Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Методологија научно-истраживачког рада
Наставник (ци) (презиме, средње слово, име): Вучетић С. Бранка и Петровић Б. Трајко
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета: Усвајање теоријских сазнања и aлгоритамских прилаза у реализацији
процеса научних истраживања, као и у примени научно-истраживачких метода у
(не)техничким научним областима.
Исход предмета: Оспособљеност да се идентификује задатак самосталног истраживања,
поставе циљеви истраживања, полазне хипотезе и научне методе.
Садржај предмета:
1. О природи научног истраживања и сазнања: Агоритми метода и техника квалитативног
истраживачког рада.
2. Општа карактеристика анализе литературе: Фундаментални радови у формирању
научне области, до савремених резултата истраживања.
3. Научни искази и научни аргументи: Методолошки аспекти.
4. Алгоритми метода и техника анализе (не)нумеричких података у постављању решења
идентификованог научног проблема.
5. Основи статистичких процедура научне анализе експерименталних података.
6. Писање научног рада: Структура, садржај, композиција, закључак, референце.
7. Предмет и проблем истраживања, хипотезе истраживања, научни метод и циљеви
истраживања у раду на докторској дисертацији: Критички осврт на позната решења,
компаративна анализа коришћених алгоритама и кристално јасни закључци у приказу
резултата истраживања.
Препоручена литература:
o Ј.Richie and J.Lewis, Qualitative Research Practice, Sage Publications, 2003.
o A.Strauss and J.Corbin, Basics of Qualitative Research Groundid Theory Procedures and
Techniques, Sage Publications, 1999.
o The New Guide To Writing Research Papers (1999) Monroe Community Colege,
Retrieved February 1, 2004, from http://www.monroecc.edu/depts/library/cover.htm.
o G. Post and D. Anderson, Management Information Systems, Solving Business
Problems with Information Technology, New York:McGraw-Hill, 2003.
o The Harvard Style of referencing published material, Including electronic information
(2004) [Internet], Learning Support Services, Leeds Metropolitan University, 4th edition,
July, Retrieved December 12, 2004, from http://www.leedsmet.ac.uk/lskills.
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне наставе Предавања:
4
3
Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, домаћи задаци, семинарски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Семинарски рад 50 поена и усмени испит са одбраном семинарског рада 50 поена.
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Напредни информациони системи
Наставник (ци) (презиме, средње слово име): Милошевић Д. Зоран , Раденковић В. Милена,
денић М. Небојша
Статус предмета: Обавезан, прва година, први семестар
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова, али су пожељна елементарна знања из основа информационих
система и технологија.
Циљ предмета: Упознавање са теоријом и карактеристикама развоја информационих
система, посебно пословних и менаџмент, као и савременим моделима података.
Исход предмета: Могућност примене стечених знања у сагледавању односа
пројектованог информационог система и реалног система, као и активног учешћа у даљем
развоју ИС.
Садржај предмета:
1. Развој информационих система: Структурна системска анализа, методи моделирања,
архитектура и одржававање информационих система.
2. Пословни информациони системи: Системи за обраду трансакција, системи за подршку
одлучивању, пројекти развоја и управљање процесима.
3. Менаџмент информациони системи: Системи за подршку менаџменту засновани на
знању.
4. Модели података: Модели објекти-везе, релациони модели и SQL (Structured Query
Language) стандард, SQL окружење и каталог базе података, дистрибуиране базе података.
Препоручена литература:
1. R.Wigand, P.Mertens and F.Bodendorf, Introduction to Business Information Systems,
Springer, 2003.
2. K.Laudon and J.Laudon, Management Information Systems, Pearson Prentice Hall, 2004.
3. B.McNurlin and R. Sprague, Information Systems Management in Practice , Pearson Prentice
Hall, 2004.
4. E.Turban, R.Rainer and R.Potter, Introduction to Information Technology, John Wiley and
Sons, 2005.
5. Б.Лазаревић, З.Марјановић, Н.Аничин и С.Бабарогић, Базе података, Факултет
организационих наука, Београд, 2008.
6. L.Applegate, R.Austin and W.F.McFarlan, Corporate Information Strategy and Management,
McGrow Hill, 2003.
предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
4
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Теорија преноса података
Наставници (презиме, средње слово, име): Вучетић С. Бранка и Банђур В. Милош
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са теоријом и поступцима преноса дигиталних сигнала, што
студенту пружа неопходна знања која му омогућавају да квалитетно прати наставу и
савладава друге предмете из области информационих технологија.
Исход предмета:
Исход предмета је овладавање, у основи, техникама преноса дигиталних сигнала,
могућностима, проблемима и ограничењима у овој области, стицање квалитетне основе за
савладавање сложенијих проблема и истраживачки рад из области информационих
технологија.
Садржај предмета:
Спектрална густина снаге линијског сигнала. Делта модулација. Адаптивна делта
модулација. Диференцијално импулсна кодована модулација. Адаптивнa DPCM.
Дигитални пренос у основном опсегу. Електрично представљање дискретних
информација. Брзина рада. Анализа проблема дигиталног преноса у основном опсегу.
Пренос без интерференције симбола. Најквистови критеријуми. Оптимална подела
трансфер функције обзиром на шум. Вероватноћа грешке при Најквистовом преносу у
присуству адитивног Гаусовог шума. Пренос кроз реалне канале. Отвор ока. Проблем
израчунавања вероватноће грешке. Вршна и ефективна интерференција симбола.
Оптимизација пријемног филтра. Трансферзални филтар. Еквализацијa. Линијско
кодовање. Дигитални пренос у транспонованом опсегу. Линеарни поступци модулације.
