HENNLICH KRYTOVÁNÍ
KRYCÍ MĚCHY
•ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ
•IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ
KONSTRUKCI
•SPECIÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST MĚCHU
1.1
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
TEPELNĚ SVAŘOVANÉ KRYCÍ MĚCHY
TEPELNĚ SVAŘOVANÉ KRYCÍ MĚCHY
Krycí měchy jsou elegantní, lehký a spolehlivý způsob zakrytí horizontálních,
vertikálních a příčných lineárních pojezdů. Mimo tuto vlastnost se vyznačují malými
zástavbovými rozměry, jednoduchou montáží a demontáží.
Nezanedbatelným posláním krycích měchů je funkce ochrany obsluhy před úrazem
a v neposlední řadě funkce estetická, kdy krycí měch dotváří celkový design stroje.
Krycí měchy jsou především určeny jako ochrana proti chladicím kapalinám,
nečistotám, prachu, olejům atd.
Hlavní odvětví, ve kterých se využívají krycí měchy jsou: obráběcí centra, obráběcí
stroje, brusky, lineární vedení, laserové stroje, dřevozpracující stroje, vodní
řezačky, měřicí přístroje, zdravotní zařízení, tiskařské stroje, textilní stroje atd.
Krycí měchy jsou zhotoveny z:
kovová příruba
• tkaniny potažené vrstvou ochranného
materiálu
• PVC rámečků, které jsou tepelně
svařeny s krycí tkaninou
• upevňovacích přírub
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
• v případě nutnosti jsou vybaveny
krycími lamelami, omezovači roztahu,
rolnami nebo kluzáky
krycí tkanina
PVC rámeček
1.3
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POZICE
Pracovní pozice je jednou z důležitých
informací, které je potřeba znát pro
správné navržení krycího měchu. Dle
pracovní pozice je potřeba navrhnout
vhodné upevnění vodicích PVC rámečků
ke stroji. V případě, že nebude správně
vyspecifikována pracovní poloha
měchu, může dojít vlivem nesprávného
poskládání tkaniny k zanášení
jednotlivých skladů tkaniny nečistotami.
To může následně způsobit snížení
životnosti měchu a jeho poškození.
HORIZONTÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE
VERTIKÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE
PŘÍČNÁ PRACOVNÍ POZICE
1.4
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ TVARY MĚCHŮ
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
Tvar krycího měchu je definován tvarem PVC rámečku, který lze vyrobit libovolně.
Základní tvary můžete najít na následujících obrázcích. Tyto základní tvary lze
mezi sebou libovolně kombinovat a dosáhnout tak požadovaného tvaru a velikosti
krycího měchu, který bude vhodný pro konkrétní aplikaci.
Typ A
Typ B
Typ C
Typ D
Typ E
Typ F
Typ G
Typ H
Typ I
1.5
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VEDENÍ MĚCHŮ
Krycí měchy jsou ve většině případů vedeny pomocí vhodně natvarovaných PVC
rámečků. To zabezpečí pevné a dostatečně pohyblivé připevnění měchu k vedení.
Vůle mezi PVC rámečkem a vedením měchu je zpravidla 1 mm, nicméně může se
lišit v závislosti na rozměrech měchu a dané aplikace.
PVC rámeček lze libovolně tvarovat, jak můžete vidět na následujících příkladech:
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6
Typ 7
Typ 8
Typ 9
1.6
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY
VEDENÍ MĚCHŮ
Typ 11
Typ 12
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
Typ 10
1.7
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VYBAVENÍ KRYCÍCH MĚCHŮ
- TKANINOVÉ OMEZOVAČE
Na základě technických požadavků aplikace, nebo v případě, že měch přesahuje
mechanické a nosné vlastnosti PVC rámečků, lze měch vybavit různým
příslušenstvím.
Tkaninové omezovače roztahu
Jedná se o přídavnou zpevňující tkaninu,
která zabraňuje maximálnímu roztahu
jednotlivých skladů měchu. Použitím
tkaninového omezovače roztahu se
zabrání přenesení celé hmotnosti měchu
na první sklad při roztahování měchu.
Tkaninové omezovače roztahu se
používají převážně pro aplikace, kde jsou
vysoké rychlosti posunu (60 m/min až
90 m/min), vysoká zrychlení, a nebo
samotná hmotnost krycího měchu je příliš
vysoká a mohlo by dojít k jeho poškození.
