Operativní plánování výroby
IT řešení pro efektivní výrobu
Enterprise Manufacturing Suite, dále jen eMS, je ucelená rodina moderních softwarových aplikací a technologií, určených pro
podporu operativního řízení diskrétních výrob. eMS aplikace spolu s profesionálními konzultačními a implementačními službami
společnosti T-Systems jsou zaměřeny na dosažení a udržení požadované efektivity výrobních procesů. Tvoří tak výborný základ
procesů trvalého zlepšování výroby a budování firemních klonů Toyota Production System.
Příklad optimalizačních kritérií:
ƒƒ Spolehlivé plnění termínů expedice.
ƒƒ Udržování stavů skladů na požadované
úrovni zásob.
ƒƒ Rovnoměrná výroba při respektování
dostupné strojní a personální kapacity.
ƒƒ Optimální střídání variant pro minimální
změny materiálu u montážních linek.
ƒƒ Plynulý tok materiálu mezi nestejnoměrně rychlými zařízeními.
Modul umožňuje plánovat jednotlivý typ výroby i řetězec různých typů výrob (příprava
materiálu, výroba komponent, montáže
apod.) a též umožní zapojení do plánování
v rámci dodavatelsko-odběratelského
řetězce.
K dispozici je simulace různých variant
plánů pro různé vstupní podmínky a na-
T-Systems Czech Republic a.s.
Ing. Michal Kolář
Sirotkova 1242
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
stavení. Varianty plánu je možné vzájemně
porovnávat. Je tak možno zkoumat více
cest řešení problémů zároveň nebo např.
prověřit vyrobitelnost mimořádných poža-
davků zákazníka ještě před akceptováním
změn odvolávek.
Přínosy
ƒƒ Spolehlivé plnění termínů zakázek
ƒƒ Optimální využití zdrojů, plynulá výroba
ƒƒ Optimální stavy rozpracované výroby
ƒƒ Optimální sortiment a množství na
expedičních skladech
ƒƒ Schopnost přislíbit novou dodávku /
změnu v reálném čase
ƒƒ Rychlá reakce na změny (vadný materiál, změny v zakázkách, ...)
Tel.:
+420 739 242 064
Fax:
+420 236 099 665
E-mail: [email protected]
Internet: www.t-systems.cz
Konzultační a implementační služby
Realizace plánovacího systému vždy přináší významné změny v business procesech
firmy s dopadem na velké množství rolí.
Součástí projektu realizace
jsou proto vždy
profesionální
konzultační
služby T-Systems.
Každé implementaci software předchází
analýza a redesign dotčených
business procesů
s využitím referenčních procesních i funkčních
modelů a též
analýza materiálových a datových
toků. Specialisté
T-Systems se často podílí i na (re)designu
pracovních náplní pro jednotlivé role /
pracovní pozice. Zajišťujeme vyškolení pracovníků a vlastního náběhu se po stanovenou dobu účastní konzultanti T-Systems.
Samozřejmostí je profesionální projektový
management, garantující dosažení stanovených cílů v rámci stanoveného času,
kvality a rozpočtu.
Servis a podpora
T-Systems nabízí svým zákazníkům
profesionálně organizovaný servis 7x24,
garantující dlouhodobou vysokou dostupnost dodaných systémů.
rev. 01/2009 CZ
eMS – Operativní plánování
Aplikace typu APS (Advanced Planning
and Scheduling), určená pro operativní
střednědobé a zejména krátkodobé plánování a rozvrhování výroby do omezených
kapacit a optimalizaci plánu podle více
kritérií.
Vstupem modulu jsou požadavky na
výrobu, např. ve formě expedičního plánu
např. z ERP systému. Funkcionalita modulu zajišťuje zaplánování těchto požadavků
do omezených výrobních kapacit s respektováním skutečné rozpracovanosti,
požadovaných stavů expedičních skladů
apod. Zaplánování zahrnuje i optimalizační
funkce. Vlastní plánovací stroj je výměnný
modul, díky čemuž je možno pokrýt různé
typy výrob a požadavků zákazníků.
Download

Operativní plánování výroby - produktový leták - T