gasni gorionici
HNG serija
HNG 41
HNG 70
HNG 85
HNG 120
HNG 170
HG-E serija
1
1-2
1-2
1
1-2-2P-MD
HNG 200
HNG 300
HNG 330
HNG 420
HNG 570
HG-E 45
HG-E 70
HG-E 140 HG-E 200A 1-2-2P-MD
1-2
1-2P-MD
1-2P-MD
1-2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
Tip gorionika
HG-E 580A
HG-E 560A
HG-E 470A
(od 600
HG-E 380A
(od 550
HG-E 350A
(od 480 do 3050 kW)
HG-E 240A
(od 480 do 2670 kW)
HG-E 210A
(od 320 do 2300 kW)
HG-E 200A
(od 300 do 1650 kW)
HG-E 140
(od 300 do 1200 kW)
HG-E 140
(od 270 do 970 kW)
HG-E 80
HG-E 70
HG-E 45
(od 160 do 523 kW)
HNG 570
(od 245 do 570 kW)
HNG 570
(od 160 do 570 kW)
HNG 420
(od 115 do 420 kW)
HNG 420
(od 185 do 420 kW)
HNG 330
(od 80 do 330 kW)
HNG 330
(od 115 do 330 kW)
HNG 300
(od 65 do 300 kW)
HNG 300
(od 95 do 300 kW)
HNG 200
(od 42 do 200 kW)
HNG 200
(od 85 do 200 kW)
HNG 170
(od 35 do 170 kW)
HNG 170
(od 60 do 170 kW)
HNG 120
(od 60 do 120 kW)
HNG 85
(od 22 do 85 kW)
HNG 85
(od 40 do 85 kW)
HNG 70
(od 19 do 68 kW)
HNG 70
(od 30 do 70 kW)
HNG 41
4
(od 160 do 800 kW)
(od 20 do 41 kW)
HG-E serija
HG-E 210A
HG-E 240A
HG-E 350A
2P-MD
2P-MD
2P-MD
HG-E 380A
HG-E 470A
HG-E 560A
HG-E 580A
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2P-MD
(od 2000 do 8000 kW)
(od 1000 do 6400 kW)
(od 770 do 5200 kW)
0 do 4500 kW)
do 4100 kW)
5
HG-E s e r i j a
HG-E 45 — HG-E 70 — HG-E 80
HG-E 100 — HG-E 140 — HG-E 200A
gas
HG-E gorionici obuhvataju širok opseg primena od 160 do 2300 kW
i pogodni su za generatore toplote sa velikim otporom ložišta
ili sa potpritiskom u ložištu. Ova serija gorionika najbolje
reprezentuje naše iskustvo sa gasnim gorionicima.
Plamena glava u obliku zvona, u stanju je
da stvori plamen visokih performansi. Praktičnost svih podešavajućih uređaja,
zajedno sa jednostavnom procedurom
održavanja kao i dobar odnos kvalitet/
cena, čine ovaj proizvod veoma
konkurentnim na tržištu.
Za ef ikasno sagorevanje i dobro
mešanje gasa i vazduha, položaj
plamene glave se može menjati – plamena
cev se može pomerati unapred ili unazad
pomoću podešavajućeg zavrtnja sa skalom. Osim toga,
podešavajuća traka koja se pokreće putem modulisanog
servomotora, omogućava blagi prelaz iz malog u veliki plamen.
Štampana ploča sa predožičenim priključcima, koja se nalazi unutar
komandne table, obezbeđuje ispravno povezivanje prilikom održavanja.
Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, jonizaciona elektroda,
vazdušna klapna, gasna klapna, elektromotor, ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa
staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika,
sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač).
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni
pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil (kontroler
nepropusnosti se isporučuje iznad 350 kW).
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
Otpor ložišta (mbar)
HG-E
200A
2-2P-MD
P73A
AB-PR-MD
HG-E
140 2-2P-MD
P72
AB-PR-MD..1.xx
P72
HG-E
100AB-PR-MD
2-2P-MD
P6580AB-PR-MD
HG-E
2-2P-MD
P6070AB-PR-MD
HG-E
2-2P-MD
P60
AB-PR-MD..40
HG-E
45 2-2P-MD
Kapacitet (kW)
33
HG-E serija
gas
TEHNIČKI PODACI
HG-E 45
M2-M2P-MMD 6/4”
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo*
Kategorija
Protok gasa
min.–max. [Stm3/h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
Električni priključak
HG-E 70
M2-M2P-MMD 2”-DN65
HG-E 80
M2-M2P-MMD 2”-DN65
160 – 523
160 – 800
270 – 970
zemni gas
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
I2H
17 – 56
17 – 84,7
28,6 – 102,7
*** – 360
*** – 360/500
*** – 360/500
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
1,6
1,6
2
Motor ventilatora
[kW]
1,1
1,1
1,5
Zaštita
Masa
[kg]
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
Regulacija
IP40
IP40
55
55 / 70
80 / 95
1½”
2” - DN65
2” - DN65
Rp 1½
Rp 2 - DN65
Rp 2 - DN65
dvostepena / kliznodvostepena / modulisana
dvostepena / kliznodvostepena / modulisana
dvostepena / kliznodvostepena / modulisana
HG-E 100
HG-E 140
HG-E 200A
M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Gorionik
Kapacitet
IP40
min.–max. [kW]
Gorivo*
Kategorija
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
300 – 1200
300 – 1650
320 – 2300
zemni gas
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
I2H
32 – 127
32 – 174,6
34 – 243
*** – 360/500
*** – 360/500
*** – 360/500
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
2,7
2,7
3,5
Motor ventilatora
[kW]
2,2
2,2
3
IP40
IP40
IP40
[kg]
