CZECH • český
Podložky Nord-Lock
Informace k výrobku
Osvědčený
originál
Od zahájení činnosti skupiny Nord-Lock v roce 1982
se soustředíme na poskytování nejúčinnějšího systému
zajišťování šroubových spojů na světě. Naše výrobky
jsou založeny na progresívní technologii závěrného
klínu a jsou uznávány pro svou schopnost bezpečně
zajišťovat šroubové spoje vystavené značným vibracím a
dynamickým zatížením.
Volbou systému Nord-Lock si nejen vyberete dodavatele
a výrobce, ale navíc těžíte z partnerství s odborníkem
v oblasti technologie šroubových spojů. Naši obchodní
zástupci pomáhají zákazníkům na celém světě řešit
problémy se zajištěním šroubových spojů v
nejnáročnějších aplikacích.
Nord-Lock: Nejúčinnější systém zajištění
šroubových spojů na světě.
Nord-Lock využívá k zajištění šroubových spojů napětí
namísto tření. Systém se skládá z páru podložek, které
mají na jedné straně klíny a na druhé straně radiální
zuby. Jelikož úhel klínu ‘α’ je větší než úhel stoupání
závitu ‘β’, dochází ke vzniku klínového efektu, který
brání pootočení a uvolnění šroubu.
Nord-Lock je optimální volbou pro kritické šroubové spoje.
2
Výrobky Nord-Lock jsou průběžně přísně zkoušeny a schvalovány jak nezávislými institucemi tak i
různými certifikačními orgány.
Vyzkoušené v Junkerově vibračním testu
Junkerův test podle normy DIN 65151 je považován za
nejnáročnější vibrační test šroubových spojů. Během
tohoto testu je spoj vystaven příčným pohybům pod
hlavou šroubu/maticí za současného stálého měření
svěrné síly.
Vyzkoušené rázovým a vibračním testem podle
normy NASM
Test National Aerospace podle NASM 1312-7 je zkušební
metoda původně vyvinutá armádou USA pro testování
odolnosti šroubových spojů proti rázům a vibracím.
Vibrační test
Svěrná síla [kN]
Šroub M8 (8.8) se svěrnou délkou 25 mm
Povolení
Standardní matice M8 na šroubu s
podložkou Nord-Lock při 70% meze kluzu
Standardní matice M8 na šroubu, svěrná délka 50 mm
Samojistná matice s polyamidovým
kroužkem
Pružná podložka
Standardní matice M8 na šroubu
Počet cyklů
Obr. 1: Junkerův test ukazuje, že systém Nord-Lock bezpečně
zajistil šroubový spoj; na počátku dochází ke ztrátě pouze
omezeného množství napětí v důsledku obvyklého sesednutí.
Funkce závěrného klínu je ověřena zřetelným nárůstem napětí
během povolování. Všechny ostatní způsoby jištění šroubu v
tomto testu nezabránily uvolnění spoje.
Testy podle DIN 65151 provedené nezávislými
výzkumnými institucemi IMA a CETIM doložily, že
podložky Nord-Lock jsou bezpečným systémem jištění
šroubů. Pracovníci firmy Nord-Lock navíc provádějí po
celém světě každý rok více než 10 000 Junkerových testů
v reálných podmínkách. Chtěli byste vidět předvedení
testu? Nejbližšího zástupce firmy Nord-Lock najdete na
adrese www.nord-lock.cz
Obr. 2: Nákres zkušebního zařízení
Smontované díly vertikálně vibrují a spoje jsou vystaveny v
každém cyklu dvěma rázům. Rázy jsou paralelní se šroubem.
Šipka ukazuje směr vibrace během testu. Po ukončení testu
se zjišťuje rotace spojovacích prvků.
Testy podle NASM 1312-7 provedené nezávislou
organizací Det Norske Veritas (DNV) prokázaly, že
podložky Nord-Lock jsou bezpečným systémem zajištění
šroubů. Pokud si přejete provést své vlastní testování v
reálných podmínkách a vyhodnocení systému Nord-Lock
pro vaši aplikaci, můžete si objednat vzorky na adrese
www.nord-lock.com/contact
Ověřeno a certifikováno TUV
Společnost TÜV, významný mezinárodní
institut pro certifikaci kvality a bezpečnosti,
certifikovala spolehlivost a kvalitu podložek
NORD-LOCK. V průběhu certifikace TÜV
kontroloval a úspěšně schválil jak výrobek
tak výrobní zařízení.
3
Široce používané
a celosvětově
schválené
Nord-Lock je vysoce kvalitní výrobek s doloženým
úspěchem v mnoha odvětvích. Naše výrobky jsou
schváleny několika průmyslovými normami a zahrnuty
ve specifikacích četných mezinárodních společností.
Odvětví, v nichž se používají podložky Nord-Lock
Podložky Nord-Lock se používají v odvětvích: energetika,
doprava, mimopevninská zařízení, důlní průmysl a lomy,
stavebnictví a mostařství, výrobní a zpracovatelský
průmysl, stavba lodí, zemědělství a lesnictví, výroba
těžkých vozidel a vojenské techniky. Počet odvětví
používajících výrobky Nord-Lock stále narůstá.
Spoje se často nezačnou povolovat dříve, než se
aplikace začne používat v normálním provozu, podložky
Nord-Lock se proto běžně montují následně během
údržby, oprav a inspekcí.
Certifikáty a schválení
Nejvýznačnější z našich
certifikátů jsou:
• AbP (Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
• DIBt (Deutsches Institut für
Bautechnik)
• DNV (Det Norske Veritas)
• EBA (Eisenbahn-Bundesamt)
• TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)
Zajišťování jakosti a ekologie
• ISO 9001
• ISO 14001
• Schváleny firmou Dörken pro zhotovování povrchové úpravy Delta Protekt ®
• Vyhovující standardům RoHs, ELV a Reach
• Plná sledovatelnost
Další informace i úplný seznam certifikátů a schválení
najdete na naší internetové stránce nebo se můžete spojit
s nejbližším zástupcem Nord-Lock.
