TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I.
YARIYIL
MAT 105 Matematik-I (4-1) 4,5
Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları, Türev Uygulamaları, İntegral,
İntegral Uygulamaları, İntegral Teknikleri, Parametrik Eşitlikler ve Polar Koordinatlar,
Sonsuz Diziler ve Seriler.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
George B. Thomas, Mauri D. Weir, Joel R. Hass, Thomas Calculus (2004), C. H. Edwards,
Jr., David E. Penny (1998)
FİZ 103 Fizik-I (3-2) 4
Ölçme; vektörler, Bir boyutlu hareketler, Yüzey hareketi, Parçacıkların Dinamiği, İş ve
Enerji, Kinetik Rotasyon, Osilasyonlar. Kütle Çekimi, Akışkanlar mekaniği, Isı Transferi ve
Termodinamiğin ilk kuralı, Gazların Kinetik teorisi, Termodinamiğin ikinci kuralı.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Raymond A. Serway & John. W. Jewet, Jr, “PHYSICS for Scientists and Engineers”, 6th
Edition (2004)
BİL 105 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (1-0) 1
Problemlerin Bilgisayarla Çözümü, Algoritmanın tanımı, Problem analizleri ve algoritma
tasarımı, Akış Diyagramları, Algoritma Geliştirme ve Uygulamaları, Algoritmadan
Programlamaya Geçiş, Programlama Ortamı (Yazı biçimleme (editing), hesaplama
(computing), debugging (hata ayıklama)), Veri Türleri, Operatörler, Giriş/Çıkış
(input/output), Yapısal Programlama, program kontrol elemanları ve döngüler,
Altprogramlama, Geçiş parametreleri, Diziler ve Dizi işlemleri.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Donald E. Knuth, Art of Computer Programming, Volume 1 and 2, (3rd Edition) AddisonWesley, (2005)
BİL 111 Programlamaya Giriş (3-3) 4,5
Programlama temelleri, Veri tipler ve temel giriş çıkış komutları, Komut Satırları ve ifadeler, Şartlı
dallanma yapıları (if, switch-case), Döngüler (do-while, while, for), İteratif ve Rekürsif programlama
teknikleri, Fonksiyonlar ve parametre geçişi (Functions: Inline, Overloading, Template, Static &
Reference Variables), İşaretçiler ve dinamik bellek ayırma, Tek ve Çok boyutlu diziler, Kayıt yapıları,
Girdi/Çıktı (Input / Output) akışı, Dosya sistemleri ve dosyalama işlemi, Nesne tabanlı programlamaya
giriş.
Ders Kitabı: C++ How to Program (Early Objects Version), 9/E, Paul Deitel & Harvey
Deitel, Pearson, ISBN-10: 0133378713, ISBN-13: 9780133378719, 2014.
ING 111 İngilizce-I (0-8) 4
This course is designed for undergraduate students who have entered the program with
minimal background in English. The students will study the A1 level of a textbook series,
which will help students developing their English language proficiency in reading and writing
by exploring situations and contexts related to daily life. Some topics that will be taught
during the lessons are : Adjectives: common and demonstrative, Adverbs of frequency,
Comparatives and superlatives, Going to, How much/how many and very common
uncountable nouns, I’d like, Imperatives (+/-), Intensifiers - very basic Modals:
can/can’t/could/couldn’t, Past simple of “to be”, Past Simple, Possessive adjectives,
Possessive s, Prepositions, common, Prepositions of place, Prepositions of time, including
in/on/at, Present continuous, Present simple, Pronouns: simple, personal Questions There
is/are, To be, including question+negatives, Verb + ing: like/hate/love
Ders Kitabı
Speak Out Elementary
ING 113 İngilizce-II (2-0) 2
This course is designed for undergraduate students who have entered the program with
minimal background in English. The students will study the A1 level of a textbook series,
which will help students developing their English language proficiency in listening and
speaking by exploring situations and contexts related to daily life. Some topics that will be
taught during the lessons are : Adjectives: common and demonstrative, Adverbs of frequency,
Comparatives and superlatives, Going to, How much/how many and very common
uncountable nouns, I’d like, Imperatives (+/-), Intensifiers - very basic Modals:
can/can’t/could/couldn’t, Past simple of “to be”, Past Simple, Possessive adjectives,
Possessive s, Prepositions, common, Prepositions of place, Prepositions of time, including
in/on/at, Present continuous, Present simple, Pronouns: simple, personal Questions
There is/are, To be, including question+negatives, Verb + ing: like/hate/love
Ders Kitabı
Q-Skills L&S Intro
TDL 100 Türk Dili (4-0) 4
Dilin tanımı, özellikleri, yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk
dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi’nin gelişimi, Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları
ve görüşleri, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama, dil politikaları. Türk dilinin ses ve şekil
bilgisi, Türkçe’nin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı
edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri, sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete,
dergi çalışmaları ve uygulamaları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
M. Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları (1997), M. Kaplan, Kültür
ve Dil, İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) (1993)
II.
