J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
OSNOVNI CJENOVNIK
ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA
Goražde,decembar 2013. Godine
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
I UVODNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Osnovnim cjenovnikom šumskih drvnih sortimenata J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde utvrđuju
se vrsta robe, cijena robe i uslovi prodaje šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda na području
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
II USLOVI PRODAJE
Član 2.
(Uslovi prodaje)
1) Cijene šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda su izražene u KM.
2) Kupci proizvoda šumarstva J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde plaćanje će vršiti u KM na
transakcijske račune J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, kod banaka kod kojih javno
preduzeće ima otvorene transakcijske račune.
Član 3.
(Uslovi plaćanja)
1) Uslovi plaćanja za robe obuhvaćene Cjenovnikom su slijedeći:
a) Kupac se obavezuje da će za robu iz ovog cjenovnika uplaćivati avans u iznosu od 70 %
vrijednosti narudžbenice, prije preuzimanja robe.
Kupac se obavezuje da će ostali dio obaveze plaćanja isporučene/preuzete robe koja je
predmet ovog ugovora vršiti po ispostavljenim fakturama, u roku od 7 dana.
Kupac se obavezuje da prilikom potpisivanja ugovora dostavi prodavcu slijedeće instrumente
obezbjeđenja:
-
bjanko i potpisane mjenice društva ( 2 kom) sa pismenom izjavom da preduzeće može
popuniti iste nakon dospjeća duga po ovom Ugovoru.
-
bjanko i potpisane naloge društva za plaćanje – prenos sredstava ( 2 kom) sa pismenom
izjavom da preduzeće može popuniti naloge I iste podnijeti na naplatu nakon dospijeća duga
po ovom Ugovoru.
b) Kupac može ponuditi 100% avansno plaćanje planirane/isporučene mjesečne isporuke, tako
da nije u obavezi dostavljati navedene instrumente obezbjeđenja.
c) Za avansne uplate – cijena važi na dan uplate.
d) Ogrijevno drvo lišćara – plaćanje u 3 do 8 rata za: udruženje penzionera, porodica šehida, RVI,sindikalne
organizacija na području BPK-a kao i Sindikat J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.
Posebnom odlukom Nadzornog odbora može se utvrditi duži rok plaćanja.
2) Fakturisanje će se vršiti na osnovu isporučene/preuzete drvne mase.
3) Posebnom odlukom Nadzornog odbora, na prijedlog Uprave, se može utvrditi duži rok plaćanja,
rabat u cijeni zbog veće avansne uplate I veće ugovorene količine.
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Član 4.
(Pravo kupnje)
1) Kod prodaje šumskih drvnih sortimenta u odjelu primjenjivat će se uslovi prodaje utvrđeni Odlukom Vlade
Federacije Bosne I Hercegovine o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih
šuma na teritoriji Federacije Bosne I Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/09 i
25/10).
2) Pravo kupnje trupaca za rezanje, furnir i ljuštenje, namijenjenih daljoj preradi imaju preduzeća
registrovana za proizvođačku djelatnost koja posjeduju Rješenje za obavljanje djelatnosti rezanja drveta
donijeta od strane Kantonalnog ministarstva privrede.
3) Za ostale proizvode namijenjene daljoj preradi ili prodaji prava kupnje imaju preduzeća registrovana za
proizvodnju ili trgovinu drvnih sortimentima, koja uz kopiju rješenja iz sudskog registra i PDV
(identifikacioni broj) dostave i rješenje općinskog sekretarijata za privredu o ispunjavanju minimalno
tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti.
4) Za prodaju šumskih drvnih sortimetna u količini do 100 m3 godišnje, neće se zaključitvati ugovor o
kupoprodaji, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansno plaćanje uz predhodno dostavu
zahtjeva kupca ili narudžbenice. U slučaju prodaje šumskih drvnih sortimenata preko 100 m3, zaključuju
se ugovor o kupoprodaji, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
5) Ukoliko se ukaže potreba da se cijena ogrevnog drveta koriguje , u smislu smanjenja iste, za lica
odnosno stanovništvo koje je u stanju socijalnih potreba, Ministarstvo za privredu, uz saglasnost Vlade
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, može izvršiti korekciju odnosno smanjiti cijenu ogrevnog
drveta.
