Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
I. ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука Наставно-научног већа Војномедицинске академије број 1/10 од 30.05.2013.
2. Датум и место објављеног конкурса
Магазин „Одбрана“ од 15.06.2013.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
један ванредни професор за ужу научну област Хирургија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у
звање, институција у којој је запослен)
1. бг проф. др Маријан Новаковић, специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију и редовни
професор за ужу научну област хирургија Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (изабран 03.12.2009.године) – председник комисије
2. пк проф. др Јефта Козарски, специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију и редовни
професор за ужу научну област хирургија Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (изабран 04.12.2008.године) – члан комисије
3. проф. др Злата Јањић, специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију и редовни професор
за ужу научну област пластична и реконструктивна хирургија Медицинског факултета у Новом Саду
(изабрана 01.09.2005.године) – члан комисије
5. Пријављени кандидати
пп доц. др Бобан Ђорђевић
пк прим. др сци. мед. Миле Игњатовић
II-а. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Бобан (Сава) Ђорђевић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Доцент датум избора 19.05.2007. датум реизбора 28.02.2013.
3. Датум и место рођења, адреса
22 мај 1968 у Тополи,
Милована Шарановића 14, Београд
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Клиника за пластичну хирургију и опекотине ВМА,
начелник одељења за опекотине, потпуковник
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1987-1992, Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 9.26, доктор медицине
1
II-а. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1993-1998. Универзитет у Београду, Медицински факултет, «одличан», Пластична хирургија,
специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
1992 -1997, Универзитет у Београду, Медицински факултет, Хируршка анатомија, магистар медицинских
наука
8. Налов магистарске тезе
Значај васкуларизације и инервације serratus anterior режња у реконструктивној хирургији
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Корекција конгениталних блефароптоза пресепталном транспозицијом фронталног мишића,
2006, Универзитет одбране у Београду, Медицински факултет, Војномедицинска академија, Доктор
медицинских наука,
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише,
говори, са оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Енглески: чита, пише, говори – врло добро
Руски: чита, пише, говори – врло добро
11. Научна област и ужа област
Хирургија, Пластична хирургија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
2006. - Област - трауматологија, торакална и општа хирургија, Ullevaal University Hospital, Осло
(Норвешка) (месец дана)
2004. - Област - микрохирургија, пластична, реконструктивна и естетска хирургија, Second Military
Medical University of Chinese People’s Liberation Army, Шангај (Кина) (три месеца)
13. Кретање у служби
2007. - Начелник Одељења за опекотине у Клиници за пластичну хирургију и опекотине,
Војномедицинска академија
1999 - 2007. - Лекар на Одељењу у Клиници за пластичну хирургију и опекотине, Војномедицинска
академија
1998 - 1999. - Лекар на Одељењу у Клиници за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Клинички Центар Србије
1993 - 1998. - Лекар на специјализацији у Клиници за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Клинички Центар Србије
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
2007. - Доцент ВМА на предмету Хирургија - Пластична хирургија, Универзитет одбране у Београду,
Медицински факултет, Војномедицинска академија
2001 - 2007. - Асистент ВМА на предмету Хирургија - Пластична хирургија, Универзитет одбране у
Београду, Медицински факултет, Војномедицинска академија
1992 - 1995. - Асистент на предмету Анатомија, Универзитет у Београду, Медицински факултет у
Београду
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Благајник је СРБПРАС-а, национални делегат BAPRAS-а, национални секретар BMMC и члан других
међународних струковних удружења: ESPRAS, IPRAS, ISAPS, EURAPS, European Association of Plastic
Sureons, Mediteranian Council for Burns and Fire Desasters i WSRM, World Society for Reconstructive
Microsurgery
2
II-б. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Миле (Десимир) Игњатовић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Доцент датум избора 24.05.2005.
3. Датум и место рођења, адреса
14. јануар 1958. Ниш; адреса: Милоја Закића бр. 29. Београд
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Клиника за општу хирургију ВМА, начелник клинике
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1976. до 1982. Универзитет у Нишу, Медицински факултет, 8,58; доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1988. до 1992. ВМА, одличан, специјалиста опште хирургије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
1994. до 1997. ВМА, хирургија, магистар медицинских наука
8. Налов магистарске тезе
Припрема васкуларизованог режња оментума са левом гастроепиплоичном артеријом за оментомијелопексију
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Оментопексија у лечењу хроничних лимфедема екстремитета. 2005. ВМА, доктор наука.
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише,
говори, са оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Енглески и француски (врло добро чита, пише и говори)
11. Научна област и ужа област
хирургија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
13. Кретање у служби
 2012 Начелник клинике за општу хирургију ВМА Београд,
 2011 На позив Управе вратио се у Војномедицинску академију, Београд,
 2008 Шеф одељења абдоминалне хирургије са онкологијом у Хируршкој клиници „Никола Спасић“ КБЦ
„Звездара“, Београд,
 2008 На лични захтев престала професионална војна служба у чину пуковника и радни однос у
Војномедицинској академији у Београду,
 2005/2006 Главни и одговорни уредник часописа „Војносанитетски преглед“,
 2005 Начелник Одељења абдоминалне хирургије, уједно заменик начелника Клинике за абдоминалну и
ендокрину хирургију Војномедицинске академије у Београду,
 2002 Унапређен у чин пуковника,
 2000 Примаријус, Министарство за здравље Републике Србије,
 1998–2002 Асистент за предмет Хирургија, Војномедицинска академија у Београду,
 1992–2005 Лекар специјалиста хирург, Клиника за абдоминалну и ендокрину хирургију ВМА
 1991–1999 Пет пута учествовао као хирург у борбеним дејствима у трајању више од седам месеци,
 1988–1992 Лекар на специјализацији из опште хирургије, ВМА Београд,
 1984–1988 Начелник санитета и управник Гарнизонске амбуланте у гарнизону Гњилане
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
Асистент (1998), примаријус (2000), доцент (2005)
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Члан СЛД и свих домаћих хируршких удружења, члан Европског удружења ендокриних хирурга,
Члан сарадник Матице српске (Нови Сад) и ванредни члан Академије медицинских наука СЛД.
