kombinovani gasno-mazutni gorionici
HLG-E serija
HLG-E serija
HLG-E 45
HLG-E 75
HLG-E 130
HLG-E 200A
HLG-E 210A
HLG-E 240A
HLG-E 350A
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
HLG-E 380A
HLG-E 470A
HLG-E 560A
HLG-E 580A
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
Tip gorionika
HLG-E 580A
HLG-E 560A
HLG-E 470A
HLG-E 380A
(od 550 do 410
HLG-E 350A
(od 480 do 3050 kW)
HLG-E 240A
(od 480 do 2670 kW)
HLG-E 210A
(od 320 do 2300 kW)
HLG-E 200A
(od 330 do 1550 kW)
HLG-E 130
HLG-E 130
HLG-E 75
HLG-E 45
136
(od 330 do 1200 kW)
(od 160 do 880 kW)
(od 160 do 523 kW)
(od 2000 do 8000 kW)
(od 1000 do 6400 kW)
(od 770 do 5200 kW)
(od 600 do 4500 kW)
00 kW)
137
Uputstvo za izbor gorionika
gas/mazut
Kako pravilno vršiti izbor gorionika?
Za izbor gorionika potrebni su sledeći podaci:
– toplotno opterećenje ložišta [kW] ili [kcal/h] (kW = kcal/h / 860), i
– otpor ložišta [mbar] (podaci su dostupni na natpisnoj ploči kotla ili u uputstvu za korisnike).
Primer:
– toplotno opterećenje ložišta: 600 kW (toplotno opterećenje ložišta = nazivni kapacitet kotla / standardni stepen iskorišćenja);
– otpor ložišta: 4 mbar.
Radna tačka A dobija se u preseku linija toplotnog opterećenja i otpora ložišta (Slika 7.). Za pravilan odabir gorionika potrebno je
odrediti radnu tačku gorionika pri maksimalnom i minimalnom toplotnom opterećenju ložišta kotla (kataloški podaci kotla). Gorionik
je odgovarajući ukoliko se obe radne tačke nalaze unutar radnog polja gorionika.
Radna tačka pri maksimalnom opterećenju kotla treba da se nalazi desno od isprekidane vertikalne linije prikazane na Slici 7.
6
Otpor ložišta [mbar]
5
A
4
3
2
1
0
-1
-2
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Kapacitet [kW]
Slika 7. Dijagram radnog polja gorionika
Podaci se odnose na standardne uslove: atmosferski pritisak 1013 mbar i okolna temperatura 15˚C.
Provera veličine gasne rampe (Slika 8.)
Ucrta se vertikalna linija kroz vrednost maksimalnog toplotnog opterećenja ložišta (600 kW) do preseka sa karakteristikom
gasne rampe (Rp 2") i dobije se tačka B (tj. pad pritiska na gasnoj rampi u zavisnosti od protoka gasa). Iz ove tačke povlači se
horizontalna linija, i očitava se vrednost minimalnog ulaznog pritiska u gasnu rampu (≈19 mbar). Ova vrednost predstavlja pad
pritiska od ulaza u multiblok ventil gasne rampe do izlaza iz mešačke glave gorionika. Na ovu vrednost pritiska treba dodati otpor
ložišta kotla pri maksimalnom opterećenju (4 mbar). Ovako dobijena vrednost predstavlja minimalni ulazni pritisak gasa u gasnu
rampu (23 mbar), i ukoliko je ona veća od dostupnog pritiska u gasovodu, treba ili povećati pritisak gasa u gasovodu (ukoliko je
moguće) ili izabrati veću gasnu rampu.
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
45
40
35
Rp 2” (50)
30
25
} otpor ložišta = 4 mbar
20
B
DN65
15
10
5
0
100
200
300
400
500
600
700
Kapacitet [kW]
Slika 8. Dijagram pada pritiska na gasnoj rampi
138
800
900
HLG-E serija
HLG-E 45 – HLG-E 75 – HLG-E 130 – HLG-E 200A
gas/mazut
Potreba za ispunjenjem svih zahteva, kao što je izrada
gor ionika koji alter nativno može da
sagoreva prirodni gas ili teško lož ulje,
motivisala nas je da stvorimo HLG-E
seriju gorionika srednjih i velikih
kapaciteta, pogodnu za primenu u
industriji.