6) Prodaja proizvoda neće se vršiti kupcima koji imaju neizmirene dospjele obaveze prema J.P. „Bosanskopodrinjske šume“ d.o.o. Goražde.
Član 5.
(Prodaja za lokalno stanovništvo )
Ogrijevno drvo i sitno tehničko drvo se može prodavati lokalnom stanovništvu. Lokalnom seoskom stanovništvu
se može odobriti uplata tehničke oblovine za izgradnju objekata koji su potrebni seoskom domaćinstvu (kuća,
staja ili pomoćni objekti) na lični zahtjev u količini potrebnoj za gradnju planiranog objekta, a najviše do 15 m3.
Prodaja lokalnom stanovništvu se vrši u šumi na panju, međustovarištu i franko kupac.
Član 6.
(Sabir iza redovnih sječa)
Sabir iza redovnih sječa u visokim šumama može se odobriti kupcima tek nakon izvršene primopredaje odjela.
Kupac će po uputstvu i nadzoru prodavca izvršiti sabiranje i izvlačenje šume na međustovarište, gdje se vrši
premjeranje drveta i daje obaveza kupcu za uplatu. Po uplati se drvo može staviti u promet uz odgovarajući
otpremni dokument.
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Član 7.
(Minimalna cijena)
Minimalna cijena će se bazirati na bazi Osnovnog cjenovnika šumskih drvnih sortimenata.
Preduzeće može vršiti prodaju šumskih drvnih sortimenata po cijeni većoj od minimale cijene predviđene u
Osnovnom cjenovniku šumskih drvnih sortimenata.
Član 8.
(Obračun visine naknade štete)
Prilikom obračuna visine naknade pričinjene štete za šumske proizvode primjenjivat će se Pravilnik o načinu
utvrđivanja naknade štete pričinjene šumama u državnoj svojini ), a kao osnovica za obračun uzima se cijena
šumskih proizvoda utvrđena Osnovnim cjenovnikom šumskih drvnih sortimenata.
Član 9.
(Način utvrđivanja cijena)
1) Cijene u Cjenovniku su bez obračunatog iznosa PDV, te će se na cijene iz ovog Cjenovnika primjenjivati
poreska stopa od 17% ili preračunata 14,52991% prema članu 23. Zakona o porezu na dodatu vrijednost
(„Službeni glasnik BiH“, broj 9/05).
2) Cijene su proizvođačke, a podrazumjevaju se fcco šumski lager na kamionskom putu.
3) Cijene na drugim mjestima isporuke formirane su odbijanjem ili dodavanjem troškova.
4) Kupcima koji su zainteresovani za kupovinu trupaca samo I ili II ili I i II klase do 50 m3 uvećava se osnovna
cijena za 20%.
Član 10.
(Način utvrđivanja cijene)
1) Cijene proizvoda šumarstva utvrdjuju se ovim cjenovnikom, fcco šumski lager na kamionskom putu
prodavca i u konvertibilnim markama ( KM ) za jedinicu mjere.
2) Cijena na ostalim prodajnim mjestima, utvrdjuju se odbijanjem ili dodavanjem prosječnih troškova za
paritet.
3) Cijene su veleprodajne i izražene su bez obračunatog PDV-a ( poreza na dodatu vrijednost )u iznosu od
17 %.
4) Cijena transporta koja uključuje utovar, istovar i prevoz do adrese iznosi 27,80 KM/m3 (19,18 KM /1prm)
izuzetno za kategoriju penzionera sa područja BPK-a 25,80 KM/m3 (17,80 KM/1prm).
5) Promjena cijena i uslova prodaje iz Cjenovnika će se vršiti ukoliko to budu nametnula nova kretanja na
tržištu ponude i potražnje ili promjena propisa koji regulišu ovu oblast.
