ELEKTROVAT d.o.o. BEOGRAD - REFERENC LISTA - IZVOĐENJE RADOVA - TRAFO STANICE
R.br.
Investitor
Naziv objekta
Vrsta radova
Godina realizacije
001
Onicom - Beograd
Trafostanica TS2 10/0.4kV - Polimark
Izrada i isporuka 0,4kV razvodnog postrojenja
tipa Prisma Plus P
2011
002 Hamon Environmental GmbH Nemačka
Trafostanica 6,6/0,4kV, 3x2500kVA Elektrostatički precipitator, Blok B1,
Termoelektrana Nikola Tesla - TENT B,
Obrenovac
Isporuka opreme i radovi na bloku B1 - TENT
B- Izrada i isporuka izvlačivog dela SN ćelije
sa isporukom i ugradnjom 7,2kV prekidača
tipa LF2 , isporuka, ugradnja i parametriranje
mikroprocesorskih zaštita tipa SEPAM T42,
Izrada i isporuka razvodnih ormana (70 kom) i
ormana PLC ,Izrada elektroenergetskih
instalacija i instalacija instrumentacije , izrada
softvera za PLC, izrada softvera za SCADA
sistem, puštanje sistema u automatski rad
Instalacija opreme u TS Škaljari 35/10kV
2x12,5MVA
u toku
003
Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić
TS Škaljari 35/10kV 2x12,5MVA
004
NIS Naftagas - Beograd
Trafostanica HPV, 20/0,4kV, 2x1000kVA NIS Rafinerija nafte - Novi Sad
Isporuka i ugradnja NN razvodnih kasetnih
postrojenja tipa Okken (2 kom) i 20kV
kablovskog voda, remont transformatora
2011
005
Benetton Serbia - Niš
Objekat br. 5, pripadajuća TS, 10/0,4kV
1x1250kVA
Isporuka transformatora 10/0,4kV, 1250kVA i
SN postrojenja tipa SM6
2011
006
FIAT automobili Srbija - Kragujevac
007
Farmakom - IKG
Isporuka opreme i izrada instalacija
trafostanica TSCT 20/0,4kV, 2x1250kVA,
TSR 20/0,4kV, 2x2000kVA - opremljene
20kV razvodnim postrojenjima tipa PIX24, NN
FIAT automobili Srbija - Kragujevac Trafostanice TSCT 20/0,4kV, 2x1250kVA,
razvodnim kasetnim postrojenjima tipa
TSR 20/0,4kV, 2x2000kVA,
OKKEN, oklopljenim šinskim razvodom tipa
CANALIS, mikroprocesorskim zaštitnim
relejima tipa SEPAM S84 komplet sa
parametriranjem
Elektro radovi na dogradnji trafostanice TS
TS 35/2x6kV 1x4000kVA - Farmakom 35/2x0,6kV 4MVA - Isporuka i montaža
Industrijski kombinat Guča
slobodnostojeće transformatorske 35kV ćelije
komplet sa ugradnjom kablovskih veza
2011
2011
2011
strana 1/8
008
Informatika - Beograd
TEKO Kostolac - polje XIII
009
Benetton Serbia - Niš
Glavna TS 10/0,4kVA - Benetton Serbia
010
US STEEL SERBIA - Smederevo
TS 6/0,4kV, 2x800kVA - Postrojenje za
ubrizgavanje ugljene prašine u Visokih
peći 1 i 2 (PCI) - US STEEL SERBIA Smederevo
011
Rafako SA - Poljska
TS 6,6/0,4kV, 3x2000kVA - Elektrostatički
precipitator, Blok B2, Termoelektrana
Nikola Tesla - TENT B, Obrenovac
012
TENT A - Obrenovac
Rekonstrukcija 6kV postrojenja Blok A22G - TENT A - Obrenovac
US STEEL SERBIA - Smederevo
TS GTS3, 110/6kV - Napajanje
postrojenja za uduvavanje ugljene prašine
VP1 i VP2 (PCI) - US Steel Serbia Smederevo
013
Izrada i isporuka razvodnih ormana sa
frekventnim regulatorima (97 kom) i
blindiranih mobilnih TS sa RM6 postrojenjima
Isporuka opreme i izrada instalacija
trafostanice 10/0,4kV, tri 10kV postrojenja tipa
SM6, trafo 10/0,4kV,1x50kVA, NN blok tipa
PRISMA PLUS
Postrojenje za ubrizgavanje ugljene prašine u
VP1 i VP2 (PCI) - montaža 6kV postrojenja,
6kV frekventnog regulatora, NN razvodnih
postrojenja, transformatora 6/0,4kV, ormana
PLC, operatorskih stanica, instalacije
