноводства, стоматолошка ординација и свечана сала. Oве
учионице у млађој смени користе ученици трећег разреда (6 одељења), два одељења
четвртог разреда и једно одељење првог разреда, док се у старијој смени изводи
настава из хемије, физике, историје, географије и верске наставе. Две учионице у овом
крилу се користе у старијој смени као учионице за продужени боравак.
2. Крило „Б“ – стари део зграде (реновиран школске 2009/2010. године) има 16
класичних учионица, 2 кабинета за техничко образовање, кабинет за музичку културу,
кабинет за ликовну културу, кабинет за верску наставу, кабинет за грађанско
васпитање, 2 учионице кoје користи ПУ „Сима Милошевић“ из Земуна за 4 групе
предшколске деце. У овом делу налази се 9 кабинета за припрему наставника, архива, 2
канцеларије (педагог, канцеларија за видео надзор) и кухињско-трпезаријски блок. На
првом спрату су учионице у којима се изводи настава из српског језика, руског и
енглеског језика, на другом спрату се изводи настава из математике и биологије, а у
поткровљу ликовна култура, грађанско васпитање и верска настава. У старом делу
зграде у млађој смени ове учионице користе ученици првог, другог и четвртог разреда.
У подрумским просторијама се налазе радионица за домара, подстаница за
грејање и атомско склониште.
3. Крило „Ц“ – новоизграђена фискултурна сала са свлачионицама и кабинетом
наставника физичког васпитања.
Учионице
Библиотека
-медијатека
Радионице
Фискултур
на сала
Кабинети
Школска
кухиња
Укупно
за
школу
Школске
зграде
Површина у m2
5610
1550
140
90
584
90
426
Распоред учионица се може видети у табели која следи:
16
Ресурс
Остало
Кабибети
Кабинети-учионице
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Укупно кабинети-учионице
Ликовна култура
Музичка култура
Техничко
Информатика
Верска настава
Грађанско васпитање
Укупно кабинети
Библиотека-медијатека
Фискултурна сала
Свечана сала
Међукабинети
Директор
Психо-педагошка
служба
Секретар
Рачуноводство
Помоћно особље
Зборница
Кухиња и пратеће
просторије
Трпезарија
Учионице за
предшколце
Стоматолошка
ординација
Укупно
Укупан број
Опис
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Стање
(оценити од 1 до 5)
1=незадовољавајуће
2=задовољавајуће
3=добро
4=веома добро
5=одлично
4
2
2
2
2
1
4
2
1
20
1
1
2
1
2
1
8
1
2
1
13
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
1
1
3
1
5
5
5
5
1
5
1
5
2
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
31
17
Навести потребне
реконструкције
Потребно побољшати
квалитет прозора на
фискултурној сали и у
поткровљу.
Изражена је потреба за
клима-уређајима у свим
просторијама школе.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Информатичко-технолошка и мултимедијална опрема
Тип опреме
Број комада
Где се користи
Десктоп рачунар
1
Кабинет за информатику
Сервер
4
Кабинет за информатику
LCD монитор, миш и тастатура
31
Кабинет за информатику
WISC уређаји
30
Кабинет за информатику
1
1
1
1
1
4
3
1
1
9
Кабинет за информатику
Библиотека-медијатека
Канцеларија директора
Канцеларија психолога
Кабинет за информатику
Библиотека-медијатека
Канцеларије
Психолог
Педагог
По кабинетима
Лаптоп рачунари
9
По стручним већима
Бим-пројектори
9
По стручним већима
Аутоматска дијапројектора
2
Библиотека-медијатека
Видео-плејера
1
Библиотека-медијатека
Скенер
1
1
3
4
1
1
1
Библиотека-медијатека
Психолог
Библиотека-медијатека
Канцеларије
Психолог
Педагог
Кабинет за информатику
Фотокопир-апарати
2
Библиотека-медијатека
Телевизор
1
1
1
Библиотека-медијатека
Продужени боравак
Зборница
CD player
10
По стручним већима
DVD player
3
1
Библиотека-медијатека
Продужени боравак
Switch
Wireless Router
Десктоп рачунари
Штампачи
18
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Људски ресурси школе
Стручни
профил
Број
извршилаца
Учитељи
Наставници
Директор
Руководеће
Помоћник
особље
директора
Психолог
Стручни
Педагог
сарадници
Библиотекар
Медијатекар
Административно- Секретар
финансијско
Рачуновођа
особље
Благајник
Спремачице
Помоћно
Сервирка
техничко особље
Домари
Степен стручне спреме
I
II
III
IV
Наставно
особље
1
V
VI
VII
2
2
25
40
1
Специј.
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
Стручни профил запослених
Стручни
профил
Број
извршилаца
Учитељи
Наставници
Директор
Руководеће
Помоћник
особље
директора
Психолог
Педагог
Стручни
сарадници
Библиотекар
Медијатекар
Административ Секретар
но-финансијско Рачуновођа
особље
Благајник
Спремачице
Помоћно
Сервирка
техничко особље
Домари
Наставно
особље
Године стажа
До 10
година
7
13
11–20
година
11
15
1
21–30
година
8
11
Преко 30
година
1
4
1
1
1
1
7
1
1
1
19
1
1
1
1
5
5
1
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Број ученика по школским годинама:
Број ученика у
млађој смени
(I–IV)
481
494
538
591
634
651
676
Школска година
2007/2008.
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013.
2013/2014.
Број ученика у
старијој смени
(V–VIII)
455
492
492
480
497
515
532
Укупан број
ученика
(I–VIII)
936
986
1030
1071
1131
1166
1208
Анализирајући статистичке податке из претходних седам школских година
уочавамо устаљену тенденцију пораста броја ученика због чега наша школа улази у
категорију великих школа која имају своју динамику и проблематику рада проистеклу
из бројности и заузетости простора у којима се реализују наставне и ваннаставне
активности.
Потреба за наставним кадром у наредном периоду
Број одељења по разредима (од првог до четвртог) у периоду од 2014 –2017. године
Школска
година
Број
одељења
првог
разреда
Број
одељења
другог
разреда
Број
одељења
трећег
разреда
Број
Број
одељења одељења Укупно
четвртог продуженог одељења
разреда
боравка
2014/2015.
2015/2016.
6
6
6
6
6
6
7
6
2
2
27=25+2
26=24+2
2016/2017.
6
6
6
6
2
26=24+2
Број одељења по разредима (од петог до осмог) у периоду од 2014–2017. године
Школска
година
Број одељења
петог разреда
2014/2015.
6
2015/2016.
2016/2017.
7
6
Број одељења Број одељења
Број одељења Укупно
шестог
седмог
осмог разреда одељења
разреда
разреда
5
5
5
21
6
7
5
6
20
5
5
23
24
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Редни
број
Потребе за наставним кадром у периоду од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
у разредној настави (од првог до четвртог разреда)
Извршиоци
Број извршилаца Број извршилаца
за 2014/15.
за 2015/16.
1. Учитељи
Број извршилаца
за 2016/17.
25
25
24
2
2
2
3. Енглески језик
2,5
2,4
2,4
4. Верска настава
1,25
1,2
1,2
30,75
30,60
30,60
Учитељи
продужени боравак
2.
Укупно
Редни
број
Потребе за наставним кадром у периоду од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
у предметној настави (од петог до осмог разреда)
Недељни фонд часова
Извршиоци
Пети
разред
Шести
разред
Седми
разред
Осми
разред
По
предметима
1 Српски језик
5
4
4
4
18
2 Руски језик
2
2
2
2
18
3 Енглески језик
2
2
2
2
18
4 Ликовна култура
2
1
1
1
20
5 Музичка култура
2
1
1
1
20
6 Историја
1
2
2
2
20
7 Географија
1
2
2
2
20
8 Физика
0
2
2
2
20
9 Математика
4
4
4
4
18
10 Биологија
2
2
2
2
20
11 Хемија
0
0
2
2
20
Техничко и
12 информатичко
образовање
2+2
2+2
2+2
2+2
20
13 Физичко васпитање
2+1
2+1
2+1
2+1
20
14 Верска настава
1
1
1
1
20
15
Грађанско
васпитање
1
1
1
1
20
16
Други изборни
предмет
1
1
1
1
20
21
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Потреба за наставним кадром у периоду школске 2014/2015. до 2016/2017. године у
предметној наставни (од петог до осмог разреда)
Р. бр.
Предмет
1
Српски језик
2
Број извршилаца Број извршилаца Број извршилаца
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.
5
5,5
5,67
Руски језик
2,33
2,56
2,67
3
Енглески језик
2,33
2,56
2,67
4
Ликовна култура
1,35
1,50
1,50
5
Музичка култура
1,35
1,50
1,50
6
Историја
1,80
1,95
2,1
7
Географија
1,80
1,95
2,1
8
Физика
1,50
1,60
1,80
9
Математика
4,67
5,11
5,33
10
Биологија
2,1
2,3
2,4
11
Хемија
1,00
1,00
1,10
12
Техничко и
информатичко
образовање
4,20
4,60
4.80
13
Физичко васпитање
3,15
3,45
3,60
14
Верска настава
1,05
1,15
1,20
15
Грађанско васпитање
1,05
1,15
1,20
16
Други изборни
предмет
1,05
1,15
1,20
Укупно:
35,73
39,03
40,84
На основу уочене тенденције сталног раста броја ученика који похађају нашу
школу, у наредне три школске године биће нам потребно више извршилаца.
22
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Фактори који утичу на развој школе
Школа се налази у приградском насељу, на подручју општине Земун.
Територијално нам припада насеље које је грађено раних осамдесетих година. Школи
инклинирају и деца из насеља Бусије – ово насеље, иначе, потпада под територију
Основне школе „Станко Марић“ у Угриновцима, – и батајничког насеља Шангај, које
се налази на подручју Основне школе „Бошко Палковљевић Пинки“.
Батајница је подручје Београда где се још увек пуно гради, претежно су то
породичне куће и мање стамбене зграде због чега локалне школе немају проблем са
одржавањем броја ученика, пре би се могло рећи да имамо проблем да омогућимо
свима који би желели да иду у нашу школу да се у њу и упишу. Наша школа је велика
са великим бројем одељења (44) и великим бројем ђака (1208 у школској 2013/2014.).
Оно што је чини привлачном родитељима и деци јесте што имамо групе
предшколаца којима је уступљен простор у нашем објекту; предшколска деца се самим
тим навикну и заволе овај простор.
Постојање продуженог боравка у нашој школи је нарочито привлачно запосленим
и самохраним родитељима којима је обезбеђен надзор над њиховом децом док су они
на својој радној обавези. Родитељи наших ученика су претежно средње стручне
спреме, просечног животног стандарда.
23
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Функционисање школе у локалном контексту
Партнери наше школе су сви они који квалитетом, капацитетом и професијом
могу да нам помогну у решавању питања везаних за проблеме деце, који су
заговорници права деце на образовање.
Првенствено истичемо сарадњу са локалним основним школама – ОШ
„Светислав Голубовић Митраљета“ и „Бошко Палковљевић Пинки“ – која је
традиционално пријатељска и усмерена на формирање добронамерних односа међу
нашом децом.
Такође добру сарадњу имамо са ПУ „Др Сима Милошевић“ у Земуну, СОШ
„Сава Јовановић Сирогојно“, месном заједницом у Батајници, општином Земун,
православном Црквом Рођења Пресвете Богородице у Батајници, са издавачким кућама
(Нова школа, Публик Практикум, Клет и Логос), Домом здравља – дечијим одељењем
у Батајници и Саветовалиштем за децу и омладину у Топличкој улици у Земуну.
Добру сарадњу остварујемо и са Центром за социјални рад Земуна и МУП-ом на
локалном нивоу, првенствено са нашим школским полицајцем.
24
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Подаци о образовно-наставно процесу
Интерна евалуација
Према оцени наставника реализованој преко мете стања на седници Наставничког
већа у новембру 2013, области вредновања рада школе су оцењене следећим оценама:
Р. бр.
Област / група
Средња оцена
I
Годишњи програм рад и Школски програми
4
II
Настава и учење
3,75
III
Постигнућа ученика
3,63
IV
Подршка ученицима
3,88
V
Етос
4,13
VI
Ресурси
3,38
VII
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
4,33
Упоређујући резултате тимова за самовредновање поводом
постигнућа школе у сопственој области добили смо следеће податке:
оцењивања
Р. бр.
Област / група
Средња оцена
I
Годишњи програм рад и Школски програми
3
II
Настава и учење
3
III
Постигнућа ученика
3
IV
Подршка ученицима
3
V
Етос
3
VI
Ресурси
3
VII
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
3
Средња оцена
3
Постигнућа ученика су директно повезана са процесом наставе и учења и
подршком ученицима. Сматрамо да би требало радити на ове две поменуте области
како би се побољшала постигнућа ученика, тј. како би знање постало функционално,
како се то мери на завршном испиту на крају основног школовања, и било усклађено са
предвиђеним исходима и стандардима.
25
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Екстерна евалуација
Екстерна евалуација није реализована од стране Министарства просвете.
Очекујемо је, како је најављено, у наредном периоду.
26
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
СВОТ (SWOT) анализа
Наше предности (Strengths)
Успех ученика на такмичењима (3. место
међу основним школама општине Земун
у школској 2013/2014)
Велики број ваннаставних активности
Добри међуљудски односи
Наше слабости (Weaknesses)
Слаба и недовољна опремљеност
школских кабинета
Недовољна естетска уређеност школског
дворишта
Недовољна искоришћеност школске
кухиње
Радна дисциплина запослених
Хигијена школског објекта у целини
Непотпуна искоришћеност школског
простора
Наше могућности (Opportunities)
Наше препреке (Treats)
Људски ресурси – запослени
Недостатак финансијских средстава
Простор уредан, сређен, леп
Оптерећеност ученика обавезама и с тим у
вези и њихова недовољна мотивисаност
Транспарентност рада наставника –
школски веб-сајт и блогови наставник
27
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Мисија школе
Од ученика очекујемо да зна, разуме и уме да уради оно што је потребно у циљу
обликовања личних обележја и свог развоја.
Мото школе
„Постоји само један предмет за образовање, а то је живот у свим својим
појавама“ – Алфред Норт Вајтхед, 1929. у делу „Циљеви образовања“.
Визија школе
Формирати ученика који је оспособљен за предузетничко доживотно учење и
одрживи развој и „зелено“ размишљање.
Видимо школу као отворено окружење за учење.
У предузетној школи – предузетни наставник мисли и делује на предузетни начин
и претаче идеју у дела и кроз свој пример учи своје ђаке.
Предузетничко образовање има за циљ да промовише креативност, иновацију и
самопоуздање ученика и може да укључује:
– развој личних потенцијала и вештина (креативност, смисао за иницијативу,
ризиковање, самосталност, тимски дух и вођство),
– могућност утицања на каријеру (професионалну оријентацију),
– предузетничка писменост сваког детета.
Према извештају Светског економског форума, предузетничко образовање
садржи следеће три компоненте:
1. Лични развој: Предузетничко образовање треба да гради самопоуздање,
мотивише напредак, јача предузетнички дух, негује жељу за успехом и инспирише на
акцију.
2. Пословни развој: техничка, финансијска писменост и вештина бављења
самозапошљавањем, запошљавањем и предузетништвом које могу довести до
сопственог унапређења. Тиче се пословних (којих у основној школи нема) и
функционалних наставних програма.
3. Развој предузетничких вештина: Обучавања за социјалне вештине,
умрежавање, креативно решавање проблема, тражење прилика, продавање,
интервјуисање, презентације, бављење бирократијом, локалне културне норме и како
оне утичу на пословање и слично (Предузетничко учење, 22).
Укратко: Предузетничко учење је концепт образовања и обуке који подржава
предузетнички начин размишљања и заснива се на усавршавању појединца. Овакво
образовање укључује основне принципе ефикасности у свакодневном животу, и није
му примарни циљ започињање сопственог бизнис а .
28
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Процес предузетничког учења мора да буде заснован на исходу и углавном
фокусиран на ученика кроз употребу исказа исхода учења који експлицитно приказују
шта се од ученика очекује да зна, разуме и уме да уради.
Исходи учења за наше ученике су следећи:
1. У домену знања ученика
1. Дефинисати и објаснити разлику између „бити предузетник“ и „деловати
предузетнички“
2. Објаснити зашто несташица захтева доношење одлуке
3. Препознати и дефинисати који производи и услуге су у понуди и потражњи на
локалном и националном нивоу
4. Дефинисати критеријуме потребне за доношење одлуке на индивидуалном и
групном нивоу и објаснити њихов утицај
5. Упоредити користи са трошковима
6. Израчунати продуктивност и утврдити компаративне предности
7. Утврдити различите могућности за радна места
8. Утврдити и описати најмање две различите каријерне путање
9. Објаснити важност пропратних трошкова и одрживог планирања (размишљати
зелено) за предузетничке делатности
10. Навести фазе предузетничке делатности у примеру на нивоу учионице или
школе
11. Утврдити кораке у решавању проблема и ризике и дати пример за сваки
12. Развити предузетничку идеју
13. Објаснити јавна добра и дати примере
2. У домену вештина ученика
1. Показати способност индивидуалног и рада у тимовима
2. Показати способност саопштавања идеја другима на ефикасан начин
3. Показати способност за креативно и иновативно размишљање
4. Показати вештине планирања, делегирања и вођења током групног рада
5. Показати способност коришћења „брејнсторминг“ методе
6. Израдити матрицу доношења одлука
7. Показати способност препознавања и навођења ризика
8. Одредити еколошке последице њихових акција
9. Илустровати способност за решавање проблема и доношења одлука заједно са
другима
10. Показати способност оцењивања резултата и процеса из групног рада
11. Показати како направити план производње
12. Представити предузетничку идеју
13. Оценити сопствена средства и компетенције
29
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
3. У домену исхода учења
1. Преузети одговорност за завршетак задатака, испуњење обавеза и рокова
2. Преузети иницијативу за умрежавање са појединцима и групама
3. Показати способност за самостални рад
4. Показати способност поштовања других
5. Показати способност прихватања иновација и промена
6. Показати одговорност за јавна добра
Методе учења и подучавања које ће се користити у постизавању исхода су:
предавања, дискусије, групни рад, презентација вршњачке групе, локалне посете,
интервјуи, анализе, синтезе, евалуација и сличне активности.
Наставничке методе су фокусиране на ученика и користе активне методе
учења/наставе, а ту спадају: тимски рад, тематско и интердисциплинарно планирање,
студије случаја, приче о успеху, тимско подучавање, студијске посете и гостујући
предавачи.
30
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Приоритетне области развоја школе у наредном периоду
(2014–2017)
Први развојни циљ
У области „настава и учење“ развијамо предузетничку личност ученика која се
одликује предузетничким знањима, вештинама и ставовима.
Други развојни циљ
У области „подршка ученицима“ развијамо предузетничку личност ученика која се
одликује предузетничким знањима, вештинама и ставовима.
Циљеви, задаци и активности
Први развојни циљ
У области „настава и учење“ развијамо предузетничку личност ученика која се
одликује предузетничким знањима, вештинама и ставовима.
Школска 2014/2015. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Mузичка култура:
Упознајмо још неке дечје инструменте
Oгледни час
Mатематика
Задаци са две рачунске операције
Огледни час:
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима у
стругарску радионицу
Oгледни час
Ликовна култура
Израда брошева, привезака, посуда за
базар
Љиљана Мијић и
Милица Тишма
Лола Глођајевић
Дивна Атлагић
Весна Стојаковић
Љиљана Бодрожић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Марија Симић
Анита Бура,
Стегић Славица
31
Време реализације
Октобар 2014.
Октобар 2014.
Новембар 2014.
Децембар
2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Математика
Сабирање и одузимање до 20
(утврђивање)
Oгледни час
Српски језик
Свети Сава у народној књижевности
Oгледни час
Природа и друштво
Природна богатства и сакупљање
рециклажног материјала
Oгледни час
Народна традиција
Биљке
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима у галерију
Конзул
Oгледни час
Mатематика
Задаци са две рачунске операције
Oгледни час
Народна традиција
Занати – печење хлеба
Oгледни час
Ликовна култура
Чувајмо околину
Младен Ђекић
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Милица Ћалић,
Ивана Тошић,
Данијела Вучковић,
Љубица Станковић
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Време реализације
Децембар 2014.
Јануар 2015.
Март 2014.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Април 2015.
С. Ј. Таталовић
М. Б. Килибарда
С. Тасић
Април 2015.
Мирјана Рацић
Славица Денић
Aприл 2015.
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Април 2015.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Април 2015.
Јелена Павлица
Ана Матић
Славица Денић
Професор ликовног
Одељења 5/2 и 5/6
Мај 2015.
32
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Математика
Једначине са множењем и дељењем
(обрада)
Oгледни час
Музичка култура
Песме и игре из Европе
Oгледни час
Математика
Разломци
Време реализације
Оливера Ђурђевић
Мај 2015.
Лидија Буловић
Данијела Вучковић
Марија Ђурић
Александра
Марковић
Мај 2015.
Светлана
Бјелопавлић
Јун 2015.
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Свети Сава“, Војислав Илић, 6. разред
Огледни час
Народне лирске посленичке песме, 7.
разред
Огледни час
„Поп Ћира и поп Спира“, Стеван Сремац,
7. разред
Огледни час
„Дневник Ане Франк“, 7. разред
Огледни час
„Живот и обичаји народа српског“, Вук
Стефановић Караџић, 6. разред
Милица Ћалић
Јануар 2015.
Миланка Бамбић
2014/2015
Драгана Ступар
2014/2015
Анита Петровић
Богдановић
2014/2015.
Виолета Тошић
2014/2015.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Превод научнопопуларног или забавног
програма
Љубица Тркуља
33
Октобар 2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Напиши песму (на основу приказаних
слика), VII разред
Огледни час
Food (the restaurant menu – translate and
design it)
Време реализације
Светлана Стефанов
Октобар 2014.
Татјана Кричковић
Новембар 2014.
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Добро пожаловать в Россию VI
Огледни час
Времена глаголов VII
Огледни час
Космос V
Огледни час
А. С. Пушкин
Пројекат – Први светски рат
Александра
Марковић
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Горан Милић
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Милица Ћалић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Горан Милић
Наташа Предојевић
2014/2015.
2014/2015.
2014/2015.
2014/2015.
2014/2015.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Oгледни час
Српски језик
Свети Сава у народној књижевности
Љубица Станковић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Милица Ћалић
Ивана Тошић
Данијела Вучковић
34
Јануар 2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
Музичка култура, 3. разред
Песме и игре из Европе
Данијела
Младеновић
Лидија Буловић
Марија Ђурић
Александра
Марковић
Љубица Тркуља,
Јулка Кнежевић
Мај 2015.
ИСТОРИЈА
Огледни час
Велики рат – човек и технологија рата
Огледни час
Први светски рат
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
Ивана Тошић
Јелена Богдановић
Децембар
2014.
2014/2015
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Привреда и привредне делатности
Огледни час
Космос
Огледни час
Привредне делатности и гране
Марија Ђурић
Октобар 2014.
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Октобар 2014.
Бранкица Прица
Април 2015.
ФИЗИКА
Огледни час
Велики рат – човек и технологија рата
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Октобар 2014.
