-1-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Број: 093-1/2015/II
Дана : 13.01.2015. године
ЧОКА
На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ) и уважавајући
Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( ,,Службени
гласник РС'' бр. 68/2010 )
Општина Чока, Потиска бр.20. Чока, дана 13.01.2015 године објављује
ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОПШТИНЕ ЧОКА
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И
ИНФОРМАТOРУ
Информатор о раду Општине Чока припремљен је на основу члана 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја ( ,,Сл . гласник РС'' , бр . 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10 ) и у складу са Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа («Сл. гласник РС», бр . 68/2010 ) које је донето на
основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја .
Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику.
Лица одговорна за тачност и доступност података које садржи Информатор:
Информатор издаје општина Чока.
Лица одговорна за тачност и доступност података су:
- председник општине Чока, Ференц Балаж дипл. инг. пољопривреде
- начелник Општинске управе Чока, Јанковић Роланд, дипл.правник
- секретар Скупштине општине Чока, Драгана Шалбот Пакашки,
дипл.правник
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама
од јавног значаја je Јо Ирен – Шеф одељења за финансије.
Датум објављивања Информатора : 13.01.2015.
Подаци о доступности информатора у електронском и физичком облику:
www.coka.rs, Општина Чока, 23320 Чока, Потиска бр.20.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-2-
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Одлука о организацији Општинске управе Чока: - Извод из Одлуке
Члан 6.
У Општинској управи се образују следеће основне организационе јединице:
1. Одељење за инспекцијске послове;
2. Одељење за општу управу и друштвене делатности;
2.1. Одсек за обављање послова у услужном центру;
2.2. Одсек за матичарске послове;
2.3. Одсек општих и заједничких послова;
2.4. Одсек друштвених делатности;
3. Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам
и стамбено комуналне делатности;
4. Одељење за финансије;
5. Служба за послове Скупштине општине;
6. Кабинет Председника општине и Општинског већа;
Члан 7.
1. Одељење за инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове врши послове који се односе на: послове
просветног инспектора, послове комуналног инспектора, послове саобраћајног
инспектора, послове инспектора заштите животне средине, послове инспекцијског
надзора у грађевинарству
Одељење за инспекцијске послове води првостепени управни поступак.
Учествује у изради нормативних аката Општинске управе из надлежности овог одсека.
Члан 8.
2. Одељење за општу управу и друштвене делатности
Одељење за општу управу и друштвене делатности врши послове који се односи
на: унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе, примену закона и
других прописа у општем управном поступку у Општинској управи; вођење бирачког
списка; послове при Услужном центру -писарнице и архиве, оверу потписа, рукописа и
преписа; надзор над радом месних канцеларија, вођење матичних књига, књига
држављана, промене личног имена; вођење управног поступка у области остваривања
заштите права и дужности грађана пред установама и другим организацијама у управним
стварима из надлежности општине, решавање у управним стварима ако прописима није
одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној
ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари; мировна већа; стара се о
равноправном коришћењу језика у службеној употреби у општини у поступцима пред
органима општине, јавним предузећима, и установама чији је оснивач општина; о
употреби грба и заставе општине; вођење евиденције о печатима општине, жиговима и
штамбиљима који су у употреби и прибавља сагласност за њихову израду, коришћење и
уништавање; организује службу бесплатне правне помоћи.
Одељење врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба
грађана у области предшколског, основног и средњег образовања, примарне
здравствене заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисања
и остваривања надзора над законитошћу рада установа у области друштвених
делатности чији је оснивач општина, врши послове везане за борачко – инвалидску
заштиту, издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама.
Води управни поступак у области дечијег додатка, родитељског додатка, накнаде
зараде за време породиљског одсуства.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-3-
Врши послове у вези са безбедности и здравље запослених у Општинској
управи, израђује акт о процени ризика на радном месту и у радној околини као и друге
послове у складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду.
Врши стручне послове који се односе на: вођење персоналне евиденције у вези
са радним односима; евиденција у вези са коришћењем рачунарске опреме и других
средстава опреме, коришћење и одржавање зграде и службених просторија, обезбеђење
других услова рада за Општинску управу и друге органе, обезбеђење рационалног
коришћења пословног простора, друге сервисне послове, послове достављања, послове
текућег и инвестиционог одржавања, и обезбеђивања пословних зграда, одржавање
хигијене и др.
Обавља стручне - техничке послове за потребе свих одсека и служби Општинске
управе на коришћењу информатичке технологије и експлоатације рачунарске опреме,
послове анализе и унапређења информационог система Општинске управе. Иницира
увођење нових апликативних решења ради спровођења и примене стандардизованих
аката Општинске управе, увођење нових хардверских решења и врши заштиту података
информационог система Општинске управе у складу са прописима, организује
усавршавање и обуку корисника, обавља послове информатичке и аутоматске обраде
података за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и
Општинске управе.
Врши послове уноса, контроле, ажурирања архивског обезбеђивања података,
врши техничко и програмско одржавање и развој рачунарске мреже органа општине,
израђује и одржава web страницу општине.
Стара се о социјалној заштити грађана прати и обезбеђује функционисање
установа у области социјалне заштите, издаје дозволе за почетак рада установа
социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица. Утврђује испуњеност
услова за пружање социјалне заштите, предлаже нормативе и стандардне за обављање
делатности установа чији је оснивач општина, иницира и предлаже доношење прописа о
правима у социјалној заштити. Врши послове у вези са збрињавања избеглих, прогнаних
и привремено расељених лица на територији општине.
Израђује, прати и координира реализацију спровођења задатака везаних за социјалну
карту општине. Обавља послове везане за уређивање и стварање услове за бригу о
деци и младима, обавља послове везане за доношење и реализацију стратегија и
акционих планова за децу и младе као и омладинско организовање.
Потпомаже рад организације и удружења грађана, стара се о обезбеђивању и заштити
људских права, индивидуалних и колективних права, припадника националних мањина и
етничких група.
Члан 9.
У оквиру Одељењa за општу управу и друштвене делатности ради
ефикаснијег обављања послова образује се следеће организационе јединице:
•
•
•
•
Одсек за обављање послова у услужном центру;
Одсек за матичарске послове;
Одсек општих и заједничких послова;
Одсек друштвених делатности;
Члан 10.
3. Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне
делатности
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, стамбено – комуналне
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-4-
делатности врши послове који се односе на послове везане за привреду,
предузетништво, урбанизам, заштите животне средине, екологије, енергетике,
пољопривреде, шумарства, водопривреде, туризам, економски и рурални развој,
имовинске правне послове и комуналне делатности.
Одељење врши и послове везане за реализацију Закона о пољопривредном
земљишту и то:
• израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта,
• израђује текст одлуке и огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини, спроводи поступак јавне лицитације, сачињава предлог
одлука и уговоре о давању у закуп пољопривредног земљишта и прати
њихову реализацију,
●врши послове везане за наменско коришћење средства остварених закупом
пољопривредног земљишта,
●као и послове везане за спровођење одлуке о пољочуварској служби, одлуке о
мерама заштите пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других
елементарних непогода, као и сузбијање пољске штете на територији општине Чока
Одељење обавља и послове везане за развој заједнице и сарађује са Месним
заједницама, удружењима на територији општине. Учествује у припреми развојних
стратешких планова,стара се о праћењу расписаних пројеката и имплементацијии и
одрживости пројеката.
Одељење обавља послове везане за урбанизам и стамбено – комуналне
послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналних делатности,
старање о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних
делатности, праћење остваривања основних комуналних функција ( снабдевање водом и
одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних
зелених
површина, саобраћаја и др. у складу са Законом о комуналним делатностима и Закона о
планирању и изградњи и Закона о легализацији ). Прати доношење програма јавних
предузећа чији оснивач општина и њихову реализацију; врши надзор над обављањем
комуналних делатности. Израђује потребне одлуке ради спровођења Закона о
комуналним делатностима.(ванлинијски превоз путника, такси превоз и др.)
Одељење издаје водопривредне услове,сагласност и дозволе, доноси акт о
висини накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта, издаје
одобрење за грађење, обезбеђује технички преглед и издавање употребне дозволе за
објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа градско грађевинско
земљиште, стамбену изградњу, одржавање стамбених зграда и исељавање бесправно
усељених лица.
Обавља послове који се односе на: мере заштите у планирању и изградњи
објекта, заштиту ваздуха, земљишта, шума, вода , биљног и животињског света,
природних добара и заштиту од буке, заштиту од јонизирајућег зрачења, отпадних вода и
опасних материја, држање и заштиту животиња, природна лековита својства у
одређеним подручјима, заштита човекове средине.
Врши послове који се односе на: проверу исправности техничке документације,
припрему за доношење и давање информација о локацији и локацијској дозволи,
спровођење урбанистичких планова, евидентирање бесправно изграђених објеката и
њихово усклађивање са планским актима,издавање одобрења за изградњу, технички
преглед и издавање употребних дозвола за објекте за које је надлежна општина.
Обавља послове из области имовинско - правних односа и обавља послове
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-5-
везане за враћање земљишта, одузетог по раније важећим прописима, обавља
административно - стручне послове за Комисију за враћање одузетог пољопривредног
земљишта, сарађује са катастром непокретности и са Општинским јавним
правобраниоцем. Предлаже доношење одговарајућих одлука из области општинске
својине. Стара се о спровођењу позитивних прописа приликом преображаја државне
својине у друге облике својине. Учествује у поступку идентификације и рашчишћавања
имовинско - правног стања неизграђености грађевинског земљишта.
Прати законске прописе и обезбеђује благовремено, тачно и законито
спровођење истих. Сачињава потребне анализе, извештаје и информације, као и
предлоге аката из своје надлежности.
Врши укњижбу купопродајних уговора, деобних нацрта, води поступак
експропријације и поступак административног преноса права коришћења, одрицања
права власништва у корист државне својине и конверзију права коришћења у право
својине уз накнаду. Ажурира евиденцију општинске имовине, прати промену корисника
исте, открива узурпацију имовине општине и предлаже предузимање одговарајућих мера
у циљу заштите исте. Припрема одговоре односно образложења у поступцима
правосудских органа из свог делокруга рада, учествује у сачињавању уговора.
Врши послове стручне и нормативне припреме прописа и других општих и
појединачних аката из области рада локалне самоуправе тј. из надлежности Скупштине
општине, Председника општине, Општинског већа и њихових сталних и повремених
радних тела, одсека и служби општинске управе.
Обавља и друге послове везане за имовинско правне односе у циљу заштите,
очувања и евиденције непокретности општине.
Члан 11.
4. Одељење за финансије
Одељење за финансије координира поступак припреме буџета, разрађује
смернице за припрему буџета, анализира захтеве за финансирање директних корисника
буџетских средстава и предлаже износе апропријација који се уносе у нацрт буџета,
припрема нацрт буџета, контролише план извршења буџета директних корисника
буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује кориговани план трезору
ради извршења буџета и управљања готовинских средствима, контролише предузете
обавезе ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобрава их и прослеђује
одобрене преузете обавезе трезору ради извршења буџета, прати примања и издатке
буџета, врши анализу остварења планова, даје препоруке директном кориснику
буџетских средстава по питањима буџета.
Врши финансијско планирање пројекције и праћење прилива на консолидованом
рачуну трезора, анализира захтеве за праћење расхода, готовинских токова и
сервисирање дуга, дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте, преузетих обавеза и
плаћања а које се тичу, управљања готовинским средствима, управљања
консолидованим рачуном трезора на који се уплаћују сва примања и из којег се врше сва
плаћања из буџета, отвара и контролише рачуне и подрачуне код управе за трезор,
управљања банкарским односима, управљања ликвидношћу, разрађује поступке за
наплату примања, контролише расходе, управља процесима одобравања обавеза,
извршава плаћања на терет буџетских средстава, управља преговорима и споразумима
зајмова, води евиденције о дуговима, управља приливима по основу позајмљивања.
Води главну књигу трезора евидентирањем трансакција и пословних догађаја о
приходима и примањима, расходима и издацима о стању и променама на имовини,
обавезама и изворима финансирања - све у складу са контним планом и на нивоима
буџетске класификације прописане законом, води главну књигу директног корисника
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-6-
средстава буџета, води помоћне књиге добављача, основних средстава, плата, књигу
благајне, саставља тромесечне финансијске извештаје и годишњи финансијски
извештај, врши консолидацију финансијских извештаја директног корисника средстава и
индиректних буџетских корисника. Припрема годишњи финансијски извештај – завршни
рачун буџета општине који се заснива на консолидованим финансијским информацијама
из главне књиге трезора и информацијама из извештаја директних корисника средстава,
саставља биланс стања, биланс прихода и расхода, извештај о капиталним расходима и
финансирању, извештај о новчаним токовима, извештај о извршењу буџета, објашњење
великих одступања између одобрених средстава и извршења, извештај о примљеним
донацијама и кредитима и извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске
резерве.
Врши обрачун зарада и накнада за изабрана, именована и постављена лица и за
запослене раднике у Општинској управи. Припрема и доставља пореске пријаве о
порезима и доприносима пореској управи, води прописану евиденцију о зарадама,
извршава административне забране, обезбеђује податке за потребе статистике, других
органа и за потребе радника.
Врши исплате рачуна, обавља друга плаћања и води комплетно благајничко
пословање преко динарске благајне, девизне благајне, благајне бензинских бонова,
благајне поштанских марака.
Обавља послове стручне помоћи буџетским корисницима у припреми програма и
пројеката за коришћење средстава донатора и страних инвеститора код решавања
проблема од интереса за општину.
У складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни
приходи одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, води
порески поступак ( утврђивање, наплату и контролу ) за локалне јавне приходе и стара се
о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:
Учествује у утврђивању стопе изворних прихода општине као и начина и мерила
за одређивање висине локалних такса и накнада.
Води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на
основу податка из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа.
Врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за
које није прописано да их утврђује сам порески обвезник ( самоопoрезивање ) у складу са
законом.
Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости
и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу
са законом.
Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом.
Врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних
пореских давања у складу са законом.
Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним
против управних аката донетих у пореском поступку.
Примењује јединствени информациони систем, за локалне јавне приходе.
Води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима
Планира и спроводи обуку запослених из области буџета, финансија, локалне
пореске администрације и других области уколико се укаже потреба.
Пружа основну стручну правну помоћ пореским обвезницима о пореским
прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи.
По службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које
сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или
контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-7-
управа.
Обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног
значаја.
Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену
евиденцију.
Обавља и друге послове у складу са законом и Статутом општине. Врши послове
припреме, израде и подношења нацрта аката из свог делокруга рада, а које доноси
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.
Обавља друге стручне, административне и техничке послове везане за
извршавање задатака из делокруга рада одсека, као и послове које му повери Скупштине
општине, Председник општине, Општинско веће и Начелник Општинске управе.
Израђује годишњи и месечни план јавних набавки за потребе Општинске управе
и осталих буџетских корисника којима је општина оснивач. Координира планирање јавних
набавки, одговоран је да се сви поступци јавних набавки спроведу благовремено и у
складу са законом. Прати законске прописе из области јавних набавки. Припрема,
израђује конкурсну документацију, позивно писмо, јавни позив за прикупљање понуда.
Спроводи поступак јавних набавки мале вредности и скраћени поступак јавних набавки.
Учествује у раду комисије за јавне набавке без права гласа. Води евиденцију ,прати
закључење уговора о додели јавних набавки, израђује извештаје за Начелника
општинске управе , сарађује са финансијским службама у одсеку за финансије,
комплетира документацију везану за јавну набавку и доставља одсеку за финансије,
и обавља и друге послове по налогу шефа одсека, Начелника општинске управе
Председника општине.
Члан 12.
5. Служба за послове Скупштине општине
Служба за послове Скупштине општине обавља послове, за потребе
председника Скупштине и Скупштине општине и њихових радних тела. Врши стручне и
организационе послове који се односе на: припремање седница и вођење седница,
обраду аката усвојених на седницама; сређивање, евидентирање и чување изворних
аката и докумената о раду Председника СО -е и Скупштине општине, пружање стручне
помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога које подносе Скупштини
и њеним телима; прибављање одговора и обавештења које одборници траже; послови
превођења, објављивања аката органа општине; избор, именовања и постављања;
вођење одговарајућих евиденција; врши проверу усаглашености нормативних аката
(одлука, решења и закључака) које доноси Скупштина са законом и другим прописима, и
води евиденцију аката СО и послове умножавања материјала.
Врши послове припреме и објављивања ,,Службеног листа општине Чока''
Врши праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и иницира
усаглашавање аката са законским и другим променама, даје правна мишљења
Скупштини општине у вези правних аката које доносе.
Врши послове превођења и умножавања материјала и послове дактилографа,
пружа стручну помоћ одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини и
њеним сталним радним телима, пружа стручну помоћ одборницима, прибавља одговоре
и обавештења које одборници траже, обрађује представке и предлоге грађана, врши
вођење одговарајућих евиденција, врши проверу усаглашености нормативних аката
( одлука решења и закључака ) које доноси Скупштине општине, са законом и другом
прописима.
Обавља и друге послове стручног, административног и техничког карактера које
јој повери Скупштина општине и Председник скупштине општине.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-8-
Члан 13.
6. Кабинет Председника општине и Општинског већа
Кабинет Председника општине и Општинског већа врши послове стручне и
административно – техничке послове који се односе на рад Председника општине и
заменика Председника општине, врши припреме за радне и друге састанке Председника
општине и заменика Председника општине, прати активности на релацији утврђених
обавеза и координира остваривање јавности у раду, поступа са захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја, одржава контакте са представницима
средстава јавног информисања, врши пријем странака које се непосредно обраћају
Председнику општине и заменику председника општине, припрема информације за
потребе Председника и заменика председника општине, сређује, евидентира и чува
документа из делокруга рада Председника и заменика председника општине,обавља
протоколарне послове за Председника и заменика председника општине, као и за друге
функционере локалне самоуправе, врши пријем телефонских позива и позивање
телефонских бројева за потребе Председника општине и заменика председника
општине, председника Скупштине општине, начелника Општинске управе и евидентира
поруке за њих, врши примање и слање порука телефаксом и електронском поштом,
обавештава Начелника општинске управе о путовањима и потребама за издавање
путних налога, коришћењу путничких аутомобила, организује послове око чајне кухиње, и
обављање свих других послова по налогу Председника општине и Начелника општинске
управе.
Обавља и друге послове стручног, административног и техничког карактера које
повери Председник општине, Заменик председника општине, Општинско веће и
Начелник општинске управе.
Кабинет Председника општине и Општинског већа учествује у стручној и
нормативној припреми аката, припремању прописа и других општих и појединачних аката
из области рада локалне самоуправе. Врши стручне и организационе послове који се
односе на: припремање седница, обраду аката усвојених на седницама, сређивање
евиденције и чување изворних аката и докумената о раду Општинског већа.
Члан 14.
Председник општине посебном одлуком оснива службу за буџетску инспекцију
општине.
Служба за буџетску инспекцију надлежна је за спровођење инспекције над:
1. Директним и индиректним корисницима буџета општине,
2. Јавним предузећима основаним од стране општине, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима
општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала
или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним
лицима у којима средства чине више од 50% од укупног прихода,
3. Правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно
дозначена средства буџета општине за одређену намену, правним лицима
и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и
субјектима који користе средства буџета општине по основу задуживања,
субвенција, остале државне помоћи у било ком облику донација
дотација и др.