3
III-а. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за
изборе узвања наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне
компетентности)
a) у току последњег избора
I. Монографска студија
М43
Бобан Ђорђевић, ДИНАМИЧКА КОРЕКЦИЈА КОНГЕНИТАЛНИХ БЛЕФАРОПТОЗА, Задужбина
Андрејевић, 2007. год. Београд
II. Радови штапмани у целини
M 23
1. Vesna Suljagic, Miodrag Jevtic, Boban Djordjevic, and Aleksandra Jovelic. Surgical site infections in a
tertiary health care center: prospective cohort study. Surgery today, 2010, 40:763–771. (IF 1.057)
2. Vesna Šuljagic, Miodrag Jevtic, Boban Djordjevic, Predrag Romic, Radoje Ilic, Nebojša Stankovic,
Novak Milovic, Marijan Novakovic, Jefta Kozarski, Zoran Roganovic, Zoran Popovic, Aleksandra
Jovelic. Epidemiology of nosocomial colonization/infection caused by Acinetobacter spp. in patients of
six surgical clinics in war and peacetime, Epidemiologija bolničkih infekcija/kolonizacija uzrokovanih
Acinetobacter spp. u ratu i miru kod bolesnika iz šest hirurških klinika. Vojnosanitetski pregled, 2011;
68(8): 575-582. (IF 0.179)
3. Milomir Gačević, Milan Milisavljević, Marijan Novaković, Danilo Vojvodić, Ivica Milosavljević ,
Milena Jović, Boban Đorđević, Žarko Borović, Nikola Ostojić, Mikica Lalković, Saša Milićević. Skin
vascularisation field by the ascending branch of the peroneal artery ramus perforans. Zona
vaskularizacije kože ascedentnom granom ramus-a perforans-a peronealne arterije, Vojnosanitetski
pregled, 2011 ;68(7): 575-582. (IF 0.179)
4. Marijan Novaković, Marija Lukač, Jefta Kozarski, Nenad Stepić, Boban Djordjević, Dejan Vulović,
Milica Rajović, Boško Milev, Saša Milićević. Principles of surgical treatment of congenital,
developmental and acquired female breast asymmetries, Principi hirurškog lečenja kongenitalne,
razvojne i stečene asimetrije ženskih dojki. Vojnosanitetski pregled, 2010;67(4): 313-320. (IF 0.199)
5. Goran Stevanović, Boban Djordjević, Marija Daković, Srbobran Trenkić, Danilo Stojiljković,Slavica
Jeremić, Jadranka Paravina, Irena Janković, Zoran Golubović, Igor Smiljković. Fasciocutaneous flaps of
the lower leg – anatomic study and clinical significance, Septokutani (fasciokutani) perforatori
potkolenice – anatomska studija i klinički značaj. Vojnosanitetski pregled, 2010; 67(2): 136-144. (IF
0.199)
M 31
1. Boban Djordjević, Treatment of the Chemical burns, Euro-Mediterranean Council for Burns and Fire
Disasters, Instructional Course on Burns and Fire Disasters, 2009; October, 30-31, Belgrade, Serbia
2. Boban Djordjevic, Menagement of Burns in mascal situation, 3rd Central and Eastern Europe Burns
Forum, 2011; February, 17th-18th, Warsaw, Poland
M 53
1. Zoran Terzić, Boban Djordjević, Branko Brmbolić, Siniša Ristić, Miloš Korać, Dragica Terzić.
4
III-а. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Dijagnostika fokalnih promena u jetri. Biomedicinska istraživanja, 2012; Br II, Volumen 5
2. Jasmina Đorđević, Boban Đorđević, Milan Žegarac, Suzana Krstić, Nenad Milosavljević, transfuzija kod
onkoloških bolesnika - korist i rizici, Anestetičar, 2012; Br 1, Volumen1
III. Радови апстракти
M 34
1. Zoran Terzic, Boban Djordjevic, Clinical Aspects of Reconstruction of the Lower Third of the Leg with
Flap Fasciocutaneus, 7th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgery 2011 September, 14 - 17, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2. Boban Djordjevic, Marijan Novakovic, Jefta Kozarski, Sasa Milicevic. The Management Of Burns In
Mass Civilian Disasters 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2011; 01-04 June,
Bucharest, Romania
3. Marijan Novakovic, Boban Djordjevic, Jefta Kozarski, Sasa Milicevic. Plastic Surgery In The Treatment
Of Tissue Defects In Disaster Situations. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2011;
01-04 June, Bucharest, Romania
4. Jefta Kozarski, Boban Djordjevic, Marijan Novaković. The Treatment Of Chemical Burns. 16th
Congress of Balkan Military Medical Committee, 2011; 01-04 June, Bucharest, Romania
5. Boban Djordjevic, Marijan Novakovic, Ružica Kozomara, Nenad Stepić, Milica Rajović. Reconstruction
of Defect of the Face After Excision of Malignat Skin Tumors – Our Experiences. 25th Congress of the
International College for Maxillo-Facial-Surgery joint with 13th Congress of Serbian Association of
Maxillofacial Surgeons & 2nd Meeting of Maxillofacial Surgeons of Balkan, 2010; 27-30 October, Sava
Centar, Belgrade, Serbia.
6. Boban Djordjevic, Milomir Gačević, Nataša Lujić. Correction of Blepharoptosis. 25th Congress of the
International College for Maxillo-Facial-Surgery joint with 13th Congress of Serbian Association of
Maxillofacial Surgeons & 2nd Meeting of Maxillofacial Surgeons of Balkan, 2010; 27-30 October, Sava
Centar, Belgrade, Serbia.
7. Boban Djordjević. Liposculpture of Breast Deformites. 8th Croatian Congres of Plastic, Reconstructive
and Aestetic Surgery with international participation. 2010; October 6-10, Dubrovnik, Croatia.
8. Boban Djordjević, Marijan Novaković, Milica Rajović, Saša Milićević The treatment of chemical burns.
15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2010; 30 May-03 June, DION PALACE –
PIERIA – Greece.
9. Boban Djordjević, Marijan Novaković, Goran Šijan, Milica Rajović, Saša Milićević . The menagement
of burns patients in disaster situations. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2010; 30
May-03 June, DION PALACE – PIERIA – Greece.
10. Marijan Novaković, Boban Djordjević, Dragomir Pavlović, Saša Milićević. Plastic surgery in the
treatment of tissue defects in mass civilian disasters. 15th Congress of Balkan Military Medical
Committee, 2010; 30 May-03 June, DION PALACE – PIERIA – Greece
11. Jefta Kozarski, Boban Djordjević, Dragomir Pavlović, Saša Milićević. Treatment of the War Wounds
of the Hand. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2010; 30 May-03 June, DION
PALACE – PIERIA – Greece
12. Boban Djordjević. Anatomical Caracteristic of the Lower Serratus Anterior Muscle. 1st International
Symposium of Clinical and Applied Anatomy. 2009; 17-19 September, Novi Sad, Serbia.
13. Boban Djordjevic, Marijan Novaković, Milomir Gačević, Goran Šijan, Saša Milićević. Our Experience
5
III-а. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
in The Management of Burn Patients in Disaster Situations. 14th Congress of Balkan Military Medical
Committee, 2009; 10 – 14 May, Sunny Beach, Bulgaria.