4
Sledovatelnost
Výrobky Nord-Lock jsou ve všech krocích výroby
přísně testovány, aby se ověřilo, že plní požadavky na
jakost. Každé dávce je přiřazeno kontrolní číslo, které
zajišťuje plnou sledovatelnost a potvrzuje, že produkt
je originálním výrobkem Nord-Lock. Toto kontrolní číslo
je vytištěno na obalu i na každém páru podložek a
umožňuje plnou sledovatelnost až k první montáži a to i
v případě použití kontejnerového systému pro dodávky
spojovacích součástí.
Během roku 2011 se zavádí laserové značení každého páru
podložek značkou Nord-Lock, kontrolním číslem a
typovým kódem.
Laserové označení, tabulka typového kódu
Typ podložky
Kód
Ocelové podložky, povrchová úprava Delta Protekt ®
Podložky z nerezavějící oceli
254 SMO ®
INCONEL® / HASTELLOY® C-276
INCONEL® 718
flZn
SS
254
276
718
Klíč k efektivnímu a
bezpečnému provozu
Nord-Lock poskytuje více než jen funkci bezpečného
zajištění. Používáním našich výrobků se zlepšují také
obecné provozní vlastnosti šroubového spoje.
Přednosti výrobku
• Udržuje vysokou svěrnou sílu, a tím zajišťuje funkci spoje
• Rychlá a snadná montáž i demontáž pomocí
standardních nástrojů
• Zajišťovací funkce není ovlivněna mazáním
• Definované a rovnoměrné třecí podmínky vedoucí k přesnějšímu předpětí
• Stejné teplotní charakteristiky jako standardní šroub/matice
• Možnost opakovaného použití, podložky navíc
nemají vliv na další použití šroubů a matic
• Podložky jsou kalené a mohou nést a rozdělovat vysoká zatížení
• Dodávají se také podložky se zvětšeným vnějším
průměrem pro šrouby a matice s přírubou
• Vysoká odolnost proti korozi
• Mohou být použity se šrouby až do třídy 12.9
(ASTM A574)
• Spolehlivé zajištění i pro spoje s krátkou svěrnou délkou
• Zajišťuje spojovací součásti při vysokých i nízkých
předpětích
• Není nutné následné dotahování
• Ověřitelná zajišťovací funkce
• Elegantní řešení – vyspělá technika
Více než jen výrobek
Nord-Lock nabízí více než jen bezpečné šroubové spoje.
Při konstrukci jakékoli aplikace je důležité brát v úvahu
výsledek, který vznikne za celou dobu její životnosti.
Pokud používáte výrobky Nord-Lock, těžíte také z našich
zkušeností a znalostí. Vedeme vás k nejvýhodnější a
nejefektivnější konstrukci šroubového spoje.
Ziskovost životního cyklu
V průběhu provozního životního cyklu poskytuje výrobek
Nord-Lock zvýšenou provozní spolehlivost a nižší náklady
na údržbu, současně významně snižuje riziko přerušení
výroby, poruch a záručních reklamací. Pomůžeme
vám prověřit všechny nákladové položky spojené se
šroubovými spoji.
Náklady na poruchy
Náklady na údržbu a opakované
dotahování
Náklady na první montáž
Náklady na
konstrukci
Náklady na
výrobek
Nord-Lock vám může pomoci zvýšit ziskovost tím, že pro daný
šroubový spoj posoudí celkové náklady životního cyklu.
Centrum technického ověřování
Náš kvalifikovaný a inovativní personál je připraven vám
pomoci a ověřovat vaše aplikace s cílem optimalizovat
konstrukci vašich šroubových spojů. Mnohé společnosti
již využívají individuálně navržené testy nebo výpočty
spojů, které poskytují laboratoře naší společnosti v
Evropě, Severní Americe a Asii. Navíc nabízíme
školení k výrobkům a to na místě i distančně.
5
Použití podložek
Nord-Lock
Podložky zajišťují konstrukční bezpečnost aplikací
vystavených vibracím a dynamickým zatížením,
přičemž jejich použití je snadné a účinné.
Možnost ověření zajišťovací funkce
Montáž podložek
Předmontované slepené podložky se instalují v páru
klínovými plochami na sebe. Nord-Lock doporučuje
použití maziva, pokud je to možné.
Utahování
Spoje s podložkami Nord-Lock utahujte standardními
nástroji podle pokynů na straně 9-11. Pokyny pro
utahování šroubů jiných pevnostnich tříd můžete získat
u vašeho zástupce Nord-Lock.
Povolování
Povolení spoje s podložkami Nord-Lock je stejně
jednoduché jako utažení. Povšimněte si, že jelikož
zajišťovací funkce není založena na zvýšeném tření, je
povolovací moment obecně nižší než moment utahovací.
Není proto možné měřit povolovací moment pro ověření
zajišťovací funkce.
Opakované použití podložek Nord-Lock
Podložky Nord-Lock lze běžně opakovaně použít. Stejně
jako každou spojovací součást je i tyto podložky nutno
před opětnou montáží prohlédnout, zda nevykazují
opotřebení. Zajistěte, aby byly podložky opětně
namontovány správně klíny proti klínům. Nord-Lock
doporučuje promazání spojovacích součástí před
opětným použitím, aby se minimalizovaly změny ve třecích podmínkách.
6
Při povolování šroubu zajištěného podložkami
Nord-Lock zkontrolujte, zda dochází k prokluzování
mezi plochami s klíny.