85 / 105 / 115
85 / 105 / 115
90 / 110 / 120
Zaštita
Masa
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
Regulacija
2” - DN65 - DN80
2” - DN65 - DN80
2” - DN65 - DN80
Rp 2 - DN65 - DN80
Rp 2 - DN65 - DN80
Rp 2 - DN65 - DN80
dvostepena / kliznodvostepena / modulisana
dvostepena / kliznodvostepena / modulisana
dvostepena / kliznodvostepena / modulisana
U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
***pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.
34
HG-E serija
gas
Tip
Dimenzije pakovanja (mm)
širina
visina
kg
1200 670
540
81
1200 670
540
81
1280 850
760
100
1280 850
760
115
1280 850
760
115
1280 850
760
120
dužina
HG-E 45*
HG-E 70*
HG-E 80*
HG-E 100**
HG-E 140**
HG-E 200A**
* Približne vrednosti modela sa gasnom rampom od
DN65
** Približne vrednosti modela sa gasnom rampom od
DN80
HG-E 45 – HG-E 70
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
HG-E 80 – HG-E 100 – HG-E 140 – HG-E 200A
Prirubnica gorionika
Otvori na kotlovskim
vratima
Prirubnica gorionika
Otvori na kotlu
(mm)
Dimenzije (mm)
Model
A**
AA
B
E
F
G
J
L
Q
R
S
U
V
W
Y
Z
H
M
N
P
Prirubnica
gorionika (mm)
O
K
min max
HG-E 45
HG-E 45
HG-E 70
HG-E 70
HG-E 70
HG-E 70
HG-E 80
HG-E 80
HG-E 80
HG-E 80
HG-E 100
HG-E 100
HG-E 100
HG-E 100
HG-E 100
HG-E 100
HG-E 140
HG-E 140
HG-E 140
HG-E 140
HG-E 140
HG-E 140
HG-E 200A
HG-E 200A
HG-E 200A
M* 6/4” BS CT
M* 6/4” BL CT
M* 2” BS CT
M* 2” BL CT
M* DN65 BS CT
M* DN65 BL CT
M* 2” BS CT
M* 2” BL CT
M* DN65 BS CT
M* DN65 BL CT
M* 2” BS
M* 2” BL
M* DN65 BS
M* DN65 BL
M* DN80 BS
M* DN80 BL
M* 2” BS CT
M* 2” BL CT
M* DN65 BS CT
M* DN65 BL CT
M* DN80 BS CT
M* DN80 BL CT
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
1079
1169
1079
1169
1079
1169
1129
1219
1129
1219
1188
1298
1188
1298
1188
1298
1188
1298
1188
1298
1188
1298
1303
1303
1303
99
99
99
99
99
99
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
343
433
343
433
343
433
326
416
326
416
385
495
385
495
385
495
385
495
385
495
385
495
500
500
500
500
500
500
500
685
685
568
568
666
666
568
568
666
666
666
666
694
694
772
772
774
774
694
772
774
312
312
312
312
312
312
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
210
210
210
210
250
250
208
208
273
273
208
208
275
275
275
275
208
208
275
275
275
275
208
275
275
344
344
344
344
420
420
376
376
393
393
376
376
393
393
407
407
376
376
393
393
407
407
376
393
407
439
439
447
447
515
515
465
465
533
533
465
465
533
533
574
574
465
465
533
533
574
574
465
533
574
112
112
112
112
112
112
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
327
327
335
335
403
403
335
335
403
403
335
335
403
403
444
444
335
335
403
403
444
444
335
403
444
444
444
444
444
540
540
519
519
565
565
519
519
565
565
565
565
519
519
565
565
565
565
519
565
565
313
313
313
313
313
313
344
344
313
313
344
344
313
344
464
464
464
464
540
540
531
531
548
548
531
531
548
548
562
562
531
531
548
548
562
562
531
548
562
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
198
212
198
212
198
212
198
212
198
212
198
212
212
212
212
120
120
120
120
120
120
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
204
204
204
204
204
204
228
228
228
228
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
269
269
269
269
269
269
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
190
190
190
190
190
190
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
190
190
190
190
190
190
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
190
190
190
190
190
190
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
240
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
* 2, 2P i MD
** kod dvostepenih gorionika ova dimenzija je manja za 70 mm
35
HG-E serija
gas
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HG-E 70 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-E 45 M2-M2P-MMD 1½”
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HG-E 100 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-E 80 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
36
HG-E 200A M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-E 140 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Kapacitet [kW]
HG-E serija
gas
DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
Rp 1½” (40)
HG-E 70 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HG-E 45 M2-M2P-MMD 1½”
Kapacitet [kW]
DN65
HG-E 100 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Rp 2” (50)
Kapacitet [kW]
Rp 2” (50)
DN65
DN80
Kapacitet [kW]
HG-E 200A M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Rp 2” (50)
DN65
DN80
Rp 2” (50)
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HG-E 140 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
DN65
Kapacitet [kW]
HG-E 80 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Kapacitet [kW]
Rp 2” (50)
DN65
DN80
Kapacitet [kW]
37
HG-E s e r i j a
HG-E 210A — HG-E 240A — HG-E 350A
HG-E 380A — HG-E 470A — HG-E 560A — HG-E 580A
gas
Monoblok gor ionici, sa kućištem izrađenim
od aluminijuma livenog pod pritiskom, i sa
podešavajućom prirubnicom za montažu na
kotlove, radnog opsega kapaciteta od 480 do
8000 kW. Svi gorionici su izrađeni u skladu
sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Gorionici su dostupni u regulacijskoj
izvedbi kao klizno-dvostepeni i
modulisani, i opremljeni su plamenom
cevi u obliku zvona radi visokih
performansi plamena i niskih nivoa
emisija.
Električni servomotor deluje istovremeno
na gasni ventil i na vazdušnu klapnu. On
vrši regulaciju kapaciteta pomoću metalne
trake sa podešavajućim profilom, kako bi se stvorila optimalna smeša gasa i vazduha i dobili najbolji
rezultati sagorevanja.
Prednja strana komandne table sadrži odštampani šematski prikaz stanja gorionika zajedno sa lampicama,
u cilju prikazivanja sekvencijalnog rada gorionika.
Uprkos ne tako malim dimenzijama gorionika, ova serija omogućava da sve standardne radove prilikom
održavanja obavi samo jedan serviser.
Opseg isporuke: telo gorionika, gasna rampa, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu,
jonizaciona elektroda, vazdušna klapna, gasna klapna, elektromotor, ventilator, presostat vazduha,
servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na
gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač).
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni
pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil i kontroler
nepropusnosti (isporučuje se iznad 350 kW).
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
Otpor ložišta (mbar)
HG-E 580A 2P-MD
R525A PR-MD
HG-E 560A 2P-MD
R520A PR-MD
HG-E 470A 2P-MD
R515A PR-MD
HG-E 380A 2P-MD
R512A PR-MD
HG-E
350A
2P-MD
P93A
PR-MD
HG-E
240A
2P-MD
P92A PR-MD
HG-E
210A
2P-MD
P91A PR-MD
Kapacitet (kW)
38
HG-E serija
gas
TEHNIČKI PODACI
HG-E 210A
HG-E 240A
HG-E 350A
M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo*
480 – 2670
480 – 3050
550 – 4100
zemni gas
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
I2H
51 – 283
51 – 323
58 – 434
Kategorija
Protok gasa
min.–max. [Stm3/h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
Električni priključak
*** – 500
*** – 500
*** – 500
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
4,5
6
8
Motor ventilatora
[kW]
4
5,5
7,5
IP40
IP40
IP40
[kg]
220 / 230 / 250 / 320
250 / 270 / 285 / 300
260 / 280 / 300 / 315
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Zaštita
Masa
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
Regulacija
U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
***pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
Prirubnica gorionika
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
1730 1280 1020 300
1730 1280 1020 300
1730 1280 1020 315
HG-E 210A
HG-E 240A
HG-E 350A
* Približne vrednosti modela sa gasnom rampom od
DN100
Tip
Otvori na kotlu
(mm)
Dimenzije (mm)
Model
A
AA
B
E
F
G
J
L
Q
R
S
U
V
W
Y
Z
H
M
N
P
Prirubnica
gorionika (mm)
O
K
min max
HG-E 210A
HG-E 210A
HG-E 210A
HG-E 210A
HG-E 240A
HG-E 240A
HG-E 240A
HG-E 240A
HG-E 350A
HG-E 350A
HG-E 350A
HG-E 350A
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1408
1413
1413
1413
1413
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
490
490
490
490
490
490
490
490
495
495
495
495
852
957
959
1049
852
957
959
1049
852
957
959
1049
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
265
265
265
265
269
269
269
269
304
304
304
304
329
288
307
447
329
288
307
447
329
288
307
447
466
466
466
592
466
466
466
592
466
466
466
592
522
551
592
672
522
551
592
672
522
551
592
672
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
374
403
444
524
374
403
444
524
374
403
444
524
624
750
750
824
624
750
750
824
624
750
750
824
216
313
324
405
216
313
324
405
216
313
324
405
651
651
651
777
651
651
651
777
651
651
651
777
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
295
295
295
295
299
299
299
299
344
344
344
344
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
* 2P i MD
NAPOMENA: sve dimenzije su date za gorionike opremljene Siemens VGD ventilima.
