KATALOG 2010
PROIZVODNI PROGRAM
VUROLL proizvodni program obuhvata širok
asortiman proizvoda, koji pored estetske, imaju i
funkcionalnu dimenziju – štite prostor od nepovoljnih
klimatskih uslova, buke, insekata i neželjenih
pogleda.
Svi proizvodi izra uju se od visoko kvalitetnih
materijala, koji garantuju odli nu termo i zvu nu
izolaciju, mehani ku stabilnost, otpornost na
atmosferske uslove i dug vek upotrebe.
Dobra izolacija prostora i ugradnja naših proizvoda,
pruža mogu nost da postignete i održavate željenu
temperaturu, uz minimalno trošenje dodatne energije.
Proizvodi su u potpunosti ekološki podobni i nemaju
nikakvih štetnih uticaja po zdravlje i životnu sredinu,
ak omogu avaju znatne energetske uštede.
Roletne
Spoljne limene roletne
Spoljne aluminijumske roletne
Unutrašnje aluminijumske roletne
Unutrašnje PVC roletne
Rolo vrata
Komarnici
Venecijaneri
Trakaste zavese
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
2
4
5
6
7
9
10
11
12
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|1
KATALOG 2010
ROLETNE
Spoljašnje i unutrašnje roletne, izra ene od aluminijuma ili PVC-a, mogu biti razli itih dimenzija i
oblika.
Ugradnja vo ice sa perom omogu uje trenutnu ili naknadnu ugradnju komarnika.
Roletna
Kutija
Lamelica
Vo ica
PVC unutrašnja rolenta
PVC spoljna roletna
Al unutrašnja roletna
Al spoljna roletna
Spoljna limena roletna
PVC kutija sa izolacijom
PVC kutija sa izolacijom
Termoizolovana Al kutija
Profil Al kutija
Zn lim kutija
- PVC lamelica
- Al lamelica sa poliuretanom
- Al profil lamelica
- PVC vo ica
- Al vo ica
Al lamelica sa
poliuretanom
Al ravna vo ica
Al profil lamelica
Al ravna vo ica
sa perom
Al ravna vo ica sa
dodatkom za komarnik
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Al obla vo ica
PVC ravna vo ica
na nipli
PVC lamelica
Al obla vo ica
sa perom
PVC ravna vo ica
na nipli sa perom
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|2
KATALOG 2010
ROLETNE
TEHNI KE KARAKTERISTIKE
•
•
•
•
•
Max visina (preporu ena visina):
Max širina (preporu ena širina):
Procenat zasen enja:
Tolerancija izrade (dozvoljeno odstupanje):
Najmanja obra unska mera:
vidi tabelu za svaki tip roletne
vidi tabelu za svaki tip roletne
100%
± 2%
1m2
Upravljanje roletnama može se vršiti:
•
•
•
na ru ni pogon (automat sa trakom ili automat sa kanapom),
pogon kurbla,
pomo u elektromotora (na taster ili daljinski upravlja ).
Automat sa trakom
Kurbla
Elektromotor taster
Elektromotor
daljinski upravlja
Roletne se izra uju u standardim bojama (prema tipu roletne), a pored standardnih boja, postoji i
mogu nost izbora boja po RAL-u i u boji drveta.
RAL karta
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Boje drveta
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|3
KATALOG 2010
SPOLJNE LIMENE ROLETNE
OPIS
Spoljna limena kutija izra ena je od pocinkovanog lima u standardnoj beloj boji.
Rondo jednodelna
Rondo dvodelna
Petougaona jednodelna
Petougaona dvodelna
TIP PROIZVODA
Oznaka
proizvoda
LR-R-1-P-A
LR-R-1-A-A
LR-R-2-P-A
LR-R-2-A-A
LR-P-1-P-A
LR-P-1-A-A
LR-P-2-P-A
LR-P-2-A-A
Opis kutije
Opis lamelice
Zn lim rondo kutija jednodelna
Zn lim rondo kutija jednodelna
Zn lim rondo kutija dvodelna
Zn lim rondo kutija dvodelna
Zn lim petougaona kutija jednodelna
Zn lim petougaona kutija jednodelna
Zn lim petougaona kutija dvodelna
Zn lim petougaona kutija dvodelna
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
Opis vo ice
Al vo
Al vo
Al vo
Al vo
Al vo
Al vo
Al vo
Al vo
ica
ica
ica
ica
ica
ica
ica
ica
VISINA / ŠIRINA
Dimenzije kutije
Maksimalna visina
(PVC lamelica)
Maksimalna visina
(Al lamelica)
Rondo 145x140
Rondo 174x170
Petougaona 138x138
Petougaona 150x150
Petougaona 165x165
Petougaona 180x180
Petougaona 205x205
1600 mm
2400 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
2800 mm
-
1500 mm
2200 mm
1400 mm
1800 mm
2400 mm
2500 mm
3000 mm
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
NAPOMENA
Max (širina x visina):
2600 x3000
Preporuka:
2600 x 2500
2200 x 3000
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|4
KATALOG 2010
SPOLJNA ALUMINIJUMSKA ROLETNA
OPIS
Spoljna aluminijumska kutija izra ena je od
ekstrudiranog aluminijuma u standardnoj beloj boji.
