RADOPOL AC200/60STY
TIP SMOLE
RADOPOL AC200 je srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne
kiseline za elemente opšte namene.
OBLAST PRIMENE
Smola je tako formulisana da, sa dodatkom ojačanja i neorganskih punila, može da se primenjuje
postupkom ručnog laminiranja, prskanja i livenja.
Primenjuje se u:
- građevinarstvu ( za izradu valoplasta, panela, kolektora i dr. ),
- industriji vozila (nadgradnja vozila, branici, elementi u enterijeru automobila i dr.),
- industriji šinskih vozila (elementi u enterijeru),
- poljoprivredi ( za izradu silosa ),
- za oblaganje bazena,
- za izradu sanitarija,
- brodogradnji (za izradu čamaca i elemenata u enterijeru broda i dr.).
Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem Kobalt-MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc prema sopstvenim
potrebama.
Ne dolazi do pojave površina neokvašenog mata.
Fizičko – mehaničke karakteristike
Odlična otpornost na vodu, dobra otpornost na
atmosferske uticaje i dobre mehaničke karakteristike
daju odlivcima kvalitet i dugotrajnost.
Stabilno vreme želiranja
Mogućnost podešavanja vremena želiranja u širokom
vremenskom
intervalu
prema
potrebama
u
proizvodnji.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina i
kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta i odgovaraju međunarodnim standardima za proizvode iste namene.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL AC200/60STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
1.
Izgled
2.
Boja, Gardner Color Standard
(oblik isporuke)
max 3
ISO 4630
3.
Sadržaj čvrstih materija, %
(1g+1ml toluola, 1 sat/120°C)
60 ± 2
ISO 3251
4.
Viskozitet,DIN4, 20°C, sec.
(oblik isporuke)
90 - 110
DIN 53211
5.
Kiselinski broj, mgKOH/g
(čvrsta smola)
max. 30
ISO 3682
6.
Gustina, 20°C, g/cm3
(oblik isporuke)
1,1± 0,05
ISO 2811
7.
Tačka paljenja, °C
31
ISO 3679
bistar, bez mehaničkih nečistoća
Metoda
Vizuelna
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
1. Vreme želiranja na 20°°C
Co-oktoat(1%)
1%
2%
2. Očvršćavanje na 80°°C
2% BP 50
MEKP(50%)
2%
3%
17 - 22 min
7 - 12 min
ISO R / 584
65°C - 90°C =6-8min
65°C - Tmax=9-10min
Tmax=195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa dva čepa - 220 kg
LAGEROVANJE
ROK:
USLOVI:
6 meseci
originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka, na
temperaturi do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL AC200 LSE/60STY
TIP SMOLE
RADOPOL AC200 LSE je srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi
ortoftalne kiseline za elemente opšte namene. Smola sadrži komponentu za smanjenje emisije stirena.
OBLAST PRIMENE
Smola je tako formulisana da, sa dodatkom ojačanja i neorganskih punila, može da se primenjuje
postupkom ručnog laminiranja, prskanja i livenja.
Primenjuje se u:
- građevinarstvu ( za izradu valoplasta, panela, kolektora i dr. ),
- industriji vozila (nadgradnja vozila, branici, elementi u enterijeru automobila i dr.),
- industriji šinskih vozila (elementi u enterijeru),
- poljoprivredi ( za izradu silosa ),
- za oblaganje bazena,
- za izradu sanitarija,
- brodogradnji (za izradu čamaca i elemenata u enterijeru broda i dr.).
Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem Kobalt-MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Smanjena emisija stirena
Aditiv za smanjenje emisije stirena pri
manipulaciji sa ARAPOLOM AC200
smanjuje emisiju u vašem pogonu.
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc prema sopstvenim
potrebama.
Ne dolazi do pojave površina neokvašenog mata.
Fizičko–mehaničke karakteristike
Odlična otpornost na vodu, dobra otpornost na
atmosferske uticaje i dobre mehaničke karakteristike
daju odlivcima kvalitet i dugotrajnost.
Stabilno vreme želiranja
Mogućnost podešavanja vremena želiranja u širokom
vremenskom
intervalu
prema
potrebama
u
proizvodnji.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina i
kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta i odgovaraju međunarodnim standardima za proizvode iste namene.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL AC200 LSE/60STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
1.
Izgled
2.
Boja, Gardner Color Standard
(oblik isporuke)
max 3
ISO 4630
3.
Sadržaj čvrstih materija, %
(1g+1ml toluola, 1 sat/120°C)
60 ± 2
ISO 3251
4.
Viskozitet,DIN4, 20°C, sec.
(oblik isporuke)
90 - 110
DIN 53211
5.
Kiselinski broj, mgKOH/g
(čvrsta smola)
max. 30
ISO 3682
6.
Gustina, 20°C, g/cm3
(oblik isporuke)
1,1± 0,05
ISO 2811
7.
Tačka paljenja, °C
31
ISO 3679
bistar, bez mehaničkih nečistoća
Metoda
Vizuelna
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
1. Vreme želiranja na 20°°C
Co-oktoat(1%)
1%
2%
2. Očvršćavanje na 80°°C
2% BP 50
MEKP(50%)
2%
3%
17 - 22 min
7 - 12 min
ISO R / 584
65°C - 90°C =6-8min
65°C - Tmax=9-10min
Tmax=195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa dva čepa - 220 kg
LAGEROVANJE
ROK:
USLOVI:
6 meseci
originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
na temperaturi do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IC300 65STY
TIP SMOLE
RADOPOL IC300 je kiselootporna, srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarske
smola na bazi izoftalne kiseline.
