РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републички завод за статистику
ПОДРЖАНО ОД СТРАНЕ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ИСТРАЖИВАЊЕ СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ПРИХОДА ПОСЛОВАЊА
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА (СРП)
УПУТСТВО ЗА АНКЕТАРЕ
Београд, 2012.
Упутство за анкетаре
Издавач: Републички завод за статистику
За издавача: проф. др Драган Вукмировић, директор
Приликом коришћења података објављених у овој публикацији
обавезно је навођење извора.
www. stat.gov.rs
Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића 5
Телефон: 011 2412-922; Телефакс: 011 2411-260
2
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
ПРЕДГОВОР
Републички завод за статистику објављује Упутство за анкетаре које је намењено анкетарима
који учествују у спровођењу истраживања Структуре расхода и прихода пословања правних лица
и предузетника.
У овом упутству дата су сва неопходна методолошка објашњења која се односе на циљ
истраживања, изворе података, садржај образаца, као и на начин и поступак попуњавања
образаца.
У циљу примене јединствене методологије на територији Републике Србије, анкетари су дужни
да се при попуњавању обрасца доследно придржавају овог упутства.
У Београду, фебруара 2012.
Директор
Проф. др Драган Вукмировић
Републички завод за статистику
3
Упутство за анкетаре
САДРЖАЈ
ПРЕДГОВОР ............................................................................................................................................. 3
ОПШТИ ДЕО ............................................................................................................................................. 5
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ........................................................................................................................ 5
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ........................................................................................................................... 5
3. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА И ИЗВЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ ........................................................... 5
4. ИЗВОРИ ПОДАТАКА ......................................................................................................................... 7
СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА .......................................................................................................... 8
1. ДУЖНОСТИ АНКЕТАРА.................................................................................................................... 8
2. ПРИСТУП ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ........................................................................................... 8
3. ВРСТЕ ОБРАЗАЦА............................................................................................................................ 9
3.1. Образац СРП 1 – Структуре пословних прихода и расхода привредних друштава,
других правних лица и предузетника........................................................................................ 9
3.2. Образац СРП 2 – Структуре тржишних прихода и текућих трошкова корисника
буџетских средстава................................................................................................................. 16
3.3. Образац СРП 12 – Контролник................................................................................................. 18
4. ПОСТУПАК ПОПУЊАВАЊА ОСНОВНИХ ОБРАЗАЦА................................................................ 19
5. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ................... 25
5.1. Услуге закупа ............................................................................................................................. 25
5.2. Помоћне услуге у пољопривреди ............................................................................................ 26
5.3. Угоститељска делатност........................................................................................................... 26
5.4. Приходи и расходи по основу коришћења објеката интелектуалне својине....................... 27
5.5. Софтвер...................................................................................................................................... 27
5.6. Туристичке услуге...................................................................................................................... 27
5.7. Грађевинарство ......................................................................................................................... 28
5.8. Рециклажа, уклањање и третман отпада................................................................................ 28
5.9. Напомене за друга правна лица .............................................................................................. 29
5.10. Мењачнице, факторинг и залагаонице ................................................................................. 29
6. КОНТРОЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ ОБРАСЦА КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ПОПУЊЕНЕ ................................. 30
6.1. Обавезне контролне позиције обрасца................................................................................... 30
6.2. Контролне позиције за табеле 1 и 2 ........................................................................................ 30
6.3. Контролне позиције за табеле 3 и 4 ....................................................................................... 32
ПРИЛОГ 1 ................................................................................................................................................ 33
ПРИМЕРИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА......................................................................................... 33
ПРИЛОГ 2 ................................................................................................................................................ 45
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА........................................................................................ 45
4
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
ОПШТИ ДЕО
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Истраживање Структуре расхода и прихода правних лица и предузетника (СРП) представља
пословно истраживање у оквиру пројекта IPA 2011 „Директни грант за усклађивање статистичког
система Републике Србије са Европским статистичким системом“, подржаног од стране ЕУ, а
који обухвата Попис становништва, домаћинстава и станова, Попис пољопривреде и Систем
националних рачуна. Компонента број 3 Пројекта, која је посвећена националним рачунима, има
као постављен циљ спровођење тзв. инпут-аутпут истраживања којим ће бити обухваћени сви
институционални сектори и сектори делатности српске економије – привредна друштва, државни
органи и институције, недобитне организације, финансијске институције и предузетници.
Истраживањем ће се прикупити подаци неопходни за обрачун производних и техничких
коефицијената неопходних за израду табела понуде и употребе (Supply and Use Tables). Тиме ће
се створити темељи за даљи развој инпут-аутпут статистика и унапређење система националних
рачуна.
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Истраживање се спроводи у складу са Законом о званичној статистици („Службени гласник
РС”, број 104/09) и Уредбом о утврђивању Плана званичне статистике за 2012. годину
(„Службени гласник РС”, број 103/11 од 31. јануара 2011).
Истраживање припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику, а
непосредни извршиоци истраживања јесу контролори и анкетари.
Подаци прикупљени у истраживању користиће се искључиво у статистичке сврхе и неће се
као појединачни исказивати нити објављивати. Сви учесници у истраживању дужни су да
прикупљене податке чувају као службену тајну.
3. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА И ИЗВЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Предмет истраживања јесте структура материјалних и нематеријалних трошкова и расхода
пословања економских субјеката, њихових пословних прихода и других вредносних показатеља
пословања на детаљном нивоу статистичке Класификације производа и услуга – СРА
(Classification of Products by Activity). Извештајне јединице би требало да своје књиговодствене
податке о приходима и расходима рекласификују и сумирају у категорије, тј. групе производа
дате у обрасцу које су дефинисане према поменутој класификацији.
Републички завод за статистику
5
Упутство за анкетаре
Истраживањем се прикупљају следећи подаци:
• Приходи од продаје производа – материјалних добара, укључујући и приходе од
грађевинарства;
• Приходи од продаје трговачке робе – препродаја материјалних добара у истом
облику у којем су прибављена;
• Стопа трговачке марже или остварена разлика у цени;
• Приходи од продаје производних и непроизводних услуга, укључујући и
подуговарачке услуге обраде и дораде материјала, услуге посредовања у трговини,
финансијске услуге, услуге које се односе на интелектуалну својину и др.;
• Стање залиха учинака – готових производа и недовршене производње на крају
обрачунског периода;
• Стање залиха трговачке робе на крају обрачунског периода;
• Трошкови материјала – вредност утрошених материјалних инпута;
• Трошкови производних и непроизводних услуга, укључујући и расходе по основу
коришћења предмета интелектуалне својине, финансијске оперативне расходе и
услуге подуговарача у производњи материјалних добара и грађевинарству;
• Залихе материјала на крају обрачунског периода;
• Трошкови службених путовања запослених у земљи и иностранству.
Циљ истраживања је да се књиговодствени подаци извештајних јединица о приходима,
расходима и залихама расподеле према групама производа и услуга у складу са структуром
Kласификације (Classification of Products by Activities – CPA).
Основни скуп истраживања и јединице посматрања истраживања СРП јесу правна лица свих
институционалних сектора економије и предузетници.
Када је реч о правним лицима, истраживањем се обухватају:
• Привредна друштва свих облика својине, правне форме и величине, укључујући и микро и
мала привредна друштва (од 0 до 49 запослених) и задруге;
• Непрофитне организације, друштвене организације, друштвено-политичке организације,
друштва, удружења, савези, хуманитарне организације, синдикати и други правни субјекти
који подносе завршне рачуне за тзв. друга правна лица;
• Буџетски корисници – директни и индиректни (државне организације и институције, јавне
агенције, министарства и сл.);
• Привредна друштва за пружање помоћних финансијских услуга – факторинг, залагаонице,
заступање и посредовање у осигурању, мењачнице, финансијски консалтинг и сл.
Када је реч о предузетницима – самосталним предузетницима и ортачким радњама,
истраживањем се обухватају како тзв. „књигаши“, тј. предузетници који примењују систем простог
или двојног књиговодства, тако и предузетници који се опорезују у паушалном износу –
„паушалци“.
Истраживањем су обухваћене јединице свих сектора делатности изузев група 97, 98 и 99
Класификације делатности (2010).
Референтна година је 2011. Подаци о залихама трговачке робе и материјала односе се на
крај обрачунског периода, тј. 31. децембар 2011. године.
6
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
4. ИЗВОРИ ПОДАТАКА
Основни извор података представљају подаци финансијског и погонског књиговодства,
подаци робног и материјалног књиговодства, као и подаци пописа материјалне имовине, тј.
обртних средстава (за залихе).
С обзиром на то да контни оквири и аналитички контни планови врше разврставање позиција
прихода и расхода на другачији начин у односу на Класификацију – СРА, неопходно је да
анкетар са лицем надлежним за послове књиговодства изврши њихово груписање у одговарајуће
групе производа, користећи књиговодствену документацију и документацију обрачуна трошкова
(погонског књиговодства). Предузетници „паушалци“, као и предузетници који не примењују
контни план за привредна друштва, за попуњавање обрасца користе податке из расположивих
књиговодствених евиденција (фактуре купаца и добављача, дневни лист угоститеља и сл.) и
друге расположиве податке о приходима и расходима који су неопходни за састављање пореске
пријаве за утврђивање пореза на приходе од самосталних делатности.
Имајући у виду сложеност обрасца, допуштено је да се износи заокружују. Такође, код
позиција које је тешко расподелити према траженој класификацији (услед збирног приказивања
већег броја различитих производа у књиговодственој аналитици, велике фреквенције малих
промена или недостатка књиговодственог софтвера), могуће је уписати процењене вредности у
складу са искуством компетентних и одговорних лица са одговарајућим технолошким или
књиговодственим знањем. Ове процене треба да одсликавају реалну структуру прихода, односно
расхода пословања у укупним приходима и расходима исказаним на одговарајућим
књиговодственим позицијама. Овим се постиже циљ истраживања – да се доминантни
производи и услуге реално прикажу у погледу њиховог учешћа у структури остварених прихода и
расхода, као и цени коштања готових производа и услуга правног лица/предузетника.
У ситуацијама када извештајна јединица поједине износе прихода или расхода не може да
распореди према траженим групама производа и услуга из било ког разлога, анкетар је дужан да
у разговору са књиговођом или одговорним лицем идентификује главне групе производа и услуга
које су садржане у приходима/расходима и да утврди њихове позиције у обрасцу, тј. редове где
би требало да буду уписане. Након тога, у разговору са књиговођом анкетар треба да утврди
доминантни производ/услугу у структури и да овом производу/услузи додели 50% од укупног
износа. Остатак се равномерно расподељује на остале производе или услуге.
Пример: Укупан приход од продаје робе једног трговачког предузећа у износу од 120.000
динара књиговођа не може да распореди на појединачне производе у обрасцу јер нема прецизне
податке, али, према његовим информацијама, највећи део потиче од продаје одеће, док се
остатак односи на обућу и спортску опрему. Анкетар ће у овом случају поступити на следећи
начин: у ред 1070 – Одећа и све врсте одевних предмета, осим крзнене одеће и плетене и
кукичане одеће, уноси се износ од 60.000 динара будући да је ова група доминантна у
оствареним приходима. Остатак од 60.000 распоређује се у следеће редове (по 30.000): 1074 –
Обућа, и 1150 – Спортска опрема. Сви износи се уносе у колону 6, у којој се обухватају приходи
од продаје трговачке робе.
Да би се извештајним јединицама олакшало разумевање и попуњавање обрасца, у
заглављима колона, као и у колони 5 табеле 4, унети су позиви на бројеве конта/рачуна контног
оквира за привредна друштва, односно буџетске кориснике. Истичемо да су позиви на рачуне
контног оквира у обрасцу искључиво индикативног карактера и да приликом одлучивања да
ли да се одређене врсте прихода унесу у образац и на којој позицији приоритет имају назив и
опис позиције у обрасцу, као и смернице и објашњења за поједине делатности које дајемо у
наставку. Уколико извештајне јединице одређене приходе или расходе књиже на контима
различитим у односу на оне који су наведени у обрасцу, и такве приходе/расходе неопходно је
исказати на одговарајућој позицији према називу и објашњењима за поједине групе производа.
Републички завод за статистику
7
Упутство за анкетаре
СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА
1. ДУЖНОСТИ АНКЕТАРА
Дужности анкетара су:
1. да обавезно присуствује целокупној инструктажи;
2. да претходно детаљно проучи добијени матријал (обрасце, Упутство за анкетаре и др.);
3. да савесно, одговорно и у предвиђеном року обави анкетирање;
4. да у договореним роковима доставља контролору попуњене обрасце;
5. да поново посети извештајну јединицу у случају да образац није адекватно попуњен;
6. да води евиденцију о анкетираним извештајним јединицама;
7. да анкетира само оне извештајне јединице које му одреди контролор;
8. да, ако за одређене проблеме сам не нађе решење у Упутству за анкетаре, контактира
свог контролора и затражи објашњење;
9. да доследно прати упутства свог контролора;
10. да све добијене податке од извештајних јединица чува као службену тајну.
2. ПРИСТУП ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Имајући у виду комплексност образаца, неопходно је да анкетар буде стрпљив у разговору с
лицима која дају податке, као и да настоји да са њима успостави однос поверења и разумевања.
Приликом доласка у извештајну јединицу, анкетар треба да се представи именом и
презименом и покаже овлашћење издатo од Републичког завода за статистику. Дужан је да
истакне да је сврха његовог доласка Истраживање структуре расхода и прихода пословања које
спроводи Републички завод за статистику. Треба да пита представника правног
лица/предузетника да ли је примио писмо којим се најављује његов долазак, и, уколико није,
треба да има спремну копију тог писма, на којој је јасно истакнут печат Републичког завода за
статистику. Када се представник пословног субјекта упозна са садржином писма, анкетар је
дужан да, по потреби, да допунско објашњење у погледу организације и спровођења
истраживања. Анкетар, у разговору са представником правног лица/предузетника, треба да
нагласи да се прикупљени подаци користе искључиво у статистичке сврхе и да имају карактер
службене тајне.
Уколико представник правног лица/предузетника одбија сарадњу, треба га обавестити да је
учествовање у истраживању обавезно на основу Закона о званичној статистици („Службени
гласник РС”, број 104/09) и упозорити на казнене одредбе за одбијање давања података,
односно давање нетачних података – члан 52 Закона.
Ако представник правног лица/предузетника и после свих објашњења и даље одбија
сарадњу, анкетар треба о томе да обавести контролора.
8
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
3. ВРСТЕ ОБРАЗАЦА
У истраживању се примењују два основна обрасца:
1. Образац СРП 1 – за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике;
2. Образац СРП 2 – за кориснике буџетских средстава.
Обрасци су по свом садржају, компонентама, шифрама и нумерацији позиција, као и дизајну,
идентични. Једина разлика односи се на шифре рачуна контног оквира, које се користе као
помоћно средство за попуњавање обрасца. У наставку дата су објашњења за оба обрасца.
Поред тога, анкетар води евиденцију о анкетираним извештајним јединицама у помоћном
обрасцу СРП 12 – Контролник.
3.1. Образац СРП 1 – Структуре пословних прихода и расхода привредних
друштава, других правних лица и предузетника
Образац СРП 1 попуњава се за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике.
Позиви на књиговодствене рачуне и позиције биланса стања и статистичког анекса (АОП) односе
се на контни оквир прописан Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге,
друга правна лица и предузетнике и Правилником о обрасцима финансијских извештаја за ове
групе обвезника подношења завршних рачуна.
Образац СРП 1 састоји се од пет табела:
• Табела 1 – Приходи од продаје производа и трговачке робе по групама производа,
залихе;
• Табела 2 – Приходи од продаје производних и непроизводних услуга;
• Табела 3 – Трошкови и залихе сировина, репродукционог и осталог материјала;
• Табела 4 – Трошкови производних и непроизводних услуга;
• Табела 5 – Накнаде трошкова запослених на службеном путу.
3.1.1. Табела 1 – Приходи од продаје производа и трговачке робе по групама производа,
залихе
У табелу 1 у колонама 4 и 5 уписују се приходи од продаје готових производа (структура
дела групе рачуна 61 – Приходи од продаје производа и услуга), као и крајње стање залиха
готових производа и недовршене производње према наведеним групама производа (група
рачуна 11 – Недовршена производња, и 12 – Готови производи). У колонама 6, 7 и 8 које се
односе на трговачку робу уписује се остварени промет без ПДВ-а (структура групе рачуна 60 –
Приходи од продаје робе, тј. структура позиције АОП 672 Биланса успеха), трговачка маржа и
стање залиха на крају године (група рачуна 13 – Роба). Уколико привредно друштво/друго правно
лице/предузетник производи одређени производ а истовремено слични производ, тј. производ
који припада истој групи, препродаје као трговачку робу (купује и продаје од других произвођача),
неопходно је у истом реду да упише одговарајуће износе и за готове производе и за трговачку
робу.
У колону 4 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, уписује се укупан годишњи износ
прихода од продаје готових производа након одбитка рабата, попуста, каса-сконта, акциза, ПДВа и осталих пореза који се наплаћују уз продате производе. Вредност прихода од извршених
производних или непроизводних услуга не обухвата се у овој табели, већ у одговарајућим
Републички завод за статистику
9
Упутство за анкетаре
позицијама табеле 2. Правна лица и предузетници који врше услуге грађевинских делатности,
било да је реч о основној или споредној делатности, треба да прикажу износ прихода од
грађевинских радова, без обзира на то да ли су услуге извршили за рачун других или за
сопствени рачун (ради даље продаје или за сопствене потребе), као главни извођач радова или
као подизвођач (видети посебне напомене за поједине делатности). Приказује се износ који је
фактурисан у току године, без обзира на то да ли су грађевински радови извршени у претходној
или текућој години. Примљени аванси и наплаћени приходи фактурисани у претходним годинама
искључују се. У случају дугорочних уговора о изградњи, приходи би требало да се искажу у
пропорцији са степеном извршења грађевинских радова, тј. према прописаном методу процента
извршења. У случају изградње објеката без унапред познатог купца, вредност непродатих тј.
нефактурисаних грађевинских радова и завршених објеката представља повећање залиха
учинака. Као што је већ речено, у табели 1 обухваћене су фактурисане продаје производа који су
књиговодствено обухваћени на рачуну 61 – Приходи од продаје производа и услуга контног
оквира за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике.
Приходи од продаје производа груписани су у шест категорија, базираних на статистичкој
класификацији производа, које омогућавају једноставнију идентификацију појединих инпута и
попуњавање обрасца. Те групе су следеће:
1. ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ, СИРОВИ И НЕОБРАЂЕНИ ПРОИЗВОДИ БИЉНОГ И
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА – обухваћени су сирови, непрерађени производи који су
резултат пољопривредне производње индивидуалних пољопривредних произвођача или
привредних друштава и предузетника који обављају делатности из области
пољопривреде. У случају да је одређени производ претрпео било какву технолошку или
производну обраду, дораду и сл. (осим основног паковања и амбалажирања), тај
производ би требало приказати у оквиру категорије индустријских производа;
2. ПРОИЗВОДИ ШУМАРСТВА – трупци, дрво за огрев и остало шумско дрвеће и производи
шумарства у непрерађеном облику;
3. СИРОВА РИБА И ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА;
4. ПРОИЗВОДИ РУДАРСТВА У НЕПРЕРАЂЕНОМ ОБЛИКУ;
5. ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ:
• Прехрамбени производи и друге прерађевине биљног и животињског порекла;
• Припрема хране, кафе и других напитака и јестивих производа у угоститељству;
• Пића – производња пића и препродаја у трговини и угоститељству;
• Дувански производи и прерађевине;
• Текстил, одевни предмети, кожа и производи од коже, обућа;
• Дрво и производи од дрвета, плуте, прућа и сламе;
• Папир и производи од папира;
• Кокс и деривати нафте, енергенти – производња и препродаја;
• Хемикалије и хемијски производи;
• Базични фармацеутски производи и фармацеутски препарати;
• Производи од гуме и пластике;
• Остали неметални минерални производи;
• Гвожђе, челик и базични производи од метала;
• Производи од метала, осим машина и опреме;
10
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
• Рачунари, електронски и оптички уређаји и опрема;
• Електричарска опрема и уређаји;
• Машине и производи машинске индустрије;
• Моторна возила, приколице и полуприколице; делови и прибор за моторна возила;
• Остала транспортна средства;
• Намештај;
• Остали непоменути индустријски производи;
• Издавачка делатност; емитовање радио и телевизијског програма;
• Производња електричне енергије и гаса (осим екстаракције сировог земног гаса и
петролејских гасова у рафинеријама нафте); трговина и дистрибуција;
6. ГРАЂЕВИНАРСТВО.
У колону 5 – СТАЊЕ ЗАЛИХА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ,
уписује се крајње стање залиха готових производа и недовршене производње по цени коштања
или вредности по којој се исказују у билансу стања. Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници исказују збир стања на рачунима 110 и 120 контног оквира у складу са подацима
финансијског књиговодства.
У колону 6 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, уписује се укупан годишњи износ прихода од
продаје робе у велепродаји и малопродаји, као и приход од препродаје добара у истом стању у
којем су прибављена, а које остварују производна и остала привредна друштва и сва остала
правна лица и предузетници, без обзира на то да ли се ова продаја обавља повремено или
регуларно, преко малопродајних јединица самог предузећа. Вредност продаје треба да обухвати
све трошкове који се стављају на терет купца (превоз, паковање, осигурање итд.), чак и када су
ови трошкови приказани одвојено у фактури. Приходи од продаје робе приказују се без рабата,
попуста, каса-сконта, акциза, ПДВ-а и осталих пореза који се наплаћују уз продате производе.
Овде је реч о фактурисаним продајама трговачке робе, које су књиговодствено обухваћене на
рачуну 60 – Приходи од продаје производа и услуга контног оквира за привредна друштва, друга
правна лица и предузетнике. Угоститељска привредна друштва и предузетници у овој колони
(у редовима 1059–1064) уписују приходе од продаје алкохолних и безалкохолних пића и других
артикала које препродају у неизмењеном облику и који се књиговодствено евидентирају као
роба. Уколико се ови приходи евидентирају збирно са осталим приходима, неопходно их је
раздвојити у складу са књиговодственом документацијом (дневни лист угоститеља и сл.) и
извршити њихову расподелу на одговарајуће групе производа. Приходи од угоститељских услуга
који се односе на припрему и послуживање хране, других јестивих прерађевина и припремљених
напитака – уписују се у посебној позицији (редови 1057 – 1058) и неопходно их је раздвојити од
продаје пића и других производа који се препродају у неизмењеном облику.
У колону 7 – СТОПА ТРГОВАЧКЕ МАРЖЕ ИЛИ ОСТВАРЕНА РАЗЛИКА У ЦЕНИ, у складу
са књиговодственим подацима или на основу знања и искуства власника привредног
друштва/предузетничке радње, уписује се процентуални износ марже за одређену групу
производа или остварена разлика у цени у апсолутном износу у хиљадама динара. У случају
различитих процената марже за поједине артикле у оквиру одређене групе, на основу процене
уписује се просечна стопа марже која најприближније одсликава реалне цене робе у датој групи.
Стопа трговачке марже представља процентуални износ разлике у цени остварен по основу
продаје трговачке робе и других материјалних средстава прибављених ради препродаје
(некретнине прибављене ради продаје и сл.). Остварена трговачка маржа или разлика у цени
представља разлику између продајне цене и набавне вредности продате робе. Стављањем у
однос разлике у цени (марже) и набавне вредности продате робе добија се стопа трговачке
марже.
Републички завод за статистику
11
Упутство за анкетаре
На пример: Продајна вредност робе износи 120.000 динара, а њена набавна вредност
100.000 динара. Разлика у цени или маржа износи 20.000 динара (120.000 – 100.000 = 20.000).
Стопа трговачке марже износи 20% (20.000/100.000)*100.
Стопа трговачке марже исказује се у процентима, без децимала. Код производа са
контролисаним ценама или јединственим малопродајним ценама уписује се проценат прописане
марже или рабата. У случају различитих процената марже, за поједине артикле у оквиру
одређене групе производа, тј. робе, на основу процене уписује се просечна стопа марже која
најприближније одсликава реалне цене робе у датој групи.
На пример: Трговинско предузеће продаје флаширано вино и примењује различите стопе за
домаће и страно вино. Приход од продаје домаћих вина је 20.000 дин., са стопом марже 30%, док
је приход од продаје страних вина 10.000 дин., са стопом марже од 50%. Просечна стопа марже
се може израчунати на следећи начин:
[(20.000х30) + (10.000*50)] / 30.000 = 37%
У случају када не постоје подаци о продаји појединих група производа са различитим
стопама марже и ако се претпостави да је учешће појединих група у укупном промету уједначено,
просечна маржа се може израчунати и као прост просек примењених стопа, тј. (20+50)/2 = 35%.
Уколико се извештајна јединица определи да у колону 6 упише процентуални износ марже
(стопу марже) уместо остварене разлике у цени у хиљадама динара, анкетар је дужан да изнад
колоне 6 упише црвеном оловком ознаку за проценат (%). Уколико ове ознаке нема, то
означава да је у овој колони маржа исказана у апсолутном износу у хиљадама динарима. У том
случају, у напомени на последњој страни упитника, анкетар мора да упише кратку забелешку –
„Маржа у хиљ. дин.” као потврду за контролора да је реч о апсолутном износу разлике у цени тј.
марже.
У колону 7 – СТАЊЕ ЗАЛИХА ТРГОВАЧКЕ РОБЕ, уписује се крајње стање залиха
трговачке робе на дан 31. децембар 2011. године по вредности која се исказује у завршном
рачуну. Обухвата се роба у магацину, стоваришту, складишту и др. За привредна друштва, друга
правна лица и предузетнике овде се уписује стање залиха на рачунима групе 13 – Роба. Група
рачуна 14 – Некретнине прибављене ради продаје, искључује се. Вредност робе се исказује по
набавној вредности, односно, уколико је вршена ревалоризација или књиговодствена корекција
вредности, по вредности по којој се исказују у билансу стања.
3.1.2. Табела 2 – Приходи од продаје производних и непроизводних услуга; субвенције и
донације
Приходи од производних и непроизводних услуга уписују се у табели 2 (део групе рачуна
61). У редовима 2086–2088 уносе се подаци о примљеним донацијама и другим додељивањима
(група рачуна 64).
Приходи од продаје услуга груписани су у седам категорија услуга које омогућавају
једноставнију идентификацију појединих инпута и попуњавање обрасца:
1. ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ДИРЕКТНО ПОВЕЗАНЕ СА ПРОИЗВОДЊОМ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА;
2. ПОДУГОВАРАЧКЕ УСЛУГЕ У ИНДУСТРИЈИ; ТРГОВАЧКЕ И ОСТАЛЕ ПОСРЕДНИЧКЕ
ПРОВИЗИЈЕ;
3. УСЛУГЕ ОПРАВКИ, ОДРЖАВАЊА И МОНТАЖЕ; РЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНВЕРЗИЈА
ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА;
12
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
4. ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ;
5. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ;
6. ЗАКУПНИНЕ И ПРИХОДИ ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (ТАНТИЈЕМИ, ЛИЦЕНЦНЕ
НАКНАДЕ, ПРАВА КОРИШЋЕЊА, ПУБЛИКОВАЊА, УМНОЖАВАЊА, ПРЕНОСА,
ЕМИТОВАЊА И СЛ.);
7. ДОНАЦИЈЕ И ДРЖАВНА ДОДЕЉИВАЊА; ЗАКУП НЕПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ И
ПРИХОДИ ОД ТАКСИ И НАКНАДА.
Посебну пажњу требало би обратити на групу 2, тј. на подуговарачке услуге или услуге
обраде и дораде материјала које за рачун предузећа обављају друга лица. Овде су обухваћене и
подуговарачке услуге у грађевинарству, тј. вредност грађевинских услуга подизвођача и
коопераната. Основни принцип за попуњавање ове групе производних услуга јесте да се
уписује искључиво вредност извршених услуга без вредности материјала тзв. принципала –
власника материјала. У вредност подуговарачке услуге улази искључиво вредност материјала и
накнада за услугу подизвођача. У случају трговачких или посредничких провизија, примењује се
исти принцип – уписује се искључиво вредност провизије без вредности робе која је предмет
посредовања.
3.1.3. Табела 3 – Трошкови и залихе сировина, репродукционог и осталог материјала
У табелу 3 уписују се одговарајући износи трошкова (кол. 4) и залиха метеријала (кол. 5) у
складу са подацима погонског и финансијског књиговодства (група рачуна 51 контног плана –
Трошкови материјала и група рачуна 10 – Залихе материјала ). Уносе се искључиво трошкови
и залихе оних производа који се књиговодствено евидентирају као трошкови односно
залихе материјала (основни, помоћни, остали материјал, гориво и мазиво, алат и инвентар који
се у целини отписују у моменту давања на коришћење, резервни делови и компоненте који се
уграђују у финалне производе). Дакле, материјална добра која се капитализују, тј.
књиговодствено третирају као стална (основна) средства, као и трошкови амортизације, не
уписују се у табелу 3.
Материјални инпути који омогућавају једноставнију идентификацију појединих инпута и
попуњавање обрасца груписани су у пет категорија:
1. ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ, СИРОВИ И НЕОБРАЂЕНИ ПРОИЗВОДИ БИЉНОГ И
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА;
2. ПРОИЗВОДИ ШУМАРСТВА – трупци, дрво за огрев и остало шумско дрвеће и производи
шумарства у непрерађеном облику;
3. СИРОВА РИБА И ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА;
4. ПРОИЗВОДИ РУДАРСТВА У НЕПРЕРАЂЕНОМ ОБЛИКУ;
5. ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ:
• Производи и прерађевине биљног и животињског порекла који се користе као
репродукциони материјал;
• Инпути за текстилну производњу и производњу одеће и обуће; одећа и обућа уколико се
књиговодствено воде као материјал;
• Дрво и производи од дрвета за индустријске сврхе;
• Целулоза, папир, картонажа;
• Кокс и деривати нафте;
• Хемикалије и хемијски производи;
• Основни фармацеутски производи и фармацеутски препарати;
Републички завод за статистику
13
Упутство за анкетаре
• Производи од гуме и пластике;
• Остали неметални минерални производи;
• Гвожђе, челик и базични производи од метала;
• Производи од метала, осим машина и опреме – искључиво производи који се
књиговодствено воде као материјал, алат, инвентар и резервни делови који се отписују у
моменту стављања у употребу;
• Електронске и оптичке компоненте и уређаји који се користе као репродукциони материјал
или се уграђују у финалне производе;
• Електричарски материјали, компоненте и делови – искључиво ако се књиговодствено воде
као материјал и служе као репродукциони материјал или компоненте које се уграђују у
финалне производе;
• Остали непоменути индустријски производи;
• Трошкови електричне енергије, горива и други енергенти; утрошена пара и даљинско
грејање.
У првој категорији трошкова обухватају се искључиво сирови, непрерађени производи који су
резултат пољопривредне производње индивидуалних пољопривредних произвођача или
привредних друштава и предузетника који обављају делатности из области пољопривреде. У
случају да је одређени производ претрпео било какву технолошку или производну обраду,
дораду и сл. (осим основног паковања и амбалажирања), тај производ би требало приказати у
оквиру категорије индустријских производа.
Важно је истаћи да угоститељска привредна друштва и предузетници, као и извештајне
јединице који имају властите организационе јединице за припрему и послуживање хране (мензе,
кантине и сл.), у табелу 3 не уписују набавну вредност пића и других производа који се
препродају у истом облику у којем су набављени. Уписује се искључиво вредност
трошкова материјалних инпута утрошених у процесу припреме различитих јела,
посластичарских производа, куване кафе, чаја и других напитака.
Када је реч о енергентима, пре свега потрошњи гаса, неопходно је у посебним позицијама
уписати трошкове гаса који се у предузећа допрема гасоводом (ред 3116) и вредност утрошених
тзв. петролејских гасова, као што су пропан, бутан и сл., који се по правилу допремају из
рафинерија у боцама и цистернама или купују на пумпама (ред 3119). Обухвата се како гас
утрошен за грејање, тако и гас за производне сврхе. Природни, сирови или земни гас који се
добија екстракцијом из бушотина (уколико није претрпео било какву прераду) обухвата се у реду
3029.
3.1.4. Табела 4 – Трошкови производних и непроизводних услуга
Подаци о трошковима производних и непроизводних услуга уписују се у табелу 4 у складу са
књиговодственим подацима (групе 53 и 55 контног плана).
Трошкови услуга груписани су у седам категорија које омогућавају једноставнију
идентификацију појединих инпута и попуњавање обрасца:
1. ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ДИРЕКТНО ПОВЕЗАНЕ СА ПРОИЗВОДЊОМ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА;
2. ПОДУГОВАРАЧКЕ УСЛУГЕ У ИНДУСТРИЈИ; ТРГОВАЧКЕ И ОСТАЛЕ ПОСРЕДНИЧКЕ
ПРОВИЗИЈЕ;
3. ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА, ПТТ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ДОСТАВЕ;
14
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
4. УСЛУГЕ ОПРАВКИ, ОДРЖАВАЊА И МОНТАЖЕ; РЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНВЕРЗИЈА
ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА;
5. ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ;
6. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ;
7. ТРОШКОВИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА;
8. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА;
9. РАСХОДИ ВЕЗАНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ – АУТОРСКЕ НАКНАДЕ
(ТАНТИЈЕМИ, ЛИЦЕНЦНЕ НАКНАДЕ, ПРАВА КОРИШЋЕЊА, ПУБЛИКОВАЊА,
УМНОЖАВАЊА, ПРЕНОСА, ЕМИТОВАЊА И СЛ.) УКОЛИКО СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ;
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ.
Распоред и садржај трошкова производних услуга различит је у односу на приходе од услуга
у табели 2. Разлог томе је то што се у табели 4 расходи и трошкови груписани према
кореспондирајућим рачунима контног плана. Наиме, у колони 5 за наведене групе услуга унети
су позиви на одговарајућа конта као помоћ књиговођи који са анкетаром попуњава упитник у
проналажењу појединих трошкова услуга у књиговодственој евиденцији. У случају да се у
књиговодству извештајне јединице за поједине трошкове и расходе користе друга конта у односу
на она дата у колони 5, поље се попуњава узимајући у обзир назив групе производа и пратеће
објашњење.
За услуге извршене по уговорима о делу, ауторским и другим уговорима закљученим
са физичким лицем – „уговораши“, „хонорарци“, „спољни сарадници“ (иако се не евидентирају
на групама рачуна 53 и 55), неопходно је идентификовати врсту услуге и уписати у одговарајући
ред бруто износ накнаде плаћене физичком лицу. На пример: за услуге програмера и стручњака
за информационе технологије бруто износ накнаде требало би уписати у ред 4048.
Приликом контроле позиција „Укупно“, анкетар би требало да провери да ли су у разлици
између ове позиције и података биланса успеха садржани и расходи по основу услуга физичких
лица. Бруто износ накнаде по основу услуга физичких лица умањује разлику која се користи за
примену критеријума ±10%.
3.1.5. Табела 5 – Накнаде трошкова запосленима на службеном путу
У табелу 5 уписује се износ и структура трошкова службених путовања запослених.
Трошкови службених путовања књиговодствено су обухваћени у аналитици рачуна 52911 –
Накнаде трошкова запосленима на службеном путу. Од интереса је да се одвојено прикажу
следеће накнаде:
1. Трошкови превоза (рачун 529111);
2. Трошкови ноћења (хотелски и други смештај – рачун 529112);
3. Трошкови за дневнице (храна и пиће – рачун 529113);
4. Накнаде осталих трошкова запосленима на службеном путовању (529114).
У колону 3 уписују се износи накнада по службеним путовањима у земљи, а у колону 4
износи накнада по службеним путовањима у иностранству. Накнаде осталих непоменутих
трошкова запослених које нису везане за службена путовања – не уписују се. И овде важи
правило да се наведени аналитички рачуни служе искључиво као индикација књиговођи, те да је
могуће да извештајна јединица ове накнаде води на јединственом рачуну или под другачијом
шифром рачуна.
Републички завод за статистику
15
Упутство за анкетаре
3.2. Образац СРП 2 – Структуре тржишних прихода и текућих трошкова корисника
буџетских средстава
Образац СРП 2 попуњава се за буџетске кориснике, тј. органе државне управе, јединице
покрајинске аутономије и локалне самоуправе, организације обавезног социјалног осигурања,
као и за све тзв. индиректне кориснике буџетских средстава, агенције Владе и министарстава
итд. Позиви на књиговодствене рачуне и позиције биланса стања и статистичког анекса (АОП)
односе се на контни оквир прописан Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем.
Као што је већ речено, по свом изгледу, садржају, нумерацији и шифрама позиција, образац
СРП 2 идентичан је обрасцу СРП 1 и сва горе наведена правила за попуњавање позиција односе
се и на овај образац. Међутим, разлике постоје, пре свега, у дефиницијама прихода и
расхода, као и позивима на рачуне контног оквира.
Дакле, образац СРП 2 састоји се, такође, од пет табела:
Табела 1 – Приходи од продаје производа и трговачке робе по групама производа,
залихе;
Табела 2 – Приходи од продаје производних и непроизводних услуга;
Табела 3 – Трошкови и залихе сировина, репродукционог и осталог материјала;
Табела 4 – Трошкови производних и непроизводних услуга;
Табела 5 – Накнаде трошкова запослених на службеном путу.
У наставку су дате посебне напомене за поједине табеле обрасца, при чему се, када је реч о
правилима за поједине врсте производа и услуга, примењују исти принципи као и за СРП 1, и на
овом месту неће се понављати.
Када је реч о приходима – табеле 1 и 2, буџетски корисници уписују искључиво износ тзв.
тржишних прихода или прихода од промета добара и услуга на тржишту. Дакле, не уписују
се приходи који се по финансијском плану добијају из буџета оснивача за потребе
обављања делатности („донације“ или „дотације“ из буџета). Такође, буџетски приходи као што
су порези, социјални доприноси, донације и трансфери – искључују се. Искључују се и
финансијски приходи (камате, дивиденде и др.), као и непословни и ванредни приходи и
расходи.
С обзиром на разноликост производно-прометних и финансијских трансакција буџетских
корисника, као и специфичности књиговодствене праксе у појединим делатностима, истичемо
следећа генерална упутства за класификацију прихода и њихов правилан унос у образац:
16
•
Буџетски корисници који су регистровани за обављање производних делатности
(производња материјалних добара и грађевинарство), као и буџетски корисници који ове
делатности обављају као споредну делатност (у оквиру посебне организационе
јединице), уписују укупан износ прихода остварен овим делатностима (накнаде за
обављање делатности из буџета увећане за продаје на тржишту). При томе, остварене
приходе неопходно је разврстати према групама производа датих у обрасцу. Приходи од
продаје производа и залихе учинака на крају обрачунског периода уписују се у колоне 4 и
5 табеле 1;
•
Буџетски корисници који врше промет робе, тј. препродају робу у истом облику у којем је
набављена, уписују укупан износ продате робе према групама производа и износ
трговачке марже (проценат или апсолутни износ). Обухватају се и споредне купопродаје
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
трговачке робе, као и промет робе везан за робне резерве. Промет некретнина и
пословног простора се искључује. Промет робе, трговачка маржа и залихе на крају
обрачунског периода уписују се у колоне 6, 7 и 8 табеле 1;
•
Буџетски корисници у образовању и здравству уписују искључиво приходе од
комерцијалних услуга, тј. вредност услуга за накнаду (колона 4 табеле 2). На пример:
приходи од организовања образовних активности – курсеви, обуке и сл. изван наставних
активности у школама и факултетима, научно-истраживачки пројекти за привреду,
здравствене услуге које се наплаћују страним држављанима, неосигураним лицима,
посебне медицинске услуге итд. Образовне институције уписују и износ школарине коју
наплаћују ученицима и студентима, као и све друге услуге које се наплаћују (уџбеници –
издавачка делатност и сл.). Здравствене установе уписују и износ здравствених
партиципација пацијената. За медицинске и образовне услуге користе се редови 2065 и
2066, респективно, а за остале услуге и приходе од производње материјалних добара
неопходно је идентификовати врсту производа/услуге и уписати одговарајуће износе у
табелама 1 и/или 2;
•
Буџетски корисници који пружају друге врсте производних или непроизводних услуга
(осим области 84, 85 и 86 Класификације делатности), било да је реч о основној или
споредној делатности, уписују вредност комерцијалних услуга извршених за накнаду
(колона 4 табеле 2);
•
Буџетски корисници – органи државне управе, министарства, судски органи и други
државни органи и агенције из области 84 Класификације делатности – Јавна управа и
одбрана; обавезно социјално осигурање – уписују износ споредних продаја добара и робе
и комерцијалних услуга извршених уз накнаду.
У обрасцу су, како би се извештајним јединицама олакшало попуњавање, унети као индикација
позиви на одговарајући рачун Контног оквира за кориснике буџетских средстава. Конта која се
односе на приходе од продаје производа, трговачке робе и услуга и залиха учинака и робе су:
•
742100 – Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
организација;
•
742300 – Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице;
•
821000 – Примања од продаје робних резерви;
•
822000 – Примања од продаје залиха производње;
•
823000 – Примања од продаје робе за даљу продају;
•
021100 – Робне резерве;
•
021200 – Залихе производње;
•
021300 – Роба за даљу продају;
•
741500 – Закуп непроизведене имовине;
•
742200 – Таксе и накнаде.
Када је реч о трошковима и расходима, извештајне јединице које попуњавају образац
СРП 2 уносе искључиво тзв. текуће или оперативне трошкове. Буџетски трансфери и
давања, финансијски расходи и издаци, као и издаци за набавку сталних средстава се искључују.
Када је реч о трошковима и залихама материјала, и овде се уписују искључиво трошкови и
залихе оних производа који се књиговодствено евидентирају као трошкови односно залихе
материјала (основни, помоћни, остали материјал, гориво и мазиво, алат и инвентар који се у
целини отписују у моменту давања на коришћење, резервни делови и компоненте који се
Републички завод за статистику
17
Упутство за анкетаре
уграђују у финалне производе). Дакле, материјална добра која се капитализују, тј.
књиговодствено третирају као стална (основна) средства, као и трошкови амортизације, не
уписују се у табелу 3. Када је реч о трошковима услуга (табела 4) и службених путовања
(табела 5), исти принципи који се примењују за образац СРП 1 важе и за СРП 2.
Конта која се односе на трошкове и залихе материјала, трошкове производних и
непроизводних услуга и трошкове службених путовања јесу:
•
421000 – Стални трошкови;
•
422000 – Трошкови путовања;
•
423000 – Услуге по уговору;
•
424000 – Специјализоване услуге;
•
425000 – Текуће оправке и одржавање;
•
426000 – Материјал;
•
022000 – Залихе ситног инвентара и потрошног материјала.
Поново истичемо да су позиви на рачуне контног оквира у обрасцу искључиво
индикативног карактера и да приликом одлучивања да ли одређене врсте прихода треба унети
у образац и на којој позицији треба првенствено користити опис позиције у обрасцу, као и
наведене смернице и објашњења за поједине делатности. Уколико се одређени приходи књиже
на контима различитим у односу на оне који су наведени у обрасцу, и такве приходе је неопходно
исказати на одговарајућој позицији према називу и објашњењима за поједине групе производа.
Основно правило којим се треба руководити при попуњавању прихода у обрасцу јесте да је
реч о комерцијалним активностима на тржишту, производњи и промету добара или се ради о
додатним, сопственим приходима по основу вршења услуга уз накнаду. Када је реч о
трошковима и расходима, наглашавамо да је реч искључиво о текућим трошковима
пословања.
3.3. Образац СРП 12 – Контролник
Сваки анкетар поред Адресара (који садржи листу јединица посматрања које треба да
анкетира) добија и Контролник – помоћни образац СРП 12, који олакшава рад и анкетару и
контролору. У овом помоћном обрасцу анкетар уписује извештајне јединице са којима је
успостављен контакт и које су анкетиране. На овај начин анкетар имао своју евиденцију и
контролор има увид у рад анкетара.
Из Контролника се види да ли је анкетар анкетирао лично или је остављао образац; да ли је
уочавао грешке и поновно контактирао јединице посматрања ради исправке. Истовремено
контролор за сваког анкетара има образац СРП 13 – Евиденција контролора о раду анкетара, са
одштампаном листом извештајних јединица за сваког анкетара, тако да приликом преузимања
материјала има евиденцију које је извештаје преузео. Колоне које се односе на предају
материјала од стране анкетара и пријем од стране контролора попуњавају истовремено на исти
начин и анкетар у Контролнику и контролор у Евиденцији.
Прво се попуњава идентификациони део – име и презиме анкетара и назив подручног
одељења. Анкетар контактира извештајне јединице на основу адресара који му је дат и у
Контролник уписује сваки контакт - редни број из адресара, назив, контакт телефон и име и
презиме одговорног лица. У колону Напомена уписује белешке за сваку извештајну јединицу и
сваку фазу рада. Када је анкетар попунио извештај, преконтролисао и утврдио да је извештај
исправан, у колону „Исправан извештај – означити 9“ уписује знак „9“.
18
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Када контролор преконтролише материјал који је анкетар припремио за предају (редови у
контролнику означени са „9“), попуњавају се колоне „Предаја образаца контролору“. Уписује се
датум када је образац предат контролору, а у случају да је контролор вратио образац на
исправку (допуну или проверу података) уписује се датум враћања обрасца анкетару и разлог
(шта треба да се провери или исправи). Када анкетар исправи или провери образац са
извештајном јединицом и преда га контролору, попуњава се последња колона – датум предаје
исправљеног обрасца контролору.
При следећем сусрету са контролором, прво се предају обрасци које је контролор вратио на
исправку или проверу, а затим се врши предаја осталих образаца.
Вођењем евиденције на овај начин, анкетар има преглед свог рада, али и преглед образаца
које је већ предао контролору.
4. ПОСТУПАК ПОПУЊАВАЊА ОСНОВНИХ ОБРАЗАЦА
Подаци треба да буду уписани у образац читко и јасно. Износи се уписују у хиљадама
динара (цео број, без децимале). Образац се попуњава у два примерка, један задржава
извештајна јединица, а други анкетар доставља контролору.
Образац попуњава анкетар заједно са књиговођом правног лица/предузетника, на чему
анкетар треба да инсистира. Треба објаснити представнику правног лица/предузетника да је у
обостраном интересу такав начин попуњавања обрасца, јер се тако у великој мери смањује
извесност поновног контактирања. Само изузетно, у случају да, и поред инсистирања, није
могуће образац попунити заједно са књиговођом, анкетар треба да остави образац да га
књиговођа сам попуни (без присуства анкетара). У том случају треба истаћи обавезу
придржавања методолошког упутства са обрасца и упознати књиговођу са основним принципима
истраживања. Такође, анкетар је у обавези да прецизира датум поновног доласка и преузимања
попуњеног обрасца, при чему тај рок не може бити дужи од 10 дана. Приликом преузимања
попуњеног обрасца анкетар је у обавези да у сарадњи са књиговођом спроведе исти поступак
контроле, као и у случају да је образац попуњавао заједно са књиговођом.
Уколико су књиговодствени послови правног лица/предузетника поверени књиговодственој
агенцији, анкетар је, након одобрења од представника правног лица/предузетника, дужан да
успостави контакт са представником агенције и упозна га са циљем истраживања. Треба
објаснити представнику агенције да је у обостраном интересу да заједно попуне образац, јер се
тако у великој мери смањује извесност поновног контактирања. У случају да, и поред
инсистирања, није могуће образац попунити заједно са књиговођом, анкетар треба да остави
образац да га књиговођа сам попуни (без присуства анкетара). У том случају треба истаћи
обавезу придржавања методолошког упутства са обрасца и упознати књиговођу са циљем
истраживања. Такође, анкетар је у обавези да прецизира датум поновног доласка и преузимања
попуњеног обрасца, при чему тај рок не може бити дужи од 10 дана. Приликом преузимања
попуњеног обрасца анкетар је у обавези да у сарадњи са књиговођом агенције спроведе исти
поступак контроле, као и у случају да је образац попуњавао заједно са књиговођом.
Као што је већ истакнуто, обрасци СРП 1 и СРП 2 су по свом садржају и изгледу
идентични изузев позива на рачуне контног плана. Сходно томе, поступак попуњавања је
истоветан и примењују се идентична правила.
Републички завод за статистику
19
Упутство за анкетаре
Aнкетирање започиње попуњавањем идентификационих података у обрасцу. У предвиђени
простор уписују се подаци о пословном имену, матичном броју, адреси (општина, улица и број),
називу и шифри претежне делатности.
На пример:
Уколико је извештајна јединица у 2011. години обављала делатност која се разликује од горе
наведене делатности, неопходно је у предвиђеном простору уписати назив и шифру стварне
делатности.
На пример:
У образац СРП 2, у предвиђени простор, обавезно се уписује и јединствени број корисника
буџетских средстава.
Након попуњавања идентификационих података, анкетирање треба наставити попуњавањем
података у табелама.
20
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Основни принцип попуњавања свих табела јесте да се прво попуњава износ ставки
„Укупно“ (редови са редним бројем 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000), а затим се износ који се
упише у ред „Укупно“ распоређује на одговарајуће појединачне производе, односно
услуге у обрасцу. При томе, треба се обавезно придржавати методолошких објашњења
датих у поглављима 5.1–5.4.
Уколико на основу одговора књиговође није могуће идентификовати којој групи
производа/услуга наведени производ/услуга припада, анкетар треба да покуша да пронађе
одговарајући производ/услугу у Класификацији (Прилог 1). Након тога, на основу шифре у
Класификацији треба одредити позицију у обрасцу и уписати одговарајући износ. У
случају да анкетар и поред свега наведеног не може да идентификује одговарајућу
позицију у обрасцу, треба да упише на крају обрасца, у део Напомена, одговарајућу
забелешку.