Po demontáži musí být na spojovací součásti i na
kontaktním povrchu viditelné známky vtlačení.
Pokud jsou splněna dvě výše uvedená kritéria, ověřili
jste zajišťovací funkci podložek Nord-Lock.
Využívejte výhod mazání
Nord-Lock doporučuje použití vysoce kvalitního
protizadíracího maziva, protože zlepšuje výsledky utažení.
Je zvláště vhodné pro šrouby velkých rozměrů a součásti
z nerezavějící oceli. Systém zajišťování šroubů NordLock poskytuje bezpečné zajištění jak v podmínkách bez
maziva, tak s ním. Výhody promazaného spojovacího
materiálu zahrnují:
• Zlepšení možností opětného použití
• Snížení tření a jeho rozptylu
• Usnadnění montáže i demontáže
• Snížení napětí v krutu díky minimalizovanému tření v závitu
• Zamezení zadírání závitu
• Větší ochrana proti korozi
Materiály podložek Nord-Lock/přehled typů
Parametry aplikace
Ocelové
podložky
Podložky
z nerezavějící oceli (ss)
Podložky
254 SMO ®
Podložky INCONEL®/
HASTELLOY® C-276
Podložky
INCONEL® 718
Druh oceli
EN 1.7182
nebo rovnocenný
EN 1.4404
nebo rovnocenný
EN 1.4547
nebo rovnocenný
EN 2.4819
nebo rovnocenný
EN 2.4667
nebo rovnocenný
Příklady použití
Aplikace z ocelí
Aplikace z nerezavějících
ocelí. S výjimkou prostředí s
chlórem/kyselinami
Aplikace dostávající se
do kontaktu se slanou
vodou, s chloridy, čerpadla,
výměníky tepla, jaderná
zařízení, odsolovací
zařízení, zařízení pro
zpracování potravin a
medicínská zařízení
Prostředí s kyselinami,
zpracovatelský a chemický
průmysl, výparníky, nástroje
pro mimopevninské vrty
Aplikace s vysokými
teplotami, plynové turbíny,
turbodmychadla, spalovací
pece
Dodávány pro
rozměry šroubů
M3-M130
(rozměry viz stranu 8)
M3-M80
(rozměry viz stranu 10)
M3-M39
(rozměry viz stranu 11)
M3-M39
dodávány na poptávku
M3-M39
dodávány na poptávku
Typy podložek
Standardní vnější průměr
(NL3–NL130)
Standardní vnější průměr
(NL3ss–NL80ss)
Standardní vnější průměr
(NL3ss-254–NL39ss-254)
Standardní vnější průměr
(NL3ss-276–NL39ss-276)
Standardní vnější průměr
(NL3ss-718–NL39ss-718)
Zvětšený vnější průměr
(NL3,5sp–NL36sp)
Zvětšený vnější průměr
(NL3,5spss–NL30spss)
Zvětšený vnější průměr
(NL3,5spss-254–
NL27spss-254)
Zvětšený vnější průměr
(NL3,5spss-276–
NL27spss-276)
Zvětšený vnější průměr
(NL3,5spss-718–
NL27spss-718)
Tepelné zpracování /
Povrchová úprava
Prokalené
Povrchově kalené
Povrchově kalené
Povrchově kalené
Povrchově kalené
Tvrdost podložek*
≥ 465 HV1
≥ 520 HV0,05
≥ 600 HV0,05
≥ 520 HV0,05
≥ 620 HV0,05
Odolnost
proti korozi
Minimálně 600 hodin při
zkoušce v solné komoře
(podle IS09227)
PREN 27**
PREN 45**
PREN 68**
PREN 29**
Pevnostní
třídy šroubů
Do 12.9
Do A4-80
Do A4-80
Do A4-80
Do A4-80
Rozsah teplot***
-20°C až 200°C
-160°C až 500°C
-160°C až 500°C
-160°C až 500°C
-160°C až 700°C
Základní povlak Delta
Protekt ® (KL100) a krycí
povlak (VH302GZ)
*
Aby byla zajištěna jedinečná mechanická zajišťovací funkce podložek Nord-Lock, musí být tvrdost spojovaných povrchů nižší než tvrdost podložek Nord-Lock (viz výše uvedenou tabulku).
**
PREN (Pitting Resistance Equivalent Number - ekvivalent odolnosti proti důlkové korozi) = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N. Čísla v tabulce platí pro základní materiál.
*** Doporučené teploty vycházejí z informací od dodavatele materiálu. V rámci těchto specifikací není dotčena zajišťovací funkce.