39
HG-E serija
gas
TEHNIČKI PODACI
HG-E 380A
HG-E 470A
HG-E 560A
M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo
Kategorija
Protok gasa*
min.–max. [Stm3/h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
Električni priključak
600 – 4500
770 – 5200
1000 – 6400
zemni gas
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
I2H
63,5 – 476
81,5 – 550
106 – 677
*** – 500
*** – 500
*** – 500
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
9,7
11,5
15,5
Motor ventilatora
[kW]
9,2
11
15
IP40
IP40
IP40
[kg]
285 / 310 / 325 / 340
285 / 310 / 325 / 340
330 / 350 / 365 /380
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
Zaštita
Masa
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100 Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100 Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Regulacija
Gorionik
Kapacitet
min.–max. [kW]
Gorivo
Kategorija
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
HG-E 580A
M2P-MMD 2”
HG-E 580A
M2P-MMD DN65-DN80-DN100
2000 – 6700
2000 – 8000
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
Protok gasa*
min.–max. [Stm /h]
212 – 709
212 – 847
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
*** – 500
*** – 500
3
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
230V 3~ / 400V 3N~ / 50Hz
Ukupna potrošnja energije
Električni priključak
[kW]
19
19
Motor ventilatora
[kW]
18,5
18,5
Zaštita
Masa
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
Regulacija
[kg]
IP40
IP40
330
350 / 365 /380
2”
DN65 - DN80 - DN100
Rp 2
DN65 - DN80 - DN100
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
***pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.
40
klizno-dvostepena /
modulisana
HG-E serija
gas
Prirubnica gorionika
Otvori na kotlovskim
vratima
Tip
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
1730 1430 1130 340
1730 1430 1130 340
1730 1430 1130 380
1730 1430 1130 380
HG-E 380A
HG-E 470A
HG-E 560A
HG-E 580A
* Približne vrednosti modela sa gasnom rampom od
DN100
Tip
Otvori na kotlu
(mm)
Dimenzije (mm)
Model
A
AA
B
E
F
G
J
L
Q
R
S
U
V
W
Y
Z
H
M
N
P
Prirubnica
gorionika (mm)
O
K
min max
HG-E 380A
HG-E 380A
HG-E 380A
HG-E 380A
HG-E 470A
HG-E 470A
HG-E 470A
HG-E 470A
HG-E 560A
HG-E 560A
HG-E 560A
HG-E 560A
HG-E 580A
HG-E 580A
HG-E 580A
HG-E 580A
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
M* 2” BS CT
M* DN65 BS CT
M* DN80 BS CT
M* DN100 BS CT
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
230
230
230
230
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
938
957
959
1049
938
957
959
1049
938
957
959
1049
1071
1049
1084
1167
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
340
340
340
340
380
380
380
380
400
400
400
400
434
434
434
434
337
337
354
392
337
337
354
392
337
337
354
392
494
494
494
494
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
595
610
626
639
685
563
604
684
685
563
604
684
685
563
604
684
765
643
695
802
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
525
403
444
524
525
403
444
524
525
403
444
524
604
483
535
642
710
750
750
824
710
750
750
824
710
750
750
824
843
843
875
942
216
313
344
405
216
313
344
405
216
313
344
405
216
313
344
405
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
830
845
861
874
286
286
286
286
312
312
312
312
328
328
328
328
328
328
328
328
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
380
380
380
380
420
420
420
420
440
440
440
440
474**
474**
474**
474**
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
309
390
309
390
309
390
309
390
309
390
309
390
390
309
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
* 2P i MD
** preporučljivo je postavljanje čelične noseće ploče između gorionika i kotla. Alternativno, napravite manji otvor H ali da bude veći od Y i montirajte plamenu cev
sa unutrašnje strane kotla.
NAPOMENA: sve dimenzije se odnose na gorionike opremljene sa Siemens VGD ventilima.
41
HG-E serija
gas
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HG-E 240A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
16
14
14
12
12
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-E 210A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
16
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
0
0
400
800
1200
1600
OUTPUT (kW)
Kapacitet [kW]
2000
2400
400
2800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
Kapacitet [kW]
R512A PR-MD
HG-E 380A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
HG-E 350A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
16
20
14
18
12
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
800
10
8
6
4
16
14
12
10
8
6
4
2
2
0
0
500
1500
2500
3500
4500
500
1500
2500
Kapacitet [kW]
3500
4500
Kapacitet [kW]
R520A PR-MD
R515A PR-MD
HG-E 470A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
HG-E 560A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
20
20
16
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
18
14
12
10
8
6
4
15
10
5
2
0
0
500
1500
2500
3500
4500
5500
Kapacitet [kW]
R525A PR-MD
HG-E 580A M2P-MMD DN65-DN80-DN100
Otpor ložišta [mbar]
20
15
10
5
0
2500
3500
4500
5500
Kapacitet [kW]
42
1500
2500
3500
Kapacitet [kW]
25
1500
500
6500
7500
8500
4500
5500
6500
HG-E serija
gas
DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
HG-E 210A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
HG-E 240A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
90
Rp
Rp2"
2” (50)
(50)
80
70
DN65
DN65
60
50
DN80
DN80
40
DN100
DN100
30
20
10
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
100
0
400
800
1200
1600
2000
2400
140
120
Rp
(50)
Rp2"
2” (50)
100
80
DN65
DN65
60
DN80
DN80
40
DN100
DN100
20
0
2800
400
800
1200
Kapacitet [kW]
Rp
(50)
Rp2"
2” (50)
160
120
DN65
DN65
80
DN80
DN80
40
DN100
DN100
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
2400
2800
3200
3600
HG-E 380A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
R512A PR-MD
0
200
Rp
(50)
Rp2"
2” (50)
160
120
DN65
DN65
80
DN80
DN80
40
DN100
DN100
0
500
1500
2500
3500
500
4500
1500
2500
3500
4500
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HG-E 560A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
R520A PR-MD
HG-E 470A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
R515A PR-MD
450
Rp
Rp2"
2” (50)
(50)
250
200
150
DN65
DN65
100
DN80
DN80
DN100
DN100
50
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
300
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
2000
Kapacitet [kW]
HG-E 350A M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
200
1600
Rp
(50)
Rp2"
2” (50)
400
350
300
250
DN65
DN65
200
150
DN80
DN80
100
DN100
DN100
50
0
0
500
1500
2500
3500
4500
5500
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HG-E 580A M2P-MMD DN65-DN80-DN100
R525A PR-MD
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
350
300
DN65
DN65
250
DN80
DN80
200
150
DN100
DN100
100
50
0
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
Kapacitet [kW]
43
h
g/kW
<80 m
Low N O
x
H
o val
H
o val
h
g/kW
<80 m
x
Low N O
Hoval
i njegov zadatak:
Low NOx gorionici
o v al
h
g/kW
<80 m
Low NO
x
H
Osnova suštinskog napretka je širenje prednosti koje ono donosi, među kojima
su sigurno uključeni poboljšanje životnog standarda i zaštita životne sredine.
Svestan svoje ključne uloge koju ima u razvoju ekološki neškodljivih proizvoda,
i činjenicom da se može pohvaliti iskustvom od preko trideset godina
konstruisanja i proizvodnje gorionika za domaćinstva i za industrijsku upotrebu,
Hovalwerk AG se rangira među evropskim liderima u ovoj oblasti.
Neprestano ulaganje u savršenstvo tehnološki naprednih proizvoda pri
savremenoj istraživačkoj laboratoriji, stvorilo je neophodne uslove za stvaranje
specijalnih gorionika prikladnih za primene koje zahtevaju najniže emisije
azotnih oksida (NOx).
Ovi gorionici nose oznaku CE (direktiva o gasnoj primeni) jedne od najvećih
autoritativnih sertifikacionih ustanova u evropi iz ove oblasti (GASTEC), i
primenjuju se u čitavom opsegu kapaciteta naših kotlova, počevši od gorionika
za individualna domaćinstva (27 kW) pa sve do industrijskih gorionika (do 5800
kW).
