Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1 Шифра делатности: 3530,
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
banka),Рекламације: 0800 100 021;
Intesa),www.nstoplana.rs; [email protected]
Рачун: 325-9500700008494-30 (OTP
160-121608-69 (Banca
105-800199-85 (AIK Banka)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
РУЧНИ АЛАТ, АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН,ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА
АЛАТ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: I-42/14
1 / 69
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Новосадска топлана“
Нови Сад, Владимира Николића бр. 1. www.nstoplana.rs
2.
Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)
3.
Предмет поступка јавне набавке: ДОБРА–
РУЧНИ АЛАТ, АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН,ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА
АЛАТ, СРЕДСТАВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
4.
Резервисана набавка: не
5.
Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
6.
Контакт: Душан Теофиловић, факс 021/4881-176, адреса електронске поште
[email protected]
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
43830000
Електрични алати
44510000
Алати
2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:нема
3. Подаци о оквирном споразуму: нема
2 / 69
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене
услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у
складу са конкурсном документацијом.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.2 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној
документацији.Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.Сваки
документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу,
мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
3.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
3 / 69
3.5 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
ЈКП „Новосадска топлана“
21000 Нови Сад ул.Владимира Николића бр. 1.
са назнаком:
„Понуда за oтворени поступак:I-42/14– НЕОТВАРАЈ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку
понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог
понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно
учествовати само у једној заједничкој понуди.
3.6 ОПОЗИВ ПОНУДЕ,ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном
облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено,
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на
коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
отворени поступка I-42/14.– НЕОТВАРАЈ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће
наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.
3.7 ПОДНОШЕЊЕ ИОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року
одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније 31. јула
2014.године до 09,00 часова.Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата,
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
4 / 69
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 31. јула 2014.године са почетком у 13,00 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.8 РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНАРЕФЕРЕНЦА)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1)
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2)
учинио повреду конкуренције;
3)
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4)
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.Доказ наведеног
може бити:
1)
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2)
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3)
исправа о наплаћеној уговорној казни;
4)
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5)
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
6)
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 82. Закона,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке
води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
5 / 69
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку
закључења уговора, да Наручиоцу поднесебланко соло меницу са меничним
овлашћењем на износ од 15% вредности уговора, на име гаранције за добро извршење
посла, без пдв-а.
3.9 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да
изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за
подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без
одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном
року, представљају саставни део конкурсне документације.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок
за подношење и објави обавештењe о продужењу рока за подношење понуда.
3.10 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да
буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за
извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу
са Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.
Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених
доказадефинисаних конкурсном документацијом.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
 опуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све
остале чланове групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
6 / 69
3.11 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија
понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци,
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу
предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о
пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80.
Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б –
Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на
агажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
7 / 69
3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној
документацији.Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.Сваки
документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу,
мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који
су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени oбрасци и изјаве на
предвиђени начин:
 попуњен, потписан и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне
својине
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о финансијској
гаранцији
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8 – Подаци о запосленима.
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9 – Подаци о транспортним возилима.
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10 – Подаци произвођачу добара,
гарантном року и стандарду квалитета.
 докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76.
предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом
 докази о испуњености техничких услова и услова захтеваних стандарда за
понуђена добра
 обрасци и докази у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача
подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са
подизвођачем
 средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 3.18. овог упутства
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
3.13 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
8 / 69
3.14
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И
ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења –позив за јавну
набавку бр.I-42/14
“Захтевзапојашњењимаувезиприпремањапонудезаинтересованолицећеупутитинаследећ
уадресуНаручиоца: ЈКП «Новосадска топлана» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Владимира
Николића бр. 1. или факс број 021/ 4881-176 или e mail: [email protected]
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити
Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.15 ЦЕНА
Цене у понуди изразити у динарима. Понуде у којима је цена исказана у страној валути
биће одбијене као неприхватљиве.
Паритет: Складиште Наручиоца
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати у току уговорног периода без обзира на
,евентуалне, промене на тржишту и промене курса динара у односу на валуту еуро или
неку другу валуту.
Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
У цени морају бити укључени сви трошкови.
У Обрасцу понуде треба навести укупну цену, док у Обрасцу структуре цене треба на
предвиђеним местима у табели навестицене без ПДВ по датим позицијама, укупну
цену без и са ПДВ и укупан износ ПДВ, а све према упутству које је дато на обрасцу
„Структура цена“
Понуђач је дужан да понуди све ставкеиз конкурсне документације. Понуде у којима
нису обухваћене све ставке биће одбијене.
Наручилац задржава право да затражи образложење за понуду за коју оцени да садржи
неуобичајено ниску цену.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
9 / 69
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
3.16 НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће бити извршено у року од минимум 30 дана, максимум 45 дана од
данаиспостављања фактуре за испоручена добра. Испостављање фактуре може бити
извршено након испоруке добара.
Авансно плаћање није предвиђено. Понуде са понуђеним авансним плаћањем биће
одбијене као неприхватљиве.
3.17
РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК
Испорука добара је сукцесивана и врши се на захтев Наручиоца и то у року од једног до
пет дана, рачунајући од дана када је Наручилац доставио захтев да испоруку.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде унесе рок испоруке који може бити најмање
један,а највише пет дана. Понуде са дужим роком испоруке биће одбијене .
Понуђач је дужан да наручиоцу приликом испоруке добара испоручи и гаранти лист.
Уколико не достави гарантни лист сматраће се да није извршио своју обавезу.
На одговорност понуђача примењиваће се одредбе чл.501. до 505. Закона о
облигационим односима.
3.18 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У понуди понуђач је дужан да приложи бланко соло меницу са меничним
овлашћењем на износ од 10% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за
озбиљност понуде, са роком важење најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Меница је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није покривена
меницом, Наручилац ће одбити као неприхватљиву.
Меница може бити наплаћена у случајевима:

ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац
прихватио

у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном
року;

у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором.
Понуђач уз меницу подноси и
копију важећег картона депонованих потписа
овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те
пословне банке оверену од стране пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију
менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру
меница и овлашћења код Народне банке Србије.
У случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник
понуђача у понуди се доставља и овлашћење којим законски заступник овлашћује лица
за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао.
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и
тачке 1. 2. и 6. „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета“.
Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно
10 / 69
Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
Изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе
банкарску гаранцију на износ од 10% вредности уговора, на име гаранције за добро
извршење посла, без ПДВ. Банкарска гаранција мора бити безусловнаи плсатива на
први позив. Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове за исплату, мањи износ од оног који је захтеван или промену месне надлежности
за решавање спорова. Важење банкарске гаранције мора бити дуже најмање 60 дана од
рока на који је закључен уговор о јавној набавци.
Десет дана пре истека рока важења банкарске гаранције изабрани понуђач је
дужан да Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ
од 10% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року.
Меница може бити наплаћена у случајевима:

ако понуђачне не отклони недостатке у гарантном року на добрима које је
испоручио Наручиоцу..
Понуђач уз меницу подноси и
копију важећег картона депонованих потписа
овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те
пословне банке оверену од стране пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију
менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру
меница и овлашћења код Народне банке Србије.
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници. У
случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача у
понуди се доставља и овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за
потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао.
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и
тачке 1. 2. и 6. „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета“.
Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно
Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
Уколико изабрани понуђач не достави меницу , на име гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року сматраће се да није извршио своје уговорне обавезе и
Наручилац има право да реализује банкарску гаранцију која је достављена као средство
обезбеђења за добро извршење посла..
У вези са овим понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у Обрасцу
бр. 5.конкурсне документације.
3.19 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку добара је „најнижа понуђена цена“
3.20 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача,
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке
понуде, у складу са чланом 93. Закона.
11 / 69
3.21 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.22 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од
највише 8 дана.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном
року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће
бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
3.23НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди
Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду
као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
12 / 69
3.24 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења, који могу бити надокнађени у складу са
Законом.
3.25 МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач није у обавези да дати Модел уговора попуњава, потписује и оверава
идоставља у понуди.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци.
3.26 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона.
3.27 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.29 ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и
одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109.Закона.
3.30 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн.брoj: I-42/14
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108.став 6.до 9. Закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовременодоставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000
Београд, Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
13 / 69
После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50016, сврха уплате: републичка административна такса јн. брoj:I-42/14,
прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
14 / 69
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМАИ УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за
привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело превареи као доказ за правно лице је потребно доставити извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту
пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене
евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је
доставити потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности
(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)
4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверење
Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
15 / 69
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
предузетниккао понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле обавезе и
доприносеи уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко
лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
16 / 69
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76.Закона о јавним набавкама. Понуђач у
поступку јавне набавке мора доказати:
1) да испуњава услов финансијског капацитета
- да у претходне три пословне године (2010, 2011. и 2012. године) није пословао са
губитком.
Доказ испуњености услова:Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 (три)
обрачунске године (2010, 2011. и 2012. годину) са мишљењем овлашћеног ревизора, ако
је понуђач субјект ревизије.
2) да испуњава услов кадровског капацитета
да има минимум 5 (пет) запослених
-
Доказ испуњености услова :
фотокопију образацаМ или М3/А за најмање пет запослених и
образац број8.-
3.да испуњава услов техничке опремљености
-
Да има најмање два доставна возила носивости 1,5 Т у својини, закупу или
лизингу
Фотокопија/ испис саобраћајне дозволе
Уговор о закупу или лизингу уколико су возила у закупу или лизнгу
Обрзац број 9.-
-
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона,
што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Условеу вези са
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним у овом одељку. Условеу вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи
из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком
конкурсне документације.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе
понуђача, односно подизвођач, у своје име.
17 / 69
Начин достављања доказа:
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико и када је то одређено конкурсном
документацијом,подноси електронску понуду подноси електронску понуду у ком
случају се доказ доставља у изворном електронском облику.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
доказује испуњеност обавезних услова.Регистар понуђача је доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Ако се у држави у којој понуђачима седиште не издају докази из члана 77.Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право
провере на основу релевантних доказа.Уколико Наручилац утврди да је понуђач
приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се
сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
18 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:
адреса:
пошт.бр.
3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:
бр.рачуна:
7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:
9.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
19 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача
која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
20 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка
___________________________бр.рачуна.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
21 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12)
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштујесвеобавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
У ________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
22 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-42/14
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- шифра делатности_______________________________
- ПИБ___________________________________________
- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________
( име, презиме и функција)
- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
- особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
( име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- ПИБ___________________________________________
- особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
-
-
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
23 / 69
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку броj: I-42/14, објављеног дана
19.05. 2014.године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:
1.