Дигитална фреквенцијска модулација. Дигитална фазна модулација.
Препоручена литература:
o Дигиталне телекомуникације- Георгије Лукатела, Душан Драјић, Гроздан
Петровић, Грађевинска књига, Београд, 1978.
o Дигиталне телекомуникације-Владимир Милошевић, Владо Делић, Стилос, Нови
Сад, 1996.
o Digital transmission systems, David R. Smith, November 2003.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
4
3
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих задатака, израда
семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Напредне бежичне рачунарске мреже
Наставник или наставници (презиме, средње слово, име): Раденковић В. Милена
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознати студента са принципима и апликацијама напредних бежичних рачунарских
мрежа као што су мобилне Аd Hoc мреже и мреже које толеришу кашњења.
Исход предмета:
Способност пројектовања савремених бежичних рачунарских мрежа, на основу
савладаних принципа и апликација.
Садржај предмета:
Принципи MANET-a (Mobile Ad Hoc Networks) и DTN-a (Delay/Disruption Tolerant
Networks), MANET и DTN рутирање, MANET и DTN рутирање које је енергетски
ефикасно, Контрола изненадних загушења MANET-има и DTN-овима, Кредитне шеме за
рутирање, Мобилни P2P комуникациони системи за DTN мреже, Социјалне
опортунистичке мреже, Ad Hoc мобилне мреже за возила, DTN мреже за интерпланетарне
комуникације, Само-организујућа сигурност MANET и DTN мрежа.
Препоручена литература:
o S. Farrell, V. Cahill, “Delay and Disruption Toleratn Networking”
o Vasilakos , Yan Zhnag, T. Spyropoulos “, Delay Tolerant Networks: Protocols and
Applications (Wireless Networks and Mobile Communications”
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Моделирање интелигентних бежичних мрежа
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Раденковић В. Милена
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ је упознати студенте са принципима анализе и симулације компактих графова као
основе за симулације интелигентних мрежа, као би могли да дизајнирају симулације и
сервисе са реалним топологијама, мобилним патернима и апликацијама.
Исход предмета:
Овладавање принципима и алатима за симулације интелигентних рачунарских мрежа.
Садржај предмета:
Увод у теорију комплексних графова, Статистичка механика, Симулација интелигентних
мрежа са реалним мобилним патернима и топологијама (GPS, Blutooth log fajlovi),
Симулација са реалним апликацијама (Facebook, Twitter), Оптимизација ауто-мрежа,
социјалних мрежа и опортунистичких мрежа, Симулација P2P сервиса за ауто-мреже,
социјалне мреже и мреже у условима катастрофе и када нема инфраструктуре.
Препоручена литература:
o D. Easley, J. Kleinberg. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly
Connected World. Cambridge University Press, 2010
o R. Albert, A. Barabasi. Statistical Mechanics of Complex Networks. Reviews of Modern
Physics (74). Jan. 2002.
o G. Christensen, R. Duncan, P. Florack, “Wireless Intelligent Networking (Artech House
Mobile Communications”,
o J.F. Kurose and K.W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th Edition,
Addison-Wesley, 2009
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Безбедност рачунарских система
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Раденковић В. Милена;
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се проуче постојећи безбедносни проблеми рачунарских система, као
и технике и приступи који омогућавају бољу заштиту тих система и превенцију напада.
Исход предмета:
Овладавање свим аспектима сигурности и заштите рачунарских система и мрежа.
Садржај предмета:
Предмет покрива следеће области: Увод у Безбедност рачунарских система, Безбедност
хардвера, Безбедност софтвера, Безбедност мрежа, Безбедност мобилних бежичних мрежа,
Безбедност Web-a, Приватност, Анонимност, Принципи криптографије.
Препоручена литература:
o Computer Security . Dieter Gollmann, 2nd edition (Amazon)
o Security Engineering . Ross Anderson (Available online)
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, домаћи задаци,
израда семинарског рада, учешће у изради пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Принципи дизајнирања нових интерактивних мултимедијалних система
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Раденковић В. Милена;
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ је упознати се са основним принципима нових интерактивних мултимедија и
разумети како дизајнирати ефективне online мултимедијалне системе.
Исход предмета:
Знање које омогућује дизајнирање интерактивних мултимедијалних система.
Садржај предмета:
Интерактивни текст, Пренос и презентација фиксне и мобилне графике, Интерактивни
аудио, Интерактивни видео, Анимација, Скалабилна векторска графика, Синхронизовани
мултимедијални интеграциони језик (SMIL), Архитектуре мултимедијалних система,
Наратив, Примери и апликације: виртуелни светови и мешање физичких и дигиталних
система.
Препоручена литература:
o Design for New Media: Interaction design for multimedia and the web. Barfield, L.
(2004). Pearson Addison-Wesley
o Multimedia : Making It Work (7th Edition). Vaughan, T. (2007). McGraw-Hill
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Архитектуре отворених дистрибуираних система
Наставник или наставници (презиме, средње слово, име): Милошевић Д. Зоран
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним принципима, поступцима и техникама за развој великих система,
укључујући enterprise architecture и интероперабилне системе.
Исход предмета:
Развијање способности развоја комплексних дистрибуираних система на начин који ће
подржавати интероперабилност на дуже стазе.
Садржај предмета:
Главни концепти дистрибуираних система: објекат, интерација, event, interface, технички
сервиси, композиције-статичке и динамичке. Перспективе (viewpoints) комплексних
дистрибуираних архитектура; enterprise, information, computational, engineering, technology
viewpoints. Важност прецизне спецификације за тестирање и сертификацију система
(conformance I complajance). Примене: Service Oriented Architecture, Enterprise Architecture,
Interoperability Frameworks, eHealth, eBusiniess.