Bliskom saradnjom sa Sektorom za istraživanje i razvoj, naši inženjeri
zaduženi za primenu ovih proizvoda, pokazali su svoje iskustvo stečeno
tokom višegodišnjeg rada sa standardnim gorionicima (gorionici sa normalnim
emisijama) u cilju stvaranja uporedne serije gorionika sa sniženim negativnim
uticajem na životnu sredinu.
U cilju strogog poštovanja graničnih vrednosti emisija propisanih direktivama
evropske unije, svi modeli Low NOx gorionika garantuju vrednosti emisija koje
su značajno ispod vrednosti utvrđenih propisima, i mogu se pohvaliti brojkama
manjim od 80 mg/kWh.
Naši Low NOx gorionici sadrže inovativnu plamenu glavu koja vrši preraspodelu
gasovitih komponenata u zoni potpritiska shodno različitim specifičnim
težinama, na taj način omogućavajući da deo sagorelih gasova slobodno
cirkuliše iznutra.
Dosta su raznolike aplikacije u kojima su zahtevane ovako niske
vrednosti emisija, npr. sistemi za uzgoj biljaka u staklenim
baštama. Upotreba specijalne plamene glave dozvoljava
korišćenje produkata sagorevanja za direktno ubacivanje
ugljen-dioksida (CO2) u staklenu baštu, neophodnog za rast
biljaka, i to bez rizika pojave emisije ugljen-monoksida (CO)
koji je veoma opasan za osoblje koje radi unutar staklene
bašte.
Naši gorionici se mogu opremiti najsavremenijim
automatskim mehaničkim ili elektronskim
modulacionim sistemima koji održavaju pravilan
odnos gasa i vazduha. Na taj način se u svakom
trenutku rada precizno podešava kapacitet gorionika
prema trenutnim potrebama za grejanjem, kako bi se
obezbedilo optimalno generisanje toplote u svakoj radnoj
tački sagorevanja.
Elektronski modulacioni sistem čini potpunijom upotrebu krive „gorivo/
vazduh za sagorevanje”, koja je šira nego kriva dobijena sistemom mehaničke
modulacije, čineći na taj način elektronski sistem bržim i preciznijim, i
optimizujući fazu podešavanja kapaciteta gorionika.
Osim toga, zahvaljujući mikroprocesoru koji kontroliše različite faze procesa
rada, obezbeđena je maksimalna preciznost pri ponavljanju operativnih
sekvenci.
Pouzdanost ovih proizvoda je dokazana kroz višegodišnju praktičnu upotrebu
sa našim kotlovima. Zbog specifičnosti namene za koju su konstruisani, Low
NOx gorionici zahtevaju posebne tehničke veštine i iskustvo koje Hoval sa
zadovoljstvom pruža svojim komitentima, zahvaljujući organizaciji tehničke
podrške koja postoji širom sveta i koja se redovno obučava tokom kurseva u
sedištu kompanije.
Daleko više od običnog predstavljanja potpune saglasnosti sa najnovijim
standardima i propisima ili izuzetne važnosti marketinške logike, ovi rezultati su
postignuti kao deo naše misije da poboljšamo životni standard ljudi zato što
verujemo da je naše prirodno okruženje mnogo više od apstraktnog koncepta,
zapravo – naš dom današnjice ali i budućnosti!
Low NOx gasni gorionici
HNGX serija
HNGX 41
HNGX 65
HNGX 120
HNGX 150
HG-EX serija
1
1-2
1-2
1-2-2P-MD
HNGX 190
HNGX 260
HNGX 350
HNGX 490
HG-EX 45
HG-EX 70
HG-EX 80 HG-EX 140 1-2
2P-MD
2P-MD
2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
2-2P-MD
Tip gorionika
HG-EX 560
HG-EX 470
HG-EX 380
HG-EX 210
(od 288 do 1480 kW)
HG-EX 150
(od 300 do 1200 kW)
HG-EX 140
(od 270 do 970 kW)
HG-EX 80
(od 165 do 720 kW)
HG-EX 70
(od 165 do 540 kW)
HG-EX 45
(od 132 do 490 kW)
HNGX 490
HNGX 350
HNGX 260
(od 65 do 260 kW)
HNGX 190
(od 60 do 190 kW)
HNGX 190
(od 93 do 190 kW)
HNGX 150
(od 40 do 150 kW)
HNGX 150
(od 85 do 150 kW)
HNGX 120
(od 35 do 120 kW)
HNGX 120
(od 75 do 120 kW)
HNGX 65
(od 21 do 65 kW)
HNGX 65
(od 40 do 65 kW)
HNGX 41
46
(od 90 do 350 kW)
(od 27 do 41 kW)
H
o val
h
g/kW
<80 m
x
Low N O
HG-EX serija
HG-EX 150
HG-EX 210
2P-MD
2P-MD
HG-EX 380
HG-EX 470
HG-EX 560
2P-MD
2P-MD
2P-MD
(od 1000 do 5800 kW)
(od 770 do 4400 kW)
(od 800 do 3250 kW)
(od 674 do 2008 kW)
47
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo
w
Lo 60
N
Ox
o val
h
g/kW
<80 m
Low N O
x
w
Lo
x
H
w
Lo
NO
gas
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
NO
x
Hoval
Low NOx gorionici
H
HG-EX s e r i j a
N O
x
h
g/kW
<80 m
HG-EX 45 – HG-EX 70 – HG-EX 80 – HG-EX 140
L o w
o val
G O R I O N I C I
x
Low N O
gas
HG-EX serija gorionika predstavlja Low NOx gorionike srednjeg kapaciteta.
Ova serija je rezultat Hoval-ovog velikog iskustva sa projektima
nazivnih kapaciteta do 1040 kW. Karakteristika ove serije
gorionika je jednostavna procedura za podešavanje mehaničkih i
elektronskih komponenti kao i jednostavno održavanje zahvaljujući
prikladnom položaju svih delova.
Plamena glava je konstruisana tako da snižava emisije zagađujućih
materija na minimum. Podešavanje položaja plamene glave je
veoma jednostavno zahvaljujući podeonom zavr tnju sa
izgraduisanom skalom.
Pregledna komandna tabla je opremljena signalnim LED
diodama koje sekvencijalno prikazuju svaku fazu rada gorionika,
kako bi se operateru olakšalo nadgledanje rada gorionika.
Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, Low NOx
mešačka glava, elektrode za potpalu, jonizaciona elektroda,
vazdušna klapna, gasna klapna, elektromotor, ventilator, presostat
vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena,
visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač).
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni
pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil (kontroler
nepropusnosti se isporučuje iznad 350 kW).
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
11
10
LX60
AB-PR-MD..40
HG-EX
45 2-2P-MD
9
LX60 70
AB-PR-MD
HG-EX
2-2P-MD
HG-EX
2-2P-MD
LX65 80
AB-PR-MD
HG-EX
140
2-2P-MD
LX72 AB-PR-MD
Otpor ložišta (mbar)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Kapacitet(kW)
(kW)
Potenza
61
H
HG-EX serija
o val
h
g/kW
<80 m
Low N O
x
gas
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max
[kW]
Gorivo*
HG-EX 45
M2-M2P-MMD
6/4”
HG-EX 70
M2-M2P-MMD
2”-DN65
HG-EX 80
M2-M2P-MMD
2”-DN65
HG-EX 140
M2-M2P-MMD
2”-DN65-DN80
165 – 540
165 – 720
270 – 970
241 – 1040
zemni gas
zemni gas
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
I2H
I2H
17,5 – 57
17,5 – 76
29 – 103
25,5 – 110
Kategorija
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
***
***
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
1,6
1,6
2
2,7
Motor ventilatora
[kW]
1,1
1,1
1,5
2,2
Zaštita
Masa
[kg]
Dimenzija gasne rampe
IP40
IP40
IP40
55
55 / 70
80 / 95
85 / 105 / 115
1½”
2” - DN65
2” - DN65
2” - DN65 - DN80
Rp 1½
Rp 2 - DN65
Rp 2 - DN65
Rp 2 - DN65 - DN80
dvostepena /
klizno-dvostepena /
modulisana
dvostepena /
klizno-dvostepena /
modulisana
dvostepena /
klizno-dvostepena /
modulisana
dvostepena /
klizno-dvostepena /
modulisana
Gasni priključak
Regulacija
IP40
U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
***minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
maksimalni pritisak gasa: 360 mbar sa Dungs MBDLE../MBC.. gasnom rampom od 1½” i 2”
500 mbar sa Siemens VGD / Dungs MBC.. gasnom rampom od DN65 i DN80
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.