14. Marijan Novaković, Boban Đorđević, Nikola Ostojić, Sasa Milićević. The Place of Plastic Surgery in
Mass Disaster Situations. 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2009; 10 – 14 May,
Sunny Beach, Bulgaria.
15. Milomir Gačević, Boban Djordjević, Marijan Novaković,, Nikola Ostojić, Saša Milićević. Electrical
Burns. 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2009; 10 – 14 May, Sunny Beach,
Bulgaria.
16. Boban Djordjevic, Jefta Kozarski, Nikola Ostojic, Sasa Milicevic. Free flaps in the treatment of burns.
13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2008; 01 – 05 June, Kushadasi, Turkey.
17. Boban Djordjević, Jefta Kozarski, Milomir Gačević, Goran Šijan, Vladimir Stijiljković. Our Experience
in The Treatment of Burn. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2008; 01 – 05 June,
Kushadasi, Turkey.
18. Miodrag Jevtić, Zoran Popović, Boban Djordjević. The Reserve Officers School of the Medical Service
of the Military Medical Academy. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, 2008; 01 – 05
June, Kushadasi, Turkey.
19. Boban Djordjevic, Marijan Novakovic, Vladimir Stojiljkovic, Saša Milicevic - Total Scalp
Reconstruction After Unsuccessfully Primary Replantation – case report. 12th Congress of Balkan
Military Medical Committee, 2007; 24-28 June, Poiana Brasov, Romania.
20. Marijan Novakovic , Boban Djordjevic , Vladimir Stojiljkovic, Sasa Milicevic. Place of Plastic Surgery
iIn The Treatment of Mass Civilian Casualties. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee,
2007; 24-28 June, Poiana Brasov, Romania.
21. Marijan Novakovic, Boban Djordjevic, Vladimir Stojiljkovic, Sasa Milicevic. Reconstruction of
Complex Tissue Defects with the Fibular Flap. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee,
2007; 24-28 June, Poiana Brasov, Romania.
22. Boban Djordjevic, Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski. Surgical Anatomy of the Lower Serratus
Anterior Muscle. The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
23. Boban Djordjevic, Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski. Anal Incontinente Treatment by Gracilis
Muscle Transfer. The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
24. Boban Djordjevic, Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski. Reconstruction of the Eyelids after the Injury
and the Excision of Tumors. The 14th International Congress of the International Confederation for
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
25. Boban Djordjevic, Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski. Correction of Congenital Blepharoptosis Using
Preseptal Transpozition the Frontalis Muscle. The 14th International Congress of the International
Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany.
26. Ljubomir Panajotovic, Boban Djordjevic, Jefta Kozarski. The Neurovascular Flaps in Skin
Reconstruction of the Hands. The 14th International Congress of the International Confederation for
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
27. Jefta Kozarski, Ljubomir Panajotovic, Boban Djordjevic. Reconstructive Methods in the Treatment of
the Lower Leg Soft Tissue Defects. The 14th International Congress of the International Confederation
for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
6
III-а. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
28. Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski, Boban Djordjevic. Head and Neck Microvascular Reconstruction,
Serbia and Montenegro. The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
29. Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski, Boban Djordjevic. Place of Plastic Surgery in the Treatment of
War Wounds of Hand. The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
30. Jefta Kozarski, Boban Djordjevic, Ljubomir Panajotovic. Preexpanded Scapular-Parascapular Free Flap
in the Severe Postburn Neck Contracture Treatment. The 14th International Congress of the International
Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
31. Ljubomir Panajotovic, Boban Djordjevic, Vladislav Krstic. Our Experiences in the Treatment of the
Pressure Sores. The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
32. Ljubomir Panajotovic, Boban Djordjevic, Jefta Kozarski. Carcinoma – The Late Complication of the
Anthethoracal Dermatoesophagoplasty. The 14th International Congress of the International
Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
33. Goran Sijan, Jefta Kozarski, Boban Djordjevic. Landmines Injury—Surgical Treatment. The 14th
International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
34. Jefta Kozarski, Boban Djordjevic, Ljubomir Panajotovic. Perfusion of Transferred Free Flaps. The 14 th
International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
35. Ljubomir Panajotovic, Jefta Kozarski, Boban Djordjevic. Haemangioendothelioma Retiforme of the
Hand. The 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and
Aesthetic Surgery, 2007; June 26 – 30, Berlin, Germany
M 64
1. Boban Djordjević, Milomir Gačević, Vladislav Krstić, Saša Milićević, Nataša Lujić. Odnos orbitalnog
septuma i levator aponeuroze. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic
Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
2. Boban Djordjević, Milomir Gačević, Vladislav Krstić, Saša Milićević, Nataša Lujić. Dinamička
korekcija blefaroptoza, 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic Surgery,
2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
3. Boban Djordjević, Milomir Gačević, Vladislav Krstić, Saša Milićević. Distribucija n. facialisa u
orbikularni mišić. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic Surgery, 2010;
19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
4. Boban Djordjević, Milomir Gačević, Nikola Ostojić, Goran Stanković, Snežana Krtinić. Prednosti i
nedostaci otvorene i zatvorene rinoplastike, 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive
& Aestetic Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
5. Milomir Gačević, Boban Djordjević, Olja Kosovac, Elena Kantar, Snežana Krtinić. Liposkulptura
deformiteta dojki nakon rekonstrukcije, 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive &
Aestetic Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
6. Milomir Gačević, Boban Djordjević, Elena Kantar, Snežana Krtinić, Drago Matijašević. Suspenzija i
autoaugmentacija ptotičnih dojki. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic
Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
7
III-а. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
7. Milomir Gačević, Boban Djordjević, Goran Stanković, Nikola Ostojić. Hirurško lečenje extenzivnih
hidradenitisa pazuha. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic Surgery,
2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
8. Jefta Kozarski, Milomir Gačević, Goran Šijan, Boban Djordjević, Saša Milićević. Toxic Epidermal
Necrolisis – Paracetamol Inducted. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive &
Aestetic Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
9. Mikica Lalković, Marijan Novaković, Jefta Kozarski, Boban Djordjević, Milomir Gačević, Goran Šijan.
Reconstruction Nasal Dfect with Island Nasal Myocutaneous Flap. 10th Congress of Serbian Society for
Plastic, Reconstrutive & Aestetic Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
10. Milomir Gačević, Boban Djordjević, Goran Stanković, Nikola Ostojić. Estetska korekcija potkolenica
silikonskim implantatima. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic
Surgery, 2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
11. Milomir Gačević, Boban Djordjević, Danilo Vojvodić, Saša Milićević. Distalno bazirani režanj ramusa
perforansa a. perone. 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstrutive & Aestetic Surgery,
2010; 19-22 May, Hotel Hyatt Regency, Belgrade, Serbia.
