SİYANOZ
Doç.Dr.Bülent Oran
Dr.Barış İlhan
Dr.İlhami Sağlam
Kapiller damarlardaki ansatüre
hemoglobin ile cildin mavimsi bir renk
almasıdır.
Gözle görülebilmesi için
indirgenmiş hemoglobin miktarının
5 gr/dl nin üzerinde olması gerekir.
Siyanoz
polisitemide daha kolay,
anemide ise daha zor oluşur.
Siyanozu,deri ve mukoza
pigmentasyonundan ayırmak gerekir.
Burada rengi veren
indirgenmiş hemoglobin değil,
melanin pigmentidir.
Bir lamla deriye veya mukozaya
bastırıldığı zaman
melanine ait renk kaybolmaz,
gerçek siyanoz ise kaybolur ve o alan
beyazlaşır.
SİYANOZ
1-Santral siyanoz
2-Periferik siyanoz
3-Diferansiye siyanoz
1-SANTRAL SİYANOZ
Akciğerlerden sol kalbe gelen
kanda veya aortadan perifere
atılan kanda oksijen saturasyonu
düşüktür.
SANTRAL SİYANOZUN ÖZELLİKLERİ
*Oksijen saturasyonu %75’in altındadır.
*Arter-ven oksijen farkı normaldir.
*Extremiteler soğuk değildir.
*Sadece parmaklar,tırnak
yatakları,dudaklar,kulaklar ve burun gibi
soğuk uç yerlerde değil
dil,ağız ve konjuktiva mukozası gibi
sıcak yerlerde de siyanoz görülür.
*Isıtmakla siyanoz geçmez.
SANTRAL SİYANOZUN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR
*Sağ-sol şantlı konjenital kalp
hastalıkları
*Alveollerde oksijenlenmeyi
azaltan bütün akciğer patolojileri
*Hemoglobine bağlı kusurlar
2-PERİFERİK SİYANOZ
Akciğerlerden sol kalbe gelen ve
oradan aortaya atılan kanın oksijen
saturasyonu normaldir.
Kalp veya vazomotor kaynaklı
patolojilerden dolayı kapiller yatakta
dolaşımın yavaşlaması nedeni ile
dokular tarafından hemoglobinden
alınan oksijen miktarı artar.
Sonuç olarak indirgenmiş hemoglobin
düzeyi 5gr/dl’yi geçer ve siyanoz oluşur.
PERİFERİK SİYANOZUN ÖZELLİKLERİ
*Arter kanında oksijen
saturasyonu normaldir.
*Arteriovenöz oksijen farkı
artmıştır.
*Kalp debisi düşüktür.
*Extremiteler soğuktur ve ısıtılınca
siyanoz kaybolur.
*Ağız boşluğunda,dilde siyanoz
yoktur.
PERİFERİK SİYANOZUN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR
*Kalp debisinin düşmesi
(Mitral stenoz,
konjestif kalp yetersizliği,
kardiyak şoklar...)
*Vazomotor damar hastalıkları
(Raynaud fenomeni,
akrosiyanoz,krioglobulinemi...)
3-DİFERANSİYE SİYANOZ
Kesintili arkus
aorta sendromu
*Kollarda ve yüzde
siyanoz yok
*Vücudun alt
kısımları ve
bacaklar siyanotik
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Siyanotik konjenital kalp
hastalıkları
- Fallot tetralojisi
- Transpozisyon
Kalp yetmezliği
- Konjenital kalp hastalıkları
- Disritmiler
- Myokarditler
- Konstriktif perikardit
- Atrial mixoma
- Endokardial fibroelastoz
Akciğer hastalıkları
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Siyanozun ayırıcı tanısı
Solunum yolu
obstriksiyonları
Akciğerlerin
genişlemesinde bozukluk
Akciğer parankim
hastalıkları
Pulmoner vasküler
hastalık
Akciğer hastalıkları
Solunum yolu
obstriksiyonu
Akciğer
genişlemesinde
bozukluk
Akciğer
hastalıkları
Pulmoner
vasküler hastalık
Siyanozun ayırıcı tanısı
Nazal
(koanal atrezi, burunda yabancı cisim)
faringeal
(Tonsillit, peri tonsiller abse, yabancı
cisim, tm)
laringeal
(krup sendromu, yabancı cisim,
anjionörotik ödem, tm, vokal kord
paralizisi)
Trakeal
(konjenital guatr,yabancı cisim, besin
maddelerinin aspirasyonu, müköz
tıkaçlar, mediasten kitleleri, tm, vasküler
halka, trakeo-özefagial fistül)
Akciğer hastalıkları
Solunum yolu
obstriksiyonu
Akciğer
genişlemesinde
bozukluk
Akciğer
hastalıkları
Pulmoner vasküler
hastalık
Siyanozun ayırıcı tanısı
Pnömotoraks
pnömomediastinum
Plevrada sıvı toplanması
Toraks deformiteleri
Skolyoz ve kifoz
Diafragma hernisi
Akciğer hipoplazisi
Lober amfizem
Karında aşırı distansiyon
Şişmanlık
Kistik malformasyonlar
Akciğer sekestrasyonu
Akciğer hastalıkları
Solunum yolu
obstriksiyonu
Akciğer
genişlemesinde
bozukluk
Akciğer parankim
hastalıkları
Pulmoner vasküler
hastalık
Siyanozun ayırıcı tanısı
Pnömoni, bronkopnömoni
Atelektazi
Astım
Bronkospazm
Kistik fibrozis
Bronşiolit
Pulmoner ödem
Hyalen membran hst
Bronkospazm
Pulmoner hemosiderozis
Bronko pulmoner displazi
Pulmoner fibrozis
Akciğer hastalıkları
Solunum yolu
obstriksiyonu
Akciğer
genişlemesinde
bozukluk
Akciğer hastalıkları
Pulmoner
vasküler hastalık
Siyanozun ayırıcı tanısı
Pulmoner emboli
Pulmoner tromboz
Kalıcı (persistan) fetal
dolaşım
Vasküler halka
Pulmoner arter darlıkları
Pulmoner hipertansiyon
Eisenmenger sendromu
Pulmoner A-V fistül
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Merkezi sinir sistemi
- serebral kanama
(subaraknoid, subdural)
- beyin ödemi
- menenjit, ansefalit
- havale geçirme
İlaçlara bağlı
- narkotik, trankilizan
- kas gevşeticiler
- anestezik maddeler
Solunum kaslarını etkileyen
faktörler
- botulizm
- musküler distrofi
- myastenia gravis
- Werdnig Hoffman hast
- poliomyelit
- N. Frenikus paralizisi
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2
taşıması ile
ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Polisitemiler
Methemoglobinemi
Diğer
hemoglobinopatiler
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Kan kaybı
Septik şok
Adrenal yetmezlik
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Vazokonstriksiyon
- üşüme
- rayno fenomeni
Yetersiz kanlanma
- vaskülit
- arteriyel tıkanma
- travmaya bağlı
Siyanozun ayırıcı tanısı
Kardiyak
anomaliler
Akciğer
hastalıkları
Nöromusküler
hastalıklar
Kanın O2 taşıması
ile ilgili hastalıklar
Şok ve sepsis
Periferik siyanoz
yapan hastalıklar
Diğer nedenler
Breath holding spell
(nefes tutma nöbeti)
Ağlama
Hipoglisemi
Familial dizotonomia
Download

Siyanoz