Студијски програм: Одевна технологија
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије II степена
Назив предмета: Пројектовање и конструкција одеће специјалне намене
Наставник: мр Мирјана М. Рељић, предавач
Статус предмета: И
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Исход предмета
Студенти би требали да буду оспособљени да прецизно, педантно, вешто и ефикасно користе
теоретска и практична знања везана за конструкцију, моделовање, премоделовање и комплетирање
кројева за одећу специјалне намене.
Садржај предмета
Теоријска настава
Конструкција, моделовање и комплетирање специјалне одеће за запослене у полицији.
Конструкција, моделовање и комплетирање специјалне одеће за запослене у војсци. Конструкција,
моделовање и комплетирање специјалне одеће за запослене у здравсту. Конструкција, моделовање
и комплетирање специјалне одеће за запослене у ватрогасним јединицама. Конструкција,
моделовање и комплетирање специјалне одеће за запослене у угоститељству.
Практична настава
Примена метода моделовања и комплетирања на одећу специјалне намене за запослене у
полицији, војсци, здравству, ватрогаснимм јединицама и угоститељству.
Литература
1. Д. Ујевић, Д. Рогале, М.Храстински, Технике конструирања и моделирања одјеће, ТТФ Загреб,
2000.
2. Д. Рогале, С. Полановић, Рачунални сустави конструкцијске припреме у одјевној индустрији,
ТТФ, Загреб, 1996.
3. Д. Рогале, Д. Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински, Технологија производње одјеће са студијем
рада, Технички факултет универзитета у Бихаћу, 2000.
4. Б. Кнез, Koнструкцијска припрема у производњи одјеће, Свеучилиштe у Загребу, Загреб, 1990.
5. Б. Кнез, Технолошки процеси производње одјеће, ТТФ, Загреб, 1994.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 (2x15) Практична настава: 30 (2x15)
60
Методе извођења наставе
1. Аудитивна, 2. Илустративно демонстративна, 3. Вербално текстуална, 4. Лабораторијско
експериментална, 5. Метода графичких радова, 6. Метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
графички радови
5
5
30
30
писмени испит
усмени испит
..........
30
-
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Download

7. projektovanje i konstrukcija odeće specijalne namene