PRIMENA SMOLE
Smola je tako formulisana da sa dodatkom ojačanja može se primeniti ili ručnim laminiranjem ili
špricanjem.
Koristi se u industriji za tankove, cevi, za tankove za gorivo, za tankove i cevovode u
industrijama sa agresivnim okruženjem (npr. otpadne vode, tankovi za vino i sl.), u brodogradnji
za proizvodnju čamaca i jahti (posebno za slojeve do gelcoata), i dr.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu sa Kobalt-MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Dugotrajna eksploatacija
Kompoziti na bazi iso-poliestara su u
upotrebi više od 30 godina.
Ispitivanja posle eksploatacije
Mnogi tankovi na bazi iso-poliestara su posle
25 godina i ispitivanja vraćeni u
eksploataciju.
Optimizacija cena-kvalitet
Razlozi za odabir iso-poliestara su hemijska
otpornost, niski instalacioni troškovi i niža
cena u odnosu na epoksi sisteme.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena želiranja
prema sopstvenim potrebama u veoma
širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu
sirovina i izlaznu kontrolu
gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IC300 65STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
65 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
200 - 250
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
15 - 25
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20 °C
Co-oktoat(1%)
MEKP(50%)
1%
1%
Očvršćavanje na 80 ºC with 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
9 - 16 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 8-10 min
Tmax = 225°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
LAGEROVANJE
ROK:
USLOVI:
6 meseci
originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na
temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IC300LSE 65STY
TIP SMOLE
RADOPOL IC300LSE je kiselootporna, srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena
poliestarske smola na bazi izoftalne kiseline. Smola sadrži komponentu za smanjenje emisije
stirena.
PRIMENA SMOLE
Smola je tako formulisana da sa dodatkom ojačanja može se primeniti ili ručnim laminiranjem ili
špricanjem.
Koristi se u industriji za tankove, cevi, za tankove za gorivo, za tankove i cevovode u
industrijama sa agresivnim okruženjem (npr. otpadne vode, tankovi za vino i sl.), u brodogradnji
za proizvodnju čamaca i jahti (posebno za slojeve do gelcoata), i dr.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu sa Kobalt-MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Smanjena emisija stirena
Aditiv za smanjenje emisije stirena pri
manipulaciji sa RADOPOL-om
IC300LSE smanjuje emisiju u vašem
pogonu.
Dugotrajna eksploatacija
Kompoziti na bazi iso-poliestara su u
upotrebi više od 30 godina.
Ispitivanja posle eksploatacije
Mnogi tankovi na bazi iso-poliestara su
posle 25 godina i ispitivanja vraćeni u
eksploataciju.
Optimizacija cena-kvalitet
Razlozi za odabir iso-poliestara su
hemijska otpornost, niski instalacioni
troškovi i niža cena u odnosu na epoksi
sisteme.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu
sirovina i izlaznu kontrolu
gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IC300LSE 65STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
65 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
200 - 250
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
15 - 25
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20 °C
Co-oktoat(1%)
MEKP(50%)
1%
1%
Očvršćavanje na 80 ºC with 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
9 - 16 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 8-10 min
Tmax = 225°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP250/60STY
TIP SMOLE
RADOPOL LP250 je srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola opšte
namene za ručno laminiranje ili špricanje.
PRIMENA SMOLE
Smola je tako formulisana da sa dodatkom ojačanja može se primeniti ili ručnim laminiranjem ili
špricanjem. Formulacija smole uključuje takvu kombinaciju polaznih sirovina koja odlivcima
daje odlične mehaničke karakteristike, otpornosti i čvrstoću.
Koristi se za izradu laminata u proizvodnji čamaca, sanitarnih elemenata, delova u automobilskoj
industriji, delova u proizvodnji vagona.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem Kobalt-MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc
prema sopstvenim potrebama.
Izbegavanje neokvašenih površina
staklenog mata.
Odlična vodootpornost.
Dobra hemijska otpornost.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Kombinacijom polaznih sirovina
postižu se izuzetne fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP250/60STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Vizuelna
2.
Sardžaj čvrstih materija, %
Opalescentan, bez mehaničkih
nečistoća
60 ± 1
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
80 - 110
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 25
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
ISO 1515
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20 °C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC sa 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima - 220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP250LSE/60STY
TIP SMOLE
RADOPOL LP250LSE je srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola opšte
namene za ručno laminiranje ili špricanje. Smola sadrži komponentu za smanjenje emisije stirena.
PRIMENA SMOLE
Smola je tako formulisana da sa dodatkom ojačanja može se primeniti ili ručnim laminiranjem ili
špricanjem. Formulacija smole uključuje takvu kombinaciju polaznih sirovina koja odlivcima
daje odlične mehaničke karakteristike, otpornosti i čvrstoću.
Koristi se za izradu laminata opšte namene npr. u proizvodnji čamaca, sanitarnih elemenata,
delova u automobilskoj industriji, delova u proizvodnji vagona.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem Kobalt-MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Smanjena emisija stirena
Aditiv za smanjenje emisije stirena pri
manipulaciji sa RADOPOL-om
LP250LSE smanjuje emisiju u vašem
pogonu.
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc
prema sopstvenim potrebama.
Izbegavanje neokvašenih površina
staklenog mata.
Odlična vodootpornost.
Dobra hemijska otpornost.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Kombinacijom polaznih sirovina
postižu se izuzetne fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP250LSE/60STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Vizuelna
2.
