Завод за интелектуалну својину Србије
Међународна класификација роба и услуга
Ничанска класификација
(10-2013)
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010001 combusting preparations
[chemical additives to motor fuel]
010002 adhesives for industrial purposes
010003 salt for preserving, other than for
foodstuffs
010004 auxiliary fluids for use with
abrasives
010005 vulcanisation accelerators
010006 anti-frothing solutions for
accumulators
010006 anti-frothing solutions for batteries
010007 acetates [chemicals]*
010008 acetate of cellulose, unprocessed
010009 bacteriological preparations for
acetification
010010 acetic anhydride
010011 acetone
010012 acetylene
010013 acetylene tetrachloride
010014 acids *
010015 chemical condensation
preparations
010016 acid proof chemical compositions
010017 finishing preparations for use in
the manufacture of steel
010018 actinium
010019 additives, chemical, to drilling
muds
6. новембар 2013
Српски
препарати за сагоревање [хемијски
додаци за моторна горива]
лепкови за индустријску употребу
соли за конзервисање, осим за храну
помоћне течности које се користе са
абразивима
убрзавачи вулканизације
раствори против стварања пене за
акумулаторе
раствори против стварања пене за
батерије
ацетати [хемикалије]*
ацетат целулозе, непрерађен
бактериолошки препарати за
ацетификацију
сирћетни анхидрид
ацетон
ацетилен
ацетилен тетрахлорид
киселине*
хемијски препарати за кондензацију
хемијска једињења отпорна на
киселине
препарати за финалну обраду у
производњи челика
актинијум
додаци, хемијски, за муљеве нафтних
бушотина
Страна 1 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010019 chemical additives to drilling
muds
010020 chemical additives to motor fuel
010020 additives, chemical, to motor fuel
010021 detergent additives to gasoline
[petrol]
010021 detergent additives to gasoline
010021 detergent additives to petrol
[gasoline]
010022 adhesive preparations for surgical
bandages
010023 water-softening preparations
010024 tragacanth gum for use in
manufactures
010025 activated carbons
010026 gas propellents for aerosols
010027 reducing agents for use in
photography
010028 adhesives for billposting
010029 agar-agar
010030 agglutinants for concrete
010031 agricultural chemicals, except
fungicides, weedkillers,
herbicides, insecticides and
parasiticides
010032 compositions for repairing inner
tubes of tires [tyres]
010033 albumin [animal or vegetable, raw
material]
010034 iodised albumen
010035 malt albumen
010036 albuminized paper
010037 alkalies
010038 caustic alkali
010039 alkaline-earth metals
010040 alcohol *
6. новембар 2013
Српски
хемијски додаци за муљеве нафтних
бушотина
хемијски додаци за моторна горива
хемијски додаци за моторна горива
адитиви детерџентни бензину [нафти]
детерџентни адитиви бензину
детерџентни адитиви бензину [нафти]
лепљиве материје за хируршке завоје
препарати за омекшавање воде
трагацант гума за употребу у
производњи
активни угаљ
гасни покретачи за аеросоле
редукциони агенси за употребу у
фотографији
лепкови за плакате
агар-агар
аглутинанти, спајачи за бетон
пољопривредне хемикалије, изузев
фунгицида, средстава за уништавање
корова, хербицида, инсектицида и
паразитицида
препарати за поправљање
унутрашњих гума [гуме]
албумин [животињски или биљни,
сиров]
јодизовани албумен
беланчевине слада
албуминизовани папир
алкали
каустични алкали
земно-алкални метали
алкохол
Страна 2 од 310
Класа
Број
01
01
01
01
010041
010042
010043
010044
01
010045
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010046
010047
010048
010049
010050
010051
010052
010053
010054
010055
010056
01
010056
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010057
010058
010058
010060
010061
010062
010063
010064
010065
010066
010067
010068
010069
6. новембар 2013
Енглески
Српски
ethyl alcohol
aldehydes *
seaweeds [fertilizers]
chemical substances for
preserving foodstuffs
chemical preparations for
facilitating the alloying of metals
alumina
aluminium alum
aluminium hydrate
aluminium silicate
aluminium chloride
aluminium iodide
alum
soil-conditioning chemicals
americium
starch for industrial purposes
starch-liquifying chemicals
[ungluing agents]
ungluing agents [chemical
preparations for liquifying starch]
sal ammoniac
spirits of salt
sal ammoniac spirits
ammoniacal salts
ammonia *
ammonium aldehyde
ammonia alum
amyl acetate
amyl alcohol
anhydrous ammonia
anhydrides
animal charcoal
animal albumen [raw material]
етил алкохол
алдехиди
морска трава [ђубриво]
хемијске супстанце за конзервирање
намирница
хемијски препарати за лакше
легирање метала
глиница, алумин
алуминијумова стипса
алуминијум хидрат
алуминијум силикат
алуминијум хлорид
алуминијум јодид
стипса
хемикалије за припрему земљишта
америцијум
скроб за индустријску употребу
хемикалије за претварање скроба у
течност [агенси за одлепљивање]
хемикалије за претварање скроба у
течност [агенси за одлепљивање]
амонијум соли [нишадор]
шпиритус од соли
шпиритуси амонијум хлорида
амонијачне соли
амонијак
амонијак алдехид
амонијачна стипса
амил ацетат
амил алкохол
безводни амонијак
анхидриди
животињски угаљ
животињске беланчевине [сиров
материјал]
Страна 3 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010070 antranilic acid
010071 anti-knock substances for internal
combustion engines
010072 antifreeze
010073 anti-incrustants
010074 antimony
010075 antimony oxide
010076 antimony sulphide
010077 starch size [chemical preparations]
01
010077 dressing and finishing
preparations for textiles
010078 gum arabic for industrial purposes
010079 glutinous preparations for treegrafting
010079 glutinous tree-grafting
preparations
010079 glutinous tree-banding
preparations
010079 glutinous preparations for treebanding
010080 tree cavity fillers [forestry]
01
010081 silver salt solutions for silvering
01
01
01
01
01
01
01
01
010082
010083
010084
010085
010086
010087
010089
010089
01
01
01
01
01
01
01
argon
lead arsenate
arsenic
arsenious acid
astatine
fuel for atomic piles
engine-decarbonising chemicals
chemical preparations for
decarbonising engines
010090 self-toning paper [photography]
010091 textile-brightening chemicals
6. новембар 2013
Српски
антранилска киселина
супстанце против детонација за
моторе са унутрашњим сагоревањем
антифриз
средства против стврдњавања
антимон
антимон оксид
антимон сулфид
туткало од скроба [хемијски
препарати]
препарати за премаз и завршну
обраду текстила
гумарабика за индустријску употребу
лепљиви препарати за калемљење
дрвета
лепљиви препарати за калемљење
дрвета
лепљиви препарати за калемљење
дрвета
лепљиви препарати за калемљење
дрвета
препарати за пуњење шупљина на
дрвећу [у шумарству]
раствори сребрне соли за
посребривање
аргон
олово арсенат
арсеник
арсенова киселина
астатин
гориво за атомске реакторе
хемикалије за декарбонизацију
хемикалије за декарбонизацију
самотонирајући папир [фотографски]
хемикалије за избељивање текстила
Страна 4 од 310
Класа
Број
01
01
01
01
01
01
010092
010093
010093
010094
010095
010096
Енглески
01
nitrogen
nitric monoxide
nitrous oxide
nitrogenous fertilisers
nitric acid
oenological bactericides
[chemical preparations used in
wine making]
010096 chemicals used in fermenting wine
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010097
010098
010098
010099
010100
010101
010102
010103
010104
010105
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
fixing baths [photography]
baths for galvanizing
galvanizing baths
toning baths [photography]
soda ash
barium
baryta
baryta paper
barium compounds
substances for preventing runs in
stockings
010106 bases [chemical preparations]
010107 chemical preparations, except
pigments, for the manufacture of
enamel
010108 bauxite
010109 bentonite
010110 benzene-based acids
010111 benzene derivatives
010112 benzoic acid
010113 benzoic sulphinide
010114 saccharin
010115 berkelium
010116 concrete-aeration chemicals
6. новембар 2013
Српски
азот
азот моноксид
азотни оксид
азотна ђубрива
азотна киселина
оенолошки бактерициди [хемијски
препарати који се користе у прављењу
вина]
хемикалије које се користе у
ферментацији вина
фиксири за фотографију
купке за галванизацију
купке за галванизацију
раствори за тонирање [фотографски]
сода из пепела
баријум
баријум оксид, барит
баријумов папир
једињења баријума
средства за спречавање пуцања
женских чарапа
базна једињења - базе [хемијски
препарати]
хемијски производи за производњу
емајла, изузев пигмената
боксит
бентонит
киселине на бази бензола
деривати бензола
бензоева киселина
бензоев сулфид
сахарин
беркелијум
хемикалије за аерацију бетона
Страна 5 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010117 concrete preservatives, except
paints and oils
010118 bichloride of tin
010119 bichromate of potassium
010120 bichromate of soda
010121 beer-clarifying and preserving
agents
010122 biochemical catalysts
010123 potassium dioxalate
010124 manganese dioxide
010125 bismuth
010126 basic gallate of bismuth
010127 wetting preparations for use in
bleaching
010127 moistening [wetting] preparations
for use in bleaching
010128 wax-bleaching chemicals
010129 organic-bleaching chemicals
010130 tan-wood
010131 wood alcohol
010132 wood pulp
010133 pyroligneous acid [wood vinegar]
010133 wood vinegar [pyroligneous acid]
010134 borax
010135 boric acid for industrial purposes
01
01
01
01
010136 drilling muds
010137 brazing preparations
010138 condensation-preventing
chemicals
010139 catechu
010140 kainite
010141 nitrogenous lime [manure]
010141 calcium cyanamide [fertilizer]
01
010142 californium
6. новембар 2013
Српски
средства за конзервацију бетона,
изузев боја и уља
калајев бихлорид
калијум бихромат
бихромат соде
агенси за избистравање и
конзервисање пива
биохемијски катализатори
калијум диоксалат
манган диоксид
бизмут
базни галат бизмута
препарати за влажење који се користе
у избељивању
препарати за влажење који се користе
у избељивању
хемикалије за избељивање воска
хемикалије за органско избељивање
дрвена смола
алкохол из дрвета
дрвена пулпа
сирћетна киселина
сирћетна киселина
боракс
борна киселина за индустријску
употребу
муљ нафтних бушотина
препарати за лемљење
хемикалије за спречавање
кондензовања
катеху, екстракт индијског дрвета
каинит
азотни креч [ђубриво]
калцијум цијанамид [вештачко
ђубриво]
калифорнијум
Страна 6 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010143
010145
010146
010147
010148
010149
010150
010151
010152
010153
010153
010154
010155
010156
010157
010158
010159
010160
010161
010162
010163
010164
010165
plasticizers
rubber preservatives
carbonates
magnesium carbonate
carbon
carbon sulphide
carbonic acid
carbide
calcium carbide
lutetium [cassiopium]
cassiopium [lutetium]
catalysts
cellulose
paper pulp
viscose
cement [metallurgy]
fermium
ceramic glazings
cerium
salts from rare earth metals
caesium
ketones
animal carbon preparations
010166
010167
010168
010169
010170
010171
010172
010173
010174
010175
carbon for filters
bone charcoal
blood charcoal
coal saving preparations
cement for boots and shoes
lime acetate
lime carbonate
lime chloride
chimney cleaners, chemical
leather-renovating chemicals
супстанце за пластифицирање
заштитна средства за гуму
карбонати
магнезијум карбонат
угљеник [карбон]
угљеник сулфид
угљена [карбонска] киселина
карбиди
калцијум карбид
лутецијум [касиопиум]
касиопиум [лутецијум]
катализатори
целулоза
папирна пулпа
вискоза
металуршки цемент
фермиум
керамичке глазуре
церијум
соли ретких земних метала
цезијум
кетон
препарати од угља животињског
порекла
угљеник за филтере
угаљ од костију
крвни угаљ
препарати за очување угља
лепак за чизме и ципеле
кречни ацетат
кречни карбонат
кречни хлорид
хемикалије за чишћење димњака
хемикалије за обнављање коже
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
6. новембар 2013
Страна 7 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010176 industrial chemicals
010177 chemical preparations for
scientific purposes, other than for
medical or veterinary use
010178 chemical reagents, other than for
medical or veterinary purposes
010179 moderating materials for nuclear
reactors
010180 fissionable chemical elements
010181 chemical substances for analyses
in laboratories, other than for
medical or veterinary purposes
010181 chemical preparations for
analyses in laboratories, other
than for medical or veterinary
purposes
010182 chlorates
010183 chlorine
010184 hydrochlorates
010185 hydrochloric acid
010186 cholic acid
010187 chromates
010188 chrome alum
010189 chromium oxide
010190 chrome salts
010191 chromic acid
010192 mastic for leather
010193 mastic for tires
010193 cement for pneumatic tires [tyres]
010193 mastic for tyres
010194 cement for mending broken
articles
010195 cement-waterproofing
preparations, except paints
010195 cement-waterproofing chemicals,
except paints
6. новембар 2013
Српски
индустријске хемикалије
хемијски препарати за научну
употребу, осим за медицинску или
ветеринарску употребу
хемијски реагенси, који нису за
медицинску или ветеринарску
употребу
модераторит [успоривачи] за
нуклеарне реакторе
фисиони хемијски елементи
хемијске супстанце за лабораторијске
анализе, не за медицинску или
ветеринарску употребу
хемијски препарати за лабораторијске
анализе, не за медицинску или
ветеринарску употребу
хлорати
хлор
хидрохлорати
хлороводонична киселина
холна киселина
хромати
стипса од хрома
хром оксид
соли хрома
хромна киселина
мастика за кожу
мастика за пнеуматике
лепак за пнеуматике [гуме]
мастика за гуме
цемент за поправку сломљених
предмета
препарати за водоотпорност цемента,
изузев боја
хемикалије за водоотпорност цемента,
изузев боја
Страна 8 од 310
Класа
01
Број
Енглески
средства за конзервирање цемента,
изузев боја и уља
мастика за гуме
течности за хидрауличне системе
течности за хидрауличне системе
восак за калемљење дрвећа
лимунска киселина за индустријску
употребу
must-fining preparations
препарати за бистрење шире
size for finishing and priming
туткала за фину обраду и пуњење
adhesives for paperhanging
лепкови за тапете
adhesives for wallpaper
лепкови за тапете
wine finings
супстанце за бистрење вина
collodion *
колодијум
salts for coloring metal
соли за бојење метала
salts for coloring [colouring] metal соли за бојење метала
salts for colouring metal
соли за бојење метала
dressing, except oils, for skins
премази, изузев уља, за кожу
bate for dressing skins
раствори за натапање коже
flower preservatives
заштитна средства за цвеће
preservatives for pharmaceutical
конзерванси за фармацеутксе
preparations
препарате
chemical preparations for use in
хемијски препарати за употребу у
photography
фотографији
sensitized cloth for photography
сензибилисане тканине за
фотографију
photosensitive plates
фотоосетљиве плоче
корозивни препарати
corrosive preparations
currying preparations for leather
препарати за штављење коже
currying preparations for skins
препарати за штављење сирове коже
cream of tartar for chemical
тартар крем за хемијске намене
purposes
crotonic aldehyde
кротон алдехид
cryogenic preparations
криогени препарати
leather glues
лепак за кожу
01
01
01
01
01
010196 cement preservatives, except
paints and oils
010196 mastic for tires [tyres]
010197 liquids for hydraulic circuits
010197 fluids for hydraulic circuits
010198 grafting wax for trees
010199 citric acid for industrial purposes
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010200
010202
010203
010203
010205
010206
010207
010207
010207
010208
010208
010209
010210
01
010211
01
010212
01
01
01
01
01
010213
010214
010215
010216
010219
01
01
01
010220
010221
010222
6. новембар 2013
Српски
Страна 9 од 310
Класа
Број
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010223
010224
010225
010225
010226
010227
010228
010228
010229
010230
010231
01
010231
01
010232
01
010232
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010232
010233
010234
010234
010236
010237
010237
010238
010238
010239
01
010240
01
010241 detergents for use in
manufacturing processes
010242 dextrine size
01
6. новембар 2013
Енглески
Српски
leather-dressing chemicals
leather-impregnating chemicals
vitriol
copper sulphate [vitriol]
curium
solutions for cyanotyping
cyanides [prussiates]
prussiates
ferrocyanides
cymene
grease-removing preparations for
use in manufacturing processes
degreasing preparations for use in
manufacturing processes
unsticking and separating
preparations
separating and unsticking
[ungluing] preparations
ungluing preparations
oil-separating chemicals
degumming preparations
gum solvents
defoliants
mold-release preparations
mould-release preparations
substances for removing polish
polish removing substances
dehydrating preparations for
industrial purposes
disincrustants
хемикалије за преливање коже
хемикалије за импрегнацију коже
витриол
бакар сулфат [витриол]
киријум
раствори за цијанидне отиске
цијаниди [прусијати]
цијаниди
фероцијаниди
цимен
препарати за уклањање масти за
употребу у процесу производње
препарати за одмашћивање за
употребу у процесу производње
препарати за одлепљивање и
раздвајање
препарати за одлепљивање и одвајање
препарати за одлепљивање
дисперзанти уља
препарати за одстрањивање смоле
растварачи смоле
дефолијанти
препарати за уклањање буђи
препарати за уклањање плесни
супстанце за уклањање политуре
супстанце за уклањање политуре
препарати за дехидрацију за
индустријску употребу
дезинкрустанти, средства против
стварања коре
детерџенти за употребу у
производним процесима
декстрин лепак
Страна 10 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010243 diagnostic preparations, other
than for medical or veterinary
purposes
010244 diastase for industrial purposes
010245 diazo paper
010245 diazo papers
010246 renovating preparations for
phonograph records
010247 distilled water
010248 dolomite for industrial purposes
010249 metal hardening preparations
010250 dysprosium
010251 acidulated water for recharging
batteries
010251 acidulated water for recharging
accumulators
010252 glycerine for industrial purposes
010253 heavy water
010254 clarification preparations
010254 purification preparations
010255 ion exchangers [chemicals]
010255 ion exchangers [chemical
preparations]
010256 flashlight preparations
010257 fuel-saving preparations
010259 reagent paper, other than for
medical or veterinary purposes
010260 antistatic preparations, other than
for household purposes
010261 salts for galvanic batteries
010261 salts for galvanic cells
010262 opacifiers for enamel
010263 opacifiers for glass
010264 opacifiers for enamel or glass
010265 enamel-staining chemicals
6. новембар 2013
Српски
дијагностички препарати, не за
медицинску или ветеринарску
употребу
дијастазе [ензими] за индустријску
употребу
дијазо папир
дијазо папири
средства за обнављање грамофонских
плоча
дестилована вода
доломит за индустријску употребу
препарати за стврдњавање метала
диспрозијум
вода са електролитима за пуњење
батерија
закисељена вода за пуњење
акумулатора
глицерин за индустријску употребу
тешка вода
средства за бистрење
препарати за бистрење
размењивачи јона [хемикалије]
размењивачи јона [хемијски
препарати]
средства за флеш-лампе
препарати за уштеду горива
реагенсни папир, не за медицинску
или ветеринарску употребу
антистатички препарати, осим за
употребу у домаћинству
соли за галванске батерије
соли за галванске ћелије
препарати за непрозирност емајла
препарати за затамњење стакла
затамњивачи емајла или стакла
хемикалије за бојење емајла
Страна 11 од 310
Класа
Број
01
01
01
01
01
01
01
010267
010268
010269
010270
010271
010271
010272
01
01
01
010273
010274
010275
01
01
01
010275
010276
010277
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010278
010279
010280
010281
010282
010283
010284
010285
010286
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010287
010288
010289
010290
010291
010292
010293
010294
010295
6. новембар 2013
Енглески
Српски
photographic emulsions
emulsifiers
sensitized photographic plates
sizing preparations
fertilizers
manure for agriculture
enzyme preparations for industrial
purposes
enzymes for industrial purposes
epoxy resins, unprocessed
preparations for the purification
of gas
gas purifying preparations
erbium
spirits of vinegar [dilute acetic
acid]
test paper, chemical
esters *
ethane
ethers *
ethyl ether
glycol ether
methyl ether
sulphuric ether
stain-preventing chemicals for use
on fabrics
europium
fire extinguishing compositions
flour for industrial purposes
iron salts
ferments for chemical purposes
ferrotype plates [photography]
fertilizing preparations
fireproofing preparations
compositions for threading
фотографске емулзије
емулгатори
сензиблилисане фотографске плоче
препарати за лепљење
ђубрива
стајско ђубриво за пољопривреду
ензимски препарати за индустријску
употребу
ензими за индустријску употребу
епоксидне смоле, непрерађене
препарати за пречишћавање гаса
препарати за пречишћавање гаса
ербијум
алкохолни раствор сирћета
[разређена сирћетна киселина]
тест папир, хемијски
естери*
етан
етри*
етил етар
гликол етар
метил етар
сумпор етар
хемикалије за спречавање стварања
мрља на тканинама
еуропијум
смеше за гашење ватре
брашно за индустријску употребу
соли гвожђа
ферменти за хемијску употребу
феротипске плоче [фотографске]
препарати за оплодњу, ђубрење
препарати за заштиту од ватре
смеше за резање навоја
Страна 12 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010296 filtering preparations for the
beverages industry
010297 fissionable material for nuclear
energy
010298 fixing solutions [photography]
010299 flowers of sulphur for chemical
purposes
010301 limestone hardening substances
010302 fluorine
010303 fluorspar compounds
010304 hydrofluoric acid
010305 graphite for industrial purposes
010306 foundry binding substances
010307 foundry molding preparations
010307 foundry moulding preparations
010307 foundry molding [moulding]
preparations
010308 additives, chemical, to insecticides
010308 chemical additives to insecticides
010309 chemical additives to fungicides
010309 additives, chemical, to fungicides
010310 formic acid
010311 formic aldehyde for chemical
purposes
010312 fulling preparations for use in
textile industry
010313 fulling preparations
010314 francium
010315 brake fluid
010316 lamp black for industrial purposes
010317 chemical preparations for
smoking meat
010318 gadolinium
010319 gallnuts
6. новембар 2013
Српски
препарати за филтрирање у
индустрији пића
фисиони материјал за нуклеарну
енергију
фиксирни раствори [фотографски]
сумпор у праху за употребу у хемији
супстанце за гашење креча
флуорини
једињења флуорита
флуороводонична киселина
графит за индустријску употребу
везивна средства за ливење
препарати за ливење
препарати за ливење
препарати за калупљење [у
ливницама]
хемијски додаци за инсектициде
хемијски додаци за инсектициде
хемијски додаци за фунгициде
хемијски додаци за фунгициде
мравља киселина
мрављи алдехид за употребу у хемији
препарати за израду сукна који се
користе у текстилној индустрији
препарати за израду сукна
францијум
течност за кочнице
чађ за индустријску употребу
хемијски препарати за димљење меса
гадолинијум
гал шишарке [биљне структуре које
формирају инсекти]
Страна 13 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010320 gallic acid for the manufacture of
ink
010321 gallium
010322 photographic paper
010323 gallotannic acid
010324 galvanizing preparations
010325 gambier
010326 protective gases for welding
010328 solidified gases for industrial
purposes
010329 gelatine for photographic purposes
010330 gelatine for industrial purposes
010331 rock salt
010332 getters [chemically active
substances]
010333 dry ice [carbon dioxide]
010334 birdlime
010335 glucosides
010336 glycerides
010337 glycol
010339 fat-bleaching chemicals
010340 fatty acids
010341 grafting mastic for trees
010342 guano
010343 balm of gurjun [gurjon, gurjan]
for making varnish
010344 helium
010345 holmium
010346 hormones for hastening the
ripening of fruit
010347 horticulture chemicals, except
fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides
010348 oils for the preservation of food
010349 oils for preparing leather in the
course of manufacture
6. новембар 2013
Српски
галова киселина за производњу
мастила
галијум
фотографски папир
галотанинска киселина
препарати за галванизацију
гамбир
заштитни гасови за заваривање
згуснути гасови за индустријску
употребу
желатин за употребу у фотографији
желатин за индустријску употребу
камена со
гетери [хемијски активне супстанце]
суви лед [угљен-диоксид]
лепак за хватање птица
глукозиди
глицериди
гликол
хемикалије за избељивање масти
масне киселине
мастика за калемљење дрвећа
гуано
смола гурјона [гурјон,гурјан] за
производњу лака
хелијум
холмијум
хормони за убрзано сазревање воћа
хемикалије у хортикултури, изузев
фунгицида, хербицида, инсектицида и
паразитицида
уља за конзервирање намирница
уља за припрему коже у процесу
производње
Страна 14 од 310
Класа
Број
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010350
010351
010352
010353
010354
010355
010355
010356
010357
010358
010359
010360
010361
010362
010363
010364
010365
010366
010367
010368
010369
010370
010370
010370
010371
010372
010373
010374
01
01
010375
010377
01
01
010378
010379
6. новембар 2013
Енглески
Српски
oils for tanning leather
petroleum dispersants
oil dispersants
oil-bleaching chemicals
oil-purifying chemicals
potting soil
humus
hydrates
carbonic hydrates
hydrazine
hydrogen
hypochlorite of soda
hyposulphites
textile-waterproofing chemicals
textile-impregnating chemicals
leather-waterproofing chemicals
iodine for chemical purposes
iodised salts
iodic acid
iodine for industrial purposes
isotopes for industrial purposes
china slip
china clay
kaolin
kieselgur
krypton
lactic acid
milk ferments for chemical
purposes
lanthanum
preparations for preventing the
tarnishing of lenses
lithia [lithium oxide]
lithium
уља за потамњивање коже
распршивачи петролеја
распршивачи уља
хемикалије за разлагање уља
хемикалије за пречишћавање уља
баштенска земља
хумус
хидрати
угљени хидрати
хидразин
хидроген
хипохлорит соде
хипосулфити
хемикалије за водоотпорност текстила
хемикалије за импрегнацију текстила
хемикалије за водоотпорност коже
јод за хемијску употребу
јодизоване соли
јодна киселина
јод за индустријску употребу
изотопи за индустријску употребу
кинеска иловача
кинеска глина
каолин
кизелгур, инфузоријска земља
криптон
млечна киселина
млечни ферменти за хемијску
употребу
лантан
препарати за спречавање тамњења
сочива
литијум оксид
литијум
Страна 15 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010380 masonry preservatives, except
paints and oils
010381 brickwork preservatives, except
paints and oils
010382 magnesite
010383 magnesium chloride
010384 manganate
010385 mangrove bark for industrial
purposes
010386 glass-frosting chemicals
010387 mercury
010388 mercury salts
010389 mercuric oxide
010390 metalloids
010391 salts of precious metals for
industrial purposes
010392 metal earths
010393 metal annealing preparations
010393 metal tempering preparations
010394 methane
010395 chemical preparations to prevent
mildew
010396 mineral acids
010397 salts for industrial purposes
010398 moistening [wetting] preparations
for use in dyeing
010398 wetting preparations for use in
dyeing
010399 naphtalene
010400 neodymium
010401 neon
010402 neptunium
010403 toxic gas neutralizers
010404 chemical preparations for
protection against wheat blight
[smut]
6. новембар 2013
Српски
зидарски конзерванси, изузев боја и
уља
конзерванси за зидове, изузев боја и
уља
магнезит
магнезијум хлорид
манганат
кора мангровог дрвета за
индустријску употребу
хемикалије против замрзавања стакла
жива
живине соли
живин оксид
металоиди
соли племенитих метала за
индустријску употребу
метална земља
препарати за каљење метала
препарати за каљење метала
метан
хемијски препарати за спречавање
настанка буђи
минералне киселине
соли за индустријску употребу
препарати за влажење за употребу при
бојењу
препарати за влажење за употребу при
бојењу
нафталин
неодимијум
неон
нептуниум
неутрализатори отровних гасова
хемијски препарати за заштиту
пшенице од кукоља
Страна 16 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010404 chemical preparations to prevent
wheat smut
010405 nitrate of uranium
010406 sensitized plates for offset printing
010406 sensitized printing plates for offset
010407 oleic acid
010408 olivine [chemical preparations]
010409 gold salts
010410 sorrel salt
010411 oxalates
010412 oxalic acid
010413 oxygen
010414 dioxide of hydrogen
010414 hydrogen peroxide
010415 palladious chlorides
010416 nitrate paper
010417 photometric paper
010418 sensitized paper
010419 litmus paper
010420 pectin [photography]
010421 perborate of soda
010422 percarbonates
010423 perchlorates
010424 persulphates
010425 persulphuric acid
010426 phenol for industrial purposes
010427 phosphates [fertilisers]
010428 slag [fertilisers]
010429 phosphatides
010430 phosphorus
010431 superphosphates [fertilisers]
010432 blueprint paper
010433 phosphoric acid
010434 blueprint cloth
6. новембар 2013
Српски
хемијски препарати за спречавање
појаве кукоља пшенице
нитрати уранијума
сензибилисане плоче за офсет штампу
сензибилисане плоче за офсет штампу
олеинска киселина
оливин [хемијски препарат]
соли од злата
кисела со
оксалати
оксална киселина
кисеоник
хидроген диоксид
хидроген пероксид
паладијумови хлориди
папир од нитрата
фотометрички папир
сензибилисан папир
лакмус папир
пектин [фотографски]
сода перборат
перкарбонати
перхлорати
персулфати
персумпорна киселина
фенол за индустријску употребу
фосфати [ђубрива]
шљака [ђубрива]
фосфатиди
фосфор
суперфосфати [ђубрива]
папир за шеме
фосфорна киселина
платна за шеме
Страна 17 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010435
010436
010437
010438
010439
010440
010441
010442
010443
010444
photographic developers
photographic sensitizers
picric acid
plastics, unprocessed
plastisols
lead acetate
lead oxide
plutonium
polonium
potato flour for industrial purposes
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010445
010446
010447
010448
010449
010450
010451
010452
010453
010454
010455
010456
01
01
01
01
01
010457
010458
010459
010459
010460
01
01
01
01
010461
010462
010463
010464
peat pots for horticulture
potash
potassium
potash water
praseodymium
promethium
protactinium
protein [raw material]
pyrogallic acid
quebracho for industrial purposes
synthetic resins, unprocessed
radioactive elements for scientific
purposes
radon
radium for scientific purposes
refrigerants
refrigerating preparations
by-products of the processing of
cereals for industrial purposes
acrylic resins, unprocessed
artificial resins, unprocessed
rhenium
X-ray films, sensitized but not
exposed
фотографски развијачи
фотографски сензибилизатори
пикринска киселина
пластика, непрерађена
пластисоли
олово ацетат
олово оксид
плутонијум
полонијум
кромпирово брашно за индустријску
употребу
тресетне подлоге за хортикултуру
поташа
калијум
калијумова вода
празеодијум
прометијум
протактинијум
протеини [сировина]
пирогална киселина
квебрако за индустријску употребу
синтетичке смоле, непрерађене
радиоактивни елементи за научну
употребу
радон
радијум за научну употребу
расхлађивачи
препрати за расхлађивање
нус-производи прераде житарица за
индустријску употребу
акрилне смоле, непрерађене
вештачке смоле, непрерађене
ренијум
рендгенски филмови, сензибилисани
али неосветљени
6. новембар 2013
Страна 18 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010465 tyre repairing compositions
010465 tire repairing compositions
010465 compositions for repairing tires
[tyres]
010466 rubidium
010467 foundry sand
010468 salicylic acid
010469 salpetre
010469 saltpeter
010470 samarium
010471 sauce for preparing tobacco
010472 soap [metallic] for industrial
purposes
010473 scandium
010474 sebacic acid
010475 salts [chemical preparations]
010476 salt, raw
010477 chromic salts
010478 salts [fertilisers]
010479 selenium
010480 seed preserving substances
010481 silicates
010483 silicon
010484 silicones
010485 sodium
010486 sulphides
010487 welding chemicals
010487 soldering chemicals
010488 calcined soda
010489 caustics for industrial purposes
010490 caustic soda for industrial
purposes
010491 sodium salts [chemical
preparations]
010493 sulphur
6. новембар 2013
Српски
препарати за поправку гума
препарати за поправку гума
смеше за поправку гума
рубидиум
ливачки песак
салицилна киселина
шалитра
шалитра
самаријум
умаци за прераду дувана
сапун [метални] за индустријску
употребу
скандијум
себацинска киселина
соли [хемијски препарати]
со, сирова
хромне соли
соли [ђубрива]
селен
супстанце за очување семена
силикати
силикон
силикони
натријум
сулфиди
хемикалије за заваривање
хемикалије за лемљење
калцинисана, жарена сода
каустици за индустријску употребу
каустична сода за индустријску
употребу
натријумове соли [хемијски
препарати]
сумпор
Страна 19 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010494 bismuth nitrite for chemical
purposes
010495 barytes
010496 spinel [chemical preparations]
010497 stearic acid
010498 strontium
010499 soot for industrial or agricultural
purposes
010500 liquids for removing sulphates
from batteries
010500 liquids for removing sulphates
from accumulators
010501 sulphonic acids
010502 sulphurous acid
010503 sulphuric acid
010504 sumac for use in tanning
010505 chemicals for forestry, except
fungicides, herbicides,
insecticides and parasiticides
010506 talc [magnesium silicate]
010507 tan
010508 tannin
010509 tanning substances
010510 calcium salts
010511 tannic acid
010512 tapioca flour for industrial
purposes
010514 tartar other than for
pharmaceutical purposes
010515 tartaric acid
010516 technetium
010517 tellurium
010518 surface-active chemical agents
010518 tensio-active agents
010519 terbium
6. новембар 2013
Српски
нитрити бизмута за хемијску употребу
баријум сулфат, барит
спинел [хемијски препарат]
стеаринска киселина
стронцијум
чађ за индустријску или
пољопривредну употребу
течности за уклањање сулфата са
батерија
течности за уклањање сулфата са
акумулатора
сулфонска киселина
сумпораста киселина
сумпорна киселина
сумак за употребу у штављењу
хемикалије за шумарство, изузев
фунгицида, хербицида, инсектицида и
паразитицида
талк [магнезијум силикат]
препарати за штављење
танин
материје за штављење
соли калцијума
танинска киселина
брашно од тапиоке за индустријску
употребу
тартар који није за фармацеутску
употребу
тартарска киселина
техницијум
телуријум
површински активни хемијски агенси
напонски активни агенси
тербијум
Страна 20 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010520 enamel- and glass-staining
chemicals
010521 glass-staining chemicals
010522 preparations for preventing the
tarnishing of glass
010523 anti-tarnishing chemicals for
windows
010524 earth for growing
010525 fuller's earth for use in textile
industry
010526 rare earths
010527 loam
010528 carbon tetrachloride
010529 tetrachlorides
010530 moistening [wetting] preparations
for use in the textile industry
010530 wetting preparations for use in the
textile industry
010532 thallium
010533 thiocarbanilide
010534 thulium
010535 thorium
010536 titanium dioxide for industrial
purposes
010537 titanite
010538 toluene
010538 toluol
010539 peat [fertiliser]
010540 preservatives for tiles, except
paints and oils
010541 tungstic acid
010542 uranium
010543 uranium oxide
010544 water glass [soluble glass]
010545 meat tenderizers for industrial
purposes
6. новембар 2013
Српски
хемикалије за бојење емајла и стакла
хемикалије за бојење стакла
препарати за спречавање тамњења
стакла
хемикалије против замагљивања
прозора
земља за узгајање биљака
фулерова земља за употребу у
текстилној индустрији
ретка земља
иловача
угљеник тетрахлорид
тетрахлориди
препарати за влажење који се користе
у текстилној индустрији
препарати за влажење за употребу у
текстилној индустрији
талијум
тиокарбанилид
тулијум
торијум
титанијум диоксид за индустријску
употребу
титанит
толуен
толуол
тресет [ђубриво]
средства за конзервацију керамичких
плочица, изузев боја и уља
тунгуска, волфрамова, киселина
уранијум
уранијум оксид
водено стакло [топљиво стакло]
омекшивачи меса за индустријску
употребу
Страна 21 од 310
Класа
Број
Енглески
01
010546 vine disease preventing chemicals
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010547
010548
010549
010550
010551
010552
010553
010554
010555
010556
010557
01
010558
01
010558
01
010559
01
01
01
01
01
01
010560
010561
010562
010564
010565
010566
01
01
01
01
010567
010568
010569
010570
01
010570
6. новембар 2013
vinic alcohol
toning salts [photography]
vulcanising preparations
witherite
xenon
ytterbium
yttrium
chlorides
sulphates
zirconia
preparations for stimulating
cooking for industrial purposes
volatile alkali [ammonia] for
industrial purposes
ammonia [volatile alkali] for
industrial purposes
alkaline iodides for industrial
purposes
alkaline metals
salts of alkaline metals
alkaloids *
alginates for industrial purposes
aluminium acetate *
starch paste [adhesive], other than
for stationery or household
purposes
ammonium salts
animal carbon
silver nitrate
color-brightening chemicals for
industrial purposes
colour-brightening chemicals for
industrial purposes
Српски
хемикалије за спречавање болести
винове лозе
вински алкохол
соли за тонирање [фотографски]
препарати за вулканизацију
витерит
ксенон
итербијум
итријум
хлориди
сулфати
цирконијум-диоксид
препарати за побољшање кувања, за
индустријску употребу
испарљиви алкали [амонијака] за
индустријску употребу
амонијак [испарљиви алкали] за
индустријску употребу
алкални јодиди за индустријску
употребу
алкални метали
соли алкалних метала
алкалоиди
алгинати за индустријске намене
алуминијум ацетат
пасте за штиркање [лепљиве], осим за
канцеларијску или употребу у
домаћинству
соли амонијака
угаљ животињског порекла
сребро нитрат
хемикалије за избељивање боја за
индустријску употребу
хемикалије за избељивање боја за
индустријску употребу
Страна 22 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010570 color- [colour-] brightening
chemicals for industrial purposes
010571 anti-sprouting preparations for
vegetables
010572 nitrates
010573 adhesives for wall tiles
010574 barium sulphate
010575 chemical preparations for the
manufacture of paints
010575 chemical preparations for the
manufacture of pigments
010576 methyl benzol
010577 methyl benzene
010578 bicarbonate of soda for chemical
purposes
010579 biological preparations, other than
for medical or veterinary purposes
010580 bleaching preparations
[decolorants] for industrial
purposes
010580 decolorants for industrial purposes
010581 sensitized films, unexposed
010582 preparations of the distillation of
wood alcohol
010583 brazing fluxes
010584 soldering fluxes
010585 bromine for chemical purposes
010586 carbolineum for the protection of
plants
010587 flocculants
010588 lecithin [raw material]
010589 substrates for soil-free growing
[agriculture]
010590 cellulose esters for industrial
purposes
010591 casein for industrial purposes
6. новембар 2013
Српски
хемикалије за избељивање боје за
индустријску употребу
препарати против клијања за биљке
нитрати
лепкови за зидне плочице
баријум сулфат
хемијски препарати за производњу
боја
хемијски препарати за производњу
пигмената
метил бензол
метил бензен
сода бикарбона за хемијску употребу
биолошки препарати [осим за
употребу у медицини или ветерини]
препарати за бељење [уклањање боје]
за индустријску употребу
средства за уклањање боја за
индустријску употребу
сензибилисани филмови, неосветљени
препарати за дестилацију дрвеног
алкохола
топитељи за тврдо лемљење
топитељи за меко лемљење
бром за хемијску употребу
карболинеум за заштиту биљака
флокуланти
лецитин [сировина]
супстрати за узгајање без земље [за
употребу у пољопривреди]
естри целулозе за индустријску
употребу
казеин за индустријску употребу
Страна 23 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010592 cellulose derivatives [chemicals]
010593 cellulose ethers for industrial
purposes
010594 bacterial preparations other than
for medical and veterinary use
010595 bacteriological preparations other
than for medical and veterinary
use
010596 preparations of microorganisms
other than for medical and
veterinary use
010596 cultures of microorganisms other
than for medical and veterinary
use
010597 carbon black for industrial
purposes
010598 cinematographic films, sensitized
but not exposed
010598 cinematographic film, sensitized
but not exposed
010599 cobalt oxide for industrial
purposes
010600 glue for industrial purposes
010601 oils for currying leather
010602 creosote for chemical purposes
010603 compositions for the manufacture
of phonograph records
010604 preparations for the separation of
greases
010605 dispersions of plastics
010606 solvents for varnishes
010607 artificial sweeteners [chemical
preparations]
010608 water purifying chemicals
010609 emollients for industrial purposes
010610 filtering materials [unprocessed
plastics]
6. новембар 2013
Српски
целулозни деривати [хемикалије]
етри целулозе за индустријску
употребу
бактеријски препарати осим за
употребу у медицини и ветерини
бактериолошки препарати осим за
медицинску и ветеринарску употребу
препарати од микроорганизама осим
за медицинску или ветеринарску
употребу
културе микроорганизама изузев за
медицинску и ветеринарску употребу
угљена чађ за индустријску употребу
кинематографски филмови, осетљиви
на светлост али не осветљени
кинематографски филм, сензибилисан
али не осветљен
кобалт оксид за индустријску
употребу
лепак за индустријску употребу
уља за штављење коже
креозот за употребу у хемији
смеше за производњу грамофонских
плоча
препарати за издвајање масти
распршивачи за пластику
растварачи за лакове
вештачки заслађивачи [хемијски
препарати]
хемикалије за пречишћавање воде
омекшивачи за индустријску употребу
материјали за филтрирање
[непрерађена пластика]
Страна 24 од 310
Класа
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Број
Енглески
010611 filtering materials [chemical
preparations]
010612 filtering materials [mineral
substances]
010613 filtering materials [vegetable
substances]
010614 glucose for industrial purposes
010615 gluten [glue], other than for
stationery or household purposes
010616 gums [adhesives], other than for
stationery or household purposes
010617 damp proofing preparations,
except paints, for masonry
010618 isinglass other than for stationery,
household or alimentary purposes
010619 beer preserving agents
010620 synthetic materials for absorbing
oil
010621 ceramic materials in particulate
form, for use as filtering media
010622 compost
010631 compositions for the manufacture
of technical ceramics
010632 diatomaceous earth
010633 mordants for metals
010634 plant growth regulating
preparations
010635 scale removing preparations,
other than for household purposes
010636 sea water for industrial purposes
010637 preparations of trace elements for
plants
010638 camphor, for industrial purposes
010639 chemical intensifiers for paper
010640 chemical intensifiers for rubber
6. новембар 2013
Српски
материјали за филтрирање [хемијски
препарати]
материјали за филтрирање
[минералне супстанце]
материјали за филтрирање [биљне
супстанце]
глукоза за индустријску употребу
глутен [лепак], осим за канцеларијску
или употребу у домаћинству
гума [лепљива], осим за
канцеларијску или употребу у
домаћинству
препарати за спречавање влаге у
зидарству, изузев боја
рибље туткало изузев за употребу у
канцеларијама, домаћинству или у
прехрани
агенси за конзервирање пива
синтетички материјали за упијање
уља
керамички материјали у посебној
форми за употребу као филтери
компост
смеше за производњу техничке
керамике
дијатомејска земља
средства за нагризање метала
препарати за регулацију раста биљака
препарати за скидање каменца, не за
употребу у домаћинству
морска вода за индустријску употребу
препарати од микроелемената за
биљке
камфор, за индустријску употребу
хемијски појачивачи за папир
хемијски појачивачи за гуму
Страна 25 од 310
Класа
01
01
Број
Енглески
хумус за ђубриво
магнетне течности за индустријску
употребу
течност за серво управљање
трансмисионе течности
препарати против прегрејавања
расхладних средстава за моторе
керамичке смесе за печење [грануле и
прах]
расхладна средства за моторе возила
хемијска средства за испирање
радијатора
car body fillers
гит за каросерију аутомобила
fillers for car bodies
маса за пуњење каросерије
аутомобила
кит за аутомобилске каросерије
fillers for automobile bodies
automobile body fillers
гит за каросерије аутомобила
electrophoresis gels, other than
елеткрофорензични гелови, осим за
for medical or veterinary purposes медицинску и ветеринарску употребу
glaziers’ putty
стакларски гит
expanded clay for hydroponic
експандирана глина за хидропонски
plant growing [substrate]
раст биљака [супстрат]
wallpaper removing preparations
препарати за уклањање тапета
chemical additives for oils
хемијски адитиви за уља
oil cement [putty]
уљани цемент [гит]
genes of seeds for agricultural
гени семена за пољопривредну
production
производњу
stem cells other than for medical
матичне ћелије које нису за
or veterinary purposes
медицинске или ветеринарске намене
biological tissue cultures other
културе биолошких ткива осм за
than for medical or veterinary
медицинске или ветеринарске намене
purposes
fish meal fertilizers
ђубриво од рибљег брашна
enzyme preparations for the food ензимски препарати за индустрију
хране
industry
enzyme for the food industry
ензими за индустрију хране
01
01
010641 humus top dressing
010642 magnetic fluid for industrial
purposes
010643 power steering fluid
010644 transmission fluid
010645 anti-boil preparations for engine
coolants
010646 ceramic compositions for
sintering [granules and powders]
010647 coolants for vehicle engines
010648 radiator flushing chemicals
01
01
010649
010649
01
01
01
010649
010649
010650
01
01
010651
010652
01
01
01
01
010653
010654
010655
010656
01
010657
01
010658
01
01
010659
010660
01
010661
01
01
01
01
6. новембар 2013
Српски
Страна 26 од 310
Класа
Број
01
01
01
01
01
01
010662
010663
010664
010665
010666
010667
01
010668
01
01
01
01
01
01
01
010669
010670
010671
010672
010673
010674
010675
01
010676 milk ferments for industrial
purposes
010677 casein for the food industry
020001 paints *
020002 mordants *
020003 varnishes *
020004 colorants for beverages
020005 food dyes
020005 food colorants
020006 alizarine dyes
020007 aluminium paints
020008 aluminium powder for painting
020009 asbestos paints
020010 anti-corrosive preparations
020011 fixatives for watercolors
020011 fixatives for watercolours
020011 fixatives for watercolors
[watercolours]
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
6. новембар 2013
Енглески
Српски
glucose for the food industry
lecithin for the food industry
lecithin for industrial purposes
pectin for the food industry
pectin for industrial purposes
cream of tartar for the food
industry
cream of tartar for industrial
purposes
alginates for the food industry
gluten for the food industry
gluten for industrial purposes
lactose for the food industry
lactose for industrial purposes
lactose [raw material]
milk ferments for the food
глукоза за индустрију хране
лецитин за индустрију хране
лецитин за употребу у индустрији
пектин за индустрију хране
пектин за употребу у индустрији
тартар крем за прехрамбену
индустрију
тартар крем за индустријску употребу
алгинати за индустрију хране
глутен за индустрију хране
глутен за индустријске намене
лактоза за индустрију хране
лактоза за индустријске намене
лактоза [сировина]
млечни ферменти за прехрамбену
ндустрију
млечни ферменти за индустријске
намене
казеин за прехрамбену индустрију
боје
средства за нагризање за боје
фирнајз и лак
боје за пића
боје за храну
боје за храну
ализаринске боје
алуминијумске боје
алуминијумски прах за сликање
азбестне боје
анти-корозивни препарати
фиксири за водене боје
фиксири за водене боје
фиксири за водене боје
Страна 27 од 310
Класа
Број
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
020013
020014
020015
020016
020017
020018
020019
020020
020021
020022
020023
020024
020025
020026
020027
020028
020029
020031
020032
020033
020034
020035
020036
020037
020038
020039
020040
02
020040
02
02
02
02
02
020040
020040
020041
020042
020043
6. новембар 2013
Енглески
Српски
silver foil [leaf]
silver paste
silver emulsions [pigments]
silvering powders
black japan
auramine
bactericidal paints
badigeon
anti-corrosive bands
Canada balsam
colorants for butter
colorants for beer
bitumen varnish
wood coatings [paints]
wood mordants
wood stains
Sienna earth
bronzing lacquers
bronze powder
ink for leather
caramel [food colorant]
malt caramel [food colorant]
coatings for roofing felt [paints]
ceramic paints
white lead
carbon black [pigment]
undercoating for chassis of
vehicles
undersealing for chassis of
vehicles
undercoating for vehicle chassis
undersealing for vehicle chassis
shoe dyes
lime wash
printers' pastes [ink]
сребрне фолије [листићи]
сребрна паста
емулзије од сребра [пигменти]
пудери за посребривање
јапанско црна
аурамин
бактерицидне боје
бадигеон
анти-корозивне траке
канадски балсам
боје за путер
боје за пиво
битуменски лак
боје за облагање, заштиту. дрвета
средства за фиксирање боја за дрво
бајц за дрво
сијенска земља
бронзани лакови
бронзани прах
мастило за кожу
карамел [боја за храну]
сладни карамел [боја за храну]
премази за тер папир за кровове [боје]
керамичке боје
бело олово
црни угљеник [пигмент]
први заштитни премаз за шасије
возила
основни премаз за шасије возила
заштитни премази за шасије возила
први премаз за шасије возила
боје за ципеле
кречна вода
штампарске пасте [мастила]
Страна 28 од 310
Класа
Број
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
020043
020044
020045
020046
020047
020047
020048
020049
020050
020052
020053
020054
020055
020056
020057
020057
020058
020059
020060
020061
020062
020063
020064
020065
020065
020066
020067
020067
020068
02
02
02
02
020069
020070
020072
020073
6. новембар 2013
Енглески
Српски
printing compositions [ink]
cobalt oxide [colorant]
cochineal carmine
colophony
colorants *
dyestuffs
malt colorants
wood preservatives
copal
aniline dyes
thinners for paints
thinners for lacquers
thickeners for paints
creosote for wood preservation
stains for leather
mordants for leather
dyes *
pigments
turmeric [colorant]
natural resins, raw
distempers
gildings
enamels [varnishes]
enamels for painting
enamel paints
printing ink
marking inks for animals
marking ink for animals
siccatives [drying agents] for
paints
ink for skin-dressing
coatings [paints]
fixatives [varnishes]
lamp black [pigment]
штампарске смеше [мастила]
кобалт оксид [боја]
кошинел кармин
колофонијум
материје за бојење*
колоранти [тонери за боје]
боје за слад
средства за заштиту дрвета
копал
анилинске боје
разређивачи за боје
разређивачи за лакове
средства за згушњавање боје
креозот за заштиту дрвета
боје за кожу
нагризајућа средства за бојење
фарбе
пигменти
индијски шафран [боја]
природне смоле, сирове
сликарске темпере
позлате
емајл [лак]
емајли за бојење
емајли за бојење
штампарско мастило
мастила за обележавање животиња
мастило за обележавање животиња
сикативи за боје [агенси за сушење]
мастила за обраду коже
премази [боје]
фиксири [лакови]
чађ [пигмент]
Страна 29 од 310
Класа
Број
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
020074
020075
020076
020077
020077
020078
020079
020080
020081
020082
020082
020083
020085
020086
020087
020087
020088
020089
020089
020090
02
02
020091
020092
02
020093
02
02
02
02
02
02
02
02
020094
020095
020095
020096
020098
020098
020099
020100
6. новембар 2013
Енглески
Српски
yellowwood [colorant]
glazes [paints, lacquers]
gamboge for painting
gum-lac
shellac
gum resins
anti-rust greases
engraving ink
zinc oxide [pigment]
preservative oils for wood
oils for the preservation of wood
anti-rust oils
fireproof paints
indigo [colorant]
binding preparations for paints
agglutinants for paints
colorants for liqueurs
litharge
orange lead
metals in powder form for
painters, decorators, printers and
artists
mastic [natural resin]
metal foil for painters, decorators,
printers and artists
anti-tarnishing preparations for
metals
protective preparations for metals
red lead
minium
paper for dyeing Easter eggs
annatto [dyestuffs]
annotto [dyestuffs]
saffron [colorant]
sandarac
жуто дрво [боја]
глазуре [боје, лакови]
гумигут, жута смола за сликање
шелак, гумени лак
шелак, гумени лак
гумене смоле
анти-корозионе масти
мастила за гравуру
цинк оксид [пигмент]
уља намењена за заштиту дрвета
уља за заштиту дрвета
анти-корозиона уља
боје отпорне на ватру
индиго [боја]
везивни препарати за боје
везивни препарати за боје
боје за ликере
оловна глеђ
нарандзасти олово оскид
метали у облику пудера за сликаре,
декоратере, штампаре и уметнике
мастика [природна смола]
металне фолије за сликаре,
декоратере, штампаре и уметнике
препарати против тамњења за метале
заштитна средства за метале
црвено олово
минијум боја
папир за бојење ускршњих јаја
анато [боје]
аното [боје]
шафрон [боја]
сандарак
Страна 30 од 310
Класа
Број
02
02
02
02
020101
020102
020106
020107
02
02
02
02
02
02
02
02
020108
020109
020110
020111
020111
020112
020112
020113
02
02
02
02
02
02
020114
020115
020121
020121
020122
020123
Енглески
Српски
soot [colorant]
sumac for varnishes
titanium dioxide [pigment]
anti-rust preparations [for
preservation]
primers
whites [colorants or paints]
whitewash
coloring [colouring] wood
dyewood
wood dyestuffs
dyewood extracts
carbonyl [wood preservative]
гар [боја]
сумак за лакове
титанијум диоксид [пигмент]
анти-корозивни препарати [за
заштиту]
основни слој боје или апретуре
белила [боје]
кречно млеко
боје добијене из дрвета
боје добијене из дрвета
екстракти боје из дрвета
екстракти боје из дрвета
карбонил [средство за заштиту
дрвета]
копал лак
лакови
мастило [тонери] за фотокопире
тонери [мастило] за фотокопире
антивегетативне боје
кертриџи са тонером, пуњени, за
штампаче и фотокопир уређаје
терпентин [разређивач за боје]
закрпе оштећења код боје које се могу
одлепити
лепак за причвршћивање перике
камен за глачање
препарати за брушење
препарати за оштрење
камен за бријање [антисептички]
бадемово уље
бадемов сапун
ћилибар [парфем]
штирак за сјај веша
штирак за прање веша
штирак за веш
02
02
copal varnish
lacquers
ink [toner] for photocopiers
toners [ink] for photocopiers
anti-fouling paints
toner cartridges, filled, for
printers and photocopiers
020124 turpentine [thinner for paints]
020125 repositionable paint patches
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030001
030002
030003
030003
030005
030006
030007
030008
030009
030010
030010
6. новембар 2013
adhesives for affixing false hair
smoothing stones
grinding preparations
sharpening preparations
shaving stones [astringensts]
almond oil
almond soap
amber [perfume]
starch glaze for laundry purposes
starch for laundry purposes
laundry starch
Страна 31 од 310
Класа
Број
Енглески
03
030011 jewellers' rouge
03
030011 polishing rouge
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030012
030013
030014
030015
030016
030017
030018
030019
030019
03
03
03
03
03
03
030020
030021
030022
030023
030023
030025
03
03
03
03
03
03
03
030026
030027
030028
030028
030029
030030
030031
03
03
03
03
03
03
030032
030032
030033
030034
030035
030036
6. новембар 2013
soap
soap for brightening textile
laundry blueing
badian essence
cosmetic preparations for baths
shaving soap
lipsticks
swabs [toiletries]
cotton sticks for cosmetic
purposes
beauty masks
bergamot oil
whiting
cream for whitening the skin
skin whitening creams
leather bleaching preparations
bleaching salts
bleaching soda
laundry bleaching preparations
laundry bleach
laundry glaze
scented wood
mouth washes, not for medical
purposes
nail varnish
nail polish
make-up preparations
hair lotions
carbides of metal [abrasives]
silicon carbide [abrasive]
Српски
јувелирска црвена [прах за полирање
метала]
црвенило за полирање [прах за
полирање метала]
сапун
сапун за избељивање текстила
плавило за веш
етерично уље аниса
козметички препарати за купање
сапун за бријање
ружеви за усне
памучни штапићи за козметичке сврхе
памучни штапићи за козметичку
употребу
козметичке маске
бергамот уље
бела креда
креме за бељење коже
креме за избељивање коже
препарати за избељивање кожних
производа
соли за избељивање
сода за избељивање
препарати за бељење веша
белила за веш
глазуре за перионице
миришљаво дрво
препарати за испирање уста, који нису
медицински
лак за нокте
лак за нокте
препарати за шминкање
лосиони за косу
карбиди метала [абразиви]
силикон карбид [абразив]
Страна 32 од 310
Класа
Број
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030037
030038
030039
030040
030040
030041
030041
030042
030043
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030044
030045
030046
030047
030048
030049
030050
030051
030052
030052
030053
030053
030054
030055
030056
030058
030060
030061
030061
03
03
03
03
03
030062
030063
030064
030065
030066
6. новембар 2013
Енглески
Српски
essential oils of cedarwood
volcanic ash for cleaning
shoe cream
hair dyes
hair colorants
hair waving preparations
waving preparations for the hair
false eyelashes
cosmetic preparations for
eyelashes
furbishing preparations
polishing preparations
shoe wax
polish for furniture and flooring
shining preparations [polish]
shoemakers' wax
cobblers' wax
laundry wax
mustache wax
moustache wax
floor wax
parquet floor wax
polishing wax
tailors' wax
essential oils of lemon
eau de Cologne
colorants for toilet purposes
leather preservatives [polishes]
preservatives for leather [polishes]
етерична уља кедровог дрвета
вулкански пепео за чишћење
креме за ципеле
боје за косу
боје за косу
препарати за коврџање косе
препарати за коврџање косе
вештачке трепавице
козметички препарати за трепавице
препарати за чишћење, полирање
препарати за полирање
восак за ципеле
полири за намештај и подове
препарати за сјај [полири]
обућарски восак
шустерски восак
восак за веш
восак за бркове
восак за бркове
восак за подове
восак за паркет
восак за полирање
кројачки восак
етерична уља лимуна
колоњска вода
боје за тоалетну употребу
препарати за заштиту коже[полирање]
препарати за очување коже
[полирање]
corundum [abrasive]
корунд [абразив]
cosmetics for animals
козметика за животиње
cosmetic kits
козметички сетови
cosmetics
козметика
cotton wool for cosmetic purposes памучна вуна за козметичку употребу
Страна 33 од 310
Класа
Број
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030067
030068
030069
030070
030071
030072
030073
030074
030074
030075
03
03
030076
030077
03
03
030078
030079
03
03
030080 disinfectant soap
030081 scale removing preparations for
household purposes
030082 diamantine [abrasive]
030083 antistatic preparations for
household purposes
030084 emery paper
030085 lacquer-removing preparations
030086 emery cloth
030087 colour-removing preparations
030087 color-removing preparations
030088 varnish-removing preparations
030089 potassium hypochloride
030089 Javelle water
030090 lavender water
030091 scented water
030092 toilet water
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
6. новембар 2013
Енглески
Српски
cleaning chalk
stain removers
cosmetic pencils
polishing creams
cosmetic creams
washing soda, for cleaning
pastes for razor strops
creams for leather
waxes for leather
detergents other than for use in
manufacturing operations and for
medical purposes
scouring solutions
degreasers other than for use in
manufacturing processes
make-up removing preparations
dentifrices
креда за чишћење
препарати за уклањање мрља
козметичке оловке
креме за полирање
козметичке креме
сода за прање, чишћење
пасте за бријање
креме за кожне производе
восак за кожне производе
детерџенти који нису за употребу у
производним процесима и
медицинску употребу
раствори за чишћење
размашћивачи, који нису за употребу
у процесу производње
препарати за уклањање шминке
средства за чишћење зуба [пасте,
гелови, течности]
дезинфекциони сапун
препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству
дијамантин, боракс [арбазив]
антистатички препарати за кућну
употребу
шмиргл папир
препарати за уклањање лака
шмиргл платно
препарати за уклањање боје
препарати за уклањање боје
одстрањивачи лака
калијум хипохлорид
жавелова вода
вода од лаванде
миришљаве воде
тоалетне воде
Страна 34 од 310
Класа
Број
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030093
030094
030095
030096
030096
030097
030098
030098
030099
030100
030100
030101
030102
030104
030105
030106
03
030107
03
03
03
030107
030108
030109
03
03
03
030110
030111
030112
03
03
03
03
03
03
03
03
030113
030114
030115
030116
030117
030118
030119
030120
6. новембар 2013
Енглески
Српски
quillaia bark for washing
emery
incense
depilatory preparations
depilatories
depilatory wax
laundry soaking preparations
preparations for soaking laundry
ethereal essences
essential oils
ethereal oils
extracts of flowers [perfumes]
make-up
cleaning preparations
bases for flower perfumes
fumigation preparations
[perfumes]
flavourings for cakes [essential
oils]
cake flavourings [essential oils]
gaultheria oil
petroleum jelly for cosmetic
purposes
geraniol
greases for cosmetic purposes
hydrogen peroxide for cosmetic
purposes
heliotropine
oils for cosmetic purposes
jasmine oil
lavender oil
oils for cleaning purposes
oils for perfumes and scents
rose oil
oils for toilet purposes
кора квилајле за прање
шмиргла
тамјан
препарати за депилацију
депилатори
восак за депилацију
препарати за натапање у перионицама
препарати за натапање у перионицама
етеричне есенције
етерична уља
етарска уља
екстракти цвећа [парфеми]
шминка
препарати за чишћење
базе за парфеме на бази цвећа
фумигацијска средства [парфеми]
ароме за колаче [етерична уља]
ароме за колаче [етерична уља]
гвалтеријино уље
желе од петролеја за козметичку
употребу
гераниол
масти за козметичку употребу
хидроген пероксид за козметичку
употребу
хелиотропин
уља за козметичку употребу
јасминово уље
уље од лаванде
уља за чишћење
уља за парфеме и мирисе
ружино уље
тоалетна уља
Страна 35 од 310
Класа
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Број
Енглески
Српски
јонин [парфимеријски]
лосиони за козметичку употребу
млеко за чишћење за тоалетну
употребу
препарати за прање
030124 laundry preparations
козметички препарати
030125 toiletries
течности за чишћење ветробрана
030126 windshield cleaning liquids
030126 windscreen cleaning liquids
течности за чишћење ветробранских
стакала
030127 smoothing preparations [starching] препарати за штиркање
мирисна мента [етерично уље]
030128 mint essence [essential oil]
мента за парфимеријске производе
030129 mint for perfumery
медицински сапун
030130 medicated soap
козметика за обрве
030131 eyebrow cosmetics
мошус [парфимерија]
030132 musk [perfumery]
030133 neutralizers for permanent waving неутрализатори за трајно коврдзање
косе
шампони
030134 shampoos
парфеми
030135 perfumes
вештачки нокти
030136 false nails
030137 nail care preparations
препарати за негу ноктију
препарати за чишћење тапета
030138 wallpaper cleaning preparations
папир за полирање
030139 polishing paper
папир са песком, шмиргле
030140 sandpaper
030140 glass paper
стаклени папир, шмиргла
парфимерија
030141 perfumery
030142 cosmetic preparations for skin care козметички препарати за негу коже
сапун против знојења ногу
030143 soap for foot perspiration
030144 polishing stones
камен за полирање
камен пловућац
030145 pumice stone
помаде за козметичку употребу
030146 pomades for cosmetic purposes
пудер за шминкање
030147 make-up powder
030148 shaving preparations
препарати за бријање
дезодирајући сапун
030149 deodorant soap
кесице са мирисом за рубље
030150 sachets for perfuming linen
030121 ionone [perfumery]
030122 lotions for cosmetic purposes
030123 cleansing milk for toilet purposes
6. новембар 2013
Страна 36 од 310
Класа
Број
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
030151
030152
030152
030153
030154
030155
030156
030157
030158
030159
030160
030160
030161
030162
030163
030164
030165
030166
030167
03
030167
03
03
030168
030169
03
03
030170
030171
03
03
030172
030173
03
030173
03
030173
6. новембар 2013
Енглески
Српски
safrol
cakes of soap
cakes of toilet soap
soda lye
eyebrow pencils
talcum powder, for toilet use
cosmetic dyes
turpentine, for degreasing
oil of turpentine for degreasing
terpenes [essential oils]
abrasive cloth
sandcloth
glass cloth
antiperspirants [toiletries]
antiperspirant soap
tripoli stone for polishing
abrasives *
abrasive paper
volatile alkali [ammonia]
[detergent]
ammonia [volatile alkali]
[detergent]
alum stones [astringents]
almond milk for cosmetic
purposes
rust removing preparations
sun-tanning preparations
[cosmetics]
aromatics [essential oils]
flavourings for beverages
[essential oils]
flavorings [flavourings] for
beverages [essential oils]
flavorings for beverages [essential
oils]
сафрол
комади тоалетног сапуна
комади сапуна
каустична сода
оловке за извлачење обрва
талк пудер, за тоалетну употребу
козметичке боје
терпентин, за одмашћивање
терпентинско уље, за одмашћивање
терпен [етерично уље]
абразивне тканине
крпе за полирање
стаклено платно, шмиргле
препарати против знојења
сапун против знојења
триполи камен за полирање
абразиви
абразивни папир
испарљиви алкали [амонијака]
[детерџент]
амонијак [испарљиви алкали]
[детерџент]
стипса, алаум [адстрингенс]
бадемово млеко за козметичку
употребу
препарати за уклањање рђе
препарати за сунчање [козметички]
ароматична уља [етерична уља]
ароме за пића [етерична уља]
аромати за пића [етерична уља]
ароме за пића [етерична уља]
Страна 37 од 310
Класа
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Број
Енглески
030174 color- [colour-] brightening
chemicals for household purposes
[laundry]
030174 colour-brightening chemicals for
household purposes [laundry]
030174 color-brightening chemicals for
household purposes [laundry]
030175 bath salts, not for medical
purposes
030176 beard dyes
030177 cosmetic preparations for
slimming purposes
030178 adhesives for affixing false
eyelashes
030179 paint stripping preparations
030180 deodorants for human beings or
for animals
030181 decorative transfers for cosmetic
purposes
030191 astringents for cosmetic purposes
030192 bleaching preparations
[decolorants] for cosmetic
purposes
030193 fabric softeners for laundry use
03
03
030194 preparations for cleaning dentures
030195 preparations for unblocking drain
pipes
030196 shampoos for pets
030197 tissues impregnated with cosmetic
lotions
030198 denture polishes
030199 adhesives for cosmetic purposes
03
03
03
030200 after-shave lotions
030201 hair spray
030202 mascara
03
03
6. новембар 2013
Српски
хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству [прање веша]
хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству [прање веша]
хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству [прање веша]
соли за купање које нису за
медицинску употребу
боје за браду
козметички препарати мршављење
лепак за причвршћивање вештачких
трепавица
препарати за уклањање боја
дезодоранси за људе или животиње
декоративне налепнице за козметичку
употребу
адстрингентна средства
препарати за бељење [скидање боје]
за козметичку употребу
оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама
препарати за чишћење протеза
препарати за чишћење одводних цеви
шампони за кућне љубимце
марамице натопљене са козметичким
лосионима
препарати за полирање протеза
средства за лепљење за козметичку
употребу
лосиони после бријања
лакови за косу
маскаре
Страна 38 од 310
Класа
Број
03
03
03
03
030203
030204
030205
030206
03
03
03
030207
030208
030209
03
03
030210
030211
03
030212
03
030212
03
03
030213
030214
03
03
03
03
030215
030216
030217
030218
03
030219
03
030220
03
03
030221
030221
03
030222
03
03
030223
030224
6. новембар 2013
Енглески
Српски
potpourris [fragrances]
breath freshening sprays
dry-cleaning preparations
floor wax removers [scouring
preparations]
non-slipping wax for floors
non-slipping liquids for floors
canned pressurized air for
cleaning and dusting purposes
dental bleaching gels
cloths impregnated with a
detergent for cleaning
preparations to make shiny the
leaves of plants
preparations to make the leaves of
plants shiny
joss sticks
drying agents for dishwashing
machines
air fragrancing preparations
breath freshening strips
deodorants for pets
douching preparations for
personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]
aloe vera preparations for
cosmetic purposes
massage gels other than for
medical purposes
lip glosses
balms other than for medical
purposes
balms other than for medical
purposes
dry shampoos
nail art stickers
потпури [угодни мириси]
спрејеви за освежавање даха
препарати за хемијско чишћење
одстрањивачи воска са пода [средства
за одстрањивање]
неклизајући восак за подове
неклизајуће течности за подове
конзервиран под притиском ваздух за
чишћење и уклањање прашине
гелови за избељивање зуба
крпе намочене детерџентом за
чишћење
препарати за сјај лишћа биљака
препарати за сјај лишћа биљака
мирнисни штапићи
средства за сушење судова у
машинама за судове
препарати за парфимисање ваздуха
траке за освежавање даха
дезодоранси за кућне љубимце
препарати за туширање за личну
хигијену и лично дезодорисање
[тоалетне потребе]
препарати од алое вере за козметичке
намене
гелови за масажу који нусу за
медицинску употребу
сјајеви за усне
балзами, осим за медицинске намене
балзами, осим за медицинске сврхе
шампони за суво прање косе
декоративне налепнице за нокте
Страна 39 од 310
Класа
Број
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
030225
030226
030227
030228
040001
040002
040003
040004
040005
040006
040007
040008
040009
04
04
04
040010 Christmas tree candles
040011 grease for arms [weapons]
040012 dust binding compositions for
sweeping
040013 firewood
040014 charcoal [fuel]
040015 candles
040015 tapers
040016 coal briquettes
040017 blocks of peat [fuel]
040017 peat briquettes [fuel]
040018 wood briquettes
040019 combustible briquettes
040020 vaporized fuel mixtures
040021 carnauba wax
040022 ceresine
040023 coal
040024 peat [fuel]
040025 fuel
040026 grease for shoes
040026 grease for boots
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
6. новембар 2013
Енглески
Српски
sunscreen preparations
essential oils of citron
henna [cosmetic dye]
shoe polish
beeswax
methylated spirit
alcohol [fuel]
fuel with an alcoholic base
paper spills for lighting
wood spills for lighting
firelighters
anthracite
non-slipping preparations for belts
препарати за сунчање
етерично уље лимуна
кана [козметичка боја]
средства за чишћење обуће
пчелињи восак
шпиритус од метил алкохола
алкохол [гориво]
горива на бази алкохола
папирне траке за потпаљивање ватре
дрвени опиљци за потпаљивање ватре
потпаљивачи
антрацит
препарати против проклизавања
каишева, ремења
свећице за божићне јелке
масти за оружје
препарати за везивање прашине за
чишћење
огревно дрво
дрвени угаљ [гориво]
свеће
свеће
брикети угља
брикети од тресета [гориво]
брикети од тресета [гориво]
дрвени брикети
брикети за сагоревање
мешавина испарљивих горива
восак карнауба палме
цересин восак
угаљ
тресет [горива]
горива
масти за ципеле
масти за чизме
Страна 40 од 310
Класа
Број
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
040027
040028
040029
040030
040031
040032
040033
040034
040035
040036
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
040037
040038
040039
040040
040041
040042
040043
040043
040044
040045
040046
040047
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
040048
040048
040049
040050
040051
040052
040053
040054
040055
040056
040057
6. новембар 2013
Енглески
Српски
wax [raw material]
belting wax
illuminating wax
industrial wax
coke
mineral fuel
grease for belts
grease for leather
industrial grease
oils for releasing form work
[building]
tallow
dust removing preparations
illuminating grease
gas for lighting
lighting fuel
lubricating oil
petrol
benzine
petroleum ether
ligroin
wicks for candles
petroleum jelly for industrial
purposes
diesel oil
gas oil
fuel gas
oil-gas
gasoline
lubricating graphite
coal tar oil
coal naphtha
oil for the preservation of masonry
moistening oil
fish oil, not edible
восак [непрерађен]
восак за ремење
восак за осветљавање
индустријски восак
кокс
минерална горива
масти за ремење
масти за производе од коже
индустријске масти
уља за уклањање оплате [грађевинска]
говеђи лој
препарати за уклањање прашине
масти за осветљавање
гас за осветљавање
гориво за осветљавање
уље за подмазивање
бензин
бензин
нафтни етар
лигроин
фитиљи за свеће
желе од петролеја за индустријску
употребу
дизел уље
гасно уље
плинско гориво
плинско уље
бензин
графит за подмазивање
уља од угљеног катрана
угљена нафта
уља за конзервирање грађевина
уље за влажење
рибље уље, нејестиво
Страна 41 од 310
Класа
04
Број
Енглески
препарати сојиног уља за
одмашћивање кухињског посуђа
керозин
масти за подмазивање
фитиљи за лампе
лигнит
мазива
мазут
уље репе за индустријску употребу
нафта
коштано уље за индустријску
употребу
oleine
олеин
ozocerite [ozokerite]
озокерит [озоцерит]
paraffin
парафин
petroleum [raw or refined]
петролеј [прерађен или непрерађен]
coal dust [fuel]
угљена прашина [гориво]
stearine
стеарин
wool grease
вунена маст
lanolin
ланолин
sunflower oil for industrial
сунцокретово уље за индустријску
purposes
примену
nightlights [candles]
ноћна расвета [свеће]
xylol
ксилол
xylene
ксилен
dust laying compositions
смеше за везивање прашине
textile oil
уља за текстил
carburants
погонско гориво
motor fuel
моторно гориво
benzene
бензен
benzol
бензол
fuel oil
уље за ложење
combustible oil
уље за сагоревање
additives, non-chemical, to motor- додаци, који нису хемикалије, за
fuel
моторна горива
04
04
04
04
04
04
04
04
04
040058 soya bean oil preparations for nonstick treatment of cooking utensils
040059 kerosene
040060 lubricating grease
040061 lamp wicks
040062 lignite
040063 lubricants
040064 mazut
040065 rape oil for industrial purposes
040066 naphta
040067 bone oil for industrial purposes
04
04
04
04
04
04
04
04
04
040068
040069
040070
040071
040072
040073
040074
040074
040075
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
040076
040077
040078
040079
040080
040081
040081
040082
040083
040084
040084
040085
6. новембар 2013
Српски
Страна 42 од 310
Класа
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
040086 preservatives for leather [oils and
greases]
040087 industrial oil
040088 solidified gas [fuel]
040088 solidified gases [fuel]
040089 castor oil for technical purposes
040090 oil for the preservation of leather
040101 cutting fluids
040102 oils for paints
040103 producer gas
040104 motor oil
040105 perfumed candles
040106 electrical energy
040107 ethanol [fuel]
040108 tinder
050001 dental abrasives
050002 aconitine
050003 adhesives for dentures
050005 air purifying preparations
050006 albuminous foodstuffs for
medical purposes
050007 albuminous preparations for
medical purposes
050008 medicinal alcohol
050009 aldehydes for pharmaceutical
purposes
050010 alloys of precious metals for
dental purposes
050012 dental amalgams
050013 starch for dietetic or
pharmaceutical purposes
050015 anti-rheumatism bracelets
050016 anti-rheumatism rings
050017 anaesthetics
050018 dill oil for medical purposes
6. новембар 2013
Српски
средства за заштиту коже [уља и
масти]
индустријска уља
згуснути гас [гориво]
згуснути гас [гориво]
рицинусово уље за техничке сврхе
уље за конзервисање коже
течности за сечење
уља за боје
нискокалорични плин
моторна уља
мирисне свеће
електрична енергија
етанол [гориво]
матаријал за паљење ватре
стоматолошки абразиви
аконитин
лепкови за протезе
препарати за пречишћавање ваздуха
албумински додаци храни за
медицинску употребу
албумински препарати за медицинску
употребу
медицински алкохол
алдехиди за фармацеутску употребу
легуре племенитих метала за употребу
у стоматологији
зубарски амалгами
скроб за дијететске или фармацеутске
