PROJEKAT
Kancer i
trudnoća
SEMINAR
Kancer i
humana reprodukcija
16. – 17. oktobar 2014.
Sava centar, Novi Beograd
Organizator:
Naučni odbor:
Prof. dr Vesna Kesić - rukovodilac Projekta
Prof. dr Zorica Grujić
Asst. dr Katarina Jeremić
Prof. dr Saša Kadija
Prof. dr Olivera Kontić Vučinić
Doc. dr Aljoša Mandić
Prof. dr Vladimir Pažin
Prof. dr Aleksandar Stefanović
Dr sc. med. Snežana Šušnjar
Prof. dr Snežana Vidaković
Podrška:
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
EOTTD
Maligne bolesti, po pravilu nastaju u starijem životnom dobu. Poslednjih decenija
sve više žena odlučuje da odloži trudnoću, pa udruženost trudnoće i maligne bolesti
postaje sve veći problem. Takođe, poboljšane stope preživljavanja za mnoge maligne
bolesti koje se pojavljuju u reproduktivnom dobu zahtevaju znanje o postupcima za
očuvanje fertiliteta tokom lečenja, kao i detaljno prenatalno savetovanje mladih žena
lečenih zbog malignih bolesti koje žele trudnoću. Međutim, zbog malog broja slučajeva,
ne postoje standardizovani protokoli lečenja, a opšte znanje o dijagnostičkom i terapi­
jskom pristupu je oskudno.
Kancer i humana reprodukcija je oblast koja spaja više različitih specijalnosti
i u kojoj je izuzetno važna edukacija. Lečenje trudnice koja boluje od kancera i mlade
žene koja ima kancer, a želi da očuva fetilitet, je posebno delikatno i zahteva naučno, na
činjenicama bazirano, znanje o rizicima udruženim sa lečenjem.
Projekat „Kancer i trudnoća“ započet je 2011. godine uz pomoć Ministarstva prosve­
te, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Osnovni cilj Projekta je poboljšanje kvali­
teta lečenja i kvaliteta života u žena reproduktivnog doba lečenih od kancera koje žele da
očuvaju fertilitet, žena koje su u drugom stanju posle lečenja kancera, kao i žena kojima je
kancer otkriven u trudnoći. Jedan od najvažnijih aspekata rada u ovoj oblasti je unapređenje
znanja o trudnoći i kanceru i donošenje preporuka za postupak u ovim stanjima.
Ogranizacijom ovog seminara, istraživački tim projekta „Kancer i trudnoća“ želeo
je da iskustva svojih saradnika iz velikih evropskih centara i svoja iskustva podeli sa
kolegama iz Srbije i zemalja regiona, sa jednim ciljem: da mlade žene kod kojih su pove­
za­ni kancer, fertilitet i trudnoća budu lečene na osnovama savremenog znanja i na
najoptimalniji način.
Predavači:
1.Dr sc. med Ljubica Arsenijević – Klinika za anesteziologiju i reanimaciju,
Klinički centar Srbije
2. Dr Hatem A. Azim Jr, PhD – Institute Jules Bordet, Brisel, Belgija
3. Dr Dominik Denschlag, PhD – Hochtaunuskliniken, Bad Homburg, Nemačka
4. Asst. Marina Dobrota – Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
5. Prof. dr Francois Golfier – CHU Lion, Francuska
6.Prof. dr Zorica Grujić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Novi Sad
7.Asst. dr Katarina Jeremić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
8.Dr sc. med. Jelena Jeremić – Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju,
Klinički centar Srbije
9. Doc. Veljko Jeremić – Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
10.Prof. dr Saša Kadija – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
11.Prof. dr Vesna Kesić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
12.Prof. dr Olivera Kontić Vučinić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
13.Doc. dr Aljoša Mandić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
14. Dr Mandy Mangler, PhD – Charité Campus Benjamin Franklin, Berlin, Nemačka
15. Prof. dr Leon Massuger – University Hospital Nijmegen, Holandija
16.Dr Snežana Mijalković – Savetovalište za psihološku podršku pacijentkinjama
obolelim od kancera ginekoloških organa i dojke, Beograd
17. Dr Philippe Morice, PhD – Institute Gustav Roussy, Pariz, Francuska
18. Dr Tanja Nikolić – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
19.Prof. dr Vladimir Pažin – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Narodni front, Beograd
20. Dr Fedro Peccatori, PhD – Instituto Europeo di Oncologia, Milano, Italija
21. Prof. Zoran Radojičić – Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
22. Prof. dr Michael Seckl – Charing Cross Campus of Imperial College, London, Velika Britanija
23.Prof. dr Aleksandar Stefanović – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
24. Dr sc. med. Snežana Šušnjar – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
25.Prof. dr Nada Suvajdžić – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
26.Doc. dr Milena Todorović – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
27.Prof. dr Snežana Vidaković – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
28. Dr Boris Vraneš – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
16. oktobar 2014.
