Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica,
Broj 4968
Mjesto i datum Podgorica 29/06/2012
ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Kontakt osoba/e:
Slavica Pavićević
Adresa:
Trg Golootočkih ţrtava 13
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02723620
Telefon:
+38220441384
Fax:
+38220441238
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.zpcg.me
II Mjesto i datum objavljivanja javnog poziva
(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke, ograničenom postupku javne
nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa prethodnim objavljivanjem javnog poziva , dodjeli ugovora o
javnoj nabavci putem konkursa, dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem okvirnog sporazuma)
Portal Uprave za javne nabavke http://www.ujn.gov.me/ Datum objavljivanja poziva 15/06/2012
(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno
nadmetanje, odnosno po pozivu za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga, poziv je dostavljen sledećim
ponuđačima):
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:
da
ne
III Predmet javne nabavke
Robe
Radovi
Usluge
IV opis predmeta javne nabavke
17212500-6 | Jastučnice
17216110-3 | Jastuci
17211100-5 | Ćebad
Opis (dodatak)
Predemet javne nabavke je nabavka robe:oprema za spavaća i kušet kola ( posteljni čaršavi,jastuci, ćebad za spavaća i
kušet kola).
V Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 25000.00 €
VI Postupak javne nabavke
Dostavljanje ponuda šopingom
Saglasnost Uprave za javne nabavke broj: od godine.
VII podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
da
ne
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
najniža ponuđena cijena
ekonomski najpovoljnija ponuda
sa sljedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
IX Broj dostavljenih ponuda
Na adresu Trg golootočkih ţrtava 13 pristigle su ponude od strane 7.0 ponuđača, i to:
1. Veletex Podgorica,
2. Gross Trade Podgorica,
3. Tekom Promet Podgorica,
4. Padikton Promet Podgorica,
5. Centroslavija Podgorica,
6. Mašinozajednica Martinović,
7. SK Mone Company ,
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neblagovremene ponude:
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:
da
ne
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neispravne ponude:
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:
da
ne
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke ispravne ponude:
1. Veletex Podgorica,
2. Gross Trade Podgorica,
3. Tekom Promet Podgorica,
4. Padikton Promet Podgorica,
5. Centroslavija Podgorica,
6. Mašinozajednica Martinović,
7. SK Mone Company,
Cijene ponuda koje su ocijenjene kao ispravne:
1. 20050.88,
2. 18292.95,
3. 14976.0,
4. 19968.98,
5. 18700.0,
6. 19661.85,
7. 17450.0,
Rang lista
1. Ponuđaču Tekom Promet Podgorica dodijeljeno je 100.0 bodova
2. Ponuđaču SK Mone Company dodijeljeno je 85.82 bodova
3. Ponuđaču Gross Trade Podgorica dodijeljeno je 81.86 bodova
4. Ponuđaču Centroslavija Podgorica dodijeljeno je 80.08 bodova
5. Ponuđaču Mašinozajednica Martinović dodijeljeno je 76.16 bodova
6. Ponuđaču Padikton Promet Podgorica dodijeljeno je 74.99 bodova
7. Ponuđaču Veletex Podgorica dodijeljeno je 74.68 bodova
X Ime i adresa ponuđača, koji je ponudio najpovoljniju ponudu
Ponuđačd.o.o. Tekom promet
Kontakt osobaRajković Vladimir
AdresaUl.Kozaračka 66
Poštanski broj20000
Gradpodgorica
Identifikacioni broj02046733
Telefon+38220658 266
Faks+38220 658 266
[email protected]
Internet adresa
XI Učešće podugovarača, odnosno podizvođača
XII Datum donošenja odluke
29/06/2012 godine
XIII Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi,
aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10
dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
XIV Druge informacije
M.P.
Štampaj stranu
Odgovorno lice naručioca – starješina
mr Milojica Zindović dipl.ing .maš
Download

oprema za spavaća i kušet kola