6) U slučaju da se za nekurentnu robu, zbog situacije na tržištu ne može postići cijena propisana ovim
Cjenovnikom, Nadzorni odbor će donijeti Odluku i utvrditi korigovanu cijenu.
7) Za specijalne porudžbe po kvaliteu i i dimenzijama proizvoda, a koji nisu obuhvaćeni ovim Cjenovnikom,
prodavac i kupac će sporazumno dogovoriti cijenu.
8) Prodavac može odobriti kupcu, ako to prilike nalažu, količinski rabat do 3% od prodajne cijene
sortimenata
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Član 11.
(Standard)
Kvalitet, mjerenje i obilježavanje određuju se prema važećim standardima (JUS) za te proizvode.
III MJERE TEŽINE I KOEFICIJENTI PRETVORBE
KUBNE ( m3 ) U PROSTORNU MJERU ( prm ) - JUS D.80.022
KOEFICIJ ENTI
1.
Tehnička cjepanica
1 PRM,m3=0,80 m3 - 1,25
2.
Tehnička oblica
1 PRM,m3=0,75 m3 – 1,35
3.
Celulozno drvo,tan.drvo i dr.pl
1 PRM,m3=0,70 m3 – 1,43
4.
Pilanski otpad
1 PRM,m3=0,50 m3 – 2,00
5.
Šumski otpad
1 PRM,m3=0,40 m3 – 2,50
6.
Panjevina
1 PRM,m3=0,45 m3 – 2,22
7.
Sječanica
1 PRM,m3=0,55 m3 – 1,82
8.
Sječka
1 PRM,m3=0,37 m3 – 2,70
9.
Drvo za ogrijev
1 PRM,m3=0,69 m3 – 1,45
TEŽINE
1.
Trupci liščara
1 m3 = 1.160 kg
2.
Trupci četinara u kori i mek.liščar
1 m3 = 950 kg
3.
Trupci četinara bez kore
1 m3 = 850 kg
4.
Ostala oblovina
1 m3 = 1000 kg
TEHNIČKA OBLICA
1.
TL
1 PRM = 750 kg,1 m3 = 1000 kg
2.
ML
1 PRM = 700 kg,1 m3 =( 930 kg )= 950 kg
3.
Četinari
1 PRM = 650 kg,1 m3 = ( 865 kg )=850 kg
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
TEHNIČKA CJEPANICA
1.
TL
1 PRM = 750 kg – 1 m3 = (940 kg) =950 kg
2.
ML
1 PRM = 700 kg – 1 m3 = (875 kg) =850 kg
3.
Četinari
1 PRM = 650 kg – 1 m3 = (810 kg) =800 kg
CELULOZNO DRVO I DRVO ZA PLOČE
1.
TL
1 PRM = 700 kg - 1 m3 = 1000 kg
2.
ML
1 PRM = 600 kg – 1 m3 =(858 kg)= 850 kg
3.
Četinari
1 PRM =550 kg – 1 m3 = (787 kg)= 800
OGRIJEVNO DRVO
1.
TL
1 PRM = 700 kg – 1 m3 = 1000 kg
2.
ML
1 PRM = 600kg – 1 m3 =(870kg) = 850kg
3.
Četinari
1 PRM = 550 kg – 1 m3=800 kg
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
IV CIJENE PROIZVODA ŠUMARSTVA
1. F – trupci
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Jela, smrča
m3
165,00
193,05
173,00
202,41
195,00
228,15
2.
Bijeli bor, crni bor
m3
174,00
203,58
182,00
212,94
204,00
238,68
3.
Bukva
m3
305,00
356,85
313,00
366,21
335,00
391,95
4.
Javor,
jasen
m3
381,00
445,77
389,00
455,13
411,00
480,87
5.
Hrast I klase
m3
360,00
421,20
368,00
430,56
390,00
456,30
6.
Hrast II klase
m3
280,00
327,60
288,00
336,96
310,00
362,70
7.