instrumentacije, instalacije grejnih kablova,
instalacija EMP, opšte instalacije, opreme u
EX izvedbi
Isporuka opreme i radovi na bloku B2 - TENT
A - Izrada i isporuka razvodnih postrojenja (6
kom) i ormana PLC ,isporuka i ugradnja
sabirničkog oklopljenog razvod 3200A, izrada
softvera za PLC, Izrada SCADA sistema za
vizuelizaciju i upravljanje filterskim
postrojenjem ESP1 i ESP2, puštanje sistema
u automatski rad, Izrada i isporuka izvlačivog
dela SN ćelije sa isporukom i ugradnjom
7,2kV prekidača tipa LF2 , isporuka, ugradnja
i parametriranje mikroprocesorskih zaštita tipa
SEPAM T42
Rekonstrukcija 6kV postrojenja - zamena
izvlačivih 6kV malouljnih prekidača novim SF6
6kV izvlačivim prekidačima
Isporuka i ugradnja 6kV prekidača,
rastavljača i mikroprocesorskih zaštita u dve
ćelije trafostanice GTS3, Izrada kablovskog
voda 6kV sa rekonstrukcijom kablovskog
kanala, isporuka i montaža 6kV razvodnog
postrojenja tipa MCSet sa parametriranjem
mikroprocesorskih zaštita - Schneider
Electric, izrada instalacija 6kV podstanice
2011
2011
2011
2011
2011
2011
strana 2/8
014
US STEEL SERBIA - Smederevo
TS PS 6/0,4kV - Postrojenje za upravljanje
otpadom-PUO - US STEEL SERBIA Smederevo
015
Narodna Banka Srbije - Beograd
NBS - Zavod za izradu novčanica i
kovanog novca - Trafostanica 4x1250kVA,
10/0,4kV
016
SCHNEIDER ELECTRIC - Beograd
Termoelektrana Nikola Tesla - TENT B Obrenovac -Trafostanica 6/0,4kV
017
Narodna skupština Republike Srbije,
Beograd
Trafo stanica u Domu Narodne skupštine
Republike Srbije
018
IMP Automatika - Beograd
TEKO - Kostolac
019
NIS Naftagas - Beograd
Rafinerija nafte - Novi Sad
Izrada i isporuka razvodnih ormana i ormana
elektromotornog pogona (10 kom) i ormana
PLC-a, isporuka opreme i izrada elektro
instalacija postrojenja za upravljanje otpadom,
Izrada aplikativnog softvera za
komandovanje i upravljanje pumpnim
stanicama na lokaciji deponije, izrada
aplikatvinog softvera na nivou radne stanice
na osnovu sistemskog SCADA softvera,
Ispitivanje, remont i zamena nedostajućih
elemenata zaštite u SN i NN ćelijama
trafostanice
Adaptacija i revitalizacija elektro energetskog
bloka u ZIN-u - Adaptacija trafostanice
4x1250kVA, 10/0,4kV, - ugradnja 4
transformatora 1250kVA, 10/0,4kV, 10kV
postrojenja SM6, uređaja za automatsko
prebacivanje napajanja 10 kV EASERGY
T200I, 4 NN postrojenja tipa Prisma Plus P, 8
oklopljenih sabirničkih veza 2000A, dva NN
postrojenja podrazvoda tipa OKKEN, izrada
ormana PLC i izrada softvera za monitoring i
akviziciju izmerenih parametara
Zamena PU prekidača sa SF6 Rollarc
kontaktorima
Rekonstrukcija TS u Domu Narodne
skupštine Republike Srbije, 2x1000kVA,
10/0,4kV - isporuka i montaža dva
transformatora 1000kVA, 10/0,4kV,
sabirničkog razvoda 2000A, NN postrojenja
tipa Prisma
Plus Pormana sa
Izrada i isporuka
razvodnih
frekventnim regulatorima i blindiranih mobilnih
TS sa RM6 postrojenjima
Elektro radovi na izradi i zameni SN
podrazvoda TS Uljara 1 - isporuka, ugradnja i
puštanje u rad četiri 20kV RM6 postrojenja sa
motornim pogonima, četiri vakuumska
prekidača 20kV/630A, četiri mikroprocesorske
zaštite Sepam, dvanaest vazdušnih prekidača
0,4kV/2000A, izrada 20 kV voda
2011
2010
2010
2010
2010
2010
strana 3/8
020