7
Ocelové podložky Nord-Lock
EN 1.7182 nebo odpovídající, povrch se zinkovými mikrolamelami (Delta Protekt ®), prokalené
Tabulka rozměrů
Velikost
podložky
NL3
NL3,5
NL3,5sp
NL4
NL4sp
NL5
NL5sp
NL6
NL6sp
NL1/4”
NL1/4”sp
NL8
NL8sp
NL3/8”
NL3/8”sp
NL10
NL10sp
NL11
NL12
NL12sp
NL1/2”
NL1/2”sp
NL14
NL14sp
NL16
NL16sp
NL18
NL18sp
NL3/4”
NL3/4”sp
NL20
NL20sp
NL22
NL22sp
NL24
NL24sp
NL1”
NL1”sp
NL27
NL27sp
NL30
NL30sp
NL33
NL33sp
NL36
NL36sp
NL39
NL42
NL45
NL48
NL52
NL56
NL60
NL64
NL68
NL72
NL76
NL80
NL85
NL90
NL95
NL100
NL105
NL110
NL115
NL120
NL125
NL130
8
Velikost šroubu
Metrické
M3
M3,5
M3,5
M4
M4
M5
M5
M6
M6
UNC
#5
#6
#6
#8
#8
#10
#10
M8
M8
1/4”
1/4”
5/16”
5/16”
3/8”
3/8”
M10
M10
M11
M12
M12
7/16”
M14
M14
M16
M16
M18
M18
1/2”
1/2”
9/16”
9/16”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
M20
M20
M22
M22
M24
M24
7/8”
7/8”
1”
1”
M27
M27
M30
M30
M33
M33
M36
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
1 1/8”
1 1/8”
1 1/4”
1 1/4”
1 3/8”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/4”
2 1/2”
3”
3 1/8”
4”
5”
øi
[mm]
øo
[mm]
Tloušťka T
[mm]
Min. balení
[párů]
3,4
3,9
3,9
4,4
4,4
5,4
5,4
6,5
6,5
7,2
7,2
8,7
8,7
10,3
10,3
10,7
10,7
11,4
13,0
13,0
13,5
13,5
15,2
15,2
17,0
17,0
19,5
19,5
20,0
20,0
21,4
21,4
23,4
23,4
25,3
25,3
27,9
27,9
28,4
28,4
31,4
31,4
34,4
34,4
37,4
37,4
40,4
43,2
46,2
49,6
53,6
59,1
63,1
67,1
71,1
75,1
79,1
83,1
88,1
92,4
97,4
103,4
108,4
113,4
118,4
123,4
128,4
133,4
7,0
7,6
9,0
7,6
9,0
9,0
10,8
10,8
13,5
11,5
13,5
13,5
16,6
16,6
21,0
16,6
21,0
18,5
19,5
25,4
19,5
25,4
23,0
30,7
25,4
30,7
29,0
34,5
30,7
39,0
30,7
39,0
34,5
42,0
39,0
48,5
39,0
48,5
42,0
48,5
47,0
58,5
48,5
58,5
55,0
63,0
58,5
63,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
130,0
135,0
145,0
150,0
155,0
165,0
170,0
173,0
178,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,5
1,8
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,4
2,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
4,6
3,4
4,6
3,4
4,6
5,8
5,8
5,8
6,6
5,8
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
50
50
25
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Přibliž. hmotnost
kg / 100 párů
0,03
0,04
0,06
0,04
0,06
0,05
0,11
0,07
0,20
0,08
0,18
0,15
0,28
0,23
0,48
0,22
0,47
0,29
0,29
0,93
0,27
0,90
0,56
1,41
0,67
1,28
0,85
1,58
1,05
2,20
0,93
2,03
1,29
3,31
1,68
4,51
1,53
4,20
3,29
5,39
4,20
8,96
3,97
8,31
5,59
9,15
6,28
7,47
10,20
12,00
13,00
13,50
15,20
16,70
28,19
30,70
33,31
36,02
37,84
47,67
49,81
58,91
61,28
63,65
75,28
77,94
76,63
79,17
NL3 – N L8
Ø i ± 0,1 mm
NL10 – N L42
Ø i ± 0,2 mm
Øi
NL45 – N L130
Ø i + 0,5 / -0,0 mm
NL3 – N L24
Øo ± 0,2 mm
NL27 – N L42
Øo ± 0,3 mm
Øo
NL45 – N L130
Øo + 0,0 / -2,0 mm
NL3 – N L42
T ± 0,25 mm
NL45 – N L130
T ± 0,75 mm
T
Pamatujte na to, že podložky o tloušťce 6,6
mm mají toleranci tloušťky +0,0 / -0,5 mm
• Aktuální rozměry a 2D/3D CAD modely
najdete na naší internetové stránce:
www.nord-lock.cz
• Informace ohledně změn materiálů
a rozměrů jsou dostupné na adrese
www.nord-lock.com/pcn
Podložky Nord-Lock vyrobené z
oceli s povrchem se zinkovými
mikrolamelami jsou standardními
skladovými položkami, ovšem s
výhradou možného vyprodání zásob.
Doporučené utahovací momenty
Ocelové podložky Nord-Lock s povrchem se zinkovými mikrolamelami (Delta Protekt ®)
Ocelové podložky Nord-Lock s galvanicky zinkovaným šroubem
pevnostní třídy 8.8
Olej, G F=75%
µth= 0,10, µb = 0,16
Velikost
podložky
Velikost
šroubu
NL3
NL4
NL5
NL6
NL8
NL10
NL12
NL14
NL16
NL18
NL20
NL22
NL24
NL27
NL30
NL33
NL36
NL39
NL42
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
Stoupání
závitu [mm]
Utahovací
moment [Nm]
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
GTP600, G F=75%
µth = 0,08, µb = 0,15
Svěrná síla
[kN]
1,3
3,1
6,0
10,5
25
49
85
135
205
288
402
548
693
1 010
1379
1855
2 394
3 0 87
3 820
Utahovací
moment [Nm]
2,4
4,2
6,8
9,7
18
28
40
55
75
92
118
146
169
221
269
333
392
468
538
1,2
2,8
5,4
9,5
23
45
77
122
185
260
363
494
625
910
1 243
1 669
2 156
2 777
3 439
Svěrná síla
[kN]
2,4
4,2
6,8
9,7
18
28
40
55
75
92
118
146
169
221
269
333
392
468
538
Utahovací
moment [Nm]
1,3
3,1
6,0
10,5
25
50
85
136
208
291
408
