1.
PROGRAMSKI ODBOR
Prof. dr Jovan Todorović, pred.; prof. dr Dragoljub Šotra; prof dr
Radoslav Dragač; prof. dr Svetozar Kostić; prof. dr Milomir Veselinović;
prof. dr Vladimir Pajković; prof. dr Aleksandra Janković; prof. dr Pavle
Gladović; prof. dr Vojkan D. Jovanović; doc. dr Vuk Bogdanović; dr
Dejan Bogićević; dr Ištvan Bodolo; dr Radomir Gordić; dr Aleksandar
Manojlović; dr Nenad Milutinović; dr Danislav Drašković; dr sc Drago
Ezgeta, dr Tomislav Marinković
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Dragoljub Šotra, pred.; Mariel Rangelov, gen. men.; prof dr
Svetozar Kostić; prof. dr Radoslav Dragač; doc. dr Zoran Papić; dr
Goran Čarapić; ass. dr Milan Simeunović; mr Miroslav Božović; mr
Nihad Strojil; mr Nada Stojanović; mr Vlatko Vuković; Milan Došlić, dipl.
inž.; Milija Radović, dipl. inž.; Igor Radojević, dipl. inž.; Fahrudin
Kovačević, dipl. inž.; Nataša Ćetković, dipl. inž.; Tibor Bodolo, dipl. inž.;
Arnes Hadžiosmanović, dipl. inž.; Trifko Komad, prof.; Darko Mugoša,
dipl. prav.; Vladimir Erac, dipl. inž.; Mirko Gordić, dipl. inž.; Zoran Jelić,
dipl. inž.
2.
CILJ SAVETOVANJA
Ovo je već 7. godina kako se, na Zlatiboru, održavaju “susreti” ljudi koji
se na najdirektniji način, kroz struku i nauku, bave problemima koji se
odnose na drumski saobraćaj i sve ono što je u vezi sa njegovim
razvojem i bezbednošću. Savetovanju prisustvuju i u radu Savetovanja
učestvuju, ljudi koji se bave:
- osiguranjem u saobraćaju,
- procenom materijalnih i nematerijalnih šteta nastalih kao
posledica štetnih događaja u drumskom saobraćaju,
- prevozom robe i putnika u drumskim saobraćaju,
- bezbednošću drumskog saobraćaja,,
- veštačenjem saobraćajnih nezgoda,
- pravnici koji se bave “rešavanjem šteta u mirnom postupku”,
ili kao zastupnici na sudu, kao i
- ljudi iz obrazovnog sistema, koji se bave obrazovanjem i
osposobljavanjem kadrova, svih profila, za potrebe u
saobraćaju,
gde pokušavaju da kroz multidisciplinarno sagledavanje problema u
navedenim oblastima, traže način kako bi, zajedno, lakše i uspešnije,
došli do željenih rešenja.
Cilj Savetovanja je da se, kroz izlaganje radova o najnovijim stručnim i
naučnim, dostignućima, kroz razne vidove prezentacija i kroz stručnu
raspravu, dođe do prihvatljivih, zajedničkih, rešenja u otklanjanju
uočenih slabosti u svim segmentima funkcionisanja sistema drumskog
saobraćaj, posebno u oblasti bezbednosti drumskog saobraćaja.
Savetovanje je koncipirano tako da, na neki način, predstavlja
kontinuitet, višegodišnjeg, permanentnog, rada na sagledavanju i
iznalaženju mogućnosti, za rešavanje takvih problema.
Razmena saznanja i iskustava uz zajednički pristup u sagledavanju
problema je dala, zapažene, veoma korisne, rezultate, što je i bio razlog
da ovakav vid Savetovanja, već postane neophodan i tradicionalan.
3.
TEME KOJE SU “KANDIDOVANE” ZA SAVETOVANJE
 Poslovi saosiguranja u CEFTA regionu
Rade Badža, dipl. prav., Dunav osiguranje, Beograd
 Najnoviji elementi aktivne i pasivne bezbednosti
automobilima poslednje generacije (prezentacija)
Vladislav Vasović, dipl. ing., Autočačak, Čačak
na
 Pregled sudarnih modela u rekonstrukciji sudara vozila
Dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saob., Visoka tehnička škola
strukovnih studija, Kragujevac
 Tehničko regulisanja saobraćaja kao upravljačka funkcija
rizika
Prof. dr Milomir Veselinović, FTN, Novi Sad; Vladimir Popović; dr
Dejan Bogićević, Milan Stanković, dipl. inž. saob., Visoka tehnička
škola strukovnih studija, Niš;
 Procjena štete na savremenim vozilima
Arnes Hadžiosmanović, dipl. ing. saob., ASA osiguranje BiH; mr
Nebojša Zdravković, dipl. ing. maš.; Eldin Živojević, dipl. ing. maš;
Fahrudin Kovačević, dipl. ing. saob., Triglav osiguranje BiH; Ivan
Jagunić
 Savremene tehnologije u funkciji bezbednosti transporta robe
u drumskom saobraćaju
Mr Nada Stojanović; dr Tomislav Marinković; Milan Stanković, dipl.
