ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И
ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ
- СИРМИЈУМ -
КЊИГА ПРЕДМЕТА
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, јануар 2012.
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИ0101
ЕСБП:
3
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни пословни информатичар
Наставник:
Др Зоран Гудовић
Година студија:
I
Семестар:
I
обавезни
да
СОЦИОЛОГИЈА
Сарадник:
Статус предмета:
основни
да
Предуслови:
уписан семестар
предавања 1
специј алистички
вежбе 1
Тип: изборни
лабораторијске вежбе
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, практичан рад, консултације, посматрање и тумачење конкретних
ситуација, индивидуално и групно проучавање одређених тема и др.
Исход предмета:
-студенти поседују теоријска и практична знања, која су у функцији њихове здраве
интеграције у радни и свеукупни друштвени простор кроз лакше уживљавање у судбине
других и другачијих, кроз њихово припадање и разумевање различитости.
- способност да партиципира у друштву, као креативан, слободномислећи и добронамерни
човек
Теоријска настава:
Вежбе:
I Предмет, настанак и задаци
-Смисао, улога и домашаји социологије у
социологије.
друштву
II Методе социологије. Главне
-Комуникација, интеракција, различите културе
теоријске оријентације у социологији.
-Савремена теорија менаџмента
III Рад-централна људска категорија.
-Конфликти у друштву, смисао, врсте и
Подела рада као основ развоја човека и
историјски контекст
друштва.
-Друштвена моћ. Појам, облици и извори
IV Појам својине и својински облици.
друштвене моћи. Упоредна анализа
Појмови и промене савременог
социјалистичке и капиталистичке привреде с
привређивања: транзиција,
нагласком на теорију конвергенције
предузетништво, менаџмент, маркетинг
-Правни поредак и владавина права. Модерна и
V Друштвена моћ. Појам, облици и
традиционална друштва
извори друштвене моћи
-Становништво и популационо развојни проблеми
VI Типологија друштава.
-Дефиниција, порекло, приступи, аспекти и
Прединдустријска(сељачко-аграрна),
покретачи глобализације(између неизбежног и
индустријска и
непожељног)
постиндустријска(информатичка).
-Друштвене институције и организације
Традиционална и модерна друштва.
-Трансформација савремене породице
Савремене социолошке парадигме.
-Национална свест и национализам(анализа
VII Становништво и популационо
многобројних појавних облика национализма)
развојни проблеми
VIII Глобална привреда, одржив развој
-Појам и теорије елита(конзервативне, критичке,
и еколошки проблеми.
функционалне)
IX Друштвене групе –појам и врсте.
-Главни мегатрендови савременог
Друштвене заједнице
цивилизацијског развоја
Садржај предмета:
- упознавање студената са основним појмовима друштва, његовим нормама и социјалном
структуром, препознавање динамике и правца друштвених и технолошких промена
- развијање способности да схвате међузависност друштвених појава и процеса и њихове
каузалне везе
X Породица-примарна људска
заједница. Породица и друштвена
условљеност васпитања.
XI Етничке заједнице и етнички
идентитет. Етнички конфликти
XII Класно-слојна структура
друштва(стратификацијски, класноконфликтни и елитистички модел
структуре друштва). Појам и теорије
елита.
XIII Друштвене промене и друштвена
покретљивост. Главни мегатрендови у
савременом друштву. Друштвени
развој-појам и индикатори.
XIV Модернизација и информатичко
друштво. Противречности и проблеми
савременог друштва. Глобализација и
њени аспекти.
XV Религија и друштво.
Монотеистичке религије. Савремени
преображаји религије.
Литература:
Бек,У.(2001). Ризично друштво. Београд: Филип Вишњић
Гиденс,Е.(2003). Социологија. Београд: Економски факултет
Гудовић, З.(2011). Увод у социологију-општи појмови и проблеми. 3.допуњено
издање.Београд: Стандард 2
Хараламбос, М,, Холборн,М.(2002) Социологија: теме и перспективе. Загреб: Голден
маркетинг
Покрајац,С.(2009). Увод у социологиуј,3.издање. Бечеј: Пролетер
Број часова активне наставе:
Методе извођења
наставе:
-Култура, поткултура, контракултура.
Монокултуралност, мултикултуралност,
интеркултуралност, транскултуралност
-Религијске организације и савремени преображај
религије
Теоријска настава:
15
Практична настава:
15
Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање проблема, практични рад
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
поена
10
практична настава
колоквијум-и
семинар
поена
писмени испит
усмени испит
30
практични испит
60
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0102
6
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Др Љубормир Цветковић
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
3 вежбе
2
лабораторијске вежбе
I
Семестар:
I
обавезни
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Студенти се упознају са основним појмовима у информационим технологијама и стичу
минималне вештине за рад са рачунаром. Тиме ће знатно побољшати своју продуктивност у
Циљ предмета:
решавању проблема уз помоћ информационих технологија и алата типично расположивих на
персоналном рачунару.
Студенти ће добити знања и вештине потребне за рад са рачунаром, као и основна знања о
Исход предмета:
примени савремених информационо комуникационих технологија.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Бројни системи и кодови,
1. Увод,
2. Историја рачунарства,
2. Конфигурација и администрација
3. Подаци, информације и знање,
оперативног система - Windows,
4. Хардвер,
3. Напредно коришћење текст процесора
5. Софтвер,
- Word,
6. Организација података,
4. Напредно коришћење текст процесора 7. Организација датотека,
Word,
8. Базе података,
5. Напредне технике рада са табелама - Excel,
9. Рачунарске мреже,
6. Напредне технике рада са табелама - Excel,
10. Програмски језици,
7. Тест: Windows+Word+Excel,
11. Комуникационе технологије,
8. Израда презентација - PowerPoint,
12. Електронска трговина,
9. Интернет + е-пошта,
13. Заштита података,
10. Израда Интернет презентација 14. HTML,
Dreamweaver,
15. HML
11. Израда Интернет презентација Dreamweaver,
12. Израда Интернет презентација Dreamweaver,
13. Тест: PowerPoint + Интернет +
Dreamweaver,
14. Интегрални тест,
15. Интегрални тест
Литература:
• Љ. Цветковић, Информатика са рачунарством I, Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, уџбеник, Сремска Митровица 2009,
• Љ. Цветковић, Примена рачунара, уџбеник, Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, уџбеник, Сремска Митровица, 2011,
• Дејан Симић, Павле Батавељић Организација рачунара и оперативни системи ФОН,
Београд 2006.
• ECDL Коришћење рачунара и рад са фајловима IC "Integra" д.о.о. 2005.
• ECDL Обрада текста IC "Integra" д.о.о. 2005.
• ECDL Табеларне калкулације IC "Integra" д.о.о. 2005.
• ECDL Информације и комуникације IC "Integra" д.о.о. 2005.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
45
30
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Методе извођења
наставе:
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
поена
писмени испит
усмени испит
практични испит
40
поена
60
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Математика СПИ0103
Наставник: др Зорана Лужанин
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Упознавање и савлађивање математичких садржаја који се односе на појам броја, основне појмове из
алгебарских структура, елементе линеарне алгебре и аналитичке геометрије, као и на диференцијални рачун
функција једне реалне променљиве.
Исход предмета
Студенти се оспосбљавају за коришћење матричног рачуна и диференцијалног рачуна функција једне
променљиве, који спадају у основне алате моделирања организационих и техничких система.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Уводни појмови. 2. Алгебарске структуре. 3. Појам функције. 4. Појам вектора. Векторски простор. 5.
Појам матрице. Операције са матрицама. Ранг матрице. Инверзна матрица. 6. Системи линеарних
алгебарских једначина. Кронекер-Капелијева и Крамерова теорема. Гаусов алгоритам. 7. Једначина равни и
праве у простору. 8. Појам реалне функције једне променљиве. Низови. Критеријуми конвергенције. 9.
Гранична вредност функције. 10. Непрекидност функције. Својства функција непрекидних на одсечку. 11.
Први извод функције.12. Диференцијал функције и примена. Диференцијали вишег реда.13. Основне
теореме диференцијалног рачуна. Тејлорова формула. 14. Појам екстремума. Неопходни и довољни услови
за екстремум. 15. Конвексност криве и превојне тачке. Асимптоте криве.
Практична настава
Задаци из области: 1.Бинарне релације и операције. 2. Група, тело, прстен, поље. 3. Примери функција. 4.
Векторски простори. Скаларни, векторски и мешови производ вектора. 5. Множење матрица, инверзна
матрица, ранг матрице. 6. Решавање система линеарних алгебарских једначина. 7. Права и раван. 8. Гранична
вредност низа. 9. Гранична вредност функције. 10. Непрекидност функције. 11. Изводи функција 12.
Лопиталова теорема. 13. Тејлорова формула. 14. Испитивањенкција. 15. Испитни задаци.
Литература
1. С. Дајовић,Математика 1, ФОН,Београд, 2007
2. Ђ. Јованов, Р. Лазовић, Д. Ђорић, Математика I, Збирка задатака, ФОН,Београд, 2007
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Класични начин уз употребу табле, фолија и презентација на рачунару.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
25
домаћи задаци
усмени испит
40
колоквијум-и
25
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
Исход предмета:
Садржај предмета:
Литература:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0303
4
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I
Мр Маја Цвијетић
основни
X
уписан семестар
предавања
специјалистички
1 вежбе
1
Тип:
изборни
лабораторијске вежбе
II Семестар:
обавезни
III
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Увођење у основне области пословног енглеског језика, систематско изграђивање
адекватног вокабулара и употпуњавања знања основа граматике уз равномерно увежбавање
основних вештина (reading, writing, listening & speaking). Оспособљавање студената за
коришћење стручне литературе на енглеском језику, за правилну комуникацију у свим
основним областима енглеског пословног језика.
Стицање основних знања и оспособљавање студената за практичну примену.
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Articles; Definite and Indefinite Article
1. Everyday Uses of Computers
2. Comparison of Adjectives
2. Parts of a Computer
3. Present Simple/Present Continuous
3. Input Devices
4. Giving Advice; Function
4. Output Devices
5. Linking Verbs; Adverbs of Frequency
5. Storage devices
6. Network Topologies; Predicting
6. Graphical User Interface
Consequencies
7. Networks
7. Present Passive
8. Communications
8. Past Simple/Past Continuous
9. Email and Newsgroups
9. –ing Forms
10. Word-Processing
10. Present Perfect Tense
11. Databases and Spreadsheets
11. Present Perfect Passive
12. Modal Verbs
12. Graphics and Multimedia
13. Making Predictions
13. Programming
14. Future Tense
14. Future Trends
15. Job Requirements
15. Careers in Computing
• Glendinning E.H., and J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press,
2002.
• Oxford Dictionary of Computing, (edited by John Daintith and Edmund Wright), Oxford
University Press 2008.