После тога, анкетар је дужан да заједно са књиговођом провери да ли је збир унетих
појединачних износа одговарајућих група производа/услуга укључујући и износе
наведене у делу Напомена, једнак уписаном износу Укупно.
¾
У случају да је одступање веће од ±10%, анкетар је дужан да утврди да ли је то
одступање последица тога што поједини ставке нису унете у одговарајућем износу или
уопште нису унете и да у сарадњи са књиговођом спроведе корекције како би смањио
одступање. Уколико и после ових корекција одступање остане веће од ±10%, анкетар је у
обавези да крупним словима изнад заглавља табеле, изнад колоне, упише напомену
„±10%“.
¾
У случају да је одступање мање или једнако ±10%, колона се сматра исправно
попуњеном и прелази се на попуњавање следеће колоне.
На пример: Укупни приходи од продаје производа извештајне јединице у 2011. години износе
50.000.000 динара. У ред са редним бројем 1000, у колону 4, треба уписати износ 50000.
Анкетирање се наставља питањем који појединачни производи и у којем износу чине
уписани износ укупних прихода од продаје производа. На основу одговора књиговође
анкетар треба да идентификује којој групи производа у обрасцу наведени производи припадају и
да упише одговарајући износ.
На пример: Укупне приходе од продаје производа извештајне јединице у 2011. години од
50.000.000 динара чине следећи приходи од продаје: пива (39.000.000 динара), слада (9.000.000
динара) и нуспроизвода насталих као резултат производње пива. У ред са редним бројем 1000, у
колону 4, уписује се износ 50000, у ред са редним бројем 1061 уписује се износ 39000 и у ред
1065 уписује се износ 11000 (9000 слад плус 2000 нуспроизводи).
Републички завод за статистику
21
Упутство за анкетаре
Уколико на основу одговора књиговође није могуће идентификовати којој групи производа
наведени производ припада, анкетар треба да покуша да пронађе одговарајући производ у
Класификацији (Прилог 1). Након тога, на основу шифре датог производа треба одредити
позицију у обрасцу и уписати одговарајући износ. У случају да анкетар и поред свега наведеног
не може да идентификује одговарајућу позицију у обрасцу, треба да упише на крају обрасца, у
део Напомена: Приходи од продаје производа – назив производа и износ (у хиљадама РСД).
На пример: Анкетар и поред покушаја није успео да идентификује позицију у обрасцу у коју
би уписао приходе од продаје слада, па је, у део Напомена, уписао: Приходи од продаје
производа – слад 9000.
22
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
После тога, анкетар је дужан да заједно са књиговођом провери да ли је збир унетих
појединачних износа одговарајућих група производа у редовима од 1001 до 1165,
укључујући и приходе од продаје производа наведене у делу Напомена, једнак уписаном
износу укупних прихода од продаје производа у реду 1000.
У случају да је одступање веће од ±10%, анкетар је дужан да утврди да ли је то одступање
последица тога што поједини приходи од продаје производа нису унети у одговарајућем износу
или уопште нису унети и да спроведе корекције како би смањио одступање. На пример:
Књиговођа је одговорио да укупни приходи од продаје производа извештајне јединице износе
50.000.000 динара, али је приликом њихове дистрибуције на појединачне производе исказао
приходе од продаје: пива (39.000.000 динара), слада (1.000.000 динара) и нуспроизвода
насталих као резултат производње пива (2.000.000 динара). У ред са редним бројем 1000, у
колони 4, уписује се износ 50000, у ред са редним бројем 1061 уписује се износ 39000 и у ред са
редним бројем 1065 уписује се износ 3000 (1000 слад плус 2000 нуспроизводи настали као
резултат производње пива).
Републички завод за статистику
23
Упутство за анкетаре
Имајући у виду чињеницу да је збир појединачних износа одговарајућих група производа
42.000.000 динара, а да су укупно исказани приходи 50.000.000 динара, што значи да је
одступање веће од 10%, анкетар у сарадњи са књиговођом треба да утврди разлог тог
одступања и спроведе корекције како би смањио одступање. Утврђено је да је књиговођа исказао
приходе од продаје слада у износу од 1.000.000 динара уместо у износу од 9.000.000 динара. С
обзиром на то, анкетар у реду са редним бројем 1065 треба да упише износ 11000 уместо износа
3000.
Уколико и после ових корекција одступање остане веће од ±10%, анкетар је у обавези да
крупним словима изнад заглавља табеле, изнад колоне 4, упише напомену „>±10%“.
¾ У случају да је одступање мање или једнако ±10%, колона 4 сматра се исправно
попуњеном и анкетирање треба наставити попуњавањем колоне 5.
Уколико књиговођа одговори да није било прихода од продаје производа, односно да су
укупни приходи од продаје производа једнаки нули (ред 1000, колона 4), попуњавање колоне 4
сматра се завршеним и прелази се на попуњавање следеће колоне.
За сваку колону у обрасцу треба применити претходно описани поступак попуњавања.
24
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Приликом попуњавања података у обрасцу СРП 1, анкетар је дужан да сугерише
књиговођи да укупан износ прихода који се распоређује у табелама 1 и 2 треба да
одговара збиру позиција биланса успеха АОП 202 (Приходи од продаје робе) и АОП 206
(Остали пословни приходи). Такође, укупан износ трошкова материјала који се
распоређује у табели 3 треба да одговара позицији АОП 209 (Трошкови материјала), а
укупан износ трошкова услуга који се распоређује у табели 4 треба да одговара позицији
АОП 212 (Остали пословни расходи).
5. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ
5.1. Услуге закупа
У табелу 4, у блоку позиција Закуп имовине и опреме (редови 4032–4037) уписују се
трошкови закупа некретнина, пословног простора и опреме, као и ренте на земљиште. Од
интереса је да се одвојено прикаже земљишна рента, као и да се закупнине разврстају у
зависности од тога да ли је закуподавац правно или физичко лице. При томе, треба водити
рачуна да се у књиговодству привредних друштава, других правних лица и предузетника, када је
закуподавац физичко лице, закупнине воде на рачуну 5259 – Трошкови накнада физичким
лицима по основу других уговора (уговора о закупу када је закуподавац физичко лице). Дакле,
ове закупнине се не воде у групи 53 као у случају када је закуподавац правно лице. Због тога је
неопходно да се ова специфичност закупнина узме у обзир приликом обрачуна тотала и
контроле исправности унетих позиција.
Такође, у случају да је предузеће закључило уговор о дугорочном закупу некретнина или
земљишта и овај износ капитализовало, тј. приказало као стално средство, неопходно је да се
годишњи износ отписа ових сталних средстава (годишња рата) унесе у одговарајућу позицију.
Анкетар би требало да провери да ли извештајна јединица изнајмљује пословни простор и да ли
је закуп дугорочног карактера и као такав исказан у сталним средствима предузећа. Ако утврди
да предузеће користи дугорочни закуп, неопходно је да у сарадњи са књиговођом утврди
годишњи износ отписа закупа и да износ упише у образац.
Код малих привредних друштава и предузетника неретко се јављају ситуације да се
закупнине пословног простора плаћају заједно са трошковима енергената и комуналних услуга
(„ђутуре“). Уколико није могуће раздвојити износе појединачних трошкова, неопходно је извршити
њихову процену користећи расположиве информације (процену књиговође или одговорног лица
у предузећу које се анкетира, информације о висини закупнине у истој згради коју плаћају друга
предузећа и сл.). Уколико анкетар не располаже потребним информацијама о приближном
износу трошкова појединих услуга садржаних у закупнини коју извештајна јединица плаћа,
неопходно је да се изврши процена. При томе, треба користити правило да се 50% износа
приписује закупу пословног простора, а преостали део распоређује у истом износу на главне
комуналне услуге укључене у бруто износ закупнине.
На пример: Предузеће плаћа закуподавцу физичком лицу износ од 120.000 динара на име
закупа пословног простора, при чему су у тај износ укључени и трошкови електричне енергије,
утрошена вода и канализација. Анкетар треба 50% овог износа да упише у ред 4033 – Трошкови
закупа пословног простора и других некретнина од физичких лица (осим закупа земљишта).
Преостали износ од 60.000 динара треба равномерно расподелити на остале три услуге (по
20.000 динара): трошкови електричне енергије (ред 3115), утрошена вода (ред 4041) и отпадне
воде и канализација (ред 4042).
Републички завод за статистику
25
Упутство за анкетаре
5.2. Помоћне услуге у пољопривреди
Помоћне услуге у пољопривреди које се уписују у табелу 2 (редови 2001 и 2002, ако је реч о
приходима) и табелу 4 (редови 4001 и 4002, ако је реч о трошковима услуга) обухватају следеће
услуге:
•
Биљна производња – услуге у гајењу усева и засада за накнаду: припрема земљишта,
сетва и подизање засада, редовна нега усева и засада, запрашивање усева и засада,
укључујући и запрашивање из ваздуха, уништавање штеточина, орезивање воћака и
винове лозе, пресађивање пиринча, проређивање репе и др., жетва, складиштење усева,
руковање опремом за наводњавање, одржавање пољопривредних површина у добром
пољопривредном и еколошком стању, обезбеђивање пољопривредних машина и пратеће
радне снаге, активности после жетве, дорада семена и друге услуге директно повезане
са пољопривредом, које се врше уз накнаду за друга лица;
•
Узгој животиња – услуге у узгоју животиња уз накнаду, унапређење приплода и раста
животиња и унапређење квантитета и квалитета животињских производа, вештачко
осемењавање, контрола стада, опслуживање крда, припуст стоке, копунирање живине,
чишћење живинарника и др., услуге тестирања стоке и крда, шишање оваца, смештај и
чување стоке, поткивање и друге услуге које се врше уз накнаду за друга лица (осим
ветеринарских услуга, редови 2058 и 4045).
5.3. Угоститељска делатност
Извештајне јединице које обављају угоститељску делатност, било као основну или споредну,
услуге припремања хране, кафе и других напитака требало би да прикажу одвојено од
алкохолних и безалкохолних пића која се препродају у непромењеном облику као
трговачка роба. Припрема хране и кафе (укључујући и остале напитке) уписује се у редове
1057–1058. Приходи од продаје пића уписују се колонама које се односе на трговачку робу (кол.
6–8), при чему је неопходно уписати и износ остварене трговачке марже (кол. 7) – редови 1059–
1064. Извештајне јединица које самостално обезбеђују припрему и послуживање хране и пића за
запослене, ученике у школама и сл. (у мензама, кантинама и сл.) уписују остварене приходе од
продаје (уколико се ове услуге наплаћују), као и интерну реализацију – потрошњу властитих
производа и услуга (уколико се интерна производња хране на овај начин третира у
књиговодству). Код појединих буџетских корисника, као што су болнице, школе, војне установе и
сл., припрема и послуживање хране има карактер текућих расхода периода и, у колико се не
третира као интерна реализација, само се у табелама 3 и 4 уписују трошкови и расходи настали
у вези са овим активностима.
Уколико анкетар утврди да предузеће са делатношћу изван угоститељске делатности и
делатности производње прехрамбених производа има у табели исказане трошкове
пољопривредних и прехрамбених производа (редови 3001–3024, 3027 и 3035–3054), неопходно
је да провери да ли има организовану интерну припрему хране и да ли су приходи од продаје
изван предузећа и интерна реализација исказани у табели 1 у редовима 1057 и 1058. Уколико
нису исказани, анкетар би требало да провери да ли извештајна јединица исказује ове позиције
као интерну реализацију у свом књиговодству, и да их унесе у случају да је одговор позитиван.
Уколико се припрема хране, односно издаци за ове сврхе третирају као текући расход (као што
то може бити случај код буџетских корисника), редови 1057 и 1058 се не попуњавају, будући да је
реч о помоћним услугама које није неопходно унети у образац.
26
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
5.4. Приходи и расходи по основу коришћења објеката интелектуалне својине
Приходи и расходи који се односе на интелектуалну својину, тј. приходи од ауторских и
сродних права (ауторске накнаде), као што су тантијеми, лиценцне накнаде, права коришћења,
публиковања, умножавања, преноса, емитовања и сл., уписују се у одговарајуће редове 2082–
2085 табеле 2, односно 4089–4094 тебеле 4. У складу са статистичком класификацијом
производа, извештајне јединице у посебним редовима уписују накнаде које се односе на четири
групе издавачких делатности: 1) књиге, новине, часописи и други писани садржаји у папирној или
електронској форми; 2) софтвер, 3) музичка и филмска продукција; и 4) телевизијски и радио
програм. Када је реч о расходима, уписују се искључиво годишњи издаци који имају карактер
расхода периода, тј. не уписују се издаци за набавку нематеријалних улагања који се
капитализују.
На пример, уколико је извештајна јединица купила софтвер на дисковима (нпр. Windows)
или га купује заједно са рачунарима, по правилу, ови издаци ће бити капитализовани и неће се
појавити међу трошковима и расходима периода. Уколико је пак са произвођачем софтвера –
издавачем уговорено плаћање годишње накнаде за коришћење, овај издатак се уписује у ред
4090. С друге стране, услуге израде кустомизираног софтвера по наруџбини и спецификацији
купца, уписују се у ред 4048 (уколико се не капитализују).
Дакле, правило је да, уколико се набављени софтвер и лиценцне накнаде третирају као
стална средства, одговарајући издаци се не уписују у табелу 4.
5.5. Софтвер
Извештајне јединице које се баве производњом софтвера и сродним услугама везаним за
информационе технологије уписују податке о својим приходима у различите редове у зависности
да ли је реч о издавачкој делатности (ред 1155), тј. производњи готовог софтвера на дисковима
(или другим материјалним носачима дигиталног записа), или је пак реч о изради кустомизираних
компјутерских програма по индивидуалном захтеву и специфичним потребама наручиоца
софтвера и другим облицима производње софтвера који нису повезани са издаваштвом (ред
2041). Производња софтвера у издаваштву (ред 1155) обухвата и тзв. онлајн игрице и софтвер,
као и електронску продају софтвера („download“). Приходи/расходи који имају карактер ауторских
накнада, тј. лиценци за право коришћења, право умножавања и сл., уписују се у посебне редове
2082–2085 табеле 2, односно 4089–4094 табеле 4.
5.6. Туристичке услуге
Када је реч о туристичким услугама, извештајне јединице – организатори туристичких
путовања уписују нето износ прихода од пружања услуга. Дакле, уписује се искључиво разлика
између укупне, бруто накнаде коју плаћају путници и трошкова које агенција плаћа за тзв.
претходне туристичке услуге (превоз, исхрана, смештај, излети, посете музејима, водичи итд.)
које врше превозници путника и хотелијерска и угоститељска предузећа у туристичкој
дестинацији. Извештајне јединице – посредници у пружању туристичких услуга уписују
искључиво износ посредничке провизије. У случају да туристичке агенције врше услуге
сопственим средствима (обезбеђују исхрану и смештај у сопственим угоститељским и
хотелијерским објектима, сопствени превоз путника и самостално пружање других туристичких
услуга), требало би да остварене приходе разврстају и упишу у одговарајуће редове у
зависности од врста услуга које пружају: угоститељске, услуге смештаја, превоза итд. На
истоветан начин приходе разврставају и извештајне јединице које обављају хотелијерску и
Републички завод за статистику
27
Упутство за анкетаре
ловнотуристичку делатност. Ове јединице би требало да разврстају и у одговарајућим редовима
прикажу: приходе од смештаја у својим објектима (ред 2039), услуге припремања и послуживања
хране (редови 1057–1058), продаја пића (редови 1059–1064) и услуге рекреативног и спортског
карактера (забавне и рекреативне услуге хотела, организовање лова, изнајмљивање ловачког
оружја, превоза до ловишта итд. – ред 2073), услуге организације састанака, конвенција и
конгреса (ред 2064) и др.
5.7. Грађевинарство
Извештајне јединице које су регистроване за обављање грађевинске делатности, било да је
обављају као основну или споредну делатност, уписују остварене приходе на позицијама 1162–
1165. На позицији 1162 уписује се вредност продатих грађевинских објеката чију су изградњу по
налогу/поруџбини инвеститора извршила друга грађевинска предузећа. У случају да материјал за
изградњу обезбеђује инвеститор, неопходно је трошкове материјала за изградњу уписати у
одговарајуће редове у табели 3. У случају да материјал за изградњу обезбеђује извођач радова,
инвеститор уписује само износ остварених прихода од продатих грађевинских објеката, а у
табелу 4, на позицији Подуговарачке услуге у грађевинарству (ред 4014), уписује се набавна
вредност грађевинских објеката по коначној ситуацији извођача радова (рачун 502 – Набавна
вредност грађевинских објеката прибављених ради продаје). У ред 4014 уписују се и услуге
подизвођача и коопераната које користе главни извођачи грађевинских радова (рачун 530 –
Трошкови услуга на изради учинака). Грађевинска предузећа која су истовремено и инвеститори
и извођачи радова, тј. самостално производе за тржиште за непознатог купца, уписују (у
зависности од врсте грађевинских радова) у редове 1163–1165 износ продатих грађевинских
објеката трећим лицима и износ залиха готових производа, тј. вредност објеката који нису
продати или који су још у фази изградње као недовршена производња.
У грађевинској индустрији, нарочито у сектору малих привредних друштава и предузетника,
могу се појавити привредна друштва/предузетници која делатност обављају искључиво или
доминантно у функцији грађевинских инвеститора. Реч је о лицима на која гласи одобрење за
градњу и која финансирају и организују изградњу грађевинских објеката, коју врше друга
грађевинска предузећа. Вредност продатих грађевинских објеката у овом случају уписује се у
ред 1162 – Разрада грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде (услуге
грађевинских инвеститора), а услуге извођача радова у ред 4014 – Подуговарачки послови у
грађевинарству (бруто вредност која се прима од подуговарача, укључујући и сопствени
материјал подуговарача). У наведеном примеру, инвеститор је обезбедио део грађевинског
материјала који треба исказати на одговарајућој позицији.
5.8. Рециклажа, уклањање и третман отпада
На позицији 2035 – Скупљање отпада, третман и одлагање отпада (комуналне услуге и
рециклажа), уписују се приходи од продаје добара и услуга извештајних јединица које обављају
делатност уклањања и третмана отпада и отпадних материја. Ова позиција обухвата како
прикупљање и одвожење комуналног отпада (услуге јавних комуналних предузећа), тако и
прикупљање отпада од стране специјализованих предузећа као што су „ауто-отпади“, предузећа
за рециклажу, депоније, предузећа за сортирање, прераду, спаљивање и друге врсте третмана
отпада. Обухватају се и услуге прикупљања, третмана и одлагања затрованих или угинулих
животиња, медицинског, хемијско-биолошког и другог контаминираног отпада органског порекла.
Такође, укључују се услуге демонтаже олупина и неупотребљивих аутомобила и других
транспортних средстава, рачунара, телевизора, беле технике и других машина и апарата, као и
28
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
прерада металног и неметалног отпада и отпадака у секундарне сировине било које врсте. На
позицији 4043 – Скупљање отпада, третман и одлагање отпада – набавка отпадних сировина
за рециклажу и плаћене комуналне услуге, обухвата се вредност откупљених отпадних сировина
од добављача, тј. сакупљача отпада и отпадних материја. На посебним позицијама (уколико се
оне одвојено фактуришу од стране добављача) уносе се остали трошкови и расходи – услуге
довожења, паковања, услуге подуговарача на обради и друге услуге које се плаћају
добављачима.
5.9. Напомене за друга правна лица
Друга правна лица – недобитне организације (друштвене организације, друштвено-политичке
организације, друштва, удружења, савези, хуманитарне организације, синдикати и др.), поред
карактеристичних прихода од донација и других додељивања (редови 2086–2088), у табели 1
уписују износ тржишних прихода остварених продајом производа које самостално производе, као
и износ прихода од препродаје материјалних добара (осим некретнина) – робе на тржишту.
Такође, уписују се и приходи од услуга које се врше уз накнаду, а приходи од чланарина,
приступница и сл. уписују се у ред 2074. Приходи од донација и државних додељивања уписују
се у редовима 2086–2088. Поред прихода, као и све друге извештајне јединице, неопходно је да
изврше и одговарајућу расподелу трошкова и расхода пословања, изузимајући вредност
хуманитарне помоћи и других додељивања које ова правна лица трансферишу грађанима или
правним лицима.
5.10. Мењачнице, факторинг и залагаонице
Мењачнице, као финансијске институције, имају специфичне врсте прихода који се
обухватају по посебном правилу у обрасцу. Наиме, мењачнице, било да је реч о привредним
друштвима или предузетницима, остварују две основне врсте прихода. Прва врста прихода јесу
остварене разлика у цени (мењачка маржа) или тзв. позитивне курсне разлике по основу
размене страних валута за динаре и обрнуто (разлика између откупног/продајног курса и тзв.
средњег курса НБС). Друга врста прихода јесу провизије – мењачке провизије, које мењачнице
наплаћују при откупу или продаји ефективног страног новца или чекова који гласе на страну
валуту од грађана и провизија које наплаћују банкама за продате девизе. Обе поменуте врсте
прихода уносе се збирно у ред 2044 –Услуге мењачница итд. Поред наведеног, мењачнице могу
остварити приходе и пружањем других услуга као на пример: продаја допуна за мобилне
телефоне (трговачке провизије – ред 2015 – Приходи од провизија у трговини итд.), препродаја
других производа као трговачке робе, обрада финансијских трансакција и сл. Наведени споредни
приходи мењачница распоређују се у складу са правилима која важе за све остале извештајне
јединице.
Када је реч о услугама факторинга тј. откупу потраживања пре рока доспећа (уз камату) чиме
се баве специјализоване финансијске институције, у образац се уносе само наплаћене провизије
без обрачунатих камата. Исти принцип се примењује и на залагаонице – финансијске
институције које одобравају позајмице грађанима на основу залоге (покрића) драгоцености и
друге покретне имовине. Ове услуге су често повезане са пословима откупа злата и
драгоцености, антиквитета и сл. Приходи од камата се, дакле, не обухватају, већ само провизије
– нето приход или разлика у цени између износа по којима залагаонице откупљују или
преузимају драгоцености и износа по којима исте драгоцености продају. Услуге факторинга и
залагаоница се обухватају у реду 2043.
Републички завод за статистику
29
Упутство за анкетаре
6. КОНТРОЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ ОБРАСЦА КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ПОПУЊЕНЕ
6.1. Обавезне контролне позиције обрасца
Обавезне контролне позиције јесу ставке које за сваку извештајну јединицу морају да се
попуне, с обзиром на то да је реч о уобичајеним позицијама за активна правна
лица/предузетнике. То су приходи и расходи које би извештајне јединице које редовно обављају
делатност требало да имају и, сходно томе, искажу у својим књиговодственим евиденцијама.
Уколико образац нема попуњене контролне позиције, сматраће се непотпуним, а контролор такав
образац мора да врати анкетару на допуну. Изузетно, ако извештајна јединица потврди да је
износ одређених контролних позиција једнак нули, тј. да оне не постоје, анкетар је дужан да
забележи одговарајућу напомену на крају обрасца, а контролор ће такав образац сматрати
потпуним.
Поред наведеног, анкетар је дужан да провери, у директном контакту са књиговођом односно
одговорним лицем извештајне јединице, све износе који прелазе 1.000.000 односно 1 милијарду
динара. Ове обрасце (са износима већим од 1 млрд. дин.) анкетар је дужан да издвоји и да
приликом предаје материјала обавести контролора који обрасци припадају овој групи. Уколико су
грешком подаци уписани у динарима уместо у хиљадама динара, а остали елементи коректно
попуњени, на обрасцу се великим црвеним словима уноси ознака „РСД“, а поред сваког уноса, у
одговарајућем реду на маргини упитника, анкетар је дужан да црвеном оловком унесе исправне
износе (скраћење „за три нуле“). При томе, ове исправке морају бити уредно и видљиво исписане
и поравнате са оригиналним уносима како би се избегле недоумице контролора у погледу редног
броја и шифре појединих производа и услуга.
6.2. Контролне позиције за табеле 1 и 2
Када је реч о приходима (табеле 1 и 2), контролна правила, тј. позиције, односе се на логичку
повезаност претежне делатности и група производа/услуга које су исказане у обрасцу.
ƒ
ƒ
30
Уколико извештајна јединица обавља делатност пољопривредне производње,
рибарства и шумарства, мора бити попуњена барем једна позиција у колони 4 табеле
1 (приходи) и одговарајући износ у колони 5 (залихе) у следећим редовима обрасца:
™
пољопривреда – редови од 1001 до 1024 – Пољопривредни производи, сирови и
необрађени производи биљног и животињског порекла;
™
шумарство – редови 1025 и 1026 – Производи шумарства;
™
рибарство – ред 1027 – Риба и производи рибарства у сировом, непрерађеном
облику.
Уколико извештајна јединица обавља делатност прерађивачке индустрије, мора бити
попуњена барем једна позиција у колони 4 табеле 1 (приходи) и одговарајући износ у
колони 5 (залихе). Реч је о производима основне делатности правног лица/предузетника.
Поред основне делатности, могуће је да извештајна јединица обавља још неку, споредну,
делатност, а у случају да су унети подаци за само један производ, тј. групу производа,
анкетар је дужан да потврди да је реч о јединој делатности, тј. да не постоје други
производи у производном асортиману привредног друштва/предузетника. Анкетар,
такође, треба да провери логичност унетих података, тј. да ли се уписана претежна
делатност подудара са називом и садржајем групе производа у табели 1, односно
исказаним приходима од продаје одређених производа. Тако, на пример, правна
лица/предузетници који су регистровани за делатност производње пића морају имати
барем једну попуњену позицију у редовима са редним бројем од 1059 до 1065 – Пића.
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
ƒ
Уколико правно лице/предузетник обавља грађевинску делатност, неопходно је да
буде попуњена барем једна позиција у табели 1 у редовима са редним бројем од 1162 до
1165 (колона 4).
ƒ
Специјализована трговинска привредна друштва и предузетници морају имати
попуњену барем једну позицију у колонама 6, 7 и 8 табеле 1, које се односе на трговачку
робу у зависности од врсте робе којом тргују. Тако, на пример, извештајне јединице које
се баве трговином сточном храном морају имати унети ред са редним бројем 1056 –
Храна за стоку, живину и кућне љубимце (осим пољопривредних производа у
сировом, непрерађеном облику). Наравно, неопходно је проверити да ли се извештајна
јединица бави продајом и неке друге робе и унети одговарајуће износе.
ƒ
Уколико је реч о трговини робом широке потрошње („прехрана“), неопходно је да буду
попуњени и одређени редови у блоковима: Прехрамбени производи и друге
прерађевине биљног и животињског порекла (редови са редним бројем од 1035 до
1056); Пића (редови са редним бројем од 1059 до 1064); Дуванске производи и
прерађевине (ред 1066).
ƒ
Извештајна јединица која обавља делатност пружања услуга мора имати попуњену
барем једну позицију у табели 2. Поново истичемо да је анкетар дужан да провери
логичност унетих података, тј. да ли се претежна делатност привредног друштва
подудара са врстом прихода од услуге исказаним у табели 2.
Анкетар се приликом спровођења ових контролних поступака може руководити шифром
делатности извештајне јединице и статистичким шифрама производа које се налазе у колони 2.
Наиме, прве две цифре шифре делатности (изузев трговине – области делатности 45, 46 и 47),
требало би да се подударају са шифром доминантних производа/услуга у структури прихода који
се исказују у табелама1 и 2.
На пример: Извештајна јединица има регистровану делатност 58.11 – Издавање књига. Реч
је, дакле, о издаваштву и ова извештајна јединица би требало да искаже своје приходе (тачније
највећи део својих прихода) на позицији 1154 – Новине, часописи и књиге – издаваштво. У
колони 2 може се видети шифра ове групе производа – 58.1.
Дакле, пре него што приступи анкетирању и посети извештајну јединицу, анкетар је дужан
да се на основу података из адресара упозна са шифром и називом делатности коју обавља
извештајна јединица и да на основу тога примени правила логичке контроле.
Уколико образац није попуњен у складу са горе наведеним контролним правилима, анкетар
је дужан да провери да ли је реч о пропусту или грешци. Такође, неопходно је да провери да ли
се регистрована делатност подудара са претежном делатношћу коју је извештајна јединица
обављала током обрачунског периода. На пример, привредно друштво регистровано за
обављање пољопривредне делатности није исказало приходе у табели 1 у блоку који се односи
на пољопривредне производе (1001–1024). Разлог за то може бити погрешна шифра делатности
у адресару, али и промена делатности извештајне јединице. На пример, може се јавити
ситуација да извештајна јединица не обавља више пољопривредну производњу, већ се у
обрачунском периоду искључиво бавила трговином вештачким ђубривом. У оба случаја, анкетар
мора да изврши одговарајуће исправке, тј. да унесе назив и уколико је могуће шифру стварне
делатности којом се извештајна јединица бави.
Правно лице/предузетник, поред основне и споредних делатности материјалне производње
или грађевинарства, може, као споредну делатност, обављати и једну или више производних
или непроизводних услуга. У случају да извештајна јединица није попунила ни један податак у
табели бр. 2, анкетар је дужан да провери да ли извештајна јединица пружа и одређене услуге
трећим лицима за накнаду. Уколико је одговор потврдан, неопходно је идентификовати услугу
према датој листи у табели бр. 2 и унети одговарајући износ.
Републички завод за статистику
31
Упутство за анкетаре
6.3. Контролне позиције за табеле 3 и 4
У сваком обрасцу, поред ставки наведених у претходном поглављу, морају бити попуњене
следеће позиције трошкова материјала и расхода производних и непроизводних услуга:
•
•
Табела 3
¾
3066 – Канцеларијски папир и производи од папира и картона (свеске, фасцикле,
регистратори, обрасци, формулари и др.);
¾
3072 – Детерџенти, сапуни, друга санитарна средства за чишћење и полирање,
укључујући и средства за чишћење обуће, намештаја, подова и др.;
¾
3084 – Производи од пластике за личну употребу – канцеларијски и школски артикли,
самолепљиве траке, кухињске посуде и прибор, хигијенски и фармацеутски артикли
и други непоменути производи од пластике или са доминантним учешћем пластике у
материјалу за израду;
¾
3115 – Трошкови електричне енергије;
¾
3117 – Снабдевање паром, врућом водом за грејање и погон, климатизација,
даљинско грејање;
¾
3118 – Нафтни деривати – погонска и остала горива (бензини свих врста, дизелгориво, керозин, лож-уље, мазут и др. горива, укључујући и нафтне и угљене
брикете);
Табела 4
¾
4022 – Трошкови поштанских услуга јавног сервиса;
¾
4041 – Утрошена вода;
¾
4042 – Отпадне воде, канализација;
¾
4047 – Трошкови услуга везани за телекомуникације (телефон – фиксни и мобилни,
интернет, кабловска телевизија, сателитске телекомуникације);
¾
4053 – Трошкови књиговодствених, књиговодствених и ревизорских услуга; услуге
пореских саветника (у случају да извештајна јединица не води сама књиговодство);
¾
4080 – Трошкови платног промета.
Анкетар је дужан да у разговору са књиговођом провери разлог због чега нека од
наведених позиција није попуњена и да забележи одговарајућу напомену на крају обрасца,
како би контролор могао да прихвати такав образац. У противном, образац ће се сматрати
непотпуним и биће враћен анкетару на допуну. На пример, ако извештајна јединица нема
трошкове даљинског грејања јер користи електричну енергију за грејање, анкетар је дужан да
забележи напомену, нпр. „Не користи даљинско грејање – нема 3117”.
Поред наведеног, анкетар је дужан да провери да ли извештајна јединица изнајмљује
пословни простор или земљиште на којем се налазе пословне просторије. У случају позитивног
одговора, неопходно је да барем једна од позиција 4032–4035 буде попуњена. У поглављу 5.1
налазе се додатне напомене за услуге закупа и анкетар је дужан да се придржава наведених
правила за попуњавање.
Анкетар је дужан и да изврши логичку контролу унетих података, тј. да провери да ли се
подаци о утрошеном материјалу логички подударају са регистрованом делатношћу и приходима
исказаним у табелама 1 и 2. На пример, извештајна јединица регистрована за делатност
производње намештаја, требало би да има попуњену позицију 3061 – Резано и обрађено дрво за
даљу прераду и сл.
На крају, анкетар обавезно треба да унесе контакт телефон извештајне јединице и, уколико
постоји, имејл.
32
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
ПРИЛОГ 1
ПРИМЕРИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА
Пример 1
Привредно друштво (регистрована шифра делатности 01.45 – Узгој оваца) бави се узгојем и
продајом живине као претежном делатношћу.
Приходи од продаје живине износе 16.000.000 динара, док су 4.000.000 динара приходи од
продаје кукуруза који се гаји на земљишту изнајмљеном од физичког лица (месечна рента
износи 100.000 динара). Поред тога, привредно друштво поседује и сопствену кланицу и врши
прераду меса. Укупни годишњи приходи од продаје месних прерађевина износе 10.000.000
динара. Поред наведеног, у сопственом малопродајном објекту привредно друштво препродаје
месне прерађевине других произвођача (приход од препродаје износи 5.000.000 динара, док је
стопа марже 10%), као и млечне производе и безалкохолна пића. Приходи од млечних производа
и безалкохолних пића књиже се на истом рачуну и износе 10.000 динара, од чега се, према
процени књиговође, 80% односи на млечне производе.
Предузеће је платило приватном предузетнику за обављање жетвених радова износ од
200.000 динара. За услуге чишћења живинарника другом привредном друштву плаћено је
150.000 динара. Књиговодство предузећа води агенција која наплаћује месечну накнаду за
услуге у износу 5.000 динара.
Привредно друштво је у свом књиговодству исказало и следеће трошкове и расходе:
• Кукуруз, пшеница – 20.000 динара;
• Концентрат и крмна смеша – 150.000 динара;
• Радна обућа – 5.000 динара;
• Утрошена вода – 100.000 динара;
• Термометри, ваге, термостати и сл. – 10.000 динара;
• Канцеларијски материјал од пластике – 1.000 динара;
• Каблови, осигурачи, прекидачи – 3.000 динара;
• Чишћење пословне зграде – 5.000 динара;
• Канцеларијски папир и остали папирни производи (свеске, фасцикле, регистратори,
обрасци, формулари и др.) – 4.000 динара;
• Нафта и бензин – 200.000 динара;
• Детерџенти, сапуни, средства за чишћење – 20.000 динара;
• Трошкови даљинског грејања – 80.000 динара;
• Канализација – 20.000 динара;
• ПТТ услуге – 10.000 динара;
• Трошкови репрезентације (храна и пиће за пословне партнере, прославе и сл.) – 15.000
динара;
• Телефон – 20.000 динара;
Републички завод за статистику
33
Упутство за анкетаре
• Банкарске провизије и накнаде – 5.000 динара;
• Вакцине и лекови за живину – 25.000 динара;
• Оправка расхладних уређаја – 70.000 динара;
• Набавна вредност безалкохолних алкохолних пића – 1.000 динара;
• Набавна вредност млечних производа – 6.000 динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1001 – Житарице свих врста (осим пиринча) (кол. 4) – 4000;
1021 – Живе животиње и непрерађени производи животињског порекла (кол. 4) – 16000;
1037 – Месне прерађевине свих врста (кол. 4) – 10000;
1037 – Месне прерађевине свих врста (кол. 6) – 5000;
1037 – Месне прерађевине свих врста (кол. 7) – 10 (за стопу марже);
1045 – Млеко (прерађено) и млечни производи (укључујући и сладолед) (кол. 6 ) – 8 (80% од 10);
1045 – Млеко (прерађено) и млечни производи (укључујући и сладолед) (кол. 7) – 33 (за стопу
марже);
1064 – Безалкохолна пића (кол. 6) – 2 (20% од 10);
1064 – Безалкохолна пића (кол. 7) – 100 (за стопу марже);
Табела 2
Не попуњава се;
Табела 3
3001 – Житарице свих врста (осим пиринча) (кол. 4) – 20;
3053 – Храна за стоку и кућне љубимце (кол. 4) – 150;
3060 – Радна обућа (кол. 4) – 5;
3066 – Канцеларијски папир и производи од папира (кол. 4) – 4;
3072 – Детерџенти, сапуни, друга санитарна средства за чишћење (кол. 4) – 20;
3078 – Фармацеутски препарати (кол. 4) – 25;
3084 – Производи од пластике за личну употребу итд. (кол. 4) – 1;
3102 – Мерни, контролни и навигациони инструменти и апарати итд. (кол. 4) – 10;
3108 – Изоловани каблови и жица, осигурачи, прекидачи, утикачи итд. (кол. 4) – 3;
3117 – Снабдевање паром, врућом водом за грејање и погон, климатизација, даљинско
грејање (кол. 4) – 80;
3118 – Нафтни деривати итд. (кол. 4) – 200;
Табела 4
4001 – Трошкови услуга у пољопоривредној производње (биљна производња) (кол. 4) – 200;
4002 – Трошкови услуга у пољопоривредној производње (узгој животиња) (кол. 4) – 150;
4022 – Трошкови поштанских услуга јавног сервиса (кол. 4) – 10;
4024 – Услуге оправки и одржавања итд. (кол. 4) –70;
4035 – Закупнине на земљиште узето у закуп од физичких лица (кол. 4) – 1200 (100 х 12 месеци);
34
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
4041 – Утрошена вода (кол. 4) – 200;
4042 – Отпадне воде, канализација (кол. 4) – 20;
4047 – Трошкови услуга везани за телекомуникације (кол. 4) – 20;
4053 – Трошкови књиговодствених, књиговодствених и ревизорских услуга (кол. 4) – 60 (5 х 12
месеци);
4062 – Услуге чишћења, одржавања и уређења објеката и околине (кол. 4) – 5;
4065 – Трошкови угоститељских услуга (кол. 4) – 15;
4080 – Трошкови платног промета (кол. 4) – 5.
Објашњења и напомена уз пример: На основу информације о претежној делатности
привредног друштва може се видети да је његова шифра делатности погрешна јер се 01.45
односи на узгој оваца, а не живине. Анкетар би требало да провери да ли је реч о грешци или се
шифра делатности извештајне јединице заиста разликује од њене претежне делатности. Уколико
није реч о грешци, на првој страни у делу који се односи на идентификационе податке,
неопходно је унети назив и шифру стварне претежне делатности. У овом случају биће то 01.47 –
Узгој живине. У случају да анкетар након разговора са књиговођом или одговорним лицем није у
могућности да утврди шифру делатности, у напоменама на крају упитника треба унети
одговарајући опис делатности и консултовати се са контролором.
Такође, видљиво је да недостају трошкови електричне енергије који спадају у групу
контролних позиција које морају бити попуњене. Анкетар би требало да у разговору са
књиговођом или одговорним лицем извештајне јединице утврди да ли заиста било која
контролна позиција не постоји. Уколико одређене контролне позиције заиста не постоје,
неопходно је у напомени уписати да се одређени производ/услуга не користи и кратко
образложење (нпр. „Не користи даљинско грејање – нема 3117“). Ова напомена је битна јер
контролор неће моћи да прихвати образац без попуњених контролних позиција уколико у
напоменама није дато објашњење.
На крају примера имамо податак да је набавна вредност продатих пића 1.000 динара, а
млечних производа 6.000 динара, што нам може послужити за обрачун разлике у цени и стопе
трговачке марже за ове артикле. Будући да нису резултат производње извештајне јединице већ
их она купује од других произвођача и препродаје у неизмењеном облику, ови производи
представљају трговачку робу. Продајна цена безалкохолних пића је 2.000 динара, па је трговачка
маржа или остварена разлика у цени 1.000 динара: (2.000 – 1.000 = 1.000). Стављањем у однос
разлике у цени и набавне вредности добијамо стопу марже која износи 100% – (2.000 1.000)/1.000 = 1, односно у процентима – 100%. Када је реч о млечним производима, стопа
трговачке марже износи 33% (8.000 – 6.000)/6.000 = 0,33 (33%). Стопе трговачке марже уписују се
колону 7 у истом реду где и остварени приходи од продаје робе. У овом примеру, то су редови
1045 (за млечне производе) и 1064 (за безалкохолна пића).
Пример 2
Непрофитна организација (НПО) бави се промоцијом културног стваралаштва једног региона
Републике Србије. Средства за вршење делатности потичу углавном од дотација из буџета
локалне самоуправе – 1.000.000 динара и донација домаћих и страних физичких лица –
2.000.000 динара (највећи део, око 80% иностране су донације). НПО се бави и производњом и
продајом народне ношње и друге плетене одеће и одевних предмета, као и израдом обуће са
етно-мотивима. Укупан приход од ове делатности износи 500.000 динара, од чега је 20% продаја
обуће. Такође, бави се издавачком делатношћу и приход од издавања публикација износи 20.000
динара. Од продаје сувенира, уникатног накита и бижутерије које израђује локални предузетник
Републички завод за статистику
35
Упутство за анкетаре
остварен је приход од 30.000 динара. Набавна вредност ових артикала је 20.000 динара. За
услуге штампања часописа, штампарији је плаћено 5.000 динара. НПО нема сопствени возни
парк, али је за услуге транспорта (такси, превоз робе и др.) платило 7.000 динара.
НПО је, поред наведеног у свом књиговодству, исказало следеће трошкове и расходе:
• Канцеларијски папир и остали папирни производи – 3.500 динара;
• Детерџенти, сапуни, друга санитарна средства – 1.500 динара;
• Канцеларијски материјал од пластике – 2.000 динара;
• Трошкови електричне енергије – 50.000 динара;
• Кокс и производи коксовања – 80.000 динара;
• Трошкови даљинског грејања – 20.000 динара;
• Водовод – 10.000 динара;
• Канализација – 7.500 динара;
• ПТТ услуге – 3.000 динара;
• Услуге приватне курирске службе – 2.500 динара;
• Телефон (4028) – 2.100 динара;
• Адвокатске услуге – 7.000 динара;
• Банкарске провизије и накнаде – 2.300 динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1072 – Чарапе, џемпери, прслуци и друга плетена и кукичана одећа и одевни предмети
(кол. 4) – 400;
1074 – Обућа (кол. 4) – 100;
1148 – Накит, бижутерија и слични предмети (кол. 6) – 30;
1148 – Накит, бижутерија и слични предмети (кол. 7) – 50% (за трговачку маржу);
1154 – Новине, часописи и књиге - издаваштво (кол. 4) – 20;
Табела 2
2086 – Приходи од донација и других додељивања домаћих правних и физичких лица
(кол. 4) – 400;
2087 – Приходи од донација и других додељивања иностраних правних и физичких лица
(кол. 4) – 1600;
2088 – Приходи од државних субвенција, дотација и трансфера (кол. 4) – 1000;
Табела 3
3066 – Канцеларијски папир и производи од папира и картона (кол. 4) – 4 (3.5, заокружеје се
на 4);
3072 – Детерџенти, сапуни, друга санитарна средства за чишћење (кол. 4) – 2;
3084 – Производи од пластике за личну употребу (кол. 4) – 2;
3115 – Трошкови електричне енергије (кол. 4) – 50;
3117 – Снабдевање паром, врућом водом за грејање и погон, климатизација, даљинско грејање
(кол. 4) – 20;
36
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Табела 4
4018 – Трошкови копненог транспорта терета, такси превоза итд. (кол. 4) – 7;
4022 – Трошкови поштанских услуга јавног сервиса (кол. 4) – 3;
4023 – Трошкови поштанских услуга комерцијалног сервиса (кол. 4) – 3;
4041 – Утрошена вода (кол. 4) – 10;
4042 – Отпадне воде, канализација (кол. 4) – 8;
4047 – Трошкови услуга везани за телекомуникације (кол. 4) – 2;
4052 – Трошкови правних услуга свих врста итд. (кол. 4) – 7;
4067 – Трошкови штампарских услуга (кол. 4) – 5;
4080 – Трошкови платног промета (кол. 4) – 3.
Објашњења и напомене уз пример: Друга правна лица на позицијама 2086–2088 уносе
приходе од донација, дотација и других додељивања и једностраних трансфера из земље и
иностранства. Поред наведених прихода, посматрана НПО остварује и тржишне приходе
укључујући и приходе од продаје трговачке робе. У овом случају реч је о сувенирима у виду
пригодног накита и бижутерије (ред 1148) и укупан приход по основу промета робе износи 30.000
динара. Набавна вредност ове робе износи 20.000 динара тако да је остварена разлика у цени
или маржа – 10.000 динара (30.000 – 20.000). У процентима, стопа трговачке марже износи 50%
– (10.000/20.000)*100. Стопа марже (50) уписује се у у колону 7 у истом реду као и остварени
промет од трговачке робе.
У примеру се налази и једна логичка грешка, а то је податак о утрошеном коксу и
производима коксовања (80.000 динара). С обзиром да ова врста производних инпута (кокс и
производи коксовања) не припада по својој природи делатности коју обавља НПО, анкетар је
дужан да провери да ли се заиста ради о одређеном инпуту или је реч о грешци. У овом случају,
претпоставићемо да је реч о грешци начињеној приликом уноса, и овај износ се не уписује у
образац.
Пример 3
Привредно друштво за хотелијерске услуге – Хотел „АБВ“ у току године остварило је укупне
приходе од продаје (АОП 202) у износу од 1.200.000 динара, при чему је, након разговора са
књиговођом, утврђено да је 200.000 динара заправо приход од камата по депозитима у банци и
накнада штете од осигуравајућег друштва који су грешком исказани на овој позицији у билансу
успеха. Приходи од издавања соба и апартмана износе 500.000 динара. Услуге хотелског
ресторана износе 300.000 динара, од чега се 200.000 динара односи на припрему хране (180.000
динара) и кафе (20.000 динара), а остатак на продају пића (вино 40.000, жестока пића 30.000,
газирани сокови 20.000 и кисела вода 10.000 динара).
Хотел је у својој сали током године организовао састанке и конгресе привредника,
статистичара и политичких странака и по том основу остварио приходе од 150.000 динара. У
оквиру хотела налази се сауна, теретана и салон за масажу. Ове услуге се посебно наплаћују и
по том основу приходи износе 50.000 динара које није могуће раздвојити у књиговодству. У току
године, док се вршило реновирање ресторана, хотел је користио услуге угоститељског предузећа
„ГДЂ“ за припремање хране и по том основу расходи износе 40.000 динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Републички завод за статистику
37
Упутство за анкетаре
Табела 1
1057 – Припремљена храна, посластичарски и други јестиви производи у угоститељству
(кол. 4) – 180;
1058 – Кувана кафа и чај и други напици од кафе и чаја у угоститељству (кол. 4) – 20;
1059 – Жестока алкохолна пића (кол. 6) – 30;
1060 – Вино (свих врста и остала пића на бази вина) (кол. 6) – 40;
1063 – Вода -„обична“, минерална, газирана и негазирана (кол. 6) – 10;
1064 – Безалкохолна пића (кол. 6) – 20;
Табела 2
2039 –Услуге хотелијерства и смештаја (кол.4) – 500;
2064 – Остале непроизводне услуге (кол.4) – 150;
2073 – Спортске, забавне и рекреативне услуге, фитнес клубови и теретане (кол. 4) – 25;
2078 – Делатност неге и одржавања тела (соларијуми, салони за мршављење, салони за масажу
итд.) (кол. 4) – 25;
Табела 4
4065 – Трошкови угоститељских услуга (храна и пиће) итд. – 40 (за услуге другог угоститељског
предузећа – храну коју је испоручило хотелу).
Објашњења и напомене уз пример: Додатне услуге које се односе на сауну, теретану и
масажу није било могуће раздвојити на позиције 2073 и 2078 и зато анкетар укупну суму треба да
подели са два и да истоветан износ упише на обе позиције. Приходи од камата и непословни
расходи (накнада штете од осигуравајућег друштва) не обухватају се истраживањем и зато их
анкетар не треба уписати. У пољу за напомене у обрасцу треба уписати да је у билансу успеха
исказан погрешан износ и да је стваран износ прихода од продаје производа, робе и услуга
1.000.000 дин. Угоститељске услуге које извештајним јединицама пружају друга предузећа, било
да је реч о издацима за репрезентацију, промоцију, организовање прослава и празника унутар
просторија предузећа и сл. – уписују се у ред 4065 – Трошкови угоститељских услуга (храна и
пиће), кетеринг и остале услуге припремања и послуживања хране – трошкови репрезентације.
Као што је већ истакнуто, овде није реч о материјалним и другим трошковима и расходима
угоститељских предузећа насталим у процесу производње услуга, већ о услугама које
угоститељи пружају другим предузећима, тј. које извештајне јединице користе за репрезентацију
и друге, горе наведене сврхе. У овом примеру, ове услуге су производног карактера, односно
нису употребљене за потребе репрезентације и сл., већ је реч о припреми хране за госте хотела
у периоду док је ресторан хотела био ван функције.
Пример 4
Буџетски корисник – музеј закључио је са физичким лицем уговор о комисионој продаји робе
– уметничких слика и других драгоцености у укупној вредности од 1.000.000 динара. Роба је
продата у вредности од 500.000 динара. Према уговору о комисионој продаји, провизија музеја
од продајне вредности износи 20%. Музеј је за процену вредности уметнина платио
специјализованом стручњаку – проценитељу 20.000 динара. Проценитељ је стручњак из
иностранства и за услуге преводиоца плаћено је 5.000 дин.
38
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Музеј има властиту штампарију и штампа репродукције слика, разгледнице, плакате и сл.
које продаје посетиоцима и преко интернета. Приходи по овом основу износе 2.000.000 динара.
