APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
Pracovní manuál
Návod k používání přístroje kvantové medicíny RIKTA 04/4
Magneto-infračervený laserový terapeutický přístroj
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Úvod.............................................................................................................................................................. 1
Všeobecné informace ............................................................................................................................. 1
Bezpečnostní opatření k obsluze “RIKTY 04/4“ ............................................................................ 2
Funkčnost přístroje ................................................................................................................................. 2
Technická charakteristika Rikty-ESMIL(1A). ................................................................................. 3
Obsah dodávky ......................................................................................................................................... 3
Popis předního panelu přístroje RIKTA 04/4 ................................................................................. 4
Testování přístroje .................................................................................................................................. 5
Provoz přístroje ........................................................................................................................................ 6
Údržba ..................................................................................................................................................... 6
Řešení problémů .................................................................................................................................. 7
Baleni, skladování a transport ........................................................................................................ 7
Záruka ..................................................................................................................................................... 7
Prohlášení výrobce o schválení přístroje k provozu ............................................................... 8
ZÁRUČNÍ LIST ...................................................................................................................................... 8
1
Úvod
1.1 Na základě dlouholeté práce velké skupiny ruských vědců, fyziků, inženýrů,
genetiků, biofyziků a lékařů byl zkonstruován jako první na světě lékařský přístroj
nového typu pod názvem „RIKTA 04/4“ (v dalším textu jen přístroj). Tento přístroj nejen
eliminuje chronické onemocnění (bolest), ale pomáhá organismu vypořádat se s
nerovnovážným stavem, který způsobuje onemocnění.
1.2 Všechna práva na tento přístroj jsou chráněna sérií patentů. Ochranná známka je
zaregistrována ve více zemích světa.
1.3 Výrobce tohoto přístroje JSC-MILTA-TKP-GIT má certifikovaný systém kvality podle
požadavku mezinárodní normy ISO 13485:2003
1.4 Přístroj je zaregistrován v Ruské federaci a má taktéž platnou evropskou certifikaci
1.5 Přístroj splňuje požadavky Dodatku II., oddíl 3, Direktivy: 93/42/EEC (Medical
Device Directive) a má platnou certifikace v EU
2
Všeobecné informace
2.1 Prosíme pozorně prostudovat Provozní manuál před použitím přístroje
2.2 Tento Provozní manuál (dále jen manuál) je dokumentem, který zahrnuje základní
parametry a technický popis přístroje a obsahuje instrukce k použití, údržbě a odstranění
malých závad, dopravě a skladování přístroje
2.3 Manuál uchovejte po celou dobu životnosti přístroje
2.4 Ošetření pomocí tohoto přístroje musí být v souladu s „Metodickými pokyny pro
aplikaci“ přístrojů kvantové terapie, které jsou součástí přístroje
Stránka 1 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
3
Bezpečnostní opatření k obsluze “RIKTY 04/4“
3.1 Osoba, která bude používat přístroj RIKTA musí pozorně prostudovat provozní
manuál a příslušné „Metodické pokyny“ před započetím jakéhokoliv úkonu. Ošetřovací
procedury musí být prováděny personálem, který je proškolený k používání laserových
terapeutických přístrojů
3.2 DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE A ZÁŘÍČŮ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA!!!
3.3 Oči musí být chráněny před přímým nebo odraženým zářením emitovaným ze zářiče.
Záření může být zapnuté jen tlačítkem START/STOP po umístění zářiče k místu ošetření.
Ošetřujícímu personálu se doporučuje chránit si oči speciálními brýlemi proti laserovému
záření při ošetření přístrojem. Ochranné brýle nemusí používat pacient v čase vykonávání
procedury za podmínky, že průzor zářiče je těsně přitlačen k jeho tělu. Když se vykonává
ošetření na tváři pacienta pomocí speciálních optických nadstavců (např. KON 1),
doporučujeme použít ochranné brýle i pro pacienta.