inž. saob., Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
 Obrazovanje u srednjim saobraćajnim školama u funkcijii
podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja
Zoran Jelić, dipl. inž. saob.; Vladimir Erac, dipl. inž. saob.,
Politehnička škola Kragujevac
 Prevare u osiguranju sa posebnim osvrtom na nematerijalne
štete
Nataša Ćetković, dipl. inž. maš., DDOR Novi Sad
4.
 Pravni aspekt sagledavanja sudskih sporova kao posledica
loše urađenih uviđaja i veštačenja saobraćajnih nezgoda
Milenko Milisavljević, dipl. pravnik, advokat, Beograd
 Prometno - tehnička analiza ponašanja svih sudionika u
prometnom okruženju i ocjena njihovog utjecaja na nastanak
prometnih nesreća
Dr. sc. Drago Ezgeta, dipl. ing., Croatia osiguranje, Žepče, B I H,
Ivica Ezgeta, dipl. ing., Pula, R. Hrvatska; mr. Dario Zovko, dipl.
ing., Žepče
 Pravni aspekt sagleavanja i rješavanja problema vezanih za
naknadu materijalne štete – rente u osiguranju
Darko Mugoša, dipl. pravnik; mr Zorka Milić, Lovćen osiguranje,
Crna Gora
 Analiza prioriteta kretanja vozila na nestandardnoj,
nesignalisanoj, raskrsnici
Dr Vuk Bogdanović,; dr Zoran Papić; Msc Nenad Ruškić, dipl. inž.
saob.; Msc Nenad Saulić, dipl. inž. saob., Fakultet tehničkih nauka,
Novi Sad
 Teorijske osnove strategije bezbednosti saobraćaja
Vedran Vukšić, ing. saob.; Tomislav Petrović, inž. saob.
 Vrednovanje rezultata tehničkog pregleda vozila za potrebe
ekspertiza saobraćajnih nezgoda
Fahrudin Kovačević, dipl. ing. saob., Triglav osiguranje BiH;
Jasmin Bijedić, dipl. ing. maš., Grupacija tehničkih pregleda,
Autocentar, BiH
 Zajedničko provođenje preventivnih aktivnosti radi promjene
ponašanja učesnika u saobraćaju
Milija Radović, dipl. inž. saob.; direktor Agencije za bezbjednost
saobraćaja Republike Srpske; doc. dr Miroslav Miškić, Jahorina
osiguranje, Vienna insurance group
5.
 Pravni aspekt primene sistema “bonus - malus” u osiguranju
AO – specifičnosti i problematika
Miloš Milanović, dipl. pravnik, Dunav osiguranje, Beograd
 Faktori identifikacije transportnih zahteva i realizacije
transportnih procesa
Mr Miroslav Božović, dipl. inž. saob.; dr Nenad Milutinović, dipl.
inž. saob., Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac
 Značaj i postupak određivanja ubrzanja putničkih automobila
prilikom saobraćajnih nezgoda
Dr Dejan Bogićević, dipl. inž. saob; Milan Stanković, dipl. inž. saob;
Ana Jović, student; Milan Sarić, student, Visoka tehnička škola
strukovnih studija, Niš
 Predlog pravne podkvalifikacije lakih telesnih povreda radi
pravične naknade nematerijalne štete
Milena Stamatović, dipl. prav, Restitucija doo; dr Drago Matijašević
 Edukacija i trening profesionalnih vozača po programu IRU
Akademije
Dr Radomir S. Gordić; Žarko Đorđević dipl. inž. saob.; mr Vlatko
Vuković, Rico Training Centre, Beograd
 Uticaj novih tramvaja URBOS III - CAF, na stanje bezbednosti
u tramvajskom podsistemu JP u Beogradu
Spec. Goran Vidović, dipl. inž. saob., GSP Beograd
 Metodika izvođenja teorijske obuke upravljanja automobilom
Prof. dr Radoslav Dragač; mr Mirjana Đorđević, dipl. inž.; Petar
Rašeta, dipl. inž.