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или
сарадник)
“Грађа и васкуларизација видног система”, Mинистарство просвете и науке Републике Србије ОI
175030, 2012-2015.
Проф. Др Александар Маликовић, Институт за Анатомију, Универзитет у Београду, Медицински
факултет - Руководилац
Доц. Др Бобан Ђорђевић - сарадник.
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
1993 - 1994. стипендија Министарства за Науку и Технологију и Министарства за здравље Републике
Србије.
5. Остало
8
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за
изборе узвања наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне
компетентности)
a) у току последњег избора
I Радови категорије М 40
М 44
1. IGNJATOVIĆ M, Maksimović Ž. Nacionalni konsenzus dokument o dijagnostici i lečenju limfedema. U:
Maksimović Ž, urednik. Profilaksa, dijagnostika i lečenje bolesti vena i limfatika. Nacionalni konsenzus
dokument i vodič za lekare. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta, Akademija medicinskih nauka Srpskog
lekarskog društva, Udruženje flebologa Srbije; 2009; p. 34–47.
2. Maksimović Ž, Milić D, Avramov S, Elezović I, Cvetković S, Marković M, Radak Đ, Andonović O, Horvat
Z, Novaković B, Jadranin D, Dunić I, Vasić D, Jevtić M, Obrenović-Kirćanski B, Živić S, IGNJATOVIĆ M,
Dopsaj V, Davidović L, Peško P, Pejić M, Vesović-Potić V, Rondović D. Nacionalni konsenzus dokument o
dijagnostici, profilaksi i lečenju venskih oboljenja. U: Maksimović Ž, urednik. Profilaksa, dijagnostika i lečenje
bolesti vena i limfatika. Nacionalni konsenzus dokument i vodič za lekare. Beograd: Medicinski fakultet
Univerziteta, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Udruženje flebologa Srbije; 2009; p. 4–
33.
3. IGNJATOVIĆ M. Srpska sanitetska služba 1820–1900. U: Mučalica M, urednik. Odjeci. Zbornik radova sa
okruglog stola sa međunarodnim učešćem, posvećenog braći Radovanović. 2010 Sep 3–4. Beograd:
Prirodnjački muzej; Subotica: Gradski muzej; 2010[DVD]; p. 1–26.
М45
1. IGNJATOVIĆ M, Kovačević V. Povrede abdomena. U: Svičević R, Kovačević V, Kolundžić D, urednici.
Veštačenje nematerijalne štete. Beograd: Poslovni biro; 2010. p. 197–205.
М 46
1. IGNJATOVIĆ M, Pavlović B. Stručna redakcija za: medicina, veterina, farmacija, stomatologija, hemija i
biologija. U: Ljušić R, gl. i odg. urednik. Enciklopedija srpskog naroda. Beograd: Zavod za udžbenike; 2008.
М48
1. Gojković-Bukarica Lj, Đukanović D, IGNJATOVIĆ M, Krajnović D, Nedeljković SI, Petrović Z, Pokrajac M,
Rusov Č, Čolović R. Stručna redakcija za: medecina, veterinarska medicina, farmacija, stomatologija (Kanjuh
V, urednik struke). U: Popov Č, Stanić D, gl. urednici. Srpska enciklopedija. Tom I. Knjiga 1. Novi Sad: Matica
srpska; Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti; Zavod za udžbenike, 2010.
2. Gojković-Bukarica Lj, Đukanović D, IGNJATOVIĆ M, Krajnović D, Lalić N, Nedeljković SI, Petrović Z,
Pokrajac M, Rusov Č, Čolović R. Stručna redakcija za: medecina, veterinarska medicina, farmacija,
stomatologija (Kanjuh V, urednik struke). U: Popov Č, Stanić D, gl. urednici. Srpska enciklopedija. Tom I.
Knjiga 2. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti; Zavod za udžbenike, 2011
3. IGNJATOVIĆ M. Autor i redaktor za oblast medicina. U: Jovanović J, Krestić V (gl. urednici). SOVA: veliki
porodični leksikon. Beograd: Mladinska knjiga; 2011.
II Радови објављени у научним часописима међународног значаја
9
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
М21
1. IGNJATOVIĆ M. The thyroid gland in works of famous old anatomists and great artists. Langenbecks Arch
Surg 2010; 395(7): 973–85. Epub 2010 Jul 6.
2. Kovačević B, IGNJATOVIĆ M, Živaljević V, Ćuk V, Šćepanović M, Petrović Ž, Paunović I. Parathyroidectomy
for the attainment of NKF-K/DOQI™ and KDIGO recommended values for bone and mineral metabolism in
dialysis patients with uncontrollable secondary hyperparathyroidism. Langenbecks Arch Surg 2012; 397(3):
413–20.
М22
1. IGNJATOVIĆ M, Jović J. Tension pneumothorax, pneumoretroperitoneum, and subcutaneous emphysema after
colonoscopic polypectomy: a case report and review of the literature. Langenbecks Arch Surg 2009; 394(1):
185–9. Epub 2008 Feb 19. DOI: 10.1007/s00423-008-0309-3
2. IGNJATOVIĆ M. Double pyramidal thyroid lobe. J Postgrad Med 2009; 55(1): 41–2.
М23
1. IGNJATOVIĆ M. Rembrandt: One idea, two pictures. Med Hypotheses 2007; 68(6): 1423–4. Med Hypotheses.
2006 Dec 28; [Epub ahead of print]
2. IGNJATOVIĆ M, Kostić Z. Thyroidectomy with LigaSure. Surg Today 2011; 41(6): 767–73.
III Часописи националног значаја
М51
1. IGNJATOVIĆ M. Vreme promena. Vojnosanit Pregl 2005; 62(9): 609–11
2. IGNJATOVIĆ M. Pro et contra. Vojnosanit Pregl 2005; 62(10): 701–2.
3. IGNJATOVIĆ M. Vreme promena. 2. deo. A time of change – Part two. Vojnosanit Pregl 2006; 63(1): 5–11.
4. IGNJATOVIĆ M. Salerno. Vojnosanit Pregl 2006; 63(1): 77–85
5. IGNJATOVIĆ M. Rat i mir. 1. deo – Rat: Pregled istorije vojske i ratova iz vojnosanitetskog ugla. Vojnosanit
Pregl 2006; 63(2): 193–202
6. IGNJATOVIĆ M. Rat i mir. 2. deo – Mir: Mirovne i humanitarne organizacije i Nobelova nagrada za mir.
Vojnosanit Pregl 2006; 63(3): 317–25.