Globex Group - Smederevo
Pogon Hladna valjaonica - USS Serbia
Smederevo
021
Rudnap Agrar doo - Beograd
KP 2869, KO Rivice, SO Irig
022
MILAN BLAGOJEVIĆ - NAMENSKA Lučani
Trafo stanice TS VII, TS IV B, TS III B
TS 6/0.42kV, 2x1000kVA SRSC u pogonu
Hladne valjaonice - isporuka i ugradnja
opreme
Elektro radovi na montaži TS 20/0.42kV,
2x630kVA, rasveta voćnjaka i
elektroinstalacije magacina
Izrada instalacija za izolacioni monitoring i
automatsko lociranje kvara - kontrolnici
izolacije
Izrada električnih instalacija i instalacija
Crpne stanice: CS Kolište 1, CS Kulič 2,
instrumentacije, izrada i ugradnja razvodnih
CS Beljarica, CS Borča Nova, CS
ormara i ormara upravljanja, isporuka i
Belanoš, CS Čenta Nova, CS Pančevačka
ugradnja devet ormana PLC i implementacija
Šuma, CS Skela, CS Zidine, CS Veliko
daljinskog upravljanja na devet crpnih stanica,
Gradište, CS Vinci
isporuka i ugradnja tri SM6 postrojenja 10kV
2010
2010
2009-2010
023
PD ĐERDAP – Kladovo
024
PROINVEST - Čačak
Transformatorska stanica 10/0,4kV
2x630kVA "Hidrogradnja" Čačak
Izgradnja TS 10/0,4kV, 2x630kVA sa 10kV
vodom i raspletom NN kablova za napajanje
stambenog bloka
2009
025
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA Požarevac
SBTS 10/0.4kV 250kVA i kablovski vod
10kV
Izgradnja stubne trafostanice i priključnim
vodom 10kV
2009
026
PANONSKE TE-TO doo Novi Sad
PANONSKE TE-TO
Ugradnja prekidača SF6 630A 12kV
2009
US STEEL SERBIA - Smederevo trafostanica 6/0,4kV, 2x500kVA
Modernizacija sistema otprašivanja u Čeličani
- montaža 6kV postrojenja, 6kV frekventnih
regulatora 900kW, transformatora 6/0,4kV,
ormana PLC, operatorskih stanica, instalacije
instrumentacije, 6kV vod, instalacija EMP,
opšte instalacije
2009
TS 10/0.4kV 100kVA, NN kablovski vod,
izrada elektroinstalacija objekata
2009
Izgradnja SBTS 10/0.4kV
2009
Zamena prekidača u NN postrojenjima
2009
027
US STEEL SERBIA - Smederevo
028
Pink international company- Beograd
029
030
Televizijski projekat "FARMA"
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA
Trafostanica 10/0.4kV za napajanje CS 6
POŽAREVCA - Požarevac
TETRA PAK PRODUCTION - Gornji
Milanovac
Trafostanica 10/0.4kV, 4x1000kVA
2009
strana 4/8
031
JP ŽELEZNICE SRBIJE - Beograd
Trafostanica 10/0.4kV, 2x630kVA Delta Maxi-Čačak
Izgradnja trafostanice 10/0.4kV, 2x630kVA
2008-2009
2009
032
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo trafostanica 6/0,4kV, 2x500kVA
Modernizacija Skrubera na Aglomeraciji montaža 6kV postrojenja, 6kV softstartera
3500kW, transformatora 6/0,4kV, ormana
PLC, operatorskih stanica, instalacije
instrumentacije, instalacija EMP, opšte
instalacije
033
FARMAKOM MB IKG - Guča
Hala livnice u Guči
Izgradnja trafostanice TS 4 10/0.4kV,
1x1000kV i priključnim vodom 10kV
2008
034
FARMAKOM MB - Šabac
Fabrika akumulatora - Sombor
Trafostanice TS10/0,4 kV 1x1000kVA i TS
10/0,4kV 2x1000kVA
Izrada i ugradnja ormara kompenzacije
reaktivne energije
2008
035
SPONIT - Čačak
Trafostanica MBTS 10/0.4kV, 630kVA
izgradnja trafostanice i priključnim vodom
10kV
2008
036
PD BRANKO MORAVAC - Požarevac
SBTS 10/0.4kV 250kVA
izgradnja trafostanice i priključnim vodom
10kV
2008
037
AVALA - METAL PROMET- Gornji
Milanovac
Trafostanica TS 10/0.4kV, 1000kVA
Izgradnja trafostanice