Tip
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
HG-EX 45 1200 670
540
66
HG-EX 70 1200 670
540
81
HG-EX 80 1280 850
760
95
HG-EX 140 1280 850
760
100
* Približne vrednosti
HG-EX 45 – HG-EX 70
Otvori na kotlovskim
vratima
62
Prirubnica gorionika
HG-EX 80 – HG-EX 140
Otvori na kotlovskim
vratima
Prirubnica gorionika
H
o val
HG-EX serija
Tip
A
B
BB
C
D
E
G
J
x
Otvori na kotlu
(mm)
L
Q
Low N O
gas
Dimenzije (mm)
Model
h
g/kW
<80 m
S
U
W
Y
H
M
N
P
Prirubnica
gorionika (mm)
O
K
min max
HG-EX 45
HG-EX 45
HG-EX 45
HG-EX 45
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 70
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 80
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
HG-EX 140
M2 6/4” BS
M2 6/4” BL
M2P-MMD 6/4” BS
M2P-MMD 6/4” BL
M2 2” BS
M2 2” BL
M2P-MMD 2” BS
M2P-MMD 2” BL
M2 DN65 BS
M2 DN65 BL
M2P-MMD DN65 BS
M2P-MMD DN65 BL
M2 2” BS
M2 2” BL
M2 2” BS CT
M2 2” BL CT
M2P-MMD 2” BS
M2P-MMD 2” BL
M2P-MMD 2” BS CT
M2P-MMD 2” BL CT
M2 DN65 BS
M2 DN65 BL
M2 DN65 BS CT
M2 DN65 BL CT
M2P-MMD DN65 BS
M2P-MMD DN65 BL
M2P-MMD DN65 BS CT
M2P-MMD DN65 BL CT
M2 2” BS
M2 2” BL
M2 2” BS CT
M2 2” BL CT
M2P-MMD 2” BS
M2P-MMD 2” BL
M2P-MMD 2” BS CT
M2P-MMD 2” BL CT
M2 DN65 BS
M2 DN65 BL
M2 DN65 BS CT
M2 DN65 BL CT
M2P-MMD DN65 BS
M2P-MMD DN65 BL
M2P-MMD DN65 BS CT
M2P-MMD DN65 BL CT
M2 DN80 BS
M2 DN80 BL
M2 DN80 BS CT
M2 DN80 BL CT
M2P-MMD DN80 BS
M2P-MMD DN80 BL
M2P-MMD DN80 BS CT
M2P-MMD DN80 BL CT
956
1136
1026
1206
956
1136
1026
1206
956
1136
1026
1206
1096
1186
1096
1186
1166
1256
1166
1256
1096
1186
1096
1186
1166
1256
1166
1256
1069
1154
1069
1154
1139
1224
1139
1224
1069
1154
1069
1154
1139
1224
1139
1224
1069
1154
1069
1154
1139
1224
1139
1224
252
432
252
432
252
432
252
432
252
432
252
432
326
416
326
416
326
416
326
416
326
416
326
416
326
416
326
416
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
300
385
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
666
666
736
736
666
666
736
736
666
666
736
736
733
733
733
733
803
803
803
803
733
733
733
733
803
803
803
803
733
733
733
733
803
803
803
803
733
733
733
733
803
803
803
803
733
733
733
733
803
803
803
803
812
812
812
812
812
812
812
812
997
997
997
997
900
900
1026
1026
900
900
1026
1026
998
998
1104
1104
998
998
1104
1104
900
900
1026
1026
900
900
1026
1026
998
998
1104
1104
998
998
1104
1104
998
998
1106
1106
998
998
1106
1106
500
500
500
500
500
500
500
500
685
685
685
685
568
568
694
694
568
568
694
694
666
666
772
772
666
666
772
772
568
568
694
694
568
568
694
694
666
666
772
772
666
666
772
772
666
666
774
774
666
666
774
774
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
210
210
210
210
210
210
210
210
250
250
250
250
208
208
208
208
208
208
208
208
275
275
275
275
275
275
275
275
208
208
208
208
208
208
208
208
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
344
344
344
344
344
344
344
344
420
420
420
420
376
376
376
376
376
376
376
376
393
393
393
393
393
393
393
393
376
376
376
376
376
376
376
376
393
393
393
393
393
393
393
393
407
407
407
407
407
407
407
407
439
439
439
439
447
447
447
447
515
515
515
515
465
465
465
465
465
465
465
465
533
533
533
533
533
533
533
533
465
465
465
465
465
465
465
465
533
533
533
533
533
533
533
533
574
574
574
574
574
574
574
574
327
327
327
327
335
335
335
335
403
403
403
403
335
335
335
335
335
335
335
335
403
403
403
403
403
403
403
403
335
335
335
335
335
335
335
335
403
403
403
403
403
403
403
403
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
540
540
540
540
519
519
519
519
519
519
519
519
565
565
565
565
565
565
565
565
519
519
519
519
519
519
519
519
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
464
464
464
464
464
464
464
464
540
540
540
540
531
531
531
531
531
531
531
531
548
548
548
548
548
548
548
548
531
531
531
531
531
531
531
531
548
548
548
548
548
548
548
548
562
562
562
562
562
562
562
562
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
63
H
HG-EX serija
o val
x
Low N O
gas
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HG-EX 45 M2-M2P-MMD 6/4”
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-EX 70 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HG-EX 80 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-EX 140 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
HG-EX 45 M2-M2P-MMD 6/4”
HG-EX 70 M2-M2P-MMD 2”-DN65
Rp 2” (50)
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Rp
Rp11½”
1/2”(40)
(40)
Kapacitet [kW]
DN65
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HG-EX 140 M2-M2P-MMD 2”-DN65-DN80
Rp 2” (50)
Rp 2” (50)
Kapacitet [kW]
64
DN65
Kapacitet [kW]
HG-EX 80 M2-M2P-MMD 2”-DN65
h
g/kW
<80 m
DN65
DN80
Kapacitet [kW]
H
HG-EX s e r i j a
N O
x
h
g/kW
G O R I O N I C I
<80 m
Low N O
x
HG-EX 150 – HG-EX 210 – HG-EX 380
HG-EX 470 – HG-EX 560
L o w
o val
gas
Ova serija gorionika je specijalno razvijena za industrijske kotlove
kapaciteta do 5,8 MW, i predstavlja najbolji napredak u razvoju
tehnologije za smanjenje emisije azotnih oksida (<70 mg/kWh).
Serija je konstruisana za mehaničku ili elektronsku kontrolu
sagorevanja, sa ili bez invertora, sa ili bez podešavanja sadržaja
kiseonika. Ona garantuje pouzdanost i efikasnost.
Elektronska izvedba gorionika vrši komunikaciju preko bus-a.
Zahvaljujući podešenom odnosu vazduh / gas, velika fleksibilnost nove
plamene glave omogućava formiranje homogenog plamena duž ose ložišta.
Kućište gorionika je izrađeno od livenog aluminijuma, na koje su
montirani svi mehanički i elektronski delovi za regulaciju. Pregledna
komandna tabla prikazuje faze rada gorionika. Nova konstrukcija
vazdušnog usisa obezbeđuje najniže nivoe buke tokom rada.
