NUMERIČKE METODE U FIZICI
smer: Fizika i informatika (F-218)
DOMAĆI
1. Napisati program za numeričko rešavanje diferencijalne jednačine:
′′′
2
′′
′
2
0
Jednačinu rešiti primenom Ojlerovog, Fejnamnovog, Verlovog, Bimanovog i Runge-Kuta metoda.
3, ′′ 0
7.
Početni uslovi: 0
4, ′ 0
Uporediti dobijena rešenja sa analitičkim i odrediti koje najmanje odstupa od analitičkog. Dobijena
rešenja i odstupanje od analitičkog prikazati grafički.
Analitičko rešenje ove jednačine ima oblik:
2
.
2. Napisati program za numeričko izračunavanje vrednosti integrala:
Za izračunavanje integrala koristiti Simpsonov metod, Kotove koeficijente i Montekarlo metod.
Izračunati odstupanje dobijenih rešenja od tačnog. Grafički prikazati dobijena rešenja i greške.
NAPOMENA:
•
•
•
Koristiti programski jezik po izboru
Sve numeričke metode primeniti u istom programu
Rešenje zadataka treba da sadrži odgovarajući kod, fajl sa rezultatima i grafički prikaz rešenja.
SEMINARSKI
Tema: Braunovsko kretanje
U okviru prezentacije numerički generisati faznu trajektoriju braunovske čestice u najprostijem slučaju
kada se kretanje odvija u jednoj dimenziji. Priložiti kod uz dodatna objašnjenja o korišćenim numeričkim
postupcima.
Rok za predaju urađenih domaćih zadataka i seminarskog je 11. februar 2012. godine. Odbrana
seminarskih radova će biti dogovarena nakon toga sa nastavnikom.
Download

NUMERIČKE METODE U FIZICI smer: Fizika i informatika (F