Препоручена литература:
o Building Enterprise Systems with ODP: An Introduction to Open Distributed Processing
(Chapman & Hall/CRC Innovations in Software Engineering and Software Development
Series, September 2011), Peter F. Linington, Zoran Milosevic, Akira Tanaka, Antonio
Vallecillo;
o Wiki page: http://www.rm-odp.net/
o IEEE EDOC konferencije: http://www.edocconference.org/
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Моделирање и објектно оријентисан дизајн са UML
Наставник или наставници (презиме, средње слово, име): Милошевић Д. Зоран, Небојша М.
Денић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Увод у основне принципе, технике и концепте де-факто стандарда објектно оријентисаног
софтверског инжењерства - Unified Modelling Language (UML). UML је највише
коришћена метода за дизајнирање савремених софтверских система.
Исход предмета:
По завршетку курса студент ће стећи квалификације за коришћење UML, укључујући
коришћење алата за UML моделирање.
Садржај предмета:
Увод у објектно оријентисано програмирање; Увод у Unified Modeling Language (UML);
Циљ моделирања; UML Use cases; UML статички модели (Class и Object модели и
дијаграми; композитне структуре; UML behavioural diagrams – Activity, and State modeli,
interaction modeli; UML component diagrami; UML Model Menadgment; Екстензије UML
путем технике UML пофилнирања; Изражавање патерна; Коришћење UML софтверских
алата за програмирање; Примене UML-а; Увод у савремено model-driven инжењерство.
Препоручена литература:
o Dan Pilone, UML 2.0 in a Nutshell, O'Reilly, 2005
o James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady BoochThe unified modeling language reference
manual, Volume 1, Addison-Wesley, 2005
o UML 2.3 specification (OMG normative): http://www.omg.org/spec/UML/2.3/
o Alistair Cockburn, Writing Effective Use Cases, Addision Wesley, 2008
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Моделирање пословних процеса
Наставник или наставници (презиме, средње слово, име): Милошевић Д. Зоран, Денић М.
Небојша
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним концептима и техникама за моделирање пословних процесаорганизационих и интер-организационих.
Исход предмета:
По завршеном курсу, студент ће бити способан да оперише са стандардним концептима
моделирања бизнис процеса и релевантним алатима.
Садржај предмета:
Користи и мотивације за моделирање бизнис процеса. Business Process Management;
Упознавање са основним концептима широко коришћеног стандарда, BPMN (Business
Process Modelling Notation): task, активност, синхронизације, процес, поруке, flow (data I
control), синхронизација (gateways), организационе јединице (pools, lanes); Коришћење
софтверских алата за BPMN моделирање; релације према сервисним архитектурама;
(Service Oriented Architectures); релације према Event Driven Architecture.
Препоручена литература:
o BPMN 2.0 Handbook, Robert M Shapiro, Layna Fischer, Bruce Silver, Stephen A White
PhD, Michael zur Muehlen, Nathaniel Palmer, Denis Gagne, Thomas Allweyer, Future
Strategies Inc. (December 22, 2010)
o Bruce Silver, BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide:
A structured approach for business process modeling and implementation using BPMN
2.0 [Paperback], Cody-Cassidy Press (October 17, 2011)
o Normativna specifikacija (standard) http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
60% финални испит, 40% семинарски рад (извештај, демо и презентација).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Заштитно кодовање
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Вучетић С. Бранка
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је анализа принципа заштитног кодовања и примена у телекомуникацијама
и рачунарству.
Исход предмета:
Исход предмета је да студенти развију теоријске и практичне способности дизајна система
за заштитно кодовање, примене заштитног кодовања у телекомуникационим и
рачунарским мрежама и оцене перформанси телекомуникационих и рачунарских система
са заштитним кодовањем.
Садржај предмета:
Увод у заштитно кодовање и линеарну алгебру, циклични кодови, BCH кодови, ReedSolomon кодови, дизајн система са блок кодовима, примена блок кодова у
телекомуникационим и рачунарским мрежама, анализа перформанси блок кодова,
конволуциони кодови, дизајн система са конволуционим кодовима, примена
конволуционих кодова у практичним системима, турбо кодови, LDPC кодови, временскопросторни кодови, мрежни кодови, анализа перформанси турбо, LDPC, временскопросторних и мрежних кодова и њихова примена у практичним системима.
Препоручена литература:
o S. Lin and D. Costello, Error Control Coding, Second Edition, Prentice Hall.
o B. Vucetic and J. Yuan, Turbo Codes, Kluwer Academic Publishers, 2000.
o B. Vucetic and J. Yuan, Space-Time Coding; John Wiley, 2003.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Сателитски комуникациони системи
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Вучетић С. Бранка
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је разумевање и усвајање принципа сателитских телекомуникација, и
њихове примене у фиксним и мобилним сателитским системима.
Исход предмета:
Исход предмета је упознавање са компонентама сателитских система, аналитичком и
симулационом одређивању перформанси система, као и стицање теоријске и практичне
способности у дизајнирању сателитских веза.
Садржај предмета:
Увод у сателитске системе, карактеристике транспондера, модулације за нелинеарне
сателитске канале, филтрирање, дизајн сателитских веза, израчунавање budgeta снаге,
карктеристике сателитских терминала, карактеристике простирања сателитских сигнала,
моделирање и симулација сателитских канала, сателитске антене, дизајн сателитских
модема, дизајн кодера/декодера за сателитске системе, посета сателитској станици.