Orah
m3
392,00
458,64
400,00
468,00
422,00
493,74
8.
Grab
m3
82,00
95,94
90,00
105,30
112,00
131,04
9
Meki lišćari
m3
82,00
95,94
90,00
105,30
112,00
131,04
10.
Voćkarice
m3
369,00
431,73
377,00
441,09
399,00
466,83
brijest,
2. L – trupci
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
1.
J/S,
bor
bijeli i crni
2.
Bukva
3.
Javor,
jasen
4.
Meki lišćari
brijest,
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
m3
140,00
163,80
148,00
173,16
170,00
198,90
m3
220,00
257,40
228,00
266,76
250,00
292,50
m3
197,00
230,49
205,00
239,85
227,00
265,59
m3
82,00
95,94
90,00
105,30
112,00
131,04
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Trupci za rezanje
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Jela, smrča
- I klase
m3
110,00
128,70
118,00
138,06
140,00
163,80
- II klase
m3
86,00
100,62
94,00
109,98
116,00
135,72
- III klase
m3
66,00
77,22
74,00
86,58
96,00
112,32
- I klase
m3
116,00
135,72
124,00
145,08
146,00
170,82
- II klase
m3
93,00
108,81
101,00
118,17
123,00
143,91
- III klase
m3
55,00
64,35
63,00
73,71
85,00
99,45
- I klase
m3
97,00
113,49
105,00
122,85
128,00
149,76
- II klase
m3
76,00
88,92
84,00
98,28
107,00
125,19
- III klase
m3
55,00
64,35
63,00
73,71
86,00
100,62
Bijeli bor, crni
bor
Bukva
Hrast
- I klase
m3
175,00
204,75
183,00
214,11
205,00
239,85
- II klase
m3
130,00
152,10
138,00
161,46
160,00
187,20
- III klase
m3
110,00
128,70
118,00
138,06
140,00
163,80
- I klase
m3
105,00
122,85
113,00
132,21
135,00
157,95
- II klase
m3
82,00
95,94
90,00
105,30
112,00
131,04
- III klase
m3
59,00
69,03
67,00
78,39
89,00
104,13
- I klase
m3
128,00
149,76
136,00
159,12
158,00
184,86
- II klase
m3
115,00
134,55
123,00
143,91
135,00
157,95
Javor,
jasen
brijest,
Orah
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Grab obični
- I klase
m3
47,00
54,99
55,00
64,35
77,00
90,09
- II klase
m3
40,00
46,80
48,00
56,16
66,00
77,22
- I klase
m3
53,00
62,01
61,00
71,37
83,00
97,11
- II klase
m3
41,00
47,97
49,00
57,33
71,00
83,07
- I klase
m3
53,00
62,01
61,00
71,37
83,00
97,11
- II klase
m3
41,00
47,97
49,00
57,33
71,00
83,07
- I klase
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
- II klase
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
- I klase
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
- II klase
m3
13,00
15,21
21,00
24,57
43,00
50,13
- I klase
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
- II klase
m3
13,00
15,21
21,00
24,57
43,00
50,13
- I klase
m3
50,00
58,5
58,00
67,86
80,00
93,60
- II klase
m3
40,00
46,8
48,00
56,16
70,00
81,90
- I klase
m3
59,00
69,03
67,00
78,39
89,00
93,60
- II klase
m3
47,00
54,99
55,00
64,35
77,00
81,90
Grab crni
Bagrem
Cer
Klen
Vez
Meki lišćari
Voćkarice
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Trupci za pragove
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Bukva
m3
64,00
74,88
72,00
84,24
94,00
109,98
2.
Hrast
m3
76,00
88,92
84,00
98,28
106,00
124,02
Jamsko drvo
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Jela, smrča
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
2.
Bijeli bor, crni bor
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
3.
Bukva
m3
30,00
35,10
38,00
44,46
60,00
70,20
4.
Hrast
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
5.
Bagrem
m3
30,00
35,10
38,00
44,46
60,00
70,20
6.
Ostali lišćari
m3
34,00
39,78
42,00
49,14
64,00
74,88
Stubovi za vodove – tt stubovi
Red.
broj
1.
2.
3.
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Jela, smrča
- do 8 metara
m3
105,00
122,85
113,00
132,21
135,00
157,95
- preko 8 metara
m3
128,00
149,76
136,00
159,12
158,00
184,86
- do 8 metara
m3
105,00
122,85
113,00
132,21
135,00
157,95
- preko 8 metara
m3
128,00
149,76
136,00
159,12
158,00
184,86
- do 7 metara
m3
82,00
95,94
90,00
105,30
112,00
131,04
- preko 7 metara
m3
93,00
108,81
101,00
118,17
123,00
143,91
Bijeli bor, crni
bor
Hrast, bagrem
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Šipovi
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod
panja(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Jela, smrča
m3
93,00
108,81
101,00
118,17
123,00
143,91
2.
Bijeli bor, crni bor
m3
93,00
108,81
101,00
118,17
123,00
143,91
3.
Hrast
- do 7 metara
m3
70,00
81,90
78,00
91,26
100,00
117,00
- preko 7 metara
m3
82,00
95,94
90,00
105,30
112,00
131,04
Stubovi za skele
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Četinari
Jed.
mjere
m3
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
105,00
122,85
113,00
132,21
135,00
157,95
Stubovi za hmelj
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Četinari
m3
59,00
69,03
67,00
78,39
89,00
104,13
2.
Tvrdi lišćari
m3
47,00
54,99
55,00
64,35
77,00
90,09
3.
Meki lišćari
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
Bunarske motke
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Četinari
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
2.
Lišćari
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Brodske motke
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Četinari
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
2.
Lišćari
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
Tunelsko drvo
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Četinari
Jed.
mjere
m3
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod
panja(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
59,00
69,03
67,00
78,39
89,00
104,13
Celulozno drvo
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Četinari
m3
22,00
25,74
30,00
35,10
52,00
60,84
2.
Tvrdi lišćari
m3
22,00
25,74
30,00
35,10
52,00
60,84
3.
Meki lišćari
m3
16,00
18,72
24,00
28,08
30,00
35,10
Drvo za suhu destilaciju
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Lišćari
Jed.
mjere
m3
Cijena na panju(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
18,00
21,06
26,00
30,42
48,00
56,16
Tehnička cjepanica
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Bukva
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
2.
Hrast
m3
41,00
47,97
49,00
57,33
71,00
83,07
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Taninsko drvo
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Hrast
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
2.
Kesten
m3
41,00
47,97
49,00
57,33
71,00
83,07
Drvo za drvene ploče
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na
panju(KM/m3)
Cijena kod
panja(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Četinari
m3
47,00
54,99
55,00
64,35
77,00
90,09
2.
Tvrdi lišćari
m3
36,00
42,12
44,00
51,48
66,00
77,22
3.
Meki lišćari
m3
24,00
28,08
32,00
37,44
54,00
63,18
Ogrijevno drvo
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Tvrdi lišćari
2.
- I klasa
m3
22,00
25,74
30,00
35,10
52,00
60,84
-II klasa (metrica)
m3
17,00
19,89
25,00
29,25
47,00
54,99
- I klasa
m3
17,00
19,89
25,00
29,25
30,00
35,10
-II klasa (metrica)
m3
12,00
14,04
20,00
23,40
29,00
33,93
Ogrijevno
četinara
m3
19,00
22,23
27,00
31,59
49,00
57,33
Meki lišćari
3.
drvo
Sabir iza sječe
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Sve vrste drveća
Jed.
mjere
m3
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
-
-
17,00
19,89
-
-
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Ostatak na stovarištu
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Sve vrste drveća
m3
Cijena na panju(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
-
-
-
-
36,00
42,12
Vinogradarsko i ostalo kolje
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Sve vrste drveća
kom
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1,00
1,17
-
-
-
-
Hmeljovke
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Četinari, hrast
kom
7,00
8,19
-
-
-
-
2.
Ostale vrste drveća
kom
4,00
4,68
-
-
-
-
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Žioke
Red.
broj
Cijena na panju (KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
m3
46,00
53,82
-
-
-
-
1.
Četinari
2.
Četinari,
jasen
hrast,
kom
5,00
5,85
-
-
-
-
3.
Ostale vrste drveća
kom
4,00
4,68
-
-
-
-
Motke, štapovi, držalice
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Sve vrste drveća
kom
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod
panja(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1,00
1,17
-
-
-
-
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Pruće
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
1.
Sve vrste drveća
2.
Cijena na
panju(KM/m3)
Cijena kod
panja(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
snop
2,00
2,34
-
-
-
-
Drača
snop
1,00
1,17
-
-
-
-
3.
Lisnik
snop
2,00
2,34
-
-
-
-
4.
Grane četinara
snop
3,00
3,51
-
-
-
-
Kolarska građa
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
1.
Sve vrste drveća oblo
2.
Sve vr. drveća –
prost.
Cijena na
panju(KM/m3)
Cijena kod
panja(KM/m3)
Cijena na
stovarištu(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
m3
95,00
111,15
103,00
120,51
125,00
146,25
m3
30,00
35,10
38,00
44,46
60,00
70,20
Drvo iz sječina
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
1.
Degrad.
šume
2.
Šumske kulture
3.
Niske
šikare
Jed.
mjere
Visoke
šume
i
Cijena na panju (KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
m3
12,00
14,04
-
-
-
-
m3
6,00
7,02
-
-
-
-
m3
6,00
7,02
-
-
-
-
Pulčevi
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Cijena na panju
Cijena kod panja
Cijena na stovarištu
Jed.
mjere
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Jela, smrča
m3
13,00
15,21
21,00
24,57
43,00
50,31
2.
Bijeli bor, crni bor
m3
13,00
15,21
21,00
24,57
43,00
50,31
3.
Lišćari
m3
13,00
15,21
21,00
24,57
43,00
50,31
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Ogrijevno drvo – maloprodaja na panju
Red.
broj
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju (KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
1.
Tvrdi lišćari
m3
22,00
25,74
-
-
-
-
2.
Meki lišćari
m3
17,00
19,89
-
-
-
-
3.
Sabir iza sječe
m3
-
-
17,00
19,89
-
-
4.
Sječanica
m3
17,00
19,89
-
-
-
-
Red.
broj
1.
NAZIV
PROIZVODA
Jed.
mjere
Cijena na panju
(KM/m3)
Cijena kod panja
(KM/m3)
Cijena na stovarištu
(KM/m3)
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
Drvo četinara iz
sječina
Slučajni užici
m3
35,00
40,95
-
-
-
-
Ostaci iz
industrijskih sječa
m3
-
-
18,00
21,06
-
-
Deklasirano drvo
m3
-
-
-
-
36,00
42,12
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
Jed.
mjere
U šumi
na panju
(dubeće)
(KM)
bez PDV-a
U šumi
kod
panja (KM)
Fcco kamionski
put na
međustovarištu
(KM)
bez PDV-a
Četinari
kom
1,20
-
3,5
Lišćari
kom
1,00
-
3,0
Četinari
2-4 godine
4-6 godina
6-15 godina
Preko 15 godina
kom
kom
kom
kom
1,20
1,80
2,20
2,30
-
3,60
5,40
6,50
6,90
Lišćari
Do 3 godine
3-5 godina
5-10 godina
Preko 10 godina
kom
kom
kom
kom
1,10
1,20
1,30
1,80
-
3,30
3,60
4,00
5,40
Šumska taksa
Pijesak, šljunak
Kamen
m3
-
2,50
2,50
-
-
Šumska paša
Konj, mazga, goveče, koze, (svi
uzrasti)
kom
1,50
po
sezoni
Sitna grla
kom
1,00
po
sezoni
Planinska paša
Krupna grla bez
Obzira na starost
Sitna grla bez obzira
Na starost
kom
2,00
Po
sezoni
kom
1,00
po
sezoni
Red
broj
1.
