w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
KAZALO
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
Stranica
1. UVOD.......................................................................................................1
1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja..............................................1
1.2. Radna hipoteza i pomoćne hipoteze..................................................1
1.3. Svrha i ciljevi istraživanja.................................................................1
1.4 Znanstvene metode............................................................................2
1.5. Struktura rada...................................................................................2
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
2. OSNOVNE ODREDNICE TRANSPORTA I LOGISTIKE....................3
2.1. Pojam transporta.................................................................................3
2.2.
Najvažnije
vrste
transporta
i
prometa.................................................3
2.3. Pojam logistika...................................................................................4
2.3.1. Porijeklo izraza „logistika“......................................................4
2.3.2. Definicija logistike...................................................................4
2.3.3. Temeljne vrste logistike...........................................................4
2.4. Pojam i elementi logističkih mreža....................................................6
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
3. NAJVAŽNIJE ODREDNICE I ELEMENTI LOGISTIČKIH I
TRANSPORTNIH LANACA..................................................................7
3.1. Pojam transportnih i logističkih lanaca..............................................7
3.2. Elementi i značajke transportnih i logističkih lanaca........................7
3.2.1. Elementi i značajke transportnih lanaca..................................7
3.2.2. Temeljne značajke logističkih lanaca......................................8
3.3. Kreiranje transportnih i logističkih lanaca.......................................11
3.3.1. Kreiranje transportnih lanaca.................................................11
3.3.2. Kreiranje logističkih lanaca...................................................13
3.4. Funkcije transportnih i logističkih lanaca u logističkim
sustavima..........................................................................................14
3.4.1. Funkcije transportnih lanaca u logističkim sustavima..........14
3.4.2. Funkcije logističkih lanaca u logističkim sustavima.............15
3.5. Meñuodnos transportnih i logističkih lanaca...................................16
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
4. TRANSPORTNI I LOGISTIČKI LANCI U 21. STOLJEĆU.................18
s
r
.
d
kira
5. ZAKLJUČAK..........................................................................................21
LITERATURA........................................................................................22
s
r
a
in
POPIS SHEMA........................................................................................24
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
1.UVOD
s
r
.
ad
n
i
m
.se
U prvom dijelu, Uvodu, najprije su izneseni problem, predmet i objekt
istraživanja, te je postavljena radna hipoteza zajedno sa pomoćnim hipotezama.
Potom su definirani svrha i ciljevi istraživanja, obrazložena je struktura rada i
navedene su korištene znanstvene metode.
w
w
w
ww
1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
Problem istraživanja transportnih i logističkih lanaca je nedovoljna
informiranost o kreiranju, dizajniranju, operacionaliziranju, servisiranju, upravljanju
i kontroliranju mikro, makro i globalnih transportnih lanaca, logističkih lanaca i
logističkih mreža. Potrebno je i razumjeti razliku izmeñu transportnih i logističkih
lanaca.
Predmet istraživanja je da se što efikasnije i efektivnije upravlja transportnim
i logističkim lancima i utvrditi specifičnosti logistike i transporta. To podrazumijeva
istraživanja o teorijskim osnovama logistike, transporta, važnim obilježjima
transportnih i logističkih lanaca te njihovog meñuodnosa. Potrebno je znati kako se
formiraju i dizajniraju logistički i transportni lanci, čimbenike na koje treba obratiti
pozornost kod kreiranja tih lanaca, kakav stručni kadar (operatori) je potreban i s
kojim znanjima i vještinama kako bi se na što efektivniji i efikasniji način odvijao
cjelokupan logistički proces. Istražujemo funkcioniranje transportnih i logističkih
lanaca u 21. stoljeću. Problem i predmet istraživanja odnosi se na realne i objektivne
objekte istraživanja: transportni i logistički lanaci.
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
1.2. Radna hipoteza i pomoćne hipoteze
n
i
m
.se
Sukladno problemu, predmetu i objektu istraživanja postavljena je radna
hipoteza: znanstvenim spoznajama o bitnim značajkama logistike i logističkih
lanaca, transporta i transportnih lanaca, te meñuodnosa logističkih i transportnim
lanaca moguće je utvrditi važnost transportnih i logističkih lanaca u procesu
proizvodnje i dopreme robe. Tako postavljena temeljna hipoteza implicirala je tri
pomoćne hipoteze: prva se odnosi na osnovne odrednice transporta i logistike, druga
na najvažnije odrednice i elemente logističkih i transportnih lanaca, treća na
funkcioniranje transportnih i logistčkih lanaca u 21. stoljeću.
w
w
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
1.3. Svrha i ciljevi istraživanja
s
r
a
in
Svrha ovog seminara je istražiti najvažnije značajke i fenomene logistike,
transporta i prometa, a posebice logističke i transportne lance, logističke mreže, te
meñuodnos logističkih i transportnih lanaca.
Ciljevi istraživanja: Cilj našeg istraživanja je dokazati važnost transportnih i
logističkih lanaca. Bez njihova postojanja nije moguć prijevoz i distribucija
materijalnih dobara izmeñu mjesta proizvodnje i mjesta potrošnje.
Transportni su lanci bitna sastavnica logističkih lanaca i ne mogu funkcionirati bez
logističkih lanaca.
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
Dobro povezani i osmišljeni transportni i logistički lanci jamče značajne uštede
troškova u gotovo svim fazama proizvodnje unutar logističkoga lanca, a najviše u
zalihama.
Imajući na umu svrhu i ciljeve istraživanja, potrebno je dati odgovore na
nekoliko pitanja:
1. Što je logistika i transport?
2. Što su transportni i logistički lanci?
3. Koje su odrednice transportnih i logističkih lanaca?
4. Kako se kreiraju transportni i logistički lanci?
5. Koje je značenje transportnih i logističkih lanaca u 21. stoljeću?
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
1.4. Znanstvene metode
s
r
.
d
ira
Tijekom istraživanja i izrade seminarskog rada korištene su sljedeće
znanstvene metode: metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda,
metoda dokazivanja i opovrgavanja, komparativna metoda, teorija sustava kao
metoda, povijesna metoda, metoda deskripcije i metoda kompilacije.
k
s
r
ina
m
e
s
w.
1.5. Struktura rada
ww
e
s
.
w
ww
U prvom dijelu, Uvodu, najprije su izneseni problem, predmet i objekt
istraživanja, te je postavljena radna hipoteza zajedno sa pomoćnim hipotezama.
Potom su definirani svrha i ciljevi istraživanja, obrazložena je struktura rada i
navedene su korištene znanstvene metode.
U drugom dijelu, s naslovom Osnovni pojmovi o transportu i logistici
obrañen je pojam logistike, koji obuhvaća porijeklo izraza “logistika” i definiranju
logistike, pojam transporta i prometa, te pojam i elementi transportnih i logističkih
mreža.
Treći dio koji ima naslov Najvažnije odrednice i elementi logističkih i
transportnih lanaca razjašnjava pojam transportnih i logističkih lanaca, njihove
elemente, kreiranje te funkcije transportnih i logističkih lanaca u logističkim
sustavima.
U četvrtom dijelu, objašnjava se Transportni i logistički lanci u 21. stoljeću.
Teorijske i praktične spoznaje te zapažanja objedinjene su u petom dijelu,
Zaključku, koji je na sustavan i koncizan način potvrdio postavljenu radnu hipotezu.
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

Seminarski i Diplomski radovi. Seminarski i Diplomski rad.