Opseg isporuke: telo gorionika, gasna rampa, plamena cev,
Low NOx mešačka glava, elektrode za potpalu, jonizaciona
elektroda, vazdušna klapna, gasna klapna, elektromotor,
ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom
za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman
na gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni
prekidač).
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator,
gasni filter, prekidač za minimalni pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska
gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil i kontroler nepropusnosti
(isporučuje se iznad 350 kW).
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).
20
HG-EXLX90
150 PR-MD
2P-MD
LX91
PR-MD
HG-EX 210 2P-MD
RX510
HG-EX
380 PR-MD
2P-MD
RX515
HG-EX
470 PR-MD
2P-MD
RX520
HG-EX
560 PR-MD
2P-MD
18
Otpor ložišta (mbar)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
Potenza (kW)
Kapacitet
(kW)
65
H
o val
HG-EX serija
h
g/kW
<80 m
x
Low N O
gas
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max
HG-EX 150
M2P-MMD
2”-DN65-DN80-DN100
HG-EX 210
M2P-MMD
2”-DN65-DN80-DN100
288 – 1480
674 – 2008
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
30,5 – 157
71 – 213
[kW]
Gorivo*
Kategorija
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
3,5
4,5
Motor ventilatora
[kW]
3
4
IP40
IP40
250
250
Zaštita
Masa
[kg]
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Regulacija
U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
***minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
maksimalni pritisak gasa: 500 mbar sa Siemens VGD gasnom rampom
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.
Otvori na kotlovskim
vratima
Prirubnica gorionika
Tip
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
HG-EX 150 1730 1280 1020 250
HG-EX 210 1730 1280 1020 260
* Približne vrednosti
Tip
Otvori na kotlu
(mm)
Dimenzije (mm)
Model
A
B
BB
C
D
E
G
J
L
Q
S
U
W
Y
H
M
N
P
Prirubnica
gorionika (mm)
O
K
min max
HG-EX 150
HG-EX 150
HG-EX 150
HG-EX 150
HG-EX 210
HG-EX 210
HG-EX 210
HG-EX 210
66
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
2” BS CT
DN65 BS CT
DN80 BS CT
DN100 BS CT
2” BS CT
DN65 BS CT
DN80 BS CT
DN100 BS CT
1253
1253
1253
1253
1243
1243
1243
1243
300
300
300
300
290
290
290
290
419
419
419
419
419
419
419
419
918
918
918
918
918
918
918
918
1283
1388
1390
1480
1283
1388
1390
1480
852
957
959
1049
852
957
959
1049
219
219
219
219
265
265
265
265
329
288
307
447
329
288
307
447
466
466
466
592
466
466
466
592
522
551
592
672
522
551
592
672
374
403
444
524
374
403
444
524
624
750
750
824
624
750
750
824
651
651
651
777
651
651
651
777
215
215
215
215
228
228
228
228
258
258
258
258
295
295
295
295
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
417
417
417
417
417
417
417
417
295
295
295
295
295
295
295
295
280
280
280
280
280
280
280
280
310
310
310
310
310
310
310
310
360
360
360
360
360
360
360
360
H
o val
HG-EX serija
h
g/kW
<80 m
x
Low N O
gas
TEHNIČKI PODACI
Gorionik
Kapacitet
min.–max
HG-EX 380
M2P-MMD
2”-DN65-DN80-DN100
HG-EX 470
M2P-MMD
2”-DN65-DN80-DN100
HG-EX 560
M2P-MMD
2”-DN65-DN80-DN100
800 – 3250
770 – 4400
1000 – 5800
zemni gas
zemni gas
zemni gas
I2H
I2H
I2H
85 – 344
81,5 – 466
106 – 614
[kW]
Gorivo*
Kategorija
Protok gasa
min.–max. [Stm /h]
Pritisak gasa
min.–max. [mbar]
3
Električni priključak
***
***
***
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
400V 3N ~ 50Hz
Ukupna potrošnja energije
[kW]
8
11,5
15,5
Motor ventilatora
[kW]
7,5
11
15
IP40
IP40
IP40
350
350
350
Zaštita
Masa
[kg]
Dimenzija gasne rampe
Gasni priključak
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
2” - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
Rp 2 - DN65 - DN80 - DN100
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
klizno-dvostepena /
modulisana
Regulacija
U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
***minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
maksimalni pritisak gasa: 500 mbar sa Siemens VGD gasnom rampom
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.
Otvori na kotlovskim
vratima
Prirubnica gorionika
Tip
Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina
širina
visina
kg
HG-EX 380 1730 1430 1130 330
HG-EX 470 1730 1430 1130 340
HG-EX 560 1730 1430 1130 350
* Približne vrednosti
Tip
Otvori na kotlu
(mm)
Dimenzije (mm)
Model
A
B
BB
C
D
E
G
J
L
Q
S
U
W
Y
H
M
N
P
Prirubnica
gorionika (mm)
O
K
min-max
HG-EX 380
HG-EX 380
HG-EX 380
HG-EX 380
HG-EX 470
HG-EX 470
HG-EX 470
HG-EX 470
HG-EX 560
HG-EX 560
HG-EX 560
HG-EX 560
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
M2P-MMD
2” BS CT
DN65 BS CT
DN80 BS CT
DN100 BS CT
2” BS CT
DN65 BS CT
DN80 BS CT
DN100 BS CT
2” BS CT
DN65 BS CT
DN80 BS CT
DN100 BS CT
1445
1445
1445
1445
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
390
390
390
390
520
520
520
520
520
520
520
520
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1429
1448
1450
1540
1429
1448
1450
1540
1429
1448
1450
1540
938
957
959
1049
938
957
959
1049
938
957
959
1049
310
310
310
310
305
305
305
305
332
332
332
332
337
337
354
392
337
337
354
392
337
337
354
392
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
498
685
563
604
684
685
563
604
684
685
563
604
684
525
403
444
524
525
403
444
524
525
403
444
524
710
750
750
824
710
750
750
824
710
750
750
824
733
733
733
772
733
733
733
772
733
733
733
772
306
306
306
306
305
305
305
305
328
328
328
328
368
368
368
368
345
345
345
345
372
372
372
372
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
67
H
HG-EX serija
o val
x
Low N O
gas
DIJAGRAMI RADNOG POLJA
GORIONIKA
HG-EX 210 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
HG-EX 150 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HG-EX 470 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
RX515 PR-MD
HG-EX 380 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
20
18
Otpor ložišta [mbar]
Otpor ložišta [mbar]
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
HG-EX 560 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
RX520 PR-MD
20
18
Otpor ložišta [mbar]
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kapacitet [kW]
68
500
1000
1500
2000
2500
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
4000
4500
5000
5500
6000
h
g/kW
<80 m
3000
3500
4000
4500
H
HG-EX serija
o val
h
g/kW
<80 m
x
Low N O
gas
DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
HG-EX 150 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
HG-EX 210 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
DN65
DN80
DN100
Rp 2” (50)
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Rp 2” (50)
DN65
DN80
DN100
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
HG-EX 470 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
RX515 PR-MD
HG-EX 380 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
DN65
DN80
DN100
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
Rp 2” (50)
Rp
Rp 2"
2” (50)
(50)
240
200
DN65
DN65
DN80
160
DN80
DN80
DN65
120
DN100
DN100
80
40
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Kapacitet [kW]
Kapacitet [kW]
Minimalni ulazni pritisak gasa [mbar]
HG-EX 560 M2P-MMD 2”-DN65-DN80-DN100
RX520 PR-MD
Rp
(50)
Rp 2"
2” (50)
400
300
DN65
DN65
200
DN80
DN80
DN100
DN100
100
0
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Kapacitet [kW]
69
elektronski regulacioni i
kontrolni sistem sagorevanja
za gasne, uljne, mazutne i kombinovane
gorionike srednjeg i velikog kapaciteta
Hoval primenjuje elektronski sistem kontrole kapaciteta u svom asortimanu gorionika.