Výhody a nevýhody:
+ rovnoměrně rozkládá hmotnost měchu
na jednotlivé sklady
+ nezatěžuje konstrukci měchu
+ aplikovatelnost na jakýkoliv typ krycího
měchu bez nutnosti zvláštních
konstrukčních úprav
- nemožnost demontáže a výměny
- navyšuje rozměr Lmin
Tkaninový omezovač v roztažení
Tkaninový omezovač ve složeném stavu
1.8
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VYBAVENÍ KRYCÍCH MĚCHŮ
ROLNY A KLUZÁKY
Rolny
Rolny je vhodné použít v případech, kdy si to vyžaduje konstrukce měchu, především
s ohledem na hmotnost měchu, pracovní rychlost a zrychlení.
Kluzáky
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
Kluzáky mají za úkol zlepšit třecí vlastnosti ve styčných plochách. Je proto vhodné
je použít především u aplikací, kde jsou krycí měchy vystaveny především vysokým
rychlostem a velkému počtu zdvihů.
1.9
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VYBAVENÍ KRYCÍCH MĚCHŮ
ZESÍLENÍ PVC RÁMEČKU
Zesílení PVC rámečku
V případech, kdy je PVC rámeček tvarován tak, že přesahuje nosné vlastnosti
měchu, může dojít k velice snadnému poškození (zlomení) PVC rámečku. Proto se
v místech, kde je rámeček nejvíce namáhán a hrozí jeho poškození, používá zesílení
PVC rámečku, čímž se výrazně prodlouží životnost měchu.
1.10
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ TYPY PŘIPOJENÍ
Svařované krycí měchy se ke stroji standardně připevňují pomocí kovové příruby, která
je pevnou součástí měchu.
1) Příruba (plný sklad):
Uchycení měchu ke stroji pomocí kovové
příruby, která je pevnou součástí měchu.
Měch na přírubu navazuje celým skladem.
Montáž je možná pouze v případě, kdy
protikusem, ke kterému je měch připojen,
je část stroje s průchozí dírou. V tom
případě je možné otvorem v protikusové
části prostrčit šroub a zašroubovat ho do
závitu, který je v přírubě samotného
měchu.
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
2) Příruba (půlsklad):
Měch na přírubu navazuje půlskladem.
V tom případě je přístup k měchu z vnější
strany volný. Šroub lze protáhnout dírou
v přírubě měchu a zašroubovat do závitu
protilehlého lože stroje.
Je doporučeno použít šrouby se
zápustnou hlavou, aby nedošlo
k poškození tkaniny hlavou šroubu při
složení měchu.
1.11
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ TYPY PŘIPOJENÍ
3) Příruba s předsazením:
Měch je připojen na přírubu, která
přesahuje přes profil PVC rámečku.
Připojení měchu na přírubu může být
celým skladem i půlskladem.
V tomto případě není nutno používat
šroub se zápustnou hlavou.
4) Příruba zakončená "L" profilem:
Krycí měch je připojen na přírubu, která
je zakončena L profilem. Tkanina může
na přírubu navazovat celým skladem
i půlskladem.
1.12
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ TYPY PŘIPOJENÍ
5) Příruba se suchým zipem:
Příruba se suchým zipem plní funkci
rozebíratelného spoje, pomocí kterého
lze opakovaně měch z pracovní pozice
jednoduše odebrat a ve velice krátké
době opět připevnit.
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
Pozor! Připevnění suchým zipem je
vhodné pouze do suchých prostředí, kde
se nevyskytuje chladicí kapalina či olej.
1.13
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
PODÉLNĚ DĚLENÉ MĚCHY
Mnohdy se v případě náhrady starého poškozeného měchu stává, že není možné,
nebo je příliš časově náročné a nákladné, demontovat stroj tak, aby bylo možné
nasadit a namontovat nový krycí měch. V těchto případech je možné použít měch
podélně dělený suchým zipem a velice snadno jej na stroj nasadit, bez nutnosti
demontáže částí stroje.
Pozor! Podélně dělené měchy se suchým
zipem mohou být použity pouze v suchém
prostředí, kde se nevyskytuje žádná
chladicí kapalina či olej. U měchu, kde je
použit suchý zip pro podélné dělení, se
výrazně zkracuje zdvih.