YARIYIL
MAT 106 Matematik-II (4-1) 4,5
Koordinat sistemleri, Eğriler ve eşitlikleri, Doğrusal eşitlikler, Kuadratik eşitlikler, Parametrik
eşitlikler (denklemler), Polar eşitlikler, Analitik geometri uzayı, Çok-değişkenli fonksiyonlar,
Limitler ve süreksizlikler, Çok-değişkenli fonksiyonların türevleri, Çoklu integral.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
George B. Thomas, Mauri D. Weir, Joel R. Hass, Thomas Calculus (2004), C. H. Edwards,
Jr., David E. Penny (1998)
FİZ 104 Fizik-II (3-2) 4
Yük ve cisimler, Elektrik alanı ve Gauss kuralı, Elektriksel potansiyel, Kapasitörler ve
dielektrikler, Akım ve direnç, Elektromanyetik güç ve elektrik devreleri, Manyetik alan ve
Amper kuralı, Faraday kuralı, Endüktans ve L-C-R devreleri, Katıların manyetik özellikleri,
Alternatif Akımlar. Elektromanyetik dalgalar, Optik, Dalga optiği ve kırılma, Saçılma, Işık ve
Kuantum fiziği.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Raymond A. Serway & John. W. Jewet, Jr, “PHYSICS for Scientists and Engineers” 6th
Edition (2004), David Halliday, Robert Resnick, John Willey & Sons, “Extended,
Fundamentals of Physics” 6th Edition (2000)
BİL 112 Nesneye Yönelik Programlama (3-3) 4,5
Sınıflar ve Veri soyutlama (Classes and Data Abstraction), Sınıf Yapıları: Bileşik sınıf yapıları,
Arkadaşlık, Dinamik Bellek Yönetimi (Composition, Friends, Dynamic Memory Management, Nested
Classes), Operatör Yükleme (Operator Overloading), Kalıtım/Miras (Inheritance), Sanal Fonksiyonlar
ve Çok biçimlilik/Çoklu İşlev (Virtual Functions and Polymorphism), Şablonlar (Templates), İstisna
Yönetimi/Kural Dışı Durum İşleme (Exception Handling), Hibrit uygulamalar
Ders Kitabı: C++ How to Program (Early Objects Version), 9/E, Paul Deitel & Harvey
Deitel, Pearson, ISBN-10: 0133378713, ISBN-13: 9780133378719, 2014.
ING 112 İngilizce-III (0-8) 4
This course is designed for undergraduate students who have basic background knowledge in
English. The students will study the A2 level of a focused textbook , which will help students
develop their English language proficiency in reading and writing by exploring situations and
contexts related to daily life. Some topics that will be taught during the lessons are :
Adjectives – comparative, – use of than and definite article, Adjectives – superlative – use of
definite article, Adverbial phrases of time, place and frequency – including word order
Adverbs of frequency, Articles – with countable and uncountable nouns, Countables and
Uncountables: much/many, Future Time (will and going to), Gerunds, Going to, Imperatives,
Modals – can/could, Modals – have to, Modals – should, Past continuous,
Past simple, Phrasal verbs – common, Possessives – use of ‘s, s’, Prepositional phrases (place,
time and movement), Prepositions of time: on/in/at, Present continuous, Present continuous
for future, Present perfect, Questions, Verb + ing/infinitive: like/ want-would like, Whquestions in past, Zero and 1st conditional
Ders Kitabı
Q-Skills R&W 1
ING 114 İngilizce-IV (2-0) 2
This course is designed for undergraduate students who have basic background knowledge in
English. The students will study the A2 level of a focused textbook , which will help students
develop their English language proficiency in listening and speaking by exploring situations
and contexts related to daily life. Some topics that will be taught during the lessons are :
Adjectives – comparative, – use of than and definite article, Adjectives – superlative – use of
definite article, Adverbial phrases of time, place and frequency – including word order
Adverbs of frequency, Articles – with countable and uncountable nouns, Countables and
Uncountables: much/many, Future Time (will and going to), Gerunds, Going to, Imperatives,
Modals – can/could, Modals – have to, Modals – should, Past continuous,
Past simple, Phrasal verbs – common, Possessives – use of ‘s, s’, Prepositional phrases (place,
time and movement), Prepositions of time: on/in/at, Present continuous, Present continuous
for future, Present perfect, Questions, Verb + ing/infinitive: like/ want-would like, Whquestions in past, Zero and 1st conditional
Ders Kitabı
Q-Skills L&S 1
AİT 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4-0) 4
Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa gelişmeleri, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali,
Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, II. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve
Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşının Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin
paylaşılması, Milli Mücadele hazırlık dönemi, Kongreler, Sivas Kongresi, Son Osmanlı
Mebusan Meclisi ve Misak-I Milli, TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması, Lozan
Antlaşması, dış politika. Siyasi inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı,
Halifeliğin kaldırılması, Atatürk döneminde kurulan ve TBMM’de temsil edilen siyasi fırkalar
ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılâbı ve yeni hukuk düzeni, eğitim
alanındaki inkılâplar, kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılâp hareketleri,
ekonomik alanda inkılâplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve
bütünleyici ilkeler, Atatürk sonrası Türkiye.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı'nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl
Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara (1997), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara (1997), Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara (1997)
III.