Права и обавезе одговорности запослених у служби из ст. 1. овог члана
примењују се прописи којима се уређују радни односи запослених у Општинској управи.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
-9-
Члан 15.
За извршење послова Општинске управе за обављање послова ван седишта
Општинске управе као организациони облик Општинске управе образују се месне
канцеларије.
Месне канцеларије се могу образовати за територију једне или више месне
заједнице.
Образују се следеће месне канцеларије; Остојићево, Падеј, Јазово, Црна Бара,
Врбица и Санад.
Члан 16.
Месне канцеларије врше послове који се односе на: лична стања грађана
(вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница,
вршење пописа имовине и др.); оверу рукописа, преписа и потписа; издавање уверења о
чињеницама када је то одређено законом; вршење послова пријемне канцеларије за
општинске управе; вршење административно -техничких и других послова, зборова
грађана; чување нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу;
вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци
дораслој за основну школу, о обвезницама месног самодоприноса и слично); пружање
стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос; пружање
стручне помоћи месним заједницама.
Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности
повери Општинска управа.
У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе,
организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе,
односно лице које он овласти, са представницима органа, организација и установа за које
обављају послове.
Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши Начелник
општинске управе.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 10 -
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОПШТИСКЕ УПРАВЕ ЧОКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ И ДРУШТ ДЕЛ.
ШЕФ ОД ЕЉЕЊА
ШЕФ ОД ЕЉЕЊА
•
просветниинспектор
•
комуналниинспектор
•
саобраћајниинспектор
•
инспектор зашт.
живот. средине
•
грађевинскиинспектор
•
послови
интерног
буџетског
ревизора
2.1.
обављање послова
•
•
у услужном центру
(ШЕФ)
послови услуж
центра
послови архив.
шалтер поште
Одсек за
2.2.
•
•
•
•
•
•
•
матичарске послове
(ШЕФ)
матичарски
послови Чока
матичарски
послови у мес.
канц.
2.3.
заједничких послова
(ШЕФ)
послови АОП
посл. доставе
посл. доставе и
спремања у М.К.
Ц. Бара (1/2 рад.
време)
посл. заштите
од пошара и
безбед. и
здравља на рад
послови
спремања у
канцел.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВ.
ПОЉОПРИВ,РАЗВОЈ,
УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО
КОМ. ДЕЛ.
ШЕФ ОД ЕЉЕЊА
• послови
приватног
предузетништва
•
Послови,пољопри
вреде,шумарства,водопр
ивреде,енергетике,еколо
гије
• послови
урбанизма,
грађевинарства и
Асистент КЛЕР-а
Послови локалног
•
економског
развоја,развој села и
сарадње са Месним
заједницама
•
Послови
нормативца
•
Послови имовинско
правне природе
Послови заштите
животне средине и
комуналне делатности
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
ШЕФ ОД ЕЉЕЊА
• шеф трезора
• шеф рачуновод
• посл.
јавнихприхода и
расхода и јавних
набавки
• посл. благајне
• посл.финансијског
књиговодство
•
посл.ликвидатуре
•
ЛПА
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА
ПОСЛОВЕ СКУПШТИНE И
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
И ОПШ. ВЕЋА
послови превођења
дактилограф и
админист.
послови за седнице
скупшт. општ.
послови референта
О.В.
и председн.
општине
посл. техничког
секретара
возач
послови у чајној
кухињи
5.1. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
2.4. Одсек
друштвених
•
•
•
•
делатности
посл.
образовања
култ. и физич.
културе
борачко
инвалидске
зашт.
послови додатка
на децу
послови
персоналне
евиденције
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 11 -
СПИСАК РАДНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧОКА
Име и презиме запосленог
бр. радног
Назив радног места
места у систематизацији
Одељење за инспекцијске послове
1. КОСО РОБЕРТ
Висока – пољопривредни фак.
1 Шеф одељења и
3 Послови комуналног инспектора
2. ЈАСТРЕБИНАЦ ЈАНОШ
Висока војна академија
2
Послови просветног инспектора
3. КЛИСКА ДУШАНКА
Висока – пољопривредни фак.
5
Послови инспек. Заштите животне средине
4. ПЕТРИЊАЦ ЖЕЉКА
Висока – грађевински фак.
6
Послови инспекцијског надзора у грађевинарству
Одељење за општу управу и друштвене делатности
5. ГУБА КАРОЉ
Висока, дипл.инг. Информатике
6. ТОМАШЕВ РОЖИКА
ССС – економска
8
16
9
Шеф одсека за обављање послова у Услужном центру
11
Послови шалтер поште,економ -домар - портир
10
7. ТАПАИ ТИБОР
КВ – металостругар
Шеф одељења и
Послови АОП -а
Послови у услужном центру
Одсек за матичарске послове
8. БАЛАЖ ИБОЉА
Висока - екон . - менаџмент
12
Шеф Одсека за матичарске послове и за вођење
бирачког списка
9. JO МЕЛАНИЈА
Висока -педагошки факултет
13
Матичарски послови
10. ЂЕМБЕР СТАНА
ССС – правни смер
14
Матичарски послови у Месним канцеларијама
11. АРОК ХАЈНАЛКА
ССС - економски техничар
14
Матичарски послови у Месним канцеларијама
Одсек општих и заједничких послова
12. ЗАКИЋ ПЕТАР
ССС – правни смер
17
Послови заштите од пожара и безбеднсти,
заштите здравља на раду, одбране и ванредне
ситуације
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 12 -
Одсек друштвених делатности
13. ПАЛАТИНУШ МАРИЈА
Висока, Учитељски факултет
18
19
Шеф одсека за друштвене делатности
Послови образовања,културе и физичке културе
14. ГРБИН МАРА
ССС – гимназија
20
Послови борачко -инвалидске заштите и послови
друштвене бриге о деци ½ радног врем.
15. МАРИЋ ТАМАРА
ССС – економска
21
Послови додатка на децу
16. НАДРЉАНСКИ ЗОРИЦА
ССС – правни смер
22
Послови персоналне евиденције
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне
делатности
17. ШЕВЕЊХАЗИ ЕВА
Висока – технолошки фак.
До попуне радног места
број
24,25,27
и
30
непосредно обавља шеф
одељења
(послови
предузетништва,
Пољопривреде, шумарства, водопривреде,
енергетике,
екологије,
локалног
економског развоја, заштите
животне
средине
и
комуналне делатности)
18. КОБРЕХЕЛ ЗОЛТАН
Висока –менаџмент фак.
19. ОНОДИ КАТАЛИН
Висока - грађевински фак.
23
Шеф одељења – координатор канцеларије
локалног економског развоја
26 Послови урбанизма, грађевинарства и Асистент “КЛЕР“ -а
26 Послови урбанизма, грађевинарства и Асистент “КЛЕР“ -а
Одељење за финансије
20. ЈО ИРЕН
Висока - економски факултет
31 Шеф од eљења за финансије и
32 Шеф трезора
21. ЈАСМИНА КЕНЂУР
Висока - економски факултет
33 Сарадник за послове јавних прихода и расхода
22. СЕЧЕИ КАТАЛИН
Висока - економски факултет
33 Сарадник за послове јавних прихода и расхода
23. ТОТ ЗОЛТАН
Висока – правни факултет
35 Сарадник за послове јавних набавки
24. ГРОЗДИЋ АНА
Висока - економски факултет
36 Шеф рачуноводства
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 13 -
25. ЗЕЈАК КАРОЛИНА
ССС – економска
37 Послови обрачуна и благајне
26. ШИМОН РОЗАЛИЈА
ССС – економска
38 Послови ликвидатуре
27. СТОИЉКОВИЋ СОЊА
Висока - економски факултет
39 Инспектор канцеларијске контроле
28. ПАВЛОВ ВЕСНА
ССС – економска
40 Референт аналитичко оперативних послова
Служба за послове Скупштине општине
29. БАРТА ОТИЛИА
Висока - економски факултет
42 Послови превођења за српски и мађарски језик
30. ПИНТЕР КАТАЛИН
43 Технички секретар у Служби за послове Скупштине
општине
V-степен - пословни секретар
31. СИВЕРИ МАРА
О.Ш.
44 Послови у чајној кухињи-кафе куварица
Кабинет Председника општине и Општинског већа
32. МЕДИЋ СЛАВИЦА
ССС – економска
33. ЈАКША ЗОЛТАН
КВ возач моторних возила
45 Правно -технички послови у кабинету Председника
општине и Општинског већа
47
Возач службених возила
ПОСТАВЉЕНА И ИЗАБРАНА ЛИЦА
1. БАЛАЖ ФЕРЕНЦ
Висока –пољопривредни факултет
2. JOВАНОВ ЗОРАН
Висока - правни факултет
3. МАРЈАНОВ МИРЈАНА
ССС – гимназија
4. ШЕГАН МЕЛИНДА
ССС – хемијско -технолошка
5. ГАРИЋ СВЕТЛАНА
ССС –емономска
6. ПИНТЕР ЧАБА
ССС – електро тех.
Председник општине Чока
Заменик председника општине Чока
Председник Скупштине општине Чока
Члан општинског већа
Члан општинског већа
Члан општинског већа
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 14 -
7. TЕРТЕИ ЈАНОШ
ССС – хемијско -прехрамбена
8. ОЛАЈ ТИБОР
Висока - економски факултет
9. ДРАГАНА ШАЛБОТ ПАКАШКИ
Висока – правни факултет
10. МЕСАРОШ КАРОЉ
Висока – правни факултет
11. ЈАНКОВИЋ РОЛАНД
Висока – правни факултет
Члан општинског већа
Помоћник председника општине
Секретар скупштине
Општински јавни правобранилац
Начелник општинске управе
Послови саветника пацијената
III. – ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
3. ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом
и законом:
1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности,
2. доноси просторни план Општине,
3. доноси урбанистичке планове,
4. доноси буџет и усваја завршни рачун,
5. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада,
6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности
( пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских вода и отпадних вода, производња и снабдевање паром и
топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у општини и у насељима, одржавање
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др. ) као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа
ради обављања комуналних делатности на својој територији,
7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења
и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда.
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама,
9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује
вршење послова уређења и коришћење грађевинског земљишта и утврђује
висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
10. доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја,
стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини,
промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање
образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава
пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових
привредних субјеката и отварање нових радних места,
11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља,
утврђује, висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор
над коришћењем пословног простора,
12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 15 -
природних вредности и програме заштите животне средине односно локалне
акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине,
13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, коришћење, развој и
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу,
14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто – такси превоза
путника,
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног
становништва,
16. оснива установе и организације у области основног образовања и културе од
значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма,
прати и обезбеђује њихово функционисање,
17. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите
које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за
пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за
обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима о
социјалној заштити и обавља послове државног старатеља,
18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја
за општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији
општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника
свих националних заједница на територији општине, обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области културе од
значаја за општину и за националне заједнице чији припадници живе на
територији општине и ствара услове за рад музеја и библиотеке и других
установа културе чији је оснивач,
19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање односно ублажавање њихових
последица,
20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој
култури,
21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја,
22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја
са природним лековитим својствима,
23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе,
24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине,
уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене
делатности и друге услове за њихов рад,
25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара
се о њиховом очувању и увећању,
26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 16 -
27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса,
28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад,
29. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права,
30. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и
стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права,
помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ
организацијама инвалида и другим социјално – хуманитарним
организацијама на својој територији,
31. подстиче и помаже развој задругарства,
32. организује службу правне помоћи грађанима,
33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и
етничких група, стара се о остваривању, заштити и унапређењу
равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере
усмерене на стварање једнаких
могућности остваривања права и отклањања неравноправности,
34. утрврђује језике и писма националних мањина, који су у службеној употреби
на територији општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у
поступцима пред органима општине, јавним предузећима, установама и
организацијама, чији је оснивач општина, обезбеђује истицање назива места,
река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива
органа општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност и
других јавних натписа на језику и писму националне мањине, који је у
службеној употреби у општини према њеној традицији,
35. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за
јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се
користе на територији општине, оснива телевизијске и радио станице ради
извештавања на језику националних мањина, који су у општини у службеној
употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина, који нису у
службеној употреби када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права,
36. прописује прекршаје за повреде општинских прописа,
37. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности Општине,
38. уређује организацију и рад мировних већа,
39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине,
40. помаже рад организација и удружења грађана ,
41. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и
акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско
организовање и
42. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са
уставом, законом и Статутом''.
Поверени послови:
Поједини послови државне управе законом се могу поверити свим или појединим
општинама, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 17 -
грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад.
Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у буџету Републике Србије у
складу са врстом и обимом послова.
Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора
из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и
услуга,пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу
са законом.
Председник општине:
• Председник општине Чока: Балаж Ференц
• Заменик председника општине Чока:Јованов Зоран.
Председник општине Чока у складу са законом:
1. представља и заступа општину,
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине,
3. наредбодавац је за извршење буџета,
4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских
средстава,
5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела
програма корисника буџета општине, a на предлог директора установа,
6. усмерава и усклађује рад општинске управе,
7. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или
Одлуком Скупштине општине,
8. информише јавност о свом раду,
9. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачном актом
или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење
надлежности општине,
10. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности,
11. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине.
Општинско веће општине Чока
• Председник Општинског већа: Балаж Ференц
• Заменик председника Општинског већа: Јованов Зоран.
• Чланови Општинског већа:
- Пољак Емил, за област пољопривреде
- Пири Золтан, за област привреде
- Комароми Ласло, за област комуналне делатности и екологије
- Тертеи Јанош, за област – сарадња са месним заједницама.
- Шеган Мелинда, за област образовања, омладине и спорта.
- Гарић Светлана, за социјална питања и здравство.
- Пинтер Чаба, за област културе и информисање.
Општинско веће у складу са законом:
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 18 -
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине општине,
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине
не донесе буџет пре почетка фискалне године,
4. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте
општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из
надлежности општине,
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике односно Аутономне Покрајине,
7. поставља и разрешава начелника општинске управе,
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности,
9. информише јавност о свом раду,
10. доноси Пословник о раду,
11. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о
давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на
непокретности које користе органи општине уз сагласност Дирекције за
имовину Републике Србије,
12. врши и друге послове које утврди Скупштина општине,
13. даје сагласност на одлуку о ценама комуналних услуга,
14. даје сагласност на финансијски план месних заједница или другог облика
месне самоуправе.
Општинска управа
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће,
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и
Општинског већа,
3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управном стварима из
надлежности општине,
4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других аката
Скупштине општине,
5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће,
7. Доставља извештај о свом раду Општинском већу и Скупштини општине
најмање једанпут годишње .
Начелник Општинске управе: Јанковић Роланд.
IV. – ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
• Прописи, Одлуке, правила којима се уређује јавност рада, искључује и организује
јавности рада органа су:
- Статут Општине Чока – објављен у ,,Службеном лист општине Чока'' бр. 3/11 ______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 19 -
-
пречишћен текст
Пословник о раду Скупштине – објављен у ,,Службеном листу општине Чока''
бр. 3/02, 8/02, 7 /05, 11/08, 13/08 и 9/2009
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ:
• Порески индентификациони број: 101417479
• Радно време општине Чока: од 7,00 до 15,00 часова
• Адреса: 23320 Чока, Потиска улица бр. 20. и Електронска адреса: www.coka.rs
Лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан приступ информација од
значаја је:
а/ 23320 Чока, Потиска улица бр. 20.
б/. Емаил адреса: [email protected], www.coka.rs
ц/. Јо Ирен – лице задужено за поступање по захтевима за приступање
информације тел: 0230-71- 000, 71- 010, 0230 – 71 – 011. Број телефакса:
0230 - 71- 175
• Контакт особа за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
Гал Ливиа, тел: 0230-71- 000, 71- 010, 0230 – 71 – 011,
Број телефакса: 0230 - 71- 175.
• Опис приступачности просторија за рад општине и њених организационих
јединица лицима са идентитетом. Улаз у зграду прилагођен са инвалидитетом.
• Могућност присуства седницама, упознавање са временом и местом одржавања
седница: седнице Скупштине се снимају и снимак исте се даје преко локалне
кабловске телевизије.
V. – СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне
власти , настала у раду или у вези са радом органа јавне власти , садржана у одређеном
документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна .
Сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји увек када се ради о
информацијама којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно
заштиту здравља становништва и животне средине , а ако се ради о другим
информацијама којима располаже орган власти , сматра се да оправдани интерес
јавности да зна постоји , осим ако орган власти докаже супротно.Списак најчешће
тражених информација од јавног значаја од органа општине Чока. Најчешће постављена
питања се односе на рад органа Општине.
VI. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
3. ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом
и законом:
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 20 -
1.
2.
3.
4.
5.
доноси програме развоја Општине и појединих делатности,
доноси просторни план Општине,
доноси урбанистичке планове,
доноси буџет и усваја завршни рачун,
утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада,
6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности
( пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских вода и отпадних вода, производња и снабдевање паром и
топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у општини и у насељима, одржавање
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др. ) као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа
ради обављања комуналних делатности на својој територији,
7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења
и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда.
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама,
9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује
вршење послова уређења и коришћење грађевинског земљишта и утврђује
висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
10. доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја,
стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини,
промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање
образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава
пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових
привредних субјеката и отварање нових радних места,
11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља,
утврђује, висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор
над коришћењем пословног простора,
12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне средине односно локалне
акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине,
13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, коришћење, развој и
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу,
14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто – такси превоза
путника,
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног
становништва,
16. оснива установе и организације у области основног образовања и културе од
значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма,
прати и обезбеђује њихово функционисање,
17. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 21 -
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите
које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за
пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за
обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима о
социјалној заштити и обавља послове државног старатеља,
18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја
за општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији
општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника
свих националних заједница на територији општине, обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области културе од
значаја за општину и за националне заједнице чији припадници живе на
територији општине и ствара услове за рад музеја и библиотеке и других
установа културе чији је оснивач,
19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање односно ублажавање њихових
последица,
20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој
култури,
21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја,
22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја
са природним лековитим својствима,
23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе,
24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине,
уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене
делатности и друге услове за њихов рад,
25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара
се о њиховом очувању и увећању,
26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња,
27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса,
28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад,
29. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права,
30. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и
стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права,
помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ
организацијама инвалида и другим социјално – хуманитарним
организацијама на својој територији,
31. подстиче и помаже развој задругарства,
32. организује службу правне помоћи грађанима,
33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и
етничких група, стара се
34. о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 22 -
усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности
остваривања права и отклањања неравноправности,
35. утрврђује језике и писма националних мањина, који су у службеној употреби
на територији општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у
поступцима пред органима општине, јавним предузећима, установама и
организацијама, чији је оснивач општина, обезбеђује истицање назива места,
река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива
органа општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност и
других јавних натписа на језику и писму националне мањине, који је у
службеној употреби у општини према њеној традицији,
36. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за
јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се
користе на територији општине, оснива телевизијске и радио станице ради
извештавања на језику националних мањина, који су у општини у службеној
употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина, који нису у
службеној употреби када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права,
37. прописује прекршаје за повреде општинских прописа,
38. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности Општине,
39. уређује организацију и рад мировних већа,
40. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине,
41. помаже рад организација и удружења грађана,
42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и
акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско
организовање и
43. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са
уставом, законом и Статутом''.