Ovaj inovativni sistem, koji je podeljen u dve vrste kontrolera plamena, može se koristiti u civilne svrhe (od 140 kW) kao
i za industrijske namene (do 70 MW), sa gorionicima konstruisanim za rad sa jednim ili dva goriva, sa kontinualnim ili
naizmeničnim (isprekidanim) načinom rada, i omogućava komande i regulaciju svih delova koji imaju ulogu u stvaranju
pravilne smeše goriva i vazduha za sagorevanje, putem odgovarajuće programiranog kontrolera plamena.
Ovo prilagodljivo rešenje, orijentisano ka budućnosti, omogućava postizanje maksimalne preciznosti u podešavanju
sagorevanja. Sistem se takođe može proširiti pomoću priključka sa sondom za merenje kiseonika i/ili invertora za
podešavanje brzine ventilatora, sve u cilju daljeg poboljšanja performansi gorionika, i na taj način postiže se najveća ušteda
energije kako u pogledu goriva tako i pogledu potrebne električne energije.
Regulacioni i kontrolni sistem se sastoji od elektronske jedinice sa dvostrukim mikroprocesorom za integraciju svi regulacionih
i kontrolnih funkcija gorionika, kao i od uređaja za lokalno programiranje i podešavanje.
Integrisane funkcije obuhvataju
podešavanje odnosa vazduh/
gorivo (sa mogućnošću
konfiguracije radne tačke), PID
regulatora temperature i pritiska,
kontrolera nepropusnosti gasne
rampe, podešavajuća vremena
ciklusa, predkonfigurisani vodovi
goriva i konfiguraciju ulaza/izlaza.
Programski nivoi su zaštićeni
lozinkom za tri vrste korisnika
(proizvođač, servisno osoblje i
krajnji korisnik); komunikacija
i z m e đ u s e r vo - re g u l a t o r a i
senzora obavlja se putem
dvokanalnog CAN Bus protokola
u cilju garantovanja najveće
bezbednosti i pouzdanosti, a
uređaj se može ugraditi direktno
na gorionik ili unutar zasebne
elektr ične komandne table
postavljene na udaljenosti od
maksimalno 100 m.
Upotrebom adekvatnog, namenskog opcionog programa, sistem se može konfigurisati direktno putem PC-a.
Komandna kutija za kontrolu sagorevanja integriše sledeće funkcije:
• Kontrolu gorionika;
• Elektronsku podešavajuću traku sa ekscentrom;
• Regulator snage;
• Kontroler nepropusnosti gasne rampe;
• Kontrolu sadržaja kiseonika;
• Invertorsku kontrolu;
• Komunikaciju sa BMS sistemom ili sa PLC (putem MOD Bus);
• Puštanje u pogon i konfiguraciju gorionika putem alata PC-tool;
• Jednostavno programiranje sa AZL programatorom i PC-tool;
• Potpuno samo-dijagnostikujuće funkcije (memorija greške, broj uključenja gorionika, vreme rada gorionika, časovnik, ...);
• 3 nivoa pristupa parametrima: proizvođač, servisno osoblje i krajnji korisnik;
• Daljinsko dijagnostikovanje;
• Svi delovi se mogu veoma lako zameniti;
• Nadogradnja parametara sa PC-tool;
• Komunikacija preko MOD Bus protokola.
70
pribor za gasne gorionike
o
p
i
s
gas
i
ELEKTRONSKA KOMANDNA KUTIJA
LMV 51.100 (bez podešavanja O2)
ELEKTRONSKA KOMANDNA KUTIJA
LMV 52.200 (sa podešavanjem O2)
PROGRAMATOR (AZL 5xx)
SERVOMOTOR ZA VAZDUH (SQM 4xx)
SERVOMOTOR ZA GAS (SQM 4xx)
SERVOMOTOR ZA LOŽ ULJE (SQM 4xx)
SONDA ZA MERENJE KONCENTRACIJE KISEONIKA
INVERTOR
71
pribor za gasne gorionike
gas
Elektronski vođeni gorionici (bez podešava O2 i bez invertora. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
GAS
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A, HG-E 380A, HG-E 470A, HG-E 560A, HG-E 580A
LOŽ ULJE
HL-E 180, HL-E 220, HL-E 350, HL-E 340, HL-E 420, HL-E 600, HL-E 690
MAZUT
HL-E 180, HL-E 220, HL-E 290, HL-E 340, HL-E 420, HL-E 600, HL-E 690
Elektronski vođeni gorionici (bez podešavanja O2 i bez invertora. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
kombinovano
GAS-LOŽ ULJE
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 690A
kombinovano
GAS-MAZUT
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 580A
Elektronski vođeni gorionici (sa podešavanjem O2, bez invertora. Sa sondom za merenje koncentracije
kiseonika. Bez modulacione sonde.
72
Gorivo
Tip gorionika
GAS
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A, HG-E 380A, HG-E 470A, HG-E 560A, HG-E 580A
pribor za gasne gorionike
gas
Elektronski vođeni gorionici (sa podešavanjem O2*, bez invertora. Sa sondom za merenje
koncentracije kiseonika. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
kombinovano
GAS-LOŽ ULJE
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 690A
kombinovano
GAS-MAZUT
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 580A
* podešavanje O2 se može vršiti samo kada gorionik radi sa gasom
Elektronski vođeni gorionici (zajedno sa invertorom*, bez podešavanja O2. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
GAS
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A, HG-E 380A, HG-E 470A, HG-E 560A, HG-E 580A
LOŽ ULJE
HL-E 180, HL-E 220, HL-E 350, HL-E 340, HL-E 420, HL-E 600, HL-E 690
MAZUT
HL-E 180, HL-E 220, HL-E 290, HL-E 340, HL-E 420, HL-E 600, HL-E 690
* invertor nije obuhvaćen opsegom isporuke
Elektronski vođeni gorionici (zajedno sa invertorom*, bez podešavanja O2. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
kombinovano
GAS-LOŽ ULJE
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 690A
kombinovano
GAS-MAZUT
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 580A
* invertor nije obuhvaćen opsegom isporuke
73
pribor za gasne gorionike
gas
Elektronski vođeni gorionici (zajedno sa invertorom* i podešavanjem O2. Sa sondom za merenje koncentracije kiseonika. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
GAS
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A, HG-E 380A, HG-E 470A, HG-E 560A, HG-E 580A
* invertor nije obuhvaćen opsegom isporuke
Elektronski vođeni gorionici (zajedno sa invertorom* i O2 podešavanjem**. Sa sondom za merenje
koncentracije kiseonika. Bez modulacione sonde.