2.
A)
B)
3.
4.
5.
Red
ni
broj
1.
2.
NAZIV PROIZVODA
Sadnice iz prirodnih biljevišta
Sadnice iz šumskih kultura
Jed.
mjere
Cijena bez PDV-a
(KM)
Cijena sa PDV-om
(KM)
1) Kesten, jagode, šipak
Kg
0,10
0,12
2) gljive
Kg
0,80
0,94
NAZIV PROIZVODA
Sakupljanje različitih plodova u šumi
Naknada za korištenje šumskih puteva
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
3) prevoz trupaca
m3
1,80
2,10
4) prevoz ogrijeva I celuloze
m3
0,90
1,05
5) ostale robe
m3
0,40
0,47
Napomena: Naknada za korištenje šumskih puteva se naplaćuje vlasnicima transportnih sredstava, koji ne vrše
transport kupljenih roba u ŠPD-u.
CIJENE PREVOZA DRVNIH SORTIMENATA
KM/m3
Relacija
U km.
OBLOVINA
Četinara
Bez PDV
Sa PDV
CIJEPANO
Lišćara
Bez PDV
Sa PDV
Četinara
Bez PDV
Sa PDV
Lišćara
Bez PDV
Sa PDV
0-15
7,59
8,88
8,03
9,40
6,05
7,08
6,60
7,72
16-20
9,02
10,55
9,57
11,20
6,60
7,72
8,03
9,40
21-25
11,55
13,51
12,10
14,16
7,04
8,24
8,58
10,03
26-30
13,09
15,31
13,53
15,83
7,59
8,88
9,57
11,20
31-35
14,52
16,99
14,52
16,99
8,03
9,40
10,01
11,71
36-40
15,07
17,63
15,51
18,15
8,58
10,04
10,56
12,36
41-45
15,51
18,15
16,06
18,79
9,02
10,55
11,11
13,00
46-50
16,06
18,79
16,72
19,56
11,55
13,51
12,10
14,16
51-55
16,72
19,56
17,60
20,59
13,64
15,96
14,63
17,12
56-60
17,60
20,59
18,15
21,24
14,08
16,47
15,07
17,63
61-70
18,15
21,24
18,59
21,75
15,07
17,63
15,62
18,28
71-80
18,59
21,75
19,14
22,39
15,62
18,28
16,06
18,79
81-90
19,14
22,39
19,69
23,03
16,06
18,79
16,61
19,43
91-100
19,69
23,03
20,57
24,71
16,61
19,43
16,72
19,56
100-110
21,12
24,71
22,11
25,23
16,72
19,56
18,15
21,23
110-120
21,56
25,23
22,66
25,87
17,60
20,59
18,59
21,75
120-130
22,11
25,87
23,10
26,77
18,37
21,49
19,40
22,70
130-140
22,88
26,77
23,76
27,54
19,36
22,65
19,69
23,04
140 i više
23,54
27,54
24,31
27,44
19,80
23,17
20,24
23,68
Za solo vožnju, kada vremenski uslovi ( zima) ne dozvoljavaju vožnju prikolicom cijena prevoza se
uvećava za 10 %.
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
J.P.“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o.Goražde
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanjem na snagu ovog Osnovnog cjenovnika šumskih drvnih sortimenata, prestaje da važi Osnovni
cjenovnik šumskih drvnih sortimenata J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, broj: 04-14-729/13 od
19.04.2013.god.
Osnovni cjenovnik šumskih drvnih sortimenata stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
________________________
Demir Imamović , dipl.ecc
Broj : _________
Datum, ___________
Tel: +387 38 221-040; Fax +387 38 222-176; ul. Ibrahima Popovića br. 17; 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina; E- mail: [email protected]
Download

Preuzmi - bosansko podrinjske šume