Sardžaj čvrstih materija, %
Opalescentan, bez mehaničkih
nečistoća
60 ± 1
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
80 - 110
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 25
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
ISO 1515
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20 °C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC sa 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima - 220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP250ACRY/56STY
TIP SMOLE
RADOPOL LP250 ACRY je predubrzana srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena
poliestarska smola namenjena isključivo za ojačavanje termoformiranih oblika od akrilnih ploča.
Isporučuje se u kvalitetu bele boje ili transparentna.
PRIMENA SMOLE
Smola ima odličnu adheziju na akrilnim površinama. Smola je tako formulisana da sa dodatkom
ojačanja može se primeniti špricanjem. Formulacija smole uključuje takvu kombinaciju polaznih
sirovina koja odlivcima daje odlične mehaničke karakteristike, otpornosti i čvrstoću.
Koristi se za izradu laminata u proizvodnji sanitarnih elementa, pretežno kada.
Dodaje se punioc CaCO3 (kalcijum karbonat), finoce do 20 mikrona do 50% od tezine smole.
Primenjuje se špricanjem na sobnoj temperaturi uz MEKP u količini od cca. 1,75%.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Adhezija na akrilnim površinama
Smola sadrži komponente koje daju
poboljšanu adheziju na akrilnim
površinama.
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc
prema sopstvenim potrebama.
Izbegavanje neokvašenih površina
staklenog mata.
Odlična vodootpornost.
Dobra hemijska otpornost.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Kombinacijom polaznih sirovina
postižu se izuzetne fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP250ACRY/56STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Vizuelna
2.
Sardžaj čvrstih materija, %
Opalescentan, bez mehaničkih
nečistoća
55 ± 2
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
35 – 45
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 35
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
ISO 1515
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20 °C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC sa 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE ZA ISPORUKU
Metalna burad sa čepovima - 220 kg
Kontejneri – 1000 kg
Auto cisterna – cca. 23 000 kg
LAGEROVANJE
ROK: 3 meseca
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP280ACRY/56STY
TIP SMOLE
RADOPOL LP280 ACRY je predubrzana srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena
poliestarska smola namenjena isključivo za ojačavanje termoformiranih oblika od akrilnih ploča.
Isporučuje se u kvalitetu bele boje ili transparentna.
PRIMENA SMOLE
Smola ima odličnu adheziju na akrilnim površinama. Smola je tako formulisana da sa dodatkom
ojačanja može se primeniti špricanjem. Formulacija smole uključuje takvu kombinaciju polaznih
sirovina koja odlivcima daje odlične mehaničke karakteristike, otpornosti i čvrstoću.
Koristi se za izradu laminata u proizvodnji sanitarnih elementa, pretežno kada.
Dodaje se punioc CaCO3 (kalcijum karbonat), finoce do 20 mikrona do 80% od tezine smole.
Primenjuje se špricanjem na sobnoj temperaturi uz MEKP u količini od cca. 1,75%.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Adhezija na akrilnim površinama
Smola sadrži komponente koje daju
poboljšanu adheziju na akrilnim
površinama.
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc
prema sopstvenim potrebama.
Izbegavanje neokvašenih površina
staklenog mata.
Odlična vodootpornost.
Dobra hemijska otpornost.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Kombinacijom polaznih sirovina
postižu se izuzetne fizičko-mehaničke
karakteristike laminata.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL LP280ACRY/56STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Vizuelna
2.
Sardžaj čvrstih materija, %
Opalescentan, bez mehaničkih
nečistoća
55 ± 2
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
25 – 35
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 35
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
ISO 1515
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20 °C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC sa 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE ZA ISPORUKU
Metalna burad sa čepovima - 220 kg
Kontejneri – 1000 kg
Auto cisterna – cca. 23 000 kg
LAGEROVANJE
ROK: 3 meseca
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL CM220 60STY
TIP SMOLE
RADOPOL CM220 je ortoftalna nezasićena poliestarska smola namenjena proizvodnji veštačkog
mermera.
OBLAST PRIMENE
Smola je formulisana tako da sa dodatkom kalcijum karbonata kao punioca treba da se primenjuje
za livenje veštačkog mermera.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu Kobalt - MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Odlično kvašenje punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc
prema sopstvenim potrebama u
proizvodnji.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike
Odlične mehaničke osobine daju
odlivcima dugotrajnost i kvalitet.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL CM220 60STY
PKARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
60 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
90 - 130
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
25 - 35
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC with 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa dva čepa - 220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL CM220R 70STY
TIP SMOLE
RADOPOL CM220R je ortoftalna nezasićena poliestarska smola namenjena proizvodnji
veštačkog mermera.
OBLAST PRIMENE
Smola je formulisana tako da sa dodatkom kalcijum karbonata kao punioca treba da se primenjuje
za livenje veštačkog mermera na proizvodnoj liniji sa RESPECTA mešačem.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Primena na RESPECTA mešaču
Viskozitet smole i kombinacija aditiva
daju smoli optimalne karakteristike za
primenu na RESPECTA mešačima.
Odlično kvašenje punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc
prema sopstvenim potrebama u
proizvodnji.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike
Odlične mehaničke osobine daju
odlivcima dugotrajnost i kvalitet.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama u
veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL CM220R 70STY
PKARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
70 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
180 - 230
ISO 2431
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
25 - 35
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC with 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa dva čepa - 220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IN500 60STY
TIP SMOLE
RADOPOL IN500 je srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi
izoftalne kiseline i neopentilglikola modifikovana metakrilnim monomerom.