потребе
антиреуматске наруквице
антиреуматско прстење
анестетици
уље коморача за медицинску употребу
Страна 43 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050019 adhesive plasters
050019 sticking plasters
050020 angostura bark for medical
purposes
050021 preparations for destroying
noxious animals
050022 asthmatic tea
050023 frostbite salve for pharmaceutical
purposes
050025 hemorrhoid preparations
050025 haemorrhoid preparations
050026 preparations for destroying dry rot
fungus
050027 articles for headache
050028 mothproofing preparations
050029 antiparasitic preparations
050030 antiseptics
050031 antiseptic cotton
050032 anti-uric preparations
050033 wart pencils
050034 aseptic cotton
050035 fly catching paper
050036 bacteriological culture mediums
050036 media for bacteriological cultures
050036 bouillons for bacteriological
cultures
050037 bacteriological preparations for
medical and veterinary use
050038 bacterial poisons
050039 bacterial preparations for medical
and veterinary use
050040 corn rings for the feet
050041 bath preparations, medicated
050042 salts for mineral water baths
050043 oxygen baths
050044 sea water for medicinal bathing
6. новембар 2013
Српски
фластери
фластери
ангостурска кора за медицинске сврхе
препарати за уништавање
животињских штеточина
чај за асматичаре
мелем против промрзлина за
фармацеутске сврхе
препарати за хемороиде
препарати за хемороиде
препарати за уништавање сувих
трулих гљива
производи против главобоље
препарати за заштиту од мољаца
антипаразитски препарати
антисептици
антисептички памук, вата
анти-уринарни препарати
оловка против брадавица
асептични памук
папир за хватање мува
средине за бактериолошке културе
средина за бактериолошке културе
подлоге за бактериолошке културе
бактериолошки препарати за
медицинску и ветеринарску употребу
бактеријски отрови
бактеријски препарати за употребу у
медицини и ветерини
прстенови за жуљеве на ногама
препарати за купање, медицински
соли за купке од минералне воде
купке од кисеоника
морска вода за медицинске купке
Страна 44 од 310
Класа
05
Број
Енглески
05
05
05
05
050045 therapeutic preparations for the
bath
050046 balsamic preparations for medical
purposes
050049 bandages for dressings
050050 balms for medical purposes
050051 cattle washes
050052 biocides
050053 bismuth preparations for
pharmaceutical purposes
050054 Goulard water
050054 lead water
050055 insecticides
050056 charcoal for pharmaceutical
purposes
050057 candy, medicated
050058 medicinal mud
050058 medicinal sediment [mud]
050059 mud for baths
050060 bracelets for medical purposes
050061 preparations for the treatment of
burns
050062 cachou for pharmaceutical
purposes
050063 preparations for callouses
050064 calomel
050065 powder of cantharides
050066 rubber for dental purposes
050067 syrups for pharmaceutical
purposes
050068 capsules for medicines
050069 pharmaceutical preparations
050070 poultices
050071 belts for sanitary napkins [towels]
05
050072 wadding for medical purposes
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
6. новембар 2013
Српски
терапеутски препарати за купање
препарати за балсамовање за
медицинску употребу
завоји за превијање
мелеми за медицинску употребу
купке за стоку
биоциди
бизмутски препарати за фармацеутску
употребу
голард вода, оловна
оловна вода
инсектициди
дрвени угаљ за фармацеутску
употребу
бонбоне, медицинске
медицинско блато
медицински талог [блато]
блато за купање
наруквице за медицинску употребу
препарати за лечење опекотина
бомбоне за освежавање даха за
употребу у фармацији
препарати против жуљева
живин хлорид
прашак од кантариде
гума за зубарску употребу
сирупи за фармацеутску употребу
капсуле за лекове
фармацеутски препарати
кашне облоге
појасеви за хигијенске улошке
[пешкире]
вата за медицинску употребу
Страна 45 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050073 lint for medical purposes
050074 preparations of lime for
pharmaceutical purposes
050075 dog washes
050076 repellents for dogs
050077 chemico-pharmaceutical
preparations
050078 surgical cloth [tissues]
050078 surgical tissues
050079 hydrated chloral for
pharmaceutical purposes
050080 chloroform
050081 tobacco-free cigarettes for
medical purposes
050082 dental cements
050083 cement for animal hooves
050084 molding wax for dentists
050084 moulding wax for dentists
050085 fumigating sticks
050085 fumigating pastilles
050086 cocaine
050087 antiparasitic collars for animals
050088 collyrium
050089 compresses
050090 vitamin preparations
050091 chemical conductors for
electrocardiograph electrodes
050092 condurango bark for medical
purposes
050093 medicines for alleviating
constipation
050094 solutions for contact lenses
050094 solutions for use with contact
lenses
050095 chemical contraceptives
6. новембар 2013
Српски
газа за медицинску употребу
препарати од креча за фармацеутске
намене
купке за псе
репеленти за псе
хемијско-фармацеутски препарати
хируршка платна [тканине]
хируршке марамице
хидрирани хлор за фармацеутску
употребу
хлороформ
цигарете без дувана за медицинску
употребу
зубарски цемент
цемент за животињска копита
стоматолошки восак за моделирање
стоматолошки восак за моделирање
штапићи за кађење
пастиле за кађење
кокаин
антипаразитске огрлице за животиње
средства за испирање очију
компресе [завоји]
витамински препарати
хемијски проводници за
електрокардиографске електроде
кора биљке кондуранго за медицинску
употребу
лекови за ублажавање стомачног
затвора
раствори за контактна сочива
раствори за употребу са контактним
сочивима
хемијска контрацептивна средства
Страна 46 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050096 radiological contrast substances
for medical purposes
050098 corn remedies
050099 cotton for medical purposes
050100 sunburn preparations for
pharmaceutical purposes
050101 headache pencils
050102 caustic pencils
050103 chilblain preparations
050104 hemostatic pencils
050104 haemostatic pencils
050105 croton bark
050106 curare
050107 vaccines
050108 detergents for medical purposes
050109 decoctions for pharmaceutical
purposes
050110 teeth filling material
050111 dental impression materials
050112 dental lacquer
050113 dental mastics
050114 dressings, medical
050115 porcelain for dental prostheses
050116 preparations to facilitate teething
050117 depuratives
050118 disinfectants for hygiene purposes
050119 deodorants, other than for human
beings or for animals
050120 preparations for destroying mice
050121 diabetic bread adapted for
medical use
050122 digestives for pharmaceutical
purposes
050123 digitalin
050124 analgesics
6. новембар 2013
Српски
радиолошке контрастне супстанце за
медицинску употребу
лекови за курје очи
памук за медицинску употребу
препарати против опекотина од сунца
за фармацеутску употребу
оловке против главобоље
каустичне оловке
препарати за промрзлине
хемостатичке оловке
хемостатичке оловке
кора кротона
кураре
вакцине
детерџенти за медицинску употребу
декокти, увари за фармацеутску
употребу
материјал за пуњење зуба
материјали за узимање отисака зуба
зубарски лак
зубарска мастика
завоји, медицински
порцелан за зубне протезе
препарати за олакшање раста зуба
средства за чишћење
дезинфекциона средства за хигијенске
сврхе
дезодоранти, који нису за људе и
животиње
препарати за уништавање мишева
хлеб за дијабетичаре прилагођен за
медицинску употребу
средства за варење за медицинску
употребу
дигиталин
аналгетици
Страна 47 од 310
Класа
Број
Енглески
05
05
050125 drugs for medical purposes
050126 medicine cases, portable, filled
05
050127 magnesia for pharmaceutical
purposes
050128 melissa water for pharmaceutical
purposes
050129 mineral waters for medical
purposes
050130 mineral water salts
050131 thermal water
050132 barks for pharmaceutical purposes
050133 elixirs [pharmaceutical
preparations]
050134 solvents for removing adhesive
plasters
050135 anticryptogamic preparations
050136 vulnerary sponges
050137 salts for medical purposes
050138 esters for pharmaceutical purposes
050139 ethers for pharmaceutical purposes
050140 surgical dressings
050141 eucalyptol for pharmaceutical
purposes
050142 eucalyptus for pharmaceutical
purposes
050143 purgatives
050143 evacuants
050144 flour for pharmaceutical purposes
050144 meal for pharmaceutical purposes
050145 lacteal flour for babies
050146 febrifuges
050147 fennel for medical purposes
050148 medicinal infusions
050149 medicinal tea
050150 cod liver oil
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
6. новембар 2013
Српски
лекови за медицинску употребу
торбе са лековима, преносиве,
напуњене [приручне апотеке]
магнезијум за фармацеутску употребу
вода матичњака за фармацеутску
употребу
минералне воде за медицинску
употребу
соли минералне воде
термална вода
кора дрвета за фармацеутску употребу
еликсири [фармацеутски препарати]
раствори за одстрањивање фластера
антикриптогамни препарати
сунђери за ране
соли за медицинску употребу
естри за фармацеутску употребу
етри за фармацеутску употребу
хируршки завоји
еукалиптол за фармацеутску употребу
еукалиптус за фармацеутску употребу
пургативи [средства за чишћење]
средства за чишћење
брашно за фармацеутску употребу
брашно за фармацеутску употребу
млеко у праху за бебе
лекови против грознице
коморач за медицинску употребу
медицинске инфузије
медицински чај
уље из јетре бакалара
Страна 48 од 310
Класа
05
05
05
Број
Енглески
05
050151 fungicides
050152 nervines
050153 guaiacol for pharmaceutical
purposes
050154 anthelmintics
05
05
05
05
05
050154
050155
050156
050157
050158
05
05
05
05
050159
050160
050161
050162
05
050162
05
05
05
05
050163
050164
050165
050166
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
050167
050168
050168
050169
050169
050170
050171
050172
050174
050175
050176
6. новембар 2013
vermifuges
gauze for dressings
laxatives
gelatine for medical purposes
gentian for pharmaceutical
purposes
germicides
glycerophosphates
gum for medical purposes
flaxseed for pharmaceutical
purposes
linseed for pharmaceutical
purposes
greases for medical purposes
greases for veterinary purposes
milking grease
chemical preparations for the
diagnosis of pregnancy
medicinal oils
hematogen
haematogen
haemoglobin
hemoglobin
medicinal herbs
hormones for medical purposes
mustard oil for medical purposes
hydrastine
hydrastinine
absorbent wadding
Српски
фунгициди
лекови за нерве
гвајакол за фармацеутску употребу
средства за одстрањивање цревних
глиста
средства против цревних глиста
газа за превијање
лаксативи
желатин за медицинску употребу
горчица за фармацеутску употребу
гермициди
глицерофосфати
гума за медицинске сврхе
ланено семе за фармацеутске намене
семе лана за медицинску употребу
масти за медицинску употребу
масти за ветеринарску употребу
млечне масти
хемијски препарати за утврђивање
трудноће
медицинска уља
хематогени
хематоген
хемоглобин
хемоглобин
лековите биљке
хормони за медицинску употребу
уље слачице за медицинску употребу
хидрастин
хидрастинин
упијајућа вата
Страна 49 од 310
Класа
Број
05
05
05
05
05
050176
050177
050178
050179
050180
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Енглески
absorbent cotton
semen for artificial insemination
insect repellents
tincture of iodine
peptones for pharmaceutical
purposes
050181 iodoform
050182 Irish moss for medical purposes
050183 jalap
050184 jujube, medicated
050185 liquorice for pharmaceutical
purposes
050186 tobacco extracts [insecticides]
050187 milk ferments for pharmaceutical
purposes
050188 malted milk beverages for
medical purposes
050189 animal washes
050190 flaxseed meal for pharmaceutical
purposes
050190 linseed meal for pharmaceutical
purposes
050191 lotions for pharmaceutical
purposes
050192 milk sugar for pharmaceutical
purposes
050192 lactose for pharmaceutical
purposes
050193 larvae exterminating preparations
050194 yeast for pharmaceutical purposes
050195 slug exterminating preparations
050196 liniments
050197 lupulin for pharmaceutical
purposes
050198 chewing gum for medical purposes
6. новембар 2013
Српски
упијајући памук
семе за вештачку оплодњу
репеленти за инсекте
тинктура јода
пептони за фармацеутску употребу
јодоформ
ирска маховина за медицинску
употребу
јалапа
јојоба, лековита
сладић за фармацеутску употребу
екстракти дувана [инсектициди]
млечни ферменти за фармацеутску
употребу
пића од млечног слада за медицинску
употребу
купке за животиње
брашно од семена лана за
фармацеутске намене
брашно од семена лана за
фармацеутску употребу
лосиони за фармацеутске намене
млечни шећер за фармацеутске
намене
лактоза за фармацеутске намене
препарати за уништавање ларви
квасац за фармацеутску употребу
препарати за уништавање пужева
линименти [мелеми за масажу]
лупулин за фармацеутску употребу
жвакаћа гума за употребу у медицини
Страна 50 од 310
Класа
05
Број
Енглески
05
050199 mangrove bark for pharmaceutical
purposes
050200 sanitary panties
050200 sanitary pents
050200 sanitary knickers
050200 menstruation knickers
050201 mint for pharmaceutical purposes
050202 chemical preparations to treat
mildew
050203 malt for pharmaceutical purposes
050204 herbicides
050204 weedkillers
050204 preparations for destroying
noxious plants
050205 sulphur sticks [disinfectants]
05
05
05
05
05
05
050207
050208
050209
050210
050211
050212
05
050213
05
050213
05
050214
05
050214
05
05
05
05
050216
050217
050217
050218
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
6. новембар 2013
pomades for medical purposes
tinctures for medical purposes
serums
menthol
mercurial ointments
nutritive substances for
microorganisms
cultures of microorganisms for
medical and veterinary use
preparations of microorganisms
for medical and veterinary use
pastilles for pharmaceutical
purposes
lozenges for pharmaceutical
purposes
rat poison
fly glue
fly catching adhesives
fly destroying preparations
Српски
кора мангровог дрвета за
фармацеутску употребу
хигијенске гаћице
хигијенске, дубоке гаће, боксерице
хигијенске гаће
менструалне гаће
нана за фармацеутску употребу
хемијски препарати за третирање
буђи
слад за фармацеутску употребу
хербициди
препарати за уништавање корова
препарати за уништавање штетних
биљака
сумпорни штапићи [дезинфекциона
средства]
помаде за медицинску употребу
тинктуре за употребу у медицини
серуми
ментол
живина маст
хранљиве супстанце за
микроорганизме
културе микроорганизама за
медицинску и ветеринарску употребу
препарати од микроорганизама за
медицинску и ветеринарску употребу
пастиле за фармацеутску употребу
пастиле за фармацеутску употребу
отров за пацове
лепак за муве
лепак за муве
препарати за уништавање мува
Страна 51 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050219 mustard for pharmaceutical
purposes
050220 lotions for veterinary purposes
050221 myrobalan bark for
pharmaceutical purposes
050222 chemical preparations to treat
wheat blight [smut]
050222 chemical preparations to treat
wheat smut
050223 narcotics
050224 smelling salts
050225 ointments for pharmaceutical
purposes
050226 opiates
050227 opium
050228 opodeldoc
050229 organotherapy preparations
050229 opotherapy preparations
050230 dental amalgams of gold
050231 pectin for pharmaceutical purposes
050232 menstruation tampons
050232 sanitary tampons
050233 menstruation bandages
050233 sanitary pads
050234 sanitary towels
050234 sanitary napkins
050236 phenol for pharmaceutical
purposes
050237 paper for mustard poultices
050237 paper for mustard plasters
050238 parasiticides
050239 pharmaceutical preparations for
skin care
050240 herbal teas for medicinal purposes
050241 pharmaceutical preparations for
treating dandruff
6. новембар 2013
Српски
слачица за фармацеутску употребу
лосиони за ветеринарску употребу
кора миробалана за фармацеутску
употребу
хемијски препарати против житног
кукоља
хемијски препарати за лечење
пшенице
наркотици
миришљаве соли
помаде за фармацеутску употребу
опијати
опиум
оподелдок
органотерапијски препарати
опотерапијски препарат
зубни амалгами од злата
пектин за фармацеутску употребу
тампони за менструацију
хигијенски тампони
менструални завоји
санитарни улошци
санитарни пешкири
санитарне марамице
фенол за фармацеутску употребу
папир за облоге од слачице
папир за облоге од слачице
паразитициди
фармацеутски препарати за негу коже
биљни чајеви за медицинске сврхе
фармацеутски препарати за лечење
перути
Страна 52 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050242 pepsins for pharmaceutical
purposes
050243 cachets for pharmaceutical
purposes
050244 first-aid boxes, filled
050245 phosphates for pharmaceutical
purposes
050246 chemical preparations for treating
phylloxera
050247 remedies for foot perspiration
050248 blood plasma
050249 poisons
050251 potassium salts for medical
purposes
050252 pyrethrum powder
050253 quebracho for medical purposes
050254 quassia for medical purposes
050255 cinchona for medical purposes
050255 quinquina for medical purposes
05
050256 quinine for medical purposes
050257 chinoline for medical purposes
050258 radioactive substances for
medical purposes
050259 radium for medical purposes
050260 medicinal roots
050261 rhubarb roots for pharmaceutical
purposes
050262 tonics [medicine]
050263 bismuth subnitrate for
pharmaceutical purposes
050264 sarsaparilla for medical purposes
05
05
05
050265 blood for medical purposes
050266 leeches for medical purposes
050267 scapulars for surgical purposes
05
05
05
05
05
6. новембар 2013
Српски
пепсин за фармацеутску употребу
капсуле за фармацеутску употребу
кутије за прву помоћ, напуњене
фосфати за фармацеутску употребу
хемијски препарати за лечење
филоксере
лекови против знојења ногу
крвна плазма
отрови
калијумове соли за медицинску
употребу
пиретрум прах
квебрако за медицинску употребу
квасија за медицинску употребу
кинин за медицинску употребу
кининова кора за медицинску
употребу
кинин за медицинске намене
чинолин за медицинску употребу
радиоактивне супстанце за
медицинску употребу
радијум за медицинску употребу
медицинско корење
корен рабарбаре за фармацеутску
употребу
медицински тоници
субнитрати бизмута за фармацеутску
употребу
биљка сарсапарила за медицинску
употребу
крв за медицинску употребу
пијавице за медицинску употребу
рамени повези за хируршке намене
Страна 53 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
05
05
05
05
05
05
05
05
05
050268
050268
050269
050270
050271
050271
050272
050273
050274
tranquillizers
sedatives
ergot for pharmaceutical purposes
serotherapeutic medicines
mustard poultices
mustard plasters
soil-sterilising preparations
soporifics
sodium salts for medical purposes
05
05
05
05
05
05
05
05
050275
050276
050277
050278
050279
050280
050281
050282
05
050283
05
050284
05
05
05
05
05
050285
050286
050286
050287
050288
sterilising preparations
strychnine
styptic preparations
sugar for medical purposes
sulphonamides [medicines]
suppositories
tartar for pharmaceutical purposes
turpentine for pharmaceutical
purposes
oil of turpentine for
pharmaceutical purposes
thymol for pharmaceutical
purposes
remedies for perspiration
mothproofing paper
mothproof paper
veterinary preparations
vine disease treating chemicals
седативи
седативи
ергот за фармацеутску употребу
серотерапијски лекови
кашне облоге од слачице
мелеми од слачице
препарати за стерилизацију земље
успављујућа средства
натријумове соли за медицинску
употребу
препарати за стерилизацију
стрихнин
препарати за заустављање крварења
шећер за медицинску употребу
сулфонамиди [лекови]
чепићи
тартар за фармацеутску употребу
терпентин за фармацеутску употребу
05
05
05
050289 vermin destroying preparations
050290 vesicants
050291 acetates for pharmaceutical
purposes
050292 acids for pharmaceutical purposes
050294 adhesive bands for medical
purposes
05
05
6. новембар 2013
терпентинско уље за фармацеутску
употребу
тимол за фармацетску употребу
лекови против знојења
папир за заштиту од мољаца
папир за заштиту од мољаца
ветеринарски препарати
хемикалије за лечење болести винове
лозе
препарати за уништавање штеточина
везиканти
ацетати за употребу у фармацији
ациди за фармацеутске потребе
лепљиве врпце за медицинску
употребу
Страна 54 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050294 adhesive tapes for medical
purposes
050296 alkaloids for medical purposes
050297 dietetic foods adapted for medical
purposes
050298 food for babies
050299 aluminium acetate for
pharmaceutical purposes
050300 milk of almonds for
pharmaceutical purposes
050301 sunburn ointments
050302 bath salts for medical purposes
05
050303 stick liquorice for pharmaceutical
purposes
050304 bicarbonate of soda for
pharmaceutical purposes
050305 biological preparations for
medical purposes
050306 bromine for pharmaceutical
purposes
050307 dietetic beverages adapted for
medical purposes
050308 camphor oil for medical purposes
05
05
05
05
05
05
05
05
050309
050310
050311
050312
050313
050314
050315
050316
05
05
05
05
05
camphor for medical purposes
candy for medical purposes
carbolineum [parasiticide]
algicides
lecithin for medical purposes
gases for medical purposes
panty liners [sanitary]
royal jelly for pharmaceutical
purposes
050317 medical preparations for
slimming purposes
6. новембар 2013
Српски
лепљиве траке за медицинску
употребу
алкалоиди за медицинску употребу
дијететска храна прилагођена за
мединске намене
храна за бебе
алуминијум ацетат за фармацеутску
употребу
бадемово млеко за фармацеутску
употребу
масти против опекотина од сунца
соли за купање за медицинску
употребу
штапићи сладића за фармацеутску
употребу
сода бикарбона за фармацеутску
употребу
биолошки препарати за употребу у
медицини
бромин за фармацеутску употребу
дијететски напици прилагођени за
медицинску употребу
камфорово уље за медицинску
употребу
камфор за медицинску употребу
слаткиши за медицинску употребу
карболинеум [паразитицид]
алгициди
лецитин за медицинску употребу
гасови за медицинску употребу
хигијенски улошци за сваки дан
матични млеч за медицинску
медицински препарати за мршављење
Страна 55 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050318 cellulose esters for
pharmaceutical purposes
050319 caustics for pharmaceutical
purposes
050320 cellulose ethers for
pharmaceutical purposes
050321 by-products of the processing of
cereals for dietetic or medical
purposes
050322 dog lotions
050323 chemical preparations for
pharmaceutical purposes
050324 collodion for pharmaceutical
purposes
050325 cream of tartar for pharmaceutical
purposes
050326 creosote for pharmaceutical
purposes
050327 medicines for dental purposes
050328 medicines for human purposes
050329 medicines for veterinary purposes
050330 diagnostic preparations for
medical purposes
050331 glycerine for medical purposes
050332 medicinal drinks
050333 ferments for pharmaceutical
purposes
050334 flowers of sulphur for
pharmaceutical purposes
050335 formic aldehyde for
pharmaceutical purposes
050336 smoking herbs for medical
purposes
050337 fumigation preparations for
medical purposes
050338 gallic acid for pharmaceutical
purposes
6. новембар 2013
Српски
целулозни естри за фармацеутску
употребу
каустици за фармацеутску употребу
целулозни етри за фармацеутску
употребу
остаци од обраде житарица за
дијететску или медицинску намену
лосиони за псе
хемијски препарати за фармацеутску
употребу
колодион за фармацеутску употребу
тартар крем, за фармацеутску
употребу
креозот за фармацеутску употребу
лекови за зубарску употребу
лекови за људску употребу
лекови за ветеринарску употребу
дијагностички препарати за
медицинску употребу
глицерин за медицинску употребу
медицинска пића
ферменти за фармацеутску употребу
сумпор у праху за фармацеутску
употребу
форм-алдехид за фармацеутску
употребу
трава за пушење за медицинску
употребу
препарати за кађење за медицинску
употребу
галска киселина за фармацеутску
употребу
Страна 56 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050339 petroleum jelly for medical
purposes
050340 glucose for medical purposes
050341 gamboge for medical purposes
050342 gurjun [gurjon, gurjan] balsam for
medical purposes
050343 extracts of hops for
pharmaceutical purposes
050344 castor oil for medical purposes
05
050345 hydrogen peroxide for medical
purposes
050346 iodine for pharmaceutical
purposes
050347 iodides for pharmaceutical
purposes
050348 alkaline iodides for
pharmaceutical purposes
050349 isotopes for medical purposes
050350 dietetic substances adapted for
medical use
050351 napkins for incontinents
050361 biological preparations for
veterinary purposes
050362 chemical preparations for medical
purposes
050363 chemical preparations for
veterinary purposes
050364 chemical reagents for medical or
veterinary purposes
050365 contact lens cleaning preparations
05
05
05
05
05
050366
050367
050367
050368
050369
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
6. новембар 2013
diastase for medical purposes
dietary fiber
dietary fibre
enzymes for medical purposes
enzymes for veterinary purposes
Српски
нафтни желе [вазелин] за медицинску
употребу
глукоза за медицинску употребу
гумигут за фармацеутску употребу
гурјун [гурјон, гурјан] балзам за
медицинску употребу
екстракти хмеља за фармацеутску
употребу
рицинусово уље за медицинску
употребу
хидроген пероксид за медицинску
употребу
јод за фармацеутску употребу
јодиди за фармацеутску употребу
алкални јодиди за фармацеутску
употребу
изотопи за медицинску употребу
дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу
пелене за инконтиненцију
биолошки препарати за употребу у
ветерини
хемијски препарати за медицинску
употребу
хемијски препарати за ветеринарску
употребу
хемијски реагенси за медицинску или
ветеринарску употребу
препарати за чишћење контактних
сочива
дијастазе за медицинску употребу
биљна влакна, дијететска
биљна влакна, дијететска
ензими за медицинску употребу
ензими за ветеринарску употребу
Страна 57 од 310
Класа
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Број
Енглески
050370 enzyme preparations for medical
purposes
050371 enzyme preparations for
veterinary purposes
050372 pants, absorbent, for incontinents
050373 siccatives [drying agents] for
medical purposes
050374 tissues impregnated with
pharmaceutical lotions
050375 preparations of trace elements for
human and animal use
050376 amino acids for medical purposes
050377 amino acids for veterinary
purposes
050378 breast-nursing pads
050379 cedar wood for use as an insect
repellent
050380 disinfectants for chemical toilets
050381 fish meal for pharmaceutical
purposes
050382 mineral food supplements
050383 mouthwashes for medical
purposes
050384 nutritional supplements
050385 bone cement for surgical and
orthopaedic purposes
050386 insect repellent incense
050387 acaricides
050388 antibiotics
050389 appetite suppressants for medical
purposes
050390 bronchodilating preparations
050391 bunion pads
050392 moleskin for medical purposes
050393 vaginal washes
6. новембар 2013
Српски
ензимски препарати за медицинску
употребу
ензимски препарати за ветеринарску
употребу
гаћице, упијајуће, за инконтиненцију
сикативи [средства за сушење] за
медицинску употребу
марамице натопљене фармацеутским
лосионима
препарати микроелемената за људску
и животињску употребу
амино киселине за медицинску
употребу
амино киселине за ветеринарску
употребу
грудни улошци за дојење
кедровина за употребу у одбијању
инсеката
дезинфекциона средства за хемијске
тоалете
рибље брашно за фармацеутску
употребу
додаци за минералну храну
препарати за испирање уста за
медицинску употребу
додаци исхрани
коштани цемент за хируршке и
ортопедске сврхе
тамјан за одбијање инсеката
акарициди [средства против гриња]
антибиотици
средства за смањење апетита за
медицинске сврхе
препарати за бронходилатацију
јастучићи за чукљеве
молескин за медицинске сврхе
вагиналне купке
Страна 58 од 310
Класа
Број
05
05
05
05
05
050394
050395
050396
050397
050398
05
05
050399 oxygen for medical purposes
050400 deodorants for clothing and
textiles
050401 air deodorising preparations
050402 douching preparations for medical
purposes
050403 stem cells for medical purposes
050404 stem cells for veterinary purposes
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Енглески
Српски
medicinal hair growth preparations
steroids
adjuvants for medical purposes
surgical implants [living tissues]
eyepatches for medical purposes
медицински препарати за раст косе
стероиди
ађуванти за медицинске потребе
хируршки имплантати [жива ткива]
штитници за очи за медицинске
потребе
кисеоник за медицинске сврхе
дезодоранти за одећу и текстил
парепарати за дезодорисање ваздуха
прапарати за туширање за медицинску
намену
матичне ћелије за медицинске намене
матичне ћелије за ветеринарске
намене
културе биолошких ткива за
050405 biological tissue cultures for
medical purposes
медицинске намене
културе биолошких ткива за
050406 biological tissue cultures for
veterinary purposes
ветеринарске намене
расхладни спрејеви за медицинске
050407 cooling sprays for medical
purposes
намене
050408 personal sexual lubricants
лубриканти за личну сексуалну
потребу
алое вера препарати за фармацеутске
050409 aloe vera preparations for
pharmaceutical purposes
намене
050410 pearl powder for medical purposes бисерни прах за медицинску намену
препарати за смањење сексуалне
050411 preparations for reducing sexual
activity
активности
непромочиве гаћице за бебе
050412 babies' napkins [diapers]
непромочиве пелене за бебе
050412 diapers [babies' napkins]
непромочиве гаћице за бебе
050413 babies' napkin-pants
050413 babies' napkin-pants [diaper-pants] гаћице за бебе [пелене], непромочиве
непромочиве пелене за бебе
050413 babies' diaper-pants
препарати за испирање очију
050414 eye-washes
таблете за смањење апетита
050415 appetite suppressant pills
таблете за мршављење
050416 slimming pills
6. новембар 2013
Страна 59 од 310
Класа
Број
05
05
05
05
05
05
05
050417
050418
050419
050420
050421
050421
050422
05
050422 flaxseed oil dietary supplements
05
05
05
05
050423
050424
050425
050426
05
05
05
05
05
05
05
050427
050428
050429
050430
050431
050432
050433
05
05
05
050434
050435
050436
05
050437 reagent paper for medical or
veterinary purposes
050438 alcohol for pharmaceutical
purposes
050439 pesticides
050440 diapers for pets
060001 steel, unwrought or semi-wrought
060002 steel alloys
060003 steel strip
05
05
05
06
06
06
6. новембар 2013
Енглески
Српски
tanning pills
antioxidant pills
dietary supplements for animals
albumin dietary supplements
linseed dietary supplements
flaxseed dietary supplements
linseed oil dietary supplements
таблете за тамњење коже
таблете антиоксиданти
дијететски додаци за животиње
беланчевине као дијететски додаци
семе лана као додатак исхрани
ланено семе као додатак исхрани
уље од семена лана као додатак
исхрани
уље од ланеног семена као додатак
исхрани
пшеничне клице као додатак исхрани
квасац као додатак исхрани
матични млеч као додатак исхрани
прополис за фармацеутску употребу
wheat germ dietary supplements
yeast dietary supplements
royal jelly dietary supplements
propolis for pharmaceutical
purposes
propolis dietary supplements
pollen dietary supplements
enzyme dietary supplements
glucose dietary supplements
lecithin dietary supplements
alginate dietary supplements
alginates for pharmaceutical
purposes
casein dietary supplements
protein dietary supplements
protein supplements for animals
прополис као додатак исхрани
полен као додатак исхрани
ензими као додатак исхрани
глукоза као додатак исхрани
лецитин као дијететски додатак,
алгинати као дијететски додаци
алгинати за фармацеутске намене
казеин као додатак исхрани
протеини као додатак исхрани
протеински додаци исхрани за
животиње
реагенсни папир за медицинску или
ветеринарску намену
алкохол за фармацеутске намене
пестициди
пелене за кућне љубимце
челик, прерађен или полупрерађен
легуре челика
челик у тракама
Страна 60 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060003
060004
060005
060006
060009
060010
060011
060011
060012
hoop steel
steel wire
cast steel
steel masts
roller blinds of steel
steel sheets
steel tubes
steel pipes
machine belt fasteners of metal
06
06
06
06
060013
060013
060014
060015
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060016
060017
060018
060019
060020
060020
060021
060022
060023
060024
060025
060026
railway points
railway switches
nozzles of metal
building or furniture fittings of
nickel-silver
nickel-silver
aluminium
bronze
aluminium wire
tie plates
anchor plates
jets of metal
latch bars of metal
masts of metal
poles of metal
traps for wild animals *
braces of metal for load handling
06
06
060026 harness of metal for handling
loads
060026 braces of metal for handling loads
06
060026 harness of metal for load handling
06
060027 anti-friction metal
челик у колутовима
челична жица
ливени челик
челични јарболи
ролетне од челика
челичне плоче
цеви од челика
челичне цеви
машински метални причвршћивач
ремења
скретнице железничке пруге
железничке скретнице
млазнице [распршивачи] од метала
делови за грађевине или намештај од
сребро-никла
сребро-никал
алуминијум
бронза
алуминијумска жица
везне плоче
анкерне плоче
металне млазнице
кваке са резом од метала
катарке од метала
стубови, мотке од метала
замке за дивље животиње
споне од метала за управљање
теретом
амови од метала за манипулисање
теретом
подупирачи, споне од метала за
манипулисање теретом
запреге од метала за манипулисање
теретом
анти-фрикциони метал, против трења
6. новембар 2013
Страна 61 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
060028
060029
060030
060031
060032
060033
06
06
060034
060035
06
06
060035
060036
06
060036 gate stops of metal
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060037
060038
060038
060039
060040
060041
060042
060043
060043
060044
060045
060046
060047
060048
060049
060050
06
06
Енглески
Српски
tree protectors of metal
cashboxes of metal
silver solder
German silver
silver plated tin alloy
reinforcing materials, of metal,
for concrete
safes [strong boxes]
sash fasteners of metal for
windows
window stops of metal
door stops of metal
метални штитници дрвећа
касице за новац од метала
сребрни лем
немачко сребро
посребрене легуре калаја
материјали за ојачавање, од метала, за
бетон
сефови
граничници за прозоре од метала
washers of metal
stop collars of metal *
rings of metal *
strap-hinges of metal
floor tiles, of metal
barbed wire
bars for metal railings
glucinium [beryllium]
beryllium [glucinium]
cattle chains
beak-irons [bick-irons]
white metal
armour plating
box fasteners of metal
bolts of metal
bottles [metal containers] for
compressed gas or liquid air
060051 identification bracelets of metal,
for hospitals
060052 iron slabs
6. новембар 2013
граничници од метала за прозоре
метални граничници за заустављање
врата
граничници од метала за заустављање
врата
подлошке од метала
заптивни прстенови од метала
прстенови од метала
металне шарке за велика врата
подне плочице од метала
бодљикава жица
шипке за металне ограде
берилијум
берилијум
ланци за стоку
гвоздени наковњи
бели метал
оклопне плоче
затварачи за кутије од метала
завртњи од метала
боце [метални контејнери] за сабијени
гас или течни ваздух
идентификационе наруквице од
метала, за болнице
гвоздене плоче
Страна 62 од 310
Класа
Број
Енглески
легуре за лемљење
ободи, бандажи од метала [заптивне
затеге, венци или спојке]
monuments of bronze for tombs
споменици од бронзе за гробове
bronzes for tombstones
бронза за надгробне плоче
bronzes [works of art]
уметничка дела од бронзе
telpher cables
каблови за жичану железницу
rope thimbles of metal
обручи, карике, од метала за конопце
cable linkages of metal, nonспојнице за каблове од метала,
electric
неелектричне
cable joints of metal, non-electric спојнице каблова од метала,
неелектричне
cadmium
кадмиум
padlocks
катанци
shims
подметачи
ferrules of metal for walking sticks прстенови од метала за штапове за
ходање
containers of metal for storing
контејнери од метала за складиштење
acids
киселина
сигурносне касе за готовину
safety cashboxes
hafnium [celtium]
хафнијум [келтијум]
celtium [hafnium]
келтијум [хафнијум]
chains of metal *
ланци од метала
сигурносни ланци од метала
safety chains of metal
couplings of metal for chains
спојнице, карике од метала за ланце
frames of metal for building
рамови за грађевинарство од метала
window pulleys
ременски преносници на прозорима
ременски преносници за прозорске
sash pulleys
рамове
pipes of metal, for central heating цеви од метала за инсталације
installations
централног грејања
ducts of metal, for central heating цеви од метала за инсталације за
installations
централно грејање
ducts and pipes of metal for
цеви од метала за инсталације за
central heating installations
централно грејање
horseshoe nails
ексери за потковице
06
06
060053 brazing alloys
060054 flanges of metal [collars]
06
06
06
06
06
06
060055
060055
060056
060057
060058
060059
06
060059
06
06
06
06
060061
060062
060063
060064
06
060065
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060066
060067
060067
060068
060071
060073
060074
060075
060075
06
060076
06
060076
06
060076
06
060077
6. новембар 2013
Српски
Страна 63 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060078
060079
060080
060081
060082
060083
060085
060086
060086
060087
060088
060089
pegs of metal
chromium
chrome iron
chrome ores
cotter pins of metal
keys
nails
tacks [nails]
brads
wall plugs of metal
cobalt [raw]
railway material of metal
06
06
06
06
06
06
06
060090
060091
060092
060093
060093
060093
060094
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060095
060096
060096
060097
060098
060099
060100
060101
060102
060102
060103
060104
060105
060106
pillars of metal for buildings
water-pipes of metal
sleeves [metal hardware]
tin cans
preserve tins
preserving boxes of metal
containers of metal [storage,
transport]
guard rails of metal
chill-moulds [foundry]
chill-molds [foundry]
anvils
roof flashing of metal
elbows of metal for pipes
doors of metal *
belt stretchers of metal
cramps of metal [crampons]
crampons of metal [cramps]
pot hooks of metal
window casement bolts
hooks [metal hardware]
ironwork for windows
клинови од метала
хром
хромирано гвожђе
руда хрома
расцепке, клинови, од метала
кључеви
ексери
ексери [тапетарски]
тапетарски ексери, без главе
чепови од метала за зидове
кобалт [сирови]
материјал за железнице пруге од
метала
стубови од метала за грађевине
цеви за воду од метала
прстенови, обручи [метална роба]
конзерве
конзерве
кутије од метала за чување ствари
контејнери од метала [складишни,
транспортни]
заштитне шине, браници, од метала
хладни калупи [ливачки]
хладни калупи [ливачки]
наковњи
кровни опшиви од лима
зглобови од метала за цеви
врата од метала
метални носачи за траке
крампони од метала
крампони од метала
куке за подуђе
резе за прозорске оквире
куке [метална роба]
окови за прозоре
6. новембар 2013
Страна 64 од 310
Класа
06
06
06
Број
Енглески
06
060107 armour plate
060108 wire of common metal
060109 copper, unwrought or semiwrought
060110 copper rings
060111 tubbing of metal
060112 containers of metal for
compressed gas or liquid air
060113 foot scrapers
06
060113 door scrapers
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060114
060115
060116
060117
060117
060118
060119
060120
060121
drain pipes of metal
iron, unwrought or semi-wrought
fish plates [rails]
furnace fire screens
furnace screens
screws of metal
tinplate packings
letter boxes of metal
door bells of metal [non-electric]
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060122
060123
060124
060125
060127
060127
060129
060130
060131
060131
060132
060133
spurs
brackets of metal for building
staircases of metal
window fasteners of metal
tubes of metal
pipes of metal
rails of metal
fittings of metal for windows
iron strip
hoop iron
iron wire
cast iron, unwrought or semiwrought
06
06
06
6. новембар 2013
Српски
оклопна плоча
жице од обичних метала
бакар, непрерађен или полупрерађен
бакарни прстенови, колутови
облоге од метала
контејнери од метала за
компримовани гас или течни ваздух
шипка о коју се струже блато са обуће
испред врата
шипка о коју се струже блато са обуће
испред врата
одводне цеви од метала
гвожђе, сирово или полупрерађено
шинске спојнице
заклони од ватре за пећи
заклони од ватре за пећи
шрафови од метала
амбалажа од лима
поштански сандучићи од метала
звона на вратима, метална
[неелектрична]
мамузе
ограде од метала за грађевинарство
степениште од метала
затварачи за прозоре од метала
цеви од метала
цеви од метала
шине од метала
делови од метала за прозоре
гвоздене траке
гвоздени обручи
гвоздена жица
ливено гвожђе, непрерађено или
полупрерађено
Страна 65 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060134
060135
060135
060136
060137
060138
060138
060139
060140
060141
060143
060143
060144
060145
060146
060147
060148
060148
060148
060149
060149
060150
060151
060152
060152
060153
060154
060155
060156
060157
060158
060159
06
Енглески
iron ores
door springs [non-electric]
door closers [non-electric]
molybdenum iron
silicon iron
ferrotitanium
titanium iron
tungsten iron
fittings of metal for building
pins [hardware]
screw rings
eye bolts
locks of metal, other than electric
galena [ore]
lead seals
germanium
weather- or wind-vanes of metal
wind vanes of metal
weather vanes of metal
crampons [climbing irons]
ice nails [climbing irons]
ice moulds of metal
grease nipples
grilles of metal
gratings of metal
spring locks
indium
badges of metal for vehicles
jalousies of metal
brass, unwrought or semi-wrought
outdoor blinds of metal
rocket launching platforms of
metal
060160 laths of metal
6. новембар 2013
Српски
гвоздена руда
опруге за врата [неелектричне]
затварачи врата [неелектрични]
молибденово гвожђе
силиконско гвожђе
феротитанијум
титанијумско гвожђе
волфрамово гвожђе
делови од метала за грађевине
игле [гвожђарске]
прстенасти завртњи
прстенасти завртњи
браве од метала, осим електричних
галенит [сулфид олова, руда]
оловни поклопци
германијум
показивачи ветра од метала
ветрокази од метала
показивачи ветра од метала
дерезе [крампони за пењање]
шиљци за лед [гвожђе за пењање]
калупи за лед, од метала
млазнице за масти, мазалице
роштиљи од метала
металне решетке
опруге за браве
индиум
знаци, ознаке, од метала за возила
жалузине од метала
месинг, кован или полукован
спољни застори од метала
платформе за лансирање ракета,
металне
летве од метала
Страна 66 од 310
Класа
06
06
Број
Енглески
06
06
06
060161 filings of metal
060162 stringers [parts of staircases] of
metal
060163 limonite
060164 ingots of common metal
060165 lintels of metal
06
06
06
06
06
060166
060167
060168
060169
060170
bed casters of metal
latches of metal
blooms [metallurgy]
magnesium
buildings, transportable, of metal
06
06
06
06
06
06
06
06
060171
060172
060173
060174
060175
060176
060177
060179
tool handles of metal
ferrules of metal for handles
pipe muffs of metal
manganese
handling pallets of metal
transport pallets of metal
steps [ladders] of metal
porches of metal [building]
06
06
06
06
06
06
06
060180 door knockers of metal
060181 handcuffs
060182 common metals, unwrought or
semi-wrought
060183 ores of metal
060184 wire cloth
060184 wire gauze
060185 pyrophoric metals
06
06
06
06
060187
060188
060188
060189
6. новембар 2013
furniture casters of metal
sheet piles of metal
pilings of metal
molybdenum
Српски
опиљци од метала
греде од метала [делови степеништа]
лимонит
полуге од обичних метала
греде на вратима и прозорима од
метала
точкићи за кревете од метала
кваке од метала
ваљани блокови [металуршки]
магнезијум
преносиве грађевине [конструкције],
металне
дршке алата од метала
карике од метала за кваке
муфови од метала за цеви
манган
платформе од метала за претовар робе
транспортне плоче од метала
мердевине [металне]
тремови, улази, од метала
[грађевински]
звекири за врата, метални
лисице
обичан метал, непрерађен или
полупрерађен
руде метала
жичана тканина
жичана газа
самозапаљиви метали у нуклеарним
реакторима [пирофорни метали]
точкићи од метала за намештај
потпорни стубови од метала
стубови од метала
молибден
Страна 67 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
06
060190
060191
060192
060193
060194
060195
060196
06
06
06
06
060197
060198
060199
060200
06
060201
06
06
06
06
06
06
060202
060203
060204
060205
060206
060207
06
06
06
06
06
060208
060209
060210
060211
060211
06
06
06
060212
060213
060214
06
06
06
060215 diving boards of metal
060216 door handles of metal
060217 rivets of metal
6. новембар 2013
Енглески
Српски
monuments of metal
vice claws of metal
wall claddings of metal [building]
nickel
niobium
flashing of metal, for building
house numbers of metal, nonluminous
shutters of metal
palings of metal
baskets of metal
signalling panels, non-luminous
and non-mechanical, of metal
wall linings of metal [building]
споменици од метала
куке за стеге од метала
зидне облоге од метала [грађевинске]
никл
ниобијум
опшиви од метала за грађевине
кућни бројеви од метала, несветлећи
clothes hooks of metal
skating rinks [structures of metal]
lock bolts
posts of metal
springs [metal hardware]
pulleys of metal [other than for
machines]
tent pegs of metal
ceilings of metal
floors of metal
linings of metal [building]
cladding of metal for construction
and building
turntables [railways]
tiles of metal
lead, unwrought or semi-wrought
капци, затварачи, од метала
палисаде од метала
корпе од метала
сигналне табле од метала, несветлеће
и немеханичке
поставе за зидове од метала
[грађевинске]
куке за одећу од метала
клизалишта [металне структуре]
резе за браве
греде од метала
опруге [метална роба]
ремени преносници од метала [који
нису за машине]
кочићи за шаторе од метала
плафони од метала
подови од метала
подлоге од метала [грађевинске]
облоге од метала за конструкције и
грађевине
скретнице [железничке]
плочице од метала
олово, непрерађено или
полупрерађено
даске за скакање у воду од метала
рукохвати на вратима од метала
закивци од метала
Страна 68 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
06
06
060218
060219
060220
060221
060222
060223
060224
060225
06
060226 platforms, prefabricated, of metal
06
06
06
060227 hardware * of metal [small]
060227 ironmongery *
060228 signs, non-luminous and nonmechanical, of metal, for roads
060229 junctions of metal for pipes
060230 wire stretchers [tension links]
060231 packaging containers of metal
060232 tanks of metal
060233 sills of metal
060235 signs, non-luminous and nonmechanical, of metal
060236 greenhouses of metal,
transportable
060237 locks of metal for vehicles
060238 stops of metal
060239 silos of metal
060240 bells for animals
060241 bells *
060242 soldering wire of metal
060243 valves of metal, other than parts
of machines
060244 statues of common metal
060245 railway sleepers of metal
060245 railroad ties of metal
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
6. новембар 2013
Енглески
Српски
gates of metal
door panels of metal
door bolts of metal
rings of common metal for keys
telegraph posts of metal
zinc
girders of metal
joists of metal
капије од метала
плоче за врата, металне
резе за врата, металне
обручи за кључеве од обичних метала
телефонски стубови од метала
цинк
носачи од метала
пролазне капије обртне, рампе за
пролаз
постоља, платформе, прерађене, од
метала
метална роба [ситна]
гвожђурија
знаци од метала за путеве, несветлећи
и немеханички
спојнице за цеви од метала
носачи каблова [везе за затезање]
контејнери за паковање од метала
танкови, метални
прагови од метала
знаци од метала, несветлећи и
немеханички
стаклене баште од метала, преносиве
браве за возила од метала
клапне од метала
силоси, метални
звона за животиње
звона
жица за лемљење од метала
вентили од метала, који нису делови
машина
статуе од обичних метала
железнички прагови од метала
железничке везе од метала
Страна 69 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060246
060247
060248
060249
060251
060252
060253
060254
060255
tantalum [metal]
bolts [flat]
anvils [portable]
tension links
titanium
roofing of metal
tombac
tombs of metal
turnstiles of metal
06
06
06
06
06
06
06
06
060256
060256
060257
060258
060259
060260
060262
060263
trellis of metal
latticework of metal
tungsten
pipework of metal
vanadium
casement windows of metal
ferrules of metal
aviaries of metal [structures]
06
06
06
06
060264
060265
060266
060267
06
060268
06
06
06
06
060269
060270
060271
060272
06
06
06
060273
060274
060275
zirconium
balls of steel
steel buildings
fittings of metal for compressed
air ducts
wire of common metal alloys
[except fuse wire]
alloys of common metal
aluminium foil *
mooring bollards of metal
floating docks of metal for
mooring boats
anchors *
wainscotting of metal
reinforcing materials of metal for
pipes
тантал [метал]
вијци [равни]
наковњи [преносиви]
затезачи
титан
кровне конструкције од метала
томбак
гробнице од метала
окретне рампе, обртни крстови, обрна
враташца, метални
решетке од метала
металне украсне решетке
тунгстен
цеваста роба од метала
ванадијум
крилни прозори од метала
заптивне карике од метала
кавези за птице од метала
[конструкција]
цирконијум
лопте од челика
грађевински челик
делови од метала за цеви са
компримираним ваздухом
жице од легура обичних метала
[изузев жица за осигураче]
легуре од обичних метала
алуминијумска фолија
стубови од метала за усидрење
пливајући докови од метала за
сидрење чамаца
сидро, котва
ламперија од метала
материјали појачани металом за цеви
6. новембар 2013
Страна 70 од 310
Класа
06
Број
Енглески
06
06
06
060276 reinforcing materials of metal for
building
060277 reinforcing materials of metal for
machine belts
060278 works of art of common metal
060279 troughs of metal for mixing mortar
060280 bird baths [structures of metal]
06
06
060281 broom handles of metal
060282 beacons of metal, non-luminous
06
060283 vice benches of metal
06
060284 stretchers for iron bands [tension
links]
060285 bands of metal for tying-up
purposes
060285 wrapping or binding bands of
metal
060286 thread of metal for tying-up
purposes
060287 barrels of metal
060288 barrel hoops of metal
060289 casks of metal
060290 swimming pools [metal structures]
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060291 building materials of metal
060292 shuttering of metal for concrete
060293 bicycle parking installations of
metal
060294 paving blocks of metal
060295 boxes of common metal
060296 bungs of metal
060296 plugs of metal
060297 sealing caps of metal
060298 buckles of common metal
6. новембар 2013
Српски
материјали појачани металом за
грађевине
материјали појачани металом за
машинске каишеве
уметничка дела од обичних метала
корита од метала за мешање малтера
купалишта за птице [металне
структуре]
дршке за метле од метала
светионици, фарови од метала,
несветлећи
стеге од метала, које се фиксирају за
сто
носачи гвоздених трака [затезачи]
ремени и појасеви од метала за
везивање
траке за увијање и спајање од метала
нити од метала за везивање
бачве од метала
обручи за бурад од метала
бурад од метала
структуре базена за пливање од
метала
грађевински материјали од метала
затварачи за бетон, метални
метални сталци за паркирање бицикла
блокови за поплочавање од метала
кутије од обичног метала
запушачи од метала
запушачи од метала
поклопци за затварање од метала
копче од обичних метала
Страна 71 од 310
Класа
Број
Енглески
затварачи за флаше, метални
затварачи за флаше, метални
поклопци за затварање флаша од
метала
bottle fasteners of metal
затварачи за боце од метала
bottle closures of metal
затварачи за боце од метала
knobs of metal
дугмад од метала
rods of metal for brazing
шипке за варење од метала
rods of metal for brazing and
шипке од метала за лемљење и
welding
заваривање
rods of metal for welding
шипке од метала за заваривање
belts of metal for handling loads
ремење од метала за пренос терета
straps of metal for load handling
ремење од метала за манипулисање
теретом
straps of metal for handling loads ремење од метала за пренос терета
slings of metal for handling loads ужад од метала за пренос терета
busts of common metal
бисте од обичних метала
cabanas of metal
кабине од метала
paint spraying booths, of metal
металне кабине за бојење
распршивањем
booths of metal for spraying paint металне коморе за бојење
распршивањем
cables of metal, non-electric
каблови од метала, неелектрични
зидни држачи за цеви, метални
wall hooks of metal for pipes
clips of metal for pipes
карике за цеви од метала
collars of metal for fastening pipes прстенови за учвршћивање цеви од
метала
clips of metal for cables and pipes карике за цеви и каблове од метала
binding screws of metal for cables шрафови за везивање каблова, од
метала
window frames of metal
рамови за прозоре од метала
greenhouse frames of metal
рамови за стаклене баште од метала
duckboards of metal
платформе за стајање од метала
chimney cowls of metal
облоге за димњаке од метала
binding thread of metal for
везивне нити од метала за употребу у
agricultural purposes
пољопривреди
06
06
06
060299 bottle caps of metal
060299 capsules of metal for bottles
060299 sealing caps of metal for bottles
06
06
06
06
06
060300
060300
060301
060302
060303
06
06
06
060304
060305
060305
06
06
06
06
06
060305
060306
060307
060308
060310
06
060310
06
06
06
06
060311
060312
060312
060312
06
06
060313
060314
06
06
06
06
06
060315
060316
060317
060318
060319
6. новембар 2013
Српски
Страна 72 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
06
060320
060321
060322
060323
060324
060325
060326
06
06
06
06
06
06
Енглески
door openers, non-electric
tiles of metal for building
tile floorings of metal
vaults of metal [burial]
fittings of metal for coffins
loading pallets, of metal
loading gauge rods, of metal, for
railway wagons
060326 loading gauge rods, of metal, for
railway waggons
060327 hinges of metal
060328 framework of metal for building
06
06
06
06
06
06
060329 door casings of metal
060329 door frames of metal
060330 materials of metal for funicular
railway permanent ways
060331 chimney pots of metal
060332 roof gutters of metal
060335 drain traps [valves] of metal
060336 partitions of metal
060337 casings of metal for oilwells
060338 containers of metal for liquid fuel
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060339
060340
060341
060342
060343
060344
060344
060345
060346
060347
060348
6. новембар 2013
buildings of metal
floating containers of metal
ropes of metal
knife handles of metal
cornices of metal
mouldings of metal for cornices
moldings of metal for cornices
angle irons
windows of metal
ironwork for doors
runners of metal for sliding doors
Српски
кваке, неелектричне
плочице од метала за грађевине
прекривачи подова од метала
крипте металне [погребне]
делови од метала за мртвачке ковчеге
платформе за утовар од метала
калибрисане металне шипке за утовар
у железничке вагоне
калибрисане металне шипке за утовар
у железничке вагоне
шарке од метала
оквири [рамови] од метала за
грађевинарство
рамови, кућишта, за врата од метала
оквири врата од метала
метални материјали за жичану
железницу, успињаче
поклопци за димњаке од метала
кровни олуци од метала
одводни вентили од метала
преграде од метала
црева од метала за нафтне бушотине
контејнери, цистерне од метала за
течна горива
грађевине од метала
плутајући контејнери од метала, бове
ужад од метала
дршке за ножеве од метала
карнише од метала
калупи од метала за карнише
калупи од метала за карнише
гвоздени профили
прозори од метала
окови за врата
клизачи за врата од метала
Страна 73 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060349
060350
060351
060352
060353
060354
060355
060356
060357
Енглески
06
manhole covers of metal
roof coverings of metal
hooks for slate [metal hardware]
hooks of metal for clothes rails
copper wire, not insulated
vats of metal
stair treads [steps] of metal
gutter pipes of metal
reels of metal, non-mechanical,
for flexible hoses
060358 towel dispensers, fixed, of metal
06
06
06
06
060359
060360
060361
060362
06
06
06
water-pipe valves of metal
scaffolding of metal
ladders of metal
mobile boarding stairs of metal
for passengers
060363 bindings of metal
060364 nuts of metal
060365 posts of metal for electric lines
06
060365 poles of metal, for electric lines
06
06
06
06
060366
060367
060368
060369
06
06
06
06
06
06
06
060370
060372
060373
060374
060375
060376
060378
6. новембар 2013
branching pipes of metal
enclosures of metal for tombs
fences of metal
winding spools of metal, nonmechanical, for flexible hoses
signboards of metal
props of metal
tin
tinplate
tinfoil
sheets and plates of metal
scythe handles of metal
Српски
поклопци шахтова од метала
кровни покривачи од метала
куке за летвице [метална роба]
куке од метала за вешалице за одећу
бакарна жица, неизолована
бачве од метала
газишта за степенице од метала
цеви за олуке од метала
калемови од метала, немеханички, за
еластчна црева
држачи за пешкире од метала,
причвршћени
вентили за цеви за воду, од метала
скеле од метала
лестве од метала
покретне степенице, металне, за
укрцавање путника
спојнице од метала
матице од метала, навртке
бандере за електричне каблове од
метала
бандере за електричне каблове од
метала
рачвасте цеви од метала
облоге од метала за гробове
ограде од метала
калеми од метала за намотавање,
немеханички, за еластична црева
висеће фирме од метала
подупирачи од метала
калај
бели лим, листови калаја
калајна фолија
листови и плоче од метала
ручице за косе од метала
Страна 74 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
060379
060380
060381
060381
060382
060382
06
060383
06
06
06
06
06
060384
060385
060385
060386
060387
06
060388 tombstone stelae of metal
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060389
060389
060390
060391
060392
060392
060393
060394
060395
060396
060397
memorial plaques, of metal
memorial plates of metal
furnace fireguards
cask stands of metal
chests of metal for food
meat safes of metal
fittings of metal for beds
door fittings, of metal
closures of metal for containers
sheaf binders of metal
crash barriers of metal for roads
06
06
06
06
06
06
060398
060398
060399
060400
060400
060401
bins of metal
chests of metal
identity plates of metal
numberplates, of metal
registration plates, of metal
cermets
6. новембар 2013
Енглески
Српски
locks of metal for bags
fittings of metal for furniture
building panels of metal
building boards of metal
statuettes of common metal
figurines [statuettes] of common
metal
stretchers for metal bands [tension
links]
foundry molds [moulds] of metal
tomb slabs of metal
grave slabs of metal
monuments of metal for tombs
tombstone plaques of metal
бравице од метала за торбе
делови од метала за намештај
грађевински метални панели
грађевински метални панели
фигуре [статуете] од обичних метала
фигурине [статуете] од обичног
метала
носачи за металне траке [затезне везе]
ливачки калупи, од метала
металне надгробне плоче
металне надгробне плоче
метални надгробни споменици
плоче за надгробне споменике од
метала
надгробни стећци, споменици од
метала
меморијалне плоче од метала
меморијалне плоче од метала
решетке за жар на пећима
постоља за бурад од метала
сандуци од метала за храну
оставе за месо од метала
делови од метала за кревете
делови за врата од метала
затварачи од метала за контејнере
везива за снопље од метала
баријере, ограде, од метала за заштиту
од судара на путевима
канте од метала
сандуци од метала
индентификационе плочице од метала
регистарске таблице од метала
регистарске табле од метала
металокерамика
Страна 75 од 310
Класа
Број
06
06
06
06
06
06
060402
060411
060412
060413
060414
060415
06
060416
06
06
06
060417
060418
060419
06
06
060420
060421
06
06
06
06
06
06
06
06
06
060422
060422
060423
060424
060425
060426
060427
060428
060430
06
06
060431
060432
06
06
06
060433
060434
060435
06
06
06
060436
060437
060438
6. новембар 2013
Енглески
Српски
taps for casks of metal
advertisement columns of metal
mooring buoys of metal
chimneys of metal
chimney shafts of metal
ducts of metal for ventilating and
air conditioning installations
foils of metal for wrapping and
packaging
gold solder
hoppers of metal, non-mechanical
letters and numerals of common
metal, except type
manifolds of metal for pipelines
penstock pipes of metal
славине за бурад од метала
огласне табле од метала
бове за сидрење од метала
димњаци, од метала
металне цеви за димњаке
метални цевоводи за инсталацију за
вентилацију и климатизацију
фолије за паковање и завијање од
метала
златни лем
левци од метала, немеханички
бројеви и слова, од обичних метала,
изузев штампаних
разводници за цевоводе од метала
цеви за провођење воде код брана од
метала
телефонске кабине од метала
телефонске кутије од метала
металне кутије за алат, празне
сандуци за алат од метала, празни
кућице за пилиће, од метала
стезачи и споне за точкове [капице]
жичано уже
металне заштите од комараца
метални клинови за пењање
telephone booths of metal
telephone boxes of metal
tool boxes of metal, empty
tool chests of metal, empty
chicken-houses, of metal
wheel clamps [boots]
wire rope
insect screens of metal
pitons of metal [mountaineering
equipment]
firedogs [andirons]
wind-driven bird-repelling
devices made of metal
metal cages for wild animals
metals in powder form
refractory construction matewrials
of metal
arbours [structures of metal]
stables of metal
pigsties of metal
преграде од метала-решеткасте
металне направе- покрећу се помоћу
ветра за плашење птица
метални кавези за дивље животиње
метали у прашкастом облику
ватросталне металне конструкције
сенице у баштама [металне грађевине]
металне штале
метални свињци
Страна 76 од 310
Класа
06
Број
Енглески
06
06
06
060439 prefabricated houses [kits] of
metal
060440 trays of metal*
060441 street gutters of metal
060442 screw tops of metal for bottles
07
07
07
07
070001
070002
070003
070004
07
shaft couplings [machines]
acetylene cleaning apparatus
converters for steel works
adhesive tape dispensers
[machines]
070005 aerating pumps for aquaria
07
07
07
07
07
070006
070007
070008
070009
070010
07
07
070011
070012
07
07
07
07
07
070013
070014
070014
070015
070016
07
07
07
07
07
070018
070019
070020
070021
070022
07
07
070023
070024
6. новембар 2013
aerocondensers
agitators
agricultural machines
agricultural elevators
filters for cleaning cooling air, for
engines
air condensers
apparatus for drawing up beer
under pressure
sizing machines
road rollers
steamrollers
carburetter feeders
igniting devices for internal
combustion engines
alternators
valves [parts of machines]
axles for machines
crank shafts
transmission shafts [other than for
land vehicles]
lifts, other than ski-lifts
elevators [lifts]
Српски
металне монтажне куће
метални послужавници
метални улични одводи
метални затварачи, на завртање, за
флаше
вратила спојнице [машине]
апарати за чишћење, ацетиленски
конвертори, претварачи, за челичане
машине за наношење лепљивих трака
пумпе за снабдевање ваздухом
акваријума
кондензатори ваздуха
мешалице, бућкалице
пољопривредне машине
пољопривредне дизалице
филтери за чишћење расхлађеног
ваздуха, за моторе
ваздушни кондензатори
апарати за точење пива под
притиском
машине за лепљење - апретирање
ваљак за путеве
парни ваљци
напајачи карбуратора
уређаји за паљење мотора са
унутрашњим сагоревањем
алтернатори
вентили [делови машина]
осовине за машине
радилице, коленчасте осовине
преносне осовине [које нису за
сувоземна возила]
лифтови, изузев ски-лифтова
лифтови
Страна 77 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070026
070027
070028
070029
070030
070030
070031
070032
070032
070033
070034
Енглески
07
mixing machines
self-oiling bearings
ploughs
aeroplane engines
colour-washing machines
whitewashing machines
grease rings [parts of machines]
piston segments
piston rings
dynamo brushes
road sweeping machines [self
propelled]
070035 saw benches [parts of machines]
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070036
070037
070038
070039
070040
070041
070042
070043
070044
070045
070046
070047
070048
07
07
07
07
07
07
07
070049
070050
070051
070051
070052
070054
070054
6. новембар 2013
belts for conveyors
belt conveyors
churns
drums [parts of machines]
housings [parts of machines]
stands for machines
mills [machines]
threshing machines
beating machines
concrete mixers [machines]
butter machines
bicycle dynamos
connecting rods for machines,
motors and engines
ball-bearings
bitumen making machines
harvesting machines
mowing and reaping machines
sheaf-binding machines
bobbins for weaving looms
reels for weaving looms
Српски
мешалице
самоподмазујући лежајеви
плугови
авионски мотори
машине за избељивање
машине за избељивање
масне карике [делови машина]
делови клипова
клипни прстенови
четкице за динамо
машине за чишћење путева
[самохотке]
постоља за тестерисање [делови
машина]
траке за преноснике
тракасти преносник
мућкалице
добоши [делови машина]
кућишта [делови машина]
постоља за машине
млинови [машине]
машине за вршидбу, вршалице
машине за мешање
машине за мешање бетона
машине за мућење путера
динамо за бицикле
спојнице за машине и моторе
куглични лежајеви
машине за прављење битумена
машине за жетву
машине за брање и кошење
машине за везивање снопова
калемови за ткачке разбоје
калемови за ткачке разбоје
Страна 78 од 310
Класа
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Број
Енглески
070055 woodworking machines
070056 aerated beverages-making
machines
070057 hosiery looms
070058 trussing apparatus for hay
070058 binding apparatus for hay
070059 mud catchers and collectors
[machines]
070061 glow plugs for Diesel engines
070062 threading machines
070063 rinsing machines
070064 bottle filling machines
070065 bottle washing machines
070066 brewing machines
070067 tambours for embroidery machines
070068 brushes [parts of machines]
070069 bulldozers
070070 shovels, mechanical
070071 paring machines
070071 mortising machines
070072 capstans
070073 automatic grapnels for marine
purposes
070074 belts for machines
070075 guards [parts of machines]
070075 hoods [parts of machines]
070075 cowlings [parts of machines]
070076 type-setting machines [printing]
070077 injectors for engines
070078 carburetters
070079 card clothing [parts of carding
machines]
070080 knives [parts of machines]
070081 boxes for matrices [printing]
6. новембар 2013
Српски
машине за обраду дрвета
машине за прављење газираних пића
разбоји за чарапе
апарати за повезивање сена
апарати за везивање сена
машине за вађење и скупљање блата
грејачи за дизел моторе
машине за предење
машине за испирање
машине за пуњење флаша
машине за прање флаша
машине за пиво
добоши за машине за вез
четкице [делови машина]
булдожери
копачи, механички
машине за љуштење
машине за урезивање рупа
бродски чекрк
аутоматске чакље за употребу у
морнарици
ременици за машине
заштитни поклопци [део машина]
заштитни поклопци [делови машина]
заштитни поклопци [део машина]
машине за композицију слова
[штампарске]
убризгавачи за моторе
карбуратори
рашчешљавач тканина [делови
машина за рашчешљавање]
ножеви [делови машина]
кутије за штампарске матрице
Страна 79 од 310
Класа
Број
Енглески
07
07
07
070082 cinder sifters [machines]
070083 cream/milk separators
070084 spin driers [not heated]
07
07
07
07
07
07
07
07
070085
070086
070086
070087
070088
070089
070089
070089
lubricators [parts of machines]
centrifugal machines
centrifuges [machines]
centrifugal mills
centrifugal pumps
grain husking machines
corn husking machines
corn and grain husking machines
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070090
070091
070092
070093
070094
070095
070096
070097
070097
070097
070098
070099
070100
070101
070102
070103
07
07
07
07
07
070104
070105
070106
070107
070108
milling machines
bearing brackets for machines
hangers [parts of machines]
carbon brushes [electricity]
coalcutting machines
hoists
loading ramps
slides for knitting machines
carriages for knitting machines
sliders for knitting machines
lathes [machine tools]
pulleys *
ploughshares
fittings for engine boilers
wine presses
cigarette machines for industrial
purposes
bending machines
shears, electric
scissors, electric
chisels for machines
clack valves [parts of machines]
6. новембар 2013
Српски
машине за сејање пепела
сепаратори млека/павлаке
центрифуге, машине за сушење веша
[без грејања]
мазалице [делови машина]
центрифугалне машине
центрифугалне машине
центрифугални млинови
центрифугалне пумпе
машине за скидање љуски са жита
машине за скидање љуски са кукуруза
машине за скидање љуски са кукуруза
и жита
машине за глодање, глодалице
носећи подупирачи за машине
куке, држачи [делови машина]
угљене четкице [електрична енергија]
машине за сечење, дробљење, угља
теретне дизалице
рампе за утовар
клизачи за машине за штрикање
носачи за машине за штрикање
клизачи за машине за штрикање
стругови [машински алат]
ремени преносници
раоници
делови за моторне казане
винске пресе
машине за цигарете за индустријску
употребу
машине за савијање
шишачи, електрични
маказе, електричне
длета за машине
клацкасти вентили [делови машина]
Страна 80 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
070109
070110
070111
070112
07
07
07
070113
070114
070115
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070116
070117
070118
070118
070119
070120
070122
070123
070124
070125
07
07
07
07
07
070126
070127
070127
070128
070129
Енглески
Српски
filter presses
machine boiler scale collectors
pedal drives for sewing machines
type-setting machines
[photocomposition]
compressors [machines]
turbocompressors
condensers [steam] [parts of
machines]
condensing installations
pulleys [parts of machines]
joints [parts of engines]
sealing joints [parts of engines]
cord making machines
typecasting machines
clippers [machines]
cutters [machines]
current generators
drilling heads [parts of machines]
филтер пресе
колектори каменца за котлове машина
педални покретачи за шиваће машине
машине за композицију слова
[фотокомпозицију]
компресори [машине]
турбокомпресори
кондензатори [парни ][делови
машина]
инсталације за кондензацију
ремени преносници [делови машина]
вратила [делови мотора]
заптивни спојеви [делови мотора]
машине за прављење конопца
машина за слагање одливака
шишачи [машине]
секачи [машине]
струјни генератори
главе за бушење, сврдла [делови
машина]
динамо ременици
ременици за дизалице
ременици за дизалице
шиваће машине
ваздушни јастуци као опрема за
покретање терета
лежајеви [делови машина]
ножеви, електрични
дизалице за зупчасте полуге и
зупчанике
инсталације за просејавање
сејалице
дизалице [машине]
машине за прераду коже
главе цилиндара за моторе
07
07
07
dynamo belts
elevator belts
lift belts
stitching machines
air cushion devices for moving
loads
070130 bearings [parts of machines]
070131 knives, electric
070132 rack and pinion jacks
07
07
07
07
07
070133
070134
070135
070136
070137
6. новембар 2013
sifting installations
sifters
jacks [machines]
leather-working machines
cylinder heads for engines
Страна 81 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070138
070139
070140
070141
070142
070143
070145
070146
070147
070148
070149
070150
070151
070152
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070153 disintegrators
070154 pressure reducers [parts of
machines]
070155 reeling apparatus, mechanical
070157 leather paring machines
070158 drainage machines
070159 trimming machines
070159 apparatus for machining
070159 apparatus for dressing
070160 dynamos
070161 feedwater regulators
070162 sewage pulverisers
070162 sewage pulverizers
070163 aerated water making apparatus
07
07
07
070164 mineral water making machines
070165 water heaters [parts of machines]
070166 fleshing machines
07
070167 die-cutting and tapping machines
6. новембар 2013
Енглески
Српски
cultivators [machines]
cylinders for machines
printing cylinders
rolling mill cylinders
separators
sorting machines for industry
hoppers [mechanical discharging]
cutting machines
de-aerators for feedwater
turf removing ploughs
degreasers [machines]
starters for motors and engines
lace making machines
steam/oil separators
мотокултиватори [машине]
цилиндри за машине
штампарски цилиндри
кружни цилиндри за млевење
машине за раздвајање, сепарацију
машине за сортирање за индустрију
механички истоваривачи
машине за сечење
испумпавачи ваздуха за напојне воде
плугови за уклањање траве
одмашћивачи [машине]
стартери за моторе и машине
машине за прављење чипки
машине за раздвајање, сепарацију,
паре/уља
дезинтегратори, уништавачи
умањивачи притиска [делови машина]
апарати за намотавање, механичко
машине за скидање коже
машине за дренажу
машине за порубљивање
апарати за обраду поруба
апарати за порубљивање
динамо
регулатор напојне воде
пулверизатори отпадних вода
пулверизатори отпадних вода
машине за прављење воде засићене
угљеником, газирана
машине за прављење минералне воде
грејачи воде [делови машина]
машина за уклањање поткожног ткива
и меса при штављењу
машине за нарезивање навртки
Страна 82 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
07
07
07
07
070167
070168
070169
070170
070171
070172
070173
070174
машине за нарезивање навртки
сепаратори стабљика [машине]
машине за одвајање жита
избијачи
генератори електричне енергије
уређаји за подизање
ковачке машине
квачила, изузев за копнена возила
07
nut-tapping machines
stalk separators [machines]
grain separators
ejectors
generators of electricity
elevating apparatus
swaging machines
clutches other than for land
vehicles
070175 inking apparatus for printing
machines
070176 feeders [parts of machines]
07
07
07
07
070177
070178
070178
070179
апарати за бојење за штампарске
машине
пунилице, снабдевачи [делови
машина]
машине за умотавање
покретне степенице
покретне степенице
пумпе [делови машина и мотора]
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070180
070181
070182
070183
070184
070185
070185
070186
070187
07
07
07
07
07
07
07
070188
070189
070190
070191
070192
070193
070194
07
6. новембар 2013
Енглески
wrapping machines
escalators
moving staircases [escalators]
pumps [parts of machines,
engines or motors]
stamping machines
die-stamping machines
labellers [machines]
metal drawing machines
excavators
haulage apparatus [mining]
extractors for mines
tedding machines
sieves [machines or parts of
machines]
knives for mowing machines
blades [parts of machines]
spinning machines
spinning wheels
filtering machines
finishing machines
chucks [parts of machines]
Српски
машине за печаћење
машине за калупно ковање
машине за етикетирање
машине за извлачење метала
багери
апарати за извлачење [рударски]
апарати за извлачење руда
машине за окретање сена
сита [машине или делови машина]
ножеви за косилице
сечива, делови машина
машина за предење
коловрати
машине за филтрирање
машине за завршну обраду
стезачи [делови машина]
Страна 83 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
070195
070196
070197
070198
07
07
070199 blowing machines for the
compression, exhaustion and
transport of gases
070201 lawnmowers [machines]
070202 tarring machines
070203 blowing machines or fans for the
compression, sucking and
carrying of grain
070203 blowing machines for the
compression, sucking and
carrying of grain
070203 fans for the compression, sucking
and carrying of grain
070204 grease boxes [parts of machines]
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070205
070206
070207
070208
070209
070210
070210
070211
070211
070212
070213
070214
070214
070214
070215
07
07
07
07
07
6. новембар 2013
Енглески
Српски
fodder presses
foundry machines
pistons for cylinders
stuffing boxes [parts of machines]
пресе за сточну храну
ливачке машине
клипови за цилиндре
кутије, бртвене кутије [делови
машина]
машине за компресију, избацивање и
пренос плина, дувалице
lubricating pumps
embossing machines
engraving machines
notchers [machine tools]
guides for machines
straw [chaff] cutters
chaff cutters
meat mincers [machines]
meat choppers [machines]
gears for weaving looms
harrows
spraying machines
atomisers [machines]
pulverisers [machines]
hydraulic turbines
косилице травњака [машине]
машине за катранисање
машине за дување или вентилатори за
компресију, усисавање и пренос зрна