Kapacitet gorionika u opsegu 160
do 2300 kW omogućava brojna
usklađivanja, kako bi se ispunili
svi zahtevi.
Svi gor ionici su sa kliznodvostepenim ili mudulacionim
radom, konstruisani da sagorevaju teško lož ulje standardne
viskoznosti 7°E pri temperaturi od 50°C. Na zahtev je dostupna
izvedba gorionika za mazut
viskoznosti do 50°E pri temperaturi od 50°C. Kako bi se teško lož ulje održalo tečnim, gorionik je opremljen
rezervoarom za predgrevanje koji sadrži elektrootporne grejače.
Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna
klapna, gasna klapna, magnetni ventil ulja, visokopritisna uljna pumpa, modulisana dizna, regulator
povratnog pritiska ulja, manometar povratnog pritiska ulja, električni predgrejač ulja, električni motor,
ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje, električni orman na
gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač, prekidač za izbor goriva), filter ulja,
priključne fleksibilne cevi ulja.
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni
pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil (kontroler
nepropusnosti se isporučuje iznad 350 kW).
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
Otpor ložišta (mbar)
HLG-E 200A
2P-MD
KP73A
PR-MD
HLG-E
130 2P-MD CT
KP72
PR-MD..1.xx
HLG-E 130
2P-MD
KP72
PR-MD
HLG-EPR-MD
75 2P-MD
KP60
45 2P-MD
KP60HLG-E
PR-MD..40
Kapacitet (kW)
139
HLG-E serija
gas/mazut
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo*
Kategorija gasa
Viskoznost mazuta na 50˚C
[˚E]
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
Protok mazuta min.–max. [kg/h]
HLG-E 45
NL2P-NLMD
6/4” BS
HLG-E 75
NL2P-NLMD
2”-DN65 BS
HLG-E 130
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80 BS
160 – 523
160 – 880
330 – 1200
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
I2H
I2H
I2H
max. 50
max. 50
max. 50
17 – 55
17 – 93
35 – 127
***
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
15 – 47
15 – 78
29 – 107
Ukupna potrošnja energije
[kW]
6,65
6,65
11,25
Motor ventilatora
[kW]
1,1
1,1
2,2
Motor uljne pumpe
[kW]
0,55
0,55
0,55
Snaga predgrejača
[kW]
4,5
4,5
8
Zaštita
IP40
IP40
IP40
Dimenzija gasne rampe
1½”
2” - DN65
2” - DN65 - DN80
Rp 1½
Rp 2 - DN65
Rp 2 - DN65 - DN80
Regulacija
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Gorionik
HLG-E 130
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80 BS CT
HLG-E 200A
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80 BS CT
Gasni priključak
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo*
Kategorija gasa
Viskoznost mazuta na 50˚C
[˚E]
Protok gasa
min.–max. [Stm3/h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
Električni priključak
Protok mazuta min.–max. [kg/h]
330 – 1550
320 – 2300
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
I2H
I2H
max. 50
max. 50
35 – 164
34 – 243
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
29 – 138
28 – 205
11,25
16,6
Ukupna potrošnja energije
[kW]
Motor ventilatora
[kW]
2,2
3
Motor uljne pumpe
[kW]
0,55
1,1
Snaga predgrejača
[kW]
Zaštita
Dimenzija gasne rampe
8
12
IP40
IP40
2” - DN65 - DN80
2” - DN65 - DN80
Gasni priključak
Rp 2 - DN65 - DN80
Rp 2 - DN65 - DN80
Regulacija
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3); mazut: Hd=40,3 MJ/kg (11,2 kWh/kg)
***minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
maksimalni pritisak gasa: 360 mbar sa Dungs MBDLE/MBC gasnom rampom
500 mbar sa Dungs MBC ili Siemens VGD gasnom rampom
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte stranice 78-79.
