Software Test Documentation
Version 1.0
Date: 25- 01-2013
……………….. Management System
Project Team
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1. Overview
1.2. Test Approach
2. TEST PLAN
2.1. Features to be Tested
2.2. Features not to be Tested
3. TEST CASES
3.1. Test Case: Kullanıcı Giriş Eylemi Testi
3.2.
3.3.
3.4. Test Case: İşten Vazgeçme Eylemi Testi
3.5. Test Case:
3.6. Test Case: İşKapatma Eylemi Testi
3.7. Test Case:
3.8. Test Case:
3.9. Test Case: Ürün Silme Eylemi Testi
3.10. Test Case:
3.11. Test Case:
3.12. Test Case: Birim Silme Eylemi Testi
3.13. Test Case:
3.14. Test Case:
3.15. Test Case: Kullanıcı Silme Eylemi Testi
3.16. Test Case:
3.17. Test Case: İş Bilgisi Güncelleme Eylemi
3.18. Test Case:
3.19. Test Case: İşTanımlama Eylemi Testi
3.20. Test Case:
3.21. Test Case:
3.22. Test Case: Kullanıcı Çıkış Eylemi Testi
4. TEST LOG FORMAT
1. INTRODUCTION
1.1 Overview
Bu STD dokümanı …………….Yönetim Sistemi masaüstü ve sunucu yazılımlarının,
…………, bu bileşenlerin ………………..yapısına uygun ……………….belirlemek
için yapılacak olan kullanıcı testi faaliyetlerini anlatmaktadır.
1.2 Test Approach
……………Yönetim Sistemi masaüstü yazılım bileşenlerinin tamamı risk
Seviyelerine göre sınıflandırılmış, test edilecek ve edilmeyecek bileşenler bu
dokümanda verilmiştir.
Test işlemleri, 3.TEST CASES bölümünde sırası ile verilen tanım ve kısıtlamalar
doğrultusunda yapılarak 4.TEST LOG FORMAT bölümünde verilen raporlama
formatına uygun olarak ………………Yönetim Sistemi Test Raporu’ dokümanı
hazırlanacaktır.
2. TEST PLAN
2.1. Features to be Tested
2.1.1. Kullanıcı Giriş Eylemi Testi
2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4. İşten Vazgeçme Eylemi Testi
2.1.5.
2.1.6. İş Kapatma Eylemi Testi
2.1.7
2.1.8.
2.1.9. Ürün Silme Eylemi Testi
2.1.10
2.1.11.
2.1.12. Birim Silme Eylemi Testi
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15. Kullanıcı Silme Eylemi Testi
2.1.16.
2.1.17. İş Bilgisi Güncelleme Eylemi Testi
2.1.18.
2.1.19. İş Tanımlama Eylemi Testi
2.1.20.
2.1.21
2.1.22. Kullanıcı Çıkışı Eylemi Testi
2.2. Features not to be Tested
Aşağıdaki eylemler
çok düşük risk seviyesinde bulundukları için test
edilmeyeceklerdir.
2.2.1. Sayfa Ortak Bilgileri Görüntüleme Alanı
2.2.2 ..Mola Başlatma Eylemi
2.2.3. Mola Kategori Seçimi Eylemi
2.2.4. Mola Bitirme Eylemi
2.2.5 İş Listeleme Eylemi
3. TEST CASES
3.1. Test Case: Kullanıcı Giriş Eylemi Testi
Risk Level
Yüksek
Bu test durumundai ş yapma kullanıcının
sisteme giriş eyleminin test edilmesini
amaçlanmaktadır.
Purpose
Inputs
Expected outputs
Kullanıcı adı bilgisi
Kullanıcı parola bilgisi
Kullanıcı giriş butonunu tetiklemesi
Bu test durumunun beklenen çıktısı, kullanıcının sisteme
başarılı bir şekilde giriş yaparak iş listeleme ekranına
yönlendirilmesidir.
Kullanıcının kullanıcı adı alanına sadece büyük ve küçük
harflerden oluşan text değeri belirtmesi
Kullanıcının parola alanına büyük/küçük harf ve tek
basamaklı doğal sayılardan oluşan parola değeri
belirtmesi
Pass Criterias
Belirtilen kullanıcı adı ve parola değerlerinin sistemde
kayıtlı olan değerler ile eşleşmesi
Kullanıcının kullanıcı adı ve parola alanına uygun değerler
dışında değer belirtmesi.
