IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU
OPŠTINA APATIN
– BEOGRAD, JUN 2014. GODINE –
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
SADRŽAJ
1.
UČESNICI U SPROVOðENJU REVIZIJE
1
2.
REVIZORSKA IZJAVA
2
I. IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA
3
Pravni osnov
3
Predmet revizije
3
Dokumentaciona osnova finansijskih izveštaja
3
Obim obavljanja revizije
3
Odgovornost rukovodstva za sastavljanje finansijskih izveštaja
4
Odgovornost revizora
4
MIŠLJENJE
5
3.
7
4.
OPŠTA OBJAŠNJENJA
3.1. Konstituisanje Opštine Apatin i njene nadležnosti
7
3.2. Propisi za prikazivanje finansijskih izveštaja
9
3.3. Uspostavljanje interne kontrole
9
3.4. Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
9
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
9
4.1. Voñenje poslovnih knjiga
5.
10
PREZENTACIJA OBRAZACA 1 DO 5
11
5.1. Bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine
11
5.2. Bilans prihoda i rashoda
17
5.3. Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
25
5.4. Izveštaj o novčanim tokovima
29
5.5. Izveštaj o izvršenju budžeta
38
II. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.
53
BILANS STANJA
53
6.1. Nefinansijska imovina
53
6.1.1. NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA
53
6.1.2. NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI
54
6.1.3. Nefinansijska imovina u zalihama
54
6.1.4. Amortizacija nefinansijske imovine
55
6.2. Finansijska imovina
55
6.2.1. Novčana sredstva
56
6.2.2. Kratkoročna potraživanja
56
1
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
6.2.3. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
57
6.3. OBAVEZE
57
6.3.1. DUGOROČNE OBAVEZE
58
6.3.2. Obaveze iz poslovanja
58
6.3.3. Pasivna vremenska razgraničenja
59
6.3. Izvori kapitala, utvrñivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija
7.
59
BILANS PRIHODA I RASHODA
60
7.1. Tekući prihodi
60
7.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
61
7.3. Tekući rashodi
61
7.3.1. Rashodi za zaposlene
62
7.3.2. Obračun i isplata plata
62
7.3.3. Jubilarne nagrade
62
7.3.4. Korišćenje usluga i roba
63
7.3.4.1. Službeni put u zemlji
63
7.3.4.2. Službeni put u inostranstvu
63
7.3.4.3. Troškovi informisanja
63
7.3.4.4. Troškovi reprezentacije
64
7.3.4.5. Troškovi za gorivo
64
7.3.4.6. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja
64
7.3.4.7. Subvencije
64
7.3.4.8. Donacije, dotacije i transferi
64
7.3.4.9. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita
65
7.3.4.10. Ostali rashodi
65
7.4. Tekući izdaci
65
7.4.1. Izdaci za nefinansijsku imovinu
65
7.5. Utvrñivanje rezultata poslovanja
66
8.
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE
67
9.
BILANS TOKOVA GOTOVINE
67
2
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
1. UČESNICI U SPROVOðENJU REVIZIJE
ZA SPROVOðENJE OVE REVIZIJE I TEHNIČKU OBRADU IZVEŠTAJA O REVIZIJI, ODREðUJU
SE SLEDEĆA LICA:
•
REVIZORSKI TIM
1. Prof. dr Srbobran STOJILJKOVIĆ, dipl. ek., ovlašćeni revizor
2. Nikola ŠOFRANAC, dipl. ek.,
•
DIREKTOR "HLB DST-REVIZIJA" D.O.O., BEOGRAD
Prof. dr Srbobran STOJILJKOVIĆ, dipl. ek., ovlašćeni revizor
1
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
2. REVIZORSKA IZJAVA
Saglasno odredbama člana 34. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013),
IZJAVLJUJEMO
1. Prof. dr Srbobran Stojiljković, dipl. ek., ovlašćeni revizor, odnosno Nikola Šofranac, dipl.
ek. nisu vlasnici udela ili akcija naručioca revizije opštine Apatin;
2. Prof. dr Srbobran Stojiljković, dipl. ek., ovlašćeni revizor, odnosno Nikola Šofranac, dipl.
ek. nije direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i punomoćnik naručioca revizije opštine Apatin;
3. Prof. dr Srbobran Stojiljković, dipl. ek., ovlašćeni revizor, odnosno Nikola Šofranac, dipl.
ek. nije direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora ili prokurist njegov krvni
srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i
supružnik;
4. Članovi revizorskog tima nisu pružali usluge iz člana 35. stav 1. tačka 3) ovog zakona za
godinu za koju se obavlja revizija;
5. Ukoliko nastupe druge okolnosti koje mogu da utiču na nezavisnost licenciranog
ovlašćenog revizora, umesto prof. dr Srbobrana Stojiljkovića, dipl. ek., ovlašćenog revizora
biće odreñen drugi licenciran ovlašćen revizor, odnosno postupiće se u skladu sa
Zakonom.
Direktor
Prof. dr Srbobran Stojiljković
2
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
I. IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA
Pravni osnov
Na osnovu člana 57. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009,
73/2010, 101/2010 i 93/2012 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 25. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik
RS", br. 62/2013), a u skladu sa članom 92. stav 2. i 4. Zakona, kao ovlašćeno revizorsko
preduzeće angažovani smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja i poslovnih knjiga opštine
Apatin sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
Predmet revizije
Predmet revizije obuhvata izveštaje o finansijskom položaju budžeta Opštine Apatin: Bilans
stanja – Obrazac 1, Bilans prihoda i rashoda – Obrazac 2, Izveštaj o kapitalnim izdacima i
primanjima –Obrazac 3, Izveštaj o novčanim tokovima – Obrazac 4, Izveštaj o izvršenju budžeta –
Obrazac 5, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje,
na dan 31. decembra 2013. godine
Dokumentaciona osnova finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije sastavljeni su u formi propisanoj Pravilnikom
o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, i
korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br.
51/2007, 14/2008 – u daljem tekstu Pravilnik) i u skladu sa članom 5. Uredbe o budžetskom
računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006) po gotovinskoj osnovi, kao i drugim
finansijskim propisima koji se primenjuju na poslovanje budžetskih korisnika.
Obim obavljanja revizije
Meñunarodni standardi revizije nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski
izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovoñenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuñivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor
sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takoñe uključuje ocenu
adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Prilikom vršenja
revizije budžeta opštine Apatin, posebna pažnja je posvećena potraživanjima i obavezama, kao i
naplati odnosno plaćanju istih.
3
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
Odgovornost rukovodstva za sastavljanje finansijskih izveštaja
Rukovodstvo budžeta opštine Apatin je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom
računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finasijskih izveštaja
korisnika budžetskih sredstava, i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog
osiguranja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene
revizije tih izveštaja u skladu sa Meñunarodnim standardima revizije.
Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima (konsolidovanom
finansijskom izveštaju) budžeta Opštine Apatin, naša odgovornost uključuje i izražavanje
mišljenjima o preduzetim aktivnostima u iskazivanju transakcija i informacija koje su obelodanjene
u finansijskim izveštajima, po svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa Odlukom o
budžetu opštine Apatin za 2013. godinu, kao i propisima Republike Srbije.
4
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeñuju osnovu
za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.
MIŠLJENJE
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim
materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Opštine Apatin na dan 31. decembra
2013. godine, kao i rezultate njenog poslovanja, tokove gotovine i izvršenje budžeta za
godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Meñunarodnim standardima finansijskog
izveštavanja.
Ne izražavajući rezervu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:
1. Učešće u kapitalu javnih preduzeća i ustanova ne vodi se u poslovnim knjigama
opštinske uprave, niti je taj kapital registrovan u nadležnim institucijama. Navedeni propust
nema bitan materijalni značaj. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu budžeta opštine
Apatin, da se ovaj propust otkloni u 2014. godini;
2. Opština Apatin nije u potpunosti uspostavila sistem internih kontrola u delu kontrolnih
aktivnosti putem pisanih procedura. Navedeni propust nema materijalni značaj. Revizorski
tim je preporučio rukovodstvu budžeta opštine Apatin, da se ovaj propust otkloni u 2014.
godini;
3. Opština Apatin nije izvršila upis nepokretnosti i pokretnih stvari i drugih imovinskih prava
shodno članu 12. i 77. Zakona o javnoj svojini. Opštinsko veće je donelo rešenje o
imenovanju Komisije za popis i upis nepokretne imovine u državnoj svojini broj: 02-9/2013III od 07. marta 2013. Sve nepokretne stvari su popisane u skladu sa Zakonom o javnoj
svojini i predate u zakonskom roku Direkciji za imovinu RS od koje se očekuje da će izdati
odgovarajuće potvrde (za nekoliko korisnika su potvrde pristigle). Zemlja u grañevinskim
reonima je upisana u javnu svojinu opštine Apatin sa Republike Srbije. Revizorski tim je na
osnovu započetih procedura u vezi upisa imovine i na osnovu izvršenih radnji u vezi upisa,
zaključio da će upis nepokretnosti, pokretnih i drugih prava biti izvršen do kraja 2014.
godine, odnosno u zakonskom roku.
4. Prilikom revizije putnih naloga u zemlji revizorski tim je uzorkovao 10 putnih naloga i tom
prilikom utvrdio da na svim putnim nalozima ima propisani izveštaj o službenom putu i o
svrsi putovanja. Takoñe, od 10 kontrolisanih putnih nalog u 2 slučajeva isplaćena je puna
dnevnica i onda kada je prema vremenu provedenom na putu sledovala pola dnevnice,
zbog nekorektno unetih podataka u putni nalog o vremenu provedenom na službenom
putu. Navedeni propust nema bitan materijalni značaj na finansijski rezultat, meñutim nije u
skladu sa važećim propisima. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu opštinske uprave da
ispita navedene propuste i preduzme odgovarajuće mere.
5. Na Kontu 423421-Usluge informisanja javnosti izkazan je iznos od 18.292 hiljade dinara,
za informisanje o radu skupštine opštine i ostalih njenih organa za 2013. Godinu.
Revizorski tim je revidirao ugovore sa televizijskim i radio kućama i kućom za ureñivanje i
izdavanje "Novi glas komune". Tom prilikom je utvrdio da su medijske usluge nabavljene
slobodnom pogodbom, a ne preko tendera, iako je po vrednosti nabavki trebalo sprovesti
postupke predviñene Zakonom o javnim nabavkama. S obzirom da su sredstva za ove
vrste usluga planirana u odluci o budžetu i da su namenski utrošena, revizorski tim je
zaključio da navedeni propust nema bitan materijalni značaj, ali da nabavke usluga nisu
izvršene u skladu sa članom 57. Zakona o budžetskom sistemu. Revizorski tim je
preporučio rukovodstvu budžeta opštine Apatin da se nabavke ovih usluga obavezno vrše
u skladu sa zakonom.
5
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
6. Uvidom u dokumentaciju utvrñeno je da opština Apatin ima osporena sredstva prema
IOS obrascu dobijenom od Vojvoñanske banke u iznosu od 1.527 hiljada dinara. Sredstva
u iznosu od 1.527 hiljada dinara se odnose na date kredite privrednicima u 2005. i 2006.
godini. Naime Vojvoñanska banka je po nalogu opštine ove kredite odobrila iz depozita koja
su u okviru KRT-a opštine Apatin bila plasirana kod banke. S obzirom da kasnije ova
sredstva nisu vraćena od strane privrednika, banka je ova sredstva osporila. Revizorski tim
je preporučio budžetu opštine Apatin da se detaljno istraži pod kojim su uslovima dati
krediti i da se preduzmu mere kako bi se ova sredstva vratila na konsolidovani račun
trezora opštine Apatin.
7. Troškovi reprezentacije na kontu 423711 i troškovi ugostiteljskih usluga na kontu 423621
iskazani su u iznosu od 4.689 hiljada dinara i odnose se na ugostiteljske usluge. Meñutim,
opština ove usluge nije pribavila putem javne nabavke niti je zaključila ugovor sa
ugostiteljeskim objektima, što je suprotno čl. 57. Zakona o budžetskom sistemu. Opština
Apatin nije imala Uputstvo o načinu korišćenja reprezentacije ili drugi opšti akt kojim bi se
regulisalo trošenje sredstava po ovom osnovu u 2013. godini, ali je revizorskom timu
predočen Pravilnik o načinu korišćenja reprezentacije koji je izrañen i čeka se njegovo
usvajanje od nadležnog organa u 2014. godini.
8. Opština Apatin ostvaruje prihode davanjem u zakup 21 poslovnih prostorija (lokala)
ukupne površine 1.034,53 m2, nad kojima ima pravo korišćenja. Navedeni poslovni prostori
se ne nalaze u poslovnoj evidenciji Direkcije za izgradnju Apatin. Skupština opštine je
donela Rešenje o obrazovanju komisije za popis nepokretne imovine u državnoj svojini
broj: 02-9/2013-III od dana 07.03.2013. godine, kojim je obuhvaćen i popis poslovnog
prostora. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu budžeta opštine Apatin, da se nakon
izvršenog upisa nepokretnosti i pokretnih stvari i drugih imovinskih prava shodno članu 12. i
77. Zakona o javnoj svojini, ova imovina evidentira u poslovnim knjigama opštinske uprave.
Beograd, 10.06.2014. godine
Ovlašćeni revizor
Prof. dr Srbobran Stojiljković
6
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
3. OPŠTA OBJAŠNJENJA
3.1. Konstituisanje Opštine Apatin i njene nadležnosti
Opština Apatin je konstituisana kao jedinica lokalne samouprave saglasno Ustavu
Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/2006.), Zakonu o teritorijalnoj organizaciji
(„Službeni glasnik RS“, br.129/2007.) i Zakonu o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.
129/2007. u daljem tekstu: Zakon).
Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona, opština Apatin je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj
se ostvaruje lokalna samouprava, dok u skladu sa članom 19. Zakona opština Apatin Statutom i
drugim opštim aktom bliže ureñuje način, uslove i oblike vršenja prava i dužnosti iz svoje
nadležnosti.
Na osnovu Zakona donet je Statut opštine Apatin („Službeni list Opštine Apatin“, br.
10/2008 - prečišćen tekst), a na osnovu Zakona i Statuta doneta je Odluka o predsedniku Opštine
Apatin i Opštinskom veću opštine Apatin. Ovom odlukom je ureñeno da su izvršni organi opštine
predsednik Opštine i Opštinsko veće, kao i njihove nadležnosti.
Skupština Opštine Apatin kao najviši organ Opštine, ima 29 odbornika.
Nadležnosti i obaveze predsednika opštine su ureñene u članu 3. Odluke o predseniku
Opštine Apatin i Opštinskom veću opštine Apatin.
Opštinsko veće čini 11 članova, a njegove nadležnosti su ureñene u članu 9. Odluke o
predseniku opštine Apatin i Opštinskom veću opštine Apatin.
Opštinska uprava je, u skladu sa članom 8. Odluke o opštinskoj upravi opštine Apatin,
obrazovana kao jedinstven organ, a u skladu sa članom 9. ove odluke u Opštinskoj upravi su
obrazovana sledeća odeljenja:
1) Odeljenje za privredu i finansije;
2) Odeljenje za stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam,
grañevinske i imovinskopravne poslove;
3) Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove;
4) Odeljenje za inspekcijske poslove.
Takoñe, u članu 18. ove odluke, u naseljenim mestima na teritoriji opštine Apatin
obrazovane su Mesne kancelarije (MZ), i to:
1) Mesna kancelarija u Sonti za teritoriju naseljenog mesta Sonta:
2) Mesna kancelarija u Prigrevici za teritoriju naseljenog mesta Prigrevica:
3) Mesna kancelarija u Kupusini za teritoriju naseljenog mesta Kupusina;
4) Mesna kancelarija u Svilojevu za teritoriju naseljenog mesta Svilojevo.
Opština Apatin ima svojstvo pravnog lica i svoje nadležnosti iz člana 20. Zakona finansira
prihodima i primanjima koje ostvaruje saglasno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.
Opština Apatin koristi, upravlja i raspolaže državnom imovinom u skladu sa Zakonom o sredstvima
u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/1995, 3/1996 - ispr., 54/1996, 32/1997 i
101/2005).
Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona, opština Apatin u vršenju svojih nadležnosti preko
svojih organa, u skladu s Ustavom Republike Srbije i Zakonom, pored ostalih nadležnosti, donosi:
program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun opštine; utvrñuje stope izvornih
prihoda opštine, kao i način i merila za odreñivanje visine lokalnih taksi i naknada; ureñuje i
obezbeñuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, kao i organizacione, materijalne i druge
uslove za njihovo obavljanje; stara se o održavanju stambenih zgrada; donosi programe ureñenja
grañevinskog zemljišta i utvrñuje visinu naknade za ureñivanje i korišćenje grañevinskog zemljišta;
osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene
zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma i prati i obezbeñuje njihovo funkcionisanje;
osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeñuje njihovo funkcionisanje; podstiče i
stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrñuje visinu boravišne takse; utvrñuje jezike i
pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine; stara se o javnom
informisanju od lokalnog značaja i obezbeñuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i
jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine; propisuje prekršaje za povrede
opštinskih propisa; obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i
7
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
drugih opštih akata iz nadležnosti opštine; obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za
grañane, u skladu s Ustavom Republike Srbije, Zakonom i Statutom opštine.
Opština Apatin je na dan 31. decembra 2013. godine imala 102 zaposlenih. Kvalifikaciona
struktura zaposlenih je sledeća:
– visoka stručna sprema (VIII)
– visoka stručna sprema (VII-2)
– visoka stručna sprema (VII-1)
– viša stručna sprema (VI)
– visokokvalifikovani radnici (V)
– srednja stručna sprema (IV)
– kvalifikovani radnici (III)
– polukvalifikovani radnici (II)
– niža stručna sprema (I)
– nekvalifikovani radnici
Ukupno:
1
37
17
1
29
10
7
102
Predsednik opštine Apatin je Dr Živorad Smiljanić.
8
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
3.2. Propisi za prikazivanje finansijskih izveštaja
Za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Opštine
Apatin na dan 31. decembra 2013. godine, korišćeni su sledeći propisi:
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Naziv propisa
Naziv glasila
"Službeni
glasnik RS"
"Službeni
Zakon o lokalnoj samoupravi
glasnik RS"
Zakon o budžetu Republike za 2013. godinu "Sl. glasnik RS"
"Službeni
Uredba o budžetskom računovodstvu
glasnik RS"
Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i
"Sl. glasnik RS"
drugih sredstava u državnoj svojini
Pravilnik o standardnom klasifikacionom
"Službeni
okviru i kontnom planu za budžetski sistem
glasnik RS"
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i
podnošenja finansijskih izveštaja korisnika
"Službeni
budžetskih sredstava i korisnika sredstava
organizacija obaveznog socijalnog
glasnik RS"
osiguranja
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa
"Službeni
i usklañivanja knjigovodstvenog stanja sa
glasnik RS"
stvarnim stanjem
Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih
ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama
«Sl. list SRJ»
amortizacije
„Službeni list
Statut opštine Apatin
opštine Apatin“
Zakon o budžetskom sistemu
Broj i godina glasila
54/2009 . . . 108/2013
129/2007
114/2012
125/2003 i 12/2006
27/1996
103/2011 . . . 106/2013
51/2007 i 14/2008
118/2013
17/1997 i 24/2000
br. 10/2008
Pored navedenih propisa, korišćena su i interna normativna akta opštine Apatin.
3.3. Uspostavljanje interne kontrole
Opština Apatin nije u potpunosti uspostavila sistem internih kontrola u delu kontrolnih
aktivnosti putem pisanih procedura.
3.4. Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
Opština Apatin nije u skladu sa članom 81. i 82. Zakona o budžetskom sistemu i
Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje
sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru uspostavila sistem interne
kontrole u skladu sa važećim zakonskim propisima, ali je u toku 2013. godine započela
sprovoñenje procedure donošenja Pravilnika o upravljanju javnim finansijama i internoj
kontroli, koju će okončati u 2014. godini.
4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
U opštini Apatin poslovne knjige kao i evidentiranje poslovnih promena vode se u skladu sa
Pravilnikom o računovodstvenim politikama i drugim opštim aktima koji se odnose na ovu oblast.
9
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4.1. Voñenje poslovnih knjiga
Pod budžetskim računovodstvom, u smislu Uredbe o budžetskom računovodstvu,
podrazumevaju se uslovi i način voñenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i
objavljivanje finansijskih izveštaja.
Opština Apatin, kao korisnik budžetskih sredstava, dužna je da voñenje poslovnih knjiga,
sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja vrši u skladu sa
Zakonom i drugim propisima kojima se ureñuje ova oblast.
Opština Apatin poslovne knjige vodi u skladu sa članom 9. Uredbe o budžetskom
računovodstvu, po sistemu dvojnog knjigovodstva, hronološki, ažurno i u skladu sa strukturom
konta koja je propisana Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za
budžetski sistem.
Osnova za voñenje budžetskog računovodstva jeste gotovinska osnova (član 5. stav 1.
Uredbe o budžetskom računovodstvu).
Gotovinska osnova (načelo računovodstvenog obuhvatanja prihoda i rashoda u trenutku
naplate odnosno plaćanja) jeste osnova za voñenje budžetskog računovodstva, po kojoj se
transakcije i ostali dogañaji priznaju u trenutku prijema odnosno isplate sredstava, kao što je
definisano gotovinskom osnovom meñunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, u
delu koji se odnosi na gotovinsku osnovu.