Gorivo
Tip gorionika
kombinovano
GAS-LOŽ ULJE
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 690A
kombinovano
GAS-MAZUT
HLG-E 210A, HLG-E 240A, HLG-E 350A,
HLG-E 380A, HLG-E 470A, HLG-E 560A, HLG-E 580A
* invertor nije obuhvaćen opsegom isporuke
** podešavanje O2 se može vršiti samo kada gorionik radi sa gasom
Invertori
74
Snaga motora [kW]
Tip gorionika
4
HG-E 210A - HL-E 180 - HLG-E 210A
5,5
HG-E 240A - HL-E 220 - HLG-E 240A
7,5
HG-E 350A - HL-E 350 - HL-E 290 - HLG-E 350A - HL-E 340
9,2
HG-E 380A - HLG-E 380A
11
HG-E 470A - HL-E 420 - HLG-E 470A
15
HG-E 560A - HL-E 600 - HLG-E 560A
18,5
HG-E 580A - HL-E 690 - HLG-E 690A - HLG-E 580A
pribor za gasne gorionike
gas
SONDE ZA SIEMENS MODULATORE
Promenljiva koja se meri
Opseg merenja temperature/pritiska
Model sonde
Temperatura*
-15 ÷ 50°C
QAM 2120.040
Temperatura
30 ÷ 130°C
QAE 2120.010
Temperatura
0 ÷ 350°C
PT1000
Temperatura
0 ÷ 1200°C
TC Tip K D10 L=200
Pritisak
4bar
QBE 2000
Pritisak
10bar
QBE 2000
Pritisak
16bar
QBE 2000
Pritisak
25bar
QBE 2000
Pritisak
40bar
QBE 2000
* sonda zagrejanog vazduha
KONTROLERI NEPROPUSNOSTI
Opis
DUNGS VPS 504
KROM SCHROEDER TC2 18R05
SET ZA MONTAŽU KONTROLERA NEPROPUSNOSTI (samo za
grupe sa zasebnim ventilima)
Opis
DUNGS VPS 504
KROM SCHROEDER TC2 18R05
SET ZA PRESOSTAT MAKSIMALNOG PRITISKA GASA
75
pribor za gasne gorionike
specijalni
gas
delovi
PRIGUŠIVAČ BUKE NA USISU VAZDUHA direktno postavljen na gorionik
(izrađen od čeličnog lima, plastificiran i obložen zvučno-izolacionim materijalom)
Opis
Prikladan za gorionike do 800 kW (HG-E 45, HG-E 70)
Prikladan za gorionike do 2300 kW (HG-E 80, HG-E 140, HG-E 200A)
Prikladan za gorionike do 4100 kW (HG-E 210A)
Prikladan za gorionike do 8000 kW (HG-E 380A, HG-E 560A, HG-E 580A)
ODSTOJNICI
Dužina L [mm]
Model gorionika
100
HNG 300, HNG 330, HNG 420
100
HNG 570
100
HG-E 45, HG-E 70
200
HG-E 45, HG-E 70
100
HG-E 80, HG-E 140, HG-E 200A
220
HG-E 80, HG-E 140, HG-E 200A
150
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A
200
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A
250
HG-E 210A, HG-E 240A, HG-E 350A
150
HG-E 380A, HG-E 470A, HG-E 560A, HG-E 580A
250
HG-E 380A, HG-E 470A, HG-E 560A, HG-E 580A
RUČNI KUGLASTI VENTIL (navojni)
Gasni priključci
Model
½”
V15
¾”
V20
1”
V25
1 ½”
V40
2”
V50
RUČNI KUGLASTI VENTIL (prirubnički)
76
Gasni priključci
Model
DN65
V65
DN80
V80
DN100
V100
pribor za gasne gorionike
gas
ANTIVIBRACIONI KOMPENZATOR (navojni)
Gasni priključci
Model
½”
GA15
¾”
GA20
1”
GA25
1 ½”
GA40
2”
GA50
ANTIVIBRACIONI KOMPENZATOR (prirubnički)
Gasni priključci
Model
DN65
GA65
DN80
GA80
DN100
GA100
GASNI FILTER (navojni)
Gasni priključci
Model
½”
F15
¾”
F20
1”
F25
1 ½”
F40
2”
F50
GASNI FILTER (prirubnički)
Gasni priključci
Model
DN65
F65
DN80
F80
DN100
F100
REGULATOR PRITISKA SA GASNIM FILTEROM (navojni) Pe max 1 bar
Gasni priključci
Model
½”
S.P.15
¾”
S.P.20
1”
S.P.25
1 ½”
S.P.40
2”
S.P.50
REGULATOR PRITISKA SA GASNIM FILTEROM (prirubnički) Pe max 1 bar
Gasni priključci
Model
DN65
S.P.65
DN80
S.P.80
DN100
S.P.100
77
gasna rampa
PROIZVOĐAČ
COSTRUTTORE
Gasna rampa sa grupom ventila
MBDLE (2 ventila + filter gasa +
regulator pritiska + presostat)
+ kontroler nepropusnosti VPS504.
12
5
INSTALATER
INSTALLATORE
4
1
6
2
7
8
3
5
Gasna rampa sa ventilom sigurnosti
+ gasni ventil sa ugrađenim
regulatorom pritiska + kontroler
nepropusnosti VPS504.
1
Gasna rampa sa ventilom sigurnosti
+ gasni ventil sa ugrađenim
regulatorom pritiska.
1
Gasna rampa sa grupom ventila
VGD sa ugrađenim regulatorom
pritiska + kontroler nepropusnosti
VPS504.
1
4
10
2
9
6
5
8
4
10
2
9
5
2
6
7
8
6
7
8
4
11
3
4
5
1
Gasna rampa sa grupom ventila VGD
sa ugrađenim regulatorom pritiska +
kontroler nepropusnosti LDU11.
2
15
17
Gasna rampa sa grupom ventila
DMVDLE + kontroler nepropusnosti
VPS504.
7
3
6
11
5
13
1
7
8
7
8
4
2
6
3
17
Gasna rampa sa grupom ventila
DMVDLE + kontroler nepropusnosti
LDU11.
5
13
4
1
2
6
7
8
6
7
8
15
15
9
Gasna rampa sa sigurnosnim
ventilom + gasni ventil sa ugrađenim
regulatorom pritiska + by-pass ventil
+ kontroler nepropusnosti LDU11.
1
4
10
2
10
78
5
14
gasna rampa
PROIZVOĐAČ
COSTRUTTORE
15
9
Gasna rampa sa sigurnosnim
ventilom + gasni ventil sa ugrađenim
regulatorom pritiska + kontroler
nepropusnosti LDU11.
Gasna rampa za pilot plamen sa
duplim ventilom, sa regulatorom
pritiska gasa i sa filterom.
1
Gasna rampa sa sigurnosnim
ventilom + gasni ventil sa ugrađenim
regulatorom pritiska + kontroler
nepropusnosti VPS504.
Gasna rampa za pilot plamen sa
duplim ventilom, sa regulatorom
pritiska gasa i sa filterom.
1
4
5
10
6
2
5
16
16
9
10
16
5
LEGENDA
1 Gorionik
2 Leptir klapna
3 Kontroler nepropusnosti (opciono ispod 350 kW)
4 Presostat za maksimalni pritisak gasa (opciono)
5 Presostat za minimalni pritisak gasa
6 Gasni filter
7 Antivibracioni kompenzator
8 Kuglasta slavina
9 Gasni ventil sa regulatorom pritiska
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
4
6
11
3
16
16
5
5
14
4
6
2
8
14
5
15
Gasna rampa sa grupom ventila VGD 1
sa ugrađenim regulatorom pritiska +
kontroler nepropusnosti LDU11.
Gasna rampa za pilot plamen sa
duplim ventilom, sa regulatorom
pritiska gasa i sa filterom.
7
16
1
2
8
4
6
3
7
14
5
2
Gasna rampa sa grupom ventila VGD
sa ugrađenim regulatorom pritiska +
kontroler nepropusnosti VPS504.
Gasna rampa za pilot plamen sa
duplim ventilom, sa regulatorom
pritiska gasa i sa filterom.
INSTALATER
INSTALLATORE
11
5
16
10
11
12
13
14
15
16
17
14
16
Sigurnosni ventil gasa
Gasni magnetni ventili VGD
Grupa ventila MB-DLE
Grupa ventila DMV-DLE
Regulator pritiska gasa sa filterom
Kontroler nepropusnosti
Regulator pritiska gasa
Gasni ventil za pilot plamen
79
Download

Tehnički katalog