За ове потребе, музеј је ангажовао уметника који је осмислио дизајн разгледница и по том основу
исплатио 10.000 динара. Музеј за потребе обављања делатности из буџета добија дотације у
износу од 50.000.000 динара, а од Министарства културе трансфери износе 20.000.000 динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1154 – Новине, часописи и књиге - издаваштво итд. (кол. 4) – 2000;
Табела 2
2015 – Приходи од провизија у трговини , комисионе провизије (кол. 4) – 100;
Табела 3
Не попуњава се – у примеру нису дати подаци о материјалним трошковима
Табела 4
4060 – Превођење и услуге тумача (кол. 4) – 5 (за услуге преводиоца);
4061 – Остале услуге специјализованих стручњака (кол.4) – 20 (за услуге проценитеља);
4076 – Услуге културно-уметничког и забавног карактера (кол.4) – 10.
Објашњења и напомене уз пример: Комисиона провизија обрачунава се на износ продате
робе – 20% од 500.000 динара, тј. 100.000 динара и уписује се у ред 2015. Као што је већ речено,
буџетски корисници уносе у образац само приходе од комерцијалних делатности, тако да се
дотације и трансфери из буџета и министарстава не обухватају. Будући да музеј има властиту
штампарију, нема трошкова штампарских услуга, а приходи од израде репродукција слика,
разгледница и сл. представљају не штампачку, већ заправо издавачку делатност која се
обухвата на следећим позицијама класификације производа:
58.19.11 – Штампане поштанске карте, разгледнице са поздравима и сл.
58.19.12 – Штампане слике, дизајнирани облици и фотографије.
С обзиром на то да је реч о издавачкој делатности, приходе од продатих производа требало
би уписати у ред 1154, будући да он обухвата групу 58 класификације СРА. Такође, може се
приметити да је извештајна јединица ангажовала већи број физичких лица за пружање
специјалистичких услуга (проценитељ, преводилац, уметник). Услуге које пружају физичка лица,
по правилу се обављају на основу закљученог уговора између правног лица и лиценцираних
професионалаца (и регистрованих уметника) – уговор о делу, ауторски уговор и сл. Услуге
уметничког, забавног и рекреативног карактера се уносе у ред 4076 – Услуге културноуметничког и забавног карактера. Као што је већ истакнуто, услуге тзв. „уговораша“ не књиже
се на рачунима група 53 и 55 контног плана за привредна друштва, друга правна лица и
предузетнике, а анкетар би ову чињеницу требало да има у виду приликом контроле тотала и
давања упутстава књиговођи извештајне јединице.
Пример 5
Грађевинско предузеће самостално финансира изградњу објекта за тржиште. Предузеће
изводи радове коришћењем изнајмљене грађевинске механизације за чије рентирање плаћа
годишње 100.000 динара. За радове на инсталацијама предузеће је закључило уговор са
Републички завод за статистику
39
Упутство за анкетаре
подизвођачем за уградњу електричне и водоводске инсталације. Обезбеђен је
водоинсталатерски материјал (славине, вентили и др.) у износу од 100.000 динара и
електричарски материјал (жица, прекидачи, осигурачи и др.) у износу од 50.000 динара.
Подизвођач је главном извођачу испоставио фактуру за извршене радове у износу од 1.000.000
дин. Главни извођач је продао завршени грађевински објекат за 20.000.000 дин.
Поред наведеног, у свом књиговодству предузеће је исказало следеће трошкове и расходе:
• Цигле, блокови, цреп – 2.000.000 динара;
• Битумен и битуменски производи – 10.000 динара;
• Радна одећа и заштитна опрема (рукавице, чизме, ципеле, пластични заштитни шлемови,
заштитне наочаре и др.) – 12.000 динара (Предузеће збирно приказује ове артикле у
књиговодству и не може да прецизно раздвоји износе за поједине групе производа);
• Гипс, цемент – 30.000 динара;
• Стиропор – 20.000 динара;
• Фарба за метал – 30.000 динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1163 – Изградња стамбених и нестамбених зграда итд. (кол. 4) – 20000 (за продати грађевински
објекат);
Табела 2
Не попуњава се – извештајна јединица не обавља услужне делатности;
Табела 3
3057 – Радна и службена одећа, униформе (кол.4) – 4;
3060 – Радна обућа (кол. 4) – 4;
3068 – Уља, мазива, битумен, парафин и остали деривати нафте, осим горива (кол. 4) – 10;
3069 – Базичне органске и неорганске хемикалије за употребу у индустрији (кол. 4) – 20
(стиропор);
3071 – Боје, лакови и слични премази, графичке боје и китови (кол. 4) – 30;
3087 – Грађевински материјали од глине (кол. 4) – 2000;
3089 – Цемент, креч и гипс (кол. 4) – 30;
3111 – Производи машинске индустрије који се користе као материјал или компоненте за
уградњу у финалне производе (кол. 4) - 100;
3108 – Изоловани каблови и жица, осигурачи, прекидачи, утикачи итд. (кол. 4) – 50;
3114 – Остали непоменути индустријски производи (кол. 4) – 4 (за осталу ХТЗ опрему);
Табела 4
4014 – Подуговарачки послови у грађевинарству (кол. 4) – 1000;
4036 – Изнајмљивање и оперативни лизинг транспортних средстава (без возача), машина,
опреме и других материјалних добара (осим некретнина) – 100.
40
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Објашњења и напомене уз пример: Грађевинска привредна друштва/предузетници услуге
коопераната и подизвођача исказују у реду 4014 – Подуговарачки послови у грађевинарству.
Уколико подизвођачи користе властити материјал, он ће бити укључен у цену услуге, а уколико
се користи грађевински материјал главног извођача, он се исказује у књиговодству главног
извођача и биће приказан као део његових трошкова и расхода. У наведеном примеру
извештајна јединица трошкове набавке ХТЗ опреме не може да раздвоји на део који се односи
на и одећу (ред 3058), обућу (ред 3060) и остале индустријске производе (ред 3114). У овом
случају, укупан износ треба поделити на три дела по 40.000 динара и истоветан износ уписати у
наведене редове,
Пример 6
Физичко лице (предузетник) има регистровану предузетничку радњу за обављање
грађевинске делатности. Предузетник у току године није вршио услуге извођења грађевинских
радова, већ је као инвеститор финансирао и организовао изградњу грађевинског објекта који је
продат за 20.000.000 динара. Предузетник нема грађевинску механизацију нити запослене
раднике. За извођење грађевинских радова закључио је уговор са привредним друштвом –
извођачем радова при чему је инвеститор обезбедио санитарије и друге керамичке производе у
износу од 100.000 динара. Стамбено-пословни простор је завршен, предат инвеститору, а по
фактурама извођача радова набавна вредност грађевинског објекта износи 12.000.000 динара.
Трошкови и расходи инвеститора су: ПТТ услуге 10.000 динара и телефон 20.000 динара.
Предузетник не плаћа електричну енергију, даљинско грејање нити комуналне услуге (вода,
канализација и уклањање смећа) већ су они део закупнине коју плаћа физичком лицу за
изнајмљену канцеларију. Укупан износ закупнине заједно са поменутим издацима износи 100.000
динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1162 – Разрада грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде (услуге грађевинских
инвеститора) – 20.000 (за продати грађевински објекат);
Табела 2
Не попуњава се – извештајна јединица не обавља услужне делатности;
Табела 3
3088 – Санитарије и остали керамички и порцелански производи (кол. 4) – 100;
3115 – Трошкови електричне енергије (кол. 4) – 10;
3117 – Снабдевање паром, врућом водом за грејање и погон, климатизација, даљинско грејање
(кол. 4) – 10;
Табела 4
4014 – Подуговарачки послови у грађевинарству (кол. 4) –12000;
4022 – Трошкови поштанских услуга јавног сервиса (кол. 4) – 10;
4047 – Трошкови услуга везани за телекомуникације (кол. 4) – 20;
4041 – Утрошена вода (кол. 4) – 10;
4033 – Трошкови закупа пословног простора и других некретнина од физичких лица (кол. 4) – 50;
4042 – Отпадне воде, канализација (кол. 4) – 10;
4043 – Скупљање отпада, третман и одлагање отпада (кол. 4) – 10;
Републички завод за статистику
41
Упутство за анкетаре
Објашњења и напомене уз пример: У грађевинској индустрији, нарочито у сектору малих
привредних друштава и предузетника могу се појавити привредна друштва/предузетници која
делатност обављају искључиво или доминантно у функцији грађевинских инвеститора. Реч је о
лицима на које гласи одобрење за градњу и која финансирају и организују изградњу
грађевинских објеката коју врше друга грађевинска предузећа. Вредност продатих грађевинских
објеката у овом случају уписује се у ред 1162 – Разрада грађевинских пројеката за стамбене и
нестамбене зграде (услуге грађевинских инвеститора), а услуге извођача радова у ред 4014 –
Подуговарачки послови у грађевинарству (бруто вредност која се прима од подуговарача
укључив и сопствени материјал подуговарача). У наведеном примеру, инвеститор је обезбедио
део грађевинског материјала који треба исказати на одговарајућој позицији.
Код малих привредних друштава и предузетника неретко се јављају ситуације да се
трошкови енергената и комуналне услуге плаћају заједно са закупнином пословног простора
(„ђутуре“). Уколико није могуће раздвојити износе појединачних трошкова, неопходно је извршити
њихову процену користећи расположиве информације (процену одговорног лица у предузећу које
се анкетира или информације о висини закупнине у истој згради коју плаћају друга предузећа и
сл.). Уколико анкетар не располаже потребним информацијама о приближном износу трошкова
појединих услуга садржаних у закупнини коју извештајна јединица плаћа, неопходно је да се
изврши процена. При томе, користи се правило да се 50% износа приписује закупу пословног
простора, а преостали део распоређује у истом износу на главне комуналне услуге. У овом
случају, од укупног износа закупнине од 100.000 динара, као закуп пословног простора ће се у
одговарајућем реду приказати 50%, тј. 50.000 динара (ред 4033). Остатак од 50.000 динара треба
распоредити равномерно (по 10.000 динара) на трошкове електричне енергије, даљинско
грејање (ако се користи), водовод, канализацију и на уклањање смећа.
Пример 7
Привредно друштво „АБВ“ се бави информационим технологијама и производњом софтвера.
Остварени приходи састоје се примарно од накнада за израду софтвера, пословних
информационих система и консултантских услуга у области информационих технологија
(5.000.000 динара). Такође, предузеће се бави и дистрибуцијом компјутерских игрица страног
произвођача и по том основу је остварило промет од 1.000.000 динара, при чему дистрибутерска
провизија износи 20%. Вредност залиха ових дискова са игрицама износи 30.000 динара.
Предузеће врши и услуге оправки и одржавања рачунара, електронске и комуникационе опреме
(остварен приход 100.000 динара). Предузеће је по основу ауторских хонорара програмера –
спољних сарадника који су били ангажовани на изради софтвера исплатило 1.000.000 динара. За
услуге агенције која обезбеђује раднике плаћено је 20.000 динара. За трошкове рекламе је
плаћено 10.000 динара, од чега 6.000 динара за промотивни материјал и услуге рекламне
агенције, а остатак на огласе и рекламе у новинама.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1155 – Рачунарски софтвер на дисковима и другим чврстим, материјалним медијима
(кол. 6) – 1000 (за продате компјутерске игрице – трговачка роба);
1155 – Рачунарски софтвер на дисковима и другим чврстим, материјалним медијима (кол. 7) – 20
(за трговачку маржу);
1155 – Рачунарски софтвер на дисковима и другим чврстим, материјалним медијима (кол. 8) – 30
(за залихе);
42
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Табела 2
2018 – Услуге оправки и одржавања рачунара, електронске и комуникационе опреме
(кол. 4) – 100;
2041 – Услуге везане за рачунарско програмирање и израду софтвера итд. (кол. 4) – 5000;
Табела 3
Не попуњава се – у примеру нису дати подаци о материјалним трошковима.
Табела 4
4039 – Трошкови рекламе и пропаганде (кол. 4) – 6 (за услуге рекламне агенције);
4046 – Трошкови и накнаде за услуге запошљавања итд. (кол. 4) – 20 (за услуге агенције за
запошљавање);
4048 – Услуге везане за рачунарско програмирање и израду софтвера итд. (кол. 4) – 1.000
(за ауторске хонораре спољних сарадника у истој делатности);
4069 – Трошкови огласа у штампи (кол. 4) – 4.
Објашњења и напомене уз пример: Производња готовог софтвера на дисковима у
класификацији производа третира се као посебна врста издаваштва и приходи ове врсте
издавача се уписују у ред 1155 као и препродаја и дистрибуција од стране трговинских
предузећа. С друге стране, приходи предузећа по основу производње софтвера по наруџбини и
посебним захтевима корисника као и пратећих ИТ услуга уписују се у посебном реду – 2041. С
обзиром на то да се предузеће бави и дистрибуцијом софтвера на дисковима, неопходно је у
колонама које се односе на трговачку робу уписати одговарајуће износе прихода од продаје
трговачке робе, стопу марже и вредност залиха робе на крају обрачунског периода (колоне 6, 7 и
8). У кореспондирајућем реду табеле 4 (4048) уписују се трошкови услуга физичких лица –
стручњака који се као спољни сарадници („уговораши“) ангажују за пружање ИТ услуга. Када је
реч о трошковима рекламирања и промоције предузећа, неопходно је раздвојити износе који се
односе на услуге специјализованих маркетиншких агенција (ред 4039) и закуп огласног простора
у медијима (редови 4069–4071).
Пример 8
Средња школа – буџетски корисник закључила је уговор са угоститељским привредним
друштвом о снабдевању храном ученика (готова јела, пецива, сендвичи). Годишњи износ
накнаде угоститељу износи 500.000 динара. За своје услуге угоститељско предузеће користи
школску кухињу и на име закупа плаћа 10.000 динара месечно. Основна школа, поред буџетских
прихода, остварује и приходе од организовања курсева страних језика, обуке на рачунарима и
сл. и по овом основу годишњи приходи износе 50.000 динара. На пољопривредном добру које
припада школи, у оквиру наставе, гаји се лековито и ароматично биље које се продаје приватном
предузетнику и приход по овом основу износи 200.000 динара.
Анкетар попуњава образац уписујући износе у следеће редове:
Табела 1
1019 – Зачинско и ароматично биље итд. (кол. 4) – 200;
Републички завод за статистику
43
Упутство за анкетаре
Табела 2
2065 – Услуге образовања (кол. 4) – 50;
2080 – Приходи од издавања у закуп властитих непокретности и пословног простора
(кол. 4) – 120 (10х12);
Табела 3
Не попуњава се – у примеру нису дати подаци о материјалним трошковима;
Табела 4
4065 – Трошкови угоститељских услуга (кол.4) – 500.
Објашњења и напомене уз пример: Као што је већ напоменуто, извештајне јединице –
буџетски корисници у образац уносе искључиво приходе од комерцијалних активности на
тржишту. У овом случају, поред типичних услуга у образовању, ова образовна институција (нпр.
пољопривредна школа) обавља и делатност пољопривреде и по том основу остварује тржишне
приходе. Као што видимо, за исхрану ученика користе се услуге угоститеља. У случају да школа
сама организује исхрану ученика, у одговарајућим редовима табеле 3 неопходно је уписати
трошкове пољопривредних и прехрамбених производа који се користе за припрему хране. У
табели 1, укупна вредност припремљених оброка би у том случају требало да се искаже као
приход од интерне реализације (ред 1057 – Припремљена храна, посластичарски и други
јестиви производи у угоститељству итд.). Уколико буџетски корисник ове издатке третира као
текуће расходе, приходи од интерне реализације се не уписују.
44
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
ПРИЛОГ 2
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Републички завод за статистику
45
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
A
ПРОИЗВОДИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА
01
Производи пољопривреде, лова и услуга повезаних са њима
01.1
Једногодишње биље
01.11
Житарице (осим пиринча), махунарке и уљно семење
01.11.1
Пшеница
01.11.11
Пшеница, тврда
01.11.12
Пшеница, осим тврде
01.11.2
01.11.20
Кукуруз
Кукуруз
01.11.3
Јечам, раж и овас
01.11.31
Јечам
01.11.32
Раж
01.11.33
01.11.4
Овас
Сирак, просо и остале житарице
01.11.41
Сирак
01.11.42
Просо
01.11.49
01.11.5
01.11.50
Остале житарице
Слама и плева од житарица
Слама и плева од житарица
01.11.6
Махунасто поврће, свеже
01.11.61
Пасуљ, свежи
01.11.62
Грашак, свежи
01.11.69
Остало махунасто поврће, свеже
01.11.7
Махунасто поврће, суво зрно
01.11.71
Пасуљ, суво зрно
01.11.72
Боб, суво зрно
01.11.73
Леблебија, суво зрно
01.11.74
Сочиво, суво зрно
01.11.75
Грашак, суво зрно
01.11.79
01.11.8
Остале махунарке, суво зрно
Соја, кикирики и семе памука
01.11.81
Соја
01.11.82
Кикирики у љусци
01.11.83
Кикирики, ољуштен
01.11.84
Семе памука
01.11.9
Остало уљано семење
01.11.91
Семе лана
01.11.92
Семе слачице
01.11.93
Семе уљане репице
01.11.94
Семе сусама
01.11.95
Семе сунцокрета
01.11.99
Остала уљано семење, непоменуто
01.12
Пиринач, неочишћен
01.12.1
Пиринач, неочишћен
01.12.10
Пиринач, неочишћен
01.13
Поврће и бостан, коренасто и кртоласто поврће
01.13.1
Лиснато и стабљичасто поврће
46
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
01.13.11
Шпаргла
01.13.12
Купус
01.13.13
Карфиол и броколи
01.13.14
Салата
01.13.15
Радич
01.13.16
Спанаћ
01.13.17
Артичока
01.13.19
01.13.2
Остало лиснато и стабљичасто поврће
Диње
01.13.21
Лубенице
01.13.29
Остали бостан
01.13.3
Остало поврће које има плод
01.13.31
Паприке и феферони, свеже
01.13.32
Краставаци и корнишони
01.13.33
Патлиџани (плави патлиџани)
01.13.34
Парадајз
01.13.39
01.13.4
Остало поврће које има плод, непоменуто
Коренасто, луковичасто и кртоласто поврће
01.13.41
Шаргарепа и бела репа
01.13.42
Бели лук
01.13.43
Црни лук
01.13.44
Празилук и остале врсте лука
01.13.49
01.13.5
Остало коренасто, луковичасто и кртоласто поврће (без високог садржаја скроба или
инулина)
Јестиво коренасто и кртоласто поврће са високим садржајем скроба или инулина
01.13.51
Кромпир
01.13.52
Слатки кромпир
01.13.53
Маниока (тропска биљка)
01.13.59
Остало коренасто и кртоласто поврће са високим садржајем скроба или инулина
01.13.6
01.13.60
01.13.7
Семе поврћа, осим семена шећерне репе
Семе поврћа, осим семена шећерне репе
Шећерна репа и семе шећерне репе
01.13.71
Шећерна репа
01.13.72
Семе шећерне репе
01.13.8
01.13.80
01.13.9
01.13.90
Печурке и тартуфи
Печурке и тартуфи
Поврће, свеже, непоменуто
Поврће, свеже, непоменуто
01.14
Шећерна трска
01.14.1
Шећерна трска
01.14.10
Шећерна трска
01.15
Непрерађени дуван
01.15.1
Непрерађени дуван
01.15.10
Непрерађени дуван
01.16
Биљке за производњу текстилних влакана
01.16.1
Биљке за производњу текстилних влакана
01.16.11
Памук, нечешљан и чешљан
Републички завод за статистику
47
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
01.16.12
01.16.19
Производ/услуга
Јута, кенаф и остало биље за производњу текстилних влакана, сирово или мочено, осим
лана, природне конопље и рамије
Лан, природна конопља и остало сирово биље за производњу влакана, непоменуто
01.19
Остало једногодишње биље
01.19.1
Крмно биље
01.19.10
01.19.2
Крмно биље
Резано цвеће и цветни пупољци; семе цвећа
01.19.21
Резано цвеће и цветни пупољци
01.19.22
Семе цвећа
01.19.3
Семе репе и семе крмног биља; остали сирови биљни материјали
01.19.31
Семе репе (осим семена шећерне репе) и семе крмног биља
01.19.39
Сирови биљни материјали, непоменути
01.2
Вишегодишње биље
01.21
Грожђе
01.21.1
Грожђе
01.21.11
01.21.12
Стоно грожђе
Остало грожђе, свеже
01.22
Тропско и субтропско воће
01.22.1
Тропско и субтробско воће
01.22.11
Авокадо
01.22.12
Банане, боквица и слично
01.22.13
Урме
01.22.14
Смокве
01.22.19
Остало тропско и субтробско воће
01.23
Агруми
01.23.1
Агруми
01.23.11
Грејпфрут
01.23.12
Лимуни и лимете
01.23.13
Поморанџе
01.23.14
Тангерине, мандарине, клементине
01.23.19
Остали агруми
01.24
Јабучасто и коштуничаво воће
01.24.1
Јабуке
01.24.10
01.24.2
Јабуке
Остало јабучасто и коштуничаво воће
01.24.21
Крушке
01.24.22
Дуње
01.24.23
Кајсије
01.24.24
Трешње
01.24.25
Брескве
01.24.26
Нектарине
01.24.27
Шљиве
01.24.28
Трњине
01.24.29
Остало јабучасто и коштуничаво воће, непоменуто
01.25
Остало дрвенасто, жбунасто и језграсто воће
01.25.1
Бобичасто и друго воће из рода бобица
01.25.11
Киви
01.25.12
Малине
48
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
01.25.13
Јагоде
01.25.19
Остало бобичасто воће, непоменуто
01.25.2
Семе воћа
01.25.20
01.25.3
01.25.31
Семе воћа
Језграсто воће (осим јестивих дивљих шумских плодова језграстог воћа, кикирикија и кокосовог
ораха)
Бадем
01.25.32
Кестен
01.25.33
Лешник
01.25.34
Пистаћи
01.25.35
Орах
01.25.39
Остало језграсто воће (осим шумског јестивог језграстог воћа, кикирикија и кокосовог ораха)
01.25.9
Остало дрвенасто и жбунасто воће
01.25.90
Остало дрвенасто и жбунасто воће
01.26
Уљни плодови
01.26.1
Маслина
01.26.11
Стоне маслине
01.26.12
Маслине за производњу уља
01.26.2
Кокосов орах
01.26.20
01.26.9
Кокосов орах
Остали уљни плодови
01.26.90
01.27
Остали уљни плодови
Биљке за справљање напитака
01.27.1
Биљке за справљање напитака
01.27.11
Кафа
01.27.12
Чај, лист
01.27.13
Мате чај
01.27.14
Какао
01.28
Зачинско, ароматично и лековито биље
01.28.1
Зачини, непрерађени
01.28.11
Бибер, сиров
01.28.12
Лута паприка и феферони, суви, непрерађени
01.28.13
Орах мушкатни, цвет орашчића и кардамом, сирови
01.28.14
Анис, бадиан, коријендер, кумин, ким, коморач и бобице клеке, сирове
01.28.15
Цимет (цанелла), сиров
01.28.16
Каранфилић (цели плодови ), сиров
01.28.17
Ђумбир, суви, сиров
01.28.18
Ванила, сирова
01.28.19
01.28.2
01.28.20
Остали зачини не прерадјени
Хмељ
Хмељ
01.28.3
Биљке за фармацеутске и козметиŁке сврхе, за инсектициде, фунгицидне и сличне производе
01.28.30
01.29
Биљке за фармацеутске и козметиŁке сврхе, за инсектициде, фунгицидне и сличне
производе
Остале вишегодишње биљке
01.29.1
Природни каучук
01.29.10
Природни каучук
Републички завод за статистику
49
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
01.29.2
01.29.20
Производ/услуга
Божићно дрвеће
Божићно дрвеће, сецено
01.29.3
Биљни материјал који се користи за корпарство, пуњење или тапацирање, бојење или штављење
01.29.30
01.3
Биљни материјал који се користи за корпарство, пуњење или тапацирање, бојење или
штављење
Садни материјал: младице, луковице, кртоле и корени, резнице и калеми; мицелијум за печурке
01.30
Садни материјал: младице, луковице, кртоле и корени, резнице и калеми; мицелијум за печурке
01.30.1
Садни материјал: младице, луковице, кртоле и корени, резнице и калеми; мицелијум за печурке
01.30.10
01.4
Садни материјал: младице, луковице, кртоле и корени, резнице и калеми; мицелијум за
печурке
Живе животиње и животињски производи
01.41
Музне краве, живе и сирово млеко од музних крава
01.41.1
Музне краве, живе
01.41.10
Музне краве, живе
01.41.2
Сирово млеко од музних крава
01.41.20
Сирово млеко од музних крава
01.42
Остала говеда и биволи, жива, и њихово семе
01.42.1
Остала говеда и биволи, жива
01.42.11
01.42.12
01.42.2
01.42.20
Остала говеда и биволи, осим телади, жива
Телад говеда и бивола, жива
Семе бикова и бивола
Семе бикова и бивола
01.43
Коњи и други копитари, живи
01.43.1
Коњи и други копитари, живи
01.43.10
Коњи и други копитари, живи
01.44
Камиле и ламе, живе
01.44.1
Камиле и ламе, живе
01.44.10
Камиле и ламе, живе
01.45
Овце и козе, живе; сирово овчије и козје млеко и стрижена вуна
01.45.1
Овце и козе, живе
01.45.11
Овце, живе
01.45.12
Козе, живе
01.45.2
01.45.21
01.45.22
01.45.3
01.45.30
Сирово млеко оваца и коза
Сирово млеко оваца
Сирово млеко коза
Стрижена вуна, масна, укључујући стрижену вуну од праног руна
Стрижена вуна, масна, укључујући стрижену вуну од праног руна
01.46
Свиње, живе
01.46.1
Свиње, живе
01.46.10
Свиње, живе
01.47
Живина, жива, и јаја
01.47.1
Живина, жива, и јаја
01.47.11
Кокошке, живе
01.47.12
Ћурке, живе
01.47.13
Гуске, живе
01.47.14
01.47.2
01.47.21
50
Патке и бисерке, живе
Јаја у љусци, свежа
Кокошија јаја у љусци, свежа
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
01.47.22
Јаја у љусци од остале живине, свежа
01.47.23
Јаја за насад
01.49
Остале гајене животиње и животињски производи
01.49.1
Остале гајене животиње
01.49.11
Кунићи, живи
01.49.12
Остале гајене птице на другом месту непоменуте, живе
01.49.13
Гајени рептили (укључујући змије и корњаче), живе
01.49.19
01.49.2
Остале гајене животиње на другом месту непоменуте, живе
Остали животињски производи са фарми
01.49.21
Мед, природни
01.49.22
Сирово млеко, на другом месту непоменуто
01.49.23
Пужеви, свежи, смрзнути и сушени у саламури, осим морских пужева
01.49.24
Јестиви животињски производи са фарми, на другом месту непоменути
01.49.25
Чауре свилених буба подесне за намотавање
01.49.26
01.49.27
Восак и спермацети од пчела и осталих инсеката, без обзира на то да ли су пречишћени и
рафинисани
Животињски ембриони за репродукцију
01.49.28
Нејестиви животињски производи са фарми, на другом месту непоменути
01.49.3
Сирова крзна и коже од разних животиња
01.49.31
Сирово крзно, осим јагњећег
01.49.32
Сирово јагњеће крзно
01.49.39
01.6
Сирове животињске коже на другом месту непоменуте (свеже или конзервиране, али даље
необрађене)
Услуге за гајење биљака
01.61
Услуге за гајење биљака
01.61.1
Услуге за гајење биљака
01.61.10
Услуге за гајење биљака
01.62
Услуге за узгој животиња, осим ветеринарских услуга
01.62.1
Услуге за узгој животиња, осим ветеринарских услуга
01.62.10
Услуге за узгој животиња, осим ветеринарских услуга
01.63
Активности после жетве (услужна припрема усева за примарна тржишта)
01.63.1
Активности после жетве (услужна припрема усева за примарна тржишта)
01.63.10
Активности после жетве (услужна припрема усева за примарна тржишта)
01.64
Припрема семена
01.64.1
Припрема семена
01.64.10
Припрема семена
01.7
Лов, траперство и одговарајуће услуге
01.70
Лов, траперство и одговарајуће услуге
01.70.1
Лов, траперство и одговарајуће услуге
01.70.10
Лов, траперство и одговарајуће услуге
02
Производи шумарства и сече дрва и услуге повезане са њима
02.1
Шумско дрвеће и услуге у вези дрвећа
02.10
Шумско дрвеће и услуге у вези дрвећа
02.10.1
Саднице и семе шумског дрвећа
02.10.11
02.10.12
02.10.2
02.10.20
Саднице шумског дрвећа
Семе шумског дрвећа
Услуге шумских расадника
Услуге шумских расадника
Републички завод за статистику
51
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
02.10.3
Шумско дрвеће
02.10.30
Дрво на пању
02.2
Необрађено дрво
02.20
Необрађено дрво
02.20.1
Необрађено дрво
02.20.11
Обловина четинара
02.20.12
Обловина листопадног дрвећа, осим тропског
02.20.13
Обловина тропског дрвећа,
02.20.14
Дрво за огрев
02.3
Шумски природни производи, осим дрвета
02.30
Шумски дивљи плодовии, осим дрвета
02.30.1
Гуме, природне
02.30.11
Балата, гутаперка, гвајала, чикл и сличне природне гуме
02.30.12
Шелак, балсами и остале природне гуме и смоле
02.30.2
Плута, природна, сирова или припремљена
02.30.20
02.30.3
02.30.30
02.30.4
02.30.40
Плута, природна, сирова или припремљена
Делови биљака, маховине, лишајеви и плодови погодни за украсне сврхе
Делови биљака, маховине, лишајеви и плодови погодни за украсне сврхе
Јестиви шумски плодови
Јестиви шумски плодови
02.4
Услуге у шумарству
02.40
Услуге у шумарству
02.40.1
Услуге у шумарству
02.40.10
03
Услуге у шумарству
Рибе и други водени организми, производи из рибогојства, услуге за рибарство
03.0
Рибе и други водени организми, производи из рибогојства, услуге за рибарство
03.00
Рибе и други водени организми, производи из рибогојства, услуге за рибарство
03.00.1
Рибе, живе
03.00.11
Украсне рибе, живе
03.00.12
Морске рибе, неузгајане, живе
03.00.13
Речне рибе, неузгајане, живе
03.00.14
Морске рибе, узгајане, живе
03.00.15
03.00.2
Речне рибе, узгајане, живе
Рибе, свеже или расхлађене
03.00.21
Морске рибе, неузгајане, свеже или расхладене
03.00.22
Речне рибе, неузгајане, свеже или расхладене
03.00.23
Морске рибе, узгајане, свеже или расхладене
03.00.24
Речне рибе, узгајане, свеже или расхладене
03.00.3
03.00.31
03.00.32
03.00.4
Љускари, свежи или расхлађени
Љускари, неузгајани, свежи или расхлађени
Љускари, узгајани, свежи или расхлађени
Шкољке и остали мекушци, живи, свежи или расхлађени
03.00.41
Остриге, неузгајане, живе, свеже или расхлађене
03.00.42
Остале шкољке и мекушци, неузгајани, живи, свежи или расхлађени
03.00.43
Остриге, узгајане, живе, свеже или расхлађене
03.00.44
Остале шкољке и мекушци, узгајани, живи, свежи или расхлађени
52
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
03.00.5
Производ/услуга
Бисери, необрађени
03.00.51
Природни бисери, необрађени
03.00.52
Култивисани бисери, необрађени
03.00.6
Остали водени организми и њихови производи
03.00.61
Корали и слични производи; шкољке, мекушци, љускари, јежеви и главоношци
03.00.62
Природни сунђери, животињског порекла
03.00.63
Морска трава и остале алге, неузгајане
03.00.64
Морска трава и остале алге, узгајане
03.00.69
Остали водни организми и њихови производи, непоменути на другом месту
03.00.7
Услуге за риболов и узгој водних организама
03.00.71
Услуге за риболов
03.00.72
Услуге за узгој водних организама
B
РУДАРСТВО
05
Угаљ и лигнит
05.1
Камени угаљ
05.10
Камени угаљ
05.10.1
Камени угаљ
05.10.10
Камени угаљ
05.2
Лигнит
05.20
Лигнит
05.20.1
Лигнит
0520.10
Лигнит
06
Сирова нафта и природни гас
06.1
Сирова нафта
06.10
Сирова нафта
06.10.1
Нафта и уља од битуменозних минерала, сирова
06.10.10
06.10.2
06.10.20
Нафта и уља од битуменозних минерала, сирова
Битуменозни или уљни шкриљци и тер-песак
Битуменозни или уљни шкриљци и тер-песак
06.2
Природни гас, у течном или гасовитом стању
06.20
Природни гас, у течном или гасовитом стању
06.20.1
Природни гас, у течном или гасовитом стању
06.20.10
Природни гас, у течном или гасовитом стању
07
Руде метала
07.1
Руде гвожђа
07.10
Руде гвожђа
07.10.1
Руде гвожђа
07.10.10
Руде гвожђа
07.2
Руде обојених метала
07.21
Руде урана и торијума
07.21.1
Руде урана и торијума
07.21.10
Руде урана и торијума
07.29
Руде и концентрати осталих обојених метала
07.29.1
Руде и концентрати осталих обојених метала
07.29.11
Руде и концентрати бакра
07.29.12
Руде и концентрати никла
07.29.13
Руде и концентрати алуминијума
Републички завод за статистику
53
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
07.29.14
Руде и концентрати племенитих метала
07.29.15
Руде и концентрати олова, цинка и калаја
07.29.19
Руде и концентрати осталих обојених метала, непоменути
08
Остали производи рударства
08.1
Камен, песак и глина
08.11
Украсни и грађевински камен, кречњак, гипс, креда и шкриљац
08.11.1
Украсни или грађевински камен
08.11.11
Мермер и остали кречни украсни или грађевински камен
08.11.12
Гранит, пешчар и остали украсни или грађевински камен
08.11.2
08.11.20
08.11.3
08.11.30
08.11.4
0811.40
Кречњак и гипс
Кречњак и гипс
Креда и некалцилисани доломит
Креда и некалцилисани доломит
Шкриљац
Шкриљац
08.12
Шљунак, песак, глина и каолин
08.12.1
Шљунак и песак
08.12.11
Природни песак
08.12.12
Грануле, ломљени камен и камени прах; шљунак
08.12.13
08.12.2
Мешавине шљаке и сличних индустријских отпадака, без обзира да ли садрже шљунак,
шиндру и кремен за употребу у грађевинарству
Глина и каолин
08.12.21
Каолин и каолинске глине
08.12.22
Остале глине, андалузит, кианит и силиманит; мулит; шамотне или динас земље
08.9
Производи рударства, непоменути
08.91
Минерали за производњу минералних ђубрива и хемикалија
08.91.1
Минерали за производњу минералних ђубрива и хемикалија
08.91.11
Природни калцијум или алуминијум-калцијум фосфати
08.91.12
Пирити гвожђа, непржени; сирови или непречишћени сумпор
08.91.19
Остали минерали за производњу минералних ђубрива и хемикалија
08.92
Тресет
08.92.1
Тресет
08.92.10
Тресет
08.93
Со и чист натријум-хлорид; морска вода
08.93.1
Со и чист натријум-хлорид; морска вода
08.93.10
Со и чист натријум-хлорид; морска вода
08.99
Остали производи рударства, непоменути
08.99.1
Битумен и асфалт, природни; асфалтити и асфалтне стене
08.99.10
08.99.2
Битумен и асфалт, природни; асфалтити и асфалтне стене
08.99.29
Драго и полу-драго камење; индустријски добијени дијаманти, необрађени или једноставно резани,
расечени или грубо обликовани; пловућац; шмиргла; природни корунд, природни гранат и остали
природни абразиви; остали минерали
Драго и полу-драго камење (осим индустријски добијених дијаманата), необрађени или
једноставно резани или грубо обликовани
Индустриjски добијени дијаманти, необрађени или једноставно резани, расечени или грубо
обликовани; пловућац; шмиргла; природни корунд, природни гранaт и остали природни
абразиви
Остали минерали
09
Услужне делатности у рударству
09.1
Услужне делатности у вези са експлоатацијом нафте и природног гаса
08.99.21
08.99.22
54
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
09.10
Услужне делатности у вези са експлоатацијом нафте и природног гаса
09.10.1
Услужне делатности у вези са експлоатацијом нафте и природног гаса
09.10.11
09.10.12
Услуге бушења у вези са експлоатацијом нафте и природног гаса
09.9
Постављање бушачких торњева, поправке, услуге демонтаже и сличне услуге у вези са
експлоатацијом нафте и природног гаса
Услуге претварања природног гаса у течно стање и поновног враћања у гасовито стање које
се врше на самом окну, у циљу лакшег транспортовања
Услужне делатности у вези са осталим рударством
09.90
Услужне делатности у вези са осталим рударством
09.90.1
Услужне делатности у вези са осталим рударством
09.10.13
09.90.11
Услужни делатности у вези са екстракцијом каменог угља
09.90.19
Услужне делатности у вези са осталим рударством, непоменуте
C
ПРОИЗВОДИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ
10
Прехрамбени производи
10.1
Конзервисано месо и производи од меса
10.11
Прерађено и конзервисано месо
10.11.1
Свеже или расхлађено месо говеда, свиња, оваца, коза, коња и осталих копитара
10.11.11
Свеже или расхлађено говеђе и телеће месо
10.11.12
Свеже или расхлађено свињско месо
10.11.13
Свеже или расхлађено јагњеће и овчије месо
10.11.14
Свеже или расхлађено козје месо
10.11.15
Свеже или расхлађено коњско месо и месо осталих копитара
10.11.2
10.11.20
10.11.3
Јестиви кланични отпаци говеда, свиња, оваца, коза, коња и осталих копитара (укључујући јестиве
изнутрице), свежи или расхлађени
Јестиви кланични отпаци говеда, свиња, оваца, коза, коња и осталих копитара (укључујући
јестиве изнутрице), свежи или расхлађени
Смрзнуто месо и јестиви отпаци; остало месо и јестиви отпаци
10.11.31
Смрзнуто говеђе и телеће месо
10.11.32
Смрзнуто свињско месо
10.11.33
Смрзнуто јагњеће и овчије месо
10.11.34
Смрзнуто козје месо
10.11.35
Смрзнуто коњско месо и месо осталих копитара
10.11.39
Остало месо и јестиви отпаци, свеже, расхлађено или смрзнуто
10.11.4
Вуна и сирова кожа говеда, копитара, оваца и коза
10.11.41
Масна вуна, чупана или нечешљана (укључујући шишану прану вуну) (искључујући стрижену)
10.11.42
Сирова говеђа кожа и кожа копитара, цела
10.11.43
Сирова говеђа кожа и кожа копитара, остала
10.11.44
Сирова овчија и јагњећа кожа
10.11.45
10.11.5
10.11.50
10.11.6
10.11.60
Сирова козја и јарећа кожа, нештављена, свежа или конзервисана
Масноћа од говеда, оваца, коза и свиња
Масноћа од говеда, оваца, коза и свиња
Нејестиви кланични производи од говеда, копитара, оваца, коза и свиња
Нејестиви кланични производи од говеда, копитара, оваца, коза и свиња
10.12
Прерађено и конзервисано живинско месо
10.12.1
Месо живине, свеже или расхлађено
10.12.10
10.12.2
10.12.20
Месо живине, свеже или расхлађено
Месо живине, смрзнуто
Месо живине, смрзнуто
Републички завод за статистику
55
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
10.12.3
10.12.30
10.12.4
10.12.40
10.12.5
10.12.50
10.12.9
10.12.99
Производ/услуга
Масноће од живине
Масноће од живине
Јестиви кланични производи од живине
Јестиви кланични производи од живине
Перје и коже птица с перјем
Перје и коже птица с перјем
Под-уговорени послови, као део прераде и конзервисања живинског меса
Под-уговорени послови, као део прераде и конзервисања живинског меса
10.13
Производи од меса и живинског меса
10.13.1
Производи од меса, изнутрица или крви
10.13.11
Свињско месо, сољено, у саламури, сушено или димљено (сланина и шунка)
10.13.12
Говеђе месо с костима, у саламури, сушено или димљено
10.13.13
Остало месо и јестиви отпаци, сољени, сушени или димљени (осим свињског и говеђег
меса); јестиво брашно и прах од меса и других кланичних производа
Кобасице и слични производи од меса, јестивих изнутрица или крви
10.13.14
10.13.15
10.13.16
10.13.9
10.13.91
10.13.99
Остали производи од меса, изнутрица или крви (осим припремљених јела од меса и
кланичних отпадака)
Месно брашно, пелети и остали производи од меса неподобни за људску исхрану; чварци
Кување и остале услуге при припреми код производње производа од меса; под-уговорени послови,
као део производње производа од меса и живине
Кување и остале услуге при припреми код производње производа од меса
Под-уговорени послови, као део производње производа од меса и живине
10.2
Прерађене и конзервисане рибе, љускари и мекушаци
10.20
Прерађене и конзервисане рибе, љускари и мекушаци
10.20.1
Риба, свежа, расхлађена или смрзнута
10.20.11
Рибљи филети и остало рибље месо, свеже или расхлађено, без костију
10.20.12
Рибља џигерица и икра, свеже или расхлађене
10.20.13
Риба, смрзнутa
10.20.14
Рибљи филети, смрзнути
10.20.15
Остало рибље месо, смрзнуто
10.20.16
Рибља џигерица и икра, смрзнуте
10.20.2
Риба, прерађена или конзервисана на други начин; кавијар и замена за кавијар
10.20.21
Рибљи филети, сушени, сољени, или у саламури, али недимљени
10.20.22
10.20.23
Рибља џигерица и икра, сушене, димљене или сољене; прах, брашно и палети од риба,
подобни за људску исхрану
Риба, сушена, сољена или несољена, или у саламури
10.20.24
Димљена риба (укључујући филете)
10.20.25
Риба, припремљена или конзервисана на други начин (осим припремљених јела од риба)
10.20.26
Кавијар и замена за кавијар
10.20.3
Љускари, шкољке и други водени бескичмењаци, смрзнути, припремљени и конзервисани
10.20.31
Љускари, смрзнути
10.20.32
Мекушци, смрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени
10.20.33
Остали водени бескичмењаци, смрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени
10.20.34
Љускари, мекушци и други водени бескичмењаци, припремљени или конзервисани на други
начин
Брашно, прах и пелете, неподобни за људску исхрану, и остали непоменути производи од рибе,
љускара, мекушаца и других водених бескичмењака
Брашно, прах и пелете од рибе, љускара, мекушаца и других водених бескичмењака,
неподобни за људску исхрану
Остали нејестиви производи од рибе, љускара, мекушаца и других водених бескичмењака
10.20.4
10.20.41
10.20.42
10.20.9
56
Димљење и остале услуге при припреми код производње производа од рибе; под-уговорени
послови као део прераде и конзервисања рибе, љускара и мекушаца
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
10.20.91
Димљење и остале услуге при припреми код производње производа од рибе
10.20.99
Под-уговорени послови као део прераде и конзервисања рибе, љускара и мекушаца
10.3
Прерађено и конзервисано воће и поврће
10.31
Прерађено и конзервисано воће и поврће
10.31.1
Прерађено и конзервисано воће и поврће
10.31.11
Кромпир, смрзнути
10.31.12
Сушени кромпир, цео или резан у комаде, али даље непрерађен
10.31.13
Сушени кромпир у облику брашна, гриза и љуспица од кромпира
10.31.14
Припремљени или конзервисани кромпир
10.31.9
10.31.91
Кување и остале услуге при припреми кромпира и производа од кромпира; под-уговорени послови,
као део прераде и конзервисања кромпира
Кување и остале услуге при припреми кромпира и производа од кромпира
10.31.99
Под-уговорени послови, као део прераде и конзервисања кромпира
10.32
Сокови од воћа и поврћа
10.32.1
Сокови од воћа и поврћа
10.32.11
Сок од парадајза
10.32.12
Сок од поморанџе
10.32.13
Сок од грејпфрута
10.32.14
Сок од ананаса
10.32.15
Сок од грожђа
10.32.16
Сок од јабуке
10.32.17
Мешани сок од воћа и поврћа
10.32.19
Остали сокови од воћа и поврћа
10.32.9
10.32.99
Под-уговорени послови као део производње сокова од воћа и поврћа
Под-уговорени послови као део производње сокова од воћа и поврћа
10.39
Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
10.39.1
Прерада и конзервисање поврћа, осим кромпира
10.39.11
Смрзнуто поврће
10.39.12
Поврће, привремено конзрвисано
10.39.13
Сушено поврће
10.39.14
Сечено и спаковано поврће и воће
10.39.15
Пасуљ конзервисан без сирћета или сирћетне киселине, осим припремљених јела од поврћа
10.39.16
10.39.17
10.39.18
10.39.2
Грашак конзервисан без сирћета или сирћетне киселине, осим припремљених јела од
поврћа
Остало поврће (осим кромпира) конзервисано без сирћета или сирћетне киселине, осим
припремљених јела од поврћа
Поврће (осим кромпира), воће, коштуњаво воће и остали јестиви делови биљака,
припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини
Прерада и конзервисање воћа и коштуњавог воћа
10.39.21
Воће и коштуњаво воће, смрзнуто, некувано или кувано
10.39.22
Џемови, мармеладе, желеи, пиреи или пасте од воћа или коштуњавог воћа
10.39.23
Коштуњаво воће и кикирики, печени, сољени или на други начин припремљени
10.39.24
Воће и коштуњаво воће, привремено конзервисано, неподобно за непосредну потрошњу
10.39.25
10.39.3
10.39.30
10.39.9
10.39.91
10.39.99
Остало припремљено и конзервисано воће
Биљни материјали и биљни отпаци, биљни остаци и нус-производи
Биљни материјали и биљни отпаци, биљни остаци и нус-производи
Кување и остале услуге при конзервисању воћа и поврћа; под-уговорени послови као део
производње осталог припремљеног и конзервисаног воћа и поврћа
Кување и остале услуге при конзервисању воћа и поврћа
Под-уговорени послови као део производње осталог припремљеног и конзервисаног воћа и
поврћа
Републички завод за статистику
57
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
10.4
Биљна и животињска уља и масти
10.41
Уља и масти
10.41.1
Животињска уља и масти, њихове фракције, сирови
10.41.11
Стеарин и олеостеарин из свињске масти и тал уља, даље непрерађена
10.41.12
Масти и уља и њихове фракције, од риба и морских сисара
10.41.19
10.41.2
Масти и уља и њихове фракције осталих животиња, хемијски немодификовани
Биљна уља, сирова
10.41.21
Сирово сојино уље
10.41.22
Сирово уље кикирикија
10.41.23
Сирово маслиново уље
10.41.24
Сирово уље од семена сунцокрета
10.41.25
Сирово уље од семена памука
10.41.26
Сирово уље репице и слачице
10.41.27
Сирово палмино уље
10.41.28
Сирово уље од кокосовог језгра (копре)
10.41.29
Остала биљна уља, сирова
10.41.3
10.41.30
10.41.4
10.41.41
10.41.42
10.41.5
Памучни линтерс
Памучни линтерс
Уљне погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом биљних масти или уља; брашно и гриз
од уљаног семења или масних плодова
Уљне погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом биљних масти или уља
Брашно и гриз од уљаног семења или масних плодова
Рафинисана уља, осим остатака
10.41.51
Рафинисано сојино уље и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.52
Рафинисано уље кикирикија и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.53
Рафинисано маслиново уље и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.54
Рафинисано уље од семена сунцокрета и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.55
Рафинисано уље од семена памука и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.56
Рафинисано уље репице и слачице и њихове фракције, хемијски немодификовано
10.41.57
Рафинисано палмино уље и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.58
Рафинисано уље од кокосовог ораха (копре) и његове фракције, хемијски немодификовано
10.41.59
Остала уља и њихове фракције, рафинисана, али хемијски немодификована; чврсте биљне
масти и остала биљна уља (осим кукурузног уља) и њихове фракције, непоменута,
рафинисана, али хемијски немодификована
модификовани
Животињске и биљне масти и уља и њихове фракције, хидрогенизоване, естерификоване, али
даље неприпремљене
Животињске и биљне масти и уља и њихове фракције, хидрогенизоване, естерификоване,
али даље неприпремљене
Биљни воскови (осим триглицерида); дегра; остаци добијени при преради масних материја и
воскова животињског или биљног порекла
Биљни воскови (осим триглицерида)
10.41.6
10.41.60
10.41.7
10.41.71
10.41.72
10.41.9
10.41.99
Дегра; остаци добијени при преради масних материја и воскова животињског или биљног
порекла
Под-уговорени послови као део производње уља и масти
Под-уговорени послови као део производње уља и масти
10.42
Маргарин и сличне јестиве масти
10.42.1
Маргарин и сличне јестиве масти
10.42.10
Маргарин и сличне јестиве масти
10.5
Млечни производи
10.51
Млечни производи и сир
58
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
10.51.1
Производ/услуга
Прерађено млеко и павлака
10.51.11
Прерађено млеко
10.51.12
Млеко и павлака, са садржајем масноће > 6%, неконцентровани и незаслађени
10.51.2
10.51.21
10.51.22
10.51.3
10.51.30
10.51.4
10.51.40
Млеко у чврстом стању
Обрано млеко у праху
Пуномасно млеко у праху
Маслац и млечни намази
Маслац и млечни намази
Сир и урда
Сир и урда
10.51.5
Остали млечни производи
10.51.51
Млеко и павлака, концентровани или са додатком шећера или другог заслађивача, осим у
чврстом стању
Јогурт и остало ферментисано или закисељено млеко или павлака
10.51.52
10.51.53
Казеин
10.51.54
Лактоза и лактoзни сируп
10.51.55
Сурутка
10.51.56
Млечни производи, непоменути
10.51.9
10.51.99
Под-уговорени послови као део производње млечних производа и сира
Под-уговорени послови као део производње млечних производа и сира
10.52
Сладолед
10.52.1
Сладолед и остали јестиви лед
10.52.10
10.52.9
10.52.99
Сладолед и остали јестиви лед
Под-уговорени послови као део производње сладоледа
Под-уговорени послови као део производње сладоледа
10.6
Млински производи, скроб и скробни производи
10.61
Млински производи
10.61.1
Пиринач, бланширани, полубланширани, ољуштени или ломљени
10.61.11
Ољуштени пиринач
10.61.12
Пиринач, бланширани, полубланширани или ломљени
10.61.2
Брашно од житарица и поврћа; мешавине
10.61.21
Брашно од пшенице или наполице
10.61.22
Брашно од осталих житарица
10.61.23
Брашно и гриз од поврћа
10.61.24
10.61.3
Мешавине за израду пекарских производа
Прекрупа, гриза и пелети и други зрнасти производи од житарица
10.61.31
Прекрупа и гриз од пшенице
10.61.32
Прекрупа, гриз и пелети од житарица, непоменути
10.61.33
10.61.4
10.61.40
10.61.9
10.61.99
Житарице за доручак и други зрнасти производи од житарица
Мекиње и остаци код прераде житарица
Мекиње и остаци код прераде житарица
Под-уговорени послови као део производње млинских производа
Под-уговорени послови као део производње млинских производа
10.62
Скроб и скробни производи
10.62.1
Скроб и скробни производи; шећери и шећерни сирупи, непоменути
10.62.11
Скроб; инулин; пшенични глутен; декстрини и остали модификовани скробови
10.62.12
Тапиока и замене за њу, припремљене од скроба, у облику љуспица, зрнаца, перли,
просејаних или сличних облика
Републички завод за статистику
59
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
10.62.13
10.62.14
10.62.2
10.62.20
Производ/услуга
Глукоза и глукозни сируп; фруктоза и фруктозни сируп; инвертни шећер; шећери и шећерни
сирупи, непоменути
Кукурузно уље
Остаци од производње скроба и слични остаци
Остаци од производње скроба и слични остаци
10.7
Пекарски и производи од брашна
10.71
Хлеб; свеже пециво и колачи
10.71.1
Хлеб; свеже пециво и колачи
10.71.11
10.71.12
10.71.9
10.71.99
Свеж хлеб
Свеже пециво и колачи
Под-уговорени послови као део производње свежег или смрзнутог хлеба, пецива и колача
Под-уговорени послови као део производње свежег или смрзнутог хлеба, пецива и колача
10.72
Двопек и кекс; трајно пециво и колачи
10.72.1
Двопек и кекс; трајно пециво и колачи
10.72.11
Двопек, тост хлеб и слични тост производи
10.72.12
Медењаци и слично; слатки бисквити; вафле и обланде
10.72.19
10.72.9
10.72.99
Остали суви или трајни пекарски производи
Под-уговорени послови као део производње двопека и кекса, трајних пецива и колача
Под-уговорени послови као део производње двопека и кекса, трајних пецива и колача
10.73
Макароне, резанци, кускус и слични производи од брашна
10.73.1
Макароне, резанци, кускус и слични производи од брашна
10.73.11
Макароне, резанци и слични производи од брашна
10.73.12
Кускус
10.73.9
10.8
Под-уговорени послови као део производње макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од
брашна
Под-уговорени послови као део производње макарона, резанаца, кускуса и сличних
производа од брашна
Остали прехрамбени производи
10.81
Шећер
10.81.1
Сирови или рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе; меласа
10.73.99
10.81.11
Сирови шећер од шећерне трске или шећерне репе, у чврстом стању
10.81.12
Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у
чврстом стању, без додатих средстава за ароматизацију или бојење
Рафинисани шећер од шећерне трске и шећерне репе, са додатим средствима за
ароматизацију или бојење; шећер од јавора и сируп од јавора
Меласа
10.81.13
10.81.14
10.81.2
10.81.20
10.81.9
10.81.99
Резанци од шећерне репе и остали отпаци настали приликом производње шећера
Резанци од шећерне репе и остали отпаци настали приликом производње шећера
Под-уговорени послови као део производње шећера
Под-уговорени послови као део производње шећера
10.82
Какао, чоколада и кондиторски производи
10.82.1
Какао маса, одмашћена или неодмашћена, маслац, масноће и уље од какаоа, какао у праху
10.82.11
Какао маса, одмашћена или неодмашћена
10.82.12
Маслац, масноће и уље од какаоа
10.82.13
Какао у праху, без додатог шећера или других заслађивача
10.82.14
Какао у праху, са додатком шећера или других заслађивача
10.82.2
10.82.21
10.82.22
60
Чоколада и кондиторски производи
Чоколада и прехрамбени производи који садрже какао (осим заслађеног какаоа у праху), у
расутом стању
Чоколада и прехрамбени производи који садрже какао (осим заслађеног какаоа у праху), у
нерасутом стању
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
10.82.23
10.82.24