Огледни час
Полуга и њена примена
Мирјана Кисјелица
Фебруар 2015.
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Правоугли паралелограм (6.разред)
Огледни час
Дирихлеов принцип (6.разред)
Огледни час
Примена једначина (8. разред)
Светлана Тасић
Март 2015.
Владо Стојковић
Март 2015.
Маријана Мрђен
Март 2015.
35
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Правоугли координатни систем (7.
разред)
Данијела Петровић
Време реализације
Март 2015.
БИОЛОГИЈА
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Данијела Лукић
Николић
Огледни час
Јестиве и лековите биљке
Мај 2015.
ХЕМИЈА
Огледни час
Физичке и хемијске промене
Данијела Лукић
Николић
Октобар 2014.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VI разред
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VI разред
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VI разред
Јованка Вујаковић
Март 2015.
Драгослава
Петровић
Март 2015.
Слободан Каблар
Март 2015.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Кошарка – Хватање и додавање лопте – 6.
разред
Огледни час
Примопредаја штафетне палице – 7.
разред
Огледни час
Атлетика – Скок у даљ из залета – згрчна
техника – 8. разред
Зоран Ђорђевић
Септембар 2014.
Данијела
Симоновић
Октобар 2014.
Синиша Јакшић
Октобар 2014.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда веб-сајта у програму паблишер, 8.
разред
Тамара Бабић
36
Фебруар-март 2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Празник Светог Саве
Огледни час
Брига за творевину (екологија) са
православног страновишта (3. раз.)
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Милица Ћалић
Ивана Тошић
Данијела Вучковић
Љубица Станковић
Јануар 2015.
Ђорђе Остојић
Април 2015.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо научили у
овом разреду из Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
Јелена Николић
Мај 2015.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Презентација семинара „Гугл апликације
за Гугл генерације“
Увођење наградног картона
Огледни час
Народна традиција
Занати – одлазак са ученицима у галерију
„Конзул“
Огледни час
Први светски рат
Весна Живановић
Новембар 2014.
Весна Живановић
Други
класификациони
период школске
2014/2015.
Славица Денић
Мирјана Рацић
2014/2015.
Јелена Богдановић
Ивана Тошић
2014/2015.
37
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2015/2016. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Српски језик
Плави зец, Душко Радовић (обрада)
Oгледни час
Природа и друштво
Национални паркови Србије
Oгледни час
Математика
Број седам
Oгледни час
Народна традиција
У кући и око ње – село и град
Oгледни час
Свет око нас
Мерење времена
Oгледни час
Природа и друштво
Свако треба да брине о чистоћи околине и
сакупљање рециклажног материјала
Oгледни час
Свет око нас
Саобраћај
Oгледни час
Ликовна култура
Васкрсење Христово у ликовном
стваралаштву ученика
Oгледни час
Српски језик
Позоришна представа
Oгледни час
Природа и друштво
Трагови прошлости
Време реализације
Оливера Ђурђевић
Новембар 2015.
Лидија Буловић
Марија Ђурић
Децембар 2015.
Светлана
Бјелопавлић
Децембар 2015.
Јелена Павлица
Ана Матић
Јануар 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Март 2016.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Март 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Март 2016.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Љубица Станковић
Април 2016.
Анита Бура
Славица Стегић
Април 2016.
Мирјана Рацић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Мај 2016.
38
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Свет око нас
Различита занимања (обрада)
Oгледни час
Ликовна култура
Облици – израда фигура оригами и
техником колажирања
Oгледни час
Математика
Текстуални задаци
Oгледни час
Природа и друштво и Народна традиција
У свету занимања
Oгледни час
Природа и друштво
Река
Oгледни час
Српски језик
Шта је отац, Драган Лукић
Младен Ђекић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Слободанка ЈаићТаталовић
Ана Матић
Весна Стојаковић
Љиљана Мијић
Дивна Атлагић
Дивна Атлагић
Лола Глођајевић
Весна Стојаковић
Милица Тишма
Време реализације
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Волео сам вас“, А. С. Пушкин, 7. разред
Огледни час
„Власт“, Бранислав Нушић, 7. разред
Огледни час
„Писмо мајци“, Сергеј Јесењин, 8. разред
Милица Ћалић
2015/2016.
Драгана Ступар
2015/2016.
Анита Петровић
Богдановић
2015/2016
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Oгледни час
Present Simple – вршњачко учење
Огледни час/предузетништво
Present Continuous Tense – Power Point
презентација – VIII разред
Љубица Тркуља
Новембар 2015.
Светлана Стефанов
Новембар 2015.
39
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Огледни час
The sightseeing in England (travel agencies
and their offers)
Носилац
активности
Татјана Кричковић
Време реализације
Мај 2016.
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Путешествие по России, VIII разред
Огледни час
Наша школа, VI разред
Огледни час
Традиции в России
Огледни час
Что говорят русские, VII разред
Огледни час
Знаменитые люди: П. И. Чайковский, 75
год концертный зал
Огледни час
Есенин, VIII разред
Александра
Марковић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Горан Милић
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Данијела
Младеновић
Светлана Дражета
Милуровић
Анита Петровић
Богдановић
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Огледни час
Васкрсење Христово у ликовном
стваралаштву ученика
Љубица Станковић
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Април 2016.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
„Порука свету“ – Н. Живић, 5. разред
Данијела
Младеновић
Јелена Николић
Мај 2016.
ИСТОРИЈА
Огледни час
Велики рат – Србија у Великом рату
Александар
Тодосијевић
40
Децембар 2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Ивана Тошић
Жељка Павловић
Активност
Огледни час
Прва велика сеоба Срба
Време реализације
Април 2016.
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Васиона и васионска тела
Огледни час
Национални паркови Србије
Огледни час
Друштвено-економске одлике Европе
Марија Ђурић
Октобар 2015.
Наташа Предојевић
Јелена Петровић
Бранкица Прица
Децембар 2015.
Март 2016.
ФИЗИКА
Огледни час
Израда једноставних учила из физике за
тему Притисак
Огледни час
Нуклеарна енергија
Горан Милић
Драгослава
Петровић
Мај 2016.
Мирјана Кисјелица
Мај 2016.
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Круг (седми разред)
Огледни час
Питагорини бројеви
Огледни час
Бројевни изрази (6. разред)
Огледни час
Кружница и круг (5. разред)
Светлана Тасић
Март 2016.
Владо Стојковић
Март 2016.
Маријана Мрђен
Март 2016.
Данијела Петровић
Март 2016.
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Национални паркови
Огледни час
Вегетативно размножавање
Јелена Петровић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Децембар 2015.
Март 2016.
ХЕМИЈА
Огледни час
Витамини
Данијела Лукић
Николић
Јелена Петровић
41
Мај 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Огледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VII разред
Огледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VII разред
Огледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VII разред
Јованка Вујаковић
Април 2016.
Драгослава
Петровић
Април 2016.
Слободан Каблар
Април 2016.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Одбојка - Одбијање лопте прстима и
чекићем, 7. разред
Огледни час
Атлетика - техника истрајног трчања, 5.
разред
Огледни час
Одбојка - Одбијање лопте прстима и
чекићем, 7. разред
Зоран Ђорђевић
Октобар 2015.
Данијела
Симоновић
Март 2016.
Синиша Јакшић
Март 2016.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда рекламног плаката у програму
Word за продају артикла по избору
ученика 6. разреда
Тамара Бабић
Децембар 2015.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Васкрсење Христово у ликовном
стваралаштву ученика
Огледни час
Празновање Васрксења Христовог.
Васкрсење Христово у књижевном,
музичком и ликовном стваралаштву
ученика (3. раз.)
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Љубица Станковић
Април 2016.
Ђорђе Остојић
Април 2016.
42
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо научили у
овом разреду из Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
Јелена Николић
Мај 2016.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Предавање за Наставничко веће
Стрес у нашем позиву и како га
превазићи
Огледни час
Природа и друштво
Припремање здраве хране – самостални
рад ученика
Огледни час
Историја
Први светски рат, 7. разред
Весна Живановић
Славица Денић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Јелена Петровић
Јелена Богдановић
Наташа Предојевић
Ивана Тошић
43
Новембар 2015.
2015/2016.
2015/2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2016/2017. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Српски језик
Обрада штампаног слова С
Oгледни час
Природа и друштво
Сви раде
Огледни час
Српски језик
Себични џин, Оскар Вајлд (утврђивање)
Oгледни час
Свет око нас
Животне заједнице
Oгледни час
Народна традиција
Стари занати – Ткање, одлазак са
ученицима у кројачку радионицу
Oгледни час
Природа и друштво
Здравље је највеће богатство
Oгледни час
Ликовна култура
Лутка из школског кутка
Oгледни час
Природа и друштво
Рециклажа
Oгледни час
Математика
Једначине
Време реализације
Лидија Буловић
Славица Стегић
Октобар 2016.
Ана Матић
Јелена Павлица
Новембар 2016.
Младен Ђекић
Новембар 2016.
Мирјана Рацић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Славица Денић,
Јелена Петровић
Новембар 2016.
Новембар 2016.
Децембар 2016.
Светлана
Бјелопавлић
Април 2017.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Април 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Мај 2017.
44
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Ликовна култура
Плакат за представу:
„Лисица и гавран“ народна басна, или
„Бајка о рибару и рибици“, А. С. Пушкин
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Математика
Занимљиви задаци
Огледни час
Природа и друштво
Проводљивост материјала (обрада)
Oгледни час
Природа и друштво
Србија у доба Немањића
Oгледни час
Свет око нас
Династија Немањића
Oгледни час
Српски језик
Драматизација текста „Црвенкапа“
Време реализације
Анита Бура
Мај 2017.
Слободанка ЈаићТаталовић
Снежана Весић
Марија Симић
Маj 2017.
Славица Стегић
Лидија Буловић
Мај 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Мај 2017.
Оливера Ђурђевић
Јун 2017.
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Јун 2017.
Лола Глођајевић
Милица Тишма
Јун 2017.
Љиљана Мијић
Јун 2017.
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Тесла, портрет међу маскама“, Владимир Милица Ћалић
Пиштало, 8. разред
Огледни час
Драгана Ступар
„Кирија“, Бранислав Нушић
45
2016/2017.
2016/2017
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
„Капетан Џон Пиплфокс“, Душан
Радовић, 5. разред
Анита Петровић
Богдановић
Време реализације
2016/2017.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Љубица Тркуља
London – sightseeing
Огледни час
Светлана Стефанов
London – sightseeing
Огледни час
Christmas – Making the Christmas cards and Татјана Кричковић
selling them
Децембар 2016.
Децембар 2016.
Децембар 2016.
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Семейные традиции, VII разред
Огледни час
Калейдоскоп, V разред
Огледни час
Портфолио учеников, VIII разред
Огледни час
Интересные места Росии, VI разред
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Жељка Павловић
Ђорђе Остојић
Учитељи – народна
традиција
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Светлана Дражета
Милуровић
2016/2017.
2016/2017.
2016/2017.
2016/2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
Лимени дувачки инструменти, „Марш на
Дрину“ – С. Бинички, 7. разред
Данијела
Младеновић
Ивана Тошић
Јулка Кнежевић
46
Новембар 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ИСТОРИЈА
Огледни час
Француска револуција
Огледни час
Реформација и противреформација
Александар
Тодосијевић
Ивана Тошић
Жељка Павловић
Децембар 2016.
2016/2017.
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Национални паркови Србије
Огледни час
Пиринејско полуострво
Огледни час
Национални паркови Србије
Марија Ђурић
Децембар 2016.
Наташа Предојевић, Јануар 2017.
Бранкица Прица
Мај 2017.
ФИЗИКА
Огледни час
Израда једноставних учила из физике за
тему Равнотежа тела
Огледни час
Мерење
Горан Милић
Драгослава
Петровић
Фебруар 2017.
Мирјана Кисјелица
Октобар 2016.
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Осна симетрија у пракси (пети разред)
Огледни час
Многоугао (7. разред)
Огледни час
Конструкција троугла (6. разред)
Светлана Тасић
Новембар 2016.
Маријана Мрђен
Новембар 2016.
Данијела Петровић
Новембар 2016.
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Здравље је највеће богатство
Огледни час
Генетски модификоване биљке
Јелена Петровић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Славица Денић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Децембар 2016.
Мај 2017.
ХЕМИЈА
Огледни час
Вода
Данијела Лукић
Николић
47
Март 2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Огледни час
Израда презентације, VII разред
Огледни час
Израда презентације, VII разред
Огледни час
Израда презентације, VII разред
Јованка Вујаковић
Фебруар 2017.
Драгослава
Петровић
Фебруар 2017.
Слободан Каблар
Фебруар 2017.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Атлетика - Скок у даљ из залета - згрчна
техника, 8. разред
Огледни час
Рукомет - хватање и додавање лопте, 5.
разред
Огледни час
Атлетика - техника истрајног трчања, 5.
разред
Зоран Ђорђевић
Април 2017.
Данијела
Симоновић
Мај 2017.
Синиша Јакшић
Април 2017.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда рекламног плаката у програму
Word за продају артикла по избору
ученика 6. раз
Тамара Бабић
Децембар 2016.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Пост као израз љубави према Богу,
човеку и природи – Здравље је највеће
богатство
Огледни час
Христов живот у православној
иконографији (6. разред)
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Јелена Петровић
Славица Денић
Децембар 2016.
Ђорђе Остојић
Мај 2017.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо научили у
овом разреду из Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
Јелена Николић
48
Мај 2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Излагање за Наставничко веће
Елементи радионичарског рада у раду са
децом и родитељима
Огледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима у галерију
„Конзул“
Огледни час
Српски језик, 5. разред - лектира
Весна Живановић
Новембар 2016.
Славица Денић
Јелена Павлица
Ана Матић
2016/2017.
Јелена Богдановић
Виолета Тошић
2016/2017.
49
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Други развојни циљ
У области „подршка ученицима“ развијамо предузетничку личност ученика која
се одликује предузетничким знањима, вештинама и ставовима.
Школска 2014/2015. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
Приредба за пријем првака у ДС
Јелена Павлица
Октобар 2014.
Посета „Чаробном граду“
Миланка Чабрило
Децембар 2014.
Актив 1. разреда
Децембар 2014.
Милица Тишма
Децембар 2014.
Љиљана Мијић
Децембар 2014.
Весна Стојаковић
Децембар 2014.
Дивна Атлагић
Децембар 2014.
Актив 4. разреда
Децембар 2014.
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи и божићни базар
Деца деци
Базар – израда и продаја новогодишњих
украса
Украшавање хола за Светог Саву
Представа по договору стручног већа
учитеља
Посета Заводу за заштиту животне
средине
Приредба за Дан школе
Стручно веће
учитеља
Славица Стегић
Анита Бура
Актив 4. разреда
Стручно веће
учитеља
Лидија Буловић
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
50
Децембар 2014.
Април 2015.
Јануар 2015.
Фебруар 2015.
Март 2015.
Март 2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Стручно веће
учитеља
Март 2015.
Актив1. разреда
Март 2015.
Актив 3. разреда
Април 2015.
Приредба за прваке
Актив 4. разреда
Јун 2015.
Приредба за крај првог разреда
Јелена Павлица
Јун 2015.
Приредба за крај првог разреда
Ана Матић
Јун 2015.
Приредба за крај другог разреда
Милица Тишма
Јун 2015.
Приредба за крај школске године
Љиљана Мијић
Јун 2015.
Весна Стојаковић
Јун 2015.
Дивна Атлагић
Јун 2015.
Активност
Приредба за Дан школе
Посета музеју
Украшавање хола за Дан школе
Украшавање хола поводом Ускрса
Приредба за крај школске године
Приредба за крај школске године
Приредба за прваке
Приредба за крај трећег разреда
Актив учитеља
4.разреда
Љиљана Бодрожић
Мирјана Рацић
Време реализације
Март 2015.
Јун 2015.
Јун 2015.
Продајни базар
Младен Ђекић
Јун 2015.
Приредба за крај четвртог разреда
Актив учитеља
4.разреда
Јун 2015.
Оливера Ђурђевић
Током школске
2014/2015.
Рецитаторска секција
51
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сајам књига
Посета позоришту/биоскопу/музеју
Приредба поводом Светог Саве
Приредба поводом Дана школе
Литерарне секције
Рецитаторска секција
Драмске секције
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Виолета Тошић
Октобар 2014.
2014/2015.
Јануар 2015.
Март 2015.
2014/2015.
Милица Ћалић
2014/2015.
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
2014/2015.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Секција „Хајде да правимо“
Светлана Стефанов
52
2014/2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Туристичка понуда Београда на страним
језицима
Посета Британском савету
Носилац
активности
Љубица Тркуља
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Татјана Кричковић
Време реализације
Април 2015.
2014/2015.
РУСКИ ЈЕЗИК
Дани Русије: Я люблю Россию
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Москва город герой – 50 лет назад
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александар
Тодосијевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Посета Руском дому, учествовање на
Александра
конкурсима и активностима
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Секција руског језика - Добро пожаловать Александра
в Россию
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Велики концерт
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Новембар 2014.
Мај 2015.
2014/2015.
2014/2015.
Мај 2015.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Посета Београдској филхармонији
Данијела
Младеновић
Анита Петровић
Богдановић
53
У току другог
полугодишта
2014/2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ИСТОРИЈА
Учешће на наградном конкурсу
Истраживањем до знања у организацији
Удружења наставника „Доситеј
Обрадовић“. Менторски рад са
ученицима истраживачима
Изложба ученичких радова, фотографија,
слика посвећених обележавању
стогодишњице Великог рата
Одлазак са ученицима у Конак кнегиње
Љубице
Александар
Тодосијевић
Октобар-мај
2014/2015.
Ивана Тошић
Септембар 2014.
ГЕОГРАФИЈА
Фестивал науке
Квиз знања
Обележавање Дана планете Земље
Посета Планетаријуму
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Децембар 2014.
Март 2015.
Април 2015.
Наташа Предојевић
Октобар 2014.
Наташа Предојевић
Мај 2015.
Посета Заводу за заштиту животне
средине
Марија Ђурић
Нада Ристичевић
Лидија Буловић
Јелена Петровић
2014/2015.
Посета Опсерваторији
Бранкица Прица
2014/2015.
Посета Музеју Јована Цвијића
ФИЗИКА
Фестивал науке
Горан Милић
54
Децембар 2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Активност
Квиз знања
Посета Музеју Николе Тесле
Фестивал науке
Време реализације
Март 2015.
Горан Милић
Октобар 2014.
Мирјана Кисјелица
Децембар 2014.
МАТЕМАТИКА
Израда паноа на основу материјала са
огледног часа и часова секције
Посета манифестације под називом „Мај
месец математике – М3” коју организује
Центар за промоцију науке
Секција „Математика у пракси“
Посета музеју Николе Тесле
Изложба радова математичке секције на
крају шк. године
Базар
Учешће ученика у реализацији
општинског такмичења из математике
Данијела Петровић
2014/2015.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Мај 2015.
Маријана Мрђен
2014/2015.
Светлана Тасић
2014/2015.
Маријана Мрђен
Јун 2015.
Светлана Тасић
2014/2015.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Владо Стојковић
Маријана Мрђен
Март 2015.
БИОЛОГИЈА
Посета Заводу за заштиту животне
средине
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Лидија Буловић
55
2014/2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Квиз знања
Посета ЕКО – сајму
Носилац
активности
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Време реализације
Март 2015.
Октобар 2014.
ХЕМИЈА
Посета Фестивалу науке
Данијела Лукић
Николић
Децембар 2014.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Изложба и базар
Јованка Вујаковић
Драгослава
Петровић
Слободан Каблар
Мај и јуни 2015.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СПОРТ
Међуодељењска такмичења
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Сарадња са школама у Батајници - турнир Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
2014/2015.
Друго полугодиште
2014/2015.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Посета Рачунарској гимназији
Тамара Бабић
2014/2015.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Изложба: Буквар појмова (Шта смо
научили из Веронауке и Грађанског
васпитања од 5–8 разреда)
Жељка Павловић
Јелена Николић
56
Април, мај 2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Израда школског листа
Ђорђе Остојић
Време реализације
Март 2015.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Изложба: Буквар појмова (Шта смо
научили из Веронауке и Грађанског
васпитања од петог до осмог разреда)
Јелена Николић
Жељка Павловић
Април, мај 2015.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Графомоторичке вежбе са ученицима
првог разреда
Корективни рад са ученицима који имају
тешкоћа у учењу и раду
Припрема ученика за општинско
такмичење из Црвеног крста
Такмичење Читалачка значка са
ученицима 3. и 4. разреда
Секција Бранковим стопама
Секција за оријентиринг
Такмичење Читалачка значка са
ученицима 5. и 6. разреда
Секција Бранковим стопама
Марија Симић
2014/2015.
Марија Симић
2014/2015.
Марија Симић
2014/2015.
Славица Денић
2014/2015.
Славица Денић
2014/2015.
Весна Живановић
2014/2015.
Јелена Богдановић,
2014/2015.
Јелена Богдановић
2014/2015.
57
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2015/2016. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
Приредба за пријем првака у ДС
Јелена Павлица
Октобар 2014.
Маскенбал
Актив 1. Разреда
Децембар 2015.
Приредба посвећена Божићу
Миланка Чабрило
Децембар 2015.
Актив 2. разреда
Децембар 2015.
Украшавање хола за Нову годину
Деца деци
Новогодишњи базар
Стручно веће
учитеља
Стручно веће
учитеља
Украшавање хола поводом Светог Саве
Актив 4. разреда
Приредба за Дан школе
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Актив учитеља
1.разреда
Стручно веће
учитеља
Стручно веће
учитеља
Стручно веће
учитеља
Актив учитеља 1.
разреда
Славица Стегић
Анита Бура
Актив учитеља 4.
разреда
Приредба за Дан школе
Украшавање хола за Дан школе
Посета позоришној или балетској
представи
Ускршњи базар
Посета музеју
Ускршњи базар
Израда паноа за пијем првака у Дечији
савез
Приредба за крај првог разреда
Приредба за крај другог разреда
Ана Матић
58
Децембар 2015.
Децембар 2015.
Јануар 2016.
Март 2016.
Март 2016.
Март 2016.
Март 2016.
Април 2016.
Април 2016.
Април 2016.
Мај 2016.
Јун 2016.
Јун 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Приредба за крај другог разреда
Време реализације
Јелена Павлица
Јун 2016.
Приредба за крај школске године
Милица Тишма
Јун 2016.
Приредба за крај школске године
Љиљана Мијић
Јун 2016.
Приредба за крај школске године
Дивна Атлагић
Јун 2016.
Приредба за крај школске године
Младен Ђекић
Јун 2016.
Весна Стојаковић
Јун 2016.
Актив учитеља 4.
разреда
Јун 2016.
Актив 4. Разреда
Јун 2016.
Оливера Ђурђевић
Током школске
2015/2016.
Приредба за крај школске године
Завршна приредба и приредба за пријем
првака и израда позивница за прваке
Приредба за прваке
Рецитаторска секција
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сајам књига
Посета позоришту/биоскопу/музеју
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
59
Октобар 2015.
2015/2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Виолета Тошић
Активност
Приредба поводом Светог Саве
Приредба поводом Дана школе
Литерарне секције
Рецитаторска секција
Драмске секције
Време реализације
Јануар 2016.