3.4 Při ošetření v oblasti srdce je dovolené použít frekvenci jen 5 Hz.
3.5 Nevykonávejte
ošetření
KARDIOSTIMULÁTOR!!!
u
osob,
které
mají
v operovaný
3.6 Vyhněte se poškození, modifikaci, natáhnutí a silnému pokroucení kabelů.
a) Abychom předešli elektrickému šoku, nezapojujte přístroj do elektrické sítě, pokud
máte mokré ruce
b) Nikdy nevypínejte přístroj z elektrické sítě před zastavením přístroje (kolíbka 0/1
na pozici 0)
c) Síťový kabel přístroje k připojení přístroje se nesmí pokroutit, zauzlit nebo zničit
d) Okamžitě vypněte přístroj a vytáhněte ze zásuvky, pokud uvidíte vycházet
z přístroje dým nebo ucítíte neobvyklý zápach.
3.7 Po vykonaném ošetření přetřete přístroj navlhčeným hadříkem. Přístroj a zářič se
smí čistit a dezinfikovat jen po vypnutí ze sítě. Za tímto účelem použijte speciální čistící
prostředek na čistění lékařských přístrojů. Zabraňte natečení čistícího prostředku do
přístroje a zářiče.
3.8 Držte přístroj mimo dosah dětí.
3.9 Nepřibližujte přístroj k otevřenému ohni, zdroje přímého vytápění a chraňte před
přímým slunečním zářením.
3.10 Nemanipulujte v blízkosti přístroje s lehce vznětlivými látkami a spreji.
3.11 Likvidace přístroje by mělo odpovídat lokálním požadavkům na ochranu životního
prostředí.
4
Funkčnost přístroje
4.1 Magneto-infračervený laserový terapeutický přístroj RIKTA 04/4 je určen pro
bezbolestné neinvazivní nefarmakologické ošetření různých nemocí lidí. Přístroj se může
používat při současném použití farmakologických metod.
4.2 Přístroj poskytuje simultánně pronikající účinek koherentních a nekoherentních
dávek infračerveného a červeného spektra na biologické objekty v kombinaci s
povrchovým účinkem působením statického magnetického pole.
4.3 Ošetření se může provádět kontaktním způsobem, kdy se zářič T1 přikládá na
bolestivá místa podle metodiky. A též nekontaktním způsobem, kdy je zářič ve
vzdálenosti 0,5-2 cm nad ranami - popáleniny, vředy atd. na povrchu těla - ochranné
brýle proti laserovému záření jsou doporučeny. V případě poranění většího rozsahu se
používá skenovací metoda ošetření, kdy zářičem plynule pohybujeme nad ošetřovaným
místem a přesahujeme okraje postižení o 2-4 cm na zdravou kůži.
4.4 Na zvýšení efektivnosti přístroje se používají následující dodatkové komponenty (na
zvláštní objednávku):
Stránka 2 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Zářič T2: má větší výkon jak zářič T1
Zářič Douche-1: se používá v případě hlubokého tkaninového průniku
Zářič Douche-2: se používá při ošetření alopecie a jiných onemocnění v oblasti
vlasové části hlavy,
KON-1 set: (4 ks) - lehké vodící koncovky ze speciálního netoxického materiálu.
Používají se pro laserové bodové dávkování na biologicky aktivní body (BAB),
které jsou biologicky propojeny s patologickými zónami a taktéž na aplikace ve
vnitřních orgánech.
(Např. v ORL, zubním lékařství, urologii, reflexoterapii atd.)
KON1 (1): 1 ks se používá v kosmetice
KON-2 : 2 ks se používá v ORL
KON-3 : 3 ks se používá v zubním lékařství, ORL, kosmetice
KON-G : 5 ks se používá v gynekologii
4.5 Přístroj je určen k používání na klinikách, v nemocnicích, ambulancích, konzultačních
střediscích a též v domácím prostředí jako rodinný lékařský přístroj (v souladu s
doporučením lékaře.)
4.6 Přístroj je určen k použití při běžných teplotách od 10-35°C,atmosferickém tlaku 84106kPa a relativní vlhkosti do 80%.
5
Technická charakteristika Rikty-ESMIL(1A).
