ELEKTROVAT d.o.o. BEOGRAD - REFERENC LISTA - IZVODJENJE - INDUSTRIJSKI OBJEKTI
R.br.
Investitor
Naziv objekta
Vrsta radova
Godina realizacije
2012
001
Drinsko-limske HE /Elektromorava Čačak
HE Ovčar Banja i HE Međuvršje
Izrada i montaža ormana za električno
kočenje u HE Ovčar Banja i Međuvršje,
isporuka, montaža i povezivanje 12kV
rastavljača za električno kočenje u HE Ovčar
Banja i Međuvršje
002
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna stanica Karaš 1
Izrada i isporuka 0,4kV razvodnog postrojenja
2012
003
SOKO NADA ŠTARK - Beograd
Kotlarnica i kompresorska stanica objekat ŠTARK Beograd
Izrada elektroinstalacija kotlarnice i
kompresorske stanice
2012
004
Onicom - Beograd
TS2 10/0.4kV - Polimark
Izrada i isporuka 0,4kV razvodnog postrojenja
tipa Prisma Plus P
2011
005
JP ĐERDAP – Kladovo
Pumpna stanica Kajtasovo
Izrada i isporuka 0,4kV razvodnog postrojenja
2011
006
TENT TE Kolubara - V.Crljeni
TENT TE Kolubara - V.Crljeni
Izrada i isporuka razvodnih ormana za
kompezaciju i komandnih pulteva
2011
In progress
007
Hamon - Nemačka
ESP TENT B1 - Obrenovac
Isporuka opreme i radovi na bloku B1 - TENT
B- Reparacija SN ćelija sa ugradnjom LF2
prekidača i ugradnjom i parametrizacijom
mikroprocesorskih zaštita SEPAM, Izrada i
isporuka razvodnih ormana (70 kom) i ormana
PLC ,Izrada elektroenergetskih instalacija i
instalacija instrumentacije , izrada softvera za
PLC, izrada softvera za SCADA sistem,
pustanje sistema u automatski rad
008
NIS Naftagas - Beograd
NIS Rafinerija nafte Novi Sad
Isporuka i ugradnja NN razvodnih kasetnih
postrojenja tipa Okken (2 kom) i 20kV
kablovskog voda, remont transformatora
2011
009
Benetton Serbia - Niš
Objekat br. 5, pripadajuća TS, 10/0,4kV
1x1250kVA
Isporuka transformatora 10/0,4kV, 1250kVA i
SN postrojenja tipa SM6
2011
010
Benetton Serbia/Sintec Serbia - Niš
Benetton Serbia - Niš, Spoljni 10kV
kablovski razvod
Isporuka opreme i izrada spoljnog 10kV
kablovskog razvoda
2011
strana 1/13
011
012
013
014
015
016
Objekat br. 19 - Izrada instalacija jake i slabe
struja
Montaža instalacije grejnih kablova na
US STEEL SERBIA - objekat PCI
US STEEL SERBIA - Smederevo
cevovodu
Izrada elektroinstalacija napajanja u objektima
SAS Societą Appalti Serbia - Beograd FIAT automobili Srbija - FAS - Objekti 1 i 3
1i3
Izrada instalacija jake, slabe struje i EMP za
rashladno postrojenje, izrada i isporuka
razvodnih ormana napajanja i EMP (4 kom) i
FIAT automobili Srbija - Kragujevac ormana PLC-a (4 kom), izrada instalacije
Rashladno postrojenje ERGOM AND
FIAT automobili Srbija - Kragujevac
centralnog sistema za nadzor i upravljanje,
BUMPER PAINT SHOP
izrada aplikativnog softvera za PLC kontroler,
izrada SCADA aplikativnog softvera, pustanje
sistema u automatski rad
Isporuka opreme i izrada instalacija
trafostanica TSCT 20/0,4kV, 2x1250kVA,
TSR 20/0,4kV, 2x2000kVA - opremljene
