UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
Organizuje
V Međunarodni simpozijum
novi horizonti 2015
saobraćaja i komunikacija
20 - 21. novembar
www.novihorizonti.rs.ba
Teme simpozijuma
A. SAOBRAĆAJ I NJEGOV ZNAČAJ
Ÿ Održivi razvoj saobraćaja I transporta
Ÿ Pravna regulative u oblasti saobraćaja i transporta
Ÿ Upravljanje kvalitetom u saobraćajno-transportnim sistemima
Ÿ Transport opasnih i zapaljivih materija
Ÿ Ekologija i zaštita životne sredine u saobraćaju i transportu
Ÿ Ekspertni sistemi i matematičko modelovanje u saobraćaju
Ÿ Organizacija i menadžment saobraćajno-transportnih sistema
B. DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
Ÿ Vođenje i upravljanje saobraćajem u gradovima
Ÿ Stacionarni saobraćaj
Ÿ Planiranje i projektovanje saobraćajne infrastrukture
Ÿ Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima i ulicama
Ÿ Organizacija i strategija bezbjednosti drumskog saobraćaja
Ÿ Inteligentni saobraćajno-transportni sistemi
Ÿ Eksploatacija i održavanje motornih vozila
Ÿ Javni gradski prevoz putnika
Ÿ Organizacija transporta tereta
Ÿ Nove generacije vozila u oblasti drumskog saobraćaja
C. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ
Ÿ Strategija razvoja željezničkog transportnog sistema
Ÿ Upravljanje željeznicom
Ÿ Željeznička infrastruktura
Ÿ Informaciono-komunikacione tehnologije željezničkog saobraćaja
Ÿ Organizacija i strategija bezbjednosti željezničkog saobraćaja
Ÿ Savremena tehničko-tehnološka rješenja šinskih vozila
Ÿ Usluge u željezničkom saobraćaju
Ÿ Sistemi upravljanja željezničkim saobraćajem
Ÿ Javni prevoz putnika željeznicom
Ÿ Organizacija i upravljanje transportom tereta
D. LOGISTIKA
Ÿ Nove strategije u logistici
Ÿ Upravljanje lancima snabdijevanja
Ÿ Intermodalni transport
Ÿ Logistika urbane sredine
Ÿ Robno-transportni centri
Ÿ Novi koncepti u špediciji
Ÿ Marketing logistika
Ÿ Povratna logistika
Ÿ Logističke usluge i njihov značaj
Ÿ Optimizacioni modeli u logistici
Ÿ Standardi i regulative u logistici
Ÿ Informacioni sistemi u logistici
E. POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
Ÿ Poštanske tehnologije
Ÿ Regulative u poštanskom saobraćaju
Ÿ Marketing u poštanskom saobraćaju
Ÿ Menadžment procesa u poštanskom saobraćaju
F. TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ
Ÿ Telekomunikacioni saobraćaj, mreže i servisi
Ÿ Multimedijalne komunikacije
Ÿ Informaciono-komunikacione tehnologije
Ÿ E-poslovanje
Ÿ Projektovanje telekomunikacione infrastrukture
Ÿ Informaciono-komunikacione tehnologije
Mjesto i vrijeme održavanja
Saobraćajni fakultet u Doboju.
Otvaranje simpozijuma: petak, 20. novembra u 11:00 časova.
Zatvaranje simpozijuma: subota, 21. novembra u 18:00 časova.
Datumi i rokovi
Prijava rada sa rezimeom do: 1. maja 2015. godine.
Izdavanje preliminarnog programa simpozijuma do: 1. juna 2015. godine.
Dostava kompletnog rada do: 20. septembra 2015. godine.
Službeni jezici simpozijuma su:
- Srpski jezik / Hrvatski jezik / Bosanski jezik i Engleski jezik.
Kotizacija
Kotizacija po radu iznosi 100,00 KM.
U kotizaciju je uračunato:
- elektronsko izdanje Zbornika radova,
- promotivni materijal simpozijuma,
- posluženje na pauzama,
- prisustvo izlaganjima i reklamnim prezentacijama i
- zajednička večera 21. novembra.
Informacije
Saobraćajni fakultet Doboj
Ulica Vojvode Mišića 52, 74000 Doboj, Bosna I Hercegovina
Telefon: +387 66 795 448
Faks: 053 200 103
Web: www. novihorizonti.rs.ba
E-mail: [email protected]
Sponzorisanje i oglašavanje
Sponzorisanje simpozijuma i marketinško predstavljanje zainteresovanih moguće je:
- oglašavanjem u boji ili crno-bijelo, na cijeloj ili polovini stranice u Zborniku
radova,
- izlaganjem i audio-vizuelnim prezentacijama preduzeća i institucija, u
periodu trajanja simpozijuma i
- izlaganjem marketinškog materijala u prostoru fakulteta.