4.2. Sastavljanje finansijskih izveštaja
Godišnji finansijski izveštaj opštine Apatin za 2013. godinu predstavlja konsolidovani
finansijski izveštaj, jer su u njemu sadržani podaci iz knjigovodstvenih evidencija opštine (direktni
korisnici sa projektima) i podaci iz izveštaja završnih računa indirektnih korisnika.
Izveštaj o reviziji godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja opštine Apatin
započinjemo sa prikazivanjem finansijskih izveštaja za 2013. godinu koji su bili predmet ove
revizije, a koji, prema članu 7 Uredbe o budžetskom računovodstvu, sadrže:
1) izveštaje na gotovinskoj osnovi:
- Izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (Obrazac 3);
- Izveštaj o novčanim tokovima (Obrazac 4).
2) izveštaje sastavljene na osnovu usvojenih računovodstvenih politika sa
obrazloženjima:
- Bilans stanja (Obrazac 1);
- Bilans prihoda i rashoda (Obrazac 2);
- Izveštaj o izvršenju budžeta, koji je sačinjen tako da prikazuje razliku izmeñu odobrenih
sredstava i izvršenja (Obrazac 5);
- Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve;
- Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine.
Obrazloženja Izveštaja o izvršenju budžeta sadrže:
a) objašnjenje velikih odstupanja izmeñu odobrenih sredstava i izvršenja;
b) pregled primljenih donacija i kredita, domaćih i stranih, kao i izvršenih otplata kredita,
usaglašenih sa informacijama sadržanim u izveštajima o novčanim tokovima.
Revizorski tim je izvršio reviziju finansijskih izveštaja (konsolidovani) opštine Apatin i o tome
podnosi poseban izveštaj o reviziji.
U nastavku dajemo popunjene obrasce od 1 do 5 sa podacima kako su ih prezentovala
odgovorna lica opštine Apatin na dan 31. decembra 2013. godine.
10
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5. PREZENTACIJA OBRAZACA 1 DO 5
5.1. Bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine
(u hiljadama dinara)
Oznaka
OP
Broj konta
Opis
1
2
1001
000000
1002
010000
3
AKTIVA
NEFINANSIJSKA IMOVINA
(1002 + 1020)
NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM
SREDSTVIMA
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)
NEKRETNINE I OPREMA
(od 1004 do 1006)
Zgrade i grañevinski objekti
Oprema
Ostale nekretnine i oprema
KULTIVISANA IMOVINA (1008)
Kultivisana imovina
DRAGOCENOSTI (1010)
Dragocenosti
PRIRODNA IMOVINA
(od 1012 do 1014)
Zemljište
Podzemna blaga
Šume i vode
NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I
AVANSI (1016 + 1017)
Nefinansijska imovina u pripremi
Avansi za nefinansijsku imovinu
NEMATERIJALNA IMOVINA (1019)
Nematerijalna imovina
NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA
(1021 + 1025)
ZALIHE (od 1022 do 1024)
Robne rezerve
Zalihe proizvodnje
Roba za dalju prodaju
ZALIHE SITNOG INVENTARA I
POTROŠNOG MATERIJALA
(1026 + 1027)
Zalihe sitnog inventara
Zalihe potrošnog materijla
FINANSIJSKA IMOVINA
(1029 + 1049 + 1067)
DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA
(1030 + 1040)
DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA
IMOVINA
(od 1031 do 1039)
Dugoročne domaće hartije od vrednosti,
izuzev akcija
Krediti ostalim nivoima vlasti
Krediti domaćim javnim finansijskim
institucijama
Krediti domaćim poslovnim bankama
Krediti domaćim javnim nefinansijskim
institucijama
Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u
zemlji
Krediti domaćim nevladinim organizacijama
Krediti domaćim nefinansijskim privatnim
preduzećima
Domaće akcije i ostali kapital
DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA
IMOVINA
(od 1041 do 1048)
1003
011000
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
011100
011200
011300
012000
012100
013000
013100
1011
014000
1012
1013
1014
014100
014200
014300
1015
015000
1016
1017
1018
1019
015100
015200
016000
016100
1020
020000
1021
1022
1023
1024
021000
021100
021200
021300
1025
022000
1026
1027
022100
022200
1028
100000
1029
110000
1030
111000
1031
111100
1032
111200
1033
111300
1034
111400
1035
111500
1036
111600
1037
111700
1038
111800
1039
111900
1040
112000
Iznos iz
prethodne
godine
( početno
stanje )
4
Iznos tekuće godine
Ispravk
a
Neto
Bruto
vrednos
(5-6)
ti
5
6
7
2.142.572
2.659.140
207.505
2.451.635
2.141.603
2.651.429
200.628
2.450.801
283.594
245.580
35.343
2.671
0
0
26
26
724.604
622.678
99.010
2.916
0
0
26
26
190.710
128.055
62.109
546
0
0
0
0
533.894
494.623
36.901
2.370
0
0
26
26
32.988
32.988
0
0
32.520
32.520
0
0
1.363
1.363
0
0
31.157
31.157
0
0
1.783.347
1.780.716
2.631
41.648
41.648
1.848.295
1.846.620
1.675
45.984
45.984
6.772
6.772
0
1.783
1.783
1.841.523
1.839.848
1.675
44.201
44.201
969
52
0
0
52
7.711
52
0
0
52
6.877
0
0
0
0
834
52
0
0
52
917
5
912
7.659
5.505
2.154
782
51
731
246.308
1.533.101
6.877
5.454
1.423
1.306.31
7
226.784
56
216
0
216
56
216
0
216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
216
0
0
0
216
0
0
0
0
11
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
1041
112100
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
112200
112300
112400
112500
112600
112700
112800
1049
120000
1050
121000
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
121100
121200
121300
121400
121500
121600
121700
121800
121900
122000
1061
122100
1062
123000
1063
1064
1065
1066
123100
123200
123300
123900
1067
130000
1068
131000
1069
1070
1071
131100
131200
131300
1072
1073
Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev
akcija
Krediti stranim vladama
Krediti meñunarodnim organizacijama
Krediti stranim poslovnim bankama
Krediti stranim nefinansijskim institucijama
Krediti stranim nevladinim organizacijama
Strane akcije i ostali kapital
Strani finansijski derivati
NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI
METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI,
POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI
PLASMANI (1050 + 1060 + 1062)
NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI
METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od
1051 do 1059)
Žiro i tekući računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Plemeniti metali
Hartije od vrednosti
KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1061)
Potraživanja po osnovu prodaje i druga
potraživanja
KRATKOROČNI PLASMANI (od 1063 do
1066)
Kratkoročni krediti
Dati avansi, depoziti i kaucije
Hartije od vrednosti namenjene prodaji
Ostali kratkoročni plasmani
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
(1068)
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
(od 1069 do 1071)
Razgraničeni rashodi do jedne godine
Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028)
351000
VANBILANSNA AKTIVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.147
1.058.480
986.437
72.043
35.138
35.036
59
10
0
0
0
33
0
0
26.972
998.200
986.590
6.064
5.546
0
0
0
0
0
0
50.125
970.978
959.509
5.939
5.530
0
0
0
0
0
0
8.789
27.222
27.081
125
16
0
0
0
0
0
0
41.336
26.972
50.125
8.789
41.336
4.037
766
3.179
0
92
10.155
0
10.075
0
80
6.670
0
6.670
0
0
3.485
0
3.405
0
80
180.105
474.405
319.880
154.525
180.105
0
52.982
127.123
474.405
216
346.988
127.201
154.525
216
55.660
98.649
2.388.880
330
4.192.241
330
319.880
0
291.328
28.552
1.513.82
2
0
2.678.419
330
12
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Oznaka
OP
Broj
konta
1
2
1074
1075
1076
200000
210000
211000
1077
211100
1078
211200
1079
211300
1080
211400
1081
211500
1082
211600
1083
1084
1085
1086
211700
211800
211900
212000
1087
212100
1088
212200
1089
212300
1090
212400
1091
212500
1092
1093
1094
1095
1096
212600
213000
213100
220000
221000
1097
221100
1098
221200
1099
221300
1100
221400
1101
221500
1102
221600
1103
1104
1105
221700
221800
222000
1106
222100
1107
222200
1108
222300
1109
222400
1110
222500
1111
222600
1112
223000
1113
223100
Opis
3
PASIVA
OBAVEZE (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)
DUGOROČNE OBAVEZE (1076 + 1086 + 1093)
DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085)
Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev
akcija
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih
finansijskih institucija
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih
banaka
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih
kreditora
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u
zemlji
Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata
Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica
Dugoročne obaveze za finansijske lizinge
STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092)
Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od
vrednosti, izuzev akcija
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih
institucija
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih
banaka
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih
kreditora
Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata
DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094)
Dugoročne obaveze po osnovu garancija
KRATKOROČNE OBAVEZE (1096 + 1105 + 1112)
KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1097 do 1104)
Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od
vrednosti, izuzev akcija
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih
finansijskih institucija
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih
poslovnih banaka
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih
kreditora
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u
zemlji
Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata
Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica
KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1106 do 1111)
Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od
vrednosti, izuzev akcija
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih
institucija
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih
banaka
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih
kreditora
Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata
KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA
(1113)
Kratkoročne obaveze po osnovu garancija
Iznos
Prethodna
Tekuća
godina
godina
4
5
220.138
125.788
125.788
199.230
97.248
97.248
0
0
0
0
0
0
125.788
97.248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
1114
230000
1115
1116
1117
231000
231100
231200
1118
231300
1119
231400
1120
231500
1121
232000
1122
1123
232100
232200
1124
232300
1125
232400
1126
232500
1127
233000
1128
233100
1129
233200
1130
233300
1131
233400
1132
233500
1133
234000
1134
234100
1135
234200
1136
234300
1137
235000
1138
1139
235100
235200
1140
235300
1141
235400
1142
235500
1143
236000
1144
236100
1145
236200
1146
236300
1147
236400
1148
236500
1149
237000
1150
1151
237100
237200
OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1115
+ 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)
OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1116 do 1120)
Obaveze za neto plate i dodatke
Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje na plate i dodatke
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na
plate i dodatke
Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i
dodatke
OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od
1122 do 1126)
Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima
Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za naknade zaposlenima
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
naknade zaposlenima
Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade
zaposlenima
OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE
(od 1128 do 1132)
Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih
rashoda
Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne
rashode
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
nagrade i ostale posebne rashode
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za
nagrade i ostale posebne rashode
OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA
TERET POSLODAVCA (od 1134 do 1136)
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje na teret poslodavca
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na
teret poslodavca
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na
teret poslodavca
OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI
(od 1138 do 1142)
Obaveze po osnovu neto naknada u naturi
Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za naknade u naturi
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
naknade u naturi
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za
naknade u naturi
OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI
ZAPOSLENIMA (od 1144 do 1148)
Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći
zaposlenima
Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
socijalnu pomoć zaposlenima
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za
socijalnu pomoć zaposlenima
SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1150
do 1156)
Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja
Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja
2.298
1.994
1.481
209
1.555
1.319
948
109
187
171
104
81
13
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304
236
187
145
104
81
13
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
1152
1153
237300
237400
1154
237500
1155
237600
1156
237700
1157
238000
1158
1159
238100
238200
1160
238300
1161
238400
1162
238500
1163
239000
1164
1165
239100
239200
1166
239300
1167
239400
1168
239500
1169
240000
1170
241000
1171
1172
1173
1174
1175
1176
241100
241200
241300
241400
242000
242100
1177
242200
1178
242300
1179
242400
1180
243000
1181
1182
1183
243100
243200
243300
1184
243400
1185
244000
1186
244100
1187
1188
1189
1190
1191
244200
245000
245100
245200
245300
1192
245400
1193
245500
1194
250000
Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru
Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za usluge po ugovoru
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
usluge po ugovoru
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za
usluge po ugovoru
OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od
1158 do 1162)
Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak
Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za
poslanički dodatak
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
poslanički dodatak
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za
poslanički dodatak
OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1164
do 1168)
Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak
Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak
Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za sudijski dodatak
Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za
sudijski dodatak
Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za
sudijski dodatak
OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV
RASHODA ZA ZAPOSLENE (1170 + 1175 + 1180 + 1185 +
1188)
OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH
TROŠKOVA ZADUŽIVANjA (od 1171 do 1174)
Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata
Obaveze po osnovu otplate stranih kamata
Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama
Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja
OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA (od 1176 do 1179)
Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima
Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim
preduzećima
Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim
ustanovama
Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima
OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA, DOTACIJA I
TRANSFERA (od 1181 do 1184)
Obaveze po osnovu donacija stranim vladama
Obaveze po osnovu dotacija meñunarodnim organizacijama
Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti
Obaveze po osnovu dotacija organizacijama obaveznog
socijalnog osiguranja
OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE
(1186 + 1187)
Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod
organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budžeta
OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1189 do 1193)
Obaveze po osnovu dotacija nevladinim organizacijama
Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne
Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova
Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled
elementarnih nepogoda
Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od
strane državnih organa
OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1195 + 1199 + 1202 + 1204)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
21
20
0
0
20
0
0
0
0
0
0
244
0
244
0
0
0
40
0
40
0
0
0
0
61.673
0
55.729
15
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
251000
251100
251200
251300
252000
252100
252200
253000
253100
254000
254100
254200
254900
290000
1209
291000
1210
1211
1212
1213
291100
291200
291300
291900
1214
300000
1215
310000
1216
311000
1217
1218
311100
311200
1219
311300
1220
1221
311400
311500
1222
311600
1223
1224
1225
1226
1227
1228
311700
311900
321121
321122
321311
321312
1229
1230
1231
330000
1232
330000
1233
1234
1235
1236
340000
340000
352000
PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1196 do 1198)
Primljeni avansi
Primljeni depoziti
Primljene kaucije
OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1200 + 1201)
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1203)
Obaveze za izdate čekove i obveznice
OSTALE OBAVEZE (od 1205 do 1207)
Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika
Ostale obaveze budžeta
Ostale obaveze iz poslovanja
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1209)
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
(od 1210 do 1213)
Razgraničeni prihodi i primanja
Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci
Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
KAPITAL, UTVRðIVANjE REZULTATA POSLOVANjA I
VANBILANSNA EVIDENCIJA (1215 + 1225 - 1226 + 1227 1228 + 1229 - 1230)
KAPITAL (1216)
KAPITAL (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 +
1224)
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima
Nefinansijska imovina u zalihama
Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u
stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita
Finansijska imovina
Izvori novčanih sredstava
Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje
nefinansijske imovine u toku jedne godine
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina
Ostali sopstveni izvori
Višak prihoda i primanja – suficit
Manjak prihoda i prihoda – deficit
Nerasporeñeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina
Deficit iz ranijih godina
PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU
POZITIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1231 +
1233 - 1232 - 1234)
NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1232 +
1234 - 1231 - 1233)
DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI –
POTRAŽNI SALDO
DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI –
DUGOVNI SALDO
DRUGE PROMENE U OBIMU – POTRAŽNI SALDO
DRUGE PROMENE U OBIMU – DUGOVNI SALDO
UKUPNA PASIVA (1074 + 1214)
VANBILANSNA PASIVA
10.181
0
10.181
0
51.492
51.492
0
0
0
0
0
0
0
30.114
1.530
2
1.528
0
53.433
53.433
0
0
0
766
100
666
0
44.638
30.114
7
3.242
18.732
8.133
44.638
186
3.658
31.482
9.312
2.168.742
2.151.575
2.479.189
2.459.751
2.151.575
2.141.618
969
2.459.751
2.450.912
834
125.788
56
5.572
97.248
216
3.597
0
2.713
126.435
14.210
0
4.001
1.044
0
0
4.192
97.248
20.254
0
541
1.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.388.880
330
0
0
0
2.678.419
330
16
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5.2. Bilans prihoda i rashoda
(u hiljadama dinara)
Oznaka
OP
Broj
konta
1
2
2001
2002
700000
2003
710000
2004
711000
2005
711100
2006
711200
2007
711300
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
712000
712100
713000
713100
713200
713300
713400
713500
713600
714000
714100
714300
714400
2021
714500
2022
714600
2023
715000
2024
2025
2026
715100
715200
715300
2027
715400
2028
2029
2030
715500
715600
716000
2031
716100
2032
716200
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600
2040
719000
2041
719100
Iznos
Opis
3
PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE
NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002+2104 )
TEKUĆI PRIHODI
(2003+2047+2057+2067+2092+2097+2101)
POREZI
(2004+2008+2010+2017+2023+2030+2033+2040)
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE (od 2005 do 2007)
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju
fizička lica
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju
preduzeća i druga pravna lica
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se
ne mogu razvrstati izmeñu fizičkih i pravnih lica
POREZ NA FOND ZARADA ( 2009)
Porez na fond zarada
POREZ NA IMOVINU ( od 2011 do 2016 )
Periodični porezi na nepokretnosti
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleñe i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Drugi jednokratni porezi na imovinu
Drugi periodični porezi na imovinu
POREZ NA DOBRA I USLUGE ( od 2018 do 2022 )
Opšti porezi na dobra i usluge
Dobit fiskalnih monopola
Porezi na pojedinačne usluge
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na
dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti
obavljaju
Drugi porezi na dobra i usluge
POREZ NA MEðUNARODNU TRGOVINU I
TRANSAKCIJE ( od 2024 do 2029 )
Carine i druge uvozne dažbine
Porezi na izvoz
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola
Dobit po osnovu razlike izmeñu kupovnog i
prodajnog deviznog kursa
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza
Drugi porezi na meñunarodnu trgovinu i transakcije
DRUGI POREZI ( 2031 + 2032 )
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća,
odnosno preduzetnici
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne
mogu identifikovati
AKCIZE ( od 2034 do 2039 )
Akcize na derivate nafte
Akcize na duvanske prerañevine
Akcize na alkoholna pića
Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića
Akciza na kafu
Druge akcize
JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I
EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM
POSEBNIH POGODNOSTI ( od 2041 do 2046 )
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret
fizičkih lica
Prethodna
godina
4
Tekuća godina
5
1.038.978
943.484
994.018
943.375
596.343
552.162
442.417
404.854
442.417
404.854
0
0
0
0
0
0
60.432
39.393
0
1.584
19.455
0
0
82.633
0
0
32
0
0
61.219
41.168
0
865
19.148
0
38
77.169
0
0
0
82.601
77.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.861
0
0
7.261
10.861
7.261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.659
1.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2042
719200
2043
719300
2044
719400
2045
719500
2046
719600
2047
720000
2048
721000
2049
721100
2050
721200
2051
721300
2052
721400
2053
2054
2055
2056
2057
722000
722100
722200
722300
730000
2058
731000
2059
2060
731100
731200
2061
732000
2062
2063
732100
732200
2064
733000
2065
2066
733100
733200
2067
740000
2068
2069
2070
2071
741000
741100
741200
741300
2072
741400
2073
2074
741500
741600
2075
742000
2076
742100
2077
742200
2078
742300
2079
742400
2080
743000
2081
2082
2083
2084
2085
743100
743200
743300
743400
743500
2086
743900
2087
744000
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret
preduzeća i ostalih pravnih lica
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit
nerasporediv izmeñu fizičkih i pravnih lica
Ostali jednokratni porezi na imovinu
Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i
preduzetnici
Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana
lica
SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053)
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ( od
2049 do 2052 )
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret
poslodavca
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju
samostalnu delatnost i nezaposlenih lica
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu
razvrstati
OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056)
Socijalni doprinosi na teret osiguranika
Socijalni doprinosi na teret poslodavaca
Imputirani socijalni doprinosi
DONACIJE I TRANSFERI (2058 +2061 + 2064)
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA ( 2059 +
2060 )
Tekuće donacije od inostranih država
Kapitalne donacije od inostranih država
DONACIJE OD MEðUNARODNIH ORGANIZACIJA
( 2062 + 2063 )
Tekuće donacije od meñunarodnih organizacija
Kapitalne donacije od meñunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI ( 2065 +
2066 )
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 +
2090)
PRIHODI OD IMOVINE ( od 2069 do 2074)
Kamate
Dividende
Povlačenje prihoda od kvazi korporacija
Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa
osiguranja
Zakup neproizvedene imovine
Finansijske promene na finansijskim lizinzima
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ( od
2076 do 2079)
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od
strane tržišnih organizacija
Takse i naknade
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne
netržišne jedinice
Imputirane prodaje dobara i usluga
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA
KORIST (od 2081 do 2086)
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
Prihodi od penala
Prihodi od oduzete imovinske koristi
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete
imovinske koristi
DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I
PRAVNIH LICA (2088 + 2089)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.146
0
0
0
0
230.484
12.301
1.834
12.301
0
1.834
0
361
0
361
0
0
0
229.484
228.650
187.918
41.566
204.968
23.682
144.180
144.467
97.222
1.951
0
0
71.182
3.358
0
0
0
314
95.271
0
67.510
0
34.968
65.187
10.351
10.765
768
25.859
23.849
28.563
0
0
2.621
2.621
0
0
2.621
0
0
0
0
2.621
0
0
0
0
93
19
18
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2088
2089
2090
2091
744100
744200
745000
745100
2092
770000
2093
771000
2094
771100
2095
772000
2096
772100
2097
780000
2098
781000
2099
781100
2100
781300
2101
2102
2103
790000
791000
791100
2104
800000
2105
810000
2106
811000
2107
811100
2108
812000
2109
812100
2110
813000
2111
813100
2112
820000
2113
2114
821000
821100
2115
822000
2116
822100
2117
823000
2118
2119
2120
2121
823100
830000
831000
831100
2122
840000
2123
2124
841000
841100
2125
842000
2126
2127
2128
842100
843000
843100
2129
2130
400000
2131
410000
2132
411000
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
MEŠOVITI I NEODREðENI PRIHODI ( 2091)
Mešoviti i neodreñeni prihodi
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA (2093 + 2095)
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA (2094)
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096)
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz
prethodne godine
TRANSFERI IZMEðU BUDžETSKIH KORISNIKA
NA ISTOM NIVOU (2098)
TRANSFERI IZMEðU BUDžETSKIH KORISNIKA
NA ISTOM NIVOU ( 2099+2100)
Transferi izmeñu budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi izmeñu organizacija obaveznog socijalnog