Поверени послови:
Поједини послови државне управе законом се могу поверити свим или појединим
општинама, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза
грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад.
Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у буџету Републике Србије у
складу са врстом и обимом послова.
Општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора
из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и
услуга,пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу
са законом.
VII. – НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
текст).
Назив закона или другог акта о утврђивању његовог делокруга и време и место
објављивања акта :
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014)
- Статут општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока “ бр. 3/2011-пречишћени
Списак прописа које орган примењује у вршењу овлашћења :
Програми развоја Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, прописи
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 23 -
из области урбанистичког планирања и грађења, прописи из области финансирања
локалне самоуправе, буџетског система и финансијског пословања, прописи из области
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом,
линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање
депонија, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др, прописи из области
становања, социјалног становања, одржавања стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења, прописи у вези исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама, прописи у вези уређења и коришћења грађевинског
земљишта, прописи у вези коришћења пословног простора, прописи у вези заштите и
унапређивања животне средине, прописи о уређују послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу, прописи у вези превоза
у линијској пловидби који се врши на територији општине, као и у вези одређивања
делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и
постављати пловни објекти, прописи у вези робних резерви, прописи који се односе на
предшколско и основно образовање, културу, примарне здравствене заштите, физичке
културе, спорта, дечје заштите и туризма, прописи из области социјалне заштите,
прописи у вези заштите културних добара од значаја за општину, прописи у вези
заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, прописи у вези
коришћења и уређења пољопривредног земљишта, ерозивних подручја, пашњака и о
привођењу пашњака другој култури, прописи у вези коришћења и управљања изворима,
јавним бунарима и чесмама и водопривредних услова за објекте локалног значаја,
прописи у вези очувања, коришћења и унапређења подручја са природним лековитим
својствима, прописи у вези туризма, прописи у вези угоститељства, занатства и трговине,
прописи у вези управља имовином општине и коришћења средстава у државној својини,
прописи у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња, прописи у вези
правне заштите права и интереса општине, прописи у вези остваривања, заштите и
унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника
националних мањина и етничких група,прописи из области службене употребе језика и
писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине,
прописи о јавном информисању од локалног значаја на српском језику и језику
националних мањина који се користе на територији општине, прописи у вези рада
мировних већа, итд.
1) Закони:
- Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/2006),
- Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.
101/2005 и 30/2010 ),
- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр.43/200
1,101/2007 и 92/2011 ),
- Закон о изгледу и употреби заставе, грба и химне Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.
36/2009),
- Закон о печату државних и других органа („Сл. гласник РС“ бр. 101/2007),
- Закон о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“ бр. 48/94 и 11/98),
- Закон о финансирању политичких странака ( „Сл.лист СРЈ“, бр. 73/2000 и „Сл. гласник РС“ бр.
72/2003 -и др.закон и 75/2003-испр.др. закона )
- Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011),
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 24 -
- Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,34/2010 -одлука УС и 54/2011),
- Закон о избору народних посланика („Сл гласник РС“ бр. 35/2 000, 57/2003, 72/2003,75/2003,
18/2004, 101/2005, 85/2005,104/2009 и 28/2011 -одлука УС и 36/2011 - др.закона)
- Закон о избору председника Републике („Сл. гласник РС“ бр. 111/2007 и 104/2009),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014),
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007),
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. Гласник РС“бр. 99/2009 и
67/2012 -одлука УС),
- Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93,48/94,
101/2005 и 30/2010),
- Закон о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 20/2014одлука УС и 55/2014),
- Закон о заштити слобода и права националних мањина („Сл. лист СРЈ бр. 11/2002, „Сл. лист СЦГ
бр. 1/2003, Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 97/2013 -одлука УС),
- Закон о државној управи („Сл гласник РС“ бр. 79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014),
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“ бр. 97/2008, 53/2010 и 66/2011 одлука УС, 67/2011-одлука УС и 112/2013 -аутентично тумачење ),
- Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гласник РС“
бр. 104/2009),
- Закон о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/2009 и 145/2014),
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009 и др.закони,
68/2012 -одлука УС и 107/2012 ),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 99/2011- др. Закон и 109/2013 одлука УС, 55/2014 и 139/2014),
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр.
30/2010),
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/2014),
- Закон о равноправности полова („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009),
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009),
- Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“ бр. 22/2009),
- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/2001, „Сл. гласник РС“
бр. 20/2009 и 55/2013 -одлука УС),
- Закон о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“ бр.
29/96 и „Сл. гласник РС“ бр. 115/2005),
- Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“ бр. 93/2014 и 121/2014),
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
- Закон о облигационим односима („Сл лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, „Сл. Лист СРЈ“ бр.31/93 и „Сл.
лист СЦГ“ бр. 1/2003),
- Закон о избеглицама ( ,,Сл.гласник РС'' бр.18/1992, 45/2002 и 30/2010 ),
- Породични закон („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005 и 72/2011 ),
- Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама („Сл гласник СРС“ бр. 59/89 и ,,Сл.гласник РС''
88/2010),
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 43/2011 одлука УС),
- Закон о ванредним ситуацијама (,,Сл.гласник РС'' бр.111/09 ,92/2011 и 93/2012 ),
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласниок РС“ бр. 135/2004 и
88/2010 ),
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009),
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“ бр.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 25 -
135/2004),
- Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009),
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013 ),
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( ,,Сл.гласник РС''бр.30/2010 ),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и
44/2014 ),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012),
- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 119/2012.116/2013,44/2014),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011),
- Закон о превозу у друмском саобраћају (Сл. гласник РС“ бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/200,
62/2006, 31/2011)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС“ бр.41/2009,53/2010,101/2011,
32/2013- одлука УС и 55/2014)
- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010)
- Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005 и
27/2011 -одлука УС и 8 8/2011),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014 и 145/2014),
- Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013 и 145/2014),
- Закон о легализацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 95/2013 и 117/2014),
- Закон о водама("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 - измена 93/2012)
- Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број. 62/2006, 65/2008 – др. закон и
41/2009),
- Закон о пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС", број41/2009,10/2013 и др закон),
- Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС", број 10/2013,
142/2014),
- Закон о становању („Сл. гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92, 101/2005 и 99/2011 ),
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-исп., 93/2012 и 124/2012 и 145/2014),
- Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Слчужбени гласник РС“, број 88/11)
- Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. гласник РС“ бр. 25/13)
- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005 ,123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013 ),
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 , 88/2010, 99/2011 и др. закони и 93/2012),
- Закон о јавним службама („Сл гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014),
- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС“ бр. 72/2009 и 52/2011 и
55/2013),
- Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл гласник РС“ бр. 18/2010 ),
- Закон о средњој школи („Сл. гласик РС“ бр. 50/92 до 72/2009),
- Закон о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 55/2013),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“бр. 120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010 ),
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2011, 93/2012, 62/2013,
108/2013 и 142/2014),
- Закон у буџету Републике Србије за 2015. годину (“Сл. гласник РС“ бр.142/2014),
- Закон о финансирању локалне самоуоправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011,93/2012 и
99/2013 и 125/2014),
- Закон о платном промету („Сл лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003, „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004,
62/2006,111/2009 и 31/2011 и 139/2014),
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 26 -
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006,
65/2006,31/2009,44/2009,18/2010,50/2011,91/2011-одлука УС, 7/2012 93/2012, 11/2012, 8/2013,
93/2012,114/2012,8/2013,47/2013,48/2013-испр., 108/2013, и 6/2014, 57/2014 и 68/2014 )
- Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005,
101/2005, 5/2009, 54/2009,73/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013 и 65/2013 и
57/2014),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл гласник РС“ бр. 80/2002, 84/2002испр., 23/2003 -испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, -др.Закон, 62/2006 др.Закон,
61/2007, 20/20 09, 72/2009, 53/2010,101/2011,2/2012,93/2012,47/2013 и 108/2013, 68/2014 и
105/2014),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/2006 , 111/2009, 99/2011-др.закони и
62/2013 -др.закони ),
- Закон о евиденцијама у области рада („Сл. гласник СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. Гласник РС“ бр.
101/2005 и 36/2009.)
- Закон о радним односима у државним органима („Сл гласник РС бр. 48/91 .83/2005, 79/2005,
81/2005, 83/2005 и 23/2013-одлука УС),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр . 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 и 75/2014),
- Закон о социјално -економском савету („Сл. гласник РС“ бр. 125/2004),
- Закон о штрајку („Сл. лист СРЈ бр. 29/96, „Сл хласник РС“ бр. 101/205 -др.закони,103/2012-одлука
УС),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл гласник РС“ бр. 101/2005),
- Закон о заштити од пожара(Сл гласник РС“ бр. 111/2009)
- Закон о спречавању злостављања на раду ( ,,Сл.гласник РС'' бр. 36/2010),
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр.34/2001, 62/2006,
63/2006,116/2008, 92/2011, 99/2011- и др.закони , 10/2013, 55/2013 и 99/2014).
- Закон о регионалном развоју ( сл.гл. РС број 51/2009 и 30/2010)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (Сл.Гл. РС број 99/2011
83/2014)
2) Уредбе , одлуке , правилници и упутства и други подзаконски акти донети у
поступку примене горе навадених закона ,
3) Одлуке и други прописи Аутономне Покрајине Војводине .
4) Општинске одлуке – Одлука о општинској управи Чока (,,Службени лист
Општине Чока'' бр.16/2010 и 14/2013)
Сажет опис у чему се састоји или може састојати поступање органа у оквиру
његових овлашћења и обавеза :
Општина доноси опште акте из области овлашћења, послова и задатака,
поверних јој Уставом, Законом о локалној самоуправи и другим прописима и обезбеђује
њихово спровођење, обезбеђује и контролише рад установа и других организација, чији
је оснивач.
Општинска управа у оквиру свог делокруга рада обавља управне, стручне и друге
послове на основу и у оквиру Устава, Закона и Статута општине Чока.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 27 -
VIII.– УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ПРИКАЗ УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Кобрехел Золтан- самослални стучни сарадник и
Оноди Каталин – стручни сарадник на пословима урбанизма и грађевинарства, контакт
тел. 0230 -71- 000, 71-010, 71-011
локал бр. 121., канцеларија бр. 21. и канцеларија бр . 31 тел 0230 -71-620
- УПУТСТВО О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
- ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Захтев мора да садржи:
1. доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту), не
старија до 6 месеци;
2. тачне податке о инвеститору (назив, адреса и контакт телефон); уколико
захтев подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског
заступника односно овлашћеног представника;
3. извод из катастра подземних инсталација ( само ако ситуација на терену то
захтева );
4. податке о објекту чија се изградња планира (број парцеле и катастарска
општина; врста објекта: стамбени, пословни, индустријски, енергетски,
саобраћајни; габарит објекта, спратност и сл. У случају да се ради о
комплексу – навести таксативно податке о сваком објекту који се налази у
оквиру комплекса);
5. копију плана парцеле (оригинал, не старији од 6 месеци);
6. доказ о уплати републичке административне таксе;
7. доказ о уплати трошкова вођења управног поступка – општинска такса.
Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње
на катастарској парцели, на основу планског документа.
- ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА –
Захтев мора да садржи:
1. тачне податке о инвеститору (назив, адреса и контакт телефон); уколико захтев
подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског заступника
односно овлашћеног представника;
2. податке о објекту чија се изградња планира (навести број парцеле и катастарску
општину, планирану диспозицију, врсту и намену објекта: стамбени, пословни,
индустријски, енергетски, саобраћајни; техничке карактеристике , фазе изградње
и сл . У случају да се ради о комплексу – навести таксативно податке о сваком
објекту који се налази у оквиру комплекса;
3. копију плана парцеле (оригинал, не старији од 6 месеци);
4. извод из катастра подземних инсталација (оригинал, не старији од 6 месеци);
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 28 -
5. Услови надлежних органа и организација назначени у „Информацији о локацији)
(нрп.: ЈКП „Чока“, ЈП за грађ,земљиште, „Телеком Србија“, ЈП лектродистибуција,
итд..)
6. доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
• За изградњу линијских инфраструктурних објеката доставити и коначно
решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације
обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности,
односно уговор о установљавању права службености са власником
послужног добра,
• За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту
који је у власништву више лица доставити и оверена сагласност лица,
• За припајањ e или претварање заједничких просторија у стан, односно
пословни простор у стамбеним зградама, односно надзиђивање стамбене
зграде доставити и уговор закључен у складу са посебним законом.
7. доказ о уплати републичке административне;
8. доказ о уплати трошкова вођења управног поступка – општинска такса.
Након уредно достављеног захтева, овај орган утврђује да ли постоји плански
основ за планирану изградњу и уколико плански документ не садржи све услове и
податке за израду техничке документације, надлежни орган их прибавља по службеној
дужности, о трошку инвеститора. Органи, односно организације овлашћени за издавање
тих услова и података дужни су да по захтеву надлежног органа поступе у року од 30
дана.
- ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА –
Захтев мора да садржи:
1. тачне податке о инвеститору (назив, адреса и контакт телефон); уколико захтев
подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског заступника
односно овлашћеног представника;
2. податке о објекту чија се изградња планира (навести број парцеле и катастарску
општину, планирану диспозицију, врсту и намену објекта: стамбени, пословни,
индустријски, енергетски, саобраћајни; техничке карактеристике , фазе изградње
и сл . У случају да се ради о комплексу – навести таксативно податке о сваком
објекту који се налази у оквиру комплекса);
3. локацијску дозволу;
4. главни пројекат *, урађен у складу са законом, у три примерка ;
5. извештај о извршеној техничкој контроли главних пројеката;
6. доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта;
7. енергетску дозвола у складу са посебним законом за изградњу енергетских
објеката;
8. доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту
 За изградњу линијских инфраструктурних објеката доставити и коначно
решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације
обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности,
односно уговор о установљавању права службености са власником
послужног добра,
 За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту
који је у власништву више лица доставити и оверена сагласност лица,
 За припајањ e или претварање заједничких просторија у стан, односно
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 29 -
пословни простор у стамбеним зградама, односно надзиђивање стамбене
зграде доставити и уговор закључен у складу са посебним законом.
9. докази одређени локацијском дозволом;
10. доказ о уплати републичке административне таксе;
11. доказ о уплати трошкова вођења управног поступка – општинска такса.
- ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
Главни пројекат мора бити израђен од стране предузећа односно другог
правног лица које поседује решење о испуњености услова за израду техничке
документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје Министарство односно
аутономна покрајина, (за конкретну врсту и намену објекта) – лиценцу за пројектовање и
садржи нарочито:
1) ситуационо решење;
2) детаљне инжењерскогеолошке -геотехничке услове изградње објекта:
3) геодетске подлоге;
4) податке о функционалним, конструктивним и обликовним карактеристикама објекта;
5) разраду техничко -технолошких карактеристика објекта са опремом и инсталацијама;
6) прорачун грађевинских конструкција, стабилности и сигурности објекта;
7) решење темељења објекта;
8) податке потребних геодетских радова у току изградње;
9) техничко решење инфраструктуре са начином прикључења и уређења
слободних површина;
10) услове заштите објекта и суседних објеката;
11) техничко -технолошка и организациона решења за изградњу објекта;
12) разраду мера за спречавање или смањење негативних утицаја на животну средину
кроз одговарајући технолошки процес;
13) трошкове изградње и одржавања објекта;
14) друге пројекте, елаборате и податке зависно од намене објекта.
Главни пројекат обавезно садржи и изјаву одговорног пројектанта и
вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је главни пројекат урађен у
складу са локацијском дозволом и правилима струке.
Инвеститор је дужан да прибави сагласност на главни пројекат од органа, односно
организација, када је то предвиђено условима садржаним у локацијској дозволи
- ПРИЈАВА РАДОВА Подноси се органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском
инспектору. Пријава се подноси осам дана пре почетка извођења радова и садржи:
1. тачне податке о инвеститору (назив, адреса и контакт телефон); уколико захтев
подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског заступника
односно овлашћеног представника;
2. податке о објекту чија се изградња планира -(врста објекта: стамбени, пословни,
индустријски, енергетски, саобраћајни; габарит објекта, спратност и сл. У случају
да се ради о комплексу – навести таксативно податке о сваком објекту који се
налази у оквиру комплекса, а у случају да се објекат гради етапно, прецизирати
планиране етапе);
3. примерак одобрења за изградњу;
4. датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова;
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 30 -
5. за линијске инфраструктурне објекте подноси се и акт министарства надлежног
за послове финансија, о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним
законом, односно закључен уговор о праву службености;
6. вредност радова у динарима, изјаву инвеститора о почетку грађења и о року
завршетка изградње;
7. доказ о уплати републичке административне таксе;
8. доказ о уплати трошкова вођења управног поступка – општинска такса.
-ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗГРАЂЕНИХ ТЕМЕЉА СА ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ Извођач радова је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу, као и
општинској управи на чијој се територији гради објекат, поднесе изјаву о завршетку
израде темеља.
Извођач уз изјаву о завршетку израде темеља прилаже:
1. тачне податке о извођачу радова (назив, адреса и контакт телефон), уколико
захтев подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског
заступника односно овлашћеног представника.
2. тачне податке о инвеститору;
3. геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је уређено
извођење геодетских радова;
4. доказ о уплати републичке административне таксе;
5. доказ о уплати трошкова вођења управног поступка – општинска такса.
- УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА Издаје се када се утврди да је објекат подобан за употребу. Подобност објекта за
употребу утврђује се техничким прегледом. Технички преглед врши комисија коју
образује Општинска управа Чока, Одсека за привреду, пољопривреду, урбанизам и
стамбено комуналне делатности .
Објекат је подобан за употребу ако је изграђен у складу са грађевинском
дозволом, ако је обезбеђен доказ о квалитету изведених радова, односно уграђеног
материјала, инсталација, опреме, издат од стране овлашћених организација, ако је
извршено геодетско снимање објекта.
Захтев мора да садржи:
1. тачне податке о инвеститору (назив, адреса и контакт телефон); уколико захтев
подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског заступника
односно овлашћеног представника;
2. податке о објекту чија се изградња планира (навести број парцеле и катастарску
општину, планирану диспозицију, врсту и намену објекта: стамбени, пословни,
индустријски, енергетски, саобраћајни; техничке карактеристике , фазе изградње
и сл . У случају да се ради о комплексу – навести таксативно податке о сваком
објекту који се налази у оквиру комплекса;
3. грађевинску дозволу;
4. пројекат изведеног стања или писмена изјава инвеститора и извођача радова
(потврђена и оверена), да је објекат изведен у свему према главном пројекту на
основу којих је издата грађевинска дозвола (навести број грађевинске дозволе
конкретног објекта, као и називе свих главних пројеката);
5. потврда да је извршено геодетско снимање објекта ;
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 31 -
6.
7.
8.
коначне сагласности, односно сагласност свих даваоца услова на изведено
стање (противпожарна сагласност, водопривредна дозвола и др.);
Доказ о уплати републичке административне таксе;
Доказ о уплати трошкова вођења управног поступка – општинска такса.