 Preduslov za obezbeđenje sprovođenja obuke za vozače
motornih vozila u skladu sa novim Pravilnikom
Prof. dr Radoslav Dragač; Petrar Rašeta, dipl. inž., sekretar
Zajednice auto - škola Srbije
6.
 Ocjena doprinosa učesnika saobraćajne nezgode –
podijeljena odgovornost, kod naknade štete
Dr Goran Čarapić, dipl. inž.; Igor Radojević, dipl. inž.; Darko
Mugoša, dipl. prav., Lovćen osiguranje, Podgorica
 Saobraćajno – tehnički pristup sagledavanju mogućnosti
nastanka povreda putnika u autobusu
Dr Ištvan Bodolo, dipl. inž. saob., Udruženje veštaka “Vojvodina”
 Tehnički parametri za ocenu mogućnosti nastanka povreda
prilikom sudara vozila
Dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saob.; VTŠSS, Kragujevac, Marko
Maslać, dipl. inž. saob.; Zoran Jelić, dipl. ing. saob.; Vladimir Erac,
dipl. inž. saob., Politehnička škola, Kragujevac
 Model optimizacije poslovanja uz povećanje bezbednosti kroz
obuku i evaluaciju posade i osoblja – studija slučaja, Nigerija
Milorad Stefanović, dipl.inž.saob.; Bojana Bojović, dipl.inž.saob,
NIS, Beograd; dr Pavle Gladović, dipl.inž.saob. FTN, Novi Sad
 Analiza inicijativa za promenu propisa o bezbednosti
saobraćaja na putevima
Prof. dr Radoslav Dragač; mr Mirjana Đorđević; master Vuk
Đorđević
 Procena rizika u kasko osiguranju
Živko Vasić, dipl. inž., Takovo osiguranje Kragujevac
 Značaj edukacije profesionalnih vozača u cilju smanjenja
troškova osiguravajućih društava na ime naknade šteta po
polisama
Sanja Ilić, dipl. ing.; Predrag Ralević, dipl. ing., Rico training
centar, Beograd
7.
 Učešće mladih vozača u saobraćajnim nezgodama –
statistička analiza faktora rizika
Prof. dr Vladimir Pajković; mr Mirjana Grdinić, Mašinski fakultet,
Podgorica, Univerzitet Crne Gore
 Pravni aspekt sagledavanja sporova između osiguravajućih
društava u svetlu različitih tumačenja nastanka i procene
šteta nastalih u saobraćajnim nezgodama
Nikola Žarković, dipl. pravnik, advokat, Beograd
 Savremeni sistemi asistencije vozačima motornih vozila i
njihovo vrednovanje kod izračuna premije kasko osiguranja
Prof. dr Osman Lindov, Saobraćajni fakultet Sarajevo; Arnes
Hadžiosmanović, dipl. ing. saob., ASA osiguranje BiH, Aziz
Kovačević, dipl. ing. saob.
 Ocjena uticaja “komponente put” na bezbednost saobraćaja,
na primerima karakterističnih saobraćajnih nezgoda
Dr Danislav Drašković, dipl inž. saob., Republička uprava za
inspekcijske poslove RS; dr Pavle Gladović, dipl. inž. saob.; FTN,
Novi Sad; doc. dr Borko Popović
 Analiza bezbednosti saobraćaja dvotočkaša u Beogradu, sa
osvrtom na “faktor put”
Marko Maslać, dipl. inž. saob., Beograd
 Statičko ispitivanje rama karoserije, panorama autobusa, na
savijanje i torziju
Dr Tomislav Marinković, dipl. inž. maš., Visoka tehnička škola
strukovnih studija, Niš; Miroslav Marinković, razvojnii inženjer,
konstruktor, Mercedes – Benz, Sindelfinge, Nemačka; mr Nada
Stojanović, dipl. inž. maš., Visoka tehnička škola strukovnih
studija, Niš
8.