• Swan M., and C. Walter, How English Works, Oxford University Press, 2002.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
15
15
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну
Методе извођења
дискусију, учење на примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради
наставе:
семинарских радова на договорену тему, метод презентације.
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
70
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
семинар
20
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИ0105
ЕСБП:
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни васпитач
Наставник:
Мр Дејан Савичевић
2
Година студија:
1
Семестар:
1
обавезни
x
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ( РЕКРЕАЦИЈА )
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
предавања
0
вежбе
2
Тип: изборни
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Практично смисаоно учење, кооперативно учење наставник- студент, кооперативнивно учење
у групама, тимска настава, интерактивни облици наставе
Исход предмета:
Садржај предмета:
специј алистички
Упознати студенте са основним елементима карвинг технике скијања и
активностима на снегу
Оспособити студенте за планирање и програмирање облика и садржаја физичког
васпитања и спортске рекреације у структури индивидуалног фитнес програма
Препознавање суштине и смисла људског ангажовања у физичкој култури
Демонстрација моторичког знања основних елемената технике карвинг скијања
Примена ѕнања и разумевање индивидуалних фитнес програма деце и одраслих
Презентација основних постулата у избору и организацији диференцираних
активности физичког васпитања на снегу
Теоријска
настава:
Вежбе:
Техника карвинг технике смучање (почетни курс) и активности
на снегу
Програми физичких вежби усмерени на подизање моторичких и
функционалних способности студената и деце предшколског
узраста
Основни техничко-тактички елементи спортских игара и модели
СПРЕТ-а у предшколској и високошколској популацији
Структура и организација зимских и фестивала дечјег спорта и
рекреације
Бала, Г.(2002). Спортска школица. НовиСад: ФСФВ
Ивановић, М.(2010). Школа скијања за предшколце. Ваљево: Графити,
Митић, Д.(2001). Рекреација, Београд :ФСФВ
Савичевић, Д (2011). Методика рекреације, скрипта,Сремска Митровица
Вишњић, Јовановић, Милетић, (2004). Теорија и методика физичког васпитања. Београд:
ФСФВ
30
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература:
Методе извођења
наставе:
Настава се у другом семестру се реализује у хотелским туристичким центрима, сали за физичко
васпитање и на вежбалиштима на отвореном и затвореном простору.
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар
поена
поена
писмени испит
усмени испит
Положио/није практични испит
положио
Положио/није
положио
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИ0106
ЕСБП:
СТРУКОВНИ
Студијски
програми:
Назив предмета:
ЕКОНОМИЈА
Наставник:
Проф.др Пајо Панић
6
Година студија
I
Семестар:
I
обавезни
x
ВАСПИТАЧ
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
x
Предавања 2
специј алистички
вежбе 2
Тип: изборни
вежбе
контролисани рад
студента
Предавња, вежбе, консултације и практична примјена економије у друштву.
Да студенти стекну знања о економији као економскојм науци и да спознају
осоновне сегменте производних односа и основне категорије и опште економске
законитости у производњи.
Исход предмета:
Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије теоријска и практична
сазнања, способности и вештине о основним економским начелима на којима се
заснива економија.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Предмет економије, техничка и друштвена страна
производње
2. Друштвени карактер производње
3.Економске категорије и општи економски закони
4.Производња, потрошња, расподела и размена
5. Начело економичности
6.Производња и потрошња
7.Чиниоци производње и њихов међусобни однос
8.Средства за производњу као производни чинилац
9.Друштвена производња као кружно кретање
10.Потребан производ и вишак производа
11.Акумулација и инвестиције
12.Роба, новац и закон вредности
13.Натурална и робна производња
14.Теорија вредности, роба и њена вредност
15. Учење о новцу, новац као мера вредности робе,
новац као прометно и платежно средство.
Литература:
1. Бабић, Слободан, (2008.): Економија, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци.
2. Ставрић, Божидар. (2009.): Економика предузећа, Факултет пословне економије,
Бијељина.
Број часова активне наставе:
Методе извођења
наставе:
Вежбе:
Групне вјежби уз примјену
организовања производње и
основни принципи економије.
Теоријска настава:
30
Практична настава:
30
Предавање, вежбе, дискусије, радионице, решавање проблема и практични рад при
одређивању вредности робе, израчунавања, економичности, продуктивности и
рентабилности у процесу производње.
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
15
поена
писмени испит
20
усмени испит
30
практични испит
20
семинар
15
Студијски програм: струковни пословни информатичар
Назив предмета: Менаџмент СПИ0201
Наставник: Проф. др. Пајо Панић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: poznavanje osnovnih pojmova o značaju i ulozi menadžmenta
Циљ предмета: Основна концепција менаџмента заснована је на научној разумљивост,
теоретској поставци и практичној апликацији.Упознавање са основним појмовима и улогом
менаџмента у привреди.
Исход предмета: Предузетништво и развој малог бизниса, финасирање и менаџмент пословних
функција
Садржај предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Uvod u teoriju menadžmenta
Definisanje menadžmenta kao naučne dicipline
Savremena praksa razvoja malog biznisa uz primjenu menadžmenta
Pokretanje biznisa i obezbjeñenje finansijskih sredstava
Strateški ciljevi i posticajne mjere za razvoj biznisa
Preduzetništvo, upravljanje i strategija razvoja
Fleksibilnost, lakoća upravljanja, vitalnost i specijalizacija
Izvori finasiranja i ekonomska ocjena prihvatljivosti biznis planova
Konsalting za mala preduzeća
Menadžment konsalting organizacije
Mehanizam institucija za podršku
Informaciono-komunikacijske tehnologije
Operativna i finansijska kontrola
Identifikacija potencijala za razvoj malog biznisa
Swot analiza
Литература: Проф.др Миленко Досић, Менаџмент малих и средњих предузећа, Економски факултет,
Сарајево, 2003.
Проф.др Пајо Панић, Пројектни менаџмент управљање пројектима и промјенама, Факултет пословне
економије, Бијељина, 2007.
Теоријска настава:
Практична настава:
Број часова активне
2
наставе
2
Методе извођења наставе: предавање и интерактивна настава uz korišćenje projektora.
Предиспитне обавезе
Активности у току
предавања
Вежбе
Пројекат програмирања
васпитно-образовног
процеса
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Завршни испит
Писмени испит
5
10 Усмени испит
Поена
50
35
Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд. ...
Студијски програм: струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословне комуникације СПИ0202
Наставник: др Слађана Миленковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета: Унапређење културе писменог и усменог изражавања студената.
Исход предмета:
-
Усвајајње говорних модела и комуникацијских вештина ради лакшег извршавањња
професионалних обавеза.
Садржај предмета:
Теоријска настава
- У уводном делу истиче се комплексност и значај непосредне комуникације у
савременом свету. Указује се на различите аспекте комуникације. Формулишу се
основни комуниколошки појмови.
- У поглављу о вербалној комуникацији истражују се њени социолингвистички,
реторички и психолошки аспекти.
- Невербалној комуникацији («говору тела») посвећена је посебна пажња. Подвлачи се
њен аутономни значај у комуникационом чину и детаљно анализирају гестовна,
вокална, фацијална и проксемичка експресија.
- Истиче се улога имиџа у савременом потрошачком друштву, посебно креирање
пословног имиџа на бази базичног идентитета.
Лабораторијске вежбе
- Врши се симулација говорних ситуација, демонстрирају се различите друштвених улоге,
анализирају се вербални и невербални сигнали.
Аудиторне вежбе
- Дикцијске вежбе. Правилно дисање у току држања говора. Граматичке вежбе.
Литература:
Слађана Миленковић, Медијска култура, Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, Сремска Митровица, 2007.
• Марина Марковић, Пословна комуникација, Clio, 2006.
• Дезмонд Морис, Откривање човека кроз гестове, Зограф, 2005.
• Тијана Мандић, Комуникологија, Привредни преглед, 2002.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава:
наставе:
2
1
Методе извођења наставе:
•
Предиспитне обавезе
Активности у току
предавања
Вежбе
Семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
30
Поена
70
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Економетрија СПИ0203
Наставник: др Зорана Лужанин
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са статистичким методама који се примењују у економији и оспособљавање
студената за самосталну примену метода на реалне проблеме.
Исход предмета
Студенти ће овладати различитим техникама статистике који се примењују на решавање неких типова
практичних проблема. Студенти ће бити оспособљени да самостално изаберу статистичке методе који су
најпогоднији за решавање одрђеног проблема и да дају тумачење добијених резултата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Економтријска методологија. Теорија оцена. Једнострука и вишеструка регресија. Нарушавање стандардних
претппоставки (аутокорелација и хетероскедастичност). Временске серије у економији (нестационарне
временске серије, ауторегресивни процеси).
Практична настава
Решаваће се конкретни проблеми са реалним подацима уз примену метода који се обрађују на теоријској
настави и применом статистичког софтвера.
Литература
1. З. Лужанин, Економетрија, департман за математику и информатику, скрипте, 2007
2. G. S. Maddala, Introduction to Econometrics, 3rd edition, Wiley, 2001
3. J. Kmenta, Počela ekonometrije, drugo izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 1997
4. C.Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, 1992
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Класичне методе теоријске наставе са активним учешћем студената. На практичној настави студенти се деле
у групе и применом различитих статистичких метода уз коришћење статистичког софтвера решавају реалне
проблеме.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
20
усмени испт
40
колоквијум-и
семинар-и
30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0204
4
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
др Љубомир Цветковић
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
2 вежбе
2
лабораторијске вежбе
I
Семестар:
обавезни
II
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Сагледавање карактеристика пословних информационих система, овладавање основним
концептима готових интегрисаних софтверских решења.
Студент познаје карактеристике пословних информационих система, оспособљен је да
Исход предмета:
учествује у развоју и имплементацији пословних ИС, познаје опште карактеристике готових
интегрисаних софтверских решења.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Моделирање процеса.
1. Интегрисана обрада података.
2. Моделирање процеса - сложенији примери.
2. ИС развој и маркетинг.
3. Моделирање процеса коришћењем
3. ИС набавка и складиштење - систем
софтвера.
квалитета.
4. Речник података, SQL.
4. ИС производња и одржавање.
5. Моделирање података..
5. ИС финансије и рачуноводство,
6. Моделирање података - сложенији
6. ИС људски ресурси - управљање.
примери.
7. Развој ИС - ЕРП пакети.
7. Моделирање података коришћењем
8. ИС у услугама - специфичности .
софтвера.
9. ИС ланци снабдевања.
8. ЕРП MS NAV - основне карактеристике.
10. ИС е-комерц, јавни сектор.
9. ЕРП MS NAV - рад у локалу.
10. ЕРП MS NAV - рад у мрежи.
11. Управљање ИС.
11. Самостални рад са ЕРП MS NAV.
12. ИТ Економија.
12. Самостални рад са ЕРП MS NAV.
13. Стандарди у ИТ пословању.
13. Припрема за семинарски рад.