Укупна понуђена цена износи ________________________________ (словима
_______________________________________________________________) без пдв-а1
2.
Начин плаћања:безготовинско, одложено на рок од дана:___________
рачунајући од испостављања фактуре. ( минимум: 30 дана, максимум 45 дана)
3.
Рок извршења: сукцесивно у року од дана ____________од дана пријема
наруџбенице од Наручиоца.
4.
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда
5.
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,
као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем
Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
М.П.
1
Укупна цена уноси се у складу са тачком 3.15 Упутство понуђачима како да сачине
понуду
24 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.-
1
2
Маказе за лим пеликан
količina
Jedinična cena bez
pdv-a
4
3
5
kom
JED
ДОБРА
3
1 redni broj
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
2
Ручна тестера за гвозђе број артикла
0695552892
kom
10
3
kom
kom
kom
kom
107
45
2
16
kom
16
kom
16
9
Испитивач напона
Испитивач напона ВЕЛИКИ
Гарнитура турпија за метал средње
Одвијач равниса ударном капом, шлиц,
0.8*4.5*90ммЗЕБРА
Одвијач равни са ударном капом, шлиц,
1.2*7.0*125ммЗЕБРА
Одвијач равни са ударном капом, шлиц,
1.6*9.0*150ммЗЕБРА
Одвијач равни
7
10
Одвијачи крстасти
11
Папагајк еКнипех 8705250 250мм
Папагајке 250 ЗЕБРА артикал број 071401563
или одговарајући
Кљешта за сечење жице
kom
pl
kom
pl
kom.
4
5
6
7
8
12
13
14
16
Швед 3 " равни GEDOREILI WURT или
одговар.
Штелујући кључ
Окасти кључеви гарнитура од 6 до 32
17
Виласти кључеви гарнитура од 6 до 32
18
Гарнитура брзих кључева 19,24,30,32
19
20
Брзи кључ 10
ГЕДОР (насадни кључеви) е 10-32 комплет
21
Имбус кључеви гарнитура стандард
22
Имбус кључеви гарн.- 10 дугачки
23
Насадни шрафцигер кључеви од 8 до 22
24
25
31
32
Пиштољзасиликон
Пиштољ за фарбање на компресор 1,5 мм
пречник дизне заТОЈуг (1 мм преч. дизне)
Пиштољ за компресор за издувавање
Пнеуматски троструки разводник Р1/2"
Пнеуматски троструки разводник Р3/8"
Пнеуматски утични прикључак са навојем
Р1/2"
Пнеуматски брзо склопиви елемент
Пнеуматски брзо склопиви елемент 6x8 мм
Пнеуматски брзо склопиви елемент 9x12 мм
33
Брзо растављива спојка за пнеуматику Ø 8
15
26
27
28
29
30
7
kom.
5
9
kom.
1
kom.
2
kom
5
2
kom
pl
kom
pl
kom
pl
kom
kom
pl
kom
pl
kom
pl
kom
pl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2
1
1
1
3
1
2
4
2
4
2
2
12
kom
kom
2
12
2
kom
19
kom
Р1/2"
25 / 69
Ukupna cena bez
PDV-a
(4x5)
6
34
Црево за преносни
компресор (квалитетно)
kom
3
35
36
Скалпел
Мерна трака џепна 7 метара
kom
kom
15
2
37
Кључ подесиви Гедоре тyп 60П/8-200
илиодговарајући
Комплет алата браварски у кутији 100 делова
специф,на упит
Рачна ВЕЛИКА
Knipex самоподесива клешта за скидање
изолације, Модел 12 40 200 или одговарајући
(ЕАН 4003773026662)
Knipex Belt tool pouch 001973LE илиодгов.
kom
pl
kom
pl
kom
kom
1
kom
1
BOSCH 65-delna гарнитура X-line X-65
илиодговарајући
Wiha TORX комплет XL selektor bits 7948-005
kom
1
kom
2
Алат за скидање дихтунга
Алат за сечење дихтунга
Алат за сечење цеви
Окасти кључ 36-41
Виласти кључ 36-41
Чекић 1,5 кг
Чекић 2кг.
Нож за скидање изолације АМ 280
Резервни нож
Кљешта зас кидање изолације
Универзални инструмент "FLUKE" 115
Ампер кљешта 20А "FLUKE"
Сет одвијача са Torx прихватом
Једноручне сечице са блокадом
Сет угаоних имбус кључева са куглицом
ком
ком
ком
Сетокастовиљушкастихкључевасарачном
ком
ком
ком
1
1
1
6
6
8
1
3
3
3
4
11
9
1
13
11
60
Окасто виљушкасти кључ са рачвом 22
ком
10
61
Сет 2 Комплет кљешта
ком
3
62
ВДЕ Клешта сечице (ДИНИСО 5749)
ком
10
63
Нож за тепихе (Скалпел)
ком
6
64
Кукасто сечиво
ком
65
66
67
68
ком
ком
ком
ком
6
10
1
1
3
69
70
Браварски чекић 200г
Угаоник
Челична мерна трака
Сет одвијача са шестоугаоним насадним
прихватом
VDE Одвијач гарнитура
Алат за отварање рупа у лиму:ПГ 9 Пробојник
ком
ком
4
1
71
72
Алат за отварање рупа у лиму:ПГ 11 Пробојник
Алат за отварање рупа у лиму:ПГ 13.5 Пробојник
1
1
73
Алат за отварање рупа у лиму:ПГ 16 Пробојник
1
74
Алат за отварање рупа у лиму:ПГ 21 Пробојник
1
75
Затезни вијак ОК 17 9.5X50
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
26 / 69
3
5
0
2
76
Извлакач заломљених вијака сет 1-5
ком
2
77
78
Кљештa за поп нитне
Кључ за затезање навртке за угаону брусилицу
125мм
ком
ком
3
1
79
Ампер кљешта 1000А " FLUKE "
ком
7
80
Торба за алат кожна
ком
4
81
WURTH Зебра Пиштољски одвијач са рачном и
магацином са умецима ,бр. арт. 06136301
илиодговарајући
WURTH Сет дуплих окастих кључева са рачном
троделни (8x10+12x13, 16x17+18x19, Бицадаптер 10
мм x 1/4”, дужина 20 мм) бр. арт. 0714 257 30 или
одговарајући
Хидрауличка кљешта за стезање WHK 60/22 са
изменљив. Полукружним матрицама за
кримповање, ширине 22 мм , бр. арт. 0967080120
или одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоуг. стез.
10,0мм², бр. арт. 0967082010 илиодгов.
Полукружни алати за стезање шестоуг.стез.
16,0мм², бр. арт. 0967082016 илиодг.
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 25,0мм², бр. арт. 0967082025 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 35,0мм², бр. арт. 0967082035 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 50,0мм², бр. арт. 0967082050 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 70,0мм², бр. арт. 0967082070 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 95,0мм², бр. арт. 0967082095 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 120,0мм², бр. арт. 0967082120
илиодговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 150,0мм², бр. арт. 0967082150 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 185,0мм², бр. арт. 0967082185 или
одговарајући
Полукружни алати за стезање шестоугаоно
стезање 240,0мм², бр. арт. 0967082240 или
одговарајући
Челична кутија смештање 13 матрица ,бр. арт.
0967080101 (Стојков) илиодговарајући
Скалпел профи са дугим сечивима
Одвијачи крстасти–средњи
Leatherman 831104 супертоол 300 Мулти тоолин
ГифтТин/ПремиумСхеатх (Гужвица, Капроцки)
или одговарајући
Рачна за гекосе велика
Радапцигер трокраки отвор 250
Двокраки радапцигер
Хидраулични радапцигер са упорном плочом
Алат за избијање рупа у лиму Rothenberger ПГ9
ком
8
ком
9
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
ком
ком
10
10
5
ком
ком
ком
ком
ком
5
2
2
1
2
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
96
97
98
99
100
101
102
103
27 / 69
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
15,2ммарт. но. 21866 (Стојков) или одговарајући
Алат за избијање рупа у лиму Rothenberger ПГ11
18,6ммарт. но. 21867 или одговарајући
Алат за избијање рупа у лиму Rothenberger ПГ13,5
20,4ммарт. но. 21868 или одговарајући
Алат за избијање рупа у лиму Rothenberger ПГ16
22,5ммарт. но. 21869 или одговарајући
Алат за избијање рупа у лиму Rothenberger
Rothenberger ПГ21 28,3ммарт. но. 21828 или
одговарајући
Комбиновани алат за бушење и нарезивање навоја
Нарезница ( округла) HSS *HSSE , стандарда ЕН
22568 ИСО 2568 финаМ6 ручна
Нарезница ( округла) HSS *HSSE , стандардаЕН
22568 ИСО 2568 финаМ6 машинска
Урезница од триделаМ3, гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS, стандарда ДИН 352
Урезница од тридела М4, гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS стандардаДИН 352
Урезница од три дела М5, гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS , стандардаДИН 352
УрезницаодтриделаМ6, гарнитуразаМнавоје,
толеранцијскопоље6H, HSS стандардаДИН 352
Урезница од три делаМ8, гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS , стандарда ДИН 352
Урезници (ручни ) цоловни навој R1/8", цевни
навој G/BSP, стандард ДИН 5157
ДИН 353)
Урезници (ручни) цоловни навојР1/4", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
Урезници (ручни ) цоловни навој Р3/8",
цевнинавој G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
Урезници (ручни ) цоловни навој Р1/8", цевни
навој G/BSP , стандардДИН 5157 ДИН 353)
Урезници (ручни ) цоловни навој Р1/4", цевни
навој G/BSP , стандард ДИН 5157 ДИН 353)
Урезници (ручни) цоловни навој Р3/8", цевни
навој G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
Урезнице 1/2", цевни навој G/BSP стандард ДИН
5157 ДИН 353)
Урезнице 3/4", цевни навој G/BSP , стандард ДИН
5157 ДИН 353)
Урезнице 1", цевни навој G/BSP , стандард ДИН
5157 ДИН 353)
Урезнице 5/4", цевни навој G/BSP , станд.ДИН
5157 ДИН 353)
Нарезнице 1/2",стандард ЕН 24231
Нарезнице 3/4",стандард ЕН 24231
Нарезнице 1",стандард ЕН 24231
Нарезнице 5/4",стандард ЕН 24231
Гарнитура урезница и нарезница М5 до М20, по
стандарду за урезнике ДИН 352 СЕТ, нарезнице
ДИН 223, рачна за урезнике ДИН 1814 и рачна за
нарезнице ДИН 225
Ручна фиксна нарезница од 3/8" до 5/4"
ком
2
ком
2
ком
2
ком
2
ком
ком
4
5
ком
6
ком
пл
ком
пл
ком
пл
ком
пл
ком
пл
5
ком
5
ком
5
ком
5
ком
5
ком
5
ком
5
ком
13
ком
8
ком
3
ком
5
ком
ком
ком
ком
ком
пл
5
5
3
3
7
5
5
5
5
131
1
ком
РУЧНИАЛАТУКУПНО ( 1.+2....131)
(уписује се збир свих ставки у колони 6 од 1.до 131)
АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН
Акумулаторска угаона брусилица GWS 18 В-Ли
1.