osiguranja
PRIHODI IZ BUDžETA (2102)
PRIHODI IZ BUDžETA (2103)
Prihodi iz budžeta
PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE
IMOVINE (2105+2112+2119+2122)
PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
(2106+2108+2110)
PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
(2107)
Primanja od prodaje nepokretnosti
PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
(2109)
Primanja od prodaje pokretne imovine
PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH
SREDSTAVA (2111)
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (
2113+2115+2117)
PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114)
Primanja od prodaje robnih rezervi
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE
(2116)
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje
PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU
PRODAJU (2118)
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120)
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121)
Primanja od prodaje dragocenosti
PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE
(2123+2125+2127)
PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124)
Primanja od prodaje zemljišta
PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA
(2126)
Primanja od prodaje podzemnih blaga
PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128)
Primanja od prodaje šuma i voda
TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU (2130+2298)
TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 +
2237 + 2250 + 2266 + 2281)
RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 +
2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH
93
0
9.276
9.276
19
0
5.458
5.458
2.696
4.621
2.273
2.667
2.273
2.667
423
1.954
423
1.954
0
1.161
0
1.161
0
1.161
0
0
8.653
8.653
8.653
10.480
10.480
10.480
44.960
109
0
16
0
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.960
93
44.960
44.960
93
93
0
0
0
0
0
0
0
0
1.015.609
914.663
830.918
838.786
207.922
215.990
157.977
167.119
19
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2133
411100
2134
412000
2135
2136
2137
2138
2139
412100
412200
412300
413000
413100
2140
414000
2141
414100
2142
2143
414200
414300
2144
414400
2145
2146
415000
415100
2147
416000
2148
2149
2150
2151
2152
416100
417000
417100
418000
418100
2153
420000
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900
422000
422100
422200
422300
422400
422900
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424100
424200
424300
424400
2182
424500
2183
424600
2184
424900
2185
425000
2186
2187
425100
425200
(ZARADE)(2133)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
( od 2135 do 2137)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za nezaposlenost
NAKNADE U NATURI (2139)
Naknade u naturi
SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA ( od 2141 do
2144)
Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na
teret fondova
Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih
Otpremnine i pomoći
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili
članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146)
Naknade troškova za zaposlene
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI
RASHODI (2148)
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
POSLANIČKI DODATAK (2150)
Poslanički dodatak
SUDIJSKI DODATAK (2152)
Sudijski dodatak
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 +
2168 + 2177 + 2185 + 2188)
STALNI TROŠKOVI (2155 do 2161)
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
Energetske usluge
Komunalne usluge
Usluge komunikacija
Troškovi osiguranja
Zakup imovine i opreme
Ostali troškovi
TROŠKOVI PUTOVANjA (2163 do 2167)
Troškovi službenih putovanja u zemlji
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
Troškovi putovanja u okviru redovnog rada
Troškovi putovanja učenika
Ostali troškovi transporta
USLUGE PO UGOVORU (2169 do 2176)
Administrativne usluge
Kompjuterske usluge
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
Usluge informisanja
Stručne usluge
Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo
Reprezentacija
Ostale opšte usluge
SPECIJALIZOVANE USLUGE ( od 2178 do 2184)
Poljoprivredne usluge
Usluge obrazovanja, kulture i sporta
Medicinske usluge
Usluge održavanja autoputeva
Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih
površina
Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske
usluge
Ostale specijalizovane usluge
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ( 2186 +
2187)
Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
Tekuće popravke i održavanje opreme
157.977
167.119
28.409
30.045
17.457
9.761
1.191
35
35
18.539
10.255
1.251
28
28
4.129
9.017
2.795
4.463
0
1.048
0
4.336
286
218
1.190
1.190
713
713
4.216
1.763
4.216
11.966
11.966
0
0
1.763
7.305
7.305
0
0
274.389
275.799
53.893
4.778
25.865
11.699
7.468
3.346
264
473
5.382
4.045
1.266
41
0
30
96.138
1.294
2.794
977
19.027
14.500
42
7.846
49.658
43.411
120
6.734
486
1.218
59.939
4.860
25.010
5.972
21.570
2.136
320
71
3.167
2.859
219
82
0
7
99.179
77
2.764
1.229
22.925
20.917
3.467
5.349
42.451
49.127
0
6.486
577
0
1.137
0
27.031
35.999
6.685
6.065
45.666
36.486
41.629
4.037
30.871
5.615
20
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
426000
426100
426200
426300
426400
426500
426600
426700
426800
426900
2198
430000
2199
431000
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
431100
431200
431300
432000
432100
433000
433100
2207
434000
2208
2209
2210
434100
434200
434300
2211
435000
2212
435100
2213
440000
2214
2215
2216
441000
441100
441200
2217
441300
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000
442100
442200
442300
442400
442500
442600
443000
443100
2233
444000
2234
2235
2236
2237
444100
444200
444300
450000
2238
451000
2239
451100
2240
451200
2241
452000
MATERIJAL ( od 2189 do 2197)
Administrativni materijal
Materijali za poljoprivredu
Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
Materijali za saobraćaj
Materijali za očuvanje životne sredine i nauku
Materijali za obrazovanje, kulturu i sport
Medicinski i laboratorijski materijali
Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo
Materijali za posebne namene
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA
RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)
AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 2200
do 2202 )
Amortizacija zgrada i grañevinskih objekata
Amortizacija opreme
Amortizacija ostalih nekretnina i opreme
AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE ( 2204 )
Amortizacija kultivisane imovine
UPOTREBA DRAGOCENOSTI ( 2206 )
Upotreba dragocenosti
UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE ( od 2208 do
2210 )
Upotreba zemljišta
Upotreba podzemnog blaga
Upotreba šuma i voda
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE
(2212)
Amortizacija nematerijalne imovine
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI
ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233)
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA ( od 2215 do 2223)
Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti
Otplata kamata ostalim nivoima vlasti
Otplata kamata domaćim javnim finansijskim
institucijama
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima
Otplata kamata domaćinstvima u zemlji
Otplata kamata na domaće finansijske derivate
Otplata kamata na domaće menice
Finansijske promene na finansijskim lizinzima
OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230)
Otplata kamata na strane hartije od vrednosti
Otplata kamata stranim vladama
Otplata kamata multilateralnim institucijama
Otplata kamata stranim poslovnim bankama
Otplata kamata ostalim stranim kreditorima
Otplata kamata na strane finansijske derivate
OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232)
Otplata kamata po garancijama
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA ( od 2234 do
2236 )
Negativne kursne razlike
Kazne za kašnjenje
Takse koje proističu iz zaduživanja
SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247)
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM
PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA ( 2239 +
2240)
Tekuće subvencije javnim nefinansijskim
preduzećima i organizacijama
Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim
preduzećima i organizacijama
SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM
29.899
3.279
118
3.071
8.540
110
920
0
6.074
7.787
27.901
3.487
85
1.718
8.850
148
582
0
6.512
6.519
1.344
0
1.342
0
886
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
5.993
4.502
5.775
0
1
4.453
0
0
0
0
5.774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.451
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
49
195
23
0
125.711
0
49
0
105.064
125.711
104.104
100.704
80.951
25.007
23.153
0
0
21
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2242
452100
2243
452200
2244
453000
2245
453100
2246
453200
2247
454000
2248
2249
454100
454200
2250
460000
2251
2252
2253
461000
461100
461200
2254
462000
2255
2256
462100
462200
2257
463000
2258
2259
463100
463200
2260
464000
2261
464100
2262
464200
2263
2264
2265
465000
465100
465200
2266
470000
2267
471000
2268
471100
2269
471200
2270
471900
2271
472000
2272
2273
2274
2275
2276
2277
472100
472200
472300
472400
472500
472600
2278
472700
2279
2280
472800
472900
2281
480000
2282
481000
2283
481100
INSTITUCIJAMA ( 2242+2243 )
Tekuće subvencije privatnim finansijskim
institucijama
Kapitalne subvencije privatnim finansijskim
institucijama
SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM
INSTITUCIJAMA (2245 + 2246)
Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama
Kapitalne subvencije javnim finansijskim
institucijama
SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA ( 2248
+2249)
Tekuće subvencije privatnim preduzećima
Kapitalne subvencije privatnim preduzećima
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI
(2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)
DONACIJE STRANIM VLADAMA ( 2252+2253)
Tekuće donacije stranim vladama
Kapitalne donacije stranim vladama
DOTACIJE MEðUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
(2255+2256)
Tekuće dotacije meñunarodnim organizacijama
Kapitalne dotacije meñunarodnim organizacijama
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
(2258+2259)
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261+2262)
Tekuće dotacije organizacijama obaveznog
socijalnog osiguranja
Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog
socijalnog osiguranja
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI ( 2264+2265)
Ostale tekuće dotacije i transferi
Ostale kapitalne dotacije i transferi
SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA
(2267 + 2271)
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA
(ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANjA) ( od 2268 do 2270)
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju
neposredno domaćinstvima
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju
neposredno pružaocima usluga
Transferi drugim organizacijama obaveznog
socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA
(od 2272 do 2280)
Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti
Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo
Naknade iz budžeta za decu i porodicu
Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti
Starosne i porodične penzije iz budžeta
Naknade iz budžeta u slučaju smrti
Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i
sport
Naknade iz budžeta za stanovanje i život
Ostale naknade iz budžeta
OSTALI RASHODI
(2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (
2283 + 2284)
Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju
pomoć domaćinstvima
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960
0
0
960
0
127.953
135.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.617
134.701
113.069
14.548
130.590
4.111
0
0
0
0
0
0
336
336
0
362
362
0
29.031
45.974
0
0
0
0
0
0
0
0
29.031
45.974
0
0
9.030
0
0
0
0
0
8.412
0
0
6.302
6.498
17.215
13.310
193
13.730
315
58.575
56.394
45.737
46.916
2.737
2.950
22
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2284
481900
2285
482000
2286
2287
2288
482100
482200
482300
2289
483000
2290
483100
2291
484000
2292
484100
2293
484200
2294
485000
2295
485100
2296
489000
2297
489100
2298
500000
2299
510000
2300
511000
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512700
512800
2314
512900
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100
540000
Dotacije ostalim neprofitnim institucijama
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE ( od 2286
do 2288)
Ostali porezi
Obavezne takse
Novčane kazne
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU
SUDOVA (2290)
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU
NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA
ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293)
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled
elementarnih nepogoda
Naknada štete od divljači
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU
NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (
2295)
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane
državnih organa
RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA
ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA ( 2297)
Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju
nacionalnog investicionog plana
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 +
2321 + 2330 + 2333 + 2341)
OSNOVNA SREDSTVA
(2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)
ZGRADE I GRAðEVINSKI OBJEKTI ( od 2301 do
2304)
Kupovina zgrada i objekata
Izgradnja zgrada i objekata
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
Projektno planiranje
MAŠINE I OPREMA ( od 2306 do 2314)
Oprema za saobraćaj
Administrativna oprema
Oprema za poljoprivredu
Oprema za zaštitu životne sredine
Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Oprema za vojsku
Oprema za javnu bezbednost
Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i
nemotorna oprema
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA ( 2316)
Ostale nekretnine i oprema
KULTIVISANA IMOVINA (2318)
Kultivisana imovina
NEMATERIJALNA IMOVINA ( 2320 )
Nematerijalna imovina
ZALIHE (2322 + 2324 + 2328)
ROBNE REZERVE (2323)
Robne rezerve
ZALIHE PROIZVODNjE (od2325 do 2327)
Zalihe materijala
Zalihe nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda
ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329)
Zalihe robe za dalju prodaju
DRAGOCENOSTI (2331)
DRAGOCENOSTI (2332)
Dragocenosti
PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338)
43.000
43.966
1.432
2.907
939
493
0
1.130
245
1.532
8.907
826
8.907
826
0
0
0
0
0
0
2.499
5.745
2.499
5.745
0
0
0
0
184.691
75.877
177.924
74.413
158.401
66.494
0
100.270
41.384
16.747
17.048
2.901
5.478
0
1.069
0
965
0
93
0
16.775
33.984
15.735
6.928
462
5.735
12
88
0
300
0
0
6.542
331
892
892
0
0
1.583
1.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
15
15
0
0
976
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.464
23
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200
2341
550000
2342
551000
2343
551100
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
321121
2356
321122
2357
2358
2359
ZEMLjIŠTE (2335 )
Zemljište
RUDNA BOGATSTVA (2337)
Kopovi
ŠUME I VODE ( 2339 + 2340)
Šume
Vode
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA
IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (2342)
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA
IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA ( 2343 )
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava
za realizaciju nacionalnog investicionog plana
UTVRðIVANjE REZULTATA POSLOVANjA
Višak prihoda i primanja – budžetski suficit (2001 2129) (OP 5434)
Manjak prihoda i primanja – budžetski deficit (2129 2001) (OP 5435)
KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA
PRIHODA I PRIMANjA (2347 + 2348 + 2349 + 2350
+ 2351)
Deo nerasporeñenog viška prihoda i primanja iz
ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i
izdataka tekuće godine
Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen
za nabavku nefinansijske imovine
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina
korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine
Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu,
finansiranih iz kredita
Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće
rashoda i izdataka tekuće godine
POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH
PRIHODA I PRIMANjA (2353 + 2354)
Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od
prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po
kreditima
Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od
prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske
imovine
VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT (2344 +
2346 - 2352) ili (2346 - 2345 - 2352)
MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT (2345 2346)
VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT
(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)
(2358 + 2359 = 2355)
Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za
narednu godinu
Nerasporeñeni deo viška prihoda i primanja za
prenos u narednu godinu
6.767
6.767
0
0
0
0
0
1.464
1.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.369
28.821
0
0
18.354
18.926
17.737
2.518
449
687
140
15.721
0
0
28
0
27.513
27.493
27.513
27.333
0
160
14.210
20.254
0
0
14.210
20.254
13.091
18.933
1.119
1.321
24
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5.3. Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
(u hiljadama dinara)
Oznaka
OP
Broj
konta
1
3001
2
3002
800000
3003
810000
3004
3005
3006
3007
811000
811100
812000
812100
3008
813000
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
813100
820000
821000
821100
822000
822100
823000
823100
830000
831000
831100
3020
840000
3021
3022
3023
3024
3025
3026
841000
841100
842000
842100
843000
843100
3027
900000
3028
3029
910000
911000
3030
911100
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
911200
911300
911400
911500
911600
911700
911800
911900
3039
912000
3040
912100
3041
3042
3043
3044
3045
3046
912200
912300
912400
912500
912600
912900
3047
920000
3048
921000
Opis
3
PRIMANjA (3002 + 3027)
PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
(3003 + 3010 + 3017 + 3020)
PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
(3004 + 3006 + 3008)
PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005)
Primanja od prodaje nepokretnosti
PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007)
Primanja od prodaje pokretne imovine
PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA
(3009)
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015)
PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012)
Primanja od prodaje robnih rezervi
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014)
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje
PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016)
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018)
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019)
Primanja od prodaje dragocenosti
PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE
(3021 + 3023 + 3025)
PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022)
Primanja od prodaje zemljišta
PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024)
Primanja od prodaje podzemnih blaga
PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026)
Primanja od prodaje šuma i voda
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE
IMOVINE (3028 + 3047)
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039)
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038)
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev
akcija
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji
Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji
Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji
Primanja od domaćih finansijskih derivata
Primanja od domaćih menica
Ispravka unutrašnjeg duga
PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do
3046)
Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev
akcija
Primanja od zaduživanja od inostranih država
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca
Primanja od inostranih finansijskih derivata
Ispravka spoljnog duga
PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 +
3058)
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057)
Iznos
Prethodna
Tekuća
godina
godina
4
5
44.988
109
44.960
109
0
16
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.960
93
44.960
44.960
0
0
0
0
93
93
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
28
0
25
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
3049
3050
921100
921200
3051
921300
3052
921400
3053
921500
3054
921600
3055
921700
3056
921800
3057
921900
3058
922000
3059
3060
3061
3062
922100
922200
922300
922400
3063
922500
3064
922600
3065
3066
3067
922700
922800
3068
500000
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
510000
511000
511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512700
512800
3084
512900
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100
540000
541000
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim
institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim
institucijama
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima
u zemlji
Primanja od otplate kredita datih udruženjima grañana u zemlji
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim
preduzećima u zemlji
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala
PRIMANjA OD PRODAJE STRANE
FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066)
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama
Primanja od otplate kredita datih meñunarodnim organizacijama
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim
institucijama
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim
organizacijama
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje strane valute
IZDACI (3068 + 3114)
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)
OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)
ZGRADE I GRAðEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074)
Kupovina zgrada i objekata
Izgradnja zgrada i objekata
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
Projektno planiranje
MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084)
Oprema za saobraćaj
Administrativna oprema
Oprema za poljoprivredu
Oprema za zaštitu životne sredine
Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Oprema za vojsku
Oprema za javnu bezbednost
Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna
oprema
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086)
Ostale nekretnine i oprema
KULTIVISANA IMOVINA (3088)
Kultivisana imovina
NEMATERIJALNA IMOVINA (3090)
Nematerijalna imovina
ZALIHE (3092 + 3094 + 3098)
ROBNE REZERVE (3093)
Robne rezerve
ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097)
Zalihe materijala
Zalihe nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda
ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099)
Zalihe robe za dalju prodaju
DRAGOCENOSTI (3101)
DRAGOCENOSTI (3102)
Dragocenosti
PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108)
ZEMLjIŠTE (3105)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.205
0
0
103.370
184.691
75.877
177.924
158.401
0
100.270
41.384
16.747
17.048
2.901
5.478
0
1.069
0
965
0
93
74.413
66.494
0
16.775
33.984
15.735
6.928
462
5.735
12
88
0
300
0
0
6.542
331
892
892
362
362
1.221
1.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
6.767
15
15
0
0
976
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.464
1.464
26
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
3105
3106
3107
3108
3109
3110
541100
542000
542100
543000
543100
543200
3111
550000
3112
551000
3113
551100
3114
600000
3115
610000
3116
611000
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
611100
611200
611300
611400
611500
611600
611700
611800
611900
3126
612000
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
612100
612200
612300
612400
612500
612600
612900
613000
613100
614000
614100
620000
3139
621000
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
621100
621200
621300
621400
621500
621600
621700
621800
621900
3149
622000
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
622100
622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800
3158
623000
Zemljište
RUDNA BOGATSTVA (3107)
Kopovi
ŠUME I VODE (3109 + 3110)
Šume
Vode
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (3112)
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (3113)
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju
nacionalnog investicionog plana
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE
IMOVINE (3115 + 3138)
OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134 + 3136)
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do
3125)
Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija
Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti
Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama
Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama
Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima
Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji
Otplata glavnice na domaće finansijske derivate
Otplata domaćih menica
Ispravka unutrašnjeg duga
OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do
3133)
Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija
Otplata glavnice stranim vladama
Otplata glavnice multilateralnim institucijama
Otplata glavnice stranim poslovnim bankama
Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima
Otplata glavnice na strane finansijske derivate
Ispravka spoljnog duga
OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135)
Otplata glavnice po garancijama
OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137)
Otplata glavnice za finansijski lizing
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149 + 3158)
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do
3148)
Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Krediti ostalim nivoima vlasti
Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama
Krediti domaćim poslovnim bankama
Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama
Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
Krediti nevladinim organizacijama u zemlji
Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima
Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala
NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do
3157)
Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Krediti stranim vladama
Krediti meñunarodnim organizacijama
Krediti stranim poslovnim bankama
Krediti stranim nefinansijskim institucijama
Krediti stranim nevladinim organizacijama
Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala
Kupovina strane valute
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
6.767
0
0
0
0
0
1.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.514
27.493
27.458
27.333
27.458
27.333
0
0
0
27.458
0
0
0
0
0
0
0
0
27.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
56
160
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
3159
3160
3161
623100
INVESTICIONOG PLANA (3159)
Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
VIŠAK PRIMANjA (3001 - 3067)
MANjAK PRIMANjA (3067 - 3001)
0
0
0
167.217
0
103.261
28
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5.4. Izveštaj o novčanim tokovima
(u hiljadama dinara)
Oznaka
OP
Broj
konta
1
4001
2
4002
700000
4003
710000
4004
711000
4005
711100
4006
711200
4007
711300
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
712000
712100
713000
713100
713200
713300
713400
713500
713600
714000
714100
714300
714400
4021
714500
4022
714600
4023
715000
4024
4025
4026
715100
715200
715300
4027
715400
4028
4029
4030
715500
715600
716000
4031
716100
4032
716200
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600
4040
719000
4041
719100
4042
719200
4043
719300
Opis
3
N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129)
TEKUĆI PRIHODI(4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 +
4097 + 4101)
POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 +
4033 + 4040)
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE (od 4005 do 4007)
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička
lica
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća
i druga pravna lica
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne
mogu razvrstati izmeñu fizičkih i pravnih lica
POREZ NA FOND ZARADA (4009)
Porez na fond zarada
POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016)
Periodični porezi na nepokretnosti
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleñe i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Drugi jednokratni porezi na imovinu
Drugi periodični porezi na imovinu
POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022)
Opšti porezi na dobra i usluge
Dobit fiskalnih monopola
Porezi na pojedinačne usluge
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu
da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju
Drugi porezi na dobra i usluge
POREZ NA MEðUNARODNU TRGOVINU I
TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029)
Carine i druge uvozne dažbine
Porezi na izvoz
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola
Dobit po osnovu razlike izmeñu kupovnog i prodajnog
deviznog kursa
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza
Drugi porezi na meñunarodnu trgovinu i transakcije
DRUGI POREZI (4031 + 4032)
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno
preduzetnici
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu
identifikovati
AKCIZE (od 4034 do 4039)
Akcize na derivate nafte
Akcize na duvanske prerañevine
Akcize na alkoholna pića
Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića
Akcize na kafu
Druge akcize
JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I
EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM
POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046)
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih
lica
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret
preduzeća i ostalih pravnih lica
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv
Iznos
Prethodna
godina
4
1.039.006
Tekuća
godina
5
943.484
994.018
943.375
596.343
552.162
442.417
404.854
442.417
404.854
0
0
0
0
0
0
60.432
39.393
0
1.584
19.455
0
0
82.633
0
0
32
0
0
61.219
41.168
0
865
19.148
0
38
77.169
0
0
0
82.601
77.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.861
0
0
7.261
10.861
7.261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.659
1.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4044
719400
4045
719500
4046
4047
719600
720000
4048
721000
4049
4050
721100
721200
4051
721300
4052
721400
4053
4054
4055
4056
4057
722000
722100
722200
722300
730000
4058
731000
4059
4060
731100
731200
4061
732000
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
732100
732200
733000
733100
733200
740000
741000
741100
741200
741300
4072
741400
4073
4074
741500
741600
4075
742000
4076
742100
4077
742200
4078
742300
4079
742400
4080
743000
4081
4082
4083
4084
4085
743100
743200
743300
743400
743500
4086
743900
4087
744000
4088
4089
4090
4091
744100
744200
745000
745100
4092
770000
4093
771000
izmeñu fizičkih i pravnih lica
Ostali jednokratni porezi na imovinu
Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i
preduzetnici
Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica
SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053)
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049
do 4052)
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju
samostalnu delatnost i nezaposlenih lica
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu
razvrstati
OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056)
Socijalni doprinosi na teret osiguranika
Socijalni doprinosi na teret poslodavaca
Imputirani socijalni doprinosi
DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064)
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 +
4060)
Tekuće donacije od inostranih država
Kapitalne donacije od inostranih država
DONACIJE OD MEðUNARODNIH ORGANIZACIJA
(4062 + 4063)
Tekuće donacije od meñunarodnih organizacija
Kapitalne donacije od meñunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066)
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090)
PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074)
Kamate
Dividende
Povlačenje prihoda od kvazi korporacija
Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa
osiguranja
Zakup neproizvedene imovine
Finansijske promene na finansijskim lizinzima
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076
do 4079)
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane
tržišnih organizacija
Takse i naknade
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne
netržišne jedinice
Imputirane prodaje dobara i usluga
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
(od 4081 do 4086)
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
Prihodi od penala
Prihodi od oduzete imovinske koristi
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete
imovinske koristi
DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH
LICA (4088 + 4089)
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
MEŠOVITI I NEODREðENI PRIHODI (4091)
Mešoviti i neodreñeni prihodi
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA (4093 + 4095)
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.146
0
0
0
0
230.484
12.301
1.834
12.301
0
1.834
0
361
0
361
0
229.484
187.918
41.566
144.180
97.222
1.951
0
0
0
0
228.650
204.968
23.682
144.467
71.182
3.358
0
0
0
314
95.271
0
67.510
0
34.968
65.187
10.351
10.765
768
25.859
23.849
28.563
0
0
2.621
2.621
0
0
2.621
0
0
0
0
2.621
0
0
0
0
93
19
93
0
9.276
9.276
19
0
5.458
5.458
2.696
4.621
2.273
2.667
30
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4094
771100
4095
772000
4096
772100
4097
780000
4098
781000
4099
781100
4100
781300
4101
4102
4103
790000
791000
791100
4104
800000
4105
810000
4106
4107
4108
4109
811000
811100
812000
812100
4110
813000
4111
813100
4112
820000
4113
4114
821000
821100
4115
822000
4116
822100
4117
823000
4118
4119
4120
4121
823100
830000
831000
831100
4122
840000
4123
4124
4125
4126
4127
4128
841000
841100
842000
842100
843000
843100
4129
900000
4130
910000
4131
911000
4132
911100
4133
911200
4134
911300
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
911400
911500
911600
911700
911800
911900
912000
RASHODA (4094)
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096)
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz
prethodne godine
TRANSFERI IZMEðU BUDžETSKIH KORISNIKA NA
ISTOM NIVOU (4098)
TRANSFERI IZMEðU BUDžETSKIH KORISNIKA NA
ISTOM NIVOU (4099 + 4100)
Transferi izmeñu budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi izmeñu organizacija obaveznog socijalnog
osiguranja
PRIHODI IZ BUDžETA (4102)
PRIHODI IZ BUDžETA (4103)
Prihodi iz budžeta
PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
(4105 + 4112 + 4119 + 4122)
PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
(4106 + 4108 + 4110)
PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107)
Primanja od prodaje nepokretnosti
PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109)
Primanja od prodaje pokretne imovine
PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH
SREDSTAVA (4111)
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 +
4117)
PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114)
Primanja od prodaje robnih rezervi
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE
(4116)
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje
PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU
(4118)
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120)
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121)
Primanja od prodaje dragocenosti
PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123
+ 4125 + 4127)
PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124)
Primanja od prodaje zemljišta
PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126)
Primanja od prodaje podzemnih blaga
PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128)
Primanja od prodaje šuma i voda
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE
FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149)
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131 + 4141)
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do
4140)
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti,
izuzev akcija
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija
u zemlji
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji
Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji
Primanja od domaćih finansijskih derivata
Primanja od domaćih menica
Ispravka unutrašnjeg duga
PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142
2.273
2.667
423
1.954
423
1.954
0
1.161
0
1.161
0
1.161
0
0
8.653
8.653
8.653
10.480
10.480
10.480
44.960
109
0
16
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.960
93
44.960
44.960
0
0
0
0
93
93
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4142
912100
4143
4144
4145
4146
4147
4148
912200
912300
912400
912500
912600
912900
4149
920000
4150
921000
4151
921100
4152
921200
4153
921300
4154
921400
4155
921500
4156
921600
4157
921700
4158
921800
4159
921900
4160
922000
4161
922100
4162
922200
4163
922300
4164
922400
4165
922500
4166
922600
4167
4168
4169
922700
922800
4170
400000
4171
410000
4172
411000
4173
411100
4174
412000
4175
4176
4177
4178
4179
412100
412200
412300
413000
413100
4180
414000
4181
414100
4182
4183
414200
414300
do 4148)
Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti,
izuzev akcija
Primanja od zaduživanja od inostranih država
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca
Primanja od inostranih finansijskih derivata
Ispravka spoljnog duga
PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
(4150 + 4160)
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE (od 4151 do 4159)
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev
akcija
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim
finansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim
bankama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim
nefinansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i
domaćinstvima u zemlji
Primanja od otplate kredita datih udruženjima grañana u
zemlji
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim
preduzećima u zemlji
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala
PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE
IMOVINE (od 4161 do 4168)
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev
akcija
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama
Primanja od otplate kredita datih meñunarodnim
organizacijama
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim
bankama
Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim
institucijama
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim
organizacijama
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje strane valute
NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384)
TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277
+ 4290 + 4306 + 4321)
RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180
+ 4185 + 4187 + 4189 + 4191)
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
(4173)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA
(4175 do 4177)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za nezaposlenost
NAKNADE U NATURI (4179)
Naknade u naturi
SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 4181 do
4184)
Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret
fondova
Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih
Otpremnine i pomoći
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.043.123
0
0
942.156
830.918
838.786
207.922
215.990
157.977
167.119
157.977
167.119
28.409
30.045
17.457
9.761
1.191
35
35
18.539
10.255
1.251
28
28
4.129
9.017
2.795
4.463
0
1.048
0
4.336
32
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4184
414400
4185
4186
415000
415100
4187
416000
4188
4189
4190
4191
4192
416100
417000
417100
418000
418100
4193
420000
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900
422000
422100
422200
422300
422400
422900
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424100
424200
424300
424400
4222
424500
4223
424600
4224
424900
4225
425000
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
425100
425200
426000
426100
426200
426300
426400
426500
426600
426700
426800
426900
4238
430000
4239
431000
4240
431100
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže
porodice i druge pomoći zaposlenom
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186)
Naknade troškova za zaposlene
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI
RASHODI (4188)
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
POSLANIČKI DODATAK (4190)
Poslanički dodatak
SUDIJSKI DODATAK (4192)
Sudijski dodatak
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 +
4217 + 4225 + 4228)
STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201)
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
Energetske usluge
Komunalne usluge
Usluge komunikacija
Troškovi osiguranja
Zakup imovine i opreme
Ostali troškovi
TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207)
Troškovi službenih putovanja u zemlji
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
Troškovi putovanja u okviru redovnog rada
Troškovi putovanja učenika
Ostali troškovi transporta
USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216)
Administrativne usluge
Kompjuterske usluge
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
Usluge informisanja
Stručne usluge
Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo
Reprezentacija
Ostale opšte usluge
SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224)
Poljoprivredne usluge
Usluge obrazovanja, kulture i sporta
Medicinske usluge
Usluge održavanja autoputeva
Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih
površina
Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske
usluge
Ostale specijalizovane usluge
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I
MATERIJALI) (4226 + 4227)
Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata
Tekuće popravke i održavanje opreme
MATERIJAL (od 4229 do 4237)
Administrativni materijal
Materijali za poljoprivredu
Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
Materijali za saobraćaj
Materijali za očuvanje životne sredine i nauku
Materijali za obrazovanje, kulturu i sport
Medicinski i laboratorijski materijali
Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo
Materijali za posebne namene
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD
(4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251)
AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do
4242)
Amortizacija zgrada i grañevinskih objekata
286
218
1.190
1.190
713
713
4.216
1.763
4.216
11.966
11.966
0
0
1.763
7.305
7.305
0
0
274.389
275.799
53.893
4.778
25.865
11.699
7.468
3.346
264
473
5.382
4.045
1.266
41
0
30
96.138
1.294
2.794
977
19.027
14.500
42
7.846
49.658
43.411
120
6.734
486
1.218
59.939
4.860
25.010
5.972
21.570
2.136
320
71
3.167
2.859
219
82
0
7
99.179
77
2.764
1.229
22.925
20.917
3.467
5.349
42.451
49.127
0
6.486
577
0
1.137
0
27.031
35.999
6.685
6.065
45.666
36.486
41.629
4.037
29.899
3.279
118
3.071
8.540
110
920
0
6.074
7.787
30.871
5.615
27.901
3.487
85
1.718
8.850
148
582
0
6.512
6.519
1.344
0
1.342
0
886
0
33
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4278
4251
4252
431200
431300
432000
432100
433000
433100
434000
434100
434200
434300
435000
435100
4253
440000
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
441000
441100
441200
441300
441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000
442100
442200
442300
442400
442500
442600
443000
443100
4273
444000
4274
4275
4276
4277
444100
444200
444300
450000
4278
451000
4279
451100
4280
451200
4281
452000
4282
4283
452100
452200
4284
453000
4285
4286
453100
453200
4287
454000
4288
4289
454100
454200
4290
460000
4291
4292
4293
461000
461100
461200
4294
462000
4295
462100
Amortizacija opreme
Amortizacija ostalih nekretnina i opreme
AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244)
Amortizacija kultivisane imovine
UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246)
Upotreba dragocenosti
UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250)
Upotreba zemljišta
Upotreba podzemnog blaga
Upotreba šuma i voda
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252)
Amortizacija nematerijalne imovine
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI
ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273)
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263)
Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti
Otplata kamata ostalim nivoima vlasti
Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima
Otplata kamata domaćinstvima u zemlji
Otplata kamata na domaće finansijske derivate
Otplata kamata na domaće menice
Finansijske promene na finansijskim lizinzima
OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270)
Otplata kamata na strane hartije od vrednosti
Otplata kamata stranim vladama
Otplata kamata multilateralnim institucijama
Otplata kamata stranim poslovnim bankama
Otplata kamata ostalim stranim kreditorima
Otplata kamata na strane finansijske derivate
OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272)
Otplata kamata po garancijama
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do
4276)
Negativne kursne razlike
Kazne za kašnjenje
Takse koje proističu iz zaduživanja
SUBVENCIJE (4278 + 4281 + 4284 + 4287)
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM
PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280)
Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama
Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama
SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM
INSTITUCIJAMA (4282 + 4283)
Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama
Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama
SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM
INSTITUCIJAMA (4285 + 4286)
Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama
Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama
SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 +
4289)
Tekuće subvencije privatnim preduzećima
Kapitalne subvencije privatnim preduzećima
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 +
4297 + 4300 + 4303)
DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293)
Tekuće donacije stranim vladama
Kapitalne donacije stranim vladama
DOTACIJE MEðUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
(4295 + 4296)
Tekuće dotacije meñunarodnim organizacijama
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.993
4.502
5.775
0
1
0
5.774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.453
0
0
0
4.451
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
49
195
23
0
125.711
0
49
0
105.064
125.711
104.104
100.704
80.951
25.007
23.153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960
0
0
960
0
127.953
135.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4296
4297
4298
4299
462200
463000
463100
463200
4300
464000
4301
464100
4302
464200
4303
4304
4305
465000
465100
465200
4306
470000
4307
471000
4308
471100
4309
471200
4310
471900
4311
472000
4312
4313
4314
4315
4316
4317
472100
472200
472300
472400
472500
472600
4318
472700
4319
4320
472800
472900
4321
480000
4322
481000
4323
481100
4324
481900
4325
482000
4326
4327
4328
482100
482200
482300
4329
483000
4330
483100
4331
484000
4332
484100
4333
484200
4334
485000
4335
485100
4336
489000
4337
489100
Kapitalne dotacije meñunarodnim organizacijama
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299)
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302)
Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja
Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (4304 + 4305)
Ostale tekuće dotacije i transferi
Ostale kapitalne dotacije i transferi
SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA
(4307 + 4311)
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA
(ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANjA) (od 4308 do 4310)
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju
neposredno domaćinstvima
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju
neposredno pružaocima usluga
Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja za doprinose za osiguranje
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od
4312 do 4320)
Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti
Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo
Naknade iz budžeta za decu i porodicu
Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti
Starosne i porodične penzije iz budžeta
Naknade iz budžeta u slučaju smrti
Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i
sport
Naknade iz budžeta za stanovanje i život
Ostale naknade iz budžeta
OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334
+ 4336)
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 +
4324)
Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć
domaćinstvima
Dotacije ostalim neprofitnim institucijama
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do
4328)
Ostali porezi
Obavezne takse
Novčane kazne
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA
(4330)
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU
USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH
PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333)
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled
elementarnih nepogoda
Naknada štete od divljači
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU
OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335)
Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane
državnih organa
RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG
PLANA (4337)
Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju
0
127.617
113.069
14.548
0
134.701
130.590
4.111
0
0
0
0
0
0
336
336
0
362
362
0
29.031
45.974
0
0
0
0
0
0
0
0
29.031
45.974
0
0
9.030
0
0
0
0
0
8.412
0
0
6.302
6.498
17.215
13.310
193
13.730
315
58.575
56.394
45.737
46.916
2.737
2.950
43.000
43.966
1.432
1.375
939
493
0
1.130
245
0
8.907
2.358
8.907
2.358
0
0
0
0
0
0
2.499
5.745
2.499
5.745
0
0
0
0
35
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4338
500000
4339
510000
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
511000
511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512700
512800
4354
512900
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100
540000
541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200
4381
550000
4382
551000
4383
551100
4384
600000
4385
610000
4386
611000
4387
611100
4388
611200
4389
611300
nacionalnog investicionog plana
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 +
4370 + 4373 + 4381)
OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355 + 4357 +
4359)
ZGRADE I GRAðEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344)
Kupovina zgrada i objekata
Izgradnja zgrada i objekata
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
Projektno planiranje
MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354)
Oprema za saobraćaj
Administrativna oprema
Oprema za poljoprivredu
Oprema za zaštitu životne sredine
Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Oprema za vojsku
Oprema za javnu bezbednost
Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i
nemotorna oprema
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356)
Ostale nekretnine i oprema
KULTIVISANA IMOVINA (4358)
Kultivisana imovina
NEMATERIJALNA IMOVINA (4360)
Nematerijalna imovina
ZALIHE (4362 + 4364 + 4368)
ROBNE REZERVE (4363)
Robne rezerve
ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367)
Zalihe materijala
Zalihe nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda
ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369)
Zalihe robe za dalju prodaju
DRAGOCENOSTI (4371)
DRAGOCENOSTI (4372)
Dragocenosti
PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378)
ZEMLjIŠTE (4375)
Zemljište
RUDNA BOGATSTVA (4377)
Kopovi
ŠUME I VODE (4379 + 4380)
Šume
Vode
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (4382)
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (4383)
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU
FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408)
OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404 + 4406)
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od
4387 do 4395)
Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev
akcija
Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti
Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim
institucijama
184.691
75.877
177.924
74.413
158.401
0
100.270
41.384
16.747
17.048
2.901
5.478
0
1.069
0
965
0
93
66.494
0
16.775
33.984
15.735
6.928
462
5.735
12
88
0
300
0
0
6.542
331
892
892
0
0
1.583
1.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
6.767
6.767
0
0
0
0
0
15
15
0
0
976
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.464
1.464
1.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.514
27.493
27.458
27.333
27.458
27.333
0
0
0
0
0
0
36
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
4390
4391
4392
4393
4394
4395
611400
611500
611600
611700
611800
611900
4396
612000
4397
612100
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
612200
612300
612400
612500
612600
612900
613000
613100
614000
614100
4408
620000
4409
621000
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