Fail Criterias
Belirtilen değerlerin sisteme kayıtlı
değerlerle eşleşmemesi
Sistemin herhangi bir teknik nedenle veri tababu bağlantı
işlemini gerçekleştirmemiş olması
Test Procedure
Test kullanıcısı, yazılımı, desteklenen sistem ve cihazlarda
çalıştırarak belirtilen girdilerle testi
gerçekleştirmelidir. Test işlemini
tamamladuktan sonra test sonucunu
Pass/Fail olarak belirterek nedenleri ile
birlikte raporlamalıdır (Bkz. 4.1).
3.2. Test Case: İşeBaşlama
Risk Level
Eylemi Testi
Yüksek
Bu test durumunda kullanıcının sisteme giriş yapma eyleminin
test edilmesi amaçlanmaktadır
Purpose
Inputs
Expected Outputs
Pass Criterias
Bu test durumunun beklenen çıktısı kullanıcının
başlattığı işin “Tanımlandı” statüsünün
“işlemde” statüsüne çevrilmesidir.
.
Kullanıcının listeden herhangi bir iş
seçmeden birini başlatmak
istemesi durumu.
Fail Criterias
İş listesinden iş
seçildiğinde işin statusünün
“Tanımlandı” iken iş
başlatma butonunun aktif
olmaması durumu
.
Sistemin herhangi bir teknik neden ile veri tabanı
bağlantı işlemini gerçekleştirememiş olması.
Test Procedure
Test kullanıcısı, yazılımı, desteklenen sistem ve cihazlarda
çalıştırarak belirtilen girdilerle testi gerçekleştirmelidir. Test
işlemini tamamladıktan sonra test sonucunu Pass/Fail olarak
belirterek nedenleri ile birlikte raporlamalıdır (Bkz. 4.1
3.3. Test Case:
……………………………………………
3.4. Test Case: …………………….Eylemi Testi
Risk Level
Yüksek
Purpose
Inputs
Expected Outputs
Pass Criterias
Fail Criterias
Test Procedure
.
3.5. Test Case: ………………Eylemi Testi
…………………………………………..
3.6. Test Case: İşKapatma Eylemi Testi
Risk Level
Yüksek
Purpose
Bu test durumunda kullanıcının kendisine tanımlı herhangi bir
işi kapatma eyleminin test edilmesi amaçlanmaktadır.
Inputs
İşlistesindenşseçilmesiilgili .i
İşkapatma
butonunun tetiklenmesidir.
Bu test durumununğışin beklenen çıktısı kullanıcının kapattı
Expected Outputs
'Tanımlandı' olan statüsünün 'Kapatıldı' statüsüne çevrilmesi ve
kapatılanşinilgili birim ve kullanıcı i
şlistesi sayfasında
'Kapatıldı' statüsü ile konumlanmasıdır.
Kullanıcınınğiherhangişlistedenseçilibiri seçti
Pass Criterias
durumaşolmasıgelmi.
Seçilenşinstatüsününi 'Tanımlandı' olması.
Kullanıcının listeden herhangi bir iş seçmeden
kapatmak istemesi durum
Fail Criterias
Iş listesinden iş
seçildiğinden seçilen işin
 statusü
'Tanımlandı ise , iş
kapatma butonunun
aktif olmaması
 Sistemin herhangi bir teknik neden ile veri tabanı
bağlantısı işlemini
gerçekleştirememesi.
Test kullanıcısı, yazılımı, desteklenen sistem ve cihazlarda
çalıştırarak belirtilen girdilerle
Test Procedure
testiştirgerçekle melidir. Test
işlemini tamamladıktan sonra test sonucunu Pass/Fail olarak
belirterek nedenleri ile birlikte raporlamalıdır (Bkz. 4.1).
………………..
………………….
……………………
Diğer tüm eylemler için test case tabloları doldurulur.
3.11. Test Case: Birim Bilgisi Güncelleme Eylemi Testi
3.15. Test Case: Kullanıcı Silme Eylemi Testi
Risk Level
Yüksek
Purpose
Bu test durumunda kullanıcının (yönetici) sisteme tanımlı olan
bir kullanıcıyı silmek istemesi eyleminin test edilmesi
amaçlanmaktadır.
Inputs
Expected Outputs
Sil butonunun tetiklenmesi.
Bu test durumunun beklenen çıktısı, sisteme tanımlı olan bir
kullanıcının sistemden silinmesidir.
Silinmekğlı istenenherhaş gikullanıcıyabiri
Pass Criterias
Fail Criterias
ba
olmaması.
Silinmek istenen kullanıcının ‘yönetici’ kullanıcı
olmaması.
Silinmekğlı istenen kullanıcıya ba ‘tanımlandı’ş
statülü i
bulunuyor olması.
Silinmek istenen kullanıcının ‘yönetici’ kullanıcı olması.