YARIYIL
BİL 205 Veri Yapıları (3-2) 4
Veri yapılarının sınıflandırması, Bellek ve zaman konuları. Bağlı listeler, yığıtlar ve
kuyruklar, ağaç yapıları, graflar. Temel veri yapılarının gerçekleştirilmeleri. Özyineli
(recursive) uygulamalar.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (Third Edition) (2006)
MAT 203 Mühendislik Matematiği I (4-1) 4,5
Doğrusal denklem sistemleri, matrisler, vektör uzayı, matris işlemleri, vektörler ve matrisler,
tersi alınabilen matrisler, temel satır işlemleri ve merdiven form, determinantlar ve özellikleri,
determinant açılımları, lineer dönüşümler ve özelikleri, dönüşümlerin matrislerle gösterimi ve
taban dönüşümleri, bir lineer dönüşümün rankı, lineer denklem sistemleri ve çözüm uzayları,
özdeğerler, özvektörler. Birinci dereceden diferansiyel denklemler, Doğrusal sabit katsayılı
diferansiyel denklemler
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Steven Leon, “Linear Algebra with Applications” 6th Ed. (2001)
BİL 215 Ayrık Matematik (3-0) 3
Önermeler mantık ve deliller, Set teorisi, İlişkiler ve fonksiyonlar, Cebirsel yapılar, Gruplar
ve yarı-gruplar, Kafes yapılar ve Boole Cebri, Grafik teorisi, Algoritmalar ve Turing
makineleri.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
K. H. Rosen, Ayrık Matematik ve Uygulamaları, McGraw-Hill (1999)
ING 211 İngilizce-V (2-4) 4
This course is designed for undergraduate students who have started B1 Level in English. The
students will study the B1 level of a textbook series, which will help students develop their
English language proficiency in reading and writing by exploring situations and contexts
related to daily life and develop their foreign language into B1+ Level English. Some topics
that will be taught during the lessons are :
Adverbs, Broader range of intensifiers such as too, enough, Comparatives and superlatives,
Complex question tags, Conditionals, 2nd and 3rd, Connecting words expressing cause and
effect, contrast etc., Future continuous, Modals - must/can’t deduction, Modals – might, may,
will, probably, Modals – should have/might have/etc, Modals: must/have to, Past continuous,
Past perfect, Past simple, Past tense responses, Phrasal verbs, extended, Present perfect
continuous, Present perfect/past simple, Reported speech (range of tenses), Simple passive,
Wh- questions in the past, Will and going to, for prediction
Ders Kitabı
Q-Skills R&W 2
ING 213 İngilizce-VI (0-4) 2
This course is designed for undergraduate students who have started B1 Level in English. The
students will study the B1 level of a textbook series, which will help students develop their
English language proficiency in listening and speaking by exploring situations and contexts
related to daily life and develop their foreign language into B1+ Level English. Some topics
that will be taught during the lessons are :
Adverbs, Broader range of intensifiers such as too, enough, Comparatives and superlatives,
Complex question tags, Conditionals, 2nd and 3rd, Connecting words expressing cause and
effect, contrast etc., Future continuous, Modals - must/can’t deduction, Modals – might, may,
will, probably, Modals – should have/might have/etc, Modals: must/have to, Past continuous,
Past perfect, Past simple, Past tense responses, Phrasal verbs, extended, Present perfect
continuous, Present perfect/past simple, Reported speech (range of tenses), Simple passive,
Wh- questions in the past, Will and going to, for prediction
Ders Kitabı
Q-Skills L&S 2
IV.