Препоручена литература:
o Dennis Roddy, Satellite Communications, McGraw Hill, 2006.
o Miller, M. J., Vucetic, B., Berry, L., “Satellite communications: Mobile and
Fixed Services”, Kluwer Academic Publishers, 1993.
o Maral, G. and Bousquet, M., “Satellite Communications Systems”, Wiley 1998.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Дигитална обрада сигнала
Наставници (презиме, средње слово, име): Миливојевић Н. Зоран; Петровић Б. Трајко
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљеви предмета су: а) да студентима пружи основна знања из дигиталних сигнала и
система и б) да их упути у принципе и методологију пројектовања ефикасних система за
обраду мултимедијалних и комуникационих сигнала.
Исход предмета:
По завршетку курса студент разуме примену фреквенцијских трансформација.
Оспособљен је за примену алгоритама дискретне Фоуриер-ове трансформације (ДФТ) и
брзе Фоуриер-ове трансформације (ФФТ) у циљу спектралне анализе сигнала и система.
Студент разуме и уме да примени методе пројектовања дигиталних филтара према
жељеним спецификацијама.
Садржај предмета:
Сигнали и системи, трансформације, класични дигитални филтри, ефикасни дигитални
филтри, мултикритеријумска оптимизација, класично и симболичко процесирање, системи
са више учестаности одабирања, примена обраде сигнала у спектралној анализи, анализи и
синтези говорних и музичких сигнала и дискретни аналитички сигнали.
Препоручена литература:
1. Lj. Milić, Z. Dobrosavljević, Uvod u digitalnu obradu signala, Akademska misao, 2004.
2. A. Antoniou, Digital signal processing – signals, systems and filters, McGraw Hill, 2006.
3. V. Ingle, J. Proakis, Digital signal processing using Matlab, PWS Publishing Company, 1999.
4. Т.Петровић и А.Ракић, Сигнали и системи, DEXIN, Београд, 2005.
5. Актуелни чланци из научних часописа.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Дигитална обрада слике
Наставник (ци) (презиме, средње слово, име): Банђур В. Милош и Миливојевић Н. Зоран
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит Дигитална обрада сигнала
Циљ предмета: Упознавање са aлгоритмима метода дигиталног процесирања слика и
програмска реализација теоријских и апликативних решења.
Исход предмета: Могућност успешне примене у различитим теоријским и апликативним
рачунарским анализама и дигиталног процесирања слика.
Садржај предмета:
1. Дигитална слика: Спектрална подручја и квантизација.
2. Алгоритми метода у подручју просторног филтрирања.
3. Fourierovа трансформација и дводимензионална Fourierovа трансформација.
4. Алгоритми метода у подручју фреквенцијског филтрирања.
5. Алгоритми метода морфолошке обраде, сегментације слика и класификације узорака.
6. MATLAB софтверска имплементација теоријских и апликативних решења.
Препоручена литература:
o Т.Петровић и А.Ракић, Сигнали и системи, DEXIN, Београд, 2005.
o R.Gonzales and R.Woods, Digital Image Processing, Prentice Haal, 2002.
o K.Barner and G.Arce, Nonlinear Signal and Image Processing, CRC Press, 2003.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Алгоритми мрежног програмирања
Наставник (ци) (презиме, средње слово име): Петровић Б. Трајко; Милошевић Д. Зоран
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета: Упознавање са oсновама теорије алгоритама мрежног програмирања у
оквиру комбинаторне оптимизације која проучава проблеме изналажења екстремних
вредности функције дефинисане на дискретном скупу.
Исход предмета: Могућност примене алгоритама нумеричких метода мрежног
програмирања на моделима реалних физичких мрежа (система) у анализи и пројектовању
комуникационих мрежа, мрежа рачунара, транспортних и других врста мрежа у Јава
програмској реализацији.
Садржај предмета:
1. Увод у мрежно програмирање.
2. Репрезентација мрежа у рачунару, генерални модел линеарног мрежног програмирања.
3. Минимално покривајуће стабло (Крускалов алгоритам, Примов алгоритам).
4. Најкраћи пут у мрежи (Дијкстринов алгоритам, Белманов алгоритам, Флојдов
алгоритам, Јенов алгоритам).
5. Максимални проток на мрежи (Ford – Falkersonov алгоритам, проток минималне цене).
6. Јава програмске реализације са решеним примерима неких мрежних проблема
наведеним алгоритмима.
Препоручена литература:
1. Т.Петровић, Алгоритми мрежног програмирања у анализи проблема екстремума
применом Јава преограмских решења, Интерни материјал, 2007.
2. М.Вујошевић, М.Станојевић и Н.Младеновић, Методе оптимизације, мрежни,
локацијски и вишекритеријумски модели, ДОПИС, Београд,1996.
3. S. Gasch, Algorithm Archive (Work in Progress), e-book, 2007.
4. M.Waite, Data Structures and Algorithms in Java, e-book, 2002.
5. T.Niemann, Sorting and Searching Algorithms, e-book, 2005.
6. K.Roen, A Java Library of Grapfh Algorithms, e-book, 2005.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, уз консултације, које могу, уз активно праћење и
проучавање нових резултата радова релевантних научних часописа, уз помоћ наставника,
резултовати у научни рад кандидата.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Стохастичка симулација у рачунарским применама
Наставник (ци) (презиме, средње слово име): Петровић Б. Трајко
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета: Упознавање са oсновама теорије стохастичких процеса и алгоритмима
метода симулације модела система описаних стохастичким парцијалним диференцијалним
једначинама.
