CILJ SAVETOVANJA
Prošlo je skoro 9 godina od održavanja prvog Savetovanje na temu
„Saobraćajne nezgode“, gde su autori prezentovali stručne i naučne radove iz
oblasti koje su u direktnoj, ili indirektnoj, vezi sa uzrokom, tokom i
posledicama saobraćajnih nezgoda:
-
osiguranja motornih vozila,
procene šteta na motornim vozilima,
veštačenja saobraćajnih nezgoda,
transporta robe i putnika,
zastupanja na sudu (pravni aspekt), kao i
obrazovanja i osposobljavanja kadrova.
Tada je postavljen cilj Savetovanja da se, plenumski, kroz naučnu i stručnu
raspravu učesnika Savetovanja, dođe do novih saznanja i dostignuća koji bi
doprineli uspešnijem radu i rešavanjau problema iz navedenih oblasti.
Uspeh koji je postignut na prvom Savetovanju, za nas je bio značajan i
zbog toga što nas je učvrstio u uverenju da smo na pravom putu.
Od tada do danas, održano je osam savetovanja sa istom tematikom na kojima
je prezentovano više od 300 stručnih i naučnih radova koji su sabrani u 8
zbornika radova. Na taj način je obogaćena stručna literatura iz navedenih
oblasti, veoma kvalitetnim, stručnim i naučnim radovima sa aktuelnom
tematikom gde je, u najvećem broju radova, zastupljen savremeni,
multidisciplinarni, pristup u sagledavanju i rešavanju problema, kao i u
osavremenjavanju načina rada u navedenim oblastima. Postignuti rezultati su
nas obavezali da takav pristup radu, sa istim ciljem, nastavimo, u kontinuitetu
i u ovoj godini.
MESTO I VREME ODRŽAVANJA SAVETOVANJA
Kao i prethodnih godina, Savetovanje će se održati u Kongresnoj dvorani
hotela „Čigota“ na Zlatiboru, u vremenu, 14 - 16. maja 2015. godine. Početak
rada Savetovanja je 14. maja (četvrtak) u 10 časova, a kraj 16. maja u 12
časova.
1.
2.
TEME „KANDIDOVANE“ ZA SAVETOVANJE
 Rekonstrukcija saobraćajne nezgode uz praktičnu primenu očitanih
podataka iz vozila pomoću CDR alata
Jože Škrilec, dipl. inž.; Denis Jalačevič, uni. dipl. inž., Murska Sobota,
Slovenija; Igor Radojević, dipl. inž., Lovćen osiguranje. Podgorica
 Upravljanje brzinama na putevima primenom ITS – a
Prof. dr Mirsad Kulović, dipl. inž. saob., Saobraćajni fakultet, Banja Luka;
doc. dr Danislav Drašković, dipl. inž. saob., Inspektorat Republike Srpske;
Tomislav Petrović, dipl. inž. saob., JP Putevi Srbije; Miloš Milosavljević,
master inž. saob., JP Putevi Srbije
 SMAC – program za simulaciju sudara automobila
Dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saob.; Marko Maslać, mast. inž. saob.,
VTŠSS, Kragujevac
 Uticaj „Evropskog izveštaja“ na naknadu štete u Crnoj Gori
Darko Mugoša, dipl. pravnik; Igor Radojević, dipl. maš. inž., Lovćen
osiguranje, Podgorica
 Nezgode vezane za kružni tok saobraćaja
Miljan Lepović, Claime Adjuster, Van Amevde, Norway AS, Oslo; Živko
Vasić, dipl. inž., Kragujevac
 Analiza karakteristika kretanja vozila pomoću zapisa elektronskog
tahografa u odštetnim zahtevima nematerijalne štete
Dr Ištvan Bodolo, dipl. inž. saob., Udružene veštaka „Vojvodina“,
Novi Sad
 Zajedno na sigurnim putevima – telekomunikacije u funkciji
podizanja nivoa bezbjedog odvijanja drumskog saobraćaja
Željka Šotra, Ericsson AB, RAN Education Delivery Menager, Stockhlom,
Sweden
 Primena digitalnih tahografa u postupku veštačenja saobraćajnih
nezgoda
Dr Dejan Bogićević, dipl. inž. saob., Visoka tehnička škola strukovnih
studija, Niš; prof. dr Pavle Gladović, dipl. inž. saob., Fakultet tehničkih
nauka, Novi Sad; Nebojša Čengić, dipl. inž. saob., Policijska uprava
Sremska Mitrovica; Milan Stanković, dipl. inž. saob., Visoka tehnička
škola strukovnih studija, Niš
 Cjelovit pristup usaglašavanja prometnih veštaka u postupku
rješavanja oštetnih zahtjeva
Dr. sc. Drago Ezgeta, Croatia osiguranje, Žepče; Ivica Ezgeta, dipl. inž. ,
Pula, R. Hrvatska; Milija Radović, dipl. inž., Banja Luka
 Kako poboljšati rad veštaka i smanjiti greške sa kojima se
veštačenje osporava, a odluke koje se temelje na greškama veštaka
u obnovljenim postupcima, preispituju
Prof. dr Radoslav Dragač; mr Vuk Đorđević, RMS group, Beograd

Značaj i mogućnosti primene inteligentnih transportnih sistema u
razvijenim zemljama
Mr Nada Stojanović; dr Tomislam Marinković; Milan Stanković, dipl. inž.
saob.,Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
 Upravljanje rizicima koji utiču na bezbedan transport opasnog tereta
Prof. dr Dragutin Jovanović, dipl. inž. saob., Visoka škola strukovnih
studija – Beogradska politehnika; Duško Vujanović, dipl. inž. saob., Trigon
inženjering, Zemun
 Mogućnost upotrebe dijagnostičkih protokola u vještačenju
saobraćajnih nezgoda i procjeni šteta na motornim vozilima
Fahrudin Kovačević, dipl. ing. saob.; Jasmin Bijedić, dipl. ing. maš.; mr.
Nebojša Zdravković, dipl. ing. maš., Sarajevo, BiH
 Istraživanje stavova učenika srednjih škola sa aspekta bezbednosti
saobraćaja
Zoran Jelić, dipl. inž. saob., Politehnička škola, Kragujevac; Vladislav
Erac, dipl. inž. saob., Politehnička škola. Kragujevac; Tomislav Petrović,
dipl. inž. saob., JP Putevi Srbije, Beograd
 Perspektive obrazovanja kadrova u funkciji podizanja
bezbednosti saobraćaja
Vladimir Erac, dipl. inž. saob., Politehnička škola, Kragujevac
nivoa
 Percepcija stanja bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori
Mr Mirjana Grdinić; prof. dr Vladimir Pajković, Mašinski fak., Podgorica
3.
4.
 Trendovi podugovaranja aktivnosti u drumskom transportu i vozmim
parkovima
Doc. dr Aleksandar Manojlović, dipl. inž.; doc. dr Snežana Kaplanović,
dipl. ecc, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultete; Irena Vignjević,
dipl. inž. Agencija TRANSPORTLOG, Beograd
 Predlog sistemskih mera za unapređenje obuke vozača
Prof. dr Milomir Veselinović, dipl. inž. saob.; Vojin Veselinović, struk. inž.
saob. sc., Beograd
 Prihvatanje rizika kod mladih vozača u opasnim situacijama na putu
Prof. dr Svetozar Kostić, dipl. inž. saob.; doc. dr Zoran Papić, dipl. inž.
saob., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; dr Dejan Bogićević, dipl. inž.
saob,; mr Vladimir Popović, dipl inž. saob., Visoka tehnička škola
strukovnih studija, Niš
 Teškoće u radu osiguravača i nove tehnologije u sprečavanju
prevara
Dr Živorad Ristić, dipl. inž. saob., Udruženje osiguravača Srbije;
Aleksandar Đoković, IC UOS Beograd, Jelena Đukić, dipl. ecc.,
Udruženje osiguravača Srbije
 Prometne nesreće pri udaru vozila u zaštitne ograde
Doc. dr. sc. Ivo Jakovljević, dipl. ing., HAZU – Znanstveno vijeće za
promet; mr. sc. Marinko Jakovljević, dipl. ing., CMZ – Zagreb
 Veštačenje na osnovu Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi
Prof. dr Vuk Bogdanović; doc. dr Zoran Papić; doc. dr Nenad Ruskić; Msc
Nemanja Garunović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Matematička logika u odkrivanju tačnosti izraza „korupcija“ kao
bazičnog interfejsa prevara u financijskim institucijama
Nataša Ćetković, dipl. inž. mašinstva, stalni sudski veštak za oblast
mašinske struke, Predrag Ćetković, dipl. pravnik, Novi Sad
 Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece u predškolskim
ustanovama
Tomislav Petrović, dipl. inž. saob., JP Putevi Srbije, Beograd; Danka
Kordić, master vaspitač, Predškolska ustanova „Đurđevdan“ Kragujevac;
Dejan Kordić, inž. saobraćaja; Jelena Mitrović, vaspitač, Kragujevac
 Osnovni principi funkcionisanja komponenti pneumatskog
prenosnog mehanizma kočionog sistema
Mr Radovan Višković, dipl. inž. saob., Kompanija „Boksit“, Milići
 Značaj adekvatnog sagledavanja tragova saobraćajne nezgode na
autoputu – primjer iz prakse
Prof. dr Osman Lindov, dipl. ing. saob.; Adnan Omerhodžić, MA-dipl. ing.
saob.; Adnan Alikadić, MA - dipl. ing. saob.; Adnan Tatarević, MA - dipl.
ing. saob., Saobraćajni fakultet, Sarajevo
 Napredne tehnologije objedinjene u funkciji povećanja bezbednosti
učesnika u saobraćaju
Dr Tomislav Marinković; mr Nada Stojanović; Milan Stanković, dipl. inž.
saob., Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
 Uticaj podzakonskih propisa na transport opasnog tereta u
Republici Srbiji
Mr Ljubomir Petrović, dipl. inž. saob., Trigon inženjering, Beograd;
dr Živorad Ristić, dipl. inž. saob., Udruženje osiguravača Srbije, Beograd
 Pravni aspekt sagledavanja odgovornosti za štetu koja je nastala u
saobraćajnoj nezgodi na autoputu pri udaru vozila u psa - lutalicu
Prof. dr Zdravko Petrović, Univerzitet „Sigmund Freud“, Beč; Miloica
Cvijović, advokat, Beograd
 Uloga i značaj postavljanja savremenih zaštitnih ograda na kritičnim
delovima puta kao bitne komponente bezbednosti saobraćaja, uz
poseban osvrt na zimske uslove saobraćaja
Mr Nihad Strojil, dipl. inž. saob., JKP „Usluga“, Priboj
 Problemi u definisanju pojma trećeg oštećenog lica prema Zakonu o
obaveznom osiguranju u saobraćaju i sudskoj praksi
Miloš Milanović, dipl. pravnik; Miroslav Govedarica, dipl. inž. saob., Dunav
osiguranje, Beograd
 Savremene metode i uređaji za preventivni pregled pneumatika
Vlada Marinković;Dragan Simović, dipl. inž. maš., MARINKOVIĆ
HOFMANN DOO, Beograd
5.
 Metode za određivanje brzine vozila utrošene na deformaciju
prilikom udara u uske barijere
Dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saob.; dr Miroslav Đorđević, dipl. inž.; dr
Miroslav Božović, dipl. inž. saob., VTŠSS, Kragujevac
 Da li se predložene izmene ZOBS-a temelje na analizi postojećeg
stanja u bezbednosti saobraćaja i imaju li za cilj da ga poboljšaju
Prof. dr Radoslav Dragač; mr Mirjana Đorđević, RMS group, Beograd
 Procena vrednosti vozila koja su naknadno prepravljana na
električni pogon
Mirko Gordić, dipl. inž.; Milan Došlić, dipl. inž.; Milan Caran, dipl.inž.;
Trifun Milićević, dipl. inž., AMSS Centar za motorna vozila, Beograd
 Modeli osposobljavanja kandidata za vozače u Evropi i svetu i
uporedna analiza sa osposobljavanjem kandidata u R. Srbiji
Milenko Jezdimirović, dipl. inž. saob., Autoškola „Zlatno svetlo“, Beograd
 Uloga i mjesto Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike
Srpske u sistemu bezbjednosti saobraćaja
Milija Radović, dipl. inž. saob.; Milenko Džever, dipl. inž. saob., Agencija
za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Banja Luka
 Poznavanje Pravila saobraćaja u funkciji obrazovanja studenata
Milan Stanković, dipl. inž. saob., dr Dejan Bogićević, dipl. inž. saob.,
VTŠSS, Niš; prof. dr Pavle Gladović, FTN, Novi Sad, mr Nada Stojanović,
VTŠSS, Niš
 Strukturiranje pokazatelja rada voznog parka u funkciji upravljanja
Dr Miroslav Božović, dipl. inž. saob., Visoka tehnička škola strukovnih
studija, Kragujevac
 Stanje saobraćane bezbjednosti u Sloveniji za 2014. godinu i napori
koji se ulažu u cilju smanjenja prometnih nesreća sa smrtnim
izhodom
Stanko Laković, dipl. inž. Maribor, Slovenija
6.
 Analiza saobraćajnih nezgoda sa učešćem motocikla
Prof. dr Aleksandra Janković; prof. dr Rajko Radonjić; mr Branislav
Aleksandrović, Kragujevac
 Analiza bezbednosti saobraćaja u zoni škole
Slobodan Živojinović, spec. struk. inž. saob.; Vedran Vukšić, spec. struk.
inž. saob.; Željko Đurišić, spec. struk. inž. saob., Centar za bezbednost
saobraćaja, Beograd
 Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj – studija
primjera magistralni put M4, dionica br. 16, Banja Luka – Čelinac,
raskrsnica Groblje - Vrbanja
Milenko Džever, dipl. inž. saob., Agencija za bezbjednost saobraćaja
Republike Srpske; dr Danislav Drašković, dipl. inž. saob., Republička
uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske; Milija Radović, dipl.
inž. saob., Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srpske
 Uticaj i značaj veštaka saobraćajno - tehničke i mašinske struke u
sudskim postupcima naknade materijalne štete
nastale u
saobraćajnim nezgodama
Dragan Davidović, dipl. inž., Biro „STM“, Čačak; Nada Davidović, dip.
pravnik, Čačak
 Uticaj tramvajskog saobraćaja na bezbednost saobraćaja u
Beogradu sa posebnim osvrtom na rekonstruisane deonice
Zlatomir Anđelić, dipl. inž. saob.; Goran Vidović, dipl. inž. saob., GSP,
Beograd
 Uticaj karakteristika sistema motociklista - motocikl - put, na
bezbednost saobraćaja
Mr Branislav Aleksandrović, dipl. inž., prof. dr Rajko Radonjić; prof. dr
Dragoljub Radonjić, prof. dr Aleksandra Janković, Kragujevac
 Rutiranje vozila koja transportuju opasnu robu
Aleksandar Janković, master, inž. saob,, Visoka tehnička škola strukovnih
studija, Kragujevac; Marko Maslać, master inž. saob., Visoka tehnička
škola strukovnih studija, Kragujevac
 Benchmarking bezbednosti saobraćajau GSP Beograd
Vedran Vukšić, spec. struk. inž. saob., JKP GSP „Beograd“
7.
8.
 Oduzimanje vozila kao kaznena mera za ugrožavanje STRUČNA RASPRAVA – „OKRUGLI STO“:
bezbednosti drumskog saobraćaja
Prof. dr Milomir Veselinović, dipl. inž. saob.; Vojin Veselinović, Kao i prethodnih godina, za „Okruglim stolom“ će biti vođena rasprava
o svim bitnim, aktuelnim problemima iz navedenih oblasti, po
struk. inž. saob. sc. Beograd
sistemu:
 Doprinos naknadi štete kada je sudionik motociklista
RADNA ISKUSTVA - IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Doc. dr. sc. Ivo Jakovljević, dipl. ing., HAZU – Znanstveno vijeće
NAČIN REŠAVANJA
za promet; mr. sc. Marinko Jakovljević, dipl. ing. CMZ – Zagreb
UČESNICI SAVETOVANJA:
 Individualni parametri u veštačenju radne sposobnosti
Prim. dr Veselin Govedarica; prim. dr sci Zoran Ivanov, Udruženje
Očekuje se da Savetovanju i multidisciplinarnoj raspravi o problemima
veštaka „Vojvodina“, Novi Sad
koji se odnose na navedene oblasti učestvuju:
 Uporedna analiza ponašanja pješaka na semaforizovanom i
 predstavnici osiguravajućih društava: SRB, CG, BiH, RS,
nesemaforizovanom pješačkom prelazu – studija primjera
MAK, HR i SL,
Doboj
Dunja Radović; Milan Milinković, studenti, Saobraćajni fak. Doboj
 Dubinska analiza saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima
Vedran Vukšić, spec. struk. inž. saob., JKP GSP „Beograd“
 Prepravka vozila na električni pogon
Mirko Gordić, dipl. inž.; Milan Došlić, dipl. inž.; Milan Caran, dipl.
inž.; Trifun Milićević, dipl. inž., AMSS Centar za motorna vozila,
Beograd
 Mobizirajuće aktivnosti u veštačenju mobinga
Prim. dr sci. Zoran Ivanov; prim. mr sci. Milena Ivanov, Udruženje
veštaka „Vojvodina“, Novi Sad
 Veštačenje originalnosti VIN broja i verodostojnosti vozila
Tibor Bodol, dipl. inž. maš.; Aleksandar Adam, master inž. ind.
inženjerstva, Centar za veštačenje i procenu šteta, Novi Sad
 stručni i naučni radnici sa fakulteta, instituta i iz drugih
institucija koji se bave ovim problemima,
 veštaci koji se bave veštačenjem saobraćajnih nezgoda, iz
različitih oblasti,
 predstavnici škola koje se bave obrazovanjem i
osposobljavanjem kadrova u saobraćaju,
 predstavnici auto – škola koje se bave osposobljavanjem
vozača motornih vozila u drumskom saobraćaju
 predstavnici transportnih organizacija, koje se bave
prevozom robe i putnika,
 pravnici, kao neizostavni sudionici u procesu rada.
9.
10.
SMEŠTAJ UČESNIKA:
Rezervaciju smeštaja, učesnici Savetovanja mogu obaviti
pozivom hotela „ČIGOTA“ na broj +381 31 84 11 41, pri čemu je
potrebno naglasiti da se radi o Savetovanju u naznačenom
datumu.
Rezervaciju smeštaja potrebno je izvršiti do 30. aprila 2015.
godine.
Nadležni u hotelu ČIGOTA su, za učesnike Savetovanja i ove
godine, dali najprihvatljivije cene za „aranžman“ na bazi: dva
puna pansiona i jadan polupansion (13. maj večera - 16. maja
doručak):
- cena „aranžmana“ u 1/1B sobi iznosi 14.960,00 dinar,
(oko 123 €), po osobi,
- cena „aranžmana“ u APP/AB iznosi 13.460,00 dinara
(oko 110 €), po osobi, sa min. 3 osobe,
- ako su u apartmanu 2 osobe, cena iznosi 15.935,00 dinara
(oko 130 €) po osobi,
- cena „aranžmana“ u 1/1A sobi iznosi 16.160,00 dinara, (oko
133 €) po osobi,
- cena „aranžmana“ u 1/2A sobi iznosi 13.460,00 dinara, (oko
110 €) po osobi.
U cenu ukupnog aranžmana su uračunate: dva puna pansiona i
jedan polupansion (švedski sto – doručak i večera, kao i pansionski
ručak – konobarske usluge), hotelske usluge, osiguranje učesnika
Savetovanja, boravišna taksa i svečana večera.
Navedene troškove snose učesnici Savetovanja i uplaćuju ih, ili
ranije prema predračunu Hotela, ili na recepciji Hotela.
KOTIZACIJA:
U navedene troškove nije uračunata KOTIZACIJA.
Uz potvrdu o uplati kotizacije, učesnicima Savetovanja će biti uručen
radni materijal neophodan za praćenje Savetovanja, kao i propusnica
za prisustvovanje Savetovanju (akreditacija).
DODATNE INFORMACIJE:
Agencija „EXPERT“
Magelanova 11, Beograd
tel./fax. +381 11 718 94 98; mob. +381 63 61 60 90
www.ag-expert.rs
e-mail: [email protected]
Kotizacija je obavezna za sve učesnike Savetovanja, izuzev za autore i
koautore radova, koji su uvršteni u program Savetovanja. Котизација
iznosi 12.200,00 din. (100 €) po učesniku, a uplaćuje se na poslovni račun
Agencije „EXPERT“ broj 125-1723556-16 kod Piraeus banke, Beograd, ili
neposredno pre početka Savetovanja kod organizatora.
Za plaćanje u €, uplata se vrši na devizni račun Agencije broj:
RS 35125120000000152791, kod Piraeus banke, Beograd, prema
sledećem Uputstvu:
Uputstvo za devizno plaćanje:
To our clients:
Please find listed below the instructions for
your incoming EUR payments, as follows:
56A: Intermediary bank:
Deutsche bank AG
SWIFT code: DEUTDEFF
57A: Account with institution:
Piraeus bank AD Beograd
SWIFT code: PIRBRSBG
Acct.no. 935903510
59: Beneficiary customer:
Name: EXPERT AGENCIJA ZA KONSALTING
IBAN: RS35125120000000152791
Sincerely,
Piraeus bank AD
International payments dept.
U TREĆEM (KONAČNOM) POZIVU, KOJI ĆEMO VAM UPUTITI KRAJEM
APRILA, PORED OVIH, NALAZIĆE SE I OSTALI NEOPHODNI PODACI O
SAVETOVANJU.
Za Organizacioni odbor,
prof. dr Dragoljub Šotra
Download

Drugi poziv za - Agencija Expert