2008
038
TETRA PAK PRODUCTION - Gornji
Milanovac
Trafostanica TS 4x1000kVA Tetra Pak
Izmeštanje napojnog kabla 10kV za napajanje
proizvodnog pogona fabrike
2008
2007
039
ELEKTROVOJVODINA-ED RUMA
FILMSKI GRAD- Šimanovci
Izrada i montaža NN I VN postrojenja za TS
20/0,4kV 2x630kVA Pink 1a, TS 20/0,4kV
2x630kVA Pink 2, TS 20/0,4kV 2x1000kVA
Pink 3, TS 20/0,4kV 2x1000kVA Pink 4
040
OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA Čačak
Trafostanica MBTS 10/0.4kV, 630kVA, u
naselju Košutnjak u Čačku i 10kV
kablovski vod
Izgradnja trafostanice 10/0.4kV, 630kVA i
kablovskog voda
2007
041
JEDINSTVO METALOGRADNJA Sevojno
JK "Toplana" Čačak TS 10/0,4 kV
2x1000kVA
Izgradnja trafostanice SA priključnim vodom
10kV
2007
042
BEOGAS AQUATERM - Beograd
SBTS 10/0.4kV 250kVA sa napojnim
vodom
Izgradnja trafostanice sa priključnim vodom
10kV
2007
043
TELEGROUP - Beograd
SBTS 10/0.4kV 250kVA sa napojnim
vodom
Izgradnja trafostanice sa priključnim vodom
10kV
2007
strana 5/8
044
JP ĐERDAP – Kladovo
Trafostanica TS 10/0.4kV, 1x630kVA i
2x630kVA za napajanje kolektivne
stambene zgrade u Kladovu
Izrada trafostanice TS 10/0.4kV, snage
1x630kVA i 2x630kVA za napajanje
kolektivne stambene zgrade u Kladovu
2007
045
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD - Zabela
Trafostanica 10/0.4kV sa napojnim vodom
Požarevac
Izgradnja trafostanice i priključnim vodom
10kV
2006
046
NIĆIFOROVIĆ L&M D.O.O - Beograd
SBTS 10/0.4kV,250kVA i priključni 10kV
vod
Izgradnja trafostanice i kablovski vod 10kV
2006
047
CDE S – Beograd
048
ED CENTAR (ELEKTROŠUMADIJA) –
Kragujevac
049
STUBLINA - Stojnik
050
Radijator inženjering – Kraljevo
051
MBS TEHNO - Beograd
052
Poslovni centar za diskontnu prodaju robe
Trafostanica 20/04kV, 2x630kVA
INTEREX - Šabac
el.instalacije jake i slabe struje supermarketa
2006
Trafostanica TS KG 28 10/0.4kV
Bolnica u Kragujevcu
Automatizacija dela postrojenja za izbor
napajanja mreža/agregat u trafostanici TS KG
28 10/0.4kV - Bolnica u Kragujevcu
2006
Trafostanica TS 10/0.4kV, 630kVA sa
priključnim dalekovodom
Izgradnja trafostanice i priključni dalekovod
10kV
2005-2006
Trafostanica 10/04kV, 1x630kVA
el.instalacije jake i slabe struje supermarketa
2005
SBTS 10/0.4kV,250kVA i priključni 10kV
vod
Izgradnja trafostanice SBTS
10/0.4kV,250kVA i kablovskog voda 10kV
2005
JELEN DO – Jelen Do
Trafostanica 10/0.4kV 2x1000kVA
“SEPARACIJA K-2 NOVA” i napojni vod
Izgradnja trafostanice 10/0.4kV 2x1000kVA i
kablovskog voda 10kV
2005
053
CDE S - Beograd
Poslovni centar za diskontnu prodaju robe
INTEREX Čačak
trafostanica 10/04kV, 1x630kVA
el.instalacije jake i slabe struje
054
Fond za finans.stanova solidarnosti Čačak
TS 10/0.4kV 630kVA sa priključnim
kablovskim vodom 10kV
izgradnja transformatorske stanice i kablovski
vod 10kV
2003
055
MIT - Čačak
TS 10/0.4kV 630kVA sa prikljućnim
kablovskim vodom 10kV
izgradnja transformatorske stanice i kablovski
vod 10kV
2003
056
GRADITELJ-HOLDING - G.Milanovac
TS 10/0.4kV, 2x630kVA
G. Milanovac
izgradnja transformatorske stanice
2003
057
EUROMLIN - Petrovac
SBTS 10/0.4kV,250kVA i priključni 10kV
vod
Petrovac
izgradnja transformatorske stanice i kablovski
vod 10kV
2003
Poslovni centar za diskontnu prodaju robe
INTEREX u Nišu
2004
strana 6/8
