Na osnovu člana 7. st. 3. i 4. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni
glasnik RS", broj 36/09), a u vezi sa članom 7. Pravilnika o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj
13/10),
Ministar privrede objavljuje
SPISAK
SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA
(Sl. glasnik RS br. 59/14)
Osnovni tekst na snazi od 20/05/2014 , u primeni od 20/05/2014
1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti mašina :
2. Srpski standard pod rednim brojem 1. je standard tipa - A. Ovim standardom su definisani osnovni pojmovi,
terminologija i principi projektovanja koji se primenjuje na sve vrste mašina. Primenom ovog standarda daje se
bitan okvir za pravilnu primenu Pravilnika o bezbednosti mašina, ali sama njegova primena nije dovoljna da se
obezbedi usaglašenost mašine, odnosno ne daje potpunu pretpostavku usaglašenosti sa bitnim zahtevima za
zaštitu zdravlja i bezbednosti propisanim Pravilnikom o bezbednosti mašina.
3. Srpski standardi navedeni od rednog broja 2. do 95. su standardi tipa - B. Ovim standardima su definisani
posebni zahtevi za bezbednost koji se mogu primenjivati na više vrsta mašina. Primenom ovih standarda stvara
se pretpostavka o usaglašenosti s bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti propisanim Pravilnikom o
bezbednosti mašina koji su tim standardima obuhvaćeni i to u slučajevima kada je standardom tipa - C ili
procenom rizika koju je sproveo proizvođač, dokazano da je zahteve za bezbednosti navedene u standardu tipa
- B dovoljno primeniti pri ocenjivanju usaglašenosti za takvu vrstu mašine. Za bezbednosne komponente na koje
se primenjuju standardi tipa - B i koje se samostalno stavljaju na tržište stvara se pretpostavka da ispunjavaju
zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji su obuhvaćeni ovim standardima.
4. Srpski standardi navedeni od rednog broja 96. do 648. su standardi tipa - C. Ovim standardima se utvrđuju
zahtevi za određenu vrstu mašina koje su slične po nameni i nivou opasnosti. Standardi tipa - C mogu da se
pozivaju na standarde tipa - A ili tipa - B uz navođenje odgovarajućih delova tih standarda koji se moraju
primeniti na određenu mašinu. U slučajevima kada su zahtevi za bezbednost mašine definisana standardom tipa
- C i imaju širi opseg bezbednosti u odnosu na zahteve standarda tipa - A ili tipa - B u tom slučaju moraju se
primeniti zahtevi standarda tipa - C. Kada proizvođači mašina u potpunosti ispune zahteve navedene u
standardima tipa - C kojima su obuhvaćeni proizvodi iz njihovog delokruga rada, za takvu vrstu proizvoda se
smatra da su usaglašeni sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti propisanim Pravilnikom o
bezbednosti mašina.
5. Srpski standardi navedeni od rednog broja 648. do 718. nisu razvrstani kao standardi tipa - A, B, C.
6. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 26/13).
7. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-38/2014-01
U Beogradu, 20. maja 2014. godine
Ministar,
Dušan Vujović, s.r.
Редни
број
Ознака српског стандарда
1.
SRPS EN ISO 12100:2012
2.
SRPS EN 349:2009
3.
SRPS EN 547-1:2009
4.
SRPS EN 547-2:2009
5.
SRPS EN 547-3:2009
6.
SRPS EN 574:2009
7.
SRPS EN 614-1:2010
8.
SRPS EN 614-2:2010
9.
SRPS EN 626-1:2010
Наслов српског стандарда
Безбедност машина - Општи принципи за
пројектовање - Оцена ризика и смањење
ризика
Безбедност машина-Минимална растојања
за спречавање пригњечења делова тела
Безбедност машина - Мере људског тела Део 1: Основе за утврђивање мера отвора
за улаз човека целим телом у машину
Безбедност машина - Мере људског тела Део 2: Основе за одређивање мера
прилазних отвора
Безбедност машина - Мере људског тела Део 3: Антропометријски подаци
Безбедност машина - Уређаји за дворучно
управљање - Функционални аспекти и
начела за конструисање
Безбедност машина - Ергономски
принципи при пројектовању - Део 1:
Терминологија и општи принципи
Безбедност машина - Ергономски
принципи при пројектовању - Део 2:
Интеракције између пројектовања машина
и радних задатака
Безбедност машина - Смањење ризика по
здравље насталих услед опасних материја
које емитује машина - Део 1: Начела и
спецификације за произвођаче машина
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 12100:2010
EN 349:1993+A1:2008
EN 547-1:1996+A1:2008
EN 547-2:1996+A1:2008
EN 547-3:1996+A1:2008
EN 574:1996+A1:2008
EN 614-1:2006+A1:2009
EN 614-2:2000+A1:2008
EN 626-1:1994+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
10.
SRPS EN 626-2:2010
11.
SRPS EN 842:2010
12.
SRPS EN 894-1:2009
13.
SRPS EN 894-2:2009
14.
SRPS EN 894-3:2009
15.
SRPS EN 894-4:2011
16.
SRPS EN 953:2010
17.
SRPS EN 981:2010
Наслов српског стандарда
Безбедност машина - Смањење ризика по
здравље насталих услед опасних материја
које емитује машина - Део 2:
Методологија за утврђивање поступка
верификације
Безбедност машина - Визуелни сигнали за
опасност - Основни захтеви, пројектовање
и испитивање
Безбедност машина-Ергономски захтеви за
пројектовање дисплеја и управљачких
актуатора - Део 1: Општи принципи
међудејства човека са дисплејима и
управљачким актуаторима
Безбедност машина - Ергономски захтеви
за пројектовање дисплеја и управљачких
актуатора - Део 2: Дисплеји
Безбедност машина - Ергономски захтеви
за пројектовање дисплеја и управљачких
актуатора - Део 3: Управљачки актуатори
Безбедност машина - Ергономски захтеви
за пројектовање дисплеја и управљачких
актуатора - Део 4: Место и распоред
дисплеја и управљачких актуатора
Безбедност машина - Заштитници - Општи
захтеви за пројектовање и конструкцију
непокретних и покретних заштитника
Безбедност машина - Систем звучних,
визуелних и информационих сигнала за
опасност
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 626-2:1996+A1:2008
EN 842:1996+A1:2008
EN 894-1:1997+A1:2008
EN 894-2:1997+A1:2008
EN 894-3:2000+A1:2008
EN 894-4:2010
EN 953:1997+A1:2009
EN 981:1996+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
18.
SRPS EN 1005-1:2009
19.
SRPS EN 1005-2:2010
20.
SRPS EN 1005-3:2009
21.
SRPS EN 1005-4:2010
22.
SRPS EN 1032:2010
23.
SRPS EN 1037:2010
24.
SRPS EN 1088:2010
25.
SRPS EN 1093-1:2010
26.
SRPS EN 1093-2:2010
Наслов српског стандарда
Безбедност машина - Физичке
перформансе људи - Део 1: Термини и
дефиниције
Безбедност машина - Физичке
перформансе људи - Део 2: Руковање
машинама и саставним деловима машина
Безбедност машина - Физичке
перформансе људи - Део 3: Препоручене
границе силе за руковање машинама
Безбедност машина - Физичке
перформансе људи - Део 4: Вредновање
положаја рада и кретања у односу на
машине
Механичке вибрације - Испитивање
покретних машина да би се утврдила
вредност емисије вибрација
Безбедност машина - Спречавање
неочекиваног покретања
Безбедност машина - Уређаји за
забрављивање заштитника - Принципи за
пројектовање и избор
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 1: Избор метода испитивања
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 2: Гасна метода праћења за мерење
величине емисије датог загађивача
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1005-1:2001+A1:2008
EN 1005-2:2003+A1:2008
EN 1005-3:2002+A1:2008
EN 1005-4:2005+A1:2008
EN 1032:2003+A1:2008
EN 1037:1995+A1:2008
EN 1088:1995+A2:2008
EN 1093-1:2008
EN 1093-2:2006+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
27.
SRPS EN 1093-3:2010
28.
SRPS EN 1093-4:2010
29.
SRPS EN 1093-6:2010
30.
SRPS EN 1093-7:2009
31.
SRPS EN 1093-8:2009
32.
SRPS EN 1093-9:2010
33.
SRPS EN 1093-11:2010
34.
SRPS EN 1127-1:2012
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 3: Мерење величине емисије датог
загађивача методом испитног стола
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 4: Ефикасност апсорпције издувног
система - Метода праћења
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 6: Ефикасност одвајања по маси,
отворене издувне цеви
Безбедност машина - Оцењивање емисије
опасних материја које се преносе ваздухом
- Део 7: Масена ефикасност одвајања на
излазу цевовода
Безбедност машина - Оцењивање емисије
опасних материја које се преносе ваздухом
- Део 8: Параметри концентрације
загађивача, метода испитног стола
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 9: Параметри концентрације
загађивача према методи испитне собе
Безбедност машина - Вредновање емисије
опасних материја која се преноси ваздухом
- Део 11: Индекс деконтаминације
Експлозивне атмосфере - Спречавање
SRPS EN 1127-1:2011
експлозије и заштита од експлозије - Део
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1093-3:2006+A1:2008
EN 1093-4:1996+A1:2008
EN 1093-6:1998+A1:2008
EN 1093-7:1998+A1:2008
EN 1093-8:1998+A1:2008
EN 1093-9:1998+A1:2008
EN 1093-11:2001+A1:2008
31.7.2014.
EN 1127-1:2011
Редни
број
Ознака српског стандарда
35.
SRPS EN 1299:2010
36.
SRPS EN 1760-1:2010
37.
SRPS EN 1760-2:2010
38.
SRPS EN 1760-3:2010
39.
SRPS EN 1837:2011
40.
SRPS EN ISO 3741:2010
41.
SRPS EN ISO 3743-1:2010
Наслов српског стандарда
1: Основна начела и методологија
Механичке вибрације и удари - Изолација
машина против вибрација - Информација о
примени порекла изолације
Безбедност машина - Заштитни уређаји
осетљиви на притисак - Део 1: Општи
принципи за пројектовање и испитивање
подлога осетљивих на притисак и подова
осетљивих на притисак
Безбедност машина - Заштитни уређаји
осетљиви на притисак - Део 2: Општи
принципи за пројектовање и испитивање
ивица осетљивих на притисак и полуга
осетљивих на притисак
Безбедност машина - Заштитни уређаји
осетљиви на притисак - Део 3: Општи
принципи за пројектовање и испитивање
препрека, плоча, жица и сличних уређаја
осетљивих на притисак
Безбедност машина - Интегрисано
осветљење машина
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге и нивоа звучне енергије извора буке
на основу звучног притиска - Прецизна
метода за реверберационе испитне коморе
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге и нивоа звучне енергије извора буке
- Инжењерске методе за мале покретне
изворе у реверберационом пољу - Део 1:
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1299:1997+A1:2008
EN 1760-1:1997+A1:2009
EN 1760-2:2001+A1:2009
EN 1760-3:2004+A1:2009
EN 1837:1999+A1:2009
EN ISO 3741:2010
EN ISO 3743-1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
42.
SRPS EN ISO 3743-2:2010
43.
SRPS EN ISO 3744:2011
44.
SRPS EN ISO 3745:2012
45.
SRPS EN ISO 3746:2011
46.
SRPS EN ISO 3747:2011
47.
SRPS EN ISO 4413:2011
Наслов српског стандарда
Упоредна метода за испитне просторије
крутих зидова
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге извора буке на основу звучног
притиска - Инжењерске методе за мале
покретне изворе у реверберационом пољу
- Део 2: Метода за специјалне
реверберационе испитне коморе
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге извора буке на основу звучног
притиска - Инжењерска метода у
приближно слободном пољу изнад
рефлексионе равни
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге и звучне енергије извора буке на
основу звучног притиска - Прецизне
методе за анехоичне и полуанехоичне
просторије
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге извора буке на основу звучног
притиска - Информативна метода
коришћењем мерне површине која изнад
рефлексионе равни обухвата извор
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге и нивоа звучне снаге извора буке на
основу звучног притиска Инжењерска/информативна метода на
лицу места у променљивом окружењу
Хидраулични системи за пренос снаге -
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 3743-2:2009
EN ISO 3744:2010
EN ISO 3745:2012
EN ISO 3746:2010
EN ISO 3747:2010
EN ISO 4413:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
48.
SRPS EN ISO 4414:2011
49.
SRPS EN ISO 4871:2010
50.
SRPS EN ISO 5136:2010
51.
SRPS EN ISO 7235:2010
52.
SRPS EN ISO 7731:2010
53.
SRPS EN ISO 9614-1:2011
54.
SRPS EN ISO 9614-3:2010
55.
SRPS EN ISO 11145:2009
Наслов српског стандарда
Општа правила и захтеви за безбедност
система и њихових компонената
Пнеуматски системи за пренос снаге Општа правила и захтеви за безбедност
система и њихових компонената
Акустика - Декларисање и верификовање
вредности емисије буке машина и опреме
Акустика - Одређивање звучне снаге коју
емитују вентилатори и други уређаји који
покрећу ваздух у каналима - Метода
канала
Акустика - Поступци лабораторијског
мерења за пригушиваче и излазне
јединице вентилационих канала Слабљење нивоа звучне снаге, бука
протока и слабљење укупног притиска
Ергономија - Сигнали за опасност за јавне
и радне области - Звучни сигнали за
опасност
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге извора буке на основу интензитета
звука - Део 1: Мерење у дискретним
тачкама
Акустика - Одређивање нивоа звучне
снаге извора буке на основу интензитета
звука - Део 3: Прецизна метода за мерење
скенирањем
Оптика и фотоника - Ласери и опрема која
се односи на ласере - Речник и симболи
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 4414:2010
EN ISO 4871:2009
EN ISO 5136:2009
EN ISO 7235:2009
EN ISO 7731:2008
EN ISO 9614-1:2009
EN ISO 9614-3:2009
EN ISO 11145:2008
Редни
број
56.
Ознака српског стандарда
57.
SRPS EN ISO 11161:2008
SRPS EN ISO 11161:2008/A1:2011
SRPS EN ISO 11200:2011
58.
SRPS EN ISO 11201:2011
59.
SRPS EN ISO 11202:2011
60.
SRPS EN ISO 11203:2011
61.
SRPS EN ISO 11204:2011
Наслов српског стандарда
Безбедност машина - Интегрисани систем
производње - Основни захтеви
Акустика - Бука коју емитују машине и
опрема - Смернице за коришћење
основних стандарда за одређивање нивоа
звучног притиска на радном месту и на
другим дефинисаним положајима
Акустика - Бука коју емитују машине и
опрема - Одређивање нивоа звучног
притиска емисије на радном месту и на
другим дефинисаним положајима у
приближно слободном пољу изнад
рефлексионе равни, са незнатним
корекцијама околине
Акустика - Бука коју емитују машине и
опрема - Мерење нивоа звучног притиска
емисије на радном месту и на другим
дефинисаним положајима применом
апроксимативних корекција животне
средине
Акустика - Бука коју емитују машине и
опрема - Одређивање нивоа звучног
притиска емисије на радном месту и
другим дефинисаним положајима на
основу нивоа звучне снаге
Акустика - Бука коју емитују машине и
опрема - Одређивање нивоа звучног
притиска емисије на радном месту и
другим дефинисаним положајима
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 11161:2007EN ISO
11161:2007/A1:2010
EN ISO 11200:2009
EN ISO 11201:2010
EN ISO 11202:2010
EN ISO 11203:2009
EN ISO 11204:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
62.
SRPS EN ISO 11205:2011
63.
SRPS EN ISO 11546-1:2011
64.
SRPS EN ISO 11546-2:2011
65.
SRPS EN ISO 11553-1:2011
66.
SRPS EN ISO 11553-2:2011
67.
SRPS EN ISO 11554:2009
68.
SRPS EN ISO 11688-1:2010
Наслов српског стандарда
применом тачне корекцију за околину
Акустика - Бука коју емитују машине и
опрема - Инжењерска метода за
одређивање нивоа звучног притиска
емисије на самом радном месту и на
другим дефинисаним положајима на
основу интензитета звука
Акустика - Одређивање карактеристика
звучне изолације оклопа машине - Део 1:
Мерење у лабораторијским условима (за
потребе декларисања)
Акустика - Одређивање карактеристика
звучне изолације оклопа машине - Део 2:
Мерења на лицу места (за потребе
одобравања и верификације)
Безбедност машина - Ласерске процесне
машине - Део 1: Општи захтеви за
безбедност (ISO 11553:2005)
Безбедност машина - Ласерске процесне
машине - Део 2: Захтеви за безбедност за
ласерске процесне уређаје којима се ручно
рукује ( ISO 11553-2:2007)
Оптика и фотоника - Ласери и уређаји који
се односи на ласере - Методе испитивања
снаге ласерског снопа, енергије и
временских карактеристика
Акустика - Препоручена пракса за
конструисање тихих машина и опреме Део 1: Планирање
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 11205:2009
EN ISO 11546-1:2009
EN ISO 11546-2:2009
EN ISO 11553-1:2008
EN ISO 11553-2:2008
EN ISO 11554:2008
EN ISO 11688-1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
69.
SRPS EN ISO 11691:2011
70.
SRPS EN ISO 11957:2011
71.
SRPS EN 12198-1:2009
72.
SRPS EN 12198-2:2010
73.