OBLAST PRIMENE
Smola poseduje odličnu hemijsku otpornost, otpornost na prljanje i vodu kao i atmsferske uticaje.
Koristi se za proizvodnju ''densified solid surface'' ne želkotiranih radnih površina, prozorskih
okvira, gazišta, panela, elemenata za kupatila i sl.
Kao punilo koristi se aluminijumtrihidrat finoće 1-20 µ.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu sa MEKP 50%, uz neophodno kondicioniranje na
65 °C 2 sata. Koristiti vakum pri umešavanju matrix-a.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Hemijski sastav - izoftalna kiselina /
neopentyl glycol, modifikovana
metakrilnim monomerom
Visoko kvalitetna smola sa izuzetnom
otpornosti na žućenje, vodu i prljanje.
Takođe smola ima odličnu tvrdoću i
sjaj.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama
u veoma širokom vremenskom opsegu.
Odlično kvašenje punila
Veoma visok kapacitet punjenja a sa
druge strane i dalje viskoznost koja
obezbeđuje lak rad sa matrix-om.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina i
izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IN500 60STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
60 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost 25 °C, mPas
700±50
ISO 2555
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 20
ISO 3682
5.
Hidroksilni broj, mgKOH/g
max. 40
ISO 4629
6.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.06±0.01
ISO 2811
7.
Boja, Gardner
max 1
ISO 4630
8.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
Očvršćavanje na 80ºC sa 1% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
65-90 °C
(min)
65 °C-Tmax
(min)
Tmax
(°C)
6 - 12 min
9.5
10.5
220
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL FR15CP/66STY
TIP SMOLE
RADOPOL FR15CP je srednjereaktivna, samogasiva nezasićena poliestarska smola na bazi
antimontrioksida.
OBLAST PRIMENE
Smola je tako formulisana, da sa dodatkom ojačanja i neorganskih punila, može da se koristi i
ručnim polaganjem ili livenjem.
Zbog samogasivih svojstava koristi se za izradu ne transparentnih elemenata koji sprečavaju
širenje plamena pri gorenju.
Primenjuje se u građevinarstvu, automobilskoj industriji, industriji šinskih vozila, brodogradnji.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem Co - MEKP.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Samogasiva svojstva
Samogasive osobine laminata RADOPOL-a
FR15CP zadovoljavaju standarde UIC..
Reference
Smole na bazi Sb2O3 u kombinaciji sa
hlorovanim jedinjenjima praktično su dokazane u
višedecenijskoj praksi i primeni.
Fizičko – mehaničke karakteristike
Odlična otpornost na vodu, dobra otpornost na
atmosferske uticaje i mehaničke karakteristike
daju odlivcima kvalitet i dugotrajnost.
Odlično kvašenje mata i punioca
Podešavanje odnosa smola/punioc prema
sopstvenim potrebama.
Izbegavanje površina neokvašenog mata.
Stabilno vreme želiranja
Mogućnost podešavanja vremena želiranja u
širokom vremenskom intervalu prema potrebama
u proizvodnji.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta i odgovaraju
međunarodnim standardima za proizvode iste
namene.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL FR15CP/66STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izgled
Sadržaj čvrstih materija, %
Viskoznost, DIN4, 20°C, sec.
Kiselinski broj, mgKOH/g
Gustina, 20 °C, g/cm3
Tačka paljenja, °C
neprozirna, bela smola
66 ± 2
110 - 140
25 - 35
1,2± 0,05
31
Vizuelna
ISO 1515
ISO 2431
ISO 3682
ISO 2811
ISO 3679
SAMOGASIVA SVOJSTVA LAMINATA DUGAPOLA SA
1.
2.
3.
Ponašanje materijala na gorenje
Zapaljivost plastičnih materijala
Kiseonični index
klasa A
klasa 2
31,5
UIC 564-2 prilog 4
JUS G.S2.6
JUS Z.C8.023/1986
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
1. Vreme želiranja na 20°C
Co-naftenat(1%)
1%
2%
MEKP(50%)
2%
3%
17 - 22 min
7 - 12 min
2. Očvršćavanje na 80°C
2% BP 50
ISO R / 584
65°C - 90°C
65°C - Tmax
Tmax
6-8min
9-10min
195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa obručem - 220 kg
Kanta sa zvezda poklopcem - 20 kg
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL FR27C/70STY
TIP SMOLE
RADOPOL FR27C je srednjereaktivna, samogasiva nezasićena poliestarska smola na bazi HET
kiseline
OBLAST PRIMENE
Zbog samogasivih svojstava koristi se za izradu transparentnih elemenata koji sprečavaju širenje
plamena pri gorenju.
Primenjuje se u građevinarstvu, elektroindustriji, automobilskoj industriji, industriji šinskih
vozila, brodogradnji.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem Co - MEKP.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Samogasiva svojstva
Samogasiva svojstva RADOPOL-a FR27C dobijaju se
hemijskom ugradnjom atoma hlora u molekul polimera.
Hemijski ugrađen hlor daje konstantnu samogasivost na
koju ne utiču starenje, uticaj povišene temperature kao ni
kontakt sa hemikalijama.
Ispitivanje samogasivosti
Samogasive osobine laminata od RADOPOL-a FR27C
ispitane su u Institutu GOŠA.
Fizičko – mehaničke karakteristike
Odlična otpornost na vodu i hemikalije, dobra otpornost
na atmosferske uticaje i mehaničke karakteristike daju
odlivcima kvalitet i dugotrajnost.