14. Припрема за испит.
14. Израда семинарског рада.
15. Припрема за испит.
15. Израда семинарског рада.
Литература:
• Wigand, R., Mertens, P. Introduction to Business Information Systems Springer 2003.
• Љ. Цветковић, Информационе технологије II, Факултет за предузетни менаџмент,
уџбеник, Нови Сад, 2007,
• Bocij, P. Chaffey, D. Business Information Systems Prentice Hall 2003.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
30
30
Теоријска
настава
и
практичне
вежбе
у
рачунарској
учионици.
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
40
семинар
Циљ предмета:
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0104
4
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II
Мр Маја Цвијетић
основни
X
уписан семестар
предавања
специјалистички
1 вежбе
1
Тип:
изборни
лабораторијске вежбе
I
Семестар:
обавезни
I
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Систематско изграђивање адекватног вокабулара и употпуњавање знања основа граматике
уз равномерно увежбавање основних вештина (reading, writing, listening & speaking). Посебан
Циљ предмета:
нагласак ставља се на превођење стручних текстова. Оспособљавање студената за превођење
стручне литературе са енглеског на српски језик, правилна комуникација у свим основним
областима енглеског пословног језика.
Исход предмета:
Стицање основних знања и оспособљавање студената за практичну примену.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Computers
1. Past Simple/Present Perfect; Exchanging and
2. Computer Architecture
Noting Specific Information
3. Computer Applications
2. Prepositions of Place; Sequencing Instructions
4. Operating Systems
3. Present Passive; Describing a Process
5. Graphical User Interfaces
4. –ing Form as noun and after prepositions;
6. Applications Programs
Matching Text and Diagram; Prediction
7. Multimedia
5. Verb+Object+Infinitive; V+Object+to8. Computing Support
Infinitive; Reading Diagrams
9. Networks
6. Instructions and Complex Instructions; Note10. Information Transfer
Taking
11. The Internet
7. -ing Clauses, Cause and Effect, Locating
12. The World Wide Web
Information in Diagram and Text
13. Websites
8. If-sentences, Types 1 and 2; Matching
14. Webpage Creator
Diagrams and Spoken Output
15. Communications Systems
9. Relative Clauses with a participle; Describing
Advantages and Disadvantages;
10. Exchanging Information; Providing
Explanations
11. Warnings; Writing a Newsgroup Contribution
12. Time Clauses, Listening and Note-Taking
13. Giving Advice, Evaluating
14. Listening for Specific Information; Advising
Литература:
• Glendinning E.H., and J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford
University Press, 2006.
• Oxford Dictionary of Computing, (edited by John Daintith and Edmund Wright), Oxford
University Press 2008.
• Swan M., and C. Walter, How English Works, Oxford University Press, 2002.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
15
15
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну
Методе извођења
дискусију, учење на примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради
наставе:
семинарских радова на договорену тему, метод презентације.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
поена
писмени испит
10
усмени испит
практични испит
20
поена
70
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИ0206
ЕСБП:
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни васпитач
Наставник:
Мр Дејан Савичевић
2
Година студија:
1
Семестар:
2
обавезни
x
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ( РЕКРЕАЦИЈА )
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
предавања
0
вежбе
2
Тип: изборни
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Практично смисаоно учење, кооперативно учење наставник- студент, кооперативнивно учење
у групама, тимска настава, интерактивни облици наставе
Исход предмета:
Садржај предмета:
специј алистички
Упознати студенте са основним елементима карвинг технике скијања и
активностима на снегу
Оспособити студенте за планирање и програмирање облика и садржаја физичког
васпитања и спортске рекреације у структури индивидуалног фитнес програма
Препознавање суштине и смисла људског ангажовања у физичкој култури
Демонстрација моторичког знања основних елемената технике карвинг скијања
Примена ѕнања и разумевање индивидуалних фитнес програма деце и одраслих
Презентација основних постулата у избору и организацији диференцираних
активности физичког васпитања на снегу
Теоријска
настава:
Вежбе:
Техника карвинг технике смучање (почетни курс) и активности
на снегу
Програми физичких вежби усмерени на подизање моторичких и
функционалних способности студената и деце предшколског
узраста
Основни техничко-тактички елементи спортских игара и модели
СПРЕТ-а у предшколској и високошколској популацији
Структура и организација зимских и фестивала дечјег спорта и
рекреације
Бала, Г.(2002). Спортска школица. НовиСад: ФСФВ
Ивановић, М.(2010). Школа скијања за предшколце. Ваљево: Графити,
Митић, Д.(2001). Рекреација, Београд :ФСФВ
Савичевић, Д (2011). Методика рекреације, скрипта,Сремска Митровица
Вишњић, Јовановић, Милетић, (2004). Теорија и методика физичког васпитања. Београд:
ФСФВ
30
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература:
Методе извођења
наставе:
Настава се у другом семестру се реализује у хотелским туристичким центрима, сали за физичко
васпитање и на вежбалиштима на отвореном и затвореном простору.
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
семинар
Положио/није практични испит
положио
Положио/није
положио
Студијски програм: струковни пословни информатичар
Назив предмета: Односи с јавношћу СПИ0301
Наставник: др Слађана Миленковић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета: да студенти овладају основним знањима и вештинама из области медија и
односа с јавношћу.
Исход предмета:
-
да студент овлада знањима из области односа с јавношћу
да стекне практичне вештине припремања говора, понашања и културе говора приликом
јавних наступа
да стекне вештину припремања и писања саопштења за јавност
да овлада пословима портпарола
да уме да припреми и одржи конференцију за новинаре
Садржај предмета:
Упознати студенте са темама:
- комуникациони процеси и средства масовне комуникације,
- комуникологија у функцији развијања културе односа са медијима,
- медији и комуникологија,
- новинари и језик медија (језик и говор уопште; схватање језика; умеће говора;
могућности усавршавања говора; радио и телевизија и говор; утицај медија на младе;
игра и сан уз екран).
- Односи с јавношћу - предавња и практичан рад (планирана посета медијским кућама као
што су један регионални медиј и један национални нпр. Сремска телевизија и
дописништво РТС-.а у Шапцу; затим посета једној фирми нпр. Мелер у Сремској
Митровици која има службу за односе с јавношћу. Импровизација службе за односе с
јавношћу тако што студенти играју по улогама запослене).
- Портпарол - предавања и практичан рад (импровизација редакције и односа портпарола
према медијима, импровизација интервјуа и писања вести)
- Саопштење за јавност (практичне вежбе припремања и писања саопштења)
- Конференција за новинаре (импровизација конференције)
- Култура јавног наступа (импровизација јавних наступа о актуелним темама)
- Говор спикера у медијима (добар говор као општа одлика културе личности; језик и
говор у електронским медијима; дикција; мелодија; ритам говора; паузе у говору;
интонација; темпо говора; логички акценат; граматичка правилност; садржајност и
вештина говорења)
- Култура говора и средства масовне комуникације
- Значај медијског опсимењавања
- Интернет као нов начин комуникације
Литература:
Др Слађана Миленковић: Медијска култура, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Сремска Митровица, 2007.
Др Слађана Миленковић: Медији у образовању, Графампромет, Рума, 2008.
Аристотел: Реторика, Београд, 1987.
Бранислав Нушић: Реторика, Чигоја штампа, Београд 2010.
Смиљка Васић: Култура говора на телевизији, Београд, 1991.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава:
наставе:
2
1
Методе извођења наставе:
Предиспитне обавезе
Активности у току
предавања
Вежбе
Пројекат програмирања
васпитно-образовног
процеса
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
50 Завршни испит
Писмени испит
5
10 Усмени испит
Поена
50
50
35
Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд. ...
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Пословне финансије СПИ0302
Наставник: др Рајко Радовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Стицање знања из области инвестиционог одлучивања, изналажеља и одржавања адекватне структуре
капитала и дивидендне политике.
Исход предмета
Способност сагледавања проблема и формулисања инвестиционих одлука, одлука о структури капитала и
расподели нето добитка.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, циљна функција и средства корпоративних финансија. Појам и приступи буџетирању капитала.
Појам и врсте пројеката. Правила за доношење инвестиционих одлука. Основни принципи процене
новчаних токова. Основне теџхнике одлучивања у условима ризика. Управљање и финансирање обртних
средстава. Структура капитала и фактори. Цена капитала. Промена структуре капитала. Корпоративне
финансијске стратегије. Одлуке о дивидендама. Фактори и врсте дивидендне политике. Анализа дивидендне
полтике.
Практична настава
Појам, циљна функција и средства корпоративних финансија. Појам и приступи буџетирању капитала.
Појам и врсте пројеката. Правила за доношење инвестиционих одлука. Основни принципи процене
новчаних токова. Основне технике одлучивања у условима ризика. Управљање и финансирање обртних
средстава. Структура капитала и фактори. Цена капитала. Промена структуре капитала. Корпоративне
финансијске стратегије. Одлуке о дивидендама. Фактори и врсте дивидендне политике. Анализа дивидендне
полтике. Средства корпоративних финансија. Приступи буџетирању капитала. Примери примене правила за
доношење инвестиционих одлука. Примери проценне новчаних токова. Примери одлучивања у условима
ризика. Примери управљања и финансирања појединих категорија обртних средстава. Структура капитала и
фактори. Цена капитала. Примери промене структуре капитала.
Литература
1. В. Богојевић Арсић, Корпоративне финансије, Факултет организационих наука, Београд, 2005
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Студенти се активно укључују у настав-ни процес
кроз разговор, дебате, вежбе и радионице.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испт
50
колоквијум-и
40
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0205
4
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III
Мр Маја Цвијетић
основни
X
уписан семестар
предавања
специјалистички
1 вежбе
1
Тип:
изборни
лабораторијске вежбе
I
Семестар:
обавезни
II
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Савлађивање техника писања писама на енглеском језику, адекватна употреба основних
врста формалних писама, писање есеја, чланака и научних радова на енглеском језику.
Циљ предмета:
Потпуно овладавање вештинама комуникације на пословном енглеском језику уз познавање
већине пословних термина и идиома.
Исход предмета:
Стицање основних знања и оспособљавање студената за практичну примену.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Computing Support
1. Dianostic a Fault and Giving Advice on
2. Data Security
Technical Problems
3. Operating Systems
2. Causative Verbs; Scanning; Explaining a
4. Word Study – Semantic Groups
Computer Crime
5. Software Engineering
3. Reading a Table; Exchanging Explanations
6. People in Computing
4. Listening for Specific Information; Writing a
7. Recent Developments in IT
Short News Item
8. Making a Presentation
5. Revision; Advantages and Disadvantages
9. Writing a Report
6. Requirements; Writing a c.v.
10. The Future of IT
7. Ability (can, could, be able to); Comparing
11. Electronic Publishing
Different Versions of the Text
12. Computing terms and Abbreviations
8. Planning Group Presentation; Defending a
13. Interview
Decision
14. Letter Writing
9. Describing Functions and Processes
15. Competitive Strategies
10. Future Perfect; Word Study
11. Emphasising: Cleft Sentences; Writing a
Summary
12. Word Study; Prefixes; -ise verbs
13. Roleplay
14. Letters Regarding Employment; Letters of
Inquiry and Request
15. Ethics and Business; Customer Satsfaction
Литература:
• Glendinning E.H., and J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford
University Press, 2006.