SRPS EN 12198-3:2010
74.
75.
SRPS EN 12254:2010
SRPS EN 12254:2010/AC:2012
SRPS EN 13478:2009
76.
SRPS EN 13490:2010
77.
SRPS EN ISO 13732-1:2010
Наслов српског стандарда
Акустика - Одређивање слабљења нивоа
звучне снаге за пригушиваче канала без
протока - Лабораторијска информативна
метода
Акустика - Одређивање карактеристика
звучне изолације кабина - Лабораторијска
мерења и мерења на лицу места
Безбедност машина - Оцена и смањење
ризика који потичу од радијације коју
емитују машине - Део 1: Општи принципи
Безбедност машина - Оцена и смањење
ризика који потичу од радијације коју
емитују машине - Део 2: Поступак мерења
емисије радијације
Безбедност машина - Оцена и смањење
ризика који потичу од радијације коју
емитују машине - Део 3: Смањење зрачења
пригушивањем или екранским
покривањем
Заклони на радним местима са ласерима Захтеви за безбедност и испитивање
Безбедност машина - Превенција пожара и
заштита од пожара
Механичке вибрације - Возила за
унутрашњи транспорт - Лабораторијско
вредновање и спецификација механичких
вибрација седишта руковаоца
Ергономија топлотне средине - Метода за
оцену одговора човека на контакт са
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 11691:2009
EN ISO 11957:2009
EN 12198-1:2000+A1:2008
EN 12198-2:2002+A1:2008
EN 12198-3:2002+A1:2008
EN 12254:2010EN
12254:2010/AC:2011
EN 13478:2001+A1:2008
EN 13490:2001+A1:2008
EN ISO 13732-1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
78.
SRPS EN ISO 13732-3:2010
79.
SRPS EN ISO 13753:2010
80.
SRPS EN ISO 13849-1:2010
81.
SRPS EN ISO 13849-2:2013
82.
SRPS EN ISO 13850:2010
83.
SRPS EN ISO 13855:2012
84.
SRPS EN ISO 13857:2010
85.
SRPS EN ISO 14122-1:2006
SRPS EN ISO 14122-1:2006/A1:2012
Наслов српског стандарда
површином - Део 1: Вруће површине
Ергономија топлотне средине - Метода за
оцену одговора човека на контакт са
површином - Део 3: Хладне површине
Механичке вибрације и удари - Вибрација
руке - Метода за мерење преношења
вибрације еластичних материјала онда
када су оптерећени руком
Безбедност машина - Делови система за
управљање који се односе на безбедност Део 1: Општи принципи за пројектовање
Безбедност машина - Делови система за
управљање који се односе на безбедност Део 2: Валидација
Безбедност машина - Заустављање у
случају опасности - Принципи за
пројектовање
Безбедност машина - Позиционирање
заштитника узимајући у обзир брзину
приближавања делова људског тела
Безбедност машина - Безбедносна
растојања за спречавање досезања зона
опасности горњим и доњим
екстремитетима
Безбедност машина - Трајна средства за
прилаз машини - Део 1: Избор
непокретних средстава за прилаз између
два нивоа
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 13732-3:2008
EN ISO 13753:2008
EN ISO 13849-1:2008 EN ISO
13849-1:2008/AC:2009
EN ISO 13849-2:2012
EN ISO 13850:2008
EN ISO 13855:2010
EN ISO 13857:2008
EN ISO 14122-1:2001EN ISO 141221:2001/A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
86.
SRPS EN ISO 14122-2:2006
SRPS EN ISO 14122-2:2006/A1:2011
87.
SRPS EN ISO 14122-3:2006
SRPS EN ISO 14122-3:2006/A1:2011
88.
89.
SRPS EN ISO 14122-4:2008
SRPS EN ISO 14122-4:2008/A1:2011
SRPS EN ISO 14159:2010
90.
SRPS EN ISO 14738:2011
91.
SRPS EN ISO 15536-1:2010
92.
SRPS EN 15967:2012
93.
SRPS EN ISO 16231-1:2013
94.
SRPS EN ISO 20643:2010EN ISO
20643:2008/A1:2013
95.
SRPS EN 30326-1:2008
SRPS EN 30326-1:2008/A1:2012
SRPS EN 30326-1:2008/A2:2012
Наслов српског стандарда
Безбедност машина - Трајна средства за
прилаз машини - Део 2: Радне платформе и
стазе
Безбедност машина - Трајна средства за
прилаз машини - Део 3: Степенице, лестве
са степеницама и заштитне ограде
Безбедност машина - Трајна средства за
прилаз машини - Део 4: Непокретне лестве
Безбедност машина - Хигијенски захтеви
за пројектовање машина
Безбедност машина - Антропометријски
захтеви за конструисање радних места на
машинама
Ергономија - Компјутерски модели и
шаблони људског тела - Део 1: Основни
захтеви
Одређивање максималног притиска
експлозије и максималне брзине пораста
притиска гасова и пара
Самоходне пољопривредне машине Оцена стабилности - Део 1: Принципи
Механичке вибрације - Ручне и ручно
вођене машине - Принципи за оцењивање
емисије вибрација
Механичке вибрације - Метода
лабораторијског вредновања вибрација на
седиштима возила - Део 1: Основни
захтеви
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 14122-2:2001EN ISO 141222:2001/A1:2010
EN ISO 14122-3:2001EN ISO 141223:2001/A1:2010
EN ISO 14122-4:2004EN ISO 141224:2004/A1:2010
EN ISO 14159:2008
EN ISO 14738:2008
EN ISO 15536-1:2008
EN 15967:2011
EN ISO 16231-1:2013
EN ISO 20643:2008EN ISO
20643:2008/A1:2012
EN 30326-1:1994 EN 303261:1994/A1:2007EN 303261:1994/A2:2011
Редни
број
Ознака српског стандарда
96.
SRPS EN 81-3:2010
97.
SRPS EN 81-31:2011
98.
SRPS EN 81-40:2010
99.
SRPS EN 81-41:2011
100. SRPS EN 81-43:2010
101. SRPS EN 115-1:2010
102. SRPS EN 201:2010
Наслов српског стандарда
Безбедносна правила за конструкцију и
уградњу лифтова - Део 3: Електрични и
хидраулични лифтови са кабином у коју
није могућ приступ људима
Безбедносна правила за конструкцију и
уградњу лифтова - Лифтови намењени
само за превоз терета - Део 31: Теретни
лифтови у којима је могућ приступ
Безбедносна правила за конструкцију и
уградњу лифтова - Специјални лифтови за
превоз лица и терета - Део 40:
Степенишни лифтови и косо подизне
платформе намењене за лица са смањеном
покретљивошћу
Безбедносна правила за конструкцију и
уградњу лифтова - Специјални лифтови за
превоз лица и терета - Део 41: Вертикално
подизне платформе намењене за лица са
смањеном покретљивошћу
Безбедносна правила за конструкцију и
уградњу лифтова - Специјални лифтови за
превоз лица и терета - Део 43: Лифтови
намењени за дизалице
Безбедност покретних степеница и
покретних стаза - Део 1: Конструкција и
уградњa
Машине за пластичне масе и гуму Машине за ињекционо пресовање Захтеви за безбедност
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 81-3:2000+A1:2008 EN 813:2000+A1:2008/AC:2009
EN 81-31:2010
EN 81-40:2008
EN 81-41:2010
EN 81-43:2009
EN 115-1:2008+A1:2010
EN 201:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
103. SRPS EN 267:2012
104. SRPS EN 280:2013
105. SRPS EN 289:2010
106. SRPS EN 303-5:2012
107. SRPS EN 378-2:2013
108. SRPS EN 415-1:2009
109. SRPS EN 415-3:2011
110. SRPS EN 415-5:2011
111. SRPS EN 415-6:2011
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Аутоматски вентилаторски горионици на
течна горива
Мобилне подизне радне платформе SRPS EN 280:2010
Пројектни прорачуни - Критеријуми
стабилности - Израда - Безбедност Прегледи и испитивања
Машине за пластичне масе и гуму - Пресе
- Захтеви за безбедност
Котлови за грејање - Део 5: Котлови за
грејање на чврста горива, опслуживани
ручно и аутоматски, називне снаге до 300
kW - Терминологија, захтеви, испитивање
и обележавање
Расхладна постројења и топлотне пумпе Захтеви за безбедност и заштиту животне
средине - Део 2: Пројектовање, израда,
испитивање, обележавање и
документација
Безбедност машина за паковање - Део 1:
Терминологија и подела машина за
паковање и пратеће опреме
Безбедност машина за паковање - Део 3:
Машине за обликовање, пуњење и
затварање
Безбедност машина за паковање - Део 5:
Машине за умотавање
Безбедност машина за паковање - Део 6:
Машине за умотавање палета
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 267:2009+A1:2011
31.1.2015
EN 280:2013
EN 289:2004+A1:2008
EN 303-5:2012
EN 378-2:2008+A2:2012
EN 415-1:2000+A1:2009
EN 415-3:1999+A1:2009
EN 415-5:2006+A1:2009
EN 415-6:2006+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
112. SRPS EN 415-7:2009
113. SRPS EN 415-8:2009
114. SRPS EN 415-9:2011
115. SRPS EN 422:2010
116. SRPS EN 453:2011
117. SRPS EN 454:2011
118. SRPS EN 474-1:2010
119. SRPS EN 474-2:2010
120. SRPS EN 474-3:2010
121. SRPS EN 474-4:2013
122. SRPS EN 474-6:2010
Наслов српског стандарда
Безбедност машина за паковање - Део 7:
Машине за групно и секундарно паковање
Безбедност машина за паковање - Део 8:
Машине за паковање помоћу траке
Безбедност машина за паковање - Део
9:Методе за мерење буке за машине,
линије и припадајућу опрему за паковање,
степена тачности 2 и 3
Машине за пластичне масе и гуму Машине за обликовање дувањем - Захтеви
за безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Мешалице за тесто - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Планетарне мешалице - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за земљане радове - Безбедност Део 1: Општи захтеви
Машине за земљане радове - Безбедност Део 2: Захтеви за тракторе-дозере
Машине за земљане радове - Безбедност Део 3: Захтеви за утовариваче
Машине за земљане радове - Безбедност Део 4: Захтеви за комбиновану радну
машину багер-утоваривач
Машине за земљане радове - Безбедност Део 6: Захтеви за дампере
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 415-7:2006+A1:2008
EN 415-8:2008
EN 415-9:2009
EN 422:2009
EN 453:2000+A1:2009
EN 454:2000+A1:2009
EN 474-1:2006+A1:2009
EN 474-2:2006+A1:2008
EN 474-3:2006+A1:2009
EN 474-4:2006+A2:2012
EN 474-6:2006+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
123. SRPS EN 474-7:2010
124. SRPS EN 474-8:2010
125. SRPS EN 474-9:2010
126. SRPS EN 474-10:2010
127. SRPS EN 474-11:2010
128. SRPS EN 474-12:2010
129. SRPS EN 500-1:2011
130. SRPS EN 500-2:2011
131. SRPS EN 500-3:2011
132. SRPS EN 500-4:2011
133. SRPS EN 500-6:2009
Наслов српског стандарда
Машине за земљане радове - Безбедност Део 7: Захтеви за скрепере
Машине за земљане радове - Безбедност Део 8: Захтеви за грејдере
Машине за земљане радове - Безбедност Део 9: Захтеви за цевополагаче
Машине за земљане радове - Безбедност Део 10: Захтеви за ровокопаче
Машине за земљане радове - Безбедност Део 11: Захтеви за санитарне компакторе
Машине за земљане радове - Безбедност Део 12: Захтеви за багере са повлачном
кашиком
Мобилне машине за изградњу путева Безбедност - Део 1: Општи захтеви
Мобилне машине за изградњу путева Безбедност - Део 2: Посебни захтеви за
машине за стругање асфалта
Мобилне машине за изградњу путева Безбедност - Део 3: Посебни захтеви за
машине за стабилизацију тла и машине за
рециклирање
Покретне машине за изградњу путева Безбедност - Део 4: Посебни захтеви за
машине за збијање
Мобилне машине за изградњу путева Безбедност - Део 6: Посебни захтеви за
финишере
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 474-7:2006+A1:2009
EN 474-8:2006+A1:2009
EN 474-9:2006+A1:2009
EN 474-10:2006+A1:2009
EN 474-11:2006+A1:2008
EN 474-12:2006+A1:2008
EN 500-1:2006+A1:2009
EN 500-2:2006+A1:2008
EN 500-3:2006+A1:2008
EN 500-4:2011
EN 500-6:2006+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
134. SRPS EN 528:2010
135. SRPS EN 609-1:2010
136. SRPS EN 609-2:2010
137. SRPS EN 617:2013
138. SRPS EN 618:2011
139. SRPS EN 619:2011
140. SRPS EN 620:2011
141. SRPS EN 676:2009
SRPS EN 676:2009/AC:2010
142. SRPS EN 690:2009
Наслов српског стандарда
Регалне дизалице - Захтеви за безбедност
Машине за пољопривреду и шумарство Безбедност цепача трупаца - Део 1:
Клинасти цепачи
Машине за пољопривреду и шумарство Безбедност цепача трупаца - Део 2:
Завојни цепачи
Опрема и системи за континуални
транспорт - Захтеви за безбедност и EMC
опреме за складиштење расутих
материјала у силосима, складиштима,
бункерима и левцима
Опрема и системи за континуални
транспорт - Захтеви за безбедност и EMC
за опрему за механичко руковање
расипним материјалом, осим
стационарних (непокретних) транспортера
са траком
Опрема и системи за континуални
транспорт - Захтеви за безбедност и EMC
за опрему за механичко руковање
јединицама терета
Опрема и системи за континуални
транспорт - Захтеви за безбедност и EMC
за стационарне (непокретне) транспортере
са траком за расипни материјал
Аутоматски вентилаторски горионици за
гасовита горива
Пољопривредне машине - Растурачи
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 528:2008
EN 609-1:1999+A2:2009
EN 609-2:1999+A1:2009
EN 617:2001+A1:2010
EN 618:2002+A1:2010
EN 619:2002+A1:2010
EN 620:2002+A1:2010
EN 676:2003+A2:2008 EN
676:2003+A2:2008/AC:2008
EN 690:1994+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
143. SRPS EN 692:2010
144. SRPS EN 693:2011
145. SRPS EN 703:2009
146. SRPS EN 706:2009
147. SRPS EN 707:2010
148. SRPS EN 709:2011SRPS EN
709:2011/AC:2013
149. SRPS EN 710:2011
SRPS EN 710:2011/AC:2013
150. SRPS EN 741:2013
151. SRPS EN 746-1:2011
Наслов српског стандарда
стајњака - Безбедност
Машине алатке - Механичке пресе Безбедност
Машине алатке - Безбедност Хидрауличне пресе
Пољопривредне машине - Машине за
утовар, мешање и/или сецкање и
расподелу силаже - Безбедност
Пољопривредне машине - Машине за
сечење изданака винове лозе - Безбедност
Пољопривредне машине - Цистерне за
течни стајњак - Безбедност
Машине за пољопривреду и шумарство Мотокултиватори са ротационом
ситнилицом, моторна копачица и моторна
копачица са погоном преко точка(точкова)
којима управља руковалац који хода Безбедност
Безбедност машина-Захтеви за безбедност
за машине и постројења за ливење у
калупе, производњу ливачких језгара и
њихову пратећу опрему
Опрема и системи за континуални
транспорт - Захтеви за безбедност система
и њихових компонената при пнеуматском
транспорту расутих материјала
Опрема за термичке поступке у
индустрији - Део 1: Општи захтеви за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 692:2005+A1:2009
EN 693:2001+A2:2011
EN 703:2004+A1:2009
EN 706:1996+A1:2009
EN 707:1999+A1:2009
EN 709:1997+A4:2009EN
709:1997+A4:2009/AC:2012
EN 710:1997+A1:2010EN
710:1997+A1:2010/AC:2012
EN 741:2000+A1:2010
EN 746-1:1997+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
152. SRPS EN 746-2:2011
153. SRPS EN 746-3:2011
154. SRPS EN 786:2012
155. SRPS EN 791:2010
156. SRPS EN 792-13:2010
157. SRPS EN 809:2010
158. SRPS EN 815:2009
159. SRPS EN 818-1:2009
160. SRPS EN 818-2:2009
Наслов српског стандарда
безбедност опреме за термичке поступке у
индустрији
Опрема за термичке поступке у
индустрији - Део 2: Захтеви за безбедност
система за сагоревање и довод горива
Опрема за термичке поступке у
индустрији - Део 3: Захтеви за безбедност
при производњи и употреби атмосферских
гасова
Опрема за баште - Преносни, ручно
управљани тримери и рубни тримери за
травњаке на електрични погон Механичка безбедност
Опрема за бушење - Безбедност
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 13: Алати за
елементе за учвршћивање везе
Пумпе и пумпни агрегати за течност Општи захтеви за безбедност
Безбедност машина без штита за бушење
тунела и машина без бушаћих шипки за
бушење окна у стени - Захтеви за
безбедност
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 1: Општи услови
прихватљивости
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 2: Ланци средње
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 746-2:2010
EN 746-3:1997+A1:2009
EN 786:1996+A2:2009
EN 791:1995+A1:2009
EN 792-13:2000+A1:2008
EN 809:1998+A1:2009EN
809:1998+A1:2009/AC:2010
EN 815:1996+A2:2008
EN 818-1:1996+A1:2008
EN 818-2:1996+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
161. SRPS EN 818-3:2009
162. SRPS EN 818-4:2009
163. SRPS EN 818-5:2009
164. SRPS EN 818-6:2009
165. SRPS EN 818-7:2009
166. SRPS EN 836:2012
167. SRPS EN 848-1:2013
168. SRPS EN 848-2:2013
Наслов српског стандарда
толеранције за ланце за прихватање терета
- Класе 8
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 3: Ланци средње
толеранције за ланце за привезнице од
ланаца - Класа 4
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 4: Ланци за привезнице Класа 8
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 5: Ланци за привезнице Класа 4
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 6: Ланци за привезнице Спецификација за информације за
употребу и одржавање које мора да
достави произвођач
Ланци за дизалице са кратким карикама Безбедност - Део 7: Ланци за мале
дизалице фине толеранције, Класе Т
(Типови Т, DAT и DТ)
Опрема за баште - Косилице на моторни
погон - Безбедност
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за једнострано копирно глодање
са обртним алатом - Део 1: Машине за
копирно глодање са вертикалним
вратилом
Безбедност машина за обраду дрвета -
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 818-3:1999+A1:2008
EN 818-4:1996+A1:2008
EN 818-5:1999+A1:2008
EN 818-6:2000+A1:2008
EN 818-7:2002+A1:2008
EN 836:1997+A4:2011
EN 848-1:2007+A2:2012
EN 848-2:2007+A2:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
169. SRPS EN 848-3:2013
170. SRPS EN 859:2013
171. SRPS EN 860:2013
172. SRPS EN 861:2013
173. SRPS EN 869:2009
174. SRPS EN 908:2010