Stabilno vreme želiranja
Mogućnost podešavanja vremena želiranja u širokom
vremenskom intervalu prema potrebama u proizvodnji.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu
sirovina i kontrolu kvaliteta gotovog
proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta i odgovaraju međunarodnim
standardima za proizvode iste namene.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL FR27C/70STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izgled
Sadržaj čvrstih materija, %
Viskoznost, DIN4, 20°C, sec.
Kiselinski broj, mgKOH/g
Gustina, 20°C, g/cm3
Tačka paljenja,°C
Metoda
bistar, bez mehaničkih nečistoća Vizuelna
70 ± 2
ISO 1515
150-250
ISO 2431
32-36
ISO 3682
1,316± 0,005
ISO 2811
31
ISO 3679
SAMOGASIVA SVOJSTVA LAMINATA ARAPOLA FR27C
1.
2.
3.
Reakcija na vatru čvrstih ne termoplastičnih materijala
Slabljenje osvetlenja uzrokovano
dimnim gasovima
Zapaljivost plastičnih materijala
klasa A
UIC 564-2 VE prilog 4
klasa B
UIC 564-2 VE prilog 15
klasa 2
JUS G.S2.6
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
1. Vreme želiranja na 20°C
Co-naftenat(1%)
1%
MEKP(50%)
2%
15 - 20 min
2. Očvršćavanje na 80°C
2% BP 50
ISO R / 584
65°C-90°C
65°C-Tmax
Tmax
5-7 min
8-10min
211°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa čepovima - 220 kg
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
Smole za pultruziju, PR291, PR 292, PR293
TIP SMOLE
OBLAST PRIMENE
RADOPOL PR291, PR292 and PR293 su
nezasićene poliestarske smole na bazi
izoftalne kiseline namenjene za preradu
postupkom pultruzije, sa velikom čvrstoćom
i velikim brzinama povlačenja.
RADOPOL PR291, PR292 i PR293 su
dizajnirane za proizvodnju izuzetno jakih,
čvrstih staklenim vlaknima ojačanih
delova od malih i jednostavnih do velikih
i komplikovanih oblika proizvedenih
automatizovanim
postupkom
pod
nazivom pultruzija.
Karakteristika
Ime smole
Metoda
RADOPOL PR291
RADOPOL PR292
RADOPOL PR293
Opis
Visoko reaktivna,
visok odnos
povlačenja, odlične
mehaničke osobine
Srednjereaktivna,
visok odnos
povlačenja, odlične
mehaničke osobine
Niskoreaktivna,
srednji odnos
povlačenja, odlične
mehaničke osobine
Izgled
Bistar, bez
mehaničkih nečistoća
Bistar, bez
mehaničkih nečistoća
Bistar, bez
mehaničkih nečistoća
Vizuelna
Sadržaj čvrstih
materija, %
Brookfield
viskoznost, 25 °C, cP
Kiselinski broj,
mgKOH/g
Gustina (20 °C),
g/cm3
Boja, Gardner
65±1
65±1
65±1
ISO 1515
600±150
600±150
600±150
Brookfield
max. 15
max. 15
max. 15
ISO 3682
1.1±0.05
1.1±0.05
1.1±0.05
ISO 2811
max. 3
max. 3
max. 3
ISO 4630
Tačka paljenja, ºC
32
32
32
ISO 3679
SPI gel test,
Vreme želir., min:sec
Vreme očvr., min:sec
Exotermni pik, °C
4:15
6:20
222
5:10
8:00
205
6:30
11:00
167
SPI
STANDARDNO PAKOVANJE
LAGEROVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez
direktnog dejstva sunčevog zračenja na
max. 25 C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL SG286 63STY
TIP SMOLE
RADOPOL SG286 je izoftalna nezasićena poliestarska smola za visokokvalitetne SMC
kompozite koji imaju površinu klase A.
OBLAST PRIMENE
RADOPOL SG286 je smola dizajnirana za proizvodnju SMC pogodnih za tanke panele sa
niskom poroznosti i bez talasaste površine.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Viskoziteti za oblikovanje
Sistemi sa RADOPOL-om SG286 imaju širok
opseg viskoziteta za oblikovanje.
Lagerovanje i manipulacija
SMC pasta može biti oblikovana do dve nedelje
posle umešavanja kada viskozitet paste dostigne
45 miliona CP.
Mogućnost pigmentiranja ili naknadnog
bojenja
Osim odlične klase A površine, RADOPOL
SG286, SMC pokazuje i odličnu mogućnost
bojenja. Adhezija je odlična kao i otpornost na
benzin, ulje i atmosferilije.
Niska cena, visok obim proizvodnosti
Dizajneri autodelova, kao i drugih delova od
SMC-a treba da znaju da RADOPOL SG286
klase A SMC znači niske troškove u odnosu na
obim proizvodnosti koji pruža.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima zadate
tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL SG286 63STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
visual
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
63±1
ISO 1515
3.
Brookfield viskozitet, 25 °C, cP
500-600
Brookfield
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 45
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
SPI gel test (1.0 mas% benzoyl peroxid na 82 °C)
Vreme želiranja, min:sec
Vreme očvršćavanja, min:sec
Egzotermni pik
9:35
11:45
234 °C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL SG289 70STY
TIP SMOLE
RADOPOL SG289 je izoftalna nezasićena poliestarska smola za SMC kompozite velike čvrstoće
i niskog stepena zapreminskog skupljanja.
