28
Výrobky, hmoty, materiály
Stínicí technika 7
Vnitřní rolety
Přibližně ve stejné formě, v jaké je známe dnes, jsou vnitřní
rolety známy již od XVIII. století. Značně omezená nabídka jejich
designu z nich ale koncem minulého století udělala poměrně
málo vyhledávaný typ stínění. V posledních letech naopak dochází
k obrovskému rozšíření nabídky provedení, barev a vzorů stínicích
materiálů a tím vnitřní rolety opět získávají na popularitě.
V
nitřní rolety slouží k zastínění interiéru
od přímého slunečního záření s možností
částečné regulace přirozeného osvětlení cloněním světla. Kromě této své primární funkce také chrání soukromí obyvatel místností,
omezují tepelné zisky, snižují hladinu venkov-
ního hluku v interiéru a dotvářejí architekturu
interiéru.
Po technické stránce jsou vnitřní rolety tvořeny
několika základními součástmi:
●● nosnými prvky (profily) sloužícími k upevnění
stínění (materiál: ocel, hliník, dřevo, plast, ...),
stínicím materiálem navíjeným volně nebo
do boxu a sloužícím k clonění (materiály: dekorativní látka – vedle jednobarevných látek
v mnoha odstínech jsou na výběr také látky
vzorované, látky s motivem i exkluzivní látky se
strukturou; látka potažená teflonovou impregnací – vhodná do místností s bazénem, saun,
koupelen; některé materiály rolet dokonce obsahují ochranu proti UV záření; bambus),
●● ovládacím mechanismem sloužícím k vytahování/stahování.
●●
Současná nabídka vnitřních rolet představuje řadu typů, do kterých se dělí z různých hledisek. Při
návrhu tohoto stínicího prvku je tedy optimální
brát v úvahu všechna tato hlediska, aby pak prvek jednak splňoval požadovaný účel a estetické
požadavky uživatele, ale také vyhovoval technickým možnostem místnosti nebo budovy.
Podle provedení tedy existují vnitřní rolety:
●● volně visící,
●● s vodicími lištami,
●● do střešních oken.
Důležitý je účel, ke kterému má vnitřní roleta
sloužit. Z tohoto hlediska rozlišujeme vnitřní rolety na:
●● stínicí (běžné materiály a běžná provedení),
●● zatemňující (neprůsvitné materiály v kombinaci
s provedením s vodicími lištami, takže ani po
stranách neproniká světlo),
●● zcela zatemňující (varianta předchozí s použitím látky typu „black out“, vhodná pro místnosti se speciálním určením, jako jsou laboratoře, fotokomory, promítací sály apod.).
a
b
Obr. 1: Volně visící roleta (a), provedení s ozdobným profilem (b)
Obr. 2: Roleta s vodicí lištou
3/2012
Způsoby ovládání existují v zásadě dva – ruční
a motorický, přičemž ruční nabízí několik mož-
Výrobky, hmoty, materiály
D:\Logos 2012\Sanace 2012\SSBK SANACE inzerat 2012 90 x 254 mm +.cdr
19. března 2012 8:24:28
Profil barev: Vypnuto
ností podle technického provedení:
pružina, šňůrka, řetízek, táhlo, klika. Vyššího uživatelského komfortu
dosáhneme využitím ovládání motorického. Také tento způsob má
své další možnosti: ovládání pomocí
vypínače, dálkové ovládání, ovládání prostřednictvím slunečního čidla,
ovládání prostřednictvím časových
spínačů.
Vnitřní rolety je možno instalovat
několika způsoby:
●● do okenního křídla (zasklívací
lišty),
●● do okenního otvoru (do stropu),
●● před okenní otvor (do stěny).
Rolety je dnes možné umístit téměř
na všechny typy a tvary oken, ať už
jsou to okna běžná, střešní, obdélníková nebo zvláštních tvarů (např.
trojúhelníková), používají se také ke
stínění zimních zahrad nebo krytých
bazénů. Estetické hledisko při žádném ze způsobů využití nenarušuje
ani roletový bal, neboť může být zakryt elegantní kazetou různých tvarů, která může být dodána ve všech
odstínech RAL, případně eloxovaná.