557
703
1028
1 4 01
1 8 89
2 436
3145
3 890
Ocelové podložky Nord-Lock se šroubem bez povrchové úpravy
pevnostní třídy 10.9
Olej, G F=71%
µth = 0,13, µb = 0,14
GTP600 = grafitové mazivo
GF = procento meze kluzu
µth = tření v závitu
µb = tření podložky
Suchý, G F=62%
µth = 0,15, µb= 0,18
Svěrná síla
[kN]
2,0
3,5
5,6
8,0
15
23
33
46
62
76
97
120
140
182
222
275
324
387
445
1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb
Ocelové podložky Nord-Lock se šroubem bez povrchové úpravy
pevnostní třídy 12.9
GTP600, GF=75%
µth = 0,08, µb = 0,13
Velikost
podložky
Velikost
šroubu
Stoupání
závitu [mm]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
NL3
NL4
NL5
NL6
NL8
NL10
NL12
NL14
NL16
NL18
NL20
NL22
NL24
NL27
NL30
NL33
NL36
NL39
NL42
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
1,8
4,1
8,1
14,1
34
67
115
183
279
391
547
745
942
1375
1875
2526
3259
4203
5202
3,2
5,6
9,1
12,9
23
37
54
74
100
123
156
194
225
294
358
443
522
624
716
1,6
3,6
7,0
12,3
30
58
99
158
240
337
470
639
809
1176
1608
2157
2788
3 588
4445
3,4
5,9
9,6
13,6
25
39
57
78
106
130
165
205
238
310
378
468
551
659
757
Olej, G F=71%
µth = 0,13, µb= 0,12
Velikost
podložky
Velikost
šroubu
Stoupání
závitu [mm]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
NL3
NL4
NL5
NL6
NL8
NL10
NL12
NL14
NL16
NL18
NL20
NL22
NL24
NL27
NL30
NL33
NL36
NL39
NL42
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
2,0
4,6
9,1
15,8
38
75
128
204
311
437
610
831
1 052
1533
2091
2 815
3633
4683
5799
3,9
6,7
10,9
15,4
28
44
65
89
120
148
188
233
270
352
430
532
626
748
860
1,7
4,0
7,7
13,5
32
64
109
174
263
370
515
699
887
1288
1761
2362
3053
3925
4866
4,1
7,1
11,5
16,3
30
47
68
94
127
156
198
246
286
372
454
562
662
790
908
Doporučené utahovací momenty pro šrouby jiných pevnostních tříd můžete získat u vašeho místního zástupce Nord-Lock.
9
GTP600, G F=75%
µth = 0,08, µb = 0,11
Ocelové podložky Nord-Lock z nerezavějící oceli
EN 1.4404 (AISI 316L) nebo odpovídající, povrchově kalené
EN 1.4404 je austenitická chromniklová nerezavějící ocel obsahující molybden.
Tato nerezavějící ocel má také mimořádně nízký obsah uhlíku, čímž se snižuje
riziko srážení karbidů chromu. EN 1.4404 je jednou z nejběžněji používaných
tříd nerezavějící oceli a podložky Nord-Lock vyrobené z oceli třídy EN 1.4404
jsou vhodné pro většinu aplikací nepřicházejících do styku s chloridy nebo
kyselinami.
NL3 ss – NL8ss
Ø i ± 0,1 mm
NL10 ss – NL42ss
Ø i ± 0,2 mm
Øi
NL45ss – NL80ss
Ø i +0,5 / -0,0 mm
Tabulka rozměrů
Velikost podložky
Velikost šroubu
Metrické
NL3ss
NL3,5ss
NL3,5spss
NL4ss
NL4spss
NL5ss
NL5spss
NL6ss
NL6spss
NL1/4”ss
NL1/4”spss
NL8ss
NL8spss
NL3/8”ss
NL3/8”spss
NL10ss
NL10spss
NL11ss
NL12ss
NL12spss
NL1/2”ss
NL1/2”spss
NL14ss
NL14spss
NL16ss
NL16spss
NL18ss
NL18spss
NL3/4”ss
NL3/4”spss
NL20ss
NL20spss
NL22ss
NL22spss
NL24ss
NL24spss
NL1”ss
NL1”spss
NL27ss
NL27spss
NL30ss
NL30spss
NL33ss
NL36ss
NL39ss
NL42ss
NL45ss
NL48ss
NL52ss
NL56ss
NL60ss
NL64ss
NL68ss
NL72ss
NL76ss
NL80ss
M3
M3,5
M3,5
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M11
M12
M12
M14
M14
M16
M16
M18
M18
#5
#6
#6
#8
#8
#10
#10
1/4”
1/4”
5/16”
5/16”
3/8”
3/8”
7/16”
1/2”
1/2”
9/16”
9/16”
5/8”
5/8”
7/8”
7/8”
1”
1”
M27
M27
M30
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
øo
[mm]
Tloušťka T
[mm]
Min. balení
[párů]
Přibliž. hmotnost
kg / 100 párů
7,0
7,6
9,0
7,6
9,0
9,0
10,8
10,8
13,5
11,5
13,5
13,5
16,6
16,6
21,0
16,6
21,0
18,5
19,5
25,4
19,5
25,4
23,0
30,7
25,4
30,7
29,0
34,5
30,7
39,0
30,7
39,0
34,5
42,0
39,0
48,5
39,0
48,5
42,0
48,5
47,0
58,5
48,5
55,0
58,5
63,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,0
3,0
2,0
3,2
3,0
3,2
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
50
50
25
50
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
0,04
0,04
0,07
0,04
0,07
0,06
0,11
0,09
0,16
0,09
0,15
0,12
0,22
0,19
0,38
0,18
0,37
0,26
0,23
0,82
0,24
0,80
0,49
1,31
0,59
1,13
0,80
1,56
0,96
2,10
0,82
2,06
1,23
2,23
1,52
3,50
1,42
3,22
3,45
5,85
4,43
9,53
4,25
5,96
6,74
7,96
10,20
12,00
20,10
21,30
23,50
25,80
28,20
30,70
33,30
36,00
UNC
3/4”
3/4”
M20
M20
M22
M22
M24
M24
øi
[mm]
1 1/8”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”
2”
2 1/4”
2 1/2”
3”
3 1/8”
3,4
3,9
3,9
4,4
4,4
5,4
5,4
6,5
6,5
7,2
7,2
8,7
8,7
10,3
10,3
10,7
10,7
11,4
13,0
13,0
13,5
13,5
15,2
15,2
17,0
17,0
19,5
19,5
20,0
20,0
21,4
21,4
23,4
23,4
25,3
25,3
27,9
27,9
28,4
28,4
31,4
31,4
34,4
37,4
40,4
43,2
46,2
49,6
53,6
59,1
63,1
67,1
71,1
75,1
79,1
83,1
NL3ss – N L24ss
Øo ± 0,2 mm
NL27ss – N L42ss
Øo ± 0,3 mm
Øo
NL45 ss – N L80ss
Øo + 0,0 / -2,0 mm
NL3ss – N L24ss
T ± 0,25 mm
NL27ss – N L42ss
T + 0,0 / -0,5 mm
T
NL45ss – N L80ss
T ± 0,75 mm
• Aktuální rozměry a 2D/3D CAD modely najdete na naší internetové stránce: www.nord-lock.cz
• Informace ohledně změn materiálů a rozměrů jsou dostupné na adrese www.nord-lock.cz
Doporučené utahovací momenty
Ocelové podložky Nord-Lock z nerezavějící oceli s nerezovým
ocelovým šroubem, při použití maziva GTP600
A4-70, G F = 65%
µth = 0,14, µb = 0,15
Velikost
podložky
NL3 ss
NL4 ss
NL5 ss
NL6 ss
NL8 ss
NL10 ss
NL12 ss
NL14 ss
NL16 ss
NL18 ss
NL20 ss
NL22 ss
NL24 ss
NL27 ss
NL30 ss
NL36ss
Velikost
šroubu
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
A4-80, G F = 65%
µth = 0,14, µb= 0,15
Stoupání
závitu [mm]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
0,9
2,0
3,9
6,9
17
33
56
89
136
191
267
364
460
671
915
1 591
1,5
2,6
4,1
5,9
11
17
25
34
46
56
72
89
103
134
164
239
1,2
2,7
5,3
9,2
22
43
75
119
181
254
356
485
613
895
1 220
2121
2,0
3,4
5,5
7,8
14
23
33
45
61
75
95
118
137
179
219
319
GTP600 = grafitové mazivo
GF = procento meze kluzu
µth = tření v závitu
µb = tření podložky
1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb
Doporučené utahovací momenty pro šrouby jiných pevnostních
tříd můžete získat u vašeho místního zástupce Nord-Lock.
Podložky Nord-Lock vyrobené z nerezavějící oceli jsou standardními
skladovými položkami, ovšem s výhradou možného vyprodání zásob.
10
Podložky Nord-Lock 254 SMO®
EN 1.4547 nebo rovnocenné, povrchově kalené
254 SMO ® je vysoce kvalitní austenitická nerezavějící ocel (podle EN 1.4547) s
vyšší mechanickou pevností a odolností proti korozi než většina tříd austenitické
nerezavějící oceli. Tento materiál je díky vysokému obsahu chromu, niklu
molybdenu a dusíku odolný proti důlkové i štěrbinové korozi.
Podložky Nord-Lock 254 SMO ® jsou určeny speciálně pro provozy bohaté
na chloridy a slané vodné roztoky/atmosféry, tzn. prostředí, pro která nejsou
vhodné podložky vyrobené z oceli EN 1.4404.
Tabulka rozměrů
Velikost podložky
Velikost šroubu
Metrické
NL3ss-254
NL3,5ss-254
NL3,5spss-254
NL4ss-254
NL4spss-254
NL5ss-254
NL5spss-254
NL6ss-254
NL6spss-254
NL1/4"-254
NL1/4"spss-254
NL8ss-254
NL8spss-254
NL3/8"ss-254
NL3/8"spss-254
NL10ss-254
NL10spss-254
NL11ss-254
NL12ss-254
NL12spss-254
NL1/2"ss-254
NL1/2"spss-254
NL14ss-254
NL14spss-254
NL16ss-254
NL16spss-254
NL18ss-254
NL18spss-254
NL3/4"ss-254
NL3/4"spss-254
NL20ss-254
NL20spss-254
NL22ss-254
NL22spss-254
NL24ss-254
NL24spss-254
NL1"ss-254
NL1"spss-254
NL27ss-254
NL27spss-254
NL30ss-254
NL33ss-254
NL36ss-254
NL39ss-254
M3
M3,5
M3,5
M4
M4
M5
M5
M6
M6
#5
#6
#6
#8
#8
#10
#10
M8
M8
M10
M10
M11
M12
M12
7/16"
1/2"
1/2"
9/16"
9/16"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
M20
M20
M22
M22
M24
M24
7/8"
7/8"
1"
1"
M27
M27
M30
M33
M36
M39
øo
[mm]
3,4
3,9
3,9
4,4
4,4
5,4
5,4
6,5
6,5
7,2
7,2
8,7
8,7
10,3
10,3
10,7
10,7
11,4
13,0
13,0
13,5
13,5
15,2
15,2
17,0
17,0
19,5
19,5
20,0
20,0
21,4
21,4
23,4
23,4
25,3
25,3
27,9
27,9
28,4
28,4
31,4
34,4
37,4
40,4
7,0
7,6
9,0
7,6
9,0
9,0
10,8
10,8
13,5
11,5
13,5
13,5
16,6
16,6
21,0
16,6
21,0
18,5
19,5
25,4
19,5
25,4
23,0
30,7
25,4
30,7
29,0
34,5
30,7
39,0
30,7
39,0
34,5
42,0
39,0
48,5
39,0
48,5
42,0
48,5
47,0
48,5
55,0
58,5
Tloušťka T
[mm]
Min. balení
[párů]
Přibliž. hmotnost
kg / 100 párů
UNC
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
M14
M14
M16
M16
M18
M18
øi
[mm]
1 1/8"
1 1/4"
1 3/8"
1 1/2"
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
2,2
2,0
2,0
2,2
2,0
3,0
2,2
3,2
3,0
3,2
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
50
50
25
50
25
25
25
Podložky Nord-Lock v jakosti 254 SMO ® jsou standardními skladovými
položkami, ovšem s výhradou možného vyprodání zásob.
0,04
0,04
0,07
0,04
0,07
0,06
0,11
0,09
0,16
0,09
0,15
0,12
0,22
0,19
0,38
0,18
0,37
0,26
0,23
0,82
0,23
0,80
0,49
1,31
0,59
1,13
0,80
1,56
0,96
2,14
0,82
1,98
1,19
2,44
1,65
3,50
1,42
3,22
3,10
5,85
4,04
4,25
5,96
6,74
NL3 ss-254
– N L8ss-254
Ø i ± 0,1 mm
Øi
NL10 ss-254
– N L39ss-254
Ø i ±0,2 mm
NL3ss254
– NL24ss -254
Øo ± 0,2 mm
Øo
NL27ss-254 –NL39ss-254
Øo ± 0,3 mm
NL3ss-254
–NL39ss-254
T ± 0,25 mm
T
• Aktuální rozměry a 2D/3D CAD modely najdete na naší internetové stránce: www.nord-lock.cz
• Informace ohledně změn materiálů a rozměrů jsou dostupné na adrese www.nord-lock.cz
Doporučené utahovací momenty
Ocelové podložky Nord-Lock 254 SMO ® z nerezavějící oceli
s nerezovým ocelovým šroubem, při použití maziva GTP600
A4-70, G F=65%
µth = 0,14, µb = 0,15
Velikost
podložky
NL3 ss
NL4 ss
NL5 ss
NL6 ss
NL8 ss
NL10 ss
NL12 ss
NL14 ss
NL16 ss
NL18 ss
NL20 ss
NL22 ss
NL24 ss
NL27 ss
NL30 ss
NL36ss
Velikost
šroubu
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
Stoupání závitu Utahovací
[mm]
moment [Nm]
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
0,9
2,0
3,9
6,9
17
33
56
89
136
191
267
364
460
671
915
1 591
A4-80, G F=65%
µth = 0,14, µb = 0,15
Svěrná síla
[kN]
Utahovací
moment [Nm]
Svěrná síla
[kN]
1,5
2,6
4,1
5,9
11
17
25
34
46
56
72
89
103
134
164
239
1,2
2,7
5,3
9,2
22
43
75
119
181
254
356
485
613
895
1 220
2121
2,0
3,4
5,5
7,8
14
23
33
45
61
75
95
118
137
179
219
319
GTP600 = grafitové mazivo
GF = procento meze kluzu
µth = tření v závitu
µb = tření podložky
1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb
Doporučené utahovací momenty pro šrouby jiných pevnostních
tříd můžete získat u vašeho místního zástupce Nord-Lock.
11
Průvodce spoji s podložkami Nord-Lock
Slepé díry
Podložky Nord-Lock bezpečně zajišťují šroub na spojovaném materiálu.
Zahloubené díry
Vnější průměr standardních podložek Nord-Lock je konstruován pro zahloubené
díry podle DIN 974, tzn. podložky se hodí pod hlavu standardních šroubů.
Průchozí díry
Tak jako u všech samojistných podložek, průchozí otvory vyžadují dva páry podložek
Nord-Lock. Jeden pár pro zajištění šroubu a druhý pár pro zajištění matice.
Před utažením otáčejte oba spojovací prvky tak, aby se klíny na obou párech podložek
uzavřely a minimalizovalo se sesednutí. Držte matici, když utahujete šroub.
Závrtné šrouby
Podložky Nord-Lock bezpečně zajišťují matici na závrtných šroubech, takže
nepotřebujete lepidlo.
Aplikace s velkými/drážkovými otvory nebo měkkými
podkladovými povrchy
Pro optimalizaci rozložení zatížení u aplikací s velkými/drážkovými
otvory nebo s měkkým podkladovým povrchem použijte přírubovou
matici/přírubový šroub spolu s podložkami Nord-Lock “SP” se
zvětšeným vnějším průměrem.
Velké/ drážkové
otvory
Měkké podkladové
povrchy
Konstrukce, u nichž se podložky Nord-Lock nedoporučují
• Styčné plochy, které nejsou zajištěny proti otočení (viz obrázek vlevo)
• Styčné plochy tvrdší než podložky
• Velmi měkké styčné plochy, např. dřevo, plasty
• Aplikace s extrémně velkým sesednutím
• Spoje bez předpětí
Pokud vaše aplikace odpovídá jednomu nebo více ze zmíněných konstrukčních kritérií,
spojte se s vaším zástupcem Nord-Lock a my vám pomůžeme najít alternativní řešení.
12
Podložky Nord-Lock se zvětšeným vnějším průměrem
Podložky Nord-Lock se dodávají také se zvětšeným vnějším
průměrem, tyto se označují jako podložky SP. Podložky SP
jsou konstruovány pro použití u velkých/ drážkových otvorů,
lakovaných/ citlivých povrchů nebo měkkých materiálů. Pro
optimální rozložení zatížení použijte podložky Nord-Lock SP
se šrouby nebo maticemi s přírubou.
Matice s přírubou a podložky Nord-Lock SP zvětšují nosný povrch pro aplikace s drážkovými otvory.
Ø standardní vnitřní = vnitřní Ø sp
Ø standardní vnější < vnější Ø sp
Použitím podložek SP se zatížení rozloží na větší plochu, což může
být šetrnější pro citlivé povrchy. Pro nalezení optimálního řešení pro
vaši aplikaci se obraťte na Nord-Lock.