Sistemin herhangiğlantı bir teknik nedenle veri tabanı ba
işleminiştirememişgerçekleolması.
Test kullanıcısı, yazılımı, desteklenen sistem ve cihazlarda
Test Procedure
çalıştırarak belirtilen girdilerle
işlemini tamamladıktan sonra
testi gerçekleştirilmelidir. Test
test sonucunu Pass/Fail olarak
belirterek nedenleri ile birlikte raporlamalıdır (Bkz. 4.1).
3.17. Test Case: İşBilgisi Güncelleme Eylemi Testi
Risk Level
Purpose
Inputs
Expected Outputs
Yüksek
Bu test durumunda kullanıcının (yönetici) sistemde tanımlı olan
bşinr i bilgilerini güncellemek istemesi eyleminin test edilmesi
amaçlanmaktadır.
Tanım bilgisi.
Birim bilgisi.
Başlngıç tarihi.
Bitiştarihi.
Tahmini süre bilgisi.
Öncelik bilgisi.
Acil mi?
Kullanıcı bilgisi.
Bu test durumunun beklenen çıktısı, sistemde tanımlı olan bir
işin bilgilerinin güncellenmesidir.
Kullanıcınınştanımbilgisiğerler alanına uygun de
belirterekşoluşturmasıbir. i
Kullanıcının
iş birim bilgis alanine uygun değerler
belirterek bir işoluşturmas
Pass Criterias
Kullanıcının iş tahmini süre bilgisi alanına uygun
değerler belirterek bir iş oluşturması.
……
Kullanıcının
……….
bilgisi alanına uygun
i………
Kullanıcının, iş tanım
bilgisi, birim
tarihi
bilgisi, tahmini süre bilgisi, öncelik bilgisi
işeğlıbakullanıcı bilgisi
alanlarına uygun değerler
Fail Criterias
–
ve
dışında belirtmesi.
…………………
bilgileri güncellemek istemesi.
Sistemin herhangiğlantı bir teknik nedenle veri tabanı ba
işleminiştirememişgerçekleolması.
Test kullanıcısı, yazılımı, desteklenen sistem ve cihazlarda
Test Procedure
çalıştırarak belirtilen girdilerle
işlemini tamamladıktan sonra
testiştirgerçekle melidir. Test
test sonucunu Pass/Fail olarak
belirterek nedenleri ile birlikte raporlamalıdır (Bkz. 4.1).
4. TEST LOG FORMAT
Proje Adı
Modül Adı
No & Test durumu adı
Kullanım Durumu Versiyon numarası: “V.X.Y” Ör: V.1.2
Test case’ler yazılırken, ilgili kullanım durumu temel alınarak yazılır. Bu kısımda, temel
alınan usecase’in versiyon numarası yazılır. Böylelikle, usecase’te bir versiyon güncellemesi
olduğunda testcase’te.bir güncelleme yapılması gerekip gerekmediği anlaşılır.
1
Kısa Tanım
Burada, test durum dokümanının hangi, kullanım
durumuyla ilişkili olduğu, hangi projeye bağlı bir test
işleminin gerçekleştirileceği, ile ilgili genel bilgi
verilmelidir. . Hangi işlemlerin test edildiği net olarak
belirtilmelidir.
1.1 Test Ortamı ve Şekli
Burada yapılan, test işleminin nasıl yapıldığı, test işlemi için gerekenler,
varsayılan durumlar ile kullanılan teknik araçlar varsa bunlar hakkında bilgi
verilmelidir. Örneğin, tasarlanan test işleminde üyelik işlemi test edilecekse,
öncelikle bir üyenin tanımlandığı, bir üye üzerinden işlemler yapıldığı ve bu üye
üzerinde yapılan işlemlerin hangi bağlantı üzerinden yapıldığı ile ilgili bilgi
verilmelidir.
2
Test Süreci
2.1 Test Durumları
Durum No
Test Durumu
Yapılan işlem anlatılır.
“1”’den
başlanarak
her durum
taker taker
yazılır.
Örneğin Anayfa açılıyor
mu?,
Ana sayfadaki butonlar
görünüyor mu?
Ana sayfadaki resim göründü mü? vb. gibi
Gerçekleşen Sonuç
Geçti /
Kaldı
Test
sonucu
Testi yapılan
dur.
sistemin
Sonuç
gerçekte ortaya “G” ya
çıkarttığı
da “K”
sonuçlar belirtilir. dır
Ör: İstenilen
sonuç alındı ise
“tamam”
denilebilir.
İstenen sonuç
gerçekleşmedi
ise, ilgili problem
burada belirtilir.
.
Download

STD Örnek