AWHP 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně
ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ
ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS
(AWHP)
16. 9. 2014 v Praze
Program mezinárodní konference
1 AWHP 2014 Vědecký výbor konference:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. - děkan FBMI ČVUT v Praze
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI ČVUT v Praze
Mgr. Simona Hájková, Ph.D. - FBMI ČVUT v Praze
Ing. Jiří Halaška, Ph.D. - proděkan FBMI ČVUT v Praze
Ing. Josef Hendrych, MBA - ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby
MUDr. Martin Houdek - ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje
brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka - náčelník Vojenské zdravotnické služby v Praze
PhDr. Beáta Kollárová, PhD. - vedoucí katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti. PU Prešov
prof. MUDr. Otto Masár, PhD. - přednosta kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof
LF UK v Bratislavě
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. - vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany
obyvatelstva FBMI ČVUT v Praze
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. - vedoucí SOKRZ pro Bratislavský kraj, MZ SR,
přednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislavě
plk. gšt. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. - ředitel Vojenského zdravotního ústavu v Praze
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. - FBMI ČVUT v Praze
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. - FBMI ČVUT v Praze
genmjr. v. z. Ing. Miroslav Štěpán - emeritní generální ředitel HZS ČR
doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. - děkan FZS UJEP v Ústí nad Labem
Organizační výbor:
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Ing. Jana Fišerová
2 AWHP 2014 Záštitu nad konferencí převzali:
PhDr. Marcel Chládek, MBA - ministr kultury, sportu a tělovýchovy ČR
Ing. Miloš Petera - hejtman Středočeského kraje
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba - ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
Partner a organizátor konference
V.M.EST, a.s.
Boleslavova 17, 140 00 Praha 4
Konference je realizována za finanční podpory Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof
3 AWHP 2014 9,00 - 9,20 hod. Slavnostní zahájení
Úvodní slova:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. – děkan Fakulty biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. – radní pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení.
Magistrát hlavního města Prahy.
genmjr v. z. Ing. Miroslav Štěpán – emeritní generální ředitel HZS ČR
4 AWHP 2014 1. část - velký sál
Moderují: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
9,20 - 9,35 hod. MEZIKONTINENTÁLNÍ POLNÍ „MEDEVAC“ KRITICKY NEMOCNÉHO.
brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka, Agentura vojenského zdravotnictví, v Praze.
9,35 - 9,50 hod. VZPOMÍNÁNÍ NA TRUMANOVU KNIHOVNU: 15 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V NATO. brig. gen. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc. Ministerstvo obrany.
9,50 - 10,05 hod. OCHRANA OBYVATEL PŘI BIOTERORISMU - ÚLOHA AČR. Ing. Věra
Neubauerová, Ph.D., Vojenský zdravotní ústavu v Praze.
10,05 - 10,20 hod. MASCAL. plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví,
UO v Hradci Králové.
10,20 - 10,35 hod. OCHRANA OBYVATELSTVA V PODMÍNKÁCH STÁTU. doc. Ing. Rudolf
HORÁK, CSc., Vysoká škola Karla Engliše, a. s. v Brně.
10,35 - 10,50 hod. NEMOCNIČNÍ PÉČE HUMANITÁRNÍ POMOCI UKR (průběh, úskalí). plk.
MUDr. Pavel Krupka, MUDr. Tomáš Henlín, MUDr. Zuzana Tatíčková, Ústřední vojenská nemocnice
– Vojenská fakultní nemocnice v Praze.
10,50 - 11,05 hod. ARMÁDNÍ MEDEVAC RANĚNÝCH Z UKRAJINY (průběh, úskalí). plk.
MUDr. Michal Mareček, Letecká záchranná služba AČR.
11,05 - 11,20 hod. VETERINÁRNÍ SLUŽBA AČR PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. plk. MVDr.
J. Vopršal - N Vet Sl AČR
11,20 - 11,35 hod. MULTIPROFESIONÁLNÍ PÉČE O PACIENTA PO VÁLEČNÉM
PORANĚNÍ / POLYTRAUMATU – KAZUISTIKA. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA. Ústřední
vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice v Praze.
11,35 - 11,50 hod. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ CVIČÍCÍCH VOJSK, TEORIE A PRAXE.
PhDr. Jaroslav Žďára, Agentura vojenského zdravotnictví v Praze.
5 AWHP 2014 11,50 - 12,05 hod. MOŽNÉ SMĚRY ROZVOJE OCHRANY OBYVATELSTVA V ČESKÉ
REPUBLICE. Ing. Jiří Halaška, Ph.D., Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze.
12,05
-
12,20
hod.
ODOLNOST
KRITICKÉ
INFRASTRUKTURY
V
POJETÍ
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU. Ing. František Kovářík, MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany
obyvatelstva, Lázně Bohdaneč.
12,20 - 12, 35 hod. ANALÝZA ÚČINKŮ ODRAŽENÝCH PROJEKTILŮ NA BIOLOGICKÉM
FYZIKÁLNÍM MODELU. doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše, a. s.
v Brně.
12,35
-
12,50
hod.
POUŽITÍ
DONUCOVACÍHO
PROSTŘEDKU
PŘI
PROFESNÍ
SEBEOBRANĚ. Ing. Roman Hrubý, Pelta s.r.o. Bratislava.
12,50 - 13,25 hod. Oběd
2. část – velký sál
Moderují: MUDr. Robin Šín, MBA., prof. MUDr. Otto Masár, Ph.D.
13,25 - 13,40 hod. VOJENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SLUŽBA PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.
pplk. Mgr. Marek Nový, Agentura vojenského zdravotnictví v Praze.