175. SRPS EN 909:2010
176. SRPS EN 930:2010
Наслов српског стандарда
Машине за једнострано копирно глодање
са обртним алатом - Део 2: Машине за
глодање са ручним помером са једним
вратилом/машине за глодање са
механизованим помером
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за једнострано копирно глодање
са обртним алатима - Део 3: Нумерички
контролисане (NC) машине за бушење и
машине за глодање
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за равнање површине (равњаче)
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за једнострано изједначавање
дебљине (дебљаче)
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за равнање површине (равњаче) и
за изједначавање дебљине (дебљаче)
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност код опреме за ливење под
притиском
Машине за пољопривреду и шумарство Машине за наводњавање са калемом Безбедност
Машине за пољопривреду и шумарство Машине за наводњавање кишењем са
кружним и праволинијским кретањем Безбедност
Машине за производњу обуће, предмета
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 848-3:2012
EN 859:2007+A2:2012
EN 860:2007+A2:2012
EN 861:2007+A2:2012
EN 869:2006+A1:2009
EN 908:1999+A1:2009
EN 909:1998+A1:2009
EN 930:1997+A2:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
177. SRPS EN 931:2009
178. SRPS EN 940:2013
179. SRPS EN 972:2011
180. SRPS EN 996:2010
181. SRPS EN 1010-1:2011
182. SRPS EN 1010-2:2011
183. SRPS EN 1010-3:2009
184. SRPS EN 1010-4:2009
Наслов српског стандарда
од коже и имитације коже - Машине за
грубу, фину обраду, полирање и опсецање
- Безбедносни захтеви
Машине за производњу обуће - Машине за
спајање - Безбедносни захтеви
Безбедност машина за обраду дрвета Комбиноване машине за обраду дрвета
Машине за обраду коже - Машине са
системом ваљака - Захтеви за безбедност
Опрема за побијање шипова - Захтеви за
безбедност
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за штампање и
прераду папира - Део 1: Општи захтеви
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за штампање и
прераду папира - Део 2: Машине за
штампање и лакирање, укључујући и
машине за припрему за штампу
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за штампање и
прераду папира - Део 3: Машине за резање
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за штампање и
прераду папира - Део 4: Машине за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 931:1997+A2:2009
EN 940:2009+A1:2012
EN 972:1998+A1:2010EN
972:1998+A1:2010/AC:2011
EN 996:1995+A3:2009
EN 1010-1:2004+A1:2010
EN 1010-2:2006+A1:2010
EN 1010-3:2002+A1:2009
EN 1010-4:2004+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
185. SRPS EN 1012-1:2011
186. SRPS EN 1012-2:2010
187. SRPS EN 1028-1:2009
188. SRPS EN 1028-2:2009
189. SRPS EN 1034-1:2011
190. SRPS EN 1034-2:2009
191. SRPS EN 1034-3:2013
192. SRPS EN 1034-4:2009
Наслов српског стандарда
увезивање књига, прераду и завршну
обраду папира
Компресори и вакуум-пумпе - Захтеви за
безбедност - Део 1: Компресори
Компресори и вакуум-пумпе - Захтеви за
безбедност - Део 2: Вакуум-пумпе
Ватрогасне пумпе - Центрифугалне
ватрогасне пумпе са вакуум-уређајем - Део
1: Класификација - Општи и безбедносни
захтеви
Ватрогасне пумпе - Центрифугалне
ватрогасне пумпе са вакуум-уређајем - Део
2: Верификација општих и безбедносних
захтева
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за штампање и
прераду папира - Део 1: Општи захтеви
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 2: Бубњеви
за откоравање (скидање коре дрвета)
Безбедност машина - Безбедносни захтеви
за пројектовање и конструкцију машина за
производњу и завршну обраду папира Део 3: Машине за намотавање и
премотавање
Безбедност машина - Захтеви за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1012-1:2010
EN 1012-2:1996+A1:2009
EN 1028-1:2002+A1:2008
EN 1028-2:2002+A1:2008
EN 1034-1:2000+A1:2010
EN 1034-2:2005+A1:2009
EN 1034-3:2011
EN 1034-4:2005+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
193. SRPS EN 1034-5:2009
194. SRPS EN 1034-6:2009
195. SRPS EN 1034-7:2009
196. SRPS EN 1034-8:2014
197. SRPS EN 1034-13:2009
198. SRPS EN 1034-14:2009
Наслов српског стандарда
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 4: Палпери и
уређаји за пуњење
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 5: Уређаји за
резање папирне ролне на табаке
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 6: Каландар
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 7: Каде
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за израду и завршну
обраду папира - Део 8: Рифајнерске
фабрике
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 13: Машине
за уклањање жице са бала
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1034-5:2005+A1:2009
EN 1034-6:2005+A1:2009
EN 1034-7:2005+A1:2009
EN 1034-8:2012
EN 1034-13:2005+A1:2009
EN 1034-14:2005+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
199. SRPS EN 1034-16:2014
200. SRPS EN 1034-17:2014
201. SRPS EN 1034-21:2014
202. SRPS EN 1034-22:2009
203. SRPS EN 1034-26:2014
204. SRPS EN 1034-27:2014
Наслов српског стандарда
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 14: Резач
ролни
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за израду и завршну
обраду папира - Део 16: Машине за израду
папира и картона
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за израду и завршну
обраду папира - Део 17: Машине за израду
хигијенског папира
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за израду и завршну
обраду папира - Део 21: Машине за
премазивање
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за производњу и
завршну обраду папира - Део 22: Уређаји
за брушење дрвета
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за израду и завршну
обраду папира - Део 26: Машине за
паковање ролни
Безбедност машина - Захтеви за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1034-16:2012
EN 1034-17:2012
EN 1034-17:2012
EN 1034-22:2005+A1:2009
EN 1034-26:2012
EN 1034-27:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
205. SRPS EN 1114-1:2012
206. SRPS EN 1114-3:2010
207. SRPS EN 1127-2:2011
208. SRPS EN 1175-1:2012
209. SRPS EN 1175-2:2012
210. SRPS EN 1175-3:2012
211. SRPS EN 1218-1:2011
Наслов српског стандарда
безбедност за пројектовање и
конструкцију машина за израду и завршну
обраду папира - Део 27: Системи за
руковање ролнама
Машине за гуму и пластичне масе Екструдери и линије за екструдирање Део 1: Захтеви за безбедност екструдера
Машине за пластичне масе и гуму Екструдери и линије за екструдирање Део 3: Захтеви за безбедност машине за
извлачење
Експлозиви атмосфере - Превенција и
заштита од експлозије - Део 1: Основна
начела и методологија за рударство
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Електрични захтеви - Део 1:
Општи захтеви за возила са
акумулаторским погоном
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Електрични захтеви - Део 2:
Општи захтеви за возила погоњена
мотором са унутрашњим сагоревањем
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Електрични захтеви - Део 3:
Посебни захтеви за систем електричног
преноса снаге возила погоњених мотором
са унутрашњим сагоревањем
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за израду чепова - Део 1:
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1114-1:2011
EN 1114-3:2001+A1:2008
EN 1127-2:2002+A1:2008
EN 1175-1:1998+A1:2010
EN 1175-2:1998+A1:2010
EN 1175-3:1998+A1:2010
EN 1218-1:1999+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
212. SRPS EN 1218-2:2010
213. SRPS EN 1218-3:2010
214. SRPS EN 1218-4:2010
215. SRPS EN 1218-5:2010
216. SRPS EN 1247:2011
217. SRPS EN 1248:2009
218. SRPS EN 1265:2009
Наслов српског стандарда
Једностране машине за израду чепова са
покретним столом
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за израду профила - Део 2:
Двострана израда профила и/или машине
за профилисање са ланчаним
транспортером или транспортерима
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за израду профила - Део 3:
Машине за израду профила са ручним
помером са клизним столом за резање
дрвених конструкција
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за израду профила - Део 4:
Машине за обраду ивица са ланчаним
транспортером (транспортерима)
Безбедност машина за обраду дрвета Машине за израду профила - Део 5:
Машине за једнострано профилисање са
непомичним столом и ваљцима за помер
или са ланчаним транспортером
Машине за ливење - Захтеви за безбедност
за кашике за ливење, опрему за ливење,
машине за центрифугално ливење и
машине за континуирано и
полуконтинуирано ливење
Ливачке машине - Захтеви за безбедност
уређаја за абразивно чишћење
Безбедност машина - Кôд за испитивање
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1218-2:2004+A1:2009
EN 1218-3:2001+A1:2009
EN 1218-4:2004+A2:2009
EN 1218-5:2004+A1:2009
EN 1247:2004+A1:2010
EN 1248:2001+A1:2009
EN 1265:1999+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
219. SRPS EN 1374:2011
220. SRPS EN 1398:2013
221. SRPS EN 1417:2010
222. SRPS EN 1459:2013
223. SRPS EN 1492-1:2010
224. SRPS EN 1492-2:2009
225. SRPS EN 1492-4:2009
226. SRPS EN 1493:2011
227. SRPS EN 1494:2010
228. SRPS EN 1495:2010
229. SRPS EN 1501-1:2013
Наслов српског стандарда
буке ливачких машина и опреме
Пољопривредне машине - Стабилни
изузимачи силаже из цилиндричних
силоса - Безбедност
Подесиве прелазне рампе - Безбедносни
захтеви
Машине за пластичне масе и гуму Двоваљци - Захтеви за безбедност
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Самоходна возила са
променљивим дохватом
Текстилне привезнице - Безбедност - Део
1: Пљоснате ткане тракасте привезнице,
израђене од вештачких влакана, за општу
употребу
Привезнице од текстила - Безбедност - Део
2: Кружне траке за привезнице, израђене
од вештачких влакана, за општу употребу
Привезнице од текстила - Безбедност - Део
4: Привезнице за дизање, за општу
употребу, израђене од ужади од
природних и вештачких влакана
Платформе за дизање возила
Мобилни или преносни уређаји и сродна
опрема за дизање
Подизне платформе - Стубне подизне
радне платформе
Возила за сакупљање отпада - Општи
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1374:2000+A1:2010
EN 1398:2009
EN 1417:1996+A1:2008 EN
1417:1996+A1:2008/AC:2009
EN 1459:1998+A3:2012
EN 1492-1:2000+A1:2008
EN 1492-2:2000+A1:2008
EN 1492-4:2004+A1:2008
EN 1493:2010
EN 1494:2000+A1:2008
EN 1495:1997+A2:2009 EN
1495:1997+A2:2009/AC:2010
EN 1501-1:2011
Редни
број
Ознака српског стандарда
230. SRPS EN 1501-2:2009
231. SRPS EN 1501-3:2009
232. SRPS EN 1501-4:2009
233. EN 1501-5:2013
234. SRPS EN 1526:2010
235. SRPS EN 1539:2011
Наслов српског стандарда
захтеви и захтеви за безбедност - Део 1:
Возила за сакупљање отпада са утоваром
са задње стране
Возила за сакупљање отпада и њихови
одговарајући уређаји за дизање - Општи
захтеви и захтеви за безбедност - Део 2:
Возила за сакупљање отпада са утоваром
са бочне стране
Возила за сакупљање отпада и њихови
одговарајући уређаји за дизање - Општи
захтеви и захтеви за безбедност - Део 3:
Возила за сакупљање отпада са утоваром
са предње стране
Возила за сакупљање отпадa и њихови
одговарајући уређаји за дизање - Општи
захтеви и захтеви за безбедност - Део 4:
Правило за испитивање буке за возила за
сакупљање отпада
Возила за сакупљање отпада - Општи
захтеви и захтеви за безбедност - Део 5:
Уређаји за дизање код возила за
сакупљање отпада
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Додатни захтеви за
аутоматизоване функције на возилима за
унутрашњи транспорт
Сушнице и пећи у којима се ослобађају
запаљиве супстанце - Захтеви за
безбедност
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1501-2:2005+A1:2009
EN 1501-3:2008
EN 1501-4:2007
EN 1501-5:2011
EN 1526:1997+A1:2008
EN 1539:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
236. SRPS EN 1547:2010
237. SRPS EN 1550:2010
238. SRPS EN 1554:2013
239. SRPS EN 1570-1:2012
240. SRPS EN 1612-1:2010
241. SRPS EN 1672-2:2010
242. SRPS EN 1673:2011
243. SRPS EN 1674:2011
244. SRPS EN 1677-1:2010
245. SRPS EN 1677-2:2010
Наслов српског стандарда
Опрема за термичке процесе у индустрији
- Правила за испитивање буке опреме за
термичке процесе у индустрији,
укључујући и помоћну ручну опрему
Безбедност машина алатки - Захтеви за
безбедност при пројектовању и
конструисању стезних глава
Транспортне траке-Испитивање трења на
погонском бубњу
Захтеви за безбедност подизних столова Подизни столови за опслуживање до два
стална нивоа
Машине за пластичне масе и гуму Машине за реакционо пресовање - Део 1:
Захтеви за безбедност јединица за мерење
и намешавање
Машине за прехрамбену индустрију Основни појмови - Део 2: Хигијенски
захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Ротирајуће етажне пећи - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине за дељење теста и пецива Безбедносни и хигијенски захтеви
Компоненте привезница - Безбедност - Део
1: Компоненте челичних откивака, класа 8
Компоненте привезница - Безбедност - Део
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1547:2001+A1:2009
EN 1550:1997+A1:2008
EN 1554:2012
EN 1570-1:2011
EN 1612-1:1997+A1:2008
EN 1672-2:2005+A1:2009
EN 1673:2000+A1:2009
EN 1674:2000+A1:2009
EN 1677-1:2000+A1:2008
EN 1677-2:2000+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
246. SRPS EN 1677-3:2010
247. SRPS EN 1677-4:2010
248. SRPS EN 1677-5:2010
249. SRPS EN 1677-6:2010
250. SRPS EN 1678:2011
251. SRPS EN 1679-1:2012
252. SRPS EN 1710:2008
SRPS EN 1710:2008/AC:2011
253. SRPS EN 1755:2009
254. SRPS EN 1756-1:2010
Наслов српског стандарда
2: Теретне коване куке са осигурачем,
класа 8
Компоненте привезница - Безбедност - Део
3: Самозабрављујуће коване куке - Класе 8
Компоненте привезница - Безбедност - Део
4: Карике, класа 8
Компоненте привезница - Безбедност - Део
5: Теретне коване куке са осигурачем класа 4
Компоненте привезница - Безбедност - Део
6: Карике - Класа 4
Машине за прехрамбену индустрију Машине за сечење поврћа - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Клипни мотори са унутрашњим
сагоревањем - Безбедност - Део 1: Мотори
са паљењем смеше сабијањем (дизелмотори)
Опрема и компоненте предвиђене за
употребу у подземним рудницима у
потенцијално експлозивној атмосфери
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Рад у потенцијално
експлозивним атмосферама - Употреба у
запаљивом гасу, пари, магли и прашини
Прикључне подизне платформе - Подизне
платформе за уградњу на возила са
точковима - Захтеви за безбедност - Део 1:
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1677-3:2001+A1:2008
EN 1677-4:2000+A1:2008
EN 1677-5:2001+A1:2008
EN 1677-6:2001+A1:2008
EN 1678:1998+A1:2010
EN 1679-1:1998+A1:2011
EN 1710:2005+A1:2008 EN
1710:2005+A1:2008/AC:2010
EN 1755:2000+A1:2009
EN 1756-1:2001+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
255. SRPS EN 1756-2:2009
256. SRPS EN 1777:2011
257. SRPS EN 1804-1:2012
258. SRPS EN 1804-2:2012
259. SRPS EN 1804-3:2012
260. SRPS EN 1807:2010
261. SRPS EN 1808:2013
262. SRPS EN 1829-1:2011
Наслов српског стандарда
Прикључне подизне платформе за робу
Спуштајуће платформе на задњем делу
теретних возила - Дизалице са
платформом које се монтирају на друмска
возила са точковима - Захтеви за
безбедност - Део 2: Спуштајуће платформе
за особе
Хидрауличне платформе за употребу у
ватрогаству и спасавању - Захтеви за
безбедност и испитивање
Машине за подземне руднике Безбедносни захтеви за хидрауличне
подграде - Део 1: Елементи подграде и
општи захтеви
Машине за подземне руднике Безбедносни захтеви за хидрауличне
подграде - Део 2: Клипови и цилиндри
погонске групе
Машине за подземне руднике Безбедносни захтеви за хидрауличне
подграде - Део 3: Хидраулични
управљачки системи
Безбедност машина за обраду дрвета Тракасте тестере
Захтеви за безбедност постројења висеће
платформе - Прорачуни конструкције,
критеријуми стабилности, израда Испитивања
Машине са високим притиском воденог
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1756-2:2004+A1:2009
EN 1777:2010
EN 1804-1:2001+A1:2010
EN 1804-2:2001+A1:2010
EN 1804-3:2006+A1:2010
EN 1807:1999+A1:2009
EN 1808:1999+A1:2010
EN 1829-1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
263. SRPSEN 1829-2:2011
264. SRPS EN 1845:2009
265. SRPS EN 1846-2:2010
266. SRPS EN 1846-3:2009
267. SRPS EN 1853:2010
268. SRPS EN 1870-1:2010
269. SRPS EN 1870-3:2010
270. SRPS EN 1870-4:2013
Наслов српског стандарда
млаза - Захтеви за безбедност Део1:Машине
Машине са високим притиском воденог
млаза - Захтеви за безбедност - Део 2:
Црева, линије црева и прикључци