1.14
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
TEPELNĚ SVAŘOVANÉ KRYCÍ MĚCHY
S LAMELAMI
V prostředí, ve kterém se vyskytují žhavé a ostré kovové třísky, je nemožné měch použít bez
dodatečné ochrany kvůli možnosti velice rychlé destrukce měchu. Pro tyto účely lze krycí
měch vybavit lamelami z nerezové oceli, které jsou schopny efektivně ochránit měch před
žhavými třískami. Tím se měch stává levnou alternativou k teleskopickým krytům.
Veškeré konstrukční zásady způsobu vedení, upevnění měchu na lineární posuv
a omezení roztahu zůstávají shodné jako pro měch bez krycích lamel.
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
1) Výklopné lamely:
Výklopné lamely se otáčejí až o 90°
vůči své pracovní pozici. Využívají
se především u krycích měchů, které
pracují ve vertikální pozici. Pokud je
krycí měch ve staženém stavu, krycí
lamely jsou vyklopeny a rozměr Lmin je
definován pouze složením vlastního
měchu. Šíře lamel není pro rozměr Lmin
určující. V okamžiku roztahu měchu
se lamely svojí vahou dostávají do své
standardní pracovní pozice a zabraňují
tak kontaktu žhavých třísek se samotným
krycím měchem. Ve vertikální aplikaci se
doporučuje užití tkaninového omezovače
roztahu.
2) Nevýklopné lamely:
Druhým typem jsou lamely nevýklopné.
Pokud měch pracuje např. v příčné pozici,
výklopné lamely by se vlivem zrychlení
posuvu stavěly do kolmé pozice k měchu,
a tím by jej odkryly žhavým třískám.
V tomto případě je bezpodmínečně nutné
použít lamely nevýklopné. Je potřeba také
počítat s prostorem potřebným pro krycí
lamely, které přesahují přes připojovací
přírubu.
1.15
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
TEPELNĚ SVAŘOVANÉ KRYCÍ MĚCHY
S LAMELAMI
3) Umístění lamel:
Ochranné lamely lze instalovat na místa,
kde je krycí měch vystaven největší
intenzitě žhavých třísek. Lze je však
instalovat i po celém vnějším obvodu
měchu. Tím se poskytne maximální
a komplexní ochrana samotnému krycímu
měchu a jeho životnost se tak prodlužuje.
1.16
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VÝPOČET ROZMĚRŮ TEPELNĚ
SVAŘOVANÝCH MĚCHŮ
Legenda:
Lmin = minimální délka měchu
Lmax = maximální délka měchu
Ft = hloubka skladu měchu
Hloubka skladu může být: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm,
40 mm, 45 mm, 50 mm
T = tloušťka PVC rámečku
E = tloušťka příruby
St = tloušťka krycí tkaniny (viz přehled materiálů)
Sp = minimální délka jednoho skladu ve složeném stavu
n = počet skladů
E
Sp
St
Ft
T
Vzorec pro výpočet minimální délky jednoho skladu ve složeném stavu:
Sp = (6 x St) + T → pro čtvercové měchy
Sp = (2 x St) + T → pro měchy tvaru H (viz přehled základních tvarů)
Vzorec pro výpočet počtu skladů:
n=
Lmax
(2 x Ft) - H
+2
Ht = 7 / 14 (odvislé na zpracování měchu)
Vzorec pro výpočet Lmin tepelně svařovaných měchů:
Lmin = (n x Sp) + (2 x E)
Vzorec pro výpočet Lmin tepelně svařovaných měchů s lamelami:
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
Lmin = [n x (0,5 x Sp)] + (2 x E)
Materiál
Tloušťka
Sp □*
Sp * (měchy tvaru H)
Nylon PVC
0,25
2,50
1,50
Nylon PVC
0,36
3,16
1,72
Polyester PUR
0,20
2,20
1,40
Polyester PUR
0,30
2,80
1,60
Nomex
0,40
3,40
1,80
Skelné vlákno PVC
0,55
4,30
2,10
Polyester PTFE
0,40
3,40
1,80
PVC pro potravinářství
0,60
4,60
2,20
T (tloušťka PVC rámečku) = 1 mm
1.17
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MĚCHY
Šité krycí kruhové měchy
Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry
lze nadefinovat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné také zvolit způsob
připevnění měchu ke stroji.
Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí:
- hydraulických pístů
- pneumatických pístů
- kuličkových šroubů
- trapézových šroubů
- vodicích tyčí
Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z:
- tkaniny potažené vrstvou ochraného
materiálu
- upevňovacích přírub nebo objímek
- v případě nutnosti jsou vabaveny
omezovači roztahu, vyztužením nebo
vodicími kluzáky
upevňovací
objímka
krycí tkanina
příruba
1.18
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
ZÁKLADNÍ TYPY PŘIPOJENÍ
KRUHOVÝCH ŠITÝCH MĚCHŮ
1) Objímkami:
Krycí měch je na obou stranách zakončen
objímkou. Tyto objímky se navléknou na
nepohyblivé části stroje, kde se upevní
stahovacími páskami.
Stahovací pásky nejsou součástí měchu.
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
2) Příruby:
Měch je na obou koncích zakončen
kovovými přírubami. Tkanina může
na kovovou přírubu navazovat plným
skladem nebo půlskladem. Způsob
upevnění pomocí šroubů je stejný jako
v případě tepelně svařovaných krycích
měchů (viz strana 1.13).
3) Kombinace:
Měch ke stroji upevněn pomocí
kombinace obou předchozích typů
zakončení. Na jedné straně je zakončen
kovovou přírubou a na druhé straně
upevňovací objímkou.
1.19
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
OMEZOVAČE ROZTAHU
KRUHOVÝCH MĚCHŮ
Jedná se o přídavnou zpevňující tkaninu, která zabraňuje maximálnímu roztahu
jednotlivých skladů měchu. Použitím tkaninového omezovače roztahu se docílí
rovnoměrného roztahu jednotlivých skladů a nedochází tak k deformaci měchu.
V případě kruhových měchů se omezovače roztahu používají především pro měchy se
zdvihy 1500 mm a více.
U kruhových šitých měchů rozlišujeme omezovače roztahu vnitřní a vnější.
Pozor! Tkaninové omezovače roztahu zkracují zdvih měchu.
1) Vnitřní omezovače roztahu
- prevence proti nadměrnému roztahu
jednotlivých skladů
- vhodný pro vysoké rychlosti, zrychlení
a dlouhé pojezdy
2) Vnější omezovače roztahu
- prevence proti nadměrnému roztahu
jednotlivých skladů
- vhodný pro vysoké rychlosti, zrychlení
a dlouhé pojezdy
1.20
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VYZTUŽENÍ KRUHOVÝCH MĚCHŮ
V případech, kdy jsou šité kruhové měchy použity v náročnějších podmínkách,
mohou být měchy vyztuženy pomocí vložených PVC rámečků nebo pomocí
všitých ocelových drátů. Toto vyztužení zabezpečuje tvarovou stálost a do určité
míry také může nahradit tkaninový omezovač roztahu.
Při použití vyztužení se omezovače používají většinou až pro zdvihy nad 2000 mm.
1) Vyztužení pomocí PVC rámečků:
Vyztužení pomocí PVC rámečků
je nejzákladnějším a nejlevnějším
způsobem, jak lze zvýšit pevnost
a tvarovou stálost kruhových krycích
měchů. Dle potřeby mohou být rámečky
umístěny v každém skladu nebo mohou
být rozmístěny po celé délce měchu
v určitých rozestupech.
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
2) Vyztužení pomocí ocelových drátů:
Ocelové obruče jsou všity na vnějším
průměru kruhového měchu. Tloušťka
výztužných drátů je zvolena dle velikosti
krycího měchu a také dle aplikace, pro
kterou je kryt určen. Ve většině případů
nejsou obruče umístěny každém skladu,
ale v určitých rozestupech po celé délce
krycího měchu.
1.21
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VODICÍ KLUZÁKY
KRUHOVÝCH MĚCHŮ
Pro krytí kuličkových a zejména trapézových šroubů v horizontální pracovní pozici je
doporučeno kruhový měch vybavit vodicími kluzáky. Tyto kluzáky zabezpečují hladký
pohyb měchu po šroubu, aniž by jednotlivé sklady měchu zapadávaly do šroubovice.
Tím se výrazně prodlužuje životnost měchu.
Vodicí kluzáky se také používají pro měchy, které jsou použity ve vertikální pracovní
pozici, ale převážně pro aplikace, kdy šroub zajišťuje rychloposuv. V tomto případě
kluzáky zabraňují rotaci měchu společně se šroubem a jeho následné destrukci.
Pozor! Při použití vodicích kluzáků se
zmenšuje zdvih krycího měchu a také je
potřeba počítat s většími zástavbovými
prostory měchu.