YARIYIL
BİL 222 Algoritmalar (4-0) 4
Asimptotik gösterim, Böl ve Yönet (divide and conquer) yaklaşımı, Tekrarları çözme: yerine
koyma, master metodu, Sınır (bounding) toplamlar, Rastgele hızlı sıralama (quicksort) analizi,
Ortalama ve sıra istatistikleri, Heap’ler: heapsort, öncelik kuyrukları, Doğrusal zamanda
sıralama, Dinamik programlama, Açgözlü (Greedy) algoritmaları, Amortize edilmiş analiz:
toplam (aggregate), hesaplama (accounting), potansiyel metotlar, dinamik tablolar, Temel graf
algoritmaları: breadth-/depth-first arama, topolojik arama, kuvvetli şekilde bağlı bileşenler.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
EEM 207 Mantık Devreleri (3-2) 4
Sayı sistemleri. Boole Cebri, mantık fonksiyonları ve sadeleştirme yöntemleri. Kapılarla
mantık tasarım. Birleşik (Combinational) devreler, Toplayıcılar, MUX, DEMUX, Kodlayıcı,
Kodçözücü, vb. Sıralı ya da Ardışık (Sequential) devreler, İki durumlular (Flip-Flop’lar),
Sıralı sayıcı devreleri, kaydırma yazmaçları (shift registers), Bellek elemanları, PDL, PLA,
PAL devreleri, Bilgisayarda aritmetik mantık, bellek ve kontrol birimleri, mini ve
mikrobilgisayar sistemleri.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
M. Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, 3rd Edition,
Prentice-Hall, (2004)
MAT 204 Mühendislik Matematiği-II (4-1) 4,5
Birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemler, Tam ve tekil çözümler, Birinci dereceden
denklemlerin tam çözümleri ve sağlaması, Yüksek dereceden doğrusal diferansiyel
denklemlerin açık çözüm yöntemleri, tanımlanmamış sabitler ve değişken parametreler,
derece düşümü, doğrusal diferansiyel denklemlerin seri çözümleri.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
V. I. Arnold, Ordinary Differential Equations, MIT Press (1978)
ING 212 İngilizce-VII (2-4) 4
This course is designed for undergraduate students who have B1+ Level in English. The
students will study the upper- intermediate level of an integrated textbook series, which will
help students develop their English language proficiency in reading and writing by exploring
situations and contexts related to daily life and develop their foreign language into B2 Level
English. Some topics that will be taught during the lessons are : Adjectives and adverbs,
Future continuous, Conditionals, Modals, Modals of deduction and speculation, Narrative
tenses, Passives, Past perfect, Phrasal verbs, extended, Reported speech, Will and going to,
for prediction, Would expressing habits, in the past
Ders Kitabı
Q-Skills R&W 3
ING 214 İngilizce-VIII (0-4) 2
This course is designed for undergraduate students who have B1+ Level in English. The
students will study the upper- intermediate level of an integrated textbook series, which will
help students develop their English language proficiency in listening and speaking by
exploring situations and contexts related to daily life and develop their foreign language into
B2 Level English. Some topics that will be taught during the lessons are : Adjectives and
adverbs, Future continuous, Conditionals, Modals, Modals of deduction and speculation,
Narrative tenses, Passives, Past perfect, Phrasal verbs, extended, Reported speech, Will and
going to, for prediction, Would expressing habits, in the past
Ders Kitabı
Q-Skills L&S 3
V.
YARIYIL
MAT 303 Olasılık Ve İstatistik (4-0) 4
Klasik sonlu uzayda olasılık, Koşullara bağlı olasılık, Bayes teoremi, Düz bağımsızlık, Bazı
olasılık modelleri, Ölçülebilir fonksiyonlar ve rastgele değişkenler, Dağılımlar, Ayrık ve
Mutlak sürekli dağılımlar, Rastgele değişkenlerin dönüşümleri, Koşullu dağılımlar,
Matematiksel beklentiler: aritmetik ortalama, varyans, moment üreten fonksiyonlar,
Karakteristik fonksiyonlar, Koşullu beklenti, Sınırlayıcı Dağılımlar.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Jean Jacod and Phillip Protter “Probability Essentials”, Springer, 2nd Edition, (2003)
BİL 315 Bilgisayar Ağları (3-2) 4
OSI ve TCP/IP modelleri ile internet mimarisine genel bakış, Paket anahtarlamalı ve devre
anahtarlamalı ağ teknolojileri, Uygulama Katmanı: Soket programcılığına giriş, uygulama
katmanı protokolleri: DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3 ve akranlı ağlar. Aktarım Katmanı:
Güvenilir veri transferi prensipleri, TCP ve UDP protokolleri, akış kontrolü ve sıkışıklık
kontrolü. Ağ Katmanı: Yönlendiricilerin yapısı, IP protokolü ve adresleme, Yönlendirme
Algoritmaları: Hat Durumu, Uzaklık Vektörü, Hiyerarşik yönlendirme, İnternet’te
yönlendirme: RIP, OSPF, BGP protokolleri, Broadcast ve multicast yönlendirme veri
bağlantısı protokollerine ve yerel alan ağlarına giriş: Ethernet ve IEEE 802.11 protokolleri,
Veri bağı servisleri ve protokolleri: Hata bulma ve düzeltme teknikleri, çoklu erişim