Након уредно достављеног захтева, овај орган именује комисију за технички
преглед објекта. Записник комисије за технички преглед доставља се овој служби.
Трошкове техничког прегледа објекта сноси инвеститор.
Преглед података о пруженим услугама
Информација о локацији
11
Локацијска дозвола
4
Грађевинска и употребна дозвола у
поступку легализације
6
Потврда препалације
3
Потврда о извршеној контроли
усаглашености темеља
1
Потврда пријаве почетка извођења
радова
12
Решење о одобрењу за извођење
радова за које се не издаје грађ.
Дозвола
7
Решење о одобравању за употребу
објеката
8
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ,
УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- шеф одељења :
Самостални стручни сарадник :Шевењхази Ева тел. 0230 - 71-000, 71-010, 71-620, канцеларија
бр. 30.
Прима захтеве од предузетника, из области заштите животне средине, руралног развоја,
пољопривреде, водопривреде, Туризма, саобраћаја,
Регистрациона пријава оснивања
радње
24
Регистрациона брисања радње
9
Захтев за препи решења
1
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 32 -
Пријава промена
24
Издавање потврде о пријему
захтева
59
Издавање уверења
4
Захтев за промену намене
2
Издавање Потврде за потребе РПГ
16
Одлуке о давање у закуп пољ.зем у
држ. својини
236
Одлуке о стављању ван снаге
одлуке о давањ.у закуп пољ.зем. у
држ. својини
77
Уговори о давање у закуп пољ.зем
у држж. својини
216
Захтеви физичких лица – увођење у
посед
6
Вансудско поравнање
9
Решење о промени режима
саобраћаја
2
Решење – водни услов
1
Решење водне сагласности
1
Решење
о
угост.објекта
категоризацији
2
Решење у процесу процене утицаја
на животну средину
2
Мишљење у процесу стратешке
процене утицаја на животну
средину ПГР Чока
1
Достава података
реституцији
10
агенцији
за
Решење о надокнади трошкова
уклањања лешева животињског
порекла
3
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 33 -
Подошење извештаја о реализацији
суфинансираних пројеката АПВ
7
Захтеви за остваривање
пречег закупа
право
6
дозволе
2
Израда извештаја о утрошку средст.
од закупа
1
Решење о издавању
управ.отпадом
ЗАХТЕВ
за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
1.
Подаци о физичком лицу (подносиоцу захтева)
1.1.
1.2.
Име и презиме:
Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1. Општина:
1.2.2. Место/село:
1.2.3. Број и назив поште:
1.2.4. Улица и број:
1.3. Регистарски број личне карте:
1.4. ЈМБГ:
1.5. Контакт подаци:
1.5.1. Телефон:
1.5.2. Факс:
1.5.3. Е-пошта:
1.5.4. Интернет адреса:
•
Подаци о привредном субјекту – (тур. организација. тур.агенција, угоститељ -подносиоцу
захтева)
1.6.
1.7.
1.8.
Пуно пословно име угоститеља:
Скраћено пословно име:
Пословно седиште:
1.8.1. Општина:
1.8.2. Место:
1.8.3. Број и назив поште:
1.8.4. Улица и број:
1.9. Претежна делатност:
1.10. Регистарски /Матични број:
1.11. ПИБ:
1.12. Број регистрације: БД
1.13. Контакт подаци:
1.13.1. Телефон:
1.13.2. Факс:
1.13.3. Е-пошта:
1.13.4. Интернет адреса:
1.14. Подаци о директору/оснивачу радње:
1.14.1. Име и презиме:
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 34 -
1.14.2. Телефон:
1.14.3. Е-пошта:
1.15. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:
1.15.1. Име и презиме:
1.15.2. Телефон:
1.15.3. Е-пошта:
2. Подаци о објекту
2.1.
Адреса на којој се објекат налази
2.1.1. Општина:
2.1.2. Место/село:
2.1.3. Број и назив поште:
2.1.4. Улица и број:
2.2. Контакт подаци:
2.2.1. Телефон:
2.2.2. Факс:
2.2.3. Е-пошта:
2.2.4. Интернет адреса:
3.
Подаци о објекту
3.1. Тражена категорија сеоског туристичког домаћинства (означити):
-
4* 3* 2* 1*
Година завршетка изградње објекта:
Година последње адаптације/реконструкције објекта:
Објекат послује:
3.4.1. током целе године
3.4.2. сезонски: од
до
3.5. Уговор о пружању услуга у СТД
3.2.
3.3.
3.4.
4. Капацитет објекта
4.1. Укупан капацитет у објектима сеоског туристичког домаћинства
Структура смештајних
јединица
Једнокреветна соба
Двокреветна соба
Трокреветна соба
Четврокреветна соба
Број
соба
Број
кревета
Површина
спаваће
собе
од____м²
до____ м²
од____м²
до____ м²
од____м²
до____ м²
од____м²
до____ м²
УКУПАН БРОЈ:
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 35 -
Oвим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву.
Место и датум
Потпис подносиоца захтева
____________
_________________________
Захтев за издавање водних услова за плански документ
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10) подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески
(ПИБ)
идентификациони
број
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 36 -
Назив
Административни подаци:
- за просторни план јединице
локалне самоуправе и урбанистички
(генерални и регулациони) план:
катастарска општина
општина
управни округ
- за план газдовања шумама:
шумско подручје-национални парк
газдинска јединица
(назив,
површина
необраслог шумског
врста дрвећа)
шума
и
земљишта,
катастарска општина
општина
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА:
1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И УРБАНИСТИЧКИ (ГЕНЕРАЛНИ И
РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН
пуномоћје, ако се захтев подноси
преко пуномоћника
доказ о уплаћеној
да
број:
____________________
датум:
____________________
да
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
не
не
- 37 -
административној такси
доказ о
регистар
упису
у
одговарајући
одлука надлежног органа о изради
планског документа
програм за
документа
израду
планског
мишљење јавног водопривредног
предузећа
мишљење
републичке
организације
надлежне
за
хидрометеоролошке послове
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
графички прилози
да
мишљење министарства надлежног
за послове туризма за планска
документа за уређење простора на
територији бањског места
да
број:
датум:
____________________
не
не
не
____________________
2. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
пуномоћје, ако се захтев подноси
преко пуномоћника
да
број:
____________________
датум:
____________________
доказ
о
уплаћеној
административној такси
доказ о упису у одговарајући
регистар
одлука надлежног органа о изради
да
не
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
да
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
не
не
- 38 -
планског документа
мишљење јавног водопривредног
предузећа
мишљење
републичке
организације
надлежне
за
хидрометеоролошке послове
мишљење
министарства
надлежног за послове туризма за
планове газдовања шумама на
територији бањског места
број:
____________________
датум:
____________________
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
Не
да
број:
датум:
____________________
____________________
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10) подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
Не
- 39 -
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески
(ПИБ)
идентификациони
број
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 40 -
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични број грађана
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 41 -
пуномоћје, ако се захтев
подноси
преко
пуномоћника
да
број:
____________________
датум:
____________________
доказ
о
уплаћеној
административној такси, у
складу са законом
доказ
о
упису
у
одговарајући регистар за
правно
лице
и
предузетника
да
не
не
да
број:
датум:
____________________
не
____________________
да
копијa плана парцеле
информација о локацији
или локацијска дозвола
датум:
____________________
број:
____________________
датум:
____________________
не
мишљење министарства
надлежног за послове
туризма за објекте и
радове на територији
бањског места
објекта,
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
јавног
мишљење
републичке
организације надлежне за
хидрометеоролошке
послове
технички опис
односно радова
____________________
да
извод из листа
непокретности
мишљење
водопривредног
предузећа
број:
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
датум:
____________________
не
____________________
да
број:
____________________
____________________
не
датум:
да
не
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 42 -
графичке
генералну
ситуацију,
профиле и др.
прилоге:
ситуацију,
основе,
раније издата водна акта у
случају изградње новог
објекта
у
саставу
постојећег или његове
реконструкције
да
не
да
број:
____________________
____________________
не
датум:
доказ
о
решеним
имовинско-правним
односима
да
не
претходна
студија
оправданости
са
генералним
пројектом
или студија оправданости
са идејним пројектом
да
не
извештај
комисије
контроли
ревизионе
о
стручној
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ВОДНИХ УСЛОВА
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД, РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ И РИБЊАК
елаборат
или
други
документ
овлашћеног
правног лица о количини
воде која се захвата
елаборат
или
други
документ
овлашћеног
правног лица о квалитету
воде која се захвата
да
број:
датум:
____________________
не
____________________
да
број:
датум:
____________________
не
____________________
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 43 -
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ И
ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У
ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА,
ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И
ЊЕНЕ ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
услови јавног комуналног
предузећа за прикључак
на јавни водовод
услови јавног комуналног
предузећа за прикључак
на јавну канализацију
информација
јавног
комуналног предузећа о
положају објекта у односу
на
зоне
санитарне
заштите изворишта
елаборат
или
други
документ
овлашћеног
правног лица о количини
воде која се захвата
елаборат
или
други
документ
овлашћеног
правног лица о квалитету
воде која се захвата
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
датум:
____________________
не
да
број:
____________________
____________________
не
датум:
да
број:
датум:
____________________
не
____________________
да
број:
датум:
____________________
не
____________________
Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
мишљење
органа
надлежног за пловидбу на
унутрашњим
пловним
путевима,
када
се
експлоатација
речних
наноса врши на пловном
да
број:
____________________
____________________
не
датум:
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 44 -
путу
сагласност Министарства
надлежног за послове
пољопривреде,
а
за
територију
аутономне
покрајине
сагласност
надлежног
органа
аутономне покрајине у
случају
експлоатације
речних
наноса
са
пољопривредног
земљишта
акт надлежног органа о
сагласности на студију о
процени
утицаја
на
животну
средину,
односно акт надлежног
органа којим утврђује да
није потребна процена
утицаја
на
животну
средину
да
број:
____________________
____________________
не
датум:
да
број:
____________________
____________________
не
датум:
контролни
снимак
локације за експлоатацију
речних наноса закључно
са последњим даном
извршене експлоатације
не
да
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 45 -
име и презиме
A) ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Потребна документација:
Попуњен захтев
Попуњени упитник који се добија уз захтев
Копија плана
Опис пројекта односно идејно решење
Административна такса
•
•
•
•
•
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
(Име и презиме подносиоца
захтева)
ЧОКА
(ЈМБГ) или ПИБ
(Пребивалиште)
(Телефон или маил адреса
подносиоца захтева)
ПРЕДМЕТ: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за
ПРОЈЕКТА
________________________________________________________________________________
на животну средину.
У складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 135/2004 и 36/2009) и чланом 2. Правилника о садржини захтева
о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије
процене утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број
69/2005), подносим Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину
за
ПРОЈЕКАТ
______________________________________________________________________ који је
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 46 -
планиран да се реализује на катастарској парцели број _____________ КО
__________________, на територији општине Чока.
Подносилац захтева
(Носилац пројекта)
_____________________
_____________________
ПРИЛОГ 1. УПИТНИК
1.
Подаци о носиоцу пројекта
Назив, односно име; седиште, односно адреса; телефонски број; факс; емаил.
2.
Карактеристике пројекта
(а) величина пројекта;
(б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката;
(в) коришћење природних ресурса и енергије;
(г) стварање отпада;
(д) загађивање и изазивање неугодности;
(ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе
или техника које се примењују, у складу са прописима.
3.
Локација пројекта
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 47 -
Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу
бити изложене штетном утицају пројеката, а нарочито у погледу:
(а) постојећег коришћења земљишта;
(б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних
ресурса у датом подручју;
(в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне
пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области,
посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо
насељене области.
4.
Карактеристике могућег утицаја
Могући значајни утицаји пројекта, а нарочито:
(а) обим утицаја (географско подручје и бројност становништва
изложеног ризику);
(б) природа прекограничног утицаја;
(в) величина и сложеност утицаја;
(г) вероватноћа утицаја;
(д) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја.
КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Питање
2
Да ли извођење, рад или
престанак рада
подразумевају активности
које ће проузроковати
физичке промене на
локацији (топографије,
коришћења земљишта,
ДА/НЕ;
Кратак
опис
пројекта
Да ли ће то
имати
значајне
последице
? ДА/НЕ и
зашто?
3
4
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 48 -
измену водних тела)?
Да ли извођење или рад
пројекта подразумева
коришћење природних
ресурса као што су
земљиште, воде,
материјали или енергија,
посебно ресурса који нису
обновљиви или који се
тешко обезбеђују?
Да ли пројекат
подразумева коришћење,
складиштење, транспорт,
руковање или производњу
материја или материјала
који могу бити штетни по
људско здравље или
животну средину или који
могу изазвати забринутост
због постојећих или
потенцијалних ризика по
људско здравље?
Да ли ће на пројекту током
извођења, рада или по
престанку рада настајати
чврсти отпад?
Да ли ће на пројекту
долазити до испуштања
загађујућих материја или
било каквих опасних,
отровних или непријатних
материја у ваздух?
Да ли ће пројекат
проузроковати буку и
вибрације, испуштање
светлости, топлотне
енергије или
електромагнетног
зрачења?
Да ли пројекат доводи до
ризика од контаминације
земљишта или воде
испуштеним загађујућим
материјама на тло или у
површинске или подземне
воде?
Да ли ће током извођења
или рада пројекта
постојати било какав
ризик од удеса који може
угрозити људско здравље
или животну средину?
Да ли ће пројекат довести
до социјалних промена, на
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 49 -
пример у демографском
смислу, традиционалном
начину живота,
запошљавању?
Да ли постоје било који
други фактори које треба
анализирати, као што је
развој који ће уследити,
који би могли довести до
последица по животну
средину или до
кумулативних утицаја са
другим, постојећим или
планираним активностима
на локацији?
Да ли има подручја на
локацији или у близини
локације, заштићених по
међународним или
домаћим прописима због
својих еколошких,
пејзажних, културних или
других вредности, која
могу бити захваћена
утицајем пројекта?
Да ли има подручја на
локацији или у близини
локације, важних или
осетљивих због еколошких
разлога, на пример
мочваре, водотоци или
друга водна тела,
планинска или шумска
подручја, која могу бити
загађена извођењем
пројекта?
Да ли има подручја на
локацији или у близини
локације која користе
заштићене, важне или
осетљиве врсте фауне и
флоре, на пример за
насељавање, лежење,
одрастање, одмарање,
презимљавање и
миграцију, а која могу
бити загађене
реализацијом пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације постоје
површинске или подземне
воде које могу бити
захваћене утицајем
пројекта?
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 50 -
Да ли на локацији или у
близини локације постоје
подручја или природни
облици високе
амбијенталне вредности
који могу бити захваћени
утицајем пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације постоје
путни правци или објекти
који се користе за
рекреацију или други
објекти који могу бити
захваћени утицајем
пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације постоје
транспортни правци који
могу бити загушени или
који проузрокују проблеме
по животну средину, а који
могу бити захваћени
утицајем пројекта?
Да ли се пројекат налази
на локацији на којој ће
вероватно бити видљив
великом броју људи?
Да ли на локацији или у
близини локације има
подручја или места од
историјског или културног
значаја која могу бити
захваћена утицајем
пројекта?
Да ли се пројекат налази
на локацији у претходном
неразвијеном подручју
које ће због тога претрпети
губитак зелених
површина?
Да ли се на локацији или у
близини локације пројекта
користи земљиште, на
пример за куће, вртове,
друге приватне намене,
индустријске или
трговачке активности,
рекреацију, као јавни
отворени простор, за јавне
објекте, пољопривредну
производњу, за шуме,
туризам, рударске или
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 51 -
друге активности које
могу бити захваћене
утицајем пројекта?
Да ли за локацију и за
околину локације постоје
планови за будуће
коришћење земљишта које
може бити захваћено
утицајем пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације постоје
подручја са великом
густином насељености или
изграђености која могу
бити захваћена утицајем
пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације има
подручја заузетих
специфичним (осетљивим)
коришћењима земљишта,
на пример болнице, школе,
верски објекти, јавни
објекти који могу бити
захваћени утицајем
пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације има
подручја са важним,
високо квалитетним или
ретким ресурсима (на
пример, подземне воде,
површинске воде, шуме,
пољопривредна,
риболовна, ловна и друга
подручја, заштићена
природна добра,
минералне сировине и др.)
која могу бити захваћена
утицајем пројекта?
Да ли на локацији или у
близини локације има
подручја која већ трпе
загађење или штету на
животној средини (на
пример, где су постојећи
правни нормативи
животне средине пређени)
која могу бити захваћена
утицајем пројекта?
Да ли је локација пројекта
угрожена земљотресима,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 52 -
слегањем земљишта,
клизиштима, ерозијом,
поплавама или повратним
климатским условима (на
пример температурним
разликама, маглом, јаким
ветровима) које могу
довести до проузроковања
проблема у животној
средини од стране
пројекта?
Резиме карактеристика пројекта и његове локације са индикацијом потребе за
израдом студије о процени утицаја на животну средину:
1. B) ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Потребна документа:
•
•
•
•
захтев
попуњени упитник који се добија уз захтев (податци о пројекту, врсти технолошког поступка и сл.)
Доказ о власништву парцеле или објекта
Копија плана
•
опис локације;
•
извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким
условима који није старији од годину дана;
•
идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
•
графички приказ микро и макро локације;
•
услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом
као и други докази на захтев надлежног органа;
•
доказ о уплати републичке административне таксе.
ОПШТИНА ЧОКА
(Име и презиме подносиоца захтева)
ОПШТИНСКА УПРАВА
Чока
(ЈМБГ)
(Пребивалиште)
(Телефон или маил адреса подносиоца
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 53 -
захтева)
ПРЕДМЕТ: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА _______________________________________________________
У складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 135/2004 и 36/2009) и чланом 3. Правилника о садржини
захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике
Србије'', број 69/2005) подносим Захтев за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја за на животну средину ПРОЈЕКТА
___________________________________________________________________________________
на катастарској парцели број ______________ КО _________________________, на
територији општине Чока
(Носилац пројекта)
___________________________
___________________________
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 54 -
Прилог 2.
САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Подаци о носиоцу пројекта
Назив, односно име; седиште, односно адреса; телефонски број; факс; емаил.
Опис пројекта
(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења
земљишта у фази извођења и фази редовног рада;
(б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и
количина коришћења материјала);
(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија
који су резултат редовног рада пројекта:
- загађивање воде;
- загађивање ваздуха и земљишта;
- бука, вибрација;
- светлост, топлота, радијација, итд.
Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта размотрио и
најважнијих разлога за одлучивање, водећи при том рачуна о утицају на
животну средину.
Опис чинилаца животне средине за које постоји могућност да буду
знатно изложени ризику услед реализације пројекта укључујући:
(а) становништво;
(б) фауна;
(в) флора;
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 55 -
(г) земљиште;
(д) вода;
(ђ) ваздух;
(е) климатски чиниоци;
(ж) грађевине;
(з) непокретна културна добра и археолошка налазишта;
(и) пејзаж; као и
(ј) међусобни односи наведених чинилаца.
Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину
(непосредних и посредних, секундарних, кумулативних, краткорочних,
средњорочних и дугорочних, сталних, привремених, позитивних и
негативних) до којих може доћи услед:
(а) постојања пројекта;
(б) коришћења природних ресурса;
(в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања
отпада;
као и опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на
животну средину.
Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања
сваког значајног штетног утицаја на животну средину.
Нетехнички резиме информација од 2 до 6.
Подаци о могућим тешкоћама (технички недостаци или непостојање
одговарајућег стручног знања и вештина) на које је наишао носилац
пројекта.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 56 -
Део I
Карактеристике пројекта
Ред. бр.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Да ли
последице
могу бити
Питање
ДА/НЕ
значајне?
Зашто?
2
3
4
5
Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумева
активности које ће проузроковати физичке промене на локацији
(топографије, коришћење земљишта, измену водних тела итд.)?
Које карактеристике
окружења Пројеката
могу бити захваћене
утицајем и како?
Трајну или
привремену
промену
коришћења
земљишта,
површинског
слоја или
топографије
укључујући
повећање
интензитета
коришћења?
Рашчишћавање
постојећег
земљишта,
вегетације или
грађевина?
Настанак новог
вида коришћења
земљишта?
Претходни
радови, на
пример
бушотине,
испитивање
земљишта?
Грађевински
радови?
Довођење
локације у
задовољавајуће
стање по
престанку
пројекта?
Привремене
локације за
грађевинске
радове или
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 57 -
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
становање
грађевинских
радника?
Надземне
грађевине,
конструкције или
земљани радови
укључујући
пресецање
линеарних
објеката,
насипање или
ископе?
Подземни радови
укључујући
рудничке радове
и копање
тунела?
Радови на
исушивању
земљишта?
Измуљивање?
Индустријски и
занатски
производни
процеси?
Објекти за
складиштење
робе и
материјала?
Објекти за
третман или
одлагање чврстог
отпада или
течних
ефлуената?
Објекти за
дугорочни
смештај
погонских
радника?
Нови пут,
железница или
речни транспорт
током градње
или
експлоатације?
Нови пут,
железница,
ваздушни
саобраћај, водни
транспорт или
друга транспортна
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 58 -
инфраструктура,
укључујући нове
или измењене
правце и станице,
луке, аеродроме
итд.?
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
Затварање или
скретање
постојећих
транспортних
праваца или
инфраструктуре
која води ка
изменама
кретања
саобраћаја?
Нове или
скренуте
преносне линије
или цевоводи?
Запречавање,
изградња брана,
изградња
пропуста,
регулација или
друге промене у
хидрологији
водотока или
аквифера?
Прелази преко
водотока?
Црпљење или
трансфер воде
из подземних или
површинских
извора?
Промене у
водним телима
или на површини
земљишта које
погађају
одводњавање
или отицање?
Превоз
персонала или
материјала за
градњу, погон
или потпуни
престанак?
Дугорочни
радови на
демонтажи,
потпуном
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 59 -
1.26
1.27
1.28
престанку или
обнављању
рада?
Текуће
активности током
потпуног
престанка рада
које могу имати
утицај на
животну
средину?
Прилив људи у
подручје,
привремен или
сталан?
Увођење нових
животињских и
биљних врста?
1.29
Губитак
аутохтоних врста
или генетске и
биолошке
разноврсности?
1.30
Друго?
2.
Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру пројекта
подразумевати коришћење природних ресурса као што су земљиште,
вода, материјали или енергија, посебно оних ресурса који су
необновљиви или који се тешко обнављају?
2.1
2.2
Земљиште,
посебно
неизграђено или
пољопривредно?
Вода?
2.3
Минерали?
2.4
Камен, шљунак,
песак?
Шуме и
коришћење
дрвета?
Енергија,
укључујући
електричну и течна
горива?
2.5
2.6
2.7
Други ресурси?
3.
Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт,
руковање или производњу материја или материјала који могу бити
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 60 -
штетни по људско здравље или животну средину или изазвати
забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље?
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Да ли пројекат
подразумева
коришћење
материја или
материјала који
су токсични или
опасни по
људско здравље
или животну
средину (флора,
фауна,
снабдевање
водом)?
Да ли ће пројекат
изазвати промене у
појави болести или
утицати на
преносиоце
болести (на
пример, болести
које преносе
инсекти или које
се преносе водом)?
Да ли ће пројекат
утицати на
благостање
становништва, на
пример
променом услова
живота?
Да ли постоје
посебно рањиве
групе становника
које могу бити
погођене
извођењем
пројекта, на
пример болнички
пацијенти, стари?
Други узроци?
4.
Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати
чврсти отпад?
4.1
Јаловина,
депонија
уклоњеног
површинског
слоја или
руднички отпад?
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 61 -
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Градски отпад (из
станова или
комерцијални
отпад)?
Опасан или
токсични отпад
(укључујући
радио-активни
отпад)?
Други
индустријски
процесни отпад?
Вишак
производа?
Отпадни муљ
или други
муљеви као
резултат
третмана
ефлуента?
Грађевински
отпад или шут?
Сувишак машина
и опреме?
Контаминирано
тло или други
материјал?
4.10
Пољопривредни
отпад?
4.11
Друга врста
отпада?
5.
Да ли извођење пројекта подразумева испуштање загађујућих материја
или било којих опасних, токсичних или непријатних материја у ваздух?
5.1
Емисије из
стационарних
или мобилних
извора за
сагоревање
фосилних
горива?
Емисије из
производних
процеса?
Емисије из
материјала
којима се рукује
укључујући
складиштење и
транспорт?
Емисије из
грађевинских
5.2
5.3
5.4
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 62 -
5.5
5.6
5.7
активности
укључујући
постројења и
опрему?
Прашина или
непријатни
мириси који
настају
руковањем
материјалима
укључујући
грађевинске
материјале,
канализацију и
отпад?
Емисије због
спаљивања
отпада?
Емисије због
спаљивања отпада
на отвореном
простору (на
пример, исечени
материјал,
грађевински
остаци)?
5.8
Емисије из других
извора?
6.
Да ли извођење пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација
или испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног
зрачења?
6.1
Због рада
опреме, на
пример машина,
вентилационих
постројења,
дробилица?
Из индустријских
или сличних
процеса?
Због
грађевинских
радова и
уклањања
грађевинских и
других објеката?
Од експлозија
или побијања
шипова?
Од грађевинског
или погонског
6.2
6.3
6.4
6.5
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 63 -
6.6
6.7
саобраћаја?
Из система за
осветљење или
система за
хлађење?
Из извора
електромагнетног
зрачења
(подразумевају се
ефекти на
најближу осетљиву
опрему као и на
људе)?
6.8
Из других извора?
7.
Да ли извођење пројекта води ризику загађења земљишта или вода због
испуштања загађујућих материја на тло или у канализацију, површинске и
подземне воде?
Због руковања,
складиштења,
коришћења или
цурења опасних
или токсичних
материја?
Због испуштања
канализације или
других флуената
(третираних или
нетретираних) у
воду или у
земљиште?
Таложењем
загађујућих
материја
испуштених у
ваздух, у
земљиште или у
воду?
Из других
извора?
Постоји ли
дугорочни ризик
због загађујућих
материја у
животној средини
из ових извора?
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
Да ли током извођења и рада пројекта може настати ризик од удеса који
могу утицати на људско здравље или животну средину?
8.1
Од експлозија,
исцуривања,
ватре итд. током
складиштења,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 64 -
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
руковања,
коришћења или
производње
опасних или
токсичних
материја?
Због разлога који
су изван граница
уобичајене
заштите животне
средине, на
пример због
пропуста у
систему контроле
загађења?
Због других
разлога?
Због природних
непогода (на
пример, поплаве,
земљотреси,
клизишта, итд.)?
Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у
демографији, традиционалном начину живота, запошљавању?
Промене у обиму
популације,
старосном добу,
структури,
социјалним
групама?
Расељавање
становника или
рушење кућа или
насеља или
јавних објеката у
насељима, на
пример школа,
болница,
друштвених
објеката?
Кроз досељавање
нових становника
или стварање
нових заједница?
Испостављањем
повећаних
захтева локалној
инфраструктури
или службама, на
пример
становање,
образовање,
здравствена
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 65 -
9.5
9.6
заштита?
Отварање нових
радних места
током градње
или
експлоатације
или
проузроковање
губитка радних
места са
последицама по
запосленост и
економију?
Други узроци?
10.
Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи
развој који може водити последицама по животну средину или
кумулативни утицај са другим постојећим или планираним активностима
на локацији?
10.1
Да ли ће пројекат
довести до
притиска за
даљим развојем
који може имати
значајан утицај
на животну
средину, на
пример повећано
насељавање,
нове путеве, нов
развој пратећих
индустријских
капацитета или
јавних служби
итд.?
Да ли ће пројекат
довести до
развоја пратећих
објеката,
помоћног развоја
или развоја
подстакнутог
пројектом који
може имати
утицај на
животну средину,
на пример
пратеће
инфраструктуре
(путеви,
снабдевање
електричном
10.2
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 66 -
10.3
10.4
10.5
енергијом, чврсти
отпад или
третман
отпадних вода
итд.), развоја
насеља,
екстрактивне
индустрије,
снабдевања и
др.?
Да ли ће пројекат
довести до
накнадног
коришћења
локације које ће
имати утицај на
живот.средину?
Да ли ће пројекат
омогућити у
будућности
развој по истом
моделу?
Да ли ће пројекат
имати
кумулативне
ефекте због
близине других
постојећих или
планираних
пројеката са
сличним
ефектима?
Део II
Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација пројекта
За сваку карактеристику пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека од
набројаних компонената животне средине може бити захваћена утицајем пројекта.
ПИТАЊЕ
:
Да ли постоје карактеристике животне средине на локацији или у
околини локације пројекта које могу бити захваћене утицајем
пројекта:
1) подручја заштићена међународним, националним или локалним
прописима, због својих природних, пејзажних, културних или других
вредности, које могу бити захваћене утицајем пројекта;
2) друга подручја важна или осетљива због своје екологије, на пример
мочварна подручја, водотоци или друга водна тела, планинска
подручја, шуме и шумско земљиште;
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 67 -
3) подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте
флоре и фауне, на пример за раст и развој, размножавање, одмор,
презимљавање, миграцију, које могу бити захваћене утицајем
пројекта;
4) унутрашње површинске и подземне воде;
5) заштићена природна добра;
6) правци или објекти који се користе за јавни приступ рекреационим
и другим објектима;
7) саобраћајни правци подложни загушењима или који могу
проузроковати проблеме животној средини;
8) подручја на којима се налазе непокретна културна добра;
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити
видљив многим људима
Да ли се пројекат налази на претходно неизграђеној локацији, на
којој ће доћи до губитка зелених површина
Да ли се на локацији пројекта или у околини земљишта које ће
бити захваћено утицајем пројекта користи за одређене приватне
или јавне намене:
1) куће, баште, друга приватна имовина;
2) индустрија;
3) трговина;
4) рекреација;
5) јавни отворени простори;
6) јавни објекти;
7) пољопривреда;
8) шумарство;
9) туризам;
10) рудници и каменоломи, и др.;
Да ли постоје планови за будуће коришћење земљишта на
локацији или у околини које би могло бити захваћено утицајем
пројекта
Да ли постоје подручја на локацији или у околини која су густо
насељена, која би могла бити захваћена утицајем пројекта
Да ли постоје подручја осетљивог коришћења земљишта на
локацији или у околини, која могу бити захваћена утицајем
пројекта:
1) болнице;
2) школе;
3) верски објекти;
4) јавни објекти?
Да ли постоје подручја на локацији или у околини са важним,
високо квалитетним или недовољним ресурсима, који би могли
бити захваћени утицајем пројекта:
1) подземне воде;
2) површинске воде;
3) шуме;
4) пољопривредно земљиште;
5) риболовно подручје;
6) туристичко подручје;
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 68 -
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
ПИТАЊЕ
:
7) минералне сировине;
Да ли на локацији пројекта или у околини има подручја која већ
трпе загађење или штету на животној средини, на пример тамо
где су постојећи правни стандарди животне средине премашени,
која могу бити захваћена утицајем пројекта
Да ли постоји могућност да локација пројекта буде погођена
земљотресом, слегањем, клизањем, ерозијом, поплавама или
екстремним климатским условима, као на пример,
температурним разликама, маглама, јаким ветровима, који могу
довести до тога да пројект проузрокује проблеме животној
средини
Да ли је вероватно да ће испуштања пројекта имати последице
по квалитет чинилаца животне средине:
1) климатских, укључујући микроклиму и локалне и шире климатске
услове;
2) хидролошких - на пример, количине, протицај или ниво подземних
вода и вода у рекама и језерима;
3) педолошких - на пример, количина, дубина, влажност;
4) геоморфолошких - на пример, стабилност или ерозивност;
Да ли је вероватно да ће пројекат утицати на доступност или
довољност ресурса, локално или глобално:
1) фосилних горива;
2) вода;
3) минералне сировине, камен, песак, шљунак;
4) дрво;
5) других необновљивих ресурса;
6) инфраструктурних капацитета на локацији - вода, канализација,
производња и пренос електричне енергије, телекомуникације, путеви
одлагања отпада, железница;
Да ли постоји вероватноћа да пројекат утиче на људско здравље
и благостање заједнице:
1) квалитет или токсичност ваздуха, воде, прехрамбених производа и
других производа за људску потрошњу;
2) стопу болести и смртности појединаца, заједнице или популације
због изложености загађењу;
3) појаву или распоређеност преносиоца болести, укључујући
инсекте;
4) угроженост појединаца, заједница или популације болестима;
5) осећање личне сигурности појединаца;
6) кохезију и идентитет заједнице;
7) културни идентитет и заједништво;
8) права мањина;
9) услове становања;
10) запосленост и квалитет запослења;
11) економске услове;
12) друштвене институције и др.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________________________
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 69 -
1. C) САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Потребна документација:
•
захтев
•
Студија о процени утицаја (3 примерка студије у писаном и 1 у елекронском облику)
•
доказ о уплати општинске административне таксе
.
ОПШТИНА Чока
(Име и презиме подносиоца
захтева)
ОПШТИНСКА УПРАВА
Чока
(ЈМБГ) или ПИБ
(Пребивалиште)
(Телефон или маил адреса
подносиоца захтева)
ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја за ПРОЈЕКАТ
_________________________________________________________________
_________________________________________________ на животну средину.
У складу са чланом 16. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 135/2004 и 36/2009) и Правилником о садржини студије
о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број
69/2005) подносим захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину за ПРОЈЕКАТ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________који је планиран да се
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 70 -
реализује на катастарској парцели број _______________ КО ____________________, на
територији општине Чока.
Уз студију прилажем потребну документацију, услове и сагласности других
надлежних органа и организација која су прибављена у складу са посебним законом.
ПРИЛОГ:
− Студија о процени утицаја на животну средину (3 примерка студије у писаном и 1 у
елекронском облику)
Подносилац захтева
(Носилац пројекта)
_________________________
__________________________
•
•
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
ЗАХТЕВ
ДОКАЗ О УПЛАТИ:
-
Републичке административне таксе
-
Општинска административна такса
Сврха дознаке: Захтев + Решење
Захтев за издавање дозволе садржи податке о:
1) постројењу и његовој активности;
2) сировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који се користе у
постројењу или се у њему стварају;
3) изворима емисија које потичу из постројења;
4) условима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази;
5) природи и количини предвиђених емисија које из постројења доспевају у воду, ваздух
и земљиште;
6) идентификованим значајним утицајима емисија на животну средину и могућности
утицаја на већу удаљеност;
7) предложеној технологији и другим техникама којима се спречавају или, ако то није
могуће, смањују емисије;
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 71 -
8) најбољим доступним техникама које оператер активности новог или постојећег
постројења примењује или планира да примени ради спречавања или смањења
загађивања;
9) мерама за смањење настајања и уклањање отпада који настаје приликом
функционисања постројења;
10) мерама за ефикасно коришћење енергије;
11) планираним мерама мониторинга емисија у животну средину;
12) приказ главних алтернатива које је оператер разматрао;
13) нетехнички приказ података на којима се захтев заснива;
14) другим мерама чије предузимање се планира у складу са прописима.
Надлежни орган може затражити додатне податке у одређеним областима за издавање
дозволе
.
Документација која се прилаже уз захтев
1) пројекат за планирано, односно изграђено постројење;
2) извештај о последњем техничком прегледу;
3) план вршења мониторинга;
4) резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у
току трајања пробног рада;
5) план управљања отпадом;
6) план мера за ефикасно коришћење енергије;
7) план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;
8) план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;
9) акт о праву коришћења природних ресурса;
10) изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне,
потпуне и доступне јавности;
11) доказ о уплаћеној административној такси.
Поред документације из става 1. овог члана подносилац захтева, зависно од постројења,
прилаже:
1) за нова постројења - сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и
сагласност на процену опасности од удеса;
2) за постојећа постројења - сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену
опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или
активности условима прописаним овим законом.
ОПШТИНА Чока
(Име и презиме подносиоца захтева)
ОПШТИНСКА УПРАВА
Чока
(ЈМБГ) или ПИБ
(Пребивалиште)
(Телефон или маил адреса подносиоца
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 72 -
захтева)
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА
ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу члана 5. става 3. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине („Службени Гласник РС“, бр. 135/04), подносим захтев за издавање
интегрисане дозволе за __________________________________________, који је реализован у
Чоки у улици __________________________________________ број_______ .
Подносилац захтева: _____________________________
( својеручни потпис)
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 73 -
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Оператери постројења за складиштење, третман и одлагање отпада подносе
захтев за издавање дозволе на званичном обрасцу.
Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
податке о подносиоцу захтева;
податке о постројењу и локацији;
податке о капацитету постројења;
податке о врсти, количини и пореклу отпада; (навести врсту отпада за коју се
тражи дозвола)
методе и технологије које ће се користити; (навести видове третмана, балирање
на пример)
податке о опреми и уређајима који ће се користити; (балир преса на пример)
број запослених и њихове квалификације; (наести број запослених и њихову
образовну структуру)
податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад. (лице које је
одговорно за рад постројења, факултетски образовано лице техничке или
природно матеметичке струке.
Уз захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију:
1) потврду о регистрацији; (АПР образац, оверена копија или копија са оригилом
на увид)
2) радни план постројења за управљање отпадом; (опис послова који се обављају у
вези управљања отпадом)
Члан 16. (Закона о управљању отпадом)
За сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје интегрисана дозвола
или дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси радни план постројења за
управљање отпадом.
Радни план из става 1. овог члана обавезно садржи следеће елементе:
1)
2)
опис локације и идентификацију извора ризика (операције управљања отпадом, дозвољене
врсте отпада, радно време);
опремање постројења ради спречавања и контроле загађења животне средине и угрожавања
здравља људи (прихватни и дренажни систем за отпадне воде, систем за пречишћавање
отпадних вода, систем за пречишћавање гасова из постројења);
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 74 -
3)
4)
5)
6)
7)
инфраструктуру локације (обезбеђење локације, ограда, контрола сакупљача);
рад у постројењу (контрола муљева и остатака, потенцијално процуривање и загађивање
животне средине, заштита од пожара, пријем отпада и процедуре за контролу, узорковање и
испитивање отпада, системи за мерење количине отпада, складиштење опасног отпада, процес
третмана опасног отпада - постројење, опрема и поступци, укључујући системе за истовар и
разастирање отпада, дневно покривање и покривање по потреби на локацији депоније);
контролу загађења, мониторинг и извештавање (мониторинг и извештавање о: саставу отпада,
емисијама гасова, квалитету отпадних вода, односно саставу процедних вода, квалитету
подземних вода, квалитету површинских вода, квалитету земљишта, метеоролошким условима);
управљање и мониторинг услова у постројењу, односно на депонији (контрола, мониторинг и
извештавање о суспендованим честицама, контрола непријатних мириса, контрола и
мониторинг буке, контрола штеточина и птица, контрола разношења смећа);
документацију о локацији (расположивост докумената, евиденција опасног отпада).