140
HLG-E serija
gas/mazut
HLG-E 45 – HLG-E 75
Otvori na kotlovskim
vratima
HLG-E 130 – HLG-E 200A
Prirubnica gorionika
Otvori na kotlovskim
vratima
Prirubnica gorionika
Tip
Dimenzije pakovanja (mm)
širina
visina
kg
HLG-E 45*
1500 1000 970
176
HLG-E 75*
1500 1000 970
185
HLG-E 130**
1730 1280 1020 270
HLG-E 200A** 1730 1280 1020 280
dužina
Približne vrednosti modela sa gasnom rampom od
DN65*/DN80**
Tip
Dimenzije (mm)
Model
A
B
C
D
E
G
Otvori na kotlu (mm)
J
Y
U
L
H
M
N
Prirubnica
gorionika (mm)
P
O
K
min
max
HLG-E 45
NL2P-NLMD 1½” BS
1112 376 736 1040 500 250 210
164
-
-
280 M10 269 190
190
190 240
HLG-E 75
NL2P-NLMD 2” BS
1112 376 736 1040 500 250 210
164
-
-
280 M10 269 190
190
190 240
HLG-E 75
NL2P-NLMD DN65 BS
1112 376 736 1225 685 250 250 164
-
-
280 M10 269 190
190
190 240
HLG-E 130
NL2P-NLMD 2” BS
1299 505 794 1100 580 274 230 198
-
-
304 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 130
NL2P-NLMD DN65 BS
1299 505 794 1230 710
274 265 198
-
-
304 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 130
NL2P-NLMD DN80 BS
1299 505 794 1245 725 274 265 198
-
-
304 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 130
NL2P-NLMD 2” BS CT
1299 505 794 1225 705 274 230 198
-
-
304 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 130
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1299 505 794 1340 810
-
-
304 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 130
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1299 505 794 1345 825 274 265 198
-
-
304 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 200A
NL2P-NLMD 2” BS CT
1320 500 830 1378 838 234 226 198
HLG-E 200A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1320 500 830 1302 762 234 275 198 565 375 264 M10 330 233 216 250 300
HLG-E 200A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1320 500 830 1308 764 234 275 198 565 375 264 M10 330 233 216 250 300
274 265 198
610 375 264 M10 330 233 216 250 300
141
HLG-E serija
gas/mazut
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HLG-E 75 NL2P-NLMD 2”-DN65 BS
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HLG-E 45 NL2P-NLMD 1½” BS
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
Otpor ložišta [mbar]
HLG-E 200A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80 BS CT
Kapacitet [kW]
142
HLG-E 130 NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80 BS CT
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HLG-E 130 NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80 BS
Kapacitet [kW]
HLG-E serija
gas/mazut
DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
Rp 1½” (40)
HLG-E 75 NL2P-NLMD 2”-DN65 BS
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HLG-E 45 NL2P-NLMD 1½” BS
Kapacitet [kW]
Rp 2” (50)
DN65
Kapacitet [kW]
Rp 2” (50)
DN65
DN80
Kapacitet [kW]
HLG-E 130 NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80 BS CT
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HLG-E 130 NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80 BS
Rp 2” (50)
DN65
DN80
Kapacitet [kW]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HLG-E 200A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80 BS CT
Rp 2” (50)
DN65
DN80
Kapacitet [kW]
143
HLG-E serija
HLG-E 210A – HLG-E 240A – HLG-E 350A
HLG-E 380A – HLG-E 470A – HLG-E 560A – HLG-E 580A
gas/mazut
HLG-E serija kombinovanih, dvogorivnih gorionika sadrži
vrhunske mehaničke delove, kako bi se
omogućio rad sa prirodnim gasom kao
i sa teškim lož uljem, za industrijske
primene do 8000 kW.