protokolleri ve rastgele erişim protokolleri: veri bağı katmanı adreslemesi, yerel alan ağları:
Ethernet, IEEE 802.11, PPP, Anahtarlar, Köprüler, Erişim noktaları, ADSL modemler,
Fiziksel katman ve veri iletişimi: Modülasyon teknikleri, Kablolu ve kablosuz iletişim, Veri
kodlama ve kanal kapasitesi, Nyquist ve Shannon ilişkileri, Arabirim standartları, Telefon
sistemi, Anahtarlama, ISDN, ATM, SDH, Hücresel sistemler ve uydular, LAN anahtarlama,
WAN erişim ve ağ tasarımları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 3rd edition (1996)
BİL 311 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (4-0) 4
Veri organizasyonu, Problem tanımı, Varlık (Entity) ve İlişki (Relationship) (ER) kavramları,
Özellikler (attributes), Verinin ER modellemesi, ER diyagramlarının problem tanımlarından
elde edilmesi, ER diyagramlarının SQL tablolara dönüştürülmesi, İlişkisel cebir, Birleşim,
Bölme, Kesişim, Filtreleme işlemleri, Veri tanımı ve sorgulama dilleri, Temel SQL veri
işleme ve veri tanımı komutları, Tek ve çoklu-tablo sorgulamaları, Bölme, Normalizasyon,
Veritabanı güvenliği, Saklı alt yordamlar (stored procedures), Tetikleyiciler, Kısıtlar,
İndeksleme, ODBC, ADODB, Eşzamanlılık (concurrency) ve işlem (transaction) yönetimi,
Kitleme (locking), Sorgulama (query) optimizasyonu, Tam-metin (full-text) arama, Dağıtık
veri tabanları, Nesne yönelimli veri tabanları, XML veri tabanları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Yılmaz Kaya, Ramazan Tekin, Veritabanı ve Uygulamaları, Papatya Yayıncılık (2007)
EEM 208 Mikroişlemciler (3-3) 4,5
Mikroişlemci sistemlerinde temel elemanlar. Yönerge ya da komut formatları, Adresleme
teknikleri. Mikroişlemci örnekleri ile Assembler dili, Adreslemenin ayrıntılı ele alınması,
Yönerge yürütme (execution), Veri gösterilimi ve program kodlama ve hata ayıklama,
Mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Stiffler, “Design with Microprocessors for Mechanical Engineers”, Mc-Graw Hill, (2003)
ING 301 Akademik İngilizce-I (3-0) 3
The objective of this course is to develop students’ language skills to read and comprehend
written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities.
Students will also be required to design and implement a research or a project in their
disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral
presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in
their prospective professions is the expected outcome of these courses.
VI.
YARIYIL
BİL 304 Biçimsel Diller Ve Otomata Teorisi (3-0) 3
Otomatların ve biçimsel dillerin sınıflandırması. Sonlu durum makineleri: Mealy ve Moore
modelleri. Düzenli diller ve sınırlamaları. Tape otomatı. Yığın yapılı (push-down) otomat ve
içerik bağımsız (context-free) gramerler. Normal-form gramerler. İçerik bağımsız diller.
Turing makineleri, Halting problemi ve çözümsüzlük. Özyineli (recursive) fonksiyonlar.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Michael Sipser, Introduction to the Theory of Computation (2nd Edition), Thomson Course
Technology, 2006.
BİL 308 İşletim sistemleri (3-2) 4
İşletim sistemlerinin gelişimi, Eş zamanlı prosesler, CPU zaman planlaması (scheduling),
proses senkronizasyonu, kritik bölge problemi. Ölümcül kilitlenmeye (deadlock) mani olma
(prevention), Önleme (avoidance), Sezme (detection) ve Kurtarma (recovery), Bellek
yönetimi: Karşılıklı yer değiştirme (swapping), Çoklu bölüntüler (multiple partitions),
Sayfalama (paging), Bölütleme (segmentation), Sanal bellek, Sayfa yer değişimi (page
replacement) algoritmaları, Dosya sistem yapıları, Tahsisat (allocation) metotları, Dizin
(directory) gerçekleştirmesi. Giriş/çıkış arabirimleri, İkinci saklama (secondary storage)
yapısı, Koruma ve güvenlik, İşletim sistemi örnek çalışmaları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts (9th
edition), John Wiley & Sons, (2014)
BİL 310 Yazılım Mühendisliği (3-2) 4
Yazılım mühendisliğine genel bakış, Yazılım yaşam döngüsü, Yazılım geliştirme süreçleri,
UML ve tasarım kalıpları (design patterns) ile modelleme, Proje yönetimi ve yazılım
geliştirme ekip organizasyonu, gereksinimler toplama ve analizi, Sistem tasarımı, Nesne
tasarımı, Yazılım testi, Yazılım mühendisliği kavramları, öğrencilerin bir UML modelleme ve
gerçekleştirme aracı kullanarak, bir sistemin tanımlanmasından ve tasarımından programını
geliştirecekleri, basit olmayan bir ekip projesi ile gerçekleştirilir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Ian Sommervill, Software Engineering, Addison Wesley, (2000)
ING 302 Akademik İngilizce-II (3-0) 3
The objective of this course is to develop students’ language skills to read and comprehend
written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities.
