PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO
Broj:05/RM/ 04-4/2015
Sarajevo,02.02.2015
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU I
FIDIC- CRVENA KNJIGA, IZDANJE 1999.godina,
FIDIC MDB, USAGLAŠENO IZDANJE I FIDIC- ŽUTA KNJIGA
26-27.februar, sa početkom u 09.30 sati
u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo
Cilj seminara: Upoznati učesnike sa FIDIC-ovim uvjetima ugovora i upravljanje projektima u
građevinarstvu po FIDIC-u, te uvjetima koje nalažu Crvena knjiga (izdanje 1999), FIDIC MDB (usaglašeno
izdanje) FIDIC Žuta knjiga.
Predavač: Faruk Dizadrević, dipl.ing.građ.,konsultant za upravljanje projektima u građevinarstvu, nadzor
nad građenjem, nabavke i rješavanje sporova FIDIC WB i EU procedure.
Sadržaj seminara:












Uvod,
Savremeni koncept upravljanja projektom u građevinarstvu,
Faze realizacije projekta sa stanovišta Investitora,
Izrada predinvesticionih i investicionih studija, izrada projektne dokumentacije,
Uloga konsultanta u realizaciji Investicionog projekta,
Usluge koje pruža konsultant po FIDIC-u,
Elementi pravne regulative od značaja za izradu ponude,
Ugovaranje:
Vrste ugovora o građenju,
Prema predmetu obaveze izvođača,
Prema načinu utvrđivanja cijene i
Prema načinu finansiranja.
FIDIC 1999 – Crvena knjiga
Uvjeti Ugovora prema Međunarodnom udruženju inžinjera konsultanata FIDIC Opći uvjeti Ugovora čije
odredbe o međusobnim obavezama i odgovornostima ugovornih strana mogu biti prihvatljive u skoro svim
ugovorima o građenju i Posebni uvjeti ili Uvjeti posebne primjene, kojima se definišu specifične odredbe
vezane za zakonodavstvo zemlje u kojoj se gradi, lokalne klimatske specifičnosti, kao i posebni zahtjevi ili
politike naručitelja. Pažljivo pripremljeni i izbalansiran uvjeti, u odnosima prava i obaveza Ugovornih strana,
jesu osnovni alat i putokaz u realizaciji Ugovora. U 20 poglavlja, sa 163 odredbe u potpunosti je simuliran
proces realizacije Ugovora. Data uputstva za izradu posebnih uvjeta, obrasci ugovora, garancija i Tripartinog
sporazuma o imenovanju VRS, procesna pravila VRS i drugi obrasci daju odgovor zašto su ovi FIDIC-ovi
uvjeti Ugovora najšire prihvaćeni i usvojeni od međunarodnih financijskih institucija.
TEHNIČKI DIO PONUDE i FIDIC – MDB, usaglašeno izdanje 2010. (ili 2006.) – Pink knjiga
Upravljati projektom znači upravljati resursima neophodnim za njegovu realizaciju. Svi resursi: ljudski,
materijalni i finansijski imaju odlučujući značaj za uspjeh projekta u pogledu ostvarivanja ugovorenog
kvaliteta, rokova završetka i troškova. Kako su svi resursi iskazani u tehničom i finansijskom dijelu
ponude, koja čini sastavi dio ugovorne dokumentacije, to će ovaj segment biti posebno analiziran.
OB-02 PR-01;Izd.1
Izrada projekta organizacije i tehnologije realizacije projekta