10.82.3
10.82.30
10.82.9
10.82.99
Производ/услуга
Кондиторски производи (укључујући белу чоколаду), без додатка какаоа
Воће, коштуњаво воће, коре од воћа и други делови биљака, преливени шећером
(кандирани)
Љуске од какаоа, љуспице, опне и остали отпаци од какаоа
Љуске од какаоа, љуспице, опне и остали отпаци од какаоа
Под-уговорени послови као део производње какаоа, чоколаде и кондиторских производа
Под-уговорени послови као део производње какаоа, чоколаде и кондиторских производа
10.83
Прерађени чај и кафа
10.83.1
Прерађени чај и кафа
10.83.11
Кафа, са или без кофеина, пржена или непржена
10.83.12
10.83.14
Замене за кафу; екстракти; есенције и концентрати кафе или замене за кафу; љуспице и
опне од кафе
Зелени чај (неферментисан), црни чај (ферментисан) и делимично ферментисани чај, у
паковањима ≤ 3 кг
Екстракти, есенције, концентрати од чаја и препарати од чаја или мате чаја
10.83.15
Биљне инфузије
10.83.13
10.83.9
10.83.99
Под-уговорени послови као део производње кафе и чаја
Под-уговорени послови као део производње кафе и чаја
10.84
Зачини и други додаци храни
10.84.1
Сирће; сосови; мешавине зачина; брашно или гриз од слачице; сенф
10.84.11
Сирће и замене за сирће добијене из сирћетне киселине
10.84.12
10.84.2
Сосови; мешавине зачина и зачинских средстава; брашно и гриз од слачице и сенф
Зачини, прерађени
10.84.21
Бибер, прерађени
10.84.22
Љуте папричице и паприка, осушени, прерађени
10.84.23
10.84.3
10.84.30
10.84.9
10.84.99
Цимет, прерађени; остали прерађени зачини
Со за људску исхрану
Со за људску исхрану
Под-уговорени послови као део производње зачина и других додатака храни
Под-уговорени послови као део производње зачина и других додатака храни
10.85
Готова јела и оброци
10.85.1
Готова јела и оброци
10.85.11
Готова јела и оброци од меса, других кланичних производа или крви
10.85.12
Готова јела и оброци од рибе, ракова и мекушаца
10.85.13
Готова јела и оброци од поврћа
10.85.14
Готова јела и оброци од тестенине
10.85.19
Остала готова јела и оброци (укључујући смрзнуте пице)
10.85.9
10.85.99
Под-уговорени послови као део производње готових јела и оброка
Под-уговорени послови као део производње готових јела и оброка
10.86
Хомогенизовани хранљиви препарати и дијететска храна
10.86.1
Хомогенизовани хранљиви препарати и дијететска храна
10.86.10
10.86.9
10.86.99
10.89
10.89.1
10.89.11
Хомогенизовани хранљиви препарати и дијететска храна
Под-уговорени послови као део производње хомогенизованих хранљивих препрарата и дијететске
хране
Под-уговорени послови као део производње хомогенизованих хранљивих препрарата и
дијететске хране
Остали прехрамбени производи, непоменути
Супе, јаја, квасац и остали прехрамбени производи; екстракти и сокови од меса, рибе и водених
бескичмењака
Супе и чорбе и састојци за њихову припрему
Републички завод за статистику
61
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
10.89.12
10.89.14
Јаја без љуске и жуманца, свежа или конзервисана; јаја у љусци, конзервисана или кувана;
албумин из јаја
Квасац (активни или неактивни); други једноћелијски микроорганизми, мртви; препарати за
пецива
Екстракти и сокови од меса, рибе и водених бескичмењака
10.89.15
Биљни сокови и екстракти; пептичке материје; лепљиве материје и згушњивачи
10.89.19
Разни прехрамбени производи, непоменути
10.89.13
10.89.9
Под-уговорени послови као део производње осталих прехрамбених производа, непоменути
10.89.99
Под-уговорени послови као део производње осталих прехрамбених производа, непоменути
10.9
Готова храна за животиње
10.91
Готова храна за домаће животиње
10.91.1
Готова храна за животиње, осим луцерке и пелета од ње
10.91.10
10.91.2
Готова храна за животиње, осим луцерке и пелета од ње
Оброци и пелете од луцерке
10.91.20
10.91.9
Оброци и пелете од луцерке
Под-уговорени послови као део производње готове хране за домаће животиње
10.91.99
Под-уговорени послови као део производње готове хране за домаће животиње
10.92
Готова храна за кућне љубимце
10.92.1
Готова храна за кућне љубимце
10.92.10
10.92.9
Готова храна за кућне љубимце
Под-уговорени послови као део производње готове хране за кућне љубимце
10.92.99
Под-уговорени послови као део производње готове хране за кућне љубимце
11
Пића
11.0
Пића
11.01
Дестилована алкохолна пића
11.01.1
Дестилована алкохолна пића
11.01.10
11.01.9
11.01.99
Дестилована алкохолна пића
Под-уговорени послови као део производње дестилованих алкохолних пића
Под-уговорени послови као део производње дестилованих алкохолних пића
11.02
Вина од грожђа
11.02.1
Вина од свежег грожђа
11.02.11
Пенушава вина од свежег грожђа
11.02.12
11.02.2
11.02.20
11.02.9
11.02.99
Вина од свежег грожђа, осим пенушавих
Талог од вина; аргол
Талог од вина; аргол
Под-уговорени послови као део производње вина од грожђа
Под-уговорени послови као део производње вина од грожђа
11.03
Јабуковача и осталa воћнa вина
11.03.1
Остала ферментисана пића (на пример, јабуковача, крушковача, медовина); мешавине пића које
садрже алкохол
Остала ферментисана пића (на пример, јабуковача, крушковача, медовина); мешавине пића
које садрже алкохол
Под-уговорени послови као део производње јабуковаче и осталих воћних вина
11.03.10
11.03.9
11.03.99
Под-уговорени послови као део производње јабуковаче и осталих воћних вина
11.04
Остала недестилована ферментисана пића
11.04.1
Вермут и остала ароматизована вина од свежег грожђа
11.04.10
11.04.9
11.04.99
62
Вермут и остала ароматизована вина од свежег грожђа
Под-уговорени послови као део производње осталих недестилованих ферментисаних пића
Под-уговорени послови као део производње осталих недестилованих ферментисаних пића
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
11.05
Пиво
11.05.1
Пиво, осим остатака приликом производње пива
11.05.10
11.05.2
Пиво, осим остатака приликом производње пива
Остаци приликом производње пива
11.05.20
11.05.9
Остаци приликом производње пива
Под-уговорени послови као део производње пива
11.05.99
Под-уговорени послови као део производње пива
11.06
Слад
11.06.1
Слад
11.06.10
11.06.9
11.06.99
Слад
Под-уговорени послови као део производње слада
Под-уговорени послови као део производње слада
11.07
Освежавајућа пића; минералне воде и остале флаширане воде
11.07.1
Минералне воде и освежавајућа пића
11.07.11
Минералне воде и газиране воде, незаслађене и неароматизоване
11.07.19
Остала безалкохолна пића
11.07.9
11.07.99
Под-уговорени послови као део производње минералних вода и освежавајућих пића
Под-уговорени послови као део производње минералних вода и освежавајућих пића
12
Дувански производи
12.0
Дувански производи
12.00
Дувански производи
12.00.1
Дувански производи, осим отпадака
12.00.11
12.00.19
12.00.2
12.00.20
12.00.9
12.00.99
13
Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или замене за дуван
Остали производи од дувана и замене; хомогенизовани или реконституисани дуван;
екстракти и есенције од дувана
Отпаци од дувана
Отпаци од дувана
Под-уговорени послови као део производње дуванских производа
Под-уговорени послови као део производње дуванских производа
Текстил
13.1
Текстилна предива и влакна
13.10
Текстилна предива и влакна
13.10.1
Масноће од вуне (укључујући ланолин)
13.10.10
13.10.2
13.10.21
Масноће од вуне (укључујући ланолин)
Природна текстилна влакна припремљена за предење
Сирова свила (неупредена)
13.10.22
Вуна, одмашћена или карбонизована, невлачена или нечешљана
13.10.23
Исечци од вуне или фине животињске длаке
13.10.24
Вуна и животињска длака, влачена или чешљана
13.10.25
Памук, гребенан или чешљан
13.10.26
Јута и остала текстилна ликаста влакна (осим лана, конопље и рамије), прерађена, али
непредена
Остала биљна текстилна влакна, прерађена, али непредена
13.10.29
13.10.3
13.10.31
13.10.32
13.10.4
13.10.40
Вештачка текстилна влакна обрађена за предење
Синтетичка резана влакна, гребенана или чешљана или другачије обрађена за предење
Вештачка резана влакна, гребенана или чешљана или другачије обрађена за предење
Свилено предиво и предиво од свилених отпадака
Свилено предиво и предиво од свилених отпадака
Републички завод за статистику
63
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
13.10.5
13.10.50
13.10.6
Производ/услуга
Предиво од вуне, неприпремљено за продају на мало; предиво од фине или грубе животињске
длаке
Предиво од вуне, неприпремљено за продају на мало; предиво од фине или грубе
животињске длаке
Предиво од памука; памучни конац за шивење
13.10.61
Предиво од памука (осим конца за шивење)
13.10.62
Памучни конац за шивење
13.10.7
13.10.71
13.10.72
13.10.8
13.10.81
13.10.82
Предиво од биљних текстилних влакана осим памука (укључујући лан, јуту и конопљу); предиво од
папира
Предиво од лана
Предиво од јуте или осталих текстилних биљних влакана; предиво од папира
Текстилно предиво и конац од синтетичких филамената или сечених влакана
Предиво од вештачких или синтетичких филамената, вишежично или каблирано (осим
конца за шивење, велике јачине од најлона или других полиамида и полиестера и вискозног
рајона), неприпремљено за продају на мало; предиво од вештачких или синтетичких
филамен
Предиво у мешавини са ≥ 85% синтетичких влакана, осим конца за шивење
13.10.83
Предиво у мешавини са < 85% синтетичких влакана, осим конца за шивење
13.10.84
Предиво (осим конца за шивење) од вештачких влакана, неприпремљено за продају на мало
13.10.85
13.10.9
13.10.91
Конац за шивење од синтетичких и вештачких филамената и влакана
Garneted stock; Услуге припреме природних текстилних влакана; под-уговорени послови као део
производње текстилних предива и влакана
Garneted stock од вуне или фине или грубе животињске длаке
13.10.92
Garneted stock и остали отпаци памука
13.10.93
Услуге припреме природних текстилних влакана
13.10.99
Под-уговорени послови као део производње текстилних предива и влакана
13.2
Тканине
13.20
Тканине
13.20.1
Тканине (осим специјалних тканина), од природних влакана, осим памука
13.20.11
Тканине од свиле или од отпадака свиле
13.20.12
Тканине од гребенане и чешљане вуне, фине или грубе животињске длаке или коњске жиме
13.20.13
Тканине од лана
13.20.14
Тканине од јуте и других ликастих текстилних влакана (осим лана, конопље и рамије)
13.20.19
Тканине од осталих биљних текстилних влакана; тканине од папира
13.20.2
Тканине од памука
13.20.20
Тканине од памука
13.20.3
Тканине (осим специјалних тканина), од синтетичких и вештачких филамената и сечених влакана
13.20.31
Тканине од синтетичких и вештачких упредених филамената, велике издржљивости
13.20.32
Тканине од синтетичких сечених влакана
13.20.33
Тканине од вештачких сечених влакана
13.20.4
Тканине са флором, фротир и остале специјалне тканине
13.20.41
Тканине са флором и жанила тканине (осим фротира и узаних тканина)
13.20.42
Фротир и сличне тканине (осим узаних тканина) од памука
13.20.43
Остали фротир и сличне тканине (осим узаних тканина)
13.20.44
Газа (искључујући медицинску газу и уске тканине)
13.20.45
Тафтинг тканине (искључујући тепихе и остале текстилне покриваче за под)
13.20.46
Тканине и траке од стакленог предива (укључујући уске тканине)
13.20.5
13.20.50
64
Вештачко крзно, ткано
Вештачко крзно, ткано
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
13.20.9
13.20.99
Производ/услуга
Под-уговорени послови као део производње тканина
Под-уговорени послови као део производње тканина
13.3
Довршавање тканина
13.30
Довршавање тканина
13.30.1
Довршавање тканина
13.30.11
Бељење и бојење текстилних влакана и предива
13.30.12
Бељење тканина и текстилних производа (укључујући одећу)
13.30.13
Бојење тканина и текстилних производа (укључујући одећу)
13.30.14
Штампање тканина и текстилних производа (укључујући одећу)
13.30.19
Остала дорада тканина и текстилних производа (укључујући одећу)
13.9
Остале тканине
13.91
Плетени и кукичани материјали
13.91.1
Плетени или кукичани материјали
13.91.11
13.91.19
13.91.9
13.91.99
Материјали са високим флором, плетени и кукичани
Остали плетени и кукичани материјали, укључујући и плетене имитације крзна
Под-уговорени послови као део производње плетених или кукичаних материјала
Под-уговорени послови као део производње плетених или кукичаних материјала
13.92
Готови текстилни производи, осим одеће
13.92.1
Готови текстилни производи за домаћинство
13.92.11
Ћебад и слични прекривачи, осим електричних
13.92.12
Постељно рубље
13.92.13
Стоно рубље
13.92.14
Таолетно и кухињско рубље
13.92.15
13.92.16
13.92.2
13.92.21
13.92.22
13.92.23
13.92.24
13.92.29
13.92.9
13.92.99
Завесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролетне; кратке украсне драперије за
прозоре и кревете
Остали готови текстилни производи за унутрашње опремање; сетови од комада тканина или
предива за израду простирки, таписерија и сличних производа
Остали готови текстилни производи
Вреће и врећице од текстила, за паковање робе
Цераде, једра, платнени кровови и спољне ролетне; шатори и остали производи за
камповање (укључујући и душеке на надувавање)
Падобрани и падобрани за једрење; делови и прибор за њих (укључујући дирижабле)
Вреће за спавање, јоргани, перине, јастуци и слично пуњени свим материјалима и
целурираном пластиком
Остали готови текстилни производи (укључујући крпе за под, прслуке и појасеве за
спасавање, производе од филца и остале плетене и кукичане производе)
Под-уговорени послови као део производње текстилних производа, осим одеће
Под-уговорени послови као део производње текстилних производа, осим одеће
13.93
Теписи и прекривачи за под
13.93.1
Теписи и прекривачи за под
13.93.11
Теписи и прекривачи за под, чворовани
13.93.12
Теписи и прекривачи за под, ткани
13.93.13
Теписи и прекривачи за под, тафтовани
13.93.19
Теписи и прекривачи за под, од филца
13.93.9
13.93.99
Под-уговорени послови као део производње тепиха и прекривача за под
Под-уговорени послови као део производње тепиха и прекривача за под
13.94
Ужад, канапи, плетенице и мреже
13.94.1
Ужад, канапи, плетенице и мреже
13.94.11
Канапи, ужад, конопци и каблови од јуте и осталих текстилних влакана
13.94.12
Чворовани мрежасти производи од канапа, ужади или конопаца, готове мреже од текстилних
материјала, производи од предива, трака и слично
Републички завод за статистику
65
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
13.94.9
13.94.99
Производ/услуга
Под-уговорени послови као део производње ужади, канапа, плетеница и мрежа
Под-уговорени послови као део производње ужади, канапа, плетеница и мрежа
13.95
Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће
13.95.1
Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће
13.95.10
Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће
13.95.9
Под-уговорени послови као део производње тканина и предмета од нетканог текстила, осим одеће
13.95.99
Под-уговорени послови као део производње тканина и предмета од нетканог текстила, осим
одеће
Остали технички и индустријски текстил
13.96
13.96.1
13.96.11
Метализирано предиво и слично; тканине од металних нити или метализираног предива; нити и
ужад од гуме прекривени текстилом; превучене текстилне тканине и текстилни производи и
предмети за техничке сврхе
Метализирано предиво и слично
13.96.12
Тканине од металних нити или метализираног предива
13.96.13
Нити и ужад од гуме прекривени текстилом; текстилно предиво или траке; импрегнисани или
превучени гумом или пластиком
Текстилне тканине, превучене и импрегнисане
13.96.14
13.96.15
Корд тканине од најлона и осталих полиамида, полиестера и вискозног рајона
13.96.16
Текстилни производи и предмети за техничке сврхе (укључујући фитиље за гас, транспортне
траке, текстилна црева и слично)
Узани материјали од основе чије су нити само слепљене (болдук); етикете и амблеми
13.96.17
13.96.9
13.96.99
13.99
13.99.11
Под-уговорени послови као део производње осталог техничког и индустријског текстила
Под-уговорени послови као део производње осталог техничког и индустријског текстила
Остали текстилни предмети, непоменути
13.99.12
Тил и остале мрежасте тканине, плетене или кукичане; чипке у метражи, тракама или
мотивима
Вез у метражи, тракама или мотивима
13.99.13
Филц, импрегнисан, превучен или ламиниран
13.99.14
13.99.15
Вата од текстилних материјала и производи од вате; текстилна влакна дужине до 5 mm
(флок), текстилни прах и нопе
Обавијено предиво и траке
13.99.16
Прошивени текстилни производи у метражи
13.99.19
Јастучићи за наношење пудера и козметике
14
Одевни предмети
14.1
Одевни предмети, осим одеће од крзна
14.11
Производња кожне одеће
14.11.1
Одећа од коже или вештачке коже
14.11.10
Одећа од коже или вештачке коже
14.12
Радна одећа
14.12.1
Мушка радна одећа
14.12.11
Мушки комплети и јакне, радни
14.12.12
Мушке панталоне, радне
14.12.2
Женска радна одећа
14.12.21
Женски комплети и јакне, радни
14.12.22
Женске панталоне, радне
14.12.30
Остала радна одећа
14.13
Остала одећа
14.13.1
Одећа, од плетених и кукичаних тканина
14.13.11
Мушка одећа, капути, мантили, ветровке и пелерине, од плетених и кукичаних тканина
14.13.12
Мушка одела, комлети, јакне и панталоне од плетених и кукичаних тканина
14.13.13
Женска одећа, капути, мантили, ветровке, пелерине и сл., од плетених и кукичаних тканина
66
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
14.13.14
14.13.2
14.13.21
Производ/услуга
Женски костими, комлети, јакне, хаљине и панталоне од плетених и кукичаних тканина
Остала одећа, за мушкарце и дечаке
Мушка одећа, капути, мантили, ветровке и пелерине (осим плетених и кукичаних)
14.13.22
Мушка одела и комлети (осим плетених и кукичаних)
14.13.23
Мушке јакне и блејзери (осим плетених и кукичаних)
14.13.24
14.13.3
Мушке панталоне (осим плетених и кукичаних)
Остала одећа, за жене и девојчице
14.13.31
Женска одећа, капути, мантили, ветровке и пелерине (осим плетених и кукичаних)
14.13.32
Женски костими, комлети и сл. (осим плетених и кукичаних)
14.13.33
Женске јакне и блејзери (осим плетених и кукичаних)
14.13.34
Женске хаљине и сукње (осим плетених и кукичаних)
14.13.35
Женске панталоне (осим плетених и кукичаних)
14.14
Рубље
14.14.1
Рубље, од плетених и кукичаних материјала
14.14.11
Мушке кошуље од плетених и кукичаних материјала
14.14.12
Мушке гаће, пиџаме и огртачи од плетених и кукичаних материјала
14.14.13
Женске блузе од плетених и кукичаних материјала
14.14.14
Женски комбинезони, гаће, пиџаме, огртачи и сл. од плетених и кукичаних материјала
14.14.2
Рубље, осим од плетених и кукичаних материјала
14.14.21
Мушке кошуље (осим плетених и кукичаних)
14.14.22
Мушке пиџаме, гаће и мајице (осим плетених и кукичаних)
14.14.23
Женске блузе и сл. (осим плетених и кукичаних)
14.14.24
Женски комбинезони, спаваћице, огртачи, гаће и сл. (осим плетених и кукичаних)
14.14.25
14.14.3
14.14.30
Грудњаци, мидери, мидер-гаће, стезници и сл. (осим плетених и кукичаних)
Поткошуље и мајице, плетене и кукичане
Поткошуље и мајице, плетене и кукичане
14.19
Остали одевни предмети и прибор
14.19.1
Одећа за бебе, тренерке и остала одећа, прибор за одећу и делови одеће, од плетених и кукичаних
материјала
Одећа за бебе, од плетених и кукичаних материјала
14.19.11
14.19.13
Тренерке, скијашка одела, купаћи костими и гаће и остала одећа од плетених и кукичаних
материјала
Рукавице, плетене и кукичане
14.19.19
Прибор за одећу, делови одеће, шалови, лептир-машне и сл., плетени и кукичани
14.19.12
14.19.2
14.19.21
14.19.22
14.19.23
14.19.3
14.19.31
14.19.32
14.19.41
14.19.42
14.19.43
Одећа за бебе, остала одећа и прибор за одећу, осим од плетених и кукичаних материјала
Одећа за бебе (осим плетених и кукичаних)
Тренерке, скијашка одела, купаћи костими, купаће гаће и остала одећа (осим плетених и
кукичаних)
Прибор за одећу, делови одеће, марамице, шалови, лептир-машне, кравате, рукавице и сл.
(осим плетених и кукичаних)
Прибор за одећу од коже; одећа израђена од филца или нетканих тканина; одећа израђена од
превучених тканина
Рукавице, опасачи, каишеви и прибор за одећу од коже или вештачке коже (осим спортских
рукавица)
Одећа израђена од филца или нетканих тканина, импрегнисаних или превучених тканина
Туљци, конуси и слично од филца; плетени или израђени састављањем трака од било ког
материјала
Шешири и друге покривке за главу израђени од туљака и конуса; мреже за косу
14.2
Остале покривке за главу (осим од гуме и пластике), траке за унутрашње опшивање,
поставе, навлаке, штитници, подбрадници и слично
Производи од крзна
14.20
Производи од крзна
Републички завод за статистику
67
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
14.20.10
Одећа, прибор и остали производи од крзна, осим крзнених покривки за главу
14.3
Плетена и кукичана одећа
14.31
Плетене и кукичане чарапе
14.31.10
14.39
Чарапе и хула-хоп чарапе, мушке и женске, плетене и кукичане
Остала плетена и кукичана одећа
14.39.10
Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени и кукичани
15
Kожa и предмети од коже
15.1
15.11
Штављена и дорађена кожа; пртљаг, ташне, седларски и сарачки производи; дорађено и бојено
крзно
Штављена и дорађена кожа; дорађено и бојено крзно
15.11.1
Крзна, штављена, цела
15.11.21
Коже, семишоване
15.11.22
Коже, лаковане, слојевито лаковане и метализоване
15.11.31
Коже, говеђе, штављене, целе
15.11.32
Коже, говеђе, штављене (осим целих)
15.11.33
Кожа копитара, без длаке
15.11.41
Коже од оваца и јагњади, штављене
15.11.42
Коже од коза и јарића, штављене
15.11.43
Коже од свиња, штављене
15.11.51
Коже од осталих животиња, штављене
15.11.52
Вештачка кожа у облику листова и трака
15.12
Путне и ручне торбе и слично, сарачки производи и каишеви
15.12.11
Седларски и сарачки производи од коже и осталих материјала
15.12.12
Кофери, ручне торбе, путни сетови (несесери) и слични предмети од било ког материјала
15.12.13
Каишеви за часовнике, траке, наруквице
15.12.19
Остали предмети од коже, укључујући и предмете који се користе у машинама, механичким
уређајима и за остале техничке сврхе
15.2
Обућа
15.20
Обућа
15.20.11
15.20.12
15.20.13
Водоотпорна обућа, с горњим делом од гуме или пластике (искључујући оне с капном од
метала)
Обућа са лицем и ђоном од гуме или пластике (осим непромочиве и спортске обуће)
15.20.14
Обућа са лицем од коже (осим спортске, са металном капном и разноврсне специјалане
обуће)
Обућа са лицем од текстила (осим спортске обуће)
15.20.21
Патике за тенис, кошарку, гимнастику и слично
15.20.29
Остала спортска обућа, сем обуће за снег и сличуга
15.20.31
Обућа са металном капном
15.20.32
Дрвена обућа, разноврсна специјална и остала обућа
15.20.40
16
Делови обуће, заменљиви улошци, ђонови и слично, камашне, глежњаци и слични артикли
Дрво и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја
16.1
Резано и обрађено дрво
16.10
Резано и обрађено дрво
16.10.10
16.10.21
Дрво обрађено по дужини, резањем, глодањем, сечењем или љуштењем у дебљинама > 6
mm; железнички и трамвајски прагови, неимпрегнисани
Дрво профиласно уздуж
16.10.22
Дрвена вуна; дрвно брашно
16.10.23
Иверје или сечке од дрвета
16.10.31
Стубови од грубо обрађеног меког дрвета, испуњени или другачије импрегнисани бојом,
креозотом или другим заштитним средствима
Железнички или трамвајски прагови од импрегнисаног дрвета
16.10.32
68
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
16.10.39
Остало дрво, необрађено, укључујући цепане кочеве и кочиће
16.10.91
Обрада; импрегнација и одржавање дрвета (укључујући сушење)
16.21
Фурнир и плоче од дрвета
16.21.11
Шперплоче са једним слојем од дрвета
16.21.12
Остале шперплоче, панел и сличне ламиниране плоче
16.21.13
Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета
16.21.14
Плоче влакнатице од дрвета и осталих дрвенастих материјала
16.21.21
Фурнир и шперплоче у листовима, уздужно тестерисани, резани или љуштени, дебљине ≤ 6
mm
Згуснуто дрво, у блоковима, плочама, летвама или профилима
16.21.22
16.22
16.22.10
16.23
16.23.11
Паркет
Дашчице за паркет од дрвета
Остала грађевинска столарија и елементи
Прозори, француски прозори и оквири за њих, од дрвета
16.23.12
Оплате за бетонске грађевинске радове, шиндра, од дрвета
16.23.19
Остали производи грађевинске столарије од дрвета
16.23.20
16.24
Монтажне зграде од дрвета
Дрвна амбалажа
16.24.11
Палете и остала утоварна амбалажа од дрвета
16.24.12
Посуде, бурад, корита, бачве и бачварски производи; од дрвета
16.24.13
Остала амбалажа од дрвета и њени делови
16.29
16.29.11
Остали производи од дрвета, плуте, сламе и прућа
16.29.12
Дрвено оруђе, кутије и држачи за оруђе, дрвене дршке за метле или четке, дрвени калупи за
обућу
Стоно и кухињско посуђе од дрвета
16.29.13
Галантеријски производи и интарзија, кутије за накит и други украси од дрвета
16.29.14
Остали производи од дрвета
16.29.21
Отпадна плута; природна плута са које је одстрањена кора
16.29.22
Производи од природне плуте
16.29.23
Чепови и запушачи, блокови и слично, плочице и ваљци од агломерисане плуте
16.29.24
Производи од агломерисане плуте, остали
16.29.25
Производи од сламе, прућа или других плетарских материјала
17
Папир и производи од папира
17.1
Влакана целулозе, папир и картон
17.11
Влакана целулозе
17.11.11
Хемијска дрвна целулоза, растворљива
17.11.12
Хемијска дрвна целулоза, каустична или сулфатна, осим растворљиве
17.11.13
Хемијска дрвна целулоза, сулфитна, осим растворљиве
17.11.14
17.12
Механичка дрвна целулоза, полухемијска целулоза и целулоза од осталих влакнастих
материјала (осим од дрвета)
Папир и картон
17.12.11
Папир, новински, у ролнама или листовима
17.12.12
Ручно израђени папир и картон
17.12.13
Папир и картон који се користе као подлога за фотоосетљив, топлотно осетљив и
електроосетљив папир и картон; подлога од папира за карбон папир или тапете
Остали папир и картон за графичке потребе
17.12.14
17.12.20
17.12.31
Папир за тоалетне потребе и за употребу у домаћинству, целулозна вата и листови и траке
од целулозних влакана
Крафтлајнер, непремазан, небељен, у ролнама или листовима
17.12.32
Крафтлајнер, у ролнама или листовима, непремазан
Републички завод за статистику
69
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
17.12.33
Полухемијски таласасти (флутинг) папир
17.12.34
Рециклирани флутинг папир и остали папир
17.12.35
Непремазани тестлајнер
17.12.41
Непремазани крафт папир за вреће; наборани и рељефни (креповани или плисирани)
17.12.42
Сулфитни омотни и остали декоративни папир (осим за писање, штампање и графичке
потребе)
Филтер папир и картон; филц папир и картон
17.12.43
17.12.44
Папир за цигарете
17.12.51
Непремазани сиви картон
17.12.59
Остали непремазани картон
17.12.60
17.12.71
Пергамент папир, папир непропустљив за масноће, паус папир, глазирани прозирни папир и
остали глазирани прозирни или полупрозирни папир
Сложени папир и картон, површински непремазан и неимпрегнисан
17.12.72
Папир и картон, крепован, плисиран, рељефни или бушени
17.12.73
17.12.74
Папир за писање, штампање и остале графичке потребе, премазан каолином или другим
неорганским супстанцама
Крафт папир, премазан каолином или другим неорганским материјама
17.12.75
Крафт картон, премазан каолином или другим неорганским материјама
17.12.76
17.12.77
17.12.78
17.12.79
17.21
Карбон-папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање или преношење, у
ролнама или листовима
Папир и картон, премазани, импрегнисани, површински обојени или штампани, у ролнама
или листовима
Вишеслојни сиви картон (осим за писање, штампање и остале графичке сврхе) премазан
каолином или другим неорганским материјама
Остали картон (осим за писање, штампање и остале графичке сврхе) премазан каолином
или другим неорганским материјама
Таласасти папир и картон и амбалажа од папира и картона
17.21.11
Таласасти папир и картон, у ролнама или листовима
17.21.12
Вреће и кесе, од папира
17.21.13
Кутије и слична амбалажа од таласастог папира или картона
17.21.14
Сложиве кутије од неталасастог папира или картона
17.21.15
Производи од картона намењени за паковање, за канцеларије, радње и слично
17.22
17.22.11
17.22.12
17.22.13
17.23
17.23.11
17.23.12
17.23.13
17.23.14
17.24
17.24.11
17.24.12
17.29
Предмети од папира за личну употребу и употребу у домаћинству
Тоалетни папир, марамице, листићи за скидање шминке и слично, од целулозне вате или од
листова или трака од целулозних влакана
Санитарни убруси и тампони, пелене за бебе и слично, улошци, одећа и прибор за одећу, од
папира
Папирни и картонски послужавници и слични производи, од папира или картона
Канцеларијски предмети од папира
Карбон-папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање или преношење; матрице
за умножавање и офсет плоче од папира; гумирани папир или папир премазан лепком
Коверте, писма-коверте, дописнице и карте за дописивање, сетови за дописивање, од
папира или картона
Регистри, класери, фасцикле, свеске и сличне форме, од папира или картона
Остали папир или картон који се користи за писање, штампање или у друге графичке сврхе
Тапете
Тапете за зидове и сличне позиднице од папира, витрофаније за прозоре
Тапете за зидове од текстила
Остали производи од папира и картона
17.29.11
Етикете од папира и картона
17.29.12
Филтер блокови и плоче од папирне масе
17.29.19
Папир за цигарете, бобине, шпулне и слично; филтер папир и картон сечени у одређене
облике; остали производи од папира и картона
70
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
18
Штампање и снимање
18.1
Штампање и сличне услуге
18.11
Штампање новина
18.11.10
18.12
18.12.11
Штампање часописа
Остало штампање
18.12.12
Штампање ознака, поштанских марака, "паметних" картица, чекова и других вредносних
папира и слично
Штампање рекламних каталога, проспеката, постера и другог рекламног материјала
18.12.13
Штампање ревија и других публикација које излазе до четири пута недељно
18.12.14
Штампање књига, земљописа, слика, цртежа, разгледница и сл.
18.12.19
Остало штампање
18.13
Услуге припреме за штампу
18.13.10
Услуге припреме за штампу
18.13.20
Припрема штампарских плоча, цилиндара и осталих медијума за коришћење у штампању
18.13.30
18.14
18.14.10
Остале графичке услуге
Књиговезачке и сродне услуге
Књиговезачке и сродне услуге
18.2
Умножавање снимљених записа
18.20
Умножавање снимљених записа
18.20.10
Умножавање снимљених звучних записа
18.20.20
Умножавање снимљених видео-записа
18.20.30
Умножавање софтвера (комјутерских програмских пакета)
19
Кокс и рафинисани деривати нафте
19.1
Деривати кокса
19.10
Деривати кокса
19.10.10
Кокс и полукокс од угља; ретортни угаљ
19.10.20
Катран добијен дестилацијом угља и тресета; остали минерални катрани
19.10.30
Катранска смола и кокс од смоле
19.2
Деривати нафте
19.20
Деривати нафте
19.20.11
Брикети и слична чврста горива произведена од каменог угља
19.20.12
Брикети и слична чврста горива произведена од мрког угља
19.20.13
Брикети и слична чврста горива произведена од тресета
19.20.21
Моторни бензин, укључујући и авионски бензин
19.20.22
Бензинско гориво за млазне моторе
19.20.23
Лака уља и остали производи на бази тих уља
19.20.24
Петролеј (керозин)
19.20.25
Петролејско (керозинско) гориво за млазне моторе
19.20.26
Гасна уља
19.20.27
Средња уља и производи на бази тих уља
19.20.28
Ложива уља на другом месту непоменута
19.20.29
Уља за подмазивање, тешка уља и производи на бази тих уља
19.20.31
Пропан и бутан, течни
19.20.32
Етилен, пропилен, бутилен, бутадијен и остали нафтни гасови, осим природног гаса
19.20.41
Вазелин; парафински восак; восак из нафте и остале врсте воска
19.20.42
Кокс, битумен и остали остаци из прераде нафте
Републички завод за статистику
71
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
20
Хемикалије и хемијски производи
20.1
Основне базне хемикалије, ђубрива и азотна једињења, пластика и синтетички каучук у примарним
облицима
Индустријски гасови
20.11
20.11.11
Водоник, аргон, ретки гасови, азот и кисеоник
20.11.12
Угљен-диоксид и остала неорганска кисеонична једињења неметала
20.11.13
Течни и компресовани ваздух
20.12
Средстава за припремање боја и пигмената
20.12.11
Цинк-оксид и пероксид; титан-оксид
20.12.12
Оксиди и хидроксиди хрома, мангана, олова и бакра
20.12.19
Оксиди, хидроксиди и пероксиди осталих метала
20.12.21
Синтетичке органске боје и препарати на бази њих; средства за флуоресценцију;
луминофори; боје, лакови и препарати на бази њих
Екстракти за штављење, биљног порекла, танини и њихове соли, етри, естри; материје за
бојење, биљног или животињског порекла
Синтетичке органске и неорганске материје за штављење, препарати за предштављење на
бази ензима
Остале материје за бојење; неоргански производи који се употребљавају као луминофори
20.12.22
20.12.23
20.12.24
20.13
20.13.21
Остале основне неорганске хемикалије
20.13.22
Металоиди (флуор, хлор, бром, јод, сумпор, угљеник, бор, телур, силицијум, фосфор, арсен,
селен)
Хлориди, халогениди и сулфиди неметала
20.13.23
Алкални или земноалкални метали; метали ретких земљи, скандијум и итријум; жива
20.13.24
Хлороводоник; олеум; дифосфор-пентоксид; остале неорганске киселине; силицијум-диоксид
и сумпор-диоксид
Оксиди, хидроксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли
20.13.25
20.13.31
Халогене соли метала
20.13.32
Хипохлорити, хлорати и перхлорати
20.13.41
Сулфиди, сулфити и сулфати
20.13.42
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (осим калијумових)
20.13.43
Карбонати
20.13.51
Соли оксикиселина и пероксикиселина; племенити метали у колоидном стању
20.13.52
Остала неорганска једињења, укључујући дестиловану воду и амалгаме, осим амалгама
племенитих метала
Изотопи, деутеријум оксид, тешка вода
20.13.61
20.13.62
20.13.63
Цијаниди; силикати; борати; перборати; остале соли неорганских киселина и
пероксикиселина
Водоник-пероксид
20.13.64
Фосфиди, карбиди, хидриди, азиди, силициди и бориди
20.13.65
Једињења метала ретких земљи; церијума, итријума, скандијума и других
20.13.66
Сумпор свих врста, осим сублимисаног, таложног и колоидног
20.13.67
Пирити гвожђа, пржени
20.13.68
20.14
Кварц; остало синтетичко драго и полудраго камење, необрађено
Остале основне органске хемикалије
20.14.11
Ациклични угљоводоници
20.14.12
Циклични угљоводоници
20.14.13
Хлоровани деривати ацикличних угљоводоника
20.14.14
Сулфо-, нитро- и нитрозодеривати угљоводоника, халогенизовани или нехалогенизовани
20.14.19
Остали деривати угљоводоника
20.14.21
Индустријски масни алкохоли
20.14.22
Монохидроксилни алкохоли
20.14.23
Диоли, полиалкохоли, циклични алкохоли и њихови деривати
72
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
20.14.24
Феноли, фенол алкохоли и њихови деривати
20.14.31
Индустријске монокарбонске масне киселине
20.14.32
Засићене монокарбонске киселине и њихови деривати
20.14.33
20.14.41
Незасићене монокарбонске киселине, цикланске или циклотерпенске ацикличне
поликарбонске киселине и њихови деривати
Ароматичне поликарбонске и карбонске киселине са додатним кисеоничним функцијама и
њихови деривати, осим салицилне киселине
Једињења са амино функцијом
20.14.42
Амино-једињења са кисеоничном функцијом, осим лизина и глутаминске киселине
20.14.43
Уреини; једињења са карбоксиамидном функцијом, једињења са нитрилном функцијом;
њихови деривати
Једињења са осталим азотним функцијама
20.14.34
20.14.44
20.14.51
Органско-сумпорна једињења и остала органско-неорганска једињења
20.14.52
Хетероциклична једињења
20.14.53
20.14.61
Естри фосфорне киселине и естри осталих неорганских киселина; њихове соли; њихови
халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
Једињења са алдехидном функцијом
20.14.62
Једињења са кетонском и хинонском функцијом
20.14.63
Етри, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и њихови деривати
20.14.64
Ензими и остала органска једињења, на другом месту непоменути
20.14.71
Активни природни минерални производи; тал-уље; терпентин и остала терпенска уља из
дрвета и њихови деривати
Дрвени угаљ
20.14.72
20.14.73
20.14.74
20.14.75
20.15
Уља и остали производи дестилације катрана каменог угља на високој температури и слични
продукти
Неденатурисани етил-алкохол јачине ≥ 80% запремине
Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које јачине
Вештачка ђубрива и азотна једињења
20.15.10
Азотна киселина; сулфоазотна киселина; амонијак
20.15.20
Амонијум-хлорид; нитрити
20.15.31
Уреа
20.15.32
Амонијум-сулфат
20.15.33
Амонијум-нитрат
20.15.34
Двогубе соли и мешавине калцијум и амонијум нитрата
20.15.35
20.15.39
Мешавине амонијум-нитрата са калцијум-карбонатом или осталим неорганским неђубривним
супстанцама
Остала азотна ђубрива и његове мешавине
20.15.41
Суперфосфати, осим калијумових
20.15.49
Остала фосфатна ђубрива
20.15.51
Калијум-хлорид
20.15.52
Калијум-сулфат
20.15.59
Остала калијумова ђубрива
20.15.60
Натријум-нитрат
20.15.71
Ђубрива са три елемента: азотом, фосфором и калијумом
20.15.72
Диамонијум-хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)
20.15.73
Моноамонијум-фосфат
20.15.74
Ђубрива са два ђубривна елемента: азотом и фосфором
20.15.75
Ђубрива са два ђубривна елемента: фосфором и калијумом
20.15.76
Нитрати калијума
20.15.79
Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубривна елемента (азот,
фосфор, калијум), на другом месту непоменута
Ђубрива животињског или биљног порекла
20.15.80
Републички завод за статистику
73
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
20.16
Производ/услуга
Пластичне масе у примарним облицима
20.16.10
Полиетилен у примарним облицима
20.16.20
Полистирол у примарним облицима
20.16.30
Полимери винилхлорида и полимери халогених олефина у примарним облицима
20.16.40
Полиацетали, полиетри и полиестри; поликарбонати; алкидне и епоксидне смоле у
примарним облицима
Полимери пропилена и осталих олефина у примарним облицима
20.16.51
20.16.52
Полимери винил-ацетата, винил-естара и остали винил полимери у примарним облицима
20.16.53
Акрилни полимери у примарним облицима
20.16.54
Полиамиди у примарним облицима
20.16.55
Уреа-смоле, тиоуреа-смоле и меламинске смоле у примарним облицима
20.16.56
Остале амино-смоле, фенолне смоле и полиуретани у примарним облицима
20.16.57
Силикони у примарним облицима
20.16.59
Остале пластичне масе у примарним облицима, на другом месту непоменуте
20.17
20.17.10
Синтетички каучук у примарним облицима
Синтетички каучук у примарним облицима
20.2
Пестициди и хемикалије за пољопривреду
20.20
Пестициди и хемикалије за пољопривреду
20.20.11
Инсектициди
20.20.12
Хербициди
20.20.13
Средства против клијања и средства за регулацију раста биљака
20.20.14
Средства за дезинфекцију
20.20.15
Фунгициди
20.20.19
Остали пестициди и други агрохемијски производи
20.3
Боје, лакови и слични премази, графичке боје и китови
20.30
Боје, лакови и слични премази, графичке боје и китови
20.30.11
Боје и лакови на бази акрилних и винилних полимера, дисперговани или растворени у води
20.30.12
Боје и лакови на бази акрилних и винилних полимера, дисперговани или растворени у
неводеном медијуму; раствори
Припремљени пигменти, средства за замућивање, стакласти емајли и глазуре, течни сјајеви
и слични производи
Остале боје и лакови; припремљени сикативи, сложени органски растварачи и разређивачи;
китови
Боје за уметничко сликарство, наставу и фирмописце, боје за забаву, разоноду и слично
20.30.21
20.30.22
20.30.23
20.30.24
Штампарске боје
20.4
Детерџенати, сапуни и средстава за чишћење и полирање, парфеми и тоалетни препарати
20.41
Детерџенати, сапуни и средстава за чишћење и полирање
20.41.10
Глицерин
20.41.20
Органска површински активна средства (осим сапуна)
20.41.31
Сапуни (осим тоалетних сапуна)
20.41.32
Површински активни препарати и препарати за прање и чишћење
20.41.41
Препарати за парфимисање и дезодорисање просторија
20.41.42
Вештачки воскови и припремљени воскови
20.41.43
Политуре и креме за обућу, намештај, подове, каросерије, стакло и метал
20.41.44
Пасте, прашкови и остали препарати за чишћење
20.42
Парфема и тоалетни препарати
20.42.11
Парфеми и тоалетне воде
20.42.12
Препарати за шминкање усана и очију
20.42.13
Препарати за маникир и педикир
20.42.14
Пудери за козметичке потребе
74
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
20.42.15
Производи за улепшавање и негу коже; препарати за сунчање
20.42.16
Шампони, лакови за косу, препарати за трајно коврџање или исправљање косе
20.42.17
Остали препарати за негу косе
20.42.18
20.42.19
Препарати за хигијену уста и зуба; средства за чишћење и учвршћивање вештачких вилица
20.5
Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и остала козметичка и тоалетна
средства
Остали хемијски производи
20.51
Експлозиви
20.51.11
Барут и припремљени експлозив
20.51.12
Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; капсуле; упаљачи; електрични детонатори
20.51.13
Пиротехнички производи за ватромете
20.51.14
Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички
производи (осим за ватромет)
Шибице
20.51.20
20.52
20.52.10
20.53
20.53.10
20.59
20.59.11
Средстава за лепљење
Лепкови
Етерична уља
Етерична уља
Остали хемијски производи
20.59.20
Фотографске плоче и филмови; филмови за брзе фотографије, осетљиви на светлост,
неосветљени; фотографски папир
Емулзије осетљиве на светлост за фотографску употребу; хемијски препарати за
фотографску употребу
Животињске или биљне масти и уља, хемијски модификовани
20.59.30
Maстила и тушеви за писање (осим штампарских)
20.59.41
Препарати за подмазивање
20.59.42
Препарати против детонације; адитиви за уља и слични производи
20.59.43
Течности за хидрауличне кочнице; препарати за одлеђивање и против замрзавања
20.59.51
Пептони, протеинске супстанце и њихови деривати; прах од коже
20.59.52
20.59.53
Дијагностички и лабораторијски реагенси, масе за моделирање, зубарски восак, смесе за
зубну протетику на бази гипса; пунила апарата за гашење пожара, подлоге за развој
микроорганизама
Хемијски елементи и једињења допирани за употребу у електроници
20.59.54
Активни угаљ
20.59.55
Средства за дораду текстила и папира, носачи боја и слични препарати
20.59.56
20.59.57
Препарати за декапирање, убрзивачи вулканизације гуме, пластификатори, стабилизатори,
катализатори; мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини
Припремљена везивна средства за ливачке калупе или језгра; адитиви за грађевинарство
20.59.59
Остали разноврсни хемијски производи
20.59.12
20.59.60
Желатин и његови деривати, укључујући албумин
Вештачкиа влакана
20.60
Вештачкиа влакана
20.60.11
Синтетичка влакна и каблови; нечешљана и невлачена
20.60.12
Филамент предиво велике јачине од арамида, полиамида и полиестера
20.60.13
Остало предиво, неприпремљено за малопродају
20.60.14
20.60.21
Синтетички монофиламенти; траке и слични производи од синтетичких текстилних
материјала
Каблови и влакна од вештачких филамената, нечешљана и невлачена
20.60.22
Филамент предиво велике издржљивости, од вискозног рајона
20.60.23
Остало филамент предиво, једноструко
20.60.24
Вештачки монофиламенти; траке и слични производи од вештачких текстилних материјала
Републички завод за статистику
75
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
21
Основни и фармацеутски производи и препарати
21.1
Основни фармацеутски производи
21.10
Основни фармацеутски производи
21.10.10
Салицилна киселина, О-ацетилсалицилна киселина, њихове соли и естри
21.10.20
Лизин, глутаминска киселина и њихове соли, кватернерне амонијумове соли; амиди
21.10.31
21.10.32
Лактони; хидантион; барбитурна киселина; једињења која у структури имају некондензован
пиразолов, пиримидински, пиперазински, некондензован триазински или фенотиазинов
систем прстена
Сулфонамиди
21.10.40
Шећери, етри, естри и соли шећера
21.10.51
Провитамини, витамини и њихови деривати
21.10.52
Хормони простагландини, тромбоксани и леукотриени и њихови деривати
21.10.53
Гликозиди, биљни алкалоиди, њихове соли, етри, естри и остали деривати
21.10.54
Антибиотици
21.10.60
21.2
Жлезде и остали органи; екстракти од жлезда и осталих органа; остале људске и
животињске супстанце
Фармацеутски препарати
21.20
Фармацеутски препарати
21.20.11
Лекови који садрже пеницилин и остале антибиотике
21.20.12
Лекови који садрже хормоне
21.20.13
Лекови који садрже алкалоиде или њихове деривате
21.20.21
Антисеруми и вакцине
21.20.22
Хемијска средства за контрацепцију, на бази хормона или спермицида
21.20.23
Дијагностички реагенси и остали фармацеутски производи
21.20.24
Лепљиви завоји, вате, газе, хируршки материјали, кутије и сетови за прву помоћ
22
Производи од гуме и пластике
22.1
Производи од гуме
22.11
Спољашње и унутрашње гуме, заштита и репарација гума за возила
22.11.11
Нове спољне гуме за путничке аутомобиле
22.11.12
Нове спољне гуме за мотоцикле и бицикле
22.11.13
Нове спољне гуме за аутобусе, камионе и авионе
22.11.14
Нове спољне гуме за пољопривредна возила и остале нове спољне гуме
22.11.15
22.11.16
Унутрашње гуме, пуне гуме, гуме са ваздушним коморама, замењиви протектори и штитници
од гуме
Профилисане траке са шарама за протектирање гума
22.11.20
Протектиране спољне пнеуматске гуме
22.19
Остали производи од гуме
22.19.10
Регенерисана гума у примарним облицима или у облику плоча, листова или трака
22.19.20
22.19.30
Невулканизована гума и предмети од ње; вулканизована гума у облику нити, корда, плоча,
трака, шипки и профила
Цеви и црева од вулканизоване гуме
22.19.40
Траке и каишеви за транспортне и трансмисионе сврхе, од вулканизоване гуме
22.19.50
Гумирани текстилни материјал
22.19.60
Одевни предмети и прибор за одећу од вулканизоване гуме (осим од тврде гуме)
22.19.71
Хигијенски и фармацеутски производи од вулканизоване гуме (осим од тврде гуме)
22.19.72
Прекривачи за подове и отирачи од вулканизоване гуме, нецелуларне (непенасте) структуре
22.19.73
Остали предмети од вулканизоване гуме, на другом месту непоменути; тврда гума и
предмети од тврде гуме
76
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
22.2
Производи од пластике
22.21
Плоче, листови, цеви и профили од пластике
22.21.10
Монофиламенти дебљине > 1 мм, шипке, штапови и профили од пластичних маса
22.21.21
22.21.29
Вештачка црева од очврснутих протеина или целулозних материјала; цеви и црева од
пластичних маса
Остале цеви, црева и прибор за њих од пластичних маса
22.21.30
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса, неојачани
22.21.41
22.22
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса пенасте (ћелијасте,
целуларне) структуре
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса непенасте (нећелијасте,
нецелуларне) структуре
Амбалажа од пластике
22.22.11
Вреће и џакови од полимера етилена (укључујући троугласте)
22.22.12
22.22.13
Вреће и џакови од остале пластике (укључујући троугласте) (искључујући од полимера
етилена)
Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластичних маса
22.22.14
Балони, боце, бочице и слични производи од пластичних маса
22.21.42
22.22.19
22.23
Остали предмети и непоменута амбалажа од пластичних маса
Предмети од пластике за грађевинарство
22.23.11
Покривачи за подове, зидове и таванице, у ролнама или у облику плоча, од пластичних маса
22.23.12
Каде, туш-каде, лавабои, бидеи, седишта и поклопци, водокотлићи и остали санитарни
производи од пластичних маса
Резервоари, цистерне, каце и сличне посуде, запремине > 300 л, од пластичних маса
22.23.13
22.23.14
22.23.15
Врата, прозори, оквири за њих и прагови; капци, ролетне и сл. производи од пластичних
маса
Линолеум и подни прекривачи на текстилној подлози
22.23.19
Остали производи за грађевинарство, од пластичних маса
22.23.20
Монтажне куће од пластичних маса
22.29
Остали производи од пластике
22.29.10
Одећа и прибор за одећу (осим покривки за главу), од пластичних маса
22.29.21
Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и слично, у ролнама и сличним равним
облицима, ширине ≤ 20 cm, од пластичних маса
Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и слично, у ролнама и сличним равним
облицима, ширине > 20 cm, од пластичних маса
Стоно и кухињско посуђе и остали производи за домаћинство и тоалетне намене, од
пластичних маса
Делови за лампе и остала светлећа тела, осветљене плочице са именима и слично, од
пластичних маса
Производи за канцеларије и школе, од пластичних маса
22.29.22
22.29.23
22.29.24
22.29.25
22.29.26
22.29.29
22.29.91
Прибор за намештај, каросерије и слично; фигурице и остали украсни предмети од
пластичних маса
Остали предмети од пластичних маса
Делови и прибор за машине и апарате, од пластичних маса
23
Производи од осталих неметалних минерала
23.1
Стакло и производи од стакла
23.11
Равно стакло
23.11.11
Стакло, ливено, ваљано, вучено или дувано, у облику листова или плоча, али даље
необрађено
Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова или плоча, али
даље необрађено
Обликовано и обрађено равно стакло
23.11.12
23.12
23.12.12
Стакло у листовима, савијено, са обрађеним ивицама, гравирано, брушено, емајлирано или
другачије обрађено, али неурамљено нити монтирано
Сигурносно стакло
23.12.13
Огледала од стакла; вишеслојни панел, елементи за изолацију, од стакла
23.12.11
Републички завод за статистику
77
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
23.13
23.13.11
23.13.12
23.13.13
23.13.14
23.14
Производ/услуга
Шупље стакло
Балони, боце, тегле, лонци и остале амбалажне посуде од стакла (осим ампула); чепови,
поклопци и остали затварачи од стакла
Чаше за пиће од стакла (осим од стаклокерамике)
Производи од стакла који се користе за столом, у кухињи, тоалету, канцеларији, за
унутрашњу декорацију и у сличне сврхе
Улошци за термос боце и сличне вакуум судове
Стаклена влакна
23.14.11
Снопови, ровинг предиво и нити од стаклених влакана
23.14.12
Копрене (воал) мреже, мат, асуре и остали предмети од стаклених влакана (осим тканина
23.19
Остало обрађено стакло, укључујући техничке стаклене производе
23.19.11
Стакло у маси, стакло у облику кугли (осим перли), шипке и цеви, необрађене
23.19.12
23.19.22
Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресованог или ливеног стакла;
мултицелуларно или пенасто стакло у облику блокова, плоча итд.