7. IGNJATOVIĆ M. Autori i „autori“. Vojnosanit Pregl 2006; 63(3): 239–46.
8. IGNJATOVIĆ M. Istorijski pregled razvoja vojnog saniteta – 1. deo. Vojnosanit Pregl 2006; 63(4): 415–23.
9. IGNJATOVIĆ M. Istorijski pregled razvoja vojnog saniteta – 2. deo. Vojnosanit Pregl 2006; 63(5): 513–22.
10. IGNJATOVIĆ M. Istorijski pregled razvoja ratne hirurgije – 1. deo. Vojnosanit Pregl 2006; 63(6): 619–24.
11. IGNJATOVIĆ M. Istorijski pregled razvoja ratne hirurgije – 2. deo. Vojnosanit Pregl 2006; 63(7): 685–90.
10
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
12. IGNJATOVIĆ M. Istorijski pregled razvoja ratne hirurgije – 3. deo. Vojnosanit Pregl 2006; 63(8): 770–4.
13. IGNJATOVIĆ M. Velikani ratne hirurgije – 1. deo. Vojnosanit Pregl 2007; 64(1): 65–73.
14. IGNJATOVIĆ M. Velikani ratne hirurgije – 2. deo. Vojnosanit Pregl 2007; 64(2): 163–70.
IGNJATOVIĆ M. Velikani ratne hirurgije – 3. deo. Vojnosanit Pregl 2007; 64(4): 283–95.
15. IGNJATOVIĆ M. Opšte i sanitetske okolnosti u Srbiji pre osnivanja Srpskog lekarskog društva. Srp Arh Celok
Lek 2007; 135(5–6): 376–83.
16. IGNJATOVIĆ M. Buffon (1707–1788). Srp Arh Celok Lek 2008; 136(3–4): 196–9.
17. IGNJATOVIĆ M. Srpska ratna hirurška doktrina u ratovima 1912–1918. Zbornik radova sa naučnog skupa
„Srpski vojni sanitet 1917–1918”; 2008 Oct 31; Vojnomedicinska akademija Beograd, Srbija. Vojnosanit Pregl
2008; 65 (Suppl. 1): 49–58.
18. Stanković N, IGNJATOVIĆ M, Nožić D, Hajduković Z. Liver hydatid disease: morphological changes of
protoscoleces after albendazole therapy. Vojnosanit Pregl 2005; 62(3): 175–9.
19. Ignjatović D, IGNJATOVIĆ M, Jevtić M. Indirektna blast ruptura pankreasa sa primarno neperforantnom blast
povredom duodenuma. Vojnosanit Pregl 2006; 63(2): 177–9.
20. Kostić Z, Ćuk V, IGNJATOVIĆ M, Ušaj-Knežević S. Rane komplikacije radikalnog hirurškog lečenja
bolesnika sa adenokarcinomom želuca. Vojnosanit Pregl 2006; 63(3): 249–56.
21. Kostić Z, Ćuk V, Bokun R, Ignjatović D, Ušaj-Knežević S, IGNJATOVIĆ M. Određivanje prisustva slobodnih
karcinomskih ćelija u peritoneumskoj duplji kod bolesnika operisanih zbog adenokarcinoma želuca. Vojnosanit
Pregl 2006; 63(4): 349–56.
22. Čizmić M, IGNJATOVIĆ M, Cerović S, Ajdinović B. Udruženost Hashimoto tireoiditisa i papilarnog
karcinoma štitaste žlezde sa papilarnim karcinomom duktusa tireoglosusa. Vojnosanit Pregl 2007; 64(10): 714–
8.
М52
1. IGNJATOVIĆ M. 175 godina bolnice u Požarevcu. Lekar 2009; 64 (125): 14.
2. IGNJATOVIĆ M. Medicina u Rembrantovim delima. Vojnosanit Pregl 2009; 66 (6): 491–500.
М53
1. IGNJATOVIĆ M. Oboljenja limfatika: terapijski principi. Timočki medicinski glasnik 2009; 34 (1): 54–66
2. IGNJATOVIĆ M. Zaboravljena braća Radovanović. U: Dimitrijević B (urednik): Projekat Rastko / Istorija
medicine. Na Rastku objavljeno 2012-01-20. Dostupno na: http://www.rastko.rs/istorija/medicina/delo/14164 i
http://www.rastko.rs/cms/files/books/4f16e3db90231
3. IGNJATOVIĆ M. Gušavost na srednjovekovnim mozaicima, freskama i ikonama. U: Dimitrijević B(urednik):
Projekat Rastko / Istorija medicine. Na Rastku objavljeno 2012-09-29. Dostupno na:
http://www.rastko.rs/istorija/medicina/delo/14628 i http://www.rastko.rs/cms/files/books/5062e0fe47afe
4. Kovačević B, IGNJATOVIĆ M, Ćuk V, Šćepanović M, Donfrid B. Novine u hirurgiji štitaste i paraštitastih
žlezda. Tehnika 2012; 67(3): 493–7.
11
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
M55
1. IGNJATOVIĆ M. Glavni i odgovorni urednik časopisa „Vojnosanitetski pregled“, 11 brojeva [2005; 62(9) –
2006; 63 (7)].
IV Зборници међународних научних скупова
М33
1. IGNJATOVIĆ M, Maksimović Ž. Nacionalni konsenzus dokument o dijagnostici i lečenju limfedema. Knjiga
radova I kongresa flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem; 2007 Oct 12–14; Beograd, Srbija. p. 123–31.
2. IGNJATOVIĆ M. Limfedem i njegovo lečenje. Knjiga radova I kongresa flebologa Srbije sa internacionalnim
učešćem; 2007 Oct 12–14; Beograd, Srbija. p. 25–7.
3. IGNJATOVIĆ M. Istorijski osvrt na hirurgiju štitaste žlezde. In: Paunović I, editor. Gravesova bolest: problemi
u terapiji, totalna tiroidektomija kao operacija izbora, klasična tehnika ili upotreba harmonijskog skalpela.
Zbornik radova sa seminara kontinuirane medicinske edukacije sa međunarodnim učešćem [CD]; Apr 09-10,
2009; Beograd; Srbija. p. 1–39.
4. IGNJATOVIĆ M, Slavković D, Cerović S. Hirurško lečenje Gravesove bolesti – naši rezultati. In: Paunović I,
editor. Gravesova bolest: problemi u terapiji, totalna tiroidektomija kao operacija izbora, klasična tehnika ili
upotreba harmonijskog skalpela. Zbornik radova sa seminara kontinuirane medicinske edukacije sa
međunarodnim učešćem [CD]; Apr 09-10, 2009; Beograd; Srbija. p. 1–25
5. IGNJATOVIĆ M. Limfedem – ima li leka? Zbornik radova II kongresa flebologa Srbije sa internacionalnim
učešćem (Predavanja po pozivu); [Epub, CD]; 2009 Oct 23–25; Beograd, Srbija. p. 1–5.
