ONKOLOŠKE RANE
Prof. dr Radan Džodić
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija
Onkološke rane nastaju kao posledica prirodnog toka maligne bolesti i/ili njenog lečenja
(operacija, hemioterapija, radioterapija). Lečenje onkoloških pacijenata je uvek
multidisciplinarno i često podrazumeva osim hirurške terapije primenu i ostalih modaliteta
lečenja u vidu hemioterapije i radioterapije. Svaki od ovih modaliteta osim pozitivnog efekta
može ispoljiti i negativne efekte koji mogu da komplikuju postoperativni tok bolesnika.
Specifičnost onkoloških pacijenata sastoji se u tome da bolesnici mogu biti imunodeficijenti,
neutropenični i hipoproteinemični što ometa normalan proces zarastanja rana. Hemioterapija,
osim što deluje na ćelije raka, značajno usporava deobu zdravih ćelija, čime se usporava
formiranje novog granulacionog tkiva, a samim tim i zarastanje rane. Lokalna zračna terapija,
najčešće primenjena postoperativno, bitno utiče na zarastanje hirurških rana obzirom da izaziva
proliferaciju fibroznog tkiva i obliterisanje krvnih sudova. Preoperativna zraćna terapija dojke u
kombinaciji sa hemioterapijom (neoadjuvantna terapija) može dovesti do otežanog zarastanja
hirurške rane usled oštećenja mikrocirkulacije tkiva radioterapijom i usled svih negativnih
efekata hemioterapije. Onkološke rane koje nastaju usled prirodnog toka maligne bolesti mogu
ali ne moraju nastati na terenu prethodno primenjene radioterapije i jednim delom ne dele iste
mehanizme lečenja kao i hirurške rane. Obzirom da su ovi pacijenti često u četvrtom stadijumu
bolesti veoma je značajna posebna nega takvih onkoloških rana, kao i prilagođen higijenskodijetetski režim. Obzirom na specifičnost onkoloških rana, njihovo lečenje zahteva posebnu
pažnju, edukaciju i moderne pristupe.
Download

ONKOLOŠKE RANE