FIAT automobili Srbija - Kragujevac 20kV razvodnim postrojenjima tipa PIX24, NN
Trafostanice TSCT 20/0,4kV, 2x1250kVA,
razvodnim kasetnim postrojenjima tipa
FIAT automobili Srbija - Kragujevac
TSR 20/0,4kV, 2x2000kVA,
OKKEN, oklopljenim šinskim razvodom tipa
CANALIS, mikroprocesorskim zaštitnim
relejima tipa SEPAM S84 komplet sa
parametriranjem
Benetton Serbia - Niš
JP ĐERDAP – Kladovo
Objekat br. 19 - jaka i slaba struja
2011
2011
2011
2011
2011
Izrada i isporuka postrojenja EMP za CS
Beljarica 2, isporuka i montaža opreme,
Izrada programa upravljanja prema novom
algoritmu za PLC, Prerada postojeće SCADA
aplikacije u KKC (Komandno kontrolni centar)
2011
Elektro radovi na dogradnji trafostanice TS
Farmakom - Industrijski kombinat Guča 35/2x0,6kV 4MVA - Isporuka i montaža
TS 35/2x6kV 1x4000kVA
slobodnostojeće transformatorske 35kV ćelije
komplet sa ugradnjom kablovskih veza
2011
CS Beljarica 2
017
Farmakom - IKG
018
Informatika - Beograd
TEKO Kostolac polje XIII
019
Benetton Serbia - Niš
Benetton Serbia - Glavna TS 10/0,4kVA
Izrada i isporuka razvodnih ormana sa
frekventnim regulatorima (97 kom) i
blindiranih mobilnih TS sa RM6 postrojenjima
Isporuka opreme i izrada instalacija
trafostanice 10/0,4kV, tri 10kV postrojenja tipa
SM6, trafo 10/0,4kV,1x50kVA, NN blok tipa
PRISMA PLUS
2011
2011
strana 2/13
020
TENT - TE Kolubara
021
US STEEL SERBIA - Smederevo
022
MACE - FIAT automobili Srbija
023
US STEEL SERBIA - Smederevo
024
JP ĐERDAP – Kladovo
025
Rafako SA - Poljska
Isporuka i ugradnja razvodnog postrojenja
elektromotornog pogona (1 kom) i razvodnih
ormana (6 kom)
Isporuka 10kV postrojenja SM6, uređaja za
automatsko prebacivanje napajanja 10 kV
US STEEL SERBIA - Smederevo
EASERGY T200I i 2 suva transformatora
6/0,42kV,1250 kVA
Izrada instalacija jake, slabe struje i EMP za
rashladno postrojenje, izrada i isporuka
razvodnih ormana napajanja i EMP (4 kom) i
FIAT automobili Srbija - FAS - Rashladno
ormana PLC-a (4 kom), izrada instalacije
postrojenje lakirnice
centralnog sistema za nadzor i upravljanje,
izrada aplikativnog softvera za PLC kontroler,
izrada SCADA aplikativnog softvera, pustanje
sistema u automatski rad
Postrojenje za ubrizgavanje ugljene prašine u
VP1 i VP2 (PCI) - montaža 6kV postrojenja,
6kV frekventnog regulatora, NN razvodnih
Postrojenje za ubrizgavanje ugljene
postrojenja, transformatora 6/0,4kV, ormana
prašine u Visokih peći 1 i 2 (PCI) - US
PLC, operatorskih stanica, instalacije
STEEL SERBIA - Smederevo
instrumentacije, instalacije grejnih kablova,
instalacija EMP, opšte instalacije, opreme u
EX izvedbi
IIsporuka i montaža opreme, Izrada programa
upravljanja prema novom algoritmu za PLC,
Pumpna stanica Ivanovo selo
Prerada postojeće SCADA aplikacije u KKC (
Komandno kontrolni centar )
TENT - TE Kolubara - Razvodno
postrojenje R - 07
Elektrostatički precipitator, Blok B2,