• Oxford Dictionary of Computing, (edited by John Daintith and Edmund Wright), Oxford
University Press 2008.
• Barnard R. and D.E. Zemach, Writing for the Real World, Oxford University Press, 2010.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
15
15
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну
Методе извођења
дискусију, учење на примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради
наставе:
семинарских радова на договорену тему, метод презентације.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
поена
писмени испит
10
усмени испит
практични испит
20
поена
70
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Рачуноводство СПИ0304
Наставник: др Рајко Радовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Овладавање основним рачуноводственим појмовима и категоријама у циљу сагледавања кретања средстава
и извора средстава предузећа, настанка и обухватања реализације прихода и расхода, утврђивања
финансијског резултата и новчаног тока.
Исход предмета
Способност рачуноводственог обухватања пословних промена и састављање финансијских извеш-таја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и садржај рачуноводства. Прилаз двојном књиговодству. Књиговодствене евиденције. Књиговодствено обухватање финансијских средстава. Књиговородствено обухватање трошкова и рас-хода.
Књиговородствено обухватање прихода. Предзакључна књижења и закључак књига. Методи обрачуна
финансијског резултата. Управљање рачуноводством.
Практична настава
Обухватање прибављања и улагања финансијских средстава.Обухватање улагања у материјал, си-тан
инвента и амбалажу. Обухватање набавке робе. Обухватање трошкова материјала, трошкова ситног
инвентара и амбалаже, трошкова зарада. Обухватање набавне вредности реализованог материјала и робе.
Обухватање финансијских и ванредних расхода.Временско разграничавање трошкова. Обухватање прихода
производног и трговинског предузећа. Временско разграничавање прихода. Корекција салда рачуна стања.
Развијање активно-пасивних рачуна. Ревалоризација основ-них средстава и залиха. Расходовање основних
средстава.
Литература
1. Жаркић Јоксимовић Невенка, Богојевић Арсић Весна, Рачуноводство, ФОН, Београд, 2005
2. Жаркић Јоксимовић Невенка, Богојевић Арсић Весна, Бенковић Слађана, Шикањић Бранко, Збирка
задатака из рачуноводства, ФОН, Београд, 2005
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Студенти се активно укључују у настав-ни процес
кроз разговор, вежбе и израду домаћих задатака.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
35
домаћи задаци
усмени испт
35
колоквијум-и
30
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИ0305
ЕСБП:
5
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни пословни информатичар
Наставник:
Др Милан Грујичић
Година студија:
2
Семестар:
3
обавезни
x
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
x
предавања 2
специј алистички
вежбе 2
Тип: изборни
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације, практични рад, посматрање и тумачење конкретних
појава, семинарски радови, презентације
Да студенти стекну знања о природи и друштву, формирају ставове о одрживом
развоју, примјена стечених знања
Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије теоријска и практична сазнања,
способности и вештине и поглед на одрживи развој, да утичe на унапређење људских и
природних ресурса који ће бити потребни у будућности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Еколошки оквир живота
Практичне, припремне, информативне, теренски
2. Биолошка разноврсност
рад, посете, дискусије.
3. Заштита природе
1. Биолошки агенси
4. Земљиште као природно добро
5. Загађивање и заштита животне средине 2. Загађивање земљишта
3. Загађивање атмосфере
6. Атмосфера-загађивање и последице
7. Хидросфера и живот
4. Ефекти атмосферских загађивача
8. Енергија-људске потребе
5. Извори загађивања хидросфере
9. Јонизирајуће зрачење, човек и животна 6. Извори загађивања хидросфере
средина
7. Пречишћавање отпадних вода
10. Чврсти и опасни отпад
8. Пречишћавање отпадних вода
11. Право и законска регулатива за
животну средину
9. Загађивање и заштита литосфере
12. Политика одрживог развоја и заштита 10. Мерење штетних агенаса
животне средине- економске категорије
11. Биолошки мониторинг
13. Екоменаџмент системи, инструменти и
12. Мониторинг воде
технике
13. Мониторинг хране
14. Друштво и животна средина
15. Однос религије према природи
14. Загађивачи и здравље човека, облици тровања,
адаптација на токсине
15. Регистар еколошких закона и прописа
Литература:
1. Стевановић, Б. (2003): Енциклопедија-животна средина и одрживи развој, ИП
ECOLIBRI, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево
2. Глушица, З. Шогоровић, А. (2005): Имплементација система еколошког менаџмента,
Графопапир, Шабац
3. Јагањац, А., група аутора (2007): Живјети у складу са животном средином, Институт за
хидротехнику, Сарајево
4. Ђурић, Д., Петровић, Љ. (1996): Загађивање животне средине и здравље човека, Микан,
Београд
30
30
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
Исход предмета:
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
поена
10
практична настава
колоквијум-и
семинар
20
поена
писмени испит
20
усмени испит
30
практични испит
20
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0401
6
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
БАЗЕ ПОДАТАКА
Др Љубормир Цветковић
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
2 вежбе
2
лабораторијске вежбе
II Семестар:
обавезни
IV
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Стицање темељних знања о базама података и системима за управљање базама података.
Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, пројектују базу података,
Исход предмета:
разумеју архитектуру и компоненте базе, користе упитне језике за приступ подацима базе и
израде апликације за ажурирање и приказ података базе података.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Системи за управљање базом података и
1. Увод: Системи за управљање базом
модели података.
података и модели података.
2.
Модел
објекти-везе: Израда једноставних
2. Модел објекти-везе: Концепти
модела.
модела.
3. Модел објекти-везе: Израда комплексних
3. Модел објекти-везе: Ограничења.
модела
Операције. Примери
4. Релациони модел: Релациона алгебра.
4. Релациони модел.
Релациони рачун.
5. SQL: Структура.
5. SQL: Структура.
6. SQL: Ограничења.
6. SQL: Ограничења.
7. SQL: Операције.
7. SQL: Операције.
8. Објектне базе података.
8. SQL: Задаци.
9. SQL: Задаци.
9. Објектно-релациони модел.
10. Објектне, објектно-релационе и активне
10. Активне базе података.
базе података: Примери.
11. XML као модел података.
11.
XML
као модел података.
12. Функције система за управљање
12.
Функције
система за управљање базом
базом података.
података.
13. Пројектовање база података:
13. Пројектовање база података: Анализа
Анализа система и захтева
система и захтева корисника.
корисника. Концептуално
Концептуално моделовање.
моделовање.
14. Пројектовање база података:
14. Пројектовање база података:
Нормализација релација.
Нормализација релација.
15. Припрема за испит.
15. Припрема за испит.
Литература:
• Љ. Цветковић, Информатика са рачунарством II, Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, уџбеник, Сремска Митровица, 2008,
• Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С. Базе података ФОН, Београд
2006.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
30
30
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
40
семинар
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0402
6
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА
Др Љубомир Цветковић
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
2 вежбе
2
лабораторијске вежбе
II Семестар:
обавезни
IV
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Упознавање студената са концептом структура података, њихове ефикасне реализације на
рачунару и алгоритмима за манипулацију са њима.
Студенти ће бити оспособљени да у решавању проблема у пракси анализирају, изаберу и
Исход предмета:
успешно примене структуре података и алгоритме који су најпогоднији за решење датог
проблема.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Апстракције у програмирању.
1. Процедуралне апстракције.
2. Појам структура података. Врсте
2. Апстракције података.
структура података.
3. Имплементација линеарних структура.
3. Линеарне структуре. Стак, Ред, Листа. 4. Претраживање линеарних структура.
Дефиниција преко АТП.
5. Решавање задатака из области линеарних
4. Линеарне структуре. Имплементација
структура.
преко низа и динамичких структура.
6. Приказ алгоритама за сортирање.
7. Приказ алгоритама за сортирање.
5. Анализа ефикасности алгоритама.
8. Имплементација стабала.
Претраживање линеарних
9. Решавање задатака из области стабала.
структура.
10. Вежбе са трансформацијама стабала.
6. Бинарно претраживање.
11. Вежбе са АВЛ стаблима.
Интерполационо претраживање.
12. Вежбе са Б-стаблима.
7. Сортирање. Основни алгоритми
13. Имплементација претраживања
8. Сортирање. Напредни алгоритми.
трансформацијом кључа у адресу.
9. Стабла. Основни термини.
14. Графови и мреже.
10. Стабла. Бинарна стабла
15. Графови и мреже.
11. Претраживање бинарних стабала
12. Претраживање вишегранска
стабала. Б, Б* и Б+ стабла.
13. Претраживање трансформацијом
кључа у адресу.
14. Графови и мреже.
15. Примери алгоритама над графовима
Литература:
• Јоцковић М. Увод у структуре података Институт за нуклеарне науке Борис Кидрич
1992.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
30
30
Теоријска
настава
и
практичне
вежбе
у
рачунарској
учионици.
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
40
семинар
Циљ предмета:
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
Исход предмета:
Садржај предмета:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0403
6
Струковни пословни информатичар
ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИРАЊА
Др Зоран Бањац
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
2 вежбе
2
лабораторијске вежбе
II Семестар:
обавезни
IV
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Оспособљавање студената да савладају пројектовање програма, као и писање програма
користећи основне елементе програмског језика С.
Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења пројектују, пишу и
тестирају програме на језику С.
Теоријска настава:
Вежбе:
Прати теоријску наставу и обухвата анализу
• Уводно предавање (организација и
примера програма који решавају различите
садржај курса). Основни појмови.
• Генерације програмских језика. Фазе програмске задатке, као и самостално решавање
програмских задатака на језику С. Програм
развоја једног програма и методе
предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM
пројектовања програма.
Computing Curriculum: CE2004 Computer
• Алгоритми и дијаграми за њихово
Engineering Body of Knowledge: CE-ALG 3, CEпредстављање.
PRF 0-3, CC2001 Computer Science Body of
• Алгоритми основних структура у
Knowledge: CS-ALG 3, CS-PF 1-2, CS-PL 1,
програмима.
• Основни елементи програма на језику CC2006 Information Technology Body of
С. Претпроцесорске директиве, главна Knowledge: IT-PF 2,4.
•
•
•
•
•
•
•
•
функција, форматиран улаз / излаз
података Основни типови података у
језику С.
Оператори у програмима на језику С.
Аритметички, релацијски, логички,
оператори на нивоу бита и остали
специфични оператори. Функције из С
библиотека.
Наредбе селекција и петљи у
програмима на језику С.