машине за компресију, усисавање и
пренос зрна, дувалице
вентилатори за компресију,усисавање
и пренос зрна
кутије за подмазивање [делови
машина]
пумпе за подмазивање
машине за утискивање
машине за гравирање
урезивачи [машински алат]
вођице за машине
секачи сламе
резачи плеве
машине за сецкање меса
машине за сецкање меса
зупчаници за ткачке разбоје
дрљаче
машине за распршивање
распршивачи [машине]
машине за распршивање
хидрауличне турбине
Страна 84 од 310
Класа
07
Број
Енглески
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070216 printing machines for use on sheet
metal
070217 printing plates
070218 printing machines
070219 printing presses
070220 printing rollers for machines
070221 watering machines for agricultural
purposes
070222 dairy machines
070223 chaff cutter blades
070224 loom shafts
070225 blade sharpening [stropping]
machines
070225 stropping machines
070226 saw blades [parts of machines]
070227 blade holders [parts of machines]
070228 rolling mills
070229 thermic lances [machines]
070230 cranks [parts of machines]
070231 dishwashers
070233 washing apparatus
070234 washing machines [laundry]
070235 vehicle washing installations
070235 washing installations for vehicles
070236 coin-operated washing machines
07
07
07
07
070237
070239
070240
070241
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
lifting apparatus
wringing machines for laundry
smoothing presses
driving motors other than for land
vehicles
070242 steam engines
070243 machine tools
070244 igniting magnetos
6. новембар 2013
Српски
штампарске машине за штампање на
металним листовима
штампарске плоче
штампарске машине
штампарске пресе
штампарски ваљци, за машине
машине за наводњавање за употребу у
пољопривреди
машине за млеко
сечива за резаче плеве
вратила или горњи конуси разбоја
машине за оштрење [брушење] сечива
машине за брушење сечива
оштрице тестере, делови машина
држачи сечива [делови машина]
кружни млинови
термички секачи [машине]
криваје [делови машина]
машине за прање судова
апарати за прање
машине за прање веша
инсталације за прање возила
инсталације за прање возила
машине за прање које се покрећу
новцем
апарати за дизање
машине за цеђење веша
пресе за пеглање
погонски мотори, изузев за копнена
возила
парне машине
машински алати
магнетни индуктори за паљење
Страна 85 од 310
Класа
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Број
Енглески
070245 handling apparatus for loading
and unloading
070246 paper feeders [printing]
070247 hammers [parts of machines]
070248 power hammers
070249 pneumatic hammers
070250 tilt hammers
070251 derricks
070252 propulsion mechanisms other than
for land vehicles
070253 transmissions, other than for land
vehicles
070254 regulators [parts of machines]
070255 tobacco processing machines
070256 grinders/crushers, electric, for
household purposes
070256 domestic crushers/grinders,
electric
070257 pump diaphragms
070258 metalworking machines
070259 looms
070260 spinning frames
070262 millstones
070263 grinding machines
070263 crushing machines
070263 rammers [machines]
070264 mine borers
070265 ore treating machines
070266 flour mill machines
070267 mixers [machines]
070268 reapers
070269 reapers and binders
070270 reapers and threshers
070271 truck lifts
070271 waggon lifts
6. новембар 2013
Српски
приручни апарати за утовар и истовар
убацивачи папира [штампарски]
чекићи [делови машина]
чекићи на струју
пнеуматски чекићи
тежак ковачки чекић
покретне бродске дизалице
пропулзиони механизми који нису за
сувоземна возила
преносни механизми који нису за
сувоземна возила
регулатори [делови машина]
машине за прераду дувана
електрични млинови, за употребу у
домаћинству
електрични млинови, за употребу у
домаћинству
мембране пумпи
машине за обраду метала
разбоји
рамови за предење
воденични камен
машине за млевење
машине за дробљење
сабијачи -набијачи [машине]
рударске бушилице
машине за прераду руда
машине за млевење брашна
мешалице [машине]
вршалице
колисице и сноповезачице
вршалице и млатилице
вагонске дизалице
вагонске дизалице
Страна 86 од 310
Класа
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Број
Енглески
070272 jet engines other than for land
vehicles
070273 anti-pollution devices for motors
and engines
070274 pistons for engines
070275 speed governors for machines,
engines and motors
070276 molds [parts of machines]
070276 moulds [parts of machines]
070277 mills for household purposes,
other than hand-operated
070278 molding machines
070278 moulding machines
070279 freewheels other than for land
vehicles
070280 shuttles [parts of machines]
070281 machines and apparatus for
cleaning, electric
070282 suction machines for industrial
purposes
070283 hemming machines
070284 hand-held tools, other than handoperated
070285 tools [parts of machines]
070286 holding devices for machine tools
070287 can openers, electric
070287 tin openers, electric
070288 bread cutting machines
070289 journal boxes [parts of machines]
070290 bearings for transmission shafts
070291 papermaking machines
070292 calenders
070292 mangles
070293 paper machines
070294 packing machines
070295 kneading machines
6. новембар 2013
Српски
млазни мотори, осим за копнена
возила
уређаји против загађивања за моторе
и машине
клипови за моторе
регулатор брзине за машине, моторе и
погонске моторе
калупи [делови машина]
калупи [делови машина]
млинови за употребу у домаћинству,
којима се не управља ручно
машине за калупљење
машине за калупљење
ротор, изузев за копнена возила
чункови [делови машина]
машине и апарати за чишћење,
електрични
машине за усисавање за индустријску
употребу
машине за порубљивање
ручни алат на механичко покретање
алати [делови машина]
уређаји за држање машинских алата
отварачи за козерве, електрични
отварачи за конзерве, електрични
машине за сечење хлеба
кућишта за осовине [делови машина]
лежајеви за преносна вратила
машине за прављење папира
каландер
комадачи
машине за папир
машине за паковање
машине за мешање, мешалице
Страна 87 од 310
Класа
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Број
Енглески
Српски
070296 machines for making edible pastes машине за производњу јестивих
тестинина
машине за фарбање
070297 painting machines
070298 spray guns for paint
пиштољи за бојење распршивањем
машине за бушење
070299 drilling machines
електричне ручне бушилице
070300 electric hand drills
машине за обраду камена
070301 stone working machines
070302 pistons [parts of machines or
клипови [делови машина и мотора]
engines]
типографске пресе
070303 typographic presses
пнеуматски транспортери
070304 pneumatic transporters
пробијачи за машине за пробадање
070305 punches for punching machines
машине за пробадање
070306 punching machines
млинови за бибер којима се не
070307 pepper mills other than handoperated
управља ручно
машине и апарати за полирање
070308 machines and apparatus for
polishing [electric]
[електричне]
пумпе [машине]
070309 pumps [machines]
ваздушне пумпе [инсталације за
070310 air pumps [garage installations]
гараже]
пумпе за инсталације за грејање
070311 pumps for heating installations
вакумске пумпе [машине]
070312 vacuum pumps [machines]
клизачи за мостове
070313 roller bridges
лепљиве траке за ремене преноснике
070314 adhesive bands for pulleys
машине, електромеханичке, за
070315 beverage preparation machines,
electromechanical
припремање пића
пресе [машине за индустријску
070316 presses [machines for industrial
purposes]
употребу]
регулатори притиска [делови машина]
070317 pressure regulators [parts of
machines]
вентили под притиском [делови
070318 pressure valves [parts of
machines]
машина]
машине за пудловање
070319 puddling machines
парне решетке, филтери
070320 steam traps
машине за равнање
070321 planing machines
машине за постављање шина
070322 rail-laying machines
6. новембар 2013
Страна 88 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
07
070323
070324
070325
070326
070327
07
07
07
07
070328
070329
070330
070331
07
07
070332
070333
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070334
070335
070336
070337
070338
070339
070340
070341
070342
070343
070344
070345
070346
070347
07
07
07
07
07
070348
070349
070350
070350
070351
6. новембар 2013
Енглески
Српски
rakes for raking machines
raking machines
friezing machines
trueing machines
bookbinding apparatus and
machines for industrial purposes
ironing machines
darning machines
springs [parts of machines]
curtain drawing devices,
electrically operated
riveting machines
taps [parts of machines, engines
or motors]
rotary printing presses
machine wheelwork
machine wheels
machine fly-wheels
roller bearings
ball rings for bearings
road making machines
saws [machines]
mineworking machines
belts for motors and engines
weeding machines
satinizing machines
sausage machines
sealing machines for industrial
purposes
sowers [machines]
welding machines, electric
blowing engines
bellows [machines]
forge bellows
грабуље за машине за скупљање
машине за скупљање
машине за обрубљивање
машине за центрирање
књиговезачке машине и апарати за
индустријску употребу
машине за пеглање
машине за штоповање
опруге [делови машина]
опрема за навлачење завеса,
електрично покретана
машине за закивање
славине [делови машина или мотора]
ротационе штампарске пресе
машина за израду замајаца
машински лежајеви
машински летећи лежајеви
ваљкасти лежајеви
куглице за лежајеве
машине за прављење путева
тестере [машинске]
рударске машине
ременици за моторе и машине
машине за вађење корова
машине за сатинирање
кобасичарске машине
машине за печаћење за индустријску
употребу
сејачице [машине]
електричне машине за заваривање
мехови, дувалице машине
мехови, дувалице [машине]
ковачки мехови
Страна 89 од 310
Класа
Број
Енглески
обућарски калупи за ципеле [делови
машина]
lasts for shoes [parts of machines] обућарски калупи за ципеле [делови
машина]
filling machines
машине за пуњење
stators [parts of machines]
статори [делови машина]
stereotype machines
машине за штампање са клишеом
sugar making machines
машине за прављење шећера
superheaters
прегрејачи
superchargers
компресори
tables for machines
обртне плоче за машине
aprons [parts of machines]
предња плоча струга [делови машина]
carriage aprons
предња плоча струга, делови машина
heel-making machines
машине за израду потпетица
dyeing machines
машине за бојење
carding machines
машине за рашчешљавање
slide rests [parts of machines]
подупирачи [делови машина]
journals [parts of machines]
коленаста вратила [делови машина]
milking machines
машине за млекарство
suction cups for milking machines капице за виме код машина за мужу
teat cups [suction cups] for
капице за виме код машина за мужу
milking machines
teat cups for milking machines
капице за виме код машина за мужу
transmissions for machines
преносници за машине
tube conveyors, pneumatic
цевни водови, пнеуматски
pneumatic tube conveyors
цевни водови, пнеуматски
conveyors [machines]
машине за пренос
braiding machines
машине за уплитање
winches
дизалице, чекрци
knitting machines
машине за плетење
turbines other than for land
турбине, које нису за копнена возила
vehicles
reels, mechanical, for flexible
калеми, механички, за еластична
hoses
црева
07
070352 shoe lasts [parts of machines]
07
070352
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070353
070354
070355
070356
070357
070358
070359
070360
070360
070361
070362
070364
070365
070366
070367
070368
070368
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070368
070369
070370
070370
070371
070372
070373
070374
070375
07
070376
6. новембар 2013
Српски
Страна 90 од 310
Класа
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Број
Енглески
Српски
070377 tympans [parts of printing presses] тимпани поклопци преса [делови
штампарских машина]
типографске машине
070378 typographic machines
070379 winnowers
одвајачи
мотори за возила на ваздушни јастук
070380 engines for air cushion vehicles
вентилатори за машине и моторе
070381 fans for motors and engines
машине за обраду стакла
070382 glass working machines
070383 railroad constructing machines
машине за израду шина
апарати за вулканизацију
070384 vulcanisation apparatus
квачила, која нису за сувоземна
070385 couplings other than for land
vehicles
возила
аеронаутички мотори
070386 aeronautical engines
машине за оштрење
070387 sharpening machines
пољопривредно справе осим оних
070388 agricultural implements other
than hand-operated
којима се ручно управља
брусеви [делови машине]
070389 grindstones [parts of machines]
070389 sharpening wheels [parts of
точкови за оштрење [делови машина]
machines]
пумпе за пиво
070390 beer pumps
мотори на компримирани ваздух
070391 compressed air engines
машине на компримирани ваздух
070392 compressed air machines
пумпе на компримирани ваздух
070393 compressed air pumps
свећице за моторе са унутрашњим
070394 sparking plugs for internal
combustion engines
саогевањем
070395 shock absorber plungers [parts of клипови за ублажавање удара [делови
machines]
машина]
клип
070395 plunger pistons
клип са ваздушним или уљним
070395 dashpot plungers [parts of
machines]
јастуком [део машине]
070396 anti-friction pads for machines
подлоге против трења за машине
070396 anti-friction bearings for machines подлоге против трења за машине
копачи [машине]
070397 diggers [machines]
машине за усисавање ваздуха
070398 air suction machines
070400 fuel economisers for motors and
апарати за уштеду горива за моторе и
engines
машине
бродски мотори
070401 engines for boats
6. новембар 2013
Страна 91 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
07
07
07
07
070402
070403
070404
070405
мотори за бродове
миксери, електрични
хидраулични клипови [машине]
превлаке за кочнице, изузев за возила
070410
070411
070412
070413
motors for boats
beaters, electric
rams [machines]
brake linings other than for
vehicles
brake shoes other than for vehicles
brake segments other than for
vehicles
reels [parts of machines]
gear boxes other than for land
vehicles
bottle stoppering machines
bottle capping machines
bottle sealing machines
brushes, electrically operated
07
07
070406
070407
07
07
070408
070409
07
07
07
07
07
07
07
07
070414
070414
070414
070414
garbage disposals
garbage [waste] disposals
waste disposals
waste disposers [machines]
07
070415 coffee grinders, other than handoperated
070416 flues for engine boilers
070417 earth moving machines
070418 waste compacting machines
070418 trash compacting machines
070419 shredders [machines] for
industrial use
070420 potters' wheels
070421 handling machines, automatic
[manipulators]
070422 robots [machines]
070423 food preparation machines,
electromechanical
070424 cartridges for filtering machines
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
6. новембар 2013
папучице за кочнице, изузев за возила
делови кочница који нису за возила
витла или калемови [делови машина]
мењачке кутије које нису за копнена
возила
машине за запушавање боца
машине за затварање флаша
машине за печаћење боца
четке, које се покрећу електричном
струјом
разврставачи, одстрањивачи смећа
разврставачи, одстрањивачи смећа
разврставачи, одстрањивачи смећа
разврставачи, одстрањивачи смећа
[машине]
млинови за кафу, којима се не
управља ручно
димњаци за моторни котао
машине за померање земље
машине за пресовање ђубрета
машине за пресовање ђубрета
машине за цепање за индустријску
употребу
грнчарски точкови
приручне машине, аутоматске
[манипулатори]
роботи [машине]
машине за прераду хране,
електромеханичке
улошци за машине за филтрирање
Страна 92 од 310
Класа
07
Број
Енглески
07
070425 driving chains other than for land
vehicles
070426 torque converters other than for
land vehicles
070427 transmission chains other than for
land vehicles
070428 drill chucks [parts of machines]
070429 steam engine boilers
070430 feeding apparatus for engine
boilers
070431 hair cutting machines for animals
07
07
07
07
07
070431
070431
070432
070432
070433
07
070433
07
070434
07
070435
07
070436
07
07
07
07
07
070437
070439
070439
070440
070441
07
07
070442
070443
07
070444
07
07
07
07
07
6. новембар 2013
Српски
погонски ланци, који нису за копнена
возила
хидротрансформатори који нису за
сувоземна возила
преносни ланци, који нису за копнена
возила
главе за бушилице [делови машина]
котлови за парне машине
апарати за пуњење за моторне казане
машине за сечење длаке на
животињама
hair clipping machines for animals шишачи за животиње, машине
shearing machines for animals
машине за шишање за животиње
gasifiers
додавачи ваздуха, гасова
снабдевачи ваздухом, вентилатори
aerators
motors, other than for land
мотори, осим за сувоземна возила
vehicles
engines, other than for land
мотори, осим за сувоземна возила
vehicles
control cables for machines,
контролни каблови за машине или
engines or motors
моторе
control mechanisms for machines, контролни механизми за машине и
engines or motors
моторе
матрице које се користе при
matrices for use in printing
штампању
compressors for refrigerators
компресори за фрижидере
water separators
сепаратори воде
drain cocks
одводне славине
sewing machines
машине за шивење
fan belts for motors and engines
каишеви вентилатора за моторе и
машине
incubators for eggs
инкубатори за јаја
gears, other than for land vehicles зупчаници, који нису за сувоземна
возила
blenders, electric, for household
мешалице, електричне, за кућну
purposes
употребу
Страна 93 од 310
Класа
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Број
Енглески
070445 kitchen machines, electric *
070446 cylinders for motors and engines
070447 reduction gears other than for land
vehicles
070448 dividing machines
070449 drilling bits [parts of machines]
070450 heat exchangers [parts of
machines]
070451 exhausts for motors and engines
070452 motors, electric, other than for
land vehicles
070453 cranes [lifting and hoisting
apparatus]
070454 peeling machines
070454 sifting machines
070455 grating machines for vegetables
070456 compressed air guns for the
extrusion of mastics
070457 filters [parts of machines or
engines]
070458 ditchers [ploughs]
070459 whisks, electric, for household
purposes
070460 fruit presses, electric, for
household purposes
070461 hydraulic engines and motors
070462 drilling rigs, floating or nonfloating
070463 fuel conversion apparatus for
internal combustion engines
070464 radiators [cooling] for motors and
engines
070471 boiler tubes [parts of machines]
070472 hydraulic controls for machines,
motors and engines
6. новембар 2013
Српски
кухињске машине, електричне
цилиндри за моторе
редуктори зупчастог преносника,
осим за копнена возила
машине за дељење
резачи, сврдла за бургије [делови
машина]
размењивачи топлоте [делови
машина]
издувни лонци мотора
мотори, електрични, који нису за
сувоземна возила
кранови [апарати за подизање]
машине за дубљење
машине за сејање
машине за стругање поврћа
пиштољи на компримирани ваздух за
извлачење мастикса
филтери [делови машина или мотора]
плугови за копање ровова
брисачи електрични, за кућну
употребу
пресе за воће, електричне, за употребу
у домаћинству
хидраулични мотори
опрема за бушење, плутајућа и
неплутајућа
апарати за конверзију горива за
моторе са унутрашњим сагоревањем
радијатори за хлађење за машине и
моторе
цеви за казане [делови машина]
хидрауличне контроле за машине и
моторе
Страна 94 од 310
Класа
07
Број
Енглески
07
07
07
070473 pneumatic controls for machines,
motors and engines
070474 crankcases for machines, motors
and engines
070475 food processors, electric
070476 glue guns, electric
070477 guns [tools using explosives]
07
070478 net hauling machines [fishing]
07
07
07
070479 universal joints [Cardan joints]
070480 rotary steam presses, portable, for
fabrics
070481 machines and apparatus for carpet
shampooing, electric
070482 catalytic converters
070483 central vacuum cleaning
installations
070484 chain saws
070485 cleaning appliances utilizing steam
070486 cutting blow pipes, gas-operated
070487 dust exhausting installations for
cleaning purposes
070488 dust removing installations for
cleaning purposes
070489 electric hammers
070490 electromechanical machines for
chemical industry
070491 elevator chains [parts of machines]
070492 emergency power generators
070493 expansion tanks [parts of
machines]
070494 glaziers' diamonds [parts of
machines]
070495 high pressure washers
07
070496 machines for the textile industry
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
6. новембар 2013
Српски
пнеуматске контроле за машине и
моторе
картери, за машине, моторе и
погонске моторе
прерађивачи хране, електрични
електрични пиштољи са лепком
пиштољи [алат са употребом
експлозива]
машине за извлачење мрежа [за
риболов]
универзални [кардански] зглобови
кружне парне пресе, преносиве, за
платна
машине и апарати за шампонирање
тепиха, електрични
каталитички претварачи
инсталације за централно усисавање
моторна тестера
уређаји за чишћење који користе пару
бренери, на гас
инсталације за извлачење прашине у
циљу чишћења
инсталације за уклањање прашине, у
сврхе чишћења
електрични чекићи
електромеханичке машине за
хемијску индустрију
ланци за дизање [делови машина]
генератори снаге у случају хитности
експанзиони лонци [делови машина]
стклорезачки дијамант [делови
машина]
машине за прање под високим
притиском
машине за текстилну индустрију
Страна 95 од 310
Класа
Број
07
07
07
07
070497
070498
070499
070500
07
07
07
07
07
07
07
070501
070502
070503
070503
070504
070505
070506
07
07
07
070507
070508
070509
07
070510
07
070511
07
07
07
07
070512
070513
070514
070515
07
07
07
07
07
07
07
070516
070517
070518
070518
070519
070519
070520
07
070521
6. новембар 2013
Енглески
Српски
испусне разводне цеви за моторе
машине за прераду уља
пакирне машине
електрични апарати за полирање
паркета воском
shoe polishers, electric
електрична глачала ципела
snow ploughs
плугови за снег
welding apparatus, gas-operated
апарати за заваривање, гасни
soldering apparatus, gas-operated апарати за лемљење, на гас
soldering blow pipes, gas-operated дуваљка за лемљење, покретана гасом
soldering irons, gas-operated
алат за лемљење, гасни
vacuum cleaner attachments for
наставци за усисаваче за распршивање
disseminating perfumes and
парфема и дезинфекционих средстава
disinfectants
vacuum cleaner hoses
црева за усисиваче
vacuum cleaners
усисивачи за прашину
vibrators [machines] for industrial вибратори [машине] за индустријску
use
употребу
machines and apparatus for waxелектричне машине и апарати за
polishing, electric
полирање воском
racket stringing machines
машине за напињање жица на
рекетима
bicycle assembling machines
монтажне машине за бицикле
motorized cultivators
мотокултиватори
air brushes for applying colour
ваздушне четке за наношење боје
hydraulic door openers and
хидраулични отварачи и затварачи
closers [parts of machines]
врата [делови машина]
kick starters for motorcycles
кикстартери за машине
mechanized livestock feeders
механизоване сточне хранилице
moving pavements [sidewalks]
покретне стазе
sidewalks [moving pavements]
стазе [покретне стазе]
silencers for motors and engines
пригушивачи за моторе
mufflers for motors and engines
пригушници за моторе
pneumatic door openers and
пнеуматски отварачи и затварачи
closers [parts of machines]
врата [делови машина]
vacuum cleaner bags
кесе за усисиваче
exhaust manifold for engines
oil refining machines
packaging machines
parquet wax-polishers, electric
Страна 96 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
07
07
07
07
07
07
07
07
070522
070523
070524
070525
070526
070528
070529
070530
gas-operated blow torches
wind turbines
brake pads other than for vehicles
electrodes for welding machines
electric welding apparatus
soldering apparatus, electric
soldering irons, electric
electric arc welding apparatus
07
07
07
07
07
070531
070532
070533
070534
070535
electric arc cutting apparatus
soldering lamps
basket presses
blowing machines
electroplating machines
07
07
07
07
07
07
07
07
07
070536
070536
070537
070537
070538
070539
070540
070540
070541
07
070542
07
07
08
070543
070544
080001
08
080002
08
08
080003
080004
galvanizing apparatus
galvanizing machines
distribution machines, automatic
vending machines
door closers, electric
door openers, electric
lift operating apparatus
elevator operating apparatus
electrical apparatus for sealing
plastics [packaging]
fuel dispensing pumps for service
stations
self-regulating fuel pumps
machines for processing plastics
apparatus and instruments for
slaughtering butchers' animals
abrading instruments [hand
instruments]
sharpening stones
needle-threaders
плинске летлампе
турбине на ветар
плочице за кочење, осим за возила
електроде за машине за заваривање
електрични апарати за заваривање
апарати за лемљење, електрични
лемилице, електричне
апарати за заваривање са електричним
луком, електролучно заваривање
апарати за електролучно резање
плинске лет-лампе, лемилице
пресе за грожђе
машине за дување, мехови
машине за галваностегију,
пресвлачење металом
апарати за галванизацију
машине за галванизацију
аутоматске машине за дистрибуцију
аутомати за продају
електрични затварачи врата
електрични отварачи врата
апарати за управљање лифтовима
уређаји за управљање лифтовима
електрични апарати за затварање,
паковање пластике
пумпе за точење горива на сервисним
станицама
самоподешавајуће пумпе за гориво
машине за прераду пластике
месарске справе и инструменти за
клање животиња
инструменти за стругање [ручни]
6. новембар 2013
камење за оштрење
справе за увлачење конца у иглу
Страна 97 од 310
Класа
Број
08
08
08
08
08
08
08
080005
080006
080008
080009
080010
080011
080012
08
08
08
08
08
080013
080014
080015
080015
080016
08
08
080017 squares [hand tools]
080018 skinning appliances and
instruments for butchers' animals
080019 instruments and tools for skinning
animals
080020 annular screw plates
080021 bow saws
080022 side arms, other than firearms
080023 nail extractors
080024 lifting jacks, hand-operated
080025 bayonets
080026 beard clippers
080027 cutting bars
080028 hand drills [hand tools]
080029 mortise chisels
080030 mortise axes
080030 holing axes
080031 livestock marking tools
080031 cattle marking tools
080032 cattle stunning apparatus
080032 cattle stunning appliances
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
6. новембар 2013
Енглески
Српски
needle files
leather strops
awls
cutter bars
reamers
reamer sockets
extension pieces for braces for
screw taps
palette knives
spatulas [hand tools]
punch rings [knuckle dusters]
knuckle dusters
bits [parts of hand tools]
игличасте турпије
кожни каишеви за оштрење бријача
шила
стругарске шипке
развртачи
развртач фасунга
продужеци за навојна стврдла
ножеви за палете
лопатице [ручни алат]
боксери [оружје]
боксери [оружје]
наставци за сврдла [делови ручног
алата]
угломери [ручни алат]
месарске справе и инструменти за
драње коже животиња
инструменти и алати за драње коже са
животиња
прстенасте увијене плоче
тестере за сечење гвожђа
хладно оружје
уређај за вађење ексера
дизалице, ручно покретане
бајонети
шишачи за браду
секачи за шипке, бонсек
ручне бушилице [ручни алат]
длета за урезивање
секире за урезивање рупа
секире за издубљивање
алат за обележавање стоке
алат за обележавање стоке
справе за омамљивање стоке
уређаји за омамљивање стоке
Страна 98 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
08
08
08
08
080033
080034
080036
080036
cattle shearers
nail drawers [hand tools]
pickhammers
bushhammers
08
08
08
08
08
08
08
080037
080037
080038
080039
080040
080042
080043
knife steels
sharpening steels
riveting hammers [hand tools]
paring irons [hand tools]
scissors *
tweezers
graving tools [hand tools]
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080044
080045
080046
080047
080048
080049
080050
080051
080052
080053
080054
080055
080056
080058
080059
08
080059
08
08
08
08
080060
080061
080062
080063
pickaxes
caulking irons
penknives
stone hammers
jig-saws
drawing knives
nail punches
fullers [hand tools]
fulling tools [hand tools]
hunting knives
frames for handsaws
saws [hand tools]
lasts [shoemakers' hand tools]
curling tongs
tableware [knives, forks and
spoons]
table cutlery [knives, forks and
spoons]
shears
shear blades
perforating tools [hand tools]
tap wrenches
алат за стрижење стоке
извлакачи ексера [ручни алат]
зидарски чекић
зидарски чекић за текстуру камена и
бетона
челик за ножеве
челик за оштрење
чекићи за закивање [ручни алат]
гвожђе за љуштење [ручни алат]
маказе
пинцете, мала клешта
алати за резбарење и утискивање
[ручни алат]
пијуци
гвоздени подбијачи
перорез
чекићи за камен, мацола
тестере за бушење
ножеви с дуплом оштицом
пробијачи за ексере
пуњачи [ручни алати]
алати за пуњење[ручни алат]
ловачки ножеви
рамови за ручне тестере
тестере [ручни алати]
обућарски калупи [ручни алат]
кљешта за увијање
стони прибор [кашике, виљушке,
ножеви]
есцајг [кашике, виљушке, ножеви]
6. новембар 2013
велике маказе
сечиво маказа
алати за бушење рупа [ручни алат]
француски кључеви за матице
Страна 99 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
08
08
08
08
08
080064
080064
080065
080066
080066
wrenches [hand tools]
spanners [hand tools]
ratchets [hand tools]
dies [hand tools]
screw-thread cutters [hand tools]
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080066
080067
080068
080069
080070
080071
080072
080073
080073
080073
080074
080075
080076
080077
080078
080079
080080
080081
080082
080083
screw stocks [hand tools]
borers
whetstone holders
axes
table forks
planes
hand tools, hand-operated
vegetable slicers
vegetable shredders
vegetable knives
nail nippers
tube cutters [hand tools]
cutters *
cleavers
cutlery *
fruit pickers [hand tools]
spoons *
ladles [hand tools]
razor strops
earth rammers [hand tools]
08
08
08
08
080084
080084
080085
080086
stamping-out tools [hand tools]
stamps [hand tools]
milling cutters [hand tools]
trowels [gardening]
08
08
080087 trowels
080088 plant parasite killing apparatus
насадни кључеви [ручни алати]
кључеви за матице [ручни алат]
кључеви чегртаљке [ручни алат]
нарезнице [ручни алат]
вретена за резање навоја [ручни
алати]
нарезнице-матрица [ручни алат]
бушилице, бургије
држачи тоцила
секире
стоне виљушке
ренда
ручни алат, руком покретан
секачи поврћа
секачи поврћа
ножеви за поврће
клешта за ексере
секачи за цеви [ручни алат]
секачи
месарске секире, сатаре
прибор за јело*
берачице воћа [ручни алати]
кашике
зидарске кашике [ручни алат]
каиш за оштрење бријача
маљеви за набијање земље[ручни
алат]
алат за утискивање [ручни алат]
маркери за утискивање [ручни алат]
секачи који мељу [ручни алат]
лопатице за вађење биљака
[баштованство]
мистрије
апарати за уништавање биљних
паразита
6. новембар 2013
Страна 100 од 310
Класа
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
Број
Енглески
080088 destructing apparatus for plant
parasites
080089 glaziers' diamonds [parts of hand
tools]
080090 expanders [hand tools]
080091 stropping instruments
080092 sharpening instruments
080093 blade sharpening instruments
080094 drills
080095 scaling knives
080096 thistle extirpators [hand tools]
080097 secateurs
080097 pruning scissors
080098 pruning shears
080099 budding knives
080100 tree pruners
080101 cuticle tweezers
080101 cuticle nippers
080102 hair-removing tweezers
080103 marline spikes
080104 carpenters' augers
080105 embossers [hand tools]
080106 pedicure sets
080107 razor cases
080108 hollowing bits [parts of hand
tools]
080109 rakes [hand tools]
080110 shovels [hand tools]
080111 spades [hand tools]
080112 border shears
080113 scythes
080114 scythe rings
080115 whetstones
080115 scythe stones
080116 irons [non-electric hand tools]
6. новембар 2013
Српски
апарати за уништавање биљних
паразита
стаклорезачки дијамант [део ручног
алата]
проширивачи [ручни алати]
прибор за брушење
прибор за оштрење
инструменти за оштрење сечива
бургије
ножеви за скалирање
плевилица за чичак [ручни алат]
маказе за резање грана
маказе за кресање воћа
маказе за орезивање
ножеви за калемљење
маказе за високе гране
пинцете за заноктице
клешта за заноктице
пинцете за уклањање длака
шило за расплитање влакана ужета
столарска сврдла
утискивачи [ручни алати]
педикирски прибор
кутије за жилете
сврдла за издубљивање [делови
ручног алата]
грабуље [ручни алат]
лопате [ручни алат]
ашови [ручни алат]
маказе за порубљивање
косе за траву
прстен за косу
тоцила
камење за оштрење косе
пегле [неелектрични ручни алат]
Страна 101 од 310
Класа
Број
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080117
080118
080118
080119
080120
080120
080121
080122
080124
080125
080126
080127
080128
080129
080130
080130
080130
080131
080132
080133
080134
080135
080136
080137
080138
080139
080140
080141
080142
080143
080144
08
Енглески
Српски
набрано-плисирано гвожђе
гвожђе за глачање
гвожђе за глачање [алат за глачање]
сечива за стругове
гвожђе за моделирање
длета за моделирање
гвоздени савијачи
гвожђе за жигосање
бургије за дрво[ручни алат]
корице мачева
ручне справе за коврџање косе
маказе за траву [ручни алат]
шила за лед
длета [ручни алати]
пендреци за полицајце
палице
пендреци
игле за гравирање
поткивачки ножеви
ножеви за љуштење
алати за калемљење [ручни]
ренда за прављење жлебова
сецкалице за поврће
секирице
секачи [ножеви]
резачи обруча [ручни алат]
харпуни
тесла [алат]
крампови
отварачи са оштрицом
распршивачи за инсектициде [ручни
алат]
080144 insecticide vaporizers [hand tools] распршивачи за инсектициде [ручни
алат]
6. новембар 2013
goffering irons
glazing irons
polishing irons [glazing tools]
blades for planes
moulding irons
molding irons
crimping irons
branding irons
gimlets [hand tools]
sword scabbards
hand implements for hair curling
lawn clippers [hand instruments]
ice picks
gouges [hand tools]
police batons
bludgeons
truncheons
engraving needles
farriers' knives
paring knives
grafting tools [hand tools]
rabbeting planes
vegetable choppers
hatchets
choppers [knives]
hoop cutters [hand tools]
harpoons
adzes [tools]
mattocks
oyster openers
insecticide atomizers [hand tools]
Страна 102 од 310
Класа
Број
Енглески
08
080144 insecticide sprayers [hand tools]
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080145
080146
080147
080148
080149
080150
080151
080153
080154
080155
080156
080157
080158
080159
080160
08
080160 stretchers for wire and metal
bands [hand tools]
080160 metal band stretchers [hand tools]
080161 braiders [hand tools]
080162 money scoops
080163 mortars for pounding
080164 wick trimmers [scissors]
080166 shaving cases
080167 numbering punches
080168 nail files
080169 can openers, non-electric
080169 tin openers, non-electric
080170 harpoons for fishing
080171 picks [hand tools]
080172 pestles for pounding
080172 rammers [hand tools]
080173 sugar tongs
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
6. новембар 2013
garden tools [hand-operated]
pruning knives
clamps for carpenters or coopers
razor blades
blades [hand tools]
blades [weapons]
saw blades [parts of hand tools]
levers
machetes
mallets [hand instruments]
hammers [hand tools]
sledgehammers
masons' hammers
chisels
wire stretchers [hand tools]
Српски
распршивачи за инсектициде [ручни
алат]
баштенски алат [ручни]
баштенски закривљени ножеви
стеге за столаре и бачваре
жилети
сечива [ручни алат]
сечива [оружје]
листови тестера [делови ручног алата]
полуге
мачете
маљеви [ручни алати]
чекићи [ручни алат]
ковачки маљеви
зидарски чекићи
длета
истезачи за жичане проводнике
[ручни алат]
истезачи за жице и металне траке
[ручни алат]
растезачи металних трака[ручни алат]
справе за плетење [ручни алат]
лопатице за новац
авани за тучење
тримери [маказице]
прибор за бријање
нумерациони пробојци
турпије
отварачи за козерве, неелектрични
отварачи за козерве, неелектрични
харпуни за риболов
шиљасти алат [ручни алат]
набијачи
тучак [ручни алат]
хватаљке за шећер
Страна 103 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
08
08
08
08
08
08
080174
080175
080176
080177
080178
080179
guns [hand tools]
centre punches [hand tools]
foundry ladles [hand tools]
plane irons
rasps [hand tools]
razors, electric or non-electric
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080180
080181
080182
080183
080184
080185
080186
080187
080188
080189
080191
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080192
080193
080194
080195
080196
080197
080198
080199
080200
08
08
08
080201
080201
080202
pin punches
fire irons
riveters [hand tools]
hainault scythes
weeding forks [hand tools]
hoes [hand tools]
saw holders
hackles [hand tools]
bill-hooks
sickles
implements for decanting liquids
[hand tools]
edge tools [hand tools]
taps [hand tools]
augers [hand tools]
screwdrivers
priming irons [hand tools]
bits [hand tools]
tube cutting instruments
breast drills
agricultural implements [handoperated]
grindstones [hand tools]
sharpening wheels [hand tools]
syringes for spraying insecticides
08
080203 silver plate [knives, forks and
spoons]
пиштољи [ручни алат]
ручни алат за обележавање центара
ливарске кашике [ручни алат]
гвожђа за рендисање
турпије [ручни алат]
бријачи, електрични или неелектрични
игле за пробијање, пробадаче
жарачи
закивачи [ручни алат]
хаинот косе
виљушке, рачве, за коров [ручни алат]
мотике [ручни алат]
држачи тестера
ручни алат за рашчешљавање
косири
српови
справе за претакање течности [ручни
алат]
алати за обраду ивица [ручни алат]
сврдла за бушење [ручни алат]
столарско сврдло [ручни алат]
одвијачи [шрафцигери]
секачи [ручни алат]
сврдла [ручни алат]
инструменти за сечење цеви
ручне бушилице
пољопривредно оруђе, којим се
управља ручно
тоцила [ручни алат]
точкови за оштрење [ручни алат]
бризгалице за распршиваче
инсектицида
сребрни есцајг [кашике, виљушке,
ножеви]
6. новембар 2013
Страна 104 од 310
Класа
Број
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080204
080205
080206
080207
080207
080207
080208
080209
080211
080212
080213
080214
08
080214
08
08
08
080215
080218
080219
08
08
080220
080221
08
080222
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080223
080224
080226
080227
080228
080229
080230
080231
080232
08
080234
6. новембар 2013
Енглески
Српски
diggers [hand tools]
knives *
pliers
nippers
pincers
tongs
swords
sabres
rams [hand tools]
instruments for punching tickets
nail files, electric
fingernail polishers, electric or
non-electric
nail buffers, electric or nonelectric
nutcrackers
drill holders [hand tools]
hair clippers for personal use,
electric and non-electric
forks
nail clippers, electric or nonelectric
hair clippers for animals [hand
instruments]
shearers [hand instruments]
flat irons
emery grinding wheels
files [tools]
punch pliers [hand tools]
punches [hand tools]
cutting tools [hand tools]
manicure sets
guns, hand-operated, for the
extrusion of mastics
ditchers [hand tools]
ручни алат за копање
ножеви
клешта
пинцете
пинцете
клешта хватаљке
мачеви
сабље
сабијач [ручни алат]
инструменти за бушење карата
турпије за нокте, електричне
апарати за полирање ноктију,
електрични или неелектрични
справе за полирање ноктију,
електричне или неелектричне
клешта за орахе и лешнике
држачи за бургије [ручни алат]
апарати за шишање за личну
употребу, електрични и неелектрични
виљушке
справице за сечење ноктију,
електричне и неелектричне
шишачи за животиње [ручни]
стригачи [ручни инструмент]
пегле
шмиргл точак за брушење
турпије [алати]
пробојна клешта [ручни алат]
пробијачи [ручни алат]
алат за резање [ручни алат]
прибор за маникирање
пиштољи, ручни, за извлачење
мастике
ручни алат за копање јарака
Страна 105 од 310
Класа
Број
Енглески
08
08
080235 scrapers [hand tools]
080236 fleshing knives [hand tools]
08
08
08
08
08
080236
080236
080237
080241
080242
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
080243
080244
080245
080246
080247
080248
080249
080250
080251
080252
080253
08
08
08
08
08
08
08
080254
080255
080256
080257
080258
080258
080259
08
09
09
09
080260
090001
090002
090003
6. новембар 2013
mincing knives [hand tools]
meat choppers [hand tools]
scraping tools [hand tools]
ear-piercing apparatus
depilation appliances, electric and
non-electric
manicure sets, electric
vices
hand pumps*
daggers
tool belts [holders]
cheese slicers, non-electric
pizza cutters, non-electric
crow bars
egg slicers, non-electric
eyelash curlers
mitre [miter (Am.)] boxes [hand
tools]
sand trap rakes
fireplace bellows [hand tools]
apparatus for tattooing
emery files
draw wires [hand tools]
fish tapes [hand tools]
wire strippers [hand tools]
ladles for wine
coils, electric
particle accelerators
reflecting discs for wear, for the
prevention of traffic accidents
Српски
стругачи [ручни алат]
ножеви који се користе при штављењу
[ручни алат]
ножеви за сецкање [ручни алат]
секачи за месо [ручни алат]
алат за стругање [ручни алат]
апарат за бушење ушију
уређаји за депилацију, електрични и
неелектрични
прибор за маникирање, електрични
стеге
ручне пумпе
бодежи
појасеви за држање алата
резачи сира, неелектрични
секачи пице, неелектрични
рударске полуге
резачи јаја, неелектични
увијачи трепавица
справе за коси рез [ручни алат]
грабуљице за голф
мехови за камине [ручни алат]
апарати за тетовирање
турпијице од шмиргле
жица за вучу [ручни алат]
траке за вучу [ручни алат]
кљешта за скидање изолације са жица
[ручни алат]
кутлаче за вино
калеми, електрични
убрзивачи честица
рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање саобраћајних незгода
Страна 106 од 310
Класа
09
Број
Енглески
09
09
09
09
09
09
090004 protection devices for personal
use against accidents
090005 clothing for protection against
accidents, irradiation and fire
090007 accumulators, electric, for vehicles
090007 batteries, electric, for vehicles
090008 battery jars
090008 accumulator jars
090009 accumulator boxes
090009 battery boxes
090010 acidimeters for batteries
090011 hydrometers
090012 plates for batteries
090013 whistle alarms
090014 acoustic [sound] alarms
090014 sound alarms
090015 acoustic conduits
090016 phonograph records
090016 sound recording discs
090017 speaking tubes
090018 actinometers
090019 adding machines
090020 aerometers
090021 enlarging apparatus [photography]
090022 electro-dynamic apparatus for the
remote control of railway points
090023 magnets
090024 electromagnetic coils
090025 air analysis apparatus
090026 alarms *
090027 alcoholmeters
090028 alidades
09
090029 food analysis apparatus
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6. новембар 2013
Српски
заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће
одећа за заштиту од несрећа,
радијације и пожара
акумулатори, електрични, за возила
батерије, електричне, за возила
кућишта за батерије
акумулаторске посуде
кућишта за акумулаторе
кутије за батерије
мерач киселине за батерије
хидрометри
плоче за батерије
звиждећи аларми
акустични [звучни] аларми
звучни аларми
акустични цевоводи
грамофонске плоче
дискови за снимање звука
говорне цеви
актинометри
машине за рачунање
аерометри
апарати за увећавање [фотографски]
електродинамички апарати за
даљинску контролу железничке пруге
магнети
електромагнетни калемови
апарати за анализу ваздуха
аларми
алкометри
алхидаде [део теодолита, геодетског
инструмента]
апарати за анализирање хране
Страна 107 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090030 igniting apparatus, electric, for
igniting at a distance
090030 electric apparatus for remote
ignition
090031 batteries for lighting
090033 altimeters
090034 asbestos gloves for protection
against accidents
090035 asbestos clothing for protection
against fire
090036 ammeters
090037 amplifiers
090038 amplifying valves
090038 amplifying tubes
090039 anemometers
090040 calibrating rings
090041 fire extinguishers
090041 fire extinguishing apparatus
090043 anodes
090044 anode batteries
090044 high tension batteries
090045 aerials
090045 antennas
090046 anti-glare glasses
090047 anti-glare visors
090047 anti-dazzle shades
090048 anti-interference devices
[electricity]
090049 transformers [electricity]
090050 apertometers [optics]
090053 money counting and sorting
machines
090054 distribution boxes [electricity]
090055 surveying instruments
090056 surveying chains
6. новембар 2013
Српски
електрични апарати за паљење са
удаљености
електрични апарати за даљинско
паљење
батерије за осветљавање
мерачи висине
азбестне рукавице за заштиту од
несреће
азбестна одећа за заштиту од ватре
амперметри
појачала
електронске цеви за појачавање
појачавачке цеви
ветромери [анемометри]
прстенови за калибрацију
справе за гашење ватре
противпожарни апарати
аноде
анодне батерије
високонапонске батерије
антене
антене
наочаре против заслепљивања
визири и ободи затамњени
штитници против заслепљивања
уређаји против ометања [за струју]
трансформатори [за струју]
апертометри [оптика]
машине за бројање и сортирање новца
разводни ормани [за струју]
инструменти за геодетско мерење
ланци за премер земљишта
Страна 108 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
090059
090060
090060
090061
090062
09
09
090062
090063
09
090064
09
090066
09
09
09
09
09
09
090067 comparators
090068 fire alarms
090069 automatic indicators of low
pressure in vehicle tires [tyres]
090069 automatic indicators of low
pressure in vehicle tyres
090069 automatic indicators of low
pressure in vehicle tires
090070 protective suits for aviators
090071 alarm bells, electric
090072 rods for water diviners
09
09
09
09
090073
090074
090075
090076
09
09
09
09
09
09
090077
090078
090079
090080
090081
090082
09
09
6. новембар 2013
Енглески
Српски
lenses for astrophotography
thermionic tubes
thermionic valves
audiovisual teaching apparatus
coin-operated musical automata
[juke boxes]
juke boxes, musical
mechanisms for coin-operated
apparatus
mechanisms for counter-operated
apparatus
calipers
сочива за астрофотографију
термионске цеви
термионски вентили
аудиовизуелни апарати за обуку
музички аутомати који се покрећу
кованим новцем [џубокс]
џубокс, музички
механизми за апарате који се покрећу
новцем
механизми за апарате који се покрећу
бројачем
шестар за узимање спољашњих и
унутрашњих мера
компаратор
противпожарни аларми
аутоматски индикатори ниског
притиска у гумама возила
аутоматски индикатори ниског
притиска у гумама возила
аутоматски индикатори ниског
притиска у гумама возила
заштитна одела за авијатичаре
алармна звона, електрична
резонатори за откривање подземних
вода
скеле за спашавање
ваге
метеоролошки балони
апарати за демагнетизацију магнетних
трака
магнетофони
магнетне траке
барометри
машине за мерење тежине
теретна вага за возила или животиње
справе за гашење пожара
life-saving rafts
scales
meteorological balloons
demagnetizing apparatus for
magnetic tapes
tape recorders
magnetic tapes
barometers
weighing machines
weighbridges
fire beaters
Страна 109 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090083
090085
090086
090087
090088
090089
090090
090092
090093
090094
090095
090096
090097
09
09
090098 sheaths for electric cables
090099 frames for photographic
transparencies
090101 calculating disks
090102 slide-rules
090103 calculating machines
090104 slide calipers
090105 jigs [measuring instruments]
090106 blueprint apparatus
090107 cinematographic cameras
090109 capillary tubes
090111 sound recording carriers
090112 protective helmets
090113 respirators, other than for artificial
respiration
090113 respiratory masks, other than for
artificial respiration
090114 solderers' helmets
090115 eyeglass chains
090115 pince-nez chains
090116 heat regulating apparatus
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6. новембар 2013
Енглески
Српски
chargers for electric batteries
betatrons
ticket dispensers
cabinets for loudspeakers
lens hoods
terminals [electricity]
pressure indicator plugs for valves
galvanometers
push buttons for bells
branch boxes [electricity]
tone arms for record players
spirit levels
punched card machines for offices
пуњач за електричне батерије
бетатрони
издавачи карата
кутије за звучнике
поклопци за објективе
терминали, електрични
индикатори притиска за вентиле
галванометри
тастери за звона
разводна кутија [струјна]
ручице за грамофоне
мерачи јачине алкохола
машине са перфорираним картицама
за канцеларије
оплате за електричне каблове
оквири за дијапозитиве у фотографији
рачунске плоче
клизни лењири
рачунске машине
клизни шестари
матрице [мерни инструменти]
апарати за цртање шема
кинематографске камере
капиларне цеви
тонски носачи звука
заштитни шлемови
респиратори, који нису за вештачко
дисање
респираторне маске, које нису за
вештачко дисање
шлемови за лемљење
ланци за наочаре
ланци за цвикере
апарат за регулисање топлоте
Страна 110 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
090117
090120
090121
090122
090124
09
090124
09
09
09
09
09
09
09
090125
090126
090126
090127
090128
090129
090130
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090131
090132
090133
090134
090136
090136
090137
090138
090138
090139
090140
090140
090141
090142
090143
090144
090145
6. новембар 2013
Енглески
Српски
darkrooms [photography]
boiler control instruments
socks, electrically heated
drying racks [photography]
apparatus for editing
cinematographic film
editing appliances for
cinematographic films
printed circuits
blinkers [signalling lights]
flashing lights [luminous signals]
signal bells
containers for microscope slides
collectors, electric
electric installations for the
remote control of industrial
operations
switchboxes [electricity]
commutators
marine compasses
eyepieces
waling glasses
thread counters
pedometers
counters
meters
metronomes
capacitors
condensers [capacitors]
conductors, electric
electricity conduits
circuit closers
connectors [electricity]
junction boxes [electricity]
мрачне коморе [фотографске]
контролни инструменти за бојлере
чарапе, електрично грејане
сталци за сушење [фотографски]
апарати за монтажу
кинематографских филмова
уређаји за монтажу кинематографских
филмова
штампана кола
жмигавци [светлосна сигнализација]
жмигавци [светлосни сигнали]
сигнална звона
кутије за микроскопска стакла
електрични колектори
електричне инсталације за даљинско
управљање индустријским процесима
разводне кутије [за струју]
комутатори
морнарички компаси
окулари
оптички инструмент
бројачи навоја
бројачи корака
бројачи
справе за мерење
метрономи
кондензатори
кондензатори
електрични проводници
електрични цевоводи
затварачи струјног кола
конектори [струјни]
разводна кућишта [узидне
дозне][струја]
Страна 111 од 310
Класа
Број
Енглески
09
09
09
090146 switchboards
090148 contacts, electric
090149 apparatus to check stamping mail
09
09
09
09
090149
090150
090151
090152
09
09
090153
090154
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090156
090156
090157
090158
090159
090160
090161
090162
090163
090164
090165
090166
09
090166
09
09
09
09
09
09
090167
090168
090168
090169
090170
090170
09
090171 appliances for measuring the
thickness of leather
6. новембар 2013
apparatus to check franking
regulating apparatus, electric
monitoring apparatus, electric
speed checking apparatus for
vehicles
converters, electric
photocopiers [photographic,
electrostatic, thermic]
pince-nez cords
eyeglass cords
retorts
retorts' stands
correcting lenses [optics]
objectives [lenses] [optics]
cosmographic instruments
diving suits
electric apparatus for commutation
switches, electric
limiters [electricity]
sockets, plugs and other contacts
[electric connections]
plugs, sockets and other contacts
[electric connections]
current rectifiers
reducers [electricity]
cell switches [electricity]
dressmakers' measures
crucibles [laboratory]
cupels [laboratory]
Српски
разводне табле
контакти, електрични
апарати за проверу поштанских
марака
апарати за проверу франкирања
регулациони апарати, електрични
апарати за праћење, електрични
апарати за проверу брзине возила
електрични претварачи
фотокопири [фотографски,
електростатички, термички]
гајтани за цвикере
гајтани за наочаре
реторте
постоља за реторте
корективна сочива [оптичка]
објективи [сочива] [оптичка]
космографски инструменти
ронилачка одела
електрични апарати за комутацију
прекидачи, електрични
лимитатори [за струју]
утикачи, утичнице и други контакти
[електричне везе]
утикачи, утичнице и други контакти
[електричне везе]
исправљачи струје
редуктори, ослабљивачи [за струју]
батеријски прекидачи [за струју]
кројачки метар
ватростално стакло [лабораторијско]
посуде за чишћење племенитих
метала [лабораторијске]
уређаји за мерење дебљине коже
Страна 112 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
09
09
09
09
09
09
09
09
090172
090173
090173
090174
090175
090176
090177
090178
090184
090185
090185
090186
090186
090187
090188
090189
cyclotrons
false coin detectors
counterfeit [false] coin detectors
shutter releases [photography]
densimeters
animated cartoons
laboratory trays
metal detectors for industrial or
military purposes
sonars
detectors
shutters [photography]
diaphragms [acoustics]
photographic transparencies
(centering apparatus for -)
cameras [photography]
transparencies [photography]
slides [photography]
slide projectors
transparency projection apparatus
distance measuring apparatus
dictating machines
diffraction apparatus [microscopy]
090190
090191
090192
090193
090194
090194
090195
090195
090197
090198
090199
loudspeakers
circuit breakers
record players
microscopes
apparatus for recording distance
distance recording apparatus
telemeters
range finders
distribution boards [electricity]
distribution consoles [electricity]
slot machines, automatic
циклотрони
детектори лажног новца
детектори за откривање лажног новца
затварач бленде [фотографски]
дензиметри
цртани филмови
лабораторијске посуде
метал детектори за индустријску или
војну примену
сонари
детектори
затварачи [фотографски]
акустичне мембране
апарат за центрирање фотографских
слајдова
фотографска камера
слајдови [фотографски]
слајдови [фотографски]
пројектори слајдова
пројектори слајдова
апарати за мерење раздаљине
машине за диктирање
дифракциони апарат у микроскопији
за преламање спектра
звучници
прекидачи струјног кола
грамофони
микроскопи
апарати за мерење удаљености
апарати за мерење раздаљине
даљинометри
даљинометри
разводне табле [за струју]
дистрибуционе конзоле [за струју]
машине за прорезивање, аутоматске
09
09
09
09
09
090179
090180
090181
090182
090183
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6. новембар 2013
Страна 113 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090200 compasses [measuring
instruments]
090201 measures
090202 measuring apparatus
090203 dynamometers
090204 water level indicators
090205 fire escapes
090206 flash-bulbs [photography]
090207 telephone receivers
090208 fluorescent screens
090209 projection screens
090210 workmen's protective face-shields
090211 screens [photography]
090212 drainers for use in photography
090212 photographic racks
090213 electric loss indicators
090214 measuring devices, electric
090215 cables, electric
090216 ducts [electricity]
090217 control panels [electricity]
090218 galvanic cells
090219 connections for electric lines
090220 connections, electric
090220 couplings, electric
090222 relays, electric
090224 glass covered with an electrical
conductor
090226 electrolysers
090227 transmitters of electronic signals
090228 transmitting sets
[telecommunication]
090230 cleaning apparatus for sound
recording discs
090230 cleaning apparatus for
phonograph records
6. новембар 2013
Српски
компаси [мерни инструменти]
мерачи [инструменти за мерење]
апарати за мерење
динамометри
индикатори нивоа воде
противпожарни излази
блиц лампе [фотографске]
телефонски пријемници
флуоресцентни екрани
пројектни екрани
штитови за лице за раднике
фотографски екрани
сушилице за употребу у фотографији
сушилице за фотографије
индикатори губитка струје
мерни инструменти, електрични
електрични каблови
електричне цеви
контролне табле [за струју]
галванске ћелије
контакти за електричне линије
електричне спојенице
спојнице, електричне
релеји, електрични
стакло пресвучено електричним
проводником
електролизатори
преносници електронских сигнала
предајни уређаји
[телекомуникациони]
апарати за чишћење дискова са
снимљеним звуком
апарати за чишћење грамофонских
плоча
Страна 114 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090231
090232
090232
090233
090234
090235
090236
090237
090238
090239
090240
Енглески
09
sound recording strips
kilometer recorders for vehicles
milage recorders for vehicles
spools [photography]
mechanical signs
epidiascopes
test tubes
balancing apparatus
thermostats
ergometers
material testing instruments and
machines
090241 egg-candlers
09
09
09
09
09
090242
090243
090243
090245
090246
09
09
09
090248
090248
090249
09
09
09
09
090250
090251
090252
090253
09
09
09
09
09
090254
090255
090256
090257
090258
6. новембар 2013
gauges
petrol gauges
gasoline gauges
spark-guards
cases especially made for
photographic apparatus and
instruments
eyeglass cases
pince-nez cases
testing apparatus not for medical
purposes
refractometers
exposure meters [light meters]
invoicing machines
apparatus for fermentation
[laboratory apparatus]
railway traffic safety appliances
wires, electric
magnetic wires
plumb bobs
plumb lines
Српски
траке за снимање звука
мерачи километраже за возила
мерачи километраже за возила
калемови [фотографски]
механички знаци
епидијаскопи
цеви за тестирање
апарати за балансирање
термостати
ергометри
инструменти и машине за тестирање
материјала
овоскопи, електрични осветљивачи
јаја
мерачи
мерачи потрошње бензина
мерачи потрошње бензина
штитници од искри
кутије посебно направљене за
фотографске апарате и инструменте
кутије за наочаре
футроле за цвикере
апарати за тестирање који нису за
медицинску употребу
рефрактометри
светломери
машине за фактурисање
апарати за ферментацију
[лабораторијски]
железнички сигурносни уређаји
електричне жице
магнетне жице
оловна лопта виска
вискови
Страна 115 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090259 nets for protection against
accidents
090260 life nets
090260 safety nets
090261 safety tarpaulins
090262 film cutting apparatus
090263 filters for respiratory masks
090264 filters [photography]
090266 battery chargers
090267 high-frequency apparatus
090268 frequency meters
090269 fuses
090270 radios
090271 galena crystals [detectors]
090272 galvanic batteries
090274 gloves for protection against
accidents
090275 gloves for divers
090276 gloves for protection against Xrays for industrial purposes
090278 gas testing instruments
090279 gasometers [measuring
instruments]
090280 surveying apparatus and
instruments
090281 levelling staffs [surveying
instruments]
090281 rods [surveying instruments]
090282 drying apparatus for photographic
prints
090283 glazing apparatus for
photographic prints
090284 rulers [measuring instruments]
090285 measuring glassware
090285 graduated glassware
6. новембар 2013
Српски
мреже за заштиту од несреће
сигурносне мреже
сигурносне мреже
сигурносне цираде
апарати за сечење филма
филтери за респираторне маске
филтери [фотографски]
пуњачи батерија
високофреквентни апарати
мерачи фреквенције
осигурачи
радио апарати
кристали галенита [детектори]
галванске батерије
рукавице за заштиту од несрећа
возачке рукавице
рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу
инструменти за испитивање гасова
гасометри [инструменти за мерење]
геодетске справе и инструменти
летве за нивелисање [инструменти за
мерење земљишта]
палице за премеравање земље
[геодетски инструменти]
апарати за сушење фотографских
снимака
апарати за глачање фотографских
снимака
лењири [мерни инструменти]
стаклено мерно посуђе
стаклено мерно посуђе
Страна 116 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
09
09
09
090286
090287
090288
090289
090290
090291
090292
090293
09
090294
09
090295
09
09
090296
090297
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090298
090299
090299
090299
090299
090300
090301
090302
090303
090304
090305
090306
090307
090308
090309
09
09
Енглески
Српски
screens for photoengraving
grids for batteries
clothing for protection against fire
audio- and video-receivers
heliographic apparatus
holograms
hygrometers
identification threads for electric
wires
identification sheaths for electric
wires
life saving apparatus and
equipment
fire hose nozzles
fire engines
екрани за фотогравуру
решетке за батерије
одећа за заштиту од пожара
аудио и видео пријемници
хелиографски апарат
холограми
хигрометри
идентификациони конци за
електричне жице
идентификационе облоге за
електричне каблове
апарати и опрема за спашавање
живота
млазнице за ватрогасна црева
покретна пумпа, возило, за гашење
пожара
пумпе за гашење пожара
апарат за мерење нагиба
апарат за мерење нагиба
уређаји за мерење нагиба
индикатори нагиба
таксиметри
индикатори за количину
вакум-метри
индикатори брзине
индуктори [за струју]
арматуре [за струју]
апарати за обраду података
огледала за инспекцију рада
апарати за интерну комуникацију
носачи тамних плоча [фотографски]
fire pumps
clinometers
gradient indicators
inclinometers
slope indicators
taximeters
quantity indicators
vacuum gauges
speed indicators
inductors [electricity]
armatures [electricity]
data processing apparatus
mirrors for inspecting work
intercommunication apparatus
carriers for dark plates
[photography]
090310 inverters [electricity]
090311 ionisation apparatus, not for the
treatment of air or water
6. новембар 2013
инвертори струје
јонизациони апарати, не за
пречишћавање ваздуха или воде
Страна 117 од 310
Класа
09
Број
Енглески
09
09
09
090312 peepholes [magnifying lenses] for
doors
090313 hemline markers
090315 furniture especially made for
laboratories
090316 lactodensimeters
090317 lactometers
090318 darkroom lamps [photography]
09
09
09
090319 optical lamps
090319 optical lanterns
090321 magic lanterns
09
09
090322 signal lanterns
090323 lasers, not for medical purposes
09
09
09
090324 optical lenses
090325 letter scales
090326 logs [measuring instruments]
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090327
090328
090329
090330
090331
090332
090333
090334
090335
090336
090336
090337
090338
090339
090340
09
09
6. новембар 2013
sounding lines
magnifying glasses [optics]
signs, luminous
neon signs
spectacles [optics]
instruments containing eyepieces
surveyors' levels
spectacle lenses
optical goods
pressure gauges
manometers
periscopes
protective masks *
mathematical instruments
coin-operated mechanisms for
television sets
Српски
шпијунке за врата [увеличавајуће
стакло]
маркери за обележавање ивица
намештај посебно прављен за
лабораторије
лактодензитометри
лактометри
лампе за мрачне коморе
[фотографске]
оптичке лампе
оптичке лампе
латерна магица [пројектор нацртаних
слика у простору]
сигналне лампе
ласери, који нису за медицинску
употребу
оптичка сочива
скале за мерење величине слова
уређај за мерење брзине пловног
објекта [мерни инструмент]
дубиномери
увеличавајуће стакло [оптичко]
светлећи знаци
неонски знаци
наочаре [оптика]
инструменти који садрже окуларе
инструменти за нивелирање
стакла за наочаре
оптичка роба
мерачи притиска
манометри
перископи
заштитне маске
математички инструменти
телевизијски апарати који се покрећу
кованицама
Страна 118 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
090341
090342
090343
090344
090345
09
09
09
09
09
090346
090347
090348
090349
090350
09
09
09
09
09
090351
090352
090353
090354
090355
09
09
09
09
09
09
09
090356
090357
090358
090359
090360
090361
090362
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090363
090364
090364
090365
090366
090367
090368
090369
090370
6. новембар 2013
Енглески
Српски
megaphones
computer memory devices
carpenters' rules
mercury levels
speed measuring apparatus
[photography]
precision measuring apparatus
measuring instruments
meteorological instruments
rules [measuring instruments]
micrometer screws for optical
instruments
microphones
microtomes
time switches, automatic
mirrors [optics]
breathing apparatus for
underwater swimming
nautical apparatus and instruments
naval signalling apparatus
navigational instruments
spectacle frames
batteries, electric
accumulators, electric
levels [instruments for
determining the horizontal]
levelling instruments
eyeglass frames
pince-nez mountings
prisms [optics]
observation instruments
octants
ohmmeters
wavemeters
optical apparatus and instruments
мегафони
уређаји за компјутерску моморију
столарски лењири
нивелатори са живом, либеле
апарати за мерење брзине
[фотографски]
апарати за прецизна мерења
мерни инструменти
метеоролошки инструменти
метри [мерни инструменти]
микрометарски завртњи за оптичке
инструменте
микрофони
микротоми
временски прекидачи, аутоматски
оптичка огледала
апарати за дисање за подводно
пливање
наутички апарати и инструменти
апарати за поморску сигнализацију
навигациони инструменти
рамови за наочаре
батерије, електричне
акумулатор, електрични
либеле [инструменти за утврђивање
хоризонтале]
инструменти за нивелацију
рамови за наочаре са диоптријом
оквир цвикера
призме [оптичке]
инструменти за осматрање
октанти
омметри
уређај за мерење таласа
оптички апарати и инструменти
Страна 119 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090371 optical glass
090372 computers
090373 computer programmes
[programs], recorded
090374 oscillographs
090377 oxygen transvasing apparatus
090378 ozonisers [ozonators]
090379 micrometers
090379 micrometer gauges
090380 signalling panels, luminous or
mechanical
090381 lightning conductors [rods]
090381 lightning conductors
090381 lightning arresters
090383 parking meters
090384 apparatus and instruments for
astronomy
090386 apparatus for measuring the
thickness of skins
090387 acid hydrometers
090388 weighing apparatus and
instruments
090389 salinometers
090390 washing trays [photography]
090391 stands for photographic apparatus
090392 viewfinders, photographic
090393 photometers
090394 phototelegraphy apparatus
090395 apparatus and instruments for
physics
090396 steering apparatus, automatic, for
vehicles
090397 pince-nez
090397 eyeglasses
090398 pipettes
6. новембар 2013
Српски
оптичка стакла
рачунари
рачунарски програми, снимљени
осцилографи
апарат за транспирацију кисеоника
озонизатори [озонатори]
микрометри
микрометри
сигнални панели, светлећи или
механички
светлосни проводници [шипке]
светлосни кондуктори
светлосни заустављачи
паркинг метри
апарати и инструменти за астрономију
апарати за мерење дебљине коже
хидромерачи киселости
апарати и инструменти за вагање
мерачи салинитета
посуде за испирање [фотографске]
постоља за фотографске апарате
фотографски објективи
фотометри
фототелеграфски апарат
апарати и инструменти за физику
управљачки апарати, аутоматски, за
возила
цвикери
наочаре
пипете
Страна 120 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090399 plane tables [surveying
instruments]
090400 planimeters
090401 ear plugs for divers
090402 bells [warning devices]
090403 weights
090404 polarimeters
090407 radiotelephony sets
090408 radiotelegraphy sets
090409 pressure measuring apparatus
090410 pressure indicators
090411 projection apparatus
090412 cathodic anti-corrosion apparatus
090413 garments for protection against
fire
090414 teeth protectors
090415 pyrometers
090416 radar apparatus
090417 vehicle radios
090418 radiological apparatus for
industrial purposes
090419 protractors [measuring
instruments]
090420 apparatus and installations for the
production of X-rays, not for
medical purposes
090421 X-rays tubes not for medical
purposes
090422 protection devices against X-rays,
not for medical purposes
090423 telephone apparatus
090424 refractors
090425 X-rays apparatus not for medical
purposes
090426 spectroscopes
090427 resistances, electric
6. новембар 2013
Српски
мерне летве [геодетски инструменти]
планиметри
чепови за уши за рониоце
звона [упозоравајући уређаји]
тегови
полариметри
радио-телефонски склопови
радио-телеграфски склопови
апарати за мерење притиска
индикатори притиска
апарати за пројекцију, пројектори
катодни анти-корозивни апарати
одевни предмети за заштиту од
пожара
штитници за зубе
пирометри
радари
ауто-радио
радиолошки апарати за индустријску
употребу
угломери [мерни инструменти]
апарати и инсталације за производњу
рендгенских зрака, не за медицинску
употребу
рендгенске цеви, не за медицинске
намене
заштитни уређаји против рендгенског
зрачења, не за медицинску употребу
телефонски апарати
рафрактори
рендгенски апарати, не за медицинску
употребу
спектроскопи
отпорници, електрични
Страна 121 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090429 thermometers, not for medical
purposes
090430 respirators for filtering air
090431 breathing apparatus, except for
artificial respiration
090432 rheostats
090433 steelyards [lever scales]
090433 balances [steelyards]
090433 lever scales [steelyards]
090434 signals, luminous or mechanical
090435 saccharometers
090436 probes for scientific purposes
090437 satellites for scientific purposes
090439 diaphragms for scientific
apparatus
090440 teaching apparatus
090441 choking coils [impedance]
090442 wire connectors [electricity]
090443 locks, electric
090444 sextants
090445 signalling whistles
090446 vehicle breakdown warning
triangles
090447 electro-dynamic apparatus for the
remote control of signals
090448 simulators for the steering and
control of vehicles
090449 sirens
090450 sound transmitting apparatus
090451 sound recording apparatus
090452 sound reproduction apparatus
090453 sounding apparatus and machines
090454 sounding leads
090455 sound locating instruments
090457 spectrograph apparatus
6. новембар 2013
Српски
термометри, не за медицинску
употребу
респиратори за пречишћавање ваздуха
апарати за дисање, изузев за вештачко
дисање
реостати
кантари [пијачне ваге]
кантари [пијачне ваге]
кантари [пијачне ваге]
механички или светлећи сигнали
мерачи сахарина
мерне сонде за научне сврхе
сателити за научне сврхе
мембране за научне апарате
апарати за обуку
калемови за пригушивање
спојнице за жице [за струју]
браве, електричне
секстанти
сигналне звиждаљке
упозоравајући троуглови за возила
електро-динамички апарати за
даљинско управљање сигналима
симулатори управљања и контроле
возила
сирене
апарати за пренос звука
апарати за снимање звука
апарати за репродуковање звука
звучни апарати и машине
вођице или олово за дубиномере
инструменти за лоцирање звука
спектографски апарати
Страна 122 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090458
090460
090461
090462
090462
090463
090464
090464
090465
090466
090467
090468
090469
090470
090471
090472
09
09
09
09
09
09
09
09
090473
090474
090475
090476
090477
090478
090479
090484
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090485
090486
090488
090489
090490
090491
090492
090493
090494
6. новембар 2013
Енглески
Српски
мерачи површине, сферометри
стереоскопи
стереоскопски апарат
игле за грамофоне
игле за грамофоне
уређаји за мерење сулфита
телепринтери
телепринтери
тахометри
мерачи за нарезивање шрафова
телеграфски апарати
телевизијски апарати
телеграфске жице
апарати за даљинско управљање
стубови за бежичне антене
апарати за суфлирање
[телепромптери]
telephone transmitters
телефонски преносници
telerupters
телекомуникациони прекидачи
binoculars
двогледи
telescopes
телескопи
temperature indicators
индикатори температуре
time recording apparatus
апарати за бележење времена
theodolites
теодолити
totalizators
тотализатори [сатови за бодове на
спортским теренима]
revolution counters
бројачи обртаја
speed regulators for record players регулатори брзине за грамофоне
transmitters [telecommunication] телекомуникациони преносници
precision balances
прецизне ваге
marking gauges [joinery]
гранични мерач [столарија]
vacuum tubes [radio]
вакумске цеви [радио]
urinometers
уринометри
variometers
вариометри
verniers
нонијуси, шублери
spherometers
stereoscopes
stereoscopic apparatus
styli for record players
needles for record players
sulphitometers
teleprinters
teletypewriters
tachometers
screw-tapping gauges
telegraphs [apparatus]
television apparatus
telegraph wires
remote control apparatus
masts for wireless aerials
teleprompters
Страна 123 од 310
Класа
Број
Енглески
09
09
090495 videotapes
090496 viscosimeters
09
09
090497 theft prevention installations,
electric
090498 voltage regulators for vehicles
090499 voting machines
090500 voltmeters
090503 apparatus for changing record
player needles
090504 stills for laboratory experiments
09
09
09
09
09
090505
090505
090507
090508
090509
09
090511 anti-theft warning apparatus
09
09
09
09
09
090512
090513
090514
090515
090516
09
09
09
09
09
09
09
090517
090518
090522
090523
090524
090525
090526
09
09
090529
090531
09
09
09
09
6. новембар 2013
fuse wire
wires of metal alloys [fuse wire]
anticathodes
dog whistles
sighting telescopes for firearms
azimuth instruments
beacons, luminous
holders for electric coils
films, exposed
road signs, luminous or
mechanical
life buoys
signalling buoys
buzzers
directional compasses
fog signals, non-explosive
cash registers
radiology screens for industrial
purposes
identity cards, magnetic
photovoltaic cells
Српски
видео-траке
инструменти за мерење вискозитета,
густине
електричне инсталације за спречавање
провала
регулатори напона за возила
машине за гласање
волтметри
апарати за замену игала на
грамофонима
дестилацијске посуде за
лабораторијске експерименте
жица за осигураче
жице од металних легура за осигураче
антикатоде
звиждаљке за псе
нишански телескопи за ватрена
оружја
против провални упозоравајући
апарати
инструменти за одређивање азимута
светионици, фарови
носачи за електричне калемове
филмови, осветљени
светлећи или механички знаци за
путеве
плутаче за спасавање
сигналне бове
зујалице
компаси за одређивање правца
сигнали за маглу, неексплозивни
регистар касе
радиолошки екрани за индустријску
употребу
магнетне идентификационе картице
фотонапонске ћелије
Страна 124 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090532
090533
090534
090535
090536
090537
090538
090539
090540
090543
090546
090547
090549
09
09
090550
090553
09
09
09
09
09
09
090554
090555
090556
090557
090558
090559
09
090559
09
09
090562
090563
09
090564
09
09
09
09
090565
090565
090566
090567
6. новембар 2013
Енглески
Српски
densitometers
disks [magnetic]
floppy disks
head cleaning tapes [recording]
video recorders
computer keyboards
integrated circuits
semi-conductors
chips [integrated circuits]
cathodes
life jackets
life belts
chemistry apparatus and
instruments
cinematographic film, exposed
materials for electricity mains
[wires, cables]
contact lenses
containers for contact lenses
incubators for bacteria culture
solar batteries
copper wire, insulated
discharge tubes, electric, other
than for lighting
electric discharge tubes, other
than for lighting
diaphragms [photography]
cases fitted with dissecting
instruments [microscopy]
distillation apparatus for scientific
purposes
dosage dispensers
dosimeters
electric door bells
spectacle cases
дензитометри
магнетни дискови
флопи дискови
траке за чишћење глава за снимање
видео рекордери
тастатуре за рачунаре
интегрисана кола
полупроводници
чипови [интегрисана кола]
катоде
прслуци за спасавање
појасеви за спасавање
апарати и инструменти за хемију
кинематографски филм, осветљен
материјали за електричне водове
[жице, каблови]
контактна сочива
кутије за конактна сочива
инкубатори за културе бактерија
соларне батерије
бакарна жица, изолована
цеви са електричним пражњењем, које
нису за осветљавање
цеви са електричним пражњењем, које
нису за осветљавање
фотографске мембране
кутије за инструменте за сецирање
[микроскопија]
апарати за дестилацију за научне
потребе
дозиметри
дозиметри
електрична звона на вратима
кутије за наочаре са диоптријом
Страна 125 од 310
Класа
09
09
09
Број
Енглески
09
09
090568 furnaces for laboratory use
090568 ovens for laboratory use
090571 optical fibers [fibres] [light
conducting filaments]
090571 light conducting filaments
[optical fibers [fibres]]
090572 telephone wires
090573 X-ray films, exposed
090574 filters for ultraviolet rays, for
photography
090575 horns for loudspeakers
090577 tripods for cameras
090581 bar code readers
090582 bullet-proof vests (Am.)
