25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton
aneb
Manuál zákazníka betonárny
Nikdo učený z nebe nespadl – říká staré úsloví. Jako vy ovládáte svůj obor,,
my rozumíme výrobě betonových směsí a máme přehled i o jejich užití, ukládání a
ošetřování. V oblasti výroby betonu proběhl v posledních letech ohromný vývoj a
málo z toho co platilo před 15-ti lety platí i dnes. Betonárny vyrábí desítky různých
druhů betonových směsí se složitým označením. Pro laika je těžké se v tom všem
vyznat a pro odborníka je těžké vytvořit ceník nebo katalog výrobků tak, aby byl
srozumitelný.
Zde si můžete v klidu najít odpovědi na základní otázky týkající se betonu,
které Vás zajímají. Můžete si s předstihem rozmyslet podle čeho vybrat dodavatele
betonu, kolik a jaký druh betonové směsi objednat, z čeho se skládá cena, jak
postupovat, aby betonová směs správně vyzrála a dosáhla maximální pevnosti.
Zvídavější zde najdou i základní informace o výrobě, dopravě a čerpání
betonových směsí či o jejich složení.
 Ing. Ivan Húšťava, MBA
AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
2
OBSAH:
str.
1. Z čeho vyrábíte betonové směsi?
3
2. Podléhá výroba betonu nějaké kontrole kvality?
4
3. Podle čeho vybírat dodavatele betonové směsi?
5
4. Jaké jsou základní druhy betonu?
6
5. Jaké další druhy betonu vyrábí (některé) betonárny?
7
6. Co znamenají všechny ty složité značky betonu?
8
7. Co jsou to ty vaše „ekonomické betony“?
9
8. Jaký beton si mám vlastně objednat?
10
9. Jaké jsou objednací a dodací lhůty?
11
10. Jak se beton dopravuje na stavbu?
12
11. Jak dopravovat beton na stavbě?
13
12. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv jeho ředění?
14
13. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv počasí?
15
14. Jaký má na výslednou kvalitu vliv uložení betonu?
16
15. Jaký má na výslednou kvalitu vliv ošetřování betonu?
17
16. Z čeho se skládá cena betonu?
18
17. Co musí obsahovat dodací listu betonové směsi?
19
18. Jaké jsou podklady pro fakturaci a co najdu na faktuře?
21
19. Proč jsou rozdíly v ceně různých druhů betonových směsí?
22
20. Vyplatí se míchat beton doma?
23
21. Jaké nejmenší a jaké největší množství betonu mi prodáte?
24
22. Co je to anhydritový litý potěr?
25
23. Mohu si na betonárně koupit písek nebo kamenivo?
26
24. Proč „Agropodnik“ vyrábí beton?
27
25. Proč nedáváte ke každému m3 betonu pivo?
28
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
3
1. Z čeho vyrábíte betonové směsi?
Staré zednické pravidlo: „lopata cementu, 2 lopaty kopaného písku a pomočit“ již neplatí.
V řídícím systému betonárny (což je počítač a velké množství další složité elektroniky) máme
uloženo cca 1.000 (slovy tisíc) receptur pro všechny možné druhy a poddruhy betonových směsí.
Betony, potěry a další produkty vyrábíme z:
praného betonářského písku frakce (velikosti zrníček) od 0 do 4 mm. Písek musí být
certifikovaný pro betonářskou výrobu a musí splňovat velké množství náročných kritérií –
např. musí obsahovat přesné procento určité velikosti zrníček od 0,1 mm do 4 mm (tzv.
křivka kameniva), nesmí obsahovat odplavitelné částice, organické částice, schránky
mořských živočichů, chloridy a další chemické látky, zrníčka musí mít určitý tvar atd….
těženého, tříděného a praného kameniva (tzv. kačírku) frakcí 4 až 8 mm a 8 až 16 mm.
Také toto kamenivo musí splňovat mnoho kritérií, mimo jiné i pevnost v tlaku,
mrazuvzdornost, nasákavost, tvarový index...
drceného kameniva (granit) frakce 11 až 22 mm – a opět mnoho certifikovaných kritérií
portlandského cementu (např. CEM I 42,5 R)
směsného cementu (např. CEM II 32,5 R nebo CEM III 32,5 SVC)
příměsí – obvykle elektrárenský certifikovaný popílek, který zlepšuje některé vlastnosti
betonu a zlevňuje jej pro zákazníka. Zároveň se elektrárny zbavují odpadu, který se dříve
ukládal do lagun.
přísad – složité produkty chemického průmyslu, které ovlivňují vlastnosti betonu
(plastifikační, zpomalující, urychlující, provzdušňující, stabilizující a další, nejčastěji tekuté
přísady)
pitné vody, nebo studniční vody splňující přísné požadavky (obsahy nežádoucích látek…)
Všechny uvedené ingredience nejsou zastoupeny ve všech druzích betonových směsí –
záleží na přesné receptuře. Z ingrediencí se musí sestavit směs, která má přesně 1 m3, má
předepsanou křivku kameniva a mnoho dalších vlastností (obsah a druh cementu, vodní
součinitel, obsah vzduchu…) Receptury připravuje technolog (vyžaduje to spoustu znalostí,
něco matematiky, hodně zkoušení a různých testů a hlavně musí receptury projít tzv. průkaznými
zkouškami v Technickém a zkušebním ústavu stavebním).
Poté může obsluha betonárny dle Vašich potřeb poručit systému, kterou recepturu má
namíchat, a v jakém množství. Zbytek zařídí elektronika.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
4
2. Podléhá výroba betonu nějaké kontrole kvality?
Zákon o shodě, betonářské normy a systém kvality betonárny ISO 9001 předepisují
přísné kontroly celého procesu výroby betonových směsí. Každá solidní betonárna tyto kontroly
neustále provádí. Jinak by nemohla ručit za svou práci.
Samozřejmě kontroly a certifikace stojí mnoho korun a najdou se méně prozíraví výrobci,
kteří na kontrole kvality šetří s cílem snížit své náklady a podbízet se pak o několik destikorun
levnějším betonem.
Jak přesně vypadá kontrolní systém kvality?
všechny vstupní suroviny musí být certifikovány a dodavatel vydává tzv. prohlášení o
shodě se zákonem a s normami. My od dodavatelů vyžadujeme všechny výsledky jejich
zkoušek a certifikáty, abychom měli jistotu, že do betonu dáváme kvalitní suroviny. Tyto
podklady jsou na vyžádání k dispozici k nahlédnutí u technologa.
všechny navržené receptury se nejdříve zkouší na betonárně a v laboratoři. Po odladění
se suroviny dodají do Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZÚS), kde
receptury opět zkouší, zda vyhovují všem předepsaným požadavkům norem (pevnost
v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, vodotěsnost, obsah chloridů,
objemovou hmotnost, konzistenci, dobu zpracovatelnosti atd.). Tyto zkoušky jsou velmi
drahé a jejich součástí je například měření velikosti a prostorového rozložení
vzduchových póru pod elektronickým mikroskopem. Pokud všechno vyhoví, potvrdí TZÚS
tzv.“ Průkazné zkoušky“. I tyto Vám betonárna na
vyžádání předloží k nahlédnutí.
betonárna musí mít certifikován tzv:“Systém řízení
výroby“, který popisuje výrobní postupy, zkoušení,
údržbu technologie, školení obsluh, ověřování vah a další
podrobnosti. Pokud systém vyhoví, vydá TZÚS certifikát.
až nyní smí betonárny vyrábět a nastává povinnost
z každého určitého množství vyrobeného betonu (nebo i
na vyžádání zákazníka za úplatu) vyrobit zkušební
tělesa a provádět předepsané zkoušky čerstvého i
ztvrdlého betonu. Toto je denní chléb technologa, který
musí reagovat na aktuální vlhkost písku a kameniva, na
venkovní teplotu, provádět zkoušky sednutí betonové
směsi, obsahu vzduchu, nebo na kostkách či trámcích
z betonu nechá udělat zkoušku pevnosti, vodotěsnosti,
mrazuvzdornosti apod.
TZÚS provádí každý rok tzv. dohled nad kvalitou
výroby, kdy betonárna musí prokázat, že průběžně
splňuje všechny požadavky norem i vlastních směrnic.
Přístroj pro měření obsahu vzduchu v betonové směsi
Pokud betonárna musí z nějakého důvodu změnit dodavatele surovin, začíná celý
náročný proces od počátku – vývoj receptur, zkoušení, certifikace… Cena za průkazné zkoušky
jedné základní sady receptur se pohybuje od cca 50 000 Kč. Dalších 100 až 150 tisíc za rok
zeplatí betonárna za pravidelné zkoušky výrobků.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
5
3. Podle čeho vybírat dodavatele betonové směsi?
Ani mnohé stavební firmy neví, jak provést výběrové řízení na dodavatele betonu a
obvykle se zajímají jenom o nejnižší cenu. Jako ve všech ostatních oborech, i tady platí zlaté
Baťovo pravidlo: „Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci!“
Pokud betonárna úzkostlivě dbá na kvalitu svých produktů, musí investovat mnoho peněz
do vývoje, zkoušek receptur a výrobků a do mzdy technologa (viz předchozí kapitoly).
Méně solidního výrobce láká možnost úspory a neprovádí důsledně zkoušení výrobků.
Má pak samozřejmě nižší vstupní náklady, což mu umožní poskytovat také větší slevy. Koupili
byste si levnější auto, kdybyste věděl(a), že výrobce neprovádí nárazové testy, nezkouší
funkčnost bezpečnostních pásů, brzd nebo airbagů?
