Zadatak 1.
Za primer projekta renoviranja stana potrebno je:
a) Uraditi WBS projekta, tako što će se aktivnosti date u tabeli povezati sa II nivoom WBS-a, koji
obuhvata sledeće celine: A – Priprema, B – Spoljašnja stolarija, C – Parket, D – Obrada zidova i
moleraj, E – Unutrašnja stolarija, F – Keramika, G – Elektro i vodoinstalacije, H - Završni
radovi.
b) Nacrtati gantogram i odrediti vremensko trajanje svih aktivnosti u projektu (veličina podeoka 1
dan). Angažovanje resursa na paralelnim aktivnostima je 50%.
c) Na osnovu podataka o angažovanim ljudskim i materijalnim resursima i angažovanoj opremi,
napraviti plan troškova po WBS celinama i odrediti ukupne troškove projekta.
d) Nacrtati S krivu troškova i odrediti budžet projekta
Rb.
1
2
3
4
Aktivnost
Dogovaranje o uslovima i sklapanje
ugovora sa glavnim izvoñačem
Definisanje plana projekta od strane
gl. izvoñača
Pregovori i dogovori gl. izvoñača sa
podizvoñačima (majstorima)
Vañenje starih prozora i ulaznih vrata
Naredna
aktivnost
Tip veze
tj
(dan)
Ljudski
resursi
2
KP
3
1, 2, 3
3
PP3
5
2, 3
4
KP
5
2, 3
5
KP
2
4, 10
5
Postavljanje novih PVC prozora i
ulaznih vrata
6
KP
3
4, 10
6
7
8
9
10
Hoblovanje parketa i zamena lajsni
Lakiranje – I ruka
Lakiranje – II ruka
Gletovanje zidova
Postavljanje gipsanih ukrasa na zidove
7
8
9
10
11
KP
KP2
KP2
KP1
PP1
2
1
1
2
2
5
5
5
9, 10
9
11
Krečenje – I ruka
12
KP1
2
9
12
Krečenje – II ruka
13
KP1
2
9
13
14
15
16
Šmirglanje i gitovanje sobnih vrata
Farbanje vrata – I ruka
Farbanje vrata – II ruka
Skidanje pločica u kupatilu i kuhinji
14
15
16
17
KP1
KP1
KK2
PP1
2
1
1
2
4, 10
4
4
6, 10
17
Impregnacija zidova
18
PP1
1
6
18
Lepljenje novih pločica u kupatilu i
kuhinji
19, 20
KP2, KP3
2
6, 10
19
Postavljanje elemenata u kuhinji i
sanitarije
-
-
3
8
21
KK2
3
7
22
KP
3
11
-
-
1
1, 2, 3
20
21
22
Postavljanje utičnica, prekidača i
lustera
Čišćenje prostorija, pranje prozora
Prijem radova i izmirenje obaveza
prema glavnom izvoñaču
Ostali resursi i
količine dodele
kamion
prozori-6, vrata-1, pur
pena-3, grañevinska
masa-1
Lajsna - 50
lak za parket - 5
lak za parket - 5
masa za gletovanje - 1
gipsani ukras - 8
boja za unutrašnje
zidove – 1
boja za unutrašnje
zidove - 1
šmirgla-1, git masa-1
farba za stolariju-2
farba za stolariju-3
kamion
sredstvo za
impregnaciju-2
lepak za keramiku-2,
pločice-20, masa za
fugovanje-2
česme-3, protočni
bojler-1, vodokotlić-1,
WC šolja-1, tuš
kabina-1, galanterija10
utičnice-10, prekidači5, lusteri-5
sredstva za čišćenje-2
Projekat: Renoviranje stana
R. br.
Angažovani ljudski
resursi
Broj angažovanih
radnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
rukovodilac projektainvestitor
glavni izvoñač
pomoćnik glavnog izvoñača
majstor za stolariju
majstor za parket
majstor za keramiku
električar
vodoinstalater
moler
fizički radnik
higijeničarka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R. br.
Materijalni resursi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
R. br.
1
prozor
ulazna vrata
pur pena
grañevinska masa
Nastajanje
troškova
početak
početak
ravnomerno
ravnomerno
šmirgla
git masa za drvo
masa za gletovanje
početak
početak
početak
gipsani ukras
lajsna
lak za parket
sredstvo za impregnaciju
lepak za keramiku
pločice
masa za fugovanje
farba za stolariju
boja za unutrašnje zidove
česma
protočni bojler
vodokotlić
WC šolja
tuš kabina
galanterija
utičnica
prekidač
luster
sredstva za čišćenje
Angažovana
mehanizacija
kamion
Cena rada po
danu (din)
Jed. mere
početak
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj
kraj
ravnomerno
Količina
Cena/dan
1
5000
početak
početak
početak
Nastajanje
troška
25000
12500
početak
početak
ravnomerno
ravnomerno
ravnomerno
ravnomerno
kraj
kraj
ravnomerno
ravnomerno
5000
5000
5000
5000
5000
5000
2000
2000
kom
kom
tuba
pakovanje (20
kg)
m2
kg
pakovanje (20
kg)
m
m
l
kg
pakovanje (20
kg)
m2
pakovanje (2kg)
pakovanje
(0.75l)
pakovanje (15 l)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
l
početak
početak
ravnomerno
početak
početak
Cena
angažovanja
(din)
Cena (din/jed.
mere)
16000
20000
700
600
500
300
600
1500
50
1000
500
500
1200
250
500
2000
2000
20000
2500
4000
10000
300
200
200
2500
450
Nastajanje
troška
ravnomerno
Download

Kalkulacija troskova