09:00 - 10:00
Registracija
10:00 - 10:15 Otvaranje
Pozdravna reč: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Medicinski fakultet, ESGO, EOTTD, UGOS
10:15 - 10:30
Prikaz projekta „Kancer i humana reprodukcija“:
rukovodilac Projekta prof. dr Vesna Kesić
10:30 - 10:50Prezentacija monografije „Kancer i humana reprodukcija” – recenzenti:
akademik prof. dr Branislav Gudurić, akademik prof. dr Nebojša Radunović
10:50 - 11:10Registracija pacijentkinja koje imaju kancer povezan sa trudnoćom:
prof. dr Zoran Radojičić, doc. dr Veljko Jeremić, asst. dr Marina Dobrota
11:10 - 11:30
Kancer i trudnoća – važnost psihološke podrške: dr Snežana Mijalković
11:30 - 12:00
Kafe pauza
EOTTD tečaj: Gestacijska trofoblastna neoplazija
Predsedavajući: prof. dr Saša Kadija, prof. dr Branka Nikolić
12:00 - 12:30Hidatiformne mole i epidemiologija: prof. dr Francois Golfier
(20 +10 min diskusija)
12:30 - 13:00Patologija & genetika hidatiformne mole (HM) i gestacijske trofoblastne
neoplazije (GTN): prof. dr Michael Seckl (20 +10 min diskusija)
13:00 - 13:30hCG praćenje HM i kriterijumi za dijagnozu GTN: prof. dr Leon Massuger
(20 +10 min diskusija)
13:30 - 14:00
Konzilijum A – prikaz slučajeva (30 min)
14:00 - 15:00
Ručak
Predsedavajući: prim. mr. sc. med. Ljiljana Stamatović, prof. dr Vesna Kesić
15:00 - 15:30Dijagnostički postupak za GTN, stadiranje/skoring GTN:
prof. dr Francois Golfier (20 +10 min diskusija)
15:30 - 16:00
GTN niskog rizika: prof. dr Leon Massuger (20 +10 min diskusija)
16:00 - 16:30
GTN visokog rizika: prof. dr Michael Seckl (20 +10 min diskusija)
16:30 - 17:00
Konzilijum B – prikaz slučajeva (30 min)
20:00
Večera
17. oktobar 2014.