SBTS 10/0.4kV,250kVA i priključni 10kV
vod
Petrovac
STS 10/0.4kV, 250kVA i priključni 10kV
vod
Petrovac
izgradnja transformatorske stanice i kablovski
vod 10kV
2003
izgradnja transformatorske stanice i kablovski
vod 10kV
2003
Limena trafostanica 6/0.4kV, 630kVA
rekonstrukcija transformatorske stanice
2003
AGROPARTNER - Lučani
TS 10/0.4kV, 1000 (630)kVA Agropartner
Lučani
izgradnja transformatorske stanice
2003
062
SPEKTAR - G.Milanovac
BTS 10/0.4kV, 1000kVA Spektar
Gornji Milanovac
izgradnja transformatorske stanice
2003
063
PAPIRPAK - Čačak
TS 10/0.4kV, 2x1250kVA PAPIRPAK i
priključni kablovski vod 10kV
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
2002
064
WISSOL - Čačak
TS 10/0,4kV, 630kVA
izgradnja transformatorske stanice
2002
065
MIRALEX FRUITS - Čačak
MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA i kablovski vod
10kV
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
2001
066
VRGANJ - Čačak
SBTS 10/0,4kV, 1x250kVA sa priključnim
dalekovodom 10kV
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
2001
067
TRIFUNOVIĆ - Pranjani
MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA
izgradnja transformatorske stanice
2001
068
PINK INTERNATIONAL COMPANY
TS 10/0,4kV, 1x1000kVA
izgradnja transformatorske stanice
2000
069
AGROPARTNER - Lučani
SBTS 10/0,4kV, 1x250kVA
izgradnja transformatorske stanice
2000
070
GRADITELJ-HOLDING - G.Milanovac
TS 10/0,4kV, 1x1000kVA Skopska Čačak
izgradnja transformatorske stanice
2000
071
RTS, RTV PINK, SAVEZNA UPRAVA ZA
KONTROLU LETA
TS 10/0,4kV, 1x250kVA - RUDNIK
izgradnja transformatorske stanice
1999
058
EVROMETAL - Petrovac
059
Đorđević Miladin i grupa građanaPetrovac
060
RAFINERIJA NAFTE - Pančevo
061
strana 7/8
072
TETRA PAK PRODUCTION - Gornji
Milanovac
TS 10/0,4kV, 4x1000kVA Tetrapak
izgradnja transformatorske stanice
1999
073
ELEKTRORAS - Novi Pazar
TS 10/0,4kV, 1x630kVA Zanatski centar
izgradnja transformatorske stanice
1996
074
ELEKTRORAS - Novi Pazar
TS 10/0,4kV, 2x630kVA "Pijac"
izgradnja transformatorske stanice
1996
075
MILAN BLAGOJEVIĆ - Lučani
TS 6/0,4kV, 1000kVA sa kablovskim
vodom 6kV
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
1995
076
MOLIKA - Peć
TS 10/0,4kV, 1000kVA sa priključnim
dalekovodom 10kV
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
1996
077
GRADITELJ-HOLDING - G.Milanovac
TS 10/0,4kV, 1000kVA "BLOK 3" - G.
Milanovac
izgradnja transformatorske stanice
1995
078
JKP IZVOR - Petrovac
SBTS 10/0,4kV, 250kVA
izgradnja transformatorske stanice
1994
079
GRADITELJ-HOLDING - G.Milanovac
MBTS 20/0,4kV, 2x1000kVA sa
kablovskim vodom 20kV - naselje "Voja
Radić" Kragujevac
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
1994
080
AGROIMPEX INŽENJERING - Valjevo
MBTS 20/0,4kV, 1x630kVA sa kablovskim
vodom 20kV - "Mokrinska I" Kikinda
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
1994
081
IMT - Beograd
TS 10/0,4kV, 2x1000kVA IMT Blok 65 Beograd
izgradnja transformatorske stanice
1993
082
ELEKTROKOMERC - Beograd
TS 10/0,4kV, 1x1000kVA Ul. Strahinjića
Bana 42, N. Beograd
izgradnja transformatorske stanice
1993
083
MAGNET KOMERC - Požega
TS 10/0,4kV 1x630kVA - Magnet komerc
izgradnja transformatorske stanice
1992
strana 8/8
Download

pdf formatu - Elektrovat