Исход предмета: Могућност примене алгоритама нумеричких метода у стохастичкој
симулацији разнородних инжењерских апликација, на пример, у симулацији
стохастичких модела финансијског тржишта.
Садржај предмета:
1. Основи теорије стохастичких процеса.
2. Модели стохастичких диференцијалних једначина стања.
3. Итов диференцијал стохастичког процеса.
4. Геометријско Brownovo кретање.
5. Нумеричка интеграција стохастичких диференцијалних једначина са иницијалним и
граничним условима.
6. Нумеричка интеграција Black-Scholes-Mertonove стохастичке диференцијалне једначине
у симулацији стохастичких модела финансијског тржишта.
Препоручена литература:
1.S.Asmussen and P.W.Glynn, Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis, Springer, 2007.
2.S.Ehrhichman: Adaptive Stochastic Simulation for Structured Problems, Dissertation, Cornel
University, 2008.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, уз консултације, које могу, уз активно праћење и
проучавање нових резултата радова релевантних научних часописа, уз помоћ наставника,
резултовати у научни рад кандидата.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Tеорија телекомуникационог саобраћаја
Наставник или наставници (презиме, средње слово, име): Секуловић М. Никола
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за анализу процеса у телекомуникационим ресурсима тј.
прорачун потребних органа услуге.
Исход предмета:
По завршеном курсу слушаоци ће моћи да прорачунају основна својства услужних
ресурса у телекомуникацијама: губитке разговора и пакета, вероватноће чекања, средње
време чекања, величине потребних бафера.
Садржај предмета:
Случајни процеси; најважније расподеле у телекомуникационим саобраћајним процесима;
понуђени, услужени и изгубљени саобраћај; јединице саобраћаја; процеси рађања и
умирања; вероватноће стања; системи услуживања; системи са губицима, најважнији
модели; системи са чекањем, најважнији модели; мерење саобраћаја; симулација
саобраћаја.
Препоручена литература:
H. Akimaru, K. Kawashima: Teletraffic, Theory and Applications, Spinger – Verlag, 1993.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, израда домаћих задатака, израда
семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Модерни радио комуникациони системи
Наставници (презиме, средње слово, име): Вучетић С. Бранка; Секуловић М. Никола
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање и усвајање основних принципа преноса, организације и
пројектовања модерних радио комуникационих система.
Исход предмета:
o Разумевање разних типова радио комуникационих система, њихове примене,
перформанси и методологије пројектовања,
o Способност пројектовања модерних радио комуникационих система,
o Способност естимације квалитета радио комуникационих система применом
статистичких метода и симулација,
o Способност писања техничких извештаја и презентација.
Садржај предмета:
Радио простирање, радио канал у мобилним комуникацијама,fading, diversity, модел радио
канала, целуларне комуникације, спектрална ефикасност, budget снаге, анализа саобраћаја,
типови антена, примопредаја (handover), комуникације са фиксним мрежама, типови
целуларних ћелија (makro, mikro, piko), методи вишеструког приступа, TDMA, FDMA,
CDMA, Aloha, s-Aloha, OFDMA, контрола радио ресурса, примери модерних радио
комуникационих система, 3G: WCDMA, cdma2000, WLAN, IEEE 802.11, WiMAX,
Bluetooth, GSM evolution via GPRS и EDGE, LTE.
Препоручена литература:
o Theodore Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed.,
Prentice Hall, 2002.
o Jochen Schiller, Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley, 2003.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Обрада мултимедијалних сигнала
Наставници (презиме, средње слово, име): Миливојевић Н. Зоран
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Дигитална обрада сигнала
Циљ предмета:
Циљеви предмета су: а) да студентима пружи основна знања из мултимедијалних сигнала,
б) да их упути у принципе анализе и обраде мултимедијалних сигнала и в) да студентима
пружи знања из принципа заштите мултимедијалних података и ауторских права
посредством водених жигова.
Исход предмета:
По завршетку курса студент разуме временске и фреквенцијске карактеристике музичких
и говорних сигнала као и видео сигнала. Оспособљен је за анализу и обраду сигнала у
временском и трансформационом домену. Разуме принципе кодовања и декодовања
сагласно актуелним стандардима за мултимедије, као и за разумевање принципа заштите
мултимедијалних података. Оспособљен је за активно праћење научних достигнућа из ове
области посредством научних часописа. Студент је оспособљен за научни рад и писање
научних радова.
Садржај предмета:
Основни мултимедијални стандарди. Видео кодовање. Стандарди за мултимедијалне
комуникације. Анализа и обрада музичких и говорних сигнала. Обрада у временском и
трансформационом домену. Компресија музичких и говорних сигнала.
Анализа слике у временском и трансформационом домену. Конверзија простора боја.
Истицање слике. Поправке квалитета слике. Обрада текстуалних докумената. Процене
линија текста. Заштита мултимедијалних садржаја. Водени жиг. Анализе и обраде
мултимедијалних сигнала применом софтверског пакета МатЛаб.
Препоручена литература:
1. L. Guan, S.-Y. Kung, J. Larsen, Multimedia Image and Video Processing, CRC Press, 2001.
2. T.A. Wysocki, B. Honary, B.J. Wysocki, Signal Processing For Telecommunications and
Multimedia, Springer, 2005.
3. J. Watkinson, The MPEG Handbook—MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Focal Press, 2009.
4. P. Vary, R. Martin, Digital Speech Transmission - Enhancement, Coding and Error
Concealment, John Wiley & Sons, 2006.