Стаклени омотачи, отворени, и њихови делови, за електричне сијалице, катодне цеви и
слично
Стакло за сатове и наочаре, оптички необрађено, делови за производњу таквих стакала
23.19.23
Ампуле и други производи за лабораторијске, хигијенске и фармацеутске намене
23.19.24
Стаклени делови за лампе и остала светлећа тела
23.19.25
Електрични изолатори од стакла
23.19.26
Остали производи од стакла
23.19.21
23.2
Ватростални производи
23.20
Ватростални производи
23.20.11
23.20.12
23.20.13
23.20.14
Опеке, блокови, плочице и остали керамички производи од силикатног фосилног брашна или
земљи
Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични производи за уградњу (осим од силикатног
фосилног брашна или земљи)
Ватростални цементи, малтери, бетони и сличне масе
Непечени и остали ватростални керамички производи
23.3
Производи од глине
23.31
Керамичке плочице и плоче
23.31.10
23.32
Керамичке плочице и подне плоче
Опека, цреп и грађевински производи од печене глине
23.32.11
Неватросталне керамичке зидарске опеке, блокови за подове, носачи и слични производи
23.32.12
Црепови, делови димњака, архитектонски украси и остали производи за грађевинарство, од
керамике
Цеви, одводи, олуци и прибор за цеви, од керамике
23.32.13
23.4
Остали производи од порцелана и керамике
23.41
Керамички предмети за домаћинство и украсни предмети
23.41.11
23.41.12
23.41.13
23.42
23.42.10
23.43
23.43.10
23.44
Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство и тоалетни предмети, од
порцелана
Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство и тоалетни предмети, од
керамике (осим од порцелана)
Статуе и остали украсни предмети од керамике
Санитарни керамички производи
Санитарни уређаји од керамике
Изолатори и изолациони прибор од керамике
Изолатори и изолациони прибор, за електричне машине, уређаје и опрему, од керамике
Остали технички производи од керамике
23.44.11
Производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од порцелана
23.44.12
Производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од остале керамике
78
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
23.49
23.49.11
23.49.12
Производ/услуга
Остали керамички производи
Производи од керамике који се употребљавају у пољопривреди и производи за транспорт и
паковање робе
Остали неспецифични производи од керамике
23.5
Цемент, креч и гипс
23.51
Цемент
23.51.11
23.51.12
23.52
Цемент у облику клинкера
Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент на бази шљаке и слични хидраулични цемент
Креч и гипс
23.52.10
Креч, негашени, гашени и хидратисани
23.52.20
Гипс
23.52.30
Печени или агломерисани доломит
23.6
Производи од бетона, цемента и гипса
23.61
Производи од бетона намењени за грађевинарство
23.61.11
Црепови, плоче, цигле и слични производи од цемента, бетона или вештачког камена
23.61.12
Монтажни грађевински елементи од цемента, бетона или вештачког камена
23.61.20
23.62
23.62.10
23.63
23.63.10
23.64
23.64.10
23.65
23.65.11
23.65.12
23.69
Монтажне куће од цемента или бетона
Производи од гипса намењени за грађевинарство
Производи од гипса за грађевинске сврхе
Свеж бетон
Свеже бетонске смеше припремљене за изливање
Малтер
Малтери
Производи од цемента с влакнима
Плоче, блокови и слични производи од биљних влакана, сламе или отпадака од дрвета,
агломерисани са минералним везивима
Азбестно-цементни производи, производи од цемента са целулозним и сличним влакнима
Остали производи од бетона, гипса и цемента
23.69.11
Остали производи од гипса или мешавина на бази гипса
23.69.19
Производи од цемента, бетона или вештачког камена
23.7
Сечен, обликован и обрађен камен
23.70
Сечен, обликован и обрађен камен
23.70.11
23.70.12
23.9
23.91
23.91.11
23.91.12
23.99
23.99.11
23.99.12
23.99.13
Мермер, травентин, алабастер, обрађени (осим постављених споменика и сличних
артикала); вештачки обојене грануле и прах од мермера, травентина и алабастера
Остали камен за украсе или грађевинарство, обрађен; вештачки обојене грануле и прах од
осталог природног камена; производи од агломерисаног шкриљца
Остали неметални минерални производи
Брусни производи
Млинско камење, брусеви, брусне плоче и слично, од абразивних материјала за брушење и
слично, од природног камена или агломерисаних природних и вештачких абразива, или од
керамике
Абразивни материјали у облику праха или зрна, на подлози од текстила, папира или картона
Остали производи од неметалних минерала
Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста и производи од таквих мешавина;
фрикциони материјал за кочнице, квачила и слично, немонтиран
Производи од битумена и сличних материјала
23.99.14
Битуменске мешавине на бази природног асфалта и вештачког камена и битумена,
природног асфалта или сродних везивних материја
Вештачки графит, колоидални и полуколоидални графит и препарати на бази графита
23.99.15
Вештачки корунд (искључујући механичке мешавине)
23.99.19
Производи на бази неметалних минерала
Републички завод за статистику
79
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
24
Основни метали
24.1
Сирово гвожђе, челик и феролегуре
24.10
Сирово гвожђе, челик и феролегуре
24.10.11
24.10.12
24.10.13
24.10.14
24.10.21
Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима и другим примарним
облицима
Феролегуре
Производи од гвожђа добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти
производи од гвожђа, у комадима, пелетама или сличним облицима; гвожђе минималне
чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетима или сличним облицима
Грануле, прах, отпаци и остаци од сировог и мангановог (огледаластог) гвожђа и челика
24.10.53
Нелегирани челик у инготима и другим примарним облицима и полупроизводи од
нелегираног челика
Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима и полупроизводи од нерђајућег
челика
Остали легирани челик у инготима и другим примарним облицима и полупроизводи од
осталог легираног челика
Пљоснати, топло ваљани производи од нелегираног челика, неплатинирани, непревучени,
ширине ≥ 600 mm
Пљоснати, топло ваљани производи од нелегираног челика, неплатинирани, непревучени,
ширине < 600 mm
Пљоснати, топло ваљани производи од нерђајућег челика, неплатинирани, непревучени,
ширине ≥ 600 mm
Пљоснати, топло ваљани производи од нерђајућег челика, неплатинирани, непревучени,
ширине < 600 mm
Пљоснати, топло ваљани производи од осталог легираног челика, неплатинирани,
непревучени, ширине ≥ 600 mm
Пљоснати ваљани производи од осталог легираног челика, сем нерђајућег, даље
необрађени (искључујући производе од брзорезног челика или силицијум-електрочелика)
Пљоснати, хладно ваљани производи од нелегираног челика, неплатинирани, непревучени,
ширине ≥ 600 mm
Пљоснати хладно ваљани производи од нерђајућег челика, неплатинирани, непревучени,
ширине ≥ 600 mm
Пљоснати ваљани производи од другог нелегираног челика, хладно ваљани, без даље
обраде, ширине ≥ 600 mm (искључујући производе од брзорезног челика или силицијумовог
челика за електролим)
Пљоснати ваљани производи од нелегираног челика, платинирани, превучени, ширине
≥ 600 mm
Пљоснати ваљани производи од осталог легираног челика, платинирани, превучени, ширине
≥ 600 mm
Пљоснати ваљани производи од силицијумовог електрочелика, ширине ≥ 600 mm
24.10.54
Пљоснати ваљани производи од силицијумовог електрочелика, ширине < 600 мм
24.10.55
Пљоснати ваљани производи од брзорезног челика, ширине < 600 mm
24.10.61
Топло ваљана жица, у котуровима, од нелегираног челика
24.10.62
Шипке од нелегираног челика
24.10.63
Топло ваљана жица, у котуровима, од нерђајућег челика
24.10.64
Шипке од нерђајућег челика
24.10.65
Топло ваљана жица, у котуровима, од осталог легираног челика
24.10.66
Шипке од легираног челика
24.10.67
Шупљи челик за бушаће шипке од легираног или нелегираног челика
24.10.71
Профили од нелегираног челика, топло ваљани, вучени или екструдирани, даље необрађени
24.10.22
24.10.23
24.10.31
24.10.32
24.10.33
24.10.34
24.10.35
24.10.36
24.10.41
24.10.42
24.10.43
24.10.51
24.10.52
24.10.72
Профили од нерђајућег челика, топло ваљани, вучени или екструдирани, даље необрађени
24.10.73
24.10.74
Профили од осталог легираног челика, топло ваљани, вучени или екструдирани, даље
необрађени
Талпе и заварени профили од челика
24.10.75
Трачнице и материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од челика
24.2
Челичне цеви, шупљи профили и фитинг
24.20
Челичне цеви, шупљи профили и фитинг
80
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
24.20.11
Цеви, бешавне, за нафтоводе и гасоводе, од челика
24.20.12
24.20.13
Заштитне цеви и шипке за бушење, бешавне, које се користе при бушењу и добијању нафте
и гаса, од челика
Остале цеви и шипке, бешавне, кружног пресека, од челика
24.20.14
Цеви, и шупљи профили,бешавни од гвожђа( oсим од ливеног гвожђа или челика )
24.20.21
Цеви за нафтоводе и гасоводе, заварене, са спољашњим пречником > 406,4 mm, од челика
24.20.22
"Сasing" цеви, заварене, за бушење и добијање нафте и гаса, са спољним пречником > 406,4
mm, од челика
Остале цеви, заварене, кружног попречног пресека, са спољашњим пречником > 406,4 mm,
од челика
Остале цеви, заковане или слично спојене, кружног попречног пресека, са спољашњим
пречником > 406,4 mm, од челика
Цеви за нафтоводе и гасоводе, заварене, са спољашњим пречником ≤ 406,4 mm , од челика
24.20.23
24.20.24
24.20.31
24.20.32
24.20.33
24.20.34
24.20.35
"Сasing" цеви, заварене, за бушење и добијање нафте и гаса, са спољним пречником ≤ 406,4
mm , од челика
Остале цеви, заварене, кружног попречног пресека, са спољашњим пречником ≤ 406.4 mm,
од челика
Цеви, заварене, које немају кружни облик, са спољашњим пречником ≤ 406,4 mm, од челика
24.20.40
Остале цеви и шупљи профили, заковани или слично спојени, кружног попречног пресека, са
спољашњим пречником ≤ 406,4 mm, од челика
Цеви и цевни фитинзи од неливеног челика
24.3
Остали производи примарне обраде челика
24.31
Хладно ваљање шипки
24.31.10
Шипке и профили, хладно добијени, од нелегираног челика
24.31.20
Шипке и профили, хладно добијени, од легираног челика
24.31.30
Шипке и профили, хладно добијени, од нерђајућег челика
24.32
24.32.10
24.32.20
24.33
Хладно ваљани пљоснати производи
Пљоснати, хладно ваљани производи, ширине < 600 mm, од челика
Пљоснати, хладно ваљани производи, платинирани или превучени, ширине < 600 mm, од
челика
Хладно обликовани профили
24.33.11
Профили, хладно обликовани или савијени, од нелегираног челика
24.33.12
Профили, хладно обликовани или савијени, од нерђајућег челика
24.33.20
Хладно профилисане плоче (ребрасте) од нелегираног челика
24.33.30
Сендвич панел плоче од превученог челика
24.34
Хладно вучена жица
24.34.11
Хладно добијена жица од нелегираног челика
24.34.12
Хладно добијена жица од нерђајућег челика
24.34.13
Хладно добијена жица од осталог легираног челика
24.4
Племенити и обојени метали
24.41
Племенити метали
24.41.10
Сребро, необрађено или у облику полупроизвода или праха
24.41.20
Злато, необрађено или у облику полупроизвода или праха
24.41.30
Платина, необрађена или у облику полупроизвода или праха
24.41.40
Основни метали или сребро, позлаћени, необрађени или у облику полупроизвода
24.41.50
Основни метали, посребрени или платинирани, необрађени или у облику полупроизвода
24.42
Алуминијум
24.42.11
Алуминијум, сирови
24.42.12
Алуминијум-оксид (осим вештачког корунда)
24.42.21
Алуминијумски прах и љуспице
24.42.22
Алуминијумске шипке и профили
24.42.23
Алуминијумска жица
Републички завод за статистику
81
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
24.42.24
Алуминијумске плоче, лимови и траке дебљине > 0,2 mm
24.42.25
Алуминијумске фолије дебљине ≤ 0,2 mm
24.42.26
Алуминијумске цеви и прибор за цеви
24.43
Олово, цинк и калај
24.43.11
Олово, сирово
24.43.12
Цинк, сиров
24.43.13
Калај, сиров
24.43.21
Плоче, лимови, траке, фолије, прах и љуспице од олова
24.43.22
Прашина, прах и љуспице од цинка
24.43.23
Жице, шипке, профили, лимови, траке и фолије од цинка
24.43.24
Шипке, профили и жица од калаја
24.44
Бакар
24.44.11
Бакренац; цемент-бакаар
24.44.12
Бакар, нерафинисан; бакарне аноде за електролитичку рафинацију
24.44.13
Рафинисани бакар и бакарне легуре, необрађене; предлегуре бакра
24.44.21
Прах и љуспице од бакра
24.44.22
Шипке и профили од бакра
24.44.23
Жица од бакра
24.44.24
Плоче, лимови и траке од бакра, легираног, дебљине > 0,15 mm
24.44.25
Бакарне фолије, дебљине ≤ 0.15 mm
24.44.26
24.45
Цеви и прибор за цеви, од бакра
Остали обојени метали
24.45.11
Никл, сирови
24.45.12
Никл, необрађен
24.45.21
Прах и љуспице од никла
24.45.22
Жица, шипке и профили од никла и легура никла
24.45.23
Плоче, лимови, траке и фолије од никла
24.45.24
Цеви и прибор за цеви од никла
24.45.30
Остали обојени метали и производи од њих
24.5
Ливени метал
24.51
Ливено гвожђе
24.51.11
Ливени делови од темперованог гвожђа (темпер лив)
24.51.12
Ливени делови од сфероидног гвожђа (нодулирани лив)
24.51.13
Ливени делови од гвожђа (сиви лив)
24.51.20
Цеви и шупљи профили од ливеног гвожђа
24.51.30
Прибор за цеви, од ливеног гвожђа
24.52
24.52.10
24.52.30
24.53
24.53.10
24.54
24.54.10
Ливени челик
Ливени делови од челика
Прибор за цеви, од ливеног челика
Ливени лаки метали
Ливени делови од лаких метала
Остали ливени обојени метал
Ливени делови од осталих обојених метала
25
Метални производи, осим машина и уређаја
25.1
Металне конструкције
25.11
Металне конструкције и делови конструкција
25.11.10
82
Монтажне зграде од метала
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
25.11.21
Мостови и секције мостова од гвожђа или челика
25.11.22
Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челика
25.11.23
25.12
Остале металне конструкције и делови конструкција, елементи за скеле, оплату, јамско
подупирање и слично, од гвожђа, челика или алуминијума
Металниа врата и прозори
25.12.10
Врата, прозори, оквири за њих и прагови за врата, од метала
25.2
Котлови, радијатори за централно грејање и слични производи од метала
25.21
Котлови, радијатори за централно грејање
25.21.11
Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани, од гвожђа или челика
25.21.12
Котлови за централно грејање топлом водом
25.21.13
Делови за котлове за централно грејање топлом водом
25.29
25.29.11
25.29.12
Осталие металне цистерне, резервоари и контејнери
Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери (осим за компримоване или течне гасове)
од гвожђа, челика или алуминијума, капацитета > 300 л т, неопремљени механичким или
термичким уређајима
Контејнери за компримоване или течне гасовe, од метала
Парни котлов, осим котлова за централно грејање
25.3
Парни котлови, осим котлова за централно грејање
25.30
Парни котлови, осим котлова за централно грејање
25.30.11
Котлови за производњу водене и друге паре; котлови за прегрејану воду
25.30.12
Помоћни уређаји за котлове; кондензатори за енергетске јединице на водену или другу пару
25.30.13
Делови за парне котлове и помоћне уређаје за котлове
25.30.21
Нуклеарни реактори
25.30.22
Делови нуклеарних реактора
25.4
Оружје и муниција
25.40
Оружје и муниција
25.40.12
25.40.13
Револвери, пиштољи, невојно оружје и слично оружје
25.40.14
Патроне и друга муниција, пројектили и њихови делови; укључујући сачму и чепове за набоје
(искључујући војно ватрено оружје)
Делови и прибор за оружје
25.5
Ковани, пресовани, штанцовани и ваљани метал; металургија праха
25.50
Ковани, пресовани, штанцовани и ваљани метал; металургија праха
25.50.11
Kовање метала
25.50.12
Пресовање метала
25.50.13
Остало обликовање метала
25.50.20
Металургија праха
25.6
Обрађени и превучени метал и машински обрађен метал
25.61
Обрађени и превучени метал
25.61.11
Метал превучен металом
25.61.12
Метал превучен неметалом
25.61.21
Термички обрађен метал (осим превлачења)
25.61.22
25.62
Остале услуге површинске обраде метала
Машински обрађен метал
25.62.10
Савијени метални делови
25.62.20
Остале услуге општих машинских радова
25.7
25.71
Сечива, браве, окови и алати
Сечива
25.71.11
Ножеви (осим за машине), маказе и сечива за њих
25.71.12
Апарати за бријање (неелектрични), бријачи и сечива за бријање, укључујући сечива у траци
Републички завод за статистику
83
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
25.71.13
Остали ножарски производи; сетови и прибор за маникир и педикир
25.71.14
Кашике, виљушке, кутлаче, лопатице за сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за
маслац, хватаљке за шећер и слични кухињски и стони прибор
Сабље, мачеви, бајонети, копље, слично оружје и делови за њих
25.71.15
25.72
Браве и окови
25.72.11
Катанци и браве за моторна возила и браве за намештај, од основних метала
25.72.12
Остале браве од основних метала
25.72.13
Затварачи и окови са затварачима који имају уграђене браве; делови
25.72.14
Шарке, точкићи и остали оков и прибор од основних метала, погодни за моторна возила,
врата, прозоре, намештај и слично
25.73
Алати
25.73.10
Ручни алат који се користи у пољопривреди, хортикултури и шумарству
25.73.20
Ручне тестере и листови за тестере свих врста
25.73.30
Остали ручни алат
25.73.40
Изменљиви алат за ручне алатке, са механичким погоном или не, или за машине-алатке
25.73.50
Калупи; калупнице за ливнице метала; моделне плоче; ливачки модели
25.73.60
Остали алат
25.9
Остали готови производи од метала
25.91
Челична бурад и слична амбалажа
25.91.11
25.91.12
25.92
Цистерне, резервоари и слична амбалажа за било које материјале (осим за гас), од гвожђа
или челика, запремине 50-300 l, не-опремљене механичким или термичким уређајима
Цистерне, каце, бачве (искључујући за гас), од гвожђа или челика, запремине < 50 l
Амбалажа од лаких метала
25.92.11
Лименке од гвожђа или челика, затворене лемљењем или пертловањем, запремине < 50 l
25.92.12
Бурад, добоши, лименке и слична амбалажа, од алуминијума, за све материјале (осим за
гас), запремине ≤ 300 l
Затварачи и запушачи са навојем, поклопци и пломбе од основних метала
25.92.13
25.93
25.93.11
25.93.12
25.93.13
25.93.14
25.93.15
Жичани производи, ланаци и опруге
Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од гвожђа или челика, електрично
неизоловани
Бодљикава жица од гвожђа или челика; упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и
слично, од бакра или алуминијума, електрично неизоловани
Тканине, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне или бакарне жице; решетке
добијене пресецањем и развлачењем лима или траке, од гвожђа, челика или бакра
Ексери, клинци, ексерчићи за писаће табле и слични артикли
25.93.16
Жице, шипке, цеви, плоче електроде и слични производи обложени или испуњени
топитељима
Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика; опруге од бакра
25.93.17
Ланци (осим зглобно-чланкастих ланаца) и њихови делови од гвожђа, челика или бакра
25.93.18
Игле за шивење, плетење и слични производи за ручни рад
25.94
Везни елеменати и вијчани машински производи
25.94.11
Производи са навојем за причвршћивање, од гвожђа или челика
25.94.12
Производи без навоја за причвршћивање, од гвожђа или челика
25.94.13
Производи без навоја за причвршћивање, од бакра
25.99
25.99.11
25.99.12
25.99.21
25.99.22
25.99.23
84
Остали метални производи
Судопере, лавабои, каде, остали санитарни предмети и њихови делови од гвожђа, челика,
бакра или алуминијума
Стони, кухињски и остали предмети за домаћинство и њихови делови од гвожђа, челика,
бакра или алуминијума
Сигурносне касе, сигурносна врата и преграци за трезоре, од основних метала
Ормари за архиве, ормари за картотеке, кутије за сортирање докумената, регали за папир,
итд., од основних метала
Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, слични канцеларијски
предмети и прошивене спајалице у траци, од основних метала
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
25.99.24
Производ/услуга
25.99.26
Статуете и остали украси, рамови за фотографије, слике, огледала и слично, од основних
метала
Затварачи, окови са затварачима, пређице, ринглице и слично, за одећу, обућу, торбе, путне
предмете и сличне готове производе; цевасти или рачвасти закивци; перле и шкољкице, од
основних метала
Пропелери и лопатице за бродове и чамце
25.99.29
Остали предмети од основних метала
25.99.25
26
Рачунари, електронски и оптички производи
26.1
Електронске компоненте и плоче
26.11
Електронске компоненте
26.11.11
Катодне цеви за ТВ пријемнике, цеви за ТВ камере; остале фотокатодне цеви
26.11.12
Микроталасне цеви и остале електронске цеви
26.11.21
Диоде; транзистори; тиристори, диак и триак елементи
26.11.22
26.11.30
Полупроводнички елементи; диоде за емитовање светлости; монтирани пијезоелектрични
кристали; њихови делови
Електронска интегрисана кола
26.11.40
Делови за електронске цеви и остале електронске компоненте
26.12
Штампане електронске плоче
26.12.10
Штампана електронска кола
26.12.20
Музичке, видео, мрежне и сличне картице за аутоматске процесне машине
26.12.30
Картице са уграђеним електронским интегрисаним колом ("паметне" картице)
26.2
Рачунари и периферна опрема
26.20
Рачунари и периферна опрема
26.20.11
26.20.12
Портабл машине за аутоматску обраду података, масе ≤ 10 kg, нпр. лаптоп, палмтоп и
слични компјутери
Продајни терминали, банкомати и сличне машине повезане на заједнички рачунар
26.20.13
Стони персонални рачунар (PC)
26.20.14
Дигиталне машине за аутоматску обраду података, испоручене као системи
26.20.15
26.20.16
Остале дигиталне машине за аутоматску обраду података, с једном или две од следећих
јединица у истом кућишту: меморијске јединице, улазне јединице, излазне јединице, или без
њих
Улазне и излазне јединице са или без меморијских јединица
26.20.17
Монитори и пројектори који се пре свега користе у системима за аутоматску обраду података
26.20.18
Машине које врше две или више функција штампања, копирања или телефакс преноса, које
се могу повезати са машином за аутоматску обраду података или са мрежом
Меморијске јединице
26.20.21
26.20.22
26.20.30
Полупроводничке подлоге, постојане полупроводничке меморије независне од електричне
енергије, неснимљене
Остале јединице за машине за аутоматску обраду података
26.20.40
Делови и прибор за машине за аутоматску обраду података и остале канцеларијске машине
26.3
Комуникациона опрема
26.30
Комуникациона опрема
26.30.11
Предајници за радиодифузију и телевизију, укључујући оне са уграђеним пријемником
26.30.12
Предајници за радиодифузију и телевизију, без оних са уграђеним пријемником
26.30.13
ТВ камере
26.30.21
Tелефонски апарати за жичане системе са безгајтанским ручним сетом
26.30.22
Tелефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже
26.30.23
Остали апарати за пренос или пријем гласа, слике или других података
26.30.30
Делови електричних телефонских или телеграфских апарата
26.30.40
Антене свих врста и њихови делови; делови за предајнике и пријемнике за радио-дифузију
или телевизију, телевизијске камере, итд.
Алармни апарати против провала и слични апарати
26.30.50
Републички завод за статистику
85
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
26.4
Електронски уређаји за широку потрошњу
26.40
Електронски уређаји за широку потрошњу
26.40.11
Радио-дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора енергије
26.40.12
26.40.31
Радио-дифузни пријемници који не могу да раде без спољног извора енергије, за моторна
возила
Телевизијски пријемници, са уграђеним радио-пријемником или апаратом за снимање и
репродукцију звука или слике или без њих
Грамофони, касетофони и остали апарати за репродукцију звука
26.40.32
Магнетофони и остали апарати за снимање звука
26.40.33
Видео-камере са рикордерима (камкодери)
26.40.34
26.40.41
Монитори и пројектори, који нису уграђени у телевизијски пријемник и који се начелно не
користе у системима за обраду података
Микрофони и стативи за њих
26.40.42
Звучници; слушалице и комбинације с микрофоном
26.40.20
26.40.43
Аудио-фреквентни електрични појачивачи; електрични комплети за појачавање звука
26.40.44
Остали пријемници за радио-телефонију и радио-телеграфију
26.40.51
Делови опреме за апарате за снимање и репродукцију звука или слике
26.40.52
Делови пријемника за радио-дифузију и предајника за радио-дифузију
26.40.60
Електронске видео-игре намењене за употребу са ТВ пријемником
26.5
Мерни, истраживачки и навигациони инструменати и апарати и сатови
26.51
Мерни, истраживачки и навигациони инструменати и апарати
26.51.11
Компаси; остали навигациони инструменти и апарати
26.51.12
26.51.20
Даљиномери, теодолити и тахиметри; остали геодетски, хидрографски, океанографски,
хидролошки, метеоролошки и геофизички инструменти и апарати
Радари, уређаји за радио-навигацију и уређаји за радио-даљинско управљање
26.51.31
Ваге чија осетљивост не прелази 5 cg (центиграма)
26.51.32
26.51.33
Столови и апарати за цртање и остали инструменти за цртање, обележавање или
математичко рачунање
Инструменти за мерење дужине, ручни
26.51.41
Инструменти и апарати за мерење или откривање јонизујућих зрачења
26.51.42
Осцилоскопи и осцилографи са катодним зрацима
26.51.43
Инструменти за мерење електричних величина, без уређаја за регистровање
26.51.44
Инструменти и апарати конструисани за телекомуникације
26.51.45
Остали инструменти и апарати за мерење електричних величина, на другом месту
непоменути
Термометри, пирометри, барометри, хидрометри, хигрометри и психометри
26.51.51
26.51.52
26.51.53
Инструменти за мерење или контролу протока или нивоа течности, притиска или осталих
променљивих величина течности или гасова
Инструменти и апарати за физичке или хемијске анализе, на другом месту непоменути
26.51.61
Микроскопи (осим оптичких) и дифракциони апарати
26.51.62
Машине и апарати за испитивање и тестирање механичких својстава материјала
26.51.63
Мерачи потрошње или производње гасова, течности или електрицитета
26.51.64
Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри; показивачи брзине и тахометри;
стробоскопи
Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или управљање, хидраулични или
пнеуматски
Остали инструменти, апарати и машине за мерење или контролу, на другом месту
непоменути
Термостати, маностати и остали инструменти и апарати за аутоматско регулисање или
контролу
Делови за радаре и уређаје за радио-навигацију
26.51.65
26.51.66
26.51.70
26.51.81
26.51.82
26.51.83
86
Делови и прибор за инструменте и апарате за мерење, контролу, испитивање и навигацију;
микротоми итд.
Делови и прибор за микроскопе (осим оптичких) и дифракционе апарате
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
26.51.84
Делови и прибор за бројила (електрична и проточна)
26.51.85
Делови и прибор за инструменте и апарате за аутоматску регулацију или контролу
26.51.86
Делови и прибор за компасе и остале навигационе инструменте и апарате
26.52
26.52.11
Сатови
26.52.12
Ручни, џепни и остали лични часовници са кутијом од племенитог метала или од метала
платираног племенитим металом
Остали ручни, џепни и слични часовници
26.52.13
Часовници за уградњу у инструмент табле и часовници сличног типа за возила
26.52.14
26.52.21
Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом за личне часовнике и остали
часовници
Механизми за личне часовнике, комплетни или састављени
26.52.22
Остали механизми за часовнике, комплетни и састављени
26.52.23
26.52.24
Комплетни механизми за личне часовнике, несастављени или делимично састављени;
некомплетни механизми за личне часовнике, састављени
Груби механизми за личне часовнике
26.52.25
Комплетни, некомплетни или груби механизми за часовнике, несастављени, остали
26.52.26
Кутије за часовнике и њихови делови
26.52.27
Остали делови часовника
26.52.28
26.6
Апарати за регистровање времена, сатни механизми за паркирање, временски прекидачи са
механизмом за часовнике или синхроним мотором
Опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапеутска опрема
26.60
Опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапеутска опрема
26.60.11
Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета или гама радиоактивне зраке
26.60.12
Електродијагностички апарати, намењени за употребу у медицинске сврхе
26.60.13
Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима, за медицинску, хируршку,
зубарску или ветеринарску употребу
Апарати за стимулацију рада срчаних мишића (пејсмејкери); апарати за побољшање слуха
26.60.14
26.7
Оптички инструменати и фотографска опрема
26.70
Оптички инструменати и фотографска опрема
26.70.11
26.70.13
Монтирана сочива објектива за фото - апарате, филмске камере, пројекторе или апарате за
фотографска повећавања или умањивања
Фотографски апарати за припремање штампарских плоча и цилиндара и слични апарати за
специјална снимања
Дигиталне камере и фотоапарати
26.70.14
Фотографски апарати за тренутну брзу фотографију и остали апарати
26.70.15
Филмске камере
26.70.16
Кинематографски пројектори; пројектори дијапозитива; остали пројектори слика
26.70.17
26.70.18
Фотографски флеш апарати; фотографски апарати за повећавање и умањивање;
негатоскопи, екрани за пројекције
Читачи микрофилмова, микрофишева и осталих микрооблика
26.70.19
Делови и прибор за фотографску опрему
26.70.21
26.8
Листови и плоче од поларизујућег материјала; сочива, призме, огледала и други оптички
елементи (осим оптички необрађених од стакла)
Двогледи, дурбини и остали оптички телескопи; остали астрономски инструменти; оптички
микроскопи
Телескопски нишани за оружје; ласери (осим ласерских диода); остали оптички уређаји и
инструменти, на другом месту непоменути
Делови и прибор за двогледе, дурбине и остале телескопе, остале астрономске инструменте
и оптичке микроскопе
Делови и прибор за ласере, телескопске нишане за оружје, перископе и остале оптичке
уређаје, апарате и инструменте
Магнетни и оптички носиоци записа
26.80
Магнетни и оптички носиоци записа
26.80.11
Магнетне траке, неснимљене, осим картица са уграђеном магнетном траком
26.70.12
26.70.22
26.70.23
26.70.24
26.70.25
Републички завод за статистику
87
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
26.80.12
Оптичке подлоге, неснимљене
26.80.13
Остали носиоци записа, укључујући матрице и мастере за производњу дискова
26.80.14
Картице са уграђеном магнетном траком
27
Електрична опрема
27.1
Електромотори, генератори и трансформатори, дистрибуција електричне енергије и контролни
апарати
Електромотори, генератори и трансформатори
27.11
27.11.10
Мотори и генератори једносмерне струје
27.11.21
Универзални мотори за наизменичну и једносмерну струју, снаге преко 37.5 kW
27.11.22
Мотори наизменичне струје, монофазни
27.11.23
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге до 750 W
27.11.24
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 0.75 kW до 75 kW
27.11.25
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 75 kW
27.11.26
Генератори за наизменичну струју (алтернатори)
27.11.31
27.11.41
Генераторски агрегати са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, на паљење
помоћу компресије
Генераторски агрегати са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, на паљење
помоћу свећице; остали генераторски агрегати; електрични ротациони конвертори
(претварачи)
Електрични трансформатори са течним диелектриком
27.11.42
Остали електрични трансформатори, снаге до 16 kVA
27.11.43
Остали електрични трансформатори, снаге преко 16 kVA
27.11.50
Баласти за сијалице са пражњењем; статички конвертори; остали индукциони калемови
27.11.61
Делови за електричне моторе и генераторе
27.11.62
Делови за електричне трансформаторе, индукционе и статичке конверторе
27.11.32
27.12
27.12.10
Опрема за дистрибуцију електричне енергије и опрема за управљање електричном енергијом
27.12.21
Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола, за напон
преко 1 kV
Осигурачи за напоне до 1 kV
27.12.22
Аутоматски прекидачи струјних кола, за напоне до 1 kV
27.12.23
Остали аутоматски прекидачи струјних кола, за напоне до 1 kV
27.12.24
Релеји за напоне до 1 kV
27.12.31
Пултови, столови, ормари и остале основе опремљене електричним апаратима за
укључивање, искључивање или заштиту струјних кола, за напоне до 1kV
Пултови, столови, ормари и остале основе опремљене електричним апаратима за
укључивање, искључивање или заштиту струјних кола, за напоне преко 1kV
Делови за опрему и уређаје за управљање електричном енергијом
27.12.32
27.12.40
27.2
Батерије и акумулатори
27.20
Батерије и акумулатори
27.20.11
Примарне ћелије и примарне батерије
27.20.12
Делови примарних ћелија и примарних батерија
27.20.21
Оловни акумулатори за покретање клипних мотора
27.20.22
Оловни акумулатори (осим за покретање клипних мотора)
27.20.23
Никл-кадмијумски, никл-метално-хидридни, литијум-јонски, литијум-полимерни, никлгвоздени и остали електрични акумулатори
Делови за електричне акумулаторе, укључујући сепараторе
27.20.24
27.3
Жице и електроинсталацијски материјали
27.31
Каблови од оптичких влакана
27.31.11
Каблови од оптичких, појединачно обложених влакана
27.31.12
Оптичка влакна и снопови оптичких влакана (осим појединачно обложених оптичких влакана)
88
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
27.32
Производ/услуга
Остали електронски и електрични проводници и каблови
27.32.11
Изолована жица за намотаје
27.32.12
Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници
27.32.13
Остали електрични проводници за напон до 1000 V
27.32.14
Остали електрични проводници за напон преко 1 000 V
27.33
Опрема за повезивање жица и каблова
27.33.11
Прекидачи за напон до 1kV
27.33.12
Грла за сијалице, за напон до 1kV
27.33.13
Утикачи, утичнице и остала опрема за опремање електричних кола
27.33.14
Електрични инсталациони канали од пластичне масе
27.4
Опрема за осветљење
27.40
Опрема за осветљење
27.40.11
Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама
27.40.12
Волфрам-халогене сијалице (осим ултраљубичастих и инфрацрвених)
27.40.13
Сијалице са жарном нити, снаге до 200 W, за напон преко 100 V
27.40.14
Остале сијалице са жарном нити
27.40.15
Сијалице са пражњењем; ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице
27.40.21
27.40.22
Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије (батерије, акумулатори или
динаме)
Електричне стоне и стојеће лампе
27.40.23
Неелектричне лампе и светлећа тела
27.40.24
Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и сл. (укључујући саобраћајне знаке)
27.40.25
Лустери и остала зидна и плафонска тела за осветљавање
27.40.31
Фотографске блиц-сијалице, блиц-коцке и сл.