OBLAST PRIMENE
RADOPOL SG289 je dizajniran za proizvodnju samogasivih ili kiselootpornih SMC kompozita.
RADOPOL SG289 obezbeđuje veliku čvrstoću, nisko skupljanje i mogućnost bojenja ili
pigmentiranja. Predložena smola našla je primenu za čitav niz proizvoda od kućnih aparata,
sprava za rekreaciju, delova za automobile do fasadnih elemenata, posuda za odlaganje vode i
sistema za otpadne vode.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Viskoziteti za oblikovanje
Sistemi sa RADOPOL-om SG286 imaju
širok opseg viskoziteta za oblikovanje.
Lagerovanje i manipulacija
SMC pasta može biti oblikovana do dve
nedelje posle umešavanja kada
viskozitet paste dostigne 45 miliona CP.
Mogućnost pigmentiranja ili naknadnog
bojenja
RADOPOL SG289 SMC ima odličnu
mogućnost primanja boje. Adhezija je
odlična kao i otpornost na benzin, ulje i
atmosferilije.
Odlične fizičko-mehaničke
karakteristike
RADOPOL SG 289 je dizajniran za
SMC koji pokazuju veliku čvrstoću i
mali procenat zapreminskog skupljanja.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina
i izlaznu kontrolu gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL SG289 70STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
70±1
ISO 1515
3.
Brookfield viskozitet, 25 °C, cP
2200-2400
Brookfield
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 35
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
SPI gel test (1.0 mas% benzoyl peroxid na 82 °C)
Vreme želiranja, min:sec
Vreme očvršćavanja, min:sec
Egzotermni pik
8:00
9:30
230 °C
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
GELCOAT A110 62STY
TIP SMOLE
Gelcoat A110 je tiksotropna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline.
PRIMENA SMOLE
Koristi se za elemente opšte namene, npr. građevinarstvo (fasadni paneli i dr.), automobilska
industrija (branici, paneli u enterijeri i sl.), železnica (paneli i elementi u enterijeru), sanitarni
element (kade, umivaonici i dr.), proizvodnja čamaca i enterijer broda i dr.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu sa Kobalt-MEKP.
Gelcoat A110 se primenjuje špricanjem na prethodno pripremljeni kalup (dizna 2.5 mm, pritisak
approx. 3 bar i razređivanje stirenom) ili ručno četkom.
Debljina filma treba da se kreće u opsegu 400-800 µ.
Proces se nastavlja kada je film lepljiv na dodir, tack-free.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Tiksotropne ososbine
Gelcoat A110 je tako formulisan da ima optimalne
tiksotropne osobine (nema curenja sa vertikalnih
površina), a sa druge strane lako nanošenje bilo
špricanjem ili četkom.
Izgled filma
Gelcoat A110 daje zaštitu i lep izgled laminatu. Ima
odlično razlivanje i u zavisnosti od kvaliteta kalupa daje
visok sjaj. Boji se ARAPAST-ima (pastama za bojenje
gelcoata) u nijansama prema želji kupca.
Stabilno vreme želiranja
Gelcoat A110 daje mogućnost podešavanja vremena
želiranja u širokom vremenskom intervalu.
Bojenje u željenoj nijansi
Gelcoat A110 se može isporučiti u nijansi prema
zahtevu kupca.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu
sirovina i izlaznu kontrolu
gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima zadate tehničke
specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
GELCOAT A110 62STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Opalescentan
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
62 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost (DIN4/20°C), sec
20000 - 45000
ISO 2431
4.
Tiksotropni index
5.5-6.5
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
25 - 35
ISO 3682
5.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.1± 0.05
ISO 2811
6.
Boja, Gardner
max 3
ISO 4630
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
2%
3%
Očvršćavanje na 80ºC sa 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
17 - 22 min
7 - 12 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 9-10 min
Tmax = 195-205°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Kante-20 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
GELCOAT I300 62STY
TIP SMOLE
Gelcoat I300 je kiselootporna tiksotropna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kisline.
OBLAST PRIMENE
Smola je tako formulisana da obezbeđuje odličnu hemijsku otpornost. Koristi se kao zaštitni ali i
dekorativni sloj kod laminata-tankovi i cevovodi koji su izloženi agresivnoj sredini npr. otpadne
vode, hemijska industrija, petrohemijska industrija, prehrambena industrija i sl., za proizvodnju
čamaca i jahti posebno u agresivnim i kiselim vodama.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu Kobalt-MEKP.
Gelcoat I300 se primenjuje špricanjem na prethodno pripremljen kalup (dizna 2.5 mm, pritisak
approx. 3 bar, razređen stirenom) ili ručno četkom. Debljina filma treba da se kreće u opsegu
400-800 µ.
Proces nastaviti kada je površina lepljiva na dodir prsta tack-free.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Tiksotropne ososbine
Gelcoat I300 je tako formulisan da ima optimalne
tiksotropne osobine (nema curenja sa vertikalnih
površina), a sa druge strane lako nanošenje bilo
špricanjem ili četkom.
Izgled filma
Gelcoat I300 daje zaštitu i lep izgled laminatu. Ima
odlično razlivanje i u zavisnosti od kvaliteta kalupa daje
visok sjaj. Boji se ARAPAST-ima (pastama za bojenje
gelcoata) u nijansama prema želji kupca.
Stabilno vreme želiranja
Gelcoat I300 daje mogućnost podešavanja vremena
želiranja u širokom vremenskom intervalu.
Bojenje u željenoj nijansi
Gelcoat I300 se može isporučiti u nijansi prema zahtevu
kupca.
