UNIQA Loyalty klub
UNIQA mreža privatnih
zdravstvenih poliklinika
UNIQA osiguranje
Asistencija
„PomoæVam
na cesti“
omoguæava
sa pokriæima
da besplatni
iz proširenog
preventivni
Base
pregled
obavite u nekoj
od privatnih
iz pouzdanu
UNIQA mreže
paketa, omoguæava
klijentima
UNIQApoliklinika
osiguranja
uslugu
zdravstvenih
ustanova
na
podruèju
Bosne
i
Hercegovine.
struènih tehnièara koji æe popravak Vašeg vozila obaviti na licu mjesta,
vozilo odvesti do servisa ili obezbijediti zamjensko. Naše prosjeèno
vrijeme asistencije je ispod 35 minuta.
Termin za preventivni pregled u UNIQA ugovornoj zdravstvenoj ustanovi po Vašem izboru možete
zakazati putem MedUNIQA telefona na broj 061 107 599.
Za realizaciju pregleda potrebno je da sa sobom ponesete UNIQA Loyalty karticu, kupon za besplatni
pregled i identifikacioni dokument sa Vašim liènim podacima i fotografijom.
UNIQA mreža privatnih poliklinika
BANJA LUKA
Poliklinika Intermedik, Karaðorðeva 49
Deamedica, Pave Radana 57
ZU Specijalistièki centar Mediccare, Karaðorðeva 2,
BIHAÆ
PZU Medica Bihaæ, Ivana Gorana Kovaèiæa 1
CAZIN
PZU Medica Cazin, Žrtava domovinskog rata bb
VELIKA KLADUŠA
PZU Medica Velika Kladuša, Ibre Miljkoviæa Uèe 1
KAKANJ
PZU Poliklinika Intermed, Vila Osmana Džafiæ a II
MOSTAR
Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sariæ, Bajatova 14
NOVI GRAD
Specijalistièka ambulanta medicine rada Glušac, Kralja Petra I Oslobodioca bb
TREBINJE
Ambulanta opšte medicine «Ultramedika», Luke Petkoviæa 7a
PRIJEDOR
ZU Specijalistièi centar Mediccare, Kozarska 13
SARAJEVO
Poliklinika Atrijum, Džemala Bijediæa 185
Poliklinika dr. Al-Tawil, Importanne centar, III sprat, Zmaja od Bosne 7-7a
PZU Poliklinika dr. Nabil, Mustafe Pintola 23
TUZLA
ZU Azabagiæ, Klosterska 5
ZENICA
PZU Medicom, Štrosmajerova 44
Više informacija i uslove korištenja preventivnih pregleda možete naæi na web stranici
UNIQA osiguranja - www.uniqa.ba ili pozivom UNIQA Kontakt centru na besplatni info telefon 080
02 02 51.
Download

Preuzmite brošuru