21
ком
Про
28 / 69
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Компресор ручни преносни 8 бара професионал
Електрична дизалица носивости 500 кг
Jodolux лампе
WURTH WLH 30 Лед лампа шифраАрт.-но.:
0827940130 или одговарајући
НарезницаРемсАМИГО 2 3/8" - 2"
РемсТИГЕР (ручнаел. тестера)
Ударнабушилица (у рангу МАКИТЕ> 1500 W)
Акумулаторска бушилица 18 V
Електрична брусилица угаона ( WURTH )
Електрична бушилица вибрациона - мала
Апарат за заваривање - монофазни (подручје
заваривања>150 А ,заваривање са рутилним,
базним и целулозним електродама)
Хобларица електрична
Ручна шлајферица електрична
Стандардни индукцијски грејач за лежајеве
Агрегат за потребе заваривања 15 кВА
Стубна брусилица –брусни камен BOSCH
ком
ком
ком
ком
21
16
16
13
ком
ком
ком
ком
ком
Ком
ком
13
60
65
95
100
85
95
ком
ком
ком
ком
ком
95
65
85
65
85
АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН УКУПНО ( 1.+2....17)
(уписује се збир свих ставки у колони 6 од 1.до 17)
ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР ЗА АЛАТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Видија бургије за бетон SDS+ iBOS систем Ø 6
Видија бургије за бетон SDS+ i BOS систем Ø 8
Видија бургије за бетон SDS+ i BOS сист. Ø 10
Видија бургије за бетон SDS+ i BOS сист. Ø 12
Видија бургије обична Ø6 мм прихват за
обичну главу
Видија бургије обична Ø8 мм прихват за
обичну главу
Спиралне бургије Ø2 мм за гвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH", стандарда ДИН 338
Спиралне бургије Ø 3 мм за гвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH , стандарда ДИН 338
Спиралнебургије Ø 3,2ммзагвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH стандардаДИН 338
Спиралне бургије Ø 3,5 мм за гвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH стандарда ДИН 338
Спиралне бургије Ø 4 мм за гвожђе HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH стандарда ДИН 338
Спиралне бургије Ø 5мм за гвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH стандарда ДИН 338
Спиралне бургије Ø 6мм за гвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH стандарда ДИН 338,
Спиралне бургије Ø 7мм за гвожђе HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH , стандардаДИН 338
Спиралне бургије Ø
8мм за гвожђе, HSS-R "BOSCH" ili " WURTH
стандарда ДИН 338
Спиралне бургије Ø 9мм за гвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH , стандарда ДИН 338
Спиралне бургије Ø 10мм загвожђе, HSS-R
"BOSCH" ili „ WURTH“, стандарда ДИН 338
Спиралне бургије ХСС 4-30 ROTENBERGERН
о 21750 или одговар.
Плоча за брушење Ø 115
Плоча за сечење Ø 230x3x22,2 мм, стандардаЕН
12413
Плоча за сечење Ø 180
Плоча за сечење Ø 115x1,0x22мм, стандарда ЕН
ком
ком
ком
ком
ком
75
295
20
70
225
ком
3
ком
1
ком
140
ком
120
ком
50
ком
33
ком
2
ком
90
ком
75
ком
2
ком
4
ком
11
компл
3
ком
ком
16
8
ком
ком
6
5
29 / 69
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
12413
Плочазасечење Ø 125x1,0x22мм,
стандардаЕН12413
Гарнитурамалихбр. каменовазабушилицу
Брусни камен Ø200xØ20x20 КАРБОРУНДУМ
Лист тестере црне WURT
Лист тестере жуте WURT.
Лист тестере за метал за убодну тестеру
STAYER
Држаљезалопату
Мернатракаџепна 7 метараартбр.714 64 513
Двометарчелични
Трометарчелични
Ашов
Лопата
Лопатезаснег
Помичномерилодигитално 200 мм
Резервна сијалица за JODOLUX лампу
Стругарски нож за бочну обраду 900 (16x16 мм),
стандарда ДИН 4980 ИСО6 и квалитета К20 и
П30
Стругарски нож за бочну обраду 900 (20x20 мм)
стандарда ДИН 4980 ИСО6 и квалитета К20 и
П30
Стругарски нож за бочну обраду 900 (25x25 мм)
стандарда ДИН 4980 ИСО6 и квалитета К20 и
П30
Савијени стругарски нож за грубу обраду,
стандардаДИН 4972 ИСО2 од 45⁰степени,
димензија (16x16) квалитетаК20 иП30,
произвођача "ФРА"- Чачак, ""ИАТ""-Требиње
или CORUN -Ужице
Савијени стругарски нож за грубу обраду,
стандарда ДИН 4972 ИСО2 од 45⁰степени,
димензија (20x20) мм, квалитета К20 и П30,
произвођача "ФРА"- Чачак, ""ИАТ""-Требиње
или CORUN–Ужице
Савијени стругарски нож за грубу обраду,
стандардаДИН 4972 ИСО2 од 45⁰степени,
димензија (25x25) мм, квалитетаК20 иП30,
произвођача "ФРА"- Чачак, "ИАТ"-Требиње
или CORUN -Ужице
Стругарски нож за отсецање, стандарда
ДИН4981 ИСО7, димензија (16x10), квалитета
К10 и П10
Стругарски нож за отсецање, стандарда
ДИН4981 ИСО7, димензија (20x12), квалитета
К10 и П10
Стругарски нож за отсецање, стандарда
ДИН4981 ИСО7, димензија (25x12), квалитета
К10 и П10
Резервни лист за машинску тестеру кружну
KRINO 2360x20x0,9 tp 10/14 M.42 8/CO
Резервни нож за сечење цеви Ролшнајдер
(према узорку у машинској радионици)
Пакне мекане за американер заструг МОЛовса
4 лежишта
Машинска нарезница 3/8" до 2"
Лист тестере за метал за убодну тестеру Bosch
Лист тестере (алигатор) Bosh за дрво
Лист тестере (алигатор) Bosch за метал
Лист тестере(алигатор) Bosch за бетон
Степенаста бургија Rothenberger unidrillhss 4-
ком
5
ком
ком
ком
ком
ком
5
5
7
5
5
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
50
10
5
1
7
5
5
4
2
5
ком
5
ком
5
ком
2
ком
2
ком
2
ком
21
ком
21
ком
16
ком
16
ком
13
компл
13
компл
60
65
95
100
85
95
ком
ком
ком
ком
ком
30 / 69
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30 mm art. no. 21307 ILI Wurth DRL
-STEP SPRL
–HSS TIALN -(D6-39MM) Арт.-br: 0694423639
или одговарајући
Бургија Ø 8* 250 ммспиралназагвожђе
95
ком
Бургија Ø 10* 250 ммспиралназагвожђе
65
ком
Бургија Ø 12* 250 ммспиралназагвожђе
85
ком
Видијабургијазабетон (заHILTI) Ø 32
65
ком
Видијабургијазабетон (захилти) Ø 25
85
ком
Видијабургијазабетон (за HILTI ) Ø 22
4
ком
Секачширокизаударнубушилицу ( HILTI )
75
ком
120*360СДС
Секач широки заударнубушилицу ( HILTI )
295
ком
120*500СДС
Тестере Freud за дрво Ø250*3,2/2,2*30 З22 ХW 20
ком
уздужне
Тестере Freud за дрво Ø250*3,2/2,2*30 З22 ХW
70
ком
- попречне
Комплет убодних тестера (Wurth)
2
ком
Пинови за акумулаторску бушилицу за
1
ком
завртање
Тестера за ручни циркулар Ø30*1900 мм
2
ком
Компл.длета за дрво
2
ком
Глодало за дрво за шлицање
2
ком
Бургије за дрво Ø3-30
6
комп
Глодало за клик-клак шарке Ø30
2
ком
Кутије – контејнери за шрафове мале
1
Ком.
Кутије - контејнери
1
компл
За шрафове мале
ет
Кутије - контејнери
1
комп
За шрафове мале
Видија бургије забетон СДС+ иБОСсистем Ø 6
2
ком
Видија бургије забетон СДС+ иБОСсистем Ø 8
15
ком
Видија бургије забетон СДС+ иБОСсист. Ø 10
15
ком
Видија бургије забетон СДС+ иБОСсист. Ø 12
10
ком
Видија бургије обична Ø6 мм прихват за
2
ком
обичну главу
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
Електроде Ø2,5 ммрутилнас 2000 , стандардаЕН
13479 + ЕН499, произвођачаЈасеницеСловенија
Електроде Ø2,5 мм киселе , стандарда
ЕН 13479 + ЕН499, произвођача Јасенице
Словенија
Електроде Ø2,5 мм целулозне ЕЛЕ 58 ц 6010,
стандарда ЕН499/95Е 382 Ц21, произвођача
"ELVACO" Бијељина
Електроде Ø3,25 мм киселе, стандарда ЕН
13479 + ЕН499, произвођача Јасенице
Словенија
Електроде за прохром Ø 2,5 стандардаДИН
8556/86 Е 199 "ELVACO" 50-75 А
Електроде за легиране челике: 303 Ø 2,5
Електроде за легиране челике: 303 Ø 3,25
Жицазазаваривање Ø2,5атестиранезааутогеноварење
Жица за заваривање Ø3 – атестиране за
аутогено зававаривање
Жица за CО2 Ø 1.2 мм, стандарда ИСО 14341А-Г (паковање од 15 кг), произвођача
"LINCOLMELEKTR C" Италија
Месингана жица са оплатом oд боракса
кутије
103
кутије
2
кутије
61
кутије
26
кутија
3
кутија
кутија
кг
3
1
35
кг
35
кг
5
кг
2
31 / 69
12
13
Паста за меко лемљење
Тинол жица за лемљење са пастом (калем)
ком
ком
4
9
14
ком
1
ком
105
ком
105
компл
компл
ком
ком
ком
6
5
6
60
1
22
23
24
25
Rothenberger мултигас 300 са Rofirepiezo 1950
или одговарајући
Стакло бело 100x100 замаску eлектролуч.