5. V. Ingle, J. Proakis, Digital signal processing using Matlab, PWS Publishing Company, 1999.
6. Актуелни чланци из научних часописа.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Управљачки информациони системи
Наставник (ци) (презиме, средње слово име): Милошевић Д. Зоран; Петровић Б. Трајко,
Денић М. Небојша
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова, али су пожељна елементарна знања из основа информационих
система и технологија.
Циљ предмета: Упознавање са теоријом и карактеристикама развоја информационих
система, посебно структуром, развојем пројекта и сигурношћу и заштитом ИС.
Исход предмета: Могућност примене стечених знања у сагледавању односа
пројектованог информационог система и реалног система, побољшању процеса
управљања, сигурности и заштите рада.
Садржај предмета:
1. Структура процеса управљања информационим системом (ИС): Аналитичари система,
информационе технологије, развој.
2. Управљање пројектима ИС: Развој, планирање и праћење пројекта.
3. Пројект менаџер: Софтверски тимови.
4. Сигурност и заштита ИС: Злоупотреба, процена ризика и контрола.
5. Сигурност базе података.
6. Електронско пословање и сигурност на Интернету.
Препоручена литература:
1. R.Wigand, P.Mertens and F.Bodendorf, Introduction to Business Information Systems,
Springer, 2003.
2. K.Laudon and J.Laudon, Management Information Systems, Pearson Prentice Hall, 2004.
3. B.McNurlin and R. Sprague, Information Systems Management in Practice , Pearson Prentice
Hall, 2004.
4. E.Turban, R.Rainer and R.Potter, Introduction to Information Technology, John Wiley and
Sons, 2005.
5. Б.Лазаревић, З.Марјановић, Н.Аничин и С.Бабарогић, Базе података, Факултет
организационих наука, Београд, 2008.
6. L.Applegate, R.Austin and W.F.McFarlan, Corporate Information Strategy and Management,
McGrow Hill, 2003.
7.Д.Плескоњић, Н.Мачек, Б.Ђорђевић и М.Царић, Сигурност рачунарских система и
мрежа, Микро књига, 2007.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Назив предмета: Софтверска подршка у техничко-технолошким наукама
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Петровић В. Вера
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са теоријом и карактеристикама софтверских алата најчешће употребљаваним
у савременим експерименталним истраживањима. Припрема за креирање нових
програмских решења.
Исход предмета:
Могућност примене стечених знања у анализи и коришћењу постојећих и развоју нових
софтверских алата.
Садржај предмета:
Увод у системе и савремена достигнућа. Употреба информатичких технологија у
истраживањима и пројектовањима. Савремени софтверски алати и њихова примена.
Информатички инжењеринг Анализа постојећих, најчешће коришћених алата у техничко
технолошким наукама. Софтверске подршке у области мерења, обраде, чувања и
презентовања података екстремних вредности (нано материјала).
Анализа софтверске подршке. Основне подршке, даљинска асистенција, електронски
приступи. Проширене подршке и базе знања. Професионална подршка.
Приступ изради софтверских алата по постављеним захтевима.
Препоручена литература:
N.Reuge, B.Caussat, A dimensionless study of the evaporation and drying stages in spray pyrolysis,
Computers and Chemical Engineering, 2007
E.Turban, R.Rainer and R.Potter, Introduction to Information Technology, John Wiley and Sons,
2005.
Т.Петровић, Алгоритми мрежног програмирања у анализи проблема екстремума
применом Јава преограмских решења, Интерни материјал, 2007.
М.Вујошевић, М.Станојевић и Н.Младеновић, Методе оптимизације, мрежни, локацијски
и вишекритеријумски модели, ДОПИС, Београд,1996.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, истраживачки пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Менаџмент квалитетом и информациони системи
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Морачанин П. Видоје
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да студенти овладају знањима о квалитету (који обухвата све области људске
делатности: квалитет производа-услуге, менаџмента, власти и живота), метрологији, стандардизацији,
акредитацији и стандардизацији, системима менаџмента квалитета и информационим системима, њиховој
имплементацији и сертификацији, као и софтверима за ове области.
Исход предмета:
Успешним савладавањем градива овог предмета омогућује се успешно активно учешће студената у
пословним организацијама у којима би се унапредило пословање и стицала би се конкурентска предност
како на домаћем тако и на иностраном тржишту.
Садржај предмета:
Корени мисли о квалитету и менаџменту. Научни прилаз квалитету. Гуруи квалитета (Деминг, Јуран,
Ишикава, Тагучи, Фигенбаум, Крозби). Историјат квалитета. Основни елементи квалитета. Метрологија.
Стандардизација. Акредитација. Сертификација. Контрола тржишта. Национални систем акредитације.
Регионални и светски систем акредитације. Квалитетом до јединственог тржишта. Светска контрола
квалитета. Концепти система менаџмента квалитетом. PDCA циклус. QMS према серији стандарда ISO 9000.
EMS према серији стандарда ISO 14000. Итегрисани менаџмент системи. Стандарди и тачке стандарда о
обуци и образовању. Алати и методе за унапређивање квалитета. Квалитет и образовање. Концепти система
менаџмента квалитетом. Имплементација и сертификација QMS-a. Улога менаџмента квалитета у
имплементацији информационих система. Менаџмент квалитетом информационих система. Сертификација
информационих система. Стандард ISO/IEC 20000. Стандарди информационе безбедности. ISO/IEC 27000.
Систем управљања информационе безбедности. Кодекс праксе за управљање безбеношћу информацијама.
Универзални кодекс знакова. Захтеви за сертификациона тела и њихову акредитацију. Итегрисани
менаџмент системи. Oрганизација информационе безбедности, Софтверска решења за примену QMS-a и
IMS-a. StarUML.