Машине за производњу обуће - Машине за
обликовање обуће - Безбедносни захтеви
Возила за гашење пожара и спасавање Део 2: Општи захтеви - Безбедност и
перформансе
Возила за гашење пожара и за спасавање Део 3: Трајно инсталисана опрема Безбедност и перформансе
Пољопривредне машине - Приколице са
самоистоварним сандуком - Безбедност
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 1: Стоне кружне
тестере (са и без клизног стола), тестере за
форматирање и тестере за градилиште
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 3: Пререзивачи са
помером тестере надоле и двонаменски
пререзивачи са помером тестере надоле
и/или стоне кружне тестере
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 4: Вишелисне
машине за раскрајање са ручним пуњењем
и/или пражњењем
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1829-2:2008EN 18292:2008/AC:2011
EN 1845:2007
EN 1846-2:2009
EN 1846-3:2002+A1:2008
EN 1853:1999+A1:2009
EN 1870-1:2007+A1:2009
EN 1870-3:2001+A1:2009
EN 1870-4:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
271. SRPS EN 1870-5:2013
272. SRPS EN 1870-6:2010
273. SRPS EN 1870-7:2013
274. SRPS EN 1870-8:2013
275. SRPS EN 1870-9:2013
276. SRPS EN 1870-10:2010
Наслов српског стандарда
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 5: Стоне кружне
тестере/пререзивачи са помером тестере
нагоре
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 6: Кружне тестере за
дрво за огрев и двонаменске кружне
тестере за дрво за огрев/стоне кружне
тестере са ручним пуњењем и/или
пражњењем
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 7: Тестере за
раскрајање трупаца са механизованим
помером стола са једним листом и са
ручним пуњењем и/или пражњењем
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 8: Кружне тестере за
раскрајање са механизованим помером
тестере са једним листом и са ручним
пуњењем и/или пражњењем
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 9: Кружне тестере за
пререзивање са механизованим помером
тестере са два листа и са ручним пуњењем
и/или пражњењем
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 10: Аутоматски и
полуаутоматски пререзивачи са помером
тестере нагоре са једним листом
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1870-5:2002+A2:2012
EN 1870-6:2002+A1:2009
EN 1870-7:2012
EN 1870-8:2012
EN 1870-9:2012
EN 1870-10:2003+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
277. SRPS EN 1870-11:2010
278. SRPS EN 1870-12:2010
279. SRPS EN 1870-13:2013
280. SRPS EN 1870-14:2013
281. SRPS EN 1870-15:2013
282. SRPS EN 1870-16:2013
283. SRPS EN 1870-17:2010
284. SRPS EN 1889-1:2012
Наслов српског стандарда
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 11: Полуаутоматски
и аутоматски хоризонтални пререзивачи са
једном тестером (тестере са конзолом)
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 12: Пререзивачи са
клатном
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 13: Тестере за
хоризонтално кројење плоча
Безбедност машина за обраду дрвета Машине са кружном тестером - Део 14:
Тестере за вертикално кројење плоча
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 15:Кружне тестере
за пререзивање са механизованим
помером радног комада са више листова и
ручним пуњењем и/или пражњењем
Безбедност машина за обраду дрвета Машине са кружном тестером - Део 16:
Машине са тестером за V-резање са два
вратила
Безбедност машина за обраду дрвета Кружне тестере - Део 17: Хоризонтални
пререзивачи са ручним помером тестере са
једном тестером (ручне тестере са
конзолом)
Машине за подземне руднике - Покретне
машине које раде под земљом - Безбедност
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1870-11:2003+A1:2009
EN 1870-12:2003+A1:2009
EN 1870-13:2007+A2:2012
EN 1870-14:2007+A2:2012
EN 1870-15:2012
EN 1870-16:2012
EN 1870-17:2007+A2:2009
EN 1889-1:2011
Редни
број
Ознака српског стандарда
285. SRPS EN 1889-2:2009
286. SRPS EN 1915-1:2013
287. SRPS EN 1915-2:2010
288. SRPS EN 1915-3:2010
289. SRPS EN 1915-4:2010
290. SRPS EN 1953:2010
291. SRPS EN 1974:2011
292. SRPS EN ISO 2151:2010
293. SRPS EN ISO 2860:2010
Наслов српског стандарда
- Део 1: Возила са гуменим точковима
Машине за подземне руднике - преносне
машине које раде под земљом - Сигурност
- Део 2: Локомотиве
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Општи захтеви - Део 1: Основни
захтеви за безбедност
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Општи захтеви - Део 2: Захтеви за
стабилност и чврстоћу, прорачуни и
методе испитивања
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Општи захтеви - Део 3: Методе
мерења вибрација и смањења вибрација
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Општи захтеви - Део 4: Методе
мерења буке и смањења буке
Опрема за атомизирање и распршивање
материјала за превлаке - Безбедносни
захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине за резање - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Акустика - Кôд за испитивање буке за
компресоре и вакуум-пумпе - Инжењерска
метода (степен 2)
Машине за земљане радове - Најмање
приступне мере
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 1889-2:2003+A1:2009
EN 1915-1:2013
EN 1915-2:2001+A1:2009
EN 1915-3:2004+A1:2009
EN 1915-4:2004+A1:2009
EN 1953:1998+A1:2009
EN 1974:1998+A1:2009
EN ISO 2151:2008
EN ISO 2860:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
294. SRPS EN ISO 2867:2013
295. SRPS EN ISO 3164:2010
296. SRPS EN ISO 3266:2011
297. SRPS EN ISO 3411:2010
298. SRPS EN ISO 3449:2010
299. SRPS EN ISO 3450:2013
300. SRPS EN ISO 3457:2010
301. SRPS EN ISO 3471:2010
302. SRPS EN ISO 3691-5: 2012
Наслов српског стандарда
Машине за земљане радове - Приступни
системи
Машине за земљане радове Лабораторијске оцене заштитних
конструкција - Спецификације заштитне
зоне
Ковани челични вијци класе 4 са
прстенастом главом за општу намену
дизања
Машине за земљане радове - Физичке мере
руковалаца и најмањи простор за
руковаоца
Машине за земљане радове - Конструкције
за заштиту од предмета у паду Лабораторијска испитивања и захтеви
перформанси
Машине за земљане радове - Машине на
точковима или на гуменим гусеницама
велике брзине - Захтеви за перформансе и
поступци испитивања система за кочење
Машине за земљане радове - Штитници Дефиниције и захтеви
Машине за земљане радове - Конструкције
за заштиту при превртању Лабораторијска испитивања и захтеви
перформанси
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Захтеви за безбедност и
верификацију - Део 5: Возила којима
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака референтног
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
хармонизованог европског
српског стандарда
претпоставку о
стандарда
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
SRPS EN ISO 2867:2010
31.7.2014
EN ISO 2867:2011
EN ISO 3164:2008
EN ISO 3266:2010
EN ISO 3411:2007
EN ISO 3449:2008
EN ISO 3450:2011
EN ISO 3457:2008
EN ISO 3471:2008
EN ISO 3691 -5:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
303. SRPS EN ISO 4254-1:2013
304. SRPS EN ISO 4254-5:2011
305. SRPS EN ISO 4254-6:2011
306. SRPS EN ISO 4254-7:2011
307. SRPS EN ISO 4254-10:2011
308. SRPS EN ISO 4254-11:2011
309. SRPS EN ISO 4254-12:2013
310. SRPS EN ISO 5674:2010
311. SRPS EN ISO 6682:2010
312. SRPS EN ISO 6683:2010
Наслов српског стандарда
управља руковалац - пешак
Пољопривредне машине - Безбедност Део 1: Општи захтеви
Пољопривредне машине - Безбедност Део 5: Машине за обраду земљишта са
погоњеним радним елементима
Пољопривредне машине - Безбедност Део 6: Прскалице и расипачи течног
ђубрива
Пољопривредне машине - Безбедност Део 7: Житни комбајни, крмни комбајни и
комбајни за памук
Пољопривредне машине - Безбедност Део 10: Ротациони разбацивачи-превртачи
и ротационе грабуље
Пољопривредне машине - Безбедност Део 11: Балери
Пољопривредне машине - Безбедност Део 12: Ротацоине косилице са диском и
добошем и косилеце са ударачима
Трактори и машине за пољопривреду и
шумарство - Заштитне облоге карданских
вратила - Испитивање чврстоће и
издржљивости и критеријуми прихватања
Машине за земљане радове - Зоне комфора
и дохвата команди
Машине за земљане радове - Сигурносни
појасеви и њихови прикључци - Захтеви за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 4254-1:2013
EN ISO 4254-5:2009EN ISO 42545:2009/AC:2011
EN ISO 4254-6:2009EN ISO 42546:2009/AC:2010
EN ISO 4254-7:2009EN ISO 42547:2009/AC:2010
EN ISO 4254-10:2009EN ISO 425410:2009/AC:2010
EN ISO 4254-11:2010
EN ISO 4254-12:2012
EN ISO 5674:2009
EN ISO 6682:2008
EN ISO 6683:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
313. SRPS EN ISO 7096:2010
314. SRPS EN ISO 8230-1:2009
315. SRPS EN ISO 8230-2:2009
316. SRPS EN ISO 8230-3:2009
317. SRPS EN ISO 9902-1:2009
318. SRPS EN ISO 9902-2:2009
319. SRPS EN ISO 9902-3:2009
320. SRPS EN ISO 9902-4:2009
321. SRPS EN ISO 9902-5:2009
322. SRPS EN ISO 9902-6:2009
Наслов српског стандарда
перформансе и испитивање
Машине за земљане радове Лабораторијско вредновање вибрација
седишта руковаоца
Безбедносни захтеви за машине за
хемијско чишћење - Део 1: Општи захтеви
Безбедносни захтеви за машине за
хемијско чишћење - Део 2: Машине код
којих се употребљава перхлоретилен
Безбедносни захтеви за машине за
хемијско чишћење - Део 3: Машине код
којих се употребљавају запаљиви
растварачи
Текстилне машине - Правила за
испитивање буке - Део 1: Општи захтеви
Текстилне машине - Правила за
испитивање буке - Део 2: Mашине за
припрему предења и машине за предење
Текстилне машине - Правила за
испитивање буке - Део 3: Машине за
производњу нетканог текстила
Текстилне машине - Правила за
испитивање буке - Део 4: Машине за
прераду пређе, израду конопаца и ужади
Текстилне машине - Правила за
испитивање буке - Део 5: Машине за
припрему ткања и плетења
Текстилне машине - Правила за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 7096:2008 EN ISO
7096:2008/AC:2009
EN ISO 8230-1:2008
EN ISO 8230-2:2008
EN ISO 8230-3:2008
EN ISO 9902-1:2001 EN ISO 99021:2001/A1:2009
EN ISO 9902-2:2001 EN ISO 99022:2001/A1:2009
EN ISO 9902-3:2001 EN ISO 99023:2001/A1:2009
EN ISO 9902-4:2001 EN ISO 99024:2001/A1:2009
EN ISO 9902-5:2001 EN ISO 99025:2001/A1:2009
EN ISO 9902-6:2001 EN ISO 9902-
Редни
број
Ознака српског стандарда
323. SRPS EN ISO 9902-7:2009
324. SRPS EN ISO 10218-1:2012
325. SRPS EN ISO 10218-2:2012
326. SRPS EN ISO 10472-1:2010
327. SRPS EN ISO 10472-2:2010
328. SRPS EN ISO 10472-3:2010
329. SRPS EN ISO 10472-4:2010
330. SRPS EN ISO 10472-5:2010
Наслов српског стандарда
испитивање буке - Део 6: Машине за
производњу текстилних површина
Текстилне машине - Правила за
испитивање буке - Део 7: Машине за
бојење и дораду (оплемењивање)
Роботи и роботски уређаји - Безбедносни
захтеви за индустријске роботе - Део 1:
Роботи
Роботи и роботски уређаји - Безбедносни
захтеви за индустријске роботе - Део 2:
Системи робота и интеграција
Безбедносни захтеви за индустријске
машине за прање рубља - Део 1: Општи
захтеви
Безбедносни захтеви за индустријске
машине за прање рубља - Део 2: Машине
за прање и машине за прање и цеђење
Безбедносни захтеви за индустријске
машине за прање рубља - Део 3: Тунелске
линије за прање, укључујући пратеће
машине
Безбедносни захтеви за индустријске
машине за прање рубља - Део 4: Машине
за сушење ваздухом
Безбедносни захтеви за индустријске
машине за прање рубља - Део 5: Машине
за пеглање постељног рубља, машине за
увођење и машине за пресавијање
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
6:2001/A1:2009
EN ISO 9902-7:2001 EN ISO 99027:2001/A1:2009
EN ISO 10218-1:2011
EN ISO 10218-2:2011
EN ISO 10472-1:2008
EN ISO 10472-2:2008
EN ISO 10472-3:2008
EN ISO 10472-4:2008
EN ISO 10472-5:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
331. SRPS EN ISO 10472-6:2010
332. SRPS EN ISO 10517:2010
333. SRPS EN ISO 10821:2009
334. SRPS EN ISO 11102-1:2010
335. SRPS EN ISO 11102-2:2010
336. SRPS EN ISO 11111-1:2009
337. SRPS EN ISO 11111-2:2010
SRPS EN ISO 11111-2:2010/A1:2010
338. SRPS EN ISO 11111-3:2010
SRPS EN ISO 11111-3:2010/A1:2010
339. SRPS EN ISO 11111-4:2010
SRPS EN ISO 11111-4:2010/A1:2010
340. SRPS EN ISO 11111-5:2010
SRPS EN ISO 11111-5:2010/A1:2010
Наслов српског стандарда
Безбедносни захтеви за индустријске
машине за прање рубља - Део 6: Пресе за
пеглање и пресе за термичко спајање
Ручно управљани тримери за живу ограду
на моторни погон - Безбедност
Индустријске машине за шивење - Захтеви
за безбедност за машине за шивење,
јединице за шивење и системе за шивење
Клипни мотори са унутрашњим
сагоревањем - Опрема за покретање
ручицом - Део 1: Захтеви за безбедност и
испитивања
Клипни мотори са унутрашњим
сагоревањем - Опрема за покретање
ручицом - Део 2: Метода испитивања угла
искључивања
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део1: Општи захтеви
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део 2: Машине за припрему предења и
машине за предење
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део 3: Машине за неткани текстил
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део 4: Машине за прераду пређе и
производњу конопаца и ужади
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део 5: Машине за припрему ткања и
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 10472-6:2008
EN ISO 10517:2009
EN ISO 10821:2005 EN ISO
10821:2005/A1:2009
EN ISO 11102-1:2009
EN ISO 11102-2:2009
EN ISO 11111-1:2009
EN ISO 11111-2:2005 EN ISO
11111-2:2005/A1:2009
EN ISO 11111-3:2005 EN ISO
11111-3:2005/A1:2009
EN ISO 11111-4:2005 EN ISO
11111-4:2005/A1:2009
EN ISO 11111-5:2005 EN ISO
11111-5:2005/A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
341. SRPS EN ISO 11111-6:2010
SRPS EN ISO 11111-6:2010/A1:2010
342. SRPS EN ISO 11111-7:2010
SRPS EN ISO 11111-7:2010/A1:2010
343. SRPS EN ISO 11148-1:2012
344. SRPS EN ISO 11148-2:2012
345. SRPS EN ISO 11148-3:2013
346. SRPS EN ISO 11148-4:2013
347. SRPS EN ISO 11148-5:2012
348. SRPS EN ISO 11148-6:2013
349. SRPS EN ISO 11148-7:2013
Наслов српског стандарда
плетења
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део 6: Машине за производњу текстилних
површина
Текстилне машине - Безбедносни захтеви Део 7: Машине за бојење и дораду
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 1: Моторни
алати за елементе за учвршћивање спојева
без навоја
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 2: Моторни
алати за одсецање и пресавијање
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 3: Бушилице и
урезнице
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 4:
Неротирајући ударни моторни алати
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 5: Ротационе
ударне бушилице
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 6: Моторни
алати за елементе за учвршћивање везе са
навојем
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 7: Брусилице
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 11111-6:2005 EN ISO
11111-6:2005/A1:2009
EN ISO 11111-7:2005 EN ISO
11111-7:2005/A1:2009
EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 11148-2:2011
EN ISO 11148-3:2012
EN ISO 11148-4:2012
EN ISO 11148-5:2011
EN ISO 11148-6:2012
EN ISO 11148-7:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
350. SRPS EN ISO 11148-8:2012
351. SRPS EN ISO 11148-9:2012
352. SRPS EN ISO 11148-10:2012
353. SRPS EN ISO 11148-11:2012
354. SRPS EN ISO 11148-12:2013
355. SRPS EN ISO 11252:2009
356. SRPS EN ISO 11680-1:2013
357. SRPS EN ISO 11680-2:2013
358. SRPS EN ISO 11681-1:2013
Наслов српског стандарда
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 8: Тракасте
брусилице и глачалице
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 9: Брусилице
за завршно брушење
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 10:
Компресорски алати
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 11: Пробојци и
маказе
Ручни неелектрични моторни алати Захтеви за безбедност - Део 12: Кружне,
осцилаторне и повратне тестере
Ласери и опрема која се односи на ласереЛасерски уређај - Минимални захтеви за
документацију
Машине за шумарство - Захтеви за
безбедност и испитивање машина за
орезивање на моторни погон са конзолом Део 1: Машине са мотором са
унутрашњим сагоревањем
Машине за шумарство - Захтеви за
безбедност и испитивање машина за
орезивање на моторни погон са конзолом Део 2: Машине са леђном јединицом на
моторни погон
Машине за шумарство - Захтеви за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 11148-8:2011
EN ISO 11148-9:2011
EN ISO 11148-10:2011
EN ISO 11148-11:2011
EN ISO 11148-12:2012
EN ISO 11252:2008
EN ISO 11680-1:2011
EN ISO 11680-2:2011
EN ISO 11681-1:2011