090582 bullet-proof waistcoats
090582 bullet-proof waistcoats [vests
(Am.)]
090583 marking buoys
090584 wafers for integrated circuits
09
090585
09
090586
09
09
09
090587
090588
090589
09
09
09
09
09
090590
090591
090592
090593
090594
09
09
090595
090596
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6. новембар 2013
Српски
пећи за лабораторијску употребу
пећи за лабораторијску употребу
оптичка влакна
оптичка влакна
телефонске жице
рендгенски филмови, осветљени
филтери за ултравиолетне зраке, за
фотографију
хорне за звучнике
троношци за камере
читачи бар-кодова
панцир прслуци за заштиту од метака
панцир прслуци за заштиту од метака
панцир прслуци за заштиту од метака
плутаче за означавање
полупроводничке плочице за израду
интегрисаних кола
chromatography apparatus for
хроматографски апарати за
laboratory use
лабораторијску употребу
chronographs [time recording
хронографи [апарати за бележење
apparatus]
времена]
compact discs [audio-video]
компакт дискови [аудио-видео]
compact discs [read-only memory] оптички компакт дискови [ЦД-ром]
computer operating programs,
оперативни рачунарски програми,
recorded
снимљени
computer peripheral devices
компјутерске периферне јединице
computer software, recorded
рачунарски софтвер, снимљени
optical condensers
оптички кондензатори
acoustic couplers
акустичне спојнице
couplers [data processing
спојнице [опрема за обраду података]
equipment]
decompression chambers
коморе за декомпресију
plotters
плотери
Страна 126 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090597 divers' masks
090598 electronic pens [visual display
units]
090599 encoded magnetic cards
090600 facsimile machines
090601 fire boats
090603 interfaces [for computers]
090604 juke boxes for computers
090605 knee-pads for workers
090606 light regulators [dimmers], electric
090606 light dimmers [regulators], electric
090607 magnetic data media
090608 magnetic encoders
090609 magnetic tape units for computers
090610 microprocessors
090611 modems
090612 monitors [computer hardware]
090613 monitors [computer programs]
090614 mouse [data processing
equipment]
090615 optical character readers
090616 optical data media
090617 optical discs
090618 printers for use with computers
090619 processors [central processing
units]
090619 central processing units
[processors]
090620 readers [data processing
equipment]
090621 safety restraints, other than for
vehicle seats and sports equipment
090622 scanners [data processing
equipment]
090623 smoke detectors
090624 transistors [electronic]
6. новембар 2013
Српски
ронилачке маске
електронске оловке [за видеодисплеје]
кодиране магнетне картице
факсимил машине
противпожарни чамци
интерфејси за рачунаре
џубокс за рачунаре
штитници за колена за раднике
регулатори јачине светла, електрични
регулатори снаге светла, електрични
магнетни носиоци података
магнетни декодери
магнетне траке за рачунаре
микропроцесори
модеми
монитори [компјутерска опрема]
монитори [компјутерски програми]
миш [опрема за обраду података]
оптички читачи слова, симбола
оптички носиоци података
оптички дискови
штампачи за рачунаре
процесори [централна јединица за
обраду података]
централна јединица за обраду
података [процесор]
читачи [опрема за обраду података]
сигурносни појасеви, не за седишта
возила ни за спортску опрему
скенери [опрема за обраду података]
детектори дима
транзистори [електронски]
Страна 127 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
Српски
090625 X-ray photographs, other than for рендгенске фотографије, које нису за
medical purposes
медицинску употребу
090626 junction sleeves for electric cables разводни прстенови за електричне
водове
рачунаљке
090627 abacuses
електронски планери
090628 electronic agendas
телефонске секретарице
090629 answering machines
камкордери
090630 camcorders
касетофони
090631 cassette players
компакт диск плејери
090632 compact disc players
дијагностички апарати, не за
090633 diagnostic apparatus, not for
medical purposes
медицинску употребу
090634 disk drives for computers
диск драјвери за рачунаре
090635 electrified rails for mounting spot проводне цеви за монтирање
lights
рефлектора
џепни електронски преводиоци
090636 electronic pocket translators
електронске етикете за производе
090637 electronic tags for goods
противпожарна ћебад
090638 fire blankets
блицеви [фотографски]
090639 flashlights [photography]
картице са интегрисаним колима
090640 integrated circuit cards [smart
cards]
[смарт картице]
картице са интегрисаним колима
090640 smart cards [integrated circuit
cards]
[паметне картице]
мерне кашике
090641 measuring spoons
ноутбук рачунари
090642 notebook computers
електронске табле за обавештења
090643 electronic notice boards
џепни калкулатори
090644 pocket calculators
ципеле за заштиту од несрећа,
090645 shoes for protection against
accidents, irradiation and fire
радијације и пожара
090646 sprinkler systems for fire
системи за распршивање за
protection
противпожарну заштиту
каблови за стартовање мотора
090647 starter cables for motors
наочаре за сунце
090648 sunglasses
временски сатови [уређаји за
090649 time clocks [time recording
devices]
бележење времена]
видео касете
090650 video cassettes
6. новембар 2013
Страна 128 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
090651
090652
090653
090654
090655
09
09
090656
090657
09
090658
09
090659
09
09
09
09
09
090660
090661
090662
090663
090664
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090665
090666
090667
090668
090669
090670
090671
090672
090673
090674
090675
09
09
09
090676
090677
090678
09
090679
6. новембар 2013
Енглески
Српски
video game cartridges
video screens
video telephones
goggles for sports
nose clips for divers and
swimmers
protective helmets for sports,
electronic publilcations,
downloadable
computer programs
[downloadable software]
navigation apparatus for vehicles
[on-board computers]
decorative magnets
portable telephones
mouse pads
personal stereos
wrist rests for use with computers
кертриџи за видео игре
видео екрани
видео телефони
спортске наочаре
носни чепови за пливаче и рониоце
coaxial cables
fibre [fiber (Am.)] optic cables
covers for electric outlets
marine depth finders
electrified fences
computer game software
headphones
lighting ballasts
radio pagers
satellite navigational apparatus
solenoid valves [electromagnetic
switches]
voltage surge protectors
walkie-talkies
wind socks for indicating wind
direction
light-emitting electronic pointers
заштитни шлемови за спорт
електронске публикације које се могу
преузимати
рачунарски програми [софтвери који
се могу преузимати]
навигациони апарати за возила
[путни рачунари]
украсни магнети
преносиви телефони
подлоге за "мишеве"
вокмен
ослонци за ручни зглоб за рад са
рачунарима
коаксијални каблови
влакна оптичких каблова
омоти за електричне утичнице
дубиномери, мерачи дубине мора
електрифициране ограде
софтвери за рачунарске игре
слушалице
пригушивачи за осветљење
радио пејџери
апарати за сателитску навигацију
соленоидни вентили
[електромагнетни прекидачи]
регулатори преоптерећења напона
воки-токи
ветроказ за одређивање правца ветра
светлосни електронски показивачи
Страна 129 од 310
Класа
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Број
Енглески
090680 resuscitation mannequins
[teaching apparatus]
090682 stage lighting regulators
090683 egg timers [sandglasses]
090683 hourglasses
090684 DNA chips
090685 DVD players
090686 automated teller machines [Atm]
090687 traffic-light apparatus [signalling
devices]
090688 hands free kits for phones
09
090689 asbestos screens for firemen
090690 riding helmets
090691 clothing especially made for
laboratories
090692 encoded identification bracelets,
magnetic
090693 transponders
090694 downloadable ring tones for
mobile phones
090695 downloadable music files
09
090696 downloadable image files
09
090697 crash test dummies
09
09
09
09
090698
090699
090700
090701
09
09
09
09
laboratory centrifuges
printed circuit boards
USB flash drives
Global Positioning System [GPS]
apparatus
090702 portable media players
09
090703 cell phone straps
6. новембар 2013
Српски
лутке за реанимацију [апарати за
наставу]
регулатори сценске расвете
пешчани сатови
пешчани сатови
ДНА чипови
ДВД плејери
аутоматизовани бројачи новца
[банкомати]
сигнална расвета у саобраћају
[сигнални уређаји]
опрема за телефонирање без руку
[хендс фри]
штитиници од азбеста за ватрогасце
шлемови за јахање
специјална одећа за лабараторије
кодиране наруквице за
идентификацију, магнетне
транспондери
мелодије за мобилне телефоне које се
могу преузимати
музичке датотеке, фајлови, које се
могу преузимати
датотеке слика које се могу
преузимати
лутке за испитивање сигурности при
судару возила
лабораторијске центрифуге
штампане плоче
УСБ прикључци
уређаји за глобално позиционирајући
систем [GPS]
преносиви мултимедијални читачи,
плејери
траке за мобилне телефоне
Страна 130 од 310
Класа
Број
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090704
090705
090706
090707
090708
090709
090710
090711
090712
090713
090714
090715
090716
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
10
10
100011
100012
10
100013
10
10
10
10
100014
100015
100016
100017
6. новембар 2013
Енглески
Српски
диоде које емитују светло [ЛЕД]
триоде
мрежни трансформатори
лаптоп рачунари
ватрогасна црева
торбе за лаптопове
навлаке за лаптопове
дигитални рамови за фотографије
петри посуде
питот цеви
стробоскопи
купе за саобраћајну сигнализацију
налепнице индикатори температуре,
не за медицинске намене
трбушни појасеви
хипогастрични појасеви
трбушни корсети
душеци за порођај
слушне справе за глуве
слушне трубе
хватаљке, хируршке
игле за медицинску употребу
игле за зашивање, хируршке
песари за контрацепцију и
подржавање материце
hot air therapeutic apparatus
апарати за терапију топлим ваздухом
hot air vibrators for medical
вибратори топлим ваздухом за
purposes
медицинску употребу
draw-sheets for sick beds
помични чаршави за болесничке
кревете
incontinence sheets
чаршави за инконтиненцију
catheters
катетери
nursing appliances
направе за дојење
radium tubes for medical purposes радијумске цеви за медицинску
употребу
light-emitting diodes [LED]
triodes
step-up transformers
laptop computers
fire hose
bags adapted for laptops
sleeves for laptops
digital photo frames
Petri dishes
Pitot tubes
stroboscopes
traffic cones
temperature indicator labels, not
for medical purposes
abdominal belts
hypogastric belts
abdominal corsets
childbirth mattresses
hearing aids for the deaf
ear trumpets
clips, surgical
needles for medical purposes
suture needles
pessaries
Страна 131 од 310
Класа
Број
Енглески
10
100018 teething rings
10
10
10
10
10
100020
100020
100021
100022
100023
10
100024
10
10
10
10
100025
100025
100026
100027
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100028
100028
100029
100030
100031
100033
100034
100035
100036
100037
100038
100038
100039
100039
100040
100041
100042
100043
100044
6. новембар 2013
bandages for joints, anatomical
supportive bandages
splints, surgical
bandages [elastic]
galvanic belts for medical
purposes
X-ray apparatus for medical
purposes
hygienic basins
bed pans
basins for medical purposes
obstetric apparatus for cattle
babies' bottles
feeding bottles
knives for surgical purposes
scalpels
boots for medical purposes
bougies [surgery]
spittoons for medical purposes
catgut
stretchers, wheeled
ambulance stretchers
orthopedic articles
orthopaedic articles
trusses
hernia bandages
arch supports for footwear
strait jackets
cannulae
gloves for medical purposes
appliances for washing body
cavities
Српски
прстенови за правилно ницање зуба,
глодалице
повези за зглобове, анатомски
потпорни завоји
шине, хирушке
завоји [еластични]
галвански појасеви за медицинску
употребу
рендгенски апарати за медицинску
употребу
болесничке гуске, лопате
болесничке гуске, лопате
посуде за медицинску употребу
опстетрички, породиљски, апарат за
стоку
флашице за бебе
флашице за храњење
хируршки ножеви
скалпели
чизме за медицинску употребу
хируршки катетери и сонде
пљуваонице за употребу у медицини
катгут [хируршки конац]
колица за ношење болесника
болничка носила
ортопедски артикли
ортопедски артикли
утезни бандажи
стезници за килу
подупирачи сводова за обућу
лудачке кошуље
каниле - цевчице
рукавице за медицинску употребу
апарати за прање телесних шупљина
Страна 132 од 310
Класа
Број
Енглески
појасеви, каишеви за медицинске
сврхе
maternity belts
труднички појасеви
orthopaedic [orthopedic] belts
ортопедски појасеви
orthopedic belts
ортопедски каишеви
orthopaedic belts
ортопедски појасеви
dentists' armchairs
зубарске столице
castrating pincers
клешта за кастрацију
heating cushions [pads], electric,
електрични термофори [јастучићи], за
for medical purposes
медицинску употребу
heating cushions, electric, for
електрични термофори, јастуци, за
medical purposes
медицинску употребу
heating pads, electric, for medical електрични термофори, подлоге, за
purposes
медицинску употребу
orthopedic footwear
ортопедска обућа
orthopаedic footwear
ортопедска обућа
artificial teeth
вештачки зуби
surgical sponges
хируршки сунђери
surgical apparatus and instruments хируршки апарати и инструменти
instrument cases for use by
кутије за инструменте које користе
doctors
лекари
thread [surgical]
хируршки конац
anaesthetic apparatus
апарати за анестезију
хируршке маказе
scissors for surgery
thermo-electric compresses
термоелектрични завоји [хируршки]
[surgery]
compressors [surgical]
компресори [хируршки]
droppers for medical purposes
капаљке за употребу у медицини
corn knives
ножеви за курје очи
esthetic massage apparatus
апарати за естетску масажу
cushions for medical purposes
јастуци за употребу у медицини
cutlery [surgical]
хируршки прибор
incubators for medical purposes
инкубатори за медицинску употребу
spoons for administering medicine кашике за давање лека
tongue scrapers
стругачи за језик
10
100045 belts for medical purposes
10
10
10
10
10
10
10
100046
100047
100047
100047
100048
100049
100050
10
100050
10
100050
10
10
10
10
10
10
100051
100051
100052
100053
100054
100055
10
10
10
10
100056
100057
100058
100059
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100060
100061
100062
100063
100064
100065
100067
100069
100070
6. новембар 2013
Српски
Страна 133 од 310
Класа
Број
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100071
100072
100073
100074
100076
100076
100077
100078
100079
10
10
100080 syringes for injections
100081 drainage tubes for medical
purposes
100082 water bags for medical purposes
100083 radiology screens for medical
purposes
100084 electrocardiographs
100085 probes for medical purposes
10
10
10
10
10
10
10
Енглески
Српски
ear picks
dental burs
dental apparatus and instruments
pins for artificial teeth
sets of artificial teeth
dentures
lancets
mirrors for dentists
finger guards for medical purposes
штапићи за чишћење ушију
стоматолошке бушилице
зубарски апарати и инструменти
игле за вештачке зубе
вештачки зуби
зубне протезе
ланцете, ножићи
огледала за зубаре
штитници за прсте, напрсци, за
употребу у медицини
шприцеви за инекције
дренажне цеви за медициснку
употребу
водене вреће за медицинску употребу
радиолошки екрани за медицинску
употребу
електрокардиографи
пипаљке [сонде] за медицинску
употребу
пумпе за медицинску употребу
апарати за тестирање крви
фотеље за употребу у медицини или
стоматологији
бочице са капаљком за употребу у
медицини
форцепс, порођајна клешта
галвански терапеутски уређаји
рукавице за масажу
гастроскопи
вреће са ледом за медицинску
употребу
мерачи крви
водени кревети за медицинску
употребу
хидростатички кревети за медицинску
употребу
10
10
10
10
10
100086 pumps for medical purposes
100087 blood testing apparatus
100088 armchairs for medical or dental
purposes
100089 dropper bottles for medical
purposes
100090 forceps
100091 galvanic therapeutic appliances
100092 gloves for massage
100093 gastroscopes
100094 ice bags for medical purposes
10
10
100095 hematimeters
100096 water beds for medical purposes
10
100096 hydrostatic beds for medical
purposes
10
6. новембар 2013
Страна 134 од 310
Класа
10
Број
Енглески
10
100096 hydrostatic [water] beds for
medical purposes
100097 hypodermic syringes
10
10
10
10
10
100098
100099
100100
100101
100102
10
10
100103
100104
10
100105
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100106
100107
100108
100109
100109
100110
100111
100112
100113
100114
100115
100116
10
10
10
100117
100118
100119
10
10
10
10
100120
100121
100122
100123
6. новембар 2013
abdominal pads
inhalers
injectors for medical purposes
soporific pillows for insomnia
urological apparatus and
instruments
insufflators
enema apparatus for medical
purposes
ultraviolet ray lamps for medical
purposes
lasers for medical purposes
breast pumps
lamps for medical purposes
sprayers for medical purposes
vaporizers for medical purposes
urinals [vessels]
artificial jaws
anaesthetic masks
massage apparatus
medical apparatus and instruments
receptacles for applying medicines
cases fitted for medical
instruments
artificial limbs
mirrors for surgeons
furniture especially made for
medical purposes
obstetric apparatus
umbilical belts
ophthalmometers
ophthalmoscopes
Српски
хидростатички [водени] кревети за
медицинску употребу
хиподермички шприцеви - шприц за
ињекције
улошци за трбух
инхалатори
убризгивачи за медицинску употребу
успављујући јастуци за несаницу
уролошки апарати и инструменти
инсуфлатори за удисање
апарати за клистирање за медицинску
употребу
лампе са ултраљубичастим зрацима за
медицинску употребу
ласери за медицинску употребу
пумпе за дојиље
лампе за медицинску употребу
распршивачи за медицинску употребу
распршивачи за медицинску употребу
посуде за урин
вештачке вилице
маске за анестезију
апарати за масажу
медицински апарати и инструменти
посуде за давање лекова
кутије прилагођене за медицинске
инструменте
вештачки удови
хируршка огледала
намештај посебно направљен у
медицинске сврхе
акушерски апарати
појасеви за пупак
офталмометри
офталмоскопи
Страна 135 од 310
Класа
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Број
Енглески
Српски
штитници за уши
100124 hearing protectors
100125 artificial skin for surgical purposes вештачка кожа за употребу у
хирургији
100126 tips for crutches for invalids
врхови штака за инвалиде
ветеринарски инструмент за давање
100127 balling guns
пилула
кондоми
100128 condoms
мерач крвног притиска
100129 sphygmotensiometers
100129 arterial blood pressure measuring апарати за мерење крвног притиска
apparatus
сфигмоманометар
100129 sphygmomanometers
100130 quartz lamps for medical purposes кварцне лампе за медицинску
употребу
100131 apparatus and installations for the апарати и инсталације за производњу
production of X-rays, for medical рендгенског зрачења, за медицинску
purposes
употребу
рендгенски снимци за медицинску
100132 X-ray photographs for medical
purposes
употребу
100133 radiological apparatus for medical радиолошки апарати за медицинску
purposes
употребу
радиотерапеутски апарати
100134 radiotherapy apparatus
апарати за оживљавање
100135 resuscitation apparatus
100136 X-rays tubes for medical purposes рендгенске цеви, за медицинску
употребу
100137 protection devices against X-rays, опрема за заштиту од рендгенског
зрачења, за медицинску употребу
for medical purposes
100138 respirators for artificial respiration респиратори за вештачко дисање
100139 apparatus for artificial respiration апарати за вештачко дисање
тестере за хируршку употребу
100140 saws for surgical purposes
вештачке дојке
100141 artificial breasts
шприцеви за материцу
100142 uterine syringes
вагинални шприцеви
100143 vaginal syringes
стетоскопи
100144 stethoscopes
вештачке брадавице за бебе
100145 teats
варалице за бебе
100145 pacifiers for babies
цуцле за бебе
100145 dummies [teats] for babies
6. новембар 2013
Страна 136 од 310
Класа
10
10
10
Број
Енглески
10
100145 babies' pacifiers [teats]
100146 supports for flat feet
100147 apparatus for the treatment of
deafness
100148 suspensory bandages
100149 suture materials
100150 operating tables
100151 trocars
100153 urethral probes
100154 urethral syringes
100155 cupping glasses
100156 veterinary apparatus and
instruments
100157 bed vibrators
100158 vibromassage apparatus
100159 artificial eyes
100160 aerosol dispensers for medical
purposes
100161 air pillows for medical purposes
10
100162 air cushions for medical purposes
10
10
100163 air mattresses, for medical
purposes
100164 syringes for medical purposes
100165 elastic stockings for surgical
purposes
100165 elastic stockings [surgery]
10
10
10
10
10
10
10
100166
100168
100169
100170
100171
100171
100171
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6. новембар 2013
stockings for varices
crutches
feeding bottle valves
feeding bottle teats
orthopedic soles
orthopaedic soles
orthopaedic [orthopedic] soles
Српски
дуде, варалице за бебе
улошци за равне табане
апарати за лечење глувоће
суспензиони завоји
хируршки материјали за зашивање
операциони столови
трокари
уролошке сонде
уролошки шприцеви
посуде за испуштање крви
ветеринарски апарати и инструменти
вибратори за лежајеве
апарати за вибромасажу
вештачке очи
аеросолни распршивачи за
медицинску употребу
портпорни јастуци на надувавање, за
медицинску употребу
јастуци на надувавање за медицинску
употребу
душеци на надувавање, за медицинску
употребу
шприцеви за медицинску употребу
еластичне чарапе за хируршку
употребу
еластичне чарапе [за хируршку
употребу]
чарапе за проширене вене
штаке
вентили за флашице за храњење
цуцле за флашице за бебе
ортопедски улошци
ортопедски улошци
ортопедски улошци
Страна 137 од 310
Класа
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Број
Енглески
100172 sterile sheets [surgical]
100173 beds, specially made for medical
purposes
100174 electrodes for medical use
100175 belts, electric, for medical
purposes
100176 physical exercise apparatus, for
medical purposes
100177 incubators for babies
100178 brushes for cleaning body cavities
100179 dental apparatus, electric
100180 testing apparatus for medical
purposes
100180 apparatus for use in medical
analysis
100181 filters for ultraviolet rays, for
medical purposes
100182 fumigation apparatus for medical
purposes
100183 corsets for medical purposes
100184 contraceptives, non-chemical
100191 blankets, electric, for medical
purposes
100192 hair prostheses
100193 knee bandages, orthopedic
100194 lenses [intraocular prostheses] for
surgical implantation
100194 intraocular prostheses [lenses] for
surgical implantation
100195 pads [pouches] for preventing
pressure sores on patient bodies
100196 physiotherapy apparatus
100197 spirometers [medical apparatus]
100198 thermometers for medical
purposes
100199 acupuncture needles
6. новембар 2013
Српски
стерилни чаршафи [хируршки]
кревети, посебно направљени за
медицинску употребу
електроде за медицинску употребу
појасеви, електрични, за медицинску
употребу
апарати за физичке вежбе, за
медицинску употребу
инкубатори за бебе
четке за чишћење телесних шупљина
зубарски апарати, електрични
апарати за тестирање, за медицинску
употребу
апарати који се користе у
медицинским анализама
филтери за ултра-љубичасте зраке за
медицинску употребу
апарати за надимљавање за
медицинску употребу
корсети за медицинску употребу
контрацептивна средства, која нису
хемикалије
ћебад, електрична, за медицинску
употребу
протезе за косу
бандажи за колена, ортопедски
сочива [очне протезе] за хируршку
уградњу
очне протезе [сочива] за хируршку
уградњу
антидекубиталне подлоге
физиотерапеутски апарати
спирометри [медицински апарати]
термометри за медицинску употребу
игле за акупунктуру
Страна 138 од 310
Класа
10
10
10
10
10
10
Број
Енглески
100200 clothing especially for operating
rooms
100201 diagnostic apparatus for medical
purposes
100202 electric acupuncture instruments
10
100203 heart pacemakers
100204 invalids' hoists
100205 masks for use by medical
personnel
100206 plaster bandages for orthopedic
purposes
100206 plaster bandages for orthopaedic
purposes
100207 surgical drapes
100208 surgical implants [artificial
materials]
100209 thermal packs for first aid
purposes
100210 commode chairs
10
10
10
10
10
100211
100212
100213
100214
100215
10
100216
10
10
10
10
10
100217
100218
100219
100220
100221
10
100222
10
10
10
10
10
6. новембар 2013
defibrillators
dialyzers
medical guidewires
orthodontic appliances
traction apparatus for medical
purposes
containers especially made for
medical waste
slings [supporting bandages]
douche bags
love dolls [sex dolls]
microdermabrasion apparatus
body rehabilitation apparatus for
medical purposes
pulse meters
Српски
специјална одећа за операционе сале
дијагностички апарати за медицинску
употребу
електрични инструменти за
акупунктуру
срчани пејсмејкери
дизалице за инвалиде
маске које користи медицинско
особље
гипсани завоји за употребу у
ортопедији
гипсани завоји за употребу у
ортопедији
хируршки стерилни прекривачи
хируршки импланти [вештачки
материјали]
топлотна паковања за прву помоћ
столице са отвором за уметање ноћне
посуде
дефрибрилатори
дијализатори
медицински водећи конац
ортодонски апарати
апарати за истезање у медицинске
сврхе
посебни контејнери за медицински
отпад
бандажери [потпорни завоји]
врећице за вагиналне тушеве
лутке за одрасле [секс лутке]
уређаји за микродермоабразију
уређаји за рехабилитацију тела за
медицинске намене
мерач пулса
Страна 139 од 310
Класа
Број
Енглески
10
10
100223 stents
100224 ear plugs [ear protection devices]
10
11
100225 temperature indicator labels for
medical purposes
110001 watering installations, automatic
11
11
11
11
11
11
110002
110003
110004
110005
110006
110007
11
11
heat accumulators
acetylene burners
acetylene generators
acetylene flares
ventilation hoods
lighting installations for air
vehicles
110008 hot air ovens
110009 air deodorising apparatus
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
110010
110011
110012
110013
110013
110013
110014
110014
110015
110016
110017
air cooling apparatus
filters for air conditioning
air reheaters
air driers
air dryers
air driers [dryers]
air conditioning installations
installations for conditioning air
air filtering installations
hot air apparatus
hot air bath fittings
11
11
11
11
11
11
110018
110019
110020
110021
110022
110023
friction lighters for igniting gas
gas lighters
lighters *
light bulbs
light bulbs, electric
arc lamps
6. новембар 2013
Српски
стентови
чепови за уши [уређаји за заштиту
ушију]
индикаторска трака за мерење
температуре за медицинске намене
инсталације за водоснабдевање,
аутоматске
акумулатори топлоте
ацетиленски горионици
ацетиленски генератори
ацетиленске светиљке
вентилациони поклопци
инсталације за осветљавање за
ваздушна возила
пећи на топао ваздух
апарати за дезодорисање, освезавање,
ваздуха
апарати за хлађење ваздуха
филтери за климатизацију
грејачи ваздуха
исушивачи ваздуха
исушивачи ваздуха
исушивачи ваздуха
инсталације за климатизацију
инсталације за климатизацију
инсталације за филтрирање ваздуха
апарати на врућ ваздух
опрема за купатила са топлим
ваздухом
фрикциони упаљачи за плин
упаљачи за плин
упаљачи*
сијалице
сијалице, електричне
лампе са светлосним луком
Страна 140 од 310
Класа
Број
11
11
11
11
11
11
110024
110025
110025
110026
110027
110029
11
110030
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
110031
110032
110032
110033
110034
110035
110036
110037
110038
110039
110039
110040
110041
110042
110042
110043
110044
110045
110046
110047
11
11
11
11
11
110048
110049
110050
110051
110051
6. новембар 2013
Енглески
Српски
electric lamps
framework of metal for ovens
structural plates for ovens
refrigerating cabinets
lights for vehicles
pressure cooking saucepans,
electric
anti-dazzle devices for
automobiles [lamp-fittings]
headlights for automobiles
coolers for furnaces
cooling vats for furnaces
bath tubs
bath linings
bath tubs for sitz baths
Turkish bath cabinets, portable
bath fittings
heaters for baths
bath plumbing fixtures
bath installations
lamps
lanterns for lighting
lamp mantles
lamp casings
incandescent burners
burners for lamps
bicycle lights
bidets
boilers, other than parts of
machines
kilns
hydrants
radiator caps
pocket torches, electric
pocket searchlights
електричне лампе
рамови од метала за пећи
конструкције за пећи
расхладне кутије
светла за возила
електрични лонци за кување под
притиском
опрема против заслепљивања за
аутомобиле
фарови за аутомобиле
хладњаци за пећи
расхладне каде за пећи
каде за купање
оплате за купатила
каде за седење за купатила
кабине турских купатила, преносиве
опрема за купатила
грејачи за купатила
водоводне инсталације за купатила
инсталације за купатила
лампе
фењери за осветљавање
абажури за лампе
рамови за лампе
горионици са жаруљама
горионици за лампе
светла за бицикле
бидеи
бојлери, који нису делови машина
сушионице
хидранти
поклопци за радијаторе
џепне лампе, електричне
џепни батеријске лампе
Страна 141 од 310
Класа
Број
11
11
11
11
11
11
11
110052
110053
110055
110056
110057
110058
110059
11
11
11
11
11
11
11
11
11
110060
110061
110063
110063
110064
110065
110066
110067
110068
11
11
11
11
11
110068
110068
110069
110070
110071
11
11
11
11
11
11
11
11
110072
110073
110074
110075
110076
110076
110077
110078
11
110079
6. новембар 2013
Енглески
Српски
water heaters
bakers' ovens
anti-splash tap nozzles
roasting jacks
roasting spits
laboratory burners
flare stacks for use in the oil
industry
burners
germicidal burners
laundry room boilers
washing coppers
toilets, portable
fans [air-conditioning]
coffee roasters
heating apparatus
taps [cocks, spigots] [faucets
(Am.)] for pipes
faucets for pipes (Am.)
pipe line cocks [spigots]
heat regenerators
oven fittings made of fireclay
light bulbs for directional signals
for vehicles
carbon for arc lamps
heating installations
loading apparatus for furnaces
flushing tanks
heating installations [water]
hot water heating installations
heating boilers
boiler pipes [tubes] for heating
installations
air conditioners for vehicles
грејачи воде
пекарске пећи
перлатор, аератор за славине
шипка за окретање ражња
ражњеви за печењаре
лабораторијски горионици
димњаци за одвод пламена у нафтној
индустрији
горионици
горионици за уништавање бактерија
казани за перионице
котлови за прање
тоалети, покретни
вентилатори [за климатизацију]
справе за пржење кафе
апарати за грејање
славине [вентили] за цеви
славине [вентили] за цеви
славине [вентили] за цеви
регенератори топлоте
делови за пећи од несагориве иловаче
сијалице за мигавце за возила
угљен за електролучне лампе
инсталације за грејање
апарати за пуњење пећи
резервоари за пуњење водом
инсталације за грејање [воде]
инсталације за грејање воде
котлови за грејање
цеви за казане за инсталације за
грејање
еркондишни за возила
Страна 142 од 310
Класа
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Број
Енглески
110080 heating apparatus for solid, liquid
or gaseous fuels
110081 heaters for vehicles
110082 heating apparatus, electric
110083 central heating radiators
110084 humidifiers for central heating
radiators
110085 heating elements
110086 heaters for heating irons
110087 footwarmers [electric or nonelectric]
110088 footmuffs, electrically heated
110089 plate warmers
110090 immersion heaters
110091 lamp glasses
110092 lamp chimneys
110093 chimney flues
110094 chimney blowers
110095 hair dryers
110095 hair driers [dryers]
110095 hair driers
110096 water distribution installations
110097 drying apparatus
110099 air conditioning apparatus
110100 glue-heating appliances
110101 distillation columns
110102 fuel economizers*
110102 fuel economisers *
110103 pipes [parts of sanitary
installations]
110103 water-pipes for sanitary
installations
110104 water conduits installations
110105 water closets
110105 toilets [water-closets]
6. новембар 2013
Српски
апарати за грејање на чврста, течна
или гасна горива
грејачи за возила
апарати за грејање, електрични
радијатори за централно грејање
овлаживачи за радијаторе централног
грејања
грејна тела
грејачи за пегле
грејачи стопала, електрични или
неелектрични
грејачи за ноге, електрични
плочасти грејачи, плотне
грејачи који се потапају
стакло за лампу
стаклена цев за лампу
димноводни канали за димњаке
вентилатори за димњаке
фен за косу
фен за косу
фен за косу
инсталације за дистрибуцију воде
уређаји за сушење
клима уређаји
уређаји за загревање лепка
дестилациони стубови
уређаји за уштеду горива
уређаји за уштеду горива
цеви [делови санитарних инсталација]
цеви за воду за санитарне инсталације
водоводне инсталације
тоалети
тоалети
Страна 143 од 310
Класа
Број
11
11
11
11
110106
110107
110108
110109
11
11
110110
110111
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
110112
110114
110114
110115
110116
110117
110118
110119
110120
110121
110122
110123
110124
110125
110126
110127
110128
110129
11
11
11
11
110130
110132
110133
110135
11
11
11
110136
110137
110138
6. новембар 2013
Енглески
Српски
freezers
cooking utensils, electric
cookers
cooking apparatus and
installations
cycle lights
discharge tubes, electric, for
lighting
defrosters for vehicles
disinfectant dispensers for toilets
disinfectant distributors for toilets
disinfectant apparatus
desalination plants
desiccating apparatus
light diffusers
beverage cooling apparatus
distillation apparatus
showers
sockets for electric lights
water purification installations
water filtering apparatus
cooling installations for water
fountains
pressure water tanks
water sterilizers
heat exchangers, not parts of
machines
lighting apparatus and installations
projector lamps
chandeliers
purification installations for
sewage
ceiling lights
radiators, electric
gas scrubbing apparatus
замрзивачи
кухињске справе, електричне
шпорети
апарати и инсталације за кување
светла за бицикле, мотоцикле
цеви са електричним пражњењем, за
осветљавање
одлеђивачи за возила
дозатори за дезинфекцију за тоалете
распршивачи за тоалете
апарати за дезинфекцију
постројења за десалинизацију
уређаји за исушивање
расипачи, дифузори светла
апарати за хлађење пића
апарати за дестилацију
тушеви
грла електричних сијалица
инсталације за пречишћавање воде
апарати за филтрирање воде
инсталације за хлађење воде
фонтане
танкови за воду под притиском
стерилизатори за воду
измењивачи топлоте, који нису
делови машина
апарати и инсталације за осветљавање
пројекционе лапме
висеће лампе
инсталације за пречишћавање отпада
плафонска светла
радијатори, електрични
апарат за пречишћавање гаса
Страна 144 од 310
Класа
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Број
Енглески
110140 stoves
110141 forage drying apparatus
110141 drying apparatus for fodder and
forage
110142 evaporators
110143 stoves [heating apparatus]
110145 filaments for electric lamps
110146 filters [parts of household or
industrial installations]
110147 filters for drinking water
110148 flares
110149 forges, portable
110150 furnaces, other than for laboratory
use
110150 ovens, other than for laboratory
use
110151 fittings, shaped, for furnaces
110151 fittings, shaped, for ovens
110151 shaped fittings for furnaces
110151 shaped fittings for ovens
110152 furnace grates
110152 fire bars
110153 hearths
110154 ash pits for furnaces
110154 furnace ash boxes
110155 refrigerating apparatus and
machines
110156 refrigerating chambers
110156 walk-in refrigerators
110157 refrigerating containers
110158 curling lamps
110159 fruit roasters
110160 scrubbers [parts of gas
installations]
110160 gas scrubbers [parts of gas
installations]
6. новембар 2013
Српски
пећи
апарати за сушење сточне хране
апарати за сушење сточне хране
испаривачи
пећи [апарати за грејање]
нити за електричне сијалице
филтери [делови кућних или
индустријских инсталација]
филтери за пијаћу воду
бакље
ковачка огњишта, преносива
пећи, осим за лабораторијску
употребу
пећи, рерне, које нису за
лабораторијску употребу
украсни додаци за пећи
украсни додаци за пећи
украсни додаци за пећи
украсни додаци за пећи
решетке за пећи
решетке за пећи
огњишта
посуде за пепео у пећима
посуде за пепео у пећима
апарати и машине за хладење
коморе за хлађење
просторије за хлађење
контејнери за хлађење, хладњаче
ротирајућа светла
пржионици за воће
пречистачи [делови гасних
инсталација]
пречистачи гаса [делови гасних
инсталација]
Страна 145 од 310
Класа
Број
11
11
11
11
110161
110162
110163
110165
Енглески
11
gas burners
gas boilers
gas lamps
steam boilers, other than parts of
machines
110166 germicidal lamps for purifying air
11
11
11
11
11
110167
110168
110168
110169
110169
ice machines and apparatus
ice chests
ice boxes
lamp globes
globes for lamps
11
11
11
11
11
11
11
11
110170
110171
110171
110172
110172
110172
110173
110174
11
11
11
11
11
11
110175
110176
110177
110178
110179
110180
11
11
11
11
11
110182
110183
110185
110185
110186
hot plates
bread toasters
toasters
roasting apparatus
griddles [cooking appliances]
grills [cooking appliances]
incinerators
ionization apparatus for the
treatment of air or water
ornamental fountains
laboratory lamps
milk cooling installations
pasteurisers
oil lamps
ultraviolet ray lamps, not for
medical purposes
safety lamps
lamp reflectors
Chinese lanterns
fairy lights for festive decoration
wash-hand basins [parts of
sanitary installations]
6. новембар 2013
Српски
гасни горионици
гасни бојлери
гасне лампе
парни котлови, који нису делови
машина
гермицидне лампе за пречишћавање
ваздуха
машине и апарати за лед
кутије за лед, ледомати
кутије за лед, ледомати
кугле лампи
зидне висеће лампе и кугле за
плафоне
рингле
тостери за хлеб
тостери
апарати за печење
роштиљи [кухињски уређај]
грилови [кухињски уређај]
уређаји за спаљивање отпада
јонизујући апарати за обраду ваздуха
или воде
украсне фонтане
лабораторијске лампе
инсталације за хлађење млека
пастеризатори
уљне лампе
лампе са ултра-љубичастим зрацима,
који нису за медицинску употребу
сигурносне лампе
лампе рефлектори
кинески фењери, лампе
лампиони за декорације прослава
лавабои [делови санитарних
инсталација]
Страна 146 од 310
Класа
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Број
Енглески
110186 wash-hand bowls [parts of
sanitary installations]
110188 cooling installations for liquids
110189 luminous tubes for lighting
110190 magnesium filaments for lighting
110191 malt roasters
110192 miners' lamps
110193 processing installations for fuel
and nuclear moderating material
110193 installations for processing
nuclear fuel and nuclear
moderating material
110194 level controlling valves in tanks
Српски
лавабои [делови санитарних
инсталација]
расхладне инсталације за течности
светлеће цеви за осветљавање
магнезијумске нити за осветљавање
пржионице за слад
рударске лапме
инсталације за обраду нуклеарног
горива нуклеарног омекшаног
материјала
инсталације за обраду горива и
нуклеарног омекшаног материјала
вентили за контролу нивоа у
танковима
110195 lights, electric, for Christmas trees лампице, електричне, за јелке
110195 electric lights for Christmas trees електричне лампице за јелку
светлећи бројеви за куће
110196 luminous house numbers
хидрооксигенски горионици
110197 oxhydrogen burners
радијатори, [грејни]
110198 radiators [heating]
горионици за уље
110199 oil burners
фарови за возила
110200 vehicle headlights
грејне плоче
110201 heating plates
џепне лампе
110202 searchlights
батеријске, џепне, лампе
110202 torches for lighting
рефлектори [џепне лампе]
110202 flashlights [torches]
инсталације за полимеризацију
110203 polymerisation installations
кухињски шпорети [пећи]
110204 kitchen ranges [ovens]
ваздушни вентили за инсталације
110205 air valves for steam heating
installations
грејане паром
апарати и машине за пречишћавање
110206 water purifying apparatus and
machines
воде
апарати и машине за пречишћавање
110207 air purifying apparatus and
machines
ваздуха
пречишћавајући стубови за
110208 refining towers for distillation
дестилацију
6. новембар 2013
Страна 147 од 310
Класа
Број
11
11
11
11
11
110209
110210
110211
110212
110213
11
110214
11
11
110215
110216
11
110217
11
11
11
11
11
11
110218
110219
110220
110221
110222
110223
11
110224
11
11
11
110225 fans [parts of air conditioning
installations]
110226 sterilizers
110227 cooling installations for tobacco
11
11
11
11
110228
110229
110230
110231
11
11
Енглески
Српски
cooling installations and machines
cooking rings
water heaters [apparatus]
vehicle reflectors
refrigerating appliances and
installations
cooling appliances and
installations
dampers [heating]
regulating accessories for water or
gas apparatus and pipes
safety accessories for water or gas
apparatus and pipes
taps [faucets] *
washers for water taps
rotisseries
sanitary apparatus and installations
drying apparatus and installations
hand drying apparatus for
washrooms
coils [parts of distilling, heating
or cooling installations]
инсталације и машине за хлађење
рингле за кување
грејачи воде [апарати]
рефлектори за возила
расхладни уређаји и инсталације
tobacco roasters
lighting apparatus for vehicles
roasters
ash conveyor installations,
automatic
110232 steam generating installations
110233 ventilation [air-conditioning]
installations and apparatus
6. новембар 2013
опрема и инсталације за хлађење
пригушивачи [за пару]
регулациони уређаји за водене или
гасне апарате и цеви
сигурносни уређаји за водене или
гасне апарате и цеви
славине
заптивачи за славине за воду
ражњеви
санитарни апарати и инсталације
апарати и инсталације за сушење
апарати у перионицама за ручно
сушење
калемови, намотаји [делови
инсталација за дестилацију, грејање
или хлађење]
фенови [делови инсталација за
климатизацију]
стерилизатори
инсталације за таложење у дуванској
индустрији
пржионици дувана
апарати за осветљавање за возила
пекачи
аутоматске инсталације за одвод
пепела
инсталације за производњу паре
инсталације и апарати за вентилацију
[климатизацију]
Страна 148 од 310
Класа
11
Број
Енглески
11
110234 ventilation [air-conditioning]
installations for vehicles
110235 toilet bowls
110236 toilet seats
110237 lamp shades
110238 lampshade holders
110239 mixer taps for water pipes
110240 regulating and safety accessories
for gas pipes
110241 regulating and safety accessories
for water apparatus
110242 steam accumulators
110243 water softening apparatus and
installations
110244 ventilation hoods for laboratories
11
11
11
11
11
110245
110246
110247
110248
110249
11
110249
11
110250
11
11
11
11
11
110251
110252
110253
110253
110254
11
110254
11
110255
11
11
11
11
11
11
11
11
11
6. новембар 2013
air sterilisers
stills *
alcohol burners
petrol burners
anti-glare devices for vehicles
[lamp fittings]
anti-dazzle devices for vehicles
[lamp fittings]
heating apparatus for defrosting
windows of vehicles
brackets for gas burners
water supply installations
nuclear reactors
atomic piles
autoclaves [electric pressure
cookers]
pressure cookers [autoclaves],
electric
lamps for directional signals of
automobiles
Српски
инсталације за вентилацију
[климатизацију] возила
тоалетне шоље
даске за тоалетне шоље
абажури
носачи абажура
славине за спајање за цеви за воду
регулациони и сигурносни уређаји за
гасне цеви
регулациони и сигурносни уређаји за
апарате на воду
акумулатори на пару
апарати и инсталације за омекшавање
воде
поклопци за вентилацију за
лабораторије
стерилизатори ваздуха
котлови *
горионици на алкохол
бензински горионици
опрема против заслепљивања за
возила [опрема за светла]
опрема против заслепљивања за
возила [опрема за светла]
грејачи за одлеђивање прозора на
возилима
носачи за гасне горионике
инсталације за снабдевање водом
нуклеарни реактори
нуклеарни реактори
електрични експрес лонци
[аутоклави]
уређаји за кување под притиском
[аутоклави], електрични
сијалице за мигавце за аутомобиле
Страна 149 од 310
Класа
11
11
11
Број
Енглески
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
110256 lights for automobiles
110256 automobile lights
110257 heaters, electric, for feeding
bottles
110258 waffle irons, electric
110259 regulating and safety accessories
for gas apparatus
110260 coffee filters, electric
110261 coffee percolators, electric
110262 coffee machines, electric
110263 standard lamps
110263 street lamps
110264 flues for heating boilers
110265 barbecues
110266 deep fryers, electric
110267 fireplaces [domestic]
110268 heat pumps
110269 solar thermal collectors [heating]
11
11
110270 solar furnaces
110271 tanning apparatus [sun beds]
11
11
11
110272 water flushing installations
110272 flushing apparatus
110273 feeding apparatus for heating
boilers
110274 refrigerators
110275 deodorising apparatus, not for
personal use
110276 water intake apparatus
110277 oil-scrubbing apparatus
110278 fumigation apparatus, not for
medical purposes
11
11
11
11
11
11
11
11
11
110279 kiln furniture [supports]
110280 pocket warmers
6. новембар 2013
Српски
светла за аутомобиле
аутомобилска светла
грејачи, електрични, за флашице за
храњење
справа за печење вафла, електрична
регулациони и сигурносни уређаји за
гасне апарате
филтер апарати за кафу, електрични
филтери за кафу, електрични
машине за кафу, електричне
стандардне лампе
уличне светиљке
димњаци за котлове за грејање
роштиљи
фритезе, електричне
камин [у домаћинству]
пумпе за грејање
соларни топлотни колектори [за
грејање]
соларне пећи
апарати за тамњење коже
[соларијуми]
апарати за потапање водом
апарати за потапање
апарати за пуњење казана за грејање
фрижидери
апарати за дезодорисање, који нису за
личну употребу
апарати за снабдевање водом
апарат за пречишћавање уља
уређај за дезинфекцију димљењем и
кађењем који нису за медицинску
употребу
постоља за керамичке пећи
џепни грејачи
Страна 150 од 310
Класа
11
11
Број
Енглески
11
110291 spa baths [vessels]
110292 chromatography apparatus [for
industrial purposes]
110293 heating filaments, electric
110294 gas condensers [other than parts
of machines]
110296 heating cushions [pads], electric,
not for medical purposes
110296 heating pads [cushions], electric,
not for medical purposes
110297 sauna bath installations
110298 shower cubicles [enclosures
(Am.)]
