mr Miodrag Jandrić
UNAPREĐENJE ZAKONSKE REGULATIVE
TRŽIŠTA KAPITALA
TRŽIŠTE KAPITALA EVROPSKE UNIJE – ŠANSE I
PERSPEKTIVE REPUBLIKE SRPSKE
7. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
BANJALUČKE BERZE
Banja Luka, jun 2012.
Banja Luka, januar 2011.
dr Miodrag Jandrić
Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
DIREKTIVE EU IZ OBLASTI TRŽIŠTA KAPITALA
Direktiva o prospektu
Direktiva o adekvatnosti
kapitala investicionih
društava i kreditnih
institucija
Direktiva o nadoknadi
štete za investitore
Direktiva o tržištu finansijskih
instrumenata (MiFID)
Direktiva o transparentnosti
Direktive
EU
Direktiva o trgovanju
zasnovanom na insajd
informacijama i
manipulaciji na tržištu
(zloupotrebi na tržištu)
Direktiva o ponudama za
preuzimanje
Direktiva o usklađivanju zakona, uredbi i upravnih
propisa koje se odnose na društva za zajednička
ulaganja u prenosive hov (UCITS)
2
1. ZAKON O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti
Službeni glasnik Republike Srpske, br. 30/12 od 02.04.2012. godine
Najvažnije izmjene :
1
Pojmovna
određenja
2
Primarno
tržište
3
Povlačenje
akcija i
zatvaranje
akcionarskih
društava
4
5
Unapređenje
poslova
Nadzor na
tržištu
3
1. Pojmovna određenja
Javno
društvo
• privredno društvo koje je kao emitent hartija od vrijednosti uspješno izvršilo
najmanje jednu javnu ponudu hartija od vrijednosti i kojem je Komisija odobrila
prospekt za emisiju hartija od vrijednosti, odnosno prospekt za uvrštenje hartija
od vrijednosti na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište
• fizička i pravna lica koja su međusobno povezana vlasništvom na kapitalu ili
upravljanjem kapitalom ili na drugi način radi postizanja zajedničkih poslovnih
ciljeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati
Povezana
na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica
lica
• pojam usklađen je sa odredbama Zakona o privrednim društvima,
• svako posredno ili neposredno učešće u brokersko-dilerskom društvu, berzi ili
Registru koje predstavlja 10% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim
Kvalifikov
pravima, ili koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje
ano
brokersko-dilerskim društvom, berzom ili Registrom
učešće
• U skladu sa ISO 10962
Klasifikaci • CFI kod i ISIN broj hartija od vrijednosti
ja hov
4
2. Primarno tržište
5
4
3
2
1
Uvodi se pojam
kvalifikovanih
investitora, pri
čijem sticanju
emitenti hartija
od vrijednosti u
javnoj ponudi
nisu obavezni
da objave
prospekt
Registar
kvalifikovanih
investitora u
Republici
Srpskoj vodi
Komisija
Izmjena
odredbi koje se
odnose na
emisije bez
obaveze
objavljivanja
prospekta
Preliminarni
prospekt, u
cilju ispitivanja
interesa
investitora za
predmetnu
emisiju
Odbijanje
zahtjeva za
odobrenje
prospekta kada
emitent ne
ispunjava svoje
obaveze koje se
odnose na
obavještavanje
javnosti i
objavljivanje
informacija
5
3. Povlačenje akcija i zatvaranje akcionarskih društava
Uvođenje čl. 61a. i 187a. kojim se definišu uslovi pod kojim:
• javnom društvu prestaje svojstvo emitenta i
• povlačenja akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti sa berze, odnosno
drugog uređenog javnog tržišta
Zatvaranje akcionarskih društava, kumulativni uslovi:
• da ima manje od 100 akcionara,
• da je u periodu od godinu dana koji prethodi godini u kojoj je donesena odluka
ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa berze,
odnosno drugog uređenog javnog tržišta iznosio manje od 0,5% od njihovog
ukupnog emitovanog broja i
• da je u najmanje šest mjeseci istog perioda ostvareni mjesečni obim prometa
takvim akcijama na berzi, odnosno drugom uređenom javnom tržištu, iznosio
manje od 0,05% od njihovog ukupnog emitovanog broja.
Saglasnost Komisije
Pravo nesaglasnih akcionara
6
4. Unapređenje poslova na tržištu kapitala
1.
Berzanski
posrednici
• Klijenti
berzanskih
posrednika, uzimajući u
obzir njihovo znanje,
iskustvo,
finansijsku
situaciju i investicione
ciljeve:
1. mali investitori,
2. profesionalni investitori
• poslovi podrške tržištu –
u ime i za račun prof. Inv.,
• upravljanja portfeljom i
na tržištu izvan Republike
Srpske
2.
Berza
3.
Registar
• omogućuju berzi da
se nametne kao aktivan
učesnik u procesu
povezivanja sa
berzama iz regiona,
• organi berze u
skladu sa ZPD,
• ulaganja berze
• djelatnost berze:
• organi Registra u
skladu sa ZPD,
• ulaganja Registra
• djelatnost Registra
• dostupnost podataka
• akcionari Registra
•Softver, edukacija i
regionalni obračun
• 3 službena berzanska
i slobodno tržište
7
5. Nadzor na tržištu kapitala
Manipulacija Pravilnik
Izvještavanje i
mandat
Komisije
Ovlašćenja u
nadzoru
(elektronska
sredstva
komunikacije)
8
Najvažnije
izmjene:
Izmjene i dopune Zakona u
završnoj fazi
2. ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA
- Vrste investicionih fondova
- Sticanje kvalifikovanog učešća akcija,
odnosno udjela DU – podobnost akcionara
- Povezana lica
- Organizacija rada DU
- Ograničenja ulaganja IF
- Transakcije sa povezanim licima
- Povećanje kapitala IF – samo novoosnovani
- Održavanje skupštine glasovima prisutnih i
predstavljenih akcionara
- Izmjene u poslovanju otvorenih investicionih
fondova
- Nadzor nad radom DU
- Obavezna transformacija ZIF-ova
9
Izmjene u poslovanju OIF
2.
Udjeli se
mogu
uvrstiti
na berzu
1.
Udio
dematerijalizovana
hov
3.
Uslovi za otkup
in specie
4.
Privremeno
obustavljanje
otkupa udjela
5.
Registar udjela
vodi DU ili
CRHOV
6.
Ako su udjeli na
berzi, obavezno
i u CR HOV
10
Nadzor nad radom DU
1.
Nadležnost
Komisije
6.
Pregled
poslovanja
2.
Način vršenja
nadzora
3.
Nadzorne mjere
5.
Izvještavanje
4.
Naknada za
nadzor
11
Obavezna transformacija ZIF-ova
• ZIF-ovi nastali
transformacijom
PIF-ova u roku
od dvije godine
da uskladi
poslovanje sa
Zakonom
• Otvaranje u
prvoj godini
poslije otvaranja
najmanje četiri
puta
1.
2.
4.
3.
• Preoblikovanje
u otvoreni
investicioni fond
u roku od
slijedeće dvije
godine
• Udjeli se
obavezno
uvrštavaju na
berzu
12
dr Miodrag Jandrić
7. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
BANJALUČKE BERZE
Banja Luka, jun2012.
Download

Prezentacija za odbranu magistraskog rada