Termoelektrana Nikola Tesla - TENT A,
Obrenovac
Isporuka opreme i radovi na bloku B2 - TENT
A - Izrada i isporuka razvodnih postrojenja (6
kom) i ormana PLC ,isporuka i ugradnja
sabirničkog oklopljenog razvod 3200A, izrada
softvera za PLC, Izrada SCADA sistema za
vizuelizaciju i upravljanje filterskim
postrojenjem ESP1 i ESP2, puštanje sistema
u automatski rad, Izrada i isporuka izvlačivog
dela SN ćelije sa isporukom i ugradnjom
7,2kV prekidača tipa LF2 , isporuka, ugradnja
i parametriranje mikroprocesorskih zaštita tipa
SEPAM T42
2011
2011
2011
2011
2011
2011
strana 3/13
026
TENT A - Obrenovac
027
JP ĐERDAP – Kladovo
028
US STEEL SERBIA - Smederevo
029
TENT B - Obrenovac
030
MACE - Beograd
031
US STEEL SERBIA - Smederevo
032
MACE - Beograd
Rekonstrukcija 6kV postrojenja - zamena
Rekonstrukcija 6kV postrojenja Blok A2izvlačivih 6kV malouljnih prekidača novim SF6
2G - TENT A - Obrenovac
6kV izvlačivim prekidačima
Isporuka i ugradnja elektroopreme za tri
bunara u Starom Kostolcu, izmena i dopuna
Bunari - Stari Kostolac
softverskog rešenja na SCADA sistemu u
KKC Požarevac
Isporuka i ugradnja 6kV prekidača,
rastavljača i mikroprocesorskih zaštita u dve
ćelije trafostanice GTS3, Izrada kablovskog
US Steel Serbia - Smederevo - Napajanje
voda 6kV, Isporuka i montaža sa
postrojenja za uduvavanje ugljene prašine
parametriranjem mikroprocesorskih zaštita
VP1 i VP2 (PCI)
6kV razvodnog postrojenja tipa MCSet Schneider Electric, izrada instalacija 6kV
podstanice
2011
2011
2011
Filtersko postrojenje TENT B2 Obrenovac
Isporuka i nadzor pri puštanju u rad
trafoispravljačkih jedinica
2011
Kompresorska stanica - FIAT
AUTOMOBILI SRBIJA - Kragujevac
Izrada centralnog sistema za nadzor i
upravljanje u kompresorskoj stanici,Izrada i
isporuka ormana PLC-a ( 3 kom) , Isporuka
aplikativnog softvera za PLC, Izrada SCADA
aplikativnog softvera, puštanje sistema u
automatski rad
2011
Izrada i isporuka razvodnih ormana i ormana
elektromotornog pogona (10 kom) i ormana
PLC-a, isporuka opreme i izrada elektro
instalacija postrojenja za upravljanje otpadom,
Izrada aplikativnog softvera za
komandovanje
i upravljanje pumpnim
Postrojenje za upravljanje otpadom-PUO
stanicama na lokaciji deponije, izrada
aplikatvinog softvera na nivou radne stanice
na osnovu sistemskog SCADA softvera,
Ispitivanje, remont i zamena nedostajućih
elemenata zaštite u SN i NN ćelijama
trafostanice
Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje i
Kompresorska stanica - FIAT
instalacija EMP u kompresorskoj stanici FAS AUTOMOBILI SRBIJA - Kragujevac
Kragujevac
2011
u toku
strana 4/13
033
Hidrogradnja AD Betonjerka - Čačak
Fabrika betona - Hidrogradnja AD
Betonjerka - Čačak
034
JP ĐERDAP – Kladovo
Pumpna stanica - Zavojska 2
035
US STEEL SERBIA - Smederevo
US Steel Serbia - Smederevo - Gradilište
PCI
036
OBI - Kragujevac
FIAT AUTOMOBILI SRBIJA - Kragujevac