621100
621200
621300
621400
621500
621600
621700
621800
621900
4419
622000
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
622100
622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800
4428
623000
4429
623100
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama
Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima
Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji
Otplata glavnice na domaće finansijske derivate
Otplata domaćih menica
Ispravka unutrašnjeg duga
OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od
4397 do 4403)
Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev
akcija
Otplata glavnice stranim vladama
Otplata glavnice multilateralnim institucijama
Otplata glavnice stranim poslovnim bankama
Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima
Otplata glavnice na strane finansijske derivate
Ispravka spoljnog duga
OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405)
Otplata glavnice po garancijama
OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407)
Otplata glavnice za finansijski lizing
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419 +
4428)
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410
do 4418)
Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Krediti ostalim nivoima vlasti
Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama
Krediti domaćim poslovnim bankama
Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama
Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
Krediti nevladinim organizacijama u zemlji
Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima
Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala
NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420
do 4427)
Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Krediti stranim vladama
Krediti meñunarodnim organizacijama
Krediti stranim poslovnim bankama
Krediti stranim nefinansijskim institucijama
Krediti stranim nevladinim organizacijama
Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala
Kupovina strane valute
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE
FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429)
Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz
sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana
VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (4001 - 4169)
MANjAK NOVČANIH PRILIVA (4169 - 4001)
SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE
KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U
OBRAČUNU (4001 + 4434)
Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se
ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000
KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U
OBRAČUNU (4169 - 4436 + 4437)
Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate
amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda
Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji
se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000
SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 4435)
27.458
0
0
0
0
0
27.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
160
56
160
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.117
27.872
1.328
0
35.132
1.050.841
963.458
11.835
19.974
1.043.575
971.388
1.342
0
1.794
29.232
35.138
27.202
37
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5.5. Izveštaj o izvršenju budžeta
(u hiljadama dinara)
I UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
Oznaka
OP
Broj
konta
1
2
5001
5002
700000
5003
710000
5004
711000
5005
711100
5006
711200
5007
711300
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
712000
712100
713000
713100
713200
713300
713400
713500
713600
714000
714100
714300
714400
5021
714500
5022
714600
5023
715000
5024
5025
5026
715100
715200
715300
5027
715400
Opis
3
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE
NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002+5104)
TEKUĆI PRIHODI
(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)
POREZI (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 +
5033+5040)
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE (od 5005 do 5007)
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju
fizička lica
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju
preduzeća i druga pravna lica
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne
mogu razvrstati izmeñu fizičkih i pravnih lica
POREZ NA FOND ZARADA (5009)
Porez na fond zarada
POREZ NA IMOVINU (od 5011 do 5016)
Periodični porezi na nepokretnosti
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleñe i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Drugi jednokratni porezi na imovinu
Drugi periodični porezi na imovinu
POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 5018 do 5022)
Opšti porezi na dobra i usluge
Dobit fiskalnih monopola
Porezi na pojedinačne usluge
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na
dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti
obavljaju
Drugi porezi na dobra i usluge
POREZ NA MEðUNARODNU TRGOVINU I
TRANSAKCIJE (od 5024 do 5029)
Carine i druge uvozne dažbine
Porezi na izvoz
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola
Dobit po osnovu razlike izmeñu kupovnog i prodajnog
deviznog kursa
Iznos
planiranih
prihoda iz
budžeta
4
Ukupno (od
6 do 11)
Republike
5
6
Iznos ostvarenih prihoda i primanja
Prihodi iz budžeta
Autonomne
Opštine
OOSO
pokrajine
grada
7
8
9
Iz
donacija
Iz ostalih
izvora
10
11
1.047.602
943.484
30.387
33.031
864.225
0
0
15.841
1.047.502
943.375
30.387
33.031
864.132
0
0
15.825
645.581
552.162
1.659
0
550.437
0
0
66
485.420
404.854
0
0
404.788
0
0
66
485.420
404.854
0
0
404.788
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
62100
40000
0
2000
20000
0
100
86051
0
0
301
0
0
0
61219
41168
0
865
19148
0
38
77169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61219
41168
0
865
19148
0
38
77169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85750
0
77169
0
0
0
0
0
77169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5028
5029
5030
715500
715600
716000
5031
716100
5032
716200
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600
5040
719000
5041
719100
5042
719200
5043
719300
5044
719400
5045
719500
5046
5047
719600
720000
5048
721000
5049
5050
721100
721200
5051
721300
5052
721400
5053
722000
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
722100
722200
722300
730000
731000
731100
731200
5061
732000
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza
Drugi porezi na meñunarodnu trgovinu i transakcije
DRUGI POREZI (5031 + 5032)
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća,
odnosno preduzetnici
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu
identifikovati
AKCIZE ( od 5034 do 5039)
Akcize na derivate nafte
Akcize na duvanske prerañevine
Akcize na alkoholna pića
Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića
Akciza na kafu
Druge akcize
JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I
EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM
POSEBNIH POGODNOSTI (od 5041 do 5046)
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret
fizičkih lica
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret
preduzeća i ostalih pravnih lica
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv
izmeñu fizičkih i pravnih lica
Ostali jednokratni porezi na imovinu
Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i
preduzetnici
Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica
SOCIJALNI DOPRINOSI (5048 + 5053)
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 5049
do 5052)
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju
samostalnu delatnost i nezaposlenih lica
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu
razvrstati
OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI
(od 5054 do 5056)
Socijalni doprinosi na teret osiguranika
Socijalni doprinosi na teret poslodavaca
Imputirani socijalni doprinosi
DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064)
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5059 + 5060)
Tekuće donacije od inostranih država
Kapitalne donacije od inostranih država
DONACIJE OD MEðUNARODNIH ORGANIZACIJA
(5062 + 5063)
0
0
12.000
0
0
7.261
0
0
0
0
0
0
0
0
7.261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
7.261
0
0
7.261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.659
1.659
0
0
0
0
0
0
1.659
1.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214.835
1.835
1.835
0
0
0
0
0
230.484
1.834
1.834
0
0
0
0
0
14.379
0
0
0
0
0
0
0
32.931
0
0
0
0
0
0
0
183.174
1.834
1.834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5062
5063
732100
732200
5064
733000
5065
5066
733100
733200
5067
740000
5068
5069
5070
5071
741000
741100
741200
741300
5072
741400
5073
5074
741500
741600
5075
742000
5076
742100
5077
742200
5078
742300
5079
742400
5080
743000
5081
5082
5083
5084
5085
743100
743200
743300
743400
743500
5086
743900
5087
744000
5088
5089
5090
5091
744100
744200
745000
745100
5092
770000
5093
771000
5094
771100
5095
772000
5096
772100
Tekuće donacije od meñunarodnih organizacija
Kapitalne donacije od meñunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5065 +
5066)
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
DRUGI PRIHODI
(5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)
PRIHODI OD IMOVINE (od 5069 do 5074)
Kamate
Dividende
Povlačenje prihoda od kvazi korporacija
Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa
osiguranja
Zakup neproizvedene imovine
Finansijske promene na finansijskim lizinzima
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od
5076 do 5079)
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane
tržišnih organizacija
Takse i naknade
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne
netržišne jedinice
Imputirane prodaje dobara i usluga
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
(od 5081 do 5086)
Prihodi od novčanih kazni za krivična dela
Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
Prihodi od penala
Prihodi od oduzete imovinske koristi
Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete
imovinske koristi
DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH
LICA (5088 + 5089)
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
MEŠOVITI I NEODREðENI PRIHODI (5091)
Mešoviti i neodreñeni prihodi
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA (5093 + 5095)
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA (5094)
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU
RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5096)
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.000
203.000
10.000
228.650
204.968
23.682
14.379
6.045
8.334
32.931
17.583
15.348
181.340
181.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186.085
84.050
4.000
0
0
144.467
71.182
3.358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.521
70.868
3.358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.946
314
0
0
0
0
80.050
0
314
67.510
0
0
0
0
0
0
0
0
67.510
0
0
0
0
0
0
0
314
0
0
58.523
65.187
0
0
52.193
0
0
12.994
21.503
10.000
10.765
25.859
0
0
0
0
1.336
25.859
0
0
0
0
9.429
0
27.020
0
28.563
0
0
0
0
0
24.998
0
0
0
0
0
3.565
0
3.200
0
0
3.200
0
0
2.621
0
0
2.621
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.621
0
0
2.621
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.312
40.312
19
19
0
5.458
5.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.839
4.839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
0
619
619
1.001
4.621
2.808
0
0
0
0
1.813
1
1
2.667
2.667
2.667
2.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.954
1.954
141
141
0
0
0
0
0
0
0
0
1.813
1.813
40
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5097
780000
5098
781000
5099
781100
5100
781300
5101
5102
5103
790000
791000
791100
5104
800000
5105
810000
5106
5107
811000
811100
5108
812000
5109
812100
5110
813000
5111
813100
5112
820000
5113
5114
821000
821100
5115
822000
5116
822100
5117
823000
5118
5119
5120
5121
823100
830000
831000
831100
5122
840000
5123
5124
841000
841100
5125
842000
5126
5127
5128
842100
843000
843100
5129
900000
prethodne godine
TRANSFERI IZMEðU BUDžETSKIH KORISNIKA NA
ISTOM NIVOU (5098)
TRANSFERI IZMEðU BUDžETSKIH KORISNIKA NA
ISTOM NIVOU (5099 + 5100)
Transferi izmeñu budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi izmeñu organizacija obaveznog socijalnog
osiguranja
PRIHODI IZ BUDžETA (5102)
PRIHODI IZ BUDžETA (5103)
Prihodi iz budžeta
PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
(5105 + 5112 + 5119+5122)
PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
(5106 + 5108 + 5110)
PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5107)
Primanja od prodaje nepokretnosti
PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
(5109)
Primanja od prodaje pokretne imovine
PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH
SREDSTAVA (5111)
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA
(5113 + 5115 + 5117)
PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (5114)
Primanja od prodaje robnih rezervi
PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE
(5116)
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje
PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU
PRODAJU (5118)
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (5120)
PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (5121)
Primanja od prodaje dragocenosti
PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE
(5123 + 5125 + 5127)
PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (5124)
Primanja od prodaje zemljišta
PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA
(5126)
Primanja od prodaje podzemnih blaga
PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (5128)
Primanja od prodaje šuma i voda
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE
FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149)
0
1.161
1.161
0
0
0
0
0
0
0
1.161
1.161
1.161
1.161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.480
10.480
10.480
0
10.380
10.380
10.380
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
109
0
0
93
0
0
16
0
0
0
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
93
93
93
0
0
0
0
0
0
93
93
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5130
910000
5131
911000
5132
911100
5133
911200
5134
911300
5135
911400
5136
911500
5137
5138
5139
5140
911600
911700
911800
911900
5141
912000
5142
912100
5143
5144
912200
912300
5145
912400
5146
912500
5147
5148
912600
912900
5149
920000
5150
921000
5151
921100
5152
921200
5153
921300
5154
921400
5155
921500
5156
921600
5157
921700
5158
921800
5159
921900
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (5131 + 5141)
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 5132 do
5140)
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti,
izuzev akcija
Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti
Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih
institucija u zemlji
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji
Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u
zemlji
Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji
Primanja od domaćih finansijskih derivata
Primanja od domaćih menica
Ispravka unutrašnjeg duga
PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od
5142 do 5148)
Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti,
izuzev akcija
Primanja od zaduživanja od inostranih država
Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih
banaka
Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih
poverilaca
Primanja od inostranih finansijskih derivata
Ispravka spoljnog duga
PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
(5150 + 5160)
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE(od 5151 do 5159)
Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti,
izuzev akcija
Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim
finansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim
bankama
Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim
nefinansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i
domaćinstvima u zemlji
Primanja od otplate kredita datih udruženjima grañana
u zemlji
Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim
privatnim preduzećima u zemlji
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5160
922000
5161
922100
5162
922200
5163
922300
5164
922400
5165
922500
5166
922600
5167
5168
5169
922700
922800
PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE
IMOVINE (od 5161 do5168)
Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev
akcija
Primanja od otplate kredita datih stranim vladama
Primanja od otplate kredita datih meñunarodnim
organizacijama
Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim
bankama
Primanja od otplate kredita datih stranim
nefinansijskim institucijama
Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim
organizacijama
Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje strane valute
UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA (5001 + 5129)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1047602
0
0
0
943484
0
0
0
30387
0
0
0
33031
0
0
0
864225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15841
43
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
II. UKUPNI RASHODI I IZDACI
Oznaka
OP
Broj
konta
1
2
5170
5171
400000
5172
410000
5173
411000
5174
411100
5175
412000
5176
5177
5178
5179
5180
412100
412200
412300
413000
413100
5181
414000
5182
414100
5183
5184
414200
414300
5185
414400
5186
5187
415000
415100
5188
416000
5189
5190
5191
5192
5193
416100
417000
417100
418000
418100
5194
420000
5195
5196
5197
5198
5199
421000
421100
421200
421300
421400
Opis
3
TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE
IMOVINE (5171+5339)
TEKUĆI RASHODI (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 +
5291 + 5307 + 5322)
RASHODI ZA ZAPOSLENE (5173 + 5175 + 5179 + 5181
+ 5186 + 5188 + 5190+5192)
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)
(5174)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od
5176 do 5178)
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za nezaposlenost
NAKNADE U NATURI (5180)
Naknade u naturi
SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 5182 do
5185)
Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret
fondova
Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih
Otpremnine i pomoći
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže
porodice i druge pomoći zaposlenom
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE(5187)
Naknade troškova za zaposlene
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI
RASHODI (5189)
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
POSLANIČKI DODATAK (5191)
Poslanički dodatak
SUDIJSKI DODATAK (5193)
Sudijski dodatak
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (5195 + 5203 + 5209 +
5218 + 5226 + 5229)
STALNI TROŠKOVI (od 5196 do 5202)
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
Energetske usluge
Komunalne usluge
Usluge komunikacija
Iznos izvršenih rashoda i izdataka
Rashod i izdaci na teret budžeta
Autonomne
Opštine
Republike
OOSO
pokrajine
grada
6
7
8
9
Iznos
odobrenih
aproprijacija iz
budžeta
4
Ukupno
(od 6 do 11)
1022247
914663
24779
17831
842006
0
0
30047
964124
838786
24395
17784
771469
0
0
25138
211211
215990
7476
0
205953
0
0
2561
163934
167119
2637
0
162874
0
0
1608
163934
167119
2637
0
162874
0
0
1608
5
Iz
donacija
Iz ostalih
izvora
10
11
29230
30045
701
0
29110
0
0
234
29230
0
0
12
12
18539
10255
1251
28
28
431
241
29
0
0
0
0
0
0
0
17964
9934
1212
28
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
80
10
0
0
6889
9017
3954
0
4361
0
0
702
6889
4463
3954
0
0
0
0
509
0
0
0
4336
0
0
0
0
0
4291
0
0
0
0
0
45
0
218
0
0
70
0
0
148
993
993
713
713
159
159
0
0
537
537
0
0
0
0
17
17
2153
1763
25
0
1738
0
0
0
2153
8000
8000
0
0
1763
7305
7305
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1738
7305
7305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285613
275799
12538
5726
246174
0
0
11361
62515
62515
0
0
0
59939
4860
25010
5972
21570
1782
36
1627
83
8
251
0
0
0
231
55658
4620
22416
5153
21241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2248
204
967
736
90
44
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
421500
421600
421900
422000
422100
422200
422300
422400
422900
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424100
424200
424300
424400
5223
424500
5224
424600
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
424900
425000
425100
425200
426000
426100
426200
426300
426400
426500
426600
426700
426800
426900
5239
430000
5240
431000
5241
5242
431100
431200
Troškovi osiguranja
Zakup imovine i opreme
Ostali troškovi
TROŠKOVI PUTOVANjA (od 5204 do 5208)
Troškovi službenih putovanja u zemlji
Troškovi službenih putovanja u inostranstvo
Troškovi putovanja u okviru redovnog rada
Troškovi putovanja učenika
Ostali troškovi transporta
USLUGE PO UGOVORU (od 5210 do 5217)
Administrativne usluge
Kompjuterske usluge
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
Usluge informisanja
Stručne usluge
Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo
Reprezentacija
Ostale opšte usluge
SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5219 do 5225)
Poljoprivredne usluge
Usluge obrazovanja, kulture i sporta
Medicinske usluge
Usluge održavanja autoputeva
Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih
površina
Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske
usluge
Ostale specijalizovane usluge
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (5227 + 5228)
Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
Tekuće popravke i održavanje opreme
MATERIJAL (od 5230 do 5238)
Administrativni materijal
Materijali za poljoprivredu
Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
Materijali za saobraćaj
Materijali za očuvanje životne sredine i nauku
Materijali za obrazovanje, kulturu i sport
Medicinski i laboratorijski materijali
Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo
Materijali za posebne namene
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD
(5240 + 5244 + 5246+5248+5252)
AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 5241 do
5243)
Amortizacija zgrada i grañevinskih objekata
Amortizacija opreme
0
0
0
4248
4248
0
0
0
0
83109
83109
0
0
0
0
0
0
0
76335
76335
0
0
0
2136
320
71
3167
2859
219
82
0
7
99179
77
2764
1229
22925
20917
3467
5349
42451
49127
0
6486
577
0
28
0
0
56
56
0
0
0
0
196
0
0
174
0
0
0
0
22
149
0
0
149
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
5217
0
0
80
21
2767
0
44
2305
100
0
100
0
0
1882
284
62
2344
2092
219
26
0
7
91471
72
2658
652
22874
17873
3365
4593
39384
47431
0
5055
401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
16
9
767
711
0
56
0
0
2295
5
106
323
30
277
102
712
740
1447
0
1331
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35999
0
0
35999
0
0
0
0
33105
33105
0
26301
26301
0
0
0
0
0
0
0
0
6065
36486
30871
5615
27901
3487
85
1718
8850
148
582
0
6512
6519
0
7393
7390
3
2962
38
0
111
0
0
290
0
2511
12
0
0
0
0
158
118
0
0
29
0
0
0
0
11
5976
28403
22873
5530
20867
2928
85
1514
8621
148
57
0
1749
5765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
690
608
82
3914
403
0
93
200
0
235
0
2252
731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
431300
432000
432100
433000
433100
434000
434100
434200
434300
435000
435100
5254
440000
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
441000
441100
441200
441300
441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000
442100
442200
442300
442400
442500
442600
443000
443100
444000
444100
444200
444300
450000
5279
451000
5280
451100
5281
451200
5282
452000
5283
5284
452100
452200
Amortizacija ostalih nekretnina i opreme
AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (5245)
Amortizacija kultivisane imovine
UPOTREBA DRAGOCENOSTI (5247)
Upotreba dragocenosti
UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 5249 do 5251)
Upotreba zemljišta
Upotreba podzemnog blaga
Upotreba šuma i voda
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (5253)
Amortizacija nematerijalne imovine
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI
ZADUŽIVANjA (5255 + 5265 + 5272 + 5274)
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 5256 do 5264)
Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti
Otplata kamata ostalim nivoima vlasti
Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima
Otplata kamata domaćinstvima u zemlji
Otplata kamata na domaće finansijske derivate
Otplata kamata na domaće menice
Finansijske promene na finansijskim lizinzima
OTPLATA STRANIH KAMATA (od 5266 do 5271)
Otplata kamata na strane hartije od vrednosti
Otplata kamata stranim vladama
Otplata kamata multilateralnim institucijama
Otplata kamata stranim poslovnim bankama
Otplata kamata ostalim stranim kreditorima
Otplata kamata na strane finansijske derivate
OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (5273)
Otplata kamata po garancijama
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 5275 do 5277)
Negativne kursne razlike
Kazne za kašnjenje
Takse koje proističu iz zaduživanja
SUBVENCIJE (5279 + 5282 + 5285 + 5288)
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM
PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (5280 + 5281)
Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama
Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama
SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM
INSTITUCIJAMA (5283 + 5284)
Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama
Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4701
4502
0
0
4502
0
0
0
4600
0
0
0
4600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
0
101
0
94866
4453
0
0
0
4451
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
49
0
105064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11958
4453
0
0
0
4451
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
49
0
92056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1050
93906
104104
0
11958
91096
0
0
1050
93906
80951
0
0
79901
0
0
1050
0
23153
0
11958
11195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5285
453000
5286
5287
453100
453200
5288
454000
5289
5290
454100
454200
5291
460000
5292
5293
5294
461000
461100
461200
5295
462000
5296
5297
5298
5299
5300
462100
462200
463000
463100
463200
5301
464000
5302
464100
5303
464200
5304
5305
5306
465000
465100
465200
5307
470000
5308
471000
5309
471100
5310
471200
5311
471900
5312
472000
5313
5314
5315
5316
5317
472100
472200
472300
472400
472500
SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
(5286 + 5287)
Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama
Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama
SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (5289 +
5290)
Tekuće subvencije privatnim preduzećima
Kapitalne subvencije privatnim preduzećima
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (5292 + 5295 +
5298 + 5301+5304).