Наредбе вишеструке селекције и
скокова у програмима на језику С.
Нумерички низови у програмима на
језику С. Декларација,
иницијализација и употреба
нумеричких низова.
Знаковни низови у програмима на
језику С. Декларација,
иницијализација и употреба знаковних
низова.
Алгоритми за сортирање и
претраживање низова у програмима на
језику С.
Показивачи и примена показивача код
низова у програмима на језику С.
Функције у програмима на језику С.
Декларација, дефиниција и позиви
функција. Аргументи и повратне
вредности од функција. Рекурзивне
фнкције.
• Примена показивача код функција у
програмима на језику С.
• Закључна разматрања,
самовредновање.
Литература:
• Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2004.
• С. Ђенић, Основи програмирања на језику С, збирка примера и задатака за
лабораторијске вежбе из предмета Програмирање 1, Виша електротехничка школа,
Београд, 2006.
• С. Обрадовић, Вештина доброг програмирања, Виша електротехничка школа, Београд,
2004.
• B. Kernighan, D. Ritchie, The C Programming Lаnguage, Prentice Hall Software Series, 1988.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
30
30
Теоријска
настава
и
практичне
вежбе
у
рачунарској
учионици.
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
40
семинар
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Музички инструменти СПИ0404
Наставник: мр Бранимир Драгојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Студенти се обучавају да могу да читају нотну партитуру и да стекну основна знања о начину стварања
звука на музичким инструментима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводни час. Нотни систем. Кључеви. Ноте нотног система. Фреквенцијски аспект нота. Интервали.
Фреквенцијски аспект интервала. Природни и темперовани штим. Лествице. Квинтни круг.. Предзнаци.
Дурска лествица. Молска лествица. Природни, хармонски и мелодијски мол. Остале лествице. Ноте и нотне
вредности. Паузе. Нотни украси. Метрика. Такт. Ритмичке поделе. Темпо. Динамика. Артикулација.
Музички инструменти: основни појмови о таласу, осцилацијама, звуку. Физиолошка акустика. Јачина,
висина, боја и трајање звука музичких инструмената. Жичани инструменти. Начин добијања звука на жици.
Тоналне, дирекционалне и емисионе карактеристике инструмената. Положај инструмената у оркестру.
Дрвени и лимени дувачки инструменти. Начин добијања звука. Инструменти са мехом. Тоналне,
дирекционалне и емисионе карактеристике. Положај у оркестру. Инструменти са клавијатуром. Начин
добијања звука. Тоналне, дирекционалне и емисионе карактеристике. Удараљке. Подела. Начин добијања
звука. Електрични и електронски инструменти. Начин добијања звука. Синтеза звука.
Практична настава
Нотни систем. Ноте нотног система. Виолински и бас кључ. Предзнаци.Основни интервали. Дурске и
молске лествице. Трајање нота и пауза. Метрика и динамика. Жичани инструменти. Дувачки инструменти.
Инструменти са клавијатуром. Удараљке.
Литература
1. Р. Максимовић: Основи нотног писма, Факултет драмских уметности, Београд 2000.
2. Д. Деспић: Музички инструменти, Универзитет уметности, Београд, 2003.
3. J. Meyer: Acoustics and the Performance of Music, Bochinsky, Frankfurt a.M., Germany, 1978.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и лабораторијске вежбе.
Предиспитне обавезе
Практична настава: 1
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испт
30
колоквијум-и
30
семинар-и
30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Информације о предмету
СПИ0405
Шифра предмета:
ЕСБП:
Студијски програми:
Струковни пословни информатичар
Назив предмета:
Управљање квалитетом
Наставник:
Проф. др. Пајо Панић
4
Година студија:
II
Семестар:
IV
Сарадник:
основни x
Статус предмета:
специјалистички
Тип:
обавезни х
Предуслови:
Уписан семестар
Недељни фонд
часова
Метод наставе и
савладавања
градива:
предавања 2
Предавања, вежбе и консултативна настава
Циљ предмета:
Упознавање студената са системима управљања квалитетом и међународним стандардима.
Исход предмета:
Способност студената да стечена знања о дисциплинама, процесима, процедурама, методамa
и критеријумима из области управљања квалитетом примењују на све фирме и установе без
обзира на величину – број запослених.
Садржај предмета:
вежбе
2
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Теоријска настава:
Дефиниције квалитета. Димензије квалитета производа и услуга.Квалитет као
стратешко питање. Еволуција управљања квалитетом. Управљање квалитетом.
Методе менаџмента квалитета.ТQM.Трошкови квалитета. Запослени и
унапређивање квалитета. Компетенције за унапређивање квалитета. Стандарди
квалитета.
Вежбе:
- студије случаја
Литература:
-
Глушица, Д.(2002), Имплементација ISO 9000: 2000,Mobes Quality, Нови Сад
Ушчумлић, Д.(2002), Управљање квалитетом материјалних производа, Београд, Економски
факултет.
Број часова активне наставе:5
Теоријска настава:
Практична настава:
30
30
Методе извођења
Вербална, дијалошка, анализа примера из праксе, чланака из часописа и са Интернета,
наставе :
практичан рад студената појединачно и у групи.
Оцена знања ( максимагши број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
Семинар
поена
5
10
35
поена
писмени испит
усмени испит
практични испит
50
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0501
9
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Др Љубомир Цветковић
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
3 вежбе
2
лабораторијске вежбе
III Семестар:
обавезни
V
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Стицање знања о конвенционалним и објектно-оријентисаним моделима и приступима за
анализу и логичко пројектовање информационих система.
Студенти ће бити оспособљени да анализирају и спецификују корисничке захтеве, моделују
Исход предмета:
базу података и апликације, користећи узоре и САSЕ алате.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Уводно предавање.
1. Анализа и пројектовање ИС
2. Планирање развоја. Анализа
2. Функционална декомпозиција.
захтева - функционална анализа.
3. ССА - прости примери
3. Логичко пројектовање структуре и
4. ССА - сложени примери, речник података.
динамике система коришћењем
5. РМОВ
МОV-а.
6. IDEF1X, IЕ.
4. Конвенционални модели за анализу
7. Случајеви коришћења.
и логичко пројектовање. МОV.
8. Дијаграми класа.
5. Преглед осталих конвенционалних
9. Узори у фази анализе.
модела.
10. Вишеслојна архитектура апликација.
6. Објектно-оријентисани приступ
11. Дијаграми секвенци-прости примери.
логичком моделовању ИС
12. Дијаграми секвенци-сложени примери.
7. Анализа захтева-случајеви
13. Дијаграми промене стања. Коначни
коришћења. Системски дијаграми
дијаграм стања.
секвенци.
14. Трансформација концептуалних модела.
8. Концептуални модел система.
15. Припрема за испит.
Дијаграми класа.
9. Узори у моделовању ИС.
10. Опис динамике система.
11. Логичко пројектовање базе
података.
12. Трансформација конвенционалних
у релациони модел.
13. САSЕ алати. Мета-моделовање.
14. Преглед методологија и стандарда у
развоју ИС.
15. Припрема за испит.
Литература:
• Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and
Design Prentice Hall 1998.
• Hoffer, J., George, J., Valacich, J. Modern Systems Analysis and Design Prentice Hall 2005.
• George J.F., Batra Dinesh, Valacich J.S., Hoffer, J.A. Object-Oriented System Analysis and
Design Prentice Hall 2003.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
45
30
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Методе извођења
наставе:
Циљ предмета:
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
поена
писмени испит
усмени испит
практични испит
40
поена
60
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Визуелни корпоративни идентитет СПИ0502
Наставник: Мирољуб Вујичић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Изучавање предмета Корпоративни идентитет треба студентима да пружи основна аналитичка знања и
информације из целине проблематике визуелног представљања и комуницирања пословног система.
Студенти ће се упознати са најважнијим моделима који објашњавају обим, правце и структуру
корпоративног идентитета, као и инструменте којима се на њега делује.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да разумеју структуру, семантику и медијску димензију визуелног
идентитета на нивоу графичког, архитектонског и урбаног окружења. Кандидати су упућени на значај
ликовних, креативних и графичких стандарда преко књиге графичких стандарда и других пратећих
докумената који једнозначно и правилно дефинишу позиционирање корпоративног идентитета сложених
тржишних односа.
Садржај предмета
Увод у садржај појма; Планирање корпоративног идентитета; Социокултурна, емоционална и естетска
димензија; Истраживање и вредновање корпоративног идентитета; Чулна диференцијација корпоративног
идентитета; Гледање и виђење; Идентитет и робна марка; Бренд на глобалној сцени; Знакови и значења;
Студије случаја на бази примене и неговања корпоративног идентитета; 1 Номен ест омен: име као елемент
идентитета; Елементи визуелног идентитета: заштитни знак, логотип, маскота, логошит, пиктограм, лични
знак и екс-либрис; Боја као елемент корпоративног идентитета; Звучни елементи корпоративног идентитета;
Идентитет у електронском окружењу; Корпоративни идентитет у јавном сектору. Корпоративни идентитет у
култури. Корпоративни идентитет у спорту;
Литература
1. Dizajn i projektovanje finalnih proizvoda, udžbenik,Beograd 2003.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Еx цатхедра предавања уз анализу студија случајева; постављање проблемских задатака које ће студенти у
форми краћих есеја решавати; интерактивни рад у форми пропитивања; рекапитулација и анализа појединих
партија са предавања; решавање тест и других питања и припрема за испит.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испт
30
колоквијум-и
30
семинар-и
30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0503
8
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Др Љубомир Цветковић
Дарко Дражић
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
2 вежбе
2
лабораторијске вежбе
III Семестар:
обавезни
V
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Циљ овог предмета је да се студенти упознају са моделима, формама и инфраструктуром
електронског пословања, како би се оспособили за пројектовање и имплементацију таквих
система.
Студенти су оспособљени за пројектовање и имплементацију система електронског
Исход предмета:
пословања.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Интернет и глобализација
1. Курс упознавања система за е-образовање,
пословних процеса.
Moodle.
2. Електронско пословање.
2. Обрада слика за web презентације, Gimp.
3. Компоненете система електронског
3. Израда web презентација, HTML.
пословања.
4. Израда web презентација за мобилне
4. Виртуелне организације.
уређаје, WML.
5. Електронска трговина.
5. Израда и одржавање BLOG-а, Word press.
6. Модели и форме електронске
6. Израда Интернет бизнис плана.
трговине.
7. Израда web продавнице, OS Commerce.
7. Мобилно пословање.
8. Примена CRM софтвера, Sugar CRM.
8. Банкарско и берзанско пословање
на интернету.
9. Електронско пословање у јавној
управи. Е-маркетинг.
10. CRM (Customer Relationship Model).
11. Софтверске компоненете и
апликације е-пословања.
12. Сигурност и управљање ризиком у
електронском пословању.
13. Стратегије развоја електронског
пословања.