110299 sinks
110300 steam facial apparatus [saunas]
110301 urinals [sanitary fixtures]
110302 hot water bottles
110303 kettles, electric
110304 bedwarmers
110305 blankets, electric, not for medical
purposes
110306 warming pans
110307 aquarium filtration apparatus
110308 aquarium heaters
110309 aquarium lights
110310 electrically heated carpets
110311 dental ovens
110312 electric appliances for making
yogurt
110313 expansion tanks for central
heating installations
110314 extractor hoods for kitchens
11
110315 electric fans for personal use
11
110316 laundry dryers, electric
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
6. новембар 2013
Српски
каде за бање
хроматографски апарати [за
индустријску употребу]
грејне нити, електричне
гасни кондензатори [који нису делови
машина]
електрични термофори [подлоге] који
нису за медицинску употребу
електрични термофори ]јастучићи],
који нису за медицинску употребу
инсталације за сауне
кабине за тушеве
судопере
апарати за парење лица [сауне]
писоари [санитарни]
боце за топлу воду
чајници, електрични
грејачи кревета
ћебад, електрична, која нису за
медицинску употребу
посуде за загревање
апарати за филтрацију акваријма
грејачи акваријума
светла за акваријуме
електрично грејане простирке
зубарске пећи
електрични уређаји за прављење
јогурта
експанзиони судови за инсталације
централног грејања
аспиратори за неутралисање мириса и
паре у кухињама
електрични фенови, за личну
употребу
сушачи веша, електрични
Страна 151 од 310
Класа
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
Број
Енглески
110317 microwave ovens [cooking
apparatus]
110318 swimming pools chlorinating
apparatus
110319 thermostatic valves [parts of
heating installations]
110320 whirlpool-jet apparatus
110321 apparatus for dehydrating food
waste
110322 diving lights
110323 drip irrigation emitters [irrigation
fittings]
110324 disposable sterilization pouches
110325 clean chambers [sanitary
installations]
110326 lava rocks for use in barbecue
grills
110327 watering machines for agricultural
purposes
110328 microwave ovens for industrial
purposes
110328 ovens (microwave —) for
industrial purposes
110329 bread baking machines
110330 refrigerating display cabinets
[display cases]
110331 fabric steamers
110332 bread-making machines
110333 light-emitting diodes [LED]
lighting apparatus
110334 hydromassage bath apparatus
120001 lifting cars [lift cars]
120001 fork lift trucks
120002 railway couplings
120003 couplings for land vehicles
120004 aerial conveyors
6. новембар 2013
Српски
микроталасне пећи [уређаји за
кување]
апарати за хлорисање базена за
пливање
термостатски вентили [делови
инсталација за грејање]
апарати за вртложење воде
апарати за дехидратацију
прехрамбеног отпада
осветљење за роњење
иригацијски уређаји за натапање кап
по кап
врећице за стерилизацију за
једнократну употребу
коморе за стерилизацију
камен лаве за роштиље
машине за наводњавање у
пољопривреди
микроталасне пећи за индустријску
намену
пећи, микроталасне, за индустријску
намену
машине за печење хлеба
расхладне витрине
парне машине за пеглање тканина
уређаји за прављење хлеба
ЛЕД диоде, уређаји за осветљење
апарати за каде за хидромасажу
возила за дизање
виљушкари
спојнице железничких вагона
спојнице за сувоземна возила
ваздушни транспортери
Страна 152 од 310
Класа
12
12
12
Број
Енглески
12
120005 air vehicles
120006 air balloons
120007 inner tubes for pneumatic tires
[tyres]
120008 repair outfits for inner tubes
120009 air pumps [vehicle accessories]
120010 suspension shock absorbers for
vehicles
120011 shock absorbing springs for
vehicles
120012 amphibious airplanes
120013 non-skid devices for vehicle tires
[tyres]
120013 non-skid devices for vehicle tires
12
120013 non-skid devices for vehicle tyres
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120014
120015
120016
120017
120018
120019
120021
120022
120022
120023
120024
120025
120026
120027
120028
120029
120030
120030
12
12
12
12
12
12
6. новембар 2013
anti-skid chains
head-rests for vehicle seats
sprinkling trucks
trailer hitches for vehicles
motor buses
motor coaches
boats
lorries
trucks
automobile hoods
automobile chains
automobile chassis
reversing alarms for vehicles
aeroplanes
ferry boats
luggage carriers for vehicles
dirigible balloons [airships]
dirigible balloons
Српски
возила за кретање по ваздуху
ваздушни балони
унутрашње гуме за пнеуматике
опрема за поправку унутрашњих гума
ваздушне пумпе [опрема за возила]
ублаживачи удара за возила
опруге за ублажавање удара за возила
амфибијске летилице
опрема против проклизавања за гуме
возила
опрема против проклизавања за гуме
возила
направе против клизања за гуме
возила
ланци против клизања
наслон за главу за седишта у возилима
камиони-цистерне за прскање
прикључци за приколице за возила
аутобуси
путнички аутобуси
чамци
камиони
камиони
цираде за аутомобиле
аутомобилски ланци
шасије за аутомобиле
аларми за вожњу уназад
авиони
фериботи
носачи пртљага за возила
дирижабли
дирижабли
Страна 153 од 310
Класа
Број
12
12
12
12
12
120030
120031
120031
120032
120033
Енглески
12
airships
tyres for vehicle wheels
tires for vehicle wheels
valves for vehicle tires [tyres]
flanges for railway wheel tires
[tyres]
120033 flanges of railway wheel tyres
12
120033 flanges of railway wheel tires
12
120033 flanges of railway wheel tires
[tyres]
120034 torsion bars for vehicles
120035 ships' hulls
120036 boat hooks
120037 steering gears for ships
120037 ships' steering gears
120038 disengaging gear for boats
120039 inclined ways for boats
120040 screw-propellers for boats
120041 oars
120042 tipping bodies for lorries [trucks]
120043 mine cart wheels
120044 cycles
120044 bicycles
120045 direction indicators for bicycles
120046 stands for bicycles, cycles [parts
of bicycles, cycles]
120046 bicycle stands
120047 bogies for railway cars
120048 davits for boats
120049 mudguards
120050 luggage trucks
120050 two-wheeled trolleys
120050 sack-barrows
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6. новембар 2013
Српски
ваздушни бродови
гуме за точкове возила
гуме за точкове возила
вентили за гуме возила
прирубнице за гуме железничких
точкова
прирубнице за гуме железничких
точкова
прирубнице за гуме железничких
точкова
прирубнице за гуме железничких
точкова
торзионе полуге за возила
трупови бродова
бродске куке
механизми за управљање бродом
механизми за управљање бродом
чекрци за чамце
направе за поринуће чамаца
пропелери-елисе за бродове
весла
платфоме за истовар на камионима
точкови за рударске вагоне
бицикли
бицикли
показивачи правца за бицикле
ногаре за бицикле, моторцикле
[делови бицикла, моторцикла]
постоља за бицикле
постоља за железничка возила
дизалице за чамце на бродовима
блатобрани
теретни вагон
двоточкаши, колица
колица за преношење
Страна 154 од 310
Класа
12
Број
Енглески
кабине за инсталиран кабловски
транспорт [жичаре]
кесони [возила]
точкови за возила
поклопци мотора возила
поклопци возила
каравани
приколице [возила]
моторска кућица за компоненте
копнених возила [изузев за погонске
моторе]
сигурносни каишеви за седишта
возила
hubs for vehicle wheels
централни ротирајући део точка
возила
осовине за точкове возила
vehicle wheel hubs
bicycle chains
ланци за бицикле
chains for bicycles, cycles
ланци за бицикле
cycle chains
ланци за бицикле
столице са точкићима
wheelchairs
barges
барже
launches
направе за поринуће бродова
handling carts
колица за истовар
кола за црева за поливање
hose carts
ladle cars
ливарска колица
casting carriages
ливарска колица
casting cars
колица за ливење
колица за ливење
ladle carriages
golf carts
кола за голф
vehicle chassis
шасије за возила
rudders
кормила
rolling stock for funicular railways вагони за успињаче
rolling stock for railways
железничка возила
funnels for ships
димњаци за бродове
treads for vehicles [tractor type]
гусенице за возила [тракторске]
12
120051 cars for cable transport
installations
120052 caissons [vehicles]
120053 vehicle wheels
120054 hoods for vehicle engines
120055 hoods for vehicles
120056 caravans
120057 trailers [vehicles]
120058 crankcases for land vehicle
components [other than for
engines]
120059 safety belts for vehicle seats
12
120060
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120060
120061
120061
120061
120062
120063
120064
120065
120066
120067
120067
120067
120067
120068
120069
120070
120071
120072
120073
120074
12
12
12
12
12
12
12
6. новембар 2013
Српски
Страна 155 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120074
120075
120076
120077
120078
120079
120080
120080
120080
120081
120082
120084
120084
120084
120084
120085
120086
120086
120086
120087
120088
treads for vehicles [roller belts]
tractors
waggons
vehicle bumpers
buffers for railway rolling stock
hydraulic circuits for vehicles
cycle handle bars
handle bars for bicycles, cycles
bicycle handle bars
sleeping berths for vehicles
timbers [frames] for ships
cycle tires [tyres]
bicycle tires [tyres]
tyres for bicycles, cycles
tires for bicycles, cycles
gears for cycles
cycle brakes
bicycle brakes
brakes for bicycles, cycles
cycle mudguards
rims for wheels of bicycles, cycles
120088
120088
120089
120090
120091
120092
120093
120093
120093
120094
120094
120094
bicycle rims
cycle rims
cranks for cycles
motors for cycles
cycle hubs
pedals for cycles
cycle pumps
bicycle pumps
pumps for bicycles, cycles
bicycle spokes
spokes for bicycles, cycles
cycle spokes
гусенице за возила [ваљкасте]
трактори
вагони
браници возила
одбојници за железничка возила
хидраулична кола за возила
волани за моторцикле, бицикле
волан за бицикле, моторцикле
волани за бицикле
спаваће постеље за возила
дрвени рамови за бродове
гуме за моторцикле
гуме за бицикле
гуме за бицикле, моторцикле
гуме за бицикле, моторцикле
зупчаници за бицикле, моторцикле
кочнице за бицикле, моторцикле
кочнице за бицикле
кочнице за бицикле
блатобрани за моторцикле
наплатци за точкове бицикала и
моторцикала
наплатци за точкове бицикла
наплатци за точкове двоточкаша
педале за бицикле и моторцикле
мотори за моторцикле
главчина точка бицикла, мотоцикла
педале за моторцикле
пумпе за моторцикле
пумпе за бицикле
пумпе за бицикле, моторцикле
жбице за бицикле
жбице за бицикле и моторцикле
жбице за моторцикле
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6. новембар 2013
Страна 156 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
12
12
12
12
12
12
12
120095
120096
120096
120097
120098
120098
120098
wheels for bicycles, cycles
cycle saddles
bicycle saddles
cycle stands
cycle bells
bicycle bells
audible warning systems for cycles
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120098
120099
120103
120105
120106
120106
120109
120110
120111
120112
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120113
120114
120116
120117
120118
120119
120120
120121
120121
120122
bells for bicycles, cycles
cycle cars
gearing for land vehicles
dredgers [boats]
hand cars
trolleys *
motors, electric, for land vehicles
electric vehicles
clutches for land vehicles
safety seats for children, for
vehicles
parachutes
casings for pneumatic tires [tyres]
balance weights for vehicle wheels
space vehicles
spars for ships
axles for vehicles
axle journals
windshield wipers
windscreen wipers
dress guards for bicycles, cycles
точкови за бицикле, моторцикле
седишта за бицикле
седишта за бицикле
постоља за моторцикле
звона за моторцикле, бицикле
звона на бициклима
звучни упозоравајући системи за
моторцикле
звона за бицикле
моторне троколице
зупчаници за копнена возила
багери [бродови]
дресине
дресине
електрични мотори за копнена возила
електрична возила
квачила за сувоземна возила
сигурносна седишта за децу, за возила
12
12
120123 luggage nets for vehicles
120124 hub caps
12
12
120125 vans [vehicles]
120126 brakes for vehicles
6. новембар 2013
падобрани
спољни омотачи пнеуматских гума
тегови за балансирање точкова возила
свемирска возила
јарболи за бродове
осовине за возила
осовина са рукавцима
брисачи ветробрана
брисачи ветробрана
штитници за точкеове бицикла и
моторцикла
мреже за пртљаг код возила
украсни поклопци за точкове возила
[раткапне]
доставна возила
кочнице за возила
Страна 157 од 310
Класа
12
12
12
Број
Енглески
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120127 bands for wheel hubs
120128 refrigerated vehicles
120129 refrigerated wagons [railroad
vehicles]
120129 refrigerated waggons [railroad
vehicles]
120130 engines for land vehicles
120130 motors for land vehicles
120131 stern oars
120131 sculls
120132 seat covers for vehicles
120133 portholes
120134 seaplanes
120135 hydroplanes
120136 sleeping cars
120137 traction engines
120138 locomotives
120139 driving motors for land vehicles
12
12
12
12
120140
120141
120142
120143
12
12
12
12
120144
120145
120147
120148
carriages [railways]
vehicle running boards
transmissions, for land vehicles
propulsion mechanisms for land
vehicles
military vehicles for transport
jet engines for land vehicles
motorcycles
freewheels for land vehicles
12
12
12
12
12
12
120149
120150
120151
120152
120153
120154
water vehicles
ships
screws [propellers] for ships
omnibuses
paddles for canoes
windscreens
12
6. новембар 2013
Српски
каишеви за механичке преноснике
хладњаче
расхладни вагони [железничка
возила]
вагони хладњаче [железничка возила]
мотори за сувоземна возила
мотори за сувоземна возила
крмена весла
крмена весла
покривачи седишта за возила
бродски прозори
хидроавион
хидроавиони
кола за спавање
вучни мотори
локомотиве
мотори за управљање сувоземним
возилима
вагони [железнички]
бочне степенице за улаз у возила
мењачи за сувоземна возила
пропулзиони механизми за сувоземна
возила
војна возила за транспорт
млазни мотори за сувоземна возила
моторцикли
точкови који се крећу независно од
погона, за копнена возила
водена возила
бродови
елисе [пропелери] за бродове
омнибуси
весла за кануе
ветробрани
Страна 158 од 310
Класа
Број
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120154
120155
120155
120156
120157
120157
120157
120158
120159
120160
120161
120162
120162
120163
120163
120163
120163
120164
120164
120164
120164
120165
120165
120166
120168
120169
120170
120171
120172
120173
120174
120174
120175
6. новембар 2013
Енглески
Српски
windshields
studs for tires [tyres]
spikes for tires [tyres]
treads for retreading tires [tyres]
tyres, solid, for vehicle wheels
tires, solid, for vehicle wheels
pneumatic tires [tyres]
vehicle wheel tires [tyres]
pontoons
doors for vehicles
ski carriers for cars
delivery tricycles
carrier tricycles
pushchairs
baby carriages
strollers
prams [baby carriages]
stroller covers [pushchairs]
fitted perambulator covers
pushchair covers
covers for baby carriages
hoods for baby carriages
pushchair hoods
screw-propellers
vehicle wheel spokes
spoke clips for wheels
ski lifts
vehicle suspension springs
dining cars
rearview mirrors
vehicle wheel rims
rims for vehicle wheels
saddles for bicycles, cycles or
motorcycles
ветробрани
клинови за зимске гуме
клинови за зимске гуме
газишта за протектирање гума
гуме, пуне, за точкове возила
гуме, пуне, за точкове возила
пнеуматици, гуме
гуме за точкове возила
понтони
врата за возила
носачи скија за аутомобиле
доставни трицикли
превозни трицикли
колица за бебе
носиљке за бебе
колица за бебе
дечија колица
навлаке за колица за бебе
навлаке за дечија колица
навлаке за дечија колица
прекривачи за носиљке за бебе
кровови за дечија колица
кровови за дечија колица
елисе-пропелери
паоци на точковима возила
спојнице осовина за точкове
скијашки лифтови
опруге за вешање возила
кола за ручавање
ретровизори
фелне за точкове возила
фелне за точкове возила
седишта за бицикле или моторцикле
Страна 159 од 310
Класа
Број
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120176
120177
120178
120179
120180
120182
120182
120183
120184
120185
120186
120187
120188
12
12
12
12
12
12
120189
120190
120190
120191
120192
120193
12
120194
12
12
12
12
12
12
12
120195
120196
120198
120199
120199
120200
120201
12
12
120202
120203
6. новембар 2013
Енглески
Српски
side cars
vehicle seats
sports cars
cleats [nautical]
chairlifts
rowlocks
oarlocks
tilting-carts
aircraft
undercarriages for vehicles
sleighs [vehicles]
tramcars
cable transport apparatus and
installations
funiculars
cable cars
telpher railways [cable cars]
tricycles
turbines for land vehicles
vehicles for locomotion by land,
air, water or rail
adhesive rubber patches for
repairing inner tubes
upholstery for vehicles
mopeds
windows for vehicles
cars
motor cars
anti-theft devices for vehicles
tipping apparatus, parts of trucks
and waggons
yachts
aeronautical apparatus, machines
and appliances
приколице
седишта за возила
спортска кола
стеге [поморске]
жичаре седежнице
рашље за весла на чамцу
рашље за весла
колица са нагибом
летилице
шасије возила
саонице [возила]
трамваји
апарати и инсталације за кабловски
превоз
успињаче
жичаре
вагони и кабине за жичаре
трицикли
турбине за сувоземна возила
возила за кретање по земљи, ваздуху,
води или шинама
лепљиве гумене закрпе за поправку
унутрашњих гума
тапацирунзи за возила
мопеди
прозори за возила
кола
аутомобили
против-провални уређаји за возила
уређаји за истовар, делови камиона и
вагона
јахте
аеронаутички апарати, машине и
делови
Страна 160 од 310
Класа
Број
Енглески
12
120204 anti-glare devices for vehicles *
12
120204 anti-dazzle devices for vehicles *
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120205
120206
120207
120209
120210
120211
120212
120213
120214
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120215
120216
120217
120218
120219
120220
120220
120221
120221
120221
120222
120223
120224
120225
120226
12
12
12
12
automobiles
automobile tires [tyres]
automobile bodies
bumpers for automobiles
shock absorbers for automobiles
anti-theft alarms for vehicles
horns for vehicles
concrete mixing vehicles
inner tubes for bicycles, cycles
Српски
справе против заслепљивања за
возила
справе против заслепљивања за
возила
аутомобили
аутомобилске гуме
каросерије аутомобила
браници за аутомобиле
ублаживачи удара за аутомобиле
против-провални аларми за возила
сирене за возила
возила за мешање бетона
унутрашње гуме за бицикле,
моторцикле
кочионе облоге за возила
кочионе плочице за возила
кутије мењача за копнена возила
колица са једним точком
теретна колица
вагон-ресторани
вагони за ручавање
рамови за двоточкаше
рамови за бицикле, двоточкаше
рамови за бицикле
шкољке за возила
избацивачи седишта [за летилице]
прекривачи за возила
погонски ланци за копнена возила
преносни ланци за копнена возила
brake linings for vehicles
brake shoes for vehicles
gear boxes for land vehicles
wheelbarrows
carts
dining cars [carriages]
dinner wagons [carriages]
cycle frames
frames for bicycles, cycles
bicycle frames
bodies for vehicles
ejector seats [for aircraft]
vehicle covers [shaped]
driving chains for land vehicles
transmission chains for land
vehicles
120227 torque converters for land vehicles претварачи обртног момента за
копнена возила
показивачи правца за возила
120228 direction signals for vehicles
показивачи правца за возила
120228 turn signals for vehicles
димњаци за лоломотиве
120229 funnels for locomotives
6. новембар 2013
Страна 161 од 310
Класа
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Број
Енглески
120230 steering wheels for vehicles
120232 saddle covers for bicycles or
motorcycles
120233 ambulances
120234 tubeless tires [tyres] for bicycles,
cycles
120235 reduction gears for land vehicles
120236 brake segments for vehicles
120237 air cushion vehicles
120241 caps for vehicle petrol [gas] tanks
120242 connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and
engines
120243 elevating tailgates (Am.) [parts of
land vehicles]
120243 tailboard lifts [parts of land
vehicles]
120243 power tailgates (Am.) [parts of
land vehicles]
120243 elevating tailgates, power
tailgates (Am.) [parts of land
vehicles]
120244 security harness for vehicle seats
120245 sun-blinds adapted for
automobiles
120246 transmission shafts for land
vehicles
120247 air bags [safety devices for
automobiles]
120248 baskets adapted for cycles
120249 camping cars
120249 motor homes
120250 casters for trolleys [vehicles]
[carts (Am.)]
120251 cleaning trolleys
6. новембар 2013
Српски
волани за возила
прекривачи седала за бицикле и
моторцикле
амбулантна кола
пнеуматици без унутрашње гуме за
бицикле, моторцикле
редуктори за копнена возила
делови кочница за возила
возила на ваздушни јастук
затварачи за резервоаре горива на
возилима
спојнице за копнена возила, изузев
делова машина и мотора
подизачи задњих врата [делови
копнених возила]
дизачи за гепек [делови копнених
возила]
електрични, покретни гепек [делови
копнених возила]
гепек, електрични, покретни [делови
копнених возила]
сигурносни појасеви за седишта
возила
ролетне прилагођене за аутомобиле
преносне осовине за сувоземна возила
ваздушни јастуци [сигурносни делови
за аутомобиле]
корпе прилагођене бициклима
камп возила
кућа на точковима
точкови за колица
колица за чишћење
Страна 162 од 310
Класа
Број
Енглески
12
12
12
120252 fenders for ships
120253 kick sledges
120254 panniers adapted for cycles
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120255 shopping trolleys [carts (Am.)]
120256 snowmobiles
120257 remote control vehicles, other
than toys
120258 scooters [vehicles]
120259 masts for boats
120260 covers for vehicle steering wheels
120261 spoilers for vehicles
120262 headlight wipers
120263 brake pads for automobiles
120264 spare tire covers
120264 spare wheel covers
120264 spare tyre covers
120265 tilt trucks
120266 cigar lighters for automobiles
120267 brake discs for vehicles
120268 saddlebags adapted for bicycles
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
130001
130002
130003
130005
130005
130006
130007
130008
130008
130009
130010
130011
130013
6. новембар 2013
acetyl-nitrocellulose
gun carriages [artillery]
explosive cartridges
ammonium nitrate explosives
nitrate of ammonia explosives
detonators
motorized weapons
tear-gas weapons
tear gas wapons
firearms
cleaning brushes for firearms
firearm sights
fireworks
Српски
одбојници за бродове
моторне санке са педалама
корпе прилагођене за моторцикле,
бицикле
колица за куповину
возила за снег
возила са даљинским управљачем,
нису играчке
скутери [возила]
јарболи за чамце
навлаке за волане возила
спојлери за возила
брисачи аутомобилских стакала
кочионе плочице за аутомобиле
заштитни покривачи резервних гума
заштитне навлаке резервних точкова
заштитни навлаке резервних гума
нагибна колица
упаљачи за цигарете за аутомобиле
кочиони дискови за возила
торбе прилагођене за седишта
бицикла
ацетил-нитроцелулоза
кола за топове [артиљеријска]
експлозивни меци
амонијум-нитратни експлозиви
нитрат-амонијачни експлозиви
детонатори
самоходно оружје
оружје са гасом сузавцем
оружје са сузавцем
ватрено оружје
четке за чишћење ватреног оружја
нишани за ватрено оружје
средства за ватромет
Страна 163 од 310
Класа
Број
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
130014
130015
130015
130016
130017
130018
130019
130020
130021
130021
130022
130022
130023
130024
130025
130026
130026
130027
130028
130028
130028
130029
130030
130030
130031
130032
130033
130033
130034
130035
130036
130037
130037
130038
6. новембар 2013
Енглески
Српски
artillery guns [cannons]
ballistic weapons
ballistic missiles
apparatus for filling cartridge belts
Bengal lights
detonating plugs
cartridge cases
cannons
rifle barrels
gun barrels
rifles
carbines
cartridges
cartridge loading apparatus
cartridge pouches
sporting firearms
hunting firearms
ammunition
hammers for guns
hammers for guns and rifles
hammers for rifles
powder horns
guncotton
pyroxylin
breeches of firearms
dynamite
gun cases
rifle cases
explosives
signal rockets
guns [weapons]
gunstocks
gun stocks
sighting mirrors for guns and rifles
артиљеријско оружје [топови]
балистичко оружје
балистички пројектили
апарати за пуњење реденика за метке
бенгалска ватра
детонирајући штапини [осигурачи]
чауре
топови
пушчане цеви
пушчане цеви
пушке
карабин
меци, патроне
уређаји за пуњење муниције
торбице за муницију [реденици]
спортско ватрено оружје
ловачко ватрено оружје
муниција
окидачи за пиштоље
окидачи за пиштоље и пушке
окидачи за пушке
рог за барут
нитроцелулоза
пироксилин
корице за ватрено оружје
динамит
футроле за пиштоље
футроле за пушке
експлозиви
сигналне ракете
пушке [оружје]
кундаци, усадници
кундаци за пушке
огледала за нишањење на пушкама
Страна 164 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
13
13
13
13
130038
130038
130040
130040
sighting mirrors for rifles
sighting mirrors for guns
trigger guards for rifles
trigger guards for guns and rifles
13
13
13
13
130041
130042
130043
130044
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
130045
130046
130047
130048
130049
130050
130051
130052
130053
130054
130055
130056
130057
130058
13
13
13
13
130059
130060
130061
130062
lead shot for hunting
ammunition for firearms
rocket launchers
fuses for explosives, for use in
mines
mines [explosives]
machine guns
mortars [firearms]
shells [projectiles]
pistols [arms]
gunpowder
explosive powders
projectiles [weapons]
pyrophoric substances
pyrotechnic products
revolvers
trunnions for heavy weapons
firing platforms
sights, other than telescopic
sights, for firearms
air pistols [weapons]
fuses for explosives
primings [fuses]
detonating fuses for explosives
огледала за нишањење на пушкама
огледала за нишањење на пушкама
кочнице за окидаче за пушке
кочнице за окидаче за пушке и
пиштоље
оловна сачма за лов
муниција за ватрено оружје
лансери за ракете
фитиљи за мине
13
13
13
13
130062
130063
130063
130064
firing lanyards for explosives
shoulder straps for weapons
bandoliers for weapons
fog signals, explosive
6. новембар 2013
мине [експлозив]
машинске пушке
минобацачи, ватрено оружје
гранате [пројектили]
пиштољи [оружје]
барут
експлозивни прах, барут
пројектили [оружје]
запаљиве материје
пиротехнички производи
револвери
потпорни лежајеви за тешко оружје
платформе за ватрено дејство
нишани за ватрено оружје, који нису
телескопски нишани
ваздушни пиштољи [оружје]
фитиљи за експлозиве
барут за потпаљивање [фитиљи]
детонирајући фитиљи [штапини] за
експлозиве
фитиљи за паљење експлозива
нараменице за оружје
реденик за оружје
сигнали за маглу, експлозивни
Страна 165 од 310
Класа
13
Број
Енглески
13
130065 sights, other than telescopic
sights, for guns [artillery]
130066 detonating caps other than toys
13
130066 percussion caps other than toys
13
13
13
13
13
13
130068
130069
130070
130071
130072
130073
13
13
130074
130075
13
13
13
13
14
14
130076
130077
130078
130079
140001
140002
14
14
14
14
140003
140004
140004
140005
14
14
14
14
14
140006
140008
140009
140011
140013
14
140014
6. новембар 2013
rockets [projectiles]
harpoon guns [weapons]
noise-suppressors for guns
tanks [weapons]
firecrackers
sprays for personal defence
purposes
belts adapted for ammunition
automatic firearm ammunition
belts
torpedoes
side arms [firearms]
hand grenades
flare pistols
agates
clock hands [clock- and
watchmaking]
ingots of precious metals
jewelry of yellow amber
jewellery of yellow amber
pearls made of ambroid [pressed
amber]
amulets [jewellery, jewelry (Am.)]
spun silver [silver wire]
silver thread
clocks
pendulums [clock- and
watchmaking]
barrels [clock- and watchmaking]
Српски
нишани, изузев телескопских нишана,
за топове [артиљеријске]
детонирајуће каписле које нису
играчке
детонирајуће каписле које нису
играчке
ракете [пројектили]
харпунски пиштољи [оружје]
пригушивачи за пушке
тенкови [оружје]
петарде
спрејеви за личну одбрану
појасеви за ношење муниције
појасеви за муницију за аутоматске
пушке
торпеда
ручно оружје [ватрено оружје]
ручне гранате
пиштољи за сигнализацију
ахати
казаљке за сатове
полуге од племенитих метала
накит од жутог ћилибара
накит од жутог ћилибара
перле од амброида [пресованог
ћилибара]
амајлије [накит]
предено сребро [сребрна жица]
сребрне нити
часовници
клатна [часовничарство]
кућишта за сатове и часовнике
Страна 166 од 310
Класа
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Број
Енглески
140015 bracelets [jewellery, jewelry
(Am.)]
140016 wristwatches
140017 watch bands
140017 watch straps
140017 straps for wristwatches
140018 charms [jewellery, jewelry (Am.)]
140018 trinkets [jewellery, jewelry (Am.)]
140019 brooches [jewellery, jewelry
(Am.)]
140021 dials [clock- and watchmaking]
140022 sundials
140023 clockworks
140024 chains [jewellery, jewelry (Am.)]
140025 watch chains
140027 chronographs [watches]
140028 chronometers
140029 chronoscopes
140030 chronometrical instruments
140031 necklaces [jewellery, jewelry
(Am.)]
140032 clocks and watches, electric
140033 tie clips
140034 coins
140035 diamonds
140039 cases for clock- and watchmaking
140040 wire of precious metal [jewellery,
jewelry (Am.)]
140040 threads of precious metal
[jewellery, jewelry (Am.)]
140042 atomic clocks
140043 master clocks
140043 control clocks [master clocks]
140044 clock cases
140045 iridium
6. новембар 2013
Српски
наруквице [накит]
ручни часовници
каишеви за сатове
каишеви за сатове
каишеви за ручне сатове
привесци [накит]
бижутерија [накит]
брошеви [накит]
бројчаници [часовничарство]
сунчани сатови
механизми за сатове
ланчићи [накит]
ланци за сатове
хронографи [сатови]
хронометри
хроноскопи
хронометријски инструменти
огрлице [накит]
сатови и часовници, електрични
шнале за кравате
ковани новчићи
дијаманти
кутије за сатове и часовничаре
нити од племенитих метала, накит
нити од племенитих метала, накит
атомски сатови
главни сатови
контролни сатови [главни сатови]
кућишта за часовнике
иридијум
Страна 167 од 310
Класа
Број
Енглески
слоновача [накит]
украси од црног ћилибара
црни ћилибар, сиров или
полупрерађен
copper tokens
бакарни украси
jewellery
накит
jewelry
накит
lockets [jewellery, jewelry (Am.)] медаљони [накит]
medals
медаље
precious metals, unwrought or
племенити метали, непрерађени или
semi-wrought
полуобрађени
watches
сатови
watch springs
опруге за сатове
watch glasses
стакла за сатове
watch crystals
кристали за сатове
movements for clocks and watches часовничарски механизми
olivine [gems]
оливин [драги камен]
gold, unwrought or beaten
злато, непрерађено или углачано
gold thread [jewellery, jewelry
златне нити, накит
(Am.)]
osmium
осмијум
palladium
паладијум
ornaments [jewellery, jewelry
украси, накит
(Am.)]
ornamental pins
украсне игле
pearls [jewellery, jewelry (Am.)]
перле, накит
semi-precious stones
полу-драго камење
precious stones
драго камење
platinum [metal]
платина [метал]
alarm clocks
будилници
rhodium
родијум
ruthenium
рутенијум
spinel [precious stones]
спинели [драго камење]
statues of precious metal
статуе од племенитих метала
14
14
14
140046 ivory [jewellery, jewelry (Am.)]
140047 ornaments of jet
140048 jet, unwrought or semi-wrought
14
14
14
14
14
14
140049
140050
140050
140051
140052
140055
14
14
14
14
14
14
14
14
140057
140058
140059
140059
140060
140062
140063
140064
14
14
14
140066
140067
140068
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
140069
140070
140073
140074
140075
140082
140083
140085
140095
140096
6. новембар 2013
Српски
Страна 168 од 310
Класа
14
Број
Енглески
14
14
14
14
14
14
14
14
140097 paste jewellery [costume jewelry
(Am.)]
140097 paste jewellery
140097 paste jewelry [costume jewelry]
140104 alloys of precious metal
140106 anchors [clock and watch-making]
140107 rings [jewellery, jewelry (Am.)]
140109 works of art of precious metal
140113 boxes of precious metal
140117 hat ornaments of precious metal
14
14
140118 earrings
140119 shoe ornaments of precious metal
14
14
14
14
14
140122
140123
140144
140145
140146
14
14
14
14
14
140146
140150
140151
140152
140162
14
14
14
140163 silver, unwrought or beaten
140164 stopwatches
140165 cloisonné jewellery [jewelry
(Am.)]
140166 jewelry cases [caskets]
140166 jewellery cases [caskets]
140167 beads for making jewelry
150001 accordions
150002 tuning hammers
14
14
14
15
15
6. новембар 2013
cuff links
busts of precious metal
watch cases
cases for watches [presentation]
figurines [statuettes] of precious
metal
statuettes of precious metal
pins [jewellery, jewelry (Am.)]
tie pins
badges of precious metal
key rings [trinkets or fobs]
Српски
накит од бижутерије
накит од бижутерије
накит од бижутерије
легуре од племенитих метала
анкери [часовничарство]
прстење [накит]
уметничка дела од племенитих метала
кутије од племенитих метала
украси за шешире од племенитих
метала
минђуше
украси за ципеле од племенитих
метала
дугмад за манжетне
бисте од племенитих метала
кућишта за ручне сатове
кутије за сатове, изложбене
фигурине, статуете од драгоцених
метала
статуете од племенитих метала
игле [накит]
игле за кравату
беџеви од племенитих метала
привесци за кључеве [обични или
украсни]
сребро, сирово или полупрерађено
штоперице
клоазоне накит
кутије за накит [ковчежићи]
кутије за накит [ковчежићи]
перлице за израду накита
хармоника
кључеви за штимовање музичих
инструмената
Страна 169 од 310
Класа
Број
15
15
15
15
150003
150004
150005
150006
15
150007
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
150008
150009
150010
150011
150012
150013
150014
150015
150016
150017
150018
150019
15
15
150020
150021
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
150022
150023
150024
150025
150026
150027
150028
150029
150030
150031
150032
150033
6. новембар 2013
Енглески
Српски
дувачке свирале
гудала за музичке инструменте
врхови гудала за музичке инструменте
дршке гудала [за музичке
инструменте]
коњска длака за гудала [за музичке
инструменте]
клавири
диригентска палица
палице за бубњеве
банденеони хармонике
механичке оргуље
басови [музички инструменти]
хармонике
струне за музичке инструменте
бучине [трубе]
карилони [музички инструмент]
кастањете
капе са звончићима [музички
инструменти]
рамови за тимпане
чивије за затезање жица на музичким
инструментима
zithers
цитре
clarionets
кларинет
keyboards for musical instruments клавијатуре за музичке инструменте
musical instruments
музички инструменти
concertinas
хармонике на мех
double basses
контрабасови
strings for musical instruments
жице за музичке инструменте
stringed musical instruments
жичани музички инструменти
horns [musical instruments]
рогови [музички инструменти]
cornets [musical instruments]
корнет [музички инструмент]
cymbals
чинеле
tuning forks
звучне виљушке
reeds
bows for musical instruments
bow nuts for musical instruments
sticks for bows [for musical
instruments]
horsehair for bows [for musical
instruments]
pianos
conductors' batons
drumsticks
bandonions
barrel organs
basses [musical instruments]
harmonicas
catgut for musical instruments
buccins [trumpets]
carillons [musical instruments]
castanets
hats with bells [musical
instruments]
kettledrum frames
pegs for musical instruments
Страна 170 од 310
Класа
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Број
Енглески
150034 mouthpieces for musical
instruments
150035 cases for musical instruments
150036 flutes
150037 gongs
150038 Jews' harps [musical instruments]
150039 guitars
150040 harmoniums
150041 harps
150042 harp strings
150043 oboes
150044 electronic musical instruments
150045 intensity regulators for
mechanical pianos
150046 lyres
150048 picks for stringed instruments
150048 plectrums
150049 mandolins
150050 chin rests for violins
150051 bagpipes
150052 musical boxes
150053 turning apparatus for sheet music
150054 bridges for musical instruments
150055 triangles [musical instruments]
150056 ocarinas
150057 organs
150058 wind pipes for organs
150059 skins for drums
150059 drumheads
150060 pedals for musical instruments
150061 piano keyboards
150062 piano strings
150063 piano keys
150064 bellows for musical instruments
150065 mutes for musical instruments
6. новембар 2013
Српски
пискови за музичке инструменте
футроле за музичке инструменте
флауте
гонгови
јеврејска харфа [музички инструмент]
гитаре
хармонијуми
харфе
жице за харфе
обое
електронски музички инструменти
регулатор јачине за механички клавир
лире
трзалице за жичане инструменте
трзалице
мандолине
подбрадак за виолину
гајде
музичке кутије
апарат за окретање нотних листова
кобилице за музичке инструменте
триангл [музички инструмент]
окарине
органе
ваздушне цеви за оргуље
кожа за бубњеве
горње мембране на бубњевима
педале за музичке инструменте
клавијатура за пијано
жице за клавир
дирке за клавир
мехови за музичке инструменте
пригушивачи за музичке инструменте
Страна 171 од 310
Класа
Број
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
150065
150066
150067
150068
150069
150070
150071
150072
150073
150074
150075
150076
150077
150078
150079
150080
150081
150082
150083
150084
15
15
15
15
15
16
16
16
150085
150086
150087
150088
150089
160001
160002
160003
16
16
16
16
160004
160005
160006
160007
6. новембар 2013
Енглески
Српски
dampers for musical instruments
drums [musical instruments]
tambourines
tom-toms
kettledrums
trombones
clarions
trumpets
valves for musical instruments
violas
violins
xylophones
keys for musical instruments
music rolls [piano]
perforated music rolls
music stands
huqin [Chinese violins]
bamboo flutes
pipa [Chinese guitars]
sheng [Chinese musical wind
instruments]
suona [Chinese trumpets]
handbells [musical instruments]
music synthesizers
stands for musical instruments
saxophones
steel letters
steel pens
adhesive tape dispensers [office
requisites]
address stamps
addressing machines
paper *
posters
пригушивачи за музичке инструменте
бубњеви, музички инструменти
тамбурини
там-там
тимпани
тромбони
фанфаре, трубе
трубе
вентили за музичке инструменте
виола
виолине
ксилофони
дирке за музичке инструменте
музичке ролне за клавир
перфориране музичке ролне
музички пултови
хуqин [ кинески гудачки инструмент]
флауте од бамбуса
пипа [кинеска гитара]
схенг [кинеске оргуље]
суона [кинеска труба]
ручна звона [музички инструменти]
синтисајзери
постоља за музичке инструменте
саксофони
челична слова [клишеи]
челична пера
носачи лепљивих трака
[канцеларијски прибор]
печати са адресом
машине за адресовање
папир
постери
Страна 172 од 310
Класа
16
Број
Енглески
16
160008 advertisement boards of paper or
cardboard
160009 franking machines for office use
16
160009 postage meters for office use
16
16
16
16
160010
160010
160011
160012
clips for offices
staples for offices
pen clips
stapling presses [office requisites]
16
16
16
16
160013
160013
160014
160015
albums
scrapbooks
pictures
prints [engravings]
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160016 cigar bands
160017 pencil sharpening machines,
electric or non-electric
160018 bookends
160019 hand-rests for painters
160020 aquarelles
160020 watercolors [paintings]
160020 watercolours [paintings]
160021 architects' models
160022 document files [stationery]
16
16
16
16
16
16
16
16
160023
160024
160025
160026
160027
160027
160028
160029
6. новембар 2013
writing slates
slate pencils
silver paper
modelling clay
calculating tables
arithmetical tables
engravings
lithographic works of art
Српски
огласни панои од папира или картона
машине за франкирање за
канцеларијску употребу
уређаји за мерење поштанских услуга
за канцеларијску употребу
спајалице за канцеларије
спајалице за канцеларије
квачице за оловке
пресе за спајање [канцеларијски
реквизит]
албуми
бележнице, нотеси
слике
штампани материјал [вискока
штампа]
траке за цигаре, за увијање цигарета
масине за оштрење оловака,
електронске или неелектронске
подупирачи за књиге
подупирач за руке за сликаре
акварел боје
водене боје, сликарске
водене боје [сликарске]
архитектонски модели
фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]
таблице за писање
писаљке за таблице
сребрни папир
моделарска глина
рачунске таблице
аритметичке таблице
гравуре
литографска уметничка дела
Страна 173 од 310
Класа
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Број
Енглески
160030 paintings [pictures] framed or
unframed
160031 pencils
160032 newspapers
160033 periodicals
160034 atlases
160035 loose-leaf binders
160036 gummed tape [stationery]
16
16
16
16
160037 mats for beer glasses
160038 tickets
160039 biological samples for use in
microscopy [teaching material]
160040 printing blocks
160041 drawing pads
160042 pads [stationery]
160043 spools for inking ribbons
160045 wristbands for the retention of
writing instruments
160046 pamphlets
160047 embroidery designs [patterns]
160048 drawing pins
160048 thumbtacks
16
160049 moisteners [office requisites]
16
16
16
16
16
16
16
16
160050
160051
160052
160053
160054
160055
160056
160057
16
16
16
16
16
16
painters' brushes
blotters
stamps [seals]
sealing stamps
inking pads
sealing wax
sealing machines for offices
sealing compounds for stationery
purposes
160058 writing or drawing books
6. новембар 2013
Српски
слике, урамљене или неурамљене
оловке
новине
периодичне публикације
атласи
спајалице за листове
гумиране траке [канцеларијски
материјал]
подметачи за пивске чаше
улазнице
биолошки узорци за употребу у
микроскопији [наставни материјал]
клишеи
блокови за цртање
блокови [канцеларијски материјал]
калеми за траке са мастилом
манжетне за држање прибора за
писање
памфлети
мустре [шеме за вез]
чиоде као канцеларијски материјал
шпенадле као канцеларијски
материјал
овлаживачи врхова прстију
[канцеларисјки прибор]
четкице за сликаре
упијајућа хартија
жигови [печати]
штамбиљи
јастучићи за мастило
восак за печаћење
канцеларијске машине за печаћење
материје за печаћење за канцеларијску
употребу
свеске
Страна 174 од 310
Класа
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Број
Енглески
160059 trays for sorting and counting
money
160061 tracing patterns
160062 tracing paper
160063 tracing cloth
160064 finger-stalls [office requisites]
160065 printing type
160066 carbon paper
160067 paper for recording machines
160068 note books
160069 square rulers
160070 cards
160070 charts
160071 teaching materials [except
apparatus]
160072 index cards [stationery]
160074 paper sheets [stationery]
160075 cardboard *
160076 hat boxes of cardboard
160077 perforated cards for Jacquard
looms
160078 cardboard tubes
160079 cardboard articles
160080 catalogues
160081 tags for index cards
160082 song books
160083 chaplets
160083 rosaries
160084 composing frames [printing]
160085 folders for papers
160085 jackets for papers
160087 painters' easels
160088 numbers [type]
160089 Indian inks
160090 chromolithographs [chromos]
6. новембар 2013
Српски
посуде за сортирање и бројање новца
обрасци за прецртавање
паус папир
фолије за прецртавање
напрсци [канцеларијски реквизити]
штампарска слова
карбон папир
папир за машине за снимање
бележнице
лењири, угаоници
карте
карте
материјал за обуку [изузев апарата]
индексне карте [канцеларијске]
листови папира [канцеларијски]
картон
кутије за шешире од картона
перфориране картице за разбоје
цеви од картона
производи од картона
каталози
метални врх за индексне карте
књиге са песмама или нотама
бројанице
бројанице
спојени рамови [штампарски]
регистратори
омоти за паир
ногаре за сликаре
бројеви [штампарски]
индијско мастило
хромолитографи
Страна 175 од 310
Класа
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Број
Енглески
160090 chromos
160091 modelling wax, not for dental
purposes
160092 files [office requisites]
160093 office perforators
160094 toilet paper
160094 hygienic paper
160095 books
160096 compasses for drawing
160097 type [numerals and letters]
160097 letters [type]
160098 composing sticks
160098 obliterating stamps
160101 letter trays
160102 conical paper bags
160103 correcting fluids [office requisites]
160104 correcting ink [heliography]
160105 pencil leads
160106 histological sections for teaching
purposes
160107 French curves
160108 wrappers [stationery]
160108 covers [stationery]
160109 writing chalk
160110 chalk for lithography
160111 tailors' chalk
160112 chalk holders
160113 pencil holders
160114 pencil lead holders
160115 cream containers of paper
160116 paper clasps
160118 rollers for typewriters
160119 decalcomanias
160119 transfers [decalcomanias]
6. новембар 2013
Српски
хромијуми
восак за калупе, који није за зубарску
употребу
фасцикле [канцеларијски материјал]
канцелариски бушачи
тоалет папир
хигијенски папир
књиге
шестари за цртање
штампарски бројеви и слова
слова, штампарска
композери за слагање
печати за поништавање
посуде за писма
кутије за конусни папир
корективна течност [канцеларијски
реквизит]
корективно мастило [хелиографско]
графити за оловке
хистолошки делови за наставу
француски кривуљари
омоти [канцеларијски материјал]
корице [канцеларијски материјал]
креда за писање
литографска креда
кројачка креда
држачи за креду
држачи оловака
држачи за графитне оловке
кутије за крем од папира
папирне копче
ваљци за писаће машине
цртежи који се копирају на подлогу
преносиве слике [декалкоманије]
Страна 176 од 310
Класа
Број
Енглески
16
16
160121 graphic prints
160122 graining combs
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160123
160124
160125
160126
160127
160128
160129
160130
160130
160131
160132
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160133
160133
160134
160135
160136
160137
160138
160139
160140
160141
160142
160143
160144
160146
16
16
16
16
16
160147
160148
160149
160150
160151
6. новембар 2013
drawing boards
drawing materials
drawing instruments
diagrams
envelopes [stationery]
duplicators
etchings
wrapping paper
packing paper
nibs
typewriters [electric or nonelectric]
pen cases
boxes for pens
nibs of gold
erasing products
writing materials
shields [paper seals]
erasing shields
rubber erasers
electrocardiograph paper
punches [office requisites]
ink *
inking ribbons
inkwells
envelope sealing machines, for
offices
photographs [printed]
pen wipers
seals [stamps]
fabrics for bookbinding
drawing sets
Српски
графички отисци
чешљеви за урезивање код сликаних
дела
табле за цртање
материјали за цртање
инструменти за цртање
дијаграми
коверте
умноживачи
инструменти за гравирање
папир за увијање
папир за паковање
пера
писаће машине [електричне и
неелектричне]
кутије за оловке
кутије за оловке
пера од злата
производи за брисање
материјали за писање
грбови [папирни печати]
штитници за брисање
гумице за брисање
електрокардиографски папир
пробадачи [канцеларијски материјал]
мастило
мастиљаве траке
мастиљарнице
машине за лепљење коверата, за
канцеларије
фотографије [штампане]
брисачи за налив пера
печати
књиговезачка платна
комплети за цртање
Страна 177 од 310
Класа
16
16
16
Број
Енглески
16
16
16
16
160153 ledgers [books]
160154 indexes
160155 figurines [statuettes] of papier
mâché
160156 filter paper
160157 filtering materials [paper]
160158 forms [printed]
160159 office requisites, except furniture
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160160
160161
160162
160163
160164
160165
160166
160166
160166
16
160166
16
16
16
160167
160168
160169
16
16
16
16
160170
160171
160172
160173
16
16
16
16
160174
160175
160176
160177
6. новембар 2013
charcoal pencils
stencils [stationery]
galley racks [printing]
electrotypes
geographical maps
terrestrial globes
artists' watercolour saucers
artists' watercolor saucers
watercolor [watercolour] saucers
for artists
artists' watercolor [watercolour]
saucers
graphic reproductions
graphic representations
scrapers [erasers] for offices
engraving plates
hectographs
printed timetables
moisteners for gummed surfaces
[office requisites]
postcards
printed matter
hand labelling appliances
printers' blankets, not of textile
Српски
књиговодствене књиге
индекс регистри
фигурине [статуете] направљене од
смесе са папиром
филтер папир
папирни материјали за филтрирање
формулари [штампани]
канцеларијски материјал, изузев
намештаја
оловке од дрвеног угља
шаблони [од папира]
сталци за посуде за штампарска слова
клишеи за галванопластику
географске мапе
глобуси
посуде за водене боје за уметнике
посуде за водене боје за уметнике
посуде за водене боје за уметнике
посуде за водене боје за уметнике
графичке репродукције
графичке слике
ножеви за стругање [брисање] за
канцеларије
плоче за гравуру
хектографи
штампани роковници
овлаживачи за лепљене површине
[канцеларијски реквизити]
дописнице, разгледнице
штампане ствари
прибор за ручно лепљење налепница
штампарски бланкети, који нису од
текстила
Страна 178 од 310
Класа
16
Број
Енглески
16
16
16
16
16
16
16
16
160178 printing sets, portable [office
requisites]
160179 printed publications
160180 handbooks [manuals]
160180 manuals [handbooks]
160182 writing paper
160183 paperweights
160184 tracing needles for drawing
purposes
160185 drawing pens
160186 table linen of paper
160187 lithographs
160188 lithographic stones
160189 booklets
160190 luminous paper
160191 papier mâché
160192 manifolds [stationery]
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160193
160195
160196
160197
160198
160199
160200
160201
160202
160203
160204
160205
160206
160207
160208
160209
160210
16
16
16
16
16
16
6. новембар 2013
Српски
штампарски комплети, покретни
[канцеларијски реквизит]
штампане публикације
приручници
приручници
папир за писање
притискачи за папир
игле за копирање за цртачке сврхе
оловке за цртање
стољњаци од папира
литографије
литографски камен
књижице
светлећи папир
каширани папир
пелир папир за копије [канцеларијски
материјал]
marking chalk
креде за маркирање
plastics for modelling
пластика за моделирање
modelling materials
материјали за моделирање
modelling paste
паста за моделирање
handkerchiefs of paper
марамице од папира
inking sheets for duplicators
индиго папир за умножаваче
tablecloths of paper
прекривачи столова од папира
blackboards
школске табле
paper-clips
спајалице
numbering apparatus
апарати за обележавање бројевима
oleographs
олеографи
binding strips [bookbinding]
траке за везивање [књиговезачке]
sealing wafers
плочице за печаћење
palettes for painters
палете за сликаре
pantographs [drawing instruments] пантографи [справе за прецртавање]
stationery
канцеларијски материјал
parchment paper
пергамент
Страна 179 од 310
Класа
Број
16
16
16
16
16
16
16
160211
160212
160213
160214
160215
160216
160217
16
16
160218
160219
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160220
160221
160223
160223
160224
160225
160226
160227
160228
160229
160229
160230
16
160231
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160232
160233
160234
160235
160236
160237
160238
160238
160239
6. новембар 2013
Енглески
Српски
pastels [crayons]
patterns for dressmaking
patterns for making clothes
ststencil cases
house painters' rollers
canvas for painting
paint boxes [articles for use in
school]
plastic film for wrapping
apparatus for mounting
photographs
photograph stands
photo-engravings
plans
blueprints
folders [stationery]
fountain pens
stencil plates
stencils
portraits
flower-pot covers of paper
covers of paper for flower pots
mimeograph apparatus and
machines
paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes
prospectuses
paper for radiograms
drawing rulers
printers' reglets
bookbinding material
bookbindings
bookbinding cloth
cloth for bookbinding
bookbinding cords
пастелне бојице [креде у боји]
шнитови за прављење одеће
шаблони за шивење
кутије за матрице
ваљци за кућно фарбање
сликарско платно
кутије са бојама [производи који се
користе у школама]
пластичне фолије за омотавање
апарати за развијање фотографија
постоља за фотографије
фото-гравуре
планови, пројекти
нацрти
фасцикле [канцеларијски материјал]
наливпера
плоче за матрице
шаблони, матрице за умножавање
портрети
омоти за саксије од папира
папирни омоти за саксије
апарати и машине за умножавање
докумената
папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма
проспекти
папир за радиограме
лењири за цртање
штампарске реглете
књиговезачки материјал
књиговезачки артикли
књиговезачке корице
књиговезачке корице
књиговезачки конопци
Страна 180 од 310
Класа
16
16
Број
Енглески
16
160239 cords for bookbinding
160241 inking sheets for document
reproducing machines
160242 pens [office requisites]
16
16
16
16
160243
160244
160245
160246
16
16
magazines [periodicals]
paper ribbons
typewriter ribbons
bags [envelopes, pouches] of
paper or plastics, for packaging
160247 stamp pads
160248 school supplies [stationery]
16
16
16
16
16
16
16
16
160249
160250
160251
160253
160254
160255
160255
160257
bookmarkers
greeting cards
steatite [tailor's chalk]
balls for ball-point pens
tablemats of paper
writing pads
writing tablets
typewriter keys
16
16
16
16
16
160258
160259
160260
160261
160262
holders for stamps [seals]
cases for stamps [seals]
postage stamps
stamp stands
transparencies [stationery]
16
16
160263 vignetting apparatus
160264 gluten [glue] for stationery or
household purposes
160265 adhesives [glues] for stationery or
household purposes
160266 adhesive tapes for stationery or
household purposes
16
16
6. новембар 2013
Српски
књиговезачки конопци
улошци са мастилом за машине за
репродуковање докумената
налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]
магазини [периодични]
папирне траке
траке за писаће машине
врећице [коверте, кесе] од папира или
пластике, за паковање
јастучићи за печате
школска опрема [свеске и прибор за
писање]
маркери за књиге
честитке, разгледнице
стеатит [креда за кројаче]
куглице за хемијске оловке
подметачи за сто од папира
подлоге за писање
табле за писање
слова на писаћим машинама, на
тастатури
држачи печата
кутије за печате
поштанске марке
постоља за печате
фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]
апарати за вињете
глутен [лепак] за папир или употребу
у домаћинству
лепак за папир или употребу у
домаћинству
лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству
Страна 181 од 310
Класа
16
Број
Енглески
16
160267 adhesive bands for stationery or
household purposes
160268 address plates for addressing
machines
160269 almanacs
160270 calendars
160271 starch paste [adhesive] for
stationery or household purposes
160273 paintbrushes
160274 self-adhesive tapes for stationery
or household purposes
160275 elastic bands for offices
16
16
16
16
16
16
160276
160278
160279
160280
160281
160282
16
16
16
160283
160284
160285
16
16
160286
160287
16
160288 sheets of reclaimed cellulose for
wrapping
160289 cabinets for stationery [office
requisites]
160290 glue for stationery or household
purposes
160290 pastes for stationery or household
purposes
160291 paper knives [cutters] [office
requisites]
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
6. новембар 2013
bibs of paper
wood pulp board [stationery]
wood pulp paper
boxes of cardboard or paper
stands for pens and pencils
bottle envelopes of cardboard or
paper
coasters of paper
announcement cards [stationery]
plastic bubble packs for wrapping
or packaging
flags [of paper]
paper shredders [for office use]
Српски
лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству
адресне матрице за машине за
адресирање
алманаси
календари
скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству
сликарске четкице
самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћуинству
гумице [еластичне траке] за
канцеларије
портикле од папира
табле од дрвене пулпе [канцеларијске]
папир од пулпе, дрвене масе
кутије од картона или хартије
постоља за пера и оловке
кутије за флаше од картона или
папира
подметачи за чаше од папира
најавне картице [од папира]
пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање
заставе [од папира]
апарати за уништавање, резање,
папира [за канцеларијску употребу]
табаци од рецикловане целулозе за
умотавање
касете, ормани, за канцеларије
лепак за канцеларијску или кућну
употребу
лепкови за канцеларијску или
употребу у домаћинству
ножеви за папир [канцеларијски
прибор]
Страна 182 од 310
Класа
Број
Енглески
16
160291 paper cutters [office requisites]
16
160291 paper knives [office requisites]
16
16
16
16
16
16
160292 garbage bags [of paper or of
plastics]
160293 pencil sharpeners, electric or non
electric
160294 tissues of paper for removing
make-up
160294 napkins of paper for removing
make-up
160295 table napkins of paper
160296 place mats of paper
160297 drawing squares
160298 drawing T-squares
160299 penholders
160300 writing cases [stationery]
160301 inkstands
160302 writing cases [sets]
160303 handwriting specimens for
copying
160304 bottle wrappers of cardboard or
paper
160305 placards of paper or cardboard
160306 towels of paper
160307 face towels of paper
160308 labels, not of textile
160309 etching needles
16
160310 viscose sheets for wrapping
16
160311 gums [adhesives] for stationery or
household purposes
160312 gummed cloth for stationery
purposes
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
6. новембар 2013
Српски
резачи папира [канцеларијски
реквизити]
ножеви за папир [канцеларијски
реквизити]
вреће за ђубре [од папира или
пластике]
зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски
марамице од папира за уклањање
шминке
марамице од папира за уклањање
шминке
стоне салвете од папира
подметачи од папира
угаоници за цртање
Т-лењири за цртање
држачи за оловке
аташе мапе
постоља за мастило
несесери са прибором за писање
кројеви и образци за копирање
омотачи за флаше од картона или
папира
плакати од папира или картона
убруси од папира
убруси за лице од папира
налепнице, које нису од текстила
игле за урезивање, за линорез и
дуборез
вискозни папир за умотавање,
украсни папир
средства за лепљење за папире или
употребу у домаћинству
гумиране траке за лепљење папира
Страна 183 од 310
Класа
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Број
Енглески
Српски
рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству
вреће за микроталасно кување
папирни филтери за кафу
пластична танка растегљива фолија за
обавијање палета
траке са мастилом за компјутерске
штампаче
натписи од папира или картона
налепнице [од папира]
књиговезачки апарати и машине
[канцеларијска опрема]
стрипови
папир за копирање
омоти за чековне књижице [чековне
књижице]
пера за туш
бочице за мастило
музичке честитке, разгледнице
билтени
материјал за паковање направљен од
скроба
воштани папир
корице за пасоше
четкице за писање
инструменти за писање
папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не
неелектронски импринтери за
кредитне картице
160346 document laminators for office use пластификатори докумената за
канцеларијску употребу
xуан папир за кинеско сликање и
160347 Xuan paper for Chinese painting
калиграфију
and caligraphy
брисачи за табле за писање
160348 writing board erasers
160313 isinglass for stationery or
household purposes
160323 bags for microwave cooking
160324 paper coffee filters
160325 plastic cling film, extensible, for
palletization
160326 inking ribbons for computer
printers
160327 signboards of paper or cardboard
160328 stickers [stationery]
160330 bookbinding apparatus and
machines [office equipment]
160331 comic books
160332 copying paper [stationery]
160333 holders for checkbooks [cheque
books]
160334 ink sticks
160335 ink stones [ink reservoirs]
160336 musical greeting cards
160337 newsletters
160338 packaging material made of
starches
160339 waxed paper
160340 passport holders
160342 writing brushes
160343 writing instruments
160344 drawer liners of paper, perfumed
or not
160345 credit card imprinters, non electric,
6. новембар 2013
Страна 184 од 310
Класа
Број
Енглески
16
160349 clipboards
16
16
16
16
160350 chart pointers, non electronic
160351 paper bows
160352 moulds for modelling clays
[artists materials]
160352 molds for modelling clays [artists
materials]
160353 money clips
160354 trading cards other than for games
160355 absorbent sheets of paper or
plastic for foodstuff packaging
160356 humidity control sheets of paper
or plastic for foodstuff packaging
160357 correcting tapes [office requisites]
16
16
16
16
160358
160359
160360
160361
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
170001 cellulose acetate, semi-processed
170002 acrylic resins [semi-finished
products]
170003 asbestos safety curtains
170003 safety curtains of asbestos
170004 rings of rubber
170005 slate asbestos
170005 asbestos slate
170006 watering hose
170008 soundproofing materials
170009 water-tight rings
170009 stuffing rings
170010 balata
17
170011 waterproof packings
16
16
16
16
16
6. новембар 2013
paint trays
marking pens [stationery]
flyers
document holders [stationery]
Српски
плочице са хватаљком за листове
папира
неелектронски показивачи графикона
папирне посуде
калупи за глину за моделирање
[уметницки материјал]
калупи за глину за моделирање
[уметнички материјал]
спајалице за новац
трговачке картице, осим за игре
упијајуће фолије од папира или
пластике за паковање хране
фолије од папира или пластике за
одржавањевлаге за паковање хране]
коректорске траке [канцеларијски
прибор]
посудице за боје
маркери [писаћи прибор]
летци, флајери
држачи списа, докумената
[канцеларијски прибор]
ацетат целулозе, полупрерађен
акрилне смоле [полупрерађени
производи]
азбестне сигурносне завесе
азбестне сигурносне завесе
гумени прстенови
азбестне плоче
азбестне плоче
црево за наводњавање
материјали за звучну изолацију
водоотпорни прстенови
заптивни прстенови
балата [латекс дрвета као замена за
гутаперку]
водоотпорна паковања
Страна 185 од 310
Класа
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Број
Енглески
170012 bands of rubber for unscrewing
jar lids
170013 draught excluder strips
170013 weatherstripping
170014 padding materials of rubber or
plastics
170014 stuffing of rubber or plastic
170015 weatherstripping compositions
170016 non-conducting materials for
retaining heat
170017 gum, raw or partly processed
170017 rubber, raw or semi-worked
170018 rubber stoppers
170019 clack valves of rubber
170020 synthetic rubber
170021 shock absorbing buffers of rubber
170022 flexible tubes, not of metal
170023 insulating materials
170024 compositions to prevent the
radiation of heat
170025 hoses of textile material
170026 boiler composition to prevent the
radiation of heat
170029 paper for electrical capacitors
170030 joint packings for pipes
170030 pipe gaskets
170031 cords of rubber
170032 cotton wool for packing [caulking]
170033 cylinder jointings
170034 dielectrics [insulators]
170035 asbestos sheets
170036 vulcanite [ebonite]
170036 ebonite [vulcanite]
6. новембар 2013
Српски
гумице за заптивање тегли
заптивне траке
изолационе траке
материјали за пуњење од гуме или
пластике
материјали за пуњење од гуме или
пластике
материјали за дихтовање
изолациони материјали за задржавање
топлоте
гума, сирова или полупрерађена
гума, сирова или полупрерађена
гумени чепови
клацкасти вентили од гуме
синтетичка гума
одбојници за амортизацију удара од
гуме
савитљиве неметалне цеви
изолациони материјали
смеше за спречавање зрачења топлоте
цеви од текстилних материјала
смеше које спречавају зрачење
топлоте парних котлова
папир за електричне кондензаторе
спојнице за цеви
заптивачи за цеви
гумени гајтани
памучна вуна за заптивање [паковање]
цилиндричне спојнице
диелектрици [изолатори]
азбестне плоче
вулканит [ебонит]
ебонит [вулканит]
Страна 186 од 310
Класа
17
Број
Енглески
17
170037 bark coverings for sound
insulation
170038 elastic threads, not for use in
textiles
170038 elastic yarns, not for use in textiles
17
17
17
17
17
170039
170040
170041
170041
170042
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
170043
170043
170043
170044
170045
170045
170046
170046
170046
170047
170047
170048
17
17
17
17
17
170049
170050
170051
170052
170053
17
170053
17
17
17
170055
170056
170057
17
6. новембар 2013
clutch linings
caulking materials
expansion joint fillers
fillers for expansion joints
chemical compositions for
repairing leaks
joint packings
seals
gaskets
asbestos felt
insulating felt
insulating felt
vulcanized fiber [fibre]
vulcanized fiber
vulcanized fibre
threads of plastic for soldering
soldering threads of plastic
brake lining materials, partly
processed
insulating gloves
guttapercha
insulating oil for transformers
insulating oils
sheets of regenerated cellulose,
other than for wrapping
foil of regenerated cellulose, other
than for wrapping
insulating paper
insulating fabrics
insulating varnish
Српски
облоге од коре дрвета за звучну
изолацију
еластичне нити, које нису за употребу
у текстилу
еластичне нити, које нису за употребу
у текстилу
облоге за квачила
заптивни материјали
пуњења за проширења на спојевима
пуњења за проширења на спојевима
хемијске смеше за поправку пукотина
спојнице
поклопци
заптивачи
азбестни филц
изолациони филц
филц за изолацију
вулканизована влакна
вулканизована влакна
вулканизована влакна
пластична жица за лемљење
нити од пластике за лемљење
материјали за кочионе облоге,
делимично прерађени
изолационе рукавице
гутаперка
изолационо уље за трансформаторе
изолационо уље
листови од прерађене целулозе, који
нису за паковање
фолија од прерађене целулозе, која
није за паковање
изолациони папир
изолациона платна
изолациони лакови
Страна 187 од 310
Класа
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Број
Енглески
170058 substances for insulating
buildings against moisture
170059 foils of metal for insulating
170059 metal foil for insulation
170060 insulating paints
170061 slag wool [insulator]
170062 mineral wool [insulator]
170063 glass wool for insulation
170064 latex [rubber]
170065 canvas hose pipes
170066 lute
170067 pipe muffs, not of metal
170067 pipe jackets, not of metal
170068 rubber sleeves for protecting parts
of machines
170068 sleeves of rubber for protecting
parts of machines
170069 sealant compounds for joints
170070 mica, raw or partly processed
170071 asbestos paper
170072 plastic film other than for
wrapping
170072 plastic film, not for wrapping
170073 junctions, not of metal, for pipes
170073 junctions for pipes, not of metal
170074 connecting hose for vehicle
radiators
170075 artificial resins [semi-finished
products]
170075 synthetic resins [semi-finished
products]
170076 washers of rubber or vulcanized
fiber [fibre]
6. новембар 2013
Српски
супстанце за изоловање грађевина од
влаге
фолије од метала за изолацију
металне фолије за изолацију
изолационе боје
вуна од шљаке [изолатор]
минерална вуна за изолацију
стаклена вуна за изолацију
латекс [гума]
савитљиве цеви за шаторска платна
кит
цевни омотачи, неметални
цевни омотачи, неметални