Students will also be required to design and implement a research or a project in their
disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral
presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in
their prospective professions is the expected outcome of these courses.
VII.
YARIYIL
BİL 403 Mühendislik Tasarımı-I (0-4) 2
Bu bir öğrencinin danışmanı gözetiminde yapacağı bağımsız bir çalışmadır: Bu, bitirme
projesi için uygun bir potansiyel çalışma alanını tanımlama ve keşfetme üzerine bir
araştırmayla başlar. Bunun içinde, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği içinde seçilmiş çalışma
alanlarından spesifik bir problemin tanılaması yer almalıdır. Bu çalışmanın sonuçları,
gerçekleşecek fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler ve bir ayrıntılı görevler
planı da dahil bir tasarım proje önerisi ve de sözlü sunum biçiminde sunulmalı ve
belgelenmelidir.
ING 401 Mesleki İngilizce-I (3-0) 3
This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills
that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience
they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help
students develop communication skills in English which will enable them to use English more
confidently in different situations in the workplace. Particular attention will be given to
develop students’ language abilities required in their future professions in the areas of
communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet,
computer programmes and understanding related legal texts.
VIII. YARIYIL
BİL 404 Mühendislik Tasarımı-II (0-4) 2
Dersin amacı, bir önceki dönem BİL 411' de, tasarlanarak önerilen donanım projeleri veya
donanım ile ilgili yazılım projesi uygulamasını gerçekleştirme ve sonuçlarını sözlü ve yazılı
olarak sunmaktır. Ya tasarım ve donanım yapısı ya da yazılım temel mühendisliğini dikkate
alır bir projenin gerçekleştirilmesine itina ile çalışılır.
ING 401 Mesleki İngilizce-II (3-0) 3
This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills
that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience
they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help
students develop communication skills in English which will enable them to use English more
confidently in different situations in the workplace. Particular attention will be given to
develop students’ language abilities required in their future professions in the areas of
communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet,
computer programmes and understanding related legal texts.
TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER
BİL 451 Bilgisayar Grafik (3-0) 3
Örneklenmiş ve sentezlenmiş görüntü: Görüntü modelleri, örnekleme ve nicemleme. Görüntü
edinimi, donanımı, stereo görüntü ve üç boyutlu model oluşturma. Eğriler için modelleme
teknikleri, yüzeyler ve katılar. Temel dönüştürme (rendering) tekniklerine bakış. Reflectance
ve aydınlatma (illumination) modelleri. Doku ve ortam haritalama. Gelişmiş dönüştürme
(rendering) teknikleri: ışın izleme (ray tracing), hacim dönüştürme (volume rendering),
radyosite, doku prosedürü.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 452 Biyoinformatik Algoritmaları (3-0) 3
Biyolojik sistemler, algoritmalar, karmaşıklık analizi, optimal algoritmalar, genetik
algoritmalar, dinamik programlama algoritmaları, Buluşsal (heuristic) çözümler, (Açgözlü)
greedy algoritmalar, Dizgi (string) algoritmaları, graf algoritmaları, sınıflama teorisi, Markov
modelleri.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 453 Mobil Ve Kablosuz Ağlar (3-0) 3
Kablosuz iletişim (fiziksel katman), kablosuz ortama erişim (veri bağı katmanı),
telekomünikasyon sistemleri (GSM/GPRS/UMTS, DECT, TETRA gibi), kablosuz yerel alan
ağları (IEEE 802.11, Bluetooth), mobil ağ katmanı (Mobil IP, DHCP), mobil aktarım katmanı
(kablosuz üzerinde TCP), mobil uygulama desteği ve kablosuz programlama.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir
BİL 454 Xml Ve Web Servisler (3-0) 3
XML ve ilgili teknolojilerde temel kavramlar: XML, DTD, XSD, XPath ve XSLT. DOM,
SAX ve XSLT API’leri kullanılarak uygulama geliştirme. SOAP, WSDL, UDDI, JAX-RPC
ve SAAJ kullanarak web servisleri geliştirme.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 455 Çoklu Medya Sistemleri (3-0) 3
Resimler, metin, görüntü ve ses gibi farklı ortamlardan gelen verilerin gösterilimi,
sıkıştırılması, saklanması ve alınması. Çoklu-medya dosya formatları, çoklu-medya
programlama API’leri, çoklu-medya uygulamaları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
EEM 460 Sayısal İmge İşleme (3-0) 3
Sayısal görüntüler, örnekleme ve görüntülerin nicemlenmesi, aritmetik operasyonlar, gri
seviyeli işlemler, uzaklık ölçümleri, görüntü sıkıştırma teknikleri, bağlanabilirlik, görüntü
dönüşümleri, zenginleştirme, restorasyon, bölütleme, gösterilim ve tasvir.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 457 E-ticaret (3-0) 3
Kurumsal ve yönetim açısından bilgi sistemleri, karar verme sistemleri, veritabanı sistemleri.