 Uloga savetnika za bezbednost u prevenciji nastanka
incidentnih situacija u transportu opasne robe
Prof. dr Vojkan D. Jovanović, dipl. inž. saob.; doc. dr Branko
Milovanović, dipl. inž. saob.; Saobraćajni fakultet, Univerzitet u
Beogradu
 Ugroženost učesnika u saobraćaju zbog podele pažnje
vozača – strana iskustva
Žarko Đorđević dipl. inž. saob.; dr Radomir S. Gordić; mr Vlatko
Vuković, Rico Training Centre, Beograd
 Novi pristup balansiranja točkova automobila, OPTIMA II
PLUS RFV, u funkciji podizanja nivoa bezbednosti vozila u
drumskom saobraćaju (prezentacija)
Vlada Marinković, Marinković – Hofmann doo, Beograd
 Opasne situacije u saobraćaju-prepoznavanje I pravilno
reagovanje
Prof. dr Svetozar Kostić; Prof. dr Pavle Gladović; doc. dr Zoran
Papić; Msc Nenad Saulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Značaj društava za pružanje drugih usluga u osiguranju u
sistemu osiguranja
Milena Stamatović, dipl. prav., Restitucija, Beograd; Predrag
Đorđević, dipl- inž. maš.
 Uloga društvenih mreža u bezbednosti saobraćaja
Tomislav Petrović, inž. saob.; Dejan Kordić, ing. saob.
 Značaj uviđajne dokumentacije za utvrđivanje odgovornosti
učesnika saobraćajnih nezgoda
Dr Radomir S. Gordić, Rico Training Centre, Beograd
 Utvrđivanje naknade štete za nekorišćena taksi vozila
Vjekoslav Posavac, dipl. ecc. inž. maš.; Aleksandar Adam, dipl.
inž. maš.; Tibor Bodolo, dipl. inž. maš., Centar za veštačenja i
procenu, Novi Sad
9.

“Kritične tačke” na magistralnim i regionalnim putevima u
zimskim uslovima saobraćaja
Mr Strojil Nihad, dipl. inž. saob.; JKP “USLUGA” Priboj
 Prikaz slučaja u veštačenju mobinga
Ivanov Z.; Ivanov M.; Popov S.; Nikolić M., Udruženje sudskih
veštaka “Vojvodina” Novi Sad; Govedarica V., Udruženje sudskih
veštaka u medicini rada, Novi Sad
 Strategija razvoja biciklizma u funkciji bezbednosti
saobraćaja u Republici Srbiji
Vedran Vukšić, inž. saob.; Tomislav Petrović, inž. saob.
 Negativni efekti zbog dužeg nekorišćenja motornog vozila i
postupak servisiranja pre ponovne upotrebe
Dragan Davidović, dipl. inž.; Milorad Tipsarević, dipl. inž., Biro
STM, Čačak; Nenad Davidović, dipl. pravnik
 Značaj preventivnog pregleda vozila pre kasko osiguranja –
studija slučajeva
Mirko Gordić, dipl. inž.; Milan Došlić, dipl. inž.; Miroslav Rakić,
AMSS – Centar za motorna vozila, Beograd
10.
STRUČNA RASPRAVA – „OKRUGLI STO“
Kao i prethodnih godina, za „Okruglim stolom“ će biti vođena rasprava o
svim bitnim, aktuelnim problemima iz navedenih oblasti, po sistemu:
ISKUSTVA - IDENTIFIKACIJA PROBLEMA - NAČIN REŠAVANJA
UČESNICI
Očekuje se da u radu Savetovanja i raspravi o bitnim problemima
učestvuju:
 predstavnici osiguravajućih društava:
DUNAV
DDOR
AMS
TAKOVO
DELTA GENERALI
SAVA
UNIQA SR
AS
GRAWE SR
GLOBUS
BASLER
MILENIJUM
MERKUR SR
WIENER STADTISCHE
TRIGLAV KOPAONIK
DRINA
BOBAR
DUNAV BANJALUKA
TRIGLAV KRAJINA KOP.
AURA
ENERGOPROJEKT
JAHORINA
KRAJINA
NEŠKOVIĆ
GRAWE RS
TRIGLAV RS
MIKROFIN
BRČKO GAS
SARAJEVO
BOSNA SUNCE
CROATIA
TRIGLAV BiH
MERKUR BiH
GRAWE BiH
UNIQA BiH
CAMELIJA
EUROHERC
ZOVKO
ASA
LOK
VGT
HERCEGOVINA
LOVĆEN
DELTA GENERALI CG
SAVA MONTENEGRO
UNIQA CG
MAGNAT
SWISS
CIGAL UNIQA
VARDAR
OSIGURNITELNA POLISA
WIENNER
QBE MAKEDONIJA
SAVA TABAK
INSIG MAKEDONIJA
EUROLINK
EUROINS
 stručni i naučni radnici sa fakulteta instituta i drugih institucija koje
se bave problemima iz navedenih oblasti,
 veštaci koji se bave veštačenjem saobraćajnih nezgoda,
 predstavnici srednjih škola i auto – škola koje se bave
obrazovanjem i osposobljavanjem kadrova u saobraćaju,
 predstavnici transportnih organizacija, koje se bave prevozom
robe i putnika, kao i
 pravnici, kao neizostavni učesnici u procesu rada, u svim
navedenim oblastima.