037
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna Stanica Čenta
038
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna Stanica - Beljarica 2
039
IMP Automatika - Beograd
Drenažni sistem - Ljubičevac
040
SCHNEIDER ELECTRIC - Beograd
Termoelektrana Nikola Tesla - TENT B Obrenovac
041
SOKO NADA ŠTARK - Beograd
Pogon PVC Kadica i SS za sisteme
Kikiriki i Smoki
042
Rafako SA - Poljska
Elektrostatički precipitator, Blok A6,
Termoelektrana Nikola Tesla - TENT A,
Obrenovac
043
JP ĐERDAP – Kladovo
Pumpna stanica Ivanovo-selo
Izrada ormana PLC za upravljanje procesom
transporta betona kibl kranom sa pratećom
opremom, programiranje PLC uređaja i
puštanje u rad
Izrada, ugradnja I puštanje u rad NN
postrojenja sa frekventnim regulatorom
315kW za upravljanje EMP za jednu pumpu
Napajanje i osvetljenje gradilišta PCI Postrojenje za mlevenje uglja i distribuciju
ugljene prašine VP1 i VP2
Elektro instalacije jama za konvergenciju u
FAS - Izrada, isporuka, montaža i puštanje u
rad razvodnih ormana EMP sa frekvetnim
regulatorima ( šest komada), daljinskih
kontrolnih stanica, izrada instalacija
Izrada i isporuka postrojenja EMP za CS
Čenta, isporuka i montaža opreme, Izrada
programa upravljanja za PLC, prerada
aplikacija na postojećem SCADA serveru u
KKC ( Komandno kontrolni centar )
Izrada i isporuka postrojenja EMP za CS
Beljarica 2
Izrada električnih instalacija, izrada, isporuka i
ugradnja razvodnih ormara elektromotornog
pogona i upravljanja sa frekventnim
regulatorima
Zamena PU prekidača sa SF6 Rollarc
kontaktorima
Instalacije elektromotornog pogona i
elektroenergetske instalacije proizvodnog
pogona
Isporuka opreme i radovi na bloku A6 - TENT
A - Izrada i isporuka razvodnih ormana (42
kom) i ormana PLC , izrada softvera za PLC,
izrada dopune softvera za SCADA sistem,
pustanje sistema u automatski rad
Izrada, isporuka i montaža NN postrojenja,
isporuka i montaža opreme
2010
u toku
2010
u toku
2010
2010
2010
2010
u toku
2010
2010
strana 5/13
044
IMP Automatika - Beograd
TEKO - Kostolac
Izrada i isporuka razvodnih ormana sa
frekventnim regulatorima i blindiranih mobilnih
TS sa RM6 postrojenjima
2010
Elektro radovi na izradi i zameni SN
podrazvoda TS Uljara 1 - isporuka, ugradnja i
puštanje u rad četiri 20kV RM6 postrojenja sa
motornim pogonima, četiri vakuumska
prekidača 20kV/630A, četiri mikroprocesorske
zaštite Sepam, dvanaest vazdušnih prekidača
0,4kV/2000A, izrada 20 kV voda
2010
045
NIS Naftagas - Beograd
Rafinerija nafte - Novi Sad
046
Globex Group - Smederevo
Pogon Hladna valjaonica - USS Serbia
Smederevo
047
Rudnap Agrar doo - Beograd
KP 2869, KO Rivice, SO Irig
048
TE Kolubara - Veliki Crljeni
TE Kolubara A - Veliki Crljeni
Izrada, isporuka i montaža NN postrojenja u
nadbunkerskom prostoru
2010
049
JP ĐERDAP – Kladovo
Fekalne pumpne stanice Grabovica
Izrada, isporuka i montaža razvodnih ormana,