Takže co mohu jako zákazník dělat pro výběr kvalitního dodavatele betonu?
podívat se, jak vypadá technologie – každý rozezná po návštěvě velínu betonárny, zda
je řízená počítačem, nebo obsluha musí mačkat množství knoflíků a odhadovat navážené
množství cementu na kmitající ručičce zrezivělé mechanické váhy. Podívejte se také, jak
vypadají domíchávače, nakladač apod.
nechat si předložit certifikáty betonárny – musí být platné (datum) a také si můžete
nechat předložit zprávy o ročním dohledu kvality od zkušebního ústavu.
každý si může nechat předložit protokoly o výsledcích zkoušek pevnosti betonu v tlaku,
průsaku u vodotěsných betonů atd.
zajímat se o reference. Bývají uvedené např. na stránkách www.betonserver.cz , na
internetových stránkách betonárny, nebo Vám je sdělí přímo pracovníci betonárny.
Betonárna, která zvládne stavby mostů, různých vodotěsných jímek bioplynových
elektráren, dodává produkty do silnic nebo má za sebou desítky realizací leštěných
průmyslových podlah, skýtá záruku toho, že beton vyrobit umí.
solidní betonárna má k dispozici svého technologa, který provádí dle potřeby zkoušky
betonu na betonárně, nebo i na stavbě. Mnohé betonárny se snaží ušetřit (roční plat
odborníka není malý) a budou Vám tvrdit, že mají někde k dispozici nějakého
vypůjčeného technologa. Takový technolog má pak na starosti sto i víc betonáren a o
jeho pravidelném dohledu si můžete sami udělat obrázek. Zkuste se zeptat, jestli
technolog může zítra ráno navštívit Vaši stavbu!
o mnohém také svědčí zkušenost – kolik let je betonárna na trhu? Jaké je finanční zdraví
firmy? Uveřejňuje v obchodním rejstříku své roční závěrky, nebo se za ně stydí? Jakou
má firma pověst jako zaměstnavatel?
Důležitá rada na konec – z betonárny, která je ochotná vydat beton bez daňového
dokladu a za cenu bez DPH, utíkejte tryskem pryč! Myslíte, že takový „spekulant“ Vám namíchá
do betonu potřebné množství kvalitního cementu, že 1 m3 bude skutečně 1 m3, nebo že
v případě reklamace se dovoláte spravedlnosti, když nemáte dodací listy a fakturu?
kdysi
a
dnes
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
6
4. Jaké jsou základní druhy betonu?
Značení betonu je podrobněji vysvětleno v jiné kapitole. Dle současně platných
betonářských norem se obvykle na betonárnách vyrábí betonové směsi:
1) dle ČSN EN 206-1, která je základní betonářskou normou, se vyrábí betonové směsi, které se
používají pro většinu betonových konstrukcí. Odlišují se podle různých kritérií:
pevnost betonu v tlaku (v MPa) – norma předepisuje řadu s pevností 5 – 7,5 –
10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 37 – 45 MPa. Existují samozřejmě i betony s vyšší
pevností, ale ty jsou určené pro speciální konstrukce. Např. pro základy rodinného
domu je obvykle předepisována pevnostní třída 15 až 20, pro desku pevnosti 20
až 25 a pro strop pak 25 až 37 MPa.
konzistence (zpracovatelnost) Užívají se různé klasifikace – nejběžnější je
klasifikace podle sednutí kužele S1 až S5, kde:
- S1 až S2 = tzv. zavlhlá betonová směs (sednutí kužele čerstvého betonu do 90
mm), kterou lze dopravovat na korbě auta.
- S3 jsou tekutější betony, dopravují se domíchávačem (sednutí 100 až 150 mm)
- S4 jsou pak obvykle určené pro čerpání betonu (sednutí 160 až 210 mm)
maximální frakce kameniva – jde o velikost největších kousků kameniva
v betonu v mm. Naše betonárna umí vyrobit betonové směsi s maximální frakcí
(Dmax) 8 mm (nejjemnější beton), 16 mm (středně zrnitý beton- nejčastěji
používaný) nebo 22 mm (nejhrubší beton). Ceny betonů se velmi mírně liší dle
použité frakce kameniva.
Tzv. drobné těžené
kamenivo (kačírek)
Frakce 4/8 mm
Frakce 8/16 mm
odolnost vůči různým vlivům prostředí – značí se např. XA, XD, XF atd – je
vysvětleno v další z kapitol.
Vzniká tak mnoho možných kombinací, což umožňuje ušít betonovou směs v skutečně
„na míru“.
₪₪₪
K druhé základní skupině produktů betonáren patří podlahové potěry vyráběné podle
ČSN EN 13813. Jde o směsi vody, cementu, popílku, písku (bez kameniva) a přísad. Také tyto
betony se rozdělují do určitých kvalitativních tříd podle pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu
a podle obrusnosti – jsou totiž prvotně určené pro budování podlah a nejčastěji se vyrábí jako
zavlhlé a dopravují na korbě nákladního automobilu. Značí se C (starší označení bylo MC).
Někteří stavitelé používají tyto směsi například pru ukládání obrubníků a podobně. Není
to správné, protože tyto betony nejsou určené pro takové prostředí a nejsou odolné vůči mrazu,
rozmrazovacím solím, nejsou vodotěsné a nejsou proto už vůbec určené do železobetonových
konstrukcí.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
7
5. Jaké další druhy betonu vyrábí (některé) betonárny?
V posledních několika letech se rozšířily tzv. lité podlahové potěry (někde se uvádí
„samonivelační“ – toto není přesné, protože k tomu, aby se dosáhlo rovné nivelety, se jim musí
pomoci lidskou prací, tzv. „rozvlněním“.
Vyrábí se na bázi cementu, nebo na bázi zcela odlišného pojiva – síranu vápenatého,
který je známější pod názvem anhydrit. Směs vyrobenou na betonárně dopravíme na stavbu
domíchávačem a vlastním čerpadlem přečerpáme na místo určení. (Podrobnosti o anhydritových
litých potěrech naleznete v příručce na stránkách www.agropodnik.eu v sekci „stavební výroba“).
₪₪₪
Další produkty se v běžné výstavbě rodinných domů, nebo pro kutění na chalupě či
zahradě nepoužívají. Jde o speciální užití např. v mostním, dopravním nebo vodním stavitelství.
Proto jenom stručně:







popílkocementové suspenze – tekutý produkt na bázi převážně popílku s cementem –
slouží např. k zalévání nepotřebných kanalizací, štol, šachet
prolévané vrstvy ŠCM – jde o určitý druh řídké cementové malty, která se při výstavbě
vozovek „zavibruje“ do hutněného kameniva a vytvoří podkladní vrstvy vozovky.
kamenivo zpevněné cementem KSC – směs cementu, písku a přesně určených frakcí
kameniva. Na stavě se nejčastěji ukládá finišérem do vozovky a dále se hutní válci.
mezerovitý beton .MCB – je směsí hrubého a drobného kameniva s cementem,
s velkým podílem mezer. Užívá se do vozovek či jako výplň konstrukcí tam, kde musí být
splněna určitá pevnost v tlaku a zároveň umožněn průsak vody.
pěnobeton – má velmi malou objemovou hmotnost. Užívá se jako výplňová a zateplovací
vrstva, např. při rekonstrukci starých budov s klenbami, nebo tam, kde není vhodné
použití polystyrenových podkladních vrstev. Obdobou je betonová směs obsahující
polystyren.
drátkobeton, vláknobeton – betonová směs s přidanými ocelovými nebo
polypropylenovými vlákny
samozhutnitelné betony – speciálně navržené směsi, které mají tu vlastnost, že lehce
protečou i hustou armaturou a vyplní i prostorově složité konstrukce. Tato vlastnost je ale
vykoupena vysokou cenou betonu… a mnohé další produkty.
(Některé betonárny mají pro uvedené produkty různé vlastní „značkové“ názvy. )
Speciální receptury máme připravené i pro tzv. „průmyslové podlahy“, které se po
uložení a uhlazení betonu (nebo drátkobetonu) hladí speciálními stroji do vysokého lesku a
tvrdosti povrchu podlahy.
Záběry z ukládání
průmyslových
podlah
Kaufland Domažlice
Zimní stadion
Domažlice
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
8
6. Co znamenají všechny ty složité značky betonu?
1) U běžného konstrukčního betonu předepisuje norma ČSN EN 206-1 složité označení, ve
kterém jsou zakódované vlastnosti betonové směsi. V běžné praxi se předepsané značení, jako
např.
BETON ČSN EN 206-1 C 30/37 – XF2(CZ.F1) – Cl 0,20 – Dmax 22 – S1 – max. průsak
50 mm podle ČSN EN 12390-8
moc nepoužívá a zkracuje se na „nutné“ minimum např.
C 20/25 - X0 - Dmax 22 mm - S3
beton (angl. concrete)
konzistence
maximální frakce kameniva
pevnost betonu v tlaku
(na válcovém / krychleném tělese)
označení stupně vlivu prostředí
Pozn. Podle starší normy by se jednalo o beton B25 Dmax22- S3 
Stupně odolnosti proti vlivům prostředí
XO – beton s výztuží v suchém prostředí, nebo beton s výztuží v bezmrazém pr.
XC – koroze vlivem karbonatace vzdušnou vlhkostí a vlivem ovzduší
XD – koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody
XS - koroze vlivem chloridů z mořské vody
XF- koroze vlivem mrazu a rozmrazování (s rozmrazovacími prostředky i bez)
XA- koroze vlivem chemického prostřed í (nádrže, žumpy, agresivní voda…)
XM- koroze vlivem mechanického působení (obrus – průmyslové podlahy)
XW – vyloučení alkalicko-křemičité reakce – beton pro podzemní komunikace
Za druhem odolnosti vůči vlivům prostředí se ještě uvádí číslice 1 až 3 (někde 4) které
upřesňují míru dané odolnosti – čím větší číslo, tím větší odolnost. Například XC3 je odolnější
vůči vlivům ……. než je XC1.
₪₪₪
2) Podlahové potěry se označují písmene C a číslem vyjadřujícím pevnost betonu v tlaku v MPa.
Nemají tedy označení ve formě zlomku jako konstrukční betony. Například
C 16 je podlahový potěr podle se zaručenou pevností v tlaku 16 MPa.