6. Maksimović Ž, Milić D, Avramov S, Elezović I, Cvetković S, Marković M, Radak Đ, Andonović O, Horvat
Z, Novaković B, Jadranin D, Dunić I, Vasić D, Jevtić M, Obrenović-Kirćanski B, Živić S, IGNJATOVIĆ M,
Dopsaj V, Davidović L, Peško P, Pejić M, Vesović-Potić V, Rondović D. Nacionalni konsenzus dokument o
dijagnostici, profilaksi i lečenju venskih oboljenja. Knjiga radova I kongresa flebologa Srbije sa
internacionalnim učešćem; 2007 Oct 12–14; Beograd, Srbija. p. 123–32.
М34
1. IGNJATOVIĆ M. Izučavanje istorije medicine u Srbiji. Zbornik sažetaka 15. kongresa lekara Srbije sa
međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 31. maj – 4. jun 2005. pp. 63.
2. IGNJATOVIĆ M. Zbrinjavanje ranjenika u Prvom i drugom srpskom ustanku. Zbornik sažetaka 15. kongresa lekara
Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 31. maj – 4. jun 2005. pp. 63.
3. IGNJATOVIĆ M. Tireoidektomija LigaSure™-om. Zbornik sažetaka III simpozijuma o bolestima štitne žlijezde
– Tumori štitne žlijezde, Banjaluka, Banski dvor, 6–8. oktobar 2005. pp. 23.
4. IGNJATOVIĆ M, Stanić V, Ćuk V, Kostić Z. Intratoraksne strume: analiza 37 bolesnika. Zbornik sažetaka III
simpozijuma o bolestima štitne žlijezde – Tumori štitne žlijezde, Banjaluka, Banski dvor, 6–8. oktobar 2005. pp.
46.
5. IGNJATOVIĆ M, Slavković D, Cerović S. Hirurško lečenje Basedowljeve bolesti. Zbornik sažetaka 4.
simpozijuma o bolestima štitne žlijezde sa međunarodnim učešćem – Autoimunost i bolesti štitne žlijezde,
Banja Luka, 4–6. oktobar 2007. p. 9.
12
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
6. IGNJATOVIĆ M. Omentopeksija u lečenju hroničnih limfedema ekstremiteta. Knjiga radova I kongresa
flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem; 2007 Oct 12–14; Beograd, Srbija. p. 66.
7. IGNJATOVIĆ M, Kostić Z, Stanić V. Intrathoracic Goiter: 21 Years Experience with 55 Cases. Proceedings Book
of 7th Symposium of Serbian Society of Surgical Oncology, “Thyroid and Parathyroid Surgery”; 2008 Sept 26–27;
Belgrade, Serbia. p. 46.
8. IGNJATOVIĆ M, Cerović S. Surgical Treatment of Hyperparathyroidism: Analysis of Complications. Proceedings
Book of 7th Symposium of Serbian Society of Surgical Oncology, “Thyroid and Parathyroid Surgery”; 2008 Sept 26–
27; Belgrade, Serbia. p. 65.
9. IGNJATOVIĆ M. Štitasta žlezda u delima starih anatoma i velikih umetnika. Zbornik sažetaka 5. simpozijuma o
bolestima štitne žlijezde – Bolesti štitne žlijezde i trudnoća, Banja Luka, 1–2. oktobar 2009. p. 11.
10. IGNJATOVIĆ M. Kovačević B. Ekstenzivna tireoidna hirurgija Ligasure-om. Zbornik sažetaka 5. simpozijuma
o bolestima štitne žlijezde – Bolesti štitne žlijezde i trudnoća, Banja Luka, 1–2. oktobar 2009. p. 16.
11. IGNJATOVIĆ M. The thyroid gland in works of famous old anatomists and great artists. 4th Biennial Congress
of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES); 2010 May 13–15; Austria, Vienna. Langenbecks Arch
Surg 2010; 395(4): 479–80.
12. IGNJATOVIĆ M. The goiter in the medieval mosaics, frescos and icons. Abstract book of 5th Biennial
Congress of the European Society of Endocrine Surgeons; 2012 May 24–26; Sweden, Gothenburg. P140.
13. Cerović S, IGNJATOVIĆ M, Brajušković G, Knežević-Ušaj S, Ćuk V. Ex tempore dijagnostika u hirurgiji
štitaste žlezde. Zbornik sažetaka III simpozijuma o bolestima štitne žlijezde – Tumori štitne žlijezde, Banjaluka,
Banski dvor, 6–8. X 2005. pp. 12
14. Cerović S, IGNJATOVIĆ M, Brajušković G, Knežević-Ušaj S, Hrvačević R. Coincidence of
hyperparathyroidism and thyroid cancer found at the time of parathyreoidectomy. Virchow Arch 2005; 447 (2):
417.
15. Kovačević B, IGNJATOVIĆ M, Ćuk V. Early prediction of symptomatic hypocalcemia after total
thyroidectomy. 4th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES); 2010 May 13–
15; Austria, Vienna. Langenbecks Arch Surg 2010; 395(4): 473.
16. Kovačević B, IGNJATOVIĆ M, Ćuk V, Živaljević V, Šćepanović M, Paunović I. Early prediction of persistent
or recurrent secondary hyperparathyroidism after parathyroidectomy and autotranspalantation. Abstract book of
5th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons; 2012 May 24–26; Sweden, Gothenburg.
6-07. & Langenbecks Arch Surg 2012; 397: 854.
17. Bezmarević M, Mirković D, Stanković N, Trifunović B, Kostić Z, IGNJATOVIĆ M. Surgical treatment of
abdominal compartment syndrome in severe acute pancreatitis. 17. kongres Balkanskog komiteta vojne
medicine, Beograd, 18.maja–1.juna 2012.
18. Trifunović B, IGNJATOVIĆ M, Kršić J, Milutinović D, Jovanović M, Grbović D, Zeljković D, Nešković B,
Zarić A, Micković S. Incidence of anastomotic dehiscence after rectal resection. In: Krivokapić ZV, Marković
VA (eds). Abstract Book of 8th biannual international symposium of coloproctology; 2012 Oct 11–13; Belgrade,
Serbia. P-06 p. 99.