14. Имплементација е-пословног
система и интернет бизнис план.
15. Закључна разматрања и
дефинисање даљих праваца развоја
електронског пословања.
Литература:
• М. Ивковић, Б. Раденковић Интернет и савремено пословање Технички факултет
„Михајло Пупин“, Зрењанин 1998.
• AFUAH Allan, Tucci L. Christopher INTERNET Business Models and Strategies
McGrraw/Hill 2003.
• DEITEL H., DEITEL P.,STEINBUHLER K. e-business and e-commerce for managers
Prentice Hall 2001.
• Љ. Цветковић, Информационе технологије II, Факултет за предузетни менаџмент,
уџбеник, Нови Сад, 2007,
• Ghosh, K. Anup SECURITY & Privacy for E/Business Wiley Komputer Publishing 2001.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
30
30
Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици.
Методе извођења
наставе:
Циљ предмета:
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
поена
писмени испит
усмени испит
практични испит
40
поена
60
Информације о предмету
СПИ0504
Шифра предмета:
ЕСБП:
Студијски програми:
Струковни пословни информатичар
Назив предмета:
Управљање пројектима
Наставник:
Проф. др. Пајо Панић
7
Година студија:
III
V
Семестар:
Сарадник:
основни x
Статус предмета:
специјалистички
обавезни х
Тип:
Предуслови:
Уписан семестар
Недељни фонд
часова
Метод наставе и
савладавања
градива:
предавања 2
Предавања, вежбе и консултативна настава
Циљ предмета:
Упознавање студената са савременим методама и техникама за управљање пројектима.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за практичну примену стечених знања за избор, припрему и
реализацију пројекта..
Садржај предмета:
вежбе
2
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Теоријска настава:
Појам и улога управљања пројектом у организацији.Основна начела при вођењу
пројеката.Пројектни биро-јединица за управљање пројектима.Управљање ризиком.
Управљање временом. Управљање квалиттом у пројекту. Управљање
комуникацијама у пројекту. Управљање променама у пројекту. Планирање, праћење
и контрола реализације пројекта. Стратешки пројекти. Међународни пројекти.
Вежбе:
- креативна радионица – управљање пројектним тимом
- студије случаја – управљање ризиком, међународни пројекти.
- решавање и анализа задатака
Литература:
-Јовановић,П.(2006), Управљање пројектом, ФОН, Београд
-Петровић, М.(1992), Руковођење, ФОН, Београд
- Петровић,М.(1995), Управљање развојем кадрова, ФОН, Београд
Број часова активне наставе:4
Методе извођења
наставе :
Теоријска настава:
30
30
рактична настава:
Аудиторне, илустративно-демонстративне, вербално текстуалне и методе практичног
рада.
Оцена знања ( максимагши број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
Семинар
поена
5
10
35
поена
писмени испит
усмени испит
практични испит
50
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИИП0101
ЕСБП:
3
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни пословни информатичар
Наставник:
Др Зоран Гудовић
Година студија:
1
Семестар:
1
обавезни
да
СОЦИОЛОГИЈА ИНОВАЦИЈА
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
да
предавања 2
специј алистички
вежбе 2
Тип: изборни
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, практични рад, консултације, посматрање и тумачење конкретних
ситуација
Да студенти стекну увид у опште правце и законитости друштвених промена,
структуру и карактер иновацијских процеса. С тим у вези, они треба да уоче
преображај начина живота, обрасце понашања и систем вредности који се мења
Исход предмета:
Да студенти схвате да су аспекти модернизације и оптимално коришћење нових технологија,
повољан оквир за предузетничку активност и њихову личну и друштвену еманципацију.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
I Појам и предмет социологије
иновација
Вежбе:
I Социологија наука друштвене кризе
II Иновације и модернизација
II Социолошки аспект модернизације-различита
схбатања и приступи
III Појам и функције глобалног друштва
III Типологија глобалних друштава
IV Карактеристике традиционалних и
модерних друштава. Савремене
социолошке парадигме
IV Традиционална и модерна друштва
V Друштвени развој као пожељан тип
промена
V Индикатори друштвеног развоја
VI
Најважнији
мегатрендови VI Различити приступи и аспекти глобализације
савременог цивилизацијског развоја
VII Друштвене промене, образовање, VII Појам и облици својине. Појам, извори и
професије, друштво знања
врсте моћи
VIII Информатичко друштво
четврти сектор у развоју друштва
IX
Нове
технологије,
окружење, нове елите
X Успон нове економије,
предузетништво, маркетинг,
као VIII Информатичко друштво и преображај начина
живота
пословно IX Нове технологије, екологија, одржив развој
X Појам елита и теорије елитизма
Менаџерство
XI Предузетништво као савремени
мегатренд и нови облик пословне
организације
XI Социолошки аспекти менаџмента
XII Деца, нове технологије, слободно
време
XII Млади, слободно време и васпитање за нове
технологије
XIII Друштво, млади, иновације
XIII Предузетништво и иновације
XIV Савремени медији и пословно
окружење
XIV Савремени медији, функције и злоупотребе
XV Појам тржишта, хиперпотрошачко друштво,
реклама
Литература:
- Гудовић, З.(2011): Увод у социологију-општи појмови и проблеми, треће допуњено
издање, Београд, стандард 2
- Гудовић, З.(2011): Социјални аспекти и врсте инкомпатибилности образовног система
према друштвеној пракси, час.Нова српска политичка мисао,1-2/2011
- Покрајац,С., Томић,Д.(2008): Предузетништво, Нови Сад, Алфа-граф НС
- Покрајац,Д.(2009). Увод у социологију, треће издање, Бечеј, Пролетер
-Drucker,P.F.(1991) Иновације и предузетништво, Београд, Привредни преглед
30
30
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
XV Реклама и потрошачи
Методе извођења
наставе:
Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање проблема,
практични рад
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
поена
10
практична настава
колоквијум-и
семинар
поена
писмени испит
усмени испит
30
практични испит
60
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
Исход предмета:
Садржај предмета:
Литература:
Информације о предмету
ЕСБП:
Година студија:
СПИ0303
4
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
BUSINESS CORRESPONDENCE
Мр Маја Цвијетић
Business Correspondence
основни
Тип: изборни
X специјалистички
уписан семестар
предавања
1 вежбе
1
лабораторијске вежбе
II Семестар:
обавезни
III
X
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Савлађивање техника писања писама на енглеском језику, адекватна употреба основних
врста формалних писама, писање есеја, чланака и научних радова на енглеском језику.
Потпуно овладавање вештинама комуникације на пословном енглеском језику уз познавање
већине пословних термина и идиома.
Стицање основних знања и оспособљавање студената за практичну примену.
Теоријска настава:
Вежбе:
1. Mechanics and Format of Letter Writing;
1. Letter Writing: Mechanics and Format
Basic Rules of Letter Writing;
of Letter Writing; Basic Rules of
2. Forms of Addresses; Miscellaneous
Letter Writing;
Correspondence;
2. Letter Writing: Forms of Addresses;
3. Congratulation Letters; Letters of Sympathy;
Miscellaneous Correspondence;
4. ‘Thank You’ Letter; Letters of Apology;
3. Letter Writing: Congratulation
5. Letters Regarding Employment; Letters of
Letters; Letters of Sympathy;
Inquiry and Request;
4. Letter Writing: ‘Thank You’ Letter;
6. Official Documents; CV and Résumés;
Letters of Apology;
7. E-mail;: Questionnaires and Guarantees;
5. Letter Writing: Letters Regarding
8. Marketing; International Business;
Employment; Letters of Inquiry and
9. Data Processing; Accounting;
10. Finance; Management;
Request;
11. Decision making; Quality Standards;
6. Letter Writing: Official Documents;
12. Competitive Strategies; E-commerce;
CV and Résumés;
13. Knowledge Management; IT Revolution;
7. Letter Writing: E-mail; Questionnaires
14. Ethics and Business; Customer Satisfaction;
and Guarantees;
15. Cultural differences; Job Interviews and
8. Marketing; International Business;
Negotiation Techniques.
9. Data Processing;Accounting;
10. Finance; Management;
11. Decision making; Quality Standards;
12. Competitive Strategies; E-commerce;
13. Knowledge Management; IT
Revolution;
14. Ethics and Business; Customer
Satisfaction;
15. Cultural differences; Job Interviews
and Negotiation Techniques.
• Alexander, L.G., Essay and Letter Writing, Longman, 1996.
• Ashley A., Oxford Handbook of Commercial Corresponedence, Oxford University Press,
2002.
• Barnard R. and D.E. Zemach, Writing for the Real World, Oxford University Press, 2010.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
15
15
Предавања, интерактивна настава: радионице, размена идеја и сазнања кроз групну
Методе извођења
дискусију, учење на примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради
наставе:
семинарских радова на договорену тему, метод презентације.
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
70
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
семинар
20
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИИП0201
ЕСБП:
3
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни пословни информатичар
Наставник:
Др Мирјана Николић
Година студија:
II
Семестар:
I
Пословна психологија
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
Исход предмета:
Садржај предмета:
x
предавања 2
специј алистички
вежбе 2
Тип: изборни
x
обавезни
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, дисусија у малим групама, АУН, израда презентације, групни рад
Упознавање студента са новим сазнањима из области пословне психологије
Стицање знања у вези са организационом културом и климом, задовољством послом и
његовим факторима, техникама стратегијског менаџмента, управљања људским ресурсима,
основним знањима психологије маркетинга
Оспособљавање студента за идентификовање организационе културе и климе,
проблема у организацији, техника за испитивање и превазилажење,
разумевање и психолошку анализу запослених у организацијама
Од студента се очекује да на крају курса буде способан за:
препозна и примени знања из области пословне психологије у раду у профитним и
непрофитним организацијама
познаје елементе организационе културе и климе
познаје сегмент управљања људским ресурсима
професионално анализира понашање запослених у организацијама
Теоријска настава
Вежбе
Улога перцепциоје и личности у
Руковођење као управљање људским ресурсима
организацијском понашању
Задовољство послом, мерење и
Професионална оријентација и селекција, методе
консекценце
упознавања кандидата за посао, увођење у посао
Мотивација за рад, природа и теоријски
приступи
Стратегије мотивисања људских ресусрса:
Стратегије унапређења радне
мотивисање и награђивање, праћење и оцењивање
мотивације
успешности
Социјално понашање и организацијски
процеси
Квалитативне методе у организацијској
Групе у организацији
психологији: посматрање, студије случаја,
Тимски рад
интервју, анализа квалитативних података
Вођство у организацији
Преглед метода у стратегијском менаџменту:
Комуникације у организацији
Стрес на раду, узроци, приступи и
копинг механизми
Конфликти у организацијама и
стратегије управљања конфликтима
Организациона култура
Организациона клима
Маркетинг као процес комуникације:
маркетинг концепт, стратегије
портфолио концепт, анализа,
бенчмаркинг, cost benefit анализа
Идентификација управљачког проблема и предлог
стратегије за превазилажење-припрема за израду
семинарског рада
Специфичне технике психологије маркетинга:
маркетинга,
Маркетинг и пропаганда
фокус групе, интервју, SWOT анализа
Идентификација елемената организационе
културе и организационе климе у једној
(не)профитној организацији
Литература:
4 П-маркетиншки микс
Чукић, Б. (2005). Организационо понашање у улогама и групама, ICIM+, Крушевац
Вујић, Д. (2003). Менаџмент људских ресурса и квалитет, Центар за примењену психологију
Друштва психолога Србије, Београд.