Радни план за депоније отпада, поред елемената из става 2. овог члана, садржи елементе који
се односе на опремање локације ради спречавања и контроле загађења и то: прихватни систем
за отпадне воде, прихватни систем за процедне воде, систем за пречишћавање процедних вода,
систем за контролу гаса из депоније, систем за сакупљање атмосферских вода, успостављање,
одржавање и заштиту завршног покривача.
Радни план постројења за управљање отпадом прилаже се уз захтев за издавање интегрисане
дозволе или дозволе за управљање отпадом. Радни план постројења за управљање отпадом
ажурира се редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења.
3) План заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара (оверава
противпожарна полиција), у складу са законом;
4) план за затварање постројења;
-Израђује запослено лице код оператера или неко друго стручно лице , са
описима поступака при престанку рада на тој локацији, у каквом стању остаје
животна средина по престанку рада на тој локацији и др. Оверава овлашћено
лице запослено код оператера или неко друго стручно лице
5) изјаву о методама третмана или одлагања отпада; (начин третмана, то јест
технолошке операције која се примењује, на пример балирање, сечење...)
- Израђује запослено лице код оператера или неко друго стручно лице. Треба
детаљно описати методе третмана или одлагања отпада у оквиру постројења.
Оверава запослено лице код оператера или неко друго стручно лице
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 75 -
6) изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења; (где и
како се одлаже отпад настао у процесу третмана, ако га има)
- Израђује запослено лице код оператера или неко друго стручно лице. Треба
детаљно описати методе третмана и одлагања остатака насталих у процесу
третмана. Оверава запослено лице код оператера или неко друго стручно лице.
7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију
о процени утицаја затеченог стања, у складу са законом;
- Издаје се у општини где се налази објекат изузев када се захтева сагласност
републике.
8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у
складу са законом; (копије: докази о власништву, употребне дозволе,
саобраћајне дозволе, итд.)
9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај
удеса или штете причињене трећим лицима; (полиса осигурања, за период
важења дозволе)
10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.
Надлежни орган за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, по потреби,
може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.
Министар прописује образац захтева за издавање дозволе из става 1.овог члана.
Поступак издавања дозволе
Члан 63. (Закона о уп.отпадом)
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада подноси се
министарству, односно аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе.
Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава
подносиоца и јавност о пријему захтева за издавање дозволе.
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено са обавештењем из
става 2. овог члана доставља поднети захтев јединици локалне самоуправе, заједно са
документацијом ради прибављања мишљења. Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана
од дана пријема захтева из става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству,
односно надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним
предлогом за прихватање или одбијање захтева.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 76 -
Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог члана, прибавља
мишљења других заинтересованих органа и организација (урбанизма, заштите природе,
комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите потрошача, и др.)
Надлежни орган за издавање дозволе, разматра поднети захтев, приложену документацију и
прибављена мишљења и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека
рока из става 4. овог члана или доноси решење којим одбија захтев, уз образложење о
разлозима одбијања.
Садржај дозволе
Члан 64. (Закона о упр.отпадом)
Дозволом се утврђују услови за обављање делатности оператера у постројењу за складиштење,
третман и одлагање отпада.
Дозвола садржи нарочито:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
податке о локацији;
техничке и технолошке услове за рад постројења;
податке о пореклу, одредишту и третману отпада;
податке о врсти и количини отпада који се третира или одлаже;
процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине;
мере заштите од удеса, мере заштите од пожара, као и процедуре за затварање постројења;
висину финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова рада постројења;
обавезу достављања података о врсти и количинама третираног и одложеног отпада, као и о
резултатима мониторинга.
Ако се дозвола издаје за одлагање отпада, поред података из става 1. овог члана, садржи и
податке о:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
класи депоније (за инертни, опасни или неопасни отпад);
процедури за пријем отпада;
укупном капацитету депоније;
техничкој документацији за изградњу депоније и о постројењу и опреми која ће се користити;
оперативном плану са распоредом и динамиком пуњења депоније;
плановима за затварање и рекултивацију;
висини финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова рада депоније и
накнадног одржавања локације после затварања.
Дозвола за мобилно постројење за третман отпада садржи и обавезу оператера да о свакој
промени локације обавести министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине и
достави одобрење за локацију.
Дозвола за сакупљање и транспорт отпада
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 77 -
Члан 70. (Закона о уп.отпадом)
Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање
делатности сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима којима
се уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са законима
којима се уређује међународни јавни превоз, осим:
1)
2)
3)
ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то
има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000
килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;
за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у постројење
за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе произвођачу или
продавцу;
за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који су код надлежног органа
јединице локалне самоуправе регистровани за сакупљање разврстаног неопасног отпада.
Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи податке о подносиоцу захтева,
регистрацији за обављање делатности, врсти и количини отпада, локацији и опреми за
сакупљање, превозним средствима и друге податке на захтев надлежног органа за издавање
дозволе.
Дозволом из става 1. овог члана утврђују се обавезне мере поступања приликом сакупљања,
односно транспорта инертног, неопасног и опасног отпада, у складу са одредбама овог закона и
других прописа.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година и може се обновити.
Ако правно или физичко лице из става 1. овог члана не поступа у складу са условима
прописаним дозволом, надлежни орган за издавање дозволе доноси решење о одузимању
дозволе, у складу са чланом 67. овог закона.
Образац
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
1. Подаци о подносиоцу захтева
Назив подносиоца
захтева
Адреса
Општина
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 78 -
Место
Поштански број
Улица и број
Телефон/факс
Е-маил адреса
Регистарски број
2. Подаци о постројењу и локацији
Назив, адреса,
телефонски број
,факс, е-маил адреса
Контакт особа
Врста постројења
Складиштење отпада
□
(означити)
Третман отпада
□
Одлагање отпада
□
Класа депоније:
-депонија за инертан
отпад
-депонија за
неопасан отпад
□
□
□
-депонија за опасан
отпад
Капацитет
постројења за
управљање отпадом
Квалификовано
лице одговорно за
стручни рад
Број запослених и
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 79 -
њихове
квалификације
3. Подаци о отпаду
Врста отпада
Класификација
отпада
Планирана годишња
количина
отпада
4. Кратак опис активности
Методе и
технологије које ће
се користити
Подаци о опреми и
уређајима
који ће се користити
Рад постројења,
затварање и
рекултивација
Датум подношења захтева
Потпис оператера
______________________
________________
прима документацију неопходну за регистрацију предузетника у Агенцији за привредне
регистре, прослеђује исте Агенцији приликом регистрације – оснивања предузетника
потребно је доставити фотокопију личне карте у два примерка приликом регистрације
промене, брисања, издавање извода фотокопија решење од АПР, фотокопију личне
карте у два примерка, печат
Накнаде за предузетнике за 2014.год( Службени гласник РС“ бр.119/2013)
Накнада за регистрацију предузетника износи 1.500,00 динара.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 80 -
Накнада за регистрацију предузетника, на основу регистрационе пријаве која се подноси
електронским путем, износи 1.000,00 динара.
РЕГИСТАЦИЈА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 750,00 динара.
Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 750,00 динара
увећава се за 400,00 динара по промени.
Подаци о адреси за пријем електронске поште, контакт телефонима и интернет адреси
предузетника региструју се без накнаде .
РЕГИСТРАЦИЈА ДРУГИХ ПОДАТАКА И БРИСАЊЕ
Накнада за регистрацију издвојеног места обављања делатности 750,00 динара по
издвојеном месту
Накнада за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других
података који се у складу са законом региструју износи 750,00 динара
Накнада за брисање предузетника износи 1.200,00 динара
Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара
ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА И ПОТВРДА ИЗ РЕГИСТРА
Накнада за издавање извода и потврда из Регистра, износи:
за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о
предузетнику 900,00 динара;
за издавање извода о регистрованим подацима о предузетнику у електронској форми
450,00 динара;
за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не
садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 500,00 динара;
за издавање потврде о правном следбеништву 800,00 динара по предузетнику;
за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена
регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шеф одсека за друштвене делатности
Палатинуш Марија, тел. 0230 - 71-000, 71-010, 71-011 локал бр. 106, канцеларија бр. 32.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ
МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ (за учешће на конкурс за
кредите,стипендије и домове ученика)
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 81 -
•
•
•
•
•
Оверена ИЗЈАВА о броју, сродству и занимању чланова породице са потписима
два сведока (оверава се у услужном центру Општинске управе)
Доказе о примањима чланова породице из радног односа и пензијског,
социјалног и инвалидског осигурања
Доказе о приходима из пољопривреде
За незапосленог члана извод из евиденције незапослених
Докази о ученичком,студентском статусу чланова породице као и доказ
о служењу војног рока
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ МЕСЕЧНИХ КАРАТА
• Школска потврда о уписаној школској години са назнаком да је год уписао
први пут
• Фотокопија сведочанства или ђачке књижице са задњом променом
• Фотокопија личне карте или здравствене књижице
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
• Пријава на конкурс(образац се добија у услужном центру)
• Уверење о уписаној години студија са назнаком да је год уписао први пут
• Фотокопија личне карте
• Фотокопија платне картице или број жиро рачуна
ОДСЕК ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
- Послови борачко – инвалидске заштите и послови друштвене бриге о деци
Грбин Мара, тел. 0230 - 71- 020, канцеларија бр. 17.
За остваривање права на личну инвалиднину потребно је доставити:
- оригинал уверења о начину и околностима рањавања, повреде или озледе,
- оригинал медицинске документације из времена рањавања,
- нови медицински налази не старији од шест месеци,
- оригинал извода из МК рођених,
- оригинал уверење о држављанству,
- оригинал уверење од суда да се не води кривични поступак,
За остваривање права на породичну инвалиднину потребно је доставити:
- оригинал уверења о начину и околности погибије лица по основу ког се подноси
захтев за остваривање права,
- оригинал извода из МК рођених за лице по основу ког се подноси захтев,
- оригинал извода из МК умрлих за погинуло лице,
- оригинал извода из МК рођених подносиоца захтева,
- оригинал извода из МК веначних ,
- оригинал потврде за децу да се налазе на школовању,
- изјаву о заједничком домаћинству
За остваривање права на месечно новчано примање потребно је доставити:
- уверење Службе за катастар непокретности о имовном стању,
- уверење Фонда ПИО да ли је подносилац захтева корисник пензије, а уколико
јесте уверење о укупно примљеној пензији из претходне године,
- уверење Агенције за привредне регистре да ли подносилац захтева уписан у
регистар привредних субјеката,
- уверење Пореске управе о оствареној заради,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 82 -
- за децу потврде о школовању,
- изјава о заједничком домаћинству са два сведока.
За остваривање права на везаност за постељу корисника месечног новчаног
примања потребно је доставити:
- оригинал медицинску документацију од лекара специјалиста, отпусне листе
из болница ако има , лабораторијски налаз,
- Образац бр.1. – Предлог за вештачење , прибављен од лекара специјалисте
медицине рада
ОДСЕК ЗА МАТИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
- Матичар: Балаж Ибоја и Јо Меланија, тел. 0230 - 71-000, 71-010, 71-011 локал бр. 107,
канцеларија бр. 28.
МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ,ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ
КОРИСНИК : Грађани подручја где се догађај венчања, рођења или смрти десио
ВРСТА ПОСТУПКА
1. Изводи из матичних књига ,
2. Интернационални изводи из матичних књига
3. Уверење о чињеницама из матичних књига
4. Уверење о слободном брачном стању
5. Пријава за закључење брака,
6. Закључење брака ван службених просторија
7. Закључење брака ван радног времена
8. Пријава за закључење брака са страним држављанином
9. Пријава смрти
10. Смртовница ( ПОКРЕТАЊЕ ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА)
11. Упис чињенице рођења , венчања и смрти држављанина Републике Србије
настала ван њене територије
12. Уверење о држављанству ,
13. Промена личног имена,
14. Накнадни упис рођења
15. Накнадни упис смрти
16. Накнадни упис венчања
17. Исправке у матичним књигама
18. Признавање очинства
МЕСТО ПОСТУПКА : Ако су се чињенице рођења ,венчања или смрти десиле у
насељеним местима у општини Чока , грађани се обраћају матичару матичног
подручја у Чоки или Месним канцеларијама у
насељеним местима.
ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ :
1.Изводи из матичних књига
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока ,или у Месним
канцеларија у насељеним местима
- Потврда о уплати таксе
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 83 -
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 410,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
2.Интернационални изводи из матичних књига
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока ,или у Месним
канцеларија у насељеним местима
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 720,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
3.Уверење о чињеницама из матичних књига
Документи:
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока ,или у Месним
канцеларија у насељеним местима
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ: 720,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
4. Уверење о слободном брачном стању
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока или у Месним
канцеларија у насељеним местима ,
- Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева ,
- Извод из МК Рођених за подносиоца захтева ,
- Фотокопија личне карте или путне исправе , извод из МК Рођених за лице са
којим жели да се склопи брак
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 1.080,00 динара
Рок израде : одмах, а најкасније наредног дана.
5. Пријава за закључење брака
Документи :
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Лична карта (на увид) ,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 84 -
- Доказ да је ранији брак престао или да је оглашен неважећим за лица
која су била у браку
- дозвола надлежног органа за склапање брака пре пунолетства
- по потреби и друге исправе (податци за два сведока) .
6. Закључење брака ван службених просторија
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока ,или у Месним
канцеларија у насељеним местима
- изнети разлоге за овакав захтев ,
- Потврда о уплати таксе
Општинска административна такса :
Прималац : Општина Чока
Жиро рачун 840 -742251843-73,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ: 3.900,00 динара
7. Закључење брака ван радног времена
Документи :
- Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока ,или у Месним
канцеларија у насељеним местима
- изнети разлоге за овакав захтев ,
- Потврда о уплати таксе
Општинска административна такса :
Прималац : Општина Чока
Жиро рачун 840 -742251843-73,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 780,00 динара .
8. Пријава за закључење брака са страним држављанином
Документи:
- извод из матичне књиге рођених,
- Да је извод на интернационалном обрасцу или да је преведен
од овлашћеног судског тумача и да има печат апостилле.
- Доказ да по прописима земље чији је држављанин ( лични подаци стр.
држављанина ) не постоје сметње за закључење брака са држављанином
Републике Србије ( да су наведени сви лични подаци држављанина Републике
Србије) и да су слободног брачног стања.
- Путна исправа на увид ( или фотокопија )
9. Пријава смрти
Напомена: ако је смрт наступила код куће, чланови породице дужни су да
пријаве смртни случај у року од 3 дана матичару по месту смрти.
Документи:
- Потврда о смрти издата од стране лекара који је установио смрт
( у три примерка )
- извод из матичне књиге рођених за умрлог
- лична карта пријавиоца
10. Смртовница (ПОКРЕТАЊЕ ОСТАВИНСКЕ РАСПРАВЕ )
За покретање оставинског поступка неопходно је састављати смртовнице.
Матичар је дужан да у року од 30 дана по извршеном упису смрти у МК
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 85 -
Умрлих достави смртовницу оставинском суду , тако да би сродници умрлог требало
да се јаве матичару како би пружили потребне податке за састављање смртовнице
( о имовини умрлог, о наследницима )
11.Упис чињенице рођења , венчања и смрти држављанина Републике Србије
рођених , венчаних и умрлих у иностранству.
Документи :
- Интернационални изводи рођених, венчаних и умерлих по конвенцији на
„А“,“Б“ и „Ц „обрасцу , или инострани изводи ( оверени apostillom ) преведени
од овлашћеног судског тумача , уколико са земљом где је чињеница
наступила , нема конвенције.
- Потврда о пребивалишту у време рођења детета, односно закључење брака,
односно настанка смрти.
12.Уверења о држављанству
Напомена: Грађани могу своја уверења о држављанству подићи код матичне
службе и то :
- у месту свог пребивалишта у време првог установљења књига држављана
( од 1948. године)
- Лице рођена у периоду од 1948 до 1.01.1965. године у месту свог
пребивалишта у време првог установљења књига држављана , однсно у
месту у коме је у књигу држављана уписан родитељ по коме су стекла
републичко држављанство.
- Лица рођена у периоду од 01. јануара 1965. године до 01. јануара 1974.
године , у месту уписа њихових родитеља у књигу држављана или у месту
пребивалишта њихових родитеља у тренутку рођења детета
- лица рођена у периоду од 1. јануара 1974. до 1. јануара 1980. године у месту
пребивалишта њихових родитеља у тренутку рођења детета и
- лица рођена од 01. јануара 1980. године у месту свог рођења.
Документи :
Захтев који се добија у седишту матичног подручја Чока ,или у Месним
канцеларија у насељеним местима
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 500,00 динара
Рок израде: одмах, а најкасније наредног дана.
13. ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА
Документи:
- Захтев који се добија код службеног лица
- Извод из МК Рођених,
- Извод из МК Венчаних
- Уверење о држављанству
- Уверење да лице који тражи промену није под истрагом (СУД, МУП)
- Лична карта на увид или (фотокопија)
- И по потреби и друга документа
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 86 -
- Потврда о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 700,00 динара
Рок израде : месец дана од дана пријема захтева.
14. Накнадни упис рођења
Документи :
- Захтев који се добија код службеног лица(код матичара по месту
пребивалишта).
- Доказ о рођењу (инострани извод из МК Рођених
- Лична карта на увид ( Фотокопија личне карте )
- Доказ о уплати таксе
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57, шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ: 700,00 динара
Рок израде: месед дана од дана пријема захтева.
15. Накнадни упис смрти
Документи :
- Захтев који се добија код службеног лица (код матичара по месту
пребивалишта).
- Потврда о смрти издата од лекара који је установио смрт
- Извод из матичне књиге умрлих (инострани )
- Извод из матичне књиге рођених , а по потреби и извод из МК Венчаних
за умрло лице, ( инострани)
- Доказ о уплати таксе .
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57, шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 700,00 динара
Рок израде: месед дана од дана пријема захтева.
16.Накнадни упис венчања
Документи:
- Захтев који се добија код службеног лица ( код матичара по месту
пребивалишта.
- Извод из матичне књиге венчаних
- Лична карта (Фотокопија личне карте)
- Доказ о уплати
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА :
Прималац : Буџет Републике Србије
Жиро рачун 840 -742221843-57,шифра 153, модел 97, позив на број 47 -211
Износ 700,00 динара
Рок израде: месед дана од дана пријема захтева.
Чињенице рођења ,закључења брака и смрти држављанина СФРЈ који је имао
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 87 -
држављанство друге републике СФРЈ или је држављанин друге државе настале на
територији СФРЈ и који је стекао држављанство Републике Србије , уписују се у
матичну књигу по месту његовог пребивалишта, односно боравишта.
17.Исправке у матичним књигама
Документи :
- Захтев који се добија код службеног лица
- Исправе које служе као докази на основу којих треба да се исправи грешка у
матичним књигама.