Март 2016.
2015/2016.
Милица Ћалић
2015/2016.
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
2015/2016.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Продајна изложба предмета са секције
Обележавање 400 година смрти Виљема
Шекспира
Посета Америчком кутку
Светлана Стефанов
Април 2016.
Љубица Тркуља
Април 2016.
Татјана Кричковић
2015/2016.
РУСКИ ЈЕЗИК
Изложба – Я люблю Россию
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Посета Руском дому, учествовање на
Александра
конкурсима и активностима
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Секција руског језика - Добро пожаловать Александра
в Россию
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
60
Новембар 2015.
2015/2016.
2015/2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Посета Народном позоришту
Данијела
Младеновић
Јулка Кнежевић
У току другог
полугодишта
2015/2016.
ИСТОРИЈА
Учешће на наградном конкурсу
Истраживањем до знањау организацији
Удружења наставника „Доситеј
Обрадовић“. Менторски рад са
ученицима истраживачима
Изложба ученичких радова, фотографија,
слика посвећених обележавању
стогодишњице Великог рата
Посета Музеју Јован Цвијић
Александар
Тодосијевић
Октобар-мај
2015/2016.
Ивана Тошић
Април 2016.
ГЕОГРАФИЈА
Фестивал науке
Квиз знања
Обележавање Дана планете Земље
Посета Планетаријуму
Посета Музеју Јована Цвијића
Квиз знања
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Горан Милић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Децембар 2015.
Март 2016.
Април 2016.
Наташа Предојевић
Октобар 2015.
Наташа Предојевић
Мај 2016.
Бранкица Прица
Јун 2016.
61
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ФИЗИКА
Фестивал науке
Горан Милић
Децембар 2015.
Квиз знања
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Март 2016.
Посета Музеју Николе Тесле
Горан Милић
Октобар 2015.
Посета Музеју Николе Тесле
Мирјана Кисјелица
Април 2016.
МАТЕМАТИКА
Израда паноа на основу материјала са
огледног часа и часова секције
Посета манифестације под називом „Мај
месец математике – М3” коју организује
Центар за промоцију науке
Секција „Математика у пракси“
Посета музеју Николе Тесле
Изложба радова математичке секције на
крају шк. године
Базар
Учешће ученика у реализацији
општинског такмичења из математике
Данијела Петровић
2015/2016.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Мај 2016.
Маријана Мрђен
2015/2016.
Светлана Тасић
2015/2016.
Маријана Мрђен
Јун 2016.
Светлана Тасић
2015/2016.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Владо Стојковић
Маријана Мрђен
Март 2016.
62
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
БИОЛОГИЈА
Квиз знања
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Посета ЕКО – сајму
Март 2016.
Октобар 2015.
ХЕМИЈА
Квиз знања
Данијела Лукић
Николић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Март 2016.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Секција
Архитектура и грађевинарство
Саобраћајна секција
Моделарска секција
Јованка Вујаковић
2015/2016.
Слободан Каблар
2015/2016
Драгослава
Петровић
2015/2016
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СПОРТ
Међуодељењска такмичења
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
63
2015/2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Сарадња са школама у Батајници - турнир Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Активност
Време реализације
Друго полугодиште
2015/2016.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Посета Електротехничкој школи у Земуну
Тамара Бабић
2015/2016.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Црквено-хорска секција: Федехофестивал дечијих хорова у Дечијем
културном центру у Београду
Израда школског листа
Жељка Павловић
Мај 2016.
Ђорђе Остојић
Март 2015.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Изложба:
Буквар појмова (Шта смо научили из
Веронауке и Грађанског васпитања од
петог до осмог разреда)
Јелена Николић
Жељка Павловић
Април, мај 2016.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Графомоторичке вежбе са ученицима
првог разреда
Корективни рад са ученицима који имају
тешкоћа у учењу и раду
Припрема ученика за општинско
такмичење из Црвеног крста
Такмичење Читалачка значка са
ученицима 3. и 4. разреда
Секција Бранковим стопама
Секција за оријентиринг
Такмичење Читалачка значка са
ученицима 5. и 6. разреда
Секција Бранковим стопама
Марија Симић
2015/2016.
Марија Симић
2015/2016.
Марија Симић
2015/2016.
Славица Денић
2015/2016.
Славица Денић
2015/2016.
Весна Живановић
2015/2016.
Јелена Богдановић,
2015/2016.
Јелена Богдановић
2015/2016.
64
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2016/2017. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
Лепе речи
Актив 2. разреда
Септембар 2016.
Приредба за пријем првака у Дечји савез
Јелена Павлица
Октобар 2014.
Приредба поводом празника Детињци,
Материце, Очеви
Деца деци
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Стручно веће
учитеља
Актив учитеља 2.
разреда
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Децембар 2016.
Децембар 2016.
Децембар 2016.
Актив 3. разреда
Децембар 2016
Милица Тишма
Децембар 2016.
Љиљана Мијић
Децембар 2016.
Весна Стојаковић
Децембар 2016.
Новогодишњи базар
Дивна Атлагић
Децембар 2016.
Маскенбал
Актив 2. разреда
Актив 1. разреда
Актив учитеља
2.разреда
Стручно веће
учитеља
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Украшавање хола за Нову годину
Представа по договору стручног већа
учитеља
Украшавање хола поводом Дана школе
Приредба за Дан школе
Приредба за Дан школе
Штафетне игре – међуодељењско
такмичење
Украшавање хола за Ускрс
Актив 1. разреда
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Децембар 2016.
Децембар 2016.
Фебруар 2017.
Март 2017.
Март 2017.
Март 2017.
Актив 2. разреда
Март 2017.
Актив3. разреда
Април 2017.
65
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Ускршњи базар
Стручно веће
учитеља
Стручно веће
учитеља
Лидија Буловић
Милева Војводић
Посета музеју
Посета Етнографском музеју
Израда паноа за пријем првака у Дечији
савез
Посета Ваздухопловном музеју
Април 2017
Април 2017.
Април 2017.
Анита Бура
Мај 2017.
Младен Ђекић
Мај 2017.
Приредба за крај трећег разреда
Ана Матић
Јун 2017.
Приредба за крај трећег разреда
Јелена Павлица
Јун 2017.
Приредба за крај школске године
Актив 4. разреда
Јун 2017.
Оливера Ђурђевић
Током школске
2016/2017.
Рецитаторска секција
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сајам књига
Посета позоришту/биоскопу/музеју
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
66
Октобар 2016.
2016/2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Виолета Тошић
Активност
Приредба поводом Светог Саве
Приредба поводом Дана школе
Литерарне секције
Рецитаторска секција
Драмске секције
Време реализације
Јануар 2017.
Март 2017.
2016/2017.
Милица Ћалић
2016/2017.
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
2016/2017.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Превод популарног цртаног филма
Светлана Стефанов
Септембар 2016.
Посета Equilibrio образовном центру
Љубица Тркуља
Септембар 2016.
Како учити енглески путем интернет
сајтова
Татјана Кричковић
2016/2017.
РУСКИ ЈЕЗИК
Посета Руском дому, учествовање на
конкурсима и активностима
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Секција руског језика - Добро пожаловать Александра
в Россию
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Изложба
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Љубица Станковић
67
2016/2017.
2016/2017.
Април 2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Изложба
Љубица Станковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Април 2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Велики школски концерт
Данијела
Младеновић
Јулка Кнежевић
Жељка Павловић
Милица Тишма
Мај 2017.
ИСТОРИЈА
Учешће на наградном конкурсу
Истраживањем до знањау организацији
Удружења наставника „Доситеј
Обрадовић“. Менторски рад са
ученицима истраживачима
Изложба ученичких радова, фотографија,
слика посвећених обележавању
стогодишњице Великог рата
Посета конаку кнегиње Љубице
Александар
Тодосијевић
Октобар-мај
2016/2017.
Ивана Тошић
Јун 2017.
ГЕОГРАФИЈА
Фестивал науке
Квиз знања
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
68
Децембар 2016.
Март 2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Активност
Обележавање Дана планете Земље
Посета Планетаријуму
Посета Музеју Јована Цвијића
Посета ЕКО – сајму
Обележавање Дана планете Земље
Време реализације
Април 2017.
Наташа Предојевић
Октобар 2016.
Наташа Предојевић
Мај 2017.
Марија Ђурић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Април 2017.
Бранкица Прица
Мај 2017.
ФИЗИКА
Фестивал науке
Горан Милић
Децембар 2016.
Квиз знања
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Март 2017.
Посета Музеју Николе Тесле
Горан Милић
Октобар 2016.
Квиз знања
Мирјана Кисјелица
Јун 2017.
МАТЕМАТИКА
Израда паноа на основу материјала са
огледног часа и часова секције
Посета манифестације под називом „Мај
месец математике – М3” коју организује
Центар за промоцију науке
Секција „Математика у пракси“
Посета музеју Николе Тесле
Изложба радова математичке секције на
крају шк. године
Данијела Петровић
2016/2017.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Мај 2017.
Маријана Мрђен
2016/2017.
Светлана Тасић
2016/2017.
Маријана Мрђен
Јун 2017.
69
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Базар
Учешће ученика у реализацији
општинског такмичења из математике
Време реализације
Светлана Тасић
2016/2017.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Владо Стојковић
Маријана Мрђен
Март 2017.
БИОЛОГИЈА
Квиз знања
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Посета ЕКО – сајму
Март 2017.
Октобар 2016.
ХЕМИЈА
Посета Природњачком музеј
Данијела Лукић
Николић
Октобар 2016.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Посета Музеју Николе Тесле
Прављење наставних учила за физику
Посета занатским радњама и фирмамаупознавање са процесом производње
Јованка Вујаковић
Април 2017.
Драгослава
Петровић
Друго полугодиште
2016/2017.
Слободан Каблар
2016/2017.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СПОРТ
Међуодељењска такмичења
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Сарадња са школама у Батајници - турнир Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
70
2016/2017.
Друго полугодиште
2016/2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Посета Средњој електротехничкој школи
„Раде Кончар“
Тамара Бабић
2016/2017.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Приредба поводом празника Материце
Израда школског листа
Жељка Павловић,
Миланка Чабрило
Децембар 2016.
Ђорђе Остојић
Март 2017.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Изложба: Буквар појмова (Шта смо
научили из Веронауке и Грађанског
васпитања од петог до осмог разреда)
Јелена Николић
Жељка Павловић
Април, мај 2017.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Графомоторичке вежбе са ученицима
првог разреда
Корективни рад са ученицима који имају
тешкоћа у учењу и раду
Припрема ученика за општинско
такмичење из Црвеног крста
Такмичење Читалачка значка са
ученицима 3. и 4. разреда
Секција Бранковим стопама
Посета Народној библиотеци Србије са
члановима секције и пасионираним
читачима
Секција за оријентиринг
Такмичење Читалачка значка са
ученицима 5. и 6. разреда
Секција Бранковим стопама
Марија Симић
2016/2017.
Марија Симић
2016/2017.
Марија Симић
2016/2017.
Славица Денић
2016/2017.
Јелена Богдановић
Славица Денић
2016/2017.
Јелена Богдановић
Славица Денић
2016/2017.
Весна Живановић
2016/2017.
Јелена Богдановић
2016/2017.
Јелена Богдановић,
Славица Денић
2016/2017.
71
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Евалуација школског развојног плана на нивоу школе
Први развојни циљ
Школска 2014/2015.
– Разредна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Mузичка култура
Упознајмо још неке дечје
инструменте
Oгледни час
Mатематика
Задаци са две рачунске
операције
Како ћемо знати да смо успели?
- 80% ученика показује способности
прихватања иновација и промена
– 80% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање
- 80% ученика показује способности
прихватања иновација и промена
– 80% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање
72
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање
Посматрање
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Октобар 2014.
Љиљана Мијић и
Милица Тишма
Октобар 2014.
Лола Глођајевић
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима
у стругарску радионицу
Oгледни час
Ликовна култура
Израда брошева, привезака,
посуда за базар
Огледни час
Математика
Сабирање и одузимање до 20;
утврђивање
Како ћемо знати да смо успели?
- 80% ученика показује способност за
креативно и иновативно стваралаштво
– 60% ученика показује вештине
планирања, лидерства и вођења током
групног рада
– 80% ученика показује способност
оцењивања резултата и процеса из
групног рада
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање,
способност индивидуалног и рада у
тимовима и уме да представи
предузетничку идеју
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин, показати
способност процене сопствених средстава
– 60% ученика усвојило неопходне
вештине
73
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање
Новембар 2014.
Љиљана Бодрожић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Марија Симић
Посматрање
евиденција
Децембар 2014.
Анита Бура,
Стегић Славица
Посматрање,
евиденција
Децембар 2014.
Младен Ђекић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Српски језик
Свети Сава у народној
књижевности
Oгледни час
Природа и друштво
Природна богатства и
сакупљање рециклажног
материјала
Oгледни час
Народна традиција
Биљке
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Како ћемо знати да смо успели?
80% ученика ће показати способност за
даљи самостални рад
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин, показати
способност процене сопствених
средстава,
одредити еколошке последице њихових
акција
–80 ٪
Показати одговорно понашање према
природи, развијање еколошке свести
– Групе су испуниле свој задатак 80%
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин, показати
способност процене сопствених средстава
–60% ученика усвојило неопходне
вештине.
74
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција;
резултати рада по
одређеним
областима,
разговор
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Јануар 2015.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Милица Ћалић,
Ивана Тошић,
Данијела Вучковић,
Љубица Станковић
Посматрање,
евиденција
Март 2014.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
На основу радова
ученика
(хербаријум)
Април 2015.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Април 2015.
Слобода ЈаићТаталовић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција,
ангажовање
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима
у галерију Конзул
Oгледни час
Mатематика
Задаци са две рачунске
операције
Oгледни час
Народна традиција
Занати – печење хлеба
Oгледни час
Ликовна култура
Чувајмо околину
Како ћемо знати да смо успели?
-Представљање предузетничке идеје
– Вештине креативног стварања
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
- Показати способности прихватања
иновација и промена
– Показати способност за креативно и
иновативно размишљање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине.
-Показати вештине планирања, лидерства
и вођења током групног рада – 30%
– Показати способност препознавања и
навођења ризика – 40%
– Групе су испуниле свој задатак 80%
- Показати способности за креативно и
иновативно размишљање, индивидуалног
и рада у тимовима
– Представити предузетничку идеју
– Одредити еколошке последице њихових
акција
– 70% ученика усвојило неопходне
вештине.
75
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање
Aприл 2015.
Мирјана Рацић
Славица Денић
Посматрање
Април 2015.
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Посматрање
Април 2015.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Мај 2015.
Јелена Павлица
Ана Матић
Славица Денић
Љубица Станковић
Посматрање
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Математика
Једначине са множењем и
дељењем (обрада)
Oгледни час
Музичка култура
Песме и игре из Европе
Oгледни час
Математика
Разломци
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин, показати
способност процене сопствених средстава
– 60% ученика усвојило неопходне
вештине
Показати иницијативу за умрежавање са
појединцима и групама
Групе су испуниле свој задатак
70% ученика врши процену рада других
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција,
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Мај 2015.
Оливера Ђурђевић
Посматрање,
дискусија
Мај 2015.
Лидија Буловић
Данијела Вучковић
Марија Ђурић
Александра
Марковић
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
Посматрање,
другима на ефикасан начин, показати
евиденција
способност процене сопствених средстава
–60%
Јун 2015.
Светлана
Бјелопавлић
76
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Предметна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Свети Сава“, Војислав Илић,
6. разред
Огледни час
Народне лирске посленичке
песме, 7. разред
Огледни час
„Поп Ћира и поп Спира“,
Стеван Сремац, 7. разред
Огледни час
„Дневник Ане Франк“, 7.
разред
Огледни час
„Живот и обичаји народа
српског“, Вук Стефановић
Караџић, 6. разред
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
70% ученика показује способност за
самостални рад
Посматрање,
евиденција
Јануар 2015.
Милица Ћалић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Миланка Бамбић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Драгана Ступар
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Анита Петровић
Богдановић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Виолета Тошић
Октобар 2014.
Љубица Тркуља
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Превод научнопопуларног или
забавног програма
50 % ученика показује способност за
самостални рад
77
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Напиши песму (на основу
приказаних слика), VII разред
Огледни час
Food (the restaurant menu –
translate and design it)
Како ћемо знати да смо успели?
60 % ученика показује иницијативу за
завршетак задатка
80% ученика показује способност за
иновативно и креативно размишљање
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Светлана Стефанов
Посматрање,
евиденција
Новембар 2014.
Татјана Кричковић
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Добро пожаловать в Россию,
VI разред
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза .
Огледни час
А. С. Пушкин
40% ученика показује развијену
способност критичког мишљења
Огледни час
Времена глаголов VII
70 % ученика развија способности за
тимски рад и истраживачки пројекат
78
Посматрање,
евиденција
2014/2015.
Посматрање,
евиденција
2014/2015
Посматрање,
евиденција
2014/2015.
Светлана Дражета
Милуровић,
Александра
Марковић,
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Милица Ћалић
Александра
Марковић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час Космос
Пројекат – Први светски рат
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
50 % ученика показује способност за
самостални рад
Посматрање,
евиденција
2014/2015.
Продукти
ученичких радова
2014/2015
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање
Носилац
евалуације
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Горан Милић
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Горан Милић
Наташа Предојевић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Oгледни час
Српски језик
Свети Сава у народној
књижевности
80% ученика ће показати способност за
даљи самостални рад
79
Посматрање,
евиденција;
резултати рада по
одређеним
областима,
разговор
Јануар 2015.
Љубица Станковић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Милица Ћалић
Ивана Тошић
Данијела Вучковић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
Музичка култура, 3. разред
Песме и игре из Европе
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање
Посматрање,
евиденција
Мај 2015.
Јулка Кнежеви
Лидија Буловић
Данијела
Младеновић
Марија Ђурић
Александра
Марковић
Љубива Тркуља
Децембар 2014.
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
ИСТОРИЈА
Огледни час
Велики рат – човек и
технологија рата
Огледни час
Први светски рат
60% ученика развија способност
критичког мишљења
Посматрање,
евиденција
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
Посматрање,
евиденција,
Јун 2015.
изложба и
презентација радова
Ивана Тошић
Јелена Богдановић
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Привреда и привредне
делатности
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
80
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Марија Ђурић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Космос
Огледни час
Привредне делатности и гране
Како ћемо знати да смо успели?
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Посматрање,
евиденција
Април 2015.
Бранкица Прица
Октобар 2014.
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Фебруар 2015.
Мирјана Кисјелица
Март 2015.
Светлана Тасић
ФИЗИКА
Огледни час
Велики рат – човек и
технологија рата
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Огледни час
Полуга и њена примена
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиденција,
евалуациони
упитник
Посматрање,
евиденција,
евалуациони
упитник
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Правоугли паралелограм,
6. разред
60% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и
показује способност за самостални рад
81
Посматрање,
евиденција,
ученички радови
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Правоугли координатни
систем,
7. разред
Огледни час
Примена једначина (8. разред)
Огледни час
Дирихлеов принцип,
6. разред
Како ћемо знати да смо успели?
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
Данијела Петровић
Посматрање
евиденција
Март 2015.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
Владо Стојковић
Посматрање,
евиденција
Мај 2015.
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Данијела Лукић
Николић
Посматрање,
евиденција,
евалуациони
упитник
Октобар 2014.
Данијела Лукић
Николић
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Јестиве и лековите биљке
Ученици показују способност за одабир
квалитетних производа, коришћење и
пласирање на тржиште, показују
креативно размишљање, развијају тимски
дух (очекивано 60%)
ХЕМИЈА
Огледни час
Физичке и хемијске промене
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
82
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом
пројекту, VI разред
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом
пројекту, VI разред
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом
пројекту, VI разред
60% ученика показује способност за
самостални рад
60% ученика показује вештину у
употреби алата
60% ученика показује способност за
самостални рад
60% ученика показује вештину у
употреби алата
60% ученика показује способност за
самостални рад
60% ученика показује вештину у
употреби алата
Посматрање,
евиденција, модел и Март 2015.
макета
Јованка Вујаковић
Посматрање,
евиденција, модел и Март 2015.
макета
Драгослава
Петровић
Посматрање,
евиденција, модел и Март 2015.
макет
Слободан Каблар
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Кошарка- Хватање и додавање
лопте, 6. разред
Огледни час
Примопредаја штафетне
палице, 7.разред
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност за самостални рад
83
Посматрање,
евиденција
Септембар 2014.
Зоран Ђорђевић
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Данијела
Симоновић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Атлетика - Скок у даљ из
залета - згрчна техника, 8.
разред
Како ћемо знати да смо успели?
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Октобар 2014.
Носилац
евалуације
Синиша Јакшић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда веб-сајта у програму
паблишер, 8. разред
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција,
анкета
Фебруар-март 2015. Тамара Бабић
ВЕРСКА НАСТАВА
Огледни час
Празник Светог Саве
Огледни час
Брига за творевину (екологија)
са православног страновишта
(3. раз.)
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других
60% ученика показује способност за
самостални рад
80% ученика показује способност
поштовања других
80% ученика способно да одреди
еколошке последице својих акција
84
Посматрање,
евиденција
Јануар 2015.
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Милица Ћалић
Ивана Тошић
Данијела Вучковић
Љубица Станковић
Посматрање,
евиденција
Април 2015.
Ђорђе Остојић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо
научили у овом разреду из
Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других
Посматрање,
евиденција
Мај 2015.
Јелена Николић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Славица Денић
Мирјана Рацић
Евиденција,
Увид у епортфолија, вебпрезентације или
блогове
Новембар 2014.
Весна Живановић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Весна Живановић
Посматрање,
евиденција,
разговор
2014/2015
Јелена Богдановић
Ивана Тошић
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Огледни час
Народна традиција
Занати – одлазак са ученицима
у галерију „Конзул“
Презентација семинара Гугл
апликације за Гугл генерације
Увођење наградног картона
Огледни час
Први светски рат
Представљање предузетничке идеје,
вештине креативног стварања, 70 %
ученика разумело неопходне вештине
5 наставника похађа семинар и пише свој
електронски портфолио, и има свој блог
Побољшање понашања код ученика који
користе наградни картон: 20% ученика
поправља оцену из владања
Показати способност индивидуалног и
рада у тимовима и способност за
креативно и иновативно размишљање
50% ученика
85
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2015/2016. година
– Разредна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Српски језик
Плави зец, Душко Радовић
(обрада)
Oгледни час
Природа и друштво
Национални паркови Србије
Oгледни час
Математика
Број седам
Како ћемо знати да смо успели?
- Показати способност за креативно и
иновативно стваралаштво
– Показати вештине вођења током
групног рада
– Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
– до 80%
Ученици показују креативност у раду и
развијену способност за тимски рад
(очекивано 70%)
Показати способност за самостални рад,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин, показати
способност процене сопствених средстава
и њихово располагање – 60 %
86
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
Новембар 2015.
Оливера Ђурђевић
Извештавање
вршњачке групе
посматрање
Децембар 2015.
Лидија Буловић
Марија Ђурић
Посматрање,
евиденција
Децембар 2015.