DONACIJE STRANIM VLADAMA (5293 + 5294)
Tekuće donacije stranim vladama
Kapitalne donacije stranim vladama
DOTACIJE MEðUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
(5296 + 5297)
Tekuće dotacije meñunarodnim organizacijama
Kapitalne dotacije meñunarodnim organizacijama
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (5299 + 5300)
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANjA (5302 + 5303)
Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja
Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5305+5306)
Ostale tekuće dotacije i transferi
Ostale kapitalne dotacije i transferi
SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA
(5308 + 5312)
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA
(ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG
OSIGURANjA) (od 5309 do 5311)
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju
neposredno domaćinstvima
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju
neposredno pružaocima usluga
Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog
osiguranja za doprinose za osiguranje
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od
5313 do 5321)
Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti
Naknade iz budžeta za porodiljsko odsustvo
Naknade iz budžeta za decu i porodicu
Naknade iz budžeta za slučaj nezaposlenosti
Starosne i porodične penzije iz budžeta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960
960
0
0
960
0
0
0
960
0
960
0
0
0
0
0
960
0
0
0
0
0
0
0
292176
135063
0
0
133263
0
0
1800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160706
160706
0
0
0
134701
130590
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132901
128790
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1800
1800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131470
131470
0
362
362
0
0
0
0
0
0
0
362
362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21630
45974
4374
0
33617
0
0
7983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21630
45974
4374
0
33617
0
0
7983
21630
0
0
0
0
0
0
8412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5318
472600
5319
472700
5320
5321
472800
472900
5322
480000
5323
481000
5324
481100
5325
481900
5326
482000
5327
5328
5329
482100
482200
482300
5330
483000
5331
483100
5332
484000
5333
484100
5334
484200
5335
485000
5336
485100
5337
489000
5338
489100
5339
500000
5340
510000
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
511000
511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
Naknade iz budžeta u slučaju smrti
Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i
sport
Naknade iz budžeta za stanovanje i život
Ostale naknade iz budžeta
OSTALI RASHODI (5323 + 5326 + 5330 + 5332 +
5335+5337)
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5324+
5325)
Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć
domaćinstvima
Dotacije ostalim neprofitnim institucijama
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 5327 do
5329)
Ostali porezi
Obavezne takse
Novčane kazne
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA
(5331)
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU
USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH
PRIRODNIH UZROKA (5333 + 5334)
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled
elementarnih nepogoda
Naknada štete od divljači
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU
OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (5336)
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane
državnih organa
RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA
REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG
PLANA (5338)
Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju
nacionalnog investicionog plana
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5340 + 5362 +
5371 + 5374+5382)
OSNOVNA SREDSTVA (5341 + 5346 +
5356+5358+5360)
ZGRADE I GRAðEVINSKI OBJEKTI (od 5342 do 5345)
Kupovina zgrada i objekata
Izgradnja zgrada i objekata
Kapitalno održavanje zgrada i objekata
Projektno planiranje
MAŠINE I OPREMA(od 5347 do 5355)
Oprema za saobraćaj
Administrativna oprema
0
6302
0
0
6302
0
0
0
0
17215
0
0
17215
0
0
0
0
0
13730
315
4374
0
0
0
1373
315
0
0
0
0
7983
0
53927
56394
7
100
55904
0
0
383
43445
46916
0
100
46807
0
0
9
43445
2950
0
0
2946
0
0
4
0
43966
0
100
43861
0
0
5
1382
1375
7
0
1322
0
0
46
1382
0
0
1130
245
0
7
0
0
0
0
0
1121
201
0
0
0
0
0
0
0
2
44
0
2590
2358
0
0
2158
0
0
200
2590
2358
0
0
2158
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6510
5745
0
0
5617
0
0
128
6510
5745
0
0
5617
0
0
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58123
75877
384
47
70537
0
0
4909
58104
74413
384
47
69073
0
0
4909
45824
45824
0
0
0
10629
10629
0
66494
0
16775
33984
15735
6928
462
5735
0
0
0
0
0
384
0
384
0
0
0
0
0
0
0
0
62944
0
16775
32184
13985
5807
462
4716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3550
0
0
1800
1750
737
0
635
48
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5349
5350
5351
5352
5353
5354
512300
512400
512500
512600
512700
512800
5355
512900
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100
540000
541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200
5382
550000
5383
551000
5384
551100
5385
600000
5386
610000
5387
611000
Oprema za poljoprivredu
Oprema za zaštitu životne sredine
Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Oprema za vojsku
Oprema za javnu bezbednost
Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i
nemotorna oprema
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (5357)
Ostale nekretnine i oprema
KULTIVISANA IMOVINA (5359)
Kultivisana imovina
NEMATERIJALNA IMOVINA (5361)
Nematerijalna imovina
ZALIHE (5363 + 5365 + 5369)
ROBNE REZERVE (5364)
Robne rezerve
ZALIHE PROIZVODNjE(od 5366 do 5368)
Zalihe materijala
Zalihe nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda
ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (5370)
Zalihe robe za dalju prodaju
DRAGOCENOSTI (5372)
DRAGOCENOSTI (5373)
Dragocenosti
PRIRODNA IMOVINA (5375 + 5377 + 5379)
ZEMLjIŠTE (5376)
Zemljište
RUDNA BOGATSTVA(5378)
Kopovi
ŠUME I VODE (5380 + 5381)
Šume
Vode
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (5383)
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG
INVESTICIONOG PLANA (5384)
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU
FINANSIJSKE IMOVINE (5386 + 5409)
OTPLATA GLAVNICE (5387 + 5397 + 5405+5407)
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od
5388 do 5396)
0
0
0
0
0
0
12
88
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
88
0
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
0
0
331
0
0
331
0
0
0
300
300
0
0
1351
1351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
19
0
0
0
0
0
15
15
0
0
976
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1464
1464
1464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
307
307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1464
1464
1464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
622
622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28278
27493
0
0
27493
0
0
0
28278
27493
0
0
27493
0
0
0
28117
27333
0
0
27333
0
0
0
49
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5388
611100
5389
611200
5390
611300
5391
5392
5393
5394
5395
5396
611400
611500
611600
611700
611800
611900
5397
612000
5398
612100
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
612200
612300
612400
612500
612600
612900
613000
613100
614000
614100
620000
5410
621000
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
621100
621200
621300
621400
621500
621600
621700
621800
621900
5420
622000
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
622100
622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800
Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev
akcija
Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti
Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim
institucijama
Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama
Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima
Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji
Otplata glavnice na domaće finansijske derivate
Otplata domaćih menica
Ispravka unutrašnjeg duga
OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od
5398 do 5404)
Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev
akcija
Otplata glavnice stranim vladama
Otplata glavnice multilateralnim institucijama
Otplata glavnice stranim poslovnim bankama
Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima
Otplata glavnice na strane finansijske derivate
Ispravka spoljnog duga
OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (5406)
Otplata glavnice po garancijama
OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (5408)
Otplata glavnice za finansijski lizing
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5410 + 5420+5429)
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5411
do 5419)
Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Krediti ostalim nivoima vlasti
Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama
Krediti domaćim poslovnim bankama
Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama
Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
Krediti nevladinim organizacijama u zemlji
Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima
Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala
NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5421
do 5428)
Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija
Krediti stranim vladama
Krediti meñunarodnim organizacijama
Krediti stranim poslovnim bankama
Krediti stranim nefinansijskim institucijama
Krediti stranim nevladinim organizacijama
Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala
Kupovina strane valute
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28117
0
0
0
0
0
27333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
160
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
5429
623000
5430
623100
5431
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE
FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU
NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5430)
Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz
sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana
UKUPNI RASHODI I IZDACI (5170 + 5385)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1050525
942156
24779
17831
869499
0
0
30047
51
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
III UTVRðIVANJE RAZLIKE IZMEðU ODOBRENIH SREDSTAVA I IZVRŠENJA
Oznaka
OP
Broj
konta
1
2
5432
5433
5434
5435
5436
900000
5437
600000
5438
5439
5440
5441
Opis
3
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE
NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001)
TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU (5170)
Višak prihoda i primanja – budžetski suficit (5432 – 5433) >
0
Manjak prihoda i primanja –budžetski deficit (5433 – 5432)
>0
PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE
IMOVINE
(5129)
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU
FINANSIJSKE IMOVINE
(5385)
VIŠAK PRIMANjA (5436 – 5437) > 0
MANjAK PRIMANjA (5437 – 5436) > 0
VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5169-5431) > 0
MANjAK NOVČANIH PRILIVA (5431-5169) > 0
Planirani
prihodi i
rashodi
Ukupno (od
6 do 11)
4
5
Ostvareni prihodi i primanja i rashodi i izdaci
Iz budžeta
Autonomne
Opštine
Republike
OOSO
pokrajine
grada
6
7
8
9
Iz
donacija
Iz ostalih
izvora
10
11
1047602
943484
30387
33031
864225
0
0
15841
1022247
914663
24779
17831
842006
0
0
30047
25355
28821
5608
15200
22219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14206
0
0
0
0
0
0
0
0
28278
27493
0
0
27493
0
0
0
0
28278
0
2923
0
27493
1328
0
0
0
5608
0
0
0
15200
0
0
27493
0
5274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14206
52
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
II. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6. BILANS STANJA
6.1. Nefinansijska imovina
Učešće u kapitalu javnih preduzeća i ustanova ne vodi se u poslovnim knjigama opštinske
uprave, niti je taj kapital registrovan u nadležnim institucijama. Navedeni propust nema bitan
materijalni značaj. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu budžeta opštine Apatin, da se ovaj
propust otkloni u 2014. godini;
Opština Apatin nije izvršila upis nepokretnosti i pokretnih stvari i drugih imovinskih prava
shodno članu 12. i 77. Zakona o javnoj svojini. Opštinsko veće je donelo rešenje o imenovanju
Komisije za popis i upis nepokretne imovine u državnoj svojini broj: 02-9/2013-III od 07. marta
2013. Sve nepokretne stvari su popisane u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i predate u
zakonskom roku Direkciji za imovinu RS od koje se očekuje da će izdati odgovarajuće potvrde (za
nekoliko korisnika su potvrde pristigle). Zemlja u grañevinskim reonima je upisana u javnu svojinu
opštine Apatin sa Republike Srbije. Revizorski tim je na osnovu započetih procedura u vezi upisa
imovine i na osnovu izvršenih radnji u vezi upisa, zaključio da će upis nepokretnosti, pokretnih i
drugih prava biti izvršen do kraja 2014. godine, odnosno u zakonskom roku.
Radi boljeg pojašnjenja vezanih za nefinansijsku imovinu, u nastavku dajemo tabelarni
pregled učešća pojedinih oblika osnovnih sredstava i zaliha u ukupnoj nefinansijskoj imovini u
okviru klase 000000.
Broj
konta
2
000000
010000
011000
011100
011200
011300
013000
014000
014100
015000
015100
016000
016100
020000
021000
022000
Opis
3
AKTIVA
NEFINANSIJSKA IMOVINA
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima
Nekretnine i oprema
Zgrade i grañevinski objekti
Oprema
Ostale nekretnine i oprema
Dragocenosti
Prirodna imovina
Zemljište
Nefinansijska imovina u pripremi i avansi
Nefinansijska imovina u pripremi
Nematerijalna imovina
Nematerijala imovina
Nefinansijska imovina u zalihama
Zalihe
Zalihe sitnog inventara i potrošnog materijala
Iznos u 000
dinara
6
2.451.635
2.450.801
533.894
494.623
36.901
2.370
26
31.157
31.157
1.841.523
1.839.848
44.201
44.201
834
52
782
% učešća u
ukupnoj nef.
imovini
7
100%
21,78
1,27
75,11
1,80
0,04
Može se zaključiti da nekretnine i oprema zajedno sa nekretninama i opremom u pripremi
čine preko 96% ukupne nefinansijske imovine u stalnim sredstvima. Nekretnine uglavnom čine
zgrade i grañevinski objekti, dok prirodnu imovinu čini grañevinsko zemljište. Takoñe se zapaža da
se značajan deo osnovnih sredstava nalazi u pripremi.
6.1.1. Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima
Osnovna sredstva, dragocenosti, prirodna imovina i nefinansijska imovina u pripremi se
evidentiraju po nabavnoj vrednosti.
Nefinansijska imovina u pripremi obuhvata izdatke za stalna sredstva od početka ulaganja
do početka korišćenja.
53
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Za nefinansijsku imovinu koja se rashoduje ili otuñuje, pre isknjiženja iz knjigovodstvene
evidencije vrši se obračun amortizacije i revalorizacije.
Usklañivanje poslovnih knjiga, popis imovine i obaveza i usaglašavanje potraživanja i
obaveza obavljaju se u skladu sa:
Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini ("Sl.
glasnik RS", br. 27/96), kao i
Pravilnikom i načinu i rokovima vršenja popisa i usklañivanja knjigovodstvenog sa stvarnim
stanjem. ("Sl. glasnik RS", br. 106/2006).
Opštinska uprava, poseduje prepis lista nepokretnost. Na pomenutim nepokretnostima
nema datih hipoteka, garancija, zaloge, niti drugih ograničenja u korišćenju.
Osnovna sredstva (grañevinski objekti i oprema) su popisani na kraju godine.
Procena vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme nije vršena zadnjih pet, šest godina pa
je vrednost nekretnina, postrojenja i opreme iskazana u poslovnim knjigama obezvreñena.
Važećim propisima za korisnike budžetskih sredstava nije propisana revalorizacija, ali i pored toga
je neophodno da se vrednost nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje po njihovoj fer vrednosti.
U okviru nefinansijske imovine u stalnim sredstvima na dan 31.12.2013. godine iskazana su
sledeća sredstva:
Oznaka
OP
1002
1003
1009
1011
1015
1018
010000
011000
013000
014000
015000
016000
1217
311100
Konto
(u hiljadama dinara)
Neto
Naziv konta
Vrednost
NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA
2.450.801
Nekretnine i oprema
533.894
Dragocenosti
26
Prirodna imovina
31.157
Nefinansijska imovina u pripremi i avansi
1.841.523
Nematerijalna imovina
44.201
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima
2.450.912
Na OP 1002 u okviru konta 010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u koloni 7
iskazan je iznos od 2.450.801 hiljadu dinara, dok je na OP 1217 u okviru konta 311100 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u koloni 5 iskazan iznos od 2.450.912 hiljada dinara. U skladu
sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem iznosi
na ovim OP-ima treba da budu jednaki. Razlika iznosi 111 hiljada dinara, a odnosi se na
nepravilnosti prilikom evidentiranja nefinansijske imovine u stalnim sredstvima kod indirektnih
korisnika. Navedeni propust nema bitan materijalni značaj. Revizorski tim je preporučio
rukovodstvu opštinske uprave da se navedeni nedostaci otklone u 2014. godini.
6.1.2. Nefinansijska imovina u pripremi
Na OP 1015 - Konsolidovanog Bilansa stanja iskazan je iznos od 1.783.347 hiljada dinara:
Oznaka
za OP
1015
1016
1017
Broj
konta
015000
015100
015200
O P I S
NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI
Nefinansijska imovina u pripremi
Avansi za nefinansijsku imovinu
Neto iznos 31.12.2012.
godine u 000 dinara
1.841.523
1.839.848
1.675
Revizorski tim je konstatovao da se značajan deo osnovnih sredstava vodi u pripremi.
Meñutim, jedan deo ovih sredstava se nalazi u upotrebi, pa je trebalo ista preneti na osnovna
sredstva iz pripreme.
6.1.3. Nefinansijska imovina u zalihama
Nefinansijska imovina u zalihama procenjuje se po nabavnoj vrednosti. Sitan inventar i
potrošni materijal se otpisuju u celosti prilikom stavljanja u upotrebu.
U konsolidovanom Bilansu stanja zalihe su pravilno evidentirane.
54
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
6.1.4. Amortizacija nefinansijske imovine
Amortizacija stalne nefinansijske imovine — osnovnih sredstava, obračunava se za svako
sredstvo pojedinačno po propisanim stopama u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi
nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije - ''Službeni list SRJ'' br.
17/97 i 24/2000.
Obračun amortizacije osnovnih sredstava izvršen je primenom stopa amortizacije utvrñene
Pravilnikom o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama, koje dajemo
u rasponima:
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stopa amortizacije
(u procentima)
3
1,30
10,00-20,00
12,50
20,00
15,50
10,00
Opis
2
Zgrade i grañevinski objekti
Oprema
Nameštaj
Kompjuteri
Transportna sredstva
Oprema PTT
Obračun i knjiženje ispravke vrednosti (amortizacije) osnovnih sredstava u 2013. godini
regulisano je odredbom člana 14. Zakona o budžetu i Instrukcijom za popis imovine i obaveza i
obračun amortizacije za 2013. godinu.
Primenom navedenih stopa amortizacije izvršen je obračun amortizacije grañevinskih
objekata, opreme i ostalih nekretnina. Ceo iznos obračunate amortizacije nefinansijske imovine je
knjižen na teret izvora kapitala.
6.2. Finansijska imovina
U okviru finansijske imovine u Bilansu stanja na oznaci OP-1028 u okviru konta 100000 Finansijska imovina, iskazan je iznos od 226.784 hiljade dinara na dan 31.12.2013. godine.
Uvidom u analitičke kartice i popis konstatovano je da se finansijska imovina odnosi na:
(u hiljadama dinara)
Oznaka za
OP
1
1028
1029
1030
1039
Broj
konta
2
100000
110000
111000
111900
1049
120000
1050
1051
1052
1053
1060
1061
1062
1064
1066
1067
1068
1069
1070
1071
121000
121100
121200
121300
122000
122100
123000
123200
123900
130000
131000
131100
131200
131300
Opis
3
FINANSIJSKA IMOVINA
Dugoročna finansijska imovina
Dugoročna domaća finansijska imovina
Domaće akcije i ostali kapital
Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti,
potraživanja i kratkoročni plasmani
Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti
Žiro i tekući računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Kratkoročna Potraživanja
Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja
Kratkoročni plasmani
Dati avansi, depoziti i kaucije
Ostali kratkoročni plasmani
Aktivna vremenska razgraničenja
Aktivna vremenska razgraničenja
Razgraničeni rashodi do jedne godine
Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
Neto iznos
7
226.784
216
216
216
72.043
27.222
27.081
125
16
41.336
41.336
3.485
3.405
80
154.525
154.525
216
55.660
98.649
55
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
6.2.1. Novčana sredstva
Novčana sredstva se procenjuju po nominalnoj vrednosti.
Novčana sredstva obuhvataju: tekuće račune; izdvojena novčana sredstva i akreditive;
blagajnu; devizni račun i ostala novčana sredstva.
Novčana sredstva budžeta opštine Apatin obuhvataju sva stanja sredstava na podračunima
koja su uključena u okviru Konsolidovanog računa trezora opštine Apatin.
Uvidom u analitičke kartice i popis konstatovano je da se novčana sredstva u iznosu od
27.222 hiljade dinara odnose na:
(u hiljadama dinara)
Oznaka za
OP
1
1050
1051
1052
1053
Broj
konta
2
121000
121100
121200
121300
Opis
Neto iznos
3
Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti
Žiro i tekući računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
4
27.222
27.081
125
16
Revizorski tim je takoñe uvidom u analitičke kartice i popis konstatovao da se novčana
sredstva na izvorima kapitala u iznosu od 204.049 hiljada dinara odnose na:
(u hiljadama dinara)
1221
1223
1225
1227
1228
311500
311700
321121
321311
321312
Izvori novčanih sredstava
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina
Višak prihoda i primanja – suficit
Nerasporeñeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina
Deficit iz ranijih godina
3.597
4.192
20.254
541
1.357
Ukupno:
27.227
Na OP 1050 u okviru konta 121000 – Novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti u koloni 7 iskazan je iznos od 27.222 hiljade dinara i na OP-1066 u okviru konta 123900 - Ostali
kratkoročni plasmani 80 hiljada dinara, što ukupno iznosi 27.302 hiljade dinara, dok su na izvorima
sredstava klase 300000 iskazane sledeće vrednosti: Na OP-1221 u okviru konta 311500 – Izvori
novčanih sredstava 3.597 hiljada dinara, na OP-1223 u okviru konta 311700 – Preneta neutrošena
sredstva iz ranijih godina 4.192 hiljade dinara, na OP-1225 na kontu 321121 - Višak prihoda i
primanja – suficit 20.254 hiljade dinara, na OP-1227 na kontu 321311 – Nerasporeñeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 541 hiljada dinara, i na OP-1228 na kontu 321312 - Deficit iz ranijih
godina iznos od 1.357 hiljada dinara, što ukupno iznosi 27.227 hiljada dinara. U skladu sa
Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, iznosi na
OP–1050 i OP-1066 i iznosi na OP-ima u klasi 300000 treba da budu jednaki. Razlika iznosi 75
hiljada dinara, a odnosi se na nepravilnosti prilikom evidentiranja novčanih sredstava kod
indirektnih korisnika u 2013 godini. Navedeni propust nema materijalni značaj na bilansne pozicije
Obrasca 1, a samim tim i na finansijski rezultat.
6.2.2. Kratkoročna potraživanja
Kratkoročna potraživanja se procenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za
iznos verovatne nenaplativosti potraživanja, a direktno ako je nemogućnost naplate izvesna i
dokumentovana.
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja budžetskih korisnika po osnovu prodaje
od kupaca u zemlji i inostranstvu i druga potraživanja: za kamate, potraživanja od zaposlenih,
potraživanja od drugih organa i organizacija, po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i ostala
potraživanja.
(u hiljadama dinara)
1060
1061
122000 Kratkoročna potraživanja
122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja
41.336
41.336
56
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
(u hiljadama dinara)
1212
1213
291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja
291900 Ostala pasivna vremenska razgarničenja
31.482
9.312
Na OP-1060 na kontu 122000 - Kratkoročna potraživanja, u koloni 7 obrasca 1 iskazan je
iznos od 41.336 hiljada dinara, medjutim, na OP-1208 u okviru konta 291300 – Obračunati
nenaplaćeni prihodi i primanja u koloni 5 obrasca 1 iskazan je iznos od 31.482 hiljade dinara i na
OP-291900 – Ostala pasivna vremenska razgarničenja iznos od 9.312 hiljada dinara, što ukupno
iznosi 40.794 hiljade dinara. Razlika iznosi 542 hiljade dinara, za koliko su manje iskazana PVR.
Navedeni propust je nastao zbog pogrešnih knjiženja, kod indirektnih korisnika budžeta. Navedeni
propust nema bitan materijalni značaj na bilansne pozicije Obrasca 1. Revizorski tim je preporučio
rukovodstvu opštine Apatin da se navedeni propusti ispitaju i sprovedu korektivna knjiženja u 2014.
godini.
6.2.3. Aktivna vremenska razgraničenja
Revizorski tim je konstatovao da je opština Apatin na OP 1067- Konsolidovanog Bilansa
stanja, na kontu 130000 - Aktivna vremenska razgraničenja, iskazala iznos od 154.525 hiljada
dinara, a odnosi se na sledeće:
(u hiljadama dinara)
Oznaka
za OP
Broj
konta
1067
130000
1068
131000
1069
1070
1071
131100
131200
131300
O P I S
AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENjA (1068)
AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENjA (od 1069 do 1071)
Razgraničeni rashodi do jedne godine
Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
Neto iznos
na dan 31.12.2013.
154.525
154.525
216
55.660
98.649
Uvidom u iskazane obaveze opštine Apatin koje su ukalkulisane i koje su trebale biti
knjižene na teret aktivnih vremenskih razgraničenja revizorski tim je utvrdio sledeće:
(u hiljadama dinara)
1114
1169
1194
230000 Obаveze po osnovu rаshodа zа zаposlene
Obаveze po osnovu ostаlih rаshodа, izuzev rаshodа zа
240000
zаposlene
250000 Obaveze iz poslovanja
UKUPNO:
1.555
60
55.729
57.344
Na OP-1070 na kontu 131200 - Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci u koloni 7 Obrasca 1
iskazan je iznos od 55.660 hiljada dinara, meñutim na OP-1114 na kontu 230000 (Obaveze po
osnovu rashoda za zaposlene) u koloni 5 iskazan je iznos od 1.555 hiljada dinara, na OP-1169 na
kontu 240000 (Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene) u koloni 5
obrasca iskazan je iznos od 60 hiljada dinara i na OP-1194 na kontu 250000 (Obaveze iz
poslovanja) u koloni 5 iskazan je iznos od 55.729 hiljada dinara, što ukupno iznosi 57.344 hiljade
dinara. Razlika iznosi 1.684 hiljade dinara. Navedeni propust nastao je zbog pogrešnih knjiženja
kod indirektnih korisnika i nema bitan materijalni značaj na bilansne pozicije Obrasca 1. Revizorski
tim je preporučio rukovodstvu opštine Apatin da se navedeni propusti ispitaju, kao i da obaveže
indirektne korisnike da sprovedu korektivna knjiženja u početnom stanju 2014. godine.
6.3. Obaveze
Obaveze prema MRS i zakonskim propisima, obuhvataju: domaće i strane dugoročne
obaveze; domaće i strane kratkoročne obaveze; obaveze po osnovu rashoda za zaposlene;
obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene; obaveze po osnovu
subvencija, donacija i transfera; obaveze za socijalno osiguranje i obaveze iz poslovanja.
57
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana, od
dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa.
Procenjuju se u visini nominalnih iznosa koji proističu iz poslovnih i finansijskih transakcija.