isporuka i montaža opreme
2010
050
Žitoprodukt AD - Kragujevac
Žitoprodukt AD - proizvodni pogon
Izrada, isporuka i montaža tri postrojenja za
kompenzaciju reaktivne energije
2010
051
IMP AUTOMATIKA - Beograd
HE Bajina Bašta, Površinski kop Drmno
Izrada i isporuka razvodnih ormana
automatike (70 kom)
2010
052
MILAN BLAGOJEVIĆ - NAMENSKA Lučani
Trafo stanice TS VII, TS IV B, TS III B
Izrada instalacija za izolacioni monitoring i
automatsko lociranje kvara - kontrolnici
izolacije
2009-2010
053
UNIPROMET - Čačak
UNIPROMET - Čačak, Pocinkovaonica
Izrada instalacije osvetljenja pocinkovaonice
2009
054
US STEEL SERBIA - Smederevo
US Steel Serbia - Smederevo
Isporuka i montaža grejnih kablova - pogon
Aglomeracija
2009
TS 6/0.42kV, 2x1000kVA SRSC u pogonu
Hladne valjaonice - isporuka i ugradnja
opreme
Elektro radovi na montaži TS 20/0.42kV,
2x630kVA, rasveta voćnjaka i
elektroinstalacije magacina
2010
2010
strana 6/13
055
056
057
058
059
PD ĐERDAP – Kladovo
PD ĐERDAP – Kladovo
ABS MINEL EOP
'DRINSKO-LIMSKE
HIDROELEKTRANE'' D.O.O Bajina
Bašta
'DRINSKO-LIMSKE
HIDROELEKTRANE'' D.O.O Bajina
Bašta
Izrada električnih instalacija i instalacija
Crpne stanice: CS Kolište 1, CS Kulič 2,
instrumentacije, izrada i ugradnja razvodnih
CS Beljarica, CS Borča Nova, CS
ormara i ormara upravljanja, isporuka i
Belanoš, CS Čenta Nova, CS Pančevačka
ugradnja devet ormana PLC i implementacija
Šuma, CS Skela, CS Zidine, CS Veliko
daljinskog upravljanja na devet crpnih stanica,
Gradište, CS Vinci
isporuka i ugradnja tri SM6 postrojenja 10kV
2009
Drenažni sistem Ljubičevac i Fekalne
stanice Stara Vajuga
Izrada električnih instalacija, izrada, isporuka i
ugradnja devet razvodnih ormara
elektromotornog pogona i upravljanja ( pet sa
frekventnim regulatorima )
2009
HE ''ELEKTROMORAVA'' ČAČAK "Međuvršje"
Modernizacija Hidroelektrane "Međuvršje" montaža elektroopreme generatora, glavnog
transformatora, sabirničkog razvoda,
instalacije pomoćnog napajanja, kablovskog
razvoda
2009
HE ''ELEKTROMORAVA'' Čačak - "HE
Ovčar Banja"
Izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara (
pet komada )
2009
HE ''ELEKTROMORAVA'' Čačak - "HE
Međuvršje"
Izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara
(4 kom)
2009
060
PANONSKE TE-TO doo Novi Sad
PANONSKE TE-TO
Ugradnja prekidača SF6 630A 12kV
2009
061
SCHNEIDER ELECTRIC - Beograd
Fabrika duvana DIN – Niš
Izrada i isporuka razvodnih ormara EMP (6
komada)
2009
062
SQUADRA - Beograd
Fabrika za preradu ribe u Dobanovcima
Električne instalacije jake i slabe struje
proizvodnog pogona, magacina i tehničkih
prostorija
2009
063
GOŠA MONTAŽA - S. Palanka
HE Trebišnica - Trebinje
Upravljanje sistemom temeljnih ispusta brane
HE Trebišnica
2009
Mlin
Izrada električnih instalacija i razvodnih
ormara, izrada softvera za PLC i operatorski
panel, kao i SCADA softvera za praćenje rada
mlina.