11.
MESTO I VREME ODRŽAVANJA SAVETOVANJA
Savetovanje će se odžati u kongresnoj dvorani hotela „ČIGOTA“ na
Zlatiboru,. 09 – 11. maja, 2013. godine. Početak rada Savetovanja je 09.
maja (četvrtak) u 10 časova, a završetak 11. maja (subota) u 12 časova.
Doček i prijave učesnika će se obaviti 08. maja, u popodnevnim
časovima i 09. maja, do 10 časova, u holu Hotela.
SMEŠTAJ UČESNIKA
Rezervaciju smeštaja, učesnici Savetovanja mogu obaviti pozivom
hotela „ČIGOTA“ na broj +381 31 84 11 41 , pri čemu je potrebno
naglasiti da se radi o Savetovanju u naznačenom datumu.
Rezervaciju smeštaja potrebno je izvršiti do 20. aprila 2013. godine.
Nadležni u hotelu ČIGOTA su, za učesnike Savetovanja i ove godine
dali najprihvatljivije cene za aranžman na bazi dva puna pansiona i
jadnog polupansiona (08. maja, večera - 11. maja, doručak):
-cena aranžmana u 1/1B sobi iznosi 16.100,00 dinara (oko 146 €), po
osobi,
-cena aranžmana u 1/2B sobi iznosi 13.700,00 dinara po osobi
(oko 124 €), po osobi,
-cena aranžmana u APP/AB iznosi 13.700,00 dinara (oko 124 €), po
osobi, sa minimum 3 osobe, ako su u apartmanu 2 osobe, cena je
17.100,00 dinara (oko 155 €) po osobi,
- cena aranžmana u 1/1A sobi iznosi 17.900,00 dinara, (oko 163 €) po
osobi,
- cena aranžmana u 1/2A sobi iznosi 14.900,00 dinara,(oko 135 €) po
osobi,
U cenu aranžmana su uračunate: pansionske usluge, dodatne hotelske
usluge, osiguranje učesnika Savetovanja, boravišna taksa, kao i
svečana večera.
Navedene troškove snose učesnici Savetovanja i uplaćuju ih, ili
ranije prema predračunu Hotela, ili na recepciji Hotela.
U ove troškove nije uračunata KOTIZACIJA.
12.
KOTIZACIJA
Kotizacija je obavezna za sve učesnike Savetovanja, izuzev za
autore i koautore radova, koji su uvršteni u program Savetovanja i
iznosi 11.000,00 din. (100 €) po učesniku, a uplaćuje se na poslovni
račun Agencije „EXPERT“ broj 125-1723556-16 kod Piraeus banke,
Beograd, ili neposredno pre početka Savetovanja kod organizatora.
Za plaćanje u €, uplata se vrši na devizni račun Agencije broj: RS
35 125-1200000001527-91, kod Piraeus banke, Beograd. prema
sledećem Uputstvu:
Uputstvo za devizno plaćanje:
To our clients:
Please find listed below the instructions for
your incoming EUR payments, as follows:
56A: Intermediary bank:
Deutsche bank AG
SWIFT code: DEUTDEFF
57A: Account with institution:
Piraeus bank AD Beograd
SWIFT code: PIRBRSBG
Acct.no. 935903510
59: Beneficiary customer:
Name: EXPERT AGENCIJA ZA KONSALTING
IBAN: RS35125120000000152791
Sincerely,
Piraeus bank AD
International payments dept.
Uz potvrdu o uplati kotizacije, učesnicima Savetovanja će biti uručen
radni materijal neophodan za praćenje Savetovanja, kao i propusnica za
prisustvovanje Savetovanju (akreditacija).
DODATNE INFORMACIJE
Agencija „EXPERT“
Magelanova 11, Beograd
tel./fax. +381 11 318 94 98; mob. +381 63 61 60 90
www.ag-expert.rs
e-mail: [email protected]
Download

Untitled - Agencija Expert