27.40.32
Сијалице за украшавање новогодишњих јелки
27.40.33
Рефлектори
27.40.39
Остале електричне лампе и светлећа тела
27.40.41
Делови за електричне сијалице са влакнима и пражњењем
27.40.42
Делови за електричне лампе и остала светлећа тела
27.5
Апарати за домаћинство
27.51
Електрични апарати за домаћинство
27.51.11
Уређаји за хлађење и замрзавање, за домаћинство
27.51.12
Машине за прање посуђа, за домаћинство
27.51.13
Машине за прање и сушење рубља, за домаћинство
27.51.14
Електрични покривачи
27.51.15
Вентилатори и одстрањивачи мириса, за домаћинство
27.51.21
Електромеханички уређаји за домаћинство, са уграђеним електромотором
27.51.22
Апарати за бријање и шишање, са уграђеним електромотором
27.51.23
Електротермички апарати за уређивање косе и сушење руку; електричне пегле
27.51.24
Остали електротермички апарати
27.51.25
Електрични проточни, потапајући и акумулациони бојлери и грејачи воде
27.51.26
Електрични апарати за грејање простора и пода
27.51.27
Микроталасне пећнице
27.51.28
Остале пећнице, штедњаци, решои, роштиљи и ражњеви
27.51.29
Електрични грејни отпорници
27.51.30
Делови за електричне апарате за домаћинство
Републички завод за статистику
89
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
27.52
Производ/услуга
Неелектрични апарати за домаћинство
27.52.11
Опрема за кување и грејачи тањира, од гвожђа, челика или бакра, неелектрични
27.52.12
Остали апарати за домаћинство, на гасна, течна и чврста горива
27.52.13
Неелектрични грејачи ваздуха или дистрибутери топлог ваздуха, на другом месту
непоменути, од гвожђа или челика
Неелектрични проточни и акумулациони бојлери
27.52.14
27.9
Делови за пећи, апарате за кување, грејаче тањира и сличне неелектричне апарате за
домаћинство
Остала електрична опрема
27.90
Остала електрична опрема
27.52.20
27.90.11
Електричне машине и апарати који имају специфичну функцију
27.90.12
27.90.32
Електрични изолатори, изолациони делови за машине и апарате, цеви за електричне
проводнике
Угљене електроде и остали производи од графита или других облика угљеника, за
електричне сврхе
Индикаторски панели са светлећом кристалном опремом или светлећим емитујућим
диодама; електрични звучни и визуелни сигнални апарати
Електричне машине и апарати за лемљење и заваривање, површинско каљење и топло
прскање метала и синтерованих карбида метала
Делови за машине и апарате
27.90.33
Делови за осталу електричну опрему, машине и апарате
27.90.40
Остала електрична опрема
27.90.51
27.90.52
Непроменљиви кондензатори за струјна кола фреквенције 50/60 Hz, реактивне снаге преко
0,5 kVA
Остали непроменљиви кондензатори
27.90.53
Променљиви или прилагодљиви (унапред подешени) кондензатори
27.90.60
Електрични отпорници (осим грејних отпорника)
27.90.70
27.90.81
Електрична сигнална и контролна опрема за путеве, железницу, пристаништа, паркиралишта
и аеродроме
Делови за електричне кондензаторе
27.90.82
Делови електричних отпорника, реостата и потенциометра
27.90.13
27.90.20
27.90.31
28
Машине и опрема, на другом месту непоменута
28.1
Машине опште намене
28.11
Мотори и турбине, осим мотора за летелице и моторна возила
28.11.11
Ванбродски мотори за погон пловила
28.11.12
Остали погонски мотори на паљење помоћу свећица, за покретање пловних објеката
28.11.13
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
28.11.21
Турбине на водену и другу пару
28.11.22
Хидрауличне турбине и водна кола
28.11.23
Гасне турбине (осим турбомлазних и турбопропелерских)
28.11.24
Генераторски агрегати на ветар
28.11.31
Делови турбина на водену пару и водних кола, укључујући регулаторе
28.11.32
Делови хидрауличних турбина и водних кола, укључујући регулаторе
28.11.33
Делови гасних турбина (осим турбомлазних и турбопропелерских)
28.11.41
Делови за бензинске клипне моторе за возила
28.11.42
Делови за дизел клипне моторе за возила
28.12
Хидраулични погонски уређаји
28.12.11
Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори са линеарним кретањем (цилиндри)
28.12.12
Ротациони хидраулични и пнеуматски мотори
28.12.13
Хидрауличне пумпе
28.12.14
Хидраулични и пнеуматски вентили
28.12.15
Хидраулични прибор
90
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
28.12.16
28.12.20
28.13
Производ/услуга
Хидраулични системи
Делови за хидрауличне и пнеуматске машине и опрему са линеарним и ротационим
кретањем
Остале пумпе и компресори
28.13.11
Пумпе за горива, мазива, расхладне медијуме и густе масе
28.13.12
Остале пумпе за потискивање течности са наизменичним кретањем
28.13.13
Остале пумпе за потискивање течности са ротационим кретањем
28.13.14
Остале центрифугалне пумпе за течности; остале пумпе
28.13.21
Вакуум пумпе
28.13.22
Ваздушне пумпе на ручни или ножни погон
28.13.23
Компресори за расхладне уређаје
28.13.24
Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице
28.13.25
Турбокомпресори
28.13.26
Компресори са наизменичним кретањем
28.13.27
Компресори са ротационим кретањем, једностепени или вишестепени
28.13.28
Остали компресори
28.13.31
Делови за пумпе и делови за елеваторе течности
28.13.32
Делови за ваздушне и вакуум пумпе, ваздушне и гасне компресоре и вентилаторе
28.14
Осталие славине и вентили
28.14.11
Вентили за регулацију притиска, контролни, неповратни и сигурносни вентили
28.14.12
Славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее, котлиће и сличну санитарну опрему;
вентили за радијаторе за централно грејање
Славине и вентили за регулацију процеса и остали вентили
28.14.13
28.14.20
28.15
Делови за славине, вентиле и сличне уређаје
Лежајеви, зупчаници, зупчасти погонски елеменати
28.15.10
Куглични и котрљајни лежајеви
28.15.21
Зглобно-чланкасти ланци од гвожђа или челика
28.15.22
Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста) и криваје
28.15.23
Кућишта за лежајеве и клизни лежајеви
28.15.24
Зупчасти и фрикциони преносници, мењачке кутије и остали мењачи брзина
28.15.25
Замајци и каишници, укључујући блокове
28.15.26
Укључно-искључне спојнице
28.15.31
Куглице, иглице и ваљци; делови кугличних и котрљајних лежајева
28.15.32
Делови чланкастих ланаца, од гвожђа или челика
28.15.39
Делови за клизне лежајеве и погонске механизме
28.2
Остале машине опште намене
28.21
28.21.11
28.21.12
28.21.13
28.21.14
28.22
Индустријске пећи и горионици
Горионици за ложишта; механички уређаји за ложење; решетке, одстрањивачи пепела и
слични механички уређаји
Индустријске и лабораторијске пећи и ложишта, укључујући пећи за спаљивање,
неелектричне (осим пекарских пећи)
Индустријске и лабораторијске пећи и ложишта, електричне; индукционо или диелектрично
загревана опрема
Делови за горионике и пећи
Опрема за подизање и преношење
28.22.11
Дизалице, котураче и чекрци
28.22.12
Витла специјално конструисана за рад испод земље и остала витла; вретенасте дизалице
28.22.13
Дизалице за велики терет, с малом висином дизања; дизалице за подизање возила
28.22.14
Бродске дизалице, покретне дизалице рамне конструкције, дизалице са краком и кабл
дизалице, претоварни мостови, порталне дизалице и аутокаре опремљене дизалицом
Републички завод за статистику
91
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
28.22.15
28.22.16
28.22.17
Производ/услуга
Виљушкари и остале аутокаре са уређајима за манипулацију и дизање; вучна возила која се
користе на перонима железничких станица
Лифтови, скипови, покретне степенице и стазе
28.22.18
Пнеуматски и остали елеватори и транспортери који раде без прекида, за робу или
материјал
Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар
28.22.19
Делови за уређаје за дизање и преношење
28.22.20
28.23
Транспортне посуде, лопате, грабилице и хватачи, кранови и покретне конструкције за
булдожере, поравнаваче, багере и разгртаче снега
Канцеларијске машине и опрема, осим рачунара и рачунарске опреме
28.23.11
Писаће машине и машине за обраду текста
28.23.12
28.23.22
Електронски калкулатори и снимачи података џепне величине, машине за репродукцију и
машине са екраном и са рачунским функцијама
Књиговодствене машине, благајне, франкирне машине, машине за издавање карата и
сличне машине са уграђеним уређајем за рачунање
Фотокопир-апарати са уграђеним оптичким системом апарати за контактно копирање и
апарати за термичко копирање
Машине за офсет штампу, на папиру у табацима, канцеларијског типа
28.23.23
Остале машине канцеларијског типа
28.23.24
Делови и прибор за писаће машине и машине за рачунање
28.23.25
Делови и прибор за остале канцеларијске машине
28.23.13
28.23.21
28.23.26
28.24
Делови и прибор за офсет штампаче
Ручни погонски апарати са механизмима
28.24.11
Електромеханички ручни алат
28.24.12
Остали преносни ручни алат
28.24.21
Делови за ланчане тестере и остали ручни алат са уграђеним мотором (искључујући за
пнеуматски алат)
Делови за пнеуматски ручни алат
28.24.22
28.25
28.25.11
Расхладна и вентилациона опрема, осим за домаћинство
Измењивачи топлоте и уређаји за претварање гасова у течност
28.25.12
Уређаји за климатизацију
28.25.13
Опрема за хлађење и замрзавање; топлотне пумпе (осим за домаћинство)
28.25.14
Уређаји за филтрирање и пречишћавање ваздуха
28.25.20
Вентилатори, осим стоних, подних, зидних, прозорских, плафонских и кровних вентилатора
28.25.30
Делови за уређаје за хлађење и замрзавање; делови за топлотне пумпе
28.29
28.29.11
Остале машине и апарати опште намене
28.29.12
Генератори за генераторски или водени гас; генератори за ацетилен и сл.; уређаји за
дестилацију и ректификацију
Уређаји за филтрирање и пречишћавање течности
28.29.13
Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе са унутрашњим сагоревањем
28.29.21
Машине за прање, пуњење, паковање или затварање боца и других посуда
28.29.22
Апарати за гашење пожара, за избацивање паре или песка, и за распршивање (осим за
пољопривреду)
Заптивачи и сл. спојнице од метала
28.29.23
28.29.32
Индустријске ваге за континуирано мерење робе на конвејерима; ваге за мерење константне
масе и ваге за испуштање унапред одређене масе у вреће или остале посуде
Кућне ваге, укључујући ваге за мерење тежине беба; ваге за домаћинство
28.29.39
Остале ваге и машине за мерење тежине
28.29.41
Центрифуге (осим сепаратора павлаке и машина за центрифугално сушење рубља)
28.29.42
Каландери и остале машине за ваљање (осим за метал или стакло)
28.29.43
Аутомати за продају робе
28.29.31
28.29.50
Машине за прање посуђа (које се користе у индустрији)
28.29.60
Машине за обраду материјала променом температуре
92
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
28.29.70
Неелектричне машине за заваривање или лемљење и делови за њих
28.29.81
Делови за генератор гаса
28.29.82
28.29.83
Делови за центрифуге, делови за апарате и уређаје за филтрирање и пречишћавање
течности и гаса
Делови за каландере, направе за распрашивање и делови за ваге
28.29.84
Остали делови за машине без електричних прикључака
28.29.85
Делови за индустријске машине за прање посуђа и машине за чишћење, пуњење, затварање
и паковање
Делови за машине и апарате за лемљење и заваривање
28.29.86
28.3
Машине за пољопривреду и шумарство
28.30
Машине за пољопривреду и шумарство
28.30.10
Једноосовински трактори (мотокултиватори)
28.30.21
28.30.23
Трактори за пољопривреду и шумарство, снаге мотора до 37 кW (искључујући
једноосовинске тракторе)
Трактори за пољопривреду и шумарство, снаге мотора преко 37 кW али до 59 кW
(искључујући једноосовинске тракторе)
Трактори снаге преко 59 кW
28.30.31
Плугови
28.30.32
Дрљаче, култиватори, плевилице и копачице
28.30.33
Машине за сејање, сађење и расађивање
28.30.34
Растурачи ђубрива
28.30.39
Остале машине за пољопривреду и шумарство; ваљци за травњаке и спортске терене
28.30.40
Косилице за траву, за паркове, голф-игралишта или спортске терене
28.30.51
Косилице, остале (укључујући и оне које се монтирају на трактор)
28.30.52
Машине за сено
28.30.53
Пресе и машине за балирање
28.30.54
Машине за вађење и прикупљање коренастих и кртоластих плодова
28.30.59
Остале машине за убирање пољопривредних производа и машине за одвајање зрна од
биљке
Машине за избацивање, дисперзију или распршивање течности или праха, који се користе у
пољопривреди
Самоутоварне и самоистоварне приколице за пољопривреду
28.30.22
28.30.60
28.30.70
28.30.81
28.30.82
Машине за чишћење, сортирање и градирање јаја, воћа и осталих пољопривредних
производа
Машине за мужу
28.30.83
Машине за припрему хране за животиње
28.30.84
Инкубатори и топле батерије за живину
28.30.85
Машине за живинарство
28.30.86
Остале машине за пољопривреду, шумарство, хортикултуру и пчеларство
28.30.91
Делови машина за бербу, жетву, вршидбу, кошење и сл.
28.30.92
28.30.93
Делови машина за пољопривреду, баштованство и шумарство, за припрему и култивацију
земље
Делови машина за пољопривреду, шумарство, живинарство и пчеларство
28.30.94
Делови машина и апарата за мужу и млекарство
28.4
Машине за обраду метала и остале алатне машине
28.41
Машине за обраду метала
28.41.11
28.41.21
Алатне машине за обраду свих врста материјала (скидањем материјала ласером,
ултразвуком, електроерозијом и сл.)
Центри за машинску обраду, машине са самосталним обрадним јединицама и трансфер
машине с више операција, за обраду метала
Стругови за обраду метала
28.41.22
Обрадне машине за бушење, проширивање или глодање метала
28.41.12
Републички завод за статистику
93
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
28.41.23
Производ/услуга
28.41.24
Алатне машине за чишћење, оштрење, брушење, хоновање, провлачење и другу завршну
обраду метала
Машине за сечење, рендисање, просецање и друго сечење метала
28.41.31
Машине за савијање, обраду рубова или исправљање метала
28.41.32
Машине за просецање и исецање метала
28.41.33
Машине и пресе за ковање, ковање у калупу; хидрауличне пресе и чекићи за обраду метала
28.41.34
Остале машине за обраду метала, синтерованих металних карбида или кермета, без
скидања материјала
Делови и прибор за алатне машине за обраду метала
28.41.40
28.49
28.49.11
Остале алатне машине
28.49.21
Алатне машине за обраду камена, керамике, бетона и сличних минералних материја или за
хладну обраду стакла
Алатне машине за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме и пластике или сличних тврдих
материјала; пресе за израду плоча од дрвета; направе за електропревлачење метала
Држачи алата и самоотварајуће главе за навоје код алатних машина
28.49.22
Држачи радних предмета код алатних машина
28.49.23
Разделне главе и остали специјални додатни уређаји код алатних машина
28.49.24
Делови и прибор за алатне машине за обраду дрвета, плуте, камена, тврде гуме и сличних
тврдих материјала
Остале машине за посебне намене
28.49.12
28.9
28.91
Машине за металургију
28.91.11
Конвертори, лонци за ливење, калупи за инготе, металуршке машине; линије за ваљање
28.91.12
Делови за металуршке машине, ливнице метала и делови ваљака за ваљање метала
28.92
Машине за руднике, каменоломе и грађевинарство
28.92.11
Елеватори и транспортери који раде континуирано, за радове под земљом
28.92.12
Машине за ископавање угља или камена и машине за бушење тунела
28.92.21
Самоходни булдожери и англожери
28.92.22
Самоходни гредери и равњачи
28.92.23
Самоходни скрепери
28.92.24
Самоходне машине за набијање и друмски ваљци
28.92.25
Самоходни утоваривачи с предњом кашиком
28.92.26
Самоходни багери с могућношћу обрта за 360º
28.92.27
28.92.28
Остале самоходне машине утоваривачи, ескаватори и друге самоходне машине за копање
руда
Раоници за булдожере и англдозере
28.92.29
Самоистоварна моторна возила (дампери) за превоз робе, за употребу ван путне мреже
28.92.30
Остале машине и направе за копање
28.92.40
28.92.50
Машине за сортирање, дробљење, мешање и слично третирање, камења, руда и других
минералних материја
Трактори гусеничари
28.92.61
Делови машина за бушење и ископавање; делови за дизалице
28.92.62
28.93
Делови машина за сортирање, просејавање, сепарацију, мешање и слично, земље, камена,
руда и других минералних материја
Машине за индустрију хране, пића и дувана
28.93.11
Центрифугални сепаратори за павлаку
28.93.12
Машине за млекарство
28.93.13
Машине и направе за млевење или прераду жита и сушеног поврћа
28.93.14
Машине и направе за производњу вина, воћних сокова и сличних пића
28.93.15
Неелектричне пекарске пећи; опрема за кување или загревање (осим за домаћинство)
28.93.16
Сушаре за пољопривредне производе
28.93.17
Остале машине и апарати за индустријску припрему или производњу хране и пића,
укључујући масти и уља
94
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
28.93.19
Машине и уређаји за припрему или прераду дувана
28.93.20
Машине за чишћење или сортирање зрневља или сувог поврћа
28.93.31
Делови за пресе и остале машине, уређаје и апарате за производњу вина, јабуковаче,
воћних сокова и сл.напитака и пића
Делови за машине за индустријско припремање хране и пића
28.93.32
28.93.33
28.93.34
28.94
28.94.11
Делови за машине за припрему и прераду дувана
Делови за машине за чишћење, сортирање и градирање семена, зрневља или сувог
махунастог поврћа
Машине за индустрију текстила, одеће и коже
28.94.12
Машине за екструдирање, извлачење, текстурирање и сечење вештачких или синтетичких
текстилних материјала; машине за припремање текстилних влакана
Текстилне предилице; машине за дублирање, кончање, намотавање и премотавање предива
28.94.13
Машине за ткање
28.94.14
Машине за плетење и прошивно-плетачке машине
28.94.15
Помоћне машине и направе за обраду и штампање текстила
28.94.21
Машине и направе за дораду предива и тканина
28.94.22
Машине за прање и сушење капацитета преко10 kg веша; машине за хемијско чишћење
28.94.23
Центрифугалне машине за сушење веша
28.94.24
Машине за шивење, за индустрију (осим машина за прошивање књига)
28.94.30
Машине за припремање, штављење и обраду коже, обуће и кожних предмета
28.94.40
Шиваће машине за домаћинство
28.94.51
Делови и прибор за предилице и ткачке машине
28.94.52
Делови и прибор за остале машине за индустрију текстила, одеће и обраду коже
28.95
28.95.11
28.95.12
28.96
28.96.10
28.96.20
28.99
Машине за индустрију папира и картона
Машине за производњу папира и картона
Делови и прибор за машине за производњу папира и картона
Машине за израду пластике и гуме
Машине за обликовање гуме или пластичне масе и производа од тих материјала
Делови за машине за обраду гуме или пластичних маса (осим делова за остале калупе)
Машине за остале специјалне намене
28.99.11
Књиговезачке машине, укључујући машине за прошивање
28.99.12
Машине, апарати и уређаји за израду слова, припрему и израду клишеа, плоча, цилиндара и
осталих штампарских форми
Машине за офсет штампу (осим канцеларијских)
28.99.13
28.99.14
Остале штампарске машине (осим канцеларијских); остали копир или факсимил апарати
28.99.20
28.99.31
Машине и апарати за израду полупроводника и полупроводничких апарата, електронских
интегрисаних кола и дисплеја
Сушаре за дрво, папир, картон и остале материјале (осим за домаћинство)
28.99.32
Вртешке, љуљашке, стрељане и остали вашарски објекти за забаву
28.99.39
Остале машине и механички уређаји, на другом месту непоменути
28.99.40
Делови за штампарске и књиговезачке машине
28.99.51
Делови за машине за израду полупроводника и полупроводничких апарата и електронских
интегралних кола
Делови за машине са посебним функцијама
28.99.52
29
Моторниа возила, приколице и полуприколице
29.1
Моторниа возила
29.10
Моторниа возила
29.10.11
29.10.12
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица, за погон возила,
запремине цилиндра ≤ 1 000 cm²
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица, за погон возила,
запремине цилиндра > 1 000 cm³
Републички завод за статистику
95
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
29.10.13
Производ/услуга
29.10.24
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије, за погон
друмских возила
Возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица, са
запремином цилиндра ≤ 1 500 cm³, нова
Путничка возила са клипним мотором на паљење помоћу свећица, запремине цилиндра
> 1500 cm³, нова
Путничка возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
компресије (дизел или полудизел), нова
Остали путнички аутомобили за превоз особа
29.10.30
Моторна возила за превоз ≥ 10 особа
29.10.41
Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), нова
Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу свећица; остала теретна возила, нова
Друмски тегљачи (шлепери)
29.10.21
29.10.22
29.10.23
29.10.42
29.10.43
29.10.44
29.10.51
29.10.52
29.10.59
Шасије са уграђеним мотором за тракторе, моторне аутомобиле и остала моторна возила
намењена углавном за превоз особа, теренска возила и возила за специјалне сврхе
Дизалична возила
Моторна возила конструисана за вожњу по снегу и специјална возила за превоз лица на
теренима за голф
Остала моторна возила за специјалне сврхе, на другом месту непоменута
29.2
Каросерије за моторна возила, приколице и полуприколице
29.20
Каросерије за моторна возила, приколице и полуприколице
29.20.10
Каросерије за моторна возила
29.20.21
Контејнери специјално конструисани за један или више начина транспорта
29.20.22
Приколице или полуприколице за становање или камповање
29.20.23
Остале приколице и полуприколице за превоз робе
29.20.30
Делови за приколице и полуприколице и за остала несамоходна возила
29.20.4
Рекострукције, конверзије, подешавања и друге модификације моторних возила
29.20.5
Опремање каравана
29.3
Делови и прибор за моторна возила
29.31
Електрична и електронска опрема за моторна возила
29.31.10
29.31.21
29.31.22
29.31.23
29.31.30
29.32
29.32.10
Сетови проводника за паљење и остали сетови проводника за возила, ваздухоплове или
пловила
Свећице за паљење; магнети за паљење; динамо магнети; магнети замајци; разводници;
калемови за паљење
Електропокретачи и машине двоструке намене; остали генератори и остала опрема
Електрична опрема за осветљавање, визуелну и звучну сигнализацију, брисачи ветробрана,
уређаји за одмрзавање, за возила и мотоцикле
Делови за електричну опрему и сигнализацију за возила и мотоцикле
Остали делови и додатна опрема за моторна возила
Седишта за моторна возила
29.32.20
Сигурносни појасеви, ваздушни јастуци и делови и прибор за каросерије
29.32.30
Остали делови и прибор за моторна возила
30
Осталиа саобраћајна средства
30.1
Бродови и чамци
30.11
Бродови и пловни објекти
30.11.21
Бродови за крстарење, излетнички и остали путнички бродови за пловидбу морем, трајекти
30.11.22
Танкери за превоз сирове нафте и деривата нафте, хемикалија, гаса и сл.
30.11.23
Бродови-хладњаче (осим танкера)
30.11.24
Бродови за превоз сувог осетљивог терета
30.11.31
Рибарски бродови и бродови-фабрике за прераду рибе
30.11.32
Бродови тегљачи и вучни бродови-реморкери
96
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
30.11.33
Пловећи багери; остали бродови који не превозе терет
30.11.40
Приобални бродови и приобална инфраструктура
30.11.50
Остале пловеће конструкције (укључујући сплавове, резервоаре, кесоне, платформе за
искрцавање, бове и светионике)
Преуређење и реконструкција бродова, пловећих платформи и конструкција
30.11.91
30.11.92
30.12
Сервисирање бродова, пловећих платформи и конструкција
Чамаци за спорт и разоноду
30.12.11
Једрилице за разоноду, са помоћним мотором или без њега
30.12.12
Чамци на надувавање, за разоноду или спорт
30.12.19
30.2
Моторни чамци и остала пловна средства за разоноду или спорт, на другом месту
непоменута
Локомотиве и шинска возила
30.20
Локомотиве и шинска возила
30.20.11
Железничке локомотиве напајане из електричне мреже
30.20.12
Дизел-електричне локомотиве
30.20.13
Остале железничке локомотиве; локомотивски тендери
30.20.20
Самоходни железнички и трамвајски путнички и теретни вагони
30.20.31
Железничка или трамвајска возила за одржавање или сервисирање
30.20.32
Железнички или трамвајски вагони, несамоходни (путнички, пртљажни, поштански и остали
вагони за специјалне сврхе)
Железнички или трамвајски теретни вагони, несамоходни
30.20.33
30.20.40
30.20.91
Делови за шинска возила и локомотиве; механичка опрема за сигурност, контролу
саобраћаја и управљање саобраћајем
Реконструкција железничких и трамвајских локомотива и шинских возила
30.3
Ваздушне и свемирске летелице и одговарајућа опрема
30.30
Ваздушне и свемирске летелице и одговарајућа опрема
30.30.11
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, за цивилне ваздухоплове
30.30.12
Турбомлазни и турбопропелерски мотори
30.30.13
Реактивни мотори (осим турбомлазних)
30.30.14
Земaљски тренажери летења и делови за њих, за цивилну употребу
30.30.15
30.30.16
Делови за клипне моторе са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица, за
цивилне ваздухоплове
Делови за турбомлазне и турбопропелерске моторе, за цивилне ваздухоплове
30.30.20
Балони, дирижабли и остали ваздухоплови без сопственог погона
30.30.31
Хеликоптери
30.30.32
Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе ≤ 2000 kg, за цивилну употребу
30.30.33
30.30.34
Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе > 2000 kg, али ≤ 15 000 kg, за цивилну
употребу
Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе > 15 000 kg, за цивилну употребу
30.30.40
Космичке летелице, сателити и опрема за лансирање летелица
30.30.50
Остали делови за авионе и космичке летелице
30.30.60
Реконструкције мотора за ваздухоплове и авионе
30.9
Остала транспортна средства
30.91
Мотоцикли
30.91.11
Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором, запремине цилиндра ≤ 50 cm³
30.91.12
Мотоцикли с клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндра > 50 cm³
30.91.13
Бочне приколице; остали мотоцикли
30.91.20
Делови и опрема за мотоцикле и бочне приколице
30.91.31
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица, за мотоцикле, са
запремином цилиндра ≤ 1 000 cm³
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица, за мотоцикле, са
запремином цилиндра > 1 000 cm³
30.91.32
Републички завод за статистику
97
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
30.92
Производ/услуга
Бицикли и инвалидска колица
30.92.10
Бицикли и слична возила без моторног погона
30.92.20
Колица за инвалиде (осим делова и опреме)
30.92.30
Делови и опрема за бицикле, слична возила без моторног погона и инвалидска колица
30.92.40
Дечија колица и делови за њих
30.99
30.99.10
Остала транспортна опрема
Остала возила за превоз, на другом месту непоменута
31
Намештај
31.0
Намештај
31.00
Седишта и делови за седишта; делови намештаја
31.00.1
Седишта и делови за седишта
31.00.11
Столице и седишта са претежно металним оквиром
31.00.12
Столице и седишта са претежно дрвеним оквиром
31.00.13
Остала седишта, на другом месту непоменута
31.00.14
Делови седишта
31.00.20
Делови намештаја (осим столица и седишта)
31.01
Намештај за пословне и продајне просторе
31.01.11
Канцеларијски метални намештај
31.01.12
Канцеларијски дрвени намештај
31.01.13
Дрвени намештај за продавнице
31.02
31.02.10
31.03
Кухињски намештај
Кухињски намештај
Мадраци
31.03.11
Носачи мадраца
31.03.12
Мадраци (осим носача мадраца)
31.09
Остали намештај
31.09.11
Остали метални намештај
31.09.12
Дрвени намештај за спаваће собе, трпезарије и дневне собе
31.09.13
Остали дрвени намештај
31.09.14
Намештај од пластичних маса и осталих материјала (бамбус, трска, пруће)
32
Остали индустријски производи
32.1
Накит, бижутерија и слични производи
32.11
Метални новац
32.11.1
Метални новац
32.11.10
32.11.9
32.11.99
32.12
Метални новац
Метални новац, операције под уговором у производњи
Метални новац, операције под уговором у производњи
Накит и сродни предмети
32.12.11
Бисери, култивисани, драго или полудраго камење
32.12.12
Индустријски дијаманти, обрађени; прах и прашина од природног или синтетичког драгог или
полудрагог камења
Накит и делови накита; предмети златарства или кујунџијства и њихови делови
32.12.13
32.12.14
32.13
32.13.10
Остали предмети од племенитих метала; предмети од природних или култивисаних бисера,
драгог или полудрагог камења
Имитација накита и сродних производа
Имитација накита и слични предмети
32.2
Музички инструменати
32.20
Музички инструменати
98
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
32.20.11
Клавири и остали клавијатурни инструменти са жицама
32.20.12
Остали музички инструменти са жицама
32.20.13
32.20.14
Оргуље са цевима и диркама, хармонијуми и слични инструменти; хармонике и слични
музички инструменти; дувачки инструменти
Музички инструменти чији се звук електрично производи или се мора електрично појачавати
32.20.15
Остали музички инструменти
32.20.16
Метрономи, тонске виљушке и пиштаљке; механизми за музичке кутије; струне за музичке
инструменте
Делови и опрема за музичке инструменте
32.20.20
32.3
Спортска опрема
32.30
Спортска опрема
32.30.11
Скије и остала скијашка опрема за снег; клизаљке и котураљке и делови за њих
32.30.12
Скијашке ципеле
32.30.13
Скије за воду, даске за вожњу на таласима и остала опрема за спортове на води
32.30.14
Прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и атлетику
32.30.15
Остала спортска опрема, опрема за спортове на отвореном простору
32.30.16
Штапови и удице за риболов; остали прибор за риболов; опрема за лов и риболов
32.4
Игре и играчке
32.40
Игре и играчке
32.40.11
Лутке у облику људских бића
32.40.12
Играчке у облику животиња или нељудских бића
32.40.13
Делови и прибор за лутке у облику људских бића
32.40.20
Електрични возови и прибор за њих; комплети за састављање умањених модела
32.40.31
Дечије играчке са точковима, колица за лутке
32.40.32
Слагалице
32.40.39
Музички инструменти и музички апарати у облику играчака и играчке, на другом месту
непоменуте
Карте за играње
32.40.41
32.40.42
32.5
Опрема за куглане, билијар, стоне или друштвене игре, рулет и остале игре које се пуштају у
рад металним новцем (флипери, џек-пот и слично)
Медицински и стоматолошки инструменати и материјали
32.50
Медицински и стоматолошки инструменати и материјали
32.50.11
Инструменти и апарати за зубарство
32.50.12
Медицински, хируршки или лабораторијски стерилизатори
32.50.13
32.50.21
Шприцеви, игле, катетери, каниле и слично; офталматолошки и остали инструменти и
апарати, на другом месту непоменути
Терапеутски инструменти и апарати; помагала за дисање
32.50.22
Вештачки зглобови и остали вештачки делови тела; зубне протезе и мостови
32.50.23
32.50.41
Делови ортопедских справа и прибор за њих, вештачки делови тела и други апарати који се
носе или уграђују у тело да би надокнадила инвалидност
Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намештај; зубарске и сличне столице;
њихови делови
Контактна сочива; сочива за наочаре од свих материјала
32.50.42
Наочаре за сунце, заштитне и остале
32.50.43
Оквири за наочаре и сличне производе
32.50.44
Делови оквира за наочаре и сличних производа
32.50.30
32.50.50
Остали артикли за медицинске и хируршке намене
32.9
Метле, четке и остали премети
32.91
Метле и четке
32.91.11
Метле и четке за домаћинство
32.91.12
Четке за личну употребу; четкице за сликање и писање
Републички завод за статистику
99
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
32.91.19
32.99
Производ/услуга
Остале четке, улошци и ваљци за бојење и четке које су делови машина, на другом месту
непоменуте
Остали предмети
32.99.11
Заштитне кациге и покривке за главу, од гуме или пластике
32.99.12
Хемијске оловке, фломастери, маркери; патент-оловке
32.99.13
Наливпера и слична пера
32.99.14
Сетови производа за писање; улошци за хемијске оловке; њихови делови
32.99.15
32.99.16
32.99.21
Оловке и писаљке са мином затвореном у чврстом омотачу, мине за оловке, пастеле, угаљ
за цртање, креде за писање или цртање и кројачке креде
Таблице и табле за писање; датумари, жигови, нумератори и сл.; јастучићи за жигове, траке
за писаће машине
Кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање, бичеви, корбачи и слично
32.99.22
Делови за кишобране и сунцобране, штапове за ходање, бичеве и слично
32.99.23
Дугмад и патентни затварачи; дрикери и њихови делови
32.99.24
Дугмад за пресвлачење и остали делови дугмади; делови за патенте затвараче
32.99.30
Производи од људске или животињске длаке; слични производи од текстилних материјала
32.99.41
Упаљачи за цигарете и остали упаљачи; луле, муштикле и делови за њих
32.99.42
Пирофорне легуре и производи од запаљивих материјала; делови за упаљаче
32.99.43
Течна горива или гасовита горива која се употребљавају за пуњење или допуњавање
упаљача у судовима запремине ≤ 300 cm³
Производи за новогодишње празнике; празнични, карневалски и остали производи за забаву
32.99.51
32.99.52
32.99.54
Чешљеви, копче, укоснице, виклери и слични предмети за косу; прскалице мириса и сличне
тоалетне прскалице
Инструменти, апарати и модели намењени за демонстрирање (нпр. у образовне сврхе или за
изложбе)
Свеће, свећице и слично
32.99.55
Вештачко цвеће, лишће, плодови и њихови делови
32.99.59
Остали разноврсни производи, на другом месту непоменути
32.99.53
33
Поправка и монтажа машина и опреме
33.1
Поправка индустријских металних производа, машина и опреме
33.11
Поправка индустријских металних производа
33.11.12
Поправке и одржавање цистерни, резервоара и сличних контејнера од метала
33.11.13
Поправке и одржавање парних котлова и система металних цевовода у индустријским
постројењима
Поправке и одржавање котлова за централно грејање топлом водом, иностране производње
33.11.19
33.12
Поправка машина
33.12.11
Поправке и одржавање мотора и турбина (осим мотора за авионе и моторна возила)
33.12.12
Поправке и одржавање пумпи, копресора, славина и вентила
33.12.14
Поправке и одржавање горионика и индустријских пећи
33.12.15
Поправке и одржавање уређаја за дизање и транспорт
33.12.18
Поправке и одржавање уређаја за хлађење и вентилацију који се не користе у домаћинству
33.12.19
Поправке и одржавање осталих машина опште намене, на другом месту непоменутих
33.12.21
Поправке и одржавање машина за пољопривреду и шумарство
33.12.22
Поправке и одржавање алатних машина за обраду метала
33.12.23
Поправке и одржавање машина за металургију
33.12.24
Поправке и одржавање машина за рударство и грађевинарство
33.12.25
Поправке и одржавање машина за индустрију хране, пића и дувана
33.12.26
Поправке и одржавање машина за производњу текстила, одеће и коже
33.12.27
Поправке и одржавање машина за индустрију папира и картона
33.12.28
Поправке и одржавање машина за обраду гуме и пластике
33.12.29
Поправке и одржавање машина за остале специјалне намене
100
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
33.13
Производ/услуга
Поправка електронске и оптичке опреме
33.13.11
Поправке и одржавање инструмената за мерење, тестирање, навигацију и остале намене
33.13.12
поправке и одржавање медицинске и хируршке опреме и апарата
33.13.13
Поправке и одржавање професионалних фотографских, кинематографских и оптичких
инструмената
Поправке и одржавањe остале професионалне електронске опреме
33.13.19
33.14
33.14.11
33.14.19
33.15
33.15.10
33.16
33.16.10
33.17
33.17.11
33.19
33.19.10
Поправке електричне опреме
Поправке и одржавање електричних мотора, генератора, трансформатора и апарата за
развођење електричне струје и управљање
Поправке и одржавање остале електричне опреме
Поправка и одржавање бродова и чамаца
Поправка и одржавање бродова и чамаца
Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица
Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица
Поправка и одржавање остале транспортне опреме
Поправка и одржавање шинских возила
Поправка остале опреме
Поправка церада и опреме за камповање
33.2
Монтажа индустријских машина и опреме
33.20
Монтажа индустријских машина и опреме
33.20.11
Монтажа парних котлова и система металних цевовода у индустријским постројењима
33.20.21
Монтажа канцеларијских машина
33.20.29
Монтажа осталих машина и апарата опште намене
33.20.31
Монтажа машина за пољопривреду и шумарство
33.20.32
Монтажа алатних машина за обраду метала
33.20.33
Монтажа машина за металургију
33.20.34
Монтажа машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
33.20.35
Монтажа машина за индустрију хране, пића и дувана
33.20.36
Монтажа машина за производњу текстила, одеће и кожe
33.20.37
Монтажа машина за индустрију папира и картона
33.20.38
Монтажа индустријских машина за обраду пластике и гуме
33.20.39
Монтажа осталих машина за специјалне намене, на другом месту непоменутих
33.20.41
Монтажа медицинске и хируршке опреме и апарата
33.20.42
Монтажа професионалне електронске опреме
33.20.50
Монтажа електричне опреме
33.20.60
Пројектовање и монтирање индустријске процесне опреме и опреме за аутоматизована
производна постројења
Монтажа индустријских инструмената и апарата за мерење времена
33.20.70
D
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГАС, ПАРА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
35
Електрична енергија, гас, пара и климатизација
35.1
Електрична енергија, трансмисија и дистрибуција
35.11
Електрична енергија
35.11.10
Електрична енергија
35.2
Произведени гас; услуге дистрибуције гасовитих горива кроз гасоводе
35.21
Произведени гас
35.21.10
35,3
Гас из угља, водени гас, генераторски гас и слични гасови (осим нафтних гасова)
Услуге снабдевања паром и услуге климатизације
Републички завод за статистику
101
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
Е
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА
36
Природна вода; услуге пречишћавања и снабдевања водом
36.0
Природна вода; услуге пречишћавања и снабдевања водом
37
Услуге канализације; канализацијско блато
37.0
Услуге канализације; канализацијско блато
38
Услуге скупљања, обраде и одлагања отпада; рециклажа
38,1
Отпад; услуге скупљања отпада
38,2
Услуге обраде и одлагања отпада
38,3
Рециклажа; секундарне сировине
39
Помоћне услуге и остале услуге управљања отпадом
39.0
Помоћне услуге и остале услуге управљања отпадом
F
ГРАЂЕВИНАРСТВО
41
Зграде и грађевински радови на изградњи објеката
41.0
Зграде и грађевински радови на изградњи објеката
41.00
Зграде и грађевински радови на изградњи објеката
41.00.1
Стамбене зграде
41.00.10
41.00.2
41.00.20
Стамбене зграде
Нестамбене зграде
Нестамбене зграде
41.00.3
Грађевински радови на стамбеним зградама (изградња, доградња, адаптација и реконструкција)
41.00.30
Грађевински радови на стамбеним зградама (изградња, доградња, адаптација и
реконструкција)
Грађевински радови на нестамбеним објектима (изградња, доградње, адаптације и реконструкција)
41.00.4
41.00.40
42
Грађевински радови на нестамбеним објектима (изградња, доградње, адаптације и
реконструкција)
Нискоградња
42,1
Путеви и железничке пруге; изградња путева и железничких пруга
42,11
Путеви и аутопутеви; изградња путева и аутопутева
42.11.1
Аутопутеви, улице, пешачке стазе и аеродромске писте
42.11.10
Аутопутеви, улице, пешачке стазе и аеродромске писте
42.11.2
Изградња аутопутева, улица, пешачких стаза и аеродромских писта
42.11.20
Изградња аутопутева, улица, пешачких стаза и аеродромских писта
42,12
Железничке пруге и подземна железница; изградња железничких пруга и подземних железница
42.12.1
Железнице и подземне железнице
42.12.10
42.12.2
42.12.20
Железнице и подземне железнице
Изградња железница и подземних железница
Изградња железница и подземних железница
42,13
Мостови и тунели; изградња мостова и тунела
42.13.1
Мостови и тунели
42.13.10
42.13.2
42.13.20
Мостови и тунели
Изградња мостова и тунела
Изградња мостова и тунела
42,2
Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова
42,21
Изградња цевовода за течности и гасове
42.21.1
Изградња објеката снабдевајуће инфраструктуре за течности и гасове
42.21.11
Преносни цевни далеководи за течности и гасове
42.21.12
Локални дистрибутивни цевни водови за течности и гасове
102
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
42.21.13
42.21.2
Производ/услуга
Системи за наводњавање; изградња канала, аквадукта, водоводних и других станица за
пречишћавање, брана, устава и пумпних станица
Изградња преносних цевних далековода за течности и гасове
42.21.21
Изградња преносних цевовода
42.21.22
Изградња локалних дистрибутивних водовода и канализација, укључујући помоћне радове
42.21.23
Изградња система за наводњавање; канала, аквадукта, водоводне и друге станице за
пречишћавање, брана, устава и пумпних станица
Копање бунара и септичких система
42.21.24
42,22
Изградња објеката електричних и телекомуникационих водова
42.22.1
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
42.22.11
Преносни електроенергетски и телекомуникациони водови
42.22.12
Локални дистрибуциони електроенергетски и телекомуникациони водови
42.22.13
42.22.2
Енергетски објекти и опрема
Изградња електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре
42.22.21
Изградња преносних електроенергетских и телекомуникационих водова
42.22.22
Изградња локалних дистрибуционих електроенергетских и телекомуникационих водова
42.22.23
Изградња енергетских објеката и опреме
42,9
Остале грађевине нискоградње и грађевински радови на изградњи осталих грађевина нискоградње
42,91
Хидрообјекти и изградња објеката хидроградње
42.91.1
Пристаништа, водни путеви, бране и друге хидро-механичке структуре
42.91.10
Пристаништа, водни путеви, бране и друге хидро-механичке структуре
42.91.2
Изградња пристаништа, водних путева, брана и других хидро-механичких грађевина
42.91.20
Изградња пристаништа, водних путева, брана и других хидро-механичких грађевина
42,99
Остали објекти нискоградње и изградња осталих грађевина нискоградње
42.99.1
Остали објекти нискоградње
42.99.11
Рударски и индустријски објекти
42.99.12
Спортски и рекреациони објекти
42.99.19
42.99.2
42.99.21
Остали објекти на другом месту неразврстани
Изградња осталих објеката нискоградње
Изградња рударских и индустријских објеката
42.99.22
Изградња стадиона и спортских терена на отвореном
42.99.29
Изградња објеката нискоградње на другом месту неразврстаних
43
Специјализовани грађевински радови
43,1
Радови на рушењу грађевина и припремни радови на градилишту
43,11
Радови на рушењу грађевина
43.11.1
Радови на рушењу грађевина
43.11.10
Радови на рушењу грађевина
43,12
Припремни радови на градилишту
43.12.1
Припрема и чишћење градилишта, земљани радови
43.12.11
Припрема и чишћење градилишта
43.12.12
Радови на ископавању и уклањању земље
43,13
Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.13.1
Истраживачко бушење и сондирање
43.13.10
Истраживачко бушење и сондирање
43,2
Електричне, водоводне и друге инсталације при градњи
43,21
Електричне инсталације
43.21.1
Електроинсталацијски радови
43.21.10
Електроинсталацијски радови
Републички завод за статистику
103
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
43,22
Водоводне, канализационе и климатизационе инсталације
43.22.1
Инсталирање водоводних, грејних, вентилационих и климатизационих апарата и уређаја
43.22.11
43.22.12
43.22.2
43.22.20
Инсталирање водоводних и канализационих апарата и уређаја
Инсталирање грејних, вентилационих и климатизационих апарата и уређаја
Радови на постављању гасних инсталација
Радови на постављању гасних инсталација
43,29
Остали инсталациони радови при градњи
43.29.1
Остали инсталациони радови при градњи
43.29.11
Изолацијски радови
43.29.12
Радови на постављању ограда и решетки
43.29.19
Остали инсталациони радови
43,3
Завршни грађевински радови
43,31
Фасадни и штико-радови
43.31.1
Фасадни и штико-радови
43.31.10
Фасадни и штико-радови
43,32
Уградња столарије
43.32.1
Уградња столарије
43.32.10
Уградња столарије
43,33
Радови на постављању подних и зидних облога
43.33.1
Радови на постављању подних и зидних плочица
43.33.10
43.33.2
43.33.21
43.33.29
Радови на постављању подних и зидних плочица
Остало облагање подова и зидова
Облагање подова и зидова терацом, мермером, гранитом и шкриљцем
Облагање подова и зидова тапетама или другим материјалима, н.е.ц.