Proizvodnja uz ulaznu
kontrolu sirovina i izlaznu
kontrolu gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima zadate tehničke
specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
GELCOAT I300 62STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Tiksotropna smola
Vizuelna
2.
Gustina (20 °C), g/cm3
approx. 1.12
ISO 2811
3.
Sadržaj čvrstih materija, %
66 ± 2
ISO 1515
4.
Viskoznost, 23 °C, mPas
15000-30000
ISO 2555
5.
Tiksotropni index
3.5-5.5
6.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max.25
ISO 3682
7.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
Očvršćavanje na 80ºC sa 2% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
9 - 16 min
65°C - 90°C = 6-8 min
65°C - Tmax = 8-10 min
Tmax = 225°C
STANDARDNO PAKOVANJE
Kante-20 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
GELCOAT IN500 61STY
TIP SMOLE
Gelcoat IN500 je tiksotropna nezasićena poliestarske smola na bazi izoftalne kiseline i
neopentilglikola, modifikovana metakrilnim monomerom.
PRIMENA SMOLE
Gelcoat IN500 je formulisan tako da obezbedi izuzetnu otpornost na žućenje i atmosferske
uticaje. Posebno se preporučuje za industriju veštačkog mermera, proizvodnju jahti i čamaca i
svuda gde je kvalitet i dugotrajnost odlivaka na prvom mestu.
Smola obezbeđuje hemijsku otpornost i čvrstoću, odličnu otpornost na abraziju i pre svega na
vodu i atmosferske uticaje.
Primenjuje se na sobnoj temperaturi u sistemu sa Kobalt-MEKP.
Gelcoat IN500 treba da se primenjuje špricanjem na prethodno pripremljeni kalup (dizna 2.5 mm,
pritisak approx. 3 bar, razređen stirenom) ili ručno četkom bez razređenja.
Debljina filma treba da je u granicama 400-800 µ.
Proces se nastavlja kada je film lepljiv na dodir prsta-tack free.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Tiksotropne osobine
Gelcoat IN500je tako formulisan da ima optimalne
tiksotropne osobine (nema curenja sa vertikalnih
površina), a sa druge strane lako nanošenje bilo
špricanjem ili četkom.
Izbor sirovina - izoftalna
kiselina/neopentil glikol
Visoko kvalitetna smola sa izuzetnom otpornosti na
žućenje, vodu i prljanje. Takođe smola ima odličnu
tvrdoću i sjaj.
Izgled filma
Gelcoat IN500 daje zaštitu i lep izgled laminatu. Ima
odlično razlivanje i u zavisnosti od kvaliteta kalupa daje
visok sjaj. Boji se ARAPAST-ima (pastama za bojenje
gelcoata) u nijansama prema želji kupca.
Stabilno vreme želiranja
Gelcoat IN500 daje mogućnost podešavanja vremena
želiranja u širokom vremenskom intervalu.
Bojenje u željenoj nijansi
Gelcoat IN500 se može isporučiti u nijansi prema zahtevu
kupca.
Proizvodnja uz ulaznu
kontrolu sirovina i izlaznu
kontrolu gotovog proizvoda
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima zadate tehničke
specifikacije
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
GELCOAT IN500 61STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Tiksotropna smola
Vizuelna
2.
Gustina (20 °C), g/cm3
approx. 1.12
ISO 2811
3.
Sadržaj čvrstih materija, %
62 ± 2
ISO 1515
4.
Viskozitet, 23 °C, mPas
5000-15000
ISO 2555
5.
Tiksotropni index
3.5-5.5
6.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max.16
ISO 3682
7.
Hidroksilni broj, mgKOH/g
max. 40
ISO 4629
8.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
Očvršćavanje na 80ºC sa 1% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
65-90 °C
(min)
65 °C-Tmax
(min)
Tmax
(°C)
6 - 12 min
9.5
10.5
220
STANDARDNO PAKOVANJE
Kante-20 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IN560G 60STY
TIP SMOLE
RADOPOL IN560G je srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi
izoftalne kiseline i neopentilglikola modifikovana metakrilnim monomerom.
OBLAST PRIMENE
Smola poseduje odličnu hemijsku otpornost, otpornost na prljanje i vodu kao i atmsferske uticaje.
Koristi se za proizvodnju visokokvalitetnih Gelcoat-a i “marine” laminata.
ŠTA KUPUJETE?
ŠTA DOBIJATE?
Hemijski sastav - izoftalna kiselina /
neopentyl glycol, modifikovana
metakrilnim monomerom
Visoko kvalitetna smola sa izuzetnom
otpornosti na žućenje, vodu i prljanje.
Takođe smola ima odličnu tvrdoću i
sjaj.
Stabilno vreme želiranja.
Mogućnost podešavanja vremena
želiranja prema sopstvenim potrebama
u veoma širokom vremenskom opsegu.
Proizvodnja uz ulaznu kontrolu sirovina i
izlaznu kontrolu gotovog proizvoda.
Sve šarže su istog kvaliteta u okvirima
zadate tehničke specifikacije.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADOPOL IN560G 60STY
KARAKTERISTIKE SMOLE U OBLIKU ISPORUKE
no.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Bistar, bez mehaničkih nečistoća
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
60 ± 2
ISO 1515
3.
Viskoznost 25 °C, mPas
790±50
ISO 2555
4.
Kiselinski broj, mgKOH/g
max. 16
ISO 3682
5.
Hidroksilni broj, mgKOH/g
max. 40
ISO 4629
6.