Светлана
Бјелопавлић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Народна традиција
У кући и око ње – село и град
Oгледни час
Свет око нас
Мерење времена
Oгледни час
Природа и друштво
Свако треба да брине о
чистоћи околине и сакупљање
рециклажног материјала
Како ћемо знати да смо успели?
Препознати и дефинисати који производи
и услуге су у понуди и потражњи на
локалном и националном нивоу;
Утврдити различите могућности за радна
места; Утврдити и описати најмање две
различите каријерне путање; Показати
способност саопштавања идеја другима
на ефикасан начин. Показати способност
за креативно и иновативно размишљање
Успешност – 40%
-Показати способност оријентације у
простору и времену
– Показати способност саопштавања
идеја другима на други начин
– Групе су испуниле свој задатак 70%
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин,
показати способност процене сопствених
средстава,
одредити еколошке последице њихових
акција
–80%
87
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Јелена Павлица
Ана Матић
Посматрање,
Разговор
Јануар 2016.
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Март 2016.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Свет око нас
Саобраћај
Oгледни час
Ликовна култура
Васкрсење Христово у
ликовном стваралаштву
ученика
Oгледни час
Српски језик
Позоришна представа
Oгледни час
Природа и друштво
Трагови прошлости
Oгледни час
Ликовна култура;
Облици – израда фигура
оригами и техником
колажирања
Како ћемо знати да смо успели?
-Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
– Показати способност саопштавања
идеја другима на други начин
– Групе су испуниле свој задатак 70%
-Показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин
75% ученика успешно и одговорно
завршава задатак
Показати способност за креативно и
иновативно размишљање
Показати одговорност за јавна добра
60 % ученика усвојило неопходне
вештине.
- Способност рада у тимовима, и
креативно размишљање
– 80% ученика разумело неопходна знања
и вештине
- Показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– Представити предузетничку идеју
– 70% ученика разумело неопходне
вештине
88
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Март 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Посматрање,
евиденција увидом
у завршне ликовне
радове ученика;
изложба радова
Април 2016.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Љубица Станковић
Посматрање
евиденција
Април 2016.
Анита Бура
Славица Стегић
Мај 2016.
Мирјана Рацић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Мај 2016.
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Посматрање
Посматрање и
радови ученика
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Математика
Текстуални задаци
Oгледни час
Природа и друштво и
Народна традиција
У свету занимања
Oгледни час
Природа и друштво
Река
Oгледни час
Српски језик
Шта је отац, Драган Лукић
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност за самостални рад,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин,
показати способност процене сопствених
средстава и њихово располагање
– 60% ученика усвојило неопходне
вештине
- Показати способност за креативно и
иновативно стваралаштво
– Показати вештине вођења током
групног рада
– Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
– до 80%
Ученици показују креативност у раду,
развијају тимски дух
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
- Показати способност за креативно и
иновативно стваралаштво
– Показати вештине вођења током
групног рада
– Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
– 80%
89
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Мај 2016.
Слободанка ЈаићТаталовић
Ана Матић
Мај 2016.
Весна Стојаковић
Љиљана Мијић
Дивна Атлагић
Посматрање
Евиденција
Мај 2016.
Дивна Атлагић
Лола Глођајевић
Весна Стојаковић
Посматрање
Евиденција
Мај 2016.
Милица Тишма
Посматрање,
евиденција
На основу радова
ученика
Посматрање
Евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Свет око нас
Различита занимања; обрада
Како ћемо знати да смо успели?
Повезују предузетништво са светом
занимања
Упоређују две каријерне путање
– 60% ученика усвојила знања и показују
иницијативу своје будуће професије
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Мај 2016.
Носилац
евалуације
Младен Ђекић
– Предметна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Волео сам вас“, А. С.
Пушкин, 7. разред
Огледни час
„Власт“, Бранислав Нушић, 7.
разред
Огледни час
„Писмо мајци“, Сергеј
Јесењин, 8. разред
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
60% ученика испуњава обавезе
90
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Милица Ћалић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Драгана Ступар
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Анита Петровић
Богдановић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Oгледни час
Present Simple – вршњачко
учење
Огледни час/предузетништво
Present Continuous Tense –
Power Point презентација – VIII
разред
Огледни час
The sightseeing in England
(travel agencies and their offers)
40 % ученика показује способност
преузимања иницијативе за умрежавање
са појединцима и групама
50%Показује способност за самосталан
рад
70% ученика зна да процени који
производи и услуге су у понуди и
потражњи на локалном и националном
нивоу
Посматрање,
евиденција
Новембар 2015.
Љубица Тркуља
Посматрање,
евиденција
Новембар 2015.
Светлана Стефанов
Посматрање,
евиденција
Мај 2016.
Татјана Кричковић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Александра
Марковић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Горан Милић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Александра
Марковић
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Путешествие по России, VIII
разред
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
50% показује способност за самосталан
рад
Огледни час
Наша школа, VI разред
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
50% показује способност за самосталан
рад
91
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Традиции в России
Огледни час
Что говорят русские, VII
разред
Огледни час
Знаменитые люди: П. И.
Чайковский, 75 год
концертный зал
Огледни час
Есенин, VIII разред
Како ћемо знати да смо успели?
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
50% показује способност за самосталан
рад
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
50% показује способност за самосталан
рад
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
50% показује способност за самосталан
рад
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
50% показује способност за самосталан
рад
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Александра
Марковић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Данијела
Младеновић
Светлана Дражета
Милуровић
Анита Петровић
Богдановић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Огледни час
Васкрсење Христово у
ликовном стваралаштву
ученика
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других
92
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Љубица Станковић
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
„Порука свету“ – Н. Живић, 5.
разред
80% ученика показују креативност у раду
и развијен осећај за тимски рад
Посматрање,
евиденција
Мај 2016.
Данијела
Младеновић,
Јелена Николић
ИСТОРИЈА
Огледни час
Велики рат – Србија у
Великом рату
80% ученика показују креативност у раду
и развијен осећај за тимски рад
Огледни час
Прва велика сеоба срба
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
Посматрање,
евиденција,
Децембар 2015.
изложба и
презентација радова
Посматрање,
евиденција,
Април 2016.
изложба и
презентација радова
Александар
Тодосијевић
Ивана Тошић
Жељка Павловић
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Васиона и васионска тела
Огледни час
Национални паркови Србије
Огледни час
Друштвено-економске одлике
Европе
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
93
Посматрање,
евиденција
Октобар 2015.
Марија Ђурић
Посматрање,
евиденција
Децембар 2015.
Наташа Предојевић
Јелена Петровић
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Бранкица Прица
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ФИЗИКА
Огледни час
Израда једноставних учила из
физике за тему Притисак
70% ученика показује способност за
самостални рад поштовања других,
прихватања иновација и промена
Огледни час
Нуклеарна енергија
50% ученика
прихвата иновације и промене
Посматрање,
евиденција,
Мај 2016.
изложба и
презентација радова
Посматрање,
евиденција,
Мај 2016.
изложба и
презентација радова
Горан Милић
Драгослава
Петровић
Мирјана Кисјелица
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Круг (седми разред)
Огледни час
Кружница и круг (5. разред)
Огледни час
Бројевни изрази (6. разред)
Огледни час
Питагорини бројеви
70% ученика показује способност за
самостални рад
показује способност поштовања других
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, способност за
самостални рад
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
94
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Данијела Петровић
Посматрање,
евиденција,
ученички радови
Март 2016.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Владо Стојковић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Национални паркови
Огледни час
Вегетативно размножавање
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
60% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
показује способност поштовања других и
прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Јелена Петровић,
Наташа Предојевић
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Нада Ристичевић
Мај 2016.
Данијела ЛукићНиколић
Јелена Петровић
ХЕМИЈА
Огледни час
Витамини
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност поштовања других
Посматрање,
евиденција,
изложба
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Огледни час
Самосталан рад на сопственом
пројекту, VII разред
Показати способност за самостални рад и
Посматрање,
успешно и креативно размишљање и
евиденција, модел и Април 2016.
стварање. Очекује се око 70% успешности
макета
ученика
95
Јованка Вујаковић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Самосталан рад на сопственом
пројекту, VII разред
Огледни час
Самосталан рад на сопственом
пројекту, VII разред
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност за самостални рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање. Очекује се око 70% успешности
ученика
Показати способност за самостални рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање. Очекује се око 70% успешности
ученика
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција, модел и Април 2016.
макета
Драгослава
Петровић
Посматрање,
евиденција модел и
макета
Април 2016.
Слободан Каблар
Посматрање,
евиденција
Октобар 2015.
Зоран Ђорђевић
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Данијела
Симоновић
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Синиша Јакшић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Одбојка - Одбијање лопте
прстима и чекићем, 7. разред
Огледни час
Атлетика - техника истрајног
трчања, 5. разред
Огледни час
Одбојка - Одбијање лопте
прстима и чекићем, 7. разред
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
96
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда рекламног плаката у
програму Word за продају
артикла по избору ученика 6.
разреда
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција
Децембар 2015.
Тамара Бабић
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Васкрсење Христово у
ликовном стваралаштву
ученика
Огледни час
Празновање Васрксења
Христовог. Васкрсење
Христово у књижевном,
музичком и ликовном
стваралаштву ученика (3. раз.)
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других
Посматрање,
евиденција
Април 2016.
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Љубица Станковић
Посматрање,
евиденција
Април 2016.
Ђорђе Остојић
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање
97
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо
научили у овом разреду из
Грађанског васпитања –
Буквар појмова
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција
Мај 2016.
Јелена Николић
Посматрање
Јун 2016.
Славица Денић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Јелена Петровић
Посматрање,
разговор
Новембар 2015.
Весна Живановић
Јун 2016.
Јелена Богдановић
Наташа Предојевић
Ивана Тошић
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Огледни час
Природа и друштво
Припремање здраве хране –
самостални рад ученика
Предавање за Наставничко
веће
Стрес у нашем позиву и како
га превазићи
Огледни час
Историја
Први светски рат, 7. разред
70% ученика уме да спреми здрав оброк
30% наставника примењује елементе
одбране од стреса у свом свакодневном
животу
-Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
Посматрање,
разговор
98
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2016/2017. година
– Разредна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Српски језик
Обрада штампаног слова С
Oгледни час
Природа и друштво
Сви раде
Oгледни час
Свет око нас
Животне заједнице
Oгледни час
Народна традиција
Стари занати – Ткање, одлазак
са ученицима у кројачку
радионицу
Како ћемо знати да смо успели?
Ученици показују креативност у раду и
развијену способност за тимски рад
(очекивано 70%)
Разумеју предузетничку идеју; Показују
способност за креативно и иновативно
размишљање;
Показују вештине планирања, делегирања
и вођења током групног рада
– 40%
- Показују знања о значају и очувању
животних заједница
– 70% ученика разумело неопходна знања
- Показати способност за креативно и
иновативно стваралаштво
– Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
– 80% ученика разумело неопходне
вештине
99
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Октобар 2016.
Лидија Буловић
Славица Стегић
Посматрање,
евиденција
Новембар 2016.
Ана Матић
Јелена Павлица
Новембар 2016.
Мирјана Рацић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Новембар 2016.
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција,
разговор
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Српски језик
Себични џин, Оскар Вајлд,
утврђивање
Oгледни час
Природа и друштво
Здравље је највеће богатство
Oгледни час
Ликовна култура
Лутка из школског кутка
Како ћемо знати да смо успели?
- Показати способност за креативно и
иновативно стваралаштво
– Показати вештине вођења током
групног рада
– Показати способност оцењивања
резултата и процеса из групног рада
– до 80%
50% ученика ће показати способност
прихватања промена у начину исхране,
60% ученика ће показати вештину за
креативно припремање хране и жељу за
очувањем здравља
Показати способност за креативно и
иновативно размишљање, индивидуалног
и рада у тимовима,
представити предузетничку идеју
70%
100
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Новембар 2016.
Младен Ђекић
Посматрање,
евиденција,
резултати рада
(сендвичи, воћне
салате), разговор
Децембар 2016.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Славица Денић,
Јелена Петровић
Посматрање,
евиденција,
разговор
Април 2017.
Светлана
Бјелопавлић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Природа и друштво
Рециклажа
Oгледни час
Математика
Једначине
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Ликовна култура
Плакат за представу: „Лисица
и гавран“ народна басна, или
„Бајка о рибару и рибици“, А.
С. Пушкин
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин,
показати способност процене сопствених
средстава,
одредити еколошке последице њихових
акција
–80%
-Објаснити јавна добра и дати примере
– Групе су испуниле свој задатак 80%
Показати способност за самостални рад,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин,
показати способност процене сопствених
средстава и њихово располагање
60 % ученика усвојило неопходне
вештине
Показати способност за креативно и
иновативно размишљање, индивидуалног
и рада у тимовима,
представити предузетничку идеју
–70 ٪ ученика усвојило неопходне
вештине.
101
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Април 2017.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Посматрање,
евиденција,
разговор
Мај 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Посматрање,
евиденција,
разговор
Мај 2017.
Анита Бура
Маj 2017.
Слободанка ЈаићТаталовић
Снежана Весић
Марија Симић
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Математика
Занимљиви задаци
Oгледни час
Природа и друштво
Србија у доба Немањића
Oгледни час
Свет око нас
Династија Немањића
Oгледни час
Српски језик
Драматизација текста
„Црвенкапа“
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност за самостални рад,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин,
показати способност процене сопствених
средстава и њихово располагање
60 % ученика усвојило неопходне
вештине.
-Објаснити јавна добра и дати примере
– Групе су испуниле свој задатак 80%
-Показати способност поштовања других
– Показати способност индивидуалног и
тимског рада
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-Показати способност поштовања других
– Показати способност индивидуалног и
тимског рада
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-Показати способност поштовања других
– Показати способност индивидуалног и
тимског рада
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
102
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Славица Стегић и
Лидија Буловић
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Посматрање,
евиденција,
разговор
Јун 2017.
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Посматрање,
евиденција,
разговор
Јун 2017.
Лола Глођајевић
Милица Тишма
Посматрање,
евиденција,
разговор
Јун 2017.
Љиљана Мијић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Природа и друштво
Проводљивост материјала
(обрада)
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност за самостални рад,
индивидуални и рад у тимовима,
показати способност саопштавања идеја
другима на ефикасан начин,
показати способност процене сопствених
средстава,
одредити еколошке последице њихових
акција
–80%
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Јун 2017.
Носилац
евалуације
Оливера Ђурђевић
– Предметна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Тесла, портрет међу
маскама“, Владимир Пиштало,
8. разред
Огледни час
„Кирија“, Бранислав Нушић
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Милица Ћалић
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Драгана Ступар
103
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
„Капетан Џон Пиплфокс“,
Душан Радовић, 5. разред
Како ћемо знати да смо успели?
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Јун 2017.
Анита Петровић
Богдановић
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Љубица Тркуља
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Светлана Стефанов
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Татјана Кричковић
Јун 2017.
Александра
Марковић
Јун 2017.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
50 % ученика показује способност за
извршавање задатака, испуњења обавеза
и рокова
Огледни час
50 % ученика показује способност за
London – sightseeing
самосталан рад
80% ученика зна да процени који
Огледни час
производи и услуге су у понуди и
Christmas – Making the
потражњи на локалном и националном
Christmas cards and selling them
нивоу
Огледни час
London – sightseeing
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Калейдоскоп, V разред
Огледни час
Портфолио учеников, VIII
разред
Посматрање,
евиденција,
портфолио
Посматрање,
60 % ученика је способно прихватања
евиденција
иновација и промене, да критички сагледа Портфолио
своје знање и примени вештине у пракси ученика,
Језички пасош
60% ученика
показује способност за самостални рад
104
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Огледни час
Семейные традиции, VII
разред
70% ученика показује способност за
поштовање других
Посматрање,
евиденција,
портфолио, радови
Јун 2017.
Огледни час
Интересные места Росии, VI
разред
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Носилац
евалуације
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Жељка Павловић
Ђорђе Остојић
Учитељи – народна
традиција
Александра
Марковић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Светлана Дражета
Милуровић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
Лимени дувачки инструменти,
„Марш на Дрину“ – С.
Бинички, 7. разред
80% ученика врши процену рада других,
показује креативност у раду
105
Посматрање,
евиднција
Новембар 2016.
Данијела
Младеновић
Ивана Тошић
Јулка Кнежевић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ИСТОРИЈА
Огледни час
Француска револуција
70% ученика
преузима одговорност за завршетак
задатака
Огледни час
Реформација и
противреформација
70% ученика
преузима одговорност за завршетак
задатака
Посматрање,
евиденција,
Децембар 2016.
изложба и
презентација радова
Посматрање,
евиденција,
Јун 2017.год
изложба и
презентација радова
Александар
Тодосијевић
Ивана Тошић
Жељка Павловић
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Национални паркови Србије
Огледни час
Пиринејско полуострво
Огледни час
Национални паркови Србије
60% ученика
показује способност за самостални рад
80% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Марија Ђурић
Посматрање,
евиденција
Јануар 2017.
Наташа Предојевић
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Бранкица Прица
ФИЗИКА
Огледни час
70% ученика показује способност за
Израда једноставних учила из самостални рад поштовања других,
физике за тему Равнотежа тела прихватања иновација и промена
106
Посматрање,
евиденција,
Фебруар 2017.
изложба и
презентација радова
Горан Милић
Драгослава
Петровић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Мерење
Како ћемо знати да смо успели?
70% ученика показује способност за
самостални рад
Како и чиме ћемо
Временска
пратити
реализација
очекивано?
евалуације
Посматрање,
евиденција,
Октобар 2017.
изложба и
презентација радова
Носилац
евалуације
Мирјана Кисјелица
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Осна симетрија
5.разред
Огледни час
Конструкција троугла (6.
разред)
Огледни час
Многоугао (7. разред)
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, способност за
самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Новембар 2016.
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Новембар 2016.
Данијела Петровић
Посматрање,
евиденција
Новембар 2016.
Маријана Мрђен
Децембар 2017.
Јелена Петровић,
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Славица Денић
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Здравље је највеће богатство
Ученици показују жељу за одабир
квалитетних, органских, здравих
производа хране (очекивано 60%)
Посматрање
107
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
Огледни час
показује способност поштовања других
Генетски модификоване биљке
показује способност прихватања
иновација и промена
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање
Временска
реализација
евалуације
Мај 2017.
Носилац
евалуације
Нада Ристичевић,
Јелена Петровић
ХЕМИЈА
Огледни час
Вода
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиденција,
Март 2017
изложба и
презентација радова
Данијела Лукић
Николић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Огледни час
Израда презентације, VII
разред
Огледни час
Израда презентације, VII
разред
Огледни час
Израда презентације, VII
разред
Показати способност за самостални рад
Очекује се око 60%
Посматрање,
евиденција
Фебруар 2017.
Јованка Вујаковић
Показати способност за самостални рад
Очекује се око 60% успешности
Посматрање,
евиденција
Фебруар 2017.
Драгослава
Петровић
Показати способност за самостални рад
Очекује се око 60% успешности
Посматрање,
евиденција
Фебруар 2017.
Слободан Каблар
108
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Атлетика - Скок у даљ из
залета - згрчна техника, 8.
разред
Огледни час
Рукомет - хватање и додавање
лопте, 5. разред
Огледни час
Атлетика - техника истрајног
трчања, 5. разред
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, показује способност
за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Април 2017.
Зоран Ђорђевић
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Данијела
Симоновић
Посматрање,
евиденција
Април 2017.
Синиша Јакшић
Децембар 2016.
Тамара Бабић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда рекламног плаката у
програму Word за продају
артикла по избору ученика 6.
раз
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција,
анкета
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Пост као израз љубави према
Богу, човеку и природи –
Здравље је највеће богатство
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других
109
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Јелена Петровић
Славица Денић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Огледни час
Христов живот у православној
иконографији (6. раз.)
Како ћемо знати да смо успели?
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно размишљање
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Мај 2017.
Носилац
евалуације
Ђорђе Остојић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо
научили у овом разреду из
Грађанског васпитања –
Буквар појмова
5–7 разред
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Јелена Николић
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Огледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима
у галерију „Конзул“
Излагање за Наставничко веће
Елементи радионичарског рада
у раду са децом и родитељима
Огледни час
Српски језик, 5. разред лектира
Представљање предузетничке идеје,
вештине креативног стварања.
70 % успешности
Евиденција,
разговор
Јун 2017.
Славица Денић
Јелена Павлица
Ана Матић
5 наставника реализује час ОЗ путем
радионичарског рада
Евиденција,
разговор
Новембар 2016.
Весна Живановић
-Показати способност за креативно и
иновативно размишљање
50%
Евиденција,
разговор
Јун 2017.
Јелена Богдановић
Виолета Тошић
110
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Други развојни циљ
Школска 2014/2015. година
– Разредна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Приредба за пријем првака у
Дечји савез
Посета „Чаробном граду“
Како ћемо знати да смо успели?
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима, развијање и подстицање
индивидуалног развоја ученика
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 70%
-упознати се са обичајима и начинима
прослављања новогодишњих празника у
разним државама
–60% ученика ће успешно учествовати у
едукативним радионицама везаним за
прославу Нове године у свету
111
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Октобар 2014.
Јелена Павлица
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2014.
Миланка Чабрило
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Како ћемо знати да смо успели?
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
112
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2014.
Актив 1. разреда
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2014.
Милица Тишма
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2014.
Љиљана Мијић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Новогодишњи базар
Новогодишњи и божићни
базар
Деца деци
Како ћемо знати да смо успели?
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
- Показати способност поштовања других
– Показати вештине планирања, и вођења
током групног рада, развијање вештина и
навика
– 50% ученика учествује у активности
113
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција,
разговор
Временска
реализација
евалуације
Децембар 2014.
Децембар 2014.
Децембар 2014.
Носилац
евалуације
Весна Стојаковић
Актив 4. разреда
Стручно веће
учитеља
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Базар – израда и продаја
новогодишњих украса
Украшавање хола за Светог
Саву
Посета позоришној или
балетској представи
Како ћемо знати да смо успели?
- Показати способност поштовања других
– Показати вештине планирања, и вођења
током групног рада, развијање вештина и
навика
– Показати способност за креативно и
иновативно стварање, упознавање са
организацијом рада и одговорности
– 50% ученика
– Показати способност рада у тимовима,
преузимање одговорности за вођство
Преузети одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова,
пласирање креативне идеје и продаја
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 50% ученика
- Показати способност поштовања других
и толеранције
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Април 2015.
Славица Стегић
Анита Бура
Посматрање
Јануар 2015.
Актив 4. разреда
Посматрање,
Разговор
Фебруар 2015.
Посета Заводу за заштиту
животне средине
- стицање знања и одговорности о јавним
добрима
–70% ученика
Посматрање,
евиденција,
разговор
Март 2015.
Приредба за Дан школе
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
114
Носилац
евалуације
Стручно веће
учитеља
Лидија Буловић
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Приредба за Дан школе
Како ћемо знати да смо успели?