U Bilansu stanja na oznaci OP-1074 – Obaveze, iskazan je iznos od 761.656 hiljada dinara,
a odnosi se na sledeće obaveze:
(u hiljadama dinara)
Oznaka
OP
1
1074
1075
1076
1080
1114
1115
1133
1169
1180
1188
1194
Broj
Opis
konta
2
3
200000 OBAVEZE
210000 Dugoročne obaveze
211000 Domaće dugoročne obaveze
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih
211400
banaka
230000 Obаveze po osnovu rаshodа zа zаposlene
231000 Obаveze zа plаte i dodаtke
234000 Obаveze po osnovu socijаlnih doprinosа nа teret poslodаvcа
Obаveze po osnovu ostаlih rаshodа, izuzev rаshodа zа
240000
zаposlene
243000 Obаveze po osnovu donаcijа, dotаcijа i trаnsferа
245000 Obаveze zа ostаle rаshode
250000 Obaveze iz poslovanja
1196
251100
Primljeni avansi
1197
251200
252100
254000
290000
291000
Primljeni depoziti
Dobavljači u zemlji
Ostаle obаveze
Pasivna vremenska razgraničenja
Pasivna vremenska razgraničenja
1200
1204
1208
1209
Neto iznos
4
199.230
97.248
97.248
97.248
1.555
1.319
236
60
20
40
55.729
2
1.530
53.433
766
44.638
44.638
6.3.1. Dugoročne obaveze
Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju revizorski tim je utvrdio da opština Apatin ima
obaveze po dugoročnim kreditima u iznosu od 97.248 hiljada dinara.
(u hiljadama dinara)
Oznaka Broj
O P I S
za OP konta
1075 210000 DUGOROČNE OBAVEZE
1076 211000 Domaće dugoročne obaveze
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih
1080 211400
banaka
Neto iznos na dan
31.12.2013. godine
97.248
97.248
97.248
Na OP-1075 u okviru konta 210000 - Dugoročne obaveze iskazan je iznos od 97.248
hiljada dinara, a isti iznos je iskazan i na OP-1219 u okviru konta 311300, što je u skladu sa
propisanim načinom evidentiranja obaveza po osnovu zaduživanja.
6.3.2. Obaveze iz poslovanja
(u hiljadama dinara)
1194
250000 Obaveze iz poslovanja
1196
251100
1197
251200 Primljeni depoziti
252100 Dobavljači u zemlji
254000 Ostаle obаveze
1200
1204
Primljeni avansi
55.729
2
1.530
53.433
766
58
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
U Bilansu stanja na oznaci OP-1194 u okviru konta 250000 – Obaveze iz poslovanja,
iskazan je iznos od 55.729 hiljada dinara, a odnosi se na obaveze za primljene depozite, obaveze
prema dobavljačima u zemlji i ostale obaveze kako je dato u tabeli. Jedan deo prenetih neizmirenih
obaveza će se isplatiti u 2014. godini iz prenetih neutrošenih namenski opredeljenih sredstava, dok
će drugi deo biti izmiren iz planiranih tekućih prihoda u 2014. godini.
6.3.3. Pasivna vremenska razgraničenja
Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju: razgraničene prihode; razgraničene plaćene
rashode; obračunate (fakturisane) nenaplaćene prihode i primanja i ostala pasivna vremenska
razgraničenja.
Razgraničeni prihodi obuhvataju razgraničene prihode iz donacija i ostale razgraničene
prihode.
Razgraničeni plaćeni rashodi obuhvataju iznose koji su u obračunskom periodu isplaćeni,
a u momentu izvršene isplate nisu evidentrani kao tekući rashodi ili izdaci za nabavku
nefinansijske imovine (akontacija za službeno putovanje, avans za materijal, avans za nabavku
nefinansijske imovine i dr.).
Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja obuhvataju fakturisane nenaplaćene tekuće
prihode i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine.
Ostala pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju obaveze fondova za refundaciju na
ime naknade po osnovu bolovanja zaposlenih u trajanju preko 30 dana, naknada za porodiljsko
odsustvo, naknada za invalide rada druge kategorije, kao i ostala pasivna vremenska
razgraničenja.
(u hiljadama dinara)
1208
1209
1210
1211
1212
1213
290000
291000
291100
291200
291300
291900
Pasivna vremenska razgraničenja
Pasivna vremenska razgraničenja
Razgraničeni prihodi i primanja
Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci
Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja
Ostala pasivna vremenska razgarničenja
44.638
44.638
186
3.658
31.482
9.312
Na OP-1208 u okviru konta 290000 - Pasivna vremenska razgraničenja, u koloni 5 iskazan
je iznos od 44.638 hiljada dinara, a isti je rasporeñen kako je to dato u tabeli. Objašnjenja u vezi
PVR su ranije data u okviru objašnjenja po osnovu potraživanja.
6.3. Izvori kapitala, utvrñivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija
U Bilansu stanja na oznaci OP 1214 - Kapital, utvrdjivanje rezultata poslovanja - iskazan je
kapital i rezultati poslovanja na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 2.479.189 hiljada dinara, a
sastoji se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
1214
300000
1215
1216
1217
1218
310000
311000
311100
311200
1219
311300
1220
1221
311400
311500
1222
311600
1223
1224
1225
1226
311700
311900
321121
321122
Kapital, utvrñivanje rezultata poslovanja i vanbilansna
evidencija
Kapital
Kapital (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima
Nefinansijska imovina u zalihama
Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u
stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita
Finansijska imovina
Izvori novčanih sredstava
Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje
nefinansijske imovine u toku jedne godine
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina
Ostali sopstveni izvori
Višak prihoda i primanja – suficit
Manjak prihoda i primanja – deficit
2.479.189
2.459.751
2.459.751
2.450.912
834
97.248
216
3.597
0
4.192
97.248
20.254
0
59
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
1227
321311
1228
321312
Nerasporeñeni višak prihoda i primanja iz
ranijih godina
Deficit iz ranijih godina
541
1.357
Sva objašnjenja u vezi pozicija na izvorima kapitala data su ranije, a ovde samo dajemo
pregled pozicija radi bolje preglednosti u samom revizorskom izveštaju.
7. BILANS PRIHODA I RASHODA
7.1. Tekući prihodi
Odlukom o budžetu opštine Apatin za tekuću budžetsku 2013. godinu, planirani se sledeći
prihodi:
Porezi - porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke; porez na imovinu; porez na dobra i
usluge i drugi porezi;
Donacije i transferi - donacije od inostranih država, donacije od meñunarodnih
organizacija i transferi od drugih nivoa vlasti;
1) prihodi od imovine;
2) prihodi od prodaje dobara i usluga;
3) novčane kazne i oduzeta imovinska korist;
4) dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica (tekući i kapitalni);
5) mešoviti i neodreñeni prihodi u korist nivoa opština;
6) memorandumske stavke za refundaciju rashoda;
7) transfere izmeñu budžetskih korisnika na istom nivou;
8) prihodi iz budžeta.
Tekući prihodi se, shodno gotovinskoj osnovi, utvrñuju u momentu naplate tj. priliva
sredstava na račun budžeta opštine Apatin.
Radi bolje preglednosti ostvarenih tekućih prihoda, u nastavku dajemo tabelarni pregled
učešća pojedinih prihoda u ukupno ostvarenim tekućim prihodima:
Broj
konta
1
700000
710000
711000
713000
714000
716000
Opis
2
TEKUĆI PRIHODI
Porezi
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
Porez na imovinu
Porez na dobra i usluge
Drugi porezi
717000
Akcize
730000
Donacije i transferi
731000
Donacije od inostranih država
732000
740000
741000
742000
743000
744000
745000
770000
771000
Donacije od meñunarodnih organizacija
Drugi prihodi
Prihodi od imovine
Prihodi od prodaje dobara i usluga
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Mešoviti i neodreñeni prihodI
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne
godine
Transferi izmeñu budžetskih korisnika na istom nivou
Transferi izmeñu budžetskih korisnika na istom nivou
Prihodi iz budžeta
prihodi iz budžeta
772000
780000
781000
790000
791000
Iznos u 000
dinara
3
943.375
552.162
404.854
61.219
77.169
7.261
1.659
230.484
1.834
23.682
144.467
71.182
65.187
2.621
% učešća u
ukupnim
prihodima
4
100%
58.53
24,43
15,31
19
5.458
4.621
2.667
0,50
1.954
1.161
1.161
10.480
10.480
0,12
1,11
60
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Iz ovog pregleda može se zaključiti da su najveći prihodi ostvareni od poreza (58,53%),
zatim od donacija i transfera (24,43) i drugih prihoda (15,31%). Takoñe se može videti da su u
okviru poreza najviše ostvareni prihodi od poreza na dohodak (404.854 hiljade dinara).
7.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
Primanja od prodaje nefinansijske imovine predstavljaju primanja od prodaje osnovnih
sredstava, primanja od prodaje zaliha, primanja od prodaje dragocenosti, primanja od prodaje
zemljišta, i dr.
Evidentiranje primanja vrši se u momentu naplate tj. priliva sredstava na račun
budžeta opštine Apatin.
Broj
konta
1
800000
810000
811000
840000
841000
Opis
2
PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
Primanja od prodaje osnovnih sredstava
Primanja od prodaje nepokretnosti
Primanja od prodaje prirodne imovine
Primanja od prodaje zemljišta
Iznos u 000
dinara
3
109
16
16
% učešća u
ukupnim
primanjima
4
100%
14,68
93
93
85,32
Iz datog pregleda može se videti da ostvarena primanja u 2013. godini predstavljaju
izuzetno mali iznos.
7.3. Tekući rashodi
Tekući rashodi obuhvataju rashode koji koji su nastali u 2013. godini, a koji su evidentirani
u okviru klase 400000. U skladu sa gotovinskom osnovom tekući rashodi se evidentiraju u
momentu kada je plaćanje izvršeno.
Pregled učešća pojedinih rashoda u ukupnim tekućim rashodima:
Broj
konta
1
400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
417000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
440000
441000
444000
450000
451000
454000
460000
Opis
2
TEKUĆI RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak
Korišćenje usluga i roba
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)
Materijal
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja
Otplata domaćih kamata
Prateći troškovi zaduživanja
Subvencije
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Subvencije privatnim preduzećima
Donacije, dotacije i transferi
% učešća u
Iznos u 000 ukupnim
dinara
rashodima
3
4
838.786
100%
215.990
25.75
167.119
30.045
28
9.017
713
1.763
7.305
275.799
59.939
3.167
99.179
49.127
36.486
27.901
4.502
4.453
32,88
0,54
49
105.064
104.104
12,54
960
135.063
16,10
61
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Broj
konta
Opis
1
463000
465000
470000
472000
480000
481000
482000
483000
2
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale dotacije i transferi
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
485000
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa
% učešća u
Iznos u 000 ukupnim
rashodima
dinara
3
4
134.701
362
5,47
45.974
45.974
56.394
46.916
2.907
6,72
826
5.745
7.3.1. Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene obuhvataju: rashode za plate i dodatke zaposlenih; socijalne
doprinose na teret poslodavca; naknade u naturi; socijalna davanja zaposlenima; naknade za
zaposlene; nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi i sudijski i poslanički dodatak.
(u hiljadama dinara)
1
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
417000
2
Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Poslanički dodatak
3
215.990
167.119
30.045
28
9.017
713
1.763
7.305
7.3.2. Obračun i isplata plata
Opštinska uprava plate izabranih, postavljenih i zaposlenih lica obračunavala je i
isplaćivala u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama (Sl. glasnik br
34.2001.. i 55/2013, Zaključkom Vlade Republike Srbije br. 121-3360/2013 od 23. aprila 2013.
godine, Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i
zaposlenih u državnim organima ( Službeni glasnik RS, br. 44/2008. I 2 /2012) i Pravilnikom o
zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i ostalim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u
opštini Apatin.
Revizijom obračuna i isplate plata imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica, revizorski tim
je utvrdio da su obračun i isplata plata vršeni u skladu sa propisanim koeficijentima i propisanim
osnovicama i Zaključkom Vlade Republike Srbije.
7.3.3. Jubilarne nagrade
Prilikom revizije obračuna i isplate jubilarnih nagrada revizorski tim je izvršio reviziju za
obračun i isplatu jubilarnih nagrada za 10, 20 i 30 godina, i to:
1) za 10 godina, isplaćeno za 4 lica, u iznosu od 148.080 dinara ili 37.020 po jednom licu;
2) za 20 godina isplaćeno za 3 lica, u iznosu od 138.825 dinara ili 46.275 po jednom licu i
3) za 30 godina isplaćeno za 1 lice, u iznosu od 57.843 dinara.
U toku revizije obračuna i isplate jubilarnih nagrada revizorski tim je utvrdio da je u svim
slučajevima obračun i isplata jubilarnih nagrada izvršena korektno i u skladu sa propisima.
62
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
7.3.4. Korišćenje usluga i roba
Korišćenje usluga i roba obuhvata: stalne troškove; troškove putovanja; usluge po
ugovoru; specijalizovane usluge; tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) i troškove
materijala.
(u hiljadama dinara)
420000
Korišćenje usluga i roba
421000
422000
423000
424000
425000
426000
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)
Materijal
275.799
59.939
3.167
99.179
49.127
36.486
27.901
Troškovi mobilnih telefona na kontu 421414 iskazani su u iznosu od 776 hiljada dinara i odnose se
na troškove korišćenja mobilnih telefona zaposlenih. Opština je u toku 2013. godine izradila ali do
dana izveštaja nije usvojila i implementirala Pravilnik o upotrebi službenih mobilnih telefona i
kartica. Usvajanje ovog Pravilnika se očekuje u prvoj polovini 2014. godine. Revizorski tim je
preporučio rukovodstvu budžeta opštine da se pravilnik usvoji u što kraćem roku.
7.3.4.1. Službeni put u zemlji
Prilikom revizije putnih naloga u zemlji revizorski tim je uzorkovao 10 putnih naloga i tom
prilikom utvrdio da na svim putnim nalozima ima propisani izveštaj o službenom putu i o svrsi
putovanja. Takoñe, od 10 kontrolisanih putnih nalog u 2 slučajeva isplaćena je puna dnevnica i
onda kada je prema vremenu provedenom na putu sledovala pola dnevnice. Navedeni propust
nema bitan materijalni značaj na finansijski rezultat, meñutim nije u skladu sa važećim propisima.
Revizorski tim je preporučio rukovodstvu opštinske uprave da ispita navedene propuste i
preduzme odgovarajuće mere.
7.3.4.2. Službeni put u inostranstvu
Prilikom revizije putnih naloga u inostranstvu revizorski tim je uzorkovao 2 putna naloga i
to: 399-13/IV od 12.04.2013. godine, 71-2013/IV-01,72-2013/I-01,73-2013/IV. Na osnovu podataka
iz putnih naloga revizorski tim je utvrdio da Odluke o upućivanju na službeni put u inostranstvo nisu
potpuna, zapravo ne sadrže sve potrebne elemenate koji su od uticaja na obračun i isplatu
dnevnica. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu opštinske uprave da u narednom periodu
prilikom upućivanja na službeni put u inostrantvo rešenjem, odnosno odlukama definišu sve
potrebne elemente koji su neophodni za korektan obračun i isplatu dnevnica za službeni put u
inostranstvo.
7.3.4.3. Troškovi informisanja
Na Kontu 423421-Usluge informisanja javnosti izkazan je iznos od 18.292 hiljade dinara, za
informisanje o radu skupštine opštine i ostalih njenih organa za 2013. Godinu. Revizorski tim je
revidirao ugovore sa televizijskim i radio kućama i kućom za ureñivanje i izdavanje "Novi glas
komune". Tom prilikom je utvrdio da su medijske usluge nabavljene slobodnom pogodbom, a ne
preko tendera, iako je po vrednosti nabavki trebalo sprovesti postupke predviñene Zakonom o
javnim nabavkama. S obzirom da su sredstva za ove vrste usluga planirana u odluci o budžetu i da
su namenski utrošena, revizorski tim je zaključio da navedeni propust nema bitan materijalni
značaj, ali da nabavke usluga nisu izvršene u skladu sa članom 57. Zakona o budžetskom
sistemu. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu budžeta opštine Apatin da se nabavke ovih
usluga obavezno vrše u skladu sa zakonom.
63
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
7.3.4.4. Troškovi reprezentacije
Troškovi reprezentacije na kontu 423711 i troškovi ugostiteljskih usluga na kontu 423621
iskazani su u iznosu od 4.689 hiljada dinara i odnose se na ugostiteljske usluge. Meñutim, opština
ove usluge nije pribavila putem javne nabavke niti je zaključila ugovor sa ugostiteljeskim objektima,
što je suprotno čl. 57. Zakona o budžetskom sistemu. Opština Apatin nije imala Uputstvo o načinu
korišćenja reprezentacije ili drugi opšti akt kojim bi se regulisalo trošenje sredstava po ovom
osnovu u 2013. godini, ali je revizorskom timu predočen Pravilnik o načinu korišćenja
reprezentacije koji je izrañen i čeka se njegovo usvajanje od nadležnog organa u 2014. godini.
7.3.4.5. Troškovi za gorivo
Prema podacima koji su revizorskom timu dostavljeni u vezi potrošnje goriva kod vozila koji
se nalaze na upotrebi, može se zaključiti da je kod većine vozila potrošnja znatno iznad fabričkog
normativa. Npr. JUGO KORAL 55 HP SO-005-NW troši 14,6 lit. na 100 km., dok JUGO TEMPO 1 SO-042BC troši 8,56 lit. na 100 km. S obzirom da se radi o skoro istom tipu vozila onda je jasno da je potrošnja
enormno visoka. Slična je situacija i kod drugih vozila. Revizorski tim je preporučio rukovodstvu budžeta
opštine Apatin, da se ovom pitanju posveti posebna pažnja i da se vozila koja tehnički nisu ispravna dovedu
u ispravnost ili isključe iz upotrebe. Navedeni propust nema bitan materijalni značaj, ali bi nepreduzimanje
mera moglo doprineti neprimerenim troškovima.
7.3.4.6. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja
(u hiljadama dinara)
440000
441000
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja
Otplata domaćih kamata
444000
Prateći troškovi zaduživanja
4.502
4.453
49
Rashodi po osnovu otplate domaćih kamata i pratećih troškova zaduživanja, odnose se na
otplatu glavnice po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka, kao i zaduživanja
kod domaćih poslovnih banaka.
7.3.4.7. Subvencije
Subvencije obuhvataju tekući i kapitalni prenos sredstava primaocima radi podsticanja
proizvodnje i pružanja usluga, odnosno subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i
organizacijama; privatnim finansijskim institucijama; javnim finansijskim institucijama i privatnim
preduzećima.
(u hiljadama dinara)
450000
451000
454000
Subvencije
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Subvencije privatnim preduzećima
105.064
104.104
960
Rashodi po osnovu subvencija su planirani i namenski preneti u skladu sa zakonskim
propisima.
7.3.4.8. Donacije, dotacije i transferi
(u hiljadama dinara)
460000
463000
465000
Donacije, dotacije i transferi
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale dotacije i transferi
135.063
134.701
362
Sredstva koja su u toku 2013. godine preneta korisnicima budžetskih sredstava su
predviñena u Odluci o budžetu opštine Apatin za 2013. godinu. Prenos sredstava je izvršen u
skladu sa zakonskim propisima.
64
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
7.3.4.9. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita
Socijalna pomoć iz budžeta opštine Apatin obuhvata naknade po raznim osnovama koje se,
po zahtevima direktnog i indirektnog budžetskog korisnika, isplaćuju iz budžeta za: socijalnu
zaštitu; za obrazovanje, kulturu, nauku i sport; nagrade učenicima i studentima; za decu i porodicu
i ostale naknade.
(u hiljadama dinara)
470000
472000
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
45.974
45.974
Celokupna sredstva koja su isplaćena iz budžeta opštine Apatin u 2013. godini po osnovu
naknada za cocijalnu zaštitu iz budžeta, su izvršena u skladu sa zakonskim propisima i prema
Odluci o budžetu za 2013. godinu.
7.3.4.10. Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvataju: dotacije nevladinim organizacijama; poreze, obavezne takse i
kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom; novčane kazne i penali po rešenju sudova i
sudskih tela; naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih
prirodnih uzroka i naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.
(u hiljadama dinara)
480000
481000
482000
483000
Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
485000
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa
56.394
46.916
2.907
826
5.745
Rashodi u okviru konta 480000 su planirani i utrošeni u skladu sa odlukom o budžetu
opštine Apatin za 2013. godinu i važećim zakonskim propisima.
ZAKLJUČAK
U postupku uzorkovanja i testiranja pozicija rashoda, pored zaključaka koji su dati uz
odreñene vrste rashoda, sledi konačan zaključak da su rashodi formirani ispravno.
7.4. Tekući izdaci
Tekući izdaci obuhvataju izdatke za nabavku nefinansijske imovine. Ovi izdaci se
evidentiraju na klasi 500000 u skladu sa gotovinskom osnovom.
7.4.1. Izdaci za nefinansijsku imovinu
Izdaci za nefinansijsku imovinu obuhvataju izdatke za osnovna sredstva (zgrade i
grañevinski objekti; mašine i oprema i ostala osnovna sredstva); zalihe (robne rezerve; zalihe
proizvodnje i zalihe robe za dalju prodaju); dragocenosti i prirodna imovina (zemljište; rudna
bogastva i šume i vode).