заваривања
Стакло бело 110x90 за маску eлектролучног
заваривања
Клешта за заваривање електро 600 А
Клешта за заваривање са магнет. до 200 А
Огледало метално са држачем
Огледало метално плочице 80x80 мм
Бренер за сечење
" Meser”
Бренер за заваривање “Meser" величина 3
Бренер за заваривање “Meser" величина 4
Бренер за заваривање "Meser" величина 5
Rothenberger мултигас 300 или одговарајући
1.
ДОБРА
РУЧНИ АЛАТ
15
16
17
18
19
20
21
2.
3.
4.
6
7
4
ком
6
ком
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЦЕНАБЕЗПДВ-а
ком
ком
ЦЕНАСАПДВ-ом
АЛАТ НА ЕЛЕКТРИЧНИ
ПОГОН
ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР
ЗА АЛАТ
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА
ЗАВАРИВАЊЕ
УКУПНО
У _______________________ дана ________.године
М.П
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
-
УПУТСТВОЗАПОПУНУОБРАСЦАСТРУКТУРЕЦЕНЕ:
-
1, Понуђач је обавезан да засвако тражено добро упише јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену без
ПДВ-а за то добро , а коју добија множењем количине, која је дата у обрасцу , и јединичне цене коју
је уписао у образац.
-
2. Понуђач је обавезан да за сваку групу добара упише укупну цену без ПДВ-а коју добија на тај
начин дасабере укупне цене без ПДВ-аза свако добро из групе.
-
3. Понуђач је обавезан да у делу обрасца „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ упише укупне цене засваку групу
добара без ПДВ-а које уписује наоснову већ уписане укупне цене без ПДВ-азасваку групу добара ,
као и да укупну цену без ПДВ-акоју добија сабирањем укупних цена за сваку групу добара.
-
4. Понуђач је обавезан да у делу обрасца „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ упише укупне цене за сваку групу
добарасаПДВ-ом коју добија применом прописане стопе ПДВ-а на уписане укупне цене добара без
ПДВ-а засваку групу добара , као и да укупну цену са ПДВ-ом коју добија сабирањем укупних цена
са ПДВ-ом засваку групу добара.
32 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.На основу Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.- Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 29/13 и 104/13) даје се следећа:
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
Обавезујемо се да ћемо:
1. У тренутку закључења уговора предати Наручиоцу банкарску гаранцијуна износ од 10%
вредности уговора, на име гаранције за добро извршење посла, без ПДВ
Банкарска гаранција ће бити безусловнаи платива на први позив.
Банкарска гаранција неће садржати додатне услове за исплату, краће рокове за исплату, мањи
износ од оног који је захтеван или промену месне надлежности за решавање спорова.
Важење банкарске гаранције ће бити дуже најмање 60 дана од рока на који је закључен уговор о
јавној набавци.
Банкарска гаранција може бити реализована ако не извршимо своје обавезе преузете уговором
о јавној набавци.
2. Десет дана пре истека рока важења банкарске гаранције изабрани понуђач је дужан да
Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10%
вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Меница може бити наплаћена у случајевима:ако понуђачне не отклони недостатке у
гарантном року на добрима које је испоручио Наручиоцу. Уколико не доставимо меницу ,
на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року сагласни смо да се то сматра
се да нисмо извршили своје уговорне обавезе и Наручилац има право да реализује
банкарску гаранцију која је достављена као средство обезбеђења за добро извршење посла
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________________
33 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећи:
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и опис трошка
Износ
УКУПНО
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
34 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећу
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
(заједничку) понуду подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
(потпис овлашћеног лиц
35 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА
Ред.бр.
1.
Име и презиме
2.
3.
4.
5.
6.
Место и датум:
________________________
Потпис овлаштеног лица понуђача:
М.П.
_________________________________
Напомена:
1. Уз овај образац потребно је доставити за сваког запосленог који је наведен у обрасцу
фотокопију образацаМ или М3/А
2.
У случају заједничке пријаве групе подносилаца пријаве овај образац се доставља као збирни за
све чланове групе.
36 / 69
ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-
ПОДАЦИ О ДОСТАВНИМ ВОЗИЛИМА
Ред.бр.
1.
МАРКА И ТИП
НОСИВОСТ У Т
2.
3.
4.
5.
6.
Место и датум:
________________________
Потпис овлаштеног лица понуђача:
М.П.
_________________________________
Напомена:
1. Уз овај образац потребно је доставити за свако возило које је наведено у обрасцу
-
Фотокопију/ испис саобраћајне дозволе и уговор о закупу односно лизингу ако је возило у
закупу или лизингу.
-
У случају заједничке пријаве групе подносилаца пријаве овај образац се доставља као збирни за све
чланове групе.
37 / 69
ОДБРАЗАЦ БР.10
redni broj
ПОДАЦИ О ДОБРИМА КОЈЕ СЕ НУДЕ
ДОБРА
1
2
1
Маказе за лим пеликан
2
Ручна тестера за гвозђе број
артикла 0695552892
3
Испитивач напона
4
Испитивач напона ВЕЛИКИ
5
Гарнитура турпија за метал
средње
6
Одвијач равни са ударном
капом, шлиц, 0.8*4.5*90мм
ЗЕБРА
7
Одвијач равни са ударном
капом, шлиц, 1.2*7.0*125мм
ЗЕБРА
8
Одвијач равни са ударном
капом, шлиц, 1.6*9.0*150мм
ЗЕБРА
9
Одвијач равни
10
Одвијачи крстасти
11
Папагајке Knipex 8705250
250мм
12
Папагајке 250 ЗЕБРА артикал
број 071401563 или одговарајући
13
Кљешта за сечење жице
ПРОИЗВОЂАЧ, МАРКА И ТИП И СТАНДАРД (где се
тражи)
38 / 69
14
Швед 3 " равни GEDORE ILI
WURT или одговарајући
15
Штелујући кључ
16
Окасти кључеви гарнитура од
6 до 32
17
Окасти кључеви гарнитура од
6 до 32
18
Виласти кључеви гарнитура
од 6 до 32
19
Гарнитура брзих кључева
19,24,30,32
20
Брзи кључ 10
21
Насадни кључеви 10-32
комплет GEDORE или
одговарајући
22
Имбус кључеви гарнитура
стандард
23
Имбус кључеви гарн.- 10
дугачки
24
Насадни шрафцигер кључеви од
8 до 22
25
Пиштољ за силикон
26
Пиштољ за фарбање на
компресор 1,5 мм пречник дизне
27
Пиштољ за компресор за
издувавање
28
Пнеуматски троструки
разводник Р1/2"
29
Пнеуматски троструки
разводник Р3/8"
30
Пнеуматски утични прикључак
са навојем Р1/2"
31
Пнеуматски брзо склопиви
елемент
32
Пнеуматски брзо склопиви
елемент 6x8 мм
39 / 69
33
Пнеуматски брзо склопиви
елемент 9x12 мм
34
Брзо растављива спојка за
пнеуматику Ø 8 Р1/2"
35
Црево за преносни компресор
квалитетно
36
Скалпел
37
Мерна трака џепна 7 метара
38
Кључ подесиви GEDORE тyп
60П/8-200 или одговарајући
39
Комплет алата браварски у
кутији 100 делова специф, на
упит
40
Рачна ВЕЛИКА
41
Knipex самоподесива клешта за
скидање изолације, Модел 12 40
200 или одговарајући
42
(ЕАН 4003773026662)
43
Knipex Belt tool pouch 001973LE
или одгов.
44
BOSCH 65-delna гарнитура Xline X-65 или одговарајући
45
Wiha TORX комплет XL selektor
bits 7948-005
46
Алат за скидање дихтунга
47
Алат за сечење дихтунга
48
Алат за сечење цеви
49
Окасти кључ 36-41
50
Виласти кључ 36-41
51
Чекић 1,5 кг
52
Чекић 2 кг.
53
Нож за скидање изолације АМ
280
54
Резервни нож
40 / 69
55
Кљешта за скидање изолације
56
Универзални инструмент
"FLUKE" 115
57
Ампер кљешта 20А "FLUKE"
58
Сет одвијача са Torx прихватом
59
Једноручне сечице са блокадом
60
Сет угаоних имбус кључева са
куглицом
61
Сет окасто виљушкастих
кључева са рачном
62
Окасто виљушкасти кључ са
рачвом 22
63
Сет 2 Комплет кљешта
64
ВДЕ Клеста сечице (ДИН ИСО
5749)
65
Нож за тепихе (Скалпел)
66
Кукасто сечиво
67
Браварски чекиц 200г
68
Угаоник
69
Челична мерна трака
70
Сет одвијача са шестоугаоним
насадним прихватом
71
VDE Одвијач гарнитура
72
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 9 Пробојник
73
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 11 Пробојник
74
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 13.5 Пробојник
75
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 16 Пробојник
76
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 21 Пробојник
41 / 69
77
Затезни вијак ОК 17 9.5X50
78
Извлакач заломљених вијака сет
1-5
79
Кљешта за поп нитне
80
Кључ за затезање навртке за
угаону брусилицу 125мм
81
Ампер кљешта 1000А " FLUKE "
82
Торба за алат кожна
83
Wуртх Зебра Пиштољски
одвијач са рачном и магацином
са умецима , бр. арт. 06136301
или одговарајући
84
WURTH Сет дуплих окастих
кључева са рачном 3делни
(8x10+12x13, 16x17+18x19, Биц
адаптер 10 мм x 1/4”, дужина 20
мм) Бр. арт. 0714 257 30 или
одговарајући
85
Хидрауличка кљешта за стезање
WHK 60/22 са изменљив.
полукружним матрицама за
кримповање, ширине 22 мм , бр.
арт. 0967080120 или
одговарајући
86
Полукружни алати за стезање
Шестоуг. Стез. 10,0 мм², бр. арт.
0967082010 или одгов.
87
Полукружни алати за стезање
Шестоуг. стез, 16,0 мм², бр. арт.
0967082016 или одг.
88
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 25,0 мм²,
бр. арт. 0967082025 или
одговарајући
89
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 35,0 мм²,
бр. арт. 0967082035 или
одговарајући
90
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 50,0 мм²,
бр. арт. 0967082050 или
42 / 69
одговарајући
91
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 70,0 мм²,
бр. арт. 0967082070 или
одговарајући
92
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 95,0 мм²,
бр. арт. 0967082095 или
одговарајући
93
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 120,0 мм²,
бр. арт. 0967082120 или
одговарајући
94
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 150,0 мм²,
бр. арт. 0967082150 или
одговарајући
94
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 185,0 мм²,
бр. арт. 0967082185 или
одговарајући
96
Полукружни алати за стезање
Шестоугаоно стезање 240,0 мм²,
бр. арт. 0967082240 или
одговарајући
97
Челична кутија Смештање 13
матрица , бр. арт. 0967080101
(Стојков) или одговарајући
98
Скалпел профи са дугим
сечивима
99
Одвијачи крстасти – средњи
100
Радапцигер трокраки отвор 250
101
Leatherman 831104 супер тоол
300 Мултитоол ин Гифт
Тин/Премиум Схеатх (Гужвица,
Капроцки) или одговарајући
102
Рачна за гекосе велика
103
Радапцигер трокраки отвор 250
104
Двокраки радапцигер
105
Хидраулични радапцигер са
43 / 69
упорном плочом
106
Алат за избијање рупа у лиму
Rothenberger ПГ9 15,2мм арт. но.