Podložky Nord-Lock SP
na měkkém kovu.
Podložky Nord-Lock SP
na lakovaném povrchu.
Podložky Nord-Lock SP
na povrchu z vláken.
Rovnoměrné tření s podložkami Nord-Lock
Aby bylo při utahování spoje dosaženo požadované předpětí, je důležité mít kontrolu nad třecími podmínkami.
Povolování
Síla sevření [kN]
Utahování
Standardní
matice M8
na oceli bez
podložky
Pokud se pod spojovacím prvkem nepoužije žádná podložka,
tření závisí na kontaktním povrchu. Při daném utahovacím
momentu se bude dosažené předpětí měnit v závislosti na
kontaktním materiálu.
Standardní matice
M8 na hliníku bez
podložky
Utahovací moment [Nm]
Povolování
Utahování
Standardní matice
M8 na oceli
s podložkami
Nord-Lock
Pokud se použijí podložky Nord-Lock, dochází vždy k prokluzu
mezi horní podložkou a hlavou šroubu/ maticí. Při daném
utahovacím momentu bude tedy dosažené předpětí vždy stejné,
bez ohledu na kontaktní materiál.
Nord-Lock poskytuje doporučené utahovací momenty přímo pro
vaši aplikaci, spojte se s nejbližším zástupcem firmy.
Standardní matice
M8 na hliníku s
podložkami
Nord-Lock
Utahovací moment [Nm]
13
Váš partner v
zajišťování šroubů
Firma Nord-Lock nabízí trvalou podporu; od fáze
konstrukce, testování a ověřování, přes instalaci a
údržbu. Naše výrobky a jedinečná řešení stále
vyvíjíme a používáme nejmodernější technologii
zajišťování šroubů.
Víme také, že dobrý výrobek nestačí. Ve společnosti
Nord-Lock se dělíme o naše zkušenosti, znalosti
a tvořivost, abychom pomohli našim zákazníkům
dosáhnout jimi požadovaných vynikajících výsledků.
Nechte Nord-Lock stát se vaším partnerem při
optimalizaci šroubů.
Jedinečná řešení pro zákazníky
Během let vstoupil Nord-Lock do několika partnerství
a vyvinul jedinečná řešení pro nejrůznější konstrukce.
Pokud zjistíte, že výrobky představené v této brožuře
nesplňují vaše požadavky - nechte nás, abychom vám
pomohli nalézt optimální řešení.
Výrobkové portfolio Nord-Lock zahrnuje více produktů
než jen podložky a stále vyvíjíme nové. Spojte se s námi
a dozvíte se více o našem současném sortimentu.
14
Performance Services
Nord-Lock Performance Services je projekt partnerství
nabízený významným zákazníkům. Cílem je zvýšení
ziskovosti vytvořením úplného a podrobného přehledu
o konstrukci šroubových spojů a způsobech jejich
zajišťování. Tím, že se každý projekt navrhuje tak,
aby odpovídal specifickým potřebám a problémům
zákazníka, lze zkoumat jak současné aplikace, tak
také budoucí návrhy. Náš celosvětový řetězec služeb
vám navíc pomáhá v průběhu nákupu, projektování,
výroby i při poprodejním servisu.
Přítomnost na vašem trhu
Skupina Nord-Lock Group zahrnuje dceřinné společnosti,
interní laboratoře na třech kontinentech a celosvětovou
síť autorizovaných distributorů. Naši manažeři pro
klíčová průmyslová odvětví jsou školeni tak, aby chápali
specifické potřeby a problémy ve vašem oboru. Naše
filozofie je být blízko našim zákazníkům, mluvit vaším
jazykem a pomáhat vám dosáhnout bezpečné a účinné
šroubové spoje.
Úplný seznam zástupců Nord-Lock najdete na adrese
www.nord-lock.cz
Celosvětový řetězec služeb Nord-Lock
Nákup
Konstrukce / výroba
Poprodejní servis
Ziskovost životního cyklu
Technické ověřovací centrum
Nord-Lock
Školení k výrobkům, prováděná
na místě i distančně
Výpočet spoje, teoretické testování i
praktické ověření.
Rozšiření znalostí o šroubových spojích
u operátorů i techniků.
Produktivita
Racionalizace
Spolehlivost
Zisky
Úspory nákladů vytvářené
optimalizovanými šroubovými spoji.
15
Systémy zajišťování šroubů Nord-Lock jsou navrženy
tak, aby zajišťovaly spojovací součásti v extrémních
podmínkách. Máme více než 25 let zkušeností ze
spolupráce s našimi zákazníky při dosahování účinného
zajišťování šroubů. Náš mezinárodní tým odborných
obchodních zástupců navštěvuje zákazníky v jejich
působišti. Pomůžeme vám při optimalizaci vašich
šroubových spojů, abyste minimalizovali celkové
náklady a maximalizovali bezpečnost.
Autorizovaný prodejce:
Nord-Lock s.r.o.
Beethovenova 1169/18, 430 01 Chomutov, Czech Republic
Tel: +420 412 150 157, Fax: +420 226 015 198, Email: [email protected]
www.nord-lock.cz
Naše prvotřídní systémy zajišťování šroubových
spojů poskytují efektivní bezpečnost během celé doby
životnosti montážního celku, což vede k:
• Neuvolňování šroubů působením vibrací a
dynamického zatížení
• Minimalizaci nákladů na údržbu, opravy a inspekce
• Významnému snížení rizika výrobních a materiálních
ztrát v důsledku poškození šroubů
• Zvýšení bezpečnosti pracovníků
Czech • Printed in Czech Republic • 2011-09 • 70025CZ1
Když je bezpečnost opravdu důležitá
Download

Podložky Nord-Lock