гумени омоти за заштиту делова
машина
гумени омоти за заштиту делова
машина
смеше за спајање заптивки
лискун, сирови или делимично
прерађени
азбестни папир
пластични филмови који нису за
увијање
пластични филмови који нису за
увијање
споне за цеви, које нису од метала
споне за цеви, које нису од метала
спојна црева за хладњаке возила
вештачке смоле [полупрерађени
производи]
синтетичке смоле [полу-готови
производи]
подлошке, прстенови, од гуме или
вулканизованих влакана
Страна 188 од 310
Класа
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Број
Енглески
170077 bags [envelopes, pouches] of
rubber for packaging
170078 asbestos coverings
170079 asbestos fabrics
170080 asbestos cloth
170081 asbestos packing
170082 valves of india-rubber or
vulcanized fiber [fibre]
170083 viscose sheets, other than for
wrapping
170083 viscose sheets, other than for
packing
170084 insulators for railway tracks
170085 adhesive tapes, other than
stationery and not for medical or
household purposes
170085 adhesive bands other than
stationery and not for medical or
household purposes
170086 compressed air pipe fittings, not
of metal
170087 asbestos mill boards
170088 asbestos fibers
170088 asbestos fibers [fibres]
170088 asbestos fibres
170089 reinforcing materials, not of
metal, for pipes
170091 asbestos
170092 self-adhesive tapes, other than
stationery and not for medical or
household purposes
170093 stops of rubber
170094 insulators for cables
170095 threads of rubber, not for use in
textiles
170096 carbon fibers [fibres], other than
for textile use
6. новембар 2013
Српски
торбе [коверте, кесе] од гуме, за
паковање
азбестни прекривачи
азбестне тканине
азбестна платна
азбестни конопац
вентили од гуме или вулканизованих
влакана
вискозни листови, који нису за
амбалажу
вискозни листови, који нису за
паковање
изолатори за железничке шине
лепљиве траке које нису за
канцеларијску, медицинску или
употребу у домаћинству
лепљиве траке које нису за
канцеларјиску, медицинску или
употребу у домаћинству
арматуре цеви за компримовани
ваздух, неметални
азбестни картон
азбестна влакна
азбестна влакна
азбестна влакна
ојачавајући материјали за цеви, који
нису од метала
азбест
самолепиве траке које нису за
канцеларијску, медицинску и
употребу у домаћинству
затварачи од гуме
изолатори за каблове
нити од гуме, које нису за употребу у
текстилу
карбонска влакна која нису за
текстилну употребу
Страна 189 од 310
Класа
Број
17
17
17
17
170097
170098
170099
170100
17
170100
17
17
17
170100
170100
170101
17
170102 plastic fibers, not for use in
textiles
170102 plastic fibres, not for use in
textiles
170102 plastic fibers [fibres], not for
textile use
170103 glass fibres, for insulation
170103 fiberglass for insulation
170103 glass fibers, for insulation
170103 fibreglass for insulation
170104 fiberglass fabrics for insulation
170104 fibreglass fabrics for insulation
170104 fiberglass [fibreglass] fabrics, for
insulation
170105 threads of plastic materials, not
for textile use
170106 filtering materials [semiprocessed foams or films of
plastic]
170107 insulating tape and band
170107 insulating tape
170108 floating anti-pollution barriers
170109 rubber material for recapping tires
[tyres]
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
6. новембар 2013
Енглески
Српски
plastic substances, semi-processed
insulators for electric mains
insulators
ebonite [vulcanite] molds
[moulds]
vulcanite [ebonite] molds
[moulds]
ebonite moulds
ebonite molds
packing [cushioning, stuffing]
materials of rubber or plastics
пластичне материје, полупрерађене
изолатори за електричне водове
изолатори
калупи од ебонита
калупи од ебонита
калупи од ебонита
калупи од ебонита
материјали за амбалажирање
[облагање, пуњење] од гуме или
пластике
пластична влакна, која нису за
текстилну употребу
пластична влакна која нису за
текстилну употребу
пластична влакна, која нису за
текстилну употребу
фиберглас за изолацију
фиберглас за изолацију
фиберглас за изоловање
фиберглас за изолацију
фиберглас платно за изолацију
фиберглас платно за изолацију
фиберглас платно, за изолацију
нити од пластичних материјала, које
нису за употребу у текстилу
материјали за филтрирање
[полупрерађена пена или филмови од
пластике]
изолациона трака
изолациона трака
пловне преграде против загађивања
гумени материјал за крпљење
пнеуматика
Страна 190 од 310
Класа
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Број
Енглески
Српски
170109 rubber material for recapping tyres гумени материјал за крпљење
пнеуматика
изолациони гипс
170110 insulating plaster
170111 plastic sheeting for agricultural
пластичне фолије за употребу у
purposes
пољопривреди
пластична пена за цветне аранжмане
170112 foam supports for flower
arrangements [semi-finished
[полупроизводи]
products]
течна гума
170113 liquid rubber
гумена једињења
170114 rubber solutions
фолије за затамњење стакла
170115 anti-dazzle films for windows
[tinted films]
[затамњене фолије]
изолациони ватростални материјали
170116 insulating refractory materials
планинарски штапови
180001 alpenstocks
планинарски штапови
180001 mountaineering sticks
животињска кожа
180002 pelts
кожа животиња
180002 animal skins
обручи за кишобране
180003 umbrella rings
костур седла
180004 saddle trees
поводци од коже
180005 leather leashes
кожни поводци
180005 leather leads
копче за седла
180006 fastenings for saddles
жице за кишобране или сунцобране
180007 umbrella or parasol ribs
позлаћена кожа
180008 gold beaters' skin
црева, опне, за кобасице
180009 gut for making sausages
женске ташне
180010 purses
брњице код дуплих узди
180011 bridoons
каишеви за војничку опрему
180012 straps for soldiers' equipment
кутије за музичке инструменте
180013 music cases
дршке за кишобране
180014 umbrella sticks
штапови за ходање
180015 walking sticks
штапови од трске
180015 canes
штапови за ходање са седиштем
180016 walking stick seats
амови за животине [сарачка опрема]
180017 bits for animals [harness]
рамови за кишобране и сунцобране
180018 frames for umbrellas or parasols
6. новембар 2013
Страна 191 од 310
Класа
Број
18
18
18
18
18
180019
180020
180020
180021
180022
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
180023
180025
180026
180027
180028
180029
180030
180031
180032
180033
180033
180034
18
18
18
18
18
180035
180036
180036
180037
180038
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
180039
180040
180040
180041
180041
180042
180043
180044
180045
180046
6. новембар 2013
Енглески
Српски
ловачке торбе [ловачка опрема]
школске торбе
школске торбе
футроле [етуи] за визиткарте
вештачка кожа од отпадног
материјала из коже и дрвета
hat boxes of leather
кутије за шешире од коже
horse collars
поводци за коње
horse blankets
прекривачи за коње
kid
јарећа кожа
muzzles
брњице
travelling trunks
путнички ковчези, сандуци
collars for animals
огрлице за животиње
leather laces
кожне пертле
curried skins
штављена кожа
harness traces
сарачка ужад
harness straps
сарачки каишеви, ужад
straps of leather [saddlery]
траке и појасеви од коже [седларска
роба]
straps for skates
каишеви за клизаљке
leather straps
кожни каишеви
leather thongs
кожно ремење
coverings of skins [furs]
покривачи од коже [крзна]
butts [parts of hides]
четвороугласти комади дебеле коже
[делови кожног крзна]
leather, unworked or semi-worked кожа, сирова или полупрерађена
leather thread
кожне нити
leather twist
кожне плетенице
leather trimmings for furniture
кожни додаци за намештај
trimmings of leather for furniture кожни додаци за намештај
imitation leather
имитација коже
umbrellas
кишобрани
sling bags for carrying infants
мараме преко рамена за ношење беба
parts of rubber for stirrups
гумени делови за узенгије
stirrup leathers
кожне узенгије
game bags [hunting accessory]
school bags
school satchels
card cases [notecases]
leatherboard
Страна 192 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
18
18
18
18
18
18
180047
180049
180050
180051
180052
180052
кожне торбе за алат [празне]
бичеви, камџије
торбе за храњење [зобнице]
футроле за кишобране
кожне облоге за опруге
кожне облоге за опруге
180053
180054
180054
180055
180056
180056
180057
180058
180058
180059
180059
180060
180060
180061
180062
180063
tool bags of leather [empty]
whips
nose bags [feed bags]
umbrella covers
casings, of leather, for springs
casings, of leather, for plate
springs
knee-pads for horses
covers for animals
clothing for pets
harharness for animals
blinkers [harness]
blinders [harness]
traces [harness]
rrucksacks
backpacks
halters
head-stalls
walking stick handles
walking cane handles
cat o' nine tails
chin straps, of leather
moleskin [imitation of leather]
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
180065
180066
180067
180067
180068
180069
180070
180071
180072
180073
180074
handbag frames
parasols
fur
fur-skins
umbrella handles
pocket wallets
wheeled shopping bags
shopping bags
reins
attaché cases
bags for climbers
6. новембар 2013
подколенице за коње
покивачи за животиње
одећа за кућне љубимце
запрежна опрема за животиње
блинкери [сарачка опрема] наочњаци
блиндери [сарачка опрема] наочњаци
ремење [сарачка опрема]
руксаци
ранчеви
улари и повоци
улари и повоци
ручке за штапове за ходање
ручке за штапове за ходање
бич са девет чворова
траке за подбрадке, од коже
молескин [енглеска кожа јака памучна
тканина, имитација коже]
рамови за ручне торбе
сунцобрани
крзна
крзнене коже
ручке за кишобране
џепни новчаници
торбе за куповину са точкићима
торбе за куповину
вођице, узде и повоци
актен ташне
ранчеви за планинарење
Страна 193 од 310
Класа
Број
18
18
18
18
18
180075
180076
180077
180078
180079
18
18
180079
180079
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
180080
180081
180082
180083
180084
180085
180086
180087
180088
180089
180090
180091
180092
180093
180094
18
180094
18
18
18
18
18
18
18
18
180096
180096
180096
180096
180097
180097
180098
180100
6. новембар 2013
Енглески
Српски
bags for campers
beach bags
handbags
travelling bags
envelopes, of leather, for
packaging
pouches, of leather, for packaging
bags [envelopes, pouches] of
leather, for packaging
girths of leather
riding saddles
saddlery
briefcases
travelling sets [leatherware]
valises
suitcase handles
valves of leather
cattle skins
boxes of leather or leather board
chain mesh purses
cases, of leather or leatherboard
trunks [luggage]
vanity cases, not fitted
chamois leather, other than for
cleaning purposes
skins of chamois, other than for
cleaning purposes
shoulder belts [straps], of leather
bandoliers
leather shoulder belts
leather shoulder straps
saddle cloths for horses
covers for horse-saddles
boxes of vulcanised fibre
haversacks
ранчеви за камповање
торбе за плажу
ручне торбице
путне торбе
омоти, од коже, за паковање
торбе, од коже, за паковање
торбе [коверте, кесе] од коже за
паковање
кожне траке, коњска опрема
седла за јахање
седларска роба
актовке
путни комплети [кожна роба]
мали кофери
ручке за кофере
вентили од коже
кожа од стоке
кутије од коже или кожног омота
мрежасте ташне од метала
кутије од коже или кожног картона
сандуци [пртљаг]
козметичке торбице, празне
јеленска кожа, која није за чишћење
јеленска кожа, која није за чишћење
рамени каишеви, од коже
реденици
рамени каишеви, од коже
ременице, од коже
покривачи за седла за коње
покривачи за седла за коње
кутије од вулканизованих влакана
ранци
Страна 194 од 310
Класа
Број
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
180111
180112
180113
180114
180115
180116
180117
180118
180119
180120
180121
180122
18
18
19
180123 pouch baby carriers
180124 bags*
190001 advertisement columns, not of
metal
190002 alabaster glass
190003 alabaster
190004 asbestos cement
190005 asbestos mortar
190006 slate
190007 roofing slates
190008 slate powder
190009 hips for roofing
190010 silver sand
190011 potters' clay
190012 fire burrs
190013 asphalt
190014 asphalt paving
190015 furrings of wood
190016 balustrading
190017 bitumen
190018 tarred strips, for building
190019 huts
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
6. новембар 2013
Енглески
Српски
garment bags for travel
bridles [harness]
key cases
net bags for shopping
suitcases
furniture coverings of leather
pads for horse saddles
bags for sports
stirrups
harness fittings
horseshoes
slings for carrying infants
путне торбе за одећу
узде, сарачка опрема
футроле за кључеве
мрежасте торбе за куповину
кофери
прекривачи намештаја од коже
подлоге за коњска седла
спортске торбе
узенгије металне
коњска опрема
потковице
каишеви-ременици за ношење беба,
новорођенчади
носиљке за бебе, торбе "кенгури"
торбе*
неметални рекламни стубови
алабастер стакло
алабастер
азбестни цемент
азбестни малтер
шкриљевци
кровни шкриљац
прах од шкриљца
слеме крова, спој кровних равни
сребрни песак
грнчарска глина
опека
асфалт
асфалтни плочници
дрвене летвице за облагање
гелендери, ограде
битумен
катранисане траке, за грађевине
колибе, бараке
Страна 195 од 310
Класа
Број
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190020
190021
190022
190023
190024
190025
190026
190027
190027
190028
190029
190030
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190031
190032
190033
190033
190034
190035
190036
190037
190038
190039
190040
19
190040 binding agents for making
briquettes
190041 telephone booths, not of metal
190041 telephone boxes, not of metal
190042 caissons for construction work
under water
190043 limestone
190043 calcareous stone
190044 roof gutters, not of metal
190045 building cardboard
19
19
19
19
19
19
19
6. новембар 2013
Енглески
Српски
fair huts
roofing shingles
folding doors, not of metal
concrete
concrete building elements
bituminous products for building
wood, semi-worked
building timber
lumber
plywood
manufactured timber
wood for making household
utensils
sawn timber
wood paving
wood veneers
veneers
veneer wood
wood panelling
cement *
pitch
bricks
earth for bricks
binding agents for making stones
сајамске кућице
кровна шиндра
преклопна врата, која нису од метала
бетон
бетонски грађевински елементи
битуменски производи за грађевине
дрво, полупрерађено
дрвна грађа
дрвна грађа
шперплоча
прерађено дрво
дрво за израду кућних потрепштина
стругана дрвна грађа
дрвене подлоге за поплочавање
фурнири, дрвени
фурнири
фурнирано дрво
дрвени панели
цемент
смола
цигле
земља за цигле
везивни агенси за производњу
брикета
везивни агенси за производњу
брикета
телефонске кабине, неметалне
неметалне телефонске кабине
кесони за грађевинске радове под
водом
кречни камен
кречни камен
кровни олуци, неметални
грађевински картон
Страна 196 од 310
Класа
Број
19
19
19
19
19
19
19
190045
190046
190047
190048
190048
190049
190050
19
190050
19
190051
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190052
190053
190053
190054
190055
190056
190057
190058
190059
190060
190061
190062
190063
190064
19
19
190065 moldings, not of metal, for
cornices
190065 mouldings, not of metal, for
cornices
190066 roof flashing, not of metal
19
19
19
190067 angle irons, not of metal
190068 windows, not of metal
190069 doors, not of metal *
19
6. новембар 2013
Енглески
Српски
paperboard for building
building cardboard [asphalted]
potters' clay [raw material]
grog [fired refractory material]
fireclay
mantlepieces
framework, not of metal, for
building
framework for building, not of
metal
materials for making and coating
roads
lime
mortar for building
grout
plaster *
chimneys [not of metal]
fireproof cement coatings
cement slabs
cement posts
schists
partitions, not of metal
buildings, not of metal
building paper
building glass
cornices, not of metal
картон за грађевинарство
грађевински картон [асфалтирани]
лончарска глина [сирова]
грог [ватростални материјал]
шамот
оквири за камине
грађевински рамови, неметални
грађевински рамови, неметални
материјали за прављење и заштиту
путева
креч
малтер за грађевине
редак малтер
малтер
димњаци, неметални
цементни премази за заштиту од ватре
цементне плоче
цементни стубови, греде
шкриљац
преграде, неметалне
грађевине, неметалне
грађевински папир
грађевинско стакло
украсни рељефни венци за грађевине,
неметални
калупи за украсне рељефне венце,
неметални
калупи за украсне лајсне, неметални
кровни опшиви за избацивање воде,
неметални
гвоздени профили, неметални
прозори, неметални
врата, неметална
Страна 197 од 310
Класа
Број
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190070
190071
190072
190073
190073
190074
190075
190076
190077
19
19
190078
190079
19
190079
19
19
190080
190081
19
190081
19
190082
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190083
190083
190084
190085
190086
190088
190088
190089
190090
190091
19
19
19
Енглески
Српски
manhole covers, not of metal
roof coverings, not of metal
raw chalk
rock crystal
quartz
stair-treads [steps], not of metal
gutter pipes, not of metal
water-pipes, not of metal
water-pipe valves, not of metal or
plastic
scaffolding, not of metal
poles, not of metal, for electric
power lines
posts, not of metal, for electric
power lines
branching pipes, not of metal
grave or tomb enclosures, not of
metal
tomb or grave enclosures, not of
metal
bituminous coatings for roofing
поклопци шахтова, неметални
кровни покривачи, неметални
сирова креда
кварц
кварц
газишта за степенице, неметална
одводне цеви, неметалне
цеви за воду, неметалне
вентили за цевоводе, не од метала или
пластике
скеле, не од метала
стубови за електричне мреже,
неметални
стубови за електричне мреже,
неметални
рачвасте цеви, неметалне
ограде за гробове и споменике,
неметалне
ограде за гробове и споменике,
неметалне
битуменске облоге, премази за
кровове
неметалне греде
греде, неметалне
свињци, неметални
штале, неметалне
подупирачи, неметални
надгробне плоче, неметалне
надгробне плоче, неметалне
меморијалне плоче, неметалне
филц за грађевинарство
ливачки калупи, неметални
beams, not of metal
girders, not of metal
pigsties, not of metal
stables, not of metal
props, not of metal
grave slabs, not of metal
tomb slabs, not of metal
memorial plaques, not of metal
felt for building
foundry molds [moulds], not of
metal
190092 cement for furnaces
190093 cement for blast furnaces
190094 stone
6. новембар 2013
цемент за пећи
цемент за високе пећи
камен
Страна 198 од 310
Класа
Број
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190095
190096
190097
190098
190099
190100
190101
190102
190103
190104
190105
190106
190107
19
190108
19
19
19
19
19
190109
190110
190111
190112
190113
19
19
19
19
19
19
19
190114
190115
190115
190116
190117
190118
190119
19
19
19
190120
190121
190121
6. новембар 2013
Енглески
Српски
plate glass [windows], for building
clay *
coal tar
granite
gravel
sandstone for building
sandstone tubes
gypsum
jalousies, not of metal
slag [building material]
clinker ballast
parquet floor boards
blinds [outdoor], not of metal and
not of textile
rocket launching platforms, not of
metal
laths, not of metal
binding material for road repair
cork [compressed]
parquet flooring
stringers [parts of staircases], not
of metal
lintels, not of metal
luminous paving
lighting slabs
macadam
monuments, not of metal
magnesia cement
buildings, transportable, not of
metal
marble
glass granules for road marking
glass granules for marking out
roads
стакло [прозорско] за грађевинарство
глина
катран каменог угља
гранит
шљунак
пешчар за грађевинарство
пешчане цеви
гипс
жалузине, неметалне
шљака [грађевински материјал]
клинкер шљунак
паркетне подне даске
ролетне [спољне], не од метала и
текстила
ракетне лансирне платформе,
неметалне
летвице за малтерисање, неметалне
везивни материјал за поправку путева
плута [пресована]
паркети
неметални састави [делови
степеништа]
греде изнад врата, које нису од метала
светлећи плочници
светлећи плочници
туцаник, макадам
споменици, неметални
магнезијумов цемент
преносиве грађевине [конструкције],
неметалне
мермер
грануле стакла за маркирање путева
грануле стакла за обележавање путева
Страна 199 од 310
Класа
19
Број
Енглески
19
190122 road marking sheets and strips of
synthetic material
190123 porches, not of metal, for building
19
19
19
19
19
19
19
190124
190125
190125
190126
190127
190127
190128
19
190128
19
19
190129
190130
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190131
190132
190133
190134
190134
190135
190136
190136
190137
19
190138
19
190139
19
19
19
19
19
190140
190141
190142
190143
190143
6. новембар 2013
masts [poles], not of metal
stave wood
cask wood
mosaics for building
moldable wood
mouldable wood
mouldings, not of metal, for
building
moldings, not of metal, for
building
coatings [building materials]
wall claddings, not of metal, for
building
flashing, not of metal, for building
olivine for building
shutters, not of metal
palisading, not of metal
palings, not of metal
fences, not of metal
sheet piles, not of metal
pilings, not of metal
signalling panels, non-luminous
and non-mechanical, not of metal
wall linings, not of metal, for
building
skating rinks [structures, not of
metal]
perches
building stone
artificial stone
slag stone
clinker stone
Српски
фолије и плоче од синтетичких
материјала за обележавање путева
тремови [веранде] за грађевине,
неметални
јарболи [стубови], неметални
дрво за бурад
дрво за бурад
мозаик за грађевинарство
профилисано дрво
профилисано дрво
калупи за грађевинарство, неметални
калупи за грађевинарство, неметални
премази [грађевински материјали]
зидне облоге у грађевинарству,
неметалне
опшив за грађевине, неметални
оливин за грађевине
затварачи, који нису од метала
ограде од коља, неметалне
палисаде, неметалне
ограде, неметалне
прибоји, неметални
кочићи и стубови, који нису од метала
сигналне табле, неметалне, које нису
светлеће ни механичке
облоге за зидове, неметалне, за
грађевинарство
конструкције за клизалишта
[неметалне грађевине]
пречке за птице
грађевински камен
вештачки камен
шљака
шљака
Страна 200 од 310
Класа
Број
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190144
190144
190145
190146
190147
190148
190149
190150
190150
19
19
19
190150
190150
190150
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190151
190151
190152
190153
190154
190155
190156
190157
190158
19
19
19
19
19
19
190159
190160
190161
190162
190163
190164
19
190165
19
190166
6. новембар 2013
Енглески
Српски
gravestones
tombstones
tufa
works of stonemasonry
floors, not of metal
ceilings, not of metal
planks [wood for building]
linings, not of metal, for building
coverings, not of metal, for
building
cladding, not of metal, for building
facings, not of metal, for building
surfacings, not of metal, for
building
pantiles
tiles, not of metal
diving boards, not of metal
gates, not of metal
door panels, not of metal
telegraph posts, not of metal
chicken-houses, not of metal
joists, not of metal
platforms, prefabricated, not of
metal
refractory materials
tanks of masonry
road coating materials
sills, not of metal
reeds, for building
signs, non-luminous and nonmechanical, not of metal, for roads
non-luminous and nonmechanical signs, not of metal
sand, except foundry sand
надгробни споменици
надгробни споменици
туф [врста стене]
предмети исклесани од камена
подови, неметални
плафони, неметални
даске [дрво за грађевинарство]
облоге, неметалне, за грађевинарство
омотачи, неметални за грађевинарство
облоге, неметалне, за грађевинарство
фасаде за грађевине, неметалне
површине, неметалне, за
грађевинарство
црепови
плочице, неметалне
даске за скакање у воду, неметалне
капије, неметалне
панели за врата, неметални
телеграфски стубови, неметални
кокошињци, неметални
попречне греде, које нису од метала
постоља, подијуми, прерађени, који
нису од метала
ватростални материјали
зидани резервоари
материјали за облагање путева
прагови, симсови, неметални
трска, за грађевинарство
знаци за путеве, неметални, који нису
светлећи и механички
знаци, неметални, који нису светлећи
и механички
песак, осим ливачког песка
Страна 201 од 310
Класа
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Број
Енглески
190167 greenhouses, transportable, not of
metal
190168 silica [quartz]
190169 silos, not of metal
190170 statues of stone, concrete or
marble
190171 tar
190172 terra cotta
190173 roofing, not of metal
190174 tombs, not of metal
190175 arbours [structures not of metal]
Српски
преносиве стаклене баште, који нису
од метала
силицијум [кварц]
силоси, неметални
статуе од камена, бетона или мермера
катран
теракота
кровови, неметални
гробови, неметални
сенице у баштама [ неметалне
конструкције]
190176 railroad ties, not of metal
железничке везе, споне, неметалне
прагови за железничке пруге,
190176 railway sleepers, not of metal
неметални
решетке, неметалне
190177 trellises, not of metal
решетке, немталне
190177 latticework, not of metal
190178 rigid pipes, not of metal [building] круте цеви, неметалне [грађевинске]
прозорски рамови, неметални
190179 casement windows, not of metal
изолационо стакло [грађевинско]
190180 insulating glass [building]
стакло за прозоре [изузев за прозоре
190181 window glass [except glass for
vehicle windows]
возила]
обојено стакло за прозоре
190182 stained-glass windows
прозорско стакло, грађевинско
190183 window glass, for building
190184 aviaries, not of metal [structures] птичји кавези, неметални
[конструкције]
гредице [столарија]
190185 scantlings [carpentry]
ксилолит
190186 xylolith
пристанишни стубови, неметални
190187 mooring bollards, not of metal
плутајући докови за усидрење чамаца,
190188 floating docks, not of metal, for
mooring boats
неметални
ламперија, неметална
190189 wainscotting, not of metal
акваријуми [конструкције]
190190 aquaria [structures]
190191 reinforcing materials, not of
материјали за ојачавање, неметални,
metal, for building
за грађевине
сигурносно стакло
190192 safety glass
6. новембар 2013
Страна 202 од 310
Класа
19
Број
Енглески
19
19
19
19
19
190193 works of art of stone, concrete or
marble
190194 bird baths [structures, not of
metal]
190195 beacons, not of metal, nonluminous
190196 swimming pools [structures, not
of metal]
190197 building materials, not of metal
190197 construction materials, not of
metal
190198 shuttering, not of metal, for
concrete
190199 bicycle parking installations, not
of metal
190199 installations, not of metal, for
parking bicycles
190200 paving blocks, not of metal
190201 wood pulp board, for building
190202 busts of stone, concrete or marble
190203 cabanas not of metal
190205 paint spraying booths, not of metal
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190206
190208
190209
190209
190210
190210
190211
190212
190213
190213
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
posts, not of metal
window frames, not of metal
door frames, not of metal
door casings, not of metal
horticultural frames, not of metal
greenhouse frames, not of metal
calcareous marl
chimney cowls, not of metal
tiles, not of metal, for building
wall tiles, not of metal, for
building
190214 floor tiles, not of metal
190214 tile floorings, not of metal
6. новембар 2013
Српски
уметничка дела од камена, бетона или
мермера
купатила за птице [неметалне
конструкције]
светионици, фарови неметални,
несветлећи
базени за пливање [констукције,
неметалне]
грађевински материјали неметални
конструкциони материјали,
оплате, неметалне, за бетон
инсталације за паркирање бицикала,
неметалне
неметалне сталци за паркирање
бицикала
блокови за поплочавање, неметални
табле дрвене пулпе, за грађевинарство
бисте од камена, бетона или мермера
кабине, неметалне
кабине за бојење распршивањем,
неметалне
стубови, неметални
рамови за прозоре, неметални
рамови за врата, неметални
кућишта за врата, неметална
оквири за стаклене баште, неметални
рамови за стаклене баште, неметални
кречњачки лапорац
заклони на димњацима, неметални
плочице, неметалне, за грађевине
плочице за зидове, за грађевине,
неметалне
плочице за подове, неметалне
плочице за подове, неметалне
Страна 203 од 310
Класа
Број
Енглески
19
19
190215 vaults, not of metal [burial]
190216 chimney pots, not of metal
19
190217 lengthening pieces, not of metal,
for chimneys
190218 chimney shafts, not of metal
190219 slabs, not of metal
190219 paving slabs, not of metal
190220 drain pipes, not of metal
190221 drain traps [valves], not of metal
or plastic
190222 staircases, not of metal
190223 building panels, not of metal
190224 figurines [statuettes] of stone,
concrete or marble
190224 statuettes of stone, concrete or
marble
190225 tombs [monuments], not of metal
190226 tombstone stelae, not of metal
190227 crash barriers, not of metal, for
roads
190228 letter boxes of masonry
190231 agglomerated bagasses of cane
[building material]
190232 penstock pipes, not of metal
190233 aquarium gravel
190234 aquarium sand
190235 ducts, not of metal, for ventilating
and air-conditioning installations
190236 geotextiles
190237 rubble
190238 vinyl siding
190239 insect screens not of metal
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
190240 roofing, not of metal,
incorporating solar cells
6. новембар 2013
Српски
крипте, неметалне
лонци на димњацима, који нису од
метала
продужни делови за оџаке, неметални
цеви димњака, неметалне
плоче за поплочавање, неметалне
подне плочице, неметалне
канализационе цеви, неметалне
сифони [вентили], не од метала ни
пластике
степеништа, неметална
грађевински неметални панели
фигурине [статуете] од камена, бетона
или мермера
статуете од камена, бетона или
мермера
споменици, гробнице, неметалне
надгробни стећци, неметални
ограде против судара, сигуроносне,
неметалне, за путеве
поштански сандучићи, зидани
иситњена пулпа шећерне трске
[грађевински материјал]
преградне цеви, неметалне
шљунак за акваријуме
песак за акваријуме
неметалне цеви за вентилационе и
климатизационе инсталације
геотекстили
грађевински камен, ломљени
винил за облагање фасада
комарник, заштитник од инсеката,
неметални
кровишта, неметална, са уграђеним
соларним ћелијама
Страна 204 од 310
Класа
Број
Енглески
19
190241 duckboards, not of metal
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
190243 prefabricated houses [kits], not of
metal
190244 porphyry [stone]
190245 street gutters, not of metal
190246 turnstiles, not of metal
190247 tombstone plaques, not of metal
190248 wooden floor boards
200001 beehives
200002 display boards
200003 decorations of plastic for
foodstuffs
200005 yellow amber
200006 stuffed animals
200007 beds for household pets
200008 nesting boxes for household pets
200009 kennels for household pets
200010 anima lclaws
200011 curtain rings
200013 silvered glass [mirrors]
200014 cupboards
200015 medicine cabinets
200016 pipe or cable clips of plastics
20
200016 cable and pipe clips of plastics
20
200016 cable or pipe clips of plastics
20
20
200017 casks of wood for decanting wine
200018 whalebone, unworked or semiworked
200019 bamboo
200020 benches [furniture]
200021 fishing baskets
200022 playpens for babies
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
6. новембар 2013
Српски
платформе, плутајуће површине,
неметалне
монтажне куће [опрема], неметалне
порфир [камен]
улични одводи, неметални
неметална обртна врата, рампе
надгробне плоче, неметалне
подне дрвене плоче
кошнице
огласне табле
декорације од пластике за храну
жута амбра, ћилибар
пуњене животиње
лежајеви за кућне љубимце
легла и кућице за кућне љубимце
кућице за кућне љубимце
животињске канџе
алке за завесе
сребрно стакло [огледала]
ормани, креденци
ормарићи за лекове
споне за цеви или каблове од
пластике
споне за цеви или каблове од
пластике
споне за цеви или каблове од
пластике
бурад од дрвета за претакање вина
китова кост, необрађена или
полуобрађена
бамбус
сто, клупа [намештај]
корпе за рибу
оградице за бебе
Страна 205 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
20
20
20
20
20
200023
200023
200023
200024
200025
bassinettes
cradles
cots
library shelves
reels of wood for yarn, silk, cord
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200026
200027
200029
200030
200031
200032
200033
200034
200035
200036
200037
200038
200039
200040
200041
200042
200043
200044
200045
200046
200046
200047
200048
bedsteads [wood]
wood ribbon
corks for bottles
corks
bottle racks
embroidery frames
brush mountings
sideboards
animal horns
desks
office furniture
costume stands
comb foundations for beehives
sections of wood for beehives
furniture
taps for casks, not of metal
index cabinets [furniture]
filing cabinets
tortoiseshell imitation
fireguards
fire screens, domestic
coffins
coffin fittings, not of metal
20
20
20
20
20
200049
200050
200050
200051
200052
stag antlers
chairs [seats]
seats
easy chairs
head-rests [furniture]
колевке од прућа
колевке
креветци
полице за библиотеке
калемови од дрвета за пређу, свилу,
гајтане
оквири кревета [дрвени]
дрвене траке
плута за флаше
запушачи од плуте
сталци за боце
рамови за вез
улошци за четке
креденци за посуђе
животињски рогови
канцеларијски столови
канцеларијски намештај
постоља за костиме
подлоге за саће у пчелињацима
делови од дрвета за кошнице
намештај
славине за бурад, које нису од метала
каротеке [намештај]
ормани за документа
имитација корњачине коре
заштитне преграде за камине
заклони за ватру, кућни
мртвачки сандуци
делови за мртвачке сандуке,
неметални
јеленски рогови
столице
седишта
наслоњаче, лежаљке
наслони за главу [намештај]
6. новембар 2013
Страна 206 од 310
Класа
Број
Енглески
20
20
20
200053 hat stands
200054 loading pallets, not of metal
200055 loading gauge rods, not of metal,
for railway waggons [wagons]
20
20
20
20
20
20
20
20
200056
200057
200058
200059
200059
200059
200060
200062
20
20
20
20
20
200063
200064
200064
200064
200065
20
20
20
200066
200067
200068
20
200069
hinges, not of metal
display stands
dog kennels
clothes hangers
clothes hangers
coat hangers
wax figures
shelves for filing-cabinets
[furniture]
armchairs
mannequins
tailors' dummies
dressmakers' dummies
containers, not of metal, for liquid
fuel
chests of drawers
counters [tables]
containers, not of metal [storage,
transport]
floating containers, not of metal
20
20
20
20
20
20
20
200070
200071
200072
200074
200075
200076
200077
tables *
coral
trays, not of metal *
horn, unworked or semi-worked
knife handles, not of metal
corozo
bedding, except linen
20
20
200078 cushions
200079 mattresses *
6. новембар 2013
Српски
постоља за шешире
палете за утовар, које нису од метала
летве за одређивање ширине при
утовару за железничке вагоне, које
нису од метала
шарке, које нису од метала
штандови
кућице за псе
вешалица за одећу
вешалице за одећу
вешалице за капуте
фигуре од воска
полице за радне кабинете [намештај]
фотеље
кројачке лутке
кројачке лутке
кројачке лутке
контејнери за течно гориво,
неметални
комоде
радне плоче [столови]
контејнери, посуде који нису од
метала [за складиштење, транспорт]
плутајући контејнери, који нису од
метала
столови
корал
послужавници, неметални
рог, необрађени или полуобрађени
дршке за ножеве, који нису од метала
америчка палма
прекривачи, јоргани, јастуци за
кревете, осим постељине
декоративни јастучићи
душеци
Страна 207 од 310
Класа
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Број
Енглески
200080 hooks, not of metal, for clothes
rails
200080 coathooks, not of metal
200081 vats, not of metal
200082 tea carts
200082 tea trolleys
200083 draughtman's tables
200084 towel dispenser , not of metal,
fixed
200084 towel dispensers, fixed, not of
metal
200085 divans
200087 staves of wood
200088 cabinet work
200089 tortoiseshell
200090 oyster shells
200091 stakes for plants or trees
200092 ladders of wood or plastics
200093 mobile boarding stairs, not of
metal, for passengers
200094 school furniture
200095 typing desks
200095 shelves for typewriters
200096 placards of wood or plastics
200097 nuts, not of metal
200098 meerschaum
200099 mats, removable, for sinks
200099 removable mats or covers for sinks
200100 packaging contaniers of plastic
200101 curtain holders, not of textile
material
200102 beds *
200103 reels, not of metal, nonmechanical, for flexible hoses
6. новембар 2013
Српски
куке које нису од метала за вешање
одеће
чивилуци, неметални
резервоари, неметални
колица за сервирање чаја
ручна колица за сервирање чаја
столови за цртаче
држачи за пешкире, неметални,
причвршћени
држачи за пешкире, неметални,
причвршћени
дивани и софе
пречке од дрвета
столарска роба
корњачина кора
шкољке острига
кочићи за биљке или дрвеће
мердевине, од дрвета или пластике
покретне степенице за укрцавање,
неметалне, за путнике
школски намештај
дактилографски столови
полице за писаће машине
плакати од дрвета или пластике
матице, навртци који нису од метала
морска пена, сепиолит
подметачи за судопере, уклонљиви
подметачи за судопере, уклонљиви
посуде, пластичне за амбалажу
држачи завеса, који нису од текстила
кревети
калемови немеханички, за еластична
црева, који нису од метала
Страна 208 од 310
Класа
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Број
Енглески
Српски
200104 winding spools, not of metal, non- калемови за намотавање немеханички,
mechanical, for flexible hoses
за еластична црева, који нису од
метала
шипке за степеништа
200105 stair rods
радни сто, клупа
200106 work benches
полице [намештај]
200108 racks [furniture]
легла и кућице
200109 nesting boxes
200110 fans for personal use, non-electric вентилатори за личну употребу,
неелектрични
дршке за косе, које нису од метала
200111 scythe handles, not of metal
затварачи, који нису од метала, за
200112 closures, not of metal, for
containers
контејнере, посуде
опрема за намештај, неметална
200113 furniture fittings, not of metal
постоља за саксије за цвеће
200115 flower-stands [furniture]
[намештај]
постоља за саксије
200116 flower-pot pedestals
јасле за сточну храну
200117 fodder racks
сталци за пушке
200118 gun racks
бурад, која нису од метала
200119 casks, not of metal
сталци за бурад, који нису од метала
200120 cask stands, not of metal
клизачи за гарнишне
200121 curtain rollers
сандуци за месо, који нису од метала
200122 meat chests, not of metal
опрема за прозоре, неметална
200123 window fittings, not of metal
опрема за кревете, неметална
200124 bed fittings, not of metal
опрема за врата, неметална
200125 door fittings, not of metal
даске за сечење [табле]
200126 chopping blocks [tables]
јарболи за заставе
200127 flagpoles
сандуци, гајбе
200128 crates
навлаке за одећу [гардеробне]
200129 covers for clothing [wardrobe]
плочице са бројевима, које нису од
200130 numberplates, not of metal
метала
регистарске таблице, неметалне
200130 registration plates, not of metal
слоновача, непрерађена или
200131 ivory, unworked or semi-worked
полупрерађена
намештај од метала
200132 furniture of metal
ратан, трска
200133 rattan
6. новембар 2013
Страна 209 од 310
Класа
Број
20
20
20
20
200134
200135
200136
200137
20
20
200138 hospital beds
200139 bed casters, not of metal
20
20
20
20
20
20
20
200140
200141
200142
200143
200144
200145
200146
20
200147 steps [ladders], not of metal
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Енглески
Српски
newspaper display stands
magazine racks
slatted indoor blinds
washstands [furniture]
200148
200148
200149
200150
200151
200152
200153
штандови за новине
сталци за новине
плочасте унутрашње ролетне
лавабои са ормарићем, комодом
[намештај]
болнички кревети
точкићи за кревете, који нису од
метала
кваке, које нису од метала
сталци за читање, пултови
дршке за алат, које нису од метала
корпе за рубље са поклопцем
чивилуци
палете за транспорт, неметалне
палете за претовар робе, које нису од
метала
степенице [лестве], које нису од
метала
делови од дрвета за намештај
делови намештаја од дрвета
точкићи за намештај, неметални
саће
кинетичке скулптуре [декорација]
канцеларијски столови за стајање
седеф [необрађен или полуобрађен]
200154 nameplates, not of metal
200155 house numbers, not of metal, nonluminous
200156 stuffed birds
200157 pillows
200158 air pillows, not for medical
purposes
200159 straw mattress
идентификационе плочице, које нису
од метала
плочице за име, које нису од метала
кућни бројеви који нису од метала,
несветлећи
препариране птице
јастуци
јастуци на надувавање, који нису за
медицинску употребу
душек од сламе
latches, not of metal
lecterns
tool handles, not of metal
hampers [baskets]
coatstands
transport pallets, not of metal
handling pallets, not of metal
partitions of wood for furniture
furniture partitions of wood
furniture casters, not of metal
honeycombs
mobiles [decoration]
standing desks
mother-of-pearl [unworked or
semi-worked]
200154 identity plates, not of metal
6. новембар 2013
Страна 210 од 310
Класа
Број
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200159
200160
200161
200162
200163
200164
200165
200166
200167
200168
200169
200170
200171
200172
200173
200174
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200174
200175
200176
200177
200178
200179
200180
200181
200182
200183
200184
200185
200186
20
200187
20
20
200188
200189
6. новембар 2013
Енглески
Српски
straw mattresses
plaited straw, except matting
straw plaits
straw edgings
bakers' bread baskets
umbrella stands
screens [furniture]
clothes hooks, not of metal
bead curtains for decoration
tent pegs, not of metal
table tops
doors for furniture
curtain rails
furniture shelves
edgings of plastic for furniture
reservoirs, not of metal nor of
masonry
tanks, not of metal nor of masonry
curtain rods
curtain hooks
curtain tie-backs
reeds [plaiting material]
animal hooves
writing desks
locks, not of metal, for vehicles
seats of metal
sofas
settees
spring mattresses
valves, not of metal, other than
parts of machines
statues of wood, wax, plaster or
plastic
tables of metal
dressing tables
душеци, мадраци од сламе
плетена слама, изузев асуре
плетенице од сламе
сламни поруби, ивице
корпе, пекарске, за хлеб
постоља за кишобране
параван, преграда [намештај]
куке за одећу које нису од метала
завеса од перли, украсна
шаторски кочићи, који нису од метала
табле за столове
врата за намештај
шипке за завесе
полице за намештај
пластичне кант траке за намештај
резервоари, неметални, незидани
танкови, неметални и незидани
шине за завесе
куке за завесе
шнале и траке за држање завеса
трска [материјал за плетење]
животињска копита
писаћи столови
браве, које нису од метала, за возила
седишта од метала
софе
канабе
душеци на опруге, федере
вентили, неметални, који нису делови
машина
статуе од дрвета, воска, гипса или
пластике
столови од метала
тоалетни сточићи
Страна 211 од 310
Класа
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Број
Енглески
200190 moldings for picture frames
200190 mouldings for picture frames
200190 moldings [mouldings] for picture
frames
200191 shelves for storage
200192 lockers
200193 mirrors [looking glasses]
200194 deck chairs
200195 bolsters
200196 trestles [furniture]
200197 keyboards for hanging keys
200198 plate racks
200199 wickerwork
200200 showcases [furniture]
200201 air cushions, not for medical
purposes
200202 air mattresses, not for medical
purposes
200203 ambroid bars
200204 ambroid plates
200205 works of art, of wood, wax,
plaster or plastic
200206 troughs, not of metal, for mixing
mortar
200207 chests, not of metal
200207 bins, not of metal
200208 broom handles, not of metal
200209 vice benches, not of metal
200210 barrels, not of metal
200211 barrel hoops, not of metal
200211 cask hoops, not of metal
200212 stands for calculating machines
200213 plugs, not of metal
200213 bungs, not of metal
200214 sealing caps, not of metal
6. новембар 2013
Српски
лајсне за рамове за слике
лајсне за рамове за слике
лајсне за рамове за слике
полице за складиштење
ормарићи са бравицама
огледала
столице за лежање [лигештули]
јастук
сталци [намештај]
држачи кључева
сталци, постоља, штандови
плетарски радови, од прућа
витрине[намештај]
јастуци на надувавање који нису за
медицинску употребу
душеци на надувавање, који нису за
медицинску употребу
шипке од обрађеног ћилибара
плоче од обрађеног ћилибара
уметничка дела од дрвета, воска,
гипса или пластике
корита која нису од метала за мешање
малтера
сандуци који нису од метала
канте, неметалне
дршке за метле, неметалне
радне клупе за стеге, неметалне
бурад, неметална
обручи за бурад, неметални
обручи за бурад, неметални
постоља за рачунске машине
запушачи, неметални
чепови, који нису од метала
поклопци, неметални
Страна 212 од 310
Класа
Број
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200214
200215
200216
200217
200217
200217
200218
200219
200220
200220
20
200221
20
200221
20
20
200222
200223
20
200224
20
200224 binding screws, not of metal, for
cables
200225 picture frames
200226 picture frame brackets
200226 picture rods [frames]
200228 cases of wood or plastic
200228 bins of wood or plastic
200228 boxes of wood or plastic
200229 massage tables
200230 hydrostatic [water] beds, not for
medical purposes
200230 hydrostatic beds, not for medical
purposes
200230 water beds, not for medical
purposes
200231 drain traps [valves] of plastic
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6. новембар 2013
Енглески
Српски
stoppers, not of metal
screws, not of metal
rivets, not of metal
dowels, not of metal
pegs [pins], not of metal
pins [pegs], not of metal
bolts, not of metal
bottle caps, not of metal
bottle closures, not of metal
stoppers for bottles, not of glass,
metal or rubber
identification bracelets, not of
metal, for hospitals
identification bracelets, not of
metal, for hospital purposes
dinner wagons [furniture]
busts of wood, wax, plaster or
plastic
cable clips, not of metal
поклопци, неметални
шрафови, неметални
закивци, које нису од метала
клинови, неметални
клинови, које нису од метала кочићи
клинови, који нису од метала игле
завртњи, неметални
поклопци за флаше, неметални
чепови за боце, неметални
чепови за боце, који нису од стакла,
метала или гуме
идентификационе наруквице,
неметалне, за болнице
идентификационе наруквице,
неметалне, за болнице
намештај за вагон ресторане
бисте од дрвета, воска, гипса или
пластике
споне и затеге за каблове, који нису
од метала
шрафови за везивање каблова, који
нису од метала
рамови за слике
држачи рамова за слике
закачке за слике [рамове]
кутије од дрвета или пластике
сандуци дрвени или пластични
кутије од дрвета или пластике
табле за поруке
водени хидростатички кревети који
нису за медицинску употребу
хидростатички кревети који нису за
медицинску употребу
воден кревети који нису за
медицинску употребу
одводни вентили од пластике
Страна 213 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200232
200232
200233
200234
200235
200235
200236
200238
200239
200251
wall plugs, not of metal
plugs [dowels] not of metal
shells
sleeping bags for camping
footstools
stools
water-pipe valves of plastic
bottle casings of wood
figurines [statuettes] of wood,
wax, plaster or plastic
statuettes of wood, wax, plaster or
plastic
locks, other than electric, not of
metal
hairdressers' chairs
poles, not of metal
baskets, not of metal
letter boxes, not of metal or
masonry
mooring buoys, not of metal
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200252
200253
200254
200255
200256
200257
200258
200259
200260
garment covers [storage]
signboards of wood or plastics
trolleys [furniture]
bamboo curtains
chests for toys
high chairs for babies
infant walkers
inflatable publicity objects
plastic key cards, not encoded
20
20
200261 mirror tiles
200262 pulleys of plastics for blinds
20
20
200263 saw horses
200264 scratching posts for cats
чепови за зидове, неметални
затварачи, чиоде неметални
шкољке
вреће за спавање, за каповање
хоклице
столице без наслона
вентили за водене цеви од пластике
амбалажа, гајба, од дрвета за боце
фигурине, статуете од дрвета, воска,
гипса или пластике
фигурине од дрвета, воска, гипса или
пластике
браве, неелектричне, које нису од
метала
фризерске столице
мотке, стубови, не од метала
корпе, не од метала
сандучићи за писма, не од метала или
зидани
пловци, бове, за усидрење, не од
метала
навлаке за одећу [за чување]
натписи од дрвета или пластике
ручна колица [намештај]
завесе од бамбуса
сандуци за играчке
високе столице за бебе
шеталице за бебе
надувани рекламни предмети
пластичне пропусне картице,
некодиране
плочице од огледала
ременски преносници од пластике за
завесе
ногаре за сечење дрва
греде за гребање за мачке
20
200239
20
200240
20
20
20
20
200241
200242
200243
200244
20
6. новембар 2013
Страна 214 од 310
Класа
Број
Енглески
20
20
200265 shoulder poles [yokes]
200266 carts for computers [furniture]
20
200266 trolleys for computers [furniture]
20
20
20
20
20
20
200267
200268
200269
200270
200271
200272
20
funerary urns
wind chimes [decoration]
woven timber blinds [furniture]
book rests [furniture]
pet cushions
indoor window blinds [shades]
[furniture]
200272 indoor window shades [furniture]
20
20
20
200273 door handles, not of metal
200274 hand-held mirrors [toilet mirrors]
200275 mats for infant playpens
20
20
20
200276 towel closets [furniture]
200277 knobs, not of metal
200278 wall-mounted diaper [napkin]
changing platforms
200279 baby changing mats
200280 door bolts, not of metal
200281 paper blinds
200282 interior textile window blinds
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
200283 door bells not of metal, nonelectric
200284 freestanding partitions [furniture]
200285 screw tops, not of metal, for
bottles
200286 door knockers, not of metal
210001 drinking troughs
210002 feeding troughs
210005 steel wool for cleaning
6. новембар 2013
Српски
наслони за раме
покретни столови за компјутере
[намештај]
покретни столови за компјутере
[намештај]
погребне урне
звонца покретана ветром [украсна]
завесе од дрва плетене [покућство]
књиге-полице за књиге
јастуци за кућне љубимце
унутрашње прозорске застори
[ролетне] [намештај]
унутрашње прозорске ролетне
[намештај]
ручке врата-неметалне
ручна огледала [тоалетна огледала]
сагови за ограђени простор за малу
децу
сталак за убрусе [намештај]
дугмад, неметална
столови за пресвлачење беба
причвшћени за зид
подметачи за пресвлачење беба
резе за врата, неметалне
папирне ролетне, застори
текстилне ролетне за прозоре,
унутрашње
звона за врата не од метала, неелектрична
покретне преграде [намештај]
затварачи са навојем, неметални, за
флаше
звекири за врата, неметални
корита за пиће
корита за храњење
челична вуна за чишћење
Страна 215 од 310
Класа
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Број
Енглески
210006 washing boards
210007 thermally insulated containers for
food
210008 carpet beaters, not being machines
210008 carpet beaters [hand instruments]
210009 glass vials [receptacles]
210009 glass bulbs [receptacles]
210010 animal bristles [brushware]
210011 poultry rings
210012 nozzles for sprinkler hose
210013 sprinkling devices
210013 watering devices
210014 brushes *
210015 sprinklers
210016 watering cans
210017 bread baskets [domestic]
210018 rings for birds
210019 bird baths *
210020 brooms
210021 carpet sweepers
210022 glass flasks [containers]
210023 buckets
210023 pails
210025 basins [receptacles]
210026 cooking pot sets
210027 spouts
210028 currycombs
210030 butter dishes
210031 butter-dish covers
210032 beer mugs
210033 glass jars [carboys]
210034 drinking vessels
210035 heat insulated containers for
beverages
210036 boxes for dispensing paper towels
6. новембар 2013
Српски
даске за прање
посуде за чување хране, топлотно
изоловане
испрашивач тепиха, не машински
прахери [ручне справе]
стаклене бочице [посуде]
стаклене кугле [посуде]
животињска длака [четкарска роба]
прстенови за живину
млазнице за црева за заливање
справе за распршивање
справе за заливање
четке
вртне прскалице
канте за заливање
корпе за хлеб [у домаћинству]
прстенови за птице
кадице за купање птица
метле
механичке метле
стаклене боце [посуде]
кофе
канте
лавори [посуде]
комплети посуда за кување
млазнице
чешагије
посуде за путер
поклопци за кутије за путер
кригле за пиво
стаклене тегле
посуде за пиће
топлотно изоловане посуде за пића
кутије за држање папирних убруса
Страна 216 од 310
Класа
Број
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210037
210038
210039
210039
210040
210040
210041
210042
210042
210043
210044
210045
210046
210046
210047
210048
210049
210049
210050
210051
210052
210053
210054
210055
210056
210057
210058
210059
210061
210062
210063
210064
210065
6. новембар 2013
Енглески
Српски
soap boxes
tea caddies
basins [bowls]
bowls [basins]
carboys
demijohns
boot jacks
glass stoppers
glass caps
corkscrews
glass bowls
bottles
insulating flasks
vacuum bottles
refrigerating bottles
bottle openers
cooking pins of metal
cooking skewers of metal
nail brushes
toilet brushes
lamp-glass brushes
brush goods
material for brush-making
hair for brushes
perfume burners
cruets
cabarets [trays]
birdcages
sifters [household utensils]
heat-insulated containers
decanters
menu card holders
stew-pans
кутије за сапун
кутије за чај
посуде [чиније]
чиније [посуде]
стаклени балони за пића
плетени балони за пића
изувачи за чизме
стаклени затварачи
стаклени чепови
вадичеп
стаклене чиније
флаше [боце]
термоси
вакумиране боце
расхладне боце
отварачи за флаше
кухињски ражњићи од метала
ражњићи за печење, метални
четкице за нокте
четке за тоалет
четке за стаклене лампе
четкарска роба
материјали за прављење четки
длака за четке
кадионице
флашице за уље и сирће
кафански послужавници
кавези за птице
сита [кућне посуде]
топлотно-изолационе посуде
декоративни бокали
држачи за јеловнике
шерпе
Страна 217 од 310
Класа
Број
Енглески
21
210066 saucepan scourers of metal
21
210067 cinder sifters [household utensils]
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210068
210069
210069
210070
210071
210073
210074
210075
210076
210077
210077
210077
210078
210079
210079
210080
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210082
210082
210084
210085
210086
210087
210088
210089
210090
210091
210092
210093
210094
6. новембар 2013
ceramics for household purposes
fly catchers [traps or whisks]
fly swatters
cauldrons
brushes for footwear
horse brushes
mangers for animals
combs for animals
combs
rags for cleaning
rags [cloth] for cleaning
cloths for cleaning
china ornaments
moulds [kitchen utensils]
molds [kitchen utensils]
apparatus for wax-polishing, nonelectric
mixers, manual [cocktail shakers]
shakers
glue-pots
glass [receptacles]
drinking horns
cosmetic utensils
strainers for household purposes
fruit cups
knife rests for the table
closures for pot lids
pot lids
ironing board covers [shaped]
tie presses
Српски
метална средства за рибање, чишћење
за тигање
решетке за пепео [за употребу у
домаћинству]
керамика за употребу у домаћинству
мувалице [замке или млатилице]
млатилица за муве
казани, котлови
четке за обућу
четке за коње
јасле за животиње
чешљеви за животиње
чешљеви
крпе за чишћење
тканине [крпе] за чишћење
тканине за чишћење
украси од порцелана
калупи, модле [кухињски прибор]
калупи, модле [кухињски прибор]
неелектрични апарати за полирање
воском
ручни миксери [за мешање коктела]
посуде за мешање коктела
посуде за лепак
стаклене посуде
рогови за пиће
козметички прибор
цедиљке за употребу у домаћинству
посуде за воће
стони држачи ножева
затварачи поклопаца за лонце
поклопци за лонце
навлаке за даске за пеглање
пресе за кравате
Страна 218 од 310
Класа
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Број
Енглески
210096 blenders, non-electric, for
household purposes
210097 sieves [household utensils]
210098 crystal [glassware]
210099 ice cube molds [moulds]
210099 ice cube molds
210099 ice cube moulds
210100 polishing leather
210101 cooking pots
210102 scoops [tableware]
210103 cookery molds [moulds]
210104 cleaning instruments [handoperated]
210105 toothpicks
210106 washtubs
210107 plates to prevent milk boiling over
210108 cutting boards for the kitchen
210110 large-toothed combs for the hair
210111 dusting apparatus, non-electric
210112 flat-iron stands
210113 cloths impregnated with a
detergent for cleaning
210114 powdered glass for decoration
210115 toilet cases
210115 fitted vanity cases
210116 toilet paper holders
210117 soap dispensers
210118 siphons for carbonated water
210119 enamelled glass
210120 shoe trees [stretchers]
210121 funnels
210122 spice sets
210123 toilet sponges
210124 sponge holders
6. новембар 2013
Српски
мешалице, не-електричне, за кућну
употребу
цедиљке [кухињске справе]
кристал [стакларија]
калупи за коцке леда
калупи за коцке леда
посуде за прављење леда
кожа за полирање
кухињско посуђе
кутлаче, лопатице [стоно посуђе]
куварске модле
инструменти за чишћење, ручни
чачкалице
корита за прање веша
плочице против кипења млека
кухињске даске за сецкање
чешљеви за косу са великим зупцима
апарати за скупљање прашине,
неелектрични
сталци за пегле
тканине импрегниране детерџентом за
чишћење
стаклени прах за украшавање
тоалетни несесери
несесери са прибором
држачи за тоалет папир
држачи за сапуне
сифони за сода воду
емајлирано стакло
дрвени калупи за ципеле [растезачи]
левци
сетови за зачине
тоалетни сунђери
држачи сунђера
Страна 219 од 310
Класа
Број
Енглески
21
210125 furniture dusters
21
21
21
21
21
21
210126
210127
210128
210129
210129
210132
21
21
210133
210134
21
21
21
21
210135
210136
210137
210138
21
210139
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210140
210141
210142
210143
210144
210144
210145
210145
210146
210146
210147
210148
210149
21
21
210150
210152
6. новембар 2013
drying racks for washing
buckets made of woven fabrics
comb cases
crockery
earthenware
holders for flowers and plants
[flower arranging]
flower pots
whisks, non-electric, for
household purposes
mops
frying pans
scrubbing brushes
fruit presses, non-electric, for
household purposes
smoke absorbers for household
purposes
mess-tins
glove stretchers
cake molds [moulds]
plate glass [raw material]
drinking flasks for travellers
bottle gourds
grills [cooking utensils]
griddles [cooking utensils]
grill supports
gridiron supports
tar-brushes, long handled
powder puffs
glass, unworked or semi-worked
[except building glass]
insect traps
glass wool other than for
insulation
Српски
крпе за брисање прашине са
намештаја
сталци за сушење веша
кофе од тканих влакана
кутије за чешљеве
грнчарија
грнчарија
носачи за цвеће и биљке [цветни
аранжмани]
саксије
жице за мућење, неелектричне, за
употребу у домаћинству
мопови
тигањи
четке за рибање
пресе за воће, неелектричне, за
употребу у домаћинству
упијачи дима, за кућну употребу
војничке посуде [мањерке]
растезачи рукавица
модле за колаче
равно стакло [сировина]
чутуре
боца од тикве
роштиљ [кухињски прибор]
решетке за печење [кухињски прибор]
постоље за роштиљ
ножице за роштиљ
четке за катран, са другом ручком
пуфна за пудрирање
стакло, необрађено или полуобрађено
[осим грађевинског стакла]
замке за инсекте
стаклена вуна, која није за изолацију
Страна 220 од 310
Класа
Број
21
21
21
21
210153
210154
210155
210156
21
21
210157
210158
21
21
210158
210158
21
21
21
210159
210160
210161
21
210162
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210163
210164
210165
210166
210167
210168
210168
210169
210170
21
21
21
21
21
21
21
21
210171
210173
210174
210175
210176
210177
210177
210178
6. новембар 2013
Енглески
Српски
лонци
посуде за поврће
сервиси за ликер
кашике за преливање, за употребу у
кухињама
majolica
мајолика
domestic grinders, non-electric
млинови, неелектрични за кућну
употребу
kitchen mixers, non-electric
кухињски миксери, неелектрични
mixing machines, non-electric,
машине за мешање, неелектричне за
for household purposes
кућну употребу
utensils
кућне потрепштине
crumb trays
прибор за скупљање мрвица
mosaics of glass, not for building мозаици од стакла, који нису за
грађевине
mills for domestic purposes, hand- млинови за употребу у домаћинству,
operated
ручни
wool waste for cleaning
отпаци вуне за чишћење
nest eggs [artificial]
полози [вештачки]
чашице за јаја
egg cups
opal glass
опал стакло
opaline glass
млечно стакло
scouring pads
сунђери за рибање
сунђери за прање
pads for cleaning
bread boards
даске за сечење хлеба
fitted picnic baskets, including
излетничке корпе заједно са посуђем
dishes
trouser presses
пресе за панталоне
paper plates
папирни тањири
strainers
цедиљке
rolling pins [domestic]
оклагије [ кућне]
electric combs
електрични чешљеви
pie servers
сервери, лопатице, за питу
tart scoops
кашике за сервирање колача
wine tasters [siphons]
пипете за оцењивање вина [сифони]
pots
vegetable dishes
liqueur sets
basting spoons, for kitchen use
Страна 221 од 310
Класа
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Број
Енглески
210178 pipettes [wine-tasters]
210179 ironing boards
210180 trays for domestic purposes, of
paper
210181 earthenware saucepans
210182 door-handles of porcelain
210183 roses for watering cans
210183 nozzles for watering cans
210184 pepper mills, hand-operated
210185 pepper pots
210186 polishing apparatus and machines,
for household purposes, nonelectric
210187 polishing materials for making
shiny, except preparations, paper
and stone
210188 pig bristles
210189 porcelain ware
210190 vases
210191 dishes for soap
210191 soap holders
210192 chamber pots
210193 pottery
210194 trash cans
210194 refuse bins
210194 dustbins
210194 garbage cans
210195 powder compacts
210196 ice buckets
210196 ice pails
210196 coolers [ice pails]
210197 graters [household utensils]
210198 rat traps
210199 containers for household or
kitchen use
6. новембар 2013
Српски
пипете [тестери вина]
даске за пеглање
послужавници за домаћинство, од
папира
земљано посуђе
ручке за врата од порцелана
млазнице за канте за заливање
млазнице за канте за заливање
млин за бибер, ручни
посуде за бибер
неелектричне машине и апарати за
полирање, за кућну употребу
материјали за полирање, изузев
препарата, папира и камена за
полирање
свињска чекиња
порцеланска роба
вазе
посуде за сапун
држачи сапуна
ноћне посуде
грнчарија
канте за смеће
канте за отпад
корпе за ђубре
канте за ђубре
пудријере
кофе за лед
посуде за лед
посуде за лед
ренда за кућну употребу
замке за пацове
кутије за употребу у домаћинству или
кухињи
Страна 222 од 310
Класа
Број
21
21
21
21
21
21
210200
210203
210204
210204
210205
210206
21
210206
21
21
21
21
21
210207
210208
210209
210210
210211
21
21
21
21
21
21
210212
210213
210214
210215
210216
210217
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210218
210219
210220
210221
210221
210222
210223
210224
210225
210226
210227
21
210228
6. новембар 2013
Енглески
Српски
napkin rings
salad bowls
salt shakers
salt cellars
clothes racks [for drying]
syringes for watering flowers and
plants
sprinklers for watering flowers
and plants
services [dishes]
dishes
tea services [tableware]
napkin holders
vessels of metal for making ices
and iced drinks
saucers
shoe horns
soup bowls
eyebrow brushes
mouse traps
statues of porcelain, ceramic,
earthenware or glass
sugar bowls
epergnes
cups
clothing stretchers
stretchers for clothing
teapots
buttonhooks
piggy banks
toilet utensils
urns*
tableware [other than knives,
forks and spoons]
perfume sprayers
прстенови за салвете
чиније за салату
сланици
сланици
сталци за сушење одеће
прскалице за заливање цвећа и
биљака
прскалице за заливање цвећа и
биљака
сервиси [посуђе]
посуђе
сервиси за чај [стоно посуђе]
држачи салвета
посуде од метала за прављење леда и
ледених пића
тацне
кашике за обување ципела
чиније за супу
четке за обрве
замке за мишеве [мишоловке]
статуете од порцелана, керамике,
печене глине или стакла
чиније за шећер
стоне украсне вазне
шољице
вешалице за одећу
вешалице за одећу
чајници
кукице за закопчавање
штедне касице
тоалетни прибор
урне
стоно посуђе [изузев кашика,
виљушки, ножева]
распршивачи мириса
Страна 223 од 310
Класа
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Број
Енглески
210228 perfume vaporizers
210229 glass incorporating fine electrical
conductors
210230 painted glassware
210231 glass for vehicle windows [semifinished product]
210232 mugs
210233 aerosol dispensers, not for
medical purposes
210234 works of art, of porcelain,
ceramic, earthenware or glass
210235 table plates
210236 autoclaves [pressure cookers],
non-electric
210236 pressure cookers [autoclaves],
non-electric
210238 beaters, non-electric
210239 heaters for feeding bottles, nonelectric
210240 shaving brushes
210241 shaving brush stands
210241 stands for shaving brushes
210242 candle rings
210243 boxes of glass
210244 candy boxes
210244 boxes for sweetmeats
210245 candelabra [candlesticks]
210245 candlesticks
210246 kettles, non-electric
210248 tea infusers
210248 tea balls
210250 toothbrushes
210251 brushes, electric [except parts of
machines]
210252 busts of porcelain, ceramic,
earthenware or glass
6. новембар 2013
Српски
мирисни испариви распршивачи
стакло са уграђеним електричним
проводницима
бојена стакларија
стакла за прозоре возила
[полупрерађени производ]
шоље
аеросолни распршивачи који нису за
медицинску употребу
уметничка дела од порцелана,
керамике, теракоте или стакла
стони прибори
аутоклави [кувала под притиском],
неелектрични
експрес лонци [аутоклави], неелектрични
мућкалице, не-електричне
грејачи за флашице за храњење,
неелектрични,
четкице за бријање
постоља за четкице за бријање
постоља за четкице за бријање
прстенови за свеће
кутије од стакла
кутије за слаткише
кутије за слаткише
канделабри [свећњаци]
свећњаци
чајници, неелектрични
филтери за чај
јаја за припрему чаја од целог листа
четкице за зубе
електричне четке, изузев делова
машина
бисте од порцелана, керамике,
теракоте или стакла
Страна 224 од 310
Класа
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Број
Енглески
Српски
омоти, навлаке за саксије, који нису
од папира
омоти, навлаке за саксије, које нису
од папира
млинови за кафу, ручни
210254 coffee grinders, hand-operated
севиси за кафу [стоно посуђе]
210255 coffee services [tableware]
филтери за кафу, не-електрични
210256 coffee filters, non-electric
лончићи за кување филтер кафе, не210257 coffee percolators, non-electric
електрични
подметачи за чаше, непапирни и
210258 coasters, not of paper and other
than table linen
неплатнени
210259 abrasive pads for kitchen purposes абразивни сунђери за кухињску
употребу
фритезе, неелектричне
210260 deep fryers, non-electric
неелектрични преносни фрижидери
210261 non-electric portable coldboxes
неелектрични преносни фрижидери
210261 non-electric portable coolers
(Am.)