Редни
број
Ознака српског стандарда
359. SRPS EN ISO 11681-2:2013
360. SRPS ENISO11806-1:2013
361. SRPS EN ISO 11806-2:2013
362. SRPSEN ISO 11850:2013
363. SRPS EN 12001:2013
364. SRPS EN 12012-1:2010
365. SRPS EN 12012-3:2010
Наслов српског стандарда
безбедност и испитивање преносивих
ланчаних тестера - Део 1: Ланчане тестере
за експлоатацију шума
Машине за шумарство - Захтеви за
безбедност и испитивање преносивих
ланчаних тестера - Део 2: Ланчане тестере
за експлоатацију дрвета
Машине за пољопривреду и шумарство Захтеви за безбедност и испитивање
преносних, ручно управљаних секача
жбуња и тримера за травњаке на моторни
погон - Део 1: Машине са интегралним
мотором са унутрашњим сагоревањем
Машине за пољопривреду и шумарство Захтеви за безбедност и испитивање
преносних, ручно управљаних секача
жбуња и тримера за травњаке на моторни
погон - Део 2: Машине са леђном
погонском јединицом
Машине шумарство - Општи захтеви за
безбедност
Машине за транспорт, прскање и
уграђивање бетона и малтера - Захтеви за
безбедност
Машине за пластичне масе и гуму Машине за уситњавање - Део 1: Захтеви за
безбедност гранулатора са ножевима
Машине за пластичне масе и гуму Машине за уситњавање - Део 3: Захтеви за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 11681-2:2011
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 11806-2:2011
EN ISO 11850:2011
EN 12001:2012
EN 12012-1:2007+A1:2008
EN 12012-3:2001+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
366. SRPS EN 12012-4:2010
367. SRPS EN 12013:2010
368. SRPS EN 12016:2010
369. SRPS EN 12041:2011
370. SRPS EN 12042:2011
371. SRPS EN 12043:2011
372. SRPS EN 12044:2009
373. SRPS EN 12053:2010
374. SRPS EN 12077-2:2009
Наслов српског стандарда
безбедност машина за резање у траке
Машине за пластичне масе и гуму Машине за уситњавање - Део 4: Захтеви за
безбедност агломератора
Машине за пластичне масе и гуму Унутрашњи мешачи - Захтеви за
безбедност
Електромагнетска компатибилност Стандард за фамилију производа за
лифтове, покретне степенице и покретна
газишта - Имуност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за обликовање - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Аутоматски раздељивачи - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Интермедијарне коморе - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за производњу обуће, предмета
од коже и имитације коже - Машине за
сечење и пробијање - Безбедносни захтеви
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Методе испитивања за мерење
емисије буке
Безбедност дизалица - Безбедоносни и
здравствени захтеви - Део 2: Граничници и
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12012-4:2006+A1:2008
EN 12013:2000+A1:2008
EN 12016:2004+A1:2008
EN 12041:2000+A1:2009
EN 12042:2005+A1:2010
EN 12043:2000+A1:2010
EN 12044:2005+A1:2009
EN 12053:2001+A1:2008
EN 12077-2:1998+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
375. SRPS EN 12110:2009
376. SRPS EN 12111:2010
377. SRPS EN 12158-1:2013
378. SRPS EN 12158-2:2013
379. SRPS EN 12159:2013
380. SRPS EN 12162:2013
381. SRPS EN 12203:2009
382. SRPS EN 12267:2011
383. SRPS EN 12268:2011
384. SRPS EN 12301:2010
385. SRPS EN 12312-1:2013
Наслов српског стандарда
индикаторски уређаји
Машине за изградњу тунела - Коморе за
прилагођавање - Захтеви за безбедност
Машине за изградњу тунела - Ровокопачи,
машине за ископ непрекидног дејства и
ударни ријачи - Захтеви за безбедност
Теретне грађевинске дизалице - Део 1:
Дизалице са дозвољеним приступом на
платформама
Теретне грађевинске дизалице - Део 2:
Косе дизалице са уређајима за ношење
терета са недозвољеним приступом
Грађевинске дизалице за превоз особа и
материјала са вертикално вођеном корпом
Пумпе за течност - Захтеви за безбедностПоступак хидростатичког испитивања
Машине за производњу обуће, предмета
од коже и имитације коже - Пресе за
ципеле и кожу - Безбедносни захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине са кружном тестером Безбедносни и хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине са тракастом тестером Безбедносни и хигијенски захтеви
Машине за пластичне масе и гуму Каландери - Захтеви за безбедност
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12110:2002+A1:2008
EN 12111:2002+A1:2009
EN 12158-1:2000+A1:2010
EN 12158-2:2000+A1:2010
EN 12159:2012
EN 12162:2001+A1:2009
EN 12203:2003+A1:2009
EN 12267:2003+A1:2010
EN 12268:2003+A1:2010
EN 12301:2000+A1:2008
EN 12312-1:2013
Редни
број
Ознака српског стандарда
386. SRPS EN 12312-2:2010
387. SRPS EN 12312-3:2010
388. SRPS EN 12312-4:2010
389. SRPS EN 12312-5:2010
390. SRPS EN 12312-6:2010
391. SRPS EN 12312-7:2010
392. SRPS EN 12312-8:2010
393. SRPS EN 12312-9:2013
Наслов српског стандарда
земље - Посебни захтеви - Део 1:
Путничке степенице
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 2: Возила за
превоз хране и пића
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 3: Возила за
тракастим транспортерима
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 4: Мостови
за укрцавање путника
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 5: Опрема
за снабдевање ваздухоплова горивом
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 6: Мобилне
јединице и опрема за
одлеђивање/спречавање залеђивања
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 7: Опрема
за померање ваздухоплова
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 8:
Степенице и платформе за одржавање
ваздухоплова
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 9:
Утоваривачи контејнера/палета
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12312-2:2002+A1:2009
EN 12312-3:2003+A1:2009
EN 12312-4:2003+A1:2009
EN 12312-5:2005+A1:2009
EN 12312-6:2004+A1:2009
EN 12312-7:2005+A1:2009
EN 12312-8:2005+A1:2009
EN 12312-9:2013
Редни
број
Ознака српског стандарда
394. SRPS EN 12312-10:2010
395. SRPS EN 12312-12:2010
396. SRPS EN 12312-13:2010
397. SRPS EN 12312-14:2010
398. SRPS EN 12312-15:2010
399. SRPS EN 12312-16:2010
400. SRPS EN 12312-17:2010
401. SRPS EN 12312-18:2010
402. SRPS EN 12312-19:2010
Наслов српског стандарда
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 10:
Транспортери за пренос контејнера/палета
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 12: Опрема
за пијаћу воду
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 13: Опрема
за сервисирање тоалета
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 14: Возила
за укрцавање путника са
инвалидитетом/посебним потребама
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 15: Возила
за превоз пртљага и опреме
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 16: Опрема
за ваздушни старт
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 17: Опрема
за климатизацију
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 18:
Јединице са кисеоником или азотом
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 19:
Дизалице ваздухоплова и хидраулични
ослонци за реп ваздухоплова
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12312-10:2005+A1:2009
EN 12312-12:2002+A1:2009
EN 12312-13:2002+A1:2009
EN 12312-14:2006+A1:2009
EN 12312-15:2006+A1:2009
EN 12312-16:2005+A1:2009
EN 12312-17:2004+A1:2009
EN 12312-18:2005+A1:2009
EN 12312-19:2005+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
403. SRPS EN 12312-20:2010
404. SRPS EN 12321:2010
405. SRPS EN 12331:2011
406. SRPS EN 12336:2009
407. SRPS EN 12348:2010
408. SRPS EN 12355:2011
409. SRPS EN 12385-1:2009
410. SRPS EN 12385-2:2009
411. SRPS EN 12385-3:2009
Наслов српског стандарда
Опрема за опслуживање ваздухоплова са
земље - Посебни захтеви - Део 20: Опрема
за напајање ваздухоплова електричном
енергијом
Машина за подземни рудник Спецификација захтева за безбедност
чеоно затворених конвејера
Машине за прехрамбену индустрију Машине за уситњавање - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за изградњу тунела - Машине за
изградњу тунела методом штита, машине
за бушење потисног дејства, машине за
бушење бушотина сврдлом и опрема за
постављање обзида - Захтеви за
безбедност
Стабилне машине за бушење са вађењем
језгра - Безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за одвајање и љуштење коже и
уклањање опне - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Челична ужад - Безбедност - Део 1: Општи
захтеви
Челична ужад - Безбедност - Део 2:
Дефиниције, означавање и класификација
Челична ужад - Безбедност - Део 3:
Информације за употребу и одржавање
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12312-20:2005+A1:2009
EN 12321:2003+A1:2009
EN 12331:2003+A2:2010
EN 12336:2005+A1:2008
EN 12348:2000+A1:2009
EN 12355:2003+A1:2010
EN 12385-1:2002+A1:2008
EN 12385-2:2002+A1:2008
EN 12385-3:2004+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
412. SRPS EN 12385-4:2009
413. SRPS EN 12385-10:2009
414. SRPS EN 12387:2009
415. SRPS EN 12409:2012
416. SRPS EN 12417:2010
417. SRPS EN 12418:2010
418. SRPS EN 12463:2011
419. SRPS EN 12505:2011
420. SRPS EN 12525:2011
421. SRPS EN 12545:2010
Наслов српског стандарда
Челична ужад - Безбедност - Део 4: Ужад
са струковима за општу примену дизања
Челична ужад - Безбедност - Део 10:
Завојна ужад за општу конструкциону
примену
Машине за производњу обуће, предмета
од коже и имитације коже - Модуларна
опрема за поправку ципела - Безбедносни
захтеви
Машине за пластичне масе и гуму Машине за термоформирање - Захтеви за
безбедност
Машине алатке - Безбедност - Обрадни
центри
Машине за резање камена и елемената за
зидање на градилиштима - Безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за пуњење и помоћне машине Безбедносни и хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Центрифугалне машине за производњу
јестивих уља и масти - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Пољопривредне машине - Предњи
утоваривачи - Безбедност
Машине за производњу обуће, предмета
од коже и имитације коже - Правила за
испитивање буке - Општи захтеви
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12385-4:2002+A1:2008
EN 12385-10:2003+A1:2008
EN 12387:2005+A1:2009
EN 12409:2008+A1:2011
EN 12417:2001+A2:2009EN
12417:2001+A2:2009/АC:2010
EN 12418:2000+A1:2009
EN 12463:2004+A1:2011
EN 12505:2000+A1:2009
EN 12525:2000+A2:2010
EN 12545:2000+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
422. SRPS EN 12547:2010
423. SRPS EN 12549:2010
424. SRPS EN 12581:2011
425. SRPS EN 12601:2013
426. SRPS EN 12621:2011
427. SRPS EN 12622:2011
428. SRPS EN 12629-1:2011
429. SRPS EN 12629-2:2011
430. SRPS EN 12629-3:2011
Наслов српског стандарда
Центрифуге - Општи захтеви за
безбедност
Акустика - Правила за испитивање буке
код алата за елементе за учвршћивање везе
- Инжењерска метода
Постројења за наношење превлака Машине за наношење течних органских
материјала за превлачење потапањем и
електрофоретским таложењем - Захтеви за
безбедност
Електрични генератори погоњени
клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем - Безбедност
Машине за снабдевање и циркулацију
материјала за превлачење под притиском Захтеви за безбедност
Безбедност машина алатки - Хидрауличне
пресе за савијање
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 1: Општи захтеви
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 2: Машине за
производњу блокова
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 3: Машине са клизним и
обртним столом
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12547:1999+A1:2009
EN 12549:1999+A1:2008
EN 12581:2005+A1:2010
EN 12601:2010
EN 12621:2006+A1:2010
EN 12622:2009
EN 12629-1:2000+A1:2010
EN 12629-2:2002+A1:2010
EN 12629-3:2002+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
431. SRPS EN 12629-4:2011
432. SRPS EN 12629-5-1:2011
433. SRPS EN 12629-5-2:2011
434. SRPS EN 12629-5-3:2011
435. SRPS EN 12629-5-4:2011
436. SRPS EN 12629-6:2011
437. SRPS EN 12629-7:2011
Наслов српског стандарда
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 4: Машине за
производњу бетонских кровних плоча
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 5-1: Машине за израду
цеви у вертикалном положају
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 5-2: Машине за израду
цеви у хоризонталном положају
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 5-3: Машине за
пренапрегнуте цеви
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 5-4: Машине за
пресвлачење бетонских цеви
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 6: Непокретна и покретна
опрема за израду префабрикованих
армираних производа
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 7: Непокретна и покретна
опрема за израду дугачких
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12629-4:2001+A1:2010
EN 12629-5-1:2003+A1:2010
EN 12629-5-2:2003+A1:2010
EN 12629-5-3:2003+A1:2010
EN 12629-5-4:2003+A1:2010
EN 12629-6:2004+A1:2010
EN 12629-7:2004+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
438. SRPS EN 12629-8:2011
439. SRPS EN 12635:2009
440. SRPS EN 12643:2009
441. SRPS EN 12644-1:2009
442. SRPS EN 12644-2:2009
443. SRPS EN 12649:2013
444. SRPS EN 12653:2009
445. SRPS EN 12693:2010
446. SRPS EN 12717:2010
447. SRPS EN 12733:2010
Наслов српског стандарда
пренапрегнутих производа на радном
столу
Машине за израду грађевинских
производа од бетона и калцијум-силиката Безбедност - Део 8: Машине и опрема за
израду грађевинских производа од
калцијум-силиката (и бетона)
Врата и капије за индустријске и
трговинске објекте и гараже - Уградња и
коришћење
Машине за земљане радове - Машине са
механизмом кретања на пнеуматицимаЗахтеви за управљање
Дизалице - Информације за употребу и
испитивања - Део 1: Упутства
Дизалице - Информације за употребу и
испитивања - Део 2: Обележавање
Машине за збијање и планирање бетона Безбедност
Машине за производњу обуће, предмета
од коже и имитације коже - Машине за
закивање - Безбедносни захтеви
Расхладни системи и топлотне пумпе Захтеви за безбедност и животну средину Запремински расхладни компресори
Безбедност машина алатки-Бушилице
Машине за пољопривреду и шумарство Моторне косилице са руковаоцем који се
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12629-8:2002+A1:2010
EN 12635:2002+A1:2008
EN 12643:1997+A1:2008
EN 12644-1:2001+A1:2008
EN 12644-2:2000+A1:2008
EN 12649:2008+A1:2011
EN 12653:1999+A2:2009
EN 12693:2008
EN 12717:2001+A1:2009
EN 12733:2001+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
448. SRPS EN 12750:2011
449. SRPS EN 12753:2011
450. SRPS EN 12757-1:2011
451. SRPS EN 12779:2010
452. SRPS EN 12851:2011
453. SRPS EN 12852:2011
454. SRPS EN 12853:2011
455. SRPS EN 12854:2011
Наслов српског стандарда
креће - Безбедност
Безбедност машина за обраду дрвета Четворостране глодалице
Топлотни системи за пречишћавање
отпадних гасова из опреме за обраду
површине - Захтеви за безбедност
Машине за мешање материјала за
превлачење - Захтеви за безбедност - Део
1: Машине за мешање које се користе при
репарацији возила
Безбедност машина за обраду дрвета Стабилни системи за одсисавање
струготине и прашине - Перформансе у
вези са безбедношћу и захтевима за
безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Прикључци за угоститељске машине које
имају помоћни погон - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Прерађивачи хране и мешачи (блендери) Безбедносни и хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Ручни мешачи (блендери) и машине за
стварање пене - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Конзолне мешалице (миксери) Безбедносни и хигијенски захтеви
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12750:2001+A1:2009
EN 12753:2005+A1:2010
EN 12757-1:2005+A1:2010
EN 12779:2004+A1:2009
EN 12851:2005+A1:2010
EN 12852:2001+A1:2010
EN 12853:2001+A1:2010EN
12853:2001+A1:2010/AC:2010
EN 12854:2003+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
456. SRPS EN 12855:2011
457. SRPS EN 12881-1:2009
458. SRPS EN 12881-2:2009
459. SRPS EN 12882:2009
460. SRPS EN 12921-1:2011
461. SRPS EN 12921-2:2009
462. SRPS EN 12921-3:2009
463. SRPS EN 12921-4:2009
Наслов српског стандарда
Машине за прехрамбену индустрију Секачи са ротирајућом посудом Безбедносни и хигијенски захтеви
Транспортне траке - Испитивање
запаљивости симулацијом пожара - Део 1:
Испитивања пропан-гориоником
Транспортне траке - Испитивање
запаљивости симулацијом пожара - Део 2:
Испитивање код пожара великих размера
Транспортне траке опште намене Електрични безбедносни захтеви и
безбедносни захтеви за запаљивост
Машине за чишћење површине и
претходну обраду индустријских делова
помоћу течности или пара - Део 1: Општи
захтеви за безбедност
Машине за чишћење површине и
