ELEGOHOUSE
®
základový systém
Izolovaný základový systém
… inovativní řešení na klíč
Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových
konstrukcí se vždy výrazně promítají do
celé stavby a velmi obtížně se odstraňují. Příkladem lze uvést dodatečné sedání podsypů nebo terénu při nadměrném
zatížení základové desky. Ta je běžně
uložena po obvodu a vyztužená ve spodním líci. Při poklesu je však namáhám
horní líc a dochází ke vzniku trhlin, jimiž
proniká vlhkost. Suchá stavba je pak
otázkou kvality provedení, výběru a životnosti hydroizolace. Sedání podlahových konstrukcí s velkou vrstvou tepelné
izolace, nerovnosti povrchu znesnadňující zakládání z přesných tvárnic nebo
montovaných staveb, vlhkost okolo instalačních prostupů apod. To je pouze
malý výčet úskalí nejběžněji prováděných základových konstrukcí.
Zatížení uskladněným materiálem, příčkami apod.
Stlačení původního nehutněného terénu
Výhody základového systému Elegohouse®
SAMONOSNÝ SYSTÉM
TEPELNÁ IZOLACE OBSAŽENÁ V KONSTRUKCI
SUCHÉ STĚNY BEZ ZÁVISLOSTI NA HYDROIZOLACI
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ OMEZUJÍCÍ VZNIK TEPELNÝCH MOSTŮ
SNADNĚJŠÍ ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA A MONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ
DOKONALÁ PŘESNOST PRO SNADNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVÁDĚNÍ PODLAH
MOŽNOST KDYKOLIV A SNADNO VYUŽÍT VOLNÝ PROSTOR K PODSKLEPENÍ
Výhody
ELEGOHOUSE®
®
ELEGOHOUSE je jedinečné řešení eliminující většinu negativních vlivů při provádění základů. Jedná se o samonosný systém
nevyžadující zpevnění podkladu. Přesnost, těsnost a řešení detailů zamezuje vzniku tepelných mostů, omezuje potřebu tepelných
izolací podlah a usnadňuje provádění dalších konstrukcí. Zamezením přístupu vlhkosti do konstrukce pak dostáváme jednu z nejspolehlivějších a nejefektivnějších možností zakládání staveb na základových pásech.
Samonosný systém nezávislý na podkladu
Základová deska je samonosná podobně jako stropní konstrukce.
Není v kontaktu s podložím a proto odpadají problémy spojené
s dodatečným sedáním zásypů nebo stlačením nehutněné zeminy.
Odpadá tak nebezpečí vzniku konstrukčních trhlin, propadání nebo
zvedání základové desky. Volný prostor mezi základovou deskou
a terénem umožňuje snadno jeho pozdější využiti.
Uložení základové desky „v suchu“
Základová deska ELEGOHOUSE® není v kontaktu s podložím a ložná
spára je doplněna o 20 mm speciální izolace. Je tak zamezeno jakémukoliv přístupu vlhkosti a konstrukce zůstává trvale suchá. Vzniklý
prostor mezi zeminou a deskou bývá využíván jako zásobník vzduchu
pro rekuperaci, nebo odvětrání základového prostoru pro snížení radonových emisí.
Minimální požadavky na použití hydroizolací
Jelikož není základová deska vystavena vlhkosti, odpadá potřeba vodorovné hydroizolace a nevznikají starosti s výběrem a spolehlivým
položením této izolace, její ochranou vůči poškození nebo omezenou
životností. Absence hydroizolace však nevylučuje nutnost ochrany
vůči radonu, jehož koncentraci je možno u tohoto systému snížit aktivním nebo pasivním větráním prostoru pod základovou deskou.
Snížení požadavků na tepelnou izolaci podlah
Součástí základové desky ELEGOHOUSE® je až 420 mm tepelné izolace, která slouží zároveň jako ztracené bednění při realizaci. Z těchto
důvodů je použití tepelné izolace v podlahové konstrukci omezeno na
minimum, nebo dokonce zcela odpadá. Podstatně snadněji se následně řeší detaily podlah i konstrukční výška.
Odpadá nebezpečí vzniku tepelných mostů
K betonáži systému ELEGOHOUSE® se používá samozhutnitelný,
velmi tekutý beton a proto musí být bednění dokonale těsné. Bednění
z tepelné izolace je těsné a zároveň dokonale chrání konstrukci vůči
promrzání a vzniku tepelných mostů.