Ovi gorionici su opremljeni zasebnim
elektromotorom za pogon uljne
pumpe, i zbog toga mogu da
odvojeno sagorevaju gas i mazut.
U stvari, uljnu pumpu visokih
per formansi pokreće poseban
motor koji radi samo kada je
odabran režim rada sa mazutom.
UV fotoćelija obezbeđuje pouzdan sistem kontrole plamena.
Gorionik je opremljen rezervoarom za predgrevanje koji sadrži elektrootporne grejače kako bi se održavala
tečljivost mazuta.
Svi gorionici su sa klizno-dvostepenom ili modulacionom regulacijom, konstruisani tako da sagorevaju teško
lož ulje standardne viskoznosti 7°E pri temperaturi od 50°C. Na zahtev je dostupna izvedba gorionika za
mazut viskoznosti do 50°E pri temperaturi od 50°C, zajedno sa grejnim kabelom za uljni vod.
Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna
klapna, gasna klapna, magnetni ventil ulja, visokopritisna uljna pumpa, modulisana dizna, regulator
povratnog pritiska ulja, manometar povratnog pritiska ulja, električni predgrejač ulja, električni motor,
ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje, električni orman na
gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač, prekidač za izbor goriva), filter ulja,
priključne fleksibilne cevi ulja.
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni
pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil (kontroler
nepropusnosti se isporučuje iznad 350 kW).
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
Otpor ložišta (mbar)
HLG-E 580A
2P-MD
KR525A
PR-MD
HLG-E 560A
2P-MD
KR520A
PR-MD
HLG-E 470A
2P-MD
KR515A
PR-MD
HLG-E 380A
2P-MD
KR512A
PR-MD
HLG-E 350A
2P-MD
KP93A
PR-MD
HLG-E
240A
2P-MD
KP92A PR-MD
HLG-E 210A
2P-MD
KP91A
PR-MD
144
Kapacitet (kW)
HLG-E serija
gas/mazut
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo*
Kategorija gasa
Viskoznost mazuta na 50˚C
[˚E]
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
Protok mazuta min.–max. [kg/h]
HLG-E 210A
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
HLG-E 240A
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
HLG-E 350A
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
480 – 2670
480 – 3050
550 – 4100
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
I2H
I2H
I2H
max. 50
max. 50
max. 50
51 – 283
51 – 323
58 – 434
***
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
43 – 238
43 – 272
49 – 365
Ukupna potrošnja energije
[kW]
23,6
25,1
33,1
Motor ventilatora
[kW]
4
5,5
7,5
Motor uljne pumpe
[kW]
1,1
1,1
1,1
Snaga predgrejača
[kW]
18
18
24
Zaštita
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
Regulacija
IP40
IP40
IP40
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3); mazut: Hd=40,3 MJ/kg (11,2 kWh/kg)
***minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
maksimalni pritisak gasa: 500 mbar sa Dungs MBC ili Siemens VGD gasnom rampom
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte stranice 78-79.