Norma ČSN EN 13813 předepisuje pro určité pevnostní třídy podlahových potěrů také pevnost
v tlaku za ohybu (F4 až F7) a obrusnost dle Böhma s označením např A22 nebo A 15.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
9
7. Co jsou to ty Vaše „Ekonomické betony“?
V předchozích kapitolách bylo velmi stručně naznačeno, jaké náročné požadavky jsou na
betonové směsi kladené. Aby byly tyto požadavky splněné, je nutné používat velmi kvalitní
suroviny, drahé cementy a přísady. Technologie, která je zvládne namíchat, stojí mnoho milionů
korun. Vývoj, certifikace a zkoušení jsou také finančně náročné. Obložení moderní míchačky stojí
250 tisíc Kč a vydrží 1 až 1,5 roku. To všechno se musí promítnout do ceny betonu.
Všechny náročné požadavky jsou určitě nutné pro to, aby silnice, mosty, průmyslové haly,
bazény, tunely, školy, bytovky apod. byly postavené bezpečně, kvalitně a aby za pár let
nemusely být nákladně opravovány.
Bohužel se v tomto úsilí trochu pozapomnělo na to, že jsou tady i běžní uživatelé,
chalupáři, zahrádkáři a kutilové, kteří mají zlaté české ručičky a umí si spoustu věcí vyrobit či
postavit sami. Velká většina z nich si ale umí spočítat, že míchat si dnes beton sám je
namáhavé, časově náročné, neekonomické a nikdy si doma nenamíchají stejně kvalitní směs,
jako na specializovaném zařízení dobré betonárny.
S tímto vědomím jde „domácí stavitel“ na betonárnu a zde mu jsou nabídnuty velmi
sofistikované, odolné betonové směsi, ovšem také s cenou, která této kvalitě odpovídá. Za těch
několik m3 které požaduje, obvykle množstevní slevu nedostane. Přitom však kupuje sice kvalitní
produkt, ale platí za vlastnosti, které vlastně nepotřebuje!
Pokud potřebujete:
udělat základy nebo betonovou desku pro garáž, rodinný dům, pergolu, nebo třeba kozí
chlívek a na vašem pozemku není agresivní spodní voda,
zabetonovat sloupky plotu, obrubníky, podlahu dílny a víte, že na tento beton se nikdy
nedostane rozmrazovací sůl,
vyplnit „bedňáky“ při stavbě opěrné zdi na zahradě atd atd…,
pak nemusíte zároveň platit za odolnost betonu vůči chloridům, síranové agresivitě, vůči obrusu,
nebo za vodotěsnost.

Je to stejné, jako když potřebujete vozit dvě osoby do práce, nemusíte si kupovat velký
„kombík“. Když potřebujete jezdit 130 km/hod na dálnici, nemusíte si kupovat auto, které má
„maximálku“ 250 km/hod. Když potřebujete sekat 10 m 2 trávníku, nemusíte si kupovat traktor…
Pro výše uvedené užití jsme se snažili připravit betonové směsi, které by splňovaly
požadavky na pevnost, na obsah cementu, na objemovou hmotnost, na zpracovatelnost,
vodní součinitel, obsah chloridů, radioaktivitu a rychlost tuhnutí. Tyto receptury plně
odpovídají požadavkům dříve platné betonářské normy ČSN 73 240 a podle této normy je i
značíme: B 10 až B 25. (Z betonů podle této normy je postavena většina dnes existujících
budov).
I když to naše konkurence bude s největší pravděpodobností tvrdit, nižší ceny není
dosaženo použitím menšího množství cementu nebo nekvalitních surovin. Jsou vyrobené ze
stejných certifikovaných surovin, jako ostatní druhy (nemáme k dispozici na betonárnách tolik
zásobníků a skládek, abychom mohli skladovat a používat jiné suroviny pro ekonomické betony).
Na požádání vám předložíme řádně provedené průkazné zkoušky ověřené Technickým a
zkušebním ústavem stavebním. Nižší ceny je dosaženo použitím zdravého rozumu.
Samozřejmě, pokud chcete betonovat strop, bazén, nosné sloupy či žumpu, je
nutné použít betony dle ČSN EN 206-1 ( např. C 25/30 XC1).
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
10
8. Jaký beton si mám vlastně objednat?
Dejme tomu, že jste si podle informací uvedených v kapitole č.3 této příručky vybrali
dodavatele betonu. Prostudovali jste jeho ceník a dodací podmínky, spočítali co nejpřesněji
potřebné množství betonu v m3 (V = a x b x c). Nyní stojíte před otázkou: „Jaký beton mám
objednat?“
Denně volají zákazníci na betonárnu a ptají se:“Kolik stojí beton?“ Nezlobíme se proto na
ně, ale je to stejné, jako kdyby zavolali do prodejny automobilů a zeptali se:“Kolik stojí auto?“.
Odpovědí prodejce bude samozřejmě:“ Jaké auto máte na mysli? Máme mnoho druhů aut a stojí
od 150 tisíc do milionu Kč“
Pokud chcete koupit správný produkt a za co nejvýhodnější poměr kvality a ceny, je
dobré být „informovaným zákazníkem“. V dnešní době internetu je to mnohem snazší a k tomuto
účelu byla připravena i tato pomůcka.
Jak se rozhodnout pro konkrétní druh betonu?
1) jsou stavby, které vyžadují stavební povolení nebo alespoň projekt, nebo statický
výpočet. V tom případě je v projektu tzv.:“Technická zpráva“, ve které je přesně uvedeno, jaký
beton do které části stavby má být použit. Tento údaj bývá také ve výkresu příčného řezu
konstrukcí. (Pokud máte starší projekt, nebo pokud – bohužel – máte projekt od projektanta,
který ještě nezaznamenal vývoj a 30 let píše stejné značky betonů, pomůže vám s převodem do
nového značení technolog betonárny).
2) pokud chcete např. stavět zahradní stavbu (krb, pergolu, jezírko…) často bývá uveden
potřebný druh betonu u komponentů, které kupujete např. ve stavebninách nebo v hobby
obchodech (různé montované krby, stavebnice pergol, bednící prvky mají „technické listy“, ve
kterých bývá v návodu stavby uvedený druh betonu).
3) u drobnějších staveb bez stavebního povelení, projektu nebo návodu ke stavbě se
můžete zeptat zkušeného stavaře, zedníka nebo projektanta ve svém okolí. Pokud nikoho
takového neznáte, tak pro stavby, které nemusí odolávat žádným náročným vlivům prostředí,
nemají nosnou funkci a víte, že nemusí mít odolnost 100 let, platí zhruba:
plotové sloupky – pevnostní třída 10 (např. B 10 nebo C 8/10)
obrubníky, nájezdy pro osobní vozidla – pevnostní třída 10 až 15
základy v nezámrzné hloubce – pevnostní třída 15 až 20 (B20 nebo C 16/20)
desky dílen nebo garáží, věnce – pevnostní třída 20 až 25
železobetonové stropy – pevnostní třída 25 až 30
Je lepší si něco málo připlatit za vyšší pevnostní třídu pro zvýšení jistoty, že i když
uděláte při betonáži nějaké chyby, bude konstrukce dostatečně bezpečná a odolná.
Objednáním správného betonu to nekončí – záleží také, jak máte připravené podloží
nebo bednění, jak rychle je beton zpracován po dodání, jak je uložen a jak je ošetřován
v závislosti na počasí. Špatným uložením a ošetřováním betonu lze snadno snížit kvalitu
betonu (pevnost, odolnost, vodotěsnost) – některé základní zásady jsou uvedeny dále
v textu.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
11
9. Jaké jsou objednací a dodací lhůty?
Výkon průmyslových betonáren je limitovaný velikostí míchačky (nejčastěji 1 m3) a
množstvím betonu, které je betonárna schopna vyrobit za hodinu (naše betonárny 40 až 50
m3/hod). V běžné stavební sezoně musí betonárna zásobit za den i 10 staveb a někdy jde o
stavbu, která vyčerpá celou výrobní kapacitu betonárny (haly, mosty, velké jímky pro reaktory
bioplynových elektráren potřebují za den i 400 až 500 m 3 betonu).
Vážíme si samozřejmě každého zákazníka – i když přijede s přívěsem za autem a
potřebuje ¼ m3 betonu. Pokud je to váš případ, můžete s kárkou přijet kdykoliv v pracovní době
betonárny. Může se však stát, že budete muset chvíli počkat, až se naplní domíchávače, které
přijely před vámi.
Pokud objednáváte beton i s dopravou (ať už Avií nebo velkým domíchávačem), musíme
váš požadavek zařadit k dalším, které jsou již objednány. Dispečer betonárny musí naplánovat
na každý den postup výroby, dopravní prostředky a musí při tom zohledňovat různé požadavky
staveb – např. kolik chtějí dovézt betonu najednou, kolik za hodinu, v kolik hodin chtějí začít, zda
se bude beton čerpat nebo vykládat jeřábem s bádií a podobně. Často k tomu nepostačují naše
vlastní dopravní prostředky a musí sehnat další dopravce s volnou kapacitou. Přitom neustále
dochází ke změnám kvůli počasí, kvůli nějakému problému na stavbě, nebo třeba kvůli nehodě
na silnici. Tento proces je velmi složitý a čím je betonárna kvalitnější, tím má víc zákazníků a tím
víc požadavků je nutné sladit. Bohužel v tomto nám žádný počítač nepomůže.
Z uvedeného důvodu platí zásada – když chcete objednat beton v množství do 20 m3,
stačí obvykle zavolat den předem (pokud možno do 12:00 hod). Někdy se může stát, že je již
kapacita na následující den vyčerpána. Proto je lepší volat dva dny předem. (Otevírací doba
našich betonáren je zveřejněna na našich webových stránkách www.agropodnik.eu v sekci
„stavební výroba“). Po vaší dohodě s dispečerem betonárny se pak snažíme dodat beton přesně
v dohodnutou dobu. Buďte proto na stavbě připraveni - zbytečné prostoje dopravních prostředků
stojí peníze.