1.22
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
PODÉLNĚ DĚLENÉ ŠITÉ
KRUHOVÉ MĚCHY
Pro snadnou a rychlou montáž na pracovní pozici lze šité kruhové krycí měchy
doplnit o suchý zip, který umožňuje podélné otevření měchu. Tím se měch stává
snadno použitelným už v zaběhlém provozu, kde složitá demontáž celého zařízení
není možná. Pokud se měch doplní o takto vložený suchý zip, připevnění měchu
na stroj lze provést jednoduše pomocí upevňovacích objímek, ale i pomocí
kovových přírub, které jsou upraveny pro podélné dělení měchu.
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
Pozor! Podélně dělené měchy se suchým
zipem mohou být použity pouze v suchém
prostředí, kde se nevyskytuje žádná
chladicí kapalina či olej. U měchu, kde je
použit suchý zip pro podélné dělení se
výrazně zkracuje zdvih.
1.23
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
VÝPOČET ROZMĚRŮ ŠITÉHO
KRUHOVÉHO MĚCHU
E
St
b
Da Di
Ds
Legenda:
Lmin = minimální délka měchu
Lmax = maximální délka měchu
Di = vnitřní průměr měchu
Da = vnější průměr měchu
Ds = průměr uchycovací objímky
E = tloušťka příruby
Ft = hloubka skladu měchu
Hloubka skladu může být: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm
b = délka uchycovací objímky
St = tloušťka krycí tkaniny (viz přehled materiálů)
Sp = minimální délka jednoho skladu ve složeném stavu
n = počet skladů
Ft
Vzorec pro výpočet minimální délky jednoho skladu ve složeném stavu:
Sp = (2 x St) + 0,5
Vzorec pro výpočet počtu skladů:
n=
Lmax
(2 x Ft) - H
+2
Vzorec pro výpočet Lmin kruhových šitých měchů:
Lmin = [n x (0,5 x Sp)] + (2 x E)
Materiál
Tloušťka
Sp
Nylon PVC
0,25
1,00
Nylon PVC
0,36
1,22
Polyester PUR
0,20
0,90
Polyester PUR
0,30
1,10
Nomex
0,40
1,30
Skelné vlákno PVC
0,55
1,60
Skelné vlákno hliník
0,50
1,50
Kevlar / hliník
1,00
2,50
Kevlar
0,40
1,30
Neopren
0,50
1,50
Hypalon
0,90
2,30
Polyester PTFE
0,40
1,30
Nylon PVC
0,60
1,70
Nylon PVC
0,80
2,10
Antistatické PVC
0,60
1,70
PVC pro potravinářství
0,60
1,70
1.24
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
PŘEHLED MATERIÁLŮ
Odolnost
proti otěru
Tmin
[°C]
Tmax
Krátkodobá
teplotní
odolnost
[°C]
Možnost
tepelného
svaření *
Tloušťka
Barva
Odolnost
vůči oleji
Nylon PVC
0,25
černá
podmíněná
podmíněná
-30
+70
Nylon PVC
0,36
černá
podmíněná
podmíněná
-30
+70
Polyester PUR
0,20
černá
dobrá
výborná
-30
+90
+140
•
Polyester PUR
0,30
černá
dobrá
výborná
-30
+90
+180
•
Nomex
0,40
černá
výborná
výborná
-30
+200
+300
•
Skelné vlákno PVC
0,55
šedá
výborná
dobrá
-30
+180
+250
•
Skelné vlákno/ hliník
0,50
stříbrná
výborná
dobrá
-30
+200
+300
Kevlar/ hliník
1,00
stříbrná
výborná
výborná
-30
+250
+350
Kevlar
0,40
černá
výborná
výborná
-30
+250
+350
Neopren
0,50
černá
dobrá
dobrá
-20
+100
Hypalon
0,90
černá
dobrá
dobrá
-20
+100
Polyester PTFE
0,40
černá
výborná
výborná
Nylon PVC
0,60
černá
podmíněná
podmíněná
-30
+70
Nylon PVC
0,80
černá
podmíněná
podmíněná
-30
+70
Antistatické PVC
0,60
černá
podmíněná
dobrá
-30
+70
PVC pro potravinářství
0,60
bílá
podmíněná
podmíněná
-30
+70
Tkanina
[°C]
•
•
•
•
Tento katalog podléhá změnové službě 03/2013
* Tkaniny, které není možné tepelně svařovat, lze použít pouze pro výrobu šitých kruhových měchů.
1.25
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
KRYCÍ MĚCHY
Poznámky:
1.26
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 344 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/krytovani
Download

KRYCÍ MĚCHY - Lin-tech