Препоручена литература:
Вулановић В., Камберовић Б.,Станивуковић Д., Систем квалитета 9001:2000 ФТН, ИТЦ, Нови Сад, 2002.
Мајсторовић, В., Модел менаџмента тоталним квалитетом, Пословна политика, Београд, 2000.
Ђорђевић Д., Ћоћкало Д., Основе Основе управљања квалитетом, Теаграф, Београд, 2001
Митровић Ж.,Квалитет и менаџмент, Београд, 1996
Драшковић М., Пословни информациони системи, ФСОМ, Београд, 2008.
Арсовски З., Информациони системи Економски факултет, Крагујевац, 2008
Одабрани научни радови
ISO стандарди
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Комбинована, case study (примери из праксе), workshop (радионице)
Оцена знања (максимални број поена 100):
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Активности у току предавања
Писмени испит
10
Практична настава
Усмени испит
5
30
Колоквијум-и
40
Семинарски рад
15
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари
итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Теорија информација и изворно кодовање
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Вучетић С. Бранка; Секуловић М.
Никола; Банђур В. Милош
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознати студента са основним поставкама теорије информација, изворним кодовањем и
моделима канала за пренос информација.
Исход предмета:
После завршеног курса студент је стекао основу неопходну за усвајање сложенијих знања
из области дигиталних телекомуникација.
Садржај предмета:
Извори информација. Дискретни извор без меморије. Ентропија. Проширење дискретног
извора без меморије. Дискретни извор с меморијом. Ентропија Марковљевог извора.
Проширени Марковљев извор. Диференцијално кодовање. Језик као извор информација.
Континуални извори информација. Статистичко кодовање. Крафтова неједначина.
Тренутни код. Врсте префикних кодова. Компактни код. Прва Шенонова теорема о
кодовању. Неки кодови промењљиве дужине кодних речи. Ефикасност и сувишност.
Кодови фиксне дужине кодних речи. Канали за пренос информација. Дискертни канали
без меморије. Дискретни канали с меморијом. Модели канала засновани на Марковљевим
низовима. Континуални канали. Капацитет канала.
Препоручена литература:
1. J. G. Proakis, Digital Communications, 4th Edition, McGraw-Hill, New York 2001.
2. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, Akademska misao, 2009.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих задатака, израда
семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Дигиталне комуникације у каналу са федингом
Наставник или наставници: (презиме, средње слово име): Банђур В. Милош; Секуловић М.
Никола
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознати студенте докторских студија са основним проблемима при бежичном преносу
сигнала и са методама за повећање квалитета услуга, капацитета и поузданости бежичних
комуникационих система.
Исход предмета:
Развој модела радио пропагационих канала у реалним условима присуства брзог фединга,
спорог фединга, интерференције и шума. Испитивање ефикасности диверзити техника
произвољних редова са различитим техникама комбиновања сигнала како на микро тако и
на макро нивоу.
Садржај предмета:
Простирање сигнала у слободном простору. Брз и спор фединг. Карактеризација
и моделовање канала са федингом. Канали са федингом у присуству шума и
интерференција. Статистичке величине којима се описују перформансе
бежичних телекомуникационих система. Диверзити технике. Корелација
диверзити грана. Технике комбиновања улазних сигнала (SSC, SC, EGC, MRC).
MIMO системи. Симулација бежичних телекомуникационих канала у
програмском пакету МАTLAB и MATHEMATICA.
Препоручена литература:
1. M. K. Simon, M. S. Alouini, Digital communication over fading channels, 1st ed., New York:
Wiley, 2000.
2. W. C. Jakes, Microwave mobile communications, 2nd ed., Piscataway, NJ: IEEE Press, 1994.
3. A. Goldsmith, Wireless communications, Cambridge University Press, Aug. 2005.
4. G. L. Stuber, Principles of mobile communication, 2nd ed., Kluwer Academic Publisher, 2000.
5. Zwillinger, S. Kokoska, Standard probability and statistics tables and formulae, ChapmanHall/CRC: Boca Raton, 2000.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
3
4
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања и/или менторски рад, консултације, лабораторијске вежбе, израда домаћих
задатака, израда семинарског рада, учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит - 60 поена, предиспитне обавезе – 40 поена (домаћи задаци, семинарски
рад, учешће у пројектима).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на изради Приступног рада и изради Докторске дисертације
Наставник (ци) (презиме, средње слово, име): Ментор
Статус предмета: Обавезан, друга година, четврти семестар и трећа година, пети семестар
Број ЕСПБ: нула бодова
Услов: : За Приступни рад-90 ЕСПБ, за Докторску дисертацију-120 ЕСПБ
Циљ предмета:
Припрема студента за самосталан научно-истраживачки рад на изради приступног рада, као и на будућој
изради докторске дисертације. Уз помоћ ментора, студент сагледава, излаже методологију и решава
конкретан актуелни проблем научно-истраживачким методама, уз примену током студија стечених
теоријских и апликативних знања.
Исход предмета:
Учињени су успешни први кораци у оспособљавању студента за самосталан научно-истраживачки рад у
изборном подручју:
- Може да изврши анализу расположиве и доступне научне литературе, и може дати компаративни преглед
познатих решења, са њиховим предностима и недостацима.
- Може да изложи полазне хипотезе, наведе основне методе истрaживања и опише форму очекиваног
научног доприноса и очекиване научне резултате.
- Претходна анализа треба да имплицира способност студента да у изучаваној научној области може да
током самосталног истраживачког рада евентуално дође до значајних научних доприноса.
