SVAZ
BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
pořádá
XIX. ročník
PROPOZICE
MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
VE STŘELECKÉM VÍCEBOJI
SBTS ČR
Rakovník
24.září 2011
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
NÁZEV A ROČNÍK SOUTĚŽE
Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SBTS ČR.
XIX. ročník
VÍTĚZ PŘEDCHOZÍHO ROČNÍKU
SBTS SČS Louny – Vlk Pavel, Herink Josef, Kail Horst
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
POŘADATEL SOUTĚŽE
Svaz branně-technických sportů České republiky
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
ZO SBTS Rakovník
TERMÍN KONÁNÍ
Sobota 24. září 2011
MÍSTO KONÁNÍ
Střelnice Rakovník
SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Předseda: Petr Kochleffl
Ředitel soutěže: JUDr.Vladimír Frič
Hlavní rozhodčí: Jindřich Hrneček
Tajemník a ekonom soutěže: Jaroslav Smolný
Správce střelnice: Otta Schlögel
SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍHO VÝBORU
Ředitel soutěže: JUDr. Vladimír Frič
Hlavní rozhodčí: Jindřich Hrneček
Předseda hodnotící komise: Jaroslav Smolný
USTANOVENÍ O DELEGOVÁNÍ ROZHODČÍCH
Řídící střelby: Pavel Már, Otta Schlögel, Ladislav Hodinka
Hodnotící komise: Martin Vacek
Inspektor zbraní: Otta Schlögel
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PODLE JAKÝCH PRAVIDEL SE SOUTĚŽÍ
Střílí se podle Technických pravidel SBTS ČR číslo 2 a Příručky základní sportovní střelecké
činnosti SBTS ČR.
VÝČET SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN
1) Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole 5+ 10, terč 135P, vzdálenost terčů 25 m
od palebné čáry, čas 2 + 4 minuty, střelecká poloha vstoje.
2) Akční střelba
a) Rojnice -10 figur Pepper Popper ( včetně redukovaných verzí ) vedle sebe, počet nábojů
zvolený, vzdálenost sestavy 20 až 30 m od palebné čáry, střelecká poloha vstoje.
b) Domino -10 figur Pepper Popper ( včetně redukovaných verzí ) ve dvou zástupech,10
nábojů, vzdálenost sestavy 15 až 30 m od palebné čáry, střelecká poloha vstoje.
3) REPIKO tříčlenných družstev . Jeden papírový terč SČS –D2, zóny A=13, B=10, C=9,
D=8. 30 kovových padacích terčů PP a Gong. Z toho nejméně 10 terčů Gong. Hodnocení
discipliny H=z-t. Hodnotí se 10 zásahů v papírovém terči SČS –D2 minus dosažený čas na
setiny vteřiny. Podmínkou hodnocení je sestřelení všech 30 kovových terčů.
2
HERNÍ SYSTÉM
1) Střelecký víceboj tříčlenných družstev a jednotlivců, členů těchto družstev.
2) V soutěži družstev se hodnotí všechny tři disciplíny a v soutěži jednotlivců disciplíny
číslo 1) a 2). Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek disciplín podle uvedeného pořadí.
3) Každé družstvo provede REPIKO 2 x. Do soutěže se počítá lepší výsledek.
HODNOCENÍ
1) Mířená střelba = bodová hodnota zasažených kruhů (max. 100)
2) Akční střelba
a) 1 figura = 10 bodů,
výsledek = zasažení všech kovových terčů je podmínkou, H=z – t ( max.100 – čas)
b) 1 figura = 10 bodů,
výsledek = počet zasažených figur x 10 , H= z - t (max. 100 - čas),každá figura zasažená
mimo pořadí = 0 bodů
3) Repiko
H= z-t ( max.130 – čas)
LIMITY VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD
Mířená střelba z velkorážové pistole terč 135P
M.VT -98 bodů I.VT – 94 bodů II.VT - 90 bodů III.VT - 84 bodů
Akční střelba Rojnice a Domino
Rojnice
Domino
Mistrovská
90,00 a více bodů
88,00 a více bodů
První
85,00 až 89,99 bodů
83,00 až 87,99 bodů
Druhá
80,00 až 84,99 bodů
78,00 až 82,99 bodů
Třetí
75,l00 až 79,99 bodů
73,00 až 77,99 bodů
POVOLENÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
a) Velkorážové pistole (revolvery) v rozsahu dle „Příručky pro základní střeleckou sportovní
činnost SBTS ČR“. Bude vážen odpor na spoušti zbraně.
b) Je zakázáno střelivo svítící, průbojné, zápalné, nebo s ocelovým jádrem a každé další
střelivo, které zjevně poškozuje terče.