Jak je to s dodávkami betonu o víkendu nebo ve státní svátek? V sezoně (březen až
listopad) má naše betonárna v Domažlicích otevřeno každou sobotu od 7 do 12 hod. Betonárna
v Horšovském Týně vám namíchá v sobotu beton na základě domluvy.
Po pracovní době, v neděli nebo ve státní svátek je možné dodat beton za příplatek (viz
ceník), v odůvodněných případech a s určitým minimálním množstvím betonu. Není těžké
pochopit, že pokud zákazník bude chtít v neděli namíchat 1/2 m3 betonu, tak kvůli tomu bude
muset přijet do práce míchač a řidič (s příplatkem za přesčas v neděli) a po několikaminutovém
míchání budou muset půl hodiny mýt míchačku. Za optání však nic nedáte a občas se stane, že
velká stavba musí dostávat beton kontinuálně a bez ohledu na neděle či svátky, nebo i večer po
pracovní době. V tom případě můžete využít přítomnosti obsluh a můžeme vám namíchat beton
také v tuto mimopracovní dobu.
Betonáž jímek bioplynové stanice
Starý Klíčov (ZOD Mrákov)
prováděná firmou Wolf-systém s.r.o.
a betonárnou AGROPODNIKU
DOMAŽLICE a.s.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
12
10. Jak se beton dopravuje na stavbu?
U směsí s konzistencí S1 a S2 (tzv. zavadlé) je to jednoduché. Dopravují se na korbě
vozidla. Můžete využít svůj vlastní přívěs za auto pro menší množství, nebo jakýkoliv sklápěč.
Počítejte s hmotností cca 2,3 tuny na 1 m3 betonu. Tzn., i když máte velký přívěs co do objemu,
musíte respektovat, jakou hmotnost smíte za autem tahat.
Naše betonárny disponují sklápěči Avia, které odvezou max 1,5 až 2 m 3 směsi najednou.
Vzhledem k tomu, že není jednoduché takové množství zpracovat, není vhodné objednat dovoz
většího množství najednou např. Tatrou. V teplém a větrném počasí beton rychle tuhne! Stalo se
již mnoho krát, že ve snaze ušetřit, objednal stavitel dovoz betonu najednou. Vysypal jej na
velkou hromadu a než byl schopen zpracovat polovinu, zbytek na hromadě ztvrdnul a přišla ke
slovu sbíječka .
Betony s konzistencí S3 a S4 (tekuté, případně čerpatelné směsi) se dopravují na stavbu
domíchávači. Máme k dispozici terénní vozidla Tatra s objemem bubnu 4,5 m3 a velké silniční
domíchávače (DAF, IVECO…) s objemem 8 až 9 m3. O použití rozhoduje objednané množství,
aktuální dostupnost domíchávače a terén, ve kterém se stavba nachází. Velký domíchávač se
nedostane všude, s ohledem na prostor, nebo na neúnosný terén. Někdy jsou podmínky na
stavbě takové, že se k ní nedostane ani terénní a menší Tatra 815. V tom případě musí přijít jiné
řešení – viz následující kapitola.
Objednatel musí myslet ještě na další některé záležitosti. Pokud se ze stavby „vytahá“ na
silnici bláto, musí se o její vyčištění postarat stavitel. Není v časových možnostech řidiče, čistit
hodinu komunikaci. Další starostí stavitele je postarat se o vyznačení překážky na silnici, pokud
domíchávač vykládá beton a zasahuje přitom do vozovky. Pokud se jedná o frekventovanou
silnici, je nutné zabezpečit „regulovčíky“. Pokud se jedná o silnici I. třídy, musí být pro toto
omezení povolení příslušného úřadu. Obdobně se někdy zapomíná na to, že je vozovka
jednosměrná, nebo že je v ulici zákaz vjezdu nákladních vozidel. Naši řidiči nemohou riskovat
pokutu, nebo udělení trestních bodů. Povolení takového porušení pravidel a jeho podmínky musí
vyjednat stavitel s úřady dříve, než stojí u zákazu vjezdu domíchávač plný betonu! Pozor rovněž
na únosnost mostů, výšku nadjezdů, elektrické vedení (při použití čerpadla nebo jeřábu) apod.
Při jízdě osobním automobilem si obvykle takových omezení vůbec nevšímáme!
Pozn. Řidiči domíchávačů se vás budou na stavbě ptát, zda si mohou opláchnout
vykládací skluzy a zadní část bubnu. Snaží se tím zabránit ztvrdnutí zbytků betonu na vozidle.
Pokud to situace na místě umožňuje (výkopy, hromada sutě…) povolte jim to – jde jenom o
hodně naředěný beton. Pokud není ale kde, neobávejte se odmítnout jejich požadavek.
Rozhodně nesmí znečistit sousední pozemek, vodoteč, louku, silnici apod. Pokud byste takové
jednání pozorovali, zavolejte nám prosím, aby mohla být sjednána náprava.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
13
11. Jak dopravovat beton na stavbě?
V předchozí kapitole jsme dopravili beton z betonárny na místo stavby. Nyní ještě
musíme dostat beton přímo do výkopu nebo do bednění.
Zavlhlé betony (konzistence S1 a S2) se sklopí na stavbě na hromadu a z ní se obvykle
kolečkem vozí na potřebné místo. U většího množství lze využít nějaký pásový dopravník,
případně malý nakladač.
Složitější je situace při použití tekutých (S3), případně čerpatelných betonů (S4). Zde je
dobré se zamyslet a kalkulovat! Jaké jsou varianty?
sehnat partu pomocníků s kolečky (placenou či dobrovolníků) a nechat je zdlouhavě
„kmitat“ od vozidla k místu určení
někdy postačí půjčit si na naší betonárně bezplatně 6 m skluz (rozpůlené plastové
potrubí), nebo vyrobit nějaký vlastní skluz (pozor, nehoblované prkna nestačí!)
půjčit si za 100 Kč u nás na betonárně badii na beton a objednat jeřáb. Tato metoda se
používá obvykle u stropů, věnců apod. Je nutné počítat s tím, že je to metoda zdlouhavá
a zjistit si, kolik bude stát práce jeřábu. Při této metodě s velkou pravděpodobností
nebude postačovat bezplatná doba na vykládku domíchávače a musíte počítat
s placením prostojů.
využít nějakého malého prostředku na dopravu některých stavebních firem – tzv.
mixokrety. Zjistěte si předem kolik si účtují a počítejte, že výkon není moc velký.
objednat si u nás na betonárně tzv.“pumpomix“. Jde o speciální domíchávač, který mimo
to, že přiveze první dávku betonu (cca 5 m 3), má na sobě čerpadlo a výložník s dosahem
cca 20 m. Jedná se o nejlevnější čerpací metodu.
pokud vám cca 20t-ti metrový dosah pumpomixu nestačí, zabezpečíme čerpadlo s větším
dosahem (32 až 54 m). Výkon těchto čerpadel je tak vysoký, že obvykle neplatíte už pak
za prostoje domíchávačů a pokud jsou na stavbě šikovní zedníci, je za 1 až 2 hodiny
strop rodinného domku hotový.
Spočítejte si kolik byste dali pomocníkům s kolečky , kolik za autojeřáb a kolik za čerpadlo
(kalkulaci za použití čerpadla vám na požádání připravíme). Počítejte také s prostoji
domíchávačů na stavbě – čím pomalejší metody vykládky, tím víc prostojů.
V ceně dopravy je vykládka betonu v délce 5 minut na každý dovezený m3. (Např.
domíchávač s 8 m3 můžete bez dalších příplatků zdržet na stavbě 8 x 5 = 40 min). Prostoje nad
tuto dobu jsou zpoplatněny 200,- Kč (bez DPH) za každou započatou ¼ hodinu (za automobil).
Někdy se na první pohled drahé čerpadlo betonu v konečném důsledku ukáže jako
nejlevnější varianta. Je bezkonkurenčně nejrychlejší metodou dopravy betonu dál, než 6 m od
domíchávače. Pozor ale na jeho rozměry a na to, že na místě stavby potřebuje dostatečný
prostor pro vysunutí hydraulických podpěr.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
14
12. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv jeho ředění?
Do dnešní doby vyspělých a vědecky navržených betonových směs, ve kterých se běžně
používají materiály z oblasti nanotechnologií, se vlivem pohodlnosti a neznalosti vloudily některé
zlozvyky z dob dřívějších. Nejrozšířenějším „stavřaským“ zlozvykem je ředění betonu na stavbě
vodou.
„Proč není jedno, kolik do betonu přidáme vody? Vždyť se přece přebytečná voda vypaří
a my se na stavbě tolik nenadřeme, když chceme, aby beton zatekl tam, kam potřebujeme“. Toto
je bohužel značně rozšířený mylný názor.
Jednou ze sledovaných veličin v betonu je vodní součinitel. Zjednodušeně se jedná o
poměr vody k cementu v betonové směsi (w=voda/cement). Jde o číslo menší než 1, protože
v betonu je víc cementu než vody. Velikost vodního součinitele je předepsána normami (w max)
pro různé druhy betonu. Například pro:
železobeton je wmax = 0,45 až 0,65
předpjatý beton je wmax = méně než 0,60
silniční beton je wmax = 0,45 až 0,50 atd.
Betonářská norma pak předepisuje pro různé druhy vlivu prostředí největší možný vodní
součinitel. Zároveň předepisuje minimální obsah cementu v dané receptuře. Tudíž je předepsán i
maximální možný obsah vody. Při návrhu receptury betonu je vodní součinitel jednou z mnoha
veličin, kterou je nutné správně navrhnout a zakomponovat do receptury.
Nabízí se námitka:“ Dobře, tak nedodržím předpis nějaké normy a dám tam víc vody. A
co?“ Jde o chemii a fyziku (a o vaše peníze!). Určité množství cementu potřebuje pro chemickou
reakci, při které z něj a vody vzniká opět „kámen“, určité množství vody. Pokud je v betonu vody
málo, nemůže hydratovat veškerý cement ve směsi. Pokud je vody víc, nastávají také problémy.