145
HLG-E serija
gas/mazut
Tip
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
1730 1280 1020 340
1730 1280 1020 350
1730 1280 1020 370
HLG-E 210A
HLG-E 240A
HLG-E 350A
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
Prirubnica gorionika
* Približne vrednosti
Dimenzije (mm)
Model
A
B
C
D
E
G
Otvori na kotlu (mm)
J
Y
U
L
H
M
N
Prirubnica
gorionika (mm)
P
O
min
HLG-E 210A
NL2P-NLMD 2” BS CT
K
max
1538 490 918 1439 852 265 329 228 624 466 295 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 210A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1538 490 918 1544 957 265 288 228 750 466 295 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 210A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1538 490 918 1546 959 265 307 228 750 466 295 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 210A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1538 490 918 1636 1049 265 447 228 824 592 295 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 240A
NL2P-NLMD 2” BS CT
1538 490 918 1439 852 269 329 228 624 466 299 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 240A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1538 490 918 1544 957 269 288 228 750 466 299 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 240A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1538 490 918 1546 959 269 307 228 750 466 299 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 240A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1538 490 918 1636 1049 269 447 228 824 592 299 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 350A
NL2P-NLMD 2” BS CT
1543 495 918 1439 852 304 329 228 624 466 344 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 350A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1543 495 918 1544 957 304 288 228 750 466 344 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 350A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1543 495 918 1546 959 304 307 228 750 466 344 M12 417 295 280 310 360
HLG-E 350A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1543 495 918 1636 1049 304 447 228 824 592 344 M12 417 295 280 310 360
146
HLG-E serija
gas/mazut
TEHNIČKI PODACI
HLG-E 380A
HLG-E 470A
HLG-E 560A
NL2P-NLMD
NL2P-NLMD
NL2P-NLMD
2”-DN65-DN80-DN100 BS CT 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo*
Kategorija gasa
Viskoznost mazuta na 50˚C
[˚E]
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
Protok mazuta min.–max. [kg/h]
HLG-E 580A
NL2P-NLMD
DN65-DN80-DN100 BS CT
600 – 4500
770 – 5200
1000 – 6400
2000 – 8000
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
zemni gas / mazut
I2H
I2H
I2H
I2H
max. 50
max. 50
max. 50
max. 50
63 – 476
81 – 550
106 – 677
212 – 847
***
***
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
53 – 401
69 – 463
89 – 570
178 – 713
Ukupna potrošnja energije
[kW]
35,2
43
59,7
69,2
Motor ventilatora
[kW]
9,2
11
15
18,5
Motor uljne pumpe
[kW]
1,5
1,5
2,2
2,2
Snaga predgrejača
[kW]
24
12 + 18
18 + 24
24 + 24
Zaštita
IP40
IP40
IP40
IP40
Dimenzija gasne rampe
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
DN65 - DN80 - DN100
Gasni priključak
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
DN65 - DN80 - DN100
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Regulacija
U skladu sa direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EEZ, i direktivom o niskom naponu 2006/95/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3); mazut: Hd=40,3 MJ/kg (11,2 kWh/kg)
***minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
maksimalni pritisak gasa: 500 mbar sa Dungs MBC ili Siemens VGD gasnom rampom
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte stranice 78-79.
147
HLG-E serija
gas/mazut
Tip
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
HLG-E 380A
HLG-E 470A
HLG-E 560A
HLG-E 580A
Prirubnica gorionika
* Približne vrednosti
Dimenzije (mm)
Model
A
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
1730 1430 1130 430
1730 1430 1130 450
1730 1430 1130 470
1730 1430 1130 480
B
C
D
E
G
Otvori na kotlu (mm)
J
Y
W
L
H
M
N
Prirubnica
gorionika (mm)
P
O
min
K
max
HLG-E 380A
NL2P-NLMD 2” BS CT
1649 520 1021 1600 938 340 337 286 862 498 380 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 380A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1649 520 1021 1619 957 340 337 286 862 498 380 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 380A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1649 520 1021 1621 959 340 354 286 862 498 380 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 380A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1649 520 1021 1711 1049 340 392 286 862 498 380 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 470A
NL2P-NLMD 2” BS CT