претходну обраду индустријских делова
помоћу течности или пара - Део 2:
Безбедност машина које користе воду као
течност за чишћење
Машине за чишћење површине и
претходну обраду индустријских делова
помоћу течности или пара - Део 3:
Безбедност машина које користе запаљиве
течности за чишћење
Машине за чишћење површине и
претходну обраду индустријских делова
помоћу течности или пара - Део 4:
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12855:2003+A1:2010
EN 12881-1:2005+A1:2008
EN 12881-2:2005+A1:2008
EN 12882:2008
EN 12921-1:2005+A1:2010
EN 12921-2:2005+A1:2008
EN 12921-3:2005+A1:2008
EN 12921-4:2005+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
464. SRPS EN 12957:2010
465. SRPS EN 12965:2009
466. SRPS EN 12978:2009
467. SRPS EN 12981:2011
468. SRPS EN 12984:2011
469. SRPS EN 12999:2012
470. SRPS EN 13000:2011
471. SRPS EN 13001-1:2010
472. SRPS EN 13001-2:2013
473. SRPS EN 13001-3-1:2012
Наслов српског стандарда
Безбедност машина које користе
халогеноване раствараче
Машине алатке - Безбедност Електроерозионе машине
Трактори и машине за пољопривреду и
шумарство - Карданска вратила и њихове
заштитне облоге - Безбедност
Врата и капије за индустријске и
трговинске објекте и гараже - Безбедносни
уређаји за врата и капије на електрични
погон - Захтеви и методе испитивања
Постројења за наношење превлака Кабине за наношење прскањем органских
материјала за превлачење у праху Захтеви за безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Преносиве и/или ручно вођене машине и
уређаји опремљени механичким
погонским резним алатима - Безбедносни
и хигијенски захтеви
Дизалице - Претоварне дизалице
Дизалице - Мобилне дизалице
Дизалице - Конструкција уопште - Део 1:
Општи принципи и захтеви
Безбедност дизалица - Конструкција
уопште - Део 2: Дејства оптерећења
Дизалице - Општа конструкција - Део 3-1:
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 12957:2001+A1:2009
EN 12965:2003+A2:2009
EN 12978:2003+A1:2009
EN 12981:2005+A1:2009
EN 12984:2005+A1:2010
EN 12999:2011+A1:2012
EN 13000:2010EN
13000:2010/AC:2010
EN 13001-1:2004+A1:2009 EN
13001-1:2004+A1:2009/AC:2009
EN 13001-2:2011EN 130012:2011/AC:2012
EN 13001-3-1:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
474. SRPS EN 13015:2009
475. SRPS EN 13019:2009
476. SRPS EN 13020:2011
477. SRPS EN 13021:2008
478. SRPS EN 13023:2011
479. SRPS EN 13035-1:2009
480. SRPS EN 13035-2:2009
481. SRPS EN 13035-3:2010
Наслов српског стандарда
Гранична стања и доказ компетенције
челичних конструкција
Одржавање лифтова и покретних
степеница-Правила за упутства за
одржавање
Машине за чишћење улица - Захтеви за
безбедност
Машине за обраду коловоза - Захтеви за
безбедност
Машине за одржавање путева у зимском
периоду - Захтеви за безбедност
Методе мерења буке за машине за
штампање, прераду папира, производњу
папира и помоћну опрему - Класе тачности
2и3
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 1: Опрема за
складиштење, руковање и транспорт
унутар фабрике
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 2: Опрема за
складиштење, руковање и транспорт изван
фабрике
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 3: Машине за сечење
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13015:2001+A1:2008
EN 13019:2001+A1:2008
EN 13020:2004+A1:2010
EN 13021:2003+A1:2008
EN 13023:2003+A1:2010
EN 13035-1:2008
EN 13035-2:2008
EN 13035-3:2003+A1:2009EN
13035-3:2003+A1:2009/AC:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
482. SRPS EN 13035-4:2011
483. SRPS EN 13035-5:2011
484. SRPS EN 13035-6:2011
485. SRPS EN 13035-7:2011
486. SRPS EN 13035-9:2011
487. SRPS EN 13035-11:2011
488. SRPS EN 13042-1:2010
489. SRPS EN 13042-2:2010
490. SRPS EN 13042-3:2010
Наслов српског стандарда
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 4: Нагибни столови
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 5: Машине и уређаји за
слагање и изузимање
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 6: Машине за ломљење
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 7: Машине за сечење
вишеслојног стакла
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 9: Уређаји за прање
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду равног стакла - Захтеви
за безбедност - Део 11: Машине за бушење
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду шупљег стакла - Захтеви
за безбедност - Део 1: Отвор снабдевача
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду шупљег стакла - Захтеви
за безбедност - Део 2: Руковање машинама
за снабдевање
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду шупљег стакла - Захтеви
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13035-4:2003+A1:2009
EN 13035-5:2006+A1:2009
EN 13035-6:2006+A1:2009
EN 13035-7:2006+A1:2009
EN 13035-9:2006+A1:2010
EN 13035-11:2006+A1:2010
EN 13042-1:2007+A1:2009
EN 13042-2:2004+A1:2009
EN 13042-3:2007+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
491. SRPS EN 13042-5:2010
492. SRPS EN 13059:2010
493. SRPS EN 13102:2010
494. SRPS EN 13112:2010
495. SRPS EN 13113:2011
496. SRPS EN 13114:2010
497. SRPS EN 13118:2009
498. SRPS EN 13120:2009
499. SRPS EN 13128:2010
500. SRPS EN 13135:2013
501. SRPS EN 13140:2010
Наслов српског стандарда
за безбедност - Део 3: Аутоматске
секционе машине
Машине и постројења за производњу,
обраду и прераду шупљег стакла - Захтеви
за безбедност - Део 5: Пресе
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Методе испитивања за мерење
вибрација
Машине за керамику - Безбедност Улагање и скидање плочица од фине глине
Машине за обраду коже - Машине за
цепање коже и машине са ножем за
шишање коже - Захтеви за безбедност
Машине за обраду коже - Машине са
ваљцима за наношење превлаке - Захтеви
за безбедност
Машине за обраду коже - Ротирајућа
бурад за обраду - Захтеви за безбедност
Пољопривредне машине - Опрема за
убирање кромпира - Безбедност
Унутрашња сенила - Захтеви за
перформансе, укључујући безбедност
Безбедност машина алатки - Глодалице
(укључујући бушилице)
Дизалице - Безбедност - Конструкција Захтеви за опрему
Пољопривредне машине - Опрема за
убирање шећерне репе и сточне репе -
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13042-5:2003+A1:2009
EN 13059:2002+A1:2008
EN 13102:2005+A1:2008
EN 13112:2002+A1:2009
EN 13113:2002+A1:2010
EN 13114:2002+A1:2009
EN 13118:2000+A1:2009
EN 13120:2009
EN 13128:2001+A2:2009 EN
13128:2001+A2:2009/AC:2010
EN 13135:2013
EN 13140:2000+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
502. SRPS EN 13155:2009
503. SRPS EN 13157:2009
504. SRPS EN 13204:2013
505. SRPS EN 13208:2011
506. SRPS EN 13218:2010
507. SRPS EN 13241-1:2011
508. SRPS EN 13288:2011
509. SRPS EN 13289:2013
510. SRPS EN 13355:2009
511. SRPS EN 13367:2009
SRPS EN 13367:2009/AC:2013
Наслов српског стандарда
Безбедност
Дизалице - Безбедност - Изменљива
захватна средства
Дизалице - Безбедност - Опрема за дизање
са ручним погоном
Хидраулични алати двосмерног дејства за
употребу у ватрогаству и при спасавању Захтеви за перформансе и безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за гуљење поврћа - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине алатке - Безбедност Стационарне брусилице
Врата и гаражна врата за индустријске и
трговинске објекте - Стандард за производ
- Део 1: Производи без противпожарних и
противдимних карактеристика
Машине за прехрамбену индустрију Машине за подизање и нагињање посуде Безбедносни и хигијенски захтеви
Постројења за прераду тестенине Сушачи и хладњаци - Безбедност и
хигијенски захтеви
Постројења за наношење превлака Комбиноване кабине - Захтеви за
безбедност
Машине за керамику - Безбедност - Возила
и платформе за пренос
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13155:2003+A2:2009
EN 13157:2004+A1:2009
EN 13204:2004+A1:2012
EN 13208:2003+A1:2010
EN 13218:2002+A1:2008 EN
13218:2002+A1:2008/AC:2010
EN 13241-1:2003+A1:2011
EN 13288:2005+A1:2009
EN 13289:2001+A1:2013
EN 13355:2004+A1:2009
EN 13367:2005+A1:2008EN
13367:2005+A1:2008/AC:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
512. SRPS EN 13378:2013
513. SRPS EN 13379:2013
514. SRPS EN 13389:2011
515. SRPS EN 13390:2011
516. SRPS EN 13411-1:2009
517. SRPS EN 13411-2:2010
518. SRPS EN 13411-3:2009
519. SRPS EN 13411-4:2011
520. SRPS EN 13411-5:2009
521. SRPS EN 13411-6:2009
Наслов српског стандарда
Постројења за прераду тестенине - Пресе
за тестенину - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Постројења за прераду тестенина Машина за развијање, машина за скидање
и сечење, повратни транспортер шипки и
складиште шипки - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Мешалице (миксери) са хоризонталним
вратилима - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине за пите и колаче - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 1: Ушке челичне ужади за привезнице
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 2: Окаста уплетка привезнице од
ужади
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 3: Прстенови и прстен за обезбеђење
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 4: Заливање чауре металом и смолом
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 5: Стезачи ужади са U-вијком
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 6: Асиметрична клинаста спојница
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13378:2001+A1:2013
EN 13379:2001+A1:2013
EN 13389:2005+A1:2009
EN 13390:2002+A1:2009
EN 13411-1:2002+A1:2008
EN 13411-2:2001+A1:2008
EN 13411-3:2004+A1:2008
EN 13411-4:2011
EN 13411-5:2003+A1:2008
EN 13411-6:2004+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
522. SRPS EN 13411-7:2009
523. SRPS EN 13411-8:2011
524. SRPS EN 13414-1:2009
525. SRPS EN 13414-2:2009
526. SRPS EN 13414-3:2009
527. SRPS EN 13418:2010
528. SRPS EN 13448:2010
529. SRPS EN 13457:2011
530. SRPS EN 13524:2010
531. SRPS EN 13525:2010
532. SRPS EN 13531:2010
Наслов српског стандарда
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 7: Симетрична клинаста спојница
Завршеци челичне ужади - Безбедност Део 8: Ковани завршеци и коване стеге
Челична ужад за привезнице - Безбедност Део 1: Привезнице за опште намене
дизања
Челична ужад за привезнице - Безбедност Део 2: Спецификација за информације за
употребу и одржавање које мора да
достави произвођач
Челична ужад за привезнице - Безбедност Део 3: Уже са заковицама и кабловско уже
за привезнице
Машине за пластичне масе и гуму Машине за намотавање филма или фолије
- Захтеви за безбедност
Машине за пољопривреду и шумарство Унутарредне косилице - Безбедност
Машине за производњу обуће, предмета
од коже и имитације коже - Машине за
цепање, тањење ивица, сечење, лепљење и
сушење лепка - Безбедносни захтеви
Машине за одржавање путева - Захтеви за
безбедност
Машине за шумарство - Машине за
уситњавање дрвета - Безбедност
Машине за земљане радове - Конструкција
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13411-7:2006+A1:2008
EN 13411-8:2011
EN 13414-1:2003+A2:2008
EN 13414-2:2003+A2:2008
EN 13414-3:2003+A1:2008
EN 13418:2004+A1:2008
EN 13448:2001+A1:2009
EN 13457:2004+A1:2010
EN 13524:2003+A1:2009
EN 13525:2005+A2:2009
EN 13531:2001+A1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
533. SRPS EN 13534:2011
534. SRPS EN 13557:2009
535. SRPS EN 13561:2009
536. SRPS EN 13570:2011
537. SRPS EN 13586:2009
538. SRPS EN 13591:2011
539. SRPS EN 13617-1:2013
540. SRPS EN 13621:2011
541. SRPS EN 13659:2009
542. SRPS EN 13675:2011
Наслов српског стандарда
за заштиту при претурању (TOPS) за
мини-багере - Лабораторијска испитивања
и захтеви за перформансе
Машине за прехрамбену индустрију Машине за саламурење убризгавањем Безбедносни и хигијенски захтеви
Дизалице - Команде и места за управљање
Спољашња сенила - Захтеви за
перформансе, укључујући безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за мешање (миксери) Безбедносни и хигијенски захтеви
Дизалице - Приступ
Машине за прехрамбену индустрију Убацивачи у пећ са фиксираним
преградама - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Бензинске пумпе - Део 1: Захтеви за
безбедност за конструисање и
перформансе пумпи за мерење, дозатора и
даљинских пумпних агрегата
Машине за прехрамбену индустрију Сушачи за салату - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Застори - Захтеви за перформансе,
укључујући безбедност
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност постројења за обликовање и
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13534:2006+A1:2010
EN 13557:2003+A2:2008
EN 13561:2004+A1:2008
EN 13570:2005+A1:2010
EN 13586:2004+A1:2008
EN 13591:2005+A1:2009
EN 13617-1:2012
EN 13621:2004+A1:2010
EN 13659:2004+A1:2008
EN 13675:2004+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
543. SRPS EN 13683:2011
SRPS
EN13683:2003+A2:2011/AC:2013
544. SRPS EN 13684:2011
545. SRPS EN 13731:2009
546. SRPS EN 13732:2010
547. SRPS EN 13736:2010
548. SRPS EN 13852-1:2014
549. SRPS EN 13862:2009
550. SRPS EN 13870:2011
551. SRPS EN 13871:2011
Наслов српског стандарда
ваљање цеви и опреме за њихову завршну
обраду
Опрема за баште - Машине за
уситњавање/сецкање на моторни погон Безбедност
Опрема за баште - Аератори и
„скерифајери“ (машине за растресање
земље) за травњаке којима управља
руковалац који се креће-Безбедност
Системи подизних ваздушних јастука за
употребу у ватрогаству и при спасавању Захтеви за перформансе и безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Хладњаци за фарме за неупаковано млекоБезбедносни и хигијенски захтеви за
конструисање, перформансу и подесност
за употребу
Безбедност машина алатки - Пнеуматске
пресе
Дизалице - Дизалице ван копна - Део 1:
Дизалице опште намене ван копна
Машине за сечење подних површина Безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за сечење на комаде Безбедносни и хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине за сечење на коцке - Безбедносни
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13683:2003+A2:2011EN
13683:2003+A2:2011/AC:2013
EN 13684:2004+A3:2009
EN 13731:2007
EN 13732:2002+A2:2009
EN 13736:2003+A1:2009
EN 13852-1:2013
EN 13862:2001+A1:2009
EN 13870:2005+A1:2010
EN 13871:2005+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
552. SRPS EN 13885:2011
553. SRPS EN 13886:2011
554. SRPS EN 13889:2009
555. SRPS EN 13898:2010
556. SRPS EN 13951:2013
557. SRPS EN 13954:2011
558. SRPS EN 13977:2011
559. SRPS EN 13985:2010
560. SRPS EN 14010:2009
Наслов српског стандарда
и хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине за затварање - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Котлови за кување опремљени мешачима
и/или мешалицама на сопствени погон Безбедносни и хигијенски захтеви
Теретни ковани челични шкопци за општу
намену - Лучни шкопци и шкопци у
облику D-прстена - Класа 6 - Безбедност
Машине алатке - Безбедност - Машинске
тестере за хладан метал
Пумпе за течност - Захтеви за безбедност Постројења за прехрамбену индустрију Правила пројектовања за обезбеђење
хигијенске примене
Машине за прехрамбену индустрију Резачи хлеба - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Примене на железници - Колосек - Захтеви
безбедности за преносне машине и шинска
колица за изградњу и одржавање
Машине алатке - Безбедност - Секачи
Безбедност машина - Опрема за паркинге
на моторни погон за моторна возила Захтеви за безбедност и EMC при
конструисању, изради, склапању и пријему
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 13885:2005+A1:2010
EN 13886:2005+A1:2010
EN 13889:2003+A1:2008
EN 13898:2003+A1:2009 EN
13898:2003+A1:2009/AC:2010
EN 13951:2012
EN 13954:2005+A1:2010
EN 13977:2011
EN 13985:2003+A1:2009
EN 14010:2003+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
561. SRPS EN 14017:2009
562. SRPS EN 14018:2010
563. SRPS EN 14033-3:2011
564. SRPS EN 14043:2011
565. SRPS EN 14044:2011
566. SRPS EN 14070:2010
567. SRPS EN 14238:2009
568. SRPS EN ISO 14314:2013
569. SRPS EN 14439:2009
570. SRPS EN 14462:2011
Наслов српског стандарда
Машине за пољопривреду и шумарство Расипачи чврстог минералног ђубрива Безбедност
Машине за пољопривреду и шумарство Сејалице - Безбедност
Примене на железници - Колосек Машине за изградњу и одржавање које се
крећу по колосеку - Део 3: Општи захтеви
за безбедност
Ватрогасна опрема за спасавање са висина
- Обртне лестве са комбинованим
кретањем - Методе испитивања и захтеви
за безбедност и перформансе
Ватрогасна опрема за спасавање са висина
- Обртне лестве са редоследним кретањем
- Методе испитивања и захтеви за
безбедност и перформансе
Безбедност машина алатки - Преносне
машине и машине за специјалне намене
