AWHP 2013
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně
ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ
ASPECT S OF WORK OF HELPING PROFESIONS
(AWHP)
17. 9. 2013 v Praze
Program mezinárodní konference
Praha 17. 9. 2013
Stránka 1
AWHP 2013
Vědecký výbor konference:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. - děkan FBMI ČVUT v Praze
Ing. Jiří Halaška, Ph.D. - proděkan FBMI ČVUT v Praze
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. - vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů FBMI ČVUT
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. - FBMI ČVUT v Praze
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. - FBMI ČVUT v Praze
doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. - děkan FZS UJEP Ústí nad Labem
plk. gšt. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. - velitel Nemocniční základny AČR, Hradec Králové
MUDr. Martin Houdek - ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje
Ing. Josef Hendrych, MBA - ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby
prof. MUDr. Otto Masár, PhD. - přednosta Kliniky Urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK
Bratislava
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. - vedoucí SOKRZ pro Bratislavský kraj, MZ SR, přednosta
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Bratislava
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. - FBMI ČVUT v Praze
brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka - náčelník Vojenské zdravotnické služby,
genmjr v.z. Ing. Miroslav Štěpán, emeritní generální ředitel HZS ČR
Organizační výbor:
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Ing. Jana Fišerová
Praha 17. 9. 2013
Stránka 2
AWHP 2013
Konference byla pořádána s částečnou podporou operačního programu
EU: CZ.1.07/2.4.00/31.0224. Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Název projektu: Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí.
Informační stránky projektu: http: www.projektoo.cz/cz/
Partner a organizátor konference
V.M.EST, a.s.
Boleslavova 17, 140 00 Praha 4
Praha 17. 9. 2013
Stránka 3
AWHP 2013
7,45 – 8,55 hod. Registrace účastníků
9,00 - 9,20 hod. Slavnostní zahájení
Úvodní slova:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. – děkan Fakulty biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. – vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů, Fakulta
biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, předseda SRKP ČLS JEP
genmjr v.z. Ing. Miroslav Štěpán – emeritní generální ředitel HZS ČR
Praha 17. 9. 2013
Stránka 4
AWHP 2013
Společná sekce 1. část
Moderují: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
9,20 – 9,30 hod. MEZIKONTINENTÁLNÍ POLNÍ „MEDEVAC“ KRITICKY NEMOCNÉHO.
brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka. Ministerstvo obrany.
9,30 – 9, 40 hod. STAŽENÍM VOJENSKÝCH SIL Z AFGHANISTÁNU SE MNOHO
NEUŠETŘÍ. brig. gen. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc. Ministerstvo obrany.
9,40 – 9, 50 hod. INDIKÁTORY BEZPEČNOSTI REGIONŮ. doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Ing.
Lenka Danielová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno.
9,50 – 10,00 hod. HEMORAGICKO - TRAUMATICKÝ ŠOK PO TERORISTICKÉM ÚTOKU
- LÉČBA V POLNÍ NEMOCNICI ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROLE II+, KÁBUL.
MUDr. Božetěch Jurenka1, prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.2, MUDr. Ladislav Kalas3, MUDr.
Martin Oberreiter4. 1. Ministerstvo obrany. 2. Chirurgická klinika, 2.Lékařská fakulta, Univerzita
Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha. 3. Radiologické
oddělení, Vojenská nemocnice Brno. 4. 6. Polní nemocnice Armády České republiky.
10,00 – 10,10 hod. EFEKTIVNÍ VÝUKA PŘEDMĚTŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Ing. Jiří Halaška,
Ph.D., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
biomedicínského inženýrství.
10,10 – 10,20 hod. MASCAL. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MUDr. Petr Lochman, Ph.D., MUDr.
Jan Šimek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové.
10,20 – 10,30 hod. PATOLOGICKÉ VZORCE KLOUBŮ A JEJICH VLIV NA KINEMATIKU
POHYBU. doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta
zdravotnických studií.
10, 30 – 10,40 hod. SPOLUPRÁCE SESTER ČESKÉ A FRANCOUZSKÉ ARMÁDY V RÁMCI
MEZINÁRODNÍ NEMOCNICE ROLE III, KAIA, KABUL. PhDr. Jaroslav Žďára. Ministerstvo
obrany.