2009
064
SZR ČEKOVIĆ - Koštunići
strana 7/13
065
TE NIKOLA TESLA - Obrenovac
TE Nikola Tesla - Obrenovac
Ugradnja vakuumskih kontaktora 400A, 7,2kV
Rollarc
2009
066
IMP AUTOMATIKA - Beograd
TE Kolubara
Izrada i isporuka razvodnog ormara
elektromotornog pogona za TE Kolubara
2009
u toku
067
IMP AUTOMATIKA - Beograd
Mini hidro elektrana STUDENICA
Isporuka i montaža generatora, izrada
električnih instalacija i razvodnih ormara,
izrada programa i puštanje u rad mini hidro
elektrane
068
PRVI MAJ - Čačak
Pogon za proizvodnju boja
Izrada razvodnog ormana i napojnog voda za
novu proizvodnu liniju
2009
2009
069
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
Modernizacija sistema otprašivanja u Čeličani
- montaža 6kV postrojenja, 6kV frekventnih
regulatora 900kW, transformatora 6/0,4kV,
ormana PLC, operatorskih stanica, instalacije
instrumentacije, 6kV vod, instalacija EMP,
opšte instalacije
070
JEDINSTVO METALOGRADNJA Sevojno
Hladnjača AD Imlek Kraljevo
Izrada elektroinstalacija hladnjače
2008-2009
071
TETRA PAK PRODUCTION - Gornji
Milanovac
Trafostanica 10/0.4kV, 4x1000kVA
Zamena prekidača u NN postrojenjima
2009
072
SOKO NADA ŠTARK - Beograd
Proizvodni pogon SOKO ŠTARK
Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog ormana
PLC. Izrada programske aplikacije za PLC i
OP panel sa puštanjem u rad
2009
073
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna stanica Veliko Gradište
Izrada, ugradnja i puštanje u rad NN
postrojenja za crpnu stanicu
2009
2009
2009
074
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
Modernizacija Skrubera na Aglomeraciji montaža 6kV postrojenja, 6kV softstartera
3500kW, transformatora 6/0,4kV, ormana
PLC, operatorskih stanica, instalacije
instrumentacije, instalacija EMP, opšte
instalacije
075
IMP AUTOMATIKA - Beograd
PD Đerdap, HE Međuvršje, Panonske TE
TO, TE Morava Svilajnac
Izrada i isporuka razvodnih ormana
automatike (53 kom)
strana 8/13
076
IMP AUTOMATIKA - Beograd
Drenažni sistem površinskog kopa Drmno
Ormani automatike za bunare na površinskom
kopu Drmno
2008
077
FARMAKOM MB IKG - Guča
Hala livnice u Guči
Izgradnja trafostanice TS 4 10/0.4kV,
1x1000kV i priključnim vodom 10kV
2008
078
SLOVAS - Čačak
Proizvodna hala
Izrada elektroinstalacija hale
2008
079
FARMAKOM MB - Šabac
Fabrika akumulatora - Sombor
Trafostanice TS10/0,4 kV 1x1000kVA i TS
10/0,4kV 2x1000kVA
Izrada i ugradnja ormara kompenzacije
reaktivne energije
2008
080
JEDINSTVO METALOGRADNJA Sevojno
Hladnjača AD Imlek Zemun
Elektroinstalacije jake i slabe struje
2008
081
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
Isporuka i montaža elektro opreme ventilacije
VP2 preko ventila za vuču
2008
082
TETRA PAK PRODUCTION - Gornji
Milanovac
Rashladno postrojenje proizvodnog
pogona
Izgradnja električnih instalacija tehnologije i
rashladnog postrojenja
2008
083
AVALA - METAL PROMET- Gornji
Milanovac
Trafostanica TS 10/0.4kV, 1000kVA
Izgradnja trafostanice
2008
084
TETRA PAK PRODUCTION - Gornji
Milanovac
Trafostanica TS 4x1000kVA Tetra Pak
Izmeštanje napojnog kabla 10kV za napajanje
proizvodnog pogona fabrike
2008
085
MINEL EOP - Beograd
HE ''ELEKTROMORAVA'' ČAČAK "Ovčar Banja"
Modernizacija elektromašinske opreme u HE
"Ovčar Banja" i izrada kablovskog voda 35kV
2008-2009
086
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Ivanovo
Izrada i montaža razvodnih ormana za DS
Ivanovo
2008
087
'DRINSKO-LIMSKE
HIDROELEKTRANE'' D.O.O BAJINA
BAŠTA
HE ''ELEKTROMORAVA'' ČAČAK "Ovčar Banja"
Razvodni orman za napajanje i komandu
pumpama RO-P, razvodna tabla agregata i
komande
2008
088