Садржај предмета:
Уз подршку ментора, студент користи стечена знања, али и даље проучава и истражује одабрану научну
област, чији садржај зависи од конкретно разматраног проблема.
Рад треба да покаже да студент поседује обимно знање и дубоко разумевање проблема у делу студијског
подручја које је изучавао на докторским студијама, тако што ће на основу ширег прегледа референци дати
свеобухватну анализу уочених задатака истрживања у датој ужој научној области, као и познате начине
решавања ових проблема. На основу критичког осврта на позната решења, студент треба да идентификује
задатак самосталног истраживања, постави циљеве истраживања, полазне хипотезе и научне методе које
користи, образложи њихов избор и прикаже резултате свог истраживања (модификација познатог алгоритма,
приступа, модела и/или метода, нови алгоритам, приступ, модел и/или метод, компаративна анализа
коришћених алгоритама и јасне закључке о предностима и недостацима сваког од њих у решавању
постављеног научно-истаживачког задатка).
Препоручена литература:
Општа карактеристика анализе литературе треба да се огледа у систематском хронолошком приступу
приказа релевантних референци у области истраживања, почев од фундаменталних радова у формирању
области, до савремених резултата објављених у водећим међународним научним часописима са SCI листе и
других научних часописа, као и техничких извештаја факултета и научних института, конференцијских
зборника, докторских дисертација и књигама уџбеничког и/или монографског карактера. Релевантна
референтна литература треба да постави оквире развоја разматране научне области, односно оквире
досадашњег, као и будућег развоја области истраживања.
Предавања:
Студијски истраживачки рад:
Број часова активне
0
Израда Приступног рада-9,
наставе
Израда Докторске дисертације-20
Методе извођења наставе:
Консултације са ментором у свим фазама научно-истрживачког рада, уз активно праћење и проучавање
објављених нових резултата радова релевантних научних часописа, конференцијских зборника, техничких
извештаја факултета и института и докторских дисертација.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Сам Истраживачки рад на изради Приступног рада за Докторску дисертацију (50%) и активно учешће на
научном скупу (50%). Студијски истраживачки рад за израду Докторске дисертације (50%) и рад објављен у
научном часопису са СЦИ листе (50%).
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари
итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Израда Приступног рада и израда Докторске дисертације
Наставник (ци) (презиме, средње слово име): Ментор и Комисија за преглед и оцену и усмену одбрану
Статус предмета: Приступни рад - обавезан, на другој години докторских студија, четврти семестар
Докторска дисертација – обавезна, на трећој години докторских студија, шести семестар
Број ЕСПБ: Приступни рад – 30, Докторска дисертација - 60
Услов: За Приступни рад-90 ЕСПБ, за Докторску дисертацију-120 ЕСПБ
Циљ предмета: Приступни рад, посебно Докторска дисертација представљају самосталне научне радове
кандидата, са научним доприносом који га квалификује као самосталног научног истраживача у његовом
даљем раду.
Исход предмета: Студент је оспособљен за самосталан научно-истраживачки рад у изборном подручју:
- Може да изврши анализу расположиве и доступне научне литературе, и може дати компаративни преглед
познатих решења, са њиховим предностима и недостацима.
- Може да изложи полазне хипотезе, наведе основне методе истрaживања и опише форму очекиваног
научног доприноса и очекиване научне резултате.
- Претходна анализа треба да имплицира способност студента да у изучаваној научној области може да
током самосталног истраживачког рада евентуално дође до значајних научних доприноса.
Садржај предмета:
Приступни рад, посебно Докторска дисертација треба да покаже да студент поседује обимно знање и
дубоко разумевање проблема у делу студијског подручја које је изучавао на докторским студијама, тако
што ће на основу ширег прегледа референци дати свеобухватну анализу уочених задатака истрживања у
датој ужој научној области, као и познате начине решавања ових проблема. На основу критичког осврта на
позната решења, студент треба да идентификује задатак самосталног истраживања, постави циљеве
истраживања, полазне хипотезе и научне методе које користи, образложи њихов избор и прикаже резултате
свог истраживања (модификација познатог алгоритма, приступа, модела и/или метода, нови алгоритам,
приступ, модел и/или метод, компаративна анализа коришћених алгоритама и јасне закључке о предностима
и недостацима сваког од њих у решавању постављеног научно-истаживачког задатка).
Препоручена литература:
Општа карактеристика анализе литературе треба да се огледа у систематском хронолошком приступу
приказа релевантних референци у области истраживања, почев од фундаменталних радова у формирању
области, до савремених резултата објављених у водећим међународним научним часописима са SCI листе и
других научних часописа, као и техничких извештаја факултета и научних института, конференцијских
зборника, докторских дисертација и књигама уџбеничког и/или монографског карактера. Релевантна
референтна литература треба да постави оквире развоја разматране научне области, односно оквире
досадашњег, као и будућег развоја области истраживања.
Број часова активне
наставе
Предавања:
0
Студијски истраживачки рад:
Израда Приступног рада-10,
Израда Докторске дисертације-20
Методе извођења наставе:
Консултације са ментором у свим фазама рада, уз активно праћење и проучавање објављених нових
резултата радова релевантних научних часописа, коференцијских зборника, техничких извештаја факултета
и института и докторских дисертација других аутора у разматраној области истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100): Написан и позитивно оцењен Приступни рад 50 поена и
његова усмена одбрана 50 поена. Написана и позитивно оцењена Докторска дисертација 50 поена и њена
усмена одбрана 50 поена.
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари
итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
Download

Књига предмета