10,40 – 11,00 hod. COFFE BREAK
Praha 17. 9. 2013
Stránka 5
AWHP 2013
Společná sekce 2 část
Moderují: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
11,00 – 11,10 hod. VLASTNOSTI PERFLUORISOBUTENU A MOŽNOSTI OCHRANY
PROTI NĚMU. Ing. Marta Zapletalová, doc. Ing.Vladimír Pitschmann, CSc., prof. Ing. Zdeněk
Kobliha, CSc. Oritest spol. s r. o., Praha, Ústav OPZHN, Univerzita obrany, Brno.
11,10 – 11,20 hod. BALISTICKÁ SIMULACE NEPŘÍMÝCH ÚČINKŮ MALORÁŽOVÝCH
STŘEL NA KOSTNÍ TKÁNĚ ČLOVĚKA. Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.1 , MUDr. Norbert
Moravanský, PhD.2, MUDr. Viktor
Rekeň2 . 1. Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 2. Univerzita
Komenského Bratislava, Lekárska fakulta - Ústav súdneho lekárstva.
11,20 – 11,30 hod. ZELENÁ A BÍLÁ – EXISTUJÍ ROZDÍLY? ANEB SPECIFIKA VOJENSKÉ
ANESTEZIE. MUDr. Tomáš Henlín. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
Praha.
11,30 – 11,40 hod. POLYTRAUMA – METODY DAMAGE CONTROL SURGERY. Doc.
MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. Milan Šír, MUDr. Jana Pometlová. Katedra rehabilitace
Lékařské fakulty OU, Traumatologické centrum FN Ostrava.
11,40 – 11,50 hod. REHABILITACE U VYBRANÝCH PORANĚNÍ SKELETU PLETENCE
RAMENNÍHO. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní
nemocnice Praha.
11,50
–
12,00
hod.
TELEMEDICÍNA A JEJÍ
VYUŽITÍ
PRO
ZDRAVOTNICKÉ
ZABEZPEČENÍ VOJENSKÝCH ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ. RNDr. Hynek Schwach.
Ministerstvo obrany.
12,00 – 12,10 hod. ZKUŠENOSTI Z PŮSOBENÍ ZDRAVOTNICKÉ ETAPY V OBLASTI
WARDAK. MUDr. Bohuslav Doležal, MUDr. Petr Geřábek. 6. Polní nemocnice Armády České
republiky.
12,10 – 12,20 hod. KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ROK 1997
– ROK 2013. Ing. Václav Fišer. Zdravotnická záchranná služba, p.o., Kamenice.
12,20 – 12,30 hod. ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ - STAVBA PROVIZORNÍCH
MOSTŮ. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. Univerzita obrany, Brno.
12,30 – 13,10 hod. OBĚD
Praha 17. 9. 2013
Stránka 6
AWHP 2013
Sekce urgentní medicíny a medicíny katastrof 1. část
Moderují: MUDr. Jana Vidunová, MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
13,10 – 13,20 hod. AKÚTNY PSYCHIATRICKÝ PACIENT V PREDNEMOCNIČNEJ
STAROSTLIVOSTI. MUDr. Vanda Valkučáková1, Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.2, MUDr. Gabriela
Ďuricová3. 1. Psychiatrická klinika SZU, Pezinok. 2. Univerzita Komenského Bratislava, lekárska
fakulta, Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof. 3. Univerzitná nemocnica Bratislava.
13,20 – 13,30 hod. POMÁHAŤ JE SLASTNÉ. VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ VÄZBY
A RIZIKÁ
V PROPEDEUTIKE
NEODKLADNEJ
STAROSTLIVOSTI
A MEDICÍNY
KATASTROF. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka,
Fakulta zdravotníctva.
13,30 – 13,40 hod. PODPORA KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ PRIVÁTNÍM
SEKTOREM. MUDr. Josef Štorek, Ph.D.1,2, 1.Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof
IPVZ, Praha. 2. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JSP.
13,40 – 13,50 hod. INTOXIKÁCIE DROGAMI V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI.
prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.1, MUDr. Vanda Valkučáková2, MUDr. Gabriela Ďuricová3. 1. Klinika
urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava. 2. Psychiatrická klinika SZU, Pinelova
nemocnica Pezinok. 3. Univerzitná nemocnica Bratislava.
13,50 – 14,00 hod. KOMPETENCE A VZDĚLÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
V ČESKÉ REPUBLICE A V TAIWANU. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej. Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. Chang Feng Huang, MD, Department of Emergency Medicine
of Hospital in Taipei.