Šema organizacije gradilišta – objekata, vert. i horizont. transport,
Tehnologija izvođenja – postupci izvođenja radova, koji osiguravaju bezbjedan, efikasan i racionalan
način realizacije projekta,
Proračun potrebnih resursa: vremena, materijala, opreme, ljudi i finansijskih sredstava,
Organizaciona struktura za upravljanje projektom,
Informacioni sistem za praćenje realizacije projekta,
Vremenski – dinamički planovi resursa, uključujući plan nabavki,
Plan mjera zaštite zdravlja i zaštite na radu,
Osiguranje kvaliteta i zaštita okoliša i dr.
Posebno će biti obrađeni INDIREKTNI TROŠKOVI, kao kalkulativni elemenat unutar jediničnih cijena i
PODIZVOĐAČKA MARŽA, koju izvođač zaračunava na odobrenu ponudu nominiranog podizvođača.
U obradi ovog modula posebno će biti navedene sve referentne klauzule i podklauzule uvjeta Ugovora
ili druge obaveze navedene u uputstvima.
IZVOĐENJE RADOVA i aktivnosti nadzora i FIDIC - Žuta knjiga
Teško se može ostvariti idealna šema organizacije izvođenja radova. Da bi se to ostvarilo u najvećoj mjeri potrebni su
dodatni i kontinuirani napori izvođača i naručilaca, sa kompletnim nadzornim timom, a s ciljem pune koordinacije svih
učesnika u realizaciji projekta. U tom pravcu izvođač treba da razvije osmišljen sistem rada u skladu sa ponuđenim i
ugovorenim Programom realizacije projekta i procedurama, koje nalaže
investitor putem inžinjera (PMPP) u svim fazama posla. Od izuzetnog značaja je ažurno vođenje propisane i ugovorene
dokumentacije, koja se vodi na gradilištu. Naročito je važno pravovremeno komuniciranje među stranama u ugovoru,
što je posebno naglašeno u FIDIC-ovim uvjetima ugovora. Na ugovorima, koji dugo traju ovo je od izuzetnog značaja.
Voditelj projekta (Izvođač) treba obratiti pažnju na sljedeće:












Detaljno upoznavanje svih odredbi ugovora,
Efikasno izvođenje radova - ugovorenih viškova i naknadnih radova sa kontrolom
dnevnih učinaka,
Odobravanje podizvođača - kontrola rada podizvođača,
Kontrola kvaliteta materijala i opreme - odobravanje od strane inžinjera,
Prateća projektna dokumentacija - izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja,
Gradilišna laboratorija, testiranje materijala, kao i izvedenih radova i objekata,
Projektna administracija, dopisi i zapisnici sa gradilišnih sastanaka i odnosi sa
trećim licima i organima vlasti,
Naplata izvršenog posla, prema procedurama koje su ugovorene,
Završetak radova, tehnički pregled i preuzimanje završenih radova, sa izdavanjem potvrde o preuzimanju
prema procedurama iz ugovora,
Garantni rok, otklanjanje nedostataka, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o završetku radova,
Pokretanje oštetnih zahtjeva i način rješavanja sporova.
Kotizacija: Članovi komore 280,00 KM, Nečlanovi komore 310,00 KM.Svi polaznici koji se prijave do 18. februara
ostvaruju popust od 10 %, (cijena seminara članovi 250,00KM, nečlanovi 280,00 KM). Kotizacija se uplaćuje na žiro
račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal,
potvrda o učešću na seminaru, sendvič i osvježenje. Detaljnije informacije o seminaru možete dobiti na tel. 250 117,
250 116, ili putem e-mail-a: [email protected] ili [email protected] Prijavu za učešće na seminaru možete poslati
na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/226-717, najkasnije do 21. februara t.g. U cijenu nije uključen PDV.
S poštovanjem
Rusmira Mandić. dipl.ing.el
71000 Sarajevo, La Benevolencija 8
Tel: (00 387 33) 250 100, 250 101, 250 196 Fax: (00 387 33) 250 137, 250 138
www.pksa.com.ba, [email protected]
OB-03 PR-02; Izd. 8
Direktor Centra za edukaciju i informatičke poslove
71000 Sarajevo, La Benevolencija 8
Tel: (00 387 33) 250 100, 250 101, 250 196 Fax: (00 387 33) 250 137, 250 138
www.pksa.com.ba, [email protected]
OB-03 PR-02; Izd. 8
Download

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU I FIDIC