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
- стицање знања и одговорности о јавним
Посета музеју
добрима
– 90% ученика
Показати способност за креативно и
Украшавање хола за Дан
иновативно стварање
школе
– 30% ученика учествује
Показати способност за креативно и
Украшавање хола поводом
иновативно стварање
Ускрса
– 30% ученика учествује
– 80% учесника показује способност
Приредба за прваке
индивидуалног и рада у тимовима
– 80% учесника показује способност
Приредба за крај првог разреда
индивидуалног и рада у тимовима
– 80% учесника показује способност
Приредба за крај првог разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај другог
– 80% учесника показује способност
разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај школске
– 80% учесника показује способност
године
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај школске
– 80% учесника показује способност
године
индивидуалног и рада у тимовима
115
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Посматрање,
евиденција,
разговор,
Март 2015.
Стручно веће
учитеља
Посматрање
Март 2015.
Актив1. разреда
Посматрање
Април 2015.
Актив 3. разреда
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Актив 4. разреда
Јун 2015.
Јелена Павлица
Јун 2015.
Ана Матић
Јун 2015.
Милица Тишма
Јун 2015.
Љиљана Мијић
Јун 2015.
Весна Стојаковић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Приредба за прваке
Приредба за крај трећег
разреда
Приредба за крај четвртог
разреда
Рецитаторска секција
Продајни базар
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
Посматрање,
евиденција
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 50% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 50% учесника показује способност за
креативно и иновативно стварање
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Актив учитеља 4.
разреда
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Оливера Ђурђевић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Младен Ђекић
Како ћемо знати да смо успели?
116
Временска
реализација
евалуације
Јун 2015.
Јун 2015.
Носилац
евалуације
Актив учитеља 4.
разреда
Љиљана Бодрожић
Мирјана Рацић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Предметна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сајам књига
Иновативно размишљање и одговорност
за јавно добро, очекивано 50% ученика
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Посета
позоришту/биоскопу/музеју
Иновативно размишљање и одговорност
за јавно добро, очекивано 50% ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Приредба поводом Светог
Саве
Способност креативног изражавања и
70 % ученика има развијену способност
за тимски рад
Посматрање,
евиденција
Јануар 2015.
117
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Способност креативног изражавања и
Приредба поводом Дана школе 70 % ученика има развијену способност
за тимски рад
Посматрање,
евиденција
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција
Литерарне секције
Рецитаторска секција
Драмске секције
Временска
реализација
евалуације
Март 2015.
Јун 2015.
Носилац
евалуације
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Виолета Тошић
Јун 2015.
Милица Ћалић
Јун 2015.
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Туристичка понуда Београда
на страним језицима
50 % ученика показује способност за
самостални рад
Посматрање,
евиденција
Април 2015.
Љубица Тркуља
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Секција „Хајде да правимо“ –
правимо магнете, свеске,
кутијице итд.
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција,
Јун 2015.
Светлана Стефанов
Посета Британском савету
80% ученика показује способност за
иновативно и креативно размишљање
Пројектни рад,
практична процена
Јун 2015.
Татјана Кричковић
118
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
РУСКИ ЈЕЗИК
Дани Русије: Я люблю Россию
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза
Посматрање,
евиденција
Новембар 2014.
Москва город герой
50 лет назад
50% ученика развија способност
критичког мишљења
Посматрање,
евиденција
Мај 2015.
Посета Руском дому,
учествовање на конкурсима и
активностима
70 % ученика развија способности за
тимски рад и истраживачки пројекат
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Секција руског језика - Добро
пожаловать в Россию
50 % ученика показује способност за
самостални рад
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
119
Светлана Дражета
Милуровић,
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александар
Тодосијевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Велики концерт
Како ћемо знати да смо успели?
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно понашање
ученика
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Јун 2015
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Данијела
Младеновић
Анита Петровић
Богдановић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
Септембар 2014.
Ивана Тошић
Посматрање,
евиденција
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Посета Београдској
филхармонији
70% ученика показује способност за
креативно и иновативно понашање
ученика
ИСТОРИЈА
Учешће на наградном
конкурсу Истраживањем до
знања у организацији
Удружења наставника
„Доситеј Обрадовић“.
Менторски рад са ученицима
истраживачима
Изложба ученичких радова,
фотографија, слика посвећених
обележавању стогодишњице
Великог рата
Одлазак са ученицима у Конак
кнегиње Љубице
60% ученика развија способност
критичког мишљења
60% ученика преузима одговорност за
Посматрање,
очување јавног добра и испуњење обавеза евиденција
120
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ГЕОГРАФИЈА
Фестивал науке
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Децембар 2014.
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
Обележавање Дана планете
Земље
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Април 2015.
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Наташа Предојевић
Посматрање,
евиденција,
Мај 2015.
Наташа Предојевић
Посета Планетаријуму
Посета Музеју Јована Цвијића
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
121
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Како ћемо знати да смо успели?
Посета Заводу за заштиту
животне средине
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Марија Ђурић
Нада Ристичевић
Лидија Буловић
Јелена Петровић
Посета Опсерваторији
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Бранкица Прица
Носилац
евалуације
ФИЗИКА
Фестивал науке
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Децембар 2014.
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
Посета Музеју Николе Тесле
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
122
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Горан Милић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Фестивал науке
Како ћемо знати да смо успели?
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Децембар 2014.
Мирјана Кисјелица
МАТЕМАТИКА
Израда паноа на основу
материјала са огледног часа и
часова секције
Посета манифестације под
називом „Мај месец
математике – М3” коју
организује Центар за
промоцију науке
Секција „Математика у
пракси“
Посета музеју Николе Тесле
Изложба радова математичке
секције на крају шк. године
Базар
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Данијела Петровић
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Мај 2015.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Светлана Тасић
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
123
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Учешће ученика у реализацији 80% ученика преузима одговорност за
општинског такмичења из
завршетак задатака,
математике
показује способност за самостални рад
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Март 2015.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Владо Стојковић
Маријана Мрђен
Јун 2015.
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Лидија Буловић
Март 2015.
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Октобар 2014.
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
БИОЛОГИЈА
Посета Заводу за заштиту
животне средине
Ученици показују способност за одабир
квалитетних производа, коришћење и
пласирање на тржиште, показују
креативно размишљање, развијају тимски
дух (очекивано 60%)
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посета ЕКО – сајму
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
развијају тимски дух
124
Посматрање
Посматрање,
евиденција
Посматрање
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ХЕМИЈА
Посета Фестивалу науке
60% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Децембар 2014.
Данијела Лукић
Николић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Изложба и базар
60% ученика показује способност за
самостални рад
60% ученика показује вештину у
употреби алата
Посматрање,
евиденција, модел и Јун 2015.
макета
Јованка Вујаковић
Драгослава
Петровић
Слободан Каблар
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Међуодељењска такмичења
Сарадња са школама у
Батајници - турнир
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Посета Рачунарској гимназији
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, развијају тимски дух
125
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Тамара Бабић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Изложба: Буквар појмова (Шта
60% ученика преузима одговорност за
смо научили из Веронауке и
завршетак задатака, испуњење обавеза и
Грађанског васпитања од петог
показује способност поштовања других
до осмог разреда)
90% ангажованих ученика и наставника
преузело одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова
Израда школског листа
90% ангажованих ученика и наставника
показује способност за самостални рад и
предузетнички дух
Посматрање,
евиденција
Мај 2015.
Жељка Павловић
Јелена Николић
Посматрање,
евиденција
Март 2015.
Ђорђе Остојић
Мај 2015.
Јелена Николић
Жељка Павловић
Јун 2015.
Славица Денић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Изложба: Буквар појмова (Шта
60% ученика преузима одговорност за
смо научили из Веронауке и
завршетак задатака, испуњење обавеза и
Грађанског васпитања од петог
показује способност поштовања других
до осмог разреда)
Посматрање,
евиденција
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Такмичење Читалачка значка
са ученицима 3. и 4. разреда
Развијање самосталности у учењу,
тражењу и процењивању информација
80 % чланова усвојило неопходне
вештине
126
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Секција Бранковим стопама
Секција за оријентиринг
Такмичење Читалачка значка
са ученицима 5. и 6. разреда
Секција Бранковим стопама
Графомоторичке вежбе са
ученицима првог разреда
Корективни рад са ученицима
који имају тешкоћа у учењу и
раду
Како ћемо знати да смо успели?
80 % ученика стекло вештину креативног
изражавања
-20% ученика који иду на такмичење
показује самосталност и такмичи се у
појединачној конкуренцији
– Доносе једну до две награде, медаље
– Искусни ученици су у стању да упуте у
начин такмичења нове ученике
– У групном такмичењу 80% ученика
сарађује и долази до циља
Развијање самосталности у учењу,
тражењу и процењивању информација
80 % чланова усвојило неопходне
вештине
80 % ученика стекло вештину креативног
изражавања
80 % ученика који су обухваћени овим
вежбама савладало је писање и креативно
изражавање
Развијање самосталности у учењу и
упознавање с техникама учења,
80 % ученика је поправило успех у
појединим предметима
127
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Радови ученика
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Јун 2015.
Славица Денић
Посматрање
Евиденција
Извештај са
такмичења
Јун 2015.
Весна Живановић
Посматрање,
евиденција
Јун 2015.
Јелена Богдановић
Јун 2015.
Јелена Богдановић
Јун 2015.
Марија Симић
Јун 2015.
Марија Симић
Радови ученика
Посматрање,
евиденција
Посматрање
Евиденција
Радови ученика
Радови ученика
Посматрање
Евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Припрема ученика за
општинско такмичење из
Црвеног крста
Како ћемо знати да смо успели?
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других и
за тимски рад
128
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Јун 2015.
Носилац
евалуације
Марија Симић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2015/2016. година
– Разредна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Приредба за пријем првака у
Дечји савез
Маскенбал
Приредба посвећена Божићу
Украшавање хола за Нову
годину
Деца деци
Како ћемо знати да смо успели?
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 50% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
-Стећи знања о овом празнику; упознати
се са обичајима везаним за прослављање
Божића; осетити лепоту и значај
породичног окупљања
–70% ученика ће одговорно приступити у
припреми приредбе и осетити лепоту
породичног окупљања
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 30% ученика учествује
- Показати способност поштовања других
– Показати вештине планирања, и вођења
током групног рада, развијање вештина и
навика
– 50% ученика учествује у активности
129
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Октобар 2015.
Јелена Павлица
Децембар 2015.
Актив 1. разреда
Посматрање,
евиденција
Децембар 2015.
Миланка Чабрило
Посматрање
Децембар 2015.
Актив 2. разреда
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2015.
Стручно веће
учитеља
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Новогодишњи базар
Украшавање хола поводом
Светог Саве
Приредба за Дан школе
Приредба за Дан школе
Како ћемо знати да смо успели?
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
– Показати способност рада у тимовима,
преузимање одговорности за вођство
Преузети одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова,
пласирање креативне идеје и продаја
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 50% ученика
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
130
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2015.
Стручно веће
учитеља
Посматрање
Јануар 2016.
Актив 4. разреда
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Украшавање хола за Дан
школе
Посета позоришној или
балетској представи
Ускршњи базар
Посета музеју
Како ћемо знати да смо успели?
– Показати способност рада у тимовима,
преузимање одговорности за вођство
Преузети одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова,
пласирање креативне идеје и продаја
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 50% ученика
- Показати способност поштовања других
и толеранције
– 70%
– Стећи знање о празницима
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
- стицање знања и одговорности о јавним
добрима
– 90% ученика
131
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање
Март 2016.
Актив учитеља 1.
разреда
Посматрање,
Разговор
Март 2016.
Стручно веће
учитеља
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција,
разговор,
Април 2016.
Стручно веће
учитеља
Април 2016.
Стручно веће
учитеља
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
– Стећи знање о празницима
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– пласирање идеје и продаје
Ускршњи базар
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-Показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
Израда паноа за пијем првака у – показати способност за креативно и
Дечији савез
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
– 80% учесника показује способност
Приредба за крај првог разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај другог
– 80% учесника показује способност
разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крајдругог
– 80% учесника показује способност
разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај школске
– 80% учесника показује способност
године
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај школске
– 80% учесника показује способност
године
индивидуалног и рада у тимовима
132
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Април 2016.
Актив учитеља
1.разреда
Мај 2016.
Славица Стегић
Анита Бура
Јун 2016.
Актив учитеља 4.
разреда
Јун 2016.
Ана Матић
Јун 2016.
Јелена Павлица
Јун 2016.
Милица Тишма
Јун 2016.
Љиљана Мијић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Приредба за крај школске
године
Завршна приредба и приредба
за пријем првака и израда
позивница за прваке
Приредба за прваке
Рецитаторска секција
Приредба за крај школске
године
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 50% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 50% учесника показује способност за
креативно и иновативно стварање
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
Како ћемо знати да смо успели?
133
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Јун 2016.
Весна Стојаковић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Актив учитеља 4.
разреда
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Актив 4. разреда
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Оливера Ђурђевић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Младен Ђекић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Предметна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сајам књига
Иновативно размишљање и одговорност
за јавно добро, очекивано 50% ученика
Посматрање,
евиденција
Октобар 2015.
Посета
позоришту/биоскопу/музеју
Иновативно размишљање и одговорност
за јавно добро, очекивано 50% ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Приредба поводом Светог
Саве
Способност креативног изражавања и
70 % ученика има развијену способност
за тимски рад
Посматрање,
евиденција
Јануар 2016.
134
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Способност креативног изражавања и
Приредба поводом Дана школе 70 % ученика има развијену способност
за тимски рад
Посматрање,
евиденција
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција
Литерарне секције
Рецитаторска секција
Драмске секције
Временска
реализација
евалуације
Март 2016.
Јун 2016.
Носилац
евалуације
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Виолета Тошић
Јун 2016.
Милица Ћалић
Јун 2016.
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Посматрање,
евиденција,
Април 2016.
Љубица Тркуља
Посматрање,
евиденција
Април 2016.
Светлана Стефанов
Презентација,
пројектни/групни
рад.
Јун 2016.
Татјана Кричковић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Обележавање 400 година
смрти Виљема Шекспира
Продајна изложба предмета са
секције
Посета Америчком кутку
40 % ученика показује способност
преузимања иницијативе за умрежавање
са појединцима и групама
50% показује способност за самосталан
рад
70% ученика зна да процени који
производи и услуге су у понуди и
потражњи на локалном и националном
нивоу.
135
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
РУСКИ ЈЕЗИК
Изложба – Я люблю Россию
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
Посматрање,
евиденција
Новембар 2015.
Посета Руском дому,
учествовање на конкурсима и
активностима
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Секција руског језика - Добро
пожаловать в Россию
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и испуњење обавеза
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Посета Народном позоришту
МУЗИЧКА КУЛТУРА
60% ученика преузима одговорност за
Посматрање,
очување јавног добра и испуњење
евиденција
договора
136
Јун 2016.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Данијела
Младеновић
Јулка Кнежевић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ИСТОРИЈА
Учешће на наградном
конкурсу Истраживањем до
знањау организацији
Удружења наставника
„Доситеј Обрадовић“.
80% ученика показују креативност у раду,
Менторски рад са ученицима
развијају тимски дух
истраживачима
Изложба ученичких радова,
фотографија, слика посвећених
обележавању стогодишњице
Великог рата
70% Ученика преузима одговорност за
Посета Музеју Јован Цвијић
завршетак задатака, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција,
Мај 2016.
изложба и
презентација радова
Александар
Тодосијевић
Посматрање,
евиденција,
Април 2016.
Ивана Тошић
Децембар 2015.
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
ГЕОГРАФИЈА
Фестивал науке
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
137
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Обележавање Дана планете
Земље
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Април 2016.
Посматрање,
евиденција
Октобар 2015.
Наташа Предојевић
Посматрање,
евиденција
Мај 2016.
Наташа Предојевић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Бранкица Прица
Посета Планетаријуму
Посета Музеју Јована Цвијића
Квиз знања
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
138
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ФИЗИКА
Фестивал науке
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Децембар 2015.
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Посматрање,
евиденција
Октобар 2015.
Горан Милић
Посматрање,
евиденција
Децембар 2015.
Мирјана Кисјелица
Јун 2016.
Данијела Петровић
Посета Музеју Николе Тесле
Посета Музеју Николе Тесле
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
МАТЕМАТИКА
Израда паноа на основу
материјала са огледног часа и
часова секције
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и
показује способност за самостални рад
139
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Посета манифестације под
називом „Мај месец
математике – М3” коју
организује Центар за
промоцију науке
Секција „Математика у
пракси“
Посета Музеју Николе Тесле
Изложба радова математичке
секције на крају шк. године
Базар
Како ћемо знати да смо успели?
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
Учешће ученика у реализацији 80% ученика преузима одговорност за
општинског такмичења из
завршетак задатака,
математике
показује способност за самостални рад
140
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција
Мај 2016.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Светлана Тасић
Март 2016.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Владо Стојковић
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
БИОЛОГИЈА
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посета ЕКО – сајму
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
развијају тимски дух
141
Посматрање,
евиденција
Посматрање
Март 2016.
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Октобар 2015.
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ХЕМИЈА
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Март 2016.
Данијела Лукић
Николић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Секција
Архитектура и грађевинарство
Моделарска секција
Саобраћајна секција
Показати способност за самостални рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање.
Очекује се око 70%успешности ученика
Показати способност за самостални рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање.
Очекује се око 70%успешности ученика
Показати способност за самостални рад и
успешно и креативно размишљање и
стварање.
Очекује се око 70%успешности ученика
142
Посматрање,
евиденција, модел и Јун 2016.
макета
Јованка Вујаковић
Посматрање,
евиденција, модел и Јун 2016.
макета
Драгослава
Петровић
Посматрање,
евиденција модел и
макета
Слободан Каблар
Јун 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Међуодељењска такмичења
Сарадња са школама у
Батајници - турнир
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Посета Електротехничкој
школи у Земуну
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција,
анкета
Јун 2016.
Тамара Бабић
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Црквено-хорска секција:
Федехо- фестивал дечијих
хорова у Дечијем културном
центру у Београду
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других
143
Посматрање,
евиденција
Мај 2016.
Жељка Павловић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Израда школског листа
Како ћемо знати да смо успели?
90% ангажованих ученика и наставника
преузело одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова
90% ангажованих ученика и наставника
показује способност за самостални рад и
предузетнички дух
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Март 2016.
Ђорђе Остојић
Мај 2016.
Јелена Николић
Жељка Павловић
Посматрање
Евиденција
Радови ученика
Јун 2016.
Марија Симић
Радови ученика
Посматрање
Евиденција
Јун 2016.
Марија Симић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Марија Симић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Изложба: Буквар појмова (Шта
60% ученика преузима одговорност за
смо научили из Веронауке и
завршетак задатака, испуњење обавеза и
Грађанског васпитања од петог
показује способност поштовања других
до осмог разреда)
Посматрање,
евиденција
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Графомоторичке вежбе са
ученицима првог разреда
Корективни рад са ученицима
који имају тешкоћа у учењу и
раду
Припрема ученика за
општинско такмичење из
Црвеног крста
80 % ученика који су обухваћени овим
вежбама савладало је писање и креативно
изражавање
Развијање самосталности у учењу и
упознавање с техникама учења,
80 % ученика је поправило успех у
појединим предметима
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других и
за тимски рад
144
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Такмичење Читалачка значка
са ученицима 3. и 4. разреда
Развијање самосталности у учењу,
тражењу и процењивању информација
80 % чланова усвојило неопходне
вештине
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Славица Денић
Секција Бранковим стопама
80 % ученика стекло вештину креативног
изражавања
Радови ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Славица Денић
Посматрање
Евиденција
Извештај са
такмичења
Јун 2016.
Весна Живановић
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Јелена Богдановић
Радови ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2016.
Јелена Богдановић
Секција за оријентиринг
Такмичење Читалачка значка
са ученицима 5. и 6. разреда
Секција Бранковим стопама
-20% ученика који иду на такмичење
показује самосталност и такмичи се у
појединачној конкуренцији
– Доносе једну до две награде, медаље
– Искусни ученици су у стању да упуте у
начин такмичења нове ученике
– У групном такмичењу 80% ученика
сарађује и долази до циља
Развијање самосталности у учењу,
тражењу и процењивању информација
80 % чланова усвојило неопходне
вештине
80 % ученика стекло вештину креативног
изражавања
145
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2016/2017. година
– Разредна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Лепе речи
Приредба за пријем првака у
Дечји савез
Приредба поводом празника
Детињци, Материце, Очеви
Деца деци
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност поштовања других и
толеранције
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
-Стећи знања о празницима и увидети
значај породице
–75% ученика индивидуално и као тим (група) одговорно у
заданом року испуњава своје задатке
- Показати способност поштовања других
– Показати вештине планирања, и вођења
током групног рада, развијање вештина и
навика
– 50% ученика учествује у активности
146
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
дискусија
Септембар 2016.
Актив 2. разреда
Посматрање,
евиденција
Октобар 2014.
Јелена Павлица
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2016.
Стручно веће
учитеља
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Како ћемо знати да смо успели?
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
147
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2016.
Актив 2. разреда
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2016.
Актив 3. разреда
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2016.
Милица Тишма
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Новогодишњи базар
Новогодишњи базар
Маскенбал
Како ћемо знати да смо успели?
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– посебности, организација рада
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
– 50% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
148
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2016.
Љиљана Мијић
Посматрање,
евиденција,
разговор
Децембар 2016.
Весна Стојаковић
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Актив 2. разреда
Актив 1. разреда
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Украшавање хола за Нову
годину
Посета позоришној или
балетској представи
Украшавање хола поводом
Дана школе
Приредба за Дан школе
Приредба за Дан школе
Како ћемо знати да смо успели?
– Показати способност рада у тимовима,
преузимање одговорности за вођство
Преузети одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова,
пласирање креативне идеје и продаја
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 50% ученика
- Показати способност поштовања других
и толеранције
– 70%
– Показати способност рада у тимовима,
преузимање одговорности за вођство
Преузети одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова,
пласирање креативне идеје и продаја
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 50% ученика
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
149
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање
Децембар 2016.
Актив учитеља 2.
разреда
Посматрање,
Разговор
Фебруар 2017.
Стручно веће
учитеља
Посматрање
Март 2017.
Актив 1. разреда
Посматрање,
евиденција
Март 2017.
Посматрање,
евиденција
Март 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Штафетне игремеђуодељенско такмичење
Украшавање хола за Ускрс
Ускршњи базар
Посета музеју
Како ћемо знати да смо успели?
Показати способност лидерства и вођства
у групи
Показати способност поштовања других
– 80% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
– Показати способност рада у тимовима,
преузимање одговорности за вођство
Преузети одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова,
пласирање креативне идеје и продаја
Показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 50% ученика
– Стећи знање о празницима
-показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
– пласирање идеје и продаје
– показати способност за креативно и
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
- стицање знања и одговорности о јавним
добрима
– 90% ученика
150
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Посматрање,
евиденција
Март 2017.
Посматрање
Април 2017.
Посматрање,
евиденција,
разговор
Април 2017.
Посматрање,
евиденција,
разговор,
Април 2017.