5.1 Vlnová délka záření:
­ laserové záření:
905 nm
­ širokopásmové infračervené záření:
875 nm
­ viditelné červené záření:
640 nm
5.2 Frekvence pulzního laserového a infračerveného záření
­ stála:
5, 50, 1000 Hz
­ variabilní:
1-250 Hz
5.3 Pulzní červené záření opakující se frekvence:
5, 50, 1000 Hz
5.4 Aktivní plocha zářiče:
4 cm2
5.5 Magnetická indukce:
35 mT
5.6 Pulzní laser, záření:
10 W
5.7 Průměrný
výkon
infračerveného záření:
širokospektrálního
40 mW
5.8 Expoziční čas:
1, 2, 5 minut
5.9 Vstupní napětí
220/230 V, 50/60 Hz
5.10 Výkon
20 W
5.11 Venkovní rozměr přístroje v:
245×220×95 mm
5.12 Netto váha (bez adaptéru):
1,5 kg
5.13 Průměrná životnost:
10 let
5.14 Laserová bezpečnost podle EN 60825-1:
třída ochrany 1M
5.15 Elektrická bezpečnost podle EN 60601-1:
ochranná třída II, typ BF
6
Obsah dodávky
6.1. Obsah dodávky je uveden v následujícím seznamu:
1.
2.
3.
4.
5.
RIKTA 04/4 – elektronická řídící jednotka - 1 ks
Zářič T1 - 1 ks
Krabice pro transport - 1 ks
Pracovní postup - 1 ks
Metodické pokyny pro aplikaci přístrojem - 1 ks
Stránka 3 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
7
Popis předního panelu přístroje RIKTA 04/4
1. tělo přístroje
2. tělo zářiče T1
3. indikační kontrolka laserového záření
4. indikační kontrolka infračerveného záření
5. indikace nastavení síly laseru
6. indikace nastavitelné síly infračerveného záření
7. indikace zapnutí zářiče
8. přepínač výkonu laseru
9. přepínač infračerveného záření
10. tlačítko START/STOP
11. kontrolka záření červeného světla
12. indikační tlačítko nastavení času ošetření
13. přepínač nastavitelné frekvence
14. indikace nastavitelné frekvence
15. spínač na zapnutí a vypnutí přístroje (ON/OFF)
16. START / STOP tlačítko na zářiči
17. síťový kabel
18. zástrčka EM1 – zapojení zářiče T1
19. otvor zářiče s možností našroubování optických vodících nadstavců
20. zástrčka EM2 – zapojení zářiče T2
21. upozornění – nadpis „přečti operační manuál“
22. výstražný symbol laserového záření (nebezpečí)
Stránka 4 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
21
22
15
20
1
18
3
4
11
5
14
6
13
12
8
7
9
19
16
8
10
2
Testování přístroje
8.1 Vyndejte přístroj z obalu. Po transportu při nízkých teplotách je třeba nechat přístroj
při pokojové teplotě kolem 20+-5°C alespoň 3 hod.
8.2 Před zapnutím přístroje do sítě se přesvědčte, že spínač ON/OFF (č.15) je v pozici
OFF a zářič je zapojen do zástrčky EM1 (č.18) nebo v EM2 (č.20) na těle přístroje.
8.3 Zapněte síťový kabel (č.17) do zásuvky elektrického proudu a potom dejte spínač
ON/OFF (č.15) do pozice ON. Světelná indikace FREQUENCY 5Hz, TIMER 5 min., POWER
LASER 100%, POWER INFRARED 100% se musí rozsvítit a musí zaznít krátký zvukový
signál.
8.4 Testování funkčnosti přístroje:
­
přiložte průzor (19) zářiče T1 (č. 2) na čistý list bílého papíru, potom stiskněte
tlačítko START / STOP na zářiči T1 a vydržte v této poloze 2-3 sekundy. Testování
se nastartuje automaticky: budete slyšet krátký zvukový signál a světelné
kontrolky RED LIGHT (č. 11), INFRARED (č. 4), LASER (č. 3) se budou střídavě
zapínat a vypínat. Po ukončení testování uslyšíte krátké pípnutí a světelné
indikátory se simultánně rozsvítí a poté zhasnou. Přístroj je připraven k použití.
