Naručilac Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica,
Broj 6423
Mjesto i datum Podgorica 03/08/2012
ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Kontakt osoba/e:
Slavica Pavićević, službenik za javne nabavke
Adresa:
Trg Golootočkih žrtava 13
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02723620
Telefon:
+38220441384
Fax:
+38220441238
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.zpcg.me
II Mjesto i datum objavljivanja javnog poziva
(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke, ograničenom postupku javne
nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa prethodnim objavljivanjem javnog poziva , dodjeli ugovora o
javnoj nabavci putem konkursa, dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem okvirnog sporazuma)
Portal Uprave za javne nabavke http://www.ujn.gov.me/ Datum objavljivanja poziva 20/07/2012
(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno
nadmetanje, odnosno po pozivu za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga, poziv je dostavljen sledećim
ponuđačima):
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:
da
ne
III Predmet javne nabavke
Robe
Radovi
Usluge
IV opis predmeta javne nabavke
36121000-5 | Kancelarijski namještaj
Opis (dodatak)
Predmet javne nabavke je nabavka kancelarijskog namještaja ( stolovi, stolice, ormari i plakari).
V Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 10000.00 €
VI Postupak javne nabavke
Dostavljanje ponuda šopingom
Saglasnost Uprave za javne nabavke broj: od 20/07/2012 godine.
VII podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
da
ne
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
najniža ponuđena cijena
ekonomski najpovoljnija ponuda
sa sljedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
IX Broj dostavljenih ponuda
Na adresu Trg Golootočkih žrtava broj 13 Podgorica pristigle su ponude od strane 4.0 ponuđača, i to:
1. EUROZOX D.O.O. Spuž bb Danilovgrad,
2. VELCO INTERNACIONAL D.O.O. Danilovgrad,
3. GRAND DESIGN D.O.O. Podgorica,
4. WAS-IMPEX D.O.O. Podgorica,
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neblagovremene ponude:
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:
da
ne
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke neispravne ponude:
U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki:
da
ne
Utvrđeno je da su u predmetnom postupku javne nabavke ispravne ponude:
1. EUROZOX D.O.O. Spuž bb Danilovgrad,
2. VELCO INTERNACIONAL D.O.O. Danilovgrad,
3. GRAND DESIGN D.O.O. Podgorica,
4. WAS-IMPEX D.O.O. Podgorica,
Cijene ponuda koje su ocijenjene kao ispravne:
1. 7999.0,
2. 7722.0,
3. 8295.0,
4. 6933.0,
Rang lista
1. Ponuđaču WAS-IMPEX D.O.O. Podgorica dodijeljeno je 100.0 bodova
2. Ponuđaču VELCO INTERNACIONAL D.O.O. Danilovgrad dodijeljeno je 89.78 bodova
3. Ponuđaču EUROZOX D.O.O. Spuž bb Danilovgrad dodijeljeno je 86.67 bodova
4. Ponuđaču GRAND DESIGN D.O.O. Podgorica dodijeljeno je 83.58 bodova
X Ime i adresa ponuđača, koji je ponudio najpovoljniju ponudu
PonuđačWAS-IMPEX D.O.O. Podgorica
Kontakt osobaBožo Grdinić
AdresaSmokovac bb
Poštanski broj20000
GradPodgorica
Identifikacioni broj02285550
Telefon+382 77 400 071
Faks+382 77 400 077
[email protected]
Internet adresawas-impex.com
XI Učešće podugovarača, odnosno podizvođača
XII Datum donošenja odluke
03/08/2012 godine
XIII Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi,
aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10
dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
XIV Druge informacije
Prispjele ponude su dostavljene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zahtjevom za dostavljanje ponuda
šopingom br.7/12-Š.M. Ponuđač WAS-IMPEX D.O.O. Podgorica je dostavio ponuda sa najnižom cijenom za
predmetnu nabavku.
Odgovorno lice naručioca – starješina
M.P.
mr Milojica Zindović, dipl.ing.maš.
Download

odluka o izboru najpovoljnije ponude