43,34
Бојење и застакљивање
43.34.1
Бојење
43.34.10
43.34.2
43.34.20
Бојење
Застакљивање
Застакљивање
43,39
Остали завршни грађевински радови
43.39.1
Остали завршни грађевински радови
43.39.11
43.39.19
Намештање грађевинске декорације
Остали завршни грађевински радови, на другом месту непоменути
43,9
Остали специфични грађевински радови
43,91
Кровни радови
43.91.1
Постављање кровова
43.91.11
Постављање кровне конструкције
43.91.19
Остали радови на крову
43,99
Остали непоменути специфични грађевински радови
43.99.1
Хидроизолациони радови
43.99.10
43.99.2
43.99.20
43.99.3
43.99.30
43.99.4
43.99.40
104
Хидроизолациони радови
Постављање скела и платформи
Постављање скела и платформи
Израда темеља; забијање шипова
Израда темеља; забијање шипова
Радови на бетонирању
Радови на бетонирању
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
43.99.5
43.99.50
43.99.6
43.99.60
43.99.7
43.99.70
43.99.9
43.99.90
G
Производ/услуга
Постављање металних констриукцијских елемената
Постављање металних констриукцијских елемената
Зидарски радови
Зидарски радови
Склапање и постављање монтажних конструкција
Склапање и постављање монтажних конструкција
Остали неразврстани специјализовани грађевински радови
Остали неразврстани специјализовани грађевински радови
45
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛА
Трговина на велико и трговина на мало и оправка моторних возила и мотоцикала
45,1
Трговина моторним возилима
45,11
Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
45.11.1
Трговина на велико аутомобилима и лаким моторним возилима
45.11.11
45.11.12
45.11.2
Трговина на велико путничким аутомобилима
Трговина на велико аутомобилима за посебне намене, као што су амбулантно возило,
минибус, џип и друга лака возила (тежине до 3,5т)
Трговина на мало аутомобилима и лаким моторним возилима у специјализованим продавницама
45.11.21
Трговина на мало новим путничким аутомобилима у специјализованим продавницама
45.11.22
Трговина на мало половним путничким аутомобилима у специјализованим продавницама
45.11.23
45.11.24
45.11.3
45.11.31
45.11.39
45.11.4
45.11.41
45.11.49
Трговина на мало новим аутомобилима за посебне намене и лаким возилима (тежине до
3,5т) у специјализованим продавницама
Трговина на мало половним аутомобилима за посебне намене и лаким возилима (тежине до
3,5т) у специјализованим продавницама
Остала трговина на мало аутомобилима и лаким моторним возилима
Трговина на мало аутомобилима и лаким моторним возилима преко интернета
Остала трговина на мало аутомобилима и лаким моторним возилима, на другом месту
некласификована
Посредовање у велепродаји аутомобилима и лаким моторним возилима
Посредовање у велепродаји преко интернета аутомобила и лаким моторним возилима
Остало посредовање у велепродаји аутомобила и лаких моторних возила
45,19
Трговина осталим моторним возилима
45.19.1
Трговина на велико осталим моторним возилима
45.19.11
Трговина на велико камионима, приколицама, полуприколицима, и аутобусима
45.19.12
Трговина на велико возилима за камповање као сто су каравани и куце на тоцковима
45.19.2
Трговина на мало осталим моторним возилима у специјализованим продавницама
45.19.21
Трговина на мало шлеперима, камионима, приколицама, полуприколицима и аутобусима у
специјализованим продавницама
Трговина на мало возилима за камповање као сто су каравани и куце на тоцковима, у
специјализованим продавницама
Остала трговина на мало осталим моторним возилима
45.19.22
45.19.3
45.19.31
45.19.39
45.19.4
Трговина на мало осталим моторним возилима преко интернета
Остала трговина на мало моторних возила, на другом месту некласификована
Посредовање у трговини на велико осталих моторних возила
45.19.41
Посредовање у трговини на велико осталих моторних возила преко интернета
45.19.49
Остала трговина на велико осталих моторних возила преко посредника
45,2
Одржавање и оправка моторних возила
45.20
Одржавање и оправка моторних возила
45.20.1
Одржавање и оправка аутомобила и лаких моторних возила
45.20.11
45.20.12
Одржавање и оправка аутомобила и лаких моторних возила (осим одрзавања електричне
опреме, гума и каросерије)
Оправке електричне опреме у аутомобилима и лаким моторним возилима
Републички завод за статистику
105
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
45.20.13
45.20.14
45.20.2
45.20.21
45.20.22
45.20.23
45.20.3
45.20.30
Производ/услуга
Оправке гума, укључујући подешавање и балансирање точкова код аутомобила и лаких
моторних бозила
Оправке каросерије и сличне оправке (врата, брава, прозора, бојење и оправке после
судара) аутомобила и лаких моторних возила
Одржавање и оправка осталих моторних возила
Одржавање и оправка осталих моторних возила (осим електричне опреме, гума и
каросерије)
Оправке електричне опреме осталих моторних возила
Оправке каросерије и сличне оправке (врата, брава, прозора, бојење и оправке после
судара) осталих моторних возила
Прање моторних возила и сличне услуге
Прање моторних возила и сличне услуге
45,3
Трговина деловима и прибором за моторна возила
45,31
Трговина на велико резервним деловима и опремом за моторна возила
45.31.1
Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
45.31.11
Трговина на велико гумама и унутрасњим гумама за точкове моторних возила
45.31.12
Трговина на велико осталим деловима и опремом за моторна возила
45.31.2
45.31.20
Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила преко посредника
Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила преко посредника
45,32
Трговина на мало резервним деловима и опремом за моторна возила
45.32.1
Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила у специјализованим продавницама
45.32.11
45.32.12
45.32.2
Трговина на мало гумама за точкове у специјализованим продавницама
Трговина на мало осталим деловима и опремом за моторна возила у специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
45.32.21
Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила преко интернета
45.32.22
Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила путем поште (каталошка)
45.32.29
45,4
Остала трговина на мало деловима и опремом за моторна возилана, на другом месту
некласификована
Трговина, одржавање и оправка мотоцикала, делова и прибора за мотоцикле
45.40
Трговина, одржавање и оправка мотоцикала, делова и прибора за мотоцикле
45.40.1
Трговина на велико мотоциклима, њиховим деловима и опремом
45.40.10
Трговина на велико мотоциклима, њиховим деловима и опремом
45.40.2
Трговина на мало мотоциклима, њиховим деловима и опремом у специјализованим продавницама
45.40.20
Трговина на мало мотоциклима, њиховим деловима и опремом у специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало мотоциклима, њиховим деловима и опремом
45.40.3
45.40.30
45.40.4
45.40.40
45.40.5
45.40.50
Остала трговина на мало мотоциклима, њиховим деловима и опремом
Трговина на велико мотоцикла, њихових делова и опреме преко посредника
Трговина на велико мотоцикла, њихових делова и опреме преко посредника
Одржавање и оправке мотоцикала
Одржавање и оправке мотоцикала
46
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
46,1
Трговина на велико преко посредника
46,11
Трговина на велико пољопривредним сировинама, живим животињама, текстилним сировинама и
полупроизводима преко посредника
Трговина на велико пољопривредним сировинама, живим животињама, текстилним сировинама и
полупроизводима преко посредника
Трговина на велико живим животињама преко посредника
46.11.1
46.11.11
46.11.12
Трговина на велико цвећем и биљкама преко посредника
46.11.19
Трговина на велико осталим пољопривредним сировинама, текстилним сировинама и
полупроизводима преко посредника
106
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
46,12
Трговина на велико горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама преко посредника
46.12.1
Трговина на велико горивима, рудама, металима и индустријским хемикалијама преко посредника
46.12.11
46.12.12
46.12.13
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и њиховим продуктима преко
посредника
Трговина на велико рудама метала и металима у примарним облицима преко посредника
46,13
Трговина на велико индустријским хемикалијама, вештачким ђубривима и агрохемијским
средствима преко посредника
Трговина на велико дрвном грађом и грађевинским материјалом преко посредника
46.13.1
Трговина на велико грађевинским матерјалима преко посредника
46.13.11
46.13.12
Трговина на велико дрвном грађом и производима од дрвета преко посредника
Трговина на велико осталим грађевинским материјалима преко посредника
46,14
Трговина на велико машинама, индустријском опремом, бродовима и авионима преко посредника
46.14.1
46.14.19
Трговина на велико машинама, индустријском опремом, пловилима и летелицама преко
посредника
Трговина на велико компјутерима, софтверима, електронском и телекомуникацијском
опремом и осталом канцеларијском опремом преко посредника
Трговина на велико пловилима, летелицама и осталом транспортном опремом преко
посредника, на другом месту некласификована
Трговина на велико осталим машинама и индустријском опремом преко посредника
46,15
Трговина на велико намештајем, предметима за домаћинство и металном робом преко посредника
46.15.1
Трговина на велико намештајем, кућним предметима и направама, оковима и металним
предметима преко посредника
Трговина на велико намештајем преко посредника
46.14.11
46.14.12
46.15.11
46.15.12
Трговина на велико радио, ТВ и видео опремом преко посредника
46.15.13
Трговина на велико оковима и ручним алаткама преко посредника
46.15.19
Трговина на велико сечивима и кућним предметима и направама преко посредника
46,16
Трговина на велико текстилом, одећом, крзном, обућом и предметима од коже преко посредника
46.16.1
Трговина на велико текстилним материјалима, одећом, обућом и кожним предметима
46.16.11
Трговина на велико текстилним материјалима преко посредника
46.16.12
Трговина на велико одећом и обућом преко посредника
46.16.13
Трговина на велико кожним предметима и путном галантеријом преко посредника
46,17
Трговина на велико храном, пићима и дуваном преко посредника
46.17.1
Трговина на велико храном, пићима и дуваном преко посредника
46.17.11
Трговина на велико храном преко посредника
46.17.12
Трговина на велико пићима преко посредника
46.17.13
Трговина на велико дуваном преко посредника
46,18
Трговина на велико осталим специфичним производима преко посредника
46.18.1
Трговина на велико осталим специфичним производима преко посредника
46.18.11
46,19
Трговина на велико фармацеутским, медицинским и козметичким препаратима и средствима
за чишћење преко посредника
Трговина на велико играма и играчкама, спортском опремом, бициклима, књигама,
новинама, магазинима и папирном конфекцијом, музичким инструментима, ручним сатовима,
сатовима, накитом, фотографском и оптичком опремом преко посредника
Трговина на велико осталим специфичним производима преко посредника , на другом месту
непоменута
Трговина на велико разноврсним производима преко посредника
46.19.1
Трговина на велико разноврсним производима преко посредника
46.18.12
46.18.19
46.19.10
Трговина на велико разноврсним производима преко посредника
46,2
Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама
46,21
Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
46.21.1
Трговина на велико житарицама, семеном и храном за животиње
46.21.11
Трговина на велико житарицама
46.21.12
Трговина на велико семеном (осим уљаног семена)
Републички завод за статистику
107
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
46.21.13
Трговина на велико уљаним семеном и плодовима
46.21.14
Трговина на велико храном за животиње
46.21.19
Трговина на велико осталим пољопривредним сировинама, на другом месту непоменута
46.21.2
46.21.20
Трговина на велико сировим дуваном
Трговина на велико сировим дуваном
46,22
Трговина на велико цвећем и биљкама
46.22.1
Трговина на велико цвећем и биљкама
46.22.10
Трговина на велико цвећем и биљкама
46,23
Трговина на велико живим животињама
46.23.1
Трговина на велико живим животињама
46.23.10
Трговина на велико живим животињама
46,24
Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
46.24.1
Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
46.24.10
Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
46,3
Трговина на велико храном, пићем и дуваном
46,31
Трговина на велико воћем и поврћем
46.31.1
Трговина на велико воћем и поврћем
46.31.11
46.31.12
Трговина на велико свежим воћем и поврћем
Трговина на велико прерађеним воћем и поврћем
46,32
Трговина на велико месом и производима од меса
46.32.1
Трговина на велико месом и производима од меса
46.32.11
Трговина на велико месом (укључујући живину)
46.32.12
Трговина на велико производима од меса (укључујући живину)
46,33
Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
46.33.1
Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
46.33.11
Трговина на велико млеком и млечним производима
46.33.12
Трговина на велико јајима
46.33.13
Трговина на велико јестивим уљима и мастима
46,34
Трговина на велико пићима
46.34.1
Трговина на велико пићима
46.34.11
46.34.12
Трговина на велико соковима, минералним водама, освежавајућим пићима и неалкохолним
пићима
Трговина на велико алкохолним пићима
46,35
Трговина на велико дуванским производима
46.35.1
Трговина на велико дуванским производима
46.35.10
Трговина на велико дуванским производима
46,36
Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
46.36.1
Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
46.36.11
Трговина на велико шећером
46.36.12
Трговина на велико пекарским производима
46.36.13
Трговина на велико чоколадом и сладкишима
46,37
Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
46.37.1
Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
46.37.10
Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
46,38
Трговина на велико осталом храном, укључујући рибе, љускаре и мекушце
46.38.1
Трговина на велико рибом, љускарима и мекушцима
46.38.10
108
Трговина на велико рибом, љускарима и мекушцима
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
46.38.2
Производ/услуга
Трговина на велико осталом храном
46.38.21
Трговина на велико хомогенизованим хранљивим препаратима и дијететском храном
46.38.29
Трговина на велико осталом храном, на другом месту непоменута
46,39
Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
46.39.1
Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
46.39.11
Неспецијализована трговина на велико замрзнутом храном
46.39.12
Неспецијализована трговина на велико незамзнутом храном, пићима и дуваном
46,4
Трговина на велико предметима за домаћинство
46,41
Трговина на велико текстилом
46.41.1
Трговина на велико текстилом
46.41.11
Трговина на велико предивима
46.41.12
Трговина на велико тканинама
46.41.13
Трговина на велико рубљем за домаћинство, завесама и другим текстилним производима за
домаћинство
Трговина на велико текстилном галантеријом
46.41.14
46,42
Трговина на велико одећом и обућом
46.42.1
Трговина на велико одећом и обућом
46.42.11
46.42.12
Трговина на велико одећом
Трговина на велико обућом
46,43
Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
46.43.1
Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
46.43.11
46.43.12
46.43.13
46.43.14
Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство, осим радио и ТВ уређаја и
фотографске опреме
Трговина на велико радијима, телевизорима, видео и ДВД опремом
Трговина на велико снимљеним плочама, аудио и видео-касетама, ЦД-овима и ДВД-овима
(осим неснимљених касета)
Трговина на велико фотографском и оптичком опремом
46,44
Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење
46.44.1
Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење
46.44.11
Трговина на велико стакларијом, порцеланом и грнчаријом
46.44.12
Трговина на велико средствима за чишћење
46,45
Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
46.45.1
Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
46.45.10
Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
46,46
Трговина на велико фармацеутским производима
46.46.1
Трговина на велико фармацеутским производима
46.46.11
46.46.12
Трговина на велико фармацеутским производима и фармацеутским препаратима
Трговина на велико хируршким, медицинским и ортопедским инструментима и прибором
46,47
Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
46.47.1
Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљавање
46.47.11
Трговина на велико намештајем за домаћинство
46.47.12
Трговина на велико опремом за осветљавање
46.47.13
Трговина на велико теписима и простиркама за подове
46,48
Трговина на велико ручним сатовима и накитом
46.48.1
Трговина на велико ручним сатовима и накитом
46.48.10
Трговина на велико ручним сатовима и накитом
46,49
Трговина на велико осталим производима за домаћинство
46.49.1
Трговина на велико прибором за јело, металним, плетарским производима, производима од плуте
и осталим предметима за домаћинство, на другом месту непоменута
Трговина на велико кухињским прибором и другим металним предметима за домаћинство
46.49.11
Републички завод за статистику
109
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
46.49.12
46.49.19
46.49.2
Производ/услуга
Трговина на велико плетарским производима, производима од плуте и бачварским и
осталим производима од дрвета за домаћинство
Трговина на велико осталим преметима и опремом за домаћинство, на другом месту
непоменута
Трговина на велико књигама, часописима и канцеларијским метеријалом
46.49.21
Трговина на велико књигама
46.49.22
Трговина на велико новинама и часописима
46.49.23
Трговина на велико канцеларијским материјалом
46.49.3
Трговина на велико осталим потрошним добрима
46.49.31
Трговина на велико музичким инструментима
46.49.32
Трговина на велико играма и играчкама
46.49.33
Трговина на велико спортском опремом, укључујући бицикле
46.49.34
Трговина на велико предметима од коже и путном галантеријом
46.49.35
Трговина на велико маркицама и новчићима
46.49.36
Трговина на велико сувенирима и уметничким радовима
46.49.39
Трговина на велико другим потрошним добрима, на другом месту непоменута
46,5
Трговина на велико информационо-комуникационом опремом
46,51
Трговина на велико компјутерима, компјутерском периферном опремом и софтверима
46.51.1
Трговина на велико компјутерима, комјутерском периферном опремом и софтверима
46.51.10
Трговина на велико компјутерима, комјутерском периферном опремом и софтверима
46,52
Трговина на велико електронском и телекомуникационом опремом и деловима за њих
46.52.1
Трговина на велико електронском и телекомуникационом опремом и деловима за њих
46.52.11
Трговина на велико телекомуникационом опремом и деловима
46.52.12
Трговина на велико електронском опремом и деловима
46.52.13
46,6
Трговина на велико неснимљеним аудио и видео касетама и дискетама, магнетним и
оптичким дисковима, ЦД-овима и ДВД-овима
Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором
46,61
Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
46.61.1
Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и справама
46.61.11
46.61.12
Трговина на велико машинама за пољопривреду и шумарство, прибором и справама,
укључујући тракторе
Трговина на велико машинама за вртове, прибором и справама
46,62
Трговина на велико механизацијом
46.62.1
Трговина на велико механизацијом
46.62.11
Трговина на велико механизацијом за обраду дрвета
46.62.12
Трговина на велико механизацијом за обраду метала
46.62.19
Трговина на велико механизацијом за обраду осталих материјала
46,63
Трговина на велико рударском и грађевинском механизацијом
46.63.1
Трговина на велико рударском и грађевинском механизацијом
46.63.10
Трговина на велико рударском и грађевинском механизацијом
46,64
Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење
46.64.1
Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење
46.64.10
Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење
46,65
Трговина на велико канцеларијским намештајем
46.65.1
Трговина на велико канцелариским намештајем
46.65.10
Трговина на велико канцелариским намештајем
46,66
Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
46.66.1
Трговина на велико канцеларијским машинама и опремом
46.66.10
110
Трговина на велико канцеларијским машинама и опремом
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
46,69
Трговина на велико осталим машинама и опремом
46.69.1
Трговина на велико осталим машинама и опремом
46.69.11
Трговина на велико транспортном опремом, осим моторних возила, мотоцикла и бицикла
46.69.12
Трговина на велико машинама и помоћним уређајима за машине
46.69.13
Трговина на велико опремом за подизање и руковање (манипулисање)
46.69.14
Трговина на велико машинама за индустрију хране, пића и дувана
46.69.15
Трговина на велико професионалнним електричним машинама, апаратима и материјалима
46.69.16
Трговина на велико оружјем и муницијом
46.69.19
Трговина на велико осталим машинама, апаратима и опремом опште и специјалне намене
46,7
Остала специјализована трговина на велико
46,71
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
46.71.1
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
46.71.11
Трговина на велико чврстим горивима
46.71.12
Трговина на велико моторним бензином, укључујући авионски бензин
46.71.13
Трговина на велико осталим течним и гасовитим горивима и сличним производима
46,72
Трговина на велико рудама метала и металима
46.72.1
Трговина на велико рудама метала и металима
46.72.11
Трговина на велико рудама гвожђа
46.72.12
Трговина на велико осталим рудама
46.72.13
Трговина на велико гвожђем и челиком у примарним облицима
46.72.14
Трговина на велико осталим металима у примарним облицима
46,73
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.73.1
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалима и санитарном опремом
46.73.11
Трговина на велико необрађеним дрветом
46.73.12
Трговина на велико производима примарне прераде дрвета
46.73.13
Трговина на велико санитарном опремом
46.73.14
Трговина на велико бојама и лаковима
46.73.15
Трговина на велико равним стаклом
46.73.16
Трговина на велико осталим грађевинским материјалима
46.73.17
Трговина на велико тапетама
46.73.18
Трговина на велико подним облогама (осим тепиха)
46,74
46.74.1
46.74.11
Трговина на велико гвожђаријом, водоводним инсталационим материјалима, опремом и прибором
за грејање
Трговина на велико гвожђаријом, водоводним инсталационим материјалима, опремом и прибором
за грејање
Трговина на велико гвожђаријом
46.74.12
Трговина на велико цевима, уређајима и прибором за грејање
46.74.13
Трговина на велико ручним алаткама
46,75
Трговина на велико хемијским производима
46.75.1
Трговина на велико хемијским производима
46.75.11
46.75.12
Трговина на велико вештачким ђубривима и агрохемијским производима
Трговина на велико индустриским хемикалијама
46,76
Трговина на велико осталим полупроизводима
46.76.1
Трговина на велико осталим полупроизводима
46.76.11
Трговина на велико папиром и картоном
46.76.12
Трговина на велико текстилним влакнима
46.76.13
Трговина на велико гумом и пластичним масама у примарним облицима
46.76.19
Трговина на велико осталим полупроизводима, осим пољопривредних, на другом месту
непоменутих
Републички завод за статистику
111
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
46,77
Трговина на велико отпадом и остацима
46.77.1
Трговина на велико отпадом и остацима
46.77.10
Трговина на велико отпадом и остацима
46,9
Неспецијализована трговина на велико
46.90
Неспецијализована трговина на велико
46.90.1
Неспецијализована трговина на велико
46.90.10
Неспецијализована трговина на велико
47
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
470
Трговина на мало, осим моторним возилима и мотоциклима
47.00
Трговина на мало, осим моторним возилима и мотоциклима
47.00.1
Трговина на мало воћем, поврћем, месом, рибом, јајима, пекарским и млечним производима
47.00.11
Трговина на мало свежим воћем и поврћем
47.00.12
Трговина на мало прерађеним воћем и поврћем
47.00.13
Трговина на мало месом
47.00.14
Трговина на мало производима од меса
47.00.15
Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
47.00.16
Трговина на мало пекарским производима
47.00.17
Трговина на мало слаткишима
47.00.18
Трговина на мало млечним производима
47.00.19
Трговина на мало јајима
47.00.2
Трговина на мало осталом храном, пићима и дуваном
47.00.21
Трговина на мало кафом, чајевима, какаом и зачинима
47.00.22
Трговина на мало јестивим уљима и мастима
47.00.23
Трговина на мало хомогенизованим хранљивим препаратима и дијететском храном
47.00.24
Трговина на мало осталом храном, на другом месту непоменута
47.00.25
Трговина на мало алкохолним пићима
47.00.26
Трговина на мало неалкохолним пићима
47.00.27
47.00.3
Трговина на мало дуванским производима
Трговина на мало информационом и комуникационом опремом
47.00.31
Трговина на мало компјутерима, периферним јединицама и софтверима
47.00.32
Трговина на мало телекомуникационом опремом
47.00.33
Трговина на мало аудио и видео уређајима и опремом
47.00.4
Трговина на мало гређевинским материјалима и гвожђаријом
47.00.41
Трговина на мало гвожђаријом
47.00.42
Трговина на мало бојама и лаковима
47.00.43
Трговина на мало равним стаклом
47.00.44
Трговина на мало баштенском и вртном опремом
47.00.45
Трговина на мало уређајима и прибором за водовод и грејање
47.00.46
Трговина на мало санитарном опремом
47.00.47
Трговина на мало ручним алаткама
47.00.49
47.00.5
47.00.51
Трговина на мало осталим грађевинским материјалима, на другом месту непоменута
Трговина на мало производима за домаћинство
Трговина на мало текстилним производима
47.00.52
Трговина на мало завесама и нетканим производима (мрежама)
47.00.53
Трговина на мало тапетама, таписеријама и подним прекривачима
47.00.54
Трговина на мало електричним кућним апаратима
47.00.55
Трговина на мало намештајем
112
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
47.00.56
Трговина на мало опремом за осветљавање
47.00.57
Трговина на мало производима од дрвета, плуте и плетарским производима (корпарским)
47.00.58
Трговина на мало музичким инструментима и музиком
47.00.59
47.00.6
Трговина на мало грнчаријом, стакларијом, порцеланом, стоним прибором и неелектричним
производима и опремом за домаћинство, на другом месту непоменутим
Трговина на мало производима из културе и за рекреативне намене
47.00.61
Трговина на мало књигама
47.00.62
Трговина на мало новинама и часописима
47.00.63
Трговина на мало канцеларијским материјалом
47.00.64
Трговина на мало музичким и видео снимцима
47.00.65
Трговина на мало спортском опремом
47.00.66
Трговина на мало опремом за камповање
47.00.67
Трговина на мало играма и играчкама
47.00.68
Трговина на мало маркицама и новчићима
47.00.69
47.00.7
47.00.71
47.00.72
Трговина на мало сувенирима и уметничким рукотворинама
Трговина на мало одећом, фармацеутским и медицинским препаратима, тоалетним производима,
цвећем, биљкама, кучним љубимцима и храном за кућне љубимце
Трговина на мало одећом
Трговина на мало обућом
47.00.73
Трговина на мало кожним производима и путничком галантеријом
47.00.74
Трговина на мало фармацеутским препаратима
47.00.75
Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима
47.00.76
Трговина на мало козметичким и тоалетним производима
47.00.77
Трговина на мало цвећем, биљкама и семењем
47.00.78
Трговина на мало вештачким ђубривима и агрохемијским производима
47.00.79
47.00.8
Трговина на мало кућним љубимцима и храном за кућне љубимце
Трговина на мало аутомобилским горивима и осталим производима, на другом месту непоменута
47.00.81
Трговина на мало аутомобилским горивима
47.00.82
Трговина на мало ручним сатовима и накитом
47.00.83
Трговина на мало фотограским , оптичким и прецизним уређајима и оптичарским услугама
47.00.84
Трговина на мало средствима за чишћење
47.00.85
47.00.87
Трговина на мало гасовитим горивима у боцама за домаћинство, лож уљима, угљем и
дрвима за огрев
Трговина на мало осталим непрехрамбеним потрошачким производима , на другом месту
напоменута
Трговина на мало пољопривредним сировинама, на другом месту непоменута
47.00.88
Трговина на мало машинама и апаратима, на другом месту непоменута
47.00.86
47.00.89
47.00.9
Трговина на мало непрехрамбеним производима, који нису намењени потрошњи, на другом
месту мепоменута
Трговина на мало половном робом
47.00.91
Трговина на мало старинама (антиквитетима)
47.00.92
Трговина на мало половним књигама
47.00.99
Трговина на мало осталом половном робом
H
УСЛУГЕ САОБРАЋАЈА И СКЛАДИШТЕЊА
49
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт
49,1
Међуградски железнички превоз путника
49.10
Међуградски железнички превоз путника
49.10.1
Међуградски железнички превоз путника
49.10.11
Међуградски железнички превоз путника, за разгледање
49.10.19
Остали међуградски железнички превоз путника
Републички завод за статистику
113
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
49,2
Железнички превоз робе
49.20
Железнички превоз робе
49.20.1
Железнички превоз робе
49.20.11
Железнички превоз замрзнуте или охлађене робе
49.20.12
Железнички превоз нафтних деривата у цистернама
49.20.13
Железнички превоз течности и гасова у цистернама
49.20.14
Железнички превоз робе у интермодуларним контејнерима
49.20.15
Железнички превоз поштанских пошиљки
49.20.16
Железнички превоз расутог товара
49.20.19
Железнички превоз остале робе
49,3
Остали путнички копнени саобраћај
49,31
Градски и приградски копнени превоз путника
49.31.1
Градски и приградски железнички превоз путника
49.31.10
49.31.2
49.31.21
49.31.22
Градски и приградски железнички превоз путника
Остали градски и приградски превоз путника
Остали градски и приградски превоз путника на јавним линијама
Комбиновани градски и приградски железнички превоз путника у редовном саобраћају
49,32
Такси услуге
49.32.1
Такси услуге
49.32.11
Превоз таксијем
49.32.12
Изнајмљивање аутомобила са возачем
49,39
Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.39.1
Међуградски линијски друмски превоз путника
49.39.11
Међуградски друмски превоз путника на јавним линијама
49.39.12
Међуградски друмски превоз путника на посебним линијама
49.39.13
49.39.2
49.39.20
49.39.3
Остали специјални-међуградски линијски друмски превоз путника
Превоз путника жичарама, успињачама и ски-лифтовима
Превоз путника жичарама, успињачама и ски-лифтовима
Посебни превоз путника у копненом саобраћају
49.39.31
Изнајмљивање аутобуса или комбија, са возачем
49.39.32
Друмски превоз путника за разгледање знаменитости
49.39.33
Чартерски и вандредни локални превоз путника с аутобусима
49.39.34
Чартерски и вандредни превоз путника аутобусима на дугачким раздаљинама
49.39.35
Превоз путника возилима које запрежним возилима
49.39.39
Остали копнени превоз путника
49,4
Друмски превоз терета и услуге пресељења
49,41
Друмски превоз робе
49.41.1
Друмски превоз робе
49.41.11
Друмски превоз робе хладњачама
49.41.12
Друмски превоз нафте и нафтних деривата цистернама
49.41.13
Друмски превоз осталих течности или гасова цистернама
49.41.14
Друмски превоз робе у интермодалним контејнерима
49.41.15
Друмски превоз расутог товара
49.41.16
Друмски превоз живих животиња
49.41.17
Друмски превоз робе запрежним возилима
49.41.18
Друмски превоз поштанских пошиљки
49.41.19
Друмски превоз осталог товара
114
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
49.41.2
49.41.20
Производ/услуга
Изнајмљивање друмских теретних возила с возачем
Изнајмљивање друмских теретних возила с возачем
49,42
Услуге пресељења
49.42.1
Услуге пресељења
49.42.11
49.42.19
Селидбене услуге за домаћинства
Остале селидбене услуге
49,5
Цевоводни транспорт
49.50
Цевоводни транспорт
49.50.1
Цевоводни транспорт
49.50.11
Цевоводни транспорт нафте и нафтних деривата
49.50.12
Цевоводни транспорт земног гаса
49.50.19
Цевоводни транспорт осталих материја
50
Водени саобраћај
50,1
Поморски превоз путника и превоз путника у приобалним морским водама
50.10
Поморски превоз путника и превоз путника у приобалним морским водама
50.10.1
Морски и приобални превоз путника
50.10.11
Морски и приобални превоз путника трајектом
50.10.12
Морски и приобални превоз путника бродовима за крстарење
50.10.19
50.10.2
50.10.20
Морски и приобални превоз путника осталим пловилима
Изнајмљивање поморских бродова са посадом
Изнајмљивање поморских бродова са посадом
50,2
Поморски превоз терета и превоз терета у приобалним морским водама
50.20
Поморски превоз терета и превоз терета у приобалним морским водама
50.20.1
Поморски и приобални превоз робе
50.20.11
Поморски превоз замрзнуте или расхлађене робе
50.20.12
Поморски превоз сирове нафте танкерима
50.20.13
Поморски превоз осталих течности или гасова танкерима
50.20.14
Поморски превоз робе у интермодуларним контејнерима
50.20.15
Поморски превоз расутог терета
50.20.19
50.20.2
50.20.21
50.20.22
Поморски превоз осталог товара
Изнајмљивање поморских бродова за превоз робе са посадом; вучење и потискивање бродова по
мору
Изнајмљивање поморских бродова за превоз робе са посадом
Вучење и потискивање бродова по мору
50,3
Превоз путника унутрашњим пловним путевима
50.30
Превоз путника унутрашњим пловним путевима
50.30.1
Превоз путника унутрашњим пловним путевима
50.30.11
Превоз путника унутрашњим пловним путевима трајектима
50.30.12
Превоз путника унутрашњим пловним путевима за крстарење
50.30.13
Превоз путника унутрашњим пловним путевима за разгледање и екскурзије
50.30.19
Превоз путника унутрашњим пловним путевима за остале намене
50.30.2
50.30.20
Изнајмљивање речних и језерских бродова за превоз путника са посадом
Изнајмљивање речних и језерских бродова за превоз путника са посадом
50,4
Превоз терета унутрашњим пловним путевима
50.40
Превоз терета унутрашњим пловним путевима
50.40.1
Превоз робе унутрашњим пловним путевима
50.40.11
Превоз замрзнуте или расхлађене робе унутрашњим пловним путевима
50.40.12
Превоз сирове нафте у танкерима унутрашњим пловним путевима
Републички завод за статистику
115
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
50.40.13
Превоз осталих течности или гасова у танкерима унутрашњим пловним путевима
50.40.14
Превоз робе у интермодуларним контејнерима унутрашњим пловним путевима
50.40.19
Превоз осталог товара унутрашњим пловним путевима
50.40.2
50.40.21
50.40.22
Изнајмљивање речних и језерских бродова за превоз робе, са посадом; вучење и потискивање
пловила на унутрашњим пловним путевима
Изнајмљивање речних и језерских бродова за превоз робе, са посадом
Вучење и потискивање пловила на унутрашњим пловним путевима
51
Ваздушни саобраћај
51,1
Ваздушни превоз путника
51.10
Ваздушни превоз путника
51.10.1
Ваздушни превоз путника
51.10.11
Ваздушни превоз путника на домаћим линијама
51.10.12
Вандредни домаћи ваздушни превоз путника
51.10.13
Ваздушни превоз путника на међународним линијама
51.10.14
Вандредни међународни ваздушни превоз путника
51.10.15
Вандредни ваздушни превоз путника за разгледање
51.10.2
51.10.20
Изнајмљивање ваздухоплова за превоз путника, са посадом
Изнајмљивање ваздухоплова за превоз путника, са посадом
51,2
Ваздушни превоз терета и васионски саобраћај
51,21
Ваздушни превоз терета
51.21.1
Ваздушни превоз терета
51.21.11
Линијски ваздушни превоз робе у интермодуларним контејнерима
51.21.12
Линијски ваздушни превоз поште и поштанских пакета
51.21.13
Линијски ваздушни превоз осталог товара
51.21.14
Вандредни ваздушни превоз товара
51.21.2
51.21.20
Изнајмљивање теретних ваздухоплова, са посадом
Изнајмљивање теретних ваздухоплова, са посадом
51,22
Васионски саобраћај
51.22.1
Свемирски транспорт
51.22.11
51.22.12
Свемирски транспорт путника
Свемирски транспорт робе
52
Складиштење и помоћне активности у саобраћају
52,1
Складиштење
52.10
Складиштење
52.10.1
Складиштење и чување
52.10.11
Складиштење у хладњачама
52.10.12
Складиштење течности или гасова
52.10.13
Складиштење зрнастих производа
52.10.19
Складиштење и чување остале робе
52,2
Пратеће и помоћне активности у саобраћају
52,21
Пратеће и помоћне активности у копненом саобраћају
52.21.1
Пратеће услуге у железничком саобраћају
52.21.11
52.21.19
Услуге вучења и потискивања у железничком саобраћају
Остале пратеће услуге у железничком саобраћају, осим претовара
52.21.2
Пратеће услуге у друмском саобраћају
52.21.21
Услуге аутобуских станица
52.21.22
Наплата друмарине на аутопутевима
52.21.23
Услуге на мостовима и у тунелима
116
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
52.21.24
Наплата паркирања
52.21.25
Помоћ на путевима и вучна служба
52.21.29
Остале пратеће услуге у друмском саобраћају, осим претовара
52.21.3
52.21.30
Пратеће услуге у цевоводном транспорту
Пратеће услуге у цевоводном транспорту
52,22
Пратеће и помоћне активности у воденом саобраћају
52.22.1
Пратеће услуге у воденом саобраћају
52.22.11
Пратеће услуге поморских пристаништа (осим претоваривања)
52.22.12
Пратеће услуге речних и језерских пристаништа (осим претоваривања)
52.22.13
Пилотажа и услуге усидрења и превоз бродова до отвореног мора
52.22.14
Пилотажа и услуге усидрења и превоз на унутрашњим пловним путевима
52.22.15
Спасавање и поновно покретање пловила на мору
52.22.16
Спасавање и поновно покретање пловила на унутрашњим пловним путевима
52.22.19
Остале пратеће услуге у воденом саобраћају (осим претоваривања)
52,23
Пратеће и помоћне активности у ваздушном саобраћају
52.23.1
Пратеће услуге у ваздушном саобраћају
52.23.11
Пратеће услуге аеродрома, осим претоваривања
52.23.12
Контрола летења
52.23.19
52.23.2
52.23.20
Остале пратеће услуге у ваздушном саобраћају
Пратеће услуге у свемирском саобраћају
Пратеће услуге у свемирском саобраћају
52,24
Манипулација теретом
52.24.1
Претоваривање робе
52.24.11
Претоваривање интермодалних контејнера у пристаништима
52.24.12
Претоваривање осталих контејнера
52.24.13
Остало претоваривање у пристаништима
52.24.19
Остало претоваривање, осим у пристаништима
52,29
Остале пратеће и помоћне активности у саобраћају
52.29.1
Услуге шпедитерских агенција
52.29.11
Услуге бродских трговачких посредника
52.29.12
Остала шпедиција
52.29.19
Остале услуге агенција за превоз робе
52.29.2
52.29.20
Остале помоћне и пратеће услуге у саобраћају
Остале помоћне и пратеће услуге у саобраћају
53
Поштанске и курирске активности
53,1
Поштанске активности под јединственим услужним системом
53.10
Поштанске активности под јединственим услужним системом
53.10.1
Универзалне поштанске услуге
53.10.11
Универзалне поштанске услуге у вези са новинама и ревијама
53.10.12
Универзалне поштанске услуге у вези са писмима
53.10.13
Универзалне поштанске услуге у вези са пакетима
53.10.14
Услуге поштанских шалтера
53.10.19
Остале универзалне поштанске услуге
53,2
Остале поштанске и курирске активности
53.20
Остале поштанске и курирске активности
53.20.1
Остале поштанске и курирске услуге
53.20.11
Курирске услуге разним превозним средствима
Републички завод за статистику
117
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
53.20.12
Достава хране на кућну адресу
53.20.19
Разношење, достава робе и друге курирске услуге
I
УСЛУГЕ ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА
55
Смештај
55,1
Хотелски и сличан смештај
55,1
Хотелски и сличан смештај
55.10.1
55,2
Услуге смештаја за посетиоце укључујући дневно одржавање смештаја (искључујући закуп или
изнајмљивање смештаја на дуже време)
Услуге смештаја за посетиоце укључујући дневно одржавање смештаја (искључујући закуп
или изнајмљивање смештаја на дуже време)
Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
55,2
Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
55.20.1
Услуге смештаја за одмор или краћи боравак
55.10.10
55.20.11
Услуге смештаја за посетиоце у омладинским хостелима и одмаралиштима
55.20.12
Услуге смештаја за посетиоце у форми тиме-схаринг-а (заједнички закуп или изнајмљивање
од стране више лица)
Услуге осталих смештајних капацитета за посетиоце без дневног одржавања смештаја
55.20.19
55,3
Делатност кампова, ауто-кампова и приколица за становање
55,3
Делатност кампова, ауто-кампова и приколица за становање
55.30.1
Услуге аутокампова и паркинг простора за возила за рекреацију и приколице
55.30.11
Услуге аутокампова
55.30.12
Услуге паркинг простора за возила за рекреацију и приколице
55,9
Остали смештај
55,9
Остали смештај
55.90.1
Услуге осталих смештајних капацитета
55.90.11
Услуге смештаја ђачких и студентских одмаралишта
55.90.12
Услуге смештаја радничких одмаралишта, хостела или кампова
55.90.13
Услуге спаваћих кола и сличних облика транспортних средстава
55.90.19
Услуге осталих смештајних капацитета (осталих, до сада непоменутих)
56
Служење хране и пића
56,1
Услуге ресторана и покретних угоститељских објекта
56,1
Услуге ресторана и покретних угоститељских објекта
56.10.1
Услуге ресторана и покретних угоститељских објекта
56.10.11
Служење оброка са комплетном ресторанском услугом
56.10.12
Служење оброка у вагон-ресторанима и на бродовима
56.10.13
Служење оброка у ресторанима са самопослуживањем
56.10.19
Остале услуге служења оброка
56,2
Услуге кетеринга за посебне прилике и остале услуге припреме и послуживања хране
56,21
Припрема и достава хране (цатеринг)
56.21.1
Припрема и достава хране (цатеринг)
56.21.11
Услуге кетеринга за посебне прилике за приватна домаћинства
56.21.19
Остале услуге припреме и доставе хране
56,29
Остале услуге припреме и послуживања хране
56.29.1
Услуге служења хране по уговору
56.29.11
Услуге служења хране по уговору у превозним средствима
56.29.19
Остале услуге служења хране по уговору
56.29.2
56.29.20
118
Услуге мензи
Услуге мензи
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
56,3
Услуге послуживања пића
56.30
Услуге послуживања пића
56.30.1
Послуживање пића
56.30.10
Послуживање пића
J
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА И КОМУНИКАЦИЈА
58
Услуге издавачке делатности
58,1
Услуге издавања књига, периодичних публикација и остале услуге издавања
58,11
Услуге издавања књига
58.11.1
Штампане књиге
58.11.11
Штампане образовне књиге
58.11.12
Штампане стручне, техничке и школске књиге
58.11.13
Штампане књиге за децу
58.11.14
Штампани речници и енциклопедије
58.11.15
Штампани атласи и остале књиге са мапама
58.11.16
Штампане мапе и хидрографске или сличне карте, осим у облику књига
58.11.19
58.11.2
Остале штампане књиге, брошуре, леци и слично
Књиге на дисковима, тракама или другом физичком медију
Књиге на дисковима, тракама или другом физичком медију
58.11.20
58.11.3
58.11.30
58.11.4
Књиге на интернету
Књиге на интернету
Продаја огласног простора у књигама
58.11.41
Продаја огласног простора у књигама, штампаног
58.11.42
Продаја огласног простора у књигама, електронског
58.11.5
58.11.50
Издавање књига преко посредника
Издавање књига преко посредника
58.11.6
Услуге управљања ауторским правима на књиге
58,12
Услуге издавања именика и пописа корисничких адреса
58.12.1
Именици и пописи корисничких адреса штампани или на физичком медију
58.12.10
58.12.2
58.12.20
58.12.3
58.12.30
Именици и пописи корисничких адреса штампани или на физичком медију
Именици и пописи корисничких адреса на интернету
Именици и пописи корисничких адреса на интернету
Услуге управљања ауторским правима на коришћење именика и пописа корисничких адреса
Услуге управљања ауторским правима на коришћење именика и пописа корисничких адреса
58,13
Услуге издавања новина
58.13.1
Штампане новине
58.13.10
58.13.2
58.13.20
Штампане новине
Новине на интернету
Новине на интернету
58.13.3
Продаја огласног простора у новинама
58.13.31
Продаја огласног простора у новинама, штампаног
58.13.32
Продаја огласног простора у новинама, електронског
58,14
Услуге издавања часописа и периодичних публикација
58.14.1
Штампани часописи и периодичне публикације
58.14.11
Штампани часописи и периодичне публикације од општег интереса
58.14.12
Штампани пословни, стручни и академски часописи и периодичне публикације
58.14.19
Остали штампани часописи и периодичне публикације
Републички завод за статистику
119
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
58.14.2
58.14.20
58.14.3
Производ/услуга
Часописи и периодичне публикације на интернету
Часописи и периодичне публикације на интернету
Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама
58.14.31
Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама, штампаног
58.14.32
Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама, електронског
58.14.4
58.14.40
Услуге управљања ауторским правима на часописе и периодичне публикације
Услуге управљања ауторским правима на часописе и периодичне публикације
58,19
Остале издавачке услуге
58.19.1
Остале издавачке услуге
58.19.11
Штампане разгледнице, честитке и слично
58.19.12
Штампане слике, цртежи и фотографије
58.19.13
Папири за пресликавање (декалкоманија), календари
58.19.14
58.19.15
Штампане неискоришћене поштанске марке, белези, папир за пресликавање, чекови,
банкноте, вредносни папири и слични документи
Штампани трговачки рекламни материјал, комерцијални каталози и слично
58.19.19
Остали штампани материјал
58.19.2
58.19.21
58.19.29
58.19.3
58.19.30
Остали садржаји на интернету
Садржаји на интернету за одрасле
Остали садржаји на интернету
Услуге управљања ауторским правима на остале штампане материјале
Услуге управљања ауторским правима на остале штампане материјале
58,2
Услуге издавања софтвера
58,21
Услуге издавања компјутерских игара
58.21.1
Компјутерске игре, пакети
58.21.10
58.21.2
58.21.20
58.21.3
58.21.30
58.21.4
58.21.40
Компјутерске игре, пакети
Преузимање (доwнлоад) компјутерских игара
Преузимање (доwнлоад) компјутерских игара
Игре на интернету
Игре на интернету
Услуге управљања ауторским правима на кориштење компјутерских игара
Услуге управљања ауторским правима на кориштење компјутерских игара
58,29
Остале услуге издавања софтвера
58.29.1
Системски софтверски пакети
58.29.11
Оперативни системи, пакети
58.29.12
Мрежни софтвер, пакети
58.29.13
Софтвер управљања базом података, пакети
58.29.14
58.29.2
Софтвер за развојне алате и програмске језике, пакети
Апликацијски софтвер, пакети
58.29.21
Општа пословна продуктивност и апликације за кућну употребу, пакети
58.29.29
Остали апликацијски софтвери, пакети
58.29.3
Преузимање (доwнлоад) софтвера
58.29.31
Преузимање (доwнлоад) системског софтвера
58.29.32
Преузимање (доwнлоад) апликацијског софтвера
58.29.4
58.29.40
58.29.5
58.29.50
59
120
Софтвер на интернету
Софтвер на интернету
Услуге управљања ауторским правима на коришћење компјутерског софтвера
Услуге управљања ауторским правима на коришћење компјутерског софтвера
Услуге издавања филмова, видео и телевизијског програма, звучних и музичких записа
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
59,1
Услуге издавања филмова, видео и телевизијског програма
59,11
Услуге организовања производње филмова, видео и телевизијског програма,
59.11.1
Организацијске услуге производње филмова, видео и телевизијског програма
59.11.11
Услуге организације производње филмова
59.11.12
Услуге организације производње промотивних и рекламних филмова и видеа
59.11.13
59.11.2
Услуге организације производње осталог телевизијског програма
Филмски производи, видео и телевизијски програми
59.11.21
Филмски оригинали, оригинали видео и телевизијског програма
59.11.22
Кинематографски филмови
59.11.23
Филмови и остали видеосадржаји на диску, траци или другом физичком материјалу
59.11.24
Филмови и остала преузимања (доwнлоад) видеозаписа
59.11.3
59.11.30
Продаја огласног простора или времена у филмовима, видео и телевизијским производима
Продаја огласног простора или времена у филмовима, видео и телевизијским производима
59,12
Услуге које следе након снимања филмова, видео и телевизијског програма
59.12.1
Услуге које следе након снимања филмова, видео и телевизијског програма
59.12.11
Услуге аудио-визуалне монтаже
59.12.12
Услуге пријеноса и умножавања оригинала
59.12.13
Услуге корекције боја и дигиталне рестаурације
59.12.14
Услуге визуалних ефеката
59.12.15
Услуге анимације
59.12.16
Услуге обраде текста, назива и титловања
59.12.17
Услуге монтаже и уређења звука
59.12.19
Остале пост-продукцијске услуге филмова, видео и телевизијског програма
59,13
Услуге дистрибуције филма, видео и телевизијског програма
59.13.1
Услуге управљања ауторским правима и дистрибуције филма, видео и телевизијског програма
59.13.11
Услуге управљања ауторским правима на филм и његове приходе
59.13.12
Услуге дистрибуције филма, видео и телевизијског програма
59,14
Услуге приказивања филма
59.14.1
Услуге приказивања филма
59.14.10
Услуге приказивања филма
59,2
Услуге снимања звучних записа и издавања музичких записа
59.20
Услуге снимања звучних записа и издавања музичких записа
59.20.1
Услуге снимања звучних записа и снимања уживо; снимање оригиналних звучних записа
59.20.11
59.20.12
59.20.13
59.20.2
59.20.21
59.20.22
59.20.3
Услуге снимања звучних записа (у студију)
Услуге снимања уживо
Снимање оригиналних звучних записа
Услуге производње радиопрограма; оригинални радиопрограми
Услуге производње радиопрограма
Оригинални радиопрограми
Услуге издавања музичких записа
59.20.31
Штампани музички записи
59.20.32
Електронски музички записи
59.20.33
Музички аудио дискови, траке или други физички медији
59.20.34
Остали аудио дискови и траке
59.20.35
Преузимање (доwнлоад) музике
59.20.4
59.20.40
Лиценцне услуге у вези с правом употребе акустичних оригинала
Лиценцне услуге у вези с правом употребе акустичних оригинала
Републички завод за статистику
121
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
60
Емитовање програма
60,1
Емитовање радио-програма
60.10
Емитовање радио-програма
60.10.1
Емитовање радио-програма, емитовање оригинала
60.10.11
60.10.12
60.10.2
Производња и емитовање радио-програма
Емитовање оригинала
Програми радијских канала
60.10.20
Програми радијских канала
60.10.20
Програми радијских канала
60.10.20
60.10.3
60.10.30
Програми радијских канала
Продаја рекламног времена на радију
Продаја рекламног времена на радију
60,2
Емитовање телевизијског програма; емитовање оригинала
60.20
Емитовање телевизијског програма; емитовање оригинала
60.20.1
Емитовање телевизијског програма
60.20.11
Услуге емитовања интернет - телевизијског програма, осим на претплату
60.20.12
Услуге осталог емитовања интернет - телевизијског програма, осим на претплату
60.20.13
Услуге емитовања интернет претплатничког телевизијског програма
60.20.14
60.20.2
60.20.20
60.20.3
60.20.31
60.20.32
60.20.4
60.20.40
61
Услуге емитовања осталог претплатничког телевизијског програма
Емитовање телевизијских оригинала
Емитовање телевизијских оригинала
Програми телевизијских канала
Програми телевизијских канала, осим на претплату
Програми телевизијских канала, на претплату
Продаја рекламног времена на телевизији
Продаја рекламног времена на телевизији
Телекомуникацијске услуге
61,1
Кабловске телекомуникације
61.10
Кабловске телекомуникације
61.10.1
Услуге преноса података и порука
61.10.11
Услуге фиксне телефоније – приступ и употреба
61.10.12
Услуге фиксне телефоније – могућности позивања
61.10.13
61.10.2
61.10.20
61.10.3
61.10.30
61.10.4
Услуге приватних мрежа за кабловске телекомуникацијске системе
Услуге преноса за кабловску телекомуникацију
Услуге преноса за кабловску телекомуникацију
Услуге преноса података путем кабловских телекомуникацијских мрежа
Услуге преноса података путем кабловских телекомуникацијских мрежа
Интернет услуге путем кабловских телекомуникација
61.10.41
Услуге интернет базичне мреже
61.10.42
Услуге уско-појасног интернет приступа путем кабловских мрежа
61.10.43
Услуге широко-појасног интернет приступа путем кабловских мрежа
61.10.49
Остале интернет услуге путем кабловских телекомуникација
61.10.5
61.10.51
61.10.52
61.10.53
122
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем кабловске инфраструктуре
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем кабловске инфраструктуре, основни
програмски пакет
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем кабловске инфраструктуре, програмски
пакет по избору
Услуге дистрибуције програма домаћинсво,а путем кабловске инфраструктуре, плати и
гледај (паy-пер-виеw)
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
61,2
Услуге путем бежичне телекомуникације
61.20
Услуге путем бежичне телекомуникације
61.20.1
Услуге мобилних телекомуникација и услуге приватних мрежа за бежичне телекомуникацијске
системе
Услуге мобилних телекомуникација – приступ и употреба
61.20.11
61.20.12
Услуге мобилних телекомуникација – могућности позивања
61.20.13
Услуге приватних мрежа за бежичне телекомуникацијске системе
61.20.2
61.20.20
61.20.3
61.20.30
61.20.4
Услуге преноса за бежичну телекомуникацију
Услуге преноса за бежичну телекомуникацију
Услуге преноса података путем бежичних телекомуникацијских мрежа
Услуге преноса података путем бежичних телекомуникацијских мрежа
Интернет услуге путем бежичних телекомуникација
61.20.41
Услуге уског-појасног интернет приступа путем бежичних мрежа
61.20.42
Услуге широког-појасног интернет приступа путем бежичних мрежа
61.20.49
61.20.5
61.20.50
Остале интернет услуге путем бежичних телекомуникација
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем бежичних мрежа
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем бежичних мрежа
61,3
Сателитске телекомуникације
61.30
Сателитске телекомуникације
61.30.1
Услуге сателитских телекомуникација, осим услуга дистрибуције програма домаћинствима путем
сателита
Услуге сателитских телекомуникација, осим услуга дистрибуције програма домаћинствима
путем сателита
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем сателита
61.30.10
61.30.2
61.30.20
Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем сателита
61,9
Остале телекомуникацијске услуге
61.90
Остале телекомуникацијске услуге
61.90.1
Остале телекомуникацијске услуге
61.90.10
62
Остале телекомуникацијске услуге
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане услуге
62.0
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане услуге
62,01
Услуге рачунарског програмирања
62.01.1
Услуге израде и развоја рачунарске опреме
62.01.11
62.01.12
62.01.2
62.01.21
62.01.29
Услуге израде и развоја рачунарских апликација
Услуге израде и развоја рачунарских мрежа и система
Оригинални програми
Оригинални програми рачунарских игара
Остали оригинални програми
62,02
Консултантске услуге у вези с рачунарима
62.02.1
Консултантске услуге у вези с хардвером
62.02.10
62.02.2
62.02.20
62.02.3
62.02.30
Консултантске услуге у вези с хардвером
Консултантске услуге у вези са системима и софтвером
Консултантске услуге у вези са системима и софтвером
Услуге техничке подршке у вези с рачуналима
Услуге техничке подршке у вези с рачунарима
62,03
Услуге управљања рачунарском опремом и системима
62.03.1
Услуге управљања рачунарском опремом и системима
62.03.11
Услуге управљања рачунарским мрежама
62.03.12
Услуге управљања рачунарским системима
Републички завод за статистику
123
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
62,09
Остале услуге у вези с информационим технологијама и рачунарима
62.09.1
Услуге инсталирања рачунара и периферне опреме
62.09.10
Услуге инсталирања рачунара и периферне опреме
62.09.2
Остале услуге у вези с информационим технологијама и рачунарима, до сада некласификоване
62.09.20
Остале услуге у вези с информационим технологијама и рачунарима, до сада
некласификоване
Информационе услуге
63
63,1
Обрада података, услуге удомљавања (хостинг) и услуге повезане с њима; интернет портали
63,11
Обрада података, услуге удомљавања (хостинг) и услуге повезане с њима
63.11.1
Обрада података, услуге удомљавања (хостинг), услуге израде апликација и остале услуге
повезане с инфраструктуром информационих технологија
Услуге обраде података
63.11.11
63.11.12
Услуге интернет удомљавања (хостинг)
63.11.13
Пружање услуга израде апликација
63.11.19
63.11.2
Остале услуге удомљавања (хостинг) и остале услуге повезане с инфраструктуром
информационих технологија
Услуге континуираног тока података видео и аудио садржаја
63.11.21
Услуге континуираног тока података видео садржаја
63.11.22
Услуге континуираног тока података аудио садржаја
63.11.3
63.11.30
Продаја рекламног интернет простора и времена
Продаја рекламног интернет простора и времена
63,12
Садржај интернет портала
63.12.1
Садржај интернет портала
63.12.10
Садржај интернет портала
63,9
Остале информатичке услуге
63,91
Услуге новинских агенција
63.91.1
Услуге новинских агенција
63.91.11
63.91.12
Услуге новинских агенција за новине и периодичне публикације
Услуге новинских агенција за аудиовизуелне медије
63,99
Остале информатичке услуге, на другом месту некласификоване
63.99.1
Остале информатичке услуге, на другом месту некласификоване
63.99.10
63.99.2
63.99.20
Остале информатичке услуге, на другом месту некласификоване
Компилирање изворних чињеница/информација
Компилирање изворних чињеница/информација
K
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
64
Финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова
64,1
Услуге финансисјког посредовања
64,11
Услуге финансијског посредовања централне банке
64.11.1
Услуге финансијског посредовања централне банке
64.11.10
Услуге финансијског посредовања централне банке
64,19
Услуге осталог финансисјког посредовања
64.19.1
Услуге депозита
64.19.11
Услуге депозита за предузећа и институционалне инвеститоре
64.19.12
Услуге депозита за остале инвеститоре
64.19.2
Услуге одобравања кредита
64.19.21
Услуге међусекторског одобравања кредита
64.19.22
Услуге одобравања потрошачких кредита
64.19.23
Услуге одобравања стамбених хипотекарних кредита
64.19.24
Услуге одобравања нестамбених хипотекарних кредита
124
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
64.19.25
Услуге одобравања нехипотекарних комерцијалних кредита
64.19.26
Услуге пословања кредитним картицама
64.19.29
Услуге одобравања осталих кредита
64.19.3
64.19.30
Услуге осталог финансисјког посредовања, непоменуте
Услуге осталог финансисјког посредовања, непоменуте
64,2
Услуге финансијског подредовања холдинг предузећа
64.20
Услуге финансијског подредовања холдинг предузећа
64.20.1
Услуге финансијског подредовања холдинг предузећа
64.20.10
Услуге финансијског подредовања холдинг предузећа
64.3
Услуге узајамних финдова (трустова), осталих фондова и сличних финансијских институција
64.30
Услуге узајамних финдова (трустова), осталих фондова и сличних финансијских институција
64.30.1
Услуге узајамних финдова (трустова), осталих фондова и сличних финансијских институција
64.30.10
Услуге узајамних финдова (трустова), осталих фондова и сличних финансијских институција
64.9
Остале финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова
64.91
Услуге финансијског лизинга
64.91.1
Услуге финансијског лизинга
64.91.10
Услуге финансијског лизинга
64.92
Услуге осталог кредитног посредовања
64.92.1
Услуге осталог кредитног посредовања, осим од финансијских институција
64.92.11
Услуге међусекторског одобравања кредита, осим од финансијских институција
64.92.12
Услуге одобравања потрошачких кредита, осим од финансијских институција
64.92.13
Услуге одобравања стамбених хипотекарних кредита, осим од финансијских институција
64.92.14
Услуге одобравања нестамбених хипотекарних кредита, осим од финансијских институција
64.92.15
64.92.16
Услуге одобравања нехипотекарних комерцијалних кредита, осим од финансијских
институција
Услуге пословања кредитним картицама, осим од финансијских институција
64.92.19
Услуге одобравања осталих кредита, осим од финансијских институција
64.99
Остале финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова, непоменуте
64.99.11
Услуге инвестиционог банкарства
64.99.19
Финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова, непоменуте
65
Услуге осигурања, реосигурања и пензионих фондова, осим обавезног социјалног осигурања
65.1
Услуге осигурања
65.11
Услуге животног осигурања
65.11.1
Услуге животног осигурања
65.11.10
Услуге животног осигурања, трајно или на одређено време
65.12
Услуге осталог осигурања
65.12.1
Услуге осигурања од несрећног случаја и здравствено осигурање
65.12.11
65.12.12
65.12.2
65.12.21
65.12.29
65.12.3
Услуге осигурања од несреће
Услуге здравственог осигурања
Услуге осигурања моторних возила
Услуге осигурања моторних возила, одговорност треће особе
Остале услуге осигурања моторних возила
Услуге осигурања у ваздушном, поморском и осталом превозу
65.12.31
Услуге осигурања железничког возног парка
65.12.32
Услуге осигурања ваздухопловне одговорности
65.12.33
Остале услуге ваздухопловног осигурања
65.12.34
Услуге осигурања бродске одговорности
65.12.35
Остале услуге бродског осигурања
Републички завод за статистику
125
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
65.12.36
65.12.4
65.12.41
65.12.49
65.12.5
65.12.50
65.12.6
Производ/услуга
Услуге осигурања терета
Услуге осигурања од пожара и других облика штете на имовини
Услуге осигурања од штете на имовини проузроковане пожаром
Услуге осигурања од остале штете на имовини
Услуге осигурања од опште одговорности
Услуге осигурања од опште одговорности
Услуге осигурања кредита и кредитне способности
65.12.61
Услуге осигурања кредита
65.12.62
Услуге осигурања кредитне способности
65.12.7
65.12.71
Услуге осигурања путовања, помоћи на путовању, услуге осигурања од трошкова судских
поступака и различитих финансијских губитака
Услуге осигурања путовања и помоћи на путовању
65.12.72
Услуге осигурања од трошкова судских поступака
65.12.73
Услуге осигурања од различитих финансијских губитака
65.12.8
65.12.80
Остале услуге неживотног осигурања
Остале услуге неживотног осигурања
65.2
Услуге реосигурања
65.20
Услуге реосигурања
65.20.1
Услуге реосигурања живота, реосигурања од несреће и здравственог осигурања
65.20.11
Услуге реосигурања живота
65.20.12
Услуге реосигурања од несреће
65.20.13
65.20.2
Услуге здравственог реосигурања
Услуге реосигурања превоза и имовине
65.20.21
Услуге реосигурања моторних возила, одговорност треће особе
65.20.22
Остале услуге реосигурања моторних возила
65.20.23
Остале услуге реосигурања у морском, ваздушном и осталом превозу
65.20.24
Услуге реосигурања терета
65.20.25
65.20.3
65.20.31
65.20.32
65.20.4
Услуге реосигурања од пожара или других облика штете на имовини
Услуге реосигурања од опште одговорности, кредита и кредитне способности
Услуге реосигурања од опште одговорности
Услуге реосигурања кредита и кредитне способности
Услуге реосигурања од трошкова судских поступака и различитих финансијских губитака
65.20.41
Услуге реосигурања од трошкова судских поступака
65.20.42
Услуге реосигурања различитих финансијских губитака
65.20.5
65.20.50
65.20.6
65.20.60
Услуге реосигурања у вези с пензионим фондовима
Услуге реосигурања у вези с пензионим фондовима
Услуге осталог неживотног реосигурања
Услуге осталог неживотног реосигурања
65.3
Услуге пензионих фондова
65.30
Услуге пензионих фондова
65.30.1
Услуге пензионих фондова
65.30.11
Услуге индивидуалних пензионих фондова
65.30.12
Услуге групних пензионих фондова
66
Помоћне услуге код финанансијских и услуга осигурања
66.1
Помоћне услуге код финансисјких услуга и услуга осигурања
66.11
Услуге у вези с пословањем финансијских тржишта
66.11.1
Услуге у вези с пословањем финансијских тржишта
66.11.11
126
Оперативне услуге финансијских тржишта
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
66.11.12
Регулаторне услуге финанцијских тржишта
66.11.19
Остале услуге у вези с пословањем финансијских тржишта
66.12
Услуге посредовања у пословању вредносним папирима
66.12.1
Услуге посредовања у пословању вредносним папирима и робним уговорима
66.12.11
Услуге посредовања у пословању вредносним папирима
66.12.12
Услуге посредовања у пословању робним уговорима
66.12.13
Услуге мењачница
66.19
Остале помоћне услуге код финансијских услуга, осим осигурања и мировинских фондова
66.19.1
Услуге обраде и обрачуна трансакција вредносних папира
66.19.10
66.19.2
Услуге обраде и обрачуна трансакција вредносних папира
Помоћне услуге у вези с инвестиционим банкарством
66.19.21
Услуге спајања и преузимања
66.19.22
Услуге пословања у вези с корпоративним финансијским и предузетничким капиталом
66.19.29
Остале помоћне услуге у вези с инвестиционим банкарством
66.19.9
66.19.91
66.19.92
66.19.99
66.2
Остале помоћне услуге код финансијских услуга, осим осигурања и пензиских фондова,
непоменути
Услуге финансисјког саветовања
Услуге обраде финансијских трансакција и клиринг кућа
Остале помоћне услуге код финансијских услуга, непоменуте, осим осигурања и
мировинских фондова
Помоћне услуге у осигурању и пензијским фондовима
66.21
Услуге процене ризика и штете
66.21.1
Услуге процене ризика и штете
66.21.10
Услуге процене ризика и штете
66.22
Услуге агената и посредника осигурања
66.22.1
Услуге агената и посредника осигурања
66.22.10
Услуге агената и посредника осигурања
66.29
Остале помоћне услуге у осигурању и пензијским фондовима
66.29.1
Остале помоћне услуге у осигурању и пензијским фондовима
66.29.11
66.29.19
Актуарске услуге
Остале помоћне услуге у осигурању и пензијским фондовима, непоменути
66.3
Услуге управљања фондовима
66.30
Услуге управљања фондовима
66.30.1
Услуге управљања фондовима
66.30.11
Услуге управљања портфолијом, осим пензијских фондова
66.30.12
Услуге управљања пензијским фондовима
L
УСЛУГЕ ПОСЛОВАЊА С НЕКРЕТНИНАМА
68
Услуге пословања некретнинама
68.1
Услуге куповине и продаје сопствених некретнина
68.10
Услуге куповине и продаје сопствених некретнина
68.10.11
Услуге куповине и продаје стамбених зграда са земљиштем
68.10.12
Услуге куповине и продаје тиме-схаре имовине
68.10.13
Услуге продаје и куповине ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда
68.10.14
Услуге продаје и куповине нестамбених зграда са земљиштем
68.10.15
68.2
68.20
Услуге продаје и куповине ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда
Услуге изнајмљивања и управљања сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп
(леасинг)
Услуге изнајмљивања и управљања сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп
(леасинг)
Републички завод за статистику
127
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
68.20.1
Производ/услуга
68.3
Услуге изнајмљивања и управљања сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп
(леасинг)
Услуге изнајмљивања и управљања сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп (леасинг), стамбеним
Услуге изнајмљивања и управљања сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп (леасинг), нестамбеним
Услуге пословања некретнинама уз наплату или на основу уговора
68.31
Услуге агенција за пословање некретнинама уз наплату или на основу уговора
68.31.1
Услуге агенција за пословање некретнинама уз наплату или на основу уговора
68.20.11
68.20.12
68.31.11
68.31.12
68.31.13
68.31.14
68.31.15
68.31.16
Услуге продаје стамбених зграда са земљиштем уз наплату или на основу уговора, осим
имовине у власништву тиме-схара
Услуге продаје имовине у власништву тиме-схара уз наплату или на основу уговора
Услуге продаје ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда уз наплату или на
основу уговора
Услуге продаје нестамбених зграда са земљиштем уз наплату или на основу уговора
Услуге продаје ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда уз наплату или на
основу уговора
Услуге процјене у пословању некретнинама уз наплату или на основу уговора
68.32
Услуге управљања некретнинама уз наплату или на основу уговора
68.32.1
Услуге управљања некретнинама уз наплату или на основу уговора
68.32.11
68.32.12
Услуге управљања стамбеном имовином уз наплату или на основи уговора, осим имовине у
власништву тиме-схара
Услуге управљања тиме-схаре имовином уз наплату или на основу уговора
68.32.13
Услуге управљања нестамбеном имовином уз наплату или на основу уговора
M
СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ
69
Правни, рачуноводствени и књиговодствени послови
69.1
Правни послови
69.10
Правни послови
69.10.1
Правни послови
69.10.11
Правне консултације и заступање у парницама у вези са кривичним законом
69.10.12
Правне консултације и заступање у парницама у вези са пословним и трговинским правом
69.10.13
Правне консултације и заступање у парницама у вези са радним правом
69.10.14
Правне консултације и заступање у парницама у вези са грађанским правом
69.10.15
69.10.16
Правне консултације и заступање у парницама у вези са патентима, ауторским правима и
интелектуалном својином
Услуге нотара
69.10.17
Услуге арбитраже и поравнања (медијације)
69.10.18
Правне услуге у вези са аукцијама
69.10.19
Остале правне услуге
69.2
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
69.20
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
69.20.1
Послови финансијске ревизије
69.20.10
69.20.2
Послови финансијске ревизије
Рачуноводствене услуге
69.20.21
Услуге рачуноводствене ревизије
69.20.22
Састављање финансијских извештаја
69.20.23
Књиговодствене услуге
69.20.24
Усуге обрачун плата
69.20.29
Остале рачуноводствене услуге
69.20.3
69.20.31
128
Саветодавне услуге у вези с порезом
Услуге пореског саветовања и састављања пријава за предузећа
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
69.20.32
69.20.4
69.20.40
Производ/услуга
Услуге пореског саветовања и састављања пријава за појединце
Саветодавне услуге у вези стечајем и принудним управљањем
Саветодавне услуге у вези стечајем и принудним управљањем
70
Управљање предузећем; менаџерски и консултантски послови
70.1
Управљање предузећем
70.10
Управљање предузећем
70.10.1
Услуге управљања предузећем
70.10.10
70.2
Услуге управљања предузећем
Менаџерски и консултантски послови
70.21
Услуге комуникација и односа с јавношћу
70.21.1
Услуге комуникација и односа с јавношћу
70.21.10
Услуге комуникација и односа с јавношћу
70.22
Услуге саветовања у вези са пословањем и осталим управљањем
70.22.1
Услуге саветовања у вези са пословањем
70.22.11
Услуге саветовања у вези са стратешким управљањем
70.22.12
Услуге саветовања у вези са финансијским управљањем (осим пореског)
70.22.13
Услуге саветовања у вези са маркентишким управљањем
70.22.14
Услуге саветовања у вези са управљањем људским ресурсима
70.22.15
Услуге саветовања у вези са управљањем производњом
70.22.16
Услуге саветовања у вези са логистиком и набавкама и остале услуге саветовања у вези са
управљањем
Услуге саветовања у вези са вођењем пословних процеса
70.22.17
70.22.2
70.22.20
70.22.3
70.22.30
70.22.4
70.22.40
Остали менаџмент пројекти, осим вођења грађевинских пројеката
Остали менаџмент пројекти, осим вођења грађевинских пројеката
Остало пословно саветовање
Остало пословно саветовање
Услуге арбитаже и мирења
Услуге арбитаже и мирења
71
Архитектонско и инжењерско пројектовање; техничко испитивање и анализе
71.1
Архитектонско и инжењерско пројектовање и с тим повезано саветовање
71.11
Архитектонске услуге
71.11.1
Израда планова и нацрта за архитектонске сврхе
71.11.10
71.11.2
Израда планова и нацрта за архитектонске сврхе
Архитектонско пројектовање грађевинских објеката
71.11.21
Архитектонско пројектовање стамбених објеката
71.11.22
Архитектонско пројектовање нестамбених објеката
71.11.23
Архитектонске услуге при рестаурацији историјских објеката
71.11.24
Архитектонско саветовање
71.11.3
Услуге урбанистичког и просторног уређивања земљишта
71.11.31
Услуге урбанистичког планирања
71.11.32
Услуге руралног просторног планирања
71.11.33
71.11.4
Услуге инфраструктурног планирања
Услуге вођења пројекта у вези са просторним планирањем и саветовањем
71.11.41
Услуге вођења пројекта у вези са просторним планирањем
71.11.42
Услуге саветовања у вези просторног планирања
71.12
Техничко пројектовање и с тим повезано саветовање
71.12.1
Инжењерске услуге
71.12.11
Инжењерско саветовање
Републички завод за статистику
129
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
71.12.12
Инжењерске услуге везане за грађевинске објекте
71.12.13
Инжењерске услуге везане за енергетске пројекте
71.12.14
Инжењерске услуге везане за транспортне пројекте
71.12.15
Инжењерске услуге везане за послове са отпадом (обичним и опасним)
71.12.16
Инжењерске услуге везане за воду, канализацију и исушивање земљишта
71.12.17
Инжењерске услуге везане за индустријске процесе и производњу
71.12.18
Инжењерске услуге везане за телекомуникацију и емитовање
71.12.19
71.12.2
71.12.20
71.12.3
Инжењерске услуге везане за остале пројекате
Услуге вођења грађевинских пројеката
Услуге вођења грађевинских пројеката
Геолошке, геофизикалне и сродне студије и саветовања
71.12.31
Геолошка и геофизикална саветовања
71.12.32
Геофизикалне услуге
71.12.33
Истраживање и вредновање минерала
71.12.34
Услуге површинског мерења
71.12.35
Картографске услуге
71.2
Техничко испитивање и анализе
71.20
Техничко испитивање и анализе
71.20.1
Техничко испитивање и анализе
71.20.11
Испитивање и анализа састава и чистоће материје
71.20.12
Испитивање и анализа физичких својстава материје
71.20.13
Испитивање и анализа механичких и електричних система
71.20.14
Технички преглед возила
71.20.19
72
Остало техничко испитивање и анализе
Научно истраживање и развој
72.1
Истраживање и експериментални развој у природним наукама и технологији
72.11
Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
72.11.1
Истраживање и експериментални развој у области здравствене биотехнологије, заштите животне
средине, агробиотехнологије и остале биотехнологије
Истраживање и експериментални развој у области здравствене биотехнологије
72.11.11
72.11.12
72.11.13
72.11.2
72.11.20
Истраживање и експериментални развој у области заштите животне околине и индустријске
биотехнологије
Истраживање и експериментални развој у области агробиотехнологије
Истраживање и развој оригиналних идеја у биотехнологији
Истраживање и развој оригиналних идеја у биотехнологији
72.19
Истраживање и експериментални развој у осталим природним и техничким наукама
72.19.1
Истраживање и експериментални развој у осталим природним наукама
72.19.11
Истраживање и експериментални развој у области математике
72.19.12
Истраживање и експериментални развој у области информатичких наука
72.19.13
Истраживање и експериментални развој у области физике
72.19.14
Истраживање и експериментални развој у области хемије
72.19.15
Истраживање и експериментални развој у области наука о земљи и екологији
72.19.16
Истраживање и експериментални развој у области биологије
72.19.19
72.19.2
72.19.21
72.19.29
130
Истраживање и експериментални развој у области осталих природних наука
Истраживање и експериментални развој у области иннжењерства и технологије, осим
биотехнологије
Истраживање и експериментални развој у области нанотехнологије
Истраживање и експериментални развој у другим областима инжењерства и технологија,
осим биотехнологије
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
72.19.3
72.19.30
72.19.4
72.19.40
72.19.5
Производ/услуга
Истраживање и експериментални развој у области медицине
Истраживање и експериментални развој у области медицине
Истраживање и експериментални развој у области пољопривреде
Истраживање и експериментални развој у областипољопривреде
72.2
Истраживање и развој оригиналних идеја у природним наукама и инжењерства, осим у
биотехнологији
Истраживање и развој оригиналних идеја у природним наукама и инжењерства, осим у
биотехнологији
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама
72.20
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама
72.20.1
Истраживање и експериментални развој у области друштвених наука
72.19.50
72.20.11
Истраживање и експериментални развој у области економије и пословања
72.20.12
Истраживање и експериментални развој у области психологије
72.20.13
Истраживање и експериментални развој у области права
72.20.19
72.20.2
Истраживање и експериментални развој у осталим друштвеним наукама
Истраживање и експериментални развој у области хуманистичких наука
72.20.21
Истраживање и експериментални развој у области језика и литературе
72.20.29
Истраживање и експериментални развој у осталим хуманистичким наукама
72.20.3
72.20.30
Истраживање и развој оригиналних идеја у друштвеним и хуманистичким наукама
Истраживање и развој оригиналних идеја у друштвеним и хуманистичким наукама
73
Рекламне услуге и истраживање тржишта
73.1
Рекламне услуге
73.11
Услуге рекламних агенција
73.11.1
Услуге рекламних агенција
73.11.11
Комплетна услуга рекламирања
73.11.12
Директно рекламирање и оглашавање
73.11.13
Планирање и пласман рекламе
73.11.19
Остале рекламне услуге
73.12
Услуге медијског оглашавања
73.12.1
Посредовање при продаји простора или времена за рекламирање
73.12.11
Посредовање при продаји рекламног простора у штампаним медијима
73.12.12
Посредовање при продаји рекламног простора или времена на радију или телевизији
73.12.13
Посредовање при продаји рекламног простора или времена на интернету
73.12.14
Посредовање при продаји простора или времена за рекламирање одређеног догађаја
73.12.19
73.12.2
73.12.20
Посредовање при осталим продајама рекламног простора или времена
Препродаја рекламног простора или времена
Препродаја рекламног простора или времена
73.2
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
73.20
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
73.20.1
Истраживање тржишта и сличне услуге
73.20.11
Истраживање тржишта: квалитативне анкете
73.20.12
Истраживање тржишта: квалитативне ад-хоц анкете
73.20.13
Истраживање тржишта: квалитативне трајне и редовне анкете
73.20.14
Истраживање тржишта: остале услуге осим анкетирања
73.20.19
Остале услуге истраживања тржишта
73.20.2
73.20.20
74
Услуге испитивања јавног мњења
Услуге испитивања јавног мњења
Остале стручне, научне и техничке услуге
Републички завод за статистику
131
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
74.1
Специјализоване дизајнерске услуге
74.10
Специјализоване дизајнерске услуге
74.10.1
Дизајнирање унутрашњости, индустријског и остале специјализоване дизајнерске услуге
74.10.11
Дизајнирање унутрашњости
74.10.12
Индустријско дизајнирање
74.10.19
74.10.2
74.10.20
Остало специјализовано дизајнирање
Дизајнерски оригинали
Дизајнерски оригинали
74.2
Фотографске услуге
74.20
Фотографске услуге
74.20.1
Осветљене фотографске плоче и филмови, осим кинематографских
74.20.11
Неразвијене осветљене фотографске плоче и филмови
74.20.12
Развијене фотографске плоче и филмови за офсет репродукцију
74.20.19
Остале осветљене и развијене фотографске плоче и филмови, осим кинематографских
74.20.2
Специјализоване фотографске услуге
74.20.21
Портретно фотографисање
74.20.22
Рекламно и слично фотографисање
74.20.23
Фотографисање и видео снимање догађаја
74.20.24
Фотографисање из ваздуха
74.20.29
Остало специјализовано фотографисање
74.20.3
Остале фотографске услуге
74.20.31
Израда фотографија
74.20.32
Обнављање и ретуширање фотографија
74.20.39
Остале фотографске услуге, непоменуто.
74.3
Услуге превођења и тумачења
74.30
Услуге превођења и тумачења
74.30.1
Услуге превођења и тумачења
74.30.11
Превођење
74.30.12
Тумачење
74.9
Остале стручне, научне и техничке услуге, непоменуто.
74.90
Остале стручне, научне и техничке услуге, непоменуто.
74.90.1
Стручно и техничко саветовање, непоменуто.
74.90.11
Услуге ревизије рачуна и информисања о ценама испоруке робе
74.90.12
Брокерско пословање и услуге процена, осим за непокретности и осигурање
74.90.13
Саветовање у вези очувања животне средине
74.90.14
Прогноза времене и метеоролошке услуге
74.90.15
Саветовање у вези сигурности
74.90.19
Остало научно и техничко саветовање, непоменуто.
74.90.2
74.90.20
Остале стручне и техничке услуге, непоменуто.
Остале стручне и техничке услуге, непоменуто.
75
Ветеринарске услуге
75.0
Ветеринарске услуге
75.00
Ветеринарске услуге
75.00.1
Ветеринарске услуге
75.00.11
Ветеринарске услуге за кућне љубимце
75.00.12
Ветеринарске услуге за стоку
75.00.19
Остале ветеринарске услуге
132
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
N
АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ
77
Изнајмљивање и лизинг
77.1
Изнајмљивање и лизинг моторних возила
77.11
Изнајмљивање и лизинг аутомобила и моторних возила лаке категорије
77.11.1
Изнајмљивање аутмобила и моторних возила лаке категорије, носивости до 3,5 т, без возача
77.11.10
Изнајмљивање аутмобила и моторних возила лаке категорије, носивости до 3,5 т, без возача
77.12
Изнајмљивање и лизинг камиона и других тешких возила
77.12.1
Изнајмљивање и лизинг камиона и других тешких возила
77.12.11
77.12.19
Изнајмљивање возила за превоз робе, без возача
Изнајмљивање аутобуса и осталих копнених возила, без возача
77.2
Изнајмљивање и лизинг личних предмета и предмета за употребу у домаћинству
77.21
Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију
77.21.1
Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију
77.21.10
Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију
77.22
Изнајмљивање и лизинг видео-касета и дискова
77.22.1
Изнајмљивање и лизинг видео-касета и дискова
77.22.10
Изнајмљивање и лизинг видео-касета и дискова
77.29
Изнајмљивање и лизинг осталих личних предмета и предмета за употребу у домаћинству
77.29.1
Изнајмљивање и лизинг осталих личних предмета и предмета за употребу у домаћинству
77.29.11
77.29.12
Изнајмљивање и лизинг телевизјиских и радио пријемника, видеорекордера и сличних
апарата
Изнајмљивање и лизинг намештаја и осталих кућних апарата
77.29.13
Изнајмљивање и лизинг музичких инструмената
77.29.14
Изнајмљивање и лизинг кућне трикотаже
77.29.15
Изнајмљивање и лизинг текстила, одеће и обуће
77.29.16
Изнајмљивање и лизинг ручних машинских апарата и опреме, без оператера
77.29.19
77.3
Изнајмљивање и лизинг осталих личних предмета и предмета за употребу у домаћинству,
непоменуто.
Изнајмљивање и лизинг машина и опреме
77.31
Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
77.31.1
Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
77.31.10
Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
77.32
Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
77.32.1
Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
77.32.10
Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
77.33
Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и опреме (укључујући компјутере)
77.33.1
Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и опреме (укључујући компјутере)
77.33.11
Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и опреме (осим компјутера)
77.33.12
Изнајмљивање и лизинг компјутер
77.34
Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт
77.34.1
Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт
77.34.10
Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт
77.35
Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт
77.35.1
Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт
77.35.10
Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт
77.39
Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
77.39.1
Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
77.39.11
Изнајмљивање и лизинг шинских возила
Републички завод за статистику
133
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
77.39.12
Изнајмљивање и лизинг контејнера
77.39.13
Изнајмљивање и лизинг мотоцикла, караван возила и камп приколица
77.39.14
Изнајмљивање и лизинг телекомуникационе опреме
77.39.19
77.4
Изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме, без оператера
Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права
77.40
Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права
77.40.1
Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, изузев ауторских права
77.40.11
Изнајмљивање права употребе патената
77.40.12
Изнајмљивање права употребе робне марке и франшизних уговора
77.40.13
Изнајмљивање права експлоатације руда
77.40.19
Изнајмљивање права употребе остале интелектуалне својине (осим издавачких права)
78
Услуге у вези са запошљавањем
78.1
Услуге агенција за запошљавање
78.10
Услуге агенција за запошљавање
78.10.1
Услуге агенција за запошљавање
78.10.11
78.10.12
78.2
Посредовање при запошљавању руководећег кадра
Посредовање при запошљавању осталог особља, осим руководећег кадра
Посредовање код привременог запошљавања
78.20
Посредовање код привременог запошљавања
78.20.1
Посредовање код привременог запошљавања
78.20.11
78.20.12
78.20.13
Посредовање код привременог запошљавања радне снаге за компјутерске и
телекомуникацијске послове
Посредовање код привременог запошљавања радне снаге за остале канцеларијске послове
78.20.15
Посредовање код привременог запошљавања радне снаге за комерцијалне и трговачке
послове
Посредовање код привременог запошљавања радне снаге за послове транспорта,
складиштења, логистике и у индустрији
Посредовање код привременог запошљавања радне снаге у хотелима и ресторанима
78.20.16
Посредовање код привременог запошљавања медицинског особља
78.20.19
Посредовање код привременог запошљавања радне снаге за остале послове
78.20.14
78.3
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса
78.30
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса
78.30.1
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса
78.30.11
78.30.15
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса за компјутерске и
телекомуникацијске послове
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса за остале канцеларијске
послове
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса за комерцијалне и трговачке
послове
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса у пословима транспорта,
складиштења, логистике и у индустрији
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса у хотелима и ресторанима
78.30.16
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса у области медицине
78.30.19
Остали облици проналажења и запошљавања људских ресурса, непоменуто.
78.30.12
78.30.13
78.30.14
79
Услуге путничких агенција, туроператера, услуге резервације и пратеће активности
79.1
Услуге путничких агенција и туроператера
79.11
Услуге путничких агенција
79.11.1
Услуге путничких агенција за резервације превоза
79.11.11
Услуге резервације авионског превоза
79.11.12
Услуге резервације железничког превоза
79.11.13
Услуге резервације аутобуског превоза
134
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
79.11.14
Услуге резервације изнајмљивања возила
79.11.19
Остале услуге путничких агенција за резервацију превоза
79.11.2
Услуге путничких агенција за резервације смештаја, крстарења и пакет-аранжмана
79.11.21
Услуге резервације смештаја
79.11.22
Услуге резервације крстарења
79.11.23
Услуге резервације пакет-аранжмана
79.12
Услуге туроператера
79.12.1
Услуге туроператера
79.12.11
79.12.12
Услуге туроператера за организовање и прикупљање пакет-аранжмана
Услуге организатора (менаџера) путовања
79.9
Остале услуге резервације и с њима повезане услуге
79.90
Остале услуге резервације и с њима повезане услуге
79.90.1
Услуге туристичких промоција и информација
79.90.11
79.90.12
79.90.2
79.90.20
79.90.3
Услуге туристичких промоција
Услуге пружања туристичких информација
Услуге туристичких водича
Услуге туристичких водича
Остале услуге резервисања, непоменуто.
79.90.31
Услуге резервисања у објектима са временски ограниченим закупом (тиме-схаре)
79.90.32
Услуге резервисања конференцијских и конгресних центара и изложбених простора
79.90.39
80
Услуге резервисања улазница за представе, забавне и рекреативне догађаје и остале услуге
резервисања, непоменуто.
Услуге обезбеђења и приватних истражитеља
80.1
Услуге приватног обезбеђења
80.10
Услуге приватног обезбеђења
80.10.1
Услуге приватног обезбеђења
80.10.11
Услуге заштите блинидраним возилима
80.10.12
Услуге чувања
80.10.19
Остале услуге у вези с заштитом
80.2
Услуге заштите сигурностним системима
80.20
Услуге заштите сигурностним системима
80.20.1
Услуге заштите сигурностним системима
80.20.10
Услуге заштите сигурностним системима
80.3
Услуге истражитеља
80.30
Услуге истражитеља
80.30.1
Услуге истражитеља
80.30.10
Услуге истражитеља
81
Услуге управљања и одржавања објеката и околине
81.1
Одржавање и контрола објеката
81.10
Одржавање и контрола објеката
81.10.1
Одржавање и контрола објеката
81.10.10
81.2
Одржавање и контрола објеката
Услуге чишћења
81.21
Опште (основно) чишћење зграда
81.21.1
Опште (основно) чишћење зграда
81.21.10
Опште (основно) чишћење зграда
81.22
Остале услуге чишћења зграда и индустријско чишћење
81.22.1
Услуге индустријског чишћења
Републички завод за статистику
135
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
81.22.11
Чишћење прозора
81.22.12
Услуге специјализованог чишћења
81.22.13
Чишћење димњака и пећи
81.29
Остало чишћење
81.29.1
Остало чишћење
81.29.11
Дезинфекција и уништавање гамади
81.29.12
Чишћење од снега и прања улица
81.29.13
Остале санитарне услуге
81.29.19
Остало чишћење, непоменуто.
81.3
Уређивање и одржавање јавних површина
81.30
Уређивање и одржавање јавних површина
81.30.1
Уређивање и одржавање јавних површина
81.30.10
82
Уређивање и одржавање јавних површина
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне услуге
82.1
Канцеларијско-административне и помоћне услуге
82.11
Комбиноване канцеларијско-административне услуге
82.11.1
Комбиноване канцеларијско-административне услуге
82.11.10
Комбиноване канцеларијско-административне услуге
82.19
Услуге фотокопирања, припрема докумената и друге специјализоване канцеларијске услуге
82.19.1
Услуге фотокопирања, припрема докумената и друге специјализоване канцеларијске услуге
82.19.11
Услуге умножавања
82.19.12
Припрема поштанских адреса и поштанске услуге
82.19.13
Припрема докумената и друге специјализоване канцеларијске услуге
82.2
Услуге позивних центара (кол-центара)
82.20
Услуге позивних центара (кол-центара)
82.20.1
Услуге позивних центара (кол-центара)
82.20.10
Услуге позивних центара (кол-центара)
82.3
Организовање конгреса и сајмова
82.30
Организовање конгреса и сајмова
82.30.1
Организовање конгреса и сајмова
82.30.11
Организовање конгреса
82.30.12
Организовање сајмова
82.9
Помоћне пословне услуге, непоменуто.
82.91
Услуге агенција за наплату потраживања и кредитних бироа
82.91.1
Оцењивање кредитне способности и наплату потраживања
82.91.11
82.91.12
Оцењивање кредитне способности
Агенције за наплату потраживања
82.92
Услуге паковања
82.92.1
Услуге паковања
82.92.10
Услуге паковања
82.99
Остале помоћне пословне услуге, непоменуто
82.99.1
Остале помоћне пословне услуге, непоменуто
82.99.11
Стенографске услуге
82.99.12
Телефонске услуге
82.99.19
Остале пословне помоћне услуге, непоменуто
136
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
О
УСЛУГЕ ДРЖАВНА УПРАВЕ И ОДБРАНЕ; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
84
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
84.1
Државна управа, економска и социјална политика
84.11
Делатност државних органа
84.11.1
Опште услуге државне управе
84.11.11
Извршне и законодавне услуге
84.11.12
Финансијске и фискалне услуге
84.11.13
Услуге укупног привредног и друштвеног (социјалног) планирања и статистичке услуге
84.11.14
Услуге државне управе у области основног истраживања
84.11.19
84.11.2
84.11.21
84.11.29
84.12
84.12.1
84.12.11
Остале опште услуге државне управе
Помоћне услуге за државну управу
Опште услуге у вези особљем за државну управу
Остале помоћне услуге за државну управу
Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури
и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури
и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
Уређивање делатности субјеката који пружају услуге у образовању
84.12.12
Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту
84.12.13
Уређивање делатности субјеката у области становања и комуналних услуга
84.12.14
Уређивање делатности субјеката у подручју рекреације, културе и религије
84.13
Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
84.13.1
Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
84.13.11
Уређење пословања у области пољопривреде, шумарства, рибарства и лова
84.13.12
Уређење пословања у вези с горивом и енергијом
84.13.13
Уређење пословања у области рударства и минералних ресурса, прерађивачке индустрије и
грађевинарства
Уређење пословања у области саобраћаја и комуникација
84.13.14
84.13.15
Уређење пословања у области трговине и кетеринга, хотела и ресторана
84.13.16
Уређење пословања у области туризма
84.13.17
Уређење пословања у вези са вишенамјенским развојним пројектима
84.13.18
84.2
Опште услуге државне управе у вези с економијом, комерцијалним пословима, радом и
запошљавањем
Пружање услуга заједници као целини
84.21
Спољни послови
84.21.1
Спољни послови
84.21.11
84.21.12
84.21.13
Административне услуге у вези с спољним пословима, дипломатским и конзуларним
представништвима
Услуге у вези с страном економском помоћи
Услуге у вези с страном војном помоћи
84.22
Услуге одбране
84.22.1
Услуге одбране
84.22.11
Услуге војних одбрамбених снага
84.22.12
Услуге цивилних одбрамбених снага
84.23
Судске и правосудне делатности
84.23.1
Судске и правосудне делатности
84.23.11
Административне услуге у вези са судовима
84.23.12
Административне услуге у вези са затварањем и рехабилитацијом осуђеника
84.24
Обезбеђивање јавног реда и безбедности
84.24.1
Обезбеђивање јавног реда и безбедности
Републички завод за статистику
137
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
84.24.11
Услуге полиције
84.24.19
Остале услуге у вези са обезбеђивањем јавног реда и безбедности
84.25
Делатност ватрогасних јединица
84.25.1
Делатност ватрогасних јединица
84.25.11
84.25.19
Услуге гашења и спречавања пожара
Остале услуге ватрогасних јединица
84.3
Услуге обавезног социјалног осигурања
'84.30
Услуге обавезног социјалног осигурања
84.30.1
Услуге обавезног социјалног осигурања
84.30.11
84.30.13
Услуге обавезног социјалног осигурања у случају болести, породиљског одсуства и
привремене неспособности
Услуге обавезног социјалног осигурања за мировинско и инвалидско осигурање за државне
службенике
Услуге обвезног социјалног осигурања за случај незапослености
84.30.14
Услуге обвезног социјалног осигурања за обитељски и дјечји додатак
84.30.12
P
УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА
85
Образовање
85.1
Предшколско образовање
85.10
Предшколско образовање
85.10.1
Предшколско образовање
85.10.10
Предшколско образовање
85.2
Основно образовање
85.20
Основно образовање
85.20.1
Основно образовање
85.20.11
Основно образовање путем интернета
85.20.12
Услуге осталог основног образовања
85.3
Средње образовање
85.31
Средње опште образовање
85.31.1
Средње опште образовање
85.31.11
Услуге нижег средњег општег образовања путем интернета
85.31.12
Услуге осталог нижег средњег општег образовања
85.31.13
Услуге вишег општег средњег образовања путем интернета
85.31.14
Услуге осталог вишег општег средњег образовања
85.32
Средње стручно образовање
85.32.1
Средње стручно образовање
85.32.11
Услуге нижег средњег стручног образовања путем интернета
85.32.12
Услуге осталог нижег средњег стручног образовања
85.32.13
Услуге вишег средњег стручног образовања путем интернета
85.32.14
Услуге осталог вишег средњег стручног образовања
85.4
Високо образовање
85.41
Образовање после средњег које није високо
85.41.1
Услуге образовања након средњег образовања које није високо
85.41.11
Услуге општег образовања након средњег образовања које није високо, путем интернета
85.41.12
Услуге осталог општег образовања након средњег образовања које није високо
85.41.13
Услуге стручног образовања након средњег образовања које није високо, путем интернета
85.41.14
Услуге осталог стручног образовања након средњег образовања које није високо
85.42
Високо образовање
85.42.1
Високо образовање
138
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
85.42.11
Услуге првог степена високог образовања путем интернета
85.42.12
Услуге првог степена високог образовања, осим путем интернета
85.42.13
Услуге другог степена високог образовања путем интернета
85.42.14
Услуге другог степена високог образовања, осим путем интернета
85.42.15
Услуге трећег степена високог образовања путем интернета
85.42.16
Услуге трећег степена високог образовања, осим путем интернета
85.5
Остало образовање
85.51
Спортско и рекреативно образовање
85.51.1
Спортско и рекреативно образовање
85.51.10
Спортско и рекреативно образовање
85.52
Уметничко образовање
85.52.1
Уметничко образовање
85.52.11
Услуге плесних школа и учитеља плеса
85.52.12
Услуге музичких школа и учитеља музике
85.52.13
Услуге школа ликовне уметности и подучавања уметности
85.52.19
Услуге осталог образовања и подучавања у подручју културе
85.53
Делатност школа за возаче
85.53.1
Делатност школа за возаче
85.53.11
Услуге аутошкола
85.53.12
Услуге школа летења и једрења
85.59
Остало образовање
85.59.1
Услуге осталог образовања и подучавања, непоменуто.
85.59.11
Услуге школа језика
85.59.12
Услуге информатичких школа
85.59.13
Услуге стручног образовања и подучавања, непоменуто.
85.59.19
85.6
Услуге осталог образовања и подучавања, непоменуто.
Помоћне образовне делатности
85.60
Помоћне образовне делатности
85.60.1
Помоћне образовне делатности
85.60.10
Помоћне образовне делатности
Q
УСУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
86
Здравствене делатности
86.1
Делатност болница
86.10
Делатност болница
86.10.1
Делатност болница
86.10.11
Хируршке услуге у болницама
86.10.12
Гинеколошке услуге и услуге порођаја у болницама
86.10.13
Рехабилитационе услуге у болницама
86.10.14
Психијатријске услуге у болницама
86.10.15
Остале услуге у болницама које пружају доктори медицине
86.10.19
Остале болничке услуге
86.2
Медицинска и стоматолошка пракса
86.21
Општа медицинска пракса
86.21.1
Општа медицинска пракса
86.21.10
Општа медицинска пракса
86.22
Специјалистичка медицинска пракса
86.22.1
Специјалистичка медицинска пракса
Републички завод за статистику
139
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
86.22.11
Анализа и тумачење медицинских налаза
86.22.19
Остале услуге специјалистичке медицинске праксе
86.23
Стоматолошка пракса
86.23.1
Стоматолошка пракса
86.23.11
86.23.19
Ортодонтске услуге
Остале услуге стоматолошке праксе
86.9
Остала здравствена заштита
86.90
Остала здравствена заштита
86.90.1
Остала здравствена заштита
86.90.11
Услуге у вези с трудноћом
86.90.12
Услуге здравствене неге
86.90.13
Физиотерапеутске услуге
86.90.14
Услуге возила хитне помоћи
86.90.15
Услуге медицинских лабораторија
86.90.16
Услуге банака крви, сперме и трансплантацијских органа
86.90.17
Дијагностичке услуге без тумачења
86.90.18
Услуге заштите менталног здравља
86.90.19
Остале услуге здравствене заштите, непоменуто.
87
Социјална заштита са смештајем
87.1
Делатности смештајних установа с медицинском негом
87.10
Делатности смештајних установа с медицинском негом
87.10.1
Делатности смештајних установа с медицинском негом
87.10.10
87.2
Делатности смештајних установа с медицинском негом
87.3
Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле
особе и особе с болестима зависности
Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле
особе и особе с болестима зависности
Социјално старање у смештајним установама за лица с тешкоћама у развоју, душевно оболеле
особе и особе с болестима зависности
Социјално старање у смештајним установама за децу с тешкоћама у развоју, душевно
оболелу децу и децу с болестима зависности
Социјално старање у смештајним установама за одрасле с тешкоћама у развоју, душевно
оболеле особе и особе с болестима зависности
Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама
87.30
Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама
87.30.1
Рад установа за стара лица и лица с посебним потребама
87.20
87.20.1
87.20.11
87.20.12
87.30.11
Социјална заштита у смештајним установама за стара лица
87.30.12
Социјална заштита у смештајним установама деце и омладину с посебним потребама
87.30.13
Социјална заштита у смештајним установама особе с посебним потребама
87.9
Остали облици социјалне заштите са смештајем
87.90
Остали облици социјалне заштите са смештајем
87.90.1
Остали облици социјалне заштите са смештајем
87.90.11
Остали облици социјалне заштите са смештајем за децу и омладину
87.90.12
Остали облици социјалне заштите са смештајем за злостављане жене
87.90.13
Остали облици социјалне заштите са смештајем за одрасле особе
88
Социјална заштита без смештаја
88.1
Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама
88.10
Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама
88.10.1
Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама
88.10.11
140
Услуге посете и помоћи старијим лицима
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
88.10.12
Услуге дневне неге за старија лица
88.10.13
Услуге стручне рехабилитације за лица с посебним потребама
88.10.14
Услуге посете и помоћи за лица са посебним потребама
88.10.15
Услуге дневне неге за лица са посебним потребама
88.9
Остала социјална заштита без смештаја
88.91
Делатност дневне бриге о деци
88.91.1
Делатност дневне бриге о деци
88.91.11
Делатност дневне бриге о деци, осим дневне бриге о деци са посебним потребама
88.91.12
Делатност дневне бриге о деци и омладини са посебним потребама
88.91.13
Услуге чувања деце
88.99
Остала непоменута социјална заштита без смештаја
88.99.1
Остала непоменута социјална заштита без смештаја
88.99.11
Услуге усмеравања и саветовања, непоменуто., у вези с децом
88.99.12
Добротворне услуге, осим смештаја
88.99.13
Услуге стручне рехабилитације за незапослене особе
88.99.19
Остале услуге социјалне заштите без смештаја, непоменуто.
R
УМЕТНИЧКЕ, ЗАБАВНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ УСЛУГЕ
90
Креативне, уметничке и забавне услуге
90.0
Креативне, уметничке и забавне услуге
90,01
Услуге извођачке уметности
90.01.1
Услуге извођачке уметности
90.01.10
Услуге извођачке уметности
90,02
Помоћне услуге у извођачкој уметности
90.02.1
Помоћне услуге у извођачкој уметности
90.02.11
Услуге производње извођења уметничких представа
90.02.12
Услуге промоције и организације уметничких представа
90.02.19
Остале помоћне услуге у извођачкиј уметности
90,03
Услуге уметничког стваралаштва
90.03.1
Услуге уметничког стваралаштва
90.03.11
Услуге које пружају аутори, композитори, кипари и остали уметници, осим извођача
90.03.12
Оригинални радови аутора, композитора и осталих уметника осим извођача, сликара,
графичких уметника и кипара
Оригинални радови сликара, графичких уметника и кипара
90.03.13
90,04
Услуге уметничких објеката
90.04.1
Услуге уметничких објеката
90.04.10
Услуге уметничких објеката
91
Услуге библиотеке, архива и остале културне услуга
91.0
Услуге библиотеке, архива и остале културне услуга
91,01
Услуге библиотека и музеја
91.01.1
Услуге библиотека и музеја
91.01.11
Услуге библиотека
91.01.12
Услуге архива
91,02
Услуге музеја
91.02.1
Услуге музеја
91.02.10
91.02.2
91.02.20
Услуге музеја
Музејске колекције
Музејске колекције
Републички завод за статистику
141
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
91,03
Услуге рада историских места и грађевина и сличних занимљивости за посетиоце
91.03.1
Услуге рада историских места и грађевина и сличних занимљивости за посетиоце
91.03.10
Услуге рада историских места и грађевина и сличних занимљивости за посетиоце
91,04
Услуге ботаничких и зоолошких вртова и природних резервата
91.04.1
Услуге ботаничких и зоолошких вртова и природних резервата
91.04.11
Услуге ботаничких и зоолошких вртова
91.04.12
Услуге природних резервата, укључујући услуге заштите дивљих животиња
92
Услуге коцкања и клађења
92.0
Услуге коцкања и клађења
92.00
Услуге коцкања и клађења
92.00.1
Услуге коцкања
92.00.11
Услуге коцкања на столовима за игре на срећу
92.00.12
Услуге аутомата за игре на срећу
92.00.13
Услуге лутрије, томбуле, бинга и сличних игара на срећу
92.00.14
Услуге интернетског коцкања
92.00.19
остале услуге коцкања
92.00.2
92.00.21
92.00.29
Услуге клађења
Услуге интернетског клађења
Остале услуге клађења
93
Спортске, забавне и рекреативне услуге
93,1
Спортске услуге
93,11
Услуге рада спортских објеката
93.11.1
Услуге рада спортских објеката
93.11.10
Услуге рада спортских објеката
93,12
Услуге спортских клубова
93.12.1
Услуге спортских клубова
93.12.10
Услуге спортских клубова
93,13
Услуге фитнес центара
93.13.1
Услуге фитнес центара
93.13.10
Услуге фитнес центара
93,19
Остале спортске услуге
93.19.1
Остале спортске услуге
93.19.11
Услуге промоције спортских и спортско-рекреативних догађаја
93.19.12
Услуге атлетичара
93.19.13
Помоћне услуге у вези са спортом и рекреацијом
93.19.19
Остале спортске и спортско-рекреативне услуге
93,2
Забавне и рекреативне услуге
93,21
Услуге забавних и тематских паркова
93.21.1
Услуге забавних и тематских паркова
93.21.10
Услуге забавних и тематских паркова
93,29
Остале забавне и рекреативне услуге
93.29.1
Остале рекреативне услуге, д.н.
93.29.11
Услуге рекреативних паркова и плажа
93.29.19
Разноврсне рекреативне услуге, д.н .
93.29.2
93.29.21
142
Остале забавне услуге, д.н.
Услуге приређивања ватромета и представа са светлосним и звучним ефектима
Републички завод за статистику
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
93.29.22
Услуге аутомата за игре на кованице
93.29.29
Забавне услуге, д.н.
S
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
94
Услуге чланских организација
94,1
Услуге пословних организација, организација послодавца и струковних чланских организација
94,11
Услуге пословних организација и организација послодаваца
94.11.1
Услуге пословних организација и организација послодаваца
94.11.10
Услуге пословних организација и организација послодаваца
94,12
Услуге струковних чланских организација
94.12.1
Услуге струковних чланских организација
94.12.10
Услуге струковних чланских организација
94,2
Услуге синдиката
94.20
Услуге синдиката
94.20.1
Услуге синдиката
94,9
Услуге осталих чланских организација
94,91
Услуге верских организаија
94.91.1
Услуге верских организаија
94.91.10
Услуге верских организаија
94,92
Услуге политичких организација
94.92.1
Услуге политичких организација
94.92.10
94,99
Услуге политичких организација
Услуге осталих чланских организација, д.н.
94.99.11
Услуге организација за заштиту људских права
94.99.12
Услуге покрета за заштиту околине
94.99.13
Услуге заштите положаја посебних група
94.99.14
Остале услуге побољшања положаја грађана и промовисање општих интереса заједнице
94.99.15
Услуге које пружају удружења младих
94.99.16
Услуге културних и рекреативних удружења
94.99.17
Услуге осталих цивилних и друштвених организација
94.99.19
Услуге које пружају остале чланске организације, д.н.
94.99.2
Услуге давања новчане помоћи (донација) чланских организација
94.99.20
Услуге давања новчане помоћи (донација) чланских организација
95
Услуге поправке рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство
95,1
Услуге поправке рачунара и комуникационе опреме
95,11
Услуге поправке рачунара и периферне опреме
95.11.1
Услуге поправке рачунара и периферне опреме
95.11.10
Услуге поправке рачунара и периферне опреме
95,12
Услуге поправке комуникациске опреме
95.12.1
Услуге поправке комуникациске опреме
95.12.10
Услуге поправке комуникациске опреме
95,2
Услуге поправке предмета за личну употрбу и домаћинство
95,21
Услуге поправке електричних уређаја за широку потрошњу
95.21.1
Услуге поправке електричних уређаја за широку потрошњу
95.21.10
Услуге поправке електричних уређаја за широку потрошњу
95,22
Услуге поправке апарата за домаћинство и опреме за кућу и врт
95.22.1
Услуге поправке апарата за домаћинство и опреме за кућу и врт
95.22.10
Услуге поправке апарата за домаћинство и опреме за кућу и врт
Републички завод за статистику
143
Упутство за анкетаре
Шифра
(CPA)
Производ/услуга
95,23
Услуге поправке обуће и производа од коже
95.23.1
Услуге поправке обуће и производа од коже
95.23.10
Услуге поправке обуће и производа од коже
95,24
Услуге поправке намештаја и покућства
95.24.1
Услуге поправке намештаја и покућства
95.24.10
Услуге поправке намештаја и покућства
95,25
Услуге поправке сатова и накита
95.25.1
Услуге поправке сатова и накита
95.25.11
95.25.12
Услуге поправке сатова
Услуге поправке накита
95,29
Услуге поправке предмета за личну употрбу и домаћинство
95.29.1
Услуге поправке предмета за личну употрбу и домаћинство
95.29.11
Услуге поправке и преправљања одеће и текстилних предмета за домаћинство
95.29.12
Услуге поправака бицикала
95.29.13
Услуге поправака и одржавања музичких инструмената
95.29.14
Услуге поправака и одржавања спортске опреме
95.29.19
Услуге поправака осталих предмета за личну употребу и домаћинство, непоменуте
96
Остале личне услуге
96.0
Остале личне услуге
96.01
Услуге прања и хемијског чишћења текстила и крзнених производа
96.01.1
Услуге прања и хемијског чишћења и крзнених производа
96.01.11
Услуге прања на машинама за прање на жетоне
96.01.12
Услуге хемијског чишћења (укључујући чишћење крзнених производа)
96.01.13
Услуге пеглања
96.01.14
Услуге избељивања и бојења
96.01.19
Остале услуге чишћења текстила
96.02
Фризерске услуге и остале услуге улепшавања
96.02.1
Фризерске услуге и остале услуге улепшавања
96.02.11
Фризерске услуге за жене и девојчице
96.02.12
Фризерске услуге за мушкарце и дечаке
96.02.13
Козметички третмани, услуге маникира и педикира
96.02.19
Остале услуге улепшавања
96.02.2
96.02.20
Људска коса, необрађена
Људска коса, необрађена
96.03
Погребне и сличне услуге
96.03.1
Погребне и сличне услуге
96.03.11
Услуге гробља и крематоријума
96.03.13
Услуге погребника
96.04
Услуге за негу и одржавање тела
96.04.1
Услуге за негу и одржавање тела
96.04.10
Услуге за негу и одржавање тела
96.09
Остале личне услуге д.н
96.09.1
Осталне личне улуге д.н
96.09.11
Остале скрби за кућне љубимце
96.09.12
Услуге пратње
96.09.13
Услуге самопослужних аутомата на кованице, д.н.
96.09.19
Остале разноврсне услуге, д.н
144
Републички завод за статистику
Download

Uputstvo za anketare - Републички завод за статистику