Problematika obsahu vody v betonu je mnohem složitější a je mimo rozsah této příručky. Stručně
lze shrnout, že ředěním betonu se:
snižuje pevnost betonu
prodlužuje doba tuhnutí
zmenšuje vodotěsnost betonu
snižuje odolnost betonu vůči vlivům prostředí
zhoršují reologické vlastnosti (kamenivo klesne dolů)
Aby se s betonovou směsí lépe pracovalo, přidává se do ní plastifikační přísada. Tato na
určitou dobu (1 až 2 hodiny) způsobí ztekucení betonu bez toho, aby se snížila jeho kvalita.
Nemůže se však z betonu vytvořit úplná „břečka“. Zedníci se na stavbách musí smířit s tím, že
kvalitní beton má určitou hustotu a čím je kvalitnější, tím hůř se s ním pracuje a tím větší sílu je
nutné pro jeho rozhrnutí vynaložit. My můžeme navrhnout a vyrobit kvalitní a odolný beton, vy ho
můžete neúměrným naředěním „zabít“. Zaplatíte za beton C 25/30 a naředěním z něj můžete
udělat beton C 8/10!
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
15
13. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv počasí?
Beton je skoro jako živá hmota a je nutné o něj pečovat v celém procesu: návrh – výroba
– doprava – ukládání – ošetřování. Beton pracuje více než jeden rok, než v něm proběhnou
všechny chemické a fyzikální procesy. Nejdůležitější jsou však první 4 týdny. Pevnost betonu
v tlaku se také udává při jeho stáří 28 dnů.
Návrh, výroba a doprava je naše starost. Ukládání a ošetřování je starostí stavitele. Musí
se při tom přizpůsobovat povětrnostním podmínkám. Málokdy nastanou úplně ideální podmínky
a téměř vždy je nutné beton nějakým způsobem „hýčkat“. Jako malé dítě, než dosáhne
dospělosti – v tomto případě oněch 28 dnů.
Aby byla dosažena požadovaná kvalita, potřebuje beton určitou teplotu a určitou
minimální vlhkost. Normové podmínky tvrdnutí betonu jsou 20±2°C a relativní vlhkost 90%. Při
teplotě pod 15°C se tvrdnutí betonu zpomaluje, při 0°C se téměř zastavuje. V žádném případě
však beton nesmí zmrznout. Urychlení tvrdnutí betonu za nižších teplot lze dosáhnout:
zvýšením teploty betonu (provádíme při výrobě automaticky ohřevem vody)
chemickými přísadami – urychlovači – provádíme za úplatu
použitím cementu typu R – provádíme automaticky nebo po domluvě
tepelnou izolací bednění, zakrýváním (polystyren a pod), případně ohřevem konstrukce
(zakrytím oken a topením pod betonovaným stropem a jeho zakrytím shora a pod).
odstraněním sněhu a ledu z bednění a z výztuže a její ohřev
Za horkého počasí (nad 25 °C) nastává opačný problém. Beton tuhne příliš rychle a
vlivem rychlého odpařování vody z jeho povrchu vznikají v betonu trhlinky. Chemicky se dá
tuhnutí zpomalit, případně lze použít cementy s nižším hydratačním teplem. Na stavbě je nutné
beton rychle zpracovat a zastínit, aby na něj nesvítilo slunce a kropit vodou, aby rychle
nevysychal (nejlepší je zakrytí savou látkou – např. jutou, geotextilií – a tuto zvlhčovat pomalu
tekoucí vodou z hadice).
Velmi často podceňovaným problémem je větrné počasí. Vítr velmi rychle odpaří vodu
z povrchu betonu a to nejenom za letního počasí. Tuto vodu musíme vrátit zpět kropením, jinak
vzniknou na povrchu trhlinky. Povrch betonu musí zůstat několik dnů vlhký, nebo musíme
zabránit odpařování vody z povrchu.
Dalším nepříjemným problémem při betonáži je hustý déšť. Pokud necháme na čerstvý
beton dopadat hustý déšť, tento vymyje cement z povrchu betonu. Povrchová vrstva pak bude
rozplavená, nesoudržná a z betonu bude „koukat“ kamenivo.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
16
14. Jaký má na výslednou kvalitu vliv uložení betonu?
Je rozdíl, zda beton ukládáme do základů, do stropní konstrukce, nebo někam, kde
chceme, aby zůstal jeho povrch viditelný a tzv. pohledový (tudíž i hladký, bez vzduchových
bublin, viditelných vrstev kameniva, stejnobarevný).
Do výkopů ukládejte beton tak, aby nevznikaly zbytečné pracovní spáry mezi již
hydratovaným a čerstvým betonem. Pokud jde o základy domu, neházejte do betonu různé velké
kameny a staré kusy betonu s cílem ušetřit. V těchto místech obvykle zůstane konstrukce
oslabena a časem praskne.
Při lití betonu na desku, na vrstvu zhutněného štěrku položte na štěrk nepropustnou folii.
Jinak uteče do štěrku voda a v betonu vzniknou prohlubně a nerovnosti.
Při nastavování původní betonové konstrukce další vrstvou betonu, vyčistěte původní
vrstvu a zvlhčete ji vodou. Když mají být obě vrstvy vzájemně staticky propojené, je nutné navrtat
a vlepit kotvy do původní vrstvy a napojit je na výztuž nové konstrukce.
Pokud ukládáte beton do bednění (tzv.“šalung“), musí být toto čisté. Pokud je ze savého
materiálu – suché dřevo – zvlhčíme povrch vodou. Pokud to neuděláte, „vytáhne“ bednění vodu
z betonu. Když si chcete ulehčit odbedňování, můžete povrch bednění nastříkat odbedňovacím
olejem.
V zimním období nesmí zůstat v bednění sníh a led. Vlivem hydratačního tepla obvykle
roztaje, ale až poté, co beton začal tuhnout a v konstrukci zůstane „otisk“ sněhu a ledu v podobě
děr a prohlubní. Ocelová výztuž musí být čistá (mírná koroze nevadí), bez nánosů prachu, bláta,
oleje apod. Jinak se s ní beton nemůže důkladně spojit.
Dnes se stále častěji urychluje stavba použitím tzv. ztraceného bednění (bednící
betonové dílce, které se vyplní betonem). Doporučujeme důkladně prostudovat technický list
výrobce – měl by být k dispozici ve stavebninách nebo na internetových stránkách výrobce. Tyto
„bedňáky“ se musí před naplněním betonem zvlhčit vodou. Pokud plníte najednou více než 3
řady („šichty“), může dojít tlakem betonu k jejich prasknutí! Důležité je rovněž provést vyztužení
konstrukce betonářskou ocelí dle pokynů výrobce dílců, nebo projektanta. Při plnění betonem
musí být směs pěchována „propichováním“ tyčí, aby beton vyplnil do všechny kouty. Nikdy však
nepoužívejte ponorný vibrátor – dílce mohou prasknout.
Pohled na výsledek betonáže, kdy byl
beton ukládán do bednění na sníh a led.
Vlivem hydratačního tepla sníh roztál,
zůstal však „otištěný“ do konstrukce.
(Pohled zdola na strop).
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
17
15. Jaký má na výslednou kvalitu vliv ošetřování betonu?
Jak již bylo uvedeno výše, výrobou a uložením betonu vše nekončí. Musíme o něj
pečovat dál. Nastává další důležitá fáze, která má vliv na výslednou kvalitu – ošetřování betonu.
Cílem ošetřování je dosažení co nejvyšší pevnosti betonu. Její minimální pevnost je daná
zakoupeným druhem betonu. Pokud jej správně uložíte a ošetříte, dosáhne nakonec pevnosti
vyšší. Proč kupovat kvalitní beton určité pevnostní třídy a pak špatným uložením a žádným
ošetřením dosáhnout pevnosti o třídu nižší? I v případě, že se o záležitosti uložení a ošetřování
nestaráte sám (sama), dohlédněte na pracovníky na stavbě. Nevěřte řečem typu:“ Pane
(paninko), dělám to takhle 30 let a vždy ten beton nějak ztvrdnul.“ Jde o vaše peníze, a pokud
vám za několik let praskne věnec a následně roh rodinného domu, onoho „pana zkušeného“ již
nedoženete. Pokud máte na stavbě najmutý stavební dozor, tento by měl být přítomen při celé
betonáži a dohlédnout i na ošetřování betonu!
Na ošetřování betonu není nic závratně složitého: musíte vytvořit takové podmínky, aby
mohla proběhnout hydratace veškerého cementu a aby se vytvořila (pokud možno nerušeně)
mezi kamenivem pevná struktura cementového kamene. K tomu beton potřebuje teplotu (nejlépe
v rozmezí 10 až 25 °C) a dostatek povrchové vlhkosti.
Doporučujeme tzv. vlhké ošetřování, které zabezpečí hydrataci i na povrchu betonu.
Přílišné vysušení povrchu má za následek vznik smršťovacích trhlinek. Mohou vzniknout
dokonce deformace, které snižují trvanlivost betonu. Jak na to?
udržujte povrch betonu vlhký jemným mlžením, ne však proudem vody, aby nedošlo
k vymytí povrchové vrstvy. Čím tepleji a větrno je, tím musí být vlhčení intenzivnější, aby
povrch nevysychal.
zakryjte povrch betonu folií nebo vlhkou látkou, kterou dále vlhčete vodou
ponechte beton v bednění co nejdéle, obzvláště v horkém nebo mrazivém počasí
při poklesu teplot zabraňte co nejdéle působení mrazu na beton.
Doba ošetřování záleží na počasí. Nepřestávejte, dokud povrchová vrstva betonu
nedosáhne 50 % požadované pevnosti (do povrchu se již nedá udělat vryp nebo důlek). To může
trvat 1 den, ale i 3 dny za nižších teplot. Betony vyšší pevnostní třídy tvrdnou rychleji, než betony
nižší třídy.