210262 water apparatus for cleaning teeth апарати на воду за чишћење зуба и
and gums
десни
јеленска кожа за чишћење
210263 chamois leather for cleaning
јеленска кожа за чишћење
210263 skins of chamois for cleaning
210263 buckskin for cleaning
јеленска кожа за чишћење
неелектричне справе за полирање
210264 wax-polishing appliances, nonelectric, for shoes
ципела воском
поклопци за посуде са сиром
210265 cheese-dish covers
корпе за домаћинство
210266 baskets for domestic use
послужавници за домаћинство
210267 trays for domestic purposes
памучни отпад за чишћење
210268 cotton waste for cleaning
поклопци за храну
210269 dish covers
прекривачи хране
210269 covers for dishes
подметачи [стони прибор]
210270 trivets [table utensils]
бокали
210271 pitchers
крчази
210271 jugs
кухињске посуде
210272 kitchen containers
кухињски прибори
210273 kitchen utensils
прибори за кување, не-електрични
210274 cooking utensils, non-electric
210253 covers, not of paper, for flower
pots
210253 flower-pot covers, not of paper
6. новембар 2013
Страна 225 од 310
Класа
21
21
21
Број
Енглески
21
210275 toothpick holders
210276 toothbrushes, electric
210277 deodorising apparatus for
personal use
210278 brushes for cleaning tanks and
containers
210279 signboards of porcelain or glass
21
21
21
21
210280
210281
210282
210283
21
210284
21
210284
21
210285
21
210285
21
210286
21
210286
21
210287
21
21
21
21
21
21
210288
210289
210290
210291
210292
210293
21
210294
21
6. новембар 2013
Српски
држачи за чачкалице
четкице за зубе, електричне
апарати за уклањање мириса за личну
употребу
четке за чишћење резервоара и посуда
натписи [ознаке] од порцелана или
стакла
sponges for household purposes
сунђери за употребу у домаћинству
feather-dusters
перјане пајалице
dusting cloths [rags]
крпе за прашину
vitreous silica fibers [fibres], not
стаклена силиконска влакна, која нису
for textile use
за текстилну употребу
fiberglass other than for insulation фиберглас који није за изолацију или
or textile use
текстилну употребу
fibreglass other than for insulation фиберглас који није за изолацију или
or textile use
текстилну употребу
statuettes of porcelain, ceramic,
статуе од порцелана, керамике, печене
earthenware or glass
глине или стакла
figurines [statuettes] of porcelain, фигурине, статуете од порцелана,
ceramic, earthenware or glass
керамике, печене глине или стакла
fiberglass thread, not for textile
нити од фибергласа, које нису за
use
употребу у текстилу
fibreglass thread, not for textile
нити од фибергласа, које нису за
use
употребу у текстилу
coffeepots, non-electric
посуде за кување кафе [џезве], неелектричне
tea strainers
цедиљке за чај
flasks
боце и чутуре
gloves for household purposes
рукавице за употребу у домаћинству
tankards
врчеви и кригле
cruet sets for oil and vinegar
сетови флашица за уље и сирће
food cooling devices containing
уређаји за хлађење хране који садрже
heat exchange fluids, for
течност за размену топлоте, за
household purposeshousehold
употребу у домаћинству
purposes
polishing gloves
рукавице за полирање
Страна 226 од 310
Класа
Број
21
21
21
21
21
21
210295
210301
210302
210303
210304
210305
21
Енглески
candle extinguishers
baby baths, portable
cages for household pets
cloth for washing floors
dishwashing brushes
indoor terrariums [plant
cultivation]
210306 litter boxes [trays] for pets
21
21
210306 litter trays for pets
210308 fused silica [semi-worked
product], other than for building
21
21
21
21
21
21
21
21
210309
210310
210311
210312
210313
210313
210314
210315
21
21
21
21
21
21
21
210316
210317
210318
210319
210320
210321
210322
waffle irons, non-electric
bread bins
chopsticks
cleaning tow
clothes-pins
clothes-pegs
cocktail stirrers
confectioners' decorating bags
[pastry bags]
cookie [biscuit] cutters
cookie jars
cups of paper or plastic
drinking glasses
floss for dental purposes
gardening gloves
hot pots [not electrically heated]
21
21
21
21
21
210323
210324
210325
210326
210327
isothermic bags
lazy susans
lunch boxes
mixing spoons [kitchen utensils]
noodle machines [hand-operated]
6. новембар 2013
Српски
справе за гашење свећа
кадице за бебе, преносиве
кавези за кућне љубимце
крпе за прање подова
четке за прање судова
собни тераријуми [за узгајање
биљака]
кутије простирке [посуде] за кућне
љубимце
посуде за кућне љубимце
растопљен силицијум
[полупроизвод], изузев за
грађевинарство
пекачи вафли, неелектрични
кутије за хлеб
штапићи за јело
кучина, кудеља за чишћење
штипаљке за веш
штипаљке за веш
штапићи за коктеле
посластичарске шприц кесе за
украшавање
ножеви за колаче [бисквите]]
посуде за колаче
чаше, папирне или пластичне
чаше за пиће
конац за чишћење зуба
рукавице за баштованство
посуде за кување [без електричног
загревања]
расладне торбе и кесе
ротирајућа тацна послужавник
кутије за храну
кашике за мешање [кухињски прибор]
машине за резанце
Страна 227 од 310
Класа
21
21
Број
Енглески
21
21
21
21
210328 pastry cutters
210329 plungers for clearing blocked
drains
210330 spatulas [kitchen utensils]
210331 abrasive sponges for scrubbing
the skin
210332 garlic presses [kitchen utensils]
210333 disposable table plates
210334 towel rails and rings
210334 rails and rings for towels
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
210335
210336
210336
210337
210338
210339
210340
210341
210342
210342
210343
210344
210345
21
21
21
21
22
toilet paper holders
indoor aquaria
tanks [indoor aquaria]
aquarium hoods
indoor terrariums [vivariums]
mop wringers
waste paper baskets
window-boxes
drinking straws
straws for drinking
tea cosies
make-up removing appliances
electric devices for attracting and
killing insects
210346 baking mats
210347 boot trees [stretchers]
220001 tarred brattice cloth
22
22
22
22
22
22
220002
220003
220004
220005
220006
220007
6. новембар 2013
tarpaulins
strips for tying-up vines
wood shavings
wood wool
sawdust
flock [stuffing]
Српски
ножеви за теста
вакум гума за отпушавање одвода
лопатице [кухињски прибор]
абразивни сунђери за кожу
преса за бели лук [кухињски прибор]
тањири за једнократну употребу
шипке и прстенови за пешкире
држачи пешкира у облику пстенова и
шипки
држачи тоалетног папира
кућни акваријум
кућни акваријум
поклопци за аккваријуме
кућни терајируми [виваријуми]
оцеђивачи мопа
канта за искоришћен папир
прозорске кутије за цвеће
сламке за пиће
сламке за пиће
прекривачи, навлаке за чајнике
прибор за скидање шминке
електрични уређаји за привлачење и
уништавање инсеката
подметачи за печење
дрвени калупи за чизме [растезачи]
катранисана тканина за вентилационе
отворе
цираде
траке за везивање винове лозе
струготина дрвета
дрвена вуна [пулпа]
струготина
материјал за пуњење
Страна 228 од 310
Класа
Број
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
220008
220009
220010
220011
220012
220013
220014
220015
220016
220016
220018
220018
220018
220019
220020
220021
220022
220023
220025
220026
220027
220028
220029
220030
22
22
22
22
22
22
22
Енглески
raw silk
nets for camouflage
raw fibrous textile
fishing nets
camel hair
hemp
tow
hemp bands
silk waste
schappe [raw silk waste]
coconut fiber [fibre]
coconut fiber
coconut fibre
cocoons
ropes, not of metal
ropes *
whipcord
rope ladders
raw cotton
cotton tow
horsehair
down [feathers]
eiderdown
padding materials, not of rubber
or plastics
220030 stuffing, not of rubber or plastic
220031 packing [cushioning, stuffing]
materials, not of rubber or plastics
220032 packing string
220033 upholstery wool [stuffing]
220035 string
220036 fibrous gaskets for ships
220037 vitreous silica fibers [fibres] for
textile use
6. новембар 2013
Српски
сирова свила
мреже за камуфлажу
сирови влакнасти текстил
рибарске мреже
камиља длака
конопља
кучине
завоји и ужад од конопље
свила, отпаци
шапе [отпаци сирове свиле]
кокосова влакана
кокосова влакна
кокосова влакна
чауре свилене бубе [кокони]
ужад, неметална
конопци*
узице бича
мердевине од канапа
сирови памук
памучне кучине
коњска длака
паперје [перје]
паперје од патке
материјал за постављање, пуњење,
који није од гуме или пластике
материјал за пуњење, постављање,
који није од гуме или пластике
материјали за тапацирање, пуњење,
изузев гуме или пластике
нити, канапи за тапацирање
вуна за тапацирање, пуњење
канапи
влакнасти конопци за бродове
стаклена силиконска влакна, за
текстилну употребу
Страна 229 од 310
Класа
Број
22
22
22
22
22
22
22
22
22
220038
220039
220040
220041
220042
220043
220044
220045
220045
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
220046
220047
220048
220049
220050
220051
220052
220054
220055
220056
220057
220058
220059
220060
220061
22
22
220062
220063
22
22
22
22
220064
220065
220066
220067
6. новембар 2013
Енглески
Српски
twine made of paper
twine for nets
silk flock
wool flock
sheaf-binding yarns
hammocks
grasses for upholstering
ladder tapes for venetian blinds
ladder tapes or webbing for
venetian blinds
jute
kapok
snares [nets]
network
raw or treated wool
carded wool
combed wool
liber
wax ends
raw linen [flax]
feathers for bedding
awnings of textile
sails
wadding for filtering
wadding for padding and stuffing
upholstery
straw for stuffing upholstery
wrapping or binding bands, not of
metal
feathers for stuffing upholstery
animal hair
ramie fibre
raffia
предива од папира
плетени конац за мреже
свила за пуњење постељине
вуна за пуњење постељине
конопци, ужад за везивање снопова
висеће постеље, мреже
траве за тапацирање
траке за летвице на венецијанерима
траке за летвице на венецијанерима
јута
капок
замке [мреже]
мреже
вуна, сирова или предена
грубо чешљана вуна
фино чешљана вуна
пергамент, унутрашња кора
крајеви од воска
сирови лан
перје за постељину
надстрешнице, цираде од текстила
једра
вата, вателин, за филтрирање
вата за пуњење и тапацирунг
намештаја
слама за пуњење тапацирунга
траке за увијање и спајање, које нису
од метала
перје за пуњење тапацирунга
животињска длака
влакна од рамија
рафиа
Страна 230 од 310
Класа
Број
Енглески
22
220068 bags [sacks] for the transport and
storage of materials in bulk
22
220069 bags [envelopes, pouches] of
textile, for packaging
220069 sacks [bags] of textile, for
packaging
220070 esparto grass
220071 tents
220071 awnings
220072 fleece wool
220073 shorn wool
220074 seaweed for stuffing
220074 sea wrack
220075 vehicle covers [not fitted]
220076 textile fibres
220076 textile fibers [fibres]
220076 textile fibers
220077 sisal
220078 bands, not of metal, for wrapping
or binding
220079 thread, not of metal, for wrapping
or binding
220080 straw wrappers for bottles
220080 bottle envelopes of straw
220080 packing, of straw, for bottles
220081 braces, not of metal, for handling
loads
220081 harness, not of metal, for handling
loads
220082 straps, not of metal, for handling
loads
220082 belts, not of metal, for handling
loads
220083 slings, not of metal, for handling
loads
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
6. новембар 2013
Српски
торбе [џакови] за транспорт и
складиштење материјала без
амбалаже у ринфузи
торбе [коверте, кесе] оф текстила за
паковање
торбе [вреће, кесе] од текстила за
паковање
алфа трава
шатори
надстрешнице, од цираде
овчије руно
стрижена вуна
морске траве за пуњење
морска трава избачена на обалу
пресвлаке за возила [неуграђене]
текстилна влакна
текстилна влакна
текстилна влакна
сисал, агавино влакно
траке за увијање и спајање који нису
од метала
нити, неметалне, за увијање и
везивање
омоти за флаше од сламе
паковања за флаше од сламе
омоти за флаше од сламе
ремење, неметално, за пренос терета
сарачка роба, неметална, за пренос
терета
ременице, не од метала, за пренос
терета
каишеви, не од метала, за пренос
терета
гуртне, не од метала, за пренос терета
Страна 231 од 310
Класа
22
22
22
Број
Енглески
22
220084 cables, not of metal
220085 covers for camouflage
220086 binding thread, not of metal, for
agricultural purposes
220087 carbon fibers [fibres] for textile
use
220088 sash cords
220089 cords for hanging pictures
220090 cotton waste [flock] for padding
and stuffing
220091 packing rope
220092 plastic fibers [fibres] for textile
use
220093 glass fibers [fibres] for textile use
22
22
220094 nets *
220101 linters
22
220102 awnings of synthetic materials
22
22
22
22
22
22
220103
220104
220105
220106
220107
220108
car towing ropes
mail bags
sails for ski sailing
bags for washing hosiery
body bags
purse seines
22
22
23
23
23
23
23
23
23
220109
220110
230001
230001
230002
230003
230004
230005
230006
net pens for fish farming
canvas for sails
thread *
yarn *
cotton thread and yarn
embroidery thread and yarn
woollen thread and yarn
hemp thread and yarn
coir thread and yarn
22
22
22
22
22
22
6. новембар 2013
Српски
каблови, неметални
прекривачи за камуфлажу
везивне нити, неметалне, за употребу
у пољопривреди
карбонска влакна за текстилну
употребу
уже за подизање прозорског оквира
конопци за качење слика на зид
отпаци памука за постављање и
пуњење
конопац за тапацирање
пластична влакна за текстилну
употребу
стаклена влакна за текстилну
употребу
мреже*
кратка отпадна памучна влакна за
производњу вештачке свиле
надстрешнице, цираде од синтетичког
материјала
конопци за вучу возила
поштанске торбе
једра за пловидбу
врећице за прање чарапа
вреће за покојнике
мреже за риболов јата риба, у облику
торбе
мреже за узгој риба
платно за једра
конац, нити
конац, нити
памучни конац и пређа
конац и пређа за везење
вунени конац и пређа
конац и пређа од конопље
кокосов конац и пређа
Страна 232 од 310
Класа
Број
23
23
23
23
23
23
23
23
23
230007
230008
230009
230010
230011
230012
230012
230013
230014
23
23
23
230015 darning thread and yarn
230016 spun silk
230017 fibreglass thread for textile use
23
230017 fiberglass thread for textile use
23
23
230018 rubber thread for textile use
230019 elastic thread and yarn for textile
use
230020 threads of plastic materials for
textile use
230031 chenille yarn
23
23
23
24
Енглески
Српски
silk thread and yarn
spun cotton
sewing thread and yarn
spun thread and yarn
jute thread and yarn
worsted
spun wool
linen thread and yarn
rayon thread and yarn
свилени конац и пређа
предени памук
шиваћи конац и пређа
предени конац и нити
конац и пређа од јуте
камгарн
фино чешљана вунена пређа
конац и пређа од лана
конац и пређа од рајона, вештачке
свиле
конац и пређа за крпљење, штоповање
предена свила
влакна фибергласа за текстилну
употребу
влакна фибергласа за текстилну
употребу
гумена влакна за текстилну употребу
еластична влакна и пређа за текстилну
употребу
влакна од пластичних материјала за
текстилну употребу
пређа сомотне тканине за
порубљивање
нити за везење од метала
лепљива платна за спајање топлотом
24
230032 thread of metal for embroidery
240001 adhesive fabric for application by
heat
240002 fabric, impervious to gases, for
aeronautical balloons
240003 fabric of imitation animal skins
24
24
240004 upholstery fabrics
240005 bath linen, except clothing
24
24
24
240006 banners
240007 billiard cloth
240008 fabric *
24
6. новембар 2013
гасно непропустљиве тканине за
аеронаутичке балоне
тканине од имитације животињске
коже
влакна за тапацирање
платна, рубље за купатило, изузев
одеће
застава, барјак
билијарско платно
платна, тканине
Страна 233 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240009
240010
240011
240012
240013
240015
240016
240017
240018
240019
bolting cloth
buckram
brocades
textile material
cloth *
canvas for tapestry or embroidery
trellis [cloth]
hemp fabric
hemp cloth
hat linings, of textile, in the piece
24
24
24
24
24
240020
240021
240022
240023
240025
lining fabric for shoes
fabric for footwear
table runners
cheviots [cloth]
oilcloth for use as tablecloths
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240026
240027
240028
240029
240029
240029
240029
240030
240031
240032
240033
velvet
felt *
cotton fabrics
bed covers
bedspreads
coverlets [bedspreads]
quilts
mattress covers
tick [linen]
bed covers of paper
table cloths [not of paper]
24
24
24
24
24
24
240034
240035
240036
240037
240038
240039
travelling rugs [lap robes]
crepe [fabric]
crepon
damask
lingerie fabric
linings [textile]
тканина за сита
круто платно
брокати
текстилни материјал
платно, штоф
платна за таписерије и везење
решеткаста тканина
влакна од конопље
тканине од конопље
поставе за шешире, текстилне, у
комаду
текстилне поставе за ципеле
тканине за обућу
дугачки прекривачи за столове
шевиот [вунена тканина]
воштано платно за прекривање
столова
сомот
филц
памучне тканине
простирке за кревете
прекривачи за кревете
застирачи [за кревете]
килтови
покривачи за душеке
навлаке [ланене]
прекривачи за кревете од папира
прекривачи за столове [који нису од
папира]
прекривачи за путовања [за крило]
креп [тканине]
крепон
дамаск
тканине за женско рубље
поставе [текстилне]
6. новембар 2013
Страна 234 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
24
24
24
24
240040
240041
240042
240043
sheets [textile]
shrouds
flags [not of paper]
bunting
24
24
24
24
240044
240045
240046
240047
drugget
eiderdowns [down coverlets]
elastic woven material
curtain holders of textile material
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240048
240049
240049
240050
240051
240052
240053
240054
240054
240055
240056
240057
чаршави [текстилни]
застори
заставе [које нису од папира]
тканина за заставе и украсне
заставице
полувунена тканина
прекривачи за кревет од перја, паперја
еластични ткани материјал
држачи завеса од текстилних
материјала
крпе за брисање стакла
нацртана платна за вез
исцртана платна за вез
фланел [тканине]
фланел за хигијенске потребе
фриз [чупава тканина од вуне]
газа
порхет, груба памучна тканина
јака памучна тканина за завесе
рукавице за прање
газа [тканина]
гумирано платно, које није за
канцеларијску употребу
сукно од коњске длаке [за џакове]
прекривачи за намештај
[непричвршћени]
прекривачи за намештај,
непричвршћени
свилене тканине за штампање шара,
мустри
штампане памучне тканине
жерсеј
платно од јуте
вунена влакна
вунене тканине
24
24
glass-cloth
traced cloth for embroidery
traced cloths for embroidery
flannel [fabric]
sanitary flannel
frieze [cloth]
cheese cloth
fustian
dimity
washing mitts
gauze [cloth]
gummed cloth, other than for
stationery
240058 haircloth [sackcloth]
240059 covers [loose] for furniture
24
240059 loose covers for furniture
24
240060 silk fabrics for printing patterns
24
24
24
24
24
240061
240062
240063
240064
240064
6. новембар 2013
printed calico cloth
jersey [fabric]
jute fabric
woollen fabric
woollen cloth
Страна 235 од 310
Класа
Број
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240067
240068
240069
240070
240071
240072
240073
240074
240075
240075
240076
240076
240076
240077
240078
240079
240080
240081
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240082
240083
240084
240085
240087
240088
240089
240090
240091
240092
240093
240094
240095
240096
240097
6. новембар 2013
Енглески
Српски
linen cloth
bed linen
diapered linen
table linen, not of paper
household linen
towels of textile
marabouts [cloth]
ticks [mattress covers]
furniture coverings of plastic
coverings of plastic for furniture
table napkins of textile
serviettes of textile
serviettes of textile
moleskin [fabric]
handkerchiefs of textile
mosquito nets
pillowcases
plastic material [substitute for
fabrics]
door curtains
ramie fabric
rayon fabric
curtains of textile or plastic
face towels of textile
silk [cloth]
tulle
esparto fabric
taffeta [cloth]
knitted fabric
net curtains
zephyr [cloth]
calico
coasters [table linen]
table mats [not of paper]
ланене тканине
постељина
платно за пелене
тканине за столове, текстилне
тканине за домаћинство
пешкири од текстила
марабу [тканина]
навлаке [за душеке]
прекривачи за намештај од пластике
прекривачи за намештај, пластични
салвете од текстила, стоне
салвете од текстила, стоне
салвете од текстила
молескин [тканина]
марамице од текстила
мреже за комарце
јастучнице
пластични материјали [замена за
тканине]
завесе за врата
рамија влакна
тканине од вештачке свиле
завесе од текстила или пластике
пешкири за лице од текстила
свилене тканине
тил
тканина од еспарта
тафт [тканина]
плетене тканине
мрежасте завесе
зефир [тканина]
памучне тканине, платно
подметачи [стоно платно]
подметачи за столове [који нису од
папира]
Страна 236 од 310
Класа
Број
24
24
24
24
240098
240099
240100
240101
24
240101
24
240101
24
24
24
24
240102
240103
240103
240104
24
240104 fiberglass fabrics, for textile use
24
24
24
24
240105
240106
240111
240112
filtering materials of textile
printers' blankets of textile
chenille fabric
pillow shams
24
24
24
24
24
24
24
240113
240114
240115
240116
240117
240118
240119
25
25
25
25
25
25
25
250001
250002
250003
250004
250005
250006
250007
place mats of textile
bed blankets
covers for cushions
fabrics for textile use
furniture coverings of textile
fitted toilet lid covers of fabric
shower curtains of textile or
plastic
non-slipping devices for footwear
motorists' clothing
footwear *
bath sandals
bath slippers
stockings
sweat-absorbent stockings
6. новембар 2013
Енглески
Српски
non-woven textile fabrics
bed clothes
sleeping bags [sheeting]
napkins for removing make-up
[cloth]
tissues of textile for removing
make-up
napkins, of cloth, for removing
make-up
labels [cloth]
tapestry [wall hangings], of textile
wall hangings of textile
fibreglass fabrics for textile use
неткана текстилна влакна
прекривачи за кревете
вреће за спавање [чаршави]
убруси за уклањање шминке [тканина]
убруси од тканине за уклањање
шминке
марамице од текстила за уклањање
шминке
етикете од платна
таписерија [зидна] од текстила
зидна таписерија од текстила
тканине од фибергласа за текстилну
употребу
тканине од фибергласа за текстилну
употребу
материјал за филтрирање од текстила
текстилни прекривачи за штампаче
материјал за баршунасте ресе
декоративна тканина за постељину,
замена за јастук
отирачи од текстила
ћебад за кревете
прекривачи за јастуке
тканине за текстилну употребу
прекривачи за намештај од текстила
пресвлаке за тоалетне даске
туш завесе од текстила или пластике
додаци за обућу против клизања
одећа за моторциклисте
обућа
сандале за купатило
папуче за купатило
женске чарапе
чарапе против знојења
Страна 237 од 310
Класа
Број
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250008
250009
250010
250010
250011
250012
250013
250014
250015
250016
250017
250018
250018
250019
250020
250020
250021
250022
250023
250023
250024
250025
250026
250026
250026
250027
250028
250030
250031
250032
250033
250034
250035
250036
6. новембар 2013
Енглески
Српски
heelpieces for stockings
berets
smocks
overalls
boas [necklets]
caps [headwear]
hosiery
boots *
half-boots
tips for footwear
dress shields
suspenders
braces for clothing [suspenders]
lace boots
shoulder wraps
collars [clothing]
collar protectors
camisoles
pants
drawers [clothing]
skull caps
bodices [lingerie]
underwear
underclothing
body linen [garments]
hoods [clothing]
hat frames [skeletons]
cap peaks
belts [clothing]
shawls
dressing gowns
sweaters
chasubles
socks
пете за женске чарапе
беретке
радне блузе, одела
радни комбинезон, одело
бое [женски крзнени оковратници]
капе [за главу]
чарапе и плетена трикотажа
чизме
полу чизме
врхови обуће
штитници за зној испод пазуха
трегери
држачи панталона [трегери]
пертле за чизме
огртачи за рамена, мараме
крагне [одећа]
штитници за крагне
прслуци, грудњаци
панталоне
мушке боксерице
мале капе уз главу
боди [женско рубље]
доњи веш
доњи веш
доњи веш
кабанице [одећа]
оквири за шешире
качкети
каишеви [одећа]
шалови
собни огртачи
џемпери
свештеничко одело за богослужења
кратке чарапе
Страна 238 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
25
25
25
25
25
25
25
250037
250038
250039
250040
250041
250042
250043
sock suspenders
garters
stocking suspenders
boot uppers
inner soles
shirts
shirt fronts
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250044
250045
250046
250047
250048
250049
250050
250051
250052
250053
250054
250054
250054
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250055
250056
250057
250058
250059
250060
250061
250062
250062
250063
250064
250065
250066
short-sleeve shirts
clothing *
hats
headgear for wear
fittings of metal for footwear
furs [clothing]
detachable collars
tights
wet suits for water-skiing
combinations [clothing]
anti-sweat underwear
anti-sweat underclothing
sweat-absorbent underclothing
[underwear]
corselets
suits
ready-made clothing
babies' pants [clothing]
ear muffs [clothing]
neckties
footwear uppers
spats
gaiters
breeches for wear
trousers
cyclists' clothing
outerclothing
држачи чарапа
подвезице
подвезице за чарапе
горњи делови чизама
унутрашњи ђонови
блузе, кошуље
јакна или кошуља од платна или
сержа за морнаре
кошуље кратких рукава
одећа
шешири
покривала за главу
метални делови за обућу
крзно [одећа]
оковратници који се скидају
женске најлонске чарапе, трико
гумирана одећа за скијање на води
комплети [одећа]
доњи веш против знојења
доњи веш против знојења
доњи веш за упијање зноја [доњи веш]
6. новембар 2013
корсети
одела
готова, конфекцијска одећа
панталоне, гаћице за бебе [одећа]
штитници за уши [одећа]
кравате
горњи делови обуће
камашне, доколенице и назувци
доколенице, камашне
кратке панталоне бермуде
панталоне
бициклистичка одећа
спољна одећа
Страна 239 од 310
Класа
25
25
Број
Енглески
25
25
25
25
25
250067 gloves [clothing]
250068 ready-made linings [parts of
clothing]
250069 scarfs
250069 scarves
250070 sashes for wear
250071 knitwear [clothing]
250072 shirt yokes
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250073
250074
250075
250075
250076
250077
250078
250079
250080
250080
250082
250082
250083
esparto shoes or sandals
fur stoles
football shoes
football boots
top hats
gabardines [clothing]
corsets [underclothing]
girdles
galoshes
goloshes
waistcoats
vests
gaiter straps
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250083
250084
250085
250086
250087
250088
250088
250089
250090
250092
250093
250094
trouser straps
wimples
gymnastic shoes
coats
waterproof clothing
leg warmers
leggings [leg warmers]
jerseys [clothing]
skirts
layettes [clothing]
liveries
singlets
6. новембар 2013
Српски
рукавице [одећа]
конфенцијска постава [делови одеће]
мараме, шалови
шалови, мараме
ешарпе за ношење
плетена одећа [одећа]
везе за кошуље за ношење корпи,
кофа
еспарто ципеле или сандале
крзнени шалови
фудбалске ципеле, копачке
фудбалске чизме
цилиндри
габардени [одећа]
корсети, доње рубље
појасеви и стезници
каљаче
каљаче
прслуци
прслуци
подвезице, гајтани за камашне,
доколенице
бретеле и нараменице за панталоне
калуђерички велови
гимнастичке патике
капути
водоотпорна одећа
грејачи ногу
грејачи за ноге, електрични
жерсеј [одећа]
сукње
опрема за бебе [одећа]
ливреје
поткошуље, мајице
Страна 240 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250094
250095
250095
250096
250097
250098
250099
250100
250100
250101
250102
250103
sports jerseys
wristbands [clothing]
cuffs
aprons [clothing]
muffs [clothing]
maniples
mittens
miters [hats]
mitres [hats]
slippers
pelerines
pelisses
250104
250105
250106
250107
250107
250108
250108
250109
250110
250111
250112
250114
250115
250115
250116
250117
250118
250119
250120
250121
250122
beach clothes
beach shoes
pockets for clothing
jumpers [pullovers]
pullovers
pyjamas
pajamas (Am.)
dresses
wooden shoes
sandals
underpants
brassieres
overcoats
topcoats
heelpieces for footwear
togas
welts for footwear
uniforms
stuff jackets [clothing]
jackets [clothing]
paper clothing
спортске мајице, дресови
манжетне кошуља [одећа]
манжетне
кецеље[одећа]
муфови [одећа]
наручници, свештеничка одећа
рукавице без прстију
митре [бискупске капе]
митре [бискупске капе]
папуче
пелерине
дуги капути са крзненим
оковратником
одећа за плажу
обућа за плажу
џепову за одећу
џемпери [пуловери]
пуловери
пиџаме
пиџаме
хаљине
дрвена обућа, кломпе
сандале
гаће
грудњаци
огртачи, капути
мантили
потпетице за обућу
тоге
кожни обруби за обућу
униформе
пуњене јакне [одећа]
јакне [одећа]
папирна одећа
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6. новембар 2013
Страна 241 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250123
250124
250125
250125
250126
250126
250127
250128
250129
250130
250131
250132
250133
250134
250141
250142
250143
250144
250145
250146
250147
veils [clothing]
bathing caps
bathing trunks
bathing drawers
bathing suits
swimsuits
bath robes
bibs, not of paper
soles for footwear
shoes *
heels
sports shoes
footmuffs, not electrically heated
studs for football boots
boots for sports*
headbands [clothing]
parkas
petticoats
ski boots
slips [undergarments]
teddies [undergarments]
250148
250149
250150
250151
250152
250153
250154
250155
250156
250157
250158
250159
bandanas [neckerchiefs]
clothing for gymnastics
clothing of imitations of leather
clothing of leather
mantillas
masquerade costumes
saris
tee-shirts
turbans
Ascots
shower caps
fishing vests
велови [одећа]
капе за купање
купаће гаће
купаће гаће
одећа за купање
одећа за купање
бадемантили
портикле, које нису од папира
ђонови за обућу
ципеле
потпетице
спортске ципеле
муфови за грејање ногу, неелектрични
крампони за фудбалске копачке
чизме за спортове
врпце за главу [одећа]
винђакне
подсукње
скијашке чизме
слипови, доњи веш
једноделна блуза са гаћицама [женско
доње рубље]
мараме за врат
одећа за гимнастику
одећа од имитације коже
одећа од коже
мантије
костими за маскембале
сари, индијски
мајице
турбани
широке кравате
капе за туширање
рибарски прслуци
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6. новембар 2013
Страна 242 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
250160
250160
250161
250162
250163
250164
250165
250166
250167
250168
250169
250169
250170
belts [clothing]
money belts [clothing]
pocket squares
paper hats [clothing]
sleep masks
skorts
ponchos
sarongs
ski gloves
leggings [trousers]
pinafore dresses
jumper dresses
visors [headwear]
26
26
26
26
26
260001
260002
260003
260004
260005
26
26
26
26
26
26
26
260006
260007
260008
260009
260010
260010
260011
26
26
26
26
26
26
260012
260012
260013
260014
260015
260015
shoe fasteners
needles *
shoemakers' needles
sewing needles
needles for wool combing
machines
binding needles
darning needles
saddlers' needles
knitting needles
fastenings for clothing
dress fastenings
ostrich feathers [clothing
accessories]
corset busks
whalebones for corsets
hair bands
false beards
slides [hair grips]
hair grips [slides]
појасеви [одећа]
појаси за ношење новца [одећа]
џепне марамице
папирни шешири [одећа]
маске за спавање
сукње-панталоне
пончо, одећа
саронг, одећа
рукавице за скијање
хеланке [панталоне]
хаљине без рукава
хаљине на трегере
визири, штитници од сунца
[покривала за главу]
копче за ципеле
игле
обућарске игле
шиваће игле
игле за машине за чешљање вуне
6. новембар 2013
игле за везење
игле за крпљење
седларске игле
игле за плетење
копче за одећу
копче за одећу
нојево перје [додатак одећи]
кости за стезнике
рибље кости за корсете
траке за косу
вештачка брада
укоснице
шнале за косу
Страна 243 од 310
Класа
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Број
Енглески
260016 hat ornaments, not of precious
metal
260018 edgings for clothing
260019 lace for edgings
260020 darning lasts
260021 buttons *
260022 snap fasteners
260023 expanding bands for holding
sleeves
260024 brassards
260024 arm bands [clothing accessories]
260025 reins for guiding children
260026 fastenings for braces
260026 fastenings for suspenders
260027 brooches [clothing accessories]
260028 embroidery
260028 fancy goods [embroidery]
260031 belt clasps
260032 numerals or letters for marking
linen
260032 monogram tabs for marking linen
260033 shoe hooks
260034 shoe laces
260035 shoe ornaments, not of precious
metal
260036 shoe eyelets
260037 chenille [passementerie]
260038 hair ornaments
260039 hair curling pins
260040 barrettes [hair-slides]
260041 hair pins
260042 hair nets
260043 false hair
260044 tresses of hair
6. новембар 2013
Српски
украси за шешире, који нису од
племенитих метала
поруби за одећу
чипке за порубе
калупи за крпљење
дугмад
дрикери
еластичне траке за држање рукава
врпце и траке за рукаве
траке за руке [додатак одећи]
поводци за децу
копче за нараменице
копче за трегере
брошеви [модни детаљ на одећи]
вез
украсна роба [вез]
копче за каишеве
бројеви или слова за обележавање
рубља
монограмске етикете за обележавање
рубља
кукице за ципеле
пертле за ципеле
украси за ципеле, који нису од
племенитих метала
рупице за пертле
баршунасте ресе [позамантерија]
украси за косу
игле за коврџање косе
шнале [укоснице]
шнале за косу
мреже за косу
вештачка коса
праменови косе
Страна 244 од 310
Класа
Број
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
260044
260045
260046
260047
260048
260048
260049
260050
260051
260052
260053
260053
260053
260055
260056
260057
260058
260059
260060
260061
260062
260063
260064
260065
260066
260067
260068
260068
260069
260070
260071
260072
260073
6. новембар 2013
Енглески
Српски
plaited hair
numerals for marking linen
collar supports
cords for clothing
blouse fasteners
dress body fasteners
sewing boxes
sewing thimbles
embroidering crochet hooks
hooks [haberdashery]
zip fasteners
slide fasteners [zippers]
zippers
pin cushions
false hems
festoons [embroidery]
shuttles for making fishing nets
artificial flowers
fringes
artificial fruit
braids
tassels [haberdashery]
trimmings for clothing
artificial garlands
frills [lacework]
woollen laces
pasmenterie
lace trimmings
letters for marking linen
haberdashery *, except thread
mica spangles
false moustaches
eyelets for clothing
плетена коса
бројеви за обележавање рубља
потпорници за крагне
гајтани за одећу
копче за блузе
копче за блузе
прибор за шивење
напрсци за шивење
кукице и игле за вез и штрикање
кукице, копче [галантерија]
рајсфешлуси
рајсфешлуси
рајсфешлуси
јастуче за чиоде
лажни рубови
украсни венци [везени]
чункови за прављење рибарске мреже
вештачко цвеће
ресе
вештачко воће
гајтани
кићанке [галантерија]
украси за одећу
вештачки венци
набори, украси [чипкани]
чипка од вуне
позамантерија
чипкани додаци
слова за обележавање рубља
галантерија, изузев конаца
шљокице од лискуна
лажни бркови
прорези, ушице за одећу
Страна 245 од 310
Класа
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Број
Енглески
260074 birds' feathers [clothing
accessories]
260075 orsedew [trimmings for clothing]
260075 tinsels [trimmings for clothing]
260076 ribbons [haberdashery]
260077 spangles for clothing
260078 needle cushions
260079 wigs
260080 picot [lace]
260081 heat adhesive patches for
repairing textile articles
260082 feathers [clothing accessories]
260083 top-knots [pompoms]
260084 skirt flounces
260085 rosettes [haberdashery]
260086 frills for clothing
260087 zippers for bags
260087 zip fasteners for bags
260088 shoe buckles
260089 toupees
260090 bodkins
260091 needle cases
260092 boxes for needles
260093 silver embroidery
260094 gold embroidery
260095 elastic ribbons
260096 cords for rimming, for clothing
260097 buckles [clothing accessories]
260098 hooks for corsets
260099 wreaths of artificial flowers
260100 pins [other than jewellery, jewelry
(Am.)]
260101 badges for wear, not of precious
metal
6. новембар 2013
Српски
птичије перје [додатак одећи]
бисери [украси на одећи]
шљокице [украси на одећи]
траке [галантерија]
шљокице за одећу
јастуче за игле
перике
пикот [украсна чипка]
закрпе за поправку текстилних
производа које се лепе путем топлоте
перје [додатак одећи]
украсне кићанке [помпони]
карнери на сукњама
розете [галантерија]
набори за одећу
рајсфешлуси за торбе
рајсфешлуси за торбе
шнале за ципеле
тупеи
игле-шила
футроле са иглама
кутије за игле
сребрни вез
златни вез
еластичне траке, ластиши
узице и гајтани за обрубљивање одеће
шнале за каиш [додаци за одећу]
кукице за корсете [стезнике]
венци од вештачког цвећа
шпенадле, игле [које нису накит]
значке за одећу, које нису од
племенитих метала
Страна 246 од 310
Класа
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Број
Енглески
260111 heat adhesive patches for
decoration of textile articles
[haberdashery]
260112 competitors' numbers
260113 ornamental novelty badges
[buttons]
260114 bows for the hair
260115 hair coloring caps
260115 hair colouring caps
260116 hook and pile fastening tapes
260117 prize ribbons
260118 shoulder pads for clothing
260119 trouser clips for cyclists
260120 tapes for curtain headings
260121 hair curling papers
260122 rug hooks
260123 beads other than for making
jewelry
260124 bobbins for retaining embroidery
floss or wool [not parts of
machines]
260125 hair extensions
260126 human hair
260127 hair-curlers, other than hand
implements
260128 appliqués [haberdashery]
260129 artificial plants
270001 bath mats
270002 floor coverings
270003 artificial turf
270004 gymnasium mats
270004 gymnastic mats
270006 mats *
270007 wallpaper
270008 door mats
270009 reed mats
6. новембар 2013
Српски
апликације за украшавање текстилних
производа које се лепе топлотом
[галантерија]
такмичарски бројеви
значке украсни новитети [дугмад]
пантљике за косу
капе за фарбање косе
капе за бојење косе
траке за причвршћивање, чичак траке
траке за медаље
нараменице за одећу
панталоне за бициклисте
траке за завесе
папир за увијање косе
кукице за израду тепиха
перлице, не за израду накита
калеми за конац за везење [нису
делови машина]
продужеци косе
људска коса
увијачи косе [виклери], који нису
ручни прибор
апликације [позамантерија]
вештачке биљке
простирке за купатила
прекривачи за подове
вештачки травњаци
подлоге за вежбаонице
гимнастичке струњаче
простирке, отирачи
тапете
отирачи за врата
сламне простирке
Страна 247 од 310
Класа
Број
27
27
27
27
27
27
27
270010
270010
270011
270011
270012
270013
270013
27
27
27
27
270014
270015
270016
270017
27
28
28
28
28
28
28
270018
280001
280002
280003
280004
280005
280006
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280007
280008
280009
280010
280011
280012
280013
280014
280015
28
28
28
28
280016
280017
280019
280020
6. новембар 2013
Енглески
Српски
carpets for automobiles
automobile carpets
carpets
rugs*
non-slip mats
wall hangings, not of textile
tapestry [wall hangings], not of
textile
linoleum
carpet underlay
vinyl floor coverings
mats of woven rope for ski slopes
патоснице за аутомобиле
подне простирке за аутомобиле
теписи
теписи, ћилими
неклизајуче простирке
зидне декорације, нетекстилне
таписерије [зидне декорације],
нетекстилне
линолеум
подметачи за тепихе
покривачи за подове од винила
простирке ткане од конопца за
скијашке стазе
текстилне тапете
мехурови, мембране лопти за играње
вештачки мамци за риболов
каписле за пиштоље [играчке]
играчке за кућне љубимце
игре са обручима
божићне јелке од синтетичких
материјала
лукови за стреличарство
стреличарски прибор
ивице скија
љуљашке
лопте за игру
балони за игру
одбојници за билијарски сто
коњи за љуљање
рукавице за борбу [опрема за игру]
textile wallpaper
bladders of balls for games
artificial fishing bait
caps for pistols [toys]
toys for domestic pets
ring games
Christmas trees of synthetic
material
bows for archery
archery implements
edges of skis
swings
balls for games
play balloons
billiard table cushions
rocking horses
batting gloves [accessories for
games]
dolls' feeding bottles
stationary exercise bicycles
billiard balls
chalk for billiard cues
флашице за лутке
собни бицикли за вежбање
лопте за билијар
креда за билијарске штапове
Страна 248 од 310
Класа
Број
28
28
28
28
28
28
28
280021
280022
280023
280024
280025
280026
280027
28
28
280027 explosive bonbons [Christmas
crackers]
280028 skating boots with skates attached
280029 candle holders for Christmas trees
280030 playing balls
280031 bowling apparatus and machinery
280032 boxing gloves
280033 gut for rackets
280034 golf clubs
280035 rods for fishing
280036 kites
280037 kite reels
280038 targets
280039 bells for Christmas trees
280040 counters [discs] for games
280041 building games
280042 strings for rackets
280043 machines for physical exercises
280044 body rehabilitation apparatus
280044 body-building apparatus
280044 body-training apparatus
280045 novelties for parties, dances [party
favors, favours]
280046 shin guards [sports articles]
28
28
280047 cricket bags
280048 hockey sticks
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
6. новембар 2013
Енглески
Српски
billiard markers
skittles
marbles for games
toys
building blocks [toys]
bob-sleighs
cosaques [toy fireworks]
билијарска креда
чуњеви
кликери за игру
играчке
коцке [играчке]
боб санке
прскајуће бомбоне за новогодишње
јелке
праскаве бомбоне [божићне]
сличуге са уграђеним сечивом
држачи свећа за новогодишње јелке
лопте за играње
апарати и машине за куглање
боксерске рукавице
нит за жице рекета
штапови за голф
штапови за пецање
змајеви
намотаји за змајеве
мете
звона за божићне јелке
жетони за игре
игре грађења
жице за рекете
машине за физичке вежбе
справе за рехабилитацију тела
справе за боди-билдинг
справе за физичко вежбање
новитети за забаве и плесове
штитници за потколенице [спортска
опрема]
торбе за крикет
хокејашки штапови
Страна 249 од 310
Класа
Број
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280049
280049
280050
280051
280051
280052
280054
280055
280056
280057
280057
280058
280059
дама [игра]
даме [игра]
коцкице
справе за вежбање [развлачење]
справе за истезање груди [вежбање]
дискови за спорт
домине
шах
шаховске табле
табле за игру даме
табле за игру даме
пиштољи играчке
ролери за собне бицикле за вежбање
28
28
28
checkers [games]
draughts [games]
dice
exercisers [expanders]
chest expanders [exercisers]
discuses for sports
dominoes
chess games
chessboards
checkerboards
draughtboards
toy pistols
rollers for stationary exercise
bicycles
280060 landing nets for anglers
280061 golf bags, with or without wheels
280062 practical jokes [novelties]
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280063
280064
280065
280066
280067
280069
280070
280071
280072
280074
280075
280075
280076
280077
280078
280078
280079
мреже са дршком за риболов
торбе за голф, са или без точкова
шаљиви предмети за забаву
[новитети]
восак за скије
спортске мреже
тениске мреже
скијашки везови
пикадо
пловци за риболов
столови за стони фудбал
харпуни [спортска опрема]
рукавице за игру
чаше за мешање коцки
тегови
гимнастички тегови
удице за риболов
звечке [играчке]
салонске игре
друштвене игре
игре
6. новембар 2013
Енглески
wax for skis
nets for sports
tennis nets
ski bindings
darts
floats for fishing
tables for indoor football
harpoon guns [sports articles]
gloves for games
cups for dice
bar-bells
dumb-bells
fish hooks
rattles [playthings]
parlor games
parlour games
games *
Српски
Страна 250 од 310
Класа
Број
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280080
280081
280081
280082
280082
280083
280084
280085
280086
280087
280087
280088
280089
280090
280091
280092
280093
280093
280094
280095
280096
280097
280098
280099
280100
280101
280102
280103
280104
280105
280106
280106
280107
280108
6. новембар 2013
Енглески
Српски
clay pigeon traps
rackets
bats for games
lures for hunting or fishing
decoys for hunting or fishing
fishing tackle
lines for fishing
dolls' beds
dolls' houses
puppets
marionettes
dolls
theatrical masks
toy masks
scale model vehicles
reels for fishing
flippers for swimming
swimming webs [flippers]
creels [fishing traps]
swimming pools [play articles]
artificial snow for Christmas trees
quoits
roller skates
ice skates
seal skins [coverings for skis]
clay pigeons [targets]
surf boards
dolls' clothes
dolls' rooms
conjuring apparatus
skittles [games]
ninepins
gut for fishing
scrapers for skis
клопке за глинене голубове
рекети
штапови за игре
мамци за лов или риболов
мамци за лов или риболов
прибор за пецање
канапи за пецање
кревети за лутке
кућице за лутке
лутке за руку
марионете [лутке на концу]
лутке
позоришне маске
маске играчке
смањени модели возила
калемови за пецање
пераја за пливање
пераја за пливање
врше [риболовачке замке]
базени за пливање [за игру]
вештачки снег за божићне јелке
алке [игра набацивања колута о клин]
ролшуе [котураљке]
клизаљке
фокина кожа [за облагање скија]
глинени голубови [мете]
даске за сурфовање
одећа за лутке
собе за лутке
мађионичарски прибор
чуњеви [игре]
чуњеви за куглање
конац, најлон за пецање
стругачи за скије
Страна 251 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280109
280110
280111
280112
280113
280114
280115
280116
280117
280118
280118
280119
облоге за скије
скије
столови за стони тенис
чигре [играчке]
санке [спортска опрема]
триктрак игре
скутери [играчке]
лоптице за бадминтон
ваздушни пиштољи [играчке]
детонирајуће каписле [играчке]
детонирајуће каписле [играчке]
украси за новогодишњу јелку, изузев
светлећих предмета и посластица
280120
280121
280122
280123
280124
sole coverings for skis
skis
tables for table tennis
spinning tops [toys]
sleighs [sports articles]
backgammon games
scooters [toys]
shuttlecocks
air pistols [toys]
detonating caps [toys]
percussion caps [toys]
ornaments for Christmas trees,
except illumination articles and
confectionery
Christmas tree stands
billiard cues
billiard cue tips
billiard tables
coin-operated billiard tables
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
280125
280126
280127
280128
280129
280130
280131
280132
280132
280141
280142
280143
surf skis
sailboards
hang gliders
apparatus for games
appliances for gymnastics
fencing weapons
fencing masks
fencing gloves
fencing gauntlets
baseball gloves
climbers' harness
elbow guards [sports articles]
28
280144 knee guards [sports articles]
6. новембар 2013
постоља за божићну јелку
билијарски штапови
врхови билијарских штапова
билијарски столови
билијарски столови, који се покрећу
кованим новцем
скије за сурфовање
даске за једрење
делтаплани
апарати за игре
прибор за гимнастику
оружје за мачевање
маске за мачевање
рукавице за мачевање
рукавице за мачевање
бејзбол рукавице
планинарска опрема
штитници за зглобове [спортска
опрема]
штитници за колена [спортска
опрема]
Страна 252 од 310
Класа
28
28
28
Број
Енглески
28
28
28
28
28
28
28
280145 mobiles [toys]
280146 paragliders
280147 protective paddings [parts of
sports suits]
280148 skateboards
280149 slides [playthings]
280150 spring boards [sporting articles]
280151 teddy bears
280152 waterskis
280153 golf gloves
280154 bite indicators [fishing tackle]
28
280155 bite sensors [fishing tackle]
28
28
280156 board games
280157 fairground ride apparatus
28
28
28
28
28
280158
280159
280160
280161
280162
flying discs [toys]
horseshoe games
mah-jong
plush toys
soap bubbles [toys]
28
28
28
28
280163
280164
280165
280166
28
28
28
28
28
280167
280168
280169
280170
280171
28
280172
toy vehicles
twirling batons
butterfly nets
bags especially designed for skis
and surfboards
harness for sailboards
jigsaw puzzles
masts for sailboards
paintball guns [sports apparatus]
paintballs [ammunition for
paintball guns] [sports apparatus]
surfboard leashes
6. новембар 2013
Српски
собни висећи украси [играчке]
параглајдери
заштитни јастучићи [делови спортске
опреме]
скејтборд
тобогани [играчке]
одскочне даске [спортска опрема]
медведићи играчке
скије за воду
рукавице за голф
индикатори за загрижај [риболовачки
прибор]
сензори за загрижај [риболовачки
прибор]
игре на табли
апарати за јахање у забавним
парковима
летећи дискови [играчке]
игре са потковицама
кинеске домине
плишане играчке
дувалице за прављење мехура од
сапунице [играчке]
возила играчке
чигре
мреже за лептире
навлаке специјално дизајниране за
скије и даске за скијање
појасеви за даске с једром
пазле
јарболи за даске с једром
пиштољи с бојом [спортска опрема]
муниција за пиштоље с бојом
[спортска опрема]
ремени за даске за сурфовање
Страна 253 од 310
Класа
Број
Енглески
апаратура за избацивање тениских
лоптица
starting blocks for sports
стартни блокови за спортове
snow globes
стаклене кугле са снегом
weight lifting belts [sports articles] појасеви за дизаче тегова [спортска
опрема]
body boards
даске за сурфовање на стомаку
bingo cards
бинго картице
divot repair tools [golf
направа за поравнавање земље
accessories]
[прибор за голф]
pitch mark repair tools [golf
направа за стављање на место бусена
accessories]
траве у голфу [прибор за голф]
hunting game calls
вабилице, ловачка опрема
roulette wheels
точак за рулет
in-line roller skates
ролери
piñatas
пињата
punching bags
боксерски џакови
radio-controlled toy vehicles
играчке возила на даљинско
управљање
смола за атлетичаре
rosin used by athletes
snowshoes
крпље за снег
sling shots [sports articles]
праћке [спортска опрема]
amusement machines, automatic
машине за забаву, аутоматске и на
and coin-operated
претходно плаћање
kaleidoscopes
калеидоскопи
playing cards
карте за игру
confette
конфете
electronic targets
електорнске мете
scent lures for hunting or fishing
мирисни мамци за лов или риболов
camouflage screens [sports
камуфлажне мреже [спортска опрема]
articles]
men’s athletic supporters [sports
мушки атлетски суспензори
articles]
[спортска опрема]
snowboards
даске за скијање
scale model kits [toys]
макете [играчке]
pachinkos
пачинко [механичке игре]
28
280173 tennis ball throwing apparatus
28
28
28
280174
280175
280176
28
28
28
280177
280178
280179
28
280179
28
28
28
28
28
28
280180
280181
280182
280183
280184
280185
28
28
28
28
280186
280187
280188
280189
28
28
28
28
28
28
280190
280191
280192
280193
280194
280195
28
280196
28
28
28
280197
280198
280199
6. новембар 2013
Српски
Страна 254 од 310
Класа
28
Број
Енглески
28
28
29
280201 ascenders [mountaineering
equipment]
280202 gaming machines for gambling
280203 slot machines [gaming machines]
280204 paper party hats
280205 swimming kick boards
280206 chips for gambling
280207 scratch cards for playing lottery
games
280208 stuffed toys
280209 trampolines
280210 poles for pole vaulting
280211 floats for bathing and swimming
280211 water wings
280212 swimming belts
280213 swimming jackets
280214 video game machines
280215 portable games with liquid crystal
displays
280216 arcade video game machines
280217 controllers for game consoles
290001 albumen for culinary purposes
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290002
290003
290005
290006
290007
290008
290009
290009
290010
290011
290012
290013
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
6. новембар 2013
seaweed extracts for food
gelatine*
edible fats
anchovy
peanut butter
butter
cocoa butter
chocolate nut butter
coconut butter
buttercream
white of eggs
black pudding [blood sausage]
Српски
справе за пењање [опрема за
планинарење]
апарати за игре на срећу
слот машине [машине за игре]
папирни шешири за забаве
даске за пливање
чипови за игре на срећу
картице за гребање за игре на срећу
пуњене играчке
трамболине
мотке за скокове с мотком
пловци за купање и пливање
пловци за воду
појасеви за пливање
одела за пливање
машине за видео игре
преносиве видео игре са дисплејом од
тачних кристала
апарати за аркадне видео игре
контролери за конзоле за игру
албумен, беланчевине, за кулинарске
намене
екстракти алги за исхрану
желатин*
јестиве масти
сарделе
кикирики путер
путер
какао путер
маслац од какаа
кокосов путер
путер крем
беланце од јаја
крваве кобасице
Страна 255 од 310
Класа
Број
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290013
290013
290014
290014
290015
290016
290017
290018
290019
290019
290020
290021
290022
290022
290023
290023
290024
290025
290026
290027
290028
290029
290030
290031
290032
290033
290034
290035
290035
290036
290037
290038
290039
290040
6. новембар 2013
Енглески
Српски
black pudding
blood sausage
broth
bouillon
preparations for making bouillon
caviar
fruit, preserved
charcuterie
potato crisps
potato chips
sauerkraut
coconut, desiccated
rape oil for food
colza oil for food
bouillon concentrates
broth concentrates
jams
frozen fruits
soups
raisins
gherkins
vegetables, preserved
vegetables, cooked
vegetables, dried
edible oils
cream [dairy products]
cheese
frosted fruits
crystallized fruits
croquettes
crustaceans, not live
dates
milk
crayfish, not live
крвавица
крвавица
говеђа супа
говеђа супа, буљон
препарати за прављење бујона
кавијар
воће, конзервисано
сухомеснати производи
листићи од кромпира
чипс од кромпира
кисели купус
кокос, осушени
уље репице за исхрану
репино уље за исхрану
концентрати за буљон
концентрати за говеђу супу
џемови
залеђено воће
супе
суво грожђе
краставчићи
конзервисано поврће
кувано поврће
сушено поврће
јестива уља
павлака [млечни производ]
сир
смрзнуто воће
кристализовано воће
крокети
љускари, који нису живи
урме
млеко
рак, који није жив
Страна 256 од 310
Класа
Број
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290041
290042
290043
290044
290045
290046
290047
290048
290049
290050
290051
290052
290053
29
290054
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290055
290057
290058
290058
290059
290060
290061
290062
290063
290064
290065
290065
290066
290067
290068
290070
290070
290071
290071
6. новембар 2013
Енглески
Српски
fish fillets
rennet
fruit, stewed
fruit jellies
fruit pulp
meat
fish, not live
jellies for food
meat jellies
game, dead
ginger jam
soya beans, preserved, for food
fatty substances for the
manufacture of edible fats
fat-containing mixtures for bread
slices
herrings
lobsters, not live
maize oil
corn oil
palm kernel oil for food
sesame oil
oysters, not live
isinglass for food
ham
yolk of eggs
yoghurt
yogurt
vegetable soup preparations
vegetable juices for cooking
meat extracts
kephir [milk beverage]
kefir [milk beverage]
koumiss [kumiss] [milk beverage]
kumys [kumyss] [milk beverage]
рибљи филети
сириште, сирило
воће, кувано
воћни желе
воћна пулпа
месо
риба, која није жива
желе за исхрану
желе од меса
дивљач, која није жива
ђумбиров џем
конзервисана соја, за исхрану
масне супстанце за производњу
јестиве масти
смеше које садрже маст за кришке
хлеба
харинге
јастози, који нису живи
кукурузно уље
кукурузно уље
уље палминог језгра за исхрану
сусамово уље
остриге, које нису живе
рибљи желатин за исхрану
шунка
жуманце од јаја
јогурт
јогурт
препарати за супу од поврћа
сокови од поврћа за кување
месне прерађевине
кефир [пиће од млека]
кефир [пиће од млека]
кумис [пиће од млека]
кумис [пиће од млека]
Страна 257 од 310
Класа
29
Број
Енглески
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290072 milk beverages, milk
predominating
290073 whey
290074 milk products
290075 spiny lobsters, not live
290076 bacon
290077 lentils, preserved
290078 margarine
290079 marmalade
290081 animal marrow for food
290082 shellfish, not live
290083 mussels, not live
290084 palm oil for food
290085 nuts, prepared
290086 eggs *
290087 powdered eggs
290088 liver pâté
290088 liver pastes
290089 onions, preserved
290090 olives, preserved
290091 olive oil for food
290092 bone oil, edible
290093 pectin for culinary purposes
290094 piccalilli
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290095
290096
290097
290098
290099
290101
290102
290103
290104
290106
6. новембар 2013
pickles
peas, preserved
sausages
salted meats
preparations for making soup
tomato purée
vegetable salads
lard for food
fruit salads
sardines
Српски
напици од млека, у којима млеко
преовлађује
сурутка
производи од млека
бодљикави јастог, који није жив
сланина
конзервисано сочиво
маргарин
мермелада
животињска мождина, срж, за исхрану
шкољке, љускари, који нису живи
шкољке, које нису живе
палмино уље за исхрану
прерађен орах
јаја
јаја у праху
јетрена паштета
јетрена паштета
лук, конзервисан
маслине, конзервисане
маслиново уље за исхрану
јестиво уље од костију
пектин за кулинарске намене
пикалили, кисело сецкано поврће,
сенф и љути зачини
кисели краставац
грашак, конзервирани
кобасице
усољено месо
састојци за припремање супе
парадајз пире
салате од поврћа
маст за исхрану
салате од воћа
сардине
Страна 258 од 310
Класа
Број
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290107
290108
290109
290110
290111
290112
290113
290114
290115
290116
290117
290118
290120
290121
290122
290123
290124
290125
290125
290131
290132
290133
290134
290135
290136
290137
290138
290139
290140
290141
290142
290143
290144
290145
6. новембар 2013
Енглески
Српски
salmon
suet for food
tuna fish
tomato juice for cooking
sunflower oil for food
tripe
truffles, preserved
poultry, not live
fruit peel
alginates for culinary purposes
almonds, ground
peanuts, processed
mushrooms, preserved
coconut fat
coconut oil
beans, preserved
liver
food products made from fish
foods prepared from fish
fruit chips
clams [not live]
fruit preserved in alcohol
pollen prepared as foodstuff
prawns, not live
fish, preserved
meat, preserved
shrimps, not live
snail eggs for consumption
tofu
whipped cream
pork
edible birds' nests
fish, tinned [canned (Am.)]
fish meal for human consumption
лосос
бубрежни лој за исхрану
туњевина
сок од парадајза за кување
сунцокретово уље за исхрану
шкембићи
конзервисана гомољика, тартуф
живина, која није жива
кора од воћа
алгинати за кулинарске намене
млевени бадем
прерађени кикирики
конзервисане печурке
кокосова маст
кокосово уље
конзервисан пасуљ
јетра
прехрамбени производи од рибе
намирнице од рибе
воћни чипс
клем шкољка [која није жива]
воће конзервисан у алкохолу
полен припремљен као храна
шкампи, рачићи, који нису живи
конзервисана риба
конзервисано месо
морски рачићи, који нису живи
јаја пужева за јело
тофу
мућена павлака, шлаг
свињетина
јестива птичја гнезда
риба у конзерви
рибље брашно за људску исхрану
Страна 259 од 310
Класа
Број
29
29
29
29
29
29
290146
290147
290148
290149
290150
290151
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290152
290153
290154
290155
290156
290157
290158
290158
290159
290160
290161
290162
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
290163
290164
290165
290166
290167
290168
290169
290170
290171
290172
29
29
29
Енглески
Српски
fruits, tinned [canned (Am.)]
meat, tinned [canned (Am.)]
potato fritters
salted fish
sea-cucumbers, not live
silkworm chrysalis, for human
consumption
vegetables, tinned [canned (Am.)]