21866 (Стојков) или
одговарајући
107
Алат за избијање рупа у лиму
Rothenberger ПГ11 18,6мм арт.
но. 21867 или одговарајући
108
Алат за избијање рупа у лиму
Rothenberger ПГ13,5 20,4мм арт.
но. 21868 или одговарајући
109
Алат за избијање рупа у лиму
Rothenberger ПГ16 22,5мм арт.
но. 21869 или одговарајући
110
Алат за избијање рупа у лиму
Rothenberger ПГ21 28,3мм арт.
но. 21828 или одговарајући
111
Комбиновани алат за бушење и
нарезивање навоја
112
Нарезница ( округла) HSS
*HSSE , стандарда ЕН 22568
ИСО 2568 фина М6 ручна
113
Нарезница ( округла) HSS
*HSSE , стандарда ЕН 22568
ИСО 2568 фина М6 машинска
114
Урезница од три дела М3,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS,
стандарда ДИН 352
115
Урезница од три дела М4,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS
стандарда ДИН 352
116
Урезница од три дела М5,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS ,
стандарда ДИН 352
117
Урезница од три дела М6,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS
стандарда ДИН 352
44 / 69
118
Урезница од три дела М8,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H, HSS ,
стандарда ДИН 352
119
Урезници (ручни )цоловни навој
R1/8", цевни навој G/BSP,
стандард ДИН 5157 ДИН 353)
120
Урезници (ручни ) цоловни
навој Р1/4", цевни навој G/BSP ,
стандард ДИН 5157 ДИН 353)
121
Урезници (ручни ) цоловни
навој Р3/8", цевни навој G/BSP ,
стандард ДИН 5157 ДИН 353)
122
Урезници (ручни )цоловни навој
Р1/8", цевни навој G/BSP ,
стандард ДИН 5157 ДИН 353)
123
Урезници (ручни )цоловни навој
Р1/4", цевни навој G/BSP ,
стандард ДИН 5157 ДИН 353)
124
Урезници (ручни ) цоловни
навој Р3/8", цевни навој G/BSP ,
стандард ДИН 5157 ДИН 353)
125
Урезнице 1/2", цевни навој
G/BSP стандард ДИН 5157 ДИН
353)
126
Урезнице 3/4", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
127
Урезнице 1", цевни навој G/BSP
, стандард ДИН 5157 ДИН 353)
128
Урезнице 5/4", цевни навој
G/BSP , станд. ДИН 5157 ДИН
353)
129
Нарезнице 1/2",стандард ЕН
24231
130
Нарезнице 3/4",стандард ЕН
24231
131
Нарезнице 1",стандард ЕН 24231
45 / 69
1.
Акумулаторска угаона брусилица
GWS 18 В-Ли Про
2.
Компресор ручни преносни 8
бара професионал
3.
Електрична дизалица носивости
500 кг
4.
Jodolux лампе
5.
WURTH WLH 30 Лед лампа
шифраАрт.-но.: 0827940130 или
одговарајући
6.
НарезницаРемсАМИГО 2 3/8" 2"
7.
РемсТИГЕР (ручнаел. тестера)
8.
Ударнабушилица (у рангу
МАКИТЕ> 1500 W)
9.
Акумулаторска бушилица 18 V
10.
Електрична брусилица угаона (
WURTH )
11.
Електрична бушилица
вибрациона - мала
12.
Апарат за заваривање монофазни (подручје
заваривања>150 А ,заваривање са
рутилним, базним и целулозним
електродама)
13.
Хобларица електрична
14.
Ручна шлајферица електрична
15.
Стандардни индукцијски грејач
за лежајеве
16.
Агрегат за потребе заваривања 15
кВА
17.
Стубна брусилица –брусни камен
BOSCH или одговарајући
1
Vidija burgije za beton SDS+ i
BOS sistem Ø 6
2
Vidija burgije za beton SDS+ i
BOS sistem Ø 8
3
Vidija burgije za beton SDS+ i
46 / 69
BOS sistem Ø 10
4
Vidija burgije za beton SDS+ i
BOS sistem Ø 12
5
Vidija burgije obična Ø6 mm
prihvat za običnu glavu
6
Vidija burgije obična Ø8 mm
prihvat za običnu glavu
7
Spiralne burgije Ø2 mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
8
Spiralne burgije Ø 3mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
9
Spiralne burgije Ø 3,2mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
10
Spiralne burgije Ø 3,5mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
11
Spiralne burgije Ø 4mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
12
Spiralne burgije Ø 5mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
13
Spiralne burgije Ø 6mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
14
Spiralne burgije Ø 7mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
15
Spiralne burgije Ø
8mm za gvožđe, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH",
standarda DIN 338
16
Spiralne burgije Ø 9mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
WURTH", standarda DIN 338
17
Spiralne burgije Ø 10mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH" ili "
47 / 69
WURTH", standarda DIN 338
18
Spiralne burgije HSS 4-30
ROTENBERGER No 21750 ili
odgovarajuće
19
Ploča za brušenje Ø 115
20
Ploča za sečenje Ø 230x3x22,2
mm, standarda EN 12413
21
Ploča za sečenje Ø 180
22
Ploča za sečenje Ø
115x1,0x22mm, standarda EN
12413
23
Ploča za sečenje Ø
125x1,0x22mm, standarda
EN12413
24
Garnitura malih br. kamenova
za bušilicu
25
Brusni kamen Ø200xØ20x20
KARBORUNDUM
26
List testere crne WURT
27
List testere žute WURT
28
List testere za metal za ubodnu
testeru STAYER
29
Držalje za lopatu
30
Merna traka džepna 7 metara
art br.714 64 513
31
Dvometar čelični
32
Trometar čelični
33
Ašov
34
Lopata
35
Lopate za sneg
36
Pomično merilo digitalno 200
mm
37
Rezervna sijalica za jodolux
lampu
38
Strugarski nož za bočnu
obradu 900 (16x16 mm),
48 / 69
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
39
Strugarski nož za bočnu
obradu 900 (20x20 mm)
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
40
Strugarski nož za bočnu
obradu 900 (25x25 mm)
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
41
Savijeni strugarski nož za
grubu obradu, standarda DIN
4972 ISO2 od 45⁰ stepeni,
dimenzija (16x16) kvaliteta
K20 i P30, proizvođača
"FRA"- Čačak, ""IAT""Trebinje ili CORUN -Užice
42
Savijeni strugarski nož za
grubu obradu, standarda DIN
4972 ISO2 od 45⁰ stepeni,
dimenzija (20x20) mm,
kvaliteta K20 i P30,
proizvođača "FRA"- Čačak,
""IAT""-Trebinje ili CORUN
-Užice
43
Savijeni strugarski nož za
grubu obradu, standarda DIN
4972 ISO2 od 45⁰ stepeni,
dimenzija (25x25) mm,
kvaliteta K20 i P30,
proizvođača "FRA"- Čačak,
""IAT""-Trebinje ili CORUN
-Užice
44
Strugarski nož za otsecanje,
standarda DIN4981 ISO7,
dimenzija (16x10), kvaliteta
K10 i P10
45
Strugarski nož za otsecanje,
standarda DIN4981 ISO7,
dimenzija (20x12), kvaliteta
K10 i P10
46
Strugarski nož za otsecanje,
standarda DIN4981 ISO7,
dimenzija (25x12), kvaliteta
K10 i P10
49 / 69
47
Rezervni list za mašinsku
testeru kružnu KRINO
2360x20x0,9 tp 10/14 M.42
8/CO
48
Rezervni nož za sečenje cevi
Rolšnajder (prema uzorku u
mašinskoj radionici)
49
Pakne mekane za amerikaner
za strug MOLov sa 4 ležišta
50
mašinska nareznica 3/8" do 2"
51
List testere za metal za ubodnu
testeru Bosh
52
List testere(aligator)bosh za
drvo
53
List testere(aligator)bosh za
metal
54
List testere(aligator)bosh za
beton
55
Stepenasta burgija
Rothenberger unidrill hss
4-30mm art. no. 21307 ILI
Wurth DRL-STEP-SPRLHSS-TIALN-(D6-39MM)
Art.-no.: 0694423639 ili
odgovarajući
56
Burgija Ø 8* 250 mm spiralna
za gvožđe
57
Burgija Ø 10* 250 mm
spiralna za gvožđe
58
Burgija Ø 12* 250 mm
spiralna za gvožđe
59
Vidija burgija za beton (za
hilti) Ø 32
60
Vidija burgija za beton (za
hilti) Ø 25
61
Vidija burgija za beton (za
hilti) Ø 22
62
Sekač široki za udarnu
bušilicu (hilti) 120*360SDS
50 / 69
63
Sekač široki za udarnu
bušilicu (hilti) 120*500SDS
64
Testere Freud za drvo
Ø250*3,2/2,2*30 Z22 HW uzdužne
65
Testere Freud za drvo
Ø250*3,2/2,2*30 Z22 HW poprečne
66
Komplet ubodnih testera
(Wurth)
67
Pinovi za akumulatorsku
bušilicu za zavrtanje
68
Testera za ručni cirkular
Ø30*1900 mm
69
Komplet dleta za drvo
70
Glodalo za drvo za šlicanje
71
Burgije za drvo Ø3-30
72
Glodalo za klik-klak šarke
Ø30
73
Kutije - kontejneri za šrafove
male
74
Kutije - kontejneri za šrafove
male
75
Kutije - kontejneri za šrafove
male
76
Vidija burgije za beton SDS+ i
BOS sistem Ø 6
77
Vidija burgije za beton SDS+ i
BOS sistem Ø 8
78
Vidija burgije za bet. SDS+i
BOS sist. Ø 10
79
Vidija burgije za beton SDS+ i
BOS sistem Ø 12
80
Vidija burgije obična Ø6 mm
prihvat za običnu glavu
51 / 69
1
Elektrode Ø2,5 mm rutilna s
2000 , standarda EN 13479 +
EN499, proizvođača Jеsenice
Slovenija
2
Elektrode Ø2,5 mm kisele ,
standarda EN 13479 + EN499,
proizvođača Jеsenice Slovenija
3
Elektrode Ø2,5 mm celulozne
ELE 58 c 6010, standarda
EN499/95E 382 C21,
proizvođača "ELVACO"
Bijeljina
4
Elektrode Ø3,25 mm kisele,
standarda EN 13479 + EN499,
proizvođača Jеsenice Slovenija
5
Elektrode za Prohrom Ø 2,5
standarda DIN 8556/86 E 199
"ELVAC0" 50-75 A
6
Elektrode za legirane čelike:
303 Ø 2,5
7
Elektrode za legirane čelike:
303 Ø 3,25
8
Žica za zavarivanje Ø2,5atestirane za autogeno varenje
9
Žica za zavarivanje Ø3 atestirane za autogeno varenje
10
Žica za CO2 Ø 1.2 mm,
standarda ISO 14341-A-G
(pakovanje od 15 kg),
proizvođača " LINCOLM
ELEKTRIC" Italija
11
Mesingana žica sa opaltom od
boraksa
12
Pasta za meko lemljenje
13
Tinol žica za lemljenje sa
pastom (kalem)
14
Rothenberger multigas 300 sa
Rofire piezo 1950 ili
odgovarajući
15
Staklo belo 100x100 za masku
52 / 69
Elektroluč. zavarivanja
16
Staklo belo 110x90 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
17
Klešta za zavarivanje elektro
600 A
18
Klešta za zavarivanje sa
magnet. do 200 A
19
Ogledalo metalno sa držačem
20
Ogledalo metalno pločice
80x80 mm
21
Brener za sečenje "Meser"
22
Brener za zavarivanje
"Meser" veličina 3
23
Brener za zavarivanje
"Meser" veličina 4
24
Brener za zavarivanje
"Meser" veličina 5
25
Rothenberger multigas 300 ili
odgovarajući
Место и датум________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________
М.П.