Veri ambarları ve veri madenciliği. Elektronik ticaretin teknoloji altyapısı: Internet, bilgisayar
sistemleri, kablolu ve kablosuz ağ sistemleri, haberleşme teknolojileri. Internet ekonomisi ve
iş modelleri, Internet güvenliği, Internet’in sosyal, hukuksal ve kamusal konuları. Web-tabanlı
iş örnekleri. Web tabanlı işler için iş planı oluşturma.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 458 Web Programlama (3-0) 3
Internet için bilgisayar programcılığı ve sunucu-tarafındaki programcılığın temelleri. Çeşitli
markup (HTML, CSS, XHTML, XML) ve scripting (PHP, JavaScript, Perl gibi) dilleri. Web
program geliştirmesi için önemli bir sunucu-tarafı teknolojisi (PHP/C#/ASP.NET veya
Servlets/JSP/JSF/Java/JEE) kullanılır. Web sunucuları ve uygulama sunucuları. Veri tabanları
ile etkileşim: SQL, ODBC, ADO.NET veya JDBC. Zengin internet uygulamaları geliştirmek
için Ajax, Flash ve Web Servisler gibi yeni web teknolojiler.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 459 Simülasyon Ve Modelleme (3-0) 3
Simülasyona giriş, manuel ve elektronik tablo simülasyonu, event-list/time-advance
algoritması, istatistiksel simülasyon modelleri, rasgele sayı üretimi, rastsal değişken üretimi,
girdi modelleme, çıkış analizi, Bir simülasyon program paketini kullanarak laboratuar
uygulamaları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 460 Paralel Programlama (3-0) 3
Paralel makineler, paralel algoritmalar, MPI ile paralel programlama, verimlilik.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 461 Kriptolojiye Giriş (3-0) 3
Şifrelemeye Giriş ve Tarihçesi, akış şifreleme, blok şifreleme, Veri Şifreleme Standardı
(DES), 3DES, Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), Blok şifrelere saldırılar, Genel anahtar
şifrelemesi ve Altyapı, Temel sayılar teorisi, Büyük sayı aritmetiği, Diffie-Hellman anahtar
değişimi, El Gamal şifreleme, RSA, RSA üzerine hücumlar, mesaj bütünlüğü, karma
(hashing), dijital imzalar, eliptik eğri kriptografi ve sertifikaları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 462 Yapay Zeka (3-0) 3
Yapay Zeka program dillerine giriş. Temel Yapay Zeka problem çözüm teknikleri. Buluşsal
(Heuristic) araştırma ve oyun oynama. Bilgi gösterilimi (Knowledge representation),
Planlama, Uslamlama (reasoning), Karar verme teknikleri, Uzman sistemler, Mantık ve
teorem ispatı.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 463 Bulanık Mantık (3-0) 3
Bulanık kümelerin temel kavramları ve bulanık mantık. Bulanık küme operatörleri. Bulanık
ilişki ve onların bileşimleri. Linguistik değişkenler. Genelleştirilmiş tarz modları ve
genelleştirilmiş tarz tollenleri. Bulanık etkiler, Bulanık kural tabanı. Bulanık çıkarım motoru.