13,40 - 13,55 hod. VADNÉ DRŽENÍ TĚLA Z PŘEVAHY EXTENČNÍCH NEBO FLEKČNÍCH
SVALOVÝCH ŘETĚZCŮ. doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Fakulta zdravotnických studií.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
13,55 - 14,10 hod. AKÚTNE STAVY SPOJENÉ S ASTMOU. prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.1,
MUDr. Ján Margaret2. 1Univerzita Komenského v Bratislavě, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej
medicíny a medicíny katastrof, 2Univerzitná nemocnica v Bratislavě.
14,10 - 14,25 hod. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST V ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Josef Štorek,
Ph.D.1,2,
1
Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ, Praha,
2
Společnost krizové
připravenosti zdravotnictví ČLS JSP.
14,25 - 14,40 hod. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ – „NOVÝ“ PŘÍSTUP. Ing.
Václav Fišer, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. v Brně.
6 AWHP 2014 14,40 - 14,55 hod. ZKUŠENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE Z MAJDANU,
KYJEV 2014. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
p.o. Chang Feng Huang, MD, Department of Emergency Medicine of Hospital in Taipei.
14,55 - 15,10 hod. AGRESE A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI V PRVNÍ LINII.
Mgr.
Veronika K. Netušilová, MBA, Bc. Michal D. Petržela, DiS, NET- Consult Netušilová. 15,10 - 15,25 hod. RADIOAKTIVITA, IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.
doc. Ing. František Podzimek, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze.
15,25 - 15,40 hod. VÝZNAM A MOŽNOSTI REHABILITACE U PACIENTA PO
INTOXIKACI CHLÓREM – kazuistika. MUDr. Ján Hrdý - Rehabilitační klinika Malvazinky
v Praze.
15,40 - 15,55 hod. REHABILITACE VÁLEČNÉHO VETERÁNA – kazuistika. Mgr. Simona
Hájková, Ph.D., Zuzana Malá. Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze.
15,55 – 16,10 hod. URGENTNÍ MEDICÍNA KŘIŽOVATK OBORŮ. MUDr. Jana Vidunová1,2,3 ,
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.4, 1Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, 2Fakulta
biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, 3Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
4Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Plzeň
3. část – malý sál
Moderují: PhDr. Miriam Polhorská, Ph.D., PhDr. Kateřina Čermáková, Dis.
13,25 - 13,40 hod. SYNDROM VYHOŘENÍ. MUDr. Vanda Valkučáková1, Prof. MUDr. Oto Masár,
PhD.2, PhDr. Ing. Ingrid Slezáková3 1Psychiatrická klinika SZU, Pezinok, 2Lekárska fakulta, Klinika
urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Univerzita Komenského v Bratislavě,
3
Farmaceutická
fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
13,40 - 13,55 hod. TERMICKÉ PORANĚNÍ DÍTĚTE V TERÉNU. MUDr. Robin Šín, MBA.1,2, 1.
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 2. Fakulta biomedicínského inženýrství Českého
vysokého učení technického v Praze.
7 AWHP 2014 13,55 - 14,10 hod. PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
O PACIENTA S KRVÁCANÍM DO HORNÉHO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU.
PhDr. Ivana Argayová1, PhDr. Daniela Rybárová, Ph.D.2, PhDr. Beáta Kollárová, Ph.D.1, 1Fakulta
zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešově,
2
Klinika anestéziológie a intenzívnej
medicíny Fakultnej nemocnice J. A. Reimanna v Prešově.
14,10 - 14,25 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE O OSOBY SE ZRAKOVOU
DISABILITOU. Bc. Barbora Zounková, PhDr. Marie Macková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií,
Univerzita Pardubice. 14,25 - 14,40 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE U OSOB S TĚLESNOU
DISABILITOU. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Bc. Barbora Janáková, Bc. Barbora Zounková, Bc.
Petra Kubíčková, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice.
14,40 - 14,55 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE U OSOB S MENTÁLNÍ
DISABILITOU. Bc. Barbora Janáková, Mgr. Markéta Moravcová. Fakulta zdravotnických studií,
Univerzita Pardubice. 14,55 - 15,10 hod. SPECIFIKA PERIOPERAČNÍ PÉČE O OSOBY SE SLUCHOVOU
DISABILITOU. Bc. Petra Kubíčková, Mgr. Markéta Moravcová, Fakulta zdravotnických studií,
Univerzita Pardubice.
15,10 - 15,25 hod. VPLYV BOBATH KONCEPTU NA VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ U
PACIENTOV S HEMIPARÉZOU. PhDr. Miriam Polhorská, Ph.D., Lekárska fakulta, Ústav
sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Univerzita Komenského v Bratislavě.
15,25 - 15,40 hod. VLIV 2. SVĚTOVÉ VÁLKY NA KVALITU ŽIVOTA. Bc. Eva Vydrželová,
PhDr. Kateřina Čermáková, DiS., Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice.
15,40 - 15,55 hod. STRES A ZÁŤAŽ V PRÁCI HASIČA – ZÁCHRANÁRA. PhDr. Daniela
Rybárová, PhD., PhDr. Ivana Argayová, Stanislav Vojtek, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej
univerzity v Prešově.
8 AWHP 2014 15,55 - 16,10 hod. PILOTNÁ ČASŤ PRIESKUMU SPOLUPRÁCE FYZIOTERAPEUTA A
SESTRY PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. PhDr. Anna Plačková,
PhD.1, PhDr. Renata Knezović, PhD.2, PhDr., Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.2,3 ,
1
Fakulta
zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku, Lekárska fakulta, 2Ústav sociálneho lekárstva a
lekárskej etiky, Univerzita Komenského v Bratislavě, 3Fakulta biomedicínského inženýrství Českého
vysokého učení technického v Praze.
Od 16,00 hod. závěrečný coffe break
9 
Download

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S