Дизалице - Ручно управљани уређаји за
манипулацију теретом
Клипни мотори са унутрашњим
сагоревањем - Опрема за покретање
потезницом - Општи захтеви за безбедност
Дизалице - Безбедност - Торањске
дизалице
Опрема за обраду површине - Правила за
испитивање буке која потиче од машина за
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 14017:2005+A2:2009
EN 14018:2005+A1:2009
EN 14033-3:2009+A1:2011
EN 14043:2005+A1:2009
EN 14044:2005+A1:2009
EN 14070:2003+A1:2009 EN
14070:2003+A1:2009/AC:2010
EN 14238:2004+A1:2009
EN ISO 14314:2009
EN 14439:2006+A2:2009
EN 14462:2005+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
571. SRPS EN 14466:2009
572. SRPS EN 14492-1:2010
SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011
573. SRPS EN 14492-2:2010
SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011
574. SRPS EN 14502-2:2009
575. SRPS EN 14655:2011
576. SRPS EN 14656:2011
577. SRPS EN 14658:2012
578. SRPS EN 14673:2011
Наслов српског стандарда
обраду површине, укључујући и помоћну
опрему за руковање - Степени тачности 2
и3
Ватрогасне пумпе - Преносне пумпе Методе испитивања и захтеви за
безбедност и перформансе
Дизалице - Витла и мале дизалице на
моторни погон - Део 1: Витла на моторни
погон
Дизалице - Витла и мале дизалице на
моторни погон - Део 2: Мале дизалице на
моторни погон
Дизалице - Опрема за дизање људи - Део
2: Подизна места за управљање
Машине за прехрамбену индустрију Резачи „француског“ хлеба (багета) Безбедносни и хигијенски захтеви
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност преса за истискивање челика и
обојених метала
Опрема и системи за континуирани
транспорт - Општи захтеви за безбедност
за опрему за континуирани транспорт код
површинских копова рудника лигнита
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност хидрауличних преса са вруће
кованим откивцима за ковање челика и
обојених метала
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 14466:2005+A1:2008
EN 14492-1:2006+A1:2009 EN
14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
EN 14492-2:2006+A1:2009EN
14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
EN 14502-2:2005+A1:2008
EN 14655:2005+A1:2010
EN 14656:2006+A1:2010
EN 14658:2005+A1:2010
EN 14673:2006+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
579. SRPS EN 14677:2009
580. SRPS EN 14681:2011
581. SRPS EN 14710-1:2011
582. SRPS EN 14710-2:2011
583. SRPS EN 14753:2009
584. SRPS EN 14886:2010
585. SRPS EN 14910:2009
586. SRPS EN 14930:2009
587. SRPS EN 14957:2011
Наслов српског стандарда
Безбедност машина - Секундарна
производња челика - Машине и опрема за
обраду течног челика
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за машине и опрему за
производњу челика у електролучним
пећима
Ватрогасне пумпе - Центрифугалне
ватрогасне пумпе без вакуум-уређаја - Део
1: Класификација, општи и безбедносни
захтеви
Ватрогасне пумпе - Центрифугалне
ватрогасне пумпе без вакуум-уређаја - Део
2: Верификација општих и безбедносних
захтева
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за машине и опрему за
непрекидно ливење челика
Машине за пластичне масе и гуму Машине за резање блокова од пене у траке
- Захтеви за безбедност
Опрема за баште - Моторне косилице
(тримери) којима управља руковалац који
се креће иза машине - Безбедност
Машине за пољопривреду и шумарство и
опрема за баште - Машине којима управља
руковалац који се креће - Одређивање
приступачности врелим површинама
Машине за прехрамбену индустрију -
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 14677:2008
EN 14681:2006+A1:2010
EN 14710-1:2005+A2:2008
EN 14710-2:2005+A2:2008
EN 14753:2007
EN 14886:2008
EN 14910:2007+A1:2009
EN 14930:2007+A1:2009
EN 14957:2006+A1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
588. SRPS EN 14958:2010
589. SRPS EN 14973:2009
590. SRPS EN ISO 14982:2011
591. SRPS EN 14985:2012
592. SRPS EN 15000:2010
593. SRPS EN 15011:2011
594. SRPS EN 15027:2010
595. SRPS EN 15056:2009
Наслов српског стандарда
Машине за прање посуђа са
транспортером - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Машине за прехрамбену индустрију Машине за млевење и производњу брашна
и гриза - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Транспортне траке за подземне
инсталације - Електрични безбедносни
захтеви и безбедносни захтеви за
запаљивост
Машине за пољопривреду и шумарство Електромагнетска компатибилност Методе испитивања и критеријуми
прихватања
Дизалице - Дизалице са закретном стрелом
(искључујући мобилне, торањске,
железничке, пловне и дизалице ван копна)
Безбедност возила за унутрашњи
транспорт - Самоходна возила са
променљивим дохватом - Спецификација,
перформансе и захтеви испитивања за
индикаторе подужног момента оптерећења
и лимитаторе подужног момента
оптерећења
Дизалице - Мосне и порталне дизалице
Покретне машине за сечење са диском и
сајлом - Безбедност
Дизалице - Захтеви за хватаче контејнера
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 14958:2006+A1:2009
EN 14973:2006+A1:2008
EN ISO 14982:2009
EN 14985:2012
EN 15000:2008
EN 15011:2011
EN 15027:2007+A1:2009
EN 15056:2006+A1:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
596. SRPS EN 15059:2010
597. SRPS EN 15061:2010
598. SRPS EN 15067:2010
599. SRPS EN 15093:2011
600. SRPS EN 15094:2011
601. SRPS EN 15095:2010
602. SRPS EN 15162:2009
603. SRPS EN 15163:2009
604. SRPS EN 15164:2009
605. SRPS EN 15166:2010
Наслов српског стандарда
Опрема за третирање снега - Захтеви за
безбедност
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за машине и опрему за линију
за обраду трака
Машине за пластичне масе и гуму Машине за прераду фолија за вреће Захтеви за безбедност
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за вруће равно ваљање
ваљаоничког стана
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за хладно равно ваљање
ваљаоничког стана
Моторни покретни обртни и складишни
лифтови - Захтеви за безбедност
Машине и постројења за експлоатацију и
обраду природног камена - Захтеви за
безбедност машина за резање
Машине и инсталација за експлоатацију и
обраду природног камена - Безбедност Захтеви за машине за резање са
дијамантском сајлом
Машине и постројења за експлоатацију и
обраду природног камена - Безбедност Захтеви за машине за резање са ланчаним
и каишним преносом
Машине за прехрамбену индустрију -
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 15059:2009
EN 15061:2007+A1:2008
EN 15067:2007
EN 15093:2008
EN 15094:2008
EN 15095:2007+A1:2008
EN 15162:2008
EN 15163:2008
EN 15164:2008
EN 15166:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
606. SRPS EN 15268:2009
607. SRPS EN 15503:2011
608. SRPS EN 15695-1:2011
609. SRPS EN 15695-2:2011
610. SRPS EN 15700:2012
611. SRPS EN ISO 15744:2010
612. SRPS EN 15746-2:2011
613. SRPS EN 15774:2011
Наслов српског стандарда
Аутоматске машине за расецање трупова
животиња у кланицама - Безбедносни и
хигијенски захтеви
Бензинске пумпе - Захтеви за безбедност
за конструисање склопова потапајућих
пумпи
Опрема за баште - Баштенске дуваљке,
усисивачи и баштенски дувачи/усисивачи
- Безбедност
Пољопривредни трактори и самоходне
прскалице - Заштита руковаоца (возача) од
опасних материја - Део 1: Класификација
кабина, захтеви и поступци испитивања
Пољопривредни трактори и самоходне
прскалице - Заштита руковаоца (возача) од
опасних материја - Део 2: Пречистачи,
захтеви и поступци испитивања
Безбедност за транспортне траке за зимске
спортове или туристичке намене
Ручни неелектрични алати - Правила за
испитивање буке - Инжењерска метода
(класе 2)
Примене на железници - Колосек Машине које се крећу по путу и колосеку
и њихова опрема - Део 2: Општи захтеви
за безбедност
Машине за прехрамбену индустрију Машине за производњу свеже и пуњене
тестенине (таљателе, канелони, равиоли,
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 15268:2008
EN 15503:2009
EN 15695-1:2009
EN 15695-2:2009 EN 156952:2009/AC:2011
EN 15700:2011
EN ISO 15744:2008
EN 15746-2:2010+A1:2011
EN 15774:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
614. SRPS EN 15811:2010
615. SRPS EN 15830:2013
616. SRPS EN 15861:2013
617. SRPS EN 15895:2011
618. SRPS EN 15949:2013
619. SRPS EN 15997:2013
620. SRPS EN 16005:2013
621. SRPS EN 16029:2013
Наслов српског стандарда
тортелини, орекјете и њоке) - Безбедносни
и хигијенски захтеви
Пољопривредне машине - Заштитници за
покретне делове преносника снаге Заштитници који се отварају помоћу алата
Теренска возила унутрашњег транспорта
са промењивим дохватом - Видљивост Методе испитивања и верификације
Машине за прехрамбену индустрију Пушнице - Безбедносни и хигијенски
захтеви
Ручни алати са једнократним пуњењем Захтеви за безбедност - Алати за трајно
обележавање и причвршћивање
Безбедност машина - Захтеви за
безбедност за ваљање шипки, челичних
профила и жица
Возила за све терене (АТВ
четвероточкаши) - Захтеви за безбедност и
методе испитивања
Пешачка врата на моторни погон Безбедност при коришћењу - Захтеви и
методе испитивања
Моторна возила намењена за превоз лица,
са руковаоцем који је на њима, а која нису
намењена за употребу на јавним путевима
- Моторна возила на два точка у истом
трагу - Захтеви за безбедност и методе
испитивања
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 15811:2009 EN
15811:2009/AC:2010
EN 15830:2012
EN 15861:2012
EN 15895:2011
EN 15949:2012
EN 15997:2011 EN
15997:2011/AC:2012
EN 16005:2012
EN 16029:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
622. SRPS EN ISO 16119-1:2013
623. SRPS EN ISO 16119-2:2013
624. SRPS EN ISO 16119-3:2013
625. SRPSEN 16230-1:2014
626. SRPS EN 16246:2013
627. SRPS EN 16307-1:2014
628. SRPS EN ISO 19432:2013
629. SRPS EN ISO 19932-1:2013
Наслов српског стандарда
Машине за пољопривреду и шумарство Захтеви животне средине за прскалице Део 1: Опште
Машине за пољопривреду и шумарство Захтеви животне средине за прскалице Део 2: Прскалице са хоризонталним
носачем
Машине за пољопривреду и шумарство Захтеви животне средине за прскалице Део 3: Прскалице за биљке у виду жбуна и
дрвета
Картинг за разоноду - Део 1: Захтеви за
безбедност и методе испитивања за
картинг
Пољопривредне машине - Ровокопачи Безбедност
Возила за унутрашњи транспорт-Захтеви
за безбедност и верификацију - Део 1:
Допунски захтеви за самоходна возила за
унутрашнји транспорт, изузетак возила без
руковаоца са променљивим дохватом и
носачем терета
Грађевинске машине и опрема - Преносне,
ручне машине за резање погоњене
мотором са унутрашњим сагоревањем Захтеви за безбедност
Опрема за заштиту биља - Леђне
прскалице - Део 1: Захтеви за безбедност и
заштиту животне средине
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 16119-1:2013
EN ISO 16119-2:2013
EN ISO 16119-3:2013
EN 16230-1:2013
EN 16246:2012
EN 16307-1:2013
EN ISO 19432:2012
EN ISO 19932-1:2013
Редни
број
Ознака српског стандарда
630. EN ISO 19932-2:2013
631. SRPS EN ISO 20361:2010
632. SRPS EN ISO 22867:2013
633. SRPS EN ISO 22868:2011
634. SRPS EN ISO 23125:2011
SRPS EN ISO 23125:2011/А1: 2013
635. SRPS EN ISO 28139:2010
636. SRPS EN ISO 28881:2014
637. SRPS EN ISO 28927-1:2011
638. SRPS EN ISO 28927-2:2011
Наслов српског стандарда
Опрема за заштиту биља - Леђне
прскалице - Део 2: Методе испитивања
Пумпе и пумпни агрегати за течност - Код
за испитивања буке - Класе тачности 2 и 3
Машине за шумарство - Правило за
испитивање вибрација преносивих, ручно
управљаних машина погоњених мотором
са унутрашњим сагоревањем - Вибрације
на ручкама
Машине за шумарство и за баште Правило за испитивање буке преносивих,
ручно управљаних машина погоњених
мотором са унутрашњим сагоревањем Инжењерска метода (степен тачности 2)
Машине алатке - Безбедност - Стругови
Машине за пољопривреду и шумарство Леђни атомизери на моторни погон Захтеви за безбедност
Машине алатке - Безбедност електроерозионе машине
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 1:
Брусилице за вертикално брушење и
брушење под углом
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 2:
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 19932-2:2013
EN ISO 20361:2009EN ISO
20361:2009/AC:2010
EN ISO 22867:2011
EN ISO 22868:2011
EN ISO 23125:2010EN ISO
23125:2010/A1:2012
EN ISO 28139:2009
EN ISO 28881:2013EN ISO
28881:2013/AC:2013
EN ISO 28927-1:2009
EN ISO 28927-2:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
639. SRPS EN ISO 28927-3:2011
640. SRPS EN ISO 28927-4:2011
641. SRPS EN ISO 28927-5:2011
642. SRPS EN ISO 28927-6:2011
643. SRPS EN ISO 28927-7:2011
644. SRPS EN ISO 28927-8:2011
645. SRPS EN ISO 28927-9:2011
Наслов српског стандарда
Кључеви,одвртачи и одвијачи
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 3:
Глачалице и обртне, орбиталне и тракасте
брусилице са обртно-повратним кретањем
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 4:
Равне брусилице
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 5:
Бушилице и ударне бушилице
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 6:
Вибрациони чекићи
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 7:
Пробојци и маказе
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 8:
Тестере, машине за глачање и пуњење са
повратним ходом и тестере са
осцилирајућим и обртним радом
Ручни преносни алати са сопственим
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 28927-3:2009
EN ISO 28927-4:2010
EN ISO 28927-5:2009
EN ISO 28927-6:2009
EN ISO 28927-7:2009
EN ISO 28927-8:2009
EN ISO 28927-9:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
646. SRPS EN ISO 28927-10:2011
647. SRPS EN ISO 28927-11:2011
648. SRPS EN ISO 28927-12:2013
649. SRPS EN 50223:2012
650. SRPS EN 50348:2012
651. SRPS EN 50580:2012
652. SRPS EN 60204-1:2009
SRPS EN 60204-1:2009/A1:2011
SRPS EN 60204-1:2009/Corr.:2011
653. SRPS EN 60204-11:2008
Наслов српског стандарда
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 9:
Чекићи са држаљом и игличасти чистач
наслага
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 10:
Ударне бушилице, чекићи и дробилице
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 11:
Чекићи за камен
Ручни преносни алати са сопственим
погоном - Методе испитивања за
вредновање емисије вибрација - Део 12:
Брусилице за завршно брушење
Аутоматска опрема за електростатичко
распршивање запаљивих влакана - Захтеви
за безбедност
Стационарна електростатичка опрема за
наношење незапаљивих течних
материјала- Захтеви за безбедност
Безбедност електричних ручних алата са
мотором - Посебни захтеви за
распршиваче
Безбедност машина - Електрична опрема
машина - Део 1: Општи захтеви
Безбедност машина - Електрична опрема
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN ISO 28927-10:2011
EN ISO 28927-11:2011
EN ISO 28927-12:2012
EN 50223:2010
EN 50348:2010EN
50348:2010/AC:2010
EN 50580:2012
EN 60204-1:2006EN 602041:2006/A1:2009EN 602041:2006/AC:2010
EN 60204-11:2000EN 60204-
Редни
број
Ознака српског стандарда
SRPS EN 60204-11:2008/Corr.:2011
654. SRPS EN 60204-32:2009
655. SRPS EN 60204-33:2012
656. SRPS EN 60335-1:2010
SRPS EN 60335-1-:2010/A14:2011
SRPS EN 60335-1:2010/A15:2012
SRPS EN 60335-1:2010/Corr:2011
657. SRPS EN 60335-1:2012
658. SRPS EN 60335-2-36:2008
SRPS EN 60335-2-36:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-36:2008/AC:2013
659. SRPS EN 60335-2-37:2002
SRPS EN 60335-2-37:2002/A11:2012
660. SRPS EN 60335-2-40:2010
SRPS EN 60335-2-40:2010/A13:2012
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
машина - Део 11: Захтеви за
високонапонску опрему за наизменичне
напоне изнад 1 000 V или 1 500 V за
једносмерне напоне, али не изнад 36 kV
Безбедност машина - Електрична опрема
машина - Део 32: Захтеви за дизалице
Безбедност машина - Електрична опрема
машина - Део 33:Захтеви за опрему која се
користи у производњи полупроводника
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део 1:
Општи захтеви
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност-Део 1:
Општи захтеви
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део 236: Посебни захтеви за комерцијалне
електричне штедњаке, пећнице, радне
плоче за кување и грејне плоче
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати -Безбедност - Део 237:Посебни захтеви за комерцијалне
фритезе
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати- Безбедност - Део 2-
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
11:2000/AC:2010
EN 60204-32:2008
EN 60204-33:2011
EN 60335-1:2002
EN 60335-1:2002/A13:2008
EN 60335-1:2002/A1:2004
EN 60335-1:2002/A11:2004
EN 60335-1:2002/A2:2006
EN 60335-1:2002/A12:2006
EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2010 +
амандмани
21.11.2014.