Францешко, М., Мирковић, Б. (2008). Организационо понашање, Нови Сад: USEE Прометеј.
Број часова активне наставе:
Методе извођења
наставе:
Теоријска настава:
30
30
Практична настава (вежбе)
Вербална (предавања, полуларна предавања, дискусије...), рад са књигом,
илустративно-демонстрациона (огледи, презентације...)
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
поена
5
практична настава
колоквијум-и
20
Семинар
15
Поена
писмени испит
35
усмени испит
25
практични испит
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИИП0202
ЕСБП:
3
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни пословни информатичар
Наставник:
Мр Дејан Савичевић
Година студија:
1
Семестар:
2
ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СПОРТУ И СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Сарадник:
Статус предмета:
основни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
да
предавања 2
Тип: изборни
вежбе 2
x
обавезни
лабораторијске вежбе
контролисани рад
студента
Практично механичка метода, практично смисаона метода, предавања и дискусија на основу
литературе ,кооперативна метода наставник- студент, кооперативнивно учење у групама
Исход предмета:
Садржај предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Упознати студенте са економиком коришћења ресурса у делатности спорта и
спорске рекреације
Стицање знања о теоријско-практичним основама организације спортске делатности
Увођење студената у методолошке основе предузетничких програма у спорту и
спортској рекреацији
Разумевање уллоге менаџмента у спортским организацијама
Стицање специфичних знања из подручја планирања предузетничких програма у
спортским организацијама
Појам, врсте и улога ресурса у спорту и спортској рекреацији
Економска основа пројектовања, изградње и коришћења спортских објеката
Економика рада у спорту
Управљање трошковима у спорту
Структура организације спортске делатности
Типови и модели спортских организација
Појам и функција менаџмента у спортским организацијама
Улога менаџера и предузетника у спортским делатностима
Појам и значај предузетништва у спорту
Пословне организације у спорту
Економска основа предузетништва у спорту
Методолошке основе предузетничких програма у спорту
Процес предузетништва у спорту
Управљање предуѕетничким пројектима у спорту и спортској рекреацији
Методе ѕа процену економске ефикасности предузетничких пројеката у спорту
Марковић, Н.(2007). Предузетништво са практикумом за самосталну израду бизнис плана.
Цееком боокс. Нови Сад: Факултет за менаџмент
Станковић, С. и Савичевић Д. (2010): Карактеристике лидера као детерминанта мотивације у
ритмичко спортској гимнастици, XIV Међународни научни скуп ФИС Комуникације 2010,
Ниш: Факултет физичког васпитања и спорта
Stephen P.R.& Coulter, M.(2005). Менадџмент. ДАТА СТАТУС
Томић, М.(2007). Спортски менаџмент. ДАТА СТАТУС
30
30
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература:
Методе извођења
наставе:
Предавања, вежбе, практичан рад
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испит
60
колоквијум-и
семинар
10
практични испит
Информације о предмету
Шифра предмета:
СПИИП0301
ЕСБП:
6
Студијски
програми:
Назив предмета:
Струковни пословни информатичар
Наставник:
Проф.др Пајо Панић
Година студија
II
Семестар:
III
изборни
x
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
Сарадник:
Статус предмета:
Изборни
Предуслови:
уписан семестар
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Предавања 3
Циљ предмета:
Исход предмета:
Садржај предмета:
Литература:
x
специј алистички
вежбе 3
Тип: изборни
вежбе
контролисани рад
студента
Предавња, вјежбе, консултације и тумачење конкретних ситуација
у међунеродној економији. Улога и значај мултинационалних компанија и утицај
свјетске глобализације на привредни и друштвени разовој у међународним
економским односима.
Да студенти стекну прелиминарна знања о међународној трговини и који су то
разлози због чега постоји међународна тровина и да ли је неопходно да све земље
међусобно сарађују у међународној трговини. Шта би се десило да не постоји
међународна трговина? Значај глобализације на приврени развој економско
неразвијених региона.
Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије теоријска и практична
сазнања, способности и вештине о условима и начину обављања међународне
трговине.
Теоријска настава:
1.Појам и специфичности међународне трговине
Вежбе:
2. Међународни трговачки обичаји и правила за
Групне вјежбе уз примјену и
тумачење INCOTERMS-a
дефиносања основних
3.Припремне радње при обављању међународне
поставки међународне
трговине
трговине. Како се
4.Документација неопходна за обављање
успоставља контакт и које су
међународне трговине
то фазе за преговарање као
5. Робна документа
услов за закљуивање
6.Транспортна документа
купопродајног уговора.
7.Царинска документа и осигурање робе
8.Ризици у међународној трговини
9.Инструменти међународног платног промета
10.Финансијски аражмани у међународној трговини
11.Глобализација међународне трговинске политике
Србије
12.Услови за прикључење у чланство у Европску
унију
13.Свјетски трговински системи и глобализација
свјетске трговине
14.Улога и значај Мултинационалних компанија на
привредни развој свјетске ривреде
15.Директне стране инвестиције у Србији.
1. Панић, Пајо (2006.): Спољнотрговинско пословање у условима глобализације
свјетске економије, Факултет спољне трговине у Бијењини, Бијељина.
2. Ацин Ђурица, (2009.): Међународни економски односи, Пигмалин, Нови Сад.
3. Бодирожа, Младен, (2010.): Међународна трговина, Економски факултет у
Брчком.
45
45
Број часова активне наставе: Теоријска настава:
Практична настава:
Предавање, вежбе, дискусије, решавање проблема у поступку обављања међународне
Методе извођења
трговине и фазе вођења преговора као услов за закључивање уговора о међународној
наставе:
размјени.
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
практична настава
15
колоквијум-и
семинар
15
поена
писмени испит
20
усмени испит
30
практични испит
20
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Дискретне математичке структуре СПИИП0302
Наставник: мр Радоје Павловић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Упознавање и савлађивање неких стандардних садржаја дискретне математике (као што су елементи
математичке логике и теорије графова, релацијске структуре, коначни аутомати и формални језици) који су
предвиђени за профил инжењера-информатичара.
Исход предмета
Садржаји овог предмета оспособљавају студента информатичара за формализовани начин закључивања који
представља битну основу рачунарских наука.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Уводни појмови. 2. Исказни рачун. Исказна формула. 3. Коњунктивна и дисјунктивна нормална форма.
Правила закључивања у исказном рачуну. 4. Предикатски рачун. Предикатска формула. 5. Истинитосна
вредност предикатске формуле. Правила закључивања у предикатском рачуну 6. Релацијске структуре.
Парцијално уређени скуп, ланац и решетка. 7. Елементи теорије графова. Оријентисани и неоријентисани
граф. Путеви у графу. 8: Стабло. 9. Припрема за колоквијум. 10. Коначна машина и коначни аутомат. 11.
Минимизација аутомата. Паралелна и редна веза аутомата. 12. Формални језици и граматике. 13. Језик
генерисан граматиком. 14. Веза између коначних аутомата и регуларних граматика. 15. Тјурингова машина.
Практична настава
1. Особине логичких везника. 2. Елиминација неких логичких операција. 3. Дисјунктивна и коњунктивна
нормална форма. 4. Особине квантификатора. 5. Истинитосна вредност предикатске формуле. 6. Испитни
задаци. 7. Парцијално уређен скуп. 8. Супремум. Инфимум. Решетка. 9. Парцијално уређење бесконачних
скупова. 10. Припрема за колоквијум. 11. Коначни аутомати. 12. Минимизација коначних аутомата. 13.
Сложенији задаци из коначних аутомата. 14. Регуларне граматике и веза са коначним аутоматима. 15.
Испитни задаци.
Литература
1. М. Чангаловић, Дискретне математичке структуре, ФОН, 2006
2. В. Којић, М. Чангаловић, Збирка задатака из Дискретних математичких структура, ФОН, 2006
3. Д. Цветковић, Дискретна математика, Либра, Београд, 2000
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Класични начин уз употребу табле, фолија и презентација на рачунару.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
домаћи задаци
усмени испт
40
колоквијум-и
25
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Шифра предмета:
Студијски програм:
Назив предмета:
Наставник:
Сарадник:
Статус предмета:
Предуслови:
Недељни фонд
часова:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљ предмета:
Исход предмета:
Садржај предмета:
Информације о предмету
СПИИП0401
ЕСБП:
Година студија:
4
СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
Сигурност информационих система
др Зоран Бањац
основни
X
уписан семестар
предавања
специјалистички
3 вежбе
2
Тип:
изборни
лабораторијске вежбе
II Семестар:
X
IV
обавезни
контролисани рад
студента
Предавања, вежбе, консултације
Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима
за заштиту података у обалсти рачунарства, комуникација и других пословних системима.
Студенти треба да буду оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система
образложе важност примене политике и прописаних поступака заштите.
Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и
сервисе за обезбеђење сигурности података.
Теоријска настава:
Вежбе:
• Анализа основних система за заштиту.
• Основе заштите података (историја,
• Симетрични системи заштите.
терминологија, дизајн,
• Асиметрични системи заштите.
образложење потребе).
• Сервиси за обезбеђење сигурности Хеш
• Сигурносни механизми
функције и дигитални потпис.
(криптографија, аутентикација,
• Употреба смарт картица и токена у процесу
редундантност, откривање напада).
заштите података.
• Практична примена (актуелна
•
Примена
хардверских решења за заштиту
практична решења, однос цена
података.
квалитет, стандарди).
• Примена софтверских решења за заштиту
• Политика примене (Дефинисање и
података.
контрола примене, превенција ,
• Криптографски стандарди Заштита преноса
ванредни догађаји у систему).
података у реалном времену
• Напади (активни , пасивни,
злонамерни софтвер,
онемогућавање рада, улога човека у
систему).
• Подручја примене (управљање
информацијама, мреже, интернет,
одржавање система).
• Софтверска и хардверска решења за
заштиту података (упоредна
анализа).
• Употреба смарт картица и токена у
процесу заштите података.
• Поступци заштите различитих
облика података(пренос, чување и
обрада).
• Сервиси за обезбеђење сигурности
(Доступност, целовитост, тајност,
веродостојност непорецивост).
• Хеш функције и дигитални потпис.
• Генерисање, дистрибуција кључева
и Сертификациона тела.
