Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 11
Dějepis
Téma: Průmyslová revoluce
Průmyslová revoluce dala vzniknout novodobé městské (=urbánní) společnosti, která je založená
na průmyslové tovární velkovýrobě.
1. Kdy a ve které zemi průmyslová revoluce začala?
a) 16. století, Nizozemí
b) 2. polovina 18. století, Velká Británie
c) 1. polovina 18. století, Mexiko
d) 2. polovina 17. století, Francie
e) 1. polovina 19. století, Spojené státy Americké
2. Čím bylo způsobeno to, že se lidé začali z venkova houfně stěhovat do měst a továrny tak
mohli získat dostatek pracovní síly?
a) lidem se přestalo na venkově líbit
b) zemědělství upadalo, protože klesala spotřeba zemědělských plodin i masa
c) zefektivnilo se zemědělství, takže na venkově už nebylo potřeba tolik pracovní
síly, a proto se lidé stěhují za prací do měst
3. Změny v zemědělství, k nimž v průběhu 18. století došlo, bývají označovány souhrnným
názvem jako agrární revoluce. Zamysli se a napiš, čím mohli lidé dosáhnout lepších výnosů
ze zemědělských polností:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
V průběhu 18. a 19. století bylo představeno několik desítek vynálezů, které změnily svět. Pro
rozvoj těžkého průmyslu byl skutečně revolučním vynálezem parního stroje, jehož uvedení do
provozu zahájilo „věk páry“.
4. Jak se jmenoval vynálezce, který v roce 1765 parní stroj představil světu?
a) James Hargreaves
b) Joseph Bramah
c) Robert Fulton
d) James Watt
Schematický popis jednoválcového parního stroje.1
1 - Píst
2 - Pístní tyč
3 - Křižák
4 - Ojnice
5 - Klika čepu ojnice
6 - Excentrický mechanismus
7 - Setrvačník
8 - Šoupátko
9 - Wattův odstředivý regulátor.
Parní síla se brzy začala využívat v dopravě, zejména na železnici. O sto let později začala být
parní hnací síla na železnici vytlačována silou spalovacích motorů. O dalších sto let později byl
motorový pohon nahrazen pohonem elektrickým.
5. Přečti si základní informace o jednotlivých způsobech pohonu lokomotivy a rozhodni, který
z pohonů má nejméně a který nejvíce škodlivé dopady na životní prostředí. Důvody, proč jsi
zvolil určitý druh pohonu, zapiš. Své rozhodnutí porovnej a diskutuj se spolužáky.
a) parní lokomotiva
- lokomotiva je vybavena kotlem, v němž je umístěno topeniště a systém trubek s vodou.
V topeništi je spalováno uhlí, v potrubí se zahřívá voda, která se mění v páru a je dále
vedena do šoupátkového zařízení. Zde pára svým tlakem působí na píst šoupátka a
1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steam_engine_nomenclature.png
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
přeměňuje tak svou energii na mechanickou práci, která pomocí složitých táhel a dalších
jiných přípravků otáčí koly lokomotivy a zabezpečuje její pohyb.2
b) motorová lokomotiva
- narozdíl od parního stroje, který se zahřívá zvenčí, se palivo – nafta – ve spalovacích
motorech spaluje přímo uvnitř motoru. Pro pohon lokomotiv se využívá čtyřdobého
vznětového motoru (též znám jako Dieselův motor). Do válce se nasaje čistý vzduch,
který se zde prudce stlačí, tím dojde k nárůstu jeho teploty. Do horkého vzduchu je poté
vstříknuta nafta, která se vznítí a hoří. Hořením nafty vznikne tlak, který tlačí na píst a ten
se pohybuje směrem dolů. Mechanická práce pístu je převedena na kola, což umožní
pohyb lokomotivy.
c) elektrická lokomotiva
- pohonem je elektřina dodávaná z běžných elektráren.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2
Upraveno na základě textu MASTNÝ, Václav:Zdroje pohonu železničních hnacích vozidel. Dostupné
z http://envi.upce.cz/pisprace/ks_pce/mastny.pdf.
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 11 Dějepis Téma: Průmyslová revoluce