ZÁVODNÍCI SI STAVÍ KOVOVÉ TERČE SAMI !
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěže se mohou zúčastnit pouze tříčlenná družstva která se kvalifikovala dle stanoveného
klíče z oblastních přeborů ve střeleckém víceboji SBTS ČR. Družstvo - účastník M ČR musí
mít nejméně dva členy, kteří si vybojovali účast. Třetí člen může být nahrazen z důvodů
nepředvídatelných okolností jiným členem vysílající organizace s písemným souhlasem
statutárního orgánu. Nesplní-li kvalifikované družstvo podmínku účasti nejméně 2 členů
družstva, které si postup vybojovalo, může se mistrovství ČR zúčastnit pouze mimo soutěž.
Maximální počet účastníků je dán 15 družstvy. Automatické právo účasti má vítězné družstvo
mistrovství ČR 2010, družstvo pořadatele a organizátora soutěže.
Přehled družstev, které se kvalifikovaly na M ČR - viz Příloha číslo 1 a Zpravodaj SBTS
ČR č.2/2011
PŘIHLÁŠKY
Přihlášky se nezasílají, účast je daná kvalifikací, pouze se oznamují změny ve složení
družstev v souladu s propozicemi. Nemůže-li se družstvo zúčastnit, telefonicky se omluví
řediteli soutěže Dr. Fričovi na tel. 602 806 272 nebo písemně na e-mail: [email protected], a to
nejpozději do 22. 9. 2011.
3
PODMÍNKY PREZENTACE
Při prezentaci předloží každý účastník platný členský průkaz SBTS ČR a kapitáni družstev
případnou změnu jednoho člena družstva potvrzenou statutárním orgánem vysílající složky. U
prezentace uhradí dle rozhodnutí Rady SBTS ČR každé družstvo příležitostný členský
příspěvek ve výši 300,- Kč, jednotlivec mimo družstvo 100,-- Kč příležitostný členský
příspěvek.
LOSOVÁNÍ
Losování startovních čísel proběhne při prezentaci.
PROTESTY
Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč.
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
Zajištěno péčí organizátora soutěže.
HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ
Všichni účastníci soutěže startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.
STRAVOVÁNÍ
Za úplatu přímo v místě konání soutěže.
UBYTOVÁNÍ
Hotel – Restaurant – U Vrátných V Jamce 2657, www.hoteluvratnych.com
Tel:313514228
ÚSTROJ A VYBAVENÍ
Ústroj je věcí závodníka. Závodníci povinně použijí chrániče sluchu a ochranné brýle.
CENY, TITULY
Nejlepší družstvo a jednotlivec získají titul mistra České republiky ve střeleckém víceboji
SBTS ČR pro rok 2011. První tři družstva a jednotlivci obdrží poháry.
INFORMACE: Petr Kochleffl, tel. 731 181 308
STŘELNICE: SSKVZ Rakovník - U Kamenné Panny.
Při cestě z Rakovníka směr Lišany, Krupá; střelnice za Rakovníkem na levé straně.
Při cestě z Krušovic směr Krupá, zahnout v Krupé vlevo na Lišany a Rakovník;
střelnice před Rakovníkem po pravé straně.
GPS : 50° 7' 0.7510993" N 13° 43' 57.9551411" E
4
ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
ORIENTAČNÍ ČASOVÁ OSNOVA PRŮBĚHU SOUTĚŽE
8.00 - 8.45 hod. - prezentace
8.45 - 9.00 hod. - zahájení soutěže, rozprava
9.10 - 15.00 hod. - plnění soutěžních disciplín
15.30 –16.00 hod. - vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit ustanoveními těchto propozic.
2) Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a
na střelnici, startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či
újmu.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných okolností.
SCHVALOVACÍ ČÁST
Propozice byly schváleny Radou SBTS ČR dne 25. června 2011
Ředitel soutěže
JUDr. Vladimír Frič v. r.
Hlavní rozhodčí
Jindřich Hrneček v. r.
5
Download

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Rakovník 24.září 2011