• Процена потребних мера заштите
(Процена ризика и трошкова
примене заштите).
• Законске одреднице (међународни
и домаћи прописи, вођење
документације).
Литература:
1. Бањац З., Увод у заштиту података, ВЕТШ, у поступку издавања
2. Information Security, Mark Stamp, Willey, 2007.
3. Handbook of Applied Cryptography, by A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone,
CRC Press, 2002.
4. Charles P. Pfleeger: Security in Computing, Prentice Hall, Third Edition
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
45
30
Настава је организована путем: предавања, аудиторних и практичних вежби за рачунаром.
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
80
практична настава
усмени испит
10
10
колоквијум-и
практични испит
семинар
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Финансијски менаџмент и рачуноводство СПИИП0402
Наставник: др Рајко Радовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основним категоријама и проблемима финансијског менаџмента и рачуноводства.
Исход предмета
Стицање основних знања из области финансијског менаџмента и рачуноводства као његовог дела.
Садржај предмета
Теоријска настава
Финансијска функција у предузећу. Циљеви и задаци управљања финансијама. Финансиј-ска тржишта и
учесници на финансијским тржиштима. Институционално и привредно окружење и финансијско пословање
предузећа. Политика инвестирања. Политика финансирања. Финансијско планирање. Финансијска анализа.
Управљање обртним средствиума.
Практична настава
Појам и садржај рачуноводства. Књиговодствене евиденције. Књиговодствено обухватање финансијских
средстава. Књиговодствено обухватање трошкова и расхода. Књиговодствено обухватање прихода.
Предзакључна књижења и закључак књига.
Литература
1. В. Богојевић Арсић, Корпоративне финансије, Факултет организационих наука, Београд, 2005
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Студенти се активно укључују у наставни процес
кроз разговор, вежбе, израду домаћих задатака.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
30
активност у току предавања
писмени испит
домаћи задаци
усмени испт
40
колоквијум-и
30
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Назив предмета:
ПРВА ПОМОЋ
Студијски програми: СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР
Ниво:
основни
Х
Тип:
изборни
Х
обавезни
Предуслови:
Недељни фонд
часова
Предавач:
предавања
2
вежбе
3
контролисани рад
студента
Др Мирољуб Ивановић
Сарадници:
Метод наставе и
савладавања
градива:
Циљеви и исход:
Садржај:
Предавања: мини предавања, рад са текстом, мултимедијски прилози, дискусије,
решавање студије ситуације
Интерактивни /кооперативни/ облици наставе - кооперативно учење наставник студент,
кооперативно учење у групама, тимска настава, игра улога
• Циљ: Упознавање студената са основним типовима повреда или обољења, као и
практична упутстава, која могу бити од помоћи у вандредним ситуацијама, да се одржи
и сачува живот настрадалог до доласка Хитне медицинске помоћи.
• Исход: Оспособљеност студената да пруже предмедицинску помоћ
I
Дијагностика и реанимација
II Губитак свести
III Прва помоћ код удара електричне струје
IV Прва помоћ код повреда очију
V Прва помоћ код утапања
VI Семинарски рад
VII
VIII
IX
X
Прва помоћ код затворених повреда удова
Прва помоћ код крварења
Прва помоћ код повреда стомака
Kолоквијум
XI Прва помоћ код повреда грудног коша
XII Прва помоћ код повреда главе
XIII Прва помоћ код уганућа и прелома кости
Doziranje vežbi oblikovanja i neki principi sastavljanja kompleksa
Литература:
Doziranje vežbi oblikovanja i neki principi sastavljanja kompleksa
Јутарње телесно вежбање у физичком васпитању предшколске деце
XIV Припрема за испит-.
XV
• Верткин, А, Л. (2011). Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров.
Москва: Гэотар-Медиа.
• Дмитриев, В, И., & Раевский, К. К. (2011). Первая медицинская помощь на судах.
Москва: Моркнига.
• Казьмин, В. Д. (2011). Первая доврачебная помощь пострадавшим детям. Москва:
„Март“, Феникс.
• Калюжный, В, В. (2011). Справочник по оказанию доврачебной неотложной
медецинской помощи. Ростов-на-Дону: Феникс.
• Ивановић, М. (2004). Човечје тело и физичке способности. Ваљево: Графити.
• Ивановић, М. (2007). Масажа и вежбе за одојче. Кикинда: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача.
• Ивановић, М. (2007). Телесни развој предшколске деце. Кикинда: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача.
• Ивановић, М. (2009). Равна стопала код деце – корективне вежбе. Сремска
Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.
• Ивановић, М., Ивановић, У. (2010). Деформитети кичменог стуба – предшколски
узраст. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача.
• Ивановић, М. (2011). Прва помоћ–повреде, хитни случајеви и изненадне болести.
Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.
• Ивановић, М. (2011). Правилно држање тела–корекција лошег држања. Сремска
Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
30
Предавања,
вежбе,
дискусије,
радионице.
Методе извођења
наставе:
Оцена знања ( максимални број поена 100 )
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
35
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
практични испит
10
семинар
10
45
поена
45
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Управљачко рачуноводство СПИИП0502
Наставник: др Рајко Радовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Стицање основних знања из области управљачког рачуноводства, анализе финансијских извештаја и
дноношења релевантних финансијских одлука.
Исход предмета
Способност анализе финансијских извештаја и креирања извештаја управљачког рачуноводства.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и садржај управљачког рачуноводства. Планирање, буџетирање и контрола. Стандардни трошкови.
Маргинални трошкови и CVP анализа. Инвестирање и анализа ризика. Доношење пословних одлука.
Ликвидност и новчани токови. Извештаји управљачког рачуноводства. Управљачко рачуноводство за
стратегијско планирање.
Практична настава
Састављање биланса успеха на основу укупних и варијабилних трошкова. Израчунавање рација
ликвидности, активности, структуре капитала и профитабилности. Пословни, финансијски и ком-биновани
левериџ. Пример дејства финансијског левериџа. Тачка индиференције финансирања и преломна тачка
примања и издавања готовине. Састављање извештаја о токовима укупних сред-става, нето обртних
средстава и извештаја о токовима готовине. Планирање потребних обртних средстава. Оптимална величина
поруџбине и оптимална величина производне серије.Коефицијент обрта готовине, готовински циклус и
минимално потребан салдо готовине.Примери кредитирања купаца.
Литература
1. Н. Жаркић Јоксимовић, Управљачко рачуноводство, Графос, Београд, 2005
2. Н. Жаркић Јоксимовић и В. Богојевић Арсић, Управљачко рачуноводство – практикум, Факултет
организационих наука, Београд, 2005
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Студенти се активно укључују у настав-ни процес
кроз разговор, дебате, вежбе и израду домаћих задатака.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
домаћи задаци
усмени испт
30
колоквијум-и
60
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Студијски програм/студијски програми : Струковни пословни информатичар
Врста и ниво студија: Основне струковне
Шифра предмета
Назив предмета: Екологија животне средине
Наставник: др Бранко Видицки
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
СПИИП0601
Упознати студенте са елементима заштите животне средине, абиогеним факторима и њиховим утицајем на остале
делове екосистема. Пренети студентима потребна знања о карактеристикама литосфере, хидросфере и атмосфере,
путевима загађивања и начинима еколошког опоравка животне средине. Приказати динамику и повезаност
елемената екосистема преко кружења материје, енергије и информација.
Исход предмета
Оспособљеност за разумевање основних фактора преко којих абиотичко окружење делује на биотичке елементе
екосистема, односно да су људи само део животног система планете Земље и да је одржавање ненарушеног стања
тог система права заштита животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у предмет. Основни абиогени фактори животне средине: атмосфера, хидросфера, литосфера, клима,
температура, зрачење итд. Кретање ваздушних маса у атмосфери, транспорт и трансформације супстанци у
атмосфери. Заштита ваздуха од загађивања. Особине воде и хидролошки циклус. Заштита водених ресурса.
Деградација тла. Енергија и ресурси. Процеси и трансформације у животној средини. Човек као основни фактор
животне средине. Последице загађивања и нарушавање функционисања екосистема. Методе за спречавање штетних
утицаја. Принципи и методе екоремедијације. Основи регулисања заштите животне средине.
Практична настава
Препознавање утицаја фактора средине на стање екосистема кроз анализе стања у појединим сегментима животне
средине као и идентификовање последица загађивања и нарушавања животне средине.
Литература
1. Шимон Ђармати, Драган Веселиновић, Иван Гржетић, Драган Марковић: Животна средина и њена заштита
Књига 1 – Животна средина, Футура, Београд 2007.
2. R. L. Smith, T. M. Smith: Elements of ecology, 5th. ed., Benjamin Cummings San Francisco, 2003.
3. Bernard J. Nebel, Richard T. Wright: Environmental Science; The Way the World Works, Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, 1987.
4. Richard T. Wright: Environmental Science, Pearson Prentice Hall, NJ, 2008.
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 3
Остали часови
Други облици наставе:
Методе извођења наставе
Предавања, тематске радионице, мултимедијалне презентације, тестови за проверу пређеног градива (тематских
целина), семинарски радови, консултације, два теста и писмени испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
Тест (2×10)
Семинар
поена
10
20
20
20
Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........
поена
30
Студијски програм : Струковни пословни информатичар
Назив предмета: Специјална рачуноводства СПИИП0602
Наставник: др Рајко Радовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студентима да савладају рачуноводствену анализу, планирање, контролу и књиговодство
специфичних пословних дјелатности као што су трговина, финансијске институције (банкарство,
осигуравајућа друштва, инвестициони фондови), буџетске институције, пољопривредна предузећа
Исход предмета
Након завршетка овога курса студент ће стећи основна знања о рачуноводству специфичних дјелатности.
Студент ће бити оспособљен да правилно евидентира све пословне догађаје, примјењује важећу регилативу
и врши анализу и план пословања у трговини, финансијским институцијама (банкарство, осигуравајућа
друштва, инвестициони фондови), буџетским институције, пољопривреднаим предузећима и малим
предузећима.
Садржај предмета
Пореска рачуноводствена регулатива. Трговинско рачуноводство. Рачуноводство финансијских институција
(инвестициони фондови, банке, осигуравајућа друштва). Рачуноводство буџетских институција.
Специфичности рачуноводство предузећа које се баве пољопривредном производњом и малим предузећима.
Литература
1. Лукић, Р. (1999). Рачуноводство трговинских предузећа. Београд: Економски факултет;
2. Лукић, Р. (2000). Банкарско рачуноводство. Београд: Економски факултет;
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања, односно преношење систематских сазнања из литературе.Главни облик рада на вјежбама биће
рачуноводствено евидентирање пословних догађаја из праксе, како би студенти научили како да стечена
знања употребе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије
за израду стручних радова.
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
домаћи задаци
усмени испт
колоквијум-и
30
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Download

Струковни пословни информатичар