Рок: месец дана од дана пријема захтева.
18.Признавање очинства
Документи:
- захтев код службеног лица ,
- записник
- Личне карте оба родитеља
- Изводе из МК Рођених за дете ,(уколико није уписан у месту где се
Признаје очинство )
- Извод из МК Рођених и уверење о држављанству за оба родитеља
( уколико нису уписани у месту где се признаје очинство)
Рок: месец дана од дана пријема захтева
Од октобра месеца 2010. године матична подручја на територији Општине Чока је
умрежано , па грађани могу изводе из матичних књига и уверења о држављанству
подићи и по месту пребивалишта.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Одсек за матичарске послове
бр.28..
- Вођење бирачког списка, тел. 0230 - 71-000, 71-010, 71-011, локал: 107., канцеларија
Опис послова:
- Вођење и ажурирање свакодневно аутоматским обрадом података бирачки
списак за општину Чока; -ЈБСС.
- Обрада података добијених од стране ОУП-а;
- Сарађивање са матичарима општине и сарађивање са матичним службама
других општина;
- Припремање, израђивање и достављање решења о промени адреса, смтног
случаја, промени личног имена и о пунолетству ;
- У време избора сачињавање изводе из бирачког списка за насеље Чока и за сва
насељена места у општини појединачно;
- У току избора издавање потврде о бирачком праву;
Свакодневно у току радног врема од 7,00 -15,00 часова омогућен је увид у бирачки
списак.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Томашев Рожика – Шеф одсека за обављање послова у услужном центру
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 88 -
- тел. 0230 - 71-000, 71-010,71-011, локал: 104., канцеларија бр. 1.
У Услужном центру се свакодневно обављају послови и радни задаци у складу
са Законом и прописима из области канцеларијског пословања и архивске грађе. :
Пријема, отварања, прегледања и распоређивања пристигле поште - свакодневно,
пријем поднесака од грађана и достављање надлежним органима на решавање,
пружање стручне помоћи странкама приликом састављања поднесака и других аката,
давање обавештења грађанима о делокругу рада појединих органа, о времену пријема
странака, обавештавање грађана, на њихов захтев, о току рада по поднетим поднесцима,
здруживање и развођење аката и предмета, евидентирање предмета, увођење истих у
основну и посебну евиденцију , класификацију предмета по материји, експедовање
поште - свакодневно.
Врши се оверавање потписа, рукописа и преписа, овера фотокопија свих
докумената , изјава о заједничком домаћинству које су најчешће биле потребне ради
остваривања права грађана на здравствену заштиту, у сврху остваривања права на
ученичке и студентске кредите и домове, за упис за даље школовање, путовања
малолетне деце за иностранство у пратњи трећег лица,, пуномоћи, овере потписа на
купопродајном уговору за препис саобраћајних средстава , уз наплату админситративне
таксе или без наплате, како је регулисано Законом о административним таксама. Овера
докумената што је је везано за оверу по службеној дужности, социјална дечја , борачка
и инвалидска заштита, школовање, запошљавање, упис у матичне књиге,трошкове
сахрањивања - ослобођено је од плаћања административне таксе.
У слућају да се такса наплаћује за извршену оверу, исто грађани у могућности
су да изврше на лицу места, као и све остале уплате ( уплата рачуна за електричну
енергију, телефона, пореза , таксе за документа које издаје Полицијска станица - на
Издвојеном Поштанском шалтеру ,који се налази у Услужном центру, у времену од 07,00
до 12,00 часова.
Код овера фотокопија докумената потребно је обавезно приказати оригинални
документ, а код овере потписа обавезно је лично присуство странке и са собом
поседовати важећу личну карту.
Радно време са странкама је сваког радног дана од 07,00 до до 15,00 часова.
Марић Тамара : – Послови додатка на децу: тел. 0230 - 71-000, 71-010, 71-011, локал:
104., канцеларија бр. 1.
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ
ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА:
1.
2.
3.
4.
извештаја о привременој спречености за рад – дознака,
извода из матичне књиге рођених за децу,
фотокопија оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права,
решења послодавца о праву на породиљско одсуство,прво на одсуство са рада ради
неге детета,односно праву на одсуство ради посебне неге детета,
5. уговора о раду,
6. потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно
пре остваривања права,
7. потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по
основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 89 -
односу упроценту утврђеном у члану 108. став 1 тачка 4.Закона о раду(“Сл.гласник
РС”,бр.24/05,61/05 и 54/09),за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње
коришћење одсуства,за сваки месец појединачно,
8. обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави
запосленом,у складу са законом,за последњих 12 месеци који претходе месецу у
коме отпочиње одсуство,за сваки месец појединачно,
9. извештаја (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима
за сваки месец појединачно),
10. решења надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе
месецу у коме је започето коришћење одсуства,и по истеку годинепотврде о коначној
основици – само за лице које самостално обавља делатност
11. решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом
поверавању обављања те делатности другом лицу,односно личне изјаве да у време
трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност,самоза лице које
самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго
лице,
12. извештаја надлежне здравствене установе да је дете мртворођено,односно да је
умрло пре уписа у матичну књигу риђених а извода из матичне књиге умрлихза дете
које је умрло после уписа у матичну књигу рођених у случају из члана 95.Закона о
раду
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋЕ;
1. изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
2. уверење да је држављанин РС
3. фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства,а за децу
пријаве пребивалишта,
4. фотокопију своје оверене здравствене књижице,
5. потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за
сваког члана заједничког домачинства који остварује приходе,
6. потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког
домаћинства из места рођења и становања,
7. потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста
(основна и средња школа)
8. доказ у вези стамбеног простора,
9. доказ о незапослености (уверење и радна књижица)
10. *потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
11. *акт о разврставању за дете ометено у развоју,
12. *акт о продужењу родитељског права,
13. *доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља(извод из матичне
књиге умрлих за другог родитеља,доказ о поверавањау детета након развода брака
или престанку ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права, извод
из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног
органа,потврда казнено -поправне установе)
14. *докази о хранитељству или старатељству
ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 90 -
ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ДЕЦЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋЕ;
1. изводи из матичне књиге рођених за сву своју децу живорођену децу (оригинали или
оверене фотокопије),
2. уверење о држављанству за себе (оригинал који не може бити старији од 6.месеци)
3. фотокопију своје личне карте,
4. фотокопију своје оверене здравствене књижице,
5. пријаву пребивалишта за децу,
6. уверење надлежног органа старатељства да непосредно брине о детету и да децу
претходног реда рођења није дала на усвојење,није лишена родитељског права, да
деца нису смештена у установу социјалне заштите и да није лишена родитељског
права.
У изузетним случајевима право може остварити и отац.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
ПОРОДИЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА; (право се остварује на
основу Одлике СО Чока)
1. извод из матичне књиге рођених за сву живорођену децу (оригинал или оверена
фотокпија)
2. фотокопију личне карте мајке
3. уверење о пребивалишту за дете -децу,
4. уверење органа старатељства да непосредно брине о детету и да децу претходног
реда рођења није дала на усвојење,није лишена родитељског права,да деца нсису
смештена у установу социјалне заштите и да није лишена родитељског права,
5. фотокопију картице текућег рачуна.
У изузетним случајевима право може остварити отац.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОТПУНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА
БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ ОДНОСНО
ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋЕ;
(право се остварује на основу Одлуке СО Чока)
1.
2.
3.
4.
фотокопију личне карте
изводе из матичне књиге рођених за децу (оригинали или оверене фотокопије)
уверење о пребивалишту за дете -децу за коју се тржи остваривање права
потврду предшколске установе о уписду детета у целодневни, односно полудневни
боравак.
Захтев подноси један од родитеља, редослед рођења деце утврђује се по мајци.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У
КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ (Одлука АПВ)
1.
доказ о пребивалишту у општини -граду на територији АПВ најмање годину
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 91 -
дана пре рођења трећег детета,
изводе из матичне књиге рођених за сву живорођену децу(оригинали или
оверене фотокопије),
3.
уверење надлежног органа старатељства да мајка,односно отац непосредно
брину о детету за које подносе захтев, да њена односно његова деца претходног
реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење, и да
мајка, односно отац нису лишени родитељског права у односу на њену,односно
његову децу претходног рада рођења,
4.
фотокопију картице текућег рачуна
2.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА
ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА (Уредба Владе РС)
1.
доказ о брају чланова домаћинства (оверена изјава са два сведока),
2.
доказ о укупним месечним примањима свих чланова домаћинства),
3.
доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења
о поседовању непокретности и приходима од непокретности),
4.
доказ о праву својине на непокретности у којој живи домаћинство(уверење
службе ЛПА),
5.
доказ о закупу стана/куће
6.
последњи рачун за електричну енергију/природни гас на адреси становања.
IX. – ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Поступак пред надлежним органом Општинске управе покреће се по службеној
дужности или поводом захтева странке. Надлежни орган ће покренути поступак по
службеној дужности кад то одређује закон или други пропис и кад утврди или сазна да
с обзиром на постојеће чињенично стање треба покренути поступак ради заштите јавног
интереса. У управним стварима у којима је по Закону или природи ствари за покретање и
вођење поступка потребан захтева странке, орган може покренути и водити поступак
само ако постоји такав захтев. Уз захтев странака подноси потребне доказе за решавање
конкретне управне ствари. Захтев се предаје у писарници – пријемној канцеларији у
услужном центру Локалне Самоуправе Чока ( приземље, Чока, улица Потиска бр. 20 ).
Службено лице које води поступак пре доношења решења мора утврдити све
одлучне чињенице и околности које су до значаја за доношење решења и странкама
омогућити да остваре и заштите своја права и правне интересе ( у скраћени или
посебном испитом поступку ) које предвиђа Закон о општем управном поступку ).
На основу одлучних чињеница утврђених у поступку орган надлежни за
решавање доноси решење о управној ствари која је предмет поступка. Рок за доношење
решења, ако није потребно спровести посебан испитни поступак, је месец дана од дана
подношења захтева, а у осталим случајевима два месеца, ако посебном законом није
прописан краћи рок.
Против решења донесеног у првом степену има право на жалбу.
За решавање по жалби надлежни је орган одређен Законом.
Жалба се подноси у року од 15 дана достављања решења и то непосредно се
предаје или шаље поштом органу који је донео првостепено решење.
У жалби се мора навести решење које се побија и означити назив органа који га
је донео, као и број и датум решења. Добровољно је да жалилац у жалби изложи у ком је
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 92 -
погледу незадовољан решењем, али жалбу не мора посебно образложити. У жалби се
могу износити нове чињенице и докази, али је жалилац дужан да образложи због чега их
није изнео у првостепеном поступку.
ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА И ЖАЛБИ И ОДЛУКА ПОВОДОМ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА
И УЛОЖЕНИХ ЖАЛБИ
( Подаци се могу видети из Извештаја Општинске управе општине Чока за 2007,
2008,2009,2010,2011,2012 и 2013 годину ).
X. – ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖАНИМ УСЛУГАМА
- УСЛУЖНИ ЦЕНТАР И ПОДАЦИ У ВЕЗИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА,
РОДИТЕЉКСОГДОДАТКА, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ПОРОДИЉЕ И РЕФУНДАЦИЈА
2013
Овера потписа,
рукописа,
Отворених
предмета по
Примљено
поднесака
ИЗВРШЕН
2227
2227
715
715
2077
Издатих
потврда,уверења и
УКУПНО
Захтев за родитељски
додатак РС
Новчана помоћ породици у
којој се роди треће дете од
АПВ
Захтева за дечији додатак
Школске потврде за
кориснике
Регрec. за 3. и 4 дете
Накмада за НЗ породиље
Захтев за рефундацију
Једнократни помоћ породици
ПРИМЉЕНО
2014
2014
2077
912
912
5211
5211
82
82
8282
8282
2013
ИЗВРШЕН
79
79
67
67
12
12
23
23
490
490
277
277
622
622
725
725
53
18
174
79
53
18
174
79
82
82
19
139
0
19
139
0
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 93 -
- БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
2014
Захтеви о признању права за
повећаног месечног примања по основу
везаности за
Захтеви за признавање права на
месечној новчаној примање у пуном износу
за корисника породичне инвалиднине
Признавање судијства ратног војног
инвалида
УКУПНО
Захтеви за признавање
права на месечно новчано
примање
Захтев за породичну
инвалиднину
Захтев за признавање
права на помоћ у случају смрти
ратног војног инвалида
Захтев за признавање
права на повећање месечног
новчаног примања по основу
везаности за постељу
УКУПНО
ПРИМ
-
-
2
2
-
-
2
2
2014
ПРИМЉЕНО
РЕШЕНО
43
43
-
-
-
-
10
10
53
РЕШЕНО
53
ПО ЖАЛБИ
-
-
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 94 -
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА
ПРИМЉЕНО
Издавање уверење о
просечном приходу по члану
породице ученички и
студентски кредит
Издавање уверења о
просечном месечном
приходу по члану породице
ученички и студентски
домови
Издавање потврда о
регресирању месечне карте
средњошколаца
Захтев за доделу
студентске стипендије општинске
УКУПНО
2014
РЕШЕНО
76
76
69
69
320
320
82
82
547
547
-ОДСЕК ЗА МАТИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ ЗАХТЕВА И БРОЈ ИЗДАТИХ ИЗВОДА
ИЗ МК И УВЕРЕЊА ИЗ КД ДО ДЕЦЕМБРА 2014.ГОДИНЕ:
ЧОКА
ПАДЕЈ
ОСТОЈИЋЕВО
САНАД
ЈАЗОВО
ЦРНА БАРА
ВРБИЦА
МКР
2190
572
750
197
474
142
134
-2013МКВ
МКУ
469
308
158
212
242
152
49
58
49
90
52
8
20
8
УКУПНО
4459
1039
836
УВЕР.
955
201
472
171
77
14
17
МКР
1118
370
258
144
127
134
42
1907
2193
- 2014 МКВ
МКУ
456
492
127
188
97
147
48
83
43
79
21
55
12
19
804
1069
УВЕР.
784
172
125
91
72
44
17
1305
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 95 -
XI. – ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
OPSTINA EOKA
Opstinska uprava
PLAN - OSTVARENJE PRIHODA
godisnji plan, ostvarenje od 1.1.2014 do 30.9.2014 za izvore finansiranja 01
KLA
KAT
GRU
SINT
ANA
PLAN
OSTVARENJE
SAL DO
IND
POREZI
206.470.000,00
PC)~E:ZN,£\bql-i()bAK, D()BJTJk,t\1;>1TALNE;bof31TKE
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje placaju fizicka lica
·t§9.q5o.bqb;bo
159.050.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
96.594.972, 70
. 80?437 .131;25
80.437.131,25
54.589. 782,01
0,00
54.589.782,01
2.186.959,40
0,00
112.452,39
109.875.027,30
. ?~'.612,868;75
78.612.868,75
45.410.217,99
100.000.000,00
-54.589.782,01
2.813.040,60
5.000.000,00
-112.452,39
46,78
50,§J
50,57
54,59
0,00
0,00
43,74
0,00
0,00
SUBANA OPIS
71
711··
7111
71111
71111
711111
71112
71112
711121
Parez na zarade
Porez na zarade
Porez na zarade
Parez na prihade ad samastalnih delatnasti
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se placa prema
stvarno ostvarenom neto prihodu
711122
Por.na prih.od sam, del.koji se placa prema pausalu odredenom
0,00
1.249.777,89
-1.249.777,89
0,00
711123
neto prihodu
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se placa prema
0,00
824.729,12
-824. 729, 12
0,00
stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem
71114
71114
711143
711145
711146
711147
71116
71116
711161
71118
71118
711181
711183
711184
71119
71119
711191
711193
712
7121
71211
71211
712112
713•
7131
71312
71312
Porez na prihode ad imavine
Porez na prihode ed imovine
Porez na prihode od nepokr.
Porez na prih.od davanja u zakup pokr. stvari
Porez na prih. od peljop. i sumarstva
Porez na zemljiste
Parez na prihade ad asiguranja lica
Perez na prihede ed osiguranja lica
Porez na prihode od osiguranja lica
Samadoprinasi
Samedoprinosi
Samodop.prema zaradama zap.na ter.ops.
Sapod.iz prihoda zemljeradnika
Samod.iz prihoda lica koja se bave samost. del.
Parez na druge prihade
Perez na druge prihode
Porez na druge prihode
Porez na prihode prefesionalnih sportista i spor. strucnjaka
POREZNA FoNDzARADA.
.
....
Porez na fond zarada
Parez na fond zarada
Porez na fond zarada
Porez na fond zarada ostalih zaposlenih
i;ioREz NA1fV1C)V:1Nu•
· ·····
Periodicni porezi na nepokretnosti
Parez na imavinu
Perez na imovinu
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
30. 000. 000, 00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
10:000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
·• • :4.4.616.oqq,oo .•
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
639.670,48
0,00
102.311,41
94.712,56
-90.674,00
533.320,51
2.268,76
0,00
2.268,76
16.489.921, 71
0,00
14.594.856,25
1.437.992,89
457.072,57
6. 528. 528, 89
0,00
6.508.620,43
19.908,46
3,22
3,22
3,22
0,00
3,22
A5:o3o.3a2;3~.11.257 .553,54
11.257.553,54
0,00
3.360.329,52
4.000.000,00
-102.311,41
-94.712,56
90.674,00
-533.320,51
47.731,24
50.000,00
-2.268,76
13.510.078,29
30.000.000,00
-14.594.856,25
-1.437.992,89
-457.072,57
13.471.471, 11
20.000.000,00
-6.508.620,43
-19.908,46
9.996,78
9.996,78
9.996,78
10.000,00
-3,22
. "?_~:27g'.61f~9?"
13.742.446,46
13. 742.446, 46
25.000.000,00
15,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,54
0,00
0,00
54,97
0,00
0,00
0,00
0,00
32,64
0,00
0,00
0,00
·. ();03
0,03
0,03
0,00
0,00
;s3;§g;
45,03
45,03
0,00
713121
713122
7133
71331
71331
713311
7134
71342
71342
713421
713423
Porez na imovinu (osim na zemljiste, akcije i udele) od fizickih lica
Porez na imovinu (osim na zemljiste, akcije i udele) od pravnih lica
Porezi na zaostavstinu, naslede i poklon
Parez na nas/eae i paklan
Porez na naslede i poklon
Parez na naslede i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Parez na kapitalne transakcije
Porez na kapitalne transakcije
Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim mot. vozilima i pl.