Spoljna aluminijumska kutija
TIP PROIZVODA
Oznaka
proizvoda
AR-S-P-A
AR-S-A-A
Opis kutije
Al extrudirana obla kutija
Al extrudirana obla kutija
Opis lamelice
Opis vo ice
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
Al vo ica
Al vo ica
VISINA / ŠIRINA
Dimenzije kutije
Maksimalna visina
(PVC lamelica)
Maksimalna visina
(Al lamelica)
NAPOMENA
AR-S-P-A 145x145
AR-S-P-A 170x170
AR-S-A-A 145x145
AR-S-A-A 170x170
2000 mm
2600 mm
-
1800 mm
2400 mm
Max (širina x visina):
2600 x 2600
Preporuka:
2600 x 2500
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|5
KATALOG 2010
UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA ROLETNA
OPIS
Unutrašnja termoizolovana aluminijumska kutija
izra ena je od aluminijuma u standardnim bojama:
•
•
•
•
bela,
braon 8014,
braon 8017 i
siva 9006.
Termoizolovana aluminijumska kutija
TIP PROIZVODA
Oznaka
proizvoda
AR-U-P-A
AR-U-A-A
Opis kutije
Al extrudirana obla kutija
Al extrudirana obla kutija
Opis lamelice
Opis vo ice
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
Al vo ica *
Al vo ica *
VISINA / ŠIRINA
Dimenzije kutije
Maksimalna visina (PVC
lamelica)
Maksimalna visina
(Al lamelica)
NAPOMENA
AR-U-P-A 147x147
AR-U-P-A 172x172
AR-U-P-A 195x195
AR-U-A-A 147x147
AR-U-A-A 172x172
AR-U-A-A 195x195
1600 mm
2400 mm
3000 mm
-
1500 mm
2300 mm
3000 mm
Max (širina x visina):
2600 x2600
Preporuka:
2600 x 2500
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|6
KATALOG 2010
UNUTRAŠNJA PVC ROLETNA
OPIS
Unutrašnja PVC kutija izra ena je u standardnim
bojama:
•
•
•
•
bela,
zlatni hrast,
orah i
mahagoni crveni.
Pored standardnih boja, postoji i mogu nost izbora u
slede im bojama:
•
•
•
•
•
•
•
zelena 6009,
siva,
grafit siva,
bež,
tamni hrast,
sapeli i
hrast rustik.
TIP PROIZVODA
Oznaka
proizvoda
PR-U-P-PN
PR-U-A-PN
PR-U-P-PPN
PR-U-A-PPN
PR-U-P-P42
PR-U-A-P42
PR-U-P-PR
PR-U-A-PR
PR-U-P-PRP
PR-U-A-PRP
PR-U-P-PZ
PR-U-A-PZ
PRK-U-P-PZ
PRK-U-A-PZ
Opis kutije
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija
PVC kutija sa
integrisanim komarnikom
PVC kutija sa
integrisanim komarnikom
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Opis lamelice
Opis vo ice
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC lamelica
Al lamelica sa poliuretanom
PVC vo ica ravna na nipli
PVC vo ica ravna na nipli
PVC vo ica ravna sa perom na nipli
PVC vo ica ravna sa perom na nipli
PVC vo ica ravna 42x60
PVC vo ica ravna 42x60
PVC ravna vo ica na nipli
PVC ravna vo ica na nipli
PVC ravna vo ica sa perom
PVC ravna vo ica sa perom
PVC vo ica zaobljena dupla
PVC vo ica zaobljena dupla
PVC lamelica
PVC vo ica zaobljena dupla
Al lamelica sa poliuretanom
PVC vo ica zaobljena dupla
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|7
KATALOG 2010
UNUTRAŠNJA PVC ROLETNA
VISINA / ŠIRINA
Dimenzije kutije
Maksimalna visina (PVC
lamelica)
Maksimalna visina
(Al lamelica)
NAPOMENA
PR-U-P-PN 203x153
PR-U-P-PN 203x203
PR-U-A-PN 203x153
PR-U-A-PN 203x203
PR-U-P-P42 195x195
PR-U-A-P42 195x195
PR-U-P-PR 170x200
PR-U-P-PR 200x200
PR-U-A-PR 170x200
PR-U-A-PR 200x200
PR-U-P-PZ 240x195
PR-U-A-PZ 240x195
1800 mm
3000 mm
2800 mm
2200 mm
2900 mm
2400 mm
-
1700 mm
3000 mm
2800 mm
2200 mm
2900 mm
2300 mm
Max (širina x visina):
2600 x2600
Preporuka:
2600 x 2500
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|8
KATALOG 2010
ROLO VRATA
OPIS
Kutija izra ena je od profil ekstrudiranog aluminijuma ili
pocinkovanog lima u standardnoj beloj boji.
Pored standardnih boja, postoji i mogu nost izbora boja po
RAL-u i u boji drveta.
Upravljanje rolo vratima može se vršiti:
•
•
na ru ni pogon (automat sa trakom ili automat sa
kanapom) ili
pomo u elektromotora (na taster ili daljinski upravlja ).