Počasni savjet
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Prof. dr Radoslav Grujić, Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Ivan Petkov, Rektor EPU Bugarska
Prof. dr Stevan Trbojević, Prorektor za istraživanje, nauku i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Dejan Bokonjić, Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
Prof. dr Ranko Božičković, Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Perica Gojković, Dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju
Prof. dr Branimir Stanić, Dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Prodekan za znanost i vanjsku suradnju, Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu
Prof. dr Miroslav Premrov, Dekan Fakulteta za gradbeništvo u Mariboru
Prof. dr Vujadin Vešović, Dekan Fakulteta za menadžment u saobraćaju i komunikacijama Berane
Prof. dr Samir Čaušević, Dekan Fakulteta saobraćaja i komunikacija u Sarajevu
Prof. dr Rade Doroslovački, Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
Prof. dr Nebojša Arsić, Dekan Fakulteta tehničkih nauka Kosovska Mitrovica
Predstavnici ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske
Predstavnici ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
Predstavnici ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske
Predstavnici ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
Programski savjet
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Prof. dr Zoran Avramović, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Ratko Džever, Delcan Corporation, Toronto, Kanada
Prof. dr Vladan Tubić, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Ilija Ćosić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Milan Vujanić, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Krsto Lipovac, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Kristi Bombol, Tehnički fakultet Bitola
Prof. dr Stoimko Zlatkovski, Tehnički fakultet Bitola
Prof. dr Davor Brčić, Fakultet prometnih znanosti Zagreb
Prof. dr Dragan Peraković, Fakultet prometnih znanosti Zagreb
Prof. dr Dragomir Mandić, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Miloš Ivić, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Slavko Vesković, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Slobodan Zečević, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Branislav Bošković, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Momčilo Miljuš, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Dejan Marković, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Ilija Tanackov, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Jadranka Jović, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Dragan Jovanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Drago Sever, Fakultet za gradbeništvo u Mariboru
Prof. dr Nikola Krstanoski, Tehnički fakultet Bitola
Prof. dr Vuk Bogdanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Jovan Tepić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Ratko Đuričić, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Goran Marković, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Marko Vasiljević, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Milorad Kilibarda, Saobraćajni fakultet Beograd
Doc. dr Slaven Tica, Saobraćajni fakultet Beograd
Doc. dr Nikola Čelar, Saobraćajni fakultet Beograd
Doc. dr Draženko Glavić, Saobraćajni fakultet Beograd
Doc. dr Zoran Joševski, Tehnički fakultet Bitola
Doc. dr Gordan Stojić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Naučni savjet
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Prof. dr Ratko Đuričić, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Perica Gojković, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Goran Marković, Saobraćajni fakultet Beograd
Prof. dr Asib Alihodžić, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Borislav Gojković, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Mile Milekić, Saobraćajni fakultet Doboj
Prof. dr Marko Vasiljević, Saobraćajni fakultet Doboj
Doc. dr Željko Stjepanović, Saobraćajni fakultet Doboj
Doc. dr Zdravko Božičković, Saobraćajni fakultet Doboj
Doc. dr Zdravko Nunić, Saobraćajni fakultet Doboj
Doc. dr Mesud Ajanović, Saobraćajni fakultet Doboj
Organizacioni savjet
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Doc. dr Marko Subotić, Saobraćajni fakultet Doboj
Doc. dr Tihomir Đurić, Saobraćajni fakultet Doboj
Mr Bojan Marić, Saobraćajni fakultet Doboj
Mr Tanja Petrović, Saobraćajni fakultet Doboj
Mr Milan Milotić, Saobraćajni fakultet Doboj
Željko Stević, dipl. inž. saob. – master, Saobraćajni fakultet Doboj
Suzana Miladić, dipl. inž. saob. – master, Saobraćajni fakultet Doboj
Vladimir Malčić, dipl. inž. saob., Saobraćajni fakultet Doboj
Perica Lukić, dipl. inž. inf. – master, Saobraćajni fakultet Doboj
Jasenko Zubić, dipl. inž. inf., Saobraćajni fakultet Doboj
I ove godine u Doboju
V Međunarodni simpozijum
novi horizonti 2015
saobraćaja i komunikacija
20 - 21. novembar
Download

Pozivnica prvi poziv - Ser 2015 v2.cdr