Sila na cement – betonárna v AGP Domažlicích
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
18
16. Z čeho se skládá cena betonu?
Každý by samozřejmě uvítal, kdyby m3 běžného betonu stál 500,- Kč. Bohužel to není
možné. Není to však hamižností výrobců betonu. Zisky betonáren se pohybují v řádech několika
málo procent. Kvalitní beton nelze vyrobit levněji. Co všechno se nutně promítá do ceny betonu?
suroviny (musí být kvalitní a certifikované) tvoří největší část ceny betonu. Největší podíl
na ceně má samozřejmě cement, který dává betonu pevnost. Pak je potřeba nakoupit a
skladovat popílek, písek, 2 až 3 druhy kameniva a chemické přísady.
doprava surovin na betonárnu. Málokterá betonárna má to „štěstí“, že se nachází blízko
dodavatele. Není to ani možné, protože cementárna se nachází jinde než pískovna,
kamenolom, nebo chemička na výrobu přísad. Suroviny se obvykle dopravují desítky a
stovky kilometrů (cement). Do ceny dopravy musí dopravce písku nebo cementu zahrnout
nejenom mzdy řidičů, cenu auta, nafty, ale i mýtné na dálnicích. Například z ceny písku
tvoří doprava 70 %.
mzdy zaměstnanců betonárny
odpisy technologie a náklady na její údržbu
elektrická energie, plyn na ohřev vody, záměsová voda
nafta a náklady na provoz nakladače pro dopravu kameniva do násypek
spotřební materiál (obložení míchačky, dopravníků)
náklady na vývoj, zkoušky a certifikaci
zisk betonárny
DPH
Dalším nutným nákladem odběratele betonu je jeho doprava na stavbu. Cena musí
obsahovat mzdy řidičů, náklady na údržbu vozidel, pojištění, pohonné hmoty. O zisku se u
dopravy vlivem drahé nafty nedá mluvit, v podstatě cena pouze pokrývá náklady.
Dopravní vzdálenosti jsou rozdělené na pásma dle vzdálenosti stavby od betonárny. Na
tuto vzdálenost jsou spočtené náklady. V nich je zahrnutá vykládka v délce 5 minut na každý
dovezený m3 betonu. Pokud domíchávač přiveze 6 m3, je v ceně dopravy vykládka v trvání 6 x 5
= 30 minut. Pokud se domíchávač na stavbě zdrží delší dobu, musí zákazník tyto „vícenáklady“
uhradit. Taxa je 200- Kč za započatou ¼ hodinu (+ DPH). Cena dopravy domíchávačem byla
počítána na minimální výtěžnost domíchávače (4 m 3). Z toho vyplývá, že i když poveze
domíchávač menší množství, musí být cena uvažována pro vytížené vozidlo a fakturována na
minimálně 4 m3. U Avie je princip obdobný, ale zde je minimální vytížení 1,5 m 3.
Příklad, jak pracovat s ceníkem dopravy:
1) Pokud je vzdálenost stavby od betonárny 5 km, musíme uvažovat jízdu auta tam i zpět =
10 km.
2) Najdete si pásmo, které obsahuje v sobě vzdálenost 10 km (tj. pásmo nad 9 km do 12
km) a v tabulce získáte cenu dopravy za 1 m3 betonu (např. 169,20 Kč s DPH)
3) Vynásobíte cenu počtem dopravovaných m3 betonu (musíte zohlednit minimální vytížení
vozidla = 4m3) a připočtete případné prostoje na stavbě. Pokud k vám domíchávač
poveze 5 m3, bude cena dopravy v uvedeném příkladu 5 * 169,20 = 846,- Kč V ceně
dopravy je vykládka 5 x 5 min = 25 minut. Pokud se povezou 3 m 3 , bude cena dopravy
pro uvedené pásmo ne 3, ale 4 * 169,20 = 676,80 Kč (minimální vytížení pro kalkulaci
ceny dopravy vozidla = 4 m3).
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
19
17. Co musí obsahovat dodací list betonové směsi?
Na každou dodávku betonové směsi (jedna dodávka = jedno vozidlo) automaticky
vygeneruje řídící systém betonárny dodací list (samopropisovací se 2 kopiemi).
Dodací list je důležitým dokladem a jeho obsah je přesně definovaný v ČSN EN 206-1.
Z toho také plyne, že pokud je betonárna řádně podle této normy certifikována, nemůže vám
vystavovat dodací listy na bločku zakoupeném v papírnictví, na který napíše:“ Beton 4 m3“.
Dodací list obsahuje tyto údaje (pro betony vyrobené dle ČSN EN 206-1)
název betonárny
pořadové číslo dodacího listu
datum a čas naplnění míchačky – čas prvního styku cementu s vodou
číslo nebo identifikace dopravního prostředku
jméno odběratele
podrobnosti nebo odkazy na specifikace, místo stavby apod.
množství betonu v krychlových metrech
prohlášení shody s odkazem na EN
jméno nebo označení certifikačního orgánu (pokud je zúčastněn)
čas dodání betonu na stavbu
čas vyložení betonu
pevnostní třída betonu v tlaku
stupně vlivu prostředí
kategorie obsahu chloridů
stupeň konzistence
druh a třída cementu (pokud jsou specifikovány)
druh přísady a příměsí (pokud jsou specifikovány)
maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
třída objemové hmotnosti (u lehkého nebo těžkého betonu)
Pro betony vyrobené dle jiných norem musí být dodací list v souladu s požadavky těchto
norem.
Naše betonárny tisknou dodací listy na propisovacím papíru – jeden výtisk zůstává
staviteli pro kontrolu, jeden dostanete s fakturou a jeden výtisk zůstává v archivu firmy.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
20
Příklad dodacího listu betonové směsi:
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
21
18. Jaké jsou podklady pro fakturaci a co najdu na faktuře?
Jsou firmy, které prodávají beton bez dokladu a bez DPH. A jsou zákazníci, kteří na tuto
krátkozrakou taktiku přistoupí. Ale jenom do té doby, než zjistí, že ona „superlevná firma“ je
podvedla, dodala jim nekvalitní „šunt“ a to ještě v menším než deklarovaném množství.
V podstatě sepak nemohou dovolat nápravy, protože nemají důkaz o tom, že od dané firmy (ta
se k nim již nehlásí) něco někdy koupili.
U nás podobné jednání neočekávejte. Aby bylo možné vystavit fakturu (nebo platební
doklad za platbu v hotovosti) a transakci zaúčtovat, je nutné vyhotovit určité podklady:
1) Na betonárnách AGP obdržíte na každou dodávku dodací list. Lhostejno, zda se jedná o 0,25
m3 betonu na kárku, nebo o 9 m3 v domíchávači. Obsah dodacího listu je v betonářské normě
přesně definován a byl popsán v předchozí kapitole. Tzn. – jedno vozidlo = jeden dodací list.
Dodací list musí být podepsaný míchačem, řidičem a zástupcem odběratele (mistr,
stavbyvedoucí, stavební dozor nebo přímo investor).
2) Pokud využíváte naše dopravní prostředky (firemní, nebo našich smluvních dopravců),
vyplňuje řidič po celý den výkaz o jízdě (stasku). Na každé stavbu, kterou daný den obsluhoval,
si ji nechá potvrdit. Tato poté slouží jako podklad pro výpočet ceny dopravy (vzdálenost v km,
počet jízd a prostoje na stavbě). Naše vlastní vozidla jsou vybavené GPS sledováním polohy,
který lze zpětně v případě nejasností využít.
3) Pokud bylo na stavbě použité mobilní čerpadlo betonu, vystaví řidič výkaz o čerpání. Než jej
podepíšete, zkontrolujte vyplněné údaje. Na pozdější reklamace např. doby čerpání nelze brát
zřetel.
U obou dokladů je nutné, aby byla na stavbě určena odpovědná osoba, která zkontroluje
obsah dodacího listu a výkazu o jízdě a potvrdila podpisem převzetí betonu a správnost údajů ve
výkazu jízd.
V případě, že na stavbu jelo více než jedno vozidlo, vygeneruje řídící systém betonárny
souhrnný doklad, ve kterém je uvedeno které vozidlo, kolik betonu a na jakou stavbu vezlo.
Tento doklad je náš interní a slouží k tomu, aby se mohly zkontrolovat dodací listy a výkazy jízd a
aby nedošlo k nějaké chybě při fakturaci.
Faktura mimo zákonem předepsaných údajů obsahuje specifikaci dodávky:



každý druh betonové směsi dodaný na stavbu, jeho množství, cena a případně sleva.
specifikace dopravy za každé vozidlo
čerpání betonu.
Cenu za dopravu a za čerpání musíme uvádět samostatně a nelze ji jednoduše přičíst
k ceně betonu. Účetně je výroba betonu, jeho doprava a čerpání oddělena, aby bylo možné
sledovat náklady a výkon jednotlivých vozidel.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
22
19. Proč jsou rozdíly v ceně různých druhů betonových směsí?
Na každý z mnoha desítek druhů betonových směsí má solidní betonárna samostatnou
recepturu. V žádném případě se u kvalitních betonáren nemůžete setkat s tím, že rozdíly
v konzistenci betonu se řeší jenom různým obsahem vody. Toto řešení je naprosto amatérské a
v podstatě jde o podvádění zákazníka. Jak již bylo řečeno výše, tvorba této „kuchařky“ = souboru
receptur je složitý a finančně nákladný proces.
Po návrhu receptur, jejich vyzkoušení v laboratoři a ve zkušebním ústavu se provedou
kalkulace nákladů.
Některé náklady jsou fixní – jednoduše na každý vyrobený kubík betonu připadá
průměrně nějaká mzda obsluh, nějaká spotřeba el. proudu, odpisy technologie, pojištění, výrobní
režie. ..Tyto náklady tvoří poměrně malou část ceny betonové směsi.
Největší část ceny betonu tvoří náklady na suroviny, ze kterých se skládá. Vzhledem
k tomu, že na každou recepturu jsou kladené jiné nároky, je i obsah surovin různý.