Носилац
евалуације
Актив 2. разреда
Актив3. Разреда
Стручно веће
учитеља
Стручно веће
учитеља
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
- стицање знања и одговорности о јавним
Посета Етнографском музеју
добрима
– 90% ученика
-Показати способност индивидуалног и
рада у тимовима
Израда паноа за пијем првака у – показати способност за креативно и
Дечији савез
иновативно стварање
– 80% ученика усвојило неопходне
вештине
- стицање знања и одговорности о јавним
Посета Ваздухопловном
добрима
музеју
– 90% ученика
Приредба за крај трећег
– 80% учесника показује способност
разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај трећег
– 80% учесника показује способност
разреда
индивидуалног и рада у тимовима
Приредба за крај школске
– 80% учесника показује способност
године
индивидуалног и рада у тимовима
– 50% учесника показује способност
индивидуалног и рада у тимовима
Рецитаторска секција
– 50% учесника показује способност за
креативно и иновативно стварање
151
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посматрање,
евиденција,
разговор,
Посматрање,
евиденција,
разговор
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Април 2017.
Лидија Буловић
Милева Војводић
Мај 2017.
Анита Бура
Мај 2017.
Младен Ђекић
Јун 2017.
Ана Матић
Јун 2017.
Јелена Павлица
Јун 2017.
Актив 4. разреда
Јун 2017.
Оливера Ђурђевић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
– Предметна настава –
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Сајам књига
Иновативно размишљање и одговорност
за јавно добро, очекивано 50% ученика
Посматрање,
евиденција
Октобар 2016.
Посета
позоришту/биоскопу/музеју
Иновативно размишљање и одговорност
за јавно добро, очекивано 50% ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Приредба поводом Светог
Саве
Способност креативног изражавања и
70 % ученика има развијену способност
за тимски рад
Посматрање,
евиденција
Јануар 2017.
152
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Способност креативног изражавања и
Приредба поводом Дана школе 70 % ученика има развијену способност
за тимски рад
Посматрање,
евиденција
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција
Посматрање,
евиденција
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
Посматрање,
евиденција
Литерарне секције
Рецитаторска секција
Драмске секције
Временска
реализација
евалуације
Март 2017.
Јун 2017.
Носилац
евалуације
Миланка Бамбић
Милица Ћалић
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Виолета Тошић
Миланка Бамбић
Виолета Тошић
Јун 2017.
Милица Ћалић
Јун 2017.
Драгана Ступар
Анита Петровић
Богдановић
Посматрање,
евиденција
Септембар 2016.
Љубица Тркуља
Посматрање,
евиденција
Септембар 2016.
Светлана Стефанов
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Татјана Кричковић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Посета Equilibrio образовном
центру
Превод популарног цртаног
филма
Како учити енглески путем
интернет сајтова
50 % ученика показује способност за
извршавање задатака, испуњења обавеза
и рокова
50 % ученика показује способност за
самосталан рад
80% ученика зна да процени који
производи и услуге су у понуди и
потражњи на локалном и националном
нивоу
153
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
РУСКИ ЈЕЗИК
Посета Руском дому,
учествовање на конкурсима и
активностима
60% ученика показује способност за
самостални рад
Секција руског језика - Добро
пожаловать в Россию
Посматрање,
60 % ученика је способно прихватања
евиденција
иновација и промене, да критички сагледа Портфолио
своје знање и примени вештине у пракси ученика,
Језички пасош
Изложба
70% ученика показује способност за
поштовање других
Посматрање,
евиденција,
портфолио
Посматрање,
евиденција, радови
Јун 2017.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Јун 2017.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Април 2017.
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Љубица Станковић
Април 2017.
Љубица Станковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Изложба
70% ученика показује способност за
поштовање других
154
Посматрање,
евиденција, радови
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Велики школски концерт
80% ученика врши процену рада других,
показује креативност у раду
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Данијела
Младеновић
Јулка Кнежевић
Жељка Павловић
Милица Тишма
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Ивана Тошић
ИСТОРИЈА
Учешће на наградном
конкурсу Истраживањем до
знања у организацији
Удружења наставника
„Доситеј Обрадовић“.
60% ученика развија способност
Менторски рад са ученицима
критичког мишљења
истраживачима
Изложба ученичких радова,
фотографија, слика посвећених
обележавању стогодишњице
Великог рата
70% ученика показује способност за
Посета конаку кнегиње
поштовање других и упознавање са
Љубице
јавним добром
155
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ГЕОГРАФИЈА
Фестивал науке
60% Ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Децембар 2016.
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
Март 2017.
Обележавање Дана планете
Земље
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиденција
Април 2017.
Посматрање,
евиденција
Октобар 2016.
Наташа Предојевић
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Наташа Предојевић
Посета Планетаријуму
Посета Музеју Јована Цвијића
80%ученика показује способност процене
рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
156
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Посета ЕКО – сајму
80% Ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
Посматрање,
евиднција
Обележавање Дана планете
Земље
80%ученика показује способност процене
Посматрање,
рада других, показују креативно
евиднција
размишљање, развијају тимски дух
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Април 2017.
Марија Ђурић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Април
2017
Бранкица Прица
ФИЗИКА
Фестивал науке
70% ученика показује способност за
самостални рад поштовања других,
прихватања иновација и промена
Посматрање,
евиденција,
Децембар 2016.
изложба и
презентација радова
Горан Милић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Горан Милић
Квиз знања
70% ученика показује способност за
самостални рад
Посматрање,
евиденција,
Март 2017.
изложба и
презентација радова
Посета Музеју Николе Тесле
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
Посматрање,
евиденција
157
Октобар 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Квиз знања
Како ћемо знати да смо успели?
70% ученика показује способност за
самостални рад поштовања других,
прихватања иновација и промена
Како и чиме ћемо
Временска
пратити
реализација
очекивано?
евалуације
Посматрање,
евиденција,
Јун 2017.
изложба и
презентација радова
Носилац
евалуације
Мирјана Кисјелица
МАТЕМАТИКА
Израда паноа на основу
материјала са огледног часа и
часова секције
Посета манифестације под
називом „Мај месец
математике – М3” коју
организује Центар за
промоцију науке
Секција „Математика у
пракси“
Посета музеју Николе Тесле
Изложба радова математичке
секције на крају шк. године
Базар
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака и
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Данијела Петровић
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
Посматрање,
евиденција
Мај 2017.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Светлана Тасић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Маријана Мрђен
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Светлана Тасић
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
60% ученика преузима одговорност за
очување јавног добра и испуњење
договора
60 % ученика показује способност за
самостални рад и креативно изражавање
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад
158
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Учешће ученика у реализацији 80% ученика преузима одговорност за
општинског такмичења из
завршетак задатака,
математике
показује способност за самостални рад
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Март 2017.
Данијела Петровић
Светлана Тасић
Владо Стојковић
Маријана Мрђен
Март 2017.
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Горан Милић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Александар
Тодосијевић
Данијела Лукић
Николић
Посматрање
Октобар 2016.
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Марија Ђурић
Посматрање,
евиденција
Октобар 2016.
Данијела Лукић
Николић
Посматрање,
евиденција
БИОЛОГИЈА
Квиз знања
70% ученика показује способност
процене рада других, показују креативно
размишљање, развијају тимски дух
Посета ЕКО – сајму
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност за самостални рад,
развијају тимски дух
Посматрање,
евиденција
ХЕМИЈА
Посета Природњачком музеј
70% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака
159
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Посета Музеју Николе Тесле
Прављење наставних учила за
физику
Посета занатским радњама и
фирмама- упознавање са
процесом производње
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака,
показује способност поштовања других
показује способност прихватања
иновација и промена
Показати способност за самостални рад
Очекује се око 60% успешности
60% ученика показује способност
поштовања других
показује способност прихватања
иновација и промена
Посматрање,
евиденција
Април 2017.
Јованка Вујаковић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Драгослава
Петровић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Слободан Каблар
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Међуодељењска такмичења
Сарадња са школама у
Батајници - турнир
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
80% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
рокова
показује способност за самостални рад
160
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Данијела
Симоновић
Зоран Ђорђевић
Синиша Јакшић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Посета Средњој
електротехничкој школи „Раде
Кончар“
Приредба поводом празника
Материце
Израда школског листа
70% ученика преузима одговорност за
Посматрање,
завршетак задатака, показује способност
евиденција
за самостални рад, показује способност
прихватања иновација и промена
ВЕРСКА НАСТАВА –
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
60% ученика преузима одговорност за
Посматрање,
завршетак задатака, испуњење обавеза и
евиденција
показује способност поштовања других
90% ангажованих ученика и наставника
преузело одговорност за завршетак
задатака, испуњење обавеза и рокова
Посматрање,
90% ангажованих ученика и наставника
евиденција
показује способност за самостални рад и
предузетнички дух
Јун 2017.
Тамара Бабић
Децембар 2016.
Жељка Павловић,
Миланка Чабрило
Март 2017.
Ђорђе Остојић
Мај 2015.
Јелена Николић
Жељка Павловић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Изложба: Буквар појмова (Шта
60% ученика преузима одговорност за
смо научили из Веронауке и
завршетак задатака, испуњење обавеза и
Грађанског васпитања од петог
показује способност поштовања других
до осмог разреда)
161
Посматрање,
евиденција
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Графомоторичке вежбе са
ученицима првог разреда
Корективни рад са ученицима
који имају тешкоћа у учењу и
раду
Припрема ученика за
општинско такмичење из
Црвеног крста
Такмичење Читалачка значка
са ученицима 3. и 4. разреда
Секција Бранковим стопама
80 % ученика који су обухваћени овим
вежбама савладало је писање и креативно
изражавање
Развијање самосталности у учењу и
упознавање с техникама учења,
80 % ученика је поправило успех у
појединим предметима
60% ученика преузима одговорност за
завршетак задатака, испуњење обавеза и
показује способност поштовања других и
за тимски рад
Развијање самосталности у учењу,
тражењу и процењивању информација
80 % чланова усвојило неопходне
вештине
80 % ученика стекло вештину креативног
изражавања
162
Посматрање
Евиденција
Радови ученика
Јун 2017.
Марија Симић
Радови ученика
Посматрање
Евиденција
Јун 2017.
Марија Симић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Марија Симић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Славица Денић
Радови ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Славица Денић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Шта?
Задатак, активност,
иновација, акција
Како ћемо знати да смо успели?
-20% ученика који иду на такмичење
показује самосталност и такмичи се у
појединачној конкуренцији
– Доносе једну до две награде, медаље
– Искусни ученици су у стању да упуте у
начин такмичења нове ученике
– У групном такмичењу 80% ученика
сарађује и долази до циља
Развијање самосталности у учењу,
тражењу и процењивању информација
80 % чланова усвојило неопходне
вештине
Како и чиме ћемо
пратити
очекивано?
Временска
реализација
евалуације
Носилац
евалуације
Посматрање
Евиденција
Извештај са
такмичења
Јун 2017.
Весна Живановић
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Јелена Богдановић
Секција Бранковим стопама
80 % ученика стекло вештину креативног
изражавања
Радови ученика
Посматрање,
евиденција
Јун 2017.
Јелена Богдановић
Посета Народној библиотеци
Србије са члановима секције и
пасионираним читачима
Подизање медијске писмености и
упознавање са јавним добром
Разговор
Јун 2017.
Славица Денић
Јелена Богдановић
Секција за оријентиринг
Такмичење Читалачка значка
са ученицима 5. и 6. разреда
163
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Мониторинг развојног плана школе
Приоритетне
области
1. У области настава
и учење развијамо
предузетничка
личност ученика која
се одликује
предузетничким
знањима, вештинама
и ставовима.
Начин и време
праћења
Евидентирање
реализованих
планираних
активности.
Извештавање.
2. У области подршке
ученицима развијамо
предузетничку
личност ученика која
се одликује
предузетничким
знањима, вештинама
и ставовима.
Евидентирање
реализованих
планираних
активности.
Извештавање.
Одговорно лице
директор
Кога треба
информисати
Наставничко веће,
ШО, Стручни актив
за развојно
планирање,
Министарство
просвете
На полугодишту и на
крају сваке наставне
године
директор
На полугодишту и на
крају сваке наставне
године
164
Наставничко веће,
ШО, Стручни актив
за развојно
планирање,
Министарство
просвете
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Према чл. 26 Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник 55/2013)
Развојни план школе садржи и
1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика
на завршном испиту;
2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је
потребна додатна подршка;
3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима;
4) мере превенције осипања ученика;
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржај појединих наставних предмета;
6) план припреме за завршни испит;
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;
10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;
11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;
12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;
13) друга питања од значаја за развој школе.
165
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на
основу анализе резултата ученика на завршном
испиту
1.1.Област: математика
Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата на
завршном испиту
-Циљеви
* Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика
кроз заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у
сагласностима са стандардима постигнућа
* унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту
* усвајање трајних и примењивих знања
– Задаци
* Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности
ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
* Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских
постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и
праћење напредовање ученика
* Прилагођавање стицање знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју
Анализа завршног теста 2011/12.
На основу статистике Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
актив је констатовао да је задовољан резултатима теста као и да има места за
поправљање. Школа је имала просечан број бодова(551) и он је био виши од просека на
нивоу општине(529) и округа(523) као и шк. управе(523) и републике(500).
Школа је имала остварен ниво постигнућа:
ОН основни ниво (94) а очекивани је био (80)
СН средњи ниво (54,9) а очекивани је био (50)
НН напредни ниво (12,8) а очекивани је био(20)
У напредном нивоу школа није остварила очекивани ниво и ЦИЉ је да у
наредним шк. годинама ради на постигнућу ученика у напредном нивоу.
166
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Време реализације
Анализа постигнућа ученика на
завршном тесту у јуну 2014.
Припрема иницијалног теста по
разредима
– Реализација иницијалног теста и
анализа у складу са закључцима на
завршном испиту
Израда годишњег плана редовне наставе
математике поштујући закључке анализе
успеха на завршном испиту
у оквиру области учење учења
презентовати логички приступ
функционалним задацима (презентовати
лични угао решевања задатака)
У оквиру тестова током године посветити
посебну пажњу функционалним задацима
У оквиру часова редовне наставе
наводити ученике да док читају текст
задатка разумеју оно што
читају...(функционална писменост)
часови редовне наставе посвећене
завршном испиту (нпр. задаци из
процента, бројних израза и сл. које
обрађујемо а раде се на завршном
испиту)
свеска за матуру и актуелно градиво у
њој(формуле, задаци и сл које се ради
током шк. године)
Израда припремне наставе за ученике
осмог разреда
август 2014.
Носилац
реализације
чланови стручног
већа математике
август 2014.
септембар 2014.
чланови стручног
већа математике
август 2014.
чланови стручног
већа математике
шк.2014/15.
чланови стручног
већа математике
шк.2014/15.
чланови стручног
већа математике
шк.2014/15.
ученици од петог
до осмог разреда
шк.2014/15.
чланови стручног
већа математике
шк.2014/15.
шк.2014/15.
167
ученици од петог
до осмог разреда
чланови стручног
већа математике
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
1.2. Област: српски језик
Циљеви:
свима доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима
постигнућа
нљивих знања
Задаци:
ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и
праћење напредовања
ученика
Активност
Анализа постигнућа ученика на
завршном тесту
Припрема иницијалног теста по
разредима
Реализација иницијалног теста и анализа
у складу са закључцима на завршном
испиту
Израда годишњег плана редовне наставе
српског језика поштујући закључке
анализе успеха на завршном испиту
У оквиру области учење учења радити на
читању и разумевању прочитаног,
логичком расуђивању, препознавању и
повезивању чињеница и појмова
У оквиру часова посветити посебну
пажњу аргументацији ставова базираних
на обрађиваним текстовима
Часови редовне наставе посвећени
завршном испиту
Припремна настава за ученике осмог
разреда
Носилац
реализације
август у све три
чланови стручног
школске године
већа српског језика
август у све три
чланови стручног
школске године
већа српског језика
септембар у све три чланови стручног
школске године
већа српског језика
Време реализације
август у све три
школске године
чланови стручног
већа српског језика
током све три
школске године
чланови стручног
већа српског језика
током све три
школске године
чланови стручног
већа српског језика
током све три
школске године
јун у све три
школске године
чланови стручног
већа српског језика
чланови стручног
већа српског језика
168
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих
облика подршке и разумних прилагођавања и
квалитета образовања и васпитања за децу и ученике
којима је потребна додатна подршка
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце - ученика са потешкоћама,
талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група, подстицање развоја
све деце уз девизу „школа по мери детета“.
Специфични циљеви:
1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са
потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце
Задаци:
1. Организовање активности на основу програма
2. Сарадња са интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и
потреба за додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и
евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног
усавршавања наставника
Активност
Време
реализације
Носилац реализације
Август
Директор
Јун-август
Чланови тима за ИОП
Формирање школског Тима за ИОП
Израда плана и програма рада
школског Тима за ИО, за нову школску
годину
Идентификација ученика из осетљивих
група и даровитих ученика
Формирање тимова за ученике којима
је потребна додатна подршка
септембар
Први
класификациони
период
169
Учитељи, наставници, ПП
служба
Одељењски старешина,
предметни наставници, ПП
служба, родитељ
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Израда плана рада за ученике из
осетљивих група и за даровите ученике
Сарадња са Итерресорном комисијом,
другим школама, установама,
удружењима и појединцима у циљу
унапређења квалитета пружања
додатне
подршке ученицима
Набавка асистативне технологије и
дидактичког материјала
Набавка стручне литературе за рад са
ученицима из осетљивих група
Праћење, евалуација, ревидирање
ИОП-а
Време
реализације
Први
класификациони
период
Носилац реализације
Тим за ИОП
Током школске
године
Чланови тима за ИОП
По потреби
Директор, ПП служба
По потреби
Директор, библиотекари,
ПП служба
Периодично,
према плану за
ИОП
Чланови тима за ИОП
јун
Чланови тима за ИОП
јун
Тим за самовредновање
Вредновање имплементације ИОП-а у
школи
Вредновање имплементације ИОП-а у
школи
170
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу
ученицима, наставницима и родитељима
Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ:

 унапређивање безбедности ученика, стварање безбедне средине за живот и рад


ученика,
повећање квалитета рада у установи,
дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин
решавања животних проблема и спречавање свих облика насиља, злостављања
и занемаривања
Повећавањем сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се
квалитетнијем васпитању и образовању ученика.
Време
реализације
Носилац реализације
Јун-август
Тим за заштиту деце од
насиља, злостављања
изанемаривања
Август
Поделити на
првом
родитељском
састанку.
Весна Живановић
Избор преседништва ОЗ
септембар
Одељењске старешине
ОЗ у одељењима 5. - 8. разреда: Избор
чланова ВТ и представника за УП
септембар
Одељењске старешине
ОЗ у свим одељењима: Кућни ред
септембар
Одељењске старешине
Правила понашања и реституција у
одељењу
септембар
Одељењске старешине
Правила понашања на нивоу школе
Крај октобра
Чланови ВТ
Избор најкултурније ученика у одељењу
или фаце месеца, најбољег друга,
„Ухватио сам те у добром делу“.
Март – април
Одељењске старешине
Активност
Израда програма за заштиту деце од
насиља
Прављење кућног реда за нову школску
годину за генерацију родитеља првака
Вођење дисциплинског листа
Периодично снабдевање одељењских
старешина дисциплинским листовима
Током школске
године
Периодничнона класиф.
периодима
171
Наставници
Руководилац тима за
заштиту деце од насиља
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Време
реализације
ПериодничноАнализа дисциплинских листова у
на класиф.
одељењу на ЧОЗ
периодима
ПериодничноСвођење резултата дисциплинског листа
на класиф.
периодима
Елементи кућног реда са родитељима на
Први класиф.
родитељским
период
Од првог
Увођење наградног картона за ученика са
класификацион
проблемима у понашању
ог периода
Реализовање активности Програма
превенције проблема у понашању
ученика који се реализује у текућој
Током школске
школској години у сарадњи са
године
Факултетом за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Сарадња са суседним школама на
Према плану за
промовисању заједничких акција у борби
текућу
против насиља у нашој средини (нпр.
школску
форумовање, заједнички конкурс на
годину
литерарну, ликовну или музичку тему)
Дан демократије
15. септембар
Активност
Дечија недеља – као недеља афирмисања
припадности групи са позитивнм
особинама која не прихвата насиље
– Пријем првака у Дечији савез
Месец борбе против болести зависности
Међународни Дан толеранције – као дан
афирмисања међусобног понашања који
сам по себи елиминише насиље
Дан дечијих права
Носилац реализације
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Психо-педагошка служба,
ОС и наставници
Студенти Факултета за
специјалну едукацију и
рехабилитацију, ментори и
одељењске старешине
одабраних одељења
Представници тимова за
заштиту деце од насиља
суседних школа
Наставник ГВ
Октобар
Дечији савез
Новембар
Наставник ГВ
16. новембар
Наставник ГВ
20. новембар
Наставник ГВ
Око 20.
новембра
Одељењске старешине
Светски дан детета – 20. новембар –
обележавање радионицом на ЧОЗ о
дечијим правима.
Тема: Шта је то моје право и које су моје
одговорности?
172
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Уааа непревда – цртани серијал на ОЗ 2.
раз.
Време
реализације
Друго
полугодиште
текуће школске
године
Акција чишћења и украшавања школског
простора: „Припремамо се за Нову
Крај децембра
годину“ и Божић
Форум театар у млађим одељењима и где
Крај првог и
је потребно, са актуелним темама насиља почетак другог
и другачијих, прихватљивих решења
полугодишта
Информисање чланова НВ о
активностима тима за заштиту деце од
јануар
насиља
Обавештавање Савета родитеља о
активностима у вези са програма заштите
Јануар
деце од насиља
Наградна журка за успешне ученике на
такмичењима и ученике 7. и 8. разреде
поводом Дана школе – Услов за
Мај
присуство: да ученик није уписан у
дисциплински лист више од три пута
Пролећни базар са изложбом радова (ТО
Крај априла –
и ЛК)
почетак маја
Акција чишћења школског простора:
Јун
„Сређујемо своју школу“
Информације за наставике о месечним
Септембар,
активностима у борби против насиља новембар,
подсетник
јануар,
март,
мај
Остали предлози и идеје за ЧОЗ:
– Тајни пријатељ
– Седмица лепих речи
– Та тешка реч ИЗВИНИ
У семици око
– Дан џентлмена и дама
Дана школе
– У нашем одељењу – сви смо тим!
– Сарадња између одељењских заједница
у примени примера добре праксе
173
Носилац реализације
Одељењско веће 2. разреда
Одељењске старешине
Наставник ГВ
Тим за заштиту деце од
насиља (руководилац)
Особа задужена за рад са
Саветом родитеља
Светлана Стефанов,
Нада Ристичевић,
Анита ПетровићБогдановић,
Наставници ТО и ЛК, ВТ
Одељењске старешине
Руководилац тима за
заштиту деце од насиља
злосатвљања и
занемаривања
Одељењске старешине
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
4) Мере превенције осипања ученика
Циљ нам је да одржимо број ученика у школи преко следећих активности:
Активност
Организација приредбе поводом
пријема првака
Обележавање Дечје недеље
Време
реализације
Јун
Октобар
Новогодишње приредбе
Дан Светог Саве
Крај децембра
27. јануар
Приредба поводом Дана школе
Последњи
петак у марту
Базари
– Новогодишњи
Пред Нову
годину
Пред Божић
Уочи Ускрса
– Божићни
– Ускршњи - пролећни (са изложбом
радова)
Влики, традиционални, школски концерт Мај
Приредбе на крају школске године за
сваки разред и одељење
Јун
174
Носилац реализације
Актив учитеља 4. разреда
Особа задужена за рад са
Организацијом пријатеља
деце Београда
Стручно веће учитеља
Наставници српског језика,
учитељи и вероучитељи
Чланови тима задужени за
реализацију приредбе,
директор
Учитељи
Наставници
Наствници ЛК, ТО
Данијела Младеновић
Милица Тишма
Жељка Павловић
Учитељи
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
5) Друге мере усмерене на достизање циљева образовања
и васпитања који превазилазе садржај појединих
наставних предмета
Комисија за културну и јавну делатност прати, усмерава и координира културне
делатности у школи. Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака
школе.
Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају
културне, моралне и етичке вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно
прикажу.
Циљ:
– успостављање сарадње са породицом и свим чиниоцима друштвене средине
ради јединственог деловања на васпитање и културни развој деце и омладине,
– унапређује програма културних и друштвених активности и методе повезивања
школе и друштвене средине,
– омогућавање утицаја друштвене средине (учешће културних и других
институција- позоришта, библиотеке, галерије и др.) на остваривање програма
образовно-васпитног рада;
– сталан допринос развијању потреба за културним садржајима и интересовања за
активно упознавање културних манифестација;
– обезбеђивање учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и
друштвеном животу средине;
– развијење позитивног односа према културним вредностима и развијање
основних појмова о културном окружењу;
– подстицање радозналости ученика, развијање љубави према културним
остварењима, -подстицање и неговање вредновања културних догађаја
– самостално креирање културних догађаја;
– остваривање школског партнерства кроз сарадњу са школама у окружењу,
граду, земљи и иностранству.
Активност
Свечани пријем ђака првака у школу
Тематске изложбе ђака у школи
Обележавање Дечије недеље
Време
реализације
1. септембар
Носилац реализације
Учитељи 1. разреда,
директор, психолог, педагог,
библиотекар
месечно
Тим за естетско уређење
школе
Прва седмица у Учитељи и особа задужена за
октобру
Дечији савез
175
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Обележавање месеца књиге
Време
реализације
Дан у првој
седмици у
октобру
октобар
Посета Сајму књига
20–27. октобра
Дан животиња
4. октобар
Међународни дан толеранције
16. новембар
Дан људских права
10. децембар
Међународни дан особа са инвалидитетом
3. децембар
Дан људских права
10. децембар
Деца деци – хуманитарна активност
Реализација такмичења Златана сирена
крајем
децембра
Крај децембра, Наставници ликовне културе
почетак јануара и учитељи
Крај јануара
Наставници ликовне културе
и учитељи
27. јануара
Наставници ликовне културе,
музичке културе, учитељи,
наставници српског језика,
верске наставе
фебруар
Наставници музичке културе
Најраспеванија одељењска заједница
март
Светски дан поезије
21. март
Активност
Приредба за пријем првака у Дечији савез
Тематска изложба поводом Нове године и
Божића
Тематска изложба поводом Светог Саве
Прослава школске славе – Свети Сава –
Свечана Академија
Први дан пролећа – уређујемо своју школу 21. март
Светски дан вода
22. март
Изложба на тему Ускрса
април
176
Носилац реализације
Учитељи и особа задужена за
Дечији савез
Библиотекари, наставници
српског језика
Библиотекари, наставници
српског језика
Наставници биологије и
ликовне културе и учитељи
Наставник грађанског
васпитања
Наставник грађанског
васпитања
Наставник грађанског
васпитања
Наставник грађанског
васпитања
Стручно веће учитеља
Учитељи и наставници
музичке културе
Наставници српског језика
Друштвено-користан рад
ученика
Наставници биологије и
географије
Наставници ликовне културе,
вероучитељи
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Светски дан планете Земље
Време
реализације
22. април
Светски дан књиге
23. април
Обилазак Вуковог и Доситејевог музеја
Мај
Прослава матурске вечери за ученике
осмог разреда
Почетак јуна
Опроштај од учитељице за ученике
четвртог разреда
Одлазак у позориште
Крај наставне
године
Током школске Одељењске старешине
године
Активност
177
Носилац реализације
Наставници географије
Библиотекари, наставници
српског језика, учитељи
Наставници српског језика
Одељењске старешине,
наставници, директор,
стручни сарадници
Учитељи 4. разреда
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
6) План припреме за завршни испит
Област српски језик:
Време
реализације
Анализа постигнућа ученика на
август у све
завршном тесту
три школске
године
Припрема иницијалног теста по
август у све
разредима
три школске
године
Реализација иницијалног теста и анализа септембар у
у складу са закључцима на завршном
све три
испиту
школске
године
Израда годишњег плана редовне наставе август у све
српског језика поштујући закључке
три школске
анализе успеха на завршном испиту
године
У оквиру области учење учења радити
током све три
на читању и разумевању прочитаног,
школске
логичком расуђивању, препознавању и
године
повезивању чињеница и појмова
У оквиру часова посветити посебну
током све три
пажњу аргументацији ставова базираних школске
на обрађиваним текстовима
године
Часови редовне наставе посвећени
током све три
завршном испиту
школске
године
Припремна настава за ученике осмог
јун у све три
разреда
школске
године
Активност
178
Носилац реализације
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
чланови стручног већа
српског језика
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Област математика:
Активност
Анализа постигнућа ученика на
завршном тесту у јуну 2014.
Време
реализације
август у све
три школске
године
август у све
три школске
године
Припрема иницијалног теста
по разредима (са освртом на
функционалне задатке, и задатке који
имају примену у животу)
Реализација иницијалног теста и анализа септембар у
у складу са закључцима на завршном
све три
испиту
школске
године
Израда годишњег плана редовне наставе август у све
математике поштујући закључке анализе три школске
успеха на завршном испиту
године
У оквиру области учење учења
у све три
презентовати логички приступ
школске
функционалним задацима (презентовати године
лични угао решавања задатака)
У оквиру тестова, контролних и
у све три
писмених вежби током године
школске
посветити посебну пажњу
године
функционалним задацима
У оквиру часова редовне наставе
у све три
наводити ученике да док читају текст
школске
задатка разумеју оно што читају
године
(развијање функционалне писмености)
Часови редовне наставе посвећени
у све три
завршном испиту (нпр. задаци из
школске
процента, бројних израза и сл. које
године
обрађујемо а раде се на завршном
испиту)
Свеска за матуру и актуелно градиво у
у све три
њој (формуле, задаци и сл. који се раде
школске
током школске године)
године
Припремна настава за ученике осмог
Јун у све три
разреда (10 часова припремне наставе)
школске
године
179
Носилац реализације
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
чланови стручног већа
математике
Светлана Тасић
чланови стручног већа
математике
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Област науке:
Активност
Израда Годишњег плана рада редовне
наставе природних и друштвених наука,
поштујући анализу успеха ученика на
завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и
допунске наставе природних и
друштвених наука, поштујући анализу
успеха ученика на завршном испиту
Реализација иницијалног теста из
природних и друштвених наука за све
разреде
Часови припремне наставе за ученике 8.
разреда ( 2 часа месечно)
Квиз знања из историје, географије,
биологије, физике и хемије за ученике 7.
разреда
Постављање и ажурирање информација
и питања посвећених завршном испиту
на блоговима наставника и сајту школе
Пробни завршни тест за ученике 8.
разреда у организацији школереализација и анализа
Време
реализације
Носилац реализације
АВГУСТ
Чланови стручног већа
АВГУСТ
Чланови стручног већа
СЕПТЕМБАР
Чланови стручног већа
ФЕБРУАР МАЈ
Чланови стручног већа
МАРТ
Чланови стручног већа
СЕПТЕМБАР Чланови стручног већа
МАЈ
МАЈ
180
Чланови стручног већа
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
7) План укључивања школе у националне и међународне
развојне пројекте
Активност
Међушколски пројекат обележавања
стогодишњице Великог рата 1914–1918.
Време
реализације
Пројекат траје
2014–2018.
181
Носилац реализације
Aлександар Тодосијевић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
8) План стручног усавршавања наставника, стручних
сарадника и директора
План похађања акредитованих семинара
План похађања акредитованих семинара за наставнике, стручне сараднике и директора
школе за период 2014/2017. година налази се у посебном документу План стручног
усавршавања.
Следи уопштени план стручног усавршавања наставника и стурчних сарадника у
наредном развојном периоду.
Акредитовани семинар
Предузетништво у основној школи
Тематски и интердисциплинарни
приступ планирању наставе
Гугл апликације за Гугл генерације
Блог, Фејсбук и Твитер у настави
Тематски и интердисциплинарни
приступ планирању наставе
Увођење и примена савремених ИТ и
нових аудио-визуелних наставних
средстава
Тематско планирање у млађим
разредима основне школе
Одељењске заједнице и инструменти за
рад одељењског старешине - Водич за
час одељењског старешине
Како решавати проблеме са
дисциплином и управљати разредом
Појачан васпитни рад са ученицима у
основној школи
Време
реализације
2014/2017
Реализатор
2014/2017
2014/2017
2014/2017
2014/2017
2014/2017
2014/2017
2014/2017
2014/2017
2014/2017
182
Наставници и стручни
сарадници према личном
плану стручног
усавршавања
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
План стручног усавршавања унутар школе
Наставничко веће
Активност
Представљање акредитованих семинара на
НВ или блогу школе
Презентација акредитованих семинара на
НВ или блогу школе
Актуелна предавања на тему ВОР-а и ИОПа
Сарадња и предавање представника
ОШ“ Сава Јовановић- Сирогојно“
Сарадња са члановима Саветовалишта за
децу и омладину из Земуна
Време
реализације
Носилац реализације
2014/2017
Чланови НВ
2014/2017
Чланови НВ
2014/2017
2014/2017
2014/2017
Наставници и стручни
сарадници
Дефектолози и стручни
сарадници ОШ“ Сава
Јовановић- Сирогојно“ и
чланови НВ
Психијатри, дефекторлози и
стручњаци из те установе и
чланови НВ
Стручна већа
Активност
Представљање акредитованих семинара
Презентација акредитованих семинара
Изношење мишљења о семинарима/
предавањима који су похађани
Време
реализације
Носилац реализације
2014/2017.
Чланови НВ
2014/2017.
Чланови НВ
2014/2017.
Чланови НВ
183
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Огледни и угледни часови
Школска 2014/2015. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Mузичка култура:
Упознајмо још неке дечје инструменте
Oгледни час
Mатематика
Задаци са две рачунске операције
Огледни час:
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима у
стругарску радионицу
Oгледни час
Ликовна култура
Израда брошева, привезака, посуда за
базар
Огледни час
Математика
Сабирање и одузимање до 20
(утврђивање)
Oгледни час
Српски језик
Свети Сава у народној књижевности
Oгледни час
Природа и друштво
Природна богатства и сакупљање
рециклажног материјала
Љиљана Мијић и
Милица Тишма
Лола Глођајевић
Дивна Атлагић
Весна Стојаковић
Љиљана Бодрожић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Марија Симић
Време реализације
Октобар 2014.
Октобар 2014.
Новембар 2014.
Анита Бура,
Стегић Славица
Децембар
2014.
Младен Ђекић
Децембар 2014.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Милица Ћалић,
Ивана Тошић,
Данијела Вучковић,
Љубица Станковић
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
184
Јануар 2015.
Март 2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Народна традиција
Биљке
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима у галерију
Конзул
Oгледни час
Mатематика
Задаци са две рачунске операције
Oгледни час
Народна традиција
Занати – печење хлеба
Oгледни час
Ликовна култура
Чувајмо околину
Огледни час
Математика
Једначине са множењем и дељењем
(обрада)
Oгледни час
Музичка култура
Песме и игре из Европе
Oгледни час
Математика
Разломци
Време реализације
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Април 2015.
С. Ј. Таталовић
М. Б. Килибарда
С. Тасић
Април 2015.
Мирјана Рацић
Славица Денић
Aприл 2015.
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Април 2015.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Април 2015.
Јелена Павлица
Ана Матић
Славица Денић
Мај 2015.
Професор ликовног
Одељења 5/2 и 5/6
Оливера Ђурђевић
Мај 2015.
Лидија Буловић
Данијела Вучковић
Марија Ђурић
Александра
Марковић
Мај 2015.
Светлана
Бјелопавлић
Јун 2015.
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
185
Време реализације
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Свети Сава“, Војислав Илић, 6. разред
Огледни час
Народне лирске посленичке песме, 7.
разред
Огледни час
„Поп Ћира и поп Спира“, Стеван Сремац,
7. разред
Огледни час
„Дневник Ане Франк“, 7. разред
Огледни час
„Живот и обичаји народа српског“, Вук
Стефановић Караџић, 6. разред
Милица Ћалић
Јануар 2015.
Миланка Бамбић
2014/2015
Драгана Ступар
2014/2015
Анита Петровић
Богдановић
2014/2015.
Виолета Тошић
2014/2015.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Превод научнопопуларног или забавног
програма
Огледни час
Напиши песму (на основу приказаних
слика), VII разред
Огледни час
Food (the restaurant menu – translate and
design it)
Љубица Тркуља
Октобар 2014.
Светлана Стефанов
Октобар 2014.
Татјана Кричковић
Новембар 2014.
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Добро пожаловать в Россию VI
Огледни час
Времена глаголов VII
Огледни час
Космос V
Александра
Марковић
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Горан Милић
Наташа Предојевић
186
2014/2015.
2014/2015.
2014/2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Милица Ћалић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Горан Милић
Наташа Предојевић
Активност
Огледни час
А. С. Пушкин
Пројекат – Први светски рат
Време реализације
2014/2015.
2014/2015.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Oгледни час
Српски језик
Свети Сава у народној књижевности
Љубица Станковић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Милица Ћалић
Ивана Тошић
Данијела Вучковић
Јануар 2015.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
Музичка култура, 3. разред
Песме и игре из Европе
Данијела
Младеновић
Лидија Буловић
Марија Ђурић
Александра
Марковић
Љубица Тркуља,
Јулка Кнежевић
Мај 2015.
ИСТОРИЈА
Огледни час
Велики рат – човек и технологија рата
Огледни час
Први светски рат
Александар
Тодосијевић
Горан Милић
Ивана Тошић
Јелена Богдановић
Децембар
2014.
2014/2015
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Привреда и привредне делатности
Марија Ђурић
187
Октобар 2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Наташа Предојевић
Александра
Марковић
Активност
Огледни час
Космос
Огледни час
Привредне делатности и гране
Бранкица Прица
Време реализације
Октобар 2014.
Април 2015.
ФИЗИКА
Огледни час
Велики рат – човек и технологија рата
Горан Милић
Александар
Тодосијевић
Октобар 2014.
Огледни час
Полуга и њена примена
Мирјана Кисјелица
Фебруар 2015.
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Правоугли паралелограм (6.разред)
Огледни час
Дирихлеов принцип (6.разред)
Огледни час
Примена једначина (8. разред)
Огледни час
Правоугли координатни систем (7.
разред)
Светлана Тасић
Март 2015.
Владо Стојковић
Март 2015.
Маријана Мрђен
Март 2015.
Данијела Петровић
Март 2015.
БИОЛОГИЈА
Јелена Петровић
Нада Ристичевић
Данијела Лукић
Николић
Огледни час
Јестиве и лековите биљке
Мај 2015.
ХЕМИЈА
Огледни час
Физичке и хемијске промене
Данијела Лукић
Николић
Октобар 2014.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VI разред
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VI разред
Јованка Вујаковић
Март 2015.
Драгослава
Петровић
Март 2015.
188
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VI разред
Слободан Каблар
Време реализације
Март 2015.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Кошарка – Хватање и додавање лопте – 6.
разред
Огледни час
Примопредаја штафетне палице – 7.
разред
Огледни час
Атлетика – Скок у даљ из залета – згрчна
техника – 8. разред
Зоран Ђорђевић
Септембар 2014.
Данијела
Симоновић
Октобар 2014.
Синиша Јакшић
Октобар 2014.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда веб-сајта у програму паблишер, 8.
разред
Тамара Бабић
Фебруар-март 2015.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Празник Светог Саве
Огледни час
Брига за творевину (екологија) са
православног страновишта (3. раз.)
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Милица Ћалић
Ивана Тошић
Данијела Вучковић
Љубица Станковић
Јануар 2015.
Ђорђе Остојић
Април 2015.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо научили у
овом разреду из Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
Јелена Николић
Мај 2015.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Презентација семинара „Гугл апликације
за Гугл генерације“
Весна Живановић
189
Новембар 2014.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Увођење наградног картона
Огледни час
Народна традиција
Занати – одлазак са ученицима у галерију
„Конзул“
Огледни час
Први светски рат
Време реализације
Весна Живановић
Други
класификациони
период школске
2014/2015.
Славица Денић
Мирјана Рацић
2014/2015.
Јелена Богдановић
Ивана Тошић
2014/2015.
190
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2015/2016. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Српски језик
Плави зец, Душко Радовић (обрада)
Oгледни час
Природа и друштво
Национални паркови Србије
Oгледни час
Математика
Број седам
Oгледни час
Народна традиција
У кући и око ње – село и град
Oгледни час
Свет око нас
Мерење времена
Oгледни час
Природа и друштво
Свако треба да брине о чистоћи околине и
сакупљање рециклажног материјала
Oгледни час
Свет око нас
Саобраћај
Oгледни час
Ликовна култура
Васкрсење Христово у ликовном
стваралаштву ученика
Oгледни час
Српски језик
Позоришна представа
Oгледни час
Природа и друштво
Трагови прошлости
Време реализације
Оливера Ђурђевић
Новембар 2015.
Лидија Буловић
Марија Ђурић
Децембар 2015.
Светлана
Бјелопавлић
Децембар 2015.
Јелена Павлица
Ана Матић
Јануар 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Март 2016.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Март 2016.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Март 2016.
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Љубица Станковић
Април 2016.
Анита Бура
Славица Стегић
Април 2016.
Мирјана Рацић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Мај 2016.
191
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Свет око нас
Различита занимања (обрада)
Oгледни час
Ликовна култура
Облици – израда фигура оригами и
техником колажирања
Oгледни час
Математика
Текстуални задаци
Oгледни час
Природа и друштво и Народна традиција
У свету занимања
Oгледни час
Природа и друштво
Река
Oгледни час
Српски језик
Шта је отац, Драган Лукић
Младен Ђекић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Слободанка ЈаићТаталовић
Ана Матић
Весна Стојаковић
Љиљана Мијић
Дивна Атлагић
Дивна Атлагић
Лола Глођајевић
Весна Стојаковић
Милица Тишма
Време реализације
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
Мај 2016.
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Волео сам вас“, А. С. Пушкин, 7. разред
Огледни час
„Власт“, Бранислав Нушић, 7. разред
Огледни час
„Писмо мајци“, Сергеј Јесењин, 8. разред
Милица Ћалић
2015/2016.
Драгана Ступар
2015/2016.
Анита Петровић
Богдановић
2015/2016
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Oгледни час
Present Simple – вршњачко учење
Љубица Тркуља
192
Новембар 2015.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Огледни час/предузетништво
Present Continuous Tense – Power Point
презентација – VIII разред
Огледни час
The sightseeing in England (travel agencies
and their offers)
Носилац
активности
Светлана Стефанов
Новембар 2015.
Татјана Кричковић
Мај 2016.
Време реализације
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Путешествие по России, VIII разред
Огледни час
Наша школа, VI разред
Огледни час
Традиции в России
Огледни час
Что говорят русские, VII разред
Огледни час
Знаменитые люди: П. И. Чайковский, 75
год концертный зал
Огледни час
Есенин, VIII разред
Александра
Марковић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Горан Милић
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Данијела
Младеновић
Светлана Дражета
Милуровић
Анита Петровић
Богдановић
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
2015/2016.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Огледни час
Васкрсење Христово у ликовном
стваралаштву ученика
Љубица Станковић
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Април 2016.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
„Порука свету“ – Н. Живић, 5. разред
Данијела
Младеновић
Јелена Николић
193
Мај 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ИСТОРИЈА
Огледни час
Велики рат – Србија у Великом рату
Огледни час
Прва велика сеоба Срба
Александар
Тодосијевић
Ивана Тошић
Жељка Павловић
Децембар 2015.
Април 2016.
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Васиона и васионска тела
Огледни час
Национални паркови Србије
Огледни час
Друштвено-економске одлике Европе
Марија Ђурић
Октобар 2015.
Наташа Предојевић
Јелена Петровић
Бранкица Прица
Децембар 2015.
Март 2016.
ФИЗИКА
Огледни час
Израда једноставних учила из физике за
тему Притисак
Огледни час
Нуклеарна енергија
Горан Милић
Драгослава
Петровић
Мај 2016.
Мирјана Кисјелица
Мај 2016.
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Круг (седми разред)
Огледни час
Питагорини бројеви
Огледни час
Бројевни изрази (6. разред)
Огледни час
Кружница и круг (5. разред)
Светлана Тасић
Март 2016.
Владо Стојковић
Март 2016.
Маријана Мрђен
Март 2016.
Данијела Петровић
Март 2016.
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Национални паркови
Огледни час
Вегетативно размножавање
Јелена Петровић
Наташа Предојевић
Нада Ристичевић
194
Децембар 2015.
Март 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ХЕМИЈА
Данијела Лукић
Николић
Јелена Петровић
Огледни час
Витамини
Мај 2016.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Огледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VII разред
Огледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VII разред
Огледни час
Самосталан рад на сопственом пројекту,
VII разред
Јованка Вујаковић
Април 2016.
Драгослава
Петровић
Април 2016.
Слободан Каблар
Април 2016.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Одбојка - Одбијање лопте прстима и
чекићем, 7. разред
Огледни час
Атлетика - техника истрајног трчања, 5.
разред
Огледни час
Одбојка - Одбијање лопте прстима и
чекићем, 7. разред
Зоран Ђорђевић
Октобар 2015.
Данијела
Симоновић
Март 2016.
Синиша Јакшић
Март 2016.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда рекламног плаката у програму
Word за продају артикла по избору
ученика 6. разреда
Тамара Бабић
Децембар 2015.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Васкрсење Христово у ликовном
стваралаштву ученика
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Љубица Станковић
195
Април 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
Празновање Васрксења Христовог.
Васкрсење Христово у књижевном,
музичком и ликовном стваралаштву
ученика (3. раз.)
Ђорђе Остојић
Време реализације
Април 2016.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо научили у
овом разреду из Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
Јелена Николић
Мај 2016.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Предавање за Наставничко веће
Стрес у нашем позиву и како га
превазићи
Огледни час
Природа и друштво
Припремање здраве хране – самостални
рад ученика
Огледни час
Историја
Први светски рат, 7. разред
Весна Живановић
Славица Денић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Јелена Петровић
Јелена Богдановић
Наташа Предојевић
Ивана Тошић
196
Новембар 2015.
2015/2016.
2015/2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Школска 2016/2017. година
– Разредна настава –
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Српски језик
Обрада штампаног слова С
Oгледни час
Природа и друштво
Сви раде
Огледни час
Српски језик
Себични џин, Оскар Вајлд (утврђивање)
Oгледни час
Свет око нас
Животне заједнице
Oгледни час
Народна традиција
Стари занати – Ткање, одлазак са
ученицима у кројачку радионицу
Oгледни час
Природа и друштво
Здравље је највеће богатство
Oгледни час
Ликовна култура
Лутка из школског кутка
Oгледни час
Природа и друштво
Рециклажа
Oгледни час
Математика
Једначине
Време реализације
Лидија Буловић
Славица Стегић
Октобар 2016.