14,00 – 14,10 hod. ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY – KAZUISTIKA. MUDr. Jana
Vidunová
1,2
, MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.3. 1. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. 3.Anesteziologicko resuscitační klinika LF UK a FN Plzeň.
Praha 17. 9. 2013
Stránka 7
AWHP 2013
14,10 – 14,20 hod. PREVENCIA POŠKODENIA ZDRAVIA V PRÁCI ZDRAVOTNÍCKEHO
ZÁCHRANÁRA. PhDr. Ivana Argayová1, PhDr. Daniela Rybárová, PhD.1,2 Bc. František Karaffa3.
1. Fakulta zdravotníckych odborov
Prešovskej univerzity v Prešove. 2. Klinika anestéziológie
a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Jána Adama Reimanna v Prešove. 3. Záchranná
zdravotná služba Fakultnej nemocnice v Nitre.
14,20 – 14,30 hod. ETICKÉ ASPEKTY RESUSCITACE TERMINÁLNĚ NEMOCNÝCH
PACIENTŮ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI. Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.,
Lukáš Uher. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.
14,30
–
14,40
hod.
NEINVAZIVNÍ
PLICNÍ
VENTILACE
V PODMÍNKÁCH
1, 2
PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE. MUDr. Roman Sviták , MUDr. Roman Bosman2,
MUDr. V. Králová 1, MUDr. Zdeňka Rudkovská 1. 1. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje. 2. Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice Plzeň.
14,40 – 15,00 hod. COFFE BREAK
Sekce zdravotní péče 1. část
Moderují: PhDr. Kateřina Čermáková, PhDr. Miriam Polhorská, PhD.
13,10
–
13,20
hod.
SYSTÉM
ŘÍZENÍ
KOMPETENCÍ
SOUVISÍ
S KVALITOU
POSKYTOVANÉ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Mgr. Růžena Hlavičková.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.
13,20 – 13,30 hod. VÝZNAM BOBATH KONCEPTU A JEHO ÚČINNOSŤ NA FUNKČNÚ
SEBESTAČNOSŤ PACIENTA PO NÁHLEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE. PhDr. Miriam
Polhorská, PhD.1, PhDr. Renata Knezović, PhD.1, Mgr. Miroslav Sabo,2. Univerzita Komenského
Bratislava, Lekárska fakulta. Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta.
13,30 – 13,40 hod. EKONOMICKÁ STRÁNKA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Ing.
Jana Bellová, Ph.D.1, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.2. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická
fakulta. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Praha 17. 9. 2013
Stránka 8
AWHP 2013
13,40 – 13,50 hod. DŘÍVE VYJÁDŘENÁ PŘÁNÍ - PORODNÍ PLÁN. Bc. Ludmila Křivová.
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.
13,50 – 14,00 hod. POSTOJ PŘEŽIVŠÍCH HOLOKAUSTU KE ZDRAVÍ. Bc. Michaela
Krčilová, PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.
14,00 – 14,10 hod. KOMUNIKACE MEZI ZDRAVOTNÍKEM A ŽENOU S PORUCHOU
PLODNOSTI. Bc. Ludmila Dlabolová. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.
14,10 – 14,20 hod. DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Univerzita
Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.
14,20 – 14,30 hod. POSTOJE A ZNALOSTI VŠEOBECNÝCH SESTER O ANTISEMITISMU.
Bc. Jitka Egermajerová, PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Univerzita Pardubice, Fakulta
zdravotnických studií.
14,30 – 14,40 hod. ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE O PACIENTY S PROŽITKEM
HOLOCAUSTU. PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Bc. Michaela Krčilová. Univerzita Pardubice,
Fakulta zdravotnických studií.
14,40 – 15,00 hod. COFFE BREAK
Sekce urgentní medicíny a medicíny katastrof 2. část
Moderují: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc., Mgr. Lucia Vrabelová
15,00 – 15, 10 hod. MOBBING NA PRACOVISKU ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY.
PhDr. Daniela Rybárová, PhD., PhDr. Ivana Argayová, Bc. Gabriela Jobbáďová. Prešovská univerzita
Prešov, Fakulta zdravotníckych odborov.
15,10 – 15,20 hod. DIFERENCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ PROFESE STUDENTY VŠ. Mgr. Tibor A.
Brečka, Mgr. Bc. Pavel Böhm. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínskeho
inženýrství.