Podobně
jako suroviny na upečení žemlovky mají jinou cenu, než suroviny na tatarský biftek. Jestliže je
v jedné receptuře obsaženo 190 kg cementu a v jiné 320 kg cementu, je jasné, že se to musí
projevit v rozdílné ceně. Receptury se také liší obsahem písku a kameniva a různých příměsí a
přísad.
Na základě čeho se určuje, jaké bude složení té které receptury?
Norma předepisuje, jaký druh cementu se smí použít pro konkrétní druh betonu. Dále
předepisuje, jaké musí být minimální množství cementu, jaký smí být maximální vodní součinitel
a pro některé druhy betonu i obsah vzduchu ve směsi.
Dále se musí dodržet další zásady, jako například křivka kameniva, obsah jemných částic
v betonu, druh kameniva, obsah chloridů, objemovou hmotnost atd.
Všechny tyto požadavky specialista (technolog) prožene mnoha výpočty a vyjde mu
přesné dávkování všech surovin tak, aby měla směs přesně 1 m 3 a splňovala všechny uvedené
(a mnohé další) požadavky. Neméně důležité je, aby navržená směs byla také zpracovatelná na
stavbě, aby se z ní neodlučovala voda, aby se kamenivo hezky vznášelo a neklesalo na dno
konstrukce, aby netuhla příliš rychle, ale ani příliš pomalu.
A dostanu opravdu v betonu všechno, co jste spočítali a co jsem zaplatil?
U solidní betonárny, která má digitální řídící systém a nesnaží se okrádat zákazníky, máte
jistotu hraničící se 100%. Technolog do systému nahraje receptury a při výrobě obsluha jenom
myší klikne na jednu z nich (tu kterou jste si objednali). Zadá objednané množství a klikne na
tlačítko „Vyrobit“. Program sám spočítá dávkování i na menší nebo větší množství než je 1 m 3,
spočítá, kolikrát musí naplnit míchačku, a zahájí vážení surovin, dávkování a míchání. Vážení
provádí digitální (tenzometrické) váhy, které se musí každý rok cejchovat. Zároveň systém stále
sleduje, zda například na dopravníku nezůstal nalepený písek, váhy vytáruje a automaticky
upraví dávkování tak, aby vše odpovídalo receptuře.
Velín betonárny
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
23
20. Vyplatí se míchat beton doma?
Pokud máte míchačku, suroviny, máte čas, nebolí vás záda, nezáleží vám moc na
kvalitě a ceně a pokud potřebujete namíchat dvě kolečka pod králikárnu, tak ANO.
V opačném případě NE. Pokud ovšem mluvíme o BETONU, který odolá vlivům
počasí mnoho desetiletí a který „nevyhrabou slepice“ po první zimě.
„Dříve se ale většina betonů namíchala doma, a pokud ne, tak na nějaké malé
betonárně. Takové přísné normy neplatily a stavby dodnes stojí.“ Opravdu? Stačí se
podívat, jak vypadá beton na starších mostech, na staré dálnici D1 a často máme takové
olupující se a praskající betonové konstrukce doma. Stavební materiály a obzvláště pak
beton skutečně prošly za posledních 10 až 15 let obrovským vývojem. A to nejenom
v ČR, ale ve světě. Dnes již asi málokdo dělá doma cihly z hlíny a slámy, když ve
stavebninách má široký výběr materiálů, tvarů, vlastností, barev. Obdobně si dnes už
málokdo cení svého času a zdraví tak málo, aby dřel doma u míchačky. Většině lidí
mzdy za posledních 7 let vzrostly. Naše betonárny za posledních 7 let přes inflaci, nárůst
ceny vody a energií a pře nárůst mezd ceny betonů nezvýšily.
Betonárna musí do ceny zahrnout nejenom materiál a nějaký zisk. Musí vydělat i
na mzdy, odpisy, pojištění, zkoušky atd. Na první pohled, když si doma namícháte
vlastní beton, tak kromě materiálu, vody a energie investujete už jen svůj čas. Jenže:
betonárna kupuje materiál ve velkém. Pomiňme případy, kdy někdo materiál
sehnal někde za pár …(čtenář laskavě doplní čeho). Pokud si koupíte kvalitní
cement (například CEM II 32,5 R nebo CEM I 42,5 R) ve stavebninách, dáte za
něj 2 x více než betonárna. Ta odebírá několik tisíc tun v cisternách přímo
z cementárny. Obdobně je to s nákupem kvalitního písku a kameniva. Nákup ve
velkém je prostě za úplně jiné ceny.
přidejte do směsi dle potřeby – plastifikátory, urychlovače, zpomalovače,
provzdušňovače, protismršťující přísadu…na 1 m3 může jít o desítky, ale i stovky
Kč.
často se zapomíná zakalkulovat do svých nákladů dopravu materiálu ze stavebnin
nebo pískovny či kamenolomu. Ať již vozíte materiál svým autem nebo vám
doveze materiál kamarád, spočítejte si, kolik jste dali jemu nebo za benzín.
započtěte také spotřebu elektrické energie, a pokud používáte vodu z řádu, tak i
vody.
čas jsou peníze – spočítejte si, kolik byste za dobu, kterou věnujete pořizování
materiálu a míchání betonu vydělali, pokud byste byli v práci, nebo se věnovali
svému podnikání. (Někdy může být k nezaplacení věnovat ušetřený čas rodině,
sportu, studiu nebo koníčkům).
máte svou míchačku? Pokud jste ji nezdědili, ale koupili, spočítejte si kolik stála, a
vydělte to počtem m3 betonu, které na ní za její životnost namícháte.
I když jsou některé položky malé, zkuste je nyní všechny spočítat a vydělit
množstvím namíchaného betonu a porovnejte skutečné náklady na m3. A teď porovnejte
ještě poměr cena/kvalita. Nikdo totiž v domácích podmínkách nevyrobí opravdu kvalitní,
odolný, pevný, vodotěsný a trvanlivý BETON.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
24
21. Jaké nejmenší a jaké největší množství betonu mi prodáte?
Nejprve informace o tom, v jakých jednotkách se uvádí a nakupuje jakákoliv
betonová směs. Beton se počítá na objem, tedy na m3 (lidově „kubíky“). Důvod je
jednoduchý. Hmotnost je u jednotlivých druhů betonu různá. Naproti tomu, objem je
neměnný. Pokud vykopete díru 1 x 2 x 1 m a budete ji chtít zabetonovat, vždy bude mít
objem 2 m3 a právě tolik betonu si objednáte na betonárně.
Informace o váze vás zajímá především, když budete chtít vědět, zda vaše kárka
nebo třeba Avie uveze potřebné množství betonu. Záleží na tom, kolik a jakého
kameniva směs obsahuje. Objemová hmotnost se pohybuje od 2100 kg do 2600 kg na
m3 betonu. Nejběžnější objemová hmotnost je 2.300 kg/m3. (U polystyrenbetonů nebo
pěnobetonů jsou objemové hmotnosti nižší – jde o tzv. lehký beton. U těchto produktů
může mít m3 hmotnost třeba 600 kg.)
Míchačky našich betonáren mají objem 1 m3. Když plníme domíchávač o objemu
8 m3, musí se míchačka 8x naplnit, zamíchat a vysypat. U malých betonáren
s míchačkou např. 0,5 m3 je to logicky 16x. Tudíž i doba plnění domíchávače je na
takové betonárně o 100 % delší. Pokud potřebujete na stavbu rodinného domu přivézt
několik domíchávačů, pak samozřejmě poznáte rozdíl v době jejich plnění ve větších
pauzách mezi jejich příjezdy. Navíc řídící systém moderní betonárny pracuje velmi
promyšleně – než se zamíchá jedna záměs, už má navážené suroviny pro další a
následující míchačku bez prodlevy naplní. Důvodů, proč jsou větší betonárny rychlejší je
víc – větší sila, větší šnekové dopravníky s rychlejším dávkováním atd.
Jedinou nevýhodou velké betonárny je to, že nemůže namíchat menší dávku
betonové směsi než je 0,10 m3. Menší množství již nezaručuje důkladné promíchání.
Míchačka prostě na to není konstruovaná. Umíme pak samozřejmě namíchat jakékoliv
vyšší množství než o,1 m3 dle vaší potřeby. Když potřebujete 0,47 m3, řídící systém
dovede spočítat dávkování a naváží přesné množství jednotlivých surovin. Nicméně
doporučujeme objednávat o málo vyšší množství betonové směsi, než vám vyšlo ve
výpočtech – bednění není ideálně rovné a při betonáži se někdy „vyboulí“, je lepší, když
vám kolečko betonu zbude, než když vám bude chybět.
Největší množství, které můžeme dodat zákazníkovi je omezeno pouze hodinovou
kapacitou betonáren – pohybuje se od 40 do 50 m3 betonu za hodinu (záleží na druhu
betonu a typu betonárny). Za jeden den jsme schopni dodat cca 500 m 3 z jedné
betonárny nebo 800 až 1000 m3 z obou betonáren najednou.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
25
22. Co je to anhydritový litý potěr?
Podrobné informace načerpáte v samostatném materiálu dostupném na stránkách
www.agropodnik.eu v sekci „stavební výroba“. Na vyžádání vám můžeme tento materiál
zaslat na e-mail v pdf formátu. Proto zde jenom stručně.
Jednou z konstrukčních vrstev podlahy je výplň, která se nachází mezi tepelnou (a
kročejovou) izolací a mezi nášlapnou vrstvou. V této vrstvě bývá často také podlahové
topení. Uvedená část konstrukce podlahy musí mít samozřejmě určitou pevnost v tlaku,
určitou pevnost v tahu (ohýbá se a je pod ní měkká izolační vrstva), musí se dát dobře
urovnat, musí mít dobrou tepelnou vodivost (pokud je v ní podlahové topení), nesmí být
náchylná k praskání a zároveň by měla umožnit co největší dilatační celky. Mnohé tyto
požadavky jsou vzájemně protichůdné. V dřívějších dobách se používal zavlhlý (pískový)
cementový potěr, který se musel do místností pracně navozit a urovnávat hladítkem.