М35
1. IGNJATOVIĆ M, Kostić Z. Intrathoracic goiter: Analysis of 55 cases. 3rd Biennial Congress of the European
Society of Endocrine Surgeons; 2008 April 24–26; Spain, Barcelona. RP9.
13
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. IGNJATOVIĆ M, Slavković D, Cerović S. Surgical treatment of Basedow’s desease. 3rd Biennial Congress of
the European Society of Endocrine Surgeons; 2008 April 24–26; Spain, Barcelona. RP14.
V Зборници скупова националног значаја
М62
1. IGNJATOVIĆ M. Gušavost u radovima velikih umetnika. Zbornik sažetaka Jubilarnih XXX timočkih
medicinskih dana (Predavanja po pozivu); 2011 Maj 20–21; Zaječar, Srbija. Timočki medicinski glasnik 2011;
36 (Suppl. 1): 67.
2. IGNJATOVIĆ M. Izučavanje istorije medicine u Srbiji. (Predavanje po pozivu i moderator). Zbornik sažetaka
XXXII timočkih medicinskih dana; 2013 Maj 23–25; Zaječar, Srbija. Timočki medicinski glasnik 2013; 38
(Suppl. 1): 1011. Dostupno na URL: http://tmg.org.rs/tmd3202.htm#Izučavanje_istorije_medicine_u_Srbiji i
http://tmg.org.rs/TMD_2013_sazeci_radova.pdf
М63
1. IGNJATOVIĆ M. Zaboravljena braća Radovanović. U: Dimitrijević B (gl. urednik): Zbornik radova Drugog
naučnog skupa „800 godina srpske medicine“ održanog u manastiru Sv. Prohor Pčinjski (9–12. jun 2011).
Beograd: Infinitas i Srpsko lekarsko društvo; 2011. str. 63–79.
2. IGNJATOVIĆ M. Gušavost na srednjovekovnim mozaicima, freskama i ikonama. U: Dimitrijević B (gl.
urednik): 800 godina srpske medicine. Sokolski zbornik. Srpsko lekarsko društvo Sekcija za istoriju medicine
„Naučni skup 800 godina srpske medicine”. 2012. Jun 7–10; Manastir Sv. Nikolaj srpski, Soko grad, Ljubovija;
Srbija. Beograd: Infinitas i Srpsko lekarsko društvo; 2012. str. 71–87.
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
I Монографска студија
М42
1. IGNJATOVIĆ M. Hirurzi dobitnici Nobelove nagrade 1901 – 2000. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva; 2001
М44
1. IGNJATOVIĆ M. Istorija vojne hirurgije u Srbiji (do Drugog svetskog rata). U: Čolović RB. Hronika hirurgije u
Srbiji. Beograd: Prosveta; 2002. p. 143–190
II Радови објављени у научним часописима међународног значаја
М23
1. Mirković D, Ignjatović S, Majkić-Singh N, IGNJATOVIĆ M. Monitoring of biochemical parameters during
experimental taurocholate induced acute necrotizing pancreatitis. Jugosl Med Biohem 2000; 19: 31–6.
III Часописи националног значаја
М52
1. IGNJATOVIĆ M. Zbrinjavanje ranjenika u vreme Prvog srpskog ustanka. Peščanik 2004; 2(2): 99–110. (objavljen posle
izbora u zvanje docenta)
14
III-б. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
Главни и одговорни уредник часописа Војносанитетски преглед, 2005/6. годину, 11 бројева.
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или
сарадник)
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
Аутор године часописа „Војносанитетски преглед“ (2002), Орден за заслуге у областима одбране и безбедности
другог степена (1999)
5. Остало
IV-а. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског
програма и фонд часова:
б) Педагошко искуство
Узима значајно и континуирано учешће у едукацији у оквиру здравствених специјализација. Менторство
једном специјализанту који је завршио специјалистички стаж и положио специјалистички испит.
Тренутно ментор једном лекару на специјализацији.
Узима редовно учешће у оквиру Континуиране медицинске едукације у ВМА са значајним бројем
предавања.
в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)
2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
Предмет хирургија. Предавања из појединих тема за специјализације пластичне и реконструктивне
хирургије на Војномедицинској академији. Акредитован за наставника за ужу научну област хирургија
15
IV-а. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
(настава у 2013/2014 години) за интегрисане академске студије медицине Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
годишњи фонд часова двосеместралне наставе за специјализанте
4
годишњи фонд часова за слушаоце ШРО
8
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)
4. Увођење нових метода у реализацији наставе
5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:
8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника
10. Остало
IV-б. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског
програма и фонд часова:
Раније у звању доцента, учествовао у настави за специјализације из опште и васкуларне хирургије и за
слушаоце ШРО.
б) Педагошко искуство
16
IV-б. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)
2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)
4. Увођење нових метода у реализацији наставе
5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:
8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника
10. Остало
V-а. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза
(име и презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и
место одбране)
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна
област, наслов дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)
17
V-а. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
Коментор др.мр сц мед Зоран Терзић, пластична хирургија, МОГУЋНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОЊЕ
ТРЕЋИНЕ ПОТКОЉЕНИЦЕ И СТОПАЛА РЕВЕРЗИБИЛНИМ РЕЖЊЕМ БАЗИРАНИМ НА
A.SURALIS MEDIALIS, Универзитет у источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, Босна и
Херцеговина, 2010.год., Фоча
3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и
докторских дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и
презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место
одбране)
1. Члан комисије за полагање специјалистичког испита из пластичне хирургије за кандидате :
- Ђурић Сања Хирургија – Пластична хирургија, 2008. Медицински факултет ВМА, Универзитет
одбране у Београду
2. Члан комисије за одбрану докторске тезе
др.мр сц мед Зоран Терзић, пластична хирургија, МОГУЋНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ДОЊЕ ТРЕЋИНЕ ПОТКОЉЕНИЦЕ И СТОПАЛА РЕВЕРЗИБИЛНИМ РЕЖЊЕМ БАЗИРАНИМ НА
A.SURALIS MEDIALIS, Универзитет у источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, Босна и
Херцеговина, 2010.год., Фоча
V-б. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза
(име и презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и
место одбране)
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна
област, наслов дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)
3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и
докторских дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и
презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место
одбране)
Докторска теза, Ивица Меденица, хирургија, Артроскопска стабилизација раменог зглоба код предњег
доњег трауматског ишчашења биоресорптивним и титанијумским завртњима. Медицински факултет у
Крагујевцу, 18. март 2010, Крагујевац. Ментор доктора који су специјализовали општу хирургију у
ВМА: Ожеговић Анђела, Дабовић Вјера, Мицковић Саша, Џуџић Жикица, Шћекић Милован и
Стојковић Ненад.