Praha 17. 9. 2013
Stránka 9
AWHP 2013
15,20 – 15,30 hod. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S VÝKONEM SLUŽBY POSÁDEK
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Bc. Veronika K. Netušilová, MBA. Zdravotnická
záchranná služba Středočeského kraje.
15,30 – 15,40 hod. ANALÝZA RIZIK ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
KARLOVARSKÉHO KRAJE. Bc. Lenka Vavrová
1, 2
, MUDr. Robin Šín
1, 3, 4
, Mgr. Daniel
Šteindl3. 1. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Fakulta biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze. 2. Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany. 3. Zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje. 4. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.
15,40 – 15,50 hod. INHALAČNÍ TRAUMA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI. Bc.
Hanuš Wagner. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství.
15,50 – 16,00 hod. MOŽNOSTI NÁHRADY VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE
ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM. Mgr. Bc. Pavel Böhm, Mgr. Radka Dušková. České vysoké
učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství.
16,00 – 16,10 hod. NEUROGENNÍ ŠOK V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI. MUDr.
Robin Šín. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.
16,10 – 16,20 hod. INTRAOSEÁLNY PRÍSTUP V PREDNEMOCNIČNEJ NEODKLADNEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. PhDr. Ľudmila Miženková, PhD., PhDr. Martina Reľovská,
PhD., PhDr. Beáta Kollárová, PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov.
16,20 ZÁVĚR KONFERENCE
Sekce zdravotní péče 2. část
Moderují: PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., PhDr. Ivana Argayová
15,00 – 15,10 hod. PROJEVY SYNDROMU VYHOŘENÍ MEZI PRACOVNÍKY VYBRANÝCH
ODVĚTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., Mgr. Dana Hudečková. Vysoká škola
evropských a regionálních studií, o.p.s.
Praha 17. 9. 2013
Stránka 10
AWHP 2013
15,10 – 15,20 hod. SOCIÁLNÍ ASPEKTY NEDOSLÝCHAVOSTI ZPŮSOBENÉ DLOUHÝM
POBYTEM V HLUKU. Bc. Ivana Kosiarzová. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.
15,20 – 15,30 hod. NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY. Bc. Štěpánka Musilová, Ing. Jana Holá, Ph.D.,
Mgr. Martina Sieglová. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií.
15,30 – 15,40 hod. VLIV TENISU NA ENTEZOPATIE V OBLASTI LOKTE. Bc. Martina
Kyptová, Mgr. Rita Firýtová. Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií.
15,40 – 15,50 hod. OBEZITA A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ JAKO RIZIKOVÝ
FAKTOR. Mgr. Radka Dušková. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství.
15,50 – 16,00 hod. HODNOCENÍ LOKÁLNÍHO OZÁŘENÍ KONČETIN PRACOVNÍKŮ
BĚHEM MANIPULACE S ROZTOKEM 131I – NaI. Ing. Jana Hudzietzová, doc. Ing. Jozef
Sabol, DrSc., Ing. Marko
Fülöp, CSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
biomedicínského inženýrství.
16,00 – 16,10 hod. STANOVENÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE KONČETIN PRACOVNÍKŮ PŘI
MANIPULACI S RADIOFARMAKY ZNAČENÝMI RADIONUKLIDEM 18F. Ing. Jana
Hudzietzová, Ing. Marko Fülöp, CSc., doc. Ing. J. Sabol, DrSc. České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství.
16,10 – 16,20 hod. ANALÝZA INTERVENCIE PSYCHOLÓGA U ZDRAVOTNÍCKEHO
PERSONÁLU V DȎSLEDKU STRESU A ZÁŤAŽE. PhDr. Renata Knezović, PhD.1, doc. RNDr.
Katarína Kozlíková, CSc.1, PhDr. et. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.1, 2. 1. Univerzita Komenského
Bratislava, Lekárska fakulta. 2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství.
16,20 – 16,30 hod. SPIRITUALITA V RÁMCOCH VYBRANÝCH MODELOV VNÍMANIA
PSYCHICKÉHO ZDRAVIA. PaedDr. ThDr. Monika
Zaviš, PhD. Univerzita Komenského
Bratislava, Evanjelická bohoslovecká fakulta.
16,30 ZÁVĚR KONFERENCE
Praha 17. 9. 2013
Stránka 11
Download

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ASPECT S