Poté se musela ještě nalít stěrka, aby měl povrch použitelnou rovinnost. Přenos tepla
z trubek podlahového topení přes pórovitou strukturu betonu byl problematický.
Doba přinesla nový materiál. Tekutý, čerpatelný potěr, který není vyrobený na
bází cementového pojiva, ale na bázi tzv. bezvodého síranu vápenatého (anhydritu).
Jsou různé způsoby výroby tohoto litého potěru – buď vám na stavbu přivezou silo
s materiálem, vy dodáte silový proud (64A), tlakovou vodu a rovnou plochu. Na sile je
míchačka a čerpadlo, které hadicemi načerpá potěr do místností.
Jiný způsob, (námi používaný) je výroba potěru na betonárně, jeho doprava na
stavbu v domíchávači a čerpání našim šnekovým čerpadlem rovněž hadicemi do
místností. V tomto případě od vás nepotřebujeme elektrický proud ani vodu. Čerpadlo
má pohon dieselovým motorem a vodu nepotřebujeme (resp. pouze na umytí a tu máme
v nádrži domíchávače sebou).
Další zpracování je u obou metod stejné. Po přečerpání do příslušné místnosti a
po dosažení potřebné výšky (nivelety) se potěr tzv. rozvlní speciálními hrazdami. Tím se
dosáhne značné rovinnosti. Samozřejmě, jako každá odborná práce, i tato vyžaduje
znalosti, zkušenosti a precizní provedení. Důležitá je rovněž pečlivá příprava podkladu
před litím potěru. Na tuto bezplatně dohlídne náš technik.
Po uložení potěru se na dva dny místnosti uzavřou (bez průvanu, bez přímého
slunečního světla), aby potěr mohl bez rychlého vysychání zrát. Po této době je již
s opatrností pochozí. Po úplném vyschnutí (doba záleží na počasí) se může povrch ještě
dle potřeby přebrousit – speciální brusku máme. Poté se může pokládat další – nášlapná
vrstva podlahy – koberec, lino, plovoucí podlaha, dlažba. Není nutné použít další stěrky.
Vynikající je přenos tepla z podlahového topení. Další výhodou je minimální smrštění,
tudíž mohou být mnohem větší dilatační celky, než u materiálu na bázi cementu.
Jedinou známou nevýhodou je skutečnost, že anhydritový litý potěr nelze použít
do vlhkých nebo mokrých prostor – koupelny, kotelny, vývařovny, sklepy, vodárny,
bazény, garáže. Důvodem jsou objemové změny materiálu v mokrém prostředí. Po
vyschnutí se sice vrátí do původního „tvaru“, ale nabobtnání způsobí např. odlepení
dlažby.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
26
23. Mohu si na betonárně koupit písek nebo kamenivo?
Určitě. Není to sice naším „byznysem“, který by nás živil. Přesto chceme vyjít
našim (i potencionálním) zákazníkům vstříc a prodáváme všechny druhy kameniva, které
používáme do betonu. A navíc i dva druhy, které nepoužíváme a které dovážíme na
přání vás – zákazníků- až z německého Dunaje. Jde o kačírek frakce 16/32 mm a tzv.
dekorativní kamenivo, což je kačírek nad 32 mm, zhruba do 100 mm. S velkou oblibou
tyto druhy kameniva používají zákazníci na dekorativní účely, záhony, okapové chodníky
u rodinných domů apod.
Aktuálně můžete v naší nabídce najít tyto druhy kameniva:






betonářský praný písek 0/4 mix z Kaznějova
kačírek 4/8 z Vejprnic
kačírek 8/16 z Kaznějova
kačírek 16/32 ze Sautornu
kamenivo 32/X ze Sautornu
drť 11/22 z Tisové
Při nákupu kameniva prosíme zákazníky o pochopení a tolerování některých
omezení:
1. neprodáváme menší množství než 100 kg. Proč? Cena je v tomto případě několik
málo Kč. Náš zisk by v tomto případě nepokryl ani potřebný papír na tisk
dodacího listu, vážného lístku a faktury. Nemluvě o času obsluhy.
2. na betonárně v Domažlicích je nutné odvážit vozidlo na obchodní silniční váze (u
vrátnice areálu), poté naložit kamenivo na betonárně, odvážit vozidlo s nákladem
opět na váze a vrátit se s vážným lístkem cca 200 m na betonárnu. Zde je na
základě vážního lístku vystavený doklad. Je to zdánlivě komplikované a zdržuje
vás to, bohužel váhu máme v areálu historicky v této vzdálenosti od betonárny. Je
určena především pro vážení vozidel s hnojivy, se kterými také firma obchoduje.
3. prosíme o trpělivost, pokud v době vaší návštěvy za účelem koupě kameniva
nebo písku jsou na betonárně tzv. „fofry“ a je nutné namíchat velké množství
vozidel. V tomto případě se vám obsluha nemůže ihned věnovat a budete muset
několik minut počkat, až se vám obsluha bude moci věnovat. I když míchá
automat, dispečer betonárny sleduje činnost technologie na monitorech.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
27
24. Proč „Agropodnik“ vyrábí beton?
AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. byl založený před 35 lety jako společný podnik
pro služby zemědělcům. Skladoval a aplikoval hnojiva, zásoboval družstva naftou,
prováděl sklizeň siláže a senáže, dopravoval různé komodity a také stavěl.
Stavební středisko stavělo nejenom vlastní stavby Agropodniku, ale i zemědělské
farmy, bytovky (Domažlice, Hostouň), nebo třeba závod ČSAD v Domažlicích. Pro tyto
účely byla již před 30-ti lety pořízena betonárna SB-20 s míchačkou 0,33 m3. Od této
doby nepřetržitě firma zásobuje region betonem.
Po změně poměrů a vzniku akciové společnosti se některé služby rozvíjely
(služby zemědělcům, kamionová doprava, skladování a prodej pohonných hmot),
některé zanikly – stavební činnost a jiné nové činnosti vznikly – skladování cementu,
výroba prefabrikátů.
Výroba betonových směsí prošla bouřlivým vývojem po roce 2006. Postavili jsme
novou, velkou a moderní betonárnu, vyměnili vozový park domíchávačů a nakladačů.
Pronajali jsme si druhou betonárnu v Horšovském Týně.
Naučili jsme se vyrábět anhydritové lité potěry a pořídili jsme k jejich ukládáni
čerpadlo. Máme k dispozici pěnotvorný agregát a umíme vyrábět pěnobetony. Pořídili
jsme další nezbytné vybavení – ponorný vibrátor, podlahovou brusku, badii na beton.
I když název firmy není „echt“ stavbařský, disponujeme 30-ti letou zkušeností.
Někteří pracovníci pracují u nás od založení firmy před 35-ti lety. Máme vlastního
zkušeného technologa betonu, což nám umožňuje pružně reagovat na situaci na stavbě,
poskytovat konzultace, měřit vlastnosti betonu na stavbě, dodávat různé vysoce odolné
betony (provzdušněné) na mosty. Technolog má k dispozici základní laboratorní
vybavení a ve vzdálenosti 35 km máme k dispozici plně vybavenou certifikovanou
laboratoř firmy Betotech s.r.o. Je za námi realizace mnoha hektarů průmyslových
leštěných podlah, desítky velkých jímek pro bioplynové stanice (např. o průměru 46 m a
výšce 8 m), stovky rodinných domů.
K tomu sbíráme přes 20 let zkušenosti při výrobě prefabrikátů – stájových roštů a
ohradníků, dlažby, plotových podhrabových desek a speciálních tvarovek pro kolejové
polní cesty. Zde dosahujeme běžně pevnosti betonu v tlaku 75 MPa (tj. 4x pevnější
beton, než jaký se používá např. do základů rodinných domů).
V roce 2011 jsme vyrobili a prodali 27.000 m3 betonových směsí a položili 14.000
m2 anhydritových litých podlahových potěrů.
V tomto této kapitole nejde o chlubení (i když je čím ), jenom o vysvětlení, proč
jsme si za své zvolili heslo nebo motto:
NA BETON S NÁMI – NABETON S NÁMI
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
28
25. Proč nedáváte ke každému m3 betonu pivo?
(Jako některé jiné betonárny?)
Protože naše firemní filosofie je trochu jiná. Nechceme útočit na nižší pudy
pracovníků na stavbě. Ať již někdo nabízí nealkoholické pivo nebo třeba kolu, jsme toho
názoru, že není úkolem betonárny starat se o uhašení žízně. Úkolem betonárny je starat
se o včasné dodání kvalitního produktu s co nejlepším poměrem ceny a kvality.
Případ, kdy je nabízeno na stavbě alkoholické pivo za každý m3 betonu snad ani
nestojí za komentář. Kolik zedníků počká s jeho konzumací do konce pracovní doby?
Jak klesá kvalita odvedené práce s přibývajícími „kubíky“ si umí každý představit. Kdo
bude v tomto případě viníkem případné škody, nebo ještě hůř úrazu?
My máme o svých zákaznících lepší mínění a nechceme si je kupovat
plechovkami piva, které navíc paradoxně nekonzumuje ten, kdo stavbu platí, ale ten
koho investor platí.
Místo plechovek čehokoliv nabízíme zákazníkům:




široký sortiment všech druhů betonových směsí, po kterých je v regionu poptávka




vysoký hodinový nebo denní výkon betonáren
vysokou kvalitu všech produktů
bezplatné poradenství a ochotu řešit vaše problémy na stavbách
přizpůsobení receptur potřebám zákazníků (konzistence, frakce kameniva, druh
cementu atd. dle momentální potřeby zákazníka).
špičkový poměr cena/kvalita
30 let zkušeností
nepřetržitý vývoj nových produktů dle potřeb zákazníků
ZA KAŽDÝ OBJEDNANÝ 1 m3 BETONU OD NÁS DOSTANETE
1 m3 KVALITNÍHO BETONU.
Ing. Ivan Húšťava, MBA. AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
Download

Manuál zákazníka betonárny