Velmi zajímavým příkladem textilních rolet v kazetě je varianta
určená pro místnosti s monitory
a TV obrazovkami – někdy nazývané DEN-NOC. Její výjimečnost
spočívá v tom, že umožňuje regulovat množství světla pronikajícího
do místnosti bez nutnosti vytažení
rolety. Jeden konec textilie je upev-
Kompozitní 175 lpi při 45 stupních
SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
a
VUT v Brně, Fakulta stavební - AdMaS
pořádá
XXII. mezinárodní sympozium
Sympozium je zaměřeno na sanaci a údržbu stávajících konstrukcí.
Současně však, díky novým poznatkům, materiálům a technologiím,
také na modernizaci procesů výstavby a jejich využívání.
23. května 2012
Slavnostní zahájení sympozia
24. – 25. května 2012
Brno, Kongresové centrum, Brněnské výstaviště.
Tématické bloky a okruhy zaměření sympozia
SANACE 2012
I.
II.
Stavební průzkum, diagnostika, projektování, monitoring.
Sanace a zesilování betonových konstrukcí - metody
- technologické postupy - příklady.
III. Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale
udržitelného rozvoje.
IV. Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost
sanací.
V. Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty
sanací betonových konstrukcí.
VI. Pokročilé materiály a technologie pro sanace betonu.
VII. Energetické sanace budov
VIII. Sanace geotechnických konstrukcí
KONTAKT
SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (SSBK)
Sirotkova 3134/54a, CZ - 616 00 Brno
Tel.: +420 541 421 188, +420 602 737 657
E-mail: [email protected]
Obr. 3: Schéma a foto rolety DEN-NOC s dvojitou látkou
www.ssbk.cz
3/2012
29
30
Výrobky, hmoty, materiály
něn nastálo v kazetě rolety, druhý se pohybuje
nezávisle na prvním (obr. 3). Textilie je utkána
tak, že se v horizontální rovině střídají neprůhledné a průhledné pruhy o šířce cca 60 mm.
Jakmile posuneme obě části textilie tak, že se
neprůhledné pruhy jedné části dostanou do polohy průhledných pruhů druhé části, docílíme
zastínění (nebo zatemnění), přičemž je možno
částečným překrytím získat zastínění (nebo zatemnění) částečné.
Látkové rolety a žaluzie ochrání před sluncem,
snižují tepelné ztráty a elegantně doplní jakýkoli
interiér. Barva osvětlení, jeho změny a intenzita
ovlivňují náladu a pohodu víc, než si uvědomuje-
me. Látkové rolety jsou součástí našeho interiéru
podobně jako záclony nebo závěsy.
Jednou z designových záležitostí je dnes tzv.
roleta římská (někdy také nazývaná vídeňskou,
obr. 5). Navíjení římské rolety neprobíhá rotací
na válec, ale vytahováním látky po sekcích, do
kterých je látka horizontálně rozdělena prostřednictvím provázku a všitých výztuží. Výsledným
efektem jsou na okně nebo na stěně vytvořené
baldachýny.
Z hlediska údržby jsou vnitřní rolety poměrně
nenáročné a díky kazetě, ve které je materiál rolety ukryt, téměř bezúdržbové. V případě potřeby lze prach z látky (podle použitého materiálu)
Obr. 4: Roleta ke střešnímu oknu
vyprat nebo vysát. Žádná speciální údržba, jako
seřizování, mazání apod., není zapotřebí.
Legislativně řeší vnitřní rolety ČSN EN 13120
Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky, která obsahuje i odkazy na související normy (odkazy na stanovené postupy, většinou pro
ověření vlastností).
ŠTĚPÁNKA LUBINOVÁ
a odborný tým Sdružení výrobců
stínicí techniky a jejích částí
foto archiv firem ISOTRA (1–4), HOPA Plzeň (5b)
a Bematech (5a, 5c)
Ing. Štěpánka Lubinová (*1963)
absolvovala ČVUT Praha, Fakultu strojního
inženýrství. Je výkonnou manažerkou Sdružení
výrobců stínicí techniky a jejích částí.
Obr. 5: Římské rolety
3/2012
Download

Stínicí technika 7 Vnitřní rolety