TIP PROIZVODA
Oznaka
proizvoda
RVA-A55-A
RVA-A77-A
RVL-A55-A
RVL-A77-A
Opis kutije
Opis lamelice
Al profil kutija
Al profil kutija
Zn lim kutija
Zn lim kutija
AL lamelica sa poliuretanom 55mm
AL lamelica sa poliuretanom 77mm
AL lamelica sa poliuretanom 55mm
AL lamelica sa poliuretanom 77mm
Opis vo ice
Al vo
Al vo
Al vo
Al vo
ica
ica
ica
ica
TEHNI KE KARAKTERISTIKE
•
•
•
•
•
Max visina (preporu ena visina):
Max širina (preporu ena širina):
Procenat zasen enja:
Tolerancija izrade (dozvoljeno odstupanje):
Najmanja obra unska mera:
vidi tabelu za svaki tip roletne
vidi tabelu za svaki tip roletne
100%
± 2%
4m2
Dimenzije kutije
Maksimalna visina
(Al lamelica 55)
Dimenzije kutije
Maksimalna visina
(Al lamelica77)
RVA-A55-A 250x250
RVA-A55-A 320x320
RVL-A55-A 250x250
RVL-A55-A 300x300
RVL-A55-A 350x350
RVL-A55-A 375x375
RVL-A55-A 400x400
RVL-A55-A 450x450
RVL-A55-A 500x500
2600 mm
3500 mm
2600 mm
-
RVA-A77-A 250x250
RVA-A77-A 320x320
RVL-A77-A 250x250
RVL-A77-A 300x300
RVL-A77-A 350x350
RVL-A77-A 375x375
RVL-A77-A 400x400
RVL-A77-A 450x450
RVL-A77-A 500x500
3000 mm
2600 mm
3800 mm
4200 mm
5000 mm
-
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
|9
KATALOG 2010
KOMARNICI
OPIS
Komarnici se izra uju u standardnim bojama:
•
•
•
•
bela,
braon 8014,
braon 8017 i
siva 9006.
Pored standardnih boja, postoji i mogu nost izbora boja po
RAL-u i u boji drveta.
Komarnici mogu biti:
• Rolo ili
• Fiksni.
TIP PROIZVODA & TEHNI KE KARAKTERISTIKE
Oznaka
proizvoda
RKP-V-1,6
RKP-V-2,4
RKP-B-1
RKP-B-2
AKV-B-1
AKV-B-2
FK-P-A
FK-P-P
FK-V-A
FK-V-P
Opis proizvoda
Al rolo komarnik vertikalni do visine 1,6m (za prozor)
Al rolo komarnik vertikalni do visine 2,4m (za prozor)
Al rolo komarnik bo ni jednokrilni (za balkonska vrata)
Al rolo komarnik bo ni dvokrilni (za balkonska vrata)
Al amerika komarnik jednokrilni (za vrata)
Al amerika komarnik dvokrilni (za vrata)
Al fiksni komarnik (za prozor)
PVC fiksni komarnik (za prozor)
Al fiksni komarnik (za vrata)
PVC fiksni komarnik (za vrata)
• Tolerancija izrade (dozvoljeno odstupanje):
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Maksimalna
visina
Maksimalna
širina
1600 mm
2400 mm
2300 mm
2300 mm
-
1400 mm
2600 mm
1100 mm
2200 mm
-
± 2%
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
| 10
KATALOG 2010
VENECIJANERI
OPIS
Al venecijaneri izra uju se u raznim bojama.
TIP PROIZVODA & TEHNI KE KARAKTERISTIKE
Oznaka
proizvoda
VEN-A
Opis proizvoda
Venecijaner Al
• Procenat zasen enja:
• Tolerancija izrade (dozvoljeno odstupanje):
• Najmanja obra unska mera:
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
Maksimalna
visina
-
Maksimalna
širina
-
Maksimalna
površina
-
97%
± 2%
1m2
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
| 11
KATALOG 2010
TRAKASTE ZAVESE
OPIS
Trakaste zavese izra ene su od plasificirane tkanine, u više
boja i dezena.
Upravljanje trakastim zavesama vrši se pomo u dva kanapa
(rotacija oko svoje ose i rotacija napred – nazad).
TIP PROIZVODA & TEHNI KE KARAKTERISTIKE
Oznaka
proizvoda
Opis proizvoda
Maksimalna
visina
Maksimalna
širina
Maksimalna
površina
TRA-125
Trakasta zavesa (platno 125 mm)
-
-
-
• Procenat zasen enja:
• Tolerancija izrade (dozvoljeno odstupanje):
• Najmanja obra unska mera:
VUROLL p.r. Jagodina, Kragujeva kog oktobra 53
Tel: +381 35 241 477, Fax: +381 35 254 395
e-mail: [email protected]
web: www.vuroll.co.rs
90%
± 2%
2m2
Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze VUROLL-a odnose se
samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. VUROLL ne e biti odgovoran
za bilo kakve slu ajne, neposredne ili indirektne štete koje proisteknu iz prodaje,
preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.
| 12
Download

vuroll katalog 2010