53 / 69
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
54 / 69
ТЕХ
НИЧ
КЕ
СПЕ
ЦИФ
ИКА
ЦИЈ
Е
ZAHTEV ZA KVALITET
JED
redni broj
DOBRA
količina
RUČNI ALAT
1
Маказе за лим пеликан
kom
2
Ручна тестера за гвозђе број
артикла 0695552892
kom
Wurth ili odgovarajuće
10
3
Испитивач напона
kom
Wurth ili odgovarajuće
107
4
Испитивач напона
ВЕЛИКИ
Гарнитура турпија за метал
средње
Одвијач равни са ударном
капом, шлиц, 0.8*4.5*90мм
ЗЕБРА
Одвијач равни са ударном
капом, шлиц, 1.2*7.0*125мм
ЗЕБРА
Одвијач равни са ударном
капом, шлиц, 1.6*9.0*150мм
ЗЕБРА
Одвијач равни
Одвијачи крстасти
Папагајке Книпех 8705250
250мм
Папагајке 250 ЗЕБРА
артикал број 071401563 или
одговарајући
Кљешта за сечење жице
kom
Wurth ili odgovarajuće
45
Швед 3 " равни GEDORE
ILI WURT или одговарајући
Штелујући кључ
kom.
Окасти кључеви
гарнитура од 6 до 32
Окасти кључеви гарнитура
од 6 до 32
kompl
Виласти кључеви гарнитура
од 6 до 32
Гарнитура брзих кључева
19,24,30,32
Брзи кључ 10
гедор (насадни кључеви)е
10-32 комплет
Имбус кључеви гарнитура
стандард
Имбус кључеви гарн.- 10
дугачки
Насадни шрафцигер
кључеви од 8 до 22
Пиштољ за силикон
kompl
1
kom
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
kom
2
kom
Wurth ili odgovarajuće
16
kom
Wurth ili odgovarajuće
16
kom
Wurth ili odgovarajuće
16
kompl
7
kompl
kom.
Knipex ili odgovarajuće
7
5
kom.
Wurth ili odgovarajuće
9
kom.
1
GEDORE ILI WURT ili odgovarajući
kom
kompl
kompl
2
5
WURTH šifra artikla 071330541 ili
odgovarajući
WURTH šifra artikla 071330442 ili
odgovarajući
gedore ili odgovarajuće
2
2
1
kompl
3
kompl
1
kompl
2
kom
4
kom
2
55 / 69
Пиштољ за фарбање на
компресор 1,5 мм пречник
дизне за ТО Југ (1 мм преч.
дизне)
Пиштољ за компресор за
издувавање
Пнеуматски троструки
разводник Р1/2"
Пнеуматски троструки
разводник Р3/8"
Пнеуматски утични
прикључак са навојем Р1/2"
Пнеуматски брзо склопиви
елемент
Пнеуматски брзо склопиви
елемент 6x8 мм
Пнеуматски брзо склопиви
елемент 9x12 мм
Брзо растављива спојка за
пнеуматику Ø 8 Р1/2"
Црево за преносни
компресор квалитетно
Скалпел
kom
Мерна трака џепна 7 метара
Кључ подесиви Гедоре тyп
60П/8-200 или одговарајући
Комплет алата браварски у
кутији 100 делова специф,
на упит
Рачна ВЕЛИКА
Knipex самоподесива
клешта за скидање
изолације, Модел 12 40 200
или одговарајући
(ЕАН 4003773026662)
Knipex Belt tool pouch
001973LE или одгов.
BOSCH 65-delna гарнитура
X-line X-65 или
одговарајући
Wiha TORX комплет XL
selektor bits 7948-005
Алат за скидање дихтунга
kompl
Алат за сечење дихтунга
Алат за сечење цеви
Окасти кључ 36-41
Виласти кључ 36-41
Чекић 1,5 кг
kom
6
48
49
50
51
kom
kom
kom
kom
6
8
1
3
52
Чекић 2 кг.
kom
53
Нож за скидање изолације
АМ 280
Резервни нож
Кљешта за скидање
изолације
kom
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
54
55
4
kom
Wurth 6991412 ili odgovarajući
2
kom
Wurth 6991438 ili odgovarajući
2
kom
Wurth 69939 ili odgovarajući
12
kom
Wurth 699129 ili odgovarajući
2
kom
Wurth 6993681 ili odgovarajući
12
kom
Wurth 6993912 ili odgovarajući
2
kom
19
kom
3
kom
Wurth art br 715 66 01 ili odgovarajući
15
kom
Wurth art br.714 64 513 ili
odgovarajući
gedore ili odgovarajuće
2
1
kompl
3
kom
5
kom
kom
Knipex ili odgovarajuće
Knipex ili odgovarajuće
0
1
kom
bosch ili odgovarajuće
1
kom
Wiha ili odgovarajuće
2
kom
WURTH .br.art 714 3451 ili
odgovarajući
1
kom
WURTH .br.art. 714 3452 ili
odgovarajući
WURTH .br.art.715 55 44 ili
odgovarajući
1
kom
kom
kom
56 / 69
WURTH .br.art.07144101 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071441010 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071410810 ili
odgovarajući
Fluke ili odgovarajuće
Fluke ili odgovarajuće
1
3
3
4
11
56
Универзални инструмент
"FLUKE" 115
kom
WURTH ,br.art.06139348 ili
odgovarajući
9
57
Ампер кљешта 20А
"FLUKE"
kom
WURTH ,br.art.071550756 ili
odgovarajući
1
58
Сет одвијача са Torx
прихватом
Једноручне сечице са
блокадом
Сет угаоних имбус кључева
са куглицом
Сет окасто виљушкастих
кључева са рачном
Окасто виљушкасти кључ са
рачвом 22
Сет 2 Комплет кљешта
kom
WURTH ,br.art.071540100 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0714251100 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071425122 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.07140165 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art 07150188 ili
odgovarajući
13
6
kom
65
ВДЕ Клеста сечице (ДИН
ИСО 5749)
Нож за тепихе (Скалпел)
66
Кукасто сечиво
kom
WURTH ,br.art.07156601 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.07156603 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071573120 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0715765100 ili
odgovarajući
67
Браварски чекиц 200г
kom
68
Угаоник
kom
69
Челична мерна трака
kom
70
Сет одвијача са
шестоугаоним насадним
прихватом
VDE Одвијач гарнитура
kom
59
60
61
62
63
64
71
72
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 9 Пробојник
73
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 11 Пробојник
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 13.5 Пробојник
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 16 Пробојник
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
kom
kom
kom
kom
kom
kom
11
10
3
10
6
10
1
WURTH ,br.art.0695072500 ili
odgovarajući
WURTH ,br.atr.06139366 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.061396325 ili
odgovarajući
WURTH , br.art.0619152 ili
odgovarajući
1
WURTH ,br.art.0619186 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0619702204
1
WURTH ,br.art.0619225 ili
odgovarajući
1
WURTH ,br.art.0619283 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.0619795050 ili
odgovarajući
1
2
kom
WURTH ,br,art.0695684353 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.094915 ili odgovarajući
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
kom
Fluke ili odgovarajuće
KNIPEX ,br.art.71188019 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.06136301 ili
odgovarajući
WURTH ,br.art.071425730 ili
odgovarajući
WURTH ili odgovarajuće
7
4
kom
Алат за отварање рупа у
лиму:ПГ 21 Пробојник
Затезни вијак ОК 17 9.5X50
Извлакач заломљених вијака
сет 1-5
Кљешта за поп нитне
Кључ за затезање навртке за
угаону брусилицу 125мм
Ампер кљешта 1000А "
FLUKE "
Торба за алат кожна
kom
Wуртх Зебра Пиштољски
одвијач са рачном и
магацином са умецима , бр.
арт. 06136301 или
одговарајући
kom
kom
kom
57 / 69
3
4
1
1
2
3
8
9
1
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
WURTH Сет дуплих
окастих кључева са рачном
3делни (8x10+12x13,
16x17+18x19, Биц адаптер
10 мм x 1/4”, дужина 20 мм)
Бр. арт. 0714 257 30 или
одговарајући
Хидрауличка кљешта за
стезање WHK 60/22 са
изменљив. полукружним
матрицама за кримповање,
ширине 22 мм , бр. арт.
0967080120 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоуг. Стез. 10,0
мм², бр. арт. 0967082010 или
одгов.
Полукружни алати за
стезање Шестоуг. стез, 16,0
мм², бр. арт. 0967082016 или
одг.
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 25,0 мм², бр. арт.
0967082025 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 35,0 мм², бр. арт.
0967082035 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 50,0 мм², бр. арт.
0967082050 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 70,0 мм², бр. арт.
0967082070 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 95,0 мм², бр. арт.
0967082095 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 120,0 мм², бр. арт.
0967082120 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 150,0 мм², бр. арт.
0967082150 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 185,0 мм², бр. арт.
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
kom
WURTH ili odgovarajuće
1
58 / 69
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
0967082185 или
одговарајући
Полукружни алати за
стезање Шестоугаоно
стезање 240,0 мм², бр. арт.
0967082240 или
одговарајући
Челична кутија Смештање
13 матрица , бр. арт.
0967080101 (Стојков) или
одговарајући
Скалпел профи са дугим
сечивима
Одвијачи крстасти – средњи
Leatherman 831104 супер
тоол 300 Мултитоол ин
Гифт Тин/Премиум Схеатх
(Гужвица, Капроцки) или
одговарајући
Рачна за гекосе велика
Радапцигер трокраки отвор
250
Двокраки радапцигер
Хидраулични радапцигер са
упорном плочом
Алат за избијање рупа у
лиму Rothenberger ПГ9
15,2мм арт. но. 21866
(Стојков) или одговарајући
Алат за избијање рупа у
лиму Rothenberger ПГ11
18,6мм арт. но. 21867 или
одговарајући
Алат за избијање рупа у
лиму Rothenberger ПГ13,5
20,4мм арт. но. 21868 или
одговарајући
Алат за избијање рупа у
лиму Rothenberger ПГ16
22,5мм арт. но. 21869 или
одговарајући
Алат за избијање рупа у
лиму Rothenberger ПГ21
28,3мм арт. но. 21828 или
одговарајући
Комбиновани алат за
бушење и нарезивање навоја
Нарезница ( округла) HSS
*HSSE , стандарда ЕН 22568
ИСО 2568 фина М6 ручна
Нарезница ( округла) HSS
*HSSE , стандарда ЕН 22568
ИСО 2568 фина М6
машинска
Урезница од три дела М3,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H,
HSS, стандарда ДИН 352
kom
10
kom
10
kom
kom
kom
kom
Leatherman ili odgovarajuće
WURTH . Art.br. 07145250 ili
odgovarajući
5
5
2
2
kom
kom
BICA tip HH3031 ili odgovarajuće
Rothenberger ili odgovarajući
1
2
kom
kom
Rothenberger ili odgovarajući
Rothenberger ili odgovarajući
2
2
kom
Rothenberger ili odgovarajući
2
kom
Rothenberger ili odgovarajući
2
kom
WURTH ili odgovarajuće
4
kom
standarda EN 22568 ISO 2568
5
kom
standarda EN 22568 ISO 2568
6
kompl
standarda DIN 352
5
kompl
standarda DIN 352
5
kompl
standarda DIN 352
5
kompl
standarda DIN 352
5
59 / 69
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
kompl
standarda DIN 352
Урезница од три дела М4,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H,
HSS стандарда ДИН 352
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезница од три дела М5,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H,
HSS , стандарда ДИН 352
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезница од три дела М6,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H,
HSS стандарда ДИН 352
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезница од три дела М8,
гарнитура за М навоје,
толеранцијско поље 6H,
HSS , стандарда ДИН 352
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезници (ручни )цоловни
навој R1/8", цевни навој
G/BSP, стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезници (ручни )цоловни
навој Р1/4", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезници (ручни )цоловни
навој Р3/8", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезници (ручни )цоловни
навој Р1/8", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезници (ручни )цоловни
навој Р1/4", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезници (ручни )цоловни
навој Р3/8", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
standard DIN 5157 DIN 353
Урезнице 1/2", цевни навој
G/BSP стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
EN 24231
Урезнице 3/4", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
EN 24231
Урезнице 1", цевни навој
G/BSP , стандард ДИН 5157
ДИН 353)
kom
EN 24231
Урезнице 5/4", цевни навој
G/BSP , станд. ДИН 5157
ДИН 353)
EN 24231
Нарезнице 1/2",стандард ЕН kom
24231
WURTH ili odgovarajuće
Нарезнице 3/4",стандард ЕН kompl
24231
kom
Нарезнице 1",стандард ЕН
24231
АЛАТНАЕЛЕКТРИЧНИПОГОН
60 / 69
5
5
5
5
5
5
5
13
8
3
5
5
5
3
3
7
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Akumulatorska ugaona brusilica
GWS 18 V-Li Pro
Kompresor ručni prenosni 8 bara
profesional
Električna dizalica nosivosti 500 kg
21
Jodolux lampe
WURTH WLH 30 Led lampa šifra
Art.-no.: 0827940130 ili
odgovarajući
Nareznica Rems AMIGO 2 3/8" 2"
Rems TIGER (ručna el. testera)
16
13
65
kom
Udarna bušilica (u rangu MAKITE
> 1500 W)
Akumulatorska bušilica 18 Volti
kom
Električna brusilica ugaona (Wurth)
100
kom
Električna bušilica vibraciona mala
Aparat za zavarivanje - monofazni
(Područje zavarivanja >150
A,zavarivanje sa rutilnim, baznim i
celuloznim elektrodama)
85
Hoblarica električna
Ručna šlajferica električna
Standardni indukcijski grejač za
ležajeve
Agregat za potrebe zavarivanja 15
kVA
Stubna brusilica -brusni kamen
BOSCH
95
65
85
kom
Wurth ili odgovarajuće
75
kom
Wurth ili odgovarajuće
295
kom
Wurth ili odgovarajuće
20
kom
Wurth ili odgovarajuće
70
kom
Wurth ili odgovarajuće
225
kom
Wurth ili odgovarajuće
3
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
1
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
140
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
120
Akumulatorska ugaona
brusilica GWS 18 V-Li Pro
Kompresor ručni prenosni 8
bara profesional
Električna dizalica nosivosti
500 kg
Jodolux lampe
WURTH WLH 30 Led
lampa šifra Art.-no.:
0827940130 ili odgovarajući
Nareznica Rems AMIGO 2
3/8" - 2"
Rems TIGER (ručna el.
testera)
Udarna bušilica (u rangu
MAKITE > 1500 W)
Akumulatorska bušilica 18
Volti
Električna brusilica ugaona
(Wurth)
Električna bušilica
vibraciona - mala
Aparat za zavarivanje monofazni (Područje
zavarivanja >150
A,zavarivanje sa rutilnim,
baznim i celuloznim
elektrodama)
Hoblarica električna
Ručna šlajferica električna
Standardni indukcijski
grejač za ležajeve
Agregat za potrebe
zavarivanja 15 kVA
Stubna brusilica -brusni
kamen BOSCH
kom
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 6
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 8
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 10
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 12
Vidija burgije obična Ø6
mm prihvat za običnu glavu
Vidija burgije obična Ø8
mm prihvat za običnu glavu
Spiralne burgije Ø2 mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 3mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 3,2mm
za gvožđe, HSS-R
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
61 / 69
21
16
13
60
95
95
65
85
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
"BOSCH" ili " WURTH",
standarda DIN 338
Spiralne burgije Ø 3,5mm
za gvožđe, HSS-R
"BOSCH" ili " WURTH",
standarda DIN 338
Spiralne burgije Ø 4mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 5mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 6mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 7mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 8mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 9mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije Ø 10mm za
gvožđe, HSS-R "BOSCH"
ili " WURTH", standarda
DIN 338
Spiralne burgije HSS 4-30
ROTENBERGER No 21750
ili odgovarajuće
Ploča za brušenje Ø 115
Ploča za sečenje Ø
230x3x22,2 mm, standarda
EN 12413
Ploča za sečenje Ø 180
Ploča za sečenje Ø
115x1,0x22mm, standarda
EN 12413
Ploča za sečenje Ø
125x1,0x22mm, standarda
EN12413
Garnitura malih br.
kamenova za bušilicu
Brusni kamen
Ø200xØ20x20
KARBORUNDUM
List testere crne WURT
List testere žute WURT
List testere za metal za
ubodnu testeru STAYER
Držalje za lopatu
Merna traka džepna 7
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
50
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
33
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
2
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
90
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
75
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
2
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
4
kom
standarda DIN 338, Wurth ili
odgovarajuće
11
kompl
Rothenberger ili odgovarajući
3
kom
kom
standarda EN 12413
16
8
kom
kom
standarda EN 12413
standarda EN 12413, Wurth ili
odgovarajuće
6
5
kom
standarda EN 12413, Wurth ili
odgovarajuće
5
kom
5
kom
5
kom
kom
kom
kom
kom
62 / 69
Wurth ili odgovarajuće
Wurth ili odgovarajuće
WURTH ,br.art.061525010 ili
odgovarajući
Wurth ili odgovarajuće
7
5
5
50
10
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
metara art br.714 64 513
Dvometar čelični
Trometar čelični
Ašov
Lopata
Lopate za sneg
Pomično merilo digitalno
200 mm
Rezervna sijalica za jodolux
lampu
Strugarski nož za bočnu
obradu 900 (16x16 mm),
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
Strugarski nož za bočnu
obradu 900 (20x20 mm)
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
Strugarski nož za bočnu
obradu 900 (25x25 mm)
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
Savijeni strugarski nož za
grubu obradu, standarda
DIN 4972 ISO2 od 45⁰
stepeni, dimenzija (16x16)
kvaliteta K20 i P30,
proizvođača "FRA"- Čačak,
""IAT""-Trebinje ili
CORUN -Užice
Savijeni strugarski nož za
grubu obradu, standarda
DIN 4972 ISO2 od 45⁰
stepeni, dimenzija (20x20)
mm, kvaliteta K20 i P30,
proizvođača "FRA"- Čačak,
""IAT""-Trebinje ili
CORUN -Užice
Savijeni strugarski nož za
grubu obradu, standarda
DIN 4972 ISO2 od 45⁰
stepeni, dimenzija (25x25)
mm, kvaliteta K20 i P30,
proizvođača "FRA"- Čačak,
""IAT""-Trebinje ili
CORUN –Užice
Strugarski nož za otsecanje,
standarda DIN4981 ISO7,
dimenzija (16x10), kvaliteta
K10 i P10
Strugarski nož za otsecanje,
standarda DIN4981 ISO7,
dimenzija (20x12), kvaliteta
K10 i P10
Strugarski nož za otsecanje,
standarda DIN4981 ISO7,
dimenzija (25x12), kvaliteta
K10 i P10
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5
1
7
5
5
4
kom
2
kom
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
5
kom
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
5
kom
standarda DIN 4980 ISO6 i
kvaliteta K20 i P30
5
kom
DIN 4972 ISO2 kvaliteta K20 i
P30,
2
kom
DIN 4972 ISO2 kvaliteta K20 i
P30,
2
kom
DIN 4972 ISO2 kvaliteta K20 i
P30,
2
kom
DIN4981 ISO7, kvaliteta K10 i P10
21
kom
DIN4981 ISO7, kvaliteta K10 i P10
21
kom
DIN4981 ISO7, kvaliteta K10 i P10
16
63 / 69
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Rezervni list za mašinsku
testeru kružnu KRINO
2360x20x0,9 tp 10/14 M.42
8/CO
Rezervni nož za sečenje cevi
Rolšnajder (prema uzorku u
mašinskoj radionici)
Pakne mekane za
amerikaner za strug MOLov
sa 4 ležišta
mašinska nareznica 3/8" do
2"
List testere za metal za
ubodnu testeru Bosh
List testere(aligator)bosh za
drvo
List testere(aligator)bosh za
metal
List testere(aligator)bosh za
beton
Stepenasta burgija
Rothenberger unidrill hss
4-30mm art. no. 21307 ILI
Wurth DRL-STEP-SPRLHSS-TIALN-(D6-39MM)
Art.-no.: 0694423639 ili
odgovarajući
Burgija Ø 8* 250 mm
spiralna za gvožđe
Burgija Ø 10* 250 mm
spiralna za gvožđe
Burgija Ø 12* 250 mm
spiralna za gvožđe
Vidija burgija za beton (za
hilti) Ø 32
Vidija burgija za beton (za
hilti) Ø 25
Vidija burgija za beton (za
hilti) Ø 22
Sekač široki za udarnu
bušilicu (hilti) 120*360SDS
Sekač široki za udarnu
bušilicu (hilti) 120*500SDS
Testere Freud za drvo
Ø250*3,2/2,2*30 Z22 HW uzdužne
Testere Freud za drvo
Ø250*3,2/2,2*30 Z22 HW poprečne
Komplet ubodnih testera
(Wurth)
Pinovi za akumulatorsku
bušilicu za zavrtanje
Testera za ručni cirkular
Ø30*1900 mm
Komplet dleta za drvo
Glodalo za drvo za šlicanje
Burgije za drvo Ø3-30
Glodalo za klik-klak šarke
16
kom
kom
Prema opisu
13
kompl
Prema opisu
13
kompl
60
kom
65
kom
95
kom
100
kom
85
kom
Prema opisu
95
kom
Wurth ili odgovarajuće
95
kom
Wurth ili odgovarajuće
65
kom
Wurth ili odgovarajuće
85
kom
Wurth ili odgovarajuće
65
kom
85
kom
4
kom
75
kom
295
kom
20
kom
70
kom
2
kom
1
kom
2
kom
kom
komplet
kom
2
2
6
2
64 / 69
73
74
75
76
77
78
79
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ø30
Kutije - kontejneri za
šrafove male
Kutije - kontejneri za
šrafove male
Kutije - kontejneri za
šrafove male
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 6
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 8
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 10
Vidija burgije za beton
SDS+ i BOS sistem Ø 12
Vidija burgije obična Ø6
mm prihvat za običnu glavu
Elektrode Ø2,5 mm rutilna s
2000 , standarda EN 13479 +
EN499, proizvođača
Jеsenice Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm kisele ,
standarda EN 13479 +
EN499, proizvođača
Jеsenice Slovenija
Elektrode Ø2,5 mm
celulozne ELE 58 c 6010,
standarda EN499/95E 382
C21, proizvođača
"ELVACO" Bijeljina
Elektrode Ø3,25 mm kisele,
standarda EN 13479 +
EN499, proizvođača
Jеsenice Slovenija
Elektrode za Prohrom Ø 2,5
standarda DIN 8556/86 E
199 "ELVAC0" 50-75 A
Elektrode za legirane čelike:
303 Ø 2,5
Elektrode za legirane čelike:
303 Ø 3,25
Žica za zavarivanje Ø2,5atestirane za autogeno
varenje
Žica za zavarivanje Ø3 atestirane za autogeno
varenje
Žica za CO2 Ø 1.2 mm,
standarda ISO 14341-A-G
(pakovanje od 15 kg),
proizvođača " LINCOLM
ELEKTRIC" Italija
Mesingana žica sa opaltom
od boraksa
Pasta za meko lemljenje
Tinol žica za lemljenje sa
pastom (kalem)
Rothenberger multigas 300
komplet
1
komplet
1
komplet
1
kom
2
kom
15
kom
15
kom
10
kom
2
kutije
standarda EN 13479 + EN499
103
kutije
standarda EN 13479 + EN499
2
kutije
EN499/95E 382 C21
61
kutije
standarda EN 13479 + EN499
26
kutija
standarda DIN 8556/86
3
kutija
3
kutija
1
kg
35
kg
35
kg
standarda ISO 14341-A-G
5
kg
2
kom
kom
4
9
kom
65 / 69
Prema opisu
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
sa Rofire piezo 1950 ili
odgovarajući
Staklo belo 100x100 za
masku Elektrolučnog
zavarivanja
Staklo belo 110x90 za masku
Elektrolučnog zavarivanja
Klešta za zavarivanje
elektro 600 A
Klešta za zavarivanje sa
magnetom do 200 A
Ogledalo metalno sa
držačem
Ogledalo metalno pločice
80x80 mm
Brener za sečenje "Meser"
Brener za zavarivanje
"Meser" veličina 3
Brener za zavarivanje
"Meser" veličina 4
Brener za zavarivanje
"Meser" veličina 5
Rothenberger multigas 300
ili odgovarajući
kom
105
kom
105
kompl
6
kompl
5
kom
6
kom
60
kom
kom
"Meser" ili odgovarajuće
"Meser" ili odgovarajuće
1
6
kom
"Meser" ili odgovarajuće
7
kom
"Meser" ili odgovarajuće
4
kom
Prema opisu
6
Понуде за добра према спецификацији морају између осталог дасадрже:
1. Понуђач у обрасцу струцтуре цена мора уписати марку и тип добра које нуди као и
произвођача.
2. Доказ о траженом квалитету понуђеног добра, испуњености траженог стандарда или
функције за свакотражено добро. Као доказ се прилаже произвођачка спецификација или
упутствоза употребу. Упутство за употребу мора бити уинтегралном тексту (изводи нису
прихватљиви) и насрпском језику. Уколико су докази на страном језику морају бити
достављени оригинал и превод на српски језик. Уколико понуђач не достави тражене доказе
на начин како је то наведено, понуда ће бити одбијена.
3. Количине наведене у захтеву су оријентационе и служе само за оцену понуде.
Стварнеколичинебићенаручиванепремапотребамасукцесивно.
4.Обавезна је улазна контрола свог пристиглог материјала од стране подносиоца захтева.
66 / 69
МОДЕЛ УГОВОРА
за набавку ручног алата, алата на електрични погон, припадајућег прибора за алат,
средстава и опреме за заваривање
БР. I-42/14
Закључен у Новом Саду, дана _________ 2014. године између:
1. ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" Нови Сад, Владимира Николића 1,
ПИБ : 100726741; МБ: 08038210 које заступа в.д. директор Добросав Арсовић ,
дипл.економиста (у даљем тексту : Купац), и
2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________ ( у даљем тексту : Продавац).
Основ уговора:
ЈН број: I-42/14
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од ______________
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка ручног алата, алата на електични погон,
припадајућег прибора за алат, средстава и опреме за заваривање (у даљем тексту:
добра), у свему према понуди Продавца од ______________ године и спецификацији
добара из конкурсне документације Купца број I-42/14, који чине саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Јединичне цене предметних добара утврђене су понудом Продавца из члана
1.овог уговора.
У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.
Обрачун укупне вредности испоручених добара биће извршен на основу стварно
испоручених количина по јединичним ценама исказаним у Обрасцу структуре цена,
према Записнику из члана 5. овог уговора.
Члан 3.
Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу у року од ________
(минимално 30 а максимално 45) дана по испостављеној фактури за извршену испоруку
добара, верификованим Записником из члана 5. уговора.
Члан 4.
Продавац је дужан да добра из члана 1. уговора испоручи у складу са важећим
стандардима квалитета, а према количини, и спецификацији која је утврђена у понуди
из члана 1. уговора.
67 / 69
Уговорне стране су сагласне да Продавац добра из члана 1. уговора испоручи
сукцесивно у року од ____(минимално 1 а максимално 5) дана од дана када је Купац
доставио захтев за испоруку.
Испоруку добара вршиће Продавац – франко магацин Купца.
Уколико Продавац не испуни своју обавезу, односно у уговореном року не
испоручи добра из члана 1. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати
Купцу износ од 2‰ (промила) дневно од укупне уговорене цене из члана 2. уговора, с
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% уговорене цене.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева
накнаду штете.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну
примопредају, о чему се води Записник који потписују овлашћени представници обе
уговорне стране.
Приликом примопредаје, Купац је дужан да испоручена добра на уобичајени
начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти
Продавцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, Купац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести
Продавца у року од осам дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право
да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа,
односно да благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.
Гарантни рок за предметна добра је истоветан гарантном року произвођача, а у
свему према одредбама Закона о облигационим односима и Закона о заштити
потрошача.
Члан 6.
Као гаранцију за добро извршење посла Продавац се обавезује да приликом
закључења овог уговора достави Купцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем,
на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дужим од
рока одређеног за извршење посла.
Продавац се обавезује да ће са предајом менице без протеста предати Купцу
копије картона са депонованим потписом овлашћених лица Продавца као и овлашћење
да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за
регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од
стране пословне банке Продавца.
Члан 7.
У случајевима из става 2. и 4. члана 5. Купац има право да захтева од Продавца
да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).
Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема
захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана, Купац има право да захтева
снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Продавца.
Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни
примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од 5 дана од дана
пријема обавештења из става 2. овога члана.
68 / 69
Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је
Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац
неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне
стране и закључује се на период од 1 (једне) године, а максимално до износа процењене
вредности јавне набавке која износи ________________ динара без стопе ПДВ-а.
Купац није у обавези да своју потребу за наведеним добрима реализује до
напред наведеног максималног износа, пре истека рока на који се овај уговор
закључује, те Продавац нема права да од Купца захтева реализацију предметне набавке
до наведеног максималног износа.
Уколико Купац потроши своја напред наведена финансијска средства за
реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за предметним добрима
и пре истека рока на који се уговор закључује, уговор ће се сматрати аутоматски
раскинутим са даном последње примопредаја добара, односно са даном плаћања
фактуре за исте, о чему ће Купац благовремено обавестити Продавца.
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од
дана достављања писменог обавештења о отказу.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има
право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим
се уређују облигациони односи.
Члан 9.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и други прописи који
регулишу ову материју.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно.
Евентуалне спорове који не буду решени мирним путем решаваће Привредни
суд у Новом Саду.
Члан 11.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака, од којих Купац задржава
четири примерка а Продавац два примерка.
ЗА ПРОДАВЦА
ЗА КУПЦА
Напомена:Понуђач није у обавези да дати Модел уговора попуњава потписује и оверава и
доставља упонуди. У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће
закључен Уговор ојавној набавци.
69 / 69
Download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА