Šoping | eTender Portal - UJN CG
CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke
Page 1 of 5
Obrazac 9
Član 29 Zakona o javnim nabavkama
Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica,
Broj Š10/14-7761
Mjesto i datum Podgorica 09/06/2014
Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) "Čistoća" d.o.o.,
Podgorica, objavljuje
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
"Čistoća" d.o.o., Podgorica
Kontakt osoba/e:
Ana Vukčević
Adresa:
ul.Zetskih Vladara bb
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02407493
Telefon:
020/625-349
Fax:
020/625-921
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.cistoca.me
II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:
Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 09/06/2014 10:02:02
III Predmet javne nabavke
Robe
Radovi
Usluge
IV Opis predmeta javne nabavke
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=62919&type=ShoppingInvite
8/7/2014
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 2 of 5
50410000-2 Usluge popravki i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu
Opis (dodatak)
usluge pregleda i ispitivanja sredstava za rad, uslova radne sredine, izradu programa o osposobljavanju
i vršenje osposobljavanja za bezbjedan rad zaposlenih
Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:
cjelina
partije (navesti partije)
Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.
V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova
Specifikacija:
I Vršenje pregleda i ispitivanja sredstava za rad
1. Određena sredstva za rad
- presa – HMA-2.5 K
-kompresor TOROST CE 97-0437
-autogeni aparat za zavarivanje- KRISTACET
-aparat za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi- CO2 MIG-250
-rotacioni aparat za varenje - ULJANIK-KC-375
-elektro aparat za varenje -VAREX 160/210
-elektro aparat za varenje - VAREX 160/180 MT
-univerzalni strug - PAB-30
-lančana dizalica -FLAŠENCUG 3.2
-hidraulična kolica- UNIVERZAL 2,5t
-kanalna stubna dizalica
-konzolna trokraka dizalica
-mehanička dizalica
-građevinska mašina
-specijalna vozila
2. Ostala sredstva za rad
-brusilica - stabilna
-stona brusilica- TIGAR TB-16
-ručna brusilica -MAKITA
-ručna brusilica -DEVALTO
-mašine za demontažu pneumatika -ASR-1111
-mašina za demontažu pneumatika -HOFMAN-MONTY -4400
-mašina za demontažu pneumatika za kamione
-agregat za struju
-aparat za pranje vozila
-pumpa za podmazivanje
3. Ventili sigurnosti
-ventil sigurnosti DN ½- 2 kom ( radni pritisak do 15 bari)
4. Radna sredina
-fizičke štetnosti(buka, vibracija, osvjetljenje, prašina)
-štetna zračenja (elektromagnetska)
-mikroklima(temperature, brzina strujanja, relativna vlažnost)
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=62919&type=ShoppingInvite
8/7/2014
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 3 of 5
II Izrada programa za osposobljavanje zaposlenih i vršenje osposobljavanja za bezbjedan rad
zaposlenih
- Osnovna djelatnost: Sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada i održavanje i čišćenje
javnih površina
- ukupan broj zaposlenih.: oko 450
radna mjesta
1. čišćenje javnih površina
2. radnik na sakupljanju i transportu otpada
3. radnik na hvatanju i zbrinjavanju životinja (pas)
4. kiperista-rukovalac hidrauličnim uređajem
5. poslovođa
6. rukovodilac smjene
7. kontrolor trnsporta i javne higijene higijene
8. vozač teretnog i specijalnog vozila
9. rukovalac radne mašine
10. vozač traktora
11. vozač kombibusa
12. vozač putničkog vozila
13. referent održavanja
14. automehaničar
15. autoelektričar
16. auto limar-bravar
17. bravar-varilac
18. metalostrugar-bravar
19. vulkanizer-gumar
20. perač-pomoćni gumar
21. dispečer
22. referent evidencije i naplate kod prav.i fizičkih lica
23. kontrolor evidencije i naplate kod prav.i fizičkih lica
24. inkasant
25. magacioner
26. operater-daktilograf
27. kafe-kuvarica
28. kurir-vozač
29. referent za umnožavanje materijala
30. higijeničar
31. stražar-portir
32. administrativni radnik u Sektoru za tehničko-operativne poslove i Sektoru
Ponuđači su obavezni da dostave dokaze:
- spisak mjerne opreme sa dokazom o etaloniranju ili kalibraciji
- ovlašćenje od nadležne institucije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
Rok izvršenja usluge: najviše 30 dana od dana zaključenja ugovora
Ponuđači su dužni dostaviti ukupnu cijenu ponude sa PDV-om i PDV iskazan posebno.
VI Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 5000.00 €
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=62919&type=ShoppingInvite
8/7/2014
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 4 of 5
VII
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog
uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
VIII Način plaćanja
u roku od 30 dana od dana prijema fakture
IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge
Datum 30/09/2014
X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
Najniža ponuđena cijena
XI Jezik ponude
Crnogorski jezik i ostali jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori
XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa 24/06/2014 godine do 12 sati,
nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Zetskih Vladara bb
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom
o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje
ponuda šopingom.
XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim
punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 24/06/2014 godine u 12.30 sati, adresa
Zetskih Vladara bb
XIV Rok za donošenje odluke
Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne
nabavke
25/08/2014
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=62919&type=ShoppingInvite
8/7/2014
Šoping | eTender Portal - UJN CG
Page 5 of 5
XV Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu
zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.
XVI Dodatne informacije
Ponuđači su obavezni dostaviti ponudu u skladu sa članom 74,76 i 84 Zakona o javnim nabavkama.
Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti, odnosno omotu.
Na koverti, odnosno omotu navodi se naziv i sjedište naručioca koji su dati u Zahtjevu za dostavljanje
ponuda šopingom, broj Zahtjeva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: " Ne otvaraj prije javnog
otvaranja ponuda".
Na poleđini koverte, odnosno omota navodi se naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača kako bi
ponuda mogla da se vrati ponuđaču neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno
dostavljena.
Dostavljanje ponuda elektronskim putem nije predvidjeno. Naručilac nema mogućnost prijema ponuda
elektronskim putem.
Službenik za javne nabavke
Ana Vukčević,dipl.ecc.
M.P.
Odgovorno lice naručioca – starješina
Branislav Filipović,dipl. pravnik
http://portal.ujn.gov.me/delta/search/displayNotice.html?id=62919&type=ShoppingInvite
8/7/2014
Download

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM