PROGRAM EDUKACIJE 2015
Sarajevo, januar 2015. godine
2
position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change
the formatting of the pull quote text box.]
SADRŽAJ
UVOD
5
OPĆE INFORMACIJE
6
PROGRAM EDUKACIJE
8
JANUAR
Radionica: Risk menadžment
8
FEBRUAR
Radionica: Usklađivanje finansijskih institucija sa Foreign Account Tax
Compliance Act FATCA propisom
Seminar: Upravljanje projektima u građevinarstvu i FIDIC Crvena knjiga,
zadnje izdanje 1999, Fidic MDB, usaglašeno izdanje i FIDIC- Žuta knjiga
MART
APRIL
MAJ
JUNI
SEPTEMBAR
9
10
Seminar: Zaključivanje ugovora o radu - problematika nezakonitog rada
12
Seminar: Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA izvještavanje
13
Radionica: ISO 27001 LEAD Implementer
14
Radionica: Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja
novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
16
Radionica: Primjena savremenih ključnih metoda selekcije pri zapošljavanju
17
Radionica: Kako brendirati autohtoni proizvod
18
Radionica: Upravljanje radnim učinkom
19
Radionica: ISO 22000 Lead Implementer
20
Seminar: Prevarne radnje u bankarstvu
22
Radionica: Kreiranje sistema naplate potraživanja u preduzećima
23
Radionica: Upravljanje ključnim kupcima/KAM
24
Radionica: 10 zlatnih pravila rukovođenja
25
Radionica: Organizacija „Compliance“ u bankama
27
Radionica: Mape uma
28
Seminar: Kako uspješno istražiti tržište
29
Radionica: Šaltersko poslovanje i rješavanje reklamacija
30
Radionica: Registar profila klijenata
32
Radionica: 10 stvari koje morate znati o prodaji
33
Radionica: INCOTERMS 2010 - Prezentacija dokumenata po akreditivu
34
Radionica: Tehnika brzog čitanja i ubrzanog učenja
35
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
O KOMORI
36
USLUGE KOMORE
38
3
4
the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the
formatting of the pull quote text box.]
UVOD
„Cjeloživotno učenje smatra se
kontinuitetom «od kolijevke do groba».
Ono počiva na četiri glavna stuba,
prema kojima pojedinac mora: učiti znati,
učiti činiti, učiti biti i učiti živjeti zajedno.“
UNESCO
Izvještaj obrazovanja za 21. stoljeće
Ulaganja u privredu, poticaji, kreditiranja, investicije u središte stavljaju znatna
materijalna sredstva, a istodobno se o ljudskim resursima rijetko govori. Upravo su
materijalni resursi nedjelotvorni bez čovjekova intelekta i tačno određenih profila znanja.
Stečena školska znanja brzo potiskuju nove spoznaje i napredak, a privreda pretpostavlja
aktuelna stručna znanja kod zaposlenih, ali i nezaposlenih. Svrha cjeloživotnog
obrazovanja je neprekidno ažuriranje znanja i vještina.
Obrazovanje odraslih, a posebno zaposlenih ljudi, predstavlja ulaganje u intelektualni
kapital, koji ima sposobnost stvaranja novih ekonomskih vrijednosti. Takvo ulaganje u
kratkom roku predstavlja trošak, dok rezultati postaju vidljivi tek u dužim razdobljima
poslovanja. Uprave kompanija, ukoliko žele uspješno razvijati poslove kojima će opstati na
tržištu, moraju zaboraviti restrikcije troškova kada je riječ o obrazovanju zaposlenika i
shvatiti da će tako učinjen trošak donijeti višestruku korist u prihodima.
Sve veća konkurentnost i globalizacija tržišta stvaraju nove uvjete poslovanja, koji iziskuju
brže i efikasnije prilagođavanje poslovnih subjekata. Upravo su educirani ljudski resursi
nosioci takvih promjena. Stoga, obrazovanje odraslih, kao ulaganje u intelektualni kapital,
postaje važnije nego ikada ranije.
Privredna komora Kantona Sarajevo je u Programu edukacije za 2015. godinu, u skladu sa
iskazanim potrebama kompanija/članova Komore i polaznika, uvrstila tematske cijeline i
angažovala renomirane trenere iz BiH i regije.
Raspored seminara i radionica je predstavljen po mjesecima, a cjelovit Program edukacije
nalazi se i na web-stranici Komore: www.pksa.com.ba.
Polaznicima naših treninga želimo da stečena znanja što uspješnije implementiraju u
praksi.
Prema iskazanoj potrebi članova, Komora će organizovati i edukacije izvan ovog programa
i o tome Vas blagovremeno informisati.
Rusmira Mandić, dipl.ing.el.,
direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove
Privredne komore Kantona Sarajevo
5
OPĆE INFORMACIJE

Mjesto održavanja seminara je u poslovnoj zgradi Privredne komore Kantona
Sarajevo, Sarajevo, ulica La Benevolencija broj 8, ili na nekoj drugoj lokaciji prema
zahtjevu klijenta. U pozivnom pismu informiramo preduzeća o mjestu održavanja
edukacije.

Komora zadržava pravo eventualnih izmjena termina realizacije edukacija i visine
kotizacije, otkazivanja realizacije pojedinih seminara, kurseva ili radionica, o čemu
blagovremeno izvještavamo prijavljene učesnike.

Prijave se dostavljaju Centru za edukaciju i informatičke poslove na nekoliko načina:
- Pismom, na adresu Centra: La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo
- Faksom na broj: 033/226-717
- E-mail poštom na adrese:
Rusmira Mandić - [email protected]
Lejla Halkić - [email protected]
Vladimir Lučić - [email protected]
- Preko web-stranice Komore www.pksa.com.ba
Detaljnije informacije na brojeve telefona: 033/250-117, 250-116, 250-106.
Prijava se dostavlja u roku koji je naznačen u pozivnom pismu za seminar, uz kopiju
uplatnice.
Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Komore:
1610000004560078 (Raiffeisen bank d.d. BiH)
Dajemo popust za sve edukacije kada firma/organizacija prijavi dva ili više polaznika.
6
I polugodište
JANUAR
 Radionica: Risk menadžment
FEBRUAR
 Radionica: Usklađivanje finansijskih
institucija sa Foreign Account
Tax Compliance Act FATCA propisom
 Seminar: FIDIC
MART
 Seminar: Zaključivanje ugovora o radu problematika nezakonitog rada
 Seminar: Foreign Account Tax
Compliance Act- FATCA izvještavanje
 Radionica: ISO 27001 LEAD implementer
APRIL
 Seminar: Usklađivanje poslovanja sa
novim Zakonom o sprečavanju
pranja novca i finansiranja terorističkih
aktivnosti
 Radionica: Primjena savremenih ključnih
metoda selekcije pri zapošljavanju
 Radionica: Kako brendirati autohtoni
proizvod
MAJ
 Radionica: Upravljanje radnim učinkom
 Radionica: ISO 22000 LEAD Implementer
 Seminar: Prevarne radnje u bankarstvu
JUNI
 Radionica: Kreiranje sistema naplate
potraživanja u preduzećima
 Radionica: Upravljanje ključnim
kupcima/KAM
 Radionica: 10 zlatnih pravila
rukovođenja
7
the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting
of the pull quote text box.]
8
the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the
formatting of the pull quote text box.]
RISK MENADŽMENT – UPRAVLJANJE RIZIKOM
Cilj radionice:
Upoznavanje učesnika radionice sa značajem risk menadžmenta u poslovanju kompanija,
međunarodnim standardima koji tretiraju ovu vrstu menadžmenta, kao i sa
metodologijom procjene rizika i najboljom praksom menadžmenta.
Ciljna grupa: Viši i srednji menadžment, menadžeri rizika, IT menadžeri, eksperti
bezbjednosti poslovanja i ostali, sa posebnim akcentom na banke, osiguravajuće kuće, IKT
kompanije, brokerske organizacije i slično.
Predavač: Đoko Blagojević, dipl.ing.el. - Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek
Automatika-elektronika, vodeći projektant automatskog upravljanja – ENERGOINVEST –
Sarajevo (TE Kakanj IV, TE Ugljevik I, TE Kaknj V, pivare, šećerane, naftovod i dr.).
Konsultantska agencija „Consulting of friends“ - vlasnik i vodeći konsultant za sve
menadžment sisteme, ERCA Tutor i Lead Auditor ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 200001, ISO 50001, ISO 31000, ISO 22301. ISO validator nove verzije standarda ISO 9001:2015.
Sadržaj radionice:










Značaj risk menadžmenta za poslovanje svake kompanije
Definisanje osnovnih pojmova
Rizik u sistemima (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO/IEC 27001 i
dr.)
Zahtjevi standarda ISO 31000, upravljanje rizikom
Zahtjevi standarda ISO 31000, upravljanje rizikom
Bezbjednost informacija i menadžment rizicima
Analiza odstupanja i posljedice - Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Primjena FMEA u procesu nabavke u javnom preduzeću
Bezbjednost na radu i procjena rizika
ISO 9001:2015, upravljanje rizikom
Očekivani rezultati: Polaznici po završetku radionice trebaju poznavati osnovne principe
risk menadžmenta, proces procjene rizika i tretman rizicima. Učesnici radionice, kroz
stečena znanja, imaju predispoziciju da postanu ključni eksperti u implementaciji
međunarodnih standarda koji tretiraju rizike, npr. ISO/IEC 27001, ISO 31000, ISO 22301,
OHSAS 18001, ISO 9001 i dr.
Termin realizacije: Januar 2015.
9
USKLAĐIVANJE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA SA
„FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT – FATCA” PROPISOM
Cilj radionice:
Upoznavanje učesnika seminara sa „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA)
propisom, kojim se finansijske institucije izvan SAD obavezuju da potpišu sporazum o
ustupanju podataka o klijentima poreskim vlastima SAD - Internal Revenue Service (IRS).
U slučajevima da neka finansijska institucija odbije da potpiše sporazum o ustupanju
podataka IRS-u, jedna od sankcija je da će ta finansijska institucija i svi njeni klijenti biti
predmet oporezivanja po odbitku u visini od 30% na sve prihode iz SAD izvora (kamate,
dividende, prihod od prodaje).
Ciljna grupa:
 Banke
 Osiguravajuća društva
 Društva za upravljanje fondovima
 Društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti
Predavač: Dženana Ćesko, diplomirana ekonomistica, sa višegodišnjim iskustvom u
bankarskom sektoru na poslovima usklađivanja poslovanja banke sa
zakonskom regulativom (sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,
devizno poslovanje, compliance propisi), uz iskustvo na usklađivanju finansijskih
institucija sa FATCA propisom.
Sadržaj radionice:
 FATCA propis - osnovni pojmovi
 Primjena FATCA propisa u Bosni i Hercegovini
 Utjecaj na banke
 Utjecaj na osiguravajuća društva
 Utjecaj na brokere i dilere
 Utjecaj na fondove
 Registracija – IRS web-stranica
 Passive NFFE
 Utvrđivanje stvarnog vlasnika
 Finansijske institucije (FI)
 Rokovi implementacije FATCA propisa
 Obrasci i izjave
 Izvještavanje
 Prvi kvartal primjene FATCA propisa u BiH
Iskustva
Nedoumice
 Primjeri
Termin realizacije: Februar 2015.
10
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU I FIDIC CRVENA KNJIGA,
ZADNJE IZDANJE 1999, FIDIC MDB, USAGLAŠENO IZDANJE I FIDIC- ŽUTA KNJIGA
Cilj seminara: Upoznati učesnike sa FIDIC-ovim uvjetima ugovora i upravljanje projektima
u građevinarstvu po FIDIC-u, te uvjetima koje nalažu Crvena knjiga (izdanje 1999), FIDIC
MDB (usaglašeno izdanje) FIDIC Žuta knjiga.
Partner/Predavač: Udruženje konsultanata inženjera (UKI)/Faruk Dizadrević,
dipl.ing.građ., konsultant za upravljanje projektima u građevinarstvu, nadzor nad
građenjem, nabavke i riješavanje sporova FIDIC WB, i EU procedure.
Sadržaj seminara:
 Uvod,
 Savremeni koncept upravljanja projektom u građevinarstvu,
 Faze realizacije projekta sa stanovišta Investitora,
 Izrada predinvesticionih i investicionih studija, izrada projektne dokumentacije,
 Uloga konsultanta u realizaciji Investicionog projekta,
 Usluge koje pruža konsultant po FIDIC-u,
 Elementi pravne regulative od značaja za izradu ponude,
 Ugovaranje:
 Vrste ugovora o građenju,
 Prema predmetu obaveze izvođača,
 Prema načinu utvrđivanja cijene i
 Prema načinu finansiranja.
FIDIC 1999 – Crvena knjiga
Uvjeti Ugovora prema Međunarodnom udruženju inžinjera konsultanata FIDIC
Opći uvjeti Ugovora čije odredbe o međusobnim obavezama i odgovornostima ugovornih
strana mogu biti prihvatljive u skoro svim ugovorima o građenju i Posebni uvjeti ili Uvjeti
posebne primjene, kojima se definišu specifične odredbe vezane za zakonodavstvo zemlje
u kojoj se gradi, lokalne klimatske specifičnosti, kao i posebni zahtjevi ili politike
naručitelja. Pažljivo pripremljeni i izbalansirani ??? uvjeti, u odnosima prava i obaveza
Ugovornih strana, jesu osnovni alat i putokaz u realizaciji Ugovora. U 20 poglavlja, sa 163
odredbe u potpunosti je simuliran proces realizacije Ugovora. Data uputstva za izradu
posebnih uvjeta, obrasci ugovora, garancija i Tripartinog sporazuma o imenovanju VRS,
procesna pravila VRS i drugi obrasci daju odgovor zašto su ovi FIDIC-ovi uvjeti Ugovora
najšire prihvaćeni i usvojeni od međunarodnih financijskih institucija.
TEHNIČKI DIO PONUDE i FIDIC – MDB, usaglašeno izdanje 2010. (ili 2006.) – Pink knjiga
Upravljati projektom znači upravljati resursima neophodnim za njegovu realizaciju. Svi
resursi: ljudski, materijalni i finansijski imaju odlučujući značaj za uspjeh projekta u
pogledu ostvarivanja ugovorenog kvaliteta, rokova završetka i troškova. Kako su svi
resursi iskazani u tehničom i finansijskom dijelu ponude, koja čini sastavi dio ugovorne
dokumentacije, to će ovaj segment biti posebno analiziran.
Izrada projekta organizacije i tehnologije realizacije projekta
11








Šema organizacije gradilišta – objekata, vert. i horizont. transport,
Tehnologija izvođenja – postupci izvođenja radova, koji osiguravaju bezbjedan,
efikasan i racionalan način realizacije projekta,
Proračun potrebnih resursa: vremena, materijala, opreme, ljudi i finansijskih
sredstava,
Organizaciona struktura za upravljanje Projektom,
Informacioni sistem za praćenje realizacije Projekta,
Vremenski – dinamički planovi resursa, uključujući plan nabavki,
Plan mjera zaštite zdravlja i zaštite na radu,
Osiguranje kvaliteta i zaštita okoliša i dr.
Posebno će biti obrađeni INDIREKTNI TROŠKOVI, kao kalkulativni elemenat unutar
jediničnih cijena i PODIZVOĐAČKA MARŽA, koju izvođač zaračunava na odobrenu ponudu
nominiranog podizvođača. U obradi ovog modula posebno će biti navedene sve
referentne klauzule i podklauzule uvjeta Ugovora ili druge obaveze navedene u
uputstvima.
IZVOĐENJE RADOVA i aktivnosti nadzora i FIDIC - Žuta knjiga
Teško se može ostvariti idealna šema organizacije izvođenja radova. Da bi se to ostvarilo u
najvećoj mjeri potrebni su dodatni i kontinuirani napori izvođača i naručilaca, sa
kompletnim nadzornim timom, a s ciljem pune koordinacije svih učesnika u realizaciji
projekta. U tom pravcu izvođač treba da razvije osmišljen sistem rada u skladu sa
ponuđenim i ugovorenim Programom realizacije projekta i procedurama, koje nalaže
investitor putem inžinjera (PMPP) u svim fazama posla.
Od izuzetnog značaja je ažurno vođenje propisane i ugovorene dokumentacije, koja se
vodi na gradilištu. Naročito je važno pravovremeno komuniciranje među stranama u
ugovoru, što je posebno naglašeno u FIDIC-ovim uvjetima ugovora. Na ugovorima, koji
dugo traju ovo je od izuzetnog značaja.
Voditelj projekta (Izvođač) treba obratiti pažnju na sljedeće:

Detaljno upoznavanje svih odredbi ugovora,

Efikasno izvođenje radova - ugovorenih viškova i naknadnih radova sa kontrolom
dnevnih učinaka,

Odobravanje podizvođača - kontrola rada podizvođača,

Kontrola kvaliteta materijala i opreme - odobravanje od strane inžinjera,

Prateća projektna dokumentacija - izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja,

Gradilišna laboratorija, testiranje materijala, kao i izvedenih radova i objekata,

Projektna administracija, dopisi i zapisnici sa gradilišnih sastanaka i odnosi sa
trećim licima i organima vlasti,

Naplata izvršenog posla, prema procedurama koje su ugovorene,

Završetak radova, tehnički pregled i preuzimanje završenih radova, sa izdavanjem
potvrde o preuzimanju prema procedurama iz ugovora,

Garantni rok, otklanjanje nedostataka, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o
završetku
radova,

Pokretanje oštetnih zahtjeva i način riješavanja sporova.
Termin realizacije: Februar 2015.
12
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU I U TOM
KONTEKSTU PROBLEMATIKA NEZAKONITOG RADA
Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika seminara sa glavnim karakteristikama instituta „Zaključivanje
ugovora o radu“, te odgovori na određene dileme, koje postoje u praksi u vezi sa
primjenom ovog instituta.
Ciljna grupa:
Poslodavci odnosno predstavnici poslodavaca, koji rade na pravnim poslovima i
neposredno primjenjuju radno zakonodavstvo.
Predavač:
Džana Kadribegović, diplomirana pravnica, iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu
politiku.
Sadržaj seminara:

Definicija ugovora o radu,

Uvjeti za zaključivanje ugovora o radu,

Vrste ugovora o radu,

Sadržaj ugovora o radu,

Specifični ugovori,

Razlozi za postojanje nezakonitog rada (bez zaključenog ugovora o radu),

Uzroci i posljedice,

Pitanja i odgovori učesnika.
Termin realizacije: Mart 2015.
13
„FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT“- FATCA - IZVJEŠTAVANJE
Cilj seminara:
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je propis kojim se finansijske institucije izvan
SAD obavezuju da potpišu sporazum o ustupanju podataka o klijentima poreskim vlastima
SAD- Internal Revenue Service (IRS).
Cilj seminara je informisati učesnike o dostupnim podacima u vezi izvještavanja IRS-a, koje
počinje 31.03.2015. godine.
Ciljna grupa:
 Banke,
 Osiguravajuća društva,
 Društva za upravljanje fondovima,
 Društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
Predavač:
Dženana Ćesko, diplomirana ekonomistica, sa višegodišnjim iskustvom u bankarskom
sektoru na poslovima usklađivanja banke sa zakonskom regulativom (sprečavanje pranja
novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, devizno poslovanje, „compliance“ propisi), uz
iskustvo na usklađivanju finansijskih institucija sa FATCA propisom.
Sadržaj seminara:
 Način generisanja izvještaja,
 Klijenti o kojima se izvještava,
 Način izvještavanja,
 Potrebni podaci.
Termin realizacije: Mart 2015.
14
ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER
Cilj radionice:
Upoznati sve učesnike sa koracima koje trebaju provoditi u vlastitom poslovnom
okruženju da bi se izgradio Sistem upravljanja sigurnosti informacija prema preporukama
međunarodnog standarda ISO/IEC 27001. Također, bit će prezentirani i osnovni kriteriji
koji trebaju biti zadovoljeni u firmama da bi se one u konačnici i certificirale po ISO/IEC
27001 standardu.
Ciljna grupa:
 Banke,
 Osiguravajuće kuće,
 Mikrokreditne organizacije,
 Telekom operateri,
 ICT kompanije,
 Ministarstva sigurnosti i unutarnjih poslova,
 Državne agencije i regulatorna tijela,
 i drugi.
Predavač:
Doc.dr.sc. Anel Tanović (ATIA Consulting Sarajevo), ekspert iz oblasti sigurnosti
informacija i upravljana IT uslugama, radi na implementaciji zahtjeva standarda. Ujedno je
i profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univeziteta u Sarajevu, Američkom
Univezitetetu u BiH ta na Univezitetu Sarajevo School of Science and Technology.
Očekivanja znanja/vještine:
Nakon završenog seminara učesnici bi trebali da znaju:
 Prepoznati osnovne metodologije i standarde za efikasnu procjenu rizika,
 Kako napisati dokument politike informacione sigurnosti i organizaciju
politike informacione sigurnosti,
 Kako uraditi pravilnu procjenu rizika unutar svoje organizacije,
 Kako napisati izjavu o primjenjivosti (Statement of Applicability),
 Kako napisati izjavu o otklanjanju od rizika (Risk Treatman Plan),
 Kako analizirati sigurnosne kontrole, koje su dio ISO/IEC 27002 standarda,
 Kako analizirati, otkriti i predložiti rješenje za otkalnjanje od sigurnosnih
incidenata,
 Kako definisati ključne indikatore performansi na osnovu kojih se definiše
metrika za rad cijelog sistema,
 Kako napisati plan poslovnog kontinuiteta, te plan za oporavak od nastanka
prirodnih katastrofa,
15




Preporuke za realizaciju ključnih procesa ovog sistema: Incident
Management, Problem Management, Change Management i Business
Continuity Management,
Kako prevesti sigurnosne kontrole iz »Statement of Applicability« dokumenta
u praksu, odnosno na koji ih način implamentirati,
Preporuke za izvođenje internog audita,
Kako napisati osnovne procedure i pripremiti ostale dokumente za uspješnu
certifikaciju po preporukama ISO/IEC 27001 standarda.
Rezultati radionice:
Učesnici radionice će biti upoznati sa prednostima koje će dobiti njihove kompanije kroz
implementaciju ovog danas vodećeg međunarodnog standarda u upravljanju sigurnosti
informacija. Učesnici će se upoznati i sa osnovnim zahjevima koje trebaju provesti u
poslovnim okruženjima svojih kompanija da bi implementirali ovaj sistem, te također
upoznati se sa osnovnim dokumentima koje moraju posjedovati u slučaju prijavljivanja na
certifikaciju. Također, bit će upoznati i sa nekim drugim bitnim standardima iz serije ISO
27000 koji uključuju: ISO 27002 (Opis sigurnosnih kontrola), ISO 27003 (Uputstva za
implementaciju), ISO 27004 (Metrika za mjerenje efikasnosti sistema), ISO 27005
(Upravljanje rizicima), ISO 27006 (Uputstva za certifikaciju kompanija po ISO 27001), te
ISO 27007 (Uputstva za reviziju po ISO 27001).
Termin realizacije: Mart 2015.
16
USKLAĐIVANJE SA NOVIM ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA
I FINANSIRANJU TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika sa izmjenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorističkih aktivnosti ("Službeni Glasnik BiH”, broj 47/14), kao i razmjena iskustava u
načinu usklađivanja sa istim.
Ciljna grupa:




Banke,
Osiguravajuća društva,
Leasing društva,
Mikrokreditne organizacije.
Predavač:
Jasmin Džomba, diplomirani kriminalist koji ima desetogodišnje iskustvo na poslovima
sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, organizacija radionica i
seminara o temi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, procjene rizika u
bankarskom sektoru, kao i usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim aktima vezano za
navedenu temu.
Sadržaj seminara:





Obveznici,
Zadaci obveznika,
Identifikacija i praćenje klijenata,
Nova tehnološka dostignuća,
Neuobičajene transakcije,




PEP,
Ograničenja kod poslovanja sa klijentima,
Obavještavanje FOO,
Ovlašteno lice, edukacija i interna revizija.
Termin realizacije: April 2015.
17
PRIMJENA SAVREMENIH KLJUČNIH
METODA SELEKCIJE PRI ZAPOšLJAVANJU
Cilj seminara:
 Polaznici će steći ključna stručna znanja o savremenim trendovim u
profesionalnoj selekciji i imati mogućnost da vježbaju primjenu tehnika selekcije.
Ciljna grupa:





HRM specijalisti i HR menadžeri srodnih zanimanja,
Rukovodioci u kadrovskoj funkciji i obrazovanju, direktori preduzeća,
Linijski rukovodioci,
Psiholozi – početnici u oblasti selekcije,
Psiholozi i studenti koji planiraju karijeru u HRM.
Predavač:
Dr. Dobrila Vujić, HR konsultant.
Aktuelnost teme - povećanje kredibiliteta procesa selekcije - uštede kompaniji




Nema poslodavca koji se nije susreo sa problemom da pri izboru kadra, svi podaci
pojedinačno (na primjer: prosječna ocjena, reference, rezultati na testovima,
utisak na intervjuu) ukazuju na kvalitetnog kandidata i prognozu uspjeha u radu ili
rukovođenju, a da kasnije, kada su provjeravana stvarna dostignuća, nije uslijedilo
razočarenje.
Osoba jednostavno ne posjeduje potrebnu kombinaciju ličnih karakteristika koje
vode ka uspjehu.
Onda nastaju troškovi dodatne edukacije, treninga ili, što je još skuplje, zamjena
pojedinca.
Dakle provjera kompetencija kandidata, može u startu eliminisati ili smanjiti
troškove dodatnih treninga, pad produktivnosti ili fluktuaciju zaposlenih.
Termin realizacije: 23. april 2015.
18
KAKO BRENDIRATI AUTOHTONI PROIZVOD?
Biti prepoznatljiv na tržištu danas je imperativ. Prepoznatljivost se postiže definisanjem
proizvoda, definisanjem atributa koji ga čine prepoznatljivim i drugačijim od drugih,
definisanjem vrijednosti koje nosi sa sobom - drugim riječima, brendiranjem. Biti
prepoznatljiv na tržištu znači i komunicirati s tržištem - zato je isto tako važno šta se
komunicira i na koji način.
Autohtoni proizvodi predstavljaju izvor prirodnog, društvenog i kulturološkog nasljeđa
kojeg baštinimo još iz davnih vremena i koje trebamo čuvati, održavati i razvijati. Proizvod
određenog geografskog porijekla nosi sa sobom jedinstvenost područja i podneblja u
kojem je nastao - svoju izvornost.
Ciljna grupa:




svim osobama koje su odgovorne za upravljanje brandom i/ili proizvodom,
vlasnicima proizvodnih poduzeća ili obrta koji žele brendirati svoj proizvod,
direktorima/voditeljima marketinga i prodaje,
svima koji lansiraju i plasiraju na tržište autohtone proizvode.
Predavač: Željko Popović (Educamix Zagreb), marketingom se bavi od 1993. godine, a
aktivno je učestvovao u rastu nekoliko uspješnih firmi: marketinške agencije McCannErickson Croatia u kojoj je radio kao account manager, Zagrebačke pivovare u kojoj je bio
senior brand manager Ožujskog piva i pripadajućih sub-brandova, marketinške agencije
Bruketa&Žinić u kojoj je bio izvršni direktor, te na istoj funkciji u agencijama EP'64, Zona
originalnog oglašavanja i kreativne agencije Media 7 studio. Trenutno je direktor
marketinga logističke firme eLog i član radne grupe za izradu kurikuluma studijskog
programa za dizajn za potrebe zagrebačkog veleučilišta VERN.
Očekivana znanja i vještine:








šta je brand,
kako od proizvoda napraviti brand,
koji se alati koriste za kreiranje branda,
specifičnosti autohtonih proizvoda,
brandiranje autohtonih proizvoda,
kako komunicirati s tržištem,
kako instrumentalizirati ambalažu kao osnovni element komunikacije,
kako planirati promotivne aktivnosti.
Termin realizacije: April 2015.
19
UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM
Cilj radionice:






zašto je procjena radnog učinka temelj uspješnih organizacija,
kako procjenu radnog učinka koristiti kao motivacijski alat,
na koji način prepoznati i razvijati potencijale pojedinaca,
koje su metode procjene radnog učinka,
osvijestiti važnost organizacijskih kompetencija i ciljeva,
upoznati se s različitim sustavima upravljanja radnim učinkom,
Predavač: Ana Celjak, Educamix Zagreb, profesor je psihologije i diplomirani psiholog.
Specijalizirala se za razvoj vještina emocionalne inteligencije, rukovodnih kompetencija te
razvoj timova i izvrsnosti unutar organizacije. Radno iskustvo je stekla u području razvoja i
upravljanja ljudskim potencijalima, prvo višegodišnjim radom u manjim konsultantskim
firmama, a zatim u velikoj finansijskoj internacionalnoj organizaciji. Ima bogato iskustvo u
radu s ljudima na njihovom osobnom i profesionalnom razvoju, procjeni potencijala
pojedinaca te u pripremi i provođenju brojnih radionica. Posjeduje iskustvo u samostalnoj
implementaciji i učestvovanju u kreiranju HR procesa. Usmjerena je na postizanje
izvrsnosti u području emocionalne inteligencije te općenito u razvoju ljudskih potencijala.
Aktivno učestvuje na brojnim domaćim i inozemnim stručnim skupovima te je dobitnica
nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za zapaženo naučno i stručno
dostignuće.
Sadržaj radionice:






upravljanje radnim učinkom kao dio HR procesa,
svrha i ciljevi procjene radnog učinka,
utjecaj procjene radnog učinka na motivaciju zaposlenika,
metode procjene radnog učinka,
šta su kompetencije i ciljevi, te koja je njihova uloga u procjeni radnog učinka,
na koji način kreirati sistem upravljanja radnim učinkom.
Termin realizacije: Maj 2015.
20
ISO 22000 LEAD IMPLEMENTER
Cilj seminara:
Upoznati sve učesnike sa koracima koji se trebaju provesti u vlastitom poslovnom
okruženju da bi se uspješno izgradio Sistem upravljanja sigurnosti hrane prema
preporukama međunarodnog standarda ISO/IEC 22000. Učesnici seminara će se također
upoznati koji su to osnovni kriteriji koji trebaju biti zadovoljeni u firmama da bi se one u
konačnici i certificirale po ISO/IEC 22000 standardu te usto opoznali i sa osnovnim
zahtjevima ISO 9001 i HACCP standarda čija je implementacija također sastavni dio
ISO/IEC 22000 standarda.
Ciljna grupa:









Prozivođači hrane i pića,
Distributeri hrane i pića,
Poljoprivredni proizvođači,
Proizvođači stočne hrane i namirnica,
Proizvođači aditiva i pomoćnih sredstava u preradi,
Ugostiteljski objekti i catering preduzeća,
Trgovački lanci,
Ministarstva poljoprivrede i trgovine na svim razinama vlasti u BiH
Državne agencije i regulatorna tijela iz oblasti hrane
Predavač: Aida Tanović, dr.vet.med., je ekspert iz oblasti sigurnosti hranom i iz oblasti
kvalitetom. Radi u konsultanskoj firmi ATIA Consulting d.o.o. Sarajevo kao tehnički
ekspert i vodeći konsultant direktno na implementaciji zahtjeva standarda. Posjeduje
značajne certifikate iz ove ove oblasti koji se direktno tiču ISO 9001 i HACCP standarda.
Članica je tehničkih komiteta Instituta za standardizaciju BiH: TC 25 – Tehnologija zaštite
zdravlja, te TC 45 – Poljoprivreda.
Očekivana znanja/vještine:





Kako analizirati i sprovesti dobru higijensku praksu u poslovnom okruženju svoje
kompanije;
Kako analizirati i realizirati sedam osnovnih HACCP principa (analiza rizika,
identifikacija;
Kako analizirati i realizirati sedam osnovnih HACCP principa (analiza rizika,
identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka, uspostavljanje kritičnih granica na
kritičnim mjestima, postupci nadzora, korektivni postupci, uspostavljanje
procedure verifikacije, priprema dokumentacije);
Kako realizirati HACCP plan sa striktnim koracima implementacije;
Kako pripremiti opis proizvoda koji uključuje: specifikaciju proizvoda, namjenu
21


proizvoda, potvrdu dijagrama toka na licu mjesta, analizu opasnosti, određivanje
kritičnih kontrolnih tačaka, minimalne i maksimalne vrijednosti za svaku kritičnu
kontrolnu tačku, verifikacija i validacija;
Kako napisati osnovne procedure koje uključuju: upravljanje dokumentima i
zapisima, upravljanje neusklađenostima, upravljanje korektivnim akcijama i
preventivnim mjerama, upravljanje dobavljačima, upravljanje primjedbama
korisnika te mjerenje njihovog zadovoljstva, upravljanje procesom proizvodnje,
upravljanje higijenom i sanitacijom, identifikaciju, sljedivost i opoziv proizvoda, te
procedura za dizajn i razvoj novog proizvoda;
Kako provesti interni audit i preispitivanje od strane rukovodstva nakon uspješne
implementacije istog.
Rezultati seminara:
Učesnici seminara će biti upoznati sa prednostima koje će dobiti njihove kompanije kroz
implementaciju ovog danas vodećeg međunarodnog standarda u upravljanju sigurnosti
hranom. Učesnici će se također upoznati sa osnovnim zahjevima koje trebaju provesti u
poslovnim okruženjima svojih kompanija da bi implementirali ovaj sistem te također
upoznati se sa osnovnim dokumentima koje moraju posjedovati u slučaju prijavljivanja na
certifikaciju. Kompanije će dobiti osnovne preporuke kako se uspješno certificirati i u
potpunosti završiti ovaj dosta zahtjevan i važan proces.
Termin realizacije: Maj 2015.
22
PREVARNE RADNJE U BANKARSTVU
Cilj seminara: Upoznavanje učesnika seminara sa fraudom (prevare, pronevjere,
zloupotrebe položaja, itd.) u finansijskim institucijama, utjecajem frauda sistematskim
upravljanjem fraudom i proaktivnim djelovanjem u sprečavanju nastanka frauda.
Ciljna grupa:
Svim finansijskim institucijama koje posluju u Bosni i Hercegovini, kao što su:





Banke
Osiguravajuća društva
Leasing kuće
Mikrokreditne organizacije
Privredna društva
Predavač: Ina Hasanbegović, diplimorina ekonomistica, posjeduje višegodišnje iskustvo u
bankarskom sektoru. Posljednjih sedam godina radila je na poslovima usko vezanim za
prevare, pronevjere, zloupotrebe položaja, sukob interesa, mito i korupciju i sl. kao šef
istraga i dokumentovanja, te kao „Compliance officer-fraud specialist“.
Sadržaj seminara:
I UVOD



Definicija i klasifikacija frauda u EU i u BiH
Fraud u finansijskim institucijama BiH i specifičnosti
Značaj frauda za finansijske institucije
II SISTEMATSKO UPRAVLJANJE FRAUDOM
 Prevencija
 Detekcija
 Istrage i dokumentovanje
 Oporavak
III UTJECAJ FRAUDA I UMANJENJE ŠTETNIH POSLJEDICA
 Fraud i organizacijska struktura
 Uticaj organizacijske kulture na fraud
 Whistle blow
 Saradnja sa državnim institucijama
 Primjeri iz prakse
Termin realizacije: Maj 2015.
23
KREIRANJE SISTEMA NAPLATE POTRAŽIVANJA U PREDUZEĆIMA
Cilj radionice: Neadekvatna naplata potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima
se susreće većina preduzeća. Da bi se povećao stepen naplate i povećala likvidnost,
potrebno je kreirati efikasan sistem naplate potraživanja. Ovaj jednodnevni trening je
baziran na najboljim iskustvima mikrokreditnih organizacija u BiH i regionu, koje su se
pokazale kao najefikasnije u naplati potraživanja od kupaca. Njihova iskustva prenosimo u
svijet privrede i pomažemo preduzećima da kreiraju sistem, koji obuhvata praćenje
rokova, stepena naplate, komunikaciju sa dužnicima i dogovaranje o modelima i rokovima
plaćanja.
Ciljna grupa: osobe u preduzećima koje su uključene u proces naplate potraživanja od
kupaca.
Predavač: Miloš Todorović, diplomirani ekonomista, Centar ze ekonomiju Banja Luka.
Svoje trenersko iskustvo gradio je kroz predavanja u više od 30 kompanija, među kojima
je Xerox, Canon i Milka. Više od 13 godina radi kao konsultant u oblasti prodaje i
menadžmenta, kako u BiH, tako i u Hrvatskoj.
Sadržaj radionice:

uspostavljanje okvira za naplatu potraživanja

ko u preduzeću vrši naplatu potraživanja

psihološka priprema za razgovor sa dužnikom

kako da obavimo razgovor sa dužnikom

kada zovemo dužnika

praćenje nivoa naplate

tipovi neplatiša

uspostavljanje komunikacije sa dužnikom

argumentovanje

dogovor o plaćanju

korišćenje asertivnosti u naplati

taktike u naplati potraživanja
Termin realizacije: Juni 2015.
24
UPRAVLJANJE KLJUČNIM KUPCIMA
(KEY ACCOUNT MANAGEMENT)
Cilj radionice:
Kroz ovu specijalističku radionicu polaznici će kroz brojne konkretne primjere i radeći na
praktičnim vježbama upoznati koncept upravljanja ključnim kupcima, kao i unaprijediti
znanja o optimalnom alociranju i organiziranju resursa, te analizi ključnih kupaca
(određivanje faktora atraktivnosti i rangiranje ključnih kupaca). Cilj radionice je podizanje
učinkovitosti (na poziciji KAM-a), te ostvarenje još boljih poslovnih rezultata.
Predavač: Mr.sc. Mladen Jančić, CMC, ima 18 godina iskustva u menadžmentu i
konsaltingu, uključujući 10 godina u Londonu, Velika Britanija. Magistar je ekonomskih
nauka (London Metropolitan University).
Raspolaže
široko praktično
prodajno/pregovaračko iskustvo, stečeno tokom 10-godišnjeg rada u ali i regionalnom
okruženju (portfolio različitih klijenata/industrija: bankarski i energetski sektor,
aviokompanije i putničke agencije, vladine institucije). Po povratku u Hrvatsku radio je
kao voditelj tima na Deloitte Touche/USAID projektu u Dalmaciji. Jedan je od 14
međunarodno certificiranih poslovnih savjetnika u Hrvatskoj (CMC – Cerified
Management Consultant). Radi kao trener i konsultant u oblastima prodaje i
pregovaranja, komunikacijskih vještina i CRM-a. Kolumnist je poslovnih magazina i
predavač na poslovnom učilištu u Zagrebu. Dobitnik je nagrade „Primus“ za najboljeg
poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za 2009. godinu u oblasti treninga, edukacije i ljudskih
potencijala.
Sadržaj radionice:










Pojam Key Account Managementa
Šta je KAM?
KAM iz perspektive vaše organizacije?
Ciljevi KAM-a
Zašto klijenti odlaze?
Elementi KAM-a - kako njima upravljate i šta vam je sve na raspolaganju
Upravljanje životnim vijekom account-a
Neil Rackham-ov KAM model
CRM sistemi i KAM
Sinhroniziranje procesa donošenja odluka vezanih za KAM
Termin realizacije: Juni 2015.
25
10 ZLATNIH PRAVILA RUKOVOĐENJA
Cilj seminara: Menadžeri (rukovodioci) su kičma svake organizacije. Od njihovog znanja i
vještina u značajnoj mjeri zavise rezultati koje će organizacija ostvariti. Da bi menadžeri
postigli vrhunske rezultate, potrebno je da poznaju najbitnija pravila rukovođenja i da ih
sprovode u praksi. Cilj seminara je ovladavanje „zlatnim pravilima rukovođenja“ od strane
učesnika radionice.
Ciljna grupa: Direktori, menadžeri, supervizori, poslovođe i svi ostali koji se bave
poslovima rukovođenja.
Predavač: Miloš Todorović, diplomirani ekonomista, Centar ze ekonomiju Banja Luka.
Svoje trenersko iskustvo gradio je kroz predavanja u preko 30 kompanija, među kojima je
Xerox, Canon i Milka. Više od 13 godina radi kao konsultant u oblasti prodaje i
menadžmenta, kako u BiH tako i u Hrvatskoj.
Sadržaj seminara:

„Zakon identifikacije“ – kad nešto postane lično, onda...

„Pravilo asertivnosti“ – sposobnost komuniciranja sa podređenima u kojoj...

„Platinasto pravilo u pregovaranju“ – prema drugima se ponašamo onako...

„Pravilo pohvale i kritike“ – Kad kritikujemo onda..., a kad hvalimo onda...

„Pravilo izbjegavanja suprotstavljanja u komunikaciji“ kaže da trebamo...

„Zlatno pravilo u pružanju usluga klijentima“ ima tri dijela:...

„Pravilo dobrog mentorisanja“: uvijek prvo tražite...

„Zakon širenja nereda u upravljanju vremenom“: nered se širi...

„Pravilo motivacije saradnika“ kaže da je motivacija uvijek....

„Šest najštetnijih riječi u današnjim organizacijama“: Uvijek smo...
Termin realizacije: Juni 2015.
26
II polugodište
SEPTEMBAR
 Seminar: Organizacija Compliance u
bankama
 Radionica: Mape uma
OKTOBAR
 Radionica: Kako uspješno istražiti tržište
 Radionica: Šaltersko poslovanje i
efikasno rješavanje reklamacija
NOVEMBAR
 Radionica: Registar profila klijenata
 Radionica: 10 stvari koje morate
poznavati o prodaji
DECEMBAR
 Radionica: INCOTERMS 2010 Prezentacija dokumenata po akreditivu
 Radionica: Tehnika brzog čitanja i
ubrzanog učenja
27
text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the
pull quote text box.]
28
the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting
of the pull quote text box.]
ORGANIZACIJA COMPLIANCE U BANKAMA
Cilj seminara:
Compliance politika definiše temeljna načela, ustrojstvo i aktivnosti funkcije praćenja
usklađenosti, kao i postupke i aktivnosti usmjerene na promicanje prakse praćenja
usklađenosti, kao sastavnog dijela korporativnog upravljanja.
Ciljna grupa:
Seminar je namijenjen bankama.
Predavač: Jasmin Džomba, diplomirani kriminalist, koji ima desetogodišnje iskustvo na
poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, organizacija
radionica i seminara o temi sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, procjena
rizika u bankarskom sektoru, usklađivanje sa zakonskim i podzakonskim aktima vezano za
navedenu temu.
Sadržaj seminara:




Uloga Compliance
Odgovornosti
Zadaci
Organizacija
Termin realizacije: Septembar 2015.
29
MAPE UMA
KORIŠTENJE MAPA UMA U POSLOVANJU
Cilj radionice:
Učesnici će biti u stanju da kreiraju mape uma, ali i da prepoznaju područja u kojima bi im
mape uma bile primjenljive.
Ciljna grupa: osobe koje žele da unaprijede svoje poslovne i lične vještine, odnosno svoju
efikasnost, kreativnost, liderstvo, struktuiranost i jasnoću u prenošenju i prezentaciji
informacija.
Predavač: Selma Gaši, dipl.psih, psih.th., PBS trenerica, sa višegodišnjim trenerskim
iskustvom i individualnim radom sa klijentima.
Sadržaj radionice:

Interaktivno predavanje i prikaz potencijala ljudskog mozga za mapiranje, kao
kapaciteta koji posjeduju svi ljudi, odnosno kao prirodne funkcije ljudskog uma;

Osnovne karakteristike i funkcije mapiranja uma;

Tehnike i zakoni tehnika mapiranja;

Poentirat će se široka primjenjivost mapiranja u poslovnom okruženju
(upravljanju vremenom, prezentacijama, brainstormingom, strateškom
razmišljanju, odlučivanju, upravljanju projektima, marketinškim idejama,
poslovnom komuniciranju, planiranju i analizama, razvijanju i liderstvu, planiranju
kongresa i sličnih događaja i privatnom životu (mapiranje svakodnevnih
obaveza));

Primjeri iz različitih oblasti;

Izrada mapa uma;

Prednosti i nedostaci mapa uma.
Po završetku radionice učesnici će:
-
Znati izrađiti vlastite mape uma,
-
Osvijestiti vlastite kapacitete za mapiranje uma,
-
Upoznati sa širokom primjenom mapiranja uma,
-
Znati čitati mape uma,
-
Znati prednosti i nedostatke mapiranja,
-
Znati inkorporitati mapiranje u lični i profesionalni život.
Termin realizacije: Septembar 2015.
30
KAKO USPJEŠNO ISTRAŽITI TRŽIŠTE?
Ciljevi radionice:
 Razumijevanje važnosti i uloge istraživanja u smanjenju rizika poslovanja i u
analitičkom pristupu marketingu,
 Razumijevanje metoda i tehnika prikupljanja podataka (ispitivanje – lični, dopisni,
telefonski, dubinski intervjui i fokus grupe, te posmatranje),
 Sticanje osnovnih znanja o razvoju alata za prikupljanje podataka – upitnika i
podsjetnika, te principima definisanja uzorka,
 Upoznavanje sa principima dobre prakse s ciljem uspješnog provođenja
istraživanja,
 Upoznavanje sa mogućnostima primjene informacionih tehnologija u istraživanju
tržišta (Internet, statistički paketi).
Predavač: Dr. Sc Almir Peštek, vanredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog
fakulteta u Sarajevu. Dr. Peštek ima bogato predavačko i konsultantsko iskustvo iz oblasti
biznisa i marketinga i autor je više naučnih radova i knjiga.
Program radionice:
 Definisanje problema i ciljeva istraživanja,
 Planiranje istraživanja marketinga,
 Vrste podataka (primarni i sekundarni) i njihove prednosti i nedostaci,
 Izviđajna – pilot istraživanja,
 Izvori i prikupljanje sekundarnih – objavljenih podataka,
 Razvoj sredstava za prikupljanje podataka (upitnik i podsjetnik),
 Primjena uzoraka u istraživanju,
 Organizacija i prikupljanje primarnih podataka na terenu – metode ispitivanja
(anketiranje – telefonsko, dopisno i lično, fokus grupe, dubinski intervju, itd.) i
posmatranja,
 Analiza prikupljenih podataka, izvještavanje i prezentacija nalaza,
 Primjena novih tehnologija u istraživanju marketinga (web, baze podataka, e-mail
i on-line alati za istraživanje).
Svrha radionice je upoznavanje polaznika sa pojmom i važnošću istraživanja u
savremenom poslovanju. Istraživanje tržišta je nezaobilazna aktivnost s ciljem donošenja
optimalnih poslovnih odluka i smanjenja poslovnih rizika. U okviru radionice će biti
obrađena i diskutovana ključna pitanja za uspješno provođenje istraživanja. Radionica je
prvenstveno namijenjena menadžerima srednjeg nivoa, marketing menadžerima i
marketing profesionalcima.
Termin realizacije: Oktobar 2015.
31
ŠALTERSKO POSLOVANJE I EFIKASNO RJEŠAVANJE REKLAMACIJA
Cilj radionice: Unapređenje komunikacijskih sposobnosti i samosvjesnosti profesionalaca
čiji je posao baziran na svakodnevnoj komunkaciji sa strankama, i unapređenje praktične
primjene naučenog u svakodnevnom radu.
Predavači:
 Ljiljana Zurovac, novinarka i PR stručnjakinja, izvršna direktorica Vijeća za štampu
u BiH,
 Alex Jagi Bibanović, performance coach, trener radne strategije.
Sadržaj radionice:
OPĆI POJMOVI I KULTURA KOMUNICIRANJA NA RADNOM MJESTU
 Pojmovi komuniciranja
 Suština poslovnog komuniciranja – pravilo „5 P”
 Bonton u usmenom i telefonskom komunicanju sa strankama
 Zašto je važno razvijati vještine komunikacije sa strankama
 Generalna pravila: odjeća, šminka, glas i govorna radnja
 Govor tijela
 Poslovna komunikacija sa stanovišta socijalne psihologije
 Primarna vještina komunikacije
STRES NA RADNOM MJESTU I SAVLADAVANJE STRESA
Principi stresa
 Šta je stres i koja je uloga stresa u organizmu?
 Rad u stresnim situacijama
 Kako okrenuti stres u svoju korist?
Osnove psihologije društva
 Ljudske potrebe i korijeni ljudskog ponašanja
 Prepoznavanje arhetipa (kalupa) ličnosti i odnos prema njima
 Zaštita (mentalnog) radnog prostora i ličnog integriteta u konfliktnim situacijama
Promjena percepcije
 Praktične upute o mijenjanju pogleda na radno mjesto i vrijeme utrošeno na
poslu
 Organizacija ciljeva, radnog vremena i prostora
 Održavanje elana i radne sposobnosti
32
SPECIFIČNA KOMUNIKACIJA
Komuniciranja u konfliktnim situacijama
 Komuniciranje u različitim uvjetima i s različitim strankama
 Ponašanje u konfliktnim situacijama
 Kako riješiti konflikt?
Komuniciranje sa „teškim” strankama
 Kako na vrijeme prepoznati konfliktnu situaciju i kako je izbjeći?
 Kako savladati osobne osjećaje za vrijeme konflikta?
Komuniciranje sa osobama s posebnim potrebama
Termin realizacije: Oktobar 2015.
33
REGISTAR PROFILA KLIJENATA
Cilj radionice:
Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa kategorizacijom stepena rizika klijenata, kao i
dokumentovanja identifkacije zavisno od kategorije rizika, a u skladu sa Odlukom o
minimalnim standardima aktivnostima banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
("Službeni Glasnik BiH”, broj 47/14).
Ciljna grupa:
sve finansijske institucije koje posluju u BiH, kao što su:




Banke
Osiguravajuća društva
Leasing društva
Mikrokreditne organizacije
Predavač: Jasmin Džomba, diplomirani kriminalist koji ima desetogodišnje iskustvo na
poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, organizacija
radionica i seminara o temi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, procjene
rizika u bankarskom sektoru, kao i usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim aktima
vezano za navedenu temu.
Sadržaj radionice:





Rizik zemlje
Rizik klijenta
Rizik proizvoda
Izuzeci
Ukupan stepen rizika
Termin realizacije: Novembar 2015.
34
10 STVARI KOJE MORATE ZNATI O PRODAJI
Cilj radionice: naučiti kako da shvatimo prodajni proces, koja je uloga prodavca u njemu i
koje su karakteristike bitne vrhunskom prodavcu, šta je bitno u komunikaciji sa kupcem,
koji je značaj prvog utiska koji kupci steknu o nama, razumjeti koliko je bitno da imamo
pozitivan stav prema faktorima prodajnog okruženja, naučiti kako da efikasno
komuniciramo sa kupcem (verbalno, neverbalno i putem telefona), kako da se nosimo sa
»teškim« kupcima, te kako efikasno obaviti prodajni razgovor s ciljem postizanja
maksimalnih rezultata.
Ciljna grupa: direktori prodaje, supervizori u prodaji, prodavačima i ostalima koji se
direktno ili indirektno bave prodajom.
Predavač: Miloš Todorović, diplomirani ekonomista, Centar ze ekonomiju Banja Luka,
svoje trenersko iskustvo gradio je kroz predavanja u više od 30 kompanija, među kojima
je Xerox, Canon i Milka. Više od 13 godina radi kao konsultant u oblasti prodaje i
menadžmenta, kako u BiH tako i u Hrvatskoj.
Program seminara:










karakteristike vrhunskog prodavca
kako ostaviti dobar prvi utisak
kako da izgradim pozitivan stav
izgled i ponašanje profesionalnog prodavca
verbalna i neverbalna komunikacija sa kupcem
aktivno slušanje
pamćenje imena kupaca
upravljanje „teškim“ kupcima
analiza potreba kupca
rješavanje prigovora od strane kupca
Termin realizacije: Novembar 2015.
35
INCOTERMS 2010
PREZENTACIJA DOKUMENATA PO AKREDITIVU
Cilj radionice:
- Upoznavanje sa posljednjom revizijom Incoterms pravila – Incoterms 2010
- Predstavljanje i analiza svakog pojedinačnog pravila u okviru Incoterms 2010 – šta
svaki od njih obuhvata i kada ga treba koristiti
- Pojašnjenje veze između Incoterms pravila i transportnih dokumenata
- Upoznavanje sa standardima za pregled i prezentaciju dokumenata potrebnih za
naplatu po akreditivu
- Predstavljanje osnovnih dokumenata potrebnih za naplatu po akreditivu i
elemenata koji ih čine „urednim“ za prezentaciju u skladu sa UCP 600
Ciljna grupa: menadžeri i zaposleni koji direktno ili indirektno učestvuju u procesu
ugovaranja i realizacije prodaje i nabavke, kao i oni koji se bave pripremom i pregledom
dokumenata za prezentaciju po akreditivu.
Predavač: Selma Omić, diplomirani ekonomista i magistar menadžmenta, sa višegodišnjim
iskustvom u bankarstvu (više od 17 godina). Široko znanje iz oblasti dokumentarnih
poslova sticala kroz praksu i brojne domaće i međunarodne seminare i radionice.
Sadržaj radionice:
 Incoterms 2010 – pojam, svrha, klasifikacija
 Izmjene u Incoterms 2010 u odnosu na prethodnu verziju
 Šta Incoterms 2010 definišu, a šta ne?
 Pojedinačna analiza svakog pravila Incoterms 2010
 Veza između pravila Incoterms 2010 i transportnih dokumenata
 Prezentacija i pregled dokumenata po akreditivu prema UCP 600, sa posebnim
osvrtom na transportne dokumente
Svrha radionice je unapređenje znanja o značenju i sadržaju pravila Incoterms 2010, kao i
njihovom značaju kako prilikom ugovoranja, tako i prilikom same realizacije ugovora u
domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju. Definisanje međusobnih prava i
odgovornosti ugovornih strana u tom procesu, na siguran i jasan način, smanjuje
mogućnost različitog tumačenja razgraničenja njihovih obaveza i nastanak nesporazuma i
problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima. Iz ovih razloga suštinski je bitno
da ugovorne strane, prilikom ugovaranja posla poznaju Incoterms pravila i njihovo
značenje, što se odražava i na definisanje dokumenata koji će pratiti realizaciju ugovora i
u konačnici biti uvjet za plaćanje, odnosno naplatu u slučaju finansijske klauzule koja
predviđa akreditiv kao instrument plaćanja. U tom kontekstu, u okviru seminara će biti
obrađena i ključna pitanja vezana za prezentaciju dokumenata po akreditivu, s ciljem
izbjegavanja najčešćih grešaka da bi prezentacija bila uredna.
Termin realizacije: Decembar 2015.
36
TEHNIKA BRZOG ČITANJA I UBRZANOG UČENJA
Brzo čitanje (POWER READING) je metoda koja pospješuje brzinu čitanja najmanje tri do
pet puta u odnosu na standardno čitanje i omogućuje da se u znatno kraćem vremenu
usvoji pročitana građa, uštedi vrijeme, te poboljša uspjeh kako na poslu, tako i na
fakultetu ili školi.
Tehnika stvaranja mapa uma (MIND MAPPING) razvija umne sposobnosti, kreativnost i
omogućuje da se prepozna bitna informacija i povezuju važne pojedinosti.
Predavač:
Tarik Jažić, Bsc,udruženje Metamorfoza Sarajevo, trener brzog čitanja.
Sadržaj radionice:






Teoretsko upoznavanje sa tehnikama brzog čitanja
Primjena tehnika brzog čitanja na beletristiku
Teoretsko upoznavanje sa tehnikama ubrzanog učenja
Kako kreirati kvalitetnu mentalnu mapu
Čitanje stručne literature i kreiranje mentalnih mapa
Evaluacija cjelokupnog seminara
Termin realizacije: Decembar 2015.
37
O KOMORI
Vaš partner za bolje sutra
Proteklo je više od stotinu godina od osnivanja i djelovanja prve privredne komore u
Sarajevu. Smjenjivali su se politički državni režimi, mijenjali su se sistemi privređivanja,
mijenjala se tehnologija proizvodnje, mijenjala se i pozicija Komore, ali se nije mijenjala
njena misija - djelovanje u interesu članova, odnosno privrede.
Danas, Privredna komora Kantona Sarajevo sa svojim vrijednim članovima i drugim
ekonomskim subjektima, koristeći stoljetno iskustvo, visoke ISO standarde u svojoj
organizaciji rada i djelovanja, partnersku saradnju sa nadležnim organima Kantona,
Federacije Bosne i Hercegovine i Države BiH, te komorama u zemlji i inozemstvu, ciljno je u
svojoj misiji usmjerena i odlučna na stvaranju jače privredne strukture i postizanju višeg
stepena ekonomske razvijenosti Kantona Sarajevo i BiH u cjelini.
U ovu asocijaciju učlanjen je značajan broj dobrovoljnih članova među kojima su
najistaknutije kompanije, čiji značaj prevazilazi granice Kantona, pa i BiH. U organima i
tijelima Komore aktivno sudjeluje nekoliko stotina predstavnika članova Komore, ali i
drugih institucija, od kojih treba spomenuti Akademiju nauka i umjetnosti BiH i Univerzitet
u Sarajevu iz čijih redova je konstituisan Savjet Komore koji broji devet članova.
I pored toga što se trenutno bori za opstanak, Privredna komora Kantona Sarajevo danas
je moderna, dobro organizovana nevladina i nezavisna asocijacija privrede sa misijom, da
daje podršku razvoju biznisa pružanjem kvalitetnih usluga članovima i drugim subjektima i
razvija partnerske odnose sa državnim organima s ciljem izgradnje povoljnijeg privrednog
ambijenta.
Privredna komora Kantona Sarajevo je mjesto gdje se privrednici dogovaraju o
unapređenju uvjeta za efikasnije privređivanje i povećanje konkurentske sposobnosti
kompanija na putu ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
38
KONTINUIRAN DOPRINOS RAZVOJU POSLOVNOG SEKTORA
FLEKSIBILNA RJEŠENJA ZA VAŠE POSLOVNE IDEJE
Pružanjem poslovnih usluga Komora kontinuirano
doprinosi rastu i razvoju svojih članova i jačanju
njihove konkurentne sposobnosti. To se, prije svega,
odvija putem aktivnosti na ujednačavanju poreznih i
drugih opterećenja privrede na cijelom prostoru
Bosne i Hercegovine, izmjeni i dopuni propisa o
carinama i carinskoj tarifi, akcizama, naknadama,
članarinama, taksama i drugim propisima s ciljem
smanjenja ukupnog opterećenja privrede.
NAŠE VRIJEDNOSTI SU:
 Orijentacija ka privrednicima
 Iniciranje promjena
 Ugled Komore u zemlji i
inozemstvu
 Poslovna odgovornost
 Timski rad i saradnja
 Sticanje novih znanja
Komora pokreće aktivnosti i upućuje prijedloge za
rješavanje nagomilanih problema u oblasti
građevinarstva,
poljoprivredno-prehrambenog
kompleksa, industrije, šumarstva, bankarstva i
osiguranja, komunalne privrede, ugostiteljstva i
turizma i drugih privrednih oblasti. Organizuje
sastanke privrednika i Vlade Kantona Sarajevo,
okrugle stolove i druge skupove, na kojima se
raspravlja o privrednoj problematici, rasterećenju
privrede, harmonizaciji propisa, zaštiti okoline i
održivog razvoja, primjeni okolinskih propisa u
Kantonu Sarajevo, energetskoj efikasnosti, uvjetima
za proizvodnju, distribuciju, isporuku i korištenje
toplotne energije, o razvoju i promociji
informacionog društva, i dr.
PODRŠKA
• razvijanje biznisa
• unapređenje izvoza
• evropske integracije
• zastupanje privrede
• edukacija
• poslovne usluge
• projekti
• sajmovi
• promocije
• informatičke usluge
• zaštita okoline
POPUST NA EDUKACIJE CETEORA
Za sve članove Privredne komore Kantona Sarajevo utvrđen je popust
od 15% na sve edukacije u organizaciji Ceteor-a.
Potrebno je samo da popunite prijavnice sa naše web-stranice
ww.pksa.com.ba ili nas nazovite da se dogovorimo.
39
USLUGE

USLUGE UKLJUČENE U ČLANARINU

Zastupanje interesa članova Komore u partnerskim odnosima sa organima izvršne
vlasti i uprave (Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine) u
pripremi i donošenju:
- zakona i drugih propisa vezanih za privredu i uvjete privređivanja
- mjera ekonomske politike, globalno i po oblastima privrede
- instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata
- usklađivanja interesa različitih grana privrede
- strategija razvoja za nivo Kantona, ukupno i po oblastima
- mjera za zaštitu domaće proizvodnje
- aktuelnih informacija, podataka i saznanja o problemima zaštite okoline i
održivog razvoja,
- razvoja i unapređenja institucija tržišta i utvrđivanja tehničkih i drugih
standarda
- mjera za unapređivanje izvoza i drugih podsticajnih mjera za pojedine
oblasti privrede
Pružanje informacija članovima Komore o tekućim privrednim kretanjima
relevantnim za vođenje poslovne politike
Iniciranje i učestvovanje u radu na razvojnim projektima od zajedničkog interesa
za Kanton, Federaciju BiH i BiH
Rad na promociji privrede i privrednih subjekata i uspostavljanju poslovnih
kontakata u zemlji i inozemstvu, prema zahtjevima i interesima grupacija
Podsticanje povezivanja nauke i prakse
Podsticanje razvoja inovatorstva
Uspostavljanje i održavanje poslovne saradnje sa komorama i drugim
institucijama u zemlji i inozemstvu
Rad na uspostavljanju i održavanju Kodeksa poslovne etike članova Komore
Rad na uključivanju privrede Kantona u savremene informacione tokove
Organiziranje predavanja o aktuelnim temama prema potrebama i zahtjevima
članova Komore, a na bazi godišnjeg programa
Pružanje pravne pomoći članovima Komore u vezi sa organizovanjem kompanije
Obavljanje i drugih poslova samostalno ili u saradnji sa drugim komorama,
naučnim ustanovama i institucijama za koje privreda Kantona iskaže interes
Informiranje članova Komore i drugih preko web-stranice Komore, Glasnika
Komore i drugih publikacija i brošura
Objavljivanje baze podataka o ponudi/tražnji domaćih i stranih kompanija
E- mail adrese, web-mail
Promoviranje djelatnosti članova Komore putem baze podataka na web-stranici
Komore
Pružanje osnovnih informacija iz sistema upravljanja kvalitetom
















40

KOMERCIJALNE USLUGE



Objavljivanje ponude/tražnje na web-stranici Komore
Objavljivanje razvojnih projekata na web-stranici Komore
Organiziranje seminara, kurseva i drugih vidova edukacije prema potrebama, na
bazi godišnjeg programa
Organiziranje nastupa i posjeta sajmovima, izložbama i drugim privrednim
manifestacijama u zemlji i inozemstvu
Izrada web-stranice
Iznajmljivanje web-prostora – web-hostinga
Obavljanje poslova javnih ovlaštenja u zavisnosti od prenesenih ovlaštenja
Izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata koji imaju karakter i značaj
javnih isprava
Organiziranje okupljanja članova Komore
Pružanje informacija na bazi pojedinačnih zahtjeva:
- traženje partnera, proizvoda ili usluga u inozemstvu
- zakona i ostalih propisa iz drugih zemalja
- organiziranje sastanaka sa partnerima iz zemlje i inozemstva
Oglašavanje reklamno-propagandnih poruka na web-stranici Komore, u Glasniku i
Odgovori na upite vezane za uvjete poslovanja u KS
drugim publikacijama Komore
Organiziranje prezentacije firme, njenih proizvoda i usluga
Arbitriranje u narušavanju dobrih poslovnih običaja i Kodeksa poslovne etike
članova Komore
Iznajmljivanje sala sa opremom u zgradi Komore
Organiziranje kurseva stranih jezika prema zahtjevu
Izrada biznis-planova
Pružanje usluga uvođenja sistema upravljanja kvalitetom
Pružanje osnovnih i specijalnih informacija potencijalnim partnerima iz zemlje i
inozemstva

















Poslovna zgrada Privredne komore Kantona Sarajevo, La Benevolencija 8, Sarajevo
41
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
42
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
43
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
44
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
45
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
46
Download

Program edukacije 2015. - Privredna komora Kantona Sarajevo