Bulanıklandırıcı. Durultucu (Defuzzifier). Bulanık mantık sistemlere genel yaklaşımlar,
Bulanık kontrol.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 464 Yapay Sinir Ağları (3-0) 3
Yapay Sinir Ağları’nın prensipleri, Sinir ağı mimarileri, ileri-beslemeli, geri-beslemeli ağlar
ve kendini düzenleyen ağlar, etkin sinir ağı tasarımı, öğrenme ve eğitme tipleri, performans
geliştirme teknikleri, Yapay Sinir Ağları’nın değişik alanlardaki uygulamaları.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
MAT 402 Mühendisler İçin Sayısal Analiz (3-0) 3
Nümerik analizin amacı, Nümerik Analizde Problem Türleri, Sonlu Farklar, İleri Farklar, Bir
Polinomun Farkları, Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon, Lineer Enterpolasyon, GregoryNewton Enterpolasyon Yöntemi, Newton İleri Fark Enterpolasyon Formülü, Lagrange
Enterpolasyon Formülü, Bölünmüş Farkalar Enterpolasyon Formülü, En Küçük Kareler
Yöntemi, En Küçük Kareler Yöntemiyle Polinom Yaklaşımı, En Küçük Kareler Yöntemiyle
Lineer Olmayan Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyon Köklerinin Bulunması, Newton-Raphson
Yöntemi, Regula-Falsi Yöntemi, Yarıya Bölme Yöntemi, Lineer Cebirsel Denklem
Sistemleri, Gauss Eleminasyon Yöntemi (Yok Etme Yöntemi), Basit İterasyon Yöntemi
(Jacobi İterasyonu), Gauss-Seidel İterasyon Yöntemi, Sayısal Türev, Sayısal İntegral,
Dikdörtgenler Yöntemi, Yamuklar Yöntemi, Simpson Yöntemi.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
S. Chapra and R. P. Canale, Numerical Methods for Engineers, McGraw Hill, (2002)
BİL 465 Bilgisayar Mühendisleri için Sinyaller ve Sistemler (3-0) 3
Sinyal ve sistemlerin sınıflaması. Türevsel veya fark denklemleri ile tanımlı sistemler. Sürekli
ve ayrık zaman sistemlerinin dürtü yanıtı. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin katlama
gösterimi. Sürekli ve ayrık zaman Fourier serileri, Fourier dönüşümleri. Örnekleme kuramı,
alt-örnekleme, üst-örnekleme. Z-dönüşümü.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab, Signals and Systems, PrenticeHall, second edition.
BİL 466 Mobil Programlama (3-0) 3
Java Programlama Dili Temelleri, Eclipse Yazılım Geliştirme Ortamı, Android İşletim
Sistemi Temelleri, Mobil Uygulama Yaşam Döngüsü, Aktiviteler, Kullanıcı Arayüzleri
Geliştirme, Sensörler, SQLite ile Veri Saklama.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Z. Mednieks, L. Dornin, G. B. Meike, and M. Nakamura, Programming Android (2nd
Edition), O'Reilly, (2011)
BİL 467-Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım (3-0) 3
Nesne yönelimli temel kavramlar. UML ile nesne yönelimli modelleme. Nesne yönelimli
analiz: Gereksinimlerin usecase olarak modellenmesi; Usecase senaryoları cinsinden nesne
etkileşimleri; Sınıf ve sınıf etkileşim taslakları. Nesne yönelimli tasarım: Yazılım mimarisine
göre tasarım modeli; Sınıf yapılarının fiziksel ve mantıksal tasarımları. Tasarım desenlerine
giriş. Tasarım modellerinin yazılım koduna dönüştürülmesi.
Not: Temel kavramlar bir problem üzerinden durum çalışması (case study) şeklinde
uygulamalı olarak anlatılacaktır. Ders boyunca yazılım süreci olarak birleştirilmiş yazılım
geliştirme süreci (unified software development process) modeli uygulanacaktır.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Simon Bennett, Steve McRobb,
Ray Farmer, MacGraw Hill, latest edition
BİL 468 Bilgisayar Mimarisi (3-0) 3
Azaltılmış Komut Seti (RISC) Bilgisayar mimarisi, ardışık veya paralel düzen işlemci
tasarımı (komut ve aritmetik ardışık düzenler), çoklu işlemci ve alternatif mimariler, dinamik
ve static arabağlaşım ağları, paylaşımlı bellek çok-işlemcili sistemler, mesaj geçirmeli çokişlemcili sistemler ve paralel işleme.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.
BİL 469 Oyun Programlama (3-0) 3
Oyunların tarihçesi. Mevcut oyun yaklaşımları. Oyun geliştirme ve oyun tasarımında temel
kavramlar. Ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları. Fizik ve
matematik kurallarının oyunlara uyarlanması. Temel bilgisayar grafik kavramlarının
oyunlarda kullanılmı. İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.
Ders Kitabı ve Yardımcı Kitap:
Software Engineering and Computer Games, Rudy Rucker, Addison Wesley, Pearson
Education, latest edition
Download

file: öğrenci toplantısı