Pregled učešća pojedinih izdataka u ukupnim izdacima:
Broj
konta
1
500000
510000
511000
512000
513000
515000
540000
541000
Opis
2
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Osnovna sredstva
Zgrade i grañevinski objekti
Mašine i oprema
Ostale nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina
Prirodna imovina
Zemljište
% učešća u
ukupnim
izdacima
4
75.877
100%
74.413
98,07
Iznos u 000
dinara
3
66.494
6.928
15
976
1.464
1.464
1,93
65
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Izdaci za nabavku nefinansijske imovine se odnose na osnovna sredstva, a u okviru
osnovnih sredstava uglavnom na izgradnju zgrada i grañevinskih objekata (66.494 hiljade dinara) i
za nabavku opreme (6,928 hiljada dinara).
ZAKLJUČAK:
Na osnovu izvršenog uzorkovanja i testiranja izdataka za nabavku nefinansijske imovine,
ocenjuje se da su bilansne pozicije ispravno formirane te da nema grešaka materijalnog značaja.
7.5. Utvrñivanje rezultata poslovanja
Radi bolje preglednosti iskazivanja rezultata poslovanja, ovde ćemo dati neka pojašnjenja u
vezi utvrñivanja rezultata poslovanja.
(u hiljadama dinara)
1
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
UTVRðIVANjE REZULTATA POSLOVANjA
3
Višak prihoda i primanja - budžetski suficit (2001 - 2129) (OP 5434)
Manjak prihoda i primanja - budžetski deficit (2129 - 2001) (OP 5435)
KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA
(2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)
Deo nerasporeñenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je
korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine
Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen
za nabavku nefinansijske imovine
Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće
rashoda i izdataka tekuće godine
Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita
Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće
rashoda i izdataka tekuće godine
POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA
(2353 + 2354)
Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske
imovine za otplatu obaveza po kreditima
Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske
imovine za nabavku finansijske imovine
VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT
321121
(2344 + 2346 - 2352) ili (2346 - 2345 - 2352)
321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA - DEFICIT (2345 - 2346)
VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT
(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU) (2358 + 2359 = 2355)
Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu
Nerasporeñeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu
2
4
28.821
0
18.926
2.518
687
15.721
0
0
27.493
27.333
160
20.254
0
20.254
18.933
1.321
Na OP–2344 – Višak prihoda i primanja – budžetski suficit, u koloni 5 Obrasca 2 iskazan
je iznos od 28.821 hiljada dinara. Na OP 2346 (korigovanje viška ili manjka prihoda i primanja) u
koloni 5 Obrsca 2 iskazan je iznos od 18.926 hiljada dinara. Navedeni iznos nastao je korekcijom
na OP–2347 (deo nerasporeñenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine) u iznosu od 2.518 hiljada dinara, na OP–2348 (deo
novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine) u iznosu od
687 hiljada dinara, na OP 2349 (deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina za pokriće
rashod izdataka tekuće godine) u iznosu od 15.721 hiljadu dinara.
Na OP 2352 (pokriće izvršenih izdataka iz tekućih primanja i prihoda) u koloni 5 iskazan je iznos
od 27.493 hiljade dinara, a ovaj iznos je nastao korekcijom na OP 2353 (utrošena sredstva tekućih
prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima) u koloni 5 u
iznosu od 27.333 hiljade dinara i na OP–2354 (utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od
prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine) u iznosu od 160 hiljada dinara.
Na OP 2355 na kontu 321121 (višak prihoda i primanja – suficit) u koloni 5 iskazan je iznos od
20.254 hiljade dinara. Navedeni iznos nastao je kao razlika izmeñu zbira iznosa iskazanih na OP
66
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
2344 i OP 2346 i iznosa na OP 2352. Navedeni iznos je takoñe iskazan na OP 2357 (višak prihoda
i primanja – suficit). Iznos od 20.254 hiljade dinara je podeljen na dva dela i to: na OP 2358 (deo
viška prihoda i primanja koji je namenski opredeljen za narednu godinu) u iznosu od 18.933 hiljade
dinara i na OP 2359 (nerasporeñeni deo prihoda i primanja za narednu godinu) u iznosu od 1.321
hiljadu dinara. Iz navedenih podataka proizilazi da su iznosi na OP–2355 od 20.254 hiljade dinara
kao i na OP 2358 od 18.933 hiljade dinara i na OP 2359 od 1.321 hiljadu dinara korektno iskazani.
8. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE
Ovi izdaci obuhvataju izdatke za otplatu glavnice (domaćim kreditorima, stranim kreditorima
i po garancijama) i nabavku finansijske imovine (domaće i strane).
Evidentiranje ovih izdataka vrši se na subanalitičkim kontima u okviru klase 600000 - Izdaci
za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine.
Broj
konta
1
600000
610000
611000
611400
620000
621000
621900
Opis
2
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE
IMOVINE
Otplata glavnice
Otplata glavnice domaćim kreditorima
Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama
Nabavka finansijske imovine
Nabavka domaće finansijske imovine
Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala
Iznos u
000 dinara
3
% učešća
u ukupnim
izdacima
4
27.493
100%
27.333
27.333
27.333
160
160
160
99,42
0,58
Iznos od 27.333 hiljade dinara se odnosi na otplatu glavnice po osnovu kredita od domaćih
poslovnih banaka.
9. BILANS TOKOVA GOTOVINE
(u hiljadama dinara)
1
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
2
3
VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (4001 – 4169)
MANjAK NOVČANIH PRILIVA (4169 – 4001)
SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE
KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU
(4001 + 4434)
Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju
preko klasa 700000, 800000 i 900000
KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU
(4169 – 4436 + 4437)
Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na
teret sopstvenih prihoda
Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne
evidentiraju preko klase 400000, 500000 i 600000
SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435)
44
1.328
0
35.132
963.458
19.974
971.388
0
29.232
27.202
Na OP-4432 - Saldo gotovine na početku godine u koloni 5, iskazan je iznos od 35.132
hiljade dinara. Na OP-4433 - Korigovani prilivi za primljena sredstva u obračunu u koloni 5, iskazan
je iznos od 963.458 hiljada dinara. Na OP 4435 - Korigovani odlivi za isplaćena sredstva u
obračunu u koloni 5, iskazan je iznos od 971.388 hiljada dinara. Na OP-4438 – Saldo gotovine na
kraju godine u koloni 5, iskazan je iznos od 27.202 hiljade dinara, kao razlika izmeñu zbira iznosa
sa OP-4432 – Saldo gotovine na početku godine od 35.132 hiljade dinara i OP-4433 – Korigovani
prilivi za primljena sredstva u obračunu od 963.458 hiljada dinara, što ukupno iznosi 998.590
hiljada dinara i OP-4435 – Korigovani odlivi za isplaćena sredstva u obračunu u iznosu od 971.388
hiljada dinara. Navedeni rezultat je matematički ispravan, meñutim sa stanovišta utvrñivanja salda
67
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
gotovine u Obrascu 4, ovaj rezultat nije korektno iskazan. Razlika iznosi 20 hiljada dinara za koliko
je veći iznos na OP-1050 u Bilansu stanja.
Navedeni propust nema bitan materijalni značaj na finansijski rezultat, a nastao je zbog pogrešnog
iskazivanja iznosa na navedenim pozicijama kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava, što je
uglavnom posledica u pogrešnom evidentiranju gotovinskih sredstava u poslovnim knjigama ovih
korisnika.
10. JAVNE NABAVKE
Opštinska uprava opštine Apatin je u 2013. godini sprovela veći broj javnih nabavki. Javne
nabavke obavlja jedno lice u okviru Odeljenja za privredu i finansije opštinske uprave, kao
pridodate poslove, a ne postoji posebno radno mesto na kome se ovi poslovi obavljaju. Ovakvo
rešenje nije nije u skladu sa članom 134. stav 2. Zakona o javnim nabavkama koji propisuje da
naručilac čija je ukupna vrednost planiranih javnih nabavki na godišnjem nivou veća od 21.000.000
dinara, mora da ima najmanje jednog službenika za javne nabavke, pa se opštinskoj upravi Apatin
preporučuje da sprovede ovu zakonsku obavezu, pošto je vrednost planiranih javnih nabavki
opštine Apatin (za naručioce opštinsku upravu i predsednika opštine) bila iznad tog iznosa za
2013. godinu.
Revizorski tim je uzorkovao veći broj različitih javnih nabavki i uverio se da su one
sprovedene u skladu sa starim (do 31. marta 2013. godinine) odnosno sa novim Zakonom o javnim
nabavkama (od 1. aprila 2013. godine).
Revizorski tim je pregledao sledeće javne nabavke:
bez PDV
Naziv nabavke
planirana sredstva
vrednost ugovora
Roba za prezentaciju
1.000.000,00
Kancelarijski materijal
2.500.000,00
Potrošni materijal za računare
1.000.000,00
Oprema za kancelarijsko poslovanje
1.500.000,00
Zamena
krovnog
pokrivača
zgrade
inspekcijskih službi u Apatinu
Usluge koričenja i štampanja obrazaca
2.800.000,00
1.000.000,00
Ukrasne kante za otpatke
1.000.000,00
Reciklažni kontejneri za razvrstavanje otpada
2.500.000,00
Odlukom od 27. maja 2013. godine
postupak je obustavljen - naručilac
nije pribavio ponudu ni od jednog od
ponuñača, te su nastupili uslovi iz
člana 79. stav 1. Zakona o javnim
nabavkama
ukupna cena iznosi: 250.234,75
dinara - zbir jediničnih cena
ukupna cena bez PDV-a iznosi:
468.224,00 RS dinara - zbir
jediničnih cena
ukupna cena bez PDV-a iznosi:
768.300,00 dinara
ukupno 2.682.400,00 dinara - nije u
sistemu PDV-a
ukupno 5.585,20 dinara - zbir
jediničnih cena
9.800,00 dinara po komadu, traženo
ukupno 100 komada: ukupna cena:
980.000,00 dinara - nije u sistemu
PDV-a
Odlukom od 28. maja 2013. godine
postupak je obustavljen - od
nadležne stručne službe Komisiji za
nabavku
male
vrednosti
nije
dostavljen obrazac ponude za
predmetnu
javnu
nabavku,
te
naručilac/komisija
nije
bio
u
mogućnosti da pošalje pozive za
dostavu ponude, niti da pribavi
ponudu od potencijalnih ponuñača,
68
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Nabavka sredstava
dezinfekciju
za
dezinsekciju
Nabavka kanti za komunalni
individualno domaćinstvo
otpad
i
za
Adaptacija i ureñenje Omladinskog centra u
Apatinu, Trg osloboñenja br. 22, Blok 1
Demontaža radioaktivnih gromobrana i
montaža odgovarajućih na objektima na
teritoriji opštine Apatin
Usluga izrade programa komasacije K.O.
Apatin, K.O. Prigrevica i K.O. Kupusina
Sanacija divljih deponija
700.000,00
2.600.000,00
710.000,00
3.000.000,00
3.490.000,00
Odlukom od 29. maja 2013. godine
postupak je obustavljen - od
nadležne stručne službe Komisiji za
nabavku
male
vrednosti
nije
dostavljen obrazac ponude za
predmetnu
javnu
nabavku,
te
naručilac/komisija
nije
bio
u
mogućnosti da pošalje pozive za
dostavu ponude, niti da pribavi
ponudu od potencijalnih ponuñača,
pa su nastupili uslovi iz člana 79.
Zakona o javnim nabavkama
657.580,93 dinara
Odlukom od 29. maja 2013. godine
postupak je obustavljen - od
nadležne stručne službe Komisiji za
nabavku
male
vrednosti
nije
dostavljen obrazac ponude za
predmetnu
javnu
nabavku,
te
naručilac/komisija
nije
bio
u
mogućnosti da pošalje pozive za
dostavu ponude, niti da pribavi
ponudu od potencijalnih ponuñača,
pa su nastupili uslovi iz člana 79.
Zakona o javnim nabavkama
3.350.000,00
Usluge deratizacije na teritoriji opštine Apatin
Usluge suzbijanja komaraca na teritoriji
opštine Apatin
Usluge suzbijanja ambrozije na teritoriji
opštine Apatin
Nabavka grañevinskog materijala
2.900.000,00
11.500.000,00
a) Rad ULT-a po radnom času:
6.000,00 dinara : odvoz smeća po
m³: 280,00 dinara. Ukupna cena:
6.280,00 dinara
2.893.000,00 dinara
11.499.000,00 dinara
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
ukupno 2.499.963,17 dinara
Nabavka protivgradnih raketa
1.500.000,00
(cena ko komadu rakete) iznosi
28.000,00 dinara. Taksa za prevoz
iznosi 4.880,00 dinara, sledi da
ukupna cena predmeta ugovora
iznosi 1.685.440,00 dinara
Odlukom od 25. juna 2013. godine
postupak je obustavljen
a) kao neprihvatljiva ponuda
odbijena je ponuda ponuñača:
1. „MEGA computer ingineering“
doo, ul. Mis Irbijeve br. 48/g, 11000
Beograd.
Nabavka
sredstava
za
opremanje
i
modernizaciju rada Šalter sale Opštinske
uprave opštine Apatin
3.400.000,00
pa su nastupili uslovi iz člana 79.
Zakona o javnim nabavkama
Odlukom od 29. maja 2013. godine
postupak je obustavljen - Na osnovu
člana
81.
Zakona
o
javnim
nabavkama: Naručilac je pribavio
samo jednu ponudu koja je bila
neblagovremena.
950.000,00
69
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Softversko-hardverska
modernizacija
Opštinske uprave opštine Apatin
Nabavka terenskih vozila za opremanje
poljočuvarske službe opštine Apatin
Nabavka
mopeda
za
opremanje
poljočuvarske službe opštine Apatin
818.000,00
2.500.000,00
800.000,00
2. „Agencija za IT, GIS i
komunikacije opštine Inñija“, Cara
Dušana br. 1, 22320 Inñija.
Razlog odbijanja ponuda oba
ponuñača: u smislu člana 107. stav
1., a s pozivom na član 3. stav 1.
tačka
33.
Zakona
o
javnim
nabavkama («Službeni glasnik RS»,
br. 124/2012) – obe ponude prelaze
iznos procenjene vrednosti javne
nabavke.
ukupno 795.096,00 (TS 1&2) dinara
Odlukom od 12. februara 2014.
godine postupak je obustavljen
ZAŠTO - a) kao neprihvatljiva
ponuda
odbijena
je
ponuda
ponuñača:
1. „PSC Vuković“ doo, ul. Despota
Stefana Lazarevića br. 21, 15000
Šabac.
2. “Euro car Stanić“, ul. Karañorñeva
br. 26, 36000 Kraljevo.
3. Auto kuća „Sekulić“, ul. Kralja
Petra I br. 33/a, 21203 Veternik.
4. „Eurodelovi DSZ“ doo, Knić bb,
34240 Knić.
Razlog odbijanja ponuda svih
ponuñača: u smislu člana 107. stav
1., a s pozivom na član 3. stav 1.
tačka
33.
Zakona
o
javnim
nabavkama («Službeni glasnik RS»,
br. 124/2012) – sve dostavljene
ponude prelaze iznos procenjene
vrednosti javne nabavke.
Odlukom od 05. februara 2014.
godine postupak je obustavljen Otvaranje prispelih ponuda nije
obavljeno iz sledećih razloga: Na
osnovu člana 109. stav 2. Zakona o
javnim nabavkama („Službeni glasnik
Republike Srbije“ broj 124/2012),
Komisija predmetne JNMV, a na
osnovu pitanja postavljenog od
strane iste, i pismenog obrazloženjaodgovora Agencije za bezbednost
saobraćaja Republike Srbije od dana
29. januar 2014, je
predložila
obustavu postupka, iz sledećih
razloga:
1. Agencija za bezbednost
saobraćaja
nije
vršila
kontrolu saobraznosti vozila
moped marke APN 6 ECO,
sa
dostavljenim
karakteristikama i nema
saznanja da je takvo vozilo
homologovano.
2. Agencija za bezbednost
saobraćaja
izvršila
je
postupak
kontrole
70
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
saobraznosti
i
izdala
odgovarajuću Potvrdu za
uvoz vozila mopeda marke
TOMOS tip APN6S,
te je predlažila da se postupak
obustavi, i da se raspiše nova JNMV
sa
mopedom
odgovarajućih
karakteristika bliže opisanih u gore
navedenom e-mail-u dostavljenom
od strane Agencije za bezbednost
saobraćaja Republike Srbije.
Nabavka grañevinskog materijala za porodice
izbeglica na teritoriji opštine Apatin
Idejno rešenje projekta meñunarodne javne
luke
Apatin sa prethodnom studijom
opravdanosti izgradnje u okviru logističkog
centra
3.668.000,00
1.800.000,00
Na
osnovu
prethodno
iznetog stanja, a u skladu sa članom
109.
stav
2.
ZJN,
Komisija
predmetne javne nabavke male
vrednosti, tj. JNMV broj: 404221/2013-II, tj. „Nabavka mopeda za
opremanje poljočuvarske službe
opštine Apatin“, smatra da je u
skladu sa gore iznetim obustava
postupka
predmetne
JNMV
opravdana, jer u samom obrascu
ponude traženi predmet javne
nabavke nije precizno definisan, jer
nema
odgovarajuću
potvdu
o
homologaciji, te da nakon potrebnih
ispravki od strane stručnih lica
opštine Apatin raspiše novu javnu
nabavku sa konkretnim podacima, tj.
za mopede marke TOMOS tip
APN6S.
ukupno 3.552.804,67 dinara
Odlukom od 09. septembra 2013.
godine postupak je obustavljen Otvaranje prispelih ponuda nije
obavljeno iz sledećih razloga:
Na osnovu člana 109. stav 2.
Zakona
o
javnim
nabavkama
(„Službeni glasnik Republike Srbije“
broj 124/2012), Predsednik opštine
Apatin, a na osnovu stručnog
mišljenja sledećih lica: Snežana
Milešević, m. arh., koordinator za
LER, Siniša Jovanović, dipl. ing.
grañevine, i Milan Pavković, dipl.
ecc., naložio je Komisiji obustavu
postupka predmetne JNMV br. 404165/2013-II, jer smatra da u ovoj fazi
projekta
nije
potrebno
izraditi
prethodnu studiju opravdanosti, a i
predviñena sredstva nisu dovoljna za
izradu
prethodne
studije
opravdanosti, te se predlaže da se u
skladu sa raspoloživim sredstvima u
ovoj fazi izradi samo Idejno rešenje
buduće meñunarodne luke i studija
ekonomske opravdanosti u skladu sa
71
OPŠTINA APATIN
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godine
Idejno rešenje izgradnje meñunarodne javne
luke
Apatin sa studijom ekonomske
opravdanosti izgradnje u okviru logističkog
centra
1.591.000,00
članom 221. Zakona o lukama i
plovidbi na unutrašnjim vodama.
Na osnovu prethodno iznetog
stanja, a u skladu sa članom 109.
stav 2. ZJN, Komisija predmetne
javne nabavke male vrednosti, tj.
JNMV broj: 404-165/2013-II, tj.
„Idejno
rešenje
projekta
meñunarodne javne luke Apatin sa
prethodnom studijom opravdanosti
izgradnje u okviru logističkog centra“,
smatra da je u skladu sa gore
iznetim
obustava
postupka
predmetne JNMV opravdana, jer u
samom obrascu ponude traženi
predmet javne nabavke nije precizno
definisan, te da nakon potrebnih
ispravki od strane stručnih lica
opštine Apatin raspiše novu javnu
nabavku sa konkretnim podacima.
ukupno: 1.580.000,00 dinara
U vezi ukupnih poslova na javnim nabavkama sprovedenih u okviru opštinske uprave
Apatin ocenjeno je sledeće:
1) U vreme pokretanja svake javne nabavke, ona je bila predviñena planom a sredstva su
bila obezbeñena Odlukom o budzetu Opštine Apatin za 2013. godinu;
2) Za svaku javnu nabavku postoji rešenje o formiranju posebne Komisije, a nakon
stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavkama, članovi Komisija su davali
izjavu o odsustvu sukoba interesa;
3) Revizorski tim se uverio da su Odluke o pokretanju postupka, Zapisnici o otvaranju
ponuda, Rešenja o formiranju komisija, Izveštaji o stručnoj oceni ponuda i Odluke o
izboru najpovoljnije ponude sadržajno usklañene sa zahtevima iz Zakona, i da su
donošene u rokovima predviñenim Zakonom.
4) Više javnih nabavki je u toku 2013. godine je obustavljeno – zbog neodgovarajućih
ponuda;
5) Sve javne nabavke male vrednosti sprovedene su u skladu sa propisima, uz obavezno
obaveštavanje najmanje 3 potencijalna ponuñača i obezbedjivanje najmanje jedne
ispravne ponude.
6) U toku 2013. godine nije bilo zahteva za zaštitu prava u javnim nabavkama.
7) U toku 2013. godine nije bilo javnih nabavki u pregovaračkom postupku;
8) Nekoliko javnih nabavki zaključeno je po jediničnim cenama, s tim da je stvarna
nabavka ostvarena u okviru planiranih nominalnih iznosa;
Revizorski tim se upoznao da su u okviru plana nabavki, prikazane i nabavke na koje se
Zakon ne odnosi, jer su vrednosno ispod propisane granice za javnu nabavku male vrednosti. Radi
se o raznovrsnim nabavkama za potrebe gradske uprave, koje ne potpadaju u istovrsne nabavke,
tako da u ovom pogledu nije bilo izbegavanja primene Zakona
Sa ovim se završava izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
Naručilac revizije ima pravo da zahteva od potpisnika ovog izveštaja objašnjenja
nedovoljno jasnih pozicija.
72
Download

ovde