Stránka 5 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
­
9
v případě, kdy ani jedno ze záření není spuštěno, světelné indikátory (č. 11, 4, 3)
budou blikat a uslyšíte přerušovaný zvukový signál. To znamená, že zářič je
vadný a nesmí se používat. Zapněte spínač ON/OFF do pozice OFF („O“) a odpojte
kabel ze sítě.
Provoz přístroje
9.1 Podle metodické příručky anebo doporučení lékaře použijte:
­
­
­
Tlačítko FREQUENCY (č.13) k nastavení požadované opakující se frekvence
Tlačítko TIMER (č.12) k nastavení požadovaného expozičního času
Tlačítko LASER (č.8) a INFRARED (č.9) k nastavení výkonu (síly) laseru a
nfračerveného záření. Odpovídající světelné indikace se musí rozsvítit.
9.2 Přiložte zářič k zóně ošetření a krátce stiskněte tlačítko START / STOP (č.10) na těle
přístroje (č.1) anebo na samotném zářiči T1. Uslyšíte zvukový signál a indikátor SESSION
(č.7) bude blikat červeným světlem, pokud je zářič zapnutý do zástrčky EM1, a zeleným
světlem, pokud je zářič zapojený do zástrčky EM2.
9.3 Při ošetřování má přístroj zapnutou časomíru (TIMER – nastavený čas ošetření):
indikátor SESSION neustále bliká a indikátor konkrétního nastavení času je rozsvícen
v čase indikace času dokončení ošetření.
9.4 Po uplynutí nastavené časomíry uslyšíte krátké pípnutí, indikátor SESION zhasne a
indikátor TIMER zaznačí ukončení času ošetření.
9.5 Procedura ošetření se může přerušit nebo zastavit v ledajakém čase pomocí tlačítka
START/STOP na přístroji nebo zářiči.
9.6 Přístroj vypnete tlačítkem ON/OFF do pozice „0“. Všechny světelné indikátory –
kontrolky na předním panelu zhasnou. Po celkovém ukončení ošetření nezapomeňte
odpojit síťový kabel ze zásuvky.
10 Údržba
10.1 Pro spolehlivý provoz přístroje musí uživatel před každým použitím provést údržbu
v souladu s doporučeními v tabulce č.2 tohoto manuálu.
10.2 Při údržbě musí dodržovat uživatel bezpečnostní opatření podle 3. bodu manuálu.
10.3 Pokud se při údržbě přístroje setkáte s jinými technickými požadavky než jsou v
tabulce č. 2, vypněte jej a dejte do opravy. Další chod přístroje je zakázán.
Úkony při údržbě - Technické požadavky
1. Před každým použitím vizuálně zkontrolujte přístroj a jeho doplňky. Kontrolujte
mechanické poškození přístroje, zářičů, spojovacích kabelů a síťového kabelu.
2. Po zapnutí přístroje spínačem ON/OFF do pozice ON se rozsvítí všechny světelné
indikátory FREQUENCY, TIMER, POWER LASER a POWER IR. Všechny indikátory
musí svítit.
3. Schopnost zářiče emitovat záření. Schopnost záření se testuje podle bodu 8.4.
4. Přístroj čistíme a dezinfikujeme ve smyslu požadavku bodu 3.7.
Stránka 6 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
11 Řešení problémů
11.1 Případné vady přístroje, jejich příčiny a možnosti odstranění viz tab. č. 3
VADY
MOŽNÁ PŘÍČINA
ODSTRANĚNÍ VADY
Tlačítko ON/OF je zapnuté a
světelné indikátory (3) a
(5) se nerozsvítí
Akumulátor je vybitý či
přístroj je vadný.
Dobijeme akumulátor (podle
bodu 9.2.3.) Pokud se po dobití
indikátory (3) a (5) se
nerozsvítí při zapnutí přístroje,
je třeba přístroj opravit u
výrobce.
Když po zapnutí "TIME"(2)
a FREQUENCY(6) žádný
z indikátorů (3) a (5)
nerozsvítí
Přístroj je nefunkční
Opravu musí provést výrobce.
Při testování podle bodu
8.3 světelné indikátory (3)
a (5) blikají spolu s
přerušovaným zvukovým
signálem
Jedna nebo několik
zářivek jsou nefunkční.
Opravu musí provést výrobce.
12 Baleni, skladování a transport
12.1 Každý přístroj je dodávaný s ochrannou optickou násadkou (9), která je
našroubována na závitové hnízdo přístroje (10); je zabalený výrobcem a přepravovaný
v obale v souladu s požadavky zodpovídajícím příslušným normám výrobce.
12.2 Přístroj je nutno skladovat ve vyhřátých místnostech při teplotách od +10 do
+35°C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80% (při 25°C). Skladovací místnost nesmí
být prašná, nesmí obsahovat výpary rtuti, kyselin a hydroxidů, vyvolávající korozi.
12.3 Přístroj je možno transportovat všemi dopravními prostředky uvedenými
v transportních instrukcích výrobce. Přístroj by měl být ve stabilní poloze zajištěný proti
posunům při přepravě. Při skladování má být přístroj zabalený v polyetylénovém a
kartonovém obalu (v kterých byl dodán uživateli).
13 Záruka
13.1 Výrobce: JSC MILTA-PKP GIT, Krasnokazarmennaja 14, 11250 Moskva, RF.
Výrobce poskytuje 24-měsíční záruku na poruchy přístroje (a jeho částí) za podmínky
jeho normálního využívání, servisu, skladování a přepravy. Záruka platí od data prodeje
konečnému spotřebiteli. V období záruky je povinen výrobce bezplatně přístroj opravit,
pokud reklamace poruchy je opodstatněná.
13.2 Tato záruka platí jen po předložení originálu či kopie operačního manuálu
obsahujícího záruční list s uvedením typu přístroje, výrobní číslo, datum prodeje, jméno
prodávajícího a jeho razítko.
13.3 Tato záruka se nevztahuje na následující poškození:
­
­
­
­
­
­
Poškození způsobené nepředvídatelnými událostmi (výčet není ohraničen), jako
oheň, voda atd.
Mechanická poškození včetně poškození špatným transportem.
Poškození přístroje, které je výsledkem nedbalosti (chybného použití) nebo
aplikací přístroje na jiné účely jak je popsáno v manuálu
Poškození, které je způsobeno vlivem cizích látek-těles (např. hřebík, spona,
mince atd.) na přístroj
Modifikace nebo oprava přístroje neautorizovanými osobami či organizacemi v
době záruky
Odstranění plomb a zapečetěných částí přístroje
13.4 Po uplynutí záruční doby platí náklady na opravy přístroje zákazník
Stránka 7 z 8
APKP Procházka s.r.o., Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava – Hrušov
13.5 V případě, že datum prodeje a razítko prodávajícího nejsou k dispozici na záručním
listu, záruční doba plyne od data výroby přístroje.
13.6 Pokud potřebujete servis v době záruční či po ní, je třeba se obrátit na
prodávajícího, který vám přístroj prodal.
14 Prohlášení výrobce o schválení přístroje k provozu
14.1. Přístroj Rikta 04/4, výrobní číslo ....................................... odpovídá technické
specifikaci výrobku a je označen výrobcem:
PROVOZU SCHOPNÝ.
15 ZÁRUČNÍ LIST
Výrobní číslo přístroje: …………………………………………………………………
Výrobní číslo 1. zářiče: …………………………………………………………………
Výrobní číslo 2. Zářiče: ………………………………………………………………..
Datum prodeje: …………………………………………………………………………….
APKP Procházka s.r.o.
Ke Kamenině 453/18
711 00 Ostrava-Hrušov
Tel: 605 106 050
e-mail: [email protected]
www.apkp.cz
Stránka 8 z 8
Download

Pracovní manuál - APKP Procházka sro