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Kladušnica
Izrada i montaža razvodnih ormana za DS
Kladušnica
2008
089
IMP AUTOMATIKA - Beograd
PD Đerdap, TE Kostolac
Izrada i isporuka razvodnih ormana
automatike (68 kom)
2008
strana 9/13
090
TERMOELEKTRO ENEL - Beograd
Cementara Titan Kosjerić
Izrada razvodnih ormana i polja kompenzacije
2007
091
JEDINSTVO METALOGRADNJA Sevojno
JK "Toplana" Čačak TS 10/0,4 kV
2x1000kVA
Izgradnja trafostanice i priključnim vodom
10kV
2007
092
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna stanica Vinci
Izrada, ugradnja i puštanje u rad NN
postrojenja sa frekventnim regulatorom za
upravljanje EMP za jednu pumpu
2007
093
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Usije
Izrada i montaža razvodnih ormana za DS
Usije
2007
094
NS KONCEPT - Novi Sad
JK "Toplana" Čačak
095
KOLUBARA GRAĐEVINAR - Lazarevac
Sušara kvarcnog peska u Junkovcu
096
SCHNEIDER ELECTRIC - Beograd
Vodozahvat Brzan
097
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna stanica Zavojska
098
JP ĐERDAP – Kladovo
Trafostanica TS 10/0.4kV, 1x630kVA i
2x630kVA za napajanje kolektivne
stambene zgrade u Kladovu
099
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
100
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
Izrada, ugradnja I puštanje u rad NN
postrojenja sa frekventnim regulatorima u
kotlarnici
Izrada sistema automatskog upravljanja
sušare kvarcnog peska - izrada i isporuka
ormana PLC, programiranje PLC-a i OP
panela, puštanje sistema u rad, izrada i
puštanje u rad SCADA aplikacije
Isporuka, ugradnja i puštanje u rad
postrojenja sa frekventnim regulatorima
(75kW - 7 kom; 55kW - 2 kom) za bunare
vodozahvata Brzan, izrada i montaža ormana
PLC, izrada programa upravljanja za PLC i
OP panel, montaža instrumentacije
Izrada, ugradnja I puštanje u rad NN
postrojenja sa frekventnim regulatorom
315kW za upravljanje EMP za jednu pumpu
Izrada trafostanice TS 10/0.4kV, snage
1x630kVA i 2x630kVA za napajanje
kolektivne stambene zgrade u Kladovu
Isporuka i ugradnja merno-regulacione
opreme agloeshaustora 1 i 2, izrada i
isporuka ormana akvizicije i monitoringa,
akvizicija tehnoloških merenja i zaštita i
integracija postojeće opreme u novi sistem Pogon Aglomeracija
Izrada i montaza razvodnog ormana za
hidrostaticki morgoil sistem
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
strana 10/13
101
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
Izrada osvetljenja u hali Livnice
2007
102
AGROPARTNER – Lučani
Hladnjača – Lučani
Izrada elektroinstalacija hladnjače
2007
103
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna stanica Ušće Peka
Izrada i montaža razvodnih ormana za CS
Ušće Peka
2007
104
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Titel
Izrada i montaža razvodnih ormana za DS
Titel
2007
105
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpna stanica Skorenovac
Izrada razvodnih ormana za Crpnu stanicu
Skorenovac
2007
106
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Kovin
Izrada i montaža razvodnih ormana za DS
Kovin
2006
107
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Stari Kostolac
Izrada i montaža razvodnih ormana za DS
Stari Kostolac
2006
108
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Golubac
Izrada i isporuka ormana za napajanje i
upravljanje elektromotorima pumpnih
agregata u DS Golubac
2006
109
MODULING - Čačak
Poslovno-proizvodni objekat PROHROM
Čačak
Elektro instalacije jake struje
2006
110
US STEEL SERBIA - Smederevo
Nabavka materijala i izvođenje elektro radova
hidroforske stanice za garažu STT-a.