Ана Матић
Јелена Павлица
Новембар 2016.
Младен Ђекић
Новембар 2016.
Мирјана Рацић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Марија Ђурић
Дуња Денић
Љиљана Бодрожић
Марија Симић
Миланка Чабрило,
Жељка Павловић,
Славица Денић,
Јелена Петровић
Новембар 2016.
Новембар 2016.
Децембар 2016.
Светлана
Бјелопавлић
Април 2017.
Вера Бабић
Дубравка
Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Јасна Раковић
Снежана Весић
Април 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Мај 2017.
197
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Ликовна култура
Плакат за представу:
„Лисица и гавран“ народна басна, или
„Бајка о рибару и рибици“, А. С. Пушкин
Oгледни час
Математика
Математички изрази
Oгледни час
Математика
Занимљиви задаци
Огледни час
Природа и друштво
Проводљивост материјала (обрада)
Oгледни час
Природа и друштво
Србија у доба Немањића
Oгледни час
Свет око нас
Династија Немањића
Oгледни час
Српски језик
Драматизација текста „Црвенкапа“
Време реализације
Анита Бура
Мај 2017.
Слободанка ЈаићТаталовић
Снежана Весић
Марија Симић
Маj 2017.
Славица Стегић
Лидија Буловић
Мај 2017.
Вишња Месаровић
Светлана Личанин
Мај 2017.
Оливера Ђурђевић
Јун 2017.
Весна Стојаковић
Дивна Атлагић
Јун 2017.
Лола Глођајевић
Милица Тишма
Јун 2017.
Љиљана Мијић
Јун 2017.
– Предметна настава –
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СРПСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
„Тесла, портрет међу маскама“, Владимир Милица Ћалић
Пиштало, 8. разред
Огледни час
Драгана Ступар
„Кирија“, Бранислав Нушић
198
2016/2017.
2016/2017
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Огледни час
„Капетан Џон Пиплфокс“, Душан
Радовић, 5. разред
Анита Петровић
Богдановић
Време реализације
2016/2017.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Љубица Тркуља
London – sightseeing
Огледни час
Светлана Стефанов
London – sightseeing
Огледни час
Christmas – Making the Christmas cards and Татјана Кричковић
selling them
Децембар 2016.
Децембар 2016.
Децембар 2016.
РУСКИ ЈЕЗИК
Огледни час
Семейные традиции, VII разред
Огледни час
Калейдоскоп, V разред
Огледни час
Портфолио учеников, VIII разред
Огледни час
Интересные места Росии, VI разред
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Жељка Павловић
Ђорђе Остојић
Учитељи – народна
традиција
Александра
Марковић
Александра
Марковић
Светлана Дражета
Милуровић
Александра
Марковић
Марија Ђурић
Наташа Предојевић
Светлана Дражета
Милуровић
2016/2017.
2016/2017.
2016/2017.
2016/2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Огледни час
Лимени дувачки инструменти, „Марш на
Дрину“ – С. Бинички, 7. разред
Данијела
Младеновић
Ивана Тошић
Јулка Кнежевић
199
Новембар 2016.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ИСТОРИЈА
Огледни час
Француска револуција
Огледни час
Реформација и противреформација
Александар
Тодосијевић
Ивана Тошић
Жељка Павловић
Децембар 2016.
2016/2017.
ГЕОГРАФИЈА
Огледни час
Национални паркови Србије
Огледни час
Пиринејско полуострво
Огледни час
Национални паркови Србије
Марија Ђурић
Децембар 2016.
Наташа Предојевић, Јануар 2017.
Бранкица Прица
Мај 2017.
ФИЗИКА
Огледни час
Израда једноставних учила из физике за
тему Равнотежа тела
Огледни час
Мерење
Горан Милић
Драгослава
Петровић
Фебруар 2017.
Мирјана Кисјелица
Октобар 2016.
МАТЕМАТИКА
Огледни час
Осна симетрија у пракси (пети разред)
Огледни час
Многоугао (7. разред)
Огледни час
Конструкција троугла (6. разред)
Светлана Тасић
Новембар 2016.
Маријана Мрђен
Новембар 2016.
Данијела Петровић
Новембар 2016.
БИОЛОГИЈА
Огледни час
Здравље је највеће богатство
Огледни час
Генетски модификоване биљке
Јелена Петровић
Миланка Чабрило
Жељка Павловић
Славица Денић
Нада Ристичевић
Јелена Петровић
Децембар 2016.
Мај 2017.
ХЕМИЈА
Огледни час
Вода
Данијела Лукић
Николић
200
Март 2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Огледни час
Израда презентације, VII разред
Огледни час
Израда презентације, VII разред
Огледни час
Израда презентације, VII разред
Јованка Вујаковић
Фебруар 2017.
Драгослава
Петровић
Фебруар 2017.
Слободан Каблар
Фебруар 2017.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Атлетика - Скок у даљ из залета - згрчна
техника, 8. разред
Огледни час
Рукомет - хватање и додавање лопте, 5.
разред
Огледни час
Атлетика - техника истрајног трчања, 5.
разред
Зоран Ђорђевић
Април 2017.
Данијела
Симоновић
Мај 2017.
Синиша Јакшић
Април 2017.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Огледни час
Израда рекламног плаката у програму
Word за продају артикла по избору
ученика 6. раз
Тамара Бабић
Децембар 2016.
ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)
Огледни час
Пост као израз љубави према Богу,
човеку и природи – Здравље је највеће
богатство
Огледни час
Христов живот у православној
иконографији (6. разред)
Жељка Павловић
Миланка Чабрило
Јелена Петровић
Славица Денић
Децембар 2016.
Ђорђе Остојић
Мај 2017.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Огледни час
Јавна презентација (Шта смо научили у
овом разреду из Грађанског васпитања –
Буквар појмова V-VIII)
Јелена Николић
201
Мај 2017.
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Носилац
активности
Активност
Време реализације
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Излагање за Наставничко веће
Елементи радионичарског рада у раду са
децом и родитељима
Огледни час
Народна традиција
Занати, одлазак са ученицима у галерију
„Конзул“
Огледни час
Српски језик, 5. разред - лектира
Весна Живановић
Новембар 2016.
Славица Денић
Јелена Павлица
Ана Матић
2016/2017.
Јелена Богдановић
Виолета Тошић
2016/2017.
202
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Вредновање сталног стручног усавршавања
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на
плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова,
а 44 сата стручног усавршавања у школи, у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа
у оквиру својих развојних активности, и то:
1. Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом.
Активност
Бр. сати
Извођење угледног
часа, одн. активности
5
Поновно извођење
угледног часа, одн.
активности
3
Асистент – помоћник
3
Присуствовање и
дискусија на
угледном часу
1+1
Опис активности
Писана припрема за час.
Организација простора и времена.
Припрема наставног материјала.
Иновативна средства.
Реализација часа.
Сређивање података са евалуационих
листова.
Самоевалуација.
Организација простора и времена.
Припрема наставног материјала.
Реализација часа.
Сређивање података са евалуационих
листова.
Самоевалуација.
Помоћ у припреми часа.
Асистенција током извођења часа.
Попуњавање евалуационих листа.
Учешће у дискусији.
Присуствовање.
Евидентирање уочених квалитета часа.
Попуњавање евалуационих листа.
Учешће у дискусији.
2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом.
Активност
Излагач
Бр. сати
Опис активности
3
Писана припрема за излагање.
Организација излагања.
Припрема материјала за присутне.
Реализација.
Анализа.
203
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Писана припрема за излагање.
Организација излагања.
Поновно излагање
2
Припрема материјала за присутне.
Реализација.
Анализа.
Присуство.
Слушалац
1
Учешће у дискусији.
Анализа могућности примене у пракси.
3. Стручна предавања /приказ књиге, приручника, стручног чланка,
часописа, дидактичког материјала и теме из области образовања и
васпитања/.
Активност
Излагач-приказ
књиге, приручника,
стучне теме (за
наставнике,
родитеље...)
Понављање излагањаприказа књиге,
приручника, стучне
теме (за наставнике,
родитеље...)
Излагач-приказ
стручног чланка,
часописа и
дидактичког
материјала
Понављање излагањаприказа стручног
чланка, часописа и
дидактичког
материјала
Бр. сати
Опис активности
5
Писана припрема приказа.
Организација активности.
Презентација приказа.
3
Писана припрема приказа.
Организација активности.
Презентација приказа.
3
Писана припрема приказа.
Организација активности.
Презентација приказа.
2
Писана припрема приказа.
Организација активности.
Презентација приказа.
Присуство.
Учешће у дискусији.
Анализа могућности примене у пракси.
4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих
мултимедијалних садржаја.
Слушалац
1
Активност
Бр. сати
Опис активности
Излагач
3
Припрема приказа.
Презентација мултимедијалних садржаја.
204
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Присуство.
Слушалац
1
Учешће у дискусији.
Анализа могућности примене у пракси.
5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге,
приручника, наставних средстава.
Активност
Бр. сати
Аутор/коаутор
Излагач
8
Слушалац
1
Аутор/коаутор
Излагач
13
Слушалац
1
Аутор објављеног
часа или активности
Рецензија уџбеника
или стручне књиге
5
5
Аутор/коаутор
књиге, приручника,
практикума,
наставног средства
10–25
Слушалац
1
Акредитација
програма стручног
15
усавршавања у
години акредитације
Водитељ – реализатор
акредитованог
5
програма
Опис активности
Објављивање рада у стручном часопису
и/или листу.
Припрема за презентацију.
Презентовање рада у установи.
Присуство.
Учешће са дискусијом, анализа.
Реферат на конгресу, конференцији,
симпозијуму и припрема и презентовање у
установи.
Присуство.
Учешће са дискусијом, анализа.
Објављивање примера добре праксе на
конкурсу или ревијално.
Рецензија уџбеника или стручне књиге.
Реферат на конгресу, конференцији,
Симпозијуму.
Писана припрема за презентовање у
установи.
Међународни аутор (25), домаћи (20),
Међународни коаутор (15), домаћи (10).
Присуство.
Учешће са дискусијом, анализа.
Осмишљавање програма стручног
усавршавања.
Акредитовање програма.
Учешће у реализацији акредитованог
програма.
205
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Акредитација
стручног скупа,
Осмишљавање програма стручног скупа,
трибине, конгреса,
8
трибине, конгреса, летње и зимске школе,
летње и зимске
округлог стола...
школе, округлог
стола...
6. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији
образовно -васпитног процеса
Активност
Бр. сати
Руководилац
ауторског
истраживања
20
Координатор
истраживања
10
Чланови тима,
учесник у
истраживачком
пројекту
Објавивање публиковање
ауторског
истраживачког
пројекта
Опис активности
Планирање ауторског истраживања.
Организација ауторског истраживања.
Руковођење ауторским истраживачким
пројектом усмереним на повећање квалитета
рада школе.
Писање Извештаја и презентација резултата
истраживања.
Планирање истраживања.
Организација истраживања.
Ангажовање у истраживачком пројекту.
5
Ангажовање у истраживачком пројекту на
конкретним задацима.
10
Публиковање ауторског истраживања у
стручном часопису.
Писана припрема за презентовање
истраживачког пројекта.
Присуство.
Учешће са дискусијом, анализа.
7. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом
установе, предавања и радионице ван школе потврђено сертификатом
установе, институције, организације
Слушалац
1
Активност
Бр. сати
Опис активности
6
Планирање активности.
Организација посете.
Писање извештаја.
Презентовање у установи.
Анализа.
Вођа-аутор стручне
посете и/или
студијског путовања
206
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Стручно предавање
или радионица по
позиву установе,
институције,
организације
Учесник стручне
посете/студијског
путовања
6
Реализација стручног предавања.
Израда Извештаја и анализа.
2
Присуство.
Учешће у стручној посети/студијском
путовању.
Учешће у дискусији.
Писана анализа.
8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи
Активност
Бр. сати
Писање пројекатаКоординатор
10
Писање пројеката Члан пројектног
тима
5
Организатор
предавања, трибина,
смотри, књижевних
сусрета, академија,
изложби радова у
школи итд.
6
Координатор
4
Учесник / Посетилац
1
Опис активности
Докази:
Израда предлога –пројктне апликације.
Писање извештаја и упознавање стручних
органа.
Учешће у писању/аплицирању.
Планирање активности
Организација активности
Анализа активности
(нпр. Фестивал науке, изложбе, Васкршња
изложба, квизови, приредбе, хуманитарне и
еколошке акције, сајам школског
издаваштва, школски лист, базар, маскенбал,
караоке, Ја имам таленат, трибине,
радионице...)
Помоћ у планирању
Помоћ у организација
Учешће у реализацији
Анализа активности
Учествује, дискутује, анализира.
9. Рад са студентима, менторски рад
Активност
Рад са студентима,
менторски рад
Бр. сати
Опис активности
2 по студенту
Извођење наставе или консултације на
којима је присутан студент или приправник
са ментором и заједничко анализирање
наставе/консултација.
207
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Пружање подршке, подучавање,
консултације, разговори, вођење
Рад са волонтерима
2
документације
10. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града
/општине који доприносе унапређењу и афирмацији образовно
васпитног процеса
Активност
Руководилац
/председник стручног
актива, удружења,
подружнице на нивоу
града /општине
Учесник
Бр. сати
Опис активности
3
Планира активности.
Организује и води састанке.
Води документацију.
Представља удружење у јавности.
2
Учествовање у раду.
Учешће у активностима стручних актива,
удружења, подружница на нивоу града
/општине (актив наставника италијанског
језика, Подружница друштва за српски језик,
Удружење стручних сарадника, Огранак
Вукове задужбине...)
11. Маркетинг школе
Активност
Бр. сати
Опис активности
Администратор сајта,
уредник
15 на годиш.
нивоу
Израда и ажурирање сајта установе.
Прилаже текстове и фотографије на школски
сајт.
ПР менаџмент / особа
задужена за односе са
јавношћу
3 по активн.
(по изјави,
интервјуугост
ов. на ТВ...)
Изјаве, интервјуи, гостовања на медијима,
саопштења, израда и дитрибуција
промотивног материјала итд.
Члан тима
1
Пружање помоћи и подршке у активностима
у односима са јавношћу.
12. Рад у радним телима и програмима
Активност
Координатор
програма од
националног значаја
(МПНТР, ЗУОВ,
ЗВКОВ, ГИЗ...)
Бр. сати
Опис активности
20
Учешће у реализацији програма од
националног значаја
(нпр: ПИСА истраживање, Национално
тестирање ученика, Професионална
оријентација, Праћење колега једнаких по
позицији и образовању итд....).
208
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Члан тима
10
Програми/пројекти у
локалној самоуправи
10
Члан тима
5
Учешће у реализацији програма од
националног значаја.
Учешће у реализацији програма/пројеката
локалне самоуправе (стратегије, радна тела,
Еколошки пројкети, Превенција
наркоманије, Безбедност у саобраћају,
програми НСЗ, СЦР, МУП-а, здравства,
Привредне коморе....).
Учешће у реализацији програма/пројеката
локалне самоуправе.
13. Професионална оријентација
Активност
Бр. сати
Опис активности
Координатор унутар
школе
3 по саст.
Планира, организује, заказује, координира,
води састанке и пише извештај
Учесник
2 по активн.
Извођење радионице
Активност
Бр. сати
Опис активности
Руководилац
1 по састанку
школског тима - рад у
стручним већима,
тимовима, активима и
друштвима у школи
Планира, организује, заказује, координира,
води састанке и пише извештај.
209
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
9) Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и
оцењивања ученика
Циљеви:
– Побољшање метода наставе, учења и оцењивања ученика
Задаци:
– Снимање стања, какво јесте
– Предузимање мера у циљу побољшања стања
– Конструисање упитника, анкета и инструмената снимања стања
– Спровођење анкетирања
– Сажимање резултата
Активност
Увођење и конструисања анкета за
самооцењивање сопственог рада, рада
наставника и школе у целини
Израда портфолија у електронској форми
Методе оцењивања – самооцењивање и
оцењивања рада других
Формативно и сумативно оцењивање
Време
реализације
Децембар
јун
Прво
полугодиште
школске
2014/2015.
Током школске
године
Јануар 2015.
210
Носилац реализације
Психолог, педагог, директор,
одељењске старешине
Наставници, стручни
сарадници, директор
Предметни наставници и
учитељи
Александра Марковић
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
10) План напредовања и стицања звања наставника и
стручних сарадника
У школи је пријављен један наставник за стицање звања. У циљу мотивисања
већег броја наставника за стицање звања и напредовања у служби потребно је радити
на стручном усавршавању и оспособљавању наставника да прати и примењује
савремене дидактичко- методичка средстава у циљу унапређења наставе и резултата
учења и повећавања функционалног знања ученика.
Време
реализације
Креирање програма стручног усавршавања Јун-август
школе на основу индивидуалних планова
стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника
Планирање огледних часова и активности јун
Активност
Иницирање рада ученичких организација
(ВТ и УП) и мотивисање учешћа ученика у
њима
Реализација огледних часова и активности
са дискусијом
Присуствовање семинарима, стручним
скуповима и зимским школама
Рад са приправницима (менторски рад)
септембар
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Припрема ученика за такмичења
различитих нивоа
Презентовање знања стеченог на
семинарима, стручним скуповима и
зимским школама на Наставничком већу и
стручним већима
Презентовање примене наученог на
Током школске
семинарима, стручним скуповима и
године
зимским школама на Наставничком већу и
стручним већима
Ажурирање личног портфолија
Током школске
године
Аплицирање за стицање звања и
Током школске
напредовање у струци
године
211
Носилац реализације
Наставници, стручни
сарадници, педагог
Наставници, стручни
сарадници
Одељењске старешине,
наставници задужени за рад
ВТ и УП
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Наставници и стручни
сарадници
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
11) План укључивања родитеља, односно старатеља у рад
школе
Време
реализације
Индивидуални разговори на отвореним
Током школске
вратима – информације
године
Редовни, обавезни, одељењски
На класифик.
родитељски састанци
периодима
Ванредни родитељски састанци
По потреби
током шкоске
године
Саветодавни рад са родитељима чија деца По потреби
имају тешкоћа у школском раду и учењу
током школске
године
Родитељски састанак са родитељима деце Почетак
која иду у продужени боравак
септембра и по
потреби
Савет родитеља
Током године
према плану
рада
Учешће родитеља у Школском одбору
Током године
према плану
рада
Учешће родитеља у раду тимова школе:
Током године
– за заштиту деце од насиља, злостављања према плану
и занемаривања
рада
– стручно већа за развој школског
програма
– у изради индивидуалног образовног
плана у тиму за инклузију
Помоћ родитеља у акцијама школе
Током школске
године
Састанак мањих група родитеља и ученика Током школске
са наставницима и одељењским
године – по
старешинама ради решавања специфичне потреби
проблематике
Родитељи као едукатори у областима у
По потреби и
којима су експерти
могућностима
Спортске активности – надметање
Око Дана
родитеља и наставника
школе
Активност
212
Носилац реализације
Наставници, одељењске
старешине, учитељи
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Психолог, педагог,
одељењски старешина,
директор
Учитељице задужене за рад
продуженог боравка,
директор
Психолог, директор
Директор, секретар, чланови
ШО
Директор, психолог, педагог,
чланови тимова,
Директор, наставници школе
Одељењске старешине,
наставници, психолог,
педагог, директор
Одељењски старешина,
психолог, педагог, директор
Наставници, директор,
родитељи
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Активност
Солидарне хуманитарне активности
Време
реализације
Према плану
Учешће у пројектима школе
Према плану и
по потреби
Асистенција родитеља одељењским
старешинама у активностима на нивоу
одељења
По потреби
213
Носилац реализације
Одељењске старешине,
наставници, директор,
родитељи
Одељењске старешине,
наставници, директор,
родитељи
Одељењски старешина,
родитељ
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
12) План сарадње и умрежавања са другим школама и
установама
Активност
Учешће у пројекту „Предузетништво у
школи“
Време
реализације
Током све три
школске
године
Сарадња са Центром за промоцију науке
Током све три
школске
године
Предавање лекара-педијатра ДЗ Батајница новембар 2014.
– предавање на тему здраве исхране
новембар 2015.
новембар2016.
Предавање на тему СИДЕ – представник
децембар 2014.
Црвеног крста Србије
децембар 2015.
децембар 2016.
Предавање на тему наркоманије –
фебруар 2015.
представник Црвеног крста Србије
фебруар 2016.
фебруар 2017.
Сарадња са ОШ „Светислав Голубовић
Према плану
Митраљета“ и ОШ „Бошко Палковљевић
сарадње
Пинки“ на развијање лепих суседских
односа и сузбијању агресивног понашања
214
Носилац реализације
Наставници, директор и
стручни сарадници ОШ
„Веселин Маслеша“ и наше
школе
Наставници
Наставници биологије и
учитељи
Наставници биологије
Наставници биологије
Представници тимова за
заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања,
УП и ВТ, директори,
библиотекари и психолог
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
13) Друга питања од значаја за развој школе
Активност
Сарадња са СОШ „Сава Јовановић
Сирогојно“ Земун у реализацији
инклузивне наставе
Сарадња са Саветовалиштем за децу и
омладину у Земуну по питању ученика
који имају развојних тешкоћа
Сарадња за Министарством просвете,
ЗУОВ-ом, и осталим просветним
установама
Време
реализације
током све три
школске
године
током све три
школске
године
током све три
школске
године
215
Носилац реализације
Руководилац Тима за
инклузију
Психолошко-педагошка
служба школе
Директор
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Чланови Стручног актива за развојно планирање у
школској 2013/2014. години
Гордана Марчетић, директор, руководилац стручног актива за развојно планирење
Весна Живановић, психолог
Марија Симић, педагог
Драгослава Петровић, наст. техничког и информатичког образовања
Јелена Богдановић, библиотекар
Александар Тодосијевић, наст. историје
Светлана Бјелопавлић, учитељица
Марија Ђурић, учитељица
Ђорђе Остојић, вероучитељ
Лола Глођајић, учитељица
Слободан Каблар, наст. техничког и информатичког образовања
Милица Цвитковац, учитељица
Миша Томић, председник Савета родитеља
Станислав Ђукановић, председник Ученичког парламента
216
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Литература
Предузетничко учење, приручник СЕЕЦЕЛ-а
217
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
РАЗВОЈНИ ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ЗА ПЕРИОД
ОД ШКОЛСКЕ 2014/2015. ДО 2016/2017. ГОДИНЕ
Главни и одговорни уредник:
Гордана Марчетић, директор
Оперативни уредник:
Весна Живановић, психолог
Технички уредник:
Ђорђе Остојић, вероучитељ
Сарадници у изради документа:
Слободан Каблар, Драгослава Петровић, Славица Денић,
Марија Ђурић, Љиљана Бодрожић
Батајница, 2014.
218
Развојни план Основне школе „Бранко Радичевић“ за период од школске 2014/2015. до 2016/2017. године
Одлука Школског одбора
219
Download

Развојни план школе за период од 2014. до 2017. године