SRPS EN 60335-2-36:2008
21.12.2014
EN 60335-2-36:2002
EN 60335-2-36:2002/A11:2012EN
60335-2-36:2002/AC:2007
SRPS EN 60335-2-37:2002
21.12.2014
EN 60335-2-37:2002
EN 60335-2-37:2002/A11:2012
EN 60335-2-37:2002/AC:2007
SRPS EN 60335-2-40:2010
11.7.2014
EN 60335-2-40:2003
EN 60335-2-40:2003/А11:2004
Редни
број
Ознака српског стандарда
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
SRPS EN 60335-2-40:2010/Corr :2011 40: Посебни захтеви за електричне
SRPS EN 60335-2-40:2010/Corr :2011 топлотне пумпе, климатизере и сушаче
ваздуха
661. SRPS EN 60335-2-42:2008
SRPS EN 60335-2-42:2008/A11:2012
662. SRPS EN 60335-2-47:2008
SRPS EN 60335-2-47:2008/A11:2012
663. SRPS EN 60335-2-48:2008
SRPS EN 60335-2-48:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-48:2008/AC:2013
664. SRPS EN 60335-2-49:2008SRPS EN
60335-2-49:2008/A11:2012
665. SRPSEN 60335-2-65:2010
SRPSEN 60335-2-65:2010/A11:2012
666. SRPS EN 60335-2-67:2011
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-42:2008
електрични апарати - Безбедност - Део 242: Посебни захтеви за комерцијалне
електричне апарате за кување са
принудним струјањем врелог ваздуха,
апарате за кување паром и комбиноване
апарате
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-47:2008
електрични апарати - Безбедност - Део 247: Посебни захтеви за електричне
комерцијалне котлове за кување
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-48:2008
електрични апарати - Безбедност - Део 247: Посебни захтеви за комерцијалне
роштиље и тостере
Апарати за домаћинство и слични апарати SRPS EN 60335-2-49:2008
- Безбедност -Део 2-49: Посебни захтеви за
комерцијалне електричне топле ормаре
Апарати за домаћинство и слични
SRPSEN 60335-2-65:2010
електрични апарати - Безбедност -Део 265: Посебни захтеви за апарате за
пречишћавање ваздуха
Апарати за домаћинство и слични
21.12.2014
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 60335-2-40:2003/А12:2005
EN 60335-2-40:2003/А1:2006
EN 60335-2-40:2003/А2:2009
EN 60335-2-40:2003/А13:2012
EN 60335-2-40:2003/АC:2010
EN 60335-2-40:2003/АC:2006
EN 60335-2-42:2003
EN 60335-2-42:2003/A11:2012 EN
60335-2-42:2003/AC:2007
21.12.2014
EN 60335-2-47:2003
EN 60335-2-47:2003/A11:2012
EN 60335-2-47:2003/AC:2007
21.12.2014
EN 60335-2-48:2003
EN 60335-2-48:2003/A11:2012
EN 60335-2-48:2003/AC:2007
21.12.2014
EN 60335-2-49:2003
EN 60335-2-49:2003/A11:2012
EN 60335-2-49:2003/AC:2007
EN 60335-2-65:2003
EN 60335-2-65:2003/A11:2012
21.12.2014
EN 60335-2-67:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
667. SRPS EN 60335-2-67:2013
668. SRPS EN 60335-2-68:2011
669. SRPS EN 60335-2-68:2013
670. SRPS EN 60335-2-69:2011
671. SRPS EN 60335-2-69:2013
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
електрични апарати - Безбедност - Део 267: Посебни захтеви за машине за
одржавање и чишћење подова за
индустријску и комерцијалну употребу
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-67:2011
електрични апарати - Безбедност - Део 267: Посебни захтеви за машине за
одржавање и чишћење подова за
индустријску и комерцијалну употребу
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део 268: Посебни захтеви за комерцијалне и
индустријске распршиваче
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-68:2011
електрични апарати - Безбедност - Део 268: Посебни захтеви за комерцијалне и
индустријске распршиваче
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део 269: Посебни захтеви за усисиваче за
влажно и суво чишћење, укључујући
погонску четку, за индустријску и
комерцијалну употребу
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-69:2011
електрични апарати - Безбедност - Део 269: Посебни захтеви за усисиваче за
влажно и суво чишћење, укључујући
погонску четку, за индустријску и
комерцијалну употребу
3.5.2015
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 60335-2-67:2012
EN 60335-2-68:2009
3.5.2015
EN 60335-2-68:2012
EN 60335-2-69:2009
28.3.2015
EN 60335-2-69:2012
Редни
број
Ознака српског стандарда
672. SRPS EN 60335-2-72:2010
673. SRPS EN 60335-2-72:2013
674. SRPS EN 60335-2-77:2010
675. SRPS EN 60335-2-79:2011
676. SRPS EN 60335-2-79:2013
677. SRPS EN 60745-1:2011
SRPS EN 60745-1:2011/A11:2011
SRPS EN 60745-1:2011/Corr:2011
678. SRPS EN 60745-2-1:2010
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део 272: Посебни захтеви за аутоматске машине
за одржавање подова за индустријску и
комерцијалну примену
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-72:2010
електрични апарати - Безбедност - Део 272: Посебни захтеви за аутоматске машине
за одржавање подова за индустријску и
комерцијалну примену
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део 277: Посебни захтеви за косилице које се
напајају из мреже и којима управља
руковалац који хода
Апарати за домаћинство и слични
електрични апарати - Безбедност - Део - 279: Посебни захтеви за апарате за
чишћење који раде под високим
притиском и апарате за чишћење паром
Апарати за домаћинство и слични
SRPS EN 60335-2-79:2011
електрични апарати - Безбедност - Део - 279: Посебни захтеви за апарате за
чишћење који раде под високим
притиском и апарате за чишћење паром
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 1: Општи захтеви
Ручни електрични алати са мотором -
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 60335-2-72:2009
3.5.2015
EN 60335-2-72:2012
EN 60335-2-77:2010
EN 60335-2-79:2009
3.4.2015
EN 60335-2-79:2012
EN 60745-1:2009
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-1:2009/AC:2009
EN 60745-2-1:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
679. SRPS EN 60745-2-2:2010
680. SRPS EN 60745-2-3:2011
SRPS EN 60745-2-3:2011/A2:2013
681. SRPS EN 60745-2-4:2010
SRPS EN 60745-2-4:2010/A11:2012
682. SRPS EN 60745-2-5:2011
683. SRPS EN 60745-2-6:2010
684. SRPS EN 60745-2-8:2010
685. SRPS EN 60745-2-9:2011
686. SRPS EN 60745-2-11:2010
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Безбедност - Део 2-1: Посебни захтеви за
бушилице и ударне бушилице
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-2: Посебни захтеви за
одвијаче и ударне одвијаче
Ручни електрични алати са мотором SRPS EN 60745-2-3:2011
Безбедност - Део 2-3: Посебни захтеви за
тракасте брусилице, глачалице и тракасте
брусилице са плочом
Ручни електрични алати са мотором SRPS EN 60745-2-4:2010
Безбедност - Део 2-4: Посебни захтеви за
брусилице и глачалице осим оних са
плочом
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-5: Посебни захтеви за
кружне тестере
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-6: Посебни захтеви за
чекиће
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-8: Посебни захтеви за
маказе и глодалице
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-9: Посебни захтеви за
урезнице
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-11: Посебни захтеви за
повратне тестере (убодне и „лисичији
реп“)
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 60745-2-2:2010
25.2.2016
EN 60745-2-3:2011
EN 60745-2-3:2011/А2:2013
14.11.2014
EN 60745-2-4:2009
EN 60745-2-4:2009/A11:2011
EN 60745-2-5:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 60745-2-8:2009
EN 60745-2-9:2009
EN 60745-2-11:2010
Редни
број
Ознака српског стандарда
687. SRPS EN 60745-2-12:2010
688. SRPS EN 60745-2-13:2011
SRPS EN 60745-2-13:2011/A1:2011
689. SRPS EN 60745-2-14:2011
SRPS EN 60745-2-14:2011/A2:2011
690. SRPS EN 60745-2-15:2010
SRPS EN 60745-2-15:2010/А1:2010
691. SRPS EN 60745-2-16:2011
692. SRPS EN 60745-2-17:2011
693. SRPS EN 60745-2-18:2011
694. SRPS EN 60745-2-19:2011
SRPS EN 60745-2-19:2011/A1:2011
695. SRPS EN 60745-2-20:2010
696. SRPS EN 60745-2-21:2010
Наслов српског стандарда
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-12: Посебни захтеви за
мешалице бетона
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-13: Посебни захтеви за
тестере са ланцем
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-14: Посебни захтеви за
рендисаљке
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-15: Посебни захтеви за
тримере за живу ограду
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-16: Посебни захтеви за
апарате за спајање
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-17: Посебни захтеви за
рутере и тримере
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-18: Посебни захтеви за
алате за спајање трака за паковање
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-19: Посебни захтеви за
равналице
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-20: Посебни захтеви за
тракасте тестере
Ручни електрични алати са мотором -
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 60745-2-12:2009
EN 60745-2-13:2009
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 60745-2-14:2009
EN 60745-2-14:2009/A2:2010
EN 60745-2-15:2009
EN 60745-2-15:2009/А1:2010
EN 60745-2-16:2010
EN 60745-2-17:2010
EN 60745-2-18:2009
EN 60745-2-19:2009
EN 60745-2-19:2009/A1:2010
EN 60745-2-20:2009
EN 60745-2-21:2009
Редни
број
Ознака српског стандарда
SRPS EN 60745-2-21:2010/A1:2011
697. SRPS EN 60745-2-22:2012
SRPS EN 60745-2-22:2012/A11:2013
698. SRPS EN 60745-2-23:2013
699. EN 60947-5-5:2008
EN 60947-5-5:2008/А1:2008
EN 60947-5-5:2008/А11:2013
700. SRPS EN 61029-1:2010
SRPS EN 61029-1:2010/A11:2011
701. SRPS EN 61029-2-1:2011
702. SRPS EN 61029-2-1:2013
703. SRPS EN 61029-2-3:2012
704. SRPS EN 61029-2-4:2011
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Безбедност - Део 2-21: Посебни захтеви
апарате за чишћење канализације
Ручни електрични алати са мотором SRPS EN 60745-2-22:2012
Безбедност - Део 2-22: Посебни захтеви за
машине за резање
Ручни електрични алати са мотором Безбедност - Део 2-23: Посебни захтеви за
брусилице за завршну обраду и мале
ротационе алате
Нисконапонске расклопне апаратуре - Део EN 60947-5-5:2008
5-5: Уређаји за управљање колима и
EN 60947-5-5:2008/А1:2008
расклопни елементи - Електрични уређаји
за заустављање у случају хитности са
механичком функцијом за блокирање
Безбедност преносивих електричних алата
са мотором - Део 1: Општи захтеви
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-1: Посебни захтеви за
столове за кружне тестере
Безбедност преносних електричних алата SRPS EN 61029-2-1:2011
са мотором - Део 2-1: Посебни захтеви за
столове за кружне тестере
Безбедност преносних елекктричних алата
са мотором - Део 2-3: Посебни захтеви за
рендисаљке и рендисаљке тањилице
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-4: Посебни захтеви за
стоне брусилице
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 60745-2-21:2009/A1:2010
17.12.2015
EN 60745-2-22:2011
EN 60745-2-22:2011/А11:2013
EN 60745-2-23:2013
3.12.2015
EN 60947-5-5:1997
EN 60947-5-5:1997/А1:2005
EN 60947-5-5:1997/А11:2013
EN 61029-1:2009
EN 61029-1:2009/A11:2010
EN 61029-1:2009/AC:2009
EN 61029-2-1:2010
3.9.2015
EN 61029-2-1:2012
EN 61029-2-3:2011
EN 61029-2-4:2011
Редни
број
Ознака српског стандарда
705. SRPS EN 61029-2-6:2011
706. SRPS EN 61029-2-8:2011
707. SRPS EN 61029-2-9:2011
708. SRPS EN 61029-2-9:2013
709. SRPS EN 61029-2-10:2011
710. SRPS EN 61029-2-11:2011
711. SRPS EN 61029-2-11:2013
712. SRPS EN 61029-2-12:2012
713. SRPS EN 61310-1:2010
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-6: Посебни захтеви за
дијамантске бушилице са водом
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-8: Посебни захтеви за
једновретене вертикалне машине за
обликовање
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-9: Посебни захтеви за
угаоне тестере
Безбедност преносних електричних алата SRPS EN 61029-2-9:2011
са мотором - Део 2-9: Посебни захтеви за
угаоне тестере
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-10: Посебни захтеви за
брусилице које режу
Безбедност преносних електричних алата
са мотором - Део 2-11: Посебни захтеви за
комбиноване угаоне и стоне тестере
Безбедност преносних електричних алата SRPS EN 61029-2-11:2011
са мотором - Део 2-11: Посебни захтеви за
комбиноване угаоне и стоне тестере
Безбедност преносниих електричних алата
са мотором - Део 2-12: Посебни захтеви за
машине за нарезивање навоја
Безбедност машина - Показивање,
означавање и покретање - Део 1: Захтеви
за визуелне, звучне и додирне знакове
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 61029-2-6:2010
EN 61029-2-8:2010
EN61029-2-9:2009
3.9.2015
EN 61029-2-9:2012
EN 61029-2-10:2010
EN 61029-2-11:2009
3.9.2015.
EN 61029-2-11:2012
EN 61029-2-12:2011
EN 61310-1:2008
Редни
број
Ознака српског стандарда
714. SRPS EN 61310-2:2010
715. SRPS EN 61310-3:2009
716. SRPS EN 61496-1:2009
SRPS EN 61496-1:2009/Corr:2011
717. SRPS EN 61800-5-2:2009
718. SRPS EN 62061:2009
SRPS EN 62061:2009/Corr:2011
SRPS EN 62061:2009/A1:2013
Наслов српског стандарда
Датум до када
примена
повученог/измењеног
српског стандарда
Ознака повученог/измењеног
обезбеђује
српског стандарда
претпоставку о
усаглашености са
захтевима из
техничког прописа
Безбедност машина - Указивање,
означавање и покретање - Део 2: Захтеви
за означавање
Безбедност машина - Показивање,
означавање и покретање - Део 3: Захтеви
за постављање и рад покретача
Безбедност машина - Електро-осетљива
заштитна опрема - Део 1: Општи захтеви и
испитивања
Електрични погонски системи са
подешавањем брзине - Део 5-2: Захтеви за
безбедност - Функционални
Безбедност машина - Функционална
SRPS EN 62061:2009
безбедност електричних, електронских и
програмабилних електронских
управљачких система који утичу на
безбедност машина
Ознака референтног
хармонизованог европског
стандарда
EN 61310-2:2008
EN 61310-3:2008
EN 61496-1:2004
EN 61496-1:2004/A1:2008
EN 61496-1:2004/AC:2010
EN 61800-5-2:2007
18.12.2015
EN 62061:2005
EN 62061:2005/AC:2010
EN 62061:2005/A1:2013
Download

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA