Научном већу
Института за физику
Прегревица 118, Земун
Предмет: Избор у звање истраживач сарадник
Молим Научно веће Института за физику да покрене поступак за мој избор у звање
истраживач сарадник
•
•
•
•
Прилажем:
Биографију
Мишљење шефа пројекта
Списак објављених научних радова
Фотокопије објављених научних радова
Бранислав Алексић
Биографија кандидата
Бранислав Алексић је рођен у Смедереву, Република Србија, 29.08.1984. године. Похађао
је Математичку гимназију у Београду.
На Електротехничком факултету Универзитета у Београду – смер рачунарска техника и
информатика, дипломира 2009. године са темом “WiMAX - IEEE 802.16”.
Мастер студије на истом факултету и истом смеру завршава 2010. године са темом
“Информациони систем за дистрибуирано рачунање нумеричких симулација”.
Године 2010. уписује докторске студије на Електротехничком факултету Универзитета у
Београду – смер фотоника и наноелектроника.
Кандидат Бранислав Алексић, је до сада публиковао два научна рада у часописима
категорије М22 и један рад у часопису категорије М 23. Резултати једног истраживања су
презентовани и на међународној научној конференцији.
Објављени радови кандидата Бранислава Алексића
Радови у међународним часописима М22:
1) Stability analysis of fundamental dissipative Ginzburg-Landau solitons, Branislav Aleksic,
Boban Zarkov, Vladimir Skarka, Najdan Aleksic - PHYSICA SCRIPTA, (2012), vol. T149
2) Using graphical processing units to solve the multidimensional Ginzburg-Landau equation,
Branislav Aleksic, Najdan Aleksic, Vladimir Skarka, Milivoj Belic - PHYSICA SCRIPTA,
(2012), vol. T149
Рад у међународном часопису М23:
1) Stable one-dimensional dissipative solitons in complex cubic-quintic Ginzburg-Landau
equation, Najdan Aleksic, Goran Pavlovic, Branislav Aleksic, Vladimir Skarka – Acta Physica
Polonica A, (2007), vol. 112
Радови приказани на међународним конференцијама М64:
1) Split-Step FDTD Method for Simulating multidimensional Nonlinear Schroedinger Equation on
Graphical Processing Unit, Branislav Aleksic, Najdan Aleksic, Milivoj Belic – The Modeling
of Nonlinear Processes and Systems, Moscow 6.6.-10.6.
Download

Бранислав Алексић