2006
US STEEL SERBIA - Smederevo
Kompletiranje, isporuka i ugradnja NN ćelije
sa glavnim prekidačem 4000A za napajanje
Tenzione ravnalice - Pogon Hladna
Valjaonica
Isporuka opreme i montaza oklopljenog
sabirničkog razvoda 4000A, 0.4kV u hladnoj
valjaonici za glavno napajanje Tenzione
ravnalice - Pogon Hladna Valjaonica
111
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
2006
112
US STEEL SERBIA - Smederevo
US STEEL SERBIA - Smederevo
113
JP ĐERDAP – Kladovo
Crpne stanice Gaj, Dubovac, Vrba, Malo
Bavanište
Izrada i isporuka NN postrojenja i postrojenja
EMP za crpne stanice
2006
114
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Smederevo
Izrada razvodnih ormana za Drenažni sistem
Smederevo
2005-2006
2006
strana 11/13
115
SCHNEIDER ELECTRIC - Beograd
Fabrika duvana DIN – Niš
Izrada i isporuka razvodnih ormana
elektromotornog pogona ( 20 kom )
2005
116
JP ĐERDAP – Kladovo
Drenažni sistem Knićanin
Izrada razvodnih ormana za Drenažni sistem
Knićanin
2005
117
JELEN DO – Jelen Do
Trafostanica 10/0.4kV 2x1000kVA
“SEPARACIJA K-2 NOVA” i napojni vod
Izgradnja trafostanice 10/0.4kV 2x1000kVA i
kablovskog voda 10kV
2005
118
JELEN DO – Jelen Do
JELEN DO – Jelen Do
Izrada elektroinstalacija proizvodnog pogona
2005
119
VIBBET – Čačak
Fabrika betonske galanterije - VIBBET Čačak
Automatizacija linije za proizvodnju betona Izrada, isporuka i montaža ormana PLC
(Premium), komandnog pulta, izrada
aplikativnog softvera I puštanje sistema u rad.
2005
120
KESI PROMET – Prislonica
Mlin "Kesi promet"- Prislonica
Isporuka i ugradnja elektromaterijala na
objektu mlina "Kesi promet" u Prislonici,
automatizacija pakerice
2005
121
FRIGOMIL - Kotraža
Izrada električnih instalacija hladnjače
2004
122
SCHNEIDER ELECTRIC - Beograd
Hladnjača
Fabrika duvana FAST
Inđija
izrada razvodnih ormana
2004
123
MONUS - Beograd
Fabrika duvana FAST
Inđija
izrada razvodnih ormana
2004
124
CEMENTARA TITAN - Kosjerić
Skladište paleta - TITAN
Kosjerić
elektro instalacije i osvetljenje
2003
125
US STEEL SERBIA - Smederevo
KONVERTOR III i DIMOSOS III USS Smederevo
Osposobljavanje pogona
2003
126
Europroces - Beograd
KONVERTOR III i DIMOSOS III
USS Smederevo
Izrada, isporuka i ugradnja razvodnog
postrojenja EMP i komandnog pulta
2003
127
RAFINERIJA NAFTE - Pančevo
Limena trafostanica 6/0.4kV, 630kVA
rekonstrukcija transformatorske stanice
2003
128
AGROPARTNER - Lučani
TS 10/0.4kV, 1000 (630)kVA Agropartner
Lučani
izgradnja transformatorske stanice
2003
strana 12/13
129
SPEKTAR - G.Milanovac
BTS 10/0.4kV, 1000kVA Spektar
Gornji Milanovac
izgradnja transformatorske stanice
2003
130
PAPIRPAK - Čačak
TS 10/0.4kV, 2x1250kVA PAPIRPAK i
priključni kablovski vod 10kV
izgradnja transformatorske stanice i
priključkog kablovskog voda
2002
131
PUTEVI - Čačak
Kamenolom Sušica
rekonstrukcija i proširenje elektromotornih
pogona
2002
132
PAPIRPAK - Čačak
Tehnološka linija za proizvodnju papira
PM2100
elektroenergetske instalacije i automatika
2002
133
US STEEL SERBIA - Smederevo
Čeličana - KONVERTOR III
osposobljavanje Konvertora III
2001
134
TRIFUNOVIĆ - Pranjani
Proizvodna hala
elektroenergetske instalacije i instalacije
slabe struje
2000
135
VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE
"MORAVA" - Čačak
Pumpna stanica Preljina I, Topalovići,
rezervoar Preljina III
elektroenergetske instalacije
2000
136
AGROPARTNER - Lučani
Mini hladnjača - Viča
elektroenergetske instalacije i instalacije
slabe struje
2000
strana 13/13
Download

pdf formatu - Elektrovat