VI-а. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника
вештина, асистента, сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата,
звање у које је биран, високошколска установа у којој је вршен избор и година избора)
18
VI-а. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Синиша Којић, доцент, Универзитет у источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, Босна и
Херцеговина, 2011.год., Фоча
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету
4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета
5. Вођење професионалних (струковних) организација
специјални саветник Директора Лекарске коморе Србије
благајник СРПРАС-а
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација
председник Посебног одбора за образовање Регионалне Лекарске коморе Београда,
члан Посебног одбора за образовање Лекарске коморе Србије,
члан одбора за медицинску дијаспору Лекарске коморе Србије
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
Рецензент, Биомедицинска истраживања, Универзитет у источном Сарајеву, Медицински факултет
Фоча, Босна и Херцеговина, 2010.год., Фоча
Рецензент, Војносанитетески преглед
VI-б. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника
вештина, асистента, сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата,
звање у које је биран, високошколска установа у којој је вршен избор и година избора)
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету
4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета
5. Вођење професионалних (струковних) организација
19
VI-б. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација
Члан редакције за медицину за израду Српске енциклопедије, коуредник медицинског дела Енциклопедије
српског народа.
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
Рецензије три монографије и више радова у часописима: Clinical Anatomy, The American Journal of the Medical
Sciences, Saudi Medical Journal, Collegium Antropologicum, Војносанитетски преглед, Српски архив за
целокупно лекарство, Acta chirurgica Iugoslavica и др.
20
VII-а. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
У оквиру наставне делатности укључен је у наставни процес лекара на специјализацији из пластичне и
реконструктивне хирургије у ВМА и слушаоца школе резервних официра.
Са успехом обавља и индивидуалну специјалистичку наставу са лекарима на специјализацији из
пластичне и реконструктивне хирургије.
Као едукатор показује умешност да систематично, једноставно и атрактивно изложи материју са
специфичним стилом и смислом за јавне наступе уопште.
Ангажован у раду своје катедре и наставне базе као наставник у наставном процесу
специјализацији и слушаоца ШРО.
лекара на
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Садржаји публикованих радова показују да се аутор бави разноврсним проблемима и најсавременијим
приступима у пластичној и реконструктивној хирургији као и детаљним анатомско-хируршким
истраживањима.
Сарадник је пројекта “Грађа и васкуларизација видног система”,
Републике Србије ОI 175030
Mинистарство просвете и науке
21
VII-б. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
У ранијем звању доцента активно учествовао у настави за специјализације из опште и васкуларне
хирургије и за слушаоце ШРО.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Садржај публикованих радова показује да се аутор бави различитим проблемима хирургије али и
историјом медицине и то не само из области хирургије, већ шире по чему је препознатљив у нашој
земљи.
22
VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конкурс пријавила су се два кандидата пп доц. др Бобан Ђорђевић специјалиста пластичне
и реконструктивне хирургије и прим. др сци. мед. Миле Игњатовић специјалиста опште хирургије.
Кандидат пк прим. др сци. мед. Миле Игњатовић не испуњава услове за избор у звање ванредног
професора, јер по тачки 8. Критеријума за стицање звања наставника („Службени војни лист“, број 7/12)
кандидат који се бира у звање ванредног професора мора бити у звању доцента. Такође кандидат није
доставио доказе да је био руководиоц научноистраживачког или стручног пројекта или сарадник на
таквом пројекту; као ни доказ о оствареним активностима у најмање три елемента из Табеле елемената
доприноса наставника академској и широј заједници (Табела 1. као прилог Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету одбране у Београду – „Службени војни лист“, број 7/12), што је услов
за избор у звање ванредног професора.
Кандидат пп доц. др Бобан Ђорђевић испуњава све услове за ибор у звање ванредни професор
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета одбране и Критеријумима за стицање
звања настаника („Службени војни лист“ бр.7/12), јер има:
Прописани услови
Научни степен доктора наука из уже научне области за
коју се бира
Матична здравствена специјализација на предметима
за које таква специјализација постоји
После избора у звање доцента има најмање два in
extenso рада у часописима са кумулативним импакт
фактором са JCR листе чија је вредност најмање 0.75
После избора у звање доцента има најмање један in
extenso рад у часописима индексираним у SCI
Expanded бази података без импакт фактора, који се
може заменити радовима објављеним у часописима са
JCR листе
После избора у звање доцента има најмање два in
extenso рада у часописима индексираним у MEDLINE
бази података који се могу заменити са радовима
објављеним у часописима са JCR листе
Статус руководиоца научноистраживачког или
стручног пројекта или сарадника (члан истраживачког
или стручног тима) на таквом пројекту.
Од претходног избора има:
- књигу или монографију из релевантне области, или
- уџбеник или превод уџбеника из области из које се
бира, или
- практикум, збирку задатака или скрипту за наставу
из области из које се бира.
Саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима.
Менторство за израду најмање једног магистарског
рада или докторске дисертације. Овај услов може се
заменити учешћем у комисији за одбрану две тезе
(докторске, магистарске или обе) или учешћем у
комисији за одбрану једне тезе (докторска или
магистарска) уз учешће у својству ментора за две
здравствене специјализације (супспецијализације).
Остварене активности најмање у три елемента из
Табеле 1 Критеријума за стицање звања наставника у
пољу за медицинске науке („Службени војни лист“,
број 7/12)
Услови кандидата
докторат из уже научне области
специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије
има 5 in extenso радова у часописима са JCR листе,
чија је кумулативна вредност импакт фактора 1,813.
рад из овог услова покрива један од 5 радова у
часописима са JCR листе
радове из овог услова покривају два од 5 радова у
часописима са JCR листе
Члан тима је у једном (1) НИР пројекту
1 (једна) монографска студија (књига)
Укупно 37 саопштења на међународним научним
скуповима, од којих су два била по позиву и 11 на
домаћим научним скуповима; укупно први аутор на 21
саопштењу
2 специјализанта
1 коменторство докторске тезе
1 чл. комисије специјалистичког испита
1 чл.комисије за одбрану докторске тезе
активности 6,7,10 из Табеле 1
23
IX
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Комисија предлаже да се у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија изабере пп доц.
др Бобан Ђорђевић, пошто, за разлику од другог кандидата, испуњава све услове за избор. Комисија
позитивно оцењује научноистражвачки, стручни и професионални допринос, педагошке спобности и
допринос академској и широј заједници пријављеног кандидатата пп доц. др Бобана Ђорђевића и
предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране, да утврди
предлог за избор Бобана Ђорђевића у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија.
Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност
предложеном кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј,
дужан је да у образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без
непотребног текста.
24
Download

пп доц. др Бобан - Универзитет одбране