saussages in batter
potato flakes
apple purée
cranberry sauce [compote]
tahini [sesame seed paste]
hummus [chickpea paste]
hummus
toasted laver
fruit-based snack food
curd
kimchi [fermented vegetable dish]
воће у конзерви
месо у конзерви
уштипци, крофне од кромпира
усољена риба
морски краставац, који није жив
чауре свилене бубе, за људску исхрану
soya milk [milk substitute]
milk shakes
ajvar [preserved peppers]
processed sunflower seeds
fish mousses
non-alcoholic egg nog
vegetable mousses
processed fish spawn
processed seeds
aloe vera prepared for human
consumption
290173 preserved garlic
290174 albumin milk
290174 protein milk
6. новембар 2013
поврће у конзерви
паниране кобасице
пахуљице од кромпира
пире од јабука
сос од бруснице [компот]
тахини [намаз од сусама]
хумус [намаз од леблебија]
хумус
ловор препечен за јело
грицкалице на бази воћа
кисело млеко
кимчи [јело од ферментисаног
поврћа]
сојино млеко [замена за млеко]
милк шејк
ајвар [конзервисана паприка]
обрађене сунцокретове семенке
рибљи мусеви
безалкохолни пунч од жуманаца
мусеви од поврћа
обрађена рибља икра
обрађене семенке
алое вера за људску исхрану
конзервисан бели лук
протеинско млеко
протеинско млеко
Страна 260 од 310
Класа
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Број
Енглески
Српски
уље од семена лана за кулинарске
намене
уље од лана за кулинарске намене
290175 linseed oil for culinary purposes
290176 low-fat potato chips
нискокалорични чипс од кромпира
лецитин за кулинарске намене
290177 lecithin for culinary purposes
млечни ферменти за кулинарске
290178 milk ferments for culinary
purposes
намене
компоти
290179 compotes
кондезовано млеко
290180 condensed milk
сметана [кисела павлака]
290181 smetana [sour cream]
290182 ryazhenka [fermented baked milk] раженка [ферментисано печено
млеко]
290183 prostokvasha [soured milk]
ферментисано млеко
алге [зачин]
300002 seaweed [condiment]
тестенина
300003 pasta
прехрамбена тестенина
300003 farinaceous food pastes
300004 almond paste
бадемово тесто
семе аниса
300006 aniseed
семе звездастог аниса
300007 star aniseed
кондиторски производи за
300008 confectionery for decorating
Christmas trees
украшавање новогодишње јелке
немедицински биљни чајеви
300009 infusions, not medicinal
ароме за кафу
300010 coffee flavorings [flavourings]
ароматични додаци за храну
300011 aromatic preparations for food
додаци јелима
300012 seasonings
хлеб без квасца
300013 unleavened bread
соли за конзервисање намирница
300014 salt for preserving foodstuffs
двопек
300015 rusks
кекси
300016 cookies
бисквити, суви колачићи
300016 biscuits
сладни бисквити
300017 malt biscuits
слаткиши од пеперминта
300019 peppermint sweets
слаткиши [бомбоне]
300020 sweetmeats [candy]
каша, на бази млека са житарицама, за
300021 gruel, with a milk base, for food
исхрану
290175 flaxseed oil for culinary purposes
6. новембар 2013
Страна 261 од 310
Класа
Број
30
30
30
30
30
30
300022
300023
300024
300026
300027
300028
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300029
300030
300031
300032
300033
300034
300035
300036
300037
300038
300039
300040
300041
300042
300042
300043
300043
300044
300045
30
30
30
300046
300047
300048
30
30
300049
300050
30
300051
6. новембар 2013
Енглески
Српски
waffles
buns
cocoa
coffee
unroasted coffee
vegetal preparations for use as
coffee substitutes
cakes
cinnamon [spice]
capers
caramels [candy]
curry [spice]
cereal preparations
chewing gum*
chicory [coffee substitute]
tea
chocolate
marzipan
cloves [spice]
condiments
confectionery
sugar confectionery
corn flakes
maize flakes
popcorn
preparations for stiffening
whipped cream
ice cream
pancakes
essences for foodstuffs, except
etheric essences and essential oils
cooking salt
thickening agents for cooking
foodstuffs
turmeric for food
вафел производи
слатке земичке, колачићи
какао
кафа
непржена кафа
биљни препарати за употребу као
замена за кафу
колачи
цимет [зачин]
капра
карамеле [бомбоне]
кари [зачин]
препарати од житарица
жвакаћа гума*
цикорија [замена за кафу]
чај
чоколада
марципан
каранфилић [зачин]
зачински додаци
слаткиши
слаткиши од шећера
корнфлекс
кукурузне пахуљице
кокице
препарати за учвршћивање мућене
павлаке, шлага
сладолед
палачинке
есенције за исхрану, изузев етеричних
есенција и есенцијалних уља
кухињска со
додаци за згушњавање хране за
кување
куркума за исхрану
Страна 262 од 310
Класа
Број
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300053
300054
300055
300056
300057
300057
300058
300059
300059
300059
300059
300060
300061
300062
300063
300064
300065
300066
300067
300068
300069
300070
30
300070
30
300070
30
30
30
30
30
30
30
300071
300072
300072
300073
300074
300074
300074
6. новембар 2013
Енглески
Српски
natural sweeteners
spices
gingerbread
allspice
meal *
flour*
bean meal
maize flour
corn meal
maize meal
corn flour
mustard meal
barley meal
soya flour
wheat flour
farinaceous foods
starch for food
ferments for pastes
fondants [confectionery]
petits fours [cakes]
sugar *
flavorings [flavourings], other
than essential oils, for cakes
flavorings, other than essential
oils, for cakes
flavourings, other than essential
oils, for cakes
cake powder
pastry
cake paste
ginger [spice]
binding agents for ice cream
binding agents for edible ices
binding agents for ice cream
[edible ices]
природни заслађивачи
зачини
колачићи од ђумбира
пимент
брашно
брашно
брашно од боба
кукурузно брашно
кукурузно брашно, крупно
крупно
кукурузно брашно
брашно од слачице
јечмено брашно
сојино брашно
пшенично брашно
брашнаста храна
скроб за јело
ферменти за тесто
фондани [слаткиши]
ситни колачи
шећер
ароме за колаче, које нису етерична
уља
ароме за колаче, које нису етерична
уља
ароме за колаче, које нису етерична
уља
прашак за колаче
слатка пецива
тесто за колаче
ђумбир [зачин]
везивни агенси за сладолед
везивни агенси за јестиви лед
везивни агенси за за сладолед
[јестиви лед]
Страна 263 од 310
Класа
Број
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300075
300076
300077
300078
300080
300081
300082
300083
300084
300085
300086
300087
300088
300089
300090
300091
300091
300092
300092
300093
300094
300095
300096
300097
300098
300099
300100
300101
300102
300103
300103
300104
300105
300106
6. новембар 2013
Енглески
Српски
ice, natural or artificial
ice for refreshment
glucose for culinary purposes
gluten prepared as foodstuff
groats for human food
vinegar
ketchup [sauce]
cocoa beverages with milk
coffee beverages with milk
chocolate beverages with milk
leaven
yeast *
sausage binding materials
macaroons [pastry]
macaroni
corn [milled]
maize, milled
maize, roasted
corn [roasted]
bread
maltose
molasses for food
golden syrup
mint for confectionery
honey
flour-milling products
husked barley
mustard
nutmegs
noodles
ribbon vermicelli
pies
crushed barley
sandwiches
лед, природни или вештачки
лед за освежавање
глукоза за кулинарску намену
глутен припремљен као храна
прекрупа за људску исхрану
сирће
кечап [сос]
какао напици са млеком
пића од кафе са млеком
пића од чоколаде са млеком
средства за подизање теста
квасац
материјали за везивање кобасица
колачићи од бадема [слатка пецива]
макарони
млевени кукуруз
кукуруз, млевени
кукуруз, пржени
пржени кукуруз
хлеб
малтоза
меласа за исхрану
златни сируп [шећерни сируп], меласа
ментол за посластице
мед
производи од млевеног брашна
ољуштени јечам
сенф
орашчићи
резанци
танки резанци
пите
млевени јечам
сендвичи
Страна 264 од 310
Класа
Број
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300107
300107
300108
300109
300110
300111
300112
300113
300114
300115
300116
300117
300118
300119
300120
300121
300122
300123
300124
300125
300125
300126
300127
300128
300129
300130
300131
300132
300133
300134
300134
300135
30
Енглески
pastilles [confectionery]
lozenges [confectionery]
pastries
petit-beurre biscuits
bread rolls
peppers [seasonings]
pizzas
pepper
potato flour for food
puddings
pralines
ravioli
liquorice [confectionery]
rice
saffron [seasoning]
sago
sauces [condiments]
celery salt
semolina
sorbets [ices]
sherbets [ices]
spaghetti
tapioca
tapioca flour for food
tarts
vanilla [flavoring] [flavouring]
vanillin [vanilla substitute]
vermicelli [noodles]
meat pies
pasties
pâté [pastries]
meat tenderizers, for household
purposes
300136 edible ices
6. новембар 2013
Српски
пастиле [бомбоне]
пастиле [бомбоне]
пецива
пти-бер кекс
векне хлеба
зачинска паприка
пице
бибер
брашно од кромпира за исхрану
пудинг
пралине
равиоли
слатки корен [слаткиши]
пиринач
шафран [зачин]
саго
сосеви [додаци храни]
целерова со
гриз
шербет [залеђени]
шербет [ледени]
шпагети
тапиока
брашно тапиоке за исхрану
тарт [слатка пита без горње коре]
ванила [арома]
ванилин [замена за ванилу]
резанци за супу
пите од меса
пуњено пециво
паштета [пециво]
омекшивачи за месо, за употребу у
домаћинству
јестиви лед
Страна 265 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
30
30
30
30
30
30
300137
300137
300138
300139
300140
300140
прашак за сладолед
прашак за јестиви лед
слаткиши од бадема
посластице од кикирикија
ароме, које нису етерична уља
ароме, које нису етерична уља
300142
300143
300144
300145
300146
300147
powders for ice cream
powder for edible ices
almond confectionery
peanut confectionery
flavorings, other than essential oils
flavourings, other than essential
oils
flavorings [flavourings], other
than essential oils, for beverages
flavorings, other than essential
oils, for beverages
flavourings, other than essential
oils, for beverages
crushed oats
husked oats
oat-based food
oat flakes
oatmeal
stick liquorice [confectionery]
30
300141
30
300141
30
300141
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300148
300149
300149
300150
300150
300151
300152
300153
300161
300162
300163
300164
300165
300166
300166
beer vinegar
coffee-based beverages
coffee-based beverages
beverages (cocoa-based -)
cocoa-based beverages
chocolate-based beverages
artificial coffee
candy*
chips [cereal products]
chow-chow [condiment]
couscous [semolina]
malt extract for food
malt for human consumption
bee glue*
propolis*
6. новембар 2013
ароме за пића, које нису етерична уља
ароме за пића, које нису етерична уља
ароме за пића, које нису етерична уља
млевени овас
ољуштени овас
храна на бази овса
овсене пахуљице
овсено брашно
штапови од слатког корења
[посластица]
пивско сирће
пића на бази кафе
пића на бази кафе
пића на бази какаоа
пића на бази какаоа
пића на бази чоколаде
замене за кафу
бомбоне*
чипс [производ од житарица]
чау-чау [зачин]
кус-кус [гриз]
сладни екстракти за храну
слад за људску исхрану
прополис [пчелињи производ]*
прополис
Страна 266 од 310
Класа
Број
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300167
300168
300169
300170
300171
300172
300174
300175
300176
300177
300178
300179
300181
300181
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300182
300183
300184
300185
300186
300187
300188
300189
300190
300191
300192
300193
300194
300195
300196
300197
300198
300199
300200
6. новембар 2013
Енглески
Српски
relish [condiment]
royal jelly*
sea water for cooking
sushi
tomato sauce
mayonnaise
crackers
custard
fruit jellies [confectionery]
muesli
rice cakes
soya sauce
frozen yogurt [confectionery ices]
frozen yoghurt [confectionery
ices]
chutneys [condiments]
spring rolls
tacos
tortillas
iced tea
tea-based beverages
dressings for salad
breadcrumbs
tabbouleh
halvah
quiches
meat gravies
soya bean paste [condiment]
cereal-based snack food
rice-based snack food
hominy
hominy grits
baking powder
bicarbonate of soda for cooking
purposes [baking soda]
релиш [додатак јелу]
матични млеч*
морска вода за кување
суши
умак од парадајза
мајонез
крекери
енглески крем
воћни желе [слаткиши]
мусли
колачи од пиринча
умак, сос од соје
смрзнити јогурт [посластичарски]
смрзнити јогурт [посластичарски]
чатни [додатак јелима]
пролећне ролнице
тако
тортиље
ледени чај
напици од чаја
преливи за салату
хлебне мрвице
табуле, либанска салата
алва
киш
сосови за месо [умаци]
паста од соје [додатак јелима]
грицкалице на бази житарица
грицкалице на бази пиринча
сува зрна кукуруза без љуске
кукурузни гриз
прашак за пециво
бикарбона сода за кување
Страна 267 од 310
Класа
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
Број
Енглески
300200 baking soda [bicarbonate of soda
for cooking purposes]
300201 garden herbs, preserved
[seasonings]
300202 noodle-based prepared meals
300203 cake frosting [icing]
300204 chocolate mousses
300205 dessert mousses [confectionery]
300206 fruit coulis [sauces]
300207 marinades
300208 cheeseburgers [sandwiches]
300209 pesto [sauce]
300210 ham glaze
300212 flaxseed for human consumption
300212 linseed for human consumption
300213 wheat germ for human
consumption
300214 high-protein cereal bars
300215 cream of tartar for culinary
purposes
300216 gluten additives for culinary
purposes
300217 pasta sauce
300218 cereal bars
300219 palm sugar
300220 dough
310002 citrus fruit
310003 algae for human or animal
consumption
310003 seaweed for human or animal
consumption
310004 nuts [fruits]
310005 menagerie animals
310006 live animals
310007 animal foodstuffs
6. новембар 2013
Српски
сода бикарбона за кување
конзервисане баштенске траве
[зачини]
готови оброци од резанаца
глазуре за колаче
чоколадни мусеви
десерти у облику муса [слаткиши]
воћни преливи [сосеви]
маринаде
сендвичи са сиром [чизбургери]
песто [сос]
глазуре за шунку
ланено семе за људску исхрану
семе лана за људску исхрану
пшеничне клице за људску исхрану
високопротеинске плочице од
житарица
тартар крем за кување
глутенски додаци за кулинарске
намене
сосови за тестенине
плочице од житарица
палмин шећер
тесто, полупрерађен производ
агруми [јужно воће]
алге за људску или животињску
исхрану
алге за људску или животињску
исхрану
ораси
животињска менажерија
живе животиње
храна за животиње
Страна 268 од 310
Класа
Број
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310008
310009
310010
310011
310011
310012
310013
310014
310015
310016
310017
310018
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310019
310020
310021
310022
310023
310024
310025
310026
310026
310027
310028
310029
310030
310031
310032
310033
310034
310035
310036
310037
310038
6. новембар 2013
Енглески
Српски
trees
Christmas trees
trunks of trees
bushes
shrubs
oats
berries, fresh fruits
salt for cattle
beet
bran
unsawn timber
wood chips for the manufacture of
wood pulp
undressed timber
cocoa beans, raw
sugarcane
locust beans
cereal seeds, unprocessed
mushrooms, fresh
mushroom spawn for propagation
oil cake
cattle cake
chestnuts, fresh
lime for animal forage
chicory roots
chicory [salad]
dog biscuits
lemons, fresh
coconut shell
coconuts
bird food
rape cake for cattle
cucumbers, fresh
hop cones
дрвеће
божићне јелке
стабла дрвећа
жбуње
жбуње
овас [зоб]
бобице, свеже воће
со за стоку
репа
мекиње
нерезано дрвеће
дрвено иверје за производњу дрвене
пулпе
дебла са скинутом кором
кокосов орах, сиров
шећерна трска
рогач
семе житарица, непрерађено
гљиве, свеже
клице печурки за размножавање
уљасте погаче
сточне погаче
кестен, свеж
креч за животињску исхрану
корен цикорије
цикорија [салата]
бисквити за псе
лимун, свеж
љуска кокосовог ораха
кокос
храна за птице
погача од уљане репице за стоку
краставци, свежи
хмељне шишарке
Страна 269 од 310
Класа
Број
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310039
310040
310041
310042
310043
310043
310044
310045
310046
310048
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310049
310050
310052
310052
310053
310054
310055
310056
310057
310058
310059
310060
310060
310060
310061
310062
310063
310063
310064
310065
310066
310067
310068
6. новембар 2013
Енглески
Српски
bran mash for animal consumption
copra
shellfish [live]
vegetables, fresh
marrows
squashes
wreaths of natural flowers
eggs for hatching [fertilised]
straw mulch
distillery waste for animal
consumption
draff
bred stock
animal fattening preparations
livestock fattening preparations
rice meal for forage
beans, fresh
flowers, natural
flowers, dried, for decoration
pollen [raw material]
hay
strengthening animal forage
forage
cattle food
fodder
wheat
fruit, fresh
sod
turf, natural
juniper berries
seed germ for botanical purposes
grains [cereals]
grains for animal consumption
plant seeds
каша од мекиња за исхрану животиња
копра
шкољке [живе]
свеже поврће
тиквице
бундеве, тикве
венци од природног цвећа
јаја за узгој [оплођена]
слама за покривање компоста
отпади од дестилације за животињску
конзумацију
помије
узгајана стока
препарати за товљење животиња
препарати за товљење животиња
брашно од пиринча за сточну исхрану
пасуљ, свеж
цвеће, природно
цвеће, за декорацију, осушено
полен [сировина]
сено
храна за јачање животиња
сточна храна
храна за стоку
сточна храна
пшеница
воће, свеже
травњаци, природни
трава, природна
смрекине бобице
семенске клице за ботаничке сврхе
зрневље [житарице]
семе за животињску конзумацију
биљно семење
Страна 270 од 310
Класа
Број
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310068
310069
310070
310071
310072
310073
310074
310074
310075
310076
310077
310078
310079
310080
310081
310082
310083
310084
310086
310086
310087
310088
310089
310090
310091
310091
310092
310093
310094
310095
310096
310097
310098
310099
6. новембар 2013
Енглески
Српски
grains [seeds]
groats for poultry
garden herbs, fresh
plants
seedlings
hops
kola nuts
cola nuts
lettuce, fresh
lentils, fresh
yeast for animal consumption
rough cork
flax meal [fodder]
products for animal litter
litter peat
maize
maize cake for cattle
malt for brewing and distilling
marc
fruit residue [marc]
hazelnuts
meal for animals
fish spawn
silkworm eggs
bulbs
flower bulbs
onions, fresh vegetables
olives, fresh
oranges
barley *
nettles
cuttle bone for birds
straw litter
straw [forage]
семење
зобена крупица за живину
баштенска трава, свежа
биљке
саднице
хмељ
орах биљке коле
орах биљке коле
зелена салата, свежа
сочиво, свеже
квасац за исхрану животиња
плута, сирова
ланено брашно [сточна храна]
производи за простирке за животиње
тресетне подлошке, простирке
кукуруз
кукурузна сточна погача
слад за врење и дестилацију
воћна пулпа
комина од воћа [воћна пулпа]
лешник
брашно за животиње
рибља икра
јаја свилене бубе
луковице
цветне луковице
лук, свеж
маслине, свеже
поморанџе
јечам
коприва
сипина кост за птице
сламене простирке
слама [сточна храна]
Страна 271 од 310
Класа
Број
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310100
310101
310102
310103
310104
310105
310106
310107
310108
310109
310110
310111
310112
310114
310115
310116
310117
310118
310119
310120
310121
310122
310123
310124
31
31
31
31
31
310125
310126
310127
310128
310129
31
310129
31
310131
6. новембар 2013
Енглески
Српски
palms [leaves of the palm tree]
palm trees
mash for fattening livestock
fish, live
vine plants
pine cones
peppers [plants]
plants, dried, for decoration
leeks, fresh
peas, fresh
potatoes, fresh
preparations for egg laying poultry
stall food for animals
roots for food
grapes, fresh
rhubarb
rose bushes
rye
silkworms
sesame
truffles, fresh
residue in a still after distillation
poultry, live
algarovilla for animal
consumption
almonds [fruits]
peanuts, fresh
peanut meal for animals
peanut cake for animals
by-products of the processing of
cereals, for animal consumption
residual products of cereals for
animal consumption
bagasses of cane [raw material]
палме [лишће палминог дрвета]
дрво палме
каша за товљење стоке
риба, жива
винова лоза
борова шишарка
бибер [биљка]
биљке, сушене, за декорацију
празилук, свеж
грашак, свеж
кромпир, свеж
препарати за живину носиље
стајска храна за животиње
корење за исхрану
грожђе, свеже
рабарбара
жбунови ружа
раж
свилена буба
сусам
тартуфи, свежи
талог након дестилације
живина, жива
алгаровила за животињску исхрану
бадем [воће]
кикирики, свеж
брашно од кикирикија за животиње
погаче од кикирикија за животиње
нус-производи прераде житарица за
исхрану животња
нус-производи прераде житарица за
исхрану животња
остаци након прераде шећерне трске
[сировина]
Страна 272 од 310
Класа
Број
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310132
310133
310134
310135
310136
310137
310138
310139
310140
310141
310142
310143
31
31
31
310144 rice, unprocessed
310145 sea-cucumbers [live]
310146 sanded paper for pets [litter]
31
310147 aromatic sand for pets (litter)
31
31
31
31
31
310148
310149
310150
310150
310151
31
310151
31
310152
32
32
32
32
32
32
320001
320002
320003
320003
320004
320005
6. новембар 2013
Енглески
Српски
fishing bait [live]
crayfish [live]
crustaceans [live]
lobsters [live]
mussels [live]
oysters [live]
pet food
raw barks
spiny lobsters [live]
edible chews for animals
beverages for pets
fish meal for animal consumption
мамци за пецање [живи]
ракови [живи]
љускари [живи]
јастози[живи]
дагње [живе]
остриге [живе]
храна за кућне љубимце
сирова кора дрвета
јастози обични [живи]
храна за преживање за животиње
напитци за кућне љубимце
рибље брашно за животињску
исхрану
пиринач, непрерађен
морски краставци [живи]
папир са песком за кућне љубимце
[простирка]
мирисни песак за кућне љубимце
[простирка]
алое вера биљке
спанаћ, свеж
ланено семе за исхрану животиња
семе лана за исхрану животиња
брашно од семена лана за исхрану
животиња
ланено брашно за исхрану животиња
aloe vera plants
spinach, fresh
flaxseed for animal consumption
linseed for animal consumption
flaxseed meal for animal
consumption
linseed meal for animal
consumption
wheat germ for animal
consumption
non-alcoholic fruit extracts
beer
ginger beer
ginger ale
malt beer
beer wort
пшеничне клице за исхрану животиња
безалкохолни воћни екстракти
пиво
пиво од ђумбира
але пиво од ђумбира
сладно пиво
пивски слад
Страна 273 од 310
Класа
Број
32
32
32
32
32
32
32
32
32
320006
320007
320008
320009
320010
320010
320011
320012
320013
32
32
32
320014
320015
320016
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
320017
320018
320019
320020
320021
320022
320023
320024
320025
320026
320027
320028
320029
320029
320030
320031
320032
320033
32
320034
6. новембар 2013
Енглески
Српски
non-alcoholic fruit juice beverages
whey beverages
preparations for making beverages
essences for making beverages
fruit juices
fruit juice
syrups for beverages
waters [beverages]
preparations for making aerated
water
lithia water
mineral water [beverages]
preparations for making mineral
water
seltzer water
table waters
must
lemonades
extracts of hops for making beer
vegetable juices [beverages]
syrups for lemonade
preparations for making liqueurs
malt wort
grape must [unfermented]
orgeat
soda water
sorbets [beverages]
sherbets [beverages]
tomato juice [beverage]
non-alcoholic beverages
milk of almonds [beverage]
pastilles for effervescing
beverages
powders for effervescing
beverages
безалкохолни воћни напици
пића од сурутке
препарати за прављење напитака
концентрати за прављење напитака
воћни сокови
воћни сокови
сирупи за пића
воде [пића]
препарати за прављење газиране воде
литијум вода
минерална вода [пиће]
препарати за прављење минералне
воде
селтерс вода
стоне воде
шира
лимунаде
екстракти хмеља за производњу пива
сокови од поврћа [пића]
сирупи за лимунаде
препарати за прављење ликера
сладовина
шира [неферментисана]
бадемов сируп
сода вода
шербети [пића]
шербети [пића]
сок од парадајза [пиће]
безалкохолна пића
млеко од бадема [пиће]
пилуле за газирање пића
прашкови за газирање пића
Страна 274 од 310
Класа
32
32
Број
Енглески
32
320035 aerated water
320041 sarsaparilla [non-alcoholic
beverage]
320042 aperitifs, non-alcoholic
320043 cocktails, non-alcoholic
320044 fruit nectars [non-alcoholic]
320045 isotonic beverages
320046 peanut milk [non-alcoholic
beverage]
320047 cider, non-alcoholickvass [nonalcoholic beverage]
320048 kvass [non-alcoholic beverage]
320049 non alcoholic honey-based
beverages
320050 smoothies
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
320051
330001
330002
330003
330004
330005
330006
330007
330007
330008
330009
330010
330011
330012
330013
330014
330015
330016
330016
32
32
32
32
32
32
32
32
6. новембар 2013
aloe vera drinks, non-alcoholic
peppermint liqueurs
fruit extracts, alcoholic
bitters
anise [liqueur]
anisette [liqueur]
aperitifs *
arrack [arak]
arak [arrack]
distilled beverages
cider
cocktails *
curacao
digesters [liqueurs and spirits]
wine
gin
liqueurs
mead [hydromel]
hydromel [mead]
Српски
газирана вода
сарсапарила [безалкохолни напитак]
аперитиви, безалкохолни
коктели, безалкохолни
воћни нектар [безалкохолни]
изотоници
млеко од кикирикија [безалкохолни
напитак]
сок од јабуке, безалкохолни
квас [безалкохолни напитак]
безалкохолни напици на бази меда
смутис [кашасти напици од воћа или
поврћа]
безалкохолна пића од алое вера
ликер од пеперминта
воћни екстракти, алкохолни
битери [горка алкохолна пића]
ликер од аниса
анисет [ликер]
аперитиви
арак
арак
дестилована пића
јабуковача
коктели
куракао
дигестиви [ликери и жестока пића]
вино
џин
ликери
медовина
медовина
Страна 275 од 310
Класа
Број
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
330017
330018
330019
330020
330021
330022
330023
330024
330025
330026
330031
33
33
33
33
330032
330033
330034
330035
33
330036
34
34
340001
340002
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
340003
340004
340005
340006
340007
340008
340009
340010
340011
340012
340013
340014
340015
6. новембар 2013
Енглески
Српски
kirsch
spirits [beverages]
brandy
piquette
perry
sake
whisky
alcoholic essences
alcoholic extracts
alcoholic beverages, except beer
alcoholic beverages containing
fruit
rice alcohol
rum
vodka
pre-mixed alcoholic beverages,
other than beer-based
nira [sugarcane-based alcoholic
beverage]
matches
tips of yellow amber for cigar and
cigarette holders
tobacco
tobacco pouches
cigarette tips
cigarette filters
lighters for smokers
gas containers for cigar lighters
tobacco pipes
books of cigarette papers
absorbent paper for tobacco pipes
chewing tobacco
cigars
cigar cutters
cigar cases
киршч, вишњевача
жестока пића
бренди
пикет
крушковача
саке
виски
алкохолна есенције
алкохолни екстракти
алкохолна пића, изузев пива
алкохолна пића која садрже воће
алкохол од пиринча
рум
водка
помешана алкохолна пића, која нису
на бази пива
нира [алкохолно пиће на бази
шећерне трске]
шибице
усници од ћилибара за мушткле
дуван
кесе за дуван
усници за цигарете
филтери за цигарете
упаљачи за пушаче
резервоари гаса за упаљаче
луле
блокови папира за цигарете
упијајући папир за дуванске луле
дуван за жвакање
цигаре
секачи за цигаре
кутије за цигаре
Страна 276 од 310
Класа
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
Број
Енглески
340016 cigarette cases
340017 cigar holders
340019 cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical
purposes
340020 cigarettes
340021 pocket machines for rolling
cigarettes
340022 cigarette holders
340023 mouthpieces for cigarette holders
340024 cigarette paper
340025 cigarillos
340026 pipe cleaners [for tobacco pipes]
340027 firestones
340028 herbs for smoking *
340030 pipe racks [for tobacco pipes]
340031 match holders
340032 tobacco jars
340033 snuff
340034 snuff boxes
340035 match boxes
340036 ashtrays for smokers
340037 spittoons for tobacco users
340038 humidors
340039 electronic cigarettes
350001 business management assistance
350002 business inquiries
350003 bill-posting
350003 outdoor advertising
350005 import-export agencies
350006 commercial information agencies
350007 cost price analysis
350008 dissemination of advertising
matter
6. новембар 2013
Српски
кутије за цигарете, табакере
држачи цигара
цигарете које садрже замену дувана,
које нису за медицинску употребу
цигарете
џепне машинице за увијање цигарета
муштикле
усници за муштикле
папир за цигарете
цигарилоси
чистачи за дуванске луле
кремени
траве за пушење
сталци за луле
држачи за шибице
посуде за дуван
бурмут
кутије за бурмут
кутије за шибице
пепељаре за пушаче
пљуваонице за пушаче
хјумидори, кутије за чување цигара
електронске цигарете
помоћ у пословном управљању
обавештења о пословима
рекламирање преко плаката
лепљење плаката
агенције за увоз и извоз
агенције за пружање пословних
информација
анализе цена и трошкова
дистрибуција рекламног материјала
Страна 277 од 310
Класа
35
35
35
Број
Енглески
35
35
35
35
350009 photocopying services
350012 employment agencies
350013 office machines and equipment
rental *
350015 accounting
350015 book-keeping
350016 drawing up of statements of
accounts
350017 business auditing
350018 business management and
organization consultancy
350019 personnel management
consultancy
350020 business management consultancy
350021 publicity columns preparation
350022 typing
350023 demonstration of goods
350024 direct mail advertising
350025 commercial or industrial
management assistance
350026 document reproduction
350027 updating of advertising material
350028 distribution of samples
350029 business efficiency expert services
35
35
35
35
35
35
350030
350031
350032
350033
350035
350036
35
350038 publication of publicity texts
35
35
350039 advertising
350039 publicity
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6. новембар 2013
auctioneering
marketing studies
business appraisals
business investigations
publicity material rental
business organization consultancy
Српски
услуге фотокопирања
агенције за запошљавање
изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме
рачуноводство
вођење књига [књиговодство]
израда извода са рачуна
ревизија пословања
пословно управљање и организационо
саветовање
консултације у вези са избором
особља
консултације у пословном управљању
припремање рекламних рубрика
дактилографске услуге
презентација робе
непосредно оглашавање путем поште
помоћ у пословном или
индустријском управљању
умножавање докумената
ажурирање огласних материјала
дистрибуција узорака
стручне услуге о пословној
ефикасности
аукционарство [лицитација]
истраживање тржишта
пословне процене
пословна истраживања
изнајмљивање огласних материјала
консултације у вези са пословним
организовањем
објављивање рекламних текстова,
огласа
оглашавање
рекламирање
Страна 278 од 310
Класа
Број
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
350040
350040
350041
350042
350043
350044
350044
350045
350046
350047
350047
350048
35
Енглески
radio commercials
radio advertising
business research
public relations
shorthand
television advertising
television commercials
transcription
shop window dressing
publicity agencies
advertising agencies
advisory services for business
management
350049 modelling for advertising or sales
promotion
35
35
35
350051 marketing research
350061 computerized file management
350062 professional business consultancy
35
35
350063 economic forecasting
350064 organization of exhibitions for
commercial or advertising
purposes
350065 business information
350066 opinion polling
350067 payroll preparation
350068 personnel recruitment
350069 relocation services for businesses
350070 rental of advertising space
350071 sales promotion for others
350072 secretarial services
350073 tax preparation
350074 telephone answering for
unavailable subscribers
350075 word processing
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6. новембар 2013
Српски
рекламирање на радију
радио рекламирање
истраживања за послове
услуге односа са јавношћу
стенографске услуге
рекламирање преко телевизије
телевизијске рекламе
транскрибовање
уређивање излога
рекламне агенције
рекламне агенције
саветодавне услуге у пословном
управљању
манекенске услуге у циљу
рекламирања или продајних
промоција
маркетиншка истраживања
компјутерско управљање подацима
професионалне пословне
консултације
економске прогнозе
организовање изложби за привредне
или рекламне потребе
пословне информације
испитивање јавног мњења
обрачунавање плата
проналажење особља
услуге пресељења пословног седишта
изнајмљивање огласног простора
промоција продаје за друге
секретарске услуге
обрачун пореза
услуге телефонског одговарања за
одсутне претплатнике
обрада текста
Страна 279 од 310
Класа
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Број
Енглески
350076 arranging newspaper
subscriptions for others
350077 advertising by mail order
350078 business management of hotels
350079 business management of
performing artists
350080 compilation of information into
computer databases
350081 systemization of information into
computer databases
350082 organization of trade fairs for
commercial or advertising
purposes
350083 rental of photocopying machines
350084 on-line advertising on a computer
network
350085 procurement services for others
[purchasing goods and services
for other businesses]
350086 data search in computer files for
others
35
350087 rental of advertising time on
communication media
35
35
35
350088 news clipping services
350089 rental of vending machines
350090 psychological testing for the
selection of personnel
350091 price comparison services
350092 presentation of goods on
communication media, for retail
purposes
350093 commercial information and
advice for consumers [consumer
advice shop]
35
35
35
6. новембар 2013
Српски
услуге претплате на новине за друге
рекламирање слањем нарудзбеница
пословно управљање хотелима
пословно управљање за сценске
уметнике
прикупљање информација у
компјутерску базу података
системација информација у
компјутерској бази података
организовање сајмова у комерцијалне
или рекламне сврхе
издавање машина за фотокопирање
рекламирање на рачунарској мрежи
услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и пружање
услуга за друге пословне субјекте]
претраживање података у
рачунарским базама података за трећа
лица
изнајмљивање времена за
рекламирање у свим средствима
комуникације
услуге праћења штампе
изнајмљивање аутомата за продају
психолошко тестирање за избор
запослених
услуге поређења цена
презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху
продаје на мало
пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима [центар за
пружање савета потрошачима]
Страна 280 од 310
Класа
35
Број
Енглески
36
350094 arranging subscriptions to
telecommunication services for
others
350095 administrative processing of
purchase orders
350096 commercial administration of the
licensing of the goods and
services of others
350097 outsourcing services [business
assistance]
350098 invoicing
350099 writing of publicity texts
350100 compilation of statistics
350101 layout services for advertising
purposes
350102 sponsorship search
350103 organization of fashion shows for
promotional purposes
350104 production of advertising films
350105 business management of sports
people
350106 marketing
350107 telemarketing services
350108 retail or wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations and medical
supplies
360001 accident insurance underwriting
36
36
36
36
36
36
36
36
360002
360003
360004
360005
360006
360007
360008
360008
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6. новембар 2013
instalment loans
actuarial services
leasing of real estate
brokerage *
credit bureaux
real estate agencies
housing agents
real estate brokers
Српски
договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица
административна обрада наруџбеница
за куповину
комерцијална администрација за
лиценце роба и услуга трећих лица
услуге подуговарања, аутсорсинг
[помоћ у пословању]
фактурисање
писање рекламних текстова
прикупљање статистичких података
услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе
тражење спонзора
организовање модних ревија у
промотивне сврхе
производња рекламних филмова
пословно управљање за спортисте
маркетинг
услуге телемаркетинга
услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинских
производа
осигурање од последица несрећног
случаја
зајмови на рате
услуге актуара
лизинг непокретности
посредовање на берзи
кредитне агенције
агенције за промет некретнина
посредници у трговини некретнинама
агенти за промет некретнина
Страна 281 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
36
36
36
36
36
36
36
360009
360010
360011
360012
360013
360014
360015
debt collection agencies
insurance brokerage
customs brokerage
insurance underwriting
banking
real estate appraisal
charitable fund raising
36
36
36
36
36
36
36
36
36
360016
360017
360017
360017
360018
360018
360018
360019
360020
36
36
36
36
36
36
36
360021
360021
360022
360023
360024
360025
360026
36
36
36
36
36
36
36
36
36
360027
360028
360028
360029
360030
360031
360032
360033
360034
mutual funds
fund investments
capital investments
capital investment
surety services
bail-bonding
guarantees
exchanging money
issuing of travellers' checks
[cheques]
clearing-houses [financial]
clearing [financial]
safe deposit services
organization of collections
loans [financing]
fiscal assessments
financial evaluation [insurance,
banking, real estate]
factoring
fiduciary
trusteeship
financing services
financial management
pawnbrokerage
real estate management
apartment house management
fire insurance underwriting
агенције за наплату дугова
посредовање у осигурању
царинско посредовање
услуге осигурања
банкарске услуге
процена некретнина
прикупљање прилога за добротворне
фондове
инвестициони фондови
фондови за инвестиције
инвестирање капитала
капитална улагања
услуге јемства
давање кауције
давање гаранција
услуге мењачница
издавање путничких чекова
6. новембар 2013
клириншки послови [финансије]
услуге клиринга [финансије]
услуге чувања у сефовима
прикупљање прилога
финансирање зајмова
фискалне процене
финансијске процене [осигурање,
банкарство, некретнине]
факторинг
фидуцијарни послови
услуге повереништва
услуге финансирања
финансиско управљање
услуге залагаоница
управљање непокретностима
управљање стамбеним зградама
осигурање од пожара
Страна 282 од 310
Класа
Број
Енглески
36
36
36
360035 renting of apartments
360035 renting of flats
360036 leasing of farms
36
36
36
36
36
36
36
360038
360039
360040
360041
360042
360042
360043
36
360043 stocks and bonds brokerage
36
36
360044 life insurance underwriting
360045 accommodation bureaux
[apartments]
360046 financial analysis
360051 antique appraisal
360052 art appraisal
360053 check [cheque] verification
360054 financial consultancy
360055 insurance consultancy
360056 credit card services
360057 debit card services
360058 electronic funds transfer
360059 financial information
360060 insurance information
360061 jewellery [jewelry (Am.)]
appraisal
360061 jewellery appraisal
360061 jewelry appraisal
360062 numismatic appraisal
360063 rent collection
360064 stamp appraisal
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
6. новембар 2013
health insurance underwriting
marine insurance underwriting
mortgage banking
savings banks services
hire-purchase financing
lease-purchase financing
securities brokerage
Српски
најам апартмана
издавање станова
издавање у најам пољопривредних
газдинстава
здравствено осигурање
поморско осигурање
банкарске хипотеке
услуге штедионица
финансирање закупа
финансирање лизинга
посредовање у промету са хартијама
од вредности
посредовање у промету акцијама и
обвезницама
осигурање живота
агенције за некретнине [станове]
финансијске анализе
процена антиквитета [старина]
процена уметничких дела
провера чекова
финансијске консултације
консултације о осигурању
услуге кредитних картица
услуге платних картица
електронски пренос средстава
финансијске информације
информације о осигурању
процењивање накита
процењивање накита
процена накита
нумизматичка процена
изнајмљивање збирки
процена поштанских марака
Страна 283 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
36
36
36
36
36
360065
360066
360067
360068
360069
issue of tokens of value
deposits of valuables
stock exchange quotations
issuance of credit cards
rental of offices [real estate]
36
36
36
36
360070
360071
360072
360073
36
360103
36
36
360104
360105
36
360105
36
36
36
36
36
360107
360108
360109
360110
360111
retirement payment services
financial sponsorship
home banking
business liquidation services,
financial
repair costs evaluation [financial
appraisal]
brokerage of carbon credits
financial evaluation of standing
timber
financial valuation of standing
timber
financial evaluation of wool
lending against security
provident fund services
stock brokerage services
debt advisory services
37
37
37
370001 furniture maintenance
370002 photographic apparatus repair
370003 electric appliance installation and
repair
370004 elevator installation and repair
издавање вредносних бонова
депозити драгоцености
нотирање цена на берзи
издавање кредитних картица
издавање пословног простора
[непокретности]
услуге изплате пензија
финансијско спонзорисање
банкарске услуге од куће
услуге пословне ликвидације,
финансијске
процена накнада штете [финансијска
процена]
обавештења о карбон кредитима
финансијска процена непосеченог
дрвета
финанскијско вредновање
непосеченог дрвета
финансијско процењивање вуне
позајмљивање на основу залоге
услуге фондова узајамне помоћи
услуге берзанског посредовања
услуге саветовања у вези са
задуживањем
одржавање намештаја
оправка фотографских апарата
постављање и поправка електричних
уређаја
постављање и поправка дизалица,
лифтова
постављање и поправка лифтова
асфалтирање
одржавање и поправка моторних
возила
прање аутомобила
прање моторних возила
37
37
37
37
37
37
370004 lift installation and repair
370005 asphalting
370006 motor vehicle maintenance and
repair
370007 car wash
370007 motor vehicle wash
6. новембар 2013
Страна 284 од 310
Класа
Број
37
37
37
37
37
370008
370009
370010
370011
370012
37
37
370013 rental of bulldozers
370014 office machines and equipment
installation, maintenance and
repair
370015 fire alarm installation and repair
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
Енглески
Српски
airplane maintenance and repair
cleaning of buildings [interior]
laundering
boiler cleaning and repair
burner maintenance and repair
одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда
прање рубља
чишћење и поправка казана
одржавање и поправка горионика
[пламеника]
изнајмљивање булдожера
постављање, одржавање и оправљање
канцеларијских машина и опреме
370016 burglar alarm installation and
repair
370017 upholstery repair
370018 strong-room maintenance and
repair
370020 rental of construction equipment
370021 shipbuilding
370022 renovation of clothing
370024 heating equipment installation
and repair
370025 shoe repair
370026 chimney sweeping
370027 safe maintenance and repair
370028 air conditioning apparatus
installation and repair
370029 construction *
370030 underwater construction
370031 building construction supervision
370032 clothing repair
370034 leather care, cleaning and repair
370035 kitchen equipment installation
370036 demolition of buildings
370037 rustproofing
370038 disinfecting
6. новембар 2013
уградња и поправка противпожарних
аларма
уградња и поправка противпровалних
аларма
поправка тапацирунга
одржавање и поправка трезора
изнајмљивање грађевинске опреме
бродоградња
обнављање одеће
постављање и поправљање опреме за
грејање
поправка обуће
чишћење димњака
одржавање и поправка сефова
постављање и поправка апарата за
климатизацију
конструисање
конструисање подводних објеката
грађевински надзор
поправка одеће
одржавање, чишћење и поправка коже
постављање кухињске опреме
рушење грађевина
заштита од корозије
дезинфиковање
Страна 285 од 310
Класа
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
Број
Енглески
Српски
бојење и поправка натписа
370040 painting or repair of signs
370041 warehouse construction and repair конструисање и поправљање
складишта
370042 damp-proofing [building]
заштита грађевина од влаге
изоловање објеката
370042 building sealing
изнајмљивање машина за ископавање
370044 rental of excavators
[багера]
прање прозора
370045 window cleaning
поправка и одржавање филмских
370046 film projector repair and
maintenance
пројектора
инсталирање и одржавање пећи
370047 furnace installation and repair
одржавање, чишћење и поправка
370048 fur care, cleaning and repair
крзна
подмазивање возила
370049 vehicle greasing
подмазивање возила
370049 vehicle lubrication [greasing]
подмазивање возила
370049 vehicle lubrication
чишћење одеће
370050 cleaning of clothing
поправка часовника и сатова
370051 clock and watch repair
изградња фабрика
370052 factory construction
370053 irrigation devices installation and постављање и поправка опреме за
repair
наводњавање
изолација грађевина
370054 building insulating
прање возила
370055 vehicle wash
прање веша
370056 washing of linen
прање
370057 washing
инсталирање, одржавање и поправка
370058 machinery installation,
maintenance and repair
машина
зидарство
370059 masonry
рестаурација намештаја
370060 furniture restoration
изградња пристанишних насипа
370061 pier breakwater building
пеглање одеће
370062 pressing of clothing
изградња и одржавање цевовода
370063 pipeline construction and
maintenance
370064 wallpapering
постављање тапета на зидове
облагање тапетама
370064 paper hanging
поправка кишобрана
370065 umbrella repair
6. новембар 2013
Страна 286 од 310
Класа
Број
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
370066
370067
370068
370069
370070
370071
370072
370073
370074
370075
370076
370077
370077
370077
370078
37
37
37
37
37
370079
370080
370081
370082
370083
37
37
37
37
37
37
37
370084
370085
370086
370087
370089
370090
370091
37
37
37
37
37
370092
370093
370101
370102
370103
6. новембар 2013
Енглески
Српски
parasol repair
upholstering
painting, interior and exterior
pumicing
plastering
plumbing
vehicle polishing
pump repair
harbour construction
mending clothing
rat exterminating
retreading of tires
retreading of tires [tyres]
retreading of tyres
freezing equipment installation
and repair
linen ironing
re-tinning
riveting
anti-rust treatment for vehicles
vehicle service stations
оправка сунцобрана
тапацирање
молерске услуге, спољне и унутрашње
глачање плавим каменом
малтерисање
водоинсталатерске услуге
полирање возила
поправка пумпи
изграђа лука, пристаништа
крпљење одеће
истребљење пацова [дератизација]
обнављање гума
обнављање гума за возила
обнављање гума за возила
инсталирање и поправљање расхладне
опреме
пеглање веша
крпљење котлова
закивање
заштита возила од корозије
услуге сервисних станица за возила
[бензинских пумпи]
инсталирање и поправка телефона
одржавање возила
лакирање
чишћење возила
поправка возила
изнајмљивање машина за чишћење
уништавање [истребљење] штеточина,
осим у пољопривреди
прављење и поправка намештаја
монтирање скела
зидарске услуге
чишћење пелена
хемијско чишћење
telephone installation and repair
vehicle maintenance
varnishing
vehicle cleaning
vehicle repair
rental of cleaning machines
vermin exterminating, other than
for agriculture
cabinet making [repair]
scaffolding
bricklaying
diaper cleaning
dry cleaning
Страна 287 од 310
Класа
Број
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
370103
370104
370105
370106
370107
370108
370109
370110
370111
370112
37
370113
37
37
37
37
370113
370113
370114
370115
37
37
370116 installation, maintenance and
repair of computer hardware
370117 interference suppression in
electrical apparatus
370118 rebuilding engines that have been
worn or partially destroyed
370119 rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed
370120 rental of cranes [construction
equipment]
370121 rental of road sweeping machines
37
37
37
37
37
370122
370123
370124
370125
370126
37
37
37
37
6. новембар 2013
Енглески
Српски
drilling of deep oil or gas-wells
construction information
repair information
knife sharpening
mining extraction
quarrying services
road paving
sanding
underwater repair
cleaning of buildings [exterior
surface]
vulcanization of tires [tyres]
[repair]
vulcanization of tires [repair]
vulcanization of tyres [repair]
drilling of wells
building of fair stalls and shops
бушење гасних и нафтних бушотина
информације у вези са изградњом
информације о поправкама
оштрење ножева
вађење руде
услуге вађења камена, каменолома
асфалтирање путева
пескирање
подводне поправке
чишћење зграда [спољних површина]
roofing services
artificial snow-making services
street cleaning
repair of security locks
restoration of works of art
вулканизација гума, поправка
вулканизација гума, поправка
поправка, вулканизација гума
бушење бунара
изградња сајамских штандова и
продавница
инсталација, одржавање и оправка
рачунарске опреме
отклањање сметњи на електричним
апаратима
рестаурација машина, мотора који су
истрошени или делимично уништени
обнављање машина које су истрошене
или делимично уништене
изнајмљивање дизалица [грађевинске
опреме]
изнајмљивање машина за чишћење
путева
услуге поправки кровова
услуге прављења вештачког снега
чишћење улица
поправка сигуроносних брава
рестаурација уметничких дела
Страна 288 од 310
Класа
Број
Енглески
37
370127 restoration of musical instruments
37
37
37
370128 installation of doors and windows
370129 swimming-pool maintenance
370130 refilling of toner cartridges
37
37
37
370131 construction consultation
370132 carpentry services
370133 drilling of deep oil or gas-wells
37
38
370134 rental of drainage pumps
380003 radio broadcasting
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
380004
380005
380006
380007
380008
380009
380010
380011
380012
380012
380021
380022
380023
38
380024
38
38
38
380025
380026
380027
38
380028
6. новембар 2013
message sending
television broadcasting
transmission of telegrams
telegraph services
communications by telegrams
telephone services
communications by telephone
telex services
news agencies
wire service
cable television broadcasting
cellular telephone communication
communications by computer
terminals
computer aided transmission of
messages and images
electronic mail
facsimile transmission
information about
telecommunication
paging services [radio, telephone
or other means of electronic
communication]
Српски
рестаурација [поправка] музичких
инструмената
уградња прозора и врата
одржавање базена за пливање
поново пуњења празних тонера за
штампаче
консултације о грађењу
столарске услуге
бушење нафтних или гасних
бушотина
изнајмљивање одводних пумпи
емитовање радио програма
/радиодифузија
слање порука
емитовање телевизијских програма
пренос телеграма
телеграфске услуге
услуге телеграмског комуницирања
телефонске услуге
телефонске комуникације
телекс услуге
новинске агенције
информативна агенција
емитовање кабловске телевизије
мобилна телефонија
комуникација преко рачунарских
терминала
пренос порука и слика посредством
рачунара
електронска пошта
пренос факсимилом
информације о телекомуникацијама
пејџинг услуге, радиом, телефоном
или другим видом електронског
коминицирања
Страна 289 од 310
Класа
38
Број
Енглески
38
380029 rental of message sending
apparatus
380030 communications by fiber [fibre]
optic networks
380031 rental of facsimile apparatus
380032 rental of modems
380033 rental of telecommunication
equipment
380034 rental of telephones
380035 satellite transmission
380036 electronic bulletin board services
[telecommunications services]
380037 providing telecommunications
connections to a global computer
network
380038 telecommunications routing and
junction services
380039 teleconferencing services
380040 providing user access to global
computer networks
380041 rental access time to global
computer networks
380042 providing telecommunication
channels for teleshopping services
380043 providing internet chatrooms
38
380044 providing access to databases
38
38
380045 voice mail services
380046 transmission of greeting cards
online
380047 transmission of digital files
380048 wireless broadcasting
380049 videoconferencing services
380050 providing online forums
390002 escorting of travellers
390003 water supplying
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
6. новембар 2013
Српски
изнајмљивање уређаја за слање порука
комуникација преко мреже оптичких
влакана
изнајмљивање факсимил апарата
изнајмљивање модема
изнајмљивање телекомуникационе
опреме
изнајмљивање телефона
сателитски пренос
услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]
обезбеђивање телекомуникационих
веза са глобалном рачунарском
мрежом
услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања
услуге телеконференција
обезбеђење корисничког приступа
глобалној рачунарској мрежи
изнајмљивање времена приступа
глобалним рачунарским мрежама
пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телепродаје
форуми [причаонице] на друштвеним
мрежама
омогућавање приступа рачунарским
базама података
услуге говорне поште
пренос честитки путем интернета
пренос дигиталних датотека
бежично емитовање
услуге видеоконференција
пружање услуга онлајн форума
пратња путника
снабдевање водом
Страна 290 од 310
Класа
39
39
39
Број
Енглески
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
390004 air transport
390006 ambulance transport
390007 vehicle breakdown assistance
[towing]
390008 car rental
390009 car transport
390010 bus transport
390011 pleasure boat transport
390012 boat rental
390013 ice-breaking
390014 hauling
390015 salvage of ships
390016 lighterage services
390017 carting
390018 railway transport
390019 horse rental
390020 parcel delivery
390021 porterage
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
390022
390023
390024
390025
390026
390027
390028
390030
390031
390032
390033
390034
390034
390035
390036
390037
6. новембар 2013
packaging of goods
shipbrokerage
arranging of cruises
sightseeing [tourism]
unloading cargo
delivery of goods
storage of goods
water distribution
electricity distribution
operating canal locks
car parking
storage
warehousing
rental of warehouses
ferry-boat transport
river transport
Српски
ваздушни превоз
превоз амбулантним колима
помоћ возилима у квару [вуча возила
у квару]
изнајмљивање аутомобила
превоз аутомобилом
превоз аутобусом
превоз излетничким бродовима
изнајмљивање чамаца
ледоломачке услуге
превоз камионом
спасавање бродова
услуге превоза робе тегљачем
превоз колицима на тегљење
железнички транспорт
изнајмљивање коња
испорука пошиљки
услуге ношења терета од стране
носача
паковање робе
посредовање у вези са бродовима
организовање крстарења
туристичка разгледања
истовар терета
испорука робе
складиштење робе
дистрибуција воде
дистрибуција електричне енергије
управљање бранама канала
паркирање возила
складиштење
складиштење
изнајмљивање складишта
трајектни превоз
речни превоз
Страна 291 од 310
Класа
Број
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
390038
390039
390040
390041
390042
390043
390043
390044
390045
390046
390047
390048
390049
390050
390051
390052
390054
390055
390056
390057
390058
390059
390059
390060
390061
390062
390063
390064
390064
390065
390071
390072
39
Енглески
freight [shipping of goods]
freighting
garage rental
transport by pipeline
parking place rental
frozen-food locker rental
refrigerator rental
vehicle rental
railway coach rental
railway truck rental
transporting furniture
transport
boat transport
arranging of travel tours
passenger transport
piloting
towing
refloating of ships
booking of seats for travel
salvaging
taxi transport
tram transport
streetcar transport
freight forwarding
marine transport
armored-car transport
transport of travellers
transport and storage of trash
transport and storage of waste
removal services
boat storage
freight brokerage [forwarding
(Am.)]
390072 freight brokerage
6. новембар 2013
Српски
бродски превоз робе
услуге комерцјалног превоза терета
изнајмљивање гаража
цевоводни транспорт
изнајмљивање простора за паркирање
изнајмљивање хладњача за храну
изнајмљивање просторија за хлађење
изнајмљивање возила
изнајмљивање путничких вагона
изнајмљивање теретних вагона
превоз намештаја
транспортне услуге
превоз бродом
организовање туристичких путовања
превоз путника
пилотирање
тегљење
подизање потопљених бродова
резервисање места за путовања
услуге спашавања [транспорт]
такси превоз
трамвајски превоз
трамвајски превоз
шпедиција
поморски превоз
превоз блиндираним колима
превоз туриста
превоз и складиштење смећа
превоз и складиштење отпада
селидбене услуге
складиштење чамаца, бродова
посредовање у услугама шпедиције
посредовање у превозу робе
Страна 292 од 310
Класа
39
39
39
Број
Енглески
39
39
39
39
39
390073 transport brokerage
390074 chauffeur services
390075 courrier services [messages or
merchandise]
390076 storage information
390077 transportation information
390078 rental of diving bells
390079 rental of diving suits
390080 rental of storage containers
39
390081 rental of vehicle roof racks
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
390082
390083
390084
390085
390086
390087
390088
390088
390089
390090
390091
390092
390093
390094
39
39
39
39
39
39
39
390095
390096
390097
390098
390099
390100
390101
6. новембар 2013
rescue operations [transport]
transport reservation
travel reservation
underwater salvage
wrapping of goods
message delivery
delivery of newspapers
newspaper delivery
delivery of goods by mail order
distribution of energy
rental of motor racing cars
rental of wheelchairs
stevedoring
physical storage of electronicallystored data or documents
launching of satellites for others
flower delivery
franking of mail
traffic information
rental of freezers
bottling services
transportation logistics
Српски
посредовање у транспорту
услуге возача
поштанске услуге превоза
[поштанских пошиљки или робе]
информације о складиштењу
информације о транспорту
изнајмљивање ронилачких звона
изнајмљивање ронилачких одела
изнајмљивање контејнера за
складиштење
изнајмљивање пртљажника за кров на
возилима
спасилачке операције [у транспорту]
резервација превоза
путничке резервације
подводна спасавања
умотавање, амбалажирање, робе
достава порука [курирска служба]
достава новина
достављање штампе
достава робе наручене поштом
испорука енергије
изнајмљивање тркачких аутомобила
изнајмљивање инвалидских колица
услуге лучких радника
физичко складиштење електронски
сачуваних података и докумената
лансирање сателита за друге
испорука цвећа
франкирање поште
информације о саобраћају
изнајмљивање замрзивача
услуге флаширања [пуњења боца]
логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]
Страна 293 од 310
Класа
Број
39
39
39
39
39
40
40
390102
390103
390104
390105
390106
400001
400002
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400003
400004
400005
400006
400007
400008
400009
400010
400011
400012
400013
400014
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400015
400015
400016
400017
400018
400019
400020
400021
400022
400023
400024
400025
400026
400027
6. новембар 2013
Енглески
Српски
aircraft rental
barge transport
motor coach rental
rental of aircraft engines
guarded transport of valuables
abrasion
processing of cinematographic
films
air purification
magnetization
applying finishes to textiles
paper finishing
silver-plating
fabric bleaching
woodworking
cloth edging
soldering
dressmaking
cadmium plating
permanent-press treatment of
fabrics
pottery firing
firing pottery
shoe staining
chromium plating
metal plating
leather staining
fur conditioning
cloth cutting
pattern printing
photographic film development
gilding
water treating
electroplating
tin-plating
изнајмљивање ваздухоплова
превоз робе баржама
изнајмљивање путничких аутобуса
изнајмљивања мотора ваздухоплова
превоз драгоцености уз обезбеђење
нагизање, абразија
обрада кинематографских филмова
прочишћавање ваздуха
магнетизација
завршна обрада текстила
завршна обрада папира
посребривање
избељивање тканина
обрада дрвета
порубљивање одеће
лемљење
шивење женске одеће по мери
облагање кадмијумом
поступак трајног пеглања тканина
печење грнчарије
печење грнчарије
бојење обуће
хромирање
облагање металом [метализација]
бојење коже
обрада крзна
сечење тканина
штампање узорака
развијање фотографских филмова
позлаћивање
обрада воде
електролиза
калаисање
Страна 294 од 310
Класа
Број
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400028
400029
400030
400031
400032
400033
400034
400035
400036
400036
400037
40
400037 textile fireproofing
40
40
400037 cloth fireproofing
400038 crease-resistant treatment for
clothing
400039 wool treating
400040 laminating
400041 grinding
400042 metal treating
400043 metal tempering
400044 flour milling
400045 nickel plating
400046 warping [looms]
400047 skin dressing
400048 burnishing by abrasion
400049 bookbinding
400050 planing [saw mill]
400051 saddlery working
400052 sawing [saw mill]
400053 tailoring
400054 tanning
400055 taxidermy
400056 dyeing services
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6. новембар 2013
Енглески
Српски
custom fashioning of fur
blacksmithing
fur mothproofing
millworking
fruit crushing
food smoking
galvanization
engraving
fabric waterproofing
cloth waterproofing
fabric fireproofing
моделирање крзна по наруџбини
ковачке услуге
заштита крзна од мољаца
млевење
гњечење воћа
димљење хране
галванизација
гравирање
водоотпорна обрада тканина
импрегнација одеће
обрада тканина да буду отпорне на
ватру
обрада текстила за отпрорност на
ватру
прерада одеће за отпрорност на ватру
обрада одеће против гужвања
обрађивање вуне
ламинирање
брушење
обрађивање метала
каљење метала
млевење брашна
никловање
ткачке услуге
обрада коже
полирање брусилицом
клњиговезачке услуге
обрада дрвета [услуге пилане]
седларске услуге
тестерисање [улсуге пилане]
кројачке услуге
штављење
препарирање животиња
услуге фарбања
Страна 295 од 310
Класа
Број
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400057
400058
400058
400059
400060
400061
400062
400063
400064
400065
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400066
400067
400068
400069
400070
400071
400072
400081
400082
400083
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400084
400085
400086
400087
400088
400089
400090
400091
400092
400093
400094
400095
400097
6. новембар 2013
Енглески
Српски
textile dyeing
textile treating
cloth treating
textile mothproofing
cloth dyeing
paper treating
glass-blowing
embroidery
leather working
window tinting treatment, being
surface coating
food and drink preservation
timber felling and processing
recycling of waste and trash
cloth pre-shrinking
fur glossing
fur satining
fur dyeing
air deodorising
air freshening
custom assembling of materials
for others
framing of works of art
gold-plating
laser scribing
material treatment information
optical glass grinding
photographic printing
photogravure
processing of oil
quilting
refining services
slaughtering of animals
stripping finishes
waste treatment [transformation]
бојење текстила
обрада текстила
обрада тканина
заштита текстила од мољаца
бојење тканина
обрада папира
дување стакла
везење, вез
обрађивање коже
површинско бојење стакла прозора
конзервисање намирница и пића
сеча и обрада стабала
прерада отпада и ђубрета
претходно скупљање тканине
поступак за постизање сјаја крзна
постављање крзна сатеном
бојење крзна
дезодорисање ваздуха
освежавање ваздуха
склапање материјала по нарудзбини за
друге
урамљивање уметничких дела
позлата
ласерско гравирање
информације о обради материјала
брушење оптичког стакла
штампање фотографија
фотогравура
прерада нафте
јорганџијске услуге
услуге пречишћавања
клање животиња
завршна обрада љуштењем
прерада отпада [трансформација]
Страна 296 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
40
40
40
40
40
400098
400099
400099
400100
400101
clothing alteration
boiler-making
coppersmithing
metal casting
vulcanization [material treatment]
40
40
40
40
40
40
40
40
400102
400103
400104
400105
400106
400107
400108
400109
40
40
40
40
40
40
40
400110
400111
400112
400113
400114
400115
400116
40
40
400117
400118
services of a dental technician
production of energy
rental of generators
destruction of waste and trash
incineration of waste and trash
colour separation services
key cutting
decontamination of hazardous
materials
lithographic printing
printing
knitting machine rental
offset printing
photocomposing services
silkscreen printing
sorting of waste and recyclable
material [transformation]
freezing of foods
rental of air conditioning apparatus
преправка одеће
услуге казанџија
казанџијске услуге
ливење метала
вулканизација [обрађивање
материјала]
услуге зубних техничара
производња енергије
издавање генератора
уништавање отпада и ђубрета
спаљивање отпада и ђубрета
услуге одвајања боја
резање кључева
деконтаминација опасних материјала
40
40
40
40
40
41
41
41
41
400119
400120
400121
400122
400123
410002
410003
410004
410004
rental of space heating apparatus
fulling of cloth
cryopreservation services
sandblasting services
rental of boilers
academies [education]
amusement parks
entertainment
amusements
6. новембар 2013
литографско штампање
штампање
изнајмљивање машина за плетење
офсет штампање
услуге фотокомпозиције
штампање на свили
сортирање отпада и материјала за
рециклажу [прерада]
замрзавање хране
изнајмљивање уређаја за
климатизацију
изнајмљивање уређаја за грејање
ваљање тканине
услуге криопрезервације
услуге пескарења
изнајмљивање котлова [бојлера]
академије [образовне]
забавни паркови
разонода
забава
Страна 297 од 310
Класа
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Број
Енглески
410005 animal training
410006 rental of movie projectors and
accessories
410007 entertainer services
410008 movie studios
410009 circuses
410010 organization of competitions
[education or entertainment]
410011 correspondence courses
410012 physical education
410013 rental of show scenery
410014 providing recreation facilities
410015 radio entertainment
410016 publication of texts, other than
publicity texts
410017 teaching
410017 tuition
410017 instruction services
410017 educational services
410018 rental of sound recordings
410019 rental of motion pictures
410019 rental of cine-films
410020 film production, other than
advertising films
410021 gymnastic instruction
410023 lending libraries
410024 publication of books
410025 rental of radio and television sets
410026 production of radio and television
programmes
410027 music-halls
410028 orchestra services
410029 theatre productions
410030 production of shows
6. новембар 2013
Српски
дресирање животиња
изнајмљивање филмских пројектора и
опреме
услуге забављача
услуге филмских студија
циркуси
организовање такмичења [образовних
или забавних]
учење на даљину
физичка култура
изнајмљивање сценског декора
снабдевање опремом за рекреацију
разонода, забава преко радија
издавање текстова, осим рекламних
текстова
подучавање
настава, обука
услуге пружања обуке
образовне услуге
изнајмљивање аудио снимака
изнајмљивање играних филмова
изнајмљивање кинематографских
филмова
производња филмова, који нису
рекламни филмови
настава гимнастике
библиотекарске услуге
издавање књига
изнајмљивање радио и телевизијских
апарата
продукција радио и телевизијских
програма
музичке дворане
оркестарске услуге
позоришна продукција
продукција представа
Страна 298 од 310
Класа
Број
41
41
41
41
41
41
41
41
410031
410032
410033
410035
410036
410041
410041
410042
41
410043
41
410044
41
410045
41
410046
41
41
41
41
410047
410048
410049
410050
41
410051 organization of exhibitions for
cultural or educational purposes
410052 gambling
410053 providing golf facilities
41
41
41
41
41
41
41
41
Енглески
Српски
television entertainment
rental of stage scenery
zoological gardens services
providing sports facilities
modelling for artists
bookmobile services
mobile library services
providing casino facilities
[gambling]
club services [entertainment or
education]
arranging and conducting of
colloquiums
arranging and conducting of
conferences
arranging and conducting of
congresses
discotheque services
education information
educational examination
entertainment information
забава преко телевизије
изнајмљивање позоришног декора
услуге зоолошких вртова
услуге спортских објеката
услуге модела за уметнике
покретне библиотеке
услуге покретне библиотеке
пружање услуга казина [игре на срећу]
410054 health club services [health and
fitness training]
410055 holiday camp services
[entertainment]
410056 presentation of live performances
410057 movie theatre presentations
410057 cinema presentations
410058 nursery schools
6. новембар 2013
клубске услуге [забавне или
образовне]
организовање и вођење колоквијума
организовање и вођење конференција
организовање и вођење конгреса
услуге дискотека
информисање о образовању
испити из области образовања
информације из области забаве и
разоноде
организовање изложби за културне
или образовне потребе
игре на срећу
давање на располагање игралишта и
опреме за голф
услуге клубова здравља[здравствена и
фитнес обука, тренинг]
услуге забаве које пружају кампови за
одмор
извођење представа уживо
услуге биоскопа
приказивање филмова у биоскопима
услуге обданишта
Страна 299 од 310
Класа
41
41
41
41
Број
Енглески
410059 organization of sports
competitions
410060 party planning [entertainment]
410061 practical training [demonstration]
41
41
410062 providing museum facilities
[presentation, exhibitions]
410063 recording studio services
410064 recreation information
410065 rental of skin diving equipment
410066 rental of sports equipment, except
vehicles
410067 rental of stadium facilities
410068 rental of video cassette recorders
410069 rental of videotapes
410070 arranging and conducting of
seminars
410071 sport camp services
410072 arranging and conducting of
symposiums
410073 timing of sports events
410074 videotape film production
410075 boarding schools
410076 arranging and conducting of
workshops [training]
410077 arranging of beauty contests
410078 booking of seats for shows
41
41
41
41
41
410079
410080
410081
410082
410083
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
dubbing
religious education
operating lotteries
organization of balls
organization of shows [impresario
services]
410084 providing amusement arcade
services
6. новембар 2013
Српски
организовање спортских такмичења
планирање забава [забава]
пракитчна настава [обука путем
демонстрације]
услуге музеја [презентације, изложбе]
услуге студија за снимање
информације о рекреацији
издавање лаке ронилачке опреме
издавање спортске опреме, осим
возила
издавање опреме за стадионе
изнајмљивање видео рекордера
изнајмљивање видео трака
припрема и вођење семинара
услуге спортских кампова
припрема и вођење симпозијума
мерење трајања спортских догађаја
продукција филмова на видео тракама
услуге интерната
припрема и вођење радионица [обука]
организовање такмичења у лепоти
резервисање седишта за приредбе,
свечаности
услуге синхронизовања
религијско образовање
руковођење лутријама
организовање балова
организовање представа, свечаности
[услуге импресарија]
пружање услуга аутомата за аркадне
игрице
Страна 300 од 310
Класа
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Број
Енглески
410085 rental of audio equipment
410086 rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios
410087 rental of tennis courts
410088 rental of camcorders
410088 rental of video cameras
410089 scriptwriting services
410090 videotape editing
410091 publication of electronic books
and journals on-line
410092 electronic desktop publishing
410093 subtitling
410094 game services provided on-line
from a computer network
410095 providing karaoke services
410097 music composition services
410098 night clubs
410099 providing on-line electronic
publications, not downloadable
41
41
41
410100 photographic reporting
410101 photography
410102 vocational guidance [education or
training advice]
41
41
41
41
41
41
410103
410104
410105
410106
410182
410183
41
41
news reporters services
translation
sign language interpretation
videotaping
microfilming
ticket agency services
[entertainment]
410184 writing of texts, other than
publicity texts
410185 arranging and conducting of
concerts
6. новембар 2013
Српски
изнајмљивање аудио опреме
изнајмљивање опреме за осветљавање
позоришних и телевизијскох студија
издавање тениских терена
изнајмљивање камкодера
издавање видео камера
услуге сценаристе
монтажа видеотрака
објављивање књига и часописа,
електронско
електронско издаваштво
титловање
он-лине игре са рачунарске мреже
пружање караоке услуга
компоновање музике
ноћни клубови
услуге омогућавања коришћења
електронских публикација, које се не
могу преузимати
фотографске репортаже
фотографисање
професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем
или обукама]
новинарске услуге
превођење
тумачење језика знакова
снимање видеорекордером
микрофилмовање
услуге агенција за продају карата
[разонода]
писање текстова, не у рекламне сврхе
организовање и спровођење
концерата
Страна 301 од 310
Класа
41
41
Број
Енглески
41
41
41
41
41
42
42
410186 calligraphy services
410187 layout services, other than for
advertising purposes
410188 organization of fashion shows for
entertainment purposes
410189 coaching [training]
410190 rental of sports grounds
410191 disc jockey services
410192 language interpreter services
410193 personal trainer services [fitness
training]
410194 conducting fitness classes
410196 production of music
410197 toy rental
410198 games equipment rental
410199 services of schools [education]
420007 chemical analysis
420008 analysis for oil-field exploitation
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
420011
420017
420030
420031
420036
420038
420040
420042
420045
420048
architecture
bacteriological research
chemistry services
chemical research
architectural consultation
construction drafting
technical research
oil-well testing
cosmetic research
design of interior decor
42
42
42
42
42
420049
420050
420050
420058
420061
industrial design
packaging design services
packaging design
material testing
technical project studies
41
41
41
41
41
41
6. новембар 2013
Српски
услуге калиграфије
услуге графичке обраде, не у рекламне
сврхе
организовање модних ревија за
забавне сврхе
обука [тренирање]
изнајмљивање спортских терена
услуге диск џокеја
услуге преводиоца
услуге личног тренера [фитнес
тренинг]
вођење часова фитнеса
продукција музике
изнајмљивање играчака
изнајмљивање опреме за играње
услуге школа [образовања]
хемијске анализе
анализе за експлоатацију нафтних
поља
архитектонске услуге
бактериолошка испитивања
услуге из области хемије
хемијска испитивања
саветовање из области архитектуре
грађевинско пројектовање
техничка испитивања
испитивање нафтних извора
истраживања из области козметике
дизајн ентеријера [уређење
унутрашњег простора]
индустријски дизајн
услуге дизајнирања паковања
дизајнирање амбалаже
испитивање материјала
техничко пројектне студије
Страна 302 од 310
Класа
Број
Енглески
Српски
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
420062
420063
420064
420076
420076
420079
420079
420083
420090
420095
420096
420101
420109
420118
420119
420132
geological surveys
oil-field surveys
engineering
weather forecasting
meteorological information
land surveys
land surveying
computer rental
computer programming
oil prospecting
physics [research]
mechanical research
textile testing
geological prospecting
geological research
authenticating works of art
42
42
42
42
420136
420139
420140
420141
42
42
42
42
42
420142
420144
420157
420159
420161
42
42
42
420165
420167
420175
calibration [measuring]
computer software design
updating of computer software
consultancy in the design and
development of computer
hardware
dress designing
graphic arts design
quality control
rental of computer software
research and development of new
products for others
styling [industrial design]
underwater exploration
recovery of computer data
геолошке експертизе
испитивање нафтних поља
инжењерске услуге
временска прогноза
метереолошке информације
геодетско мерење
геодетско премеравање
изнајмљивање рачунара
рачунарско програмирање
истраживање нафте
истраживања из области физике
истраживања из области механике
тестирање текстила
геолошка испитивања терена
геолошка истраживања
утврђивање аутентичности
уметничких дела
калибрација [мерење]
дизајнирање рачунарског софтвера
ажурирање рачунарског софтвера
саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера
42
42
420176
420177
6. новембар 2013
дизајнирање одеће
графички дизајн
контрола квалитета
изнајмљивање рачунарског софтвера
истраживање и развој нових
производа за друге
стилизација [индустријски дизајн]
подводна истраживања
поновно успостављање рачунарских
података
maintenance of computer software одржавање рачунарског софтвера
computer system analysis
анализе рачунарских система
Страна 303 од 310
Класа
Број
42
42
42
42
42
42
42
420190
420192
420193
420194
420195
420197
420198
42
420199 creating and maintaining web
sites for others
420200 hosting computer sites [web sites]
42
42
42
42
Енглески
Српски
biological research
urban planning
surveying
computer system design
vehicle roadworthiness testing
duplication of computer programs
conversion of data or documents
from physical to electronic media
биолошка истраживања
урбанистичко планирање
мерење земљишта
дизајнирање рачунарских система
тестирање исправности возила
умножавање рачунарских програма
конвертовање података или
докумената са физичких на
електронске носаче
израда и одржавање веб страница за
друге
хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова]
инсталирање рачунарског софтвера
засејавање облака
конвертовање рачунарских података и
програма [не физичка конверзија]
42
420201 installation of computer software
420202 cloud seeding
420203 data conversion of computer
programs and data [not
physicalconversion]
420204 computer software consultancy
42
42
42
420205
420206
420207
42
420208
42
420209
42
420210
42
42
420211
420212
42
420213
6. новембар 2013
саветовање у области рачунарског
софтвера
rental of web servers
изнајмљивање веб сервера
computer virus protection services заштита од рачунарских вируса
consultancy in the field of
саветовање у вези са штедњом
energysaving
енергије
research in the field of
истраживање у области заштите
environmental protection
животне средине
providing search engines for the
обезбеђивање алата за претраживање
internet
[претраживача] на интернету
digitization of documents
дигитализација докумената
[scanning]
[скенирање]
handwriting analysis [graphology] анализа рукописа [графологија]
provision of scientific
пружање научних информација,
information, advice and
савета и консултација у вези смањења
consultancy in relation to carbon
емисије угљеника
offsetting
quality valuation of standing
вредновање квалитета стабала у шуми
timber
Страна 304 од 310
Класа
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Број
Енглески
420213 quality evaluation of standing
timber
420214 quality evaluation of wool
420215 monitoring of computer systems
by remote access
420216 water analysis
420217 scientific laboratory services
420218 energy auditing
420219 web site design consultancy
420220 software as a service (SaaS)
420221 information technology [IT]
consulting services
420222 scientific research
420223 server hosting
420224 clinical trials
430004 accommodation bureaux [hotels,
boarding houses]
430010 food and drink catering
430013 retirement homes
430024 cafés
430025 cafeterias
430026 providing campground facilities
430027 canteens
430028 rental of temporary
accommodation
430066 boarding houses
430071 tourist homes
430073 hotels
430098 day-nurseries [crèches]
430102 restaurants
430104 boarding house bookings
430105 hotel reservations
430107 self-service restaurants
430108 snack-bars
430134 boarding for animals
6. новембар 2013
Српски
оцењивање квалитета непосеченог
дрвета
процењивање квалитета вуне
праћење рачунарских система
даљинским приступом
анализе воде
услуге научних лабораторија
енергетска ревизија
саветовање о изради веб сајтова
софтвер у виду сервиса [SaaS]
услуге саветовања о информационим
технологијама
научна истраживања
сервер хостинг
клиничка испитивања
агенције за смештај [хотелски,
пансионски]
кетеринг хране и пића
пензионерски домови
кафићи
кафетерије
обезбеђење услова за камповање
кантине
изнајмљивање привременог смештаја
пансионске услуге
куће за одмор
хотелске услуге
дечије јаслице
ресторани
резервисање пансиона
услуге резервисања хотела
ресторани за самопослуживање
снек-барови
пансион за животиње
Страна 305 од 310
Класа
Број
Енглески
43
43
43
430138 bar services
430145 holiday camp services [lodging]
430160 rental of transportable buildings *
43
430162 temporary accommodation
reservations
430183 motels
430186 rental of chairs, tables, table linen,
glassware
430187 rental of meeting rooms
430189 rental of tents
430190 rental of cooking apparatus
430191 rental of drinking water dispensers
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
430192 rental of lighting apparatus other
than for theatrical sets or
television studios
440009 animal breeding
440012 landscape gardening
440018 public baths for hygiene purposes
440019 Turkish baths
440020 beauty salons
440021 medical clinics services
440032 chiropractics
440034 hairdressing salons
440037 wreath making
440043 convalescent homes
440043 rest homes
440059 hospitals
440060 health care
440072 horticulture
440077 gardening
440084 farming equipment rental
44
44
440086 massage
440087 medical assistance
6. новембар 2013
Српски
услуге барова
услуге кампова за одмор [смештај]
изнајмљивање покретних
грађевинских објеката
резервисање привременог смештаја
мотелске услуге
изнајмљивање столова, столица,
столњака и стакленог посуђа
изнајмљивање просторија за састанке
изнајмљивање шатора
изнајмљивање апарата за кување
изнајмљивање аутомата за воду за
пиће
изнајмљивање апарата за осветљење
осим за позоришне сцене и
телевизијске студије
узгој животиња
уређивање вртова
јавна купатила за хигијенске сврхе
турска купатила
салони лепоте
услуге медицинских клиника
киропрактика
фризерски салони
израда венаца
центри за рехабилитацију
санаторијуми
болничке услуге
здравствена нега
хортикултура
баштованство
изнајмљивање опреме за
пољопривреду
масажа
медицинска помоћ
Страна 306 од 310
Класа
Број
44
44
44
44
44
44
44
44
44
440092
440094
440097
440097
440106
440111
440113
440114
440115
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
440131
440133
440143
440147
440148
440151
440152
440153
440154
440156
440166
440168
44
44
44
44
44
44
44
44
440171
440173
440180
440185
440188
440193
440194
440195
44
440196
6. новембар 2013
Енглески
Српски
opticians' services
plant nurseries
physical therapy
physiotherapy
sanatoriums
veterinary assistance
dentistry
nursing homes
aerial and surface spreading of
fertilizers and other agricultural
chemicals
animal grooming
blood bank services
flower arranging
hospices
lawn care
manicuring
midwife services
nursing [medical]
pharmacy advice
plastic surgery
tree surgery
vermin exterminating for
agriculture, horticulture and
forestry
weed killing
pet grooming
hair implantation
services of a psychologist
rental of sanitation facilities
aromatherapy services
artificial insemination services
rehabilitation for substance abuse
patients
in vitro fertilization services
оптичарске услуге
услуге расадника
физикална терапија
физиотерапија
услуге санаторијума
ветеринарска помоћ
зубарске услуге
старачки домови
ваздушно и површинско прскање
ђубривима и другим пољопривредним
хемикалијама
нега животиња
услуге банке крви
аранжирање цвећа
установе за смештај тешко оболелих
уређивање травњака
маникирање
бабичке услуге
услуге неговања болесника
фармацеутски савети
пластична хирургија
орезивање дрвећа
уништавање штеточина за
пољопривреду, хортикултуру и
шумарство
уништавање корова
нега кућних љубимаца
имплантација косе
услуге психолога
изнајмљивање санитарне опреме
услуге ароматерапије
услуге вештачке оплодње
рехабилитација пацијената за болести
зависности
услуге вештачке оплодње ин витро
Страна 307 од 310
Класа
Број
44
44
44
44
44
44
44
44
440197
440198
440199
440200
440201
440202
440203
440204
44
44
440205
440206
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
440207
440208
440209
440209
440210
440211
440212
440212
450001
450002
450002
450003
450005
450006
450033
450046
450047
450053
450056
450057
450081
450099
450112
6. новембар 2013
Енглески
Српски
tattooing
telemedicine services
landscape design
sauna services
solarium services
health spa services
visagists' services
pharmacists’ services to make up
prescriptions
therapy services
tree planting for carbon offsetting
purposes
aquaculture services
medical equipment rental
health centres
health centers
alternative medicine services
speach therapy services
health counseling
health counselling
personal body guarding
chaperoning
escorting in society [chaperoning]
detective agencies
dating services
night guards
opening of security locks
evening dress rental
cremation services
missing person investigations
funerals
undertaking
clothing rental
guards
marriage agencies
тетовирање - услуге тетоваже
услуге телемедицине
пејзажна архитектура
услуге сауне
услуге соларијума
бањске услуге
услуге визажисте
фармацеутске услуге припремања
лекова према рецепту
терапеутске услуге
сађење дрвећа ради смањења емисије
угљеника
услуге аквакултуре
изнајмљивање медицинске опреме
здравствени центри
здравствени центри
услуге алтернатнивне медицине
услуге говорне терапије
услуге саветовања о здрављу
услуге саветовања о здрављу
телохранитељске услуге
друштвена пратња
друштвена пратња
детективске агенције
услуге агенција посредовање
ноћно обезбеђење
отварање сигурносних брава
изнајмљивање вечерњих хаљина
кремација
проналажење несталих особа
сахране
погребне услуге
изнајмљивање одеће
цивилна заштита
агенције за склапање бракова
Страна 308 од 310
Класа
Број
45
45
45
45
45
45
450117
450146
450179
450184
450193
450194
45
45
45
45
Енглески
security consultancy
horoscope casting
fire-fighting
organization of religious meetings
adoption agency services
monitoring of burglar and security
alarms
450196 baggage inspection for security
purposes
450197 house sitting
45
450198 pet sitting
450199 personal background
investigations
450200 lost property return
450201 mediation
450202 inspection of factories for safety
purposes
450203 rental of fire alarms
45
450204 rental of fire extinguishers
45
45
450205 arbitration services
450206 intellectual property consultancy
45
45
45
450207 copyright management
450208 licensing of intellectual property
450209 intellectual property watching
services
450210 legal research
450211 litigation services
450212 licensing of computer software
[legal services]
450213 registration of domain names
[legal services]
45
45
45
45
45
45
45
6. новембар 2013
Српски
консултације о безбедности
израда хороскопа
ватрогасне услуге
организовање религијских скупова
услуге агенције за усвајање
надзирање противпровалних уређаја и
аларма
контрола пртљага ради сигурности
услуге чувања станова у одсуству
власника
чување кућних љубимаца
прикупљање биографских података о
појединцима
враћање изгубљених ствари
посредовања, услуге медијације
контрола предузећа ради сигурности
изнајмљивање противпожарних
аларма
изнајмљивање уређаја за гашење
пожара
услуге арбитража
консултације о интелектуалној
својини
менаџмент ауторских права
лиценцирање интелектуалне својине
услуге надзора у области
интелектуалне својине
истраживање у правним стварима
парничне услуге
лиценирање рачунарског софтвера
[правне услуге]
регистрација имена домена [правне
услуге]
Страна 309 од 310
Класа
45
45
45
45
Број
Енглески
450214 alternative dispute resolution
services
450215 rental of safes
450216 genealogical research
450217 planning and arranging of
wedding ceremonies
6. новембар 2013
Српски
мирно решавање спорова, услуге
изнајмљивање сефова
генеалошка истраживања
планирање и организовање венчања
Страна 310 од 310
Download

Ничанска класификација Међународна класификација роба и