Gustina (20 °C), g/cm3
1.06±0.01
ISO 2811
7.
Boja, Gardner
max 1
ISO 4630
8.
Tačka paljenja, ºC
31
ISO 3679
KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU
Vreme želiranja na 20°C
Co-oktoat (1%)
MEKP(50%)
1%
2%
Očvršćavanje na 80ºC sa 1% BP 50
(metod: ISO R / 584 )
65-90 °C
(min)
65 °C-Tmax
(min)
Tmax
(°C)
6 - 12 min
9.5
10.5
220
STANDARDNO PAKOVANJE
Metalna burad sa čepovima-220 kg
LAGEROVANJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja na temperaturi do 25 °C.
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
RAZREĐIVAČ S - STIREN
Razređivač S se koristi za razređivanje nezasićenih poliestarskih smola radi boljeg kvašenja
punila i želkouta za primenu prskanjem. Bez obzira na viskoznost smole ili želkouta koji se
koriste ne preporučuje se korišćenje više od 5 do 10% razređivača.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
bistra tečnost
Vizuelna
2.
Gustina (20 °C), g/cm3
0,8959
ISO 2811
3.
Tačka paljenja, °C
31
ISO 3679
4.
Sadrzaj polimera, ppm
max 5
ASTM D 2121
5.
Sadrzaj inhibitora (p-TBC), ppm
10-15
ASTM D 2120
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa čepovima - 200 litara
Kanta sa čepom - 20 litara
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
RAZREĐIVAČ A - ACETON
Razređivač A se koristi za za pranje alata i uređaja po završenoj proizvodnji.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
bistra tečnost
Vizuelna
2.
Boja, Co-Pt
5
ISO 6271
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
0,7915
ISO 2811
4.
Interval destilacije, °C
55,8-56,6
ISO 4626
5.
Sardzaj vode, mas%
max. 0,3
ISO 760
STANDARDNO PAKOVANJE
Limena burad sa čepovima - 200 litara
Kanta sa čepom - 20 litara
SKLADIŠTENJE
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, bez direktnog dejstva sunčevih zraka,
temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
Co-oktoat
Co-oktoat (1%) i Co-oktoat (6%) se koriste za očvršćavanje nezasićenih poliestarskih smola i
želkouta na sobnoj temperaturi u sistemu sa MEKP (50%).
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Co(1%)
Co(6%)
Metoda
1.
Izgled
plavoljubičasta
neprozirna tečnost
plavoljubičasta
neprozirna tečnost
Vizuelna
2.
Stanje u posudi
bez taloga i mehan.
nečistoća
bez taloga i mehan.
nečistoća
Vizuelna
3.
Gustina (20 °C), g/cm3 0,870
0,942
ISO 2811
4.
Sardzaj metala, %
6±0,1
ISO 4619
1±0,1
STANDARDNO PAKOVANJE
1 litar (0,78 kg) i 5 litara (4 kg)
SKLADIŠTENJE
USLOVI: originalna ambalaža, zatvoren prostor, temperatura do 30 °C
ROK: 12 meseci
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
METILETILKETON PEROKSID
Metiletil keton peroksid se koristi za očvršćavanje nezasićenih poliestarskih smola i želkouta na
sobnoj temperaturi u sistemu sa Co-oktoatom.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
bistra bezbojna tečnost
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
50
ISO 1515
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
1,12
ISO 2811
4.
Tačka paljenja, °C
88
ISO 3679
5.
Sadrzaj aktivnog kiseonika, %
9,0
AKZO JO 75.3
STANDARDNO PAKOVANJE
1,16 kg i 30 kg
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: Posebna prostorija, odvojeno od drugih materijala, bez direktnog dejstva sunčevih
zraka, originalna ambalaža, temperatura do 25 °C
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
RADOPAST BELI ZA NIJANSIRANJE
RADOPAST BELI za nijansiranje je postojana pigmentna pasta na bazi nezasićene poliestarske
smole koja se upotrebljava za bojenje žalkouta i nezasićenih poliestarskih smola u masi. Dodaje
se u količini od 10-15%.
KARAKTERISTIKE
rb.
Karakteristika
Vrednost
Metoda
1.
Izgled
Vizuelna
2.
Sadržaj čvrstih materija, %
bela pasta bez
vidljivih nečistoća
80±2
ISO 1515
3.
Gustina (20 °C), g/cm3
1,756
ISO 2811
4.
Tačka paljenja, °C
31
ISO 3679
5.
Finoća mliva (uribanost), µ
max. 40
ISO 1524
STANDARDNO PAKOVANJE
5 kg i 40 kg
SKLADIŠTENJE
ROK: 6 meseci
USLOVI: originalna ambalaža, temperatura do 25 °C, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
PIGMENTNE PASTE I POMOĆNI PROIZVODI
RADOPASTI
RADOPASTI su visoko kvalitetne pigmentne paste na bazi zasićene poliestarske smole koje se
upotrebljavaju za bojenje želkouta i nezasićenih poliestarskih smola u masi. Prilikom bojenja
želkouta ili smole u masu poliestra se dodaje od 0,1 do 5% RADOPAST-a u zavisnosti od
željenog intenziteta obojenja. Izrađuju se u asortimanu od 13 osnovnih nijansi. Njihovim
međusobnim mešanjem kao i mešanjem sa RADOPAST BELI-m za nijansiranje može se postići
niz međunijansi.
SKLADIŠTENJE
ROK: 12 meseci
USLOVI: zatvoren prostor, temperatura do 30 °C, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
Download

Nezasićene poliestarske smole