1649 520 1021 1600 938 380 337 312 733 498 420 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 470A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1649 520 1021 1619 957 380 337 312 733 498 420 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 470A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1649 520 1021 1621 959 380 354 312 733 498 420 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 470A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1649 520 1021 1711 1049 380 392 312 733 498 420 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 560A
NL2P-NLMD 2” BS CT
1649 520 1021 1600 938 400 337 328 733 498 450 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 560A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1649 520 1021 1619 957 400 337 328 733 498 450 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 560A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1649 520 1021 1621 959 400 354 328 733 498 450 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 560A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1649 520 1021 1711 1049 400 392 328 733 498 450 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 580A
NL2P-NLMD DN65 BS CT
1649 520 1021 1711 1049 434 494 328 845 610 484 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 580A
NL2P-NLMD DN80 BS CT
1649 520 1021 1746 1084 434 494 328 861 626 484 M14 552 390 390 390 460
HLG-E 580A
NL2P-NLMD DN100 BS CT
1649 520 1021 1829 1167 434 494 328 874 639 484 M14 552 390 390 390 460
148
HLG-E serija
gas/mazut
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HLG-E 240A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
16
16
14
14
12
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HLG-E 210A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
10
8
6
4
2
12
10
8
6
4
2
0
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
400
800
1200
Kapacitet [kW]
1600
2000
2400
2800
3200
3600
Kapacitet [kW]
HLG-E 350A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
HLG-E 380A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
20
16
18
14
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
16
12
10
8
6
4
14
12
10
8
6
4
2
2
0
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
500
1500
2500
Kapacitet [kW]
3500
4500
Kapacitet [kW]
HLG-E 470A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
HLG-E 560A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
20
20
18
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
16
14
12
10
8
6
4
15
10
5
2
0
0
500
1500
2500
3500
4500
5500
Kapacitet [kW]
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
Kapacitet [kW]
HLG-E 580A NL2P-NLMD DN65-DN80-DN100 BS CT
25
Otpor ložišta [mbar]
20
15
10
5
0
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
Kapacitet [kW]
149
HLG-E serija
gas/mazut
DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
HLG-E 240A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
HLG-E 210A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
140
90
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
100
Rp 2”
2" (50)
80
70
DN65
60
50
DN80
40
DN100
30
20
10
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
Rp 2"
2” (50)
120
100
80
DN65
DN65
60
DN80
40
DN100
20
0
400
800
1200
Kapacitet [kW]
160
DN65
120
DN80
80
DN100
DN100
40
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
HLG-E 470A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
150
DN65
DN65
100
DN80
50
DN100
0
500
1500
2500
3500
4500
HLG-E 560A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
200
DN65
DN80
DN80
100
DN100
DN100
1500
2500
3500
4500
5500
300
DN65
250
DN80
DN80
200
150
DN100
100
50
0
3500
4500
5500
Kapacitet [kW]
400
Rp 2”
2" (50)
(50)
Rp
350
300
250
DN65
DN65
200
150
DN80
DN80
100
DN100
50
0
500
1500
2500
3500
4500
Kapacitet [kW]
HLG-E 580A NL2P-NLMD DN65-DN80-DN100 BS CT
2500
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Rp
Rp 2"
2” (50)
(50)
350
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
3600
450
Kapacitet [kW]
150
3200
Kapacitet [kW]
300
1500
2800
Rp 2"
2” (50)
200
Kapacitet [kW]
0
500
2400
HLG-E 380A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Rp 2”
2" (50)
0
2000
Kapacitet [kW]
HLG-E 350A NL2P-NLMD 2”-DN65-DN80-DN100 BS CT
200
1600
6500
7500
8500
5500
6500
7500
pribor za kombinovane gorionike (zemni gas - teško lož ulje)
gas/mazut
FILTERI
Opis
Filter 1” 0,3 mali
Filter 1” 0,3 veliki
MANOMETAR
Opis
Glicerinski merač nadpritiska, 0 ÷ 6 bar (priključak od ¼”)
Glicerinski merač nadpritiska, 0 ÷ 10 bar (priključak od ¼”)
Glicerinski merač nadpritiska, 0 ÷ 16 bar (priključak od ¼”)
Glicerinski merač nadpritiska, 0 ÷ 25 bar (priključak od ¼”)
Glicerinski merač nadpritiska, 0 ÷ 40 bar (priključak od ¼”)
VAKUUMMETAR
Opis
Glicerinski merač podpritiska, -1 ÷ 0 bar (priključak od ¼”)
NOSAČ MERAČA PRITISKA
Opis
Razdelni ventil (priključak od ¼”)
AUTOMATSKI PREKIDAČ ZA PROMENU VRSTE RADNOG
GORIVA
Opis
MIXMATIC
NAPOMENA: Pogledajte strane 70-77 za modulacione sonde i pribor.
151
Download

Tehnički katalog