I Deo: Kancer i fertilitet
Predsedavajući: prof. dr Nebojša Radunović, prof. dr Snežana Rakić
08:30 - 09:05
Efekat tretmana kancera na funkciju jajnika
� Oštećenje gonada uzrokovano hemioterapijom: dr Fedro Peccatori (20 min)
� Određivanje ovarijalne rezerve pre i posle tretmana kancera:
asst. dr Katarina Jeremić (15 min)
09:05 - 09:40
Tehnike prezervacije fertiliteta kod onkoloških pacijenata
� Transpozicija jajnika i pelvična iradijacija: dr Dominik Denschlag (10 min)
� Zaštita jajnika primenom GnRH tokom hemioterapije:
dr Hatem A. Azim Jr (10 min)
� Krioprezervacija oocita/embriona i/ili ovarijalnog tkiva:
prof. dr Snežana Vidaković (15 min)
09:40 - 10:35Prezervacija fertiliteta kod ginekološkog kancera:
sesija ESGO radne grupe za prezervaciju fertiliteta
� Uvod: dr Dominik Denschlag – Rukovodilac ESGO radne grupe
za prezervaciju fertiliteta
� Kancer grlića materice: dr Mandy Mangler (20 min)
� Maligni tumori jajnika: dr Philippe Morice (20 min)
� Karcinom endometrijuma: prof. dr Vesna Kesić (15 min)
10:35 - 10:45
Pitanja i odgovori
10:45 - 11:15
Kafe pauza
11:15 - 12:15
Trudnoća posle lečenja kancera
Predsedavajući: prof. dr Radan Džodić, prof. dr Tihomir Vejnović
� Trudnoća posle kancera grlića materice: dr Mandy Mangler (20 min)
� Trudnoća posle kancera dojke: dr Hatem A. Azim Jr (20 min)
� Trudnoća posle lečenja Gestacijske trofoblastne neoplazije:
prof. dr Michael Seckl (20 min)
12:15 - 12:45
Diskusija za okruglim stolom
Predsedavajući: prof. dr Vesna Kopitović
Učesnici:dr Fedro Peccatori, dr Mandy Mangler, dr Hatem A. Azim Jr,
prof. dr Vesna Kesić, prof. dr Snežana Vidaković, asst. dr Katarina Jeremić
� Uslovi za očuvanje fertiliteta kod onkoloških pacijenata
– izbor odgovarajućeg pacijenta
� Značaj AMH u proceni fertilne funkcije
12:45 - 13:00
Pitanja i odgovori
13:00 - 14:00
Ručak
II deo: Trudnoća i kancer
14:00 - 16:00
Postupak kod trudnoće komplikovane kancerom
Predsedavajući: prof. dr Jasmina Popović, prof. dr Janko Đurić
� Dijagnostika i stadiranje: prof. dr Saša Kadija (15 min)
� Hirurgija: prof. dr Vladimir Pažin (15 min)
� Anestezija: dr sc. med. Ljubica Arsenijević (15 min)
� Efekti zračenja: dr Boris Vraneš (15 min)
� Efekti hemioterapije: dr sc. med. Snežana Šušnjar (15 min)
� Perinatalni nadzor i procena: prof. dr Olivera Kontić Vučinić (15 min)
� Neonatalni nadzor i procena: dr Tanja Nikolić (15 min)
� Pitanja i odgovori (15 min)
16:00 - 16:30
Kafe pauza
16:30 - 18:00
Postupak kod najčešćih malignih tumora tokom trudnoće
Predsedavajući: doc. dr Jelka Rajović, prof. dr Goran Relić
� Kancer jajnika u trudnoći: prof. dr Aleksandar Stefanović (15 min)
� Karcinom grlića materice tokom trudnoće: doc. dr Aljoša Mandić (15 min)
� Kancer dojke tokom trudnoće: prof. dr Zorica Grujić (15 min)
� Hematološke bolesti i trudnoća:
prof. dr Nada Suvajdžić, doc. dr Milena Todorović (20 min)
� Melanom u trudnoći: dr sc. med. Jelena Jeremić (15 min)
� Pitanja i odgovori (10 min)
18:00 - 18:30
Evaluacioni test
18:30
Zatvaranje
OSNOVNE INFORMACIJE
Mesto održavanja Seminara je
Kongresni centar Sava (Amfiteatar),
Ulica Milentija Popovića 9, Novi Beograd
Seminar je akreditovan kao domaći kurs I kategorije A-1-1953/14, sa 14 bodova
za predavače i 7 za učesnike. Simultano prevođenje će biti obezbeđeno.
Kotizacija obezbeđuje:
Kotizacija:
• učešće na Seminaru
• edukativni materijal Seminara
• Sertifikat o učešću
• ručak i kafe pauze tokom oba dana Seminara
• 6.000 RSD
• 4.000 RSD – za članove ESGO, EOTTD i UGOS
• 3.000 RSD – za penzionere i lekare na specijalizaciji
Za registracije i uplate kotizacija zainteresovani se mogu javiti agenciji
Omega travel, Majke Jevrosime 14a, 11000 Beograd
Telefoni: (011) 30 33 907, 30 33 908, 30 333 80
Mobilni telefon: 065 30 33 433
E-mail: [email protected] i [email protected]
Download

kompletan program seminara