Výhody
Přesnost a rovinnatost základové konstrukce
Broušené zdící bloky nebo montované stavby vyžadují vysokou přesnost a rovinatost základů. Systémové řešení bednění
ELEGOHOUSE® přináší dokonalou půdorysnou přesnost. Použití
samozhutnitelných betonů COMPACTON pak umožňuje realizovat
samotnou desku v perfektní rovinatosti.
Snadnější a úspornější provádění dalších stavebních prací
Nejen cena samotných základů je důležitá. Systém ELEGOHOUSE®
je základem pro další stavební práce – zdění nebo instalace montovaných konstrukcí, provádění podlah bez nutnosti vyrovnávání
podkladu, snížení nebo úplné vyloučení tepelné izolace v podlaze,
snadnější provádění konstrukčních detailů apod.
Minimální přesuny hmot, skladování a manipulace
Systém ELEGOHOUSE® je optimalizovaný tak, aby bylo transportováno minimum materiálů a vznikalo minimum odpadů. Úplně
odpadá doprava, skladování, manipulace a hutnění zásypu mezi
základovými pásy. Odpadá montáž a demontáž bednění i následná
hydroizolace konstrukce.
Velmi rychlá realizace
Realizace základů a základové desky systémem ELEGOHOUSE®
je velmi rychlá. Odladěný způsob montáže, volba použitých materiálů a sehraný realizační tým jsou zárukou včasného předání díla
a tím možnosti pokračování v další výstavbě.
Vysoká efektivita – úspora nákladů
Minimální požadavky na mechanizaci, snadnost manipulace, rychlost provádění, snížení množství zbytkových materiálů, stejně jako
provádění bez nutnosti hutnění podkladu umožňuje realizovat tento jedinečný systém efektivnění a za velmi příznivou cenu.
Komplexní založení stavby na klíč
Základový systém Elegohouse® je dodáván včetně geodetických a výkopových prací, zemnění, provedení rozvodů a instalací.
Betonáž je prováděna včetně ochranné složky proti nadměrnému
vysychání betonu. Zákazníkům je bez jakýchkoliv starostí předána
kompletní základová konstrukce v garantované kvalitě, přesnosti
a ceně.
Technické a stavebně-fyzikální údaje
Maximální rozpětí nosníků - železobetonové
7m
Maximální rozpětí nosníků - předem předpjaté
10 m
Vlastní váha stropní konstrukce
od 190 kg/m2
Maximální vyložení konzoly
2m
Minimální doba podepření stojkami (strop)
28 dní
Možnost dalšího zatížení (zdi, schodiště, …)
7 dní
Minimální vrstva nadbetonávky
50 mm
Konkrétní statický návrh konstrukce bude vypracován na základě navrhovaného zatížení
a dodané projektové dokumentace.
Pro bližší informace a možnosti použití systému ELEGOHOUSE ® kontaktujte technické oddělení
(+420 773 784 799). Nezávaznou poptávku na cenovou kalkulaci je možno zadat na
www.elegohouse.cz.
Dále doporučujeme:
Elegohouse® - stropní systém
®
Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky
nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno vložkami ztraceného
bednění z tvrzené tepelné izolace. Rozsáhlé možností a tvarová přizpůsobivost přináší nové
®
možnosti výstavby. Použitím systému ELEGOHOUSE odpadá množství omezení a poža®
davků při realizaci stropů. Systém ELEGOHOUSE , to jsou stropy bez starostí.
anhy level - Anhydritový litý potěr
Tekutá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého určená k realizaci vnitřních podlah.
Umožňuje dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváří ideálně rovnou povrchovou
plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, plovoucí podlahy, koberce, parkety, apod.).
Ideální pro podlahové topení. Snadná a rychlá aplikace bez nutnosti vibrování, vyztužování
a pracného rovnání povrchu. Nízká tloušťka potěru již od 30 mm.
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Siemensova 2716/2
155 00 Praha-Stodůlky
Tel.: 257 257 400
www.specialni-produkty.cz
Technologická podpora:
specialni-produkty@cemex.com
poro flow - Lité izolační pěnobetony
800
ZELENÁ LINKA
800 11 12 12
Lehké izolační směsi na bázi cementu, technické pěny a popř. polystyrénového granulátu.
Vhodné zejména k vyrovnání podlahových konstrukcí s velkými nerovnostmi, množstvím instalačních rozvodů, nebo při členitých půdorysech. Rychlá a snadná aplikace díky samonivelační
vlastnosti směsi. Zlepšuje akustické vlastnosti podlahových konstrukcí.
V tomto letáku jsou uvedeny pouze základní informace týkající se provádění.
Konkrétní bude vypracována specialistou společnosti CEMEX.
Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Verze 3/2013
Download

Izolovaný základový systém ELEGOHOUSE