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.647.655,60
7.609.897,94
152.208,27
152.208,27
0,00
152.208,27
3.620.620,50
3.620.620,50
0,00
2.837.435, 17
783.185,33
-3.647.655,60
-7.609.897,94
1.447.791,73
1.447. 791,73
1.600.000,00
-152.208,27
14.379.379,50
14.379.379,50
18.000.000,00
-2.837.435, 17
-783.185,33
0,00
0,00
9,51
9,51
0,00
0,00
20,11
20, 11
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
.323:922;22
8.262,25
8.262,25
0,00
8.262,25
0,00
0,00
315.659,97
141.737,75
91.737,75
100.000,00
-8.262,25
50.000,00
50.000,00
334.340,03
0,00
0,00
0,00
40,49
5,51
8,26
0,00
0,00
0,00
0,00
48,56
100.000,00
100.000,00
0,00
66.191,00
0,00
66.191,00
33.809,00
100.000,00
-66.191,00
66, 19
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
134.850,00
0,00
134.850,00
114.618,97
0,00
114.618,97
0,00
100.000,00
100.000,00
-34.850,00
100.000,00
-134.850,00
185.381,03
300.000,00
-114.618,97
50.000,00
0,00
0,00
134,85
0,00
0,00
38,21
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.000,000,qo
2.000.000,00
0,00
803.533,70
803.533,70
50.000,00
1.1 fl6A66,30
1.196.466,30
0,00
40,18
40,18
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
192.844.109,00
803.533,70
0,00
803.533,70
122.473.218,00
objektima
7136
71361
71361
714
7144
71443
71443
714431
71444
71444
7145
71451
71451
714513
Drugi periodicni porezi na imovinu
Drugi periadicni parezi na imavinu
Drugi periodicni porezi na imovinu
POREZ NA .DosRA.1 US LUGE
Porezi na pojedinacne usluge
Kamunalna taksa za karis6enje reklamnih panaa
Komunalna taksa za koriscenje reklamnih panoa
Komunalna taksa za koriscenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpafarnu zastitu
Sredstva za protivpo:Zarnu zastitu
Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra
upotrebljavaju iii delatnosti obavljaju
Parezi na matarna vazifa
Porezi na motorna vozila
Komunalna taksa za drianje motornih drumskih i prikljucnih vozila
aob:ooo,oo
· 47:6;017; 18
osim polj. masina vozila i masina
71454
71454
71455
71455
714552
71456
71456
714562
71457
71457
716
7161
Naknada za karis6enje dobara od apsteg interesa
Naknada za koriscenje dobara od opsteg interesa
Kancesiane naknade i baravisne takse
Koncesione naknade i boravisne takse
Boravisna taksa
Opstinske i gradske naknade
Opstinske i gradske naknade
Posebna naknada za zastitu i unapredenje zivotne sredine
Opstinske i gradske kamunalne takse
Opstinske i gradske kornunalne takse
DRUGI 'P,QREZL
Drugi porezi koje iskljucivo placaju preduzeea, odnosno
preduzetnici
71611
71611
716111
73
Kamunalna taksa na firmu
Komunalna taksa na firmu
Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
DONACIJE I TRANSFER/
DoN,P.c1c-1.~91J•M~£luNARObN.1fC6f{fi~N1z.o.c1JA.>
.732
732
732
732
DONACIJE OD ME8UNARODNIH ORGANIZACIJA
O,OJf
o;()~.i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
>• : .·.
1.196.466,30
40, 18
2.000.000,00
0,00
-803.533,70
0,00
70.370.891,00
63,51
· · ·.· •:~.~o;oq.f".!~.i·· ·0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.•;q:Oo
733
TRANSFER! OD .DRUGIH NIVOA VLASTI
733
733
733
7331
73315
733152
733156
733158
7332
73325
733252
74
741
7411
74115
74115
741151
TRANSFER! OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti
Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opstina
Drugi tekuci transferi od Republike u korist nivoa opstina
TEKUCI NAMENSKI TRAN. OD APV U KORIST NIVOA OPSTIN,£
Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opstina
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opstina
Kapitalni transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opstina
DRUGI PR/HOD/
PR1HQbl OD IMOVINE.
Ka mate
Kamate na sredstva bud:leta opstina
Kamate na sredstva budfota opstina
Prihodi budzeta opstine od kamata na sredstva budzeta ukljucena
192.844.109,00
0,00
122.473.218,00
0,00
70:3:70.891,0Q
0,00
63;51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.844.109,00
0,00
122.473.218,00
0,00
70.370.891,00
0,00
63,51
192.844.109,00
122.473.218,00
70.370.891,00
63,51
29.572.609,00
2.500.000,00
160.771.500,00
0,00
0,00
1.894.593,00
120.578.625,00
0,00
29.572.609,00
605.407,00
40.192.875,00
0,00
0,00
75,78
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.327.000,00
27.378.932, 77
.. 24.259)6 t,~Q
63. 948. 067, 23
29,98
62.510.bbq,Qq•
12.000.000,00
7 .889.327 ,62
:
•· 3825Q.23!(5(1 ·•·•
4.110.672,38
. :}8,81
65,74
12.000.000,00
7.889.327,62
4.110.672,38
65,74
12.000.000,00
0,00
0,00
7.889.327,62
12.000.000,00
-7.889.327,62
0,00
0,00
50.510.000,00
16.370.433,88
34.139.566, 12
32,41
1.500.000,00
834.068,92
665.931,08
55,60
1.500.000,00
0,00
0,00
834.068,92
1.500.000,00
-834.068,92
0,00
0,00
47.000.000,00
12.261.992,25
34. 738.007, 75
26,09
47.000.000,00
0,00
0,00
12.261.992,25
47.000.000,00
-12.261.992,25
0,00
0,00
2.000.000,00
3.274.372, 71
-1.274.372, 71
163,72
2.000.000,00
0,00
0,00
279.992,24
2.000.000,00
-279. 992,24
depozit banke
7415
74151
74151
741516
74152
74152
741522
74153
74153
741531
741534
74155
Zakup neproizvedene imovine
Naknada za koriscenje prirodnih dobara
Naknada za koriseenje prirodnih dobara
Naknada za korisc.min.sirov.i geo resursa kada se ekspl.vrsi na
ter.autonomne pokrajine
Naknada za koriscenje sumskog i poljoprivrednog zemljista
Naknada za koriscenje sumskog i poljoprivrednog zemljista
Naknada za koriscenje poljoprivrednog zemljista
Naknada za koriscenje prostora i graaevinskog zemljista
Naknada za koriseenje prostora i gradevinskog zemljista
Komunalna taksa za koris.prostora na javnim povrsinama iii ispred
poslovnog prostora
Naknada za koriscenje gradskog grad.zemljista
Naknada za koriscenje dobara ad opsteg interesa u proizvodnji
0,00
0,00
0,00
2.994.380,47
-2.994.380,47
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
107.000,00
0,00
127.442, 12
0,00
-20.442;}2
0,00
119,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
elektricne energije i proizvodnji nafte i gasa
74155
Naknada za koriscenje dobara od opsteg interesa u proizvodnji
elektricne energije i proizvodnji nafte i gasa
742
pRIHODI OD PRODAJE DOElARA LUSLUGA
742
742
742
7421
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od prodaje dobara i usluga iii zakupa od strane
trfisnih organizacija
74215
Prihodi od prodaje dobara i us/uga iii zakupa od strane triisnih
organizacija u korist nivoa opstina
74215
Prihodi od prodaje dobara i usluga iii zakupa od strane t!Zisnih
organizacija u korist nivoa opstina
7422
74225
74225
Takse
Takse u korist nivoa opstina
Takse u korist nivoa opstina
100.000,00
127.442,12
-27.442,12
127,44
100.000,00
127.442, 12
-27.442, 12
127,44
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
742251
742253
7423
74235
74235
Opstinske administrativne takse
NAKNAOE ZA UREOJIVANJE GRADJ. ZEMLJISTA
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vr5e driavne
netriisne jedinice
Prihodi opstinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koj
vrse driavne netriisne jedinice
Prihodi opstinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koj
vrse dl"Zavne netl"Zisne jedinice
0,00
0,00
2.000,00
71.712,12
55.730,00
0,00
-71.712,12
-55.730,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
NO.VCAl'JE
ODUZETAJMO\(INS~~KQRIST
Prihodi od novcanih kazni za prekr5aje
Prihodi od novcanih kazni za saobra6ajne prekrsaje
Prihodi od noveanih kazni za saobracajne prekrsaje
Prihodi od novcanih kazni za saobraeajne prekrsaje
Prihodi od novcanih kazni za prekrsaje u korist nivoa opstina
Prihodi od nov(;anih. kazni za prekrsaje u korist nivoa opstina
DOBROV.QLJf'JLTRANSFERI OD FIZICKIHJ P:RAVNIH LICA
Tekuci dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica
Teku6i dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica u korist nivoa
(5.o1o.ooo,oo
5.010.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
200:000,00
100.000,00
100.000,00
9Q~.6£)3,00
903.693,00
903.693,00
0,00
903.693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4A06,307;0()
4.106.307,00
4.096.307,00
5.000.000,00
-903.693,00
10.000,00
10.000,00
.·•.• ·20(). ()(Jo, 66
100.000,00
100.000,00
18;04
18,04
18,07
0,00
0,00
0,00
0,00
O,Qd
0,00
0,00
opstina
Tekuci dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica u korist nivoa
opstina
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica
Kapitalni dobrovo/jni transferi od fizickih i pravnih lica u korist nivot
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
opstina
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica u korist nivoc
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
23:500:000,00
23.500.000,00
23.500.000,00
23.500.000,00
0,00
600.000,00
600,000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
2.0.88.036,15
2.088.036, 15
2.088.036, 15
0,00
2.088.036, 15
409.330,50
409.330,50
409.330,50
409.330,50
0,00
21..411.963,85
21.411.963,85
21.411.963,85
23.500.000,00
-2.088.036, 15
190.669,50
190.669;50
190.669,50
190.669,50
600.000,00
8,89
8,89
8,89
0,00
0,00
68,22
68,22
68,22
68,22
0,00
16.253,72
. 16'.253,72
16.253,72
133.746,28
l<Air::!$t
743
7433
74332
74332
743324
74335
74335
.744
7441
74415
74415
7442
74425
74425
745
7451
74515
74515
7451511
77
77.1
7711
77111
77111
771111
81
812
8121
81215
92
9216
opstina
MESOVITI I NEODRE8EN_l .PRIHODI
Mesoviti i neodredeni prihodi
Mesoviti i neodreaeni prihodi u korist nivoa opstina
Me5oviti i neodredeni prihodi u korist nivoa opstina
OSTALI PRIHODI U KORIST NIVOA OPSTINA
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDAC/JU RASHODA
MEMORANDUMSKE STAVKE2A.REFUN[)ACIJU RASHODA
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
PRIMf-NJA·ODPRQDA~$.R.6kgi:TNE IMQ\J.ll'JE
Primanja od prodaje pokretne imovine
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opstina
od
stvari u korist nivoa opstina
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
···•<<.·.~RlijANJf\:6[)".P:R60,A;J(2~oqfy1.6f¢EiFINAr'{$JJSK~T{v16VlNE •
Primanja od otplate kredita datih fizickim licima i
domacinstvima u zemlji
50.000,00
5b!ooo oo
: ~;- ,.,. ' "
"l
'
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
.••······15().ooo.o()
50.000,00
133.~i.E?l?a
33.746,28
·-· · · ·
10,84
10;84
32,51
92165
92165
921651
50.000,00
16.253, 72
33. 746,28
32,51
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
16.253,72
-16.253,72
0,00
Primanja od prodaje domacih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje doma6ih akcija i ostalog kapitala u korist nivo;
op§tina
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Primanja ad prodaje domacih akcija i ostalog kapitala u korist nivo;
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
491.441.109,00
246.872.707,69
244.568.401,31
50,23
Primanja od otplate kredita datih fizickim licima i doma6instvima u
zemlji u korist nivoa op§tina
Primanja od otplate kredita datih fizickim licima i domacinstvima u
zemlji u korist nivoa opstina
Primanja od odplate kredita datih domacinstvima u zemlji u korist
nivoa opstina
9219
92195
92195
0
stampano 1.10.201410:11:02
stina
® CLICKER agencija
str. 5 od 5
OPSTINA EOKA
Opstinska uprava
PLAN - OSTVARENJE PRIHODA
godisnji plan, ostvarenje od 1.1.2014 do 30.9.2014 za izvore finansiranja 01, 07
KLA KAT GRU
SINT
ANA
SUSANA OPIS
71
711
7111
71111
71111
711111
71112
71112
711121
POREZI
POREZ NA DO HODAK, D081H KAPITALNE DOBITKE
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaeaju fizicka lica
Parez na zarade
Parez na zarade
Parez na zarade
Parez na prihade ad samastalnih de/atnasti
Parez na prihade ad samostalnih delatnosti
Parez na prihade ad samastalnih delatnasti kaji se placa prema
PLAN
OSTVARENJE
SAL DO
IND
206.470. 000, 00
96.594.972, 70
1g9.875.027,30
46,78
159.o5b.66o,ob
159.050.000,00
80A37 .131,25
80.437.131,25
78:612:868, 75
78.612.868, 75
5o:57
50,57
100.000.000,00
54.589. 782,01
45.410.217,99
54,59
100.000.000,00
0,00
5. 000. 000, 00
5.000.000,00
0,00
0,00
54.589.782,01
100.000.000,00
-54.589.782,01
0,00
0,00
2.186.959,40
2.813.040,60
43,74
0,00
112.452,39
5.000.000,00
-112.452,39
0,00
0,00
0,00
1.249.777,89
-1.249.777,89
0,00
0,00
824.729,12
-824.729, 12
0,00
4.000.000,00
639.670,48
0,00
102.311,41
94.712,56
-90.674,00
533.320,51
3.360.329,52
4.000.000,00
-102.311,41
-94.712,56
90.674,00
-533.320,51
15,99
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.268,76
47.731,24
4,54
50.000,00
0,00
0,00
2.268,76
50.000,00
-2.268,76
0,00
0,00
30.000.000,00
16.489.921,71
13.510.078,29
54,97
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.594.856,25
1.437.992,89
457.072,57
6. 528. 528, 89
0,00
6.508.620,43
19.908,46
3,22
30.000.000,00
-14.594.856,25
-1.437.992,89
-457.072,57
0,00
0,00
0,00
0,00
13.471.471, 11
32,64
20.000.000,00
-6.508.620,43
-19.908,46
9~996,78
0,00
0,00
0,00
stvarna astvarenam neta prihadu
711122
711123
Par.na prih.ad sam, del.kaji se placa prema pausalu adredenam
neta prihadu
Parez na prihade ad samastalnih delatnasti kaji se placa prema
stvarna astvarenam prihadu samaaparezivanjem
71114
71114
711143
711145
711146
711147
71116
71116
711161
71118
71118
711181
711183
711184
71119
71119
711191
711193
712
Parez na prihade ad imavine
Parez na prihade ad imavine
Parez na prihade ad nepakr.
Parez na prih.ad davanja u zakup pakr. stvari
Parez na prih. ad paljap. i sumarstva
Parez na zemljiste
Parez na prihade ad asiguranja lica
Parez na prihade ad asiguranja lica
Parez na prihade ad asiguranja lica
Samadaprinasi
Samadaprinasi
Samadap.prema zaradama zap.na ter.aps.
Sapad.iz prihada zemljaradnika
Samad.iz prihada lica kaja se bave samast. del.
Parez na druge prihade
Parez na druge prihade
Parez na druge prihade
Parez na prihade prafesianalnih spartista i spar. strucnjaka
POREZNA FOND ZARAOA.
. . . . .
.
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1o:()oo,Oo
·
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. JFQ;Q3
7121
71211
71211
712112
713
7131
71312
71312
713121
713122
7133
71331
71331
713311
7134
71342
71342
713421
713423
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
44.610:000;00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1. 600. 000, 00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
18.000.000,00
18. 000. 000, 00
18.000.000,00
0,00
0,00
3,22
3,22
0,00
3,22
15.03Q;382;31.
11.257.553,54
11.257.553,54
0,00
3.647.655,60
7.609.897,94
152.208,27
152.208,27
0,00
152.208,27
3.620.620,50
3. 620. 620, 50
0,00
2.837.435, 17
783.185,33
Drugi periodicni porezi na imovinu
Drugi periodicni porezi na imovinu
Drugi periodicni porezi na imovinu
POREZ.NA DOBRA I USLUGE
Porezi na pojedinacne usluge
Komunalna taksa za koris6enje reklamnih panoa
Komunalna taksa za koriscenje reklamnih panoa
Komunalna taksa za koriscenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpozarnu zastitu
Sredstva za protivpofarnu zastitu
Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra
upotrebljavaju iii delatnosti obavljaju
10.000,00
10.000,00
10.000,00
800.000;00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
323.922,22.
8.262,25
8.262,25
0,00
8.262,25
0,00
0,00
315.659,97
10.000,00
10.000,00
10.000,00
47~:077;78
141.737,75
91.737,75
100.000,00
-8.262,25
50.000,00
50.000,00
334.340,03
0,00
0,00
0,00
40;49.
5,51
8,26
0,00
0,00
0,00
0,00
48,56
Porezi na motorna vozila
Porezi na motorna vozila
Komunalna taksa za dl"Zanje motornih drumskih i prikljucnih vozila
100.000,00
100.000,00
0,00
66.191,00
0,00
66.191,00
33.809,00
100.000,00
-66.191,00
66, 19
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
134.850,00
0,00
134.850,00
114.618,97
0,00
100.000,00
100.000,00
-34.850,00
100.000,00
-134. 850, 00
185.381,03
300.000,00
0,00
0,00
134,85
0,00
0,00
38,21
0,00
Porez na fond zarada
Parez na fond zarada
Porez na fond zarada
Porez na fond zarada ostalih zaposlenih
PORE:Z NA IMOVINU
Periodicni porezi na nepokretnosti
Parez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na imovinu (osim na zemljiste, akcije i udele) od fizickih lica
Porez na imovinu (osim na zemljiste, akcije i udele) od pravnih lica
Porezi na zaostavstinu, naslede i poklon
Parez na nas/eoe i poklon
Porez na naslede i poklon
Porez na naslede i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Parez na kapitalne transakcije
Porez na kapitalne transakcije
Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim mot. vozilima i pl.
9.996,78
9.996, 78
10.000,00
-3,22
•29.~79;611;69··
13.742.446,46
13. 742.446,46
25.000.000,00
-3.647.655,60
-7.609.897,94
1.447.791,73
1.447. 791, 73
1.600.000,00
-152.208,27
14.379.379,50
14.379.379,50
18.000.000,00
-2.837.435, 17
-783.185,33
0,03
0,03
0,00
0,00
33,69
45,03
45,03
0,00
0,00
0,00
9,51
9,51
0,00
0,00
20,11
20, 11
0,00
0,00
0,00
objektima
7136
71361
71361
714
7144
71443
71443
714431
71444
71444
7145
71451
71451
714513
osim polj. masina vozila i masina
71454
71454
71455
71455
714552
71456
71456
Naknada za koris6enje dobara od opsteg interesa
Naknada za koriscenje dobara od opsteg interesa
Koncesione naknade i boravisne takse
Koncesione naknade i boravisne takse
Boravisna taksa
Opstinske i gradske naknade
Opstinske i gradske naknade
~-
714562
71457
71457
716
7161
Pasebna naknada za zastitu i unapredenje zivatne sredine
Opstinske i gradske kamunalne takse
0,00
114.618,97
-114.618,97
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
2:00Cl:OOO,OQ
2.000.000,00
0,00
803.533,70
803.533,70
50.000,00
1.1.96:~66,30
1.196.466,30
0,00
40,18
40,18
2. 000. 000, 00
803.533, 70
2.000.000,00
0,00
274. 789.311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274. 789.311,00
81.945.202,00
81.945.202,00
81.945.202,00
192.844.109,00
192.844.109,00
29.572.609,00
2.500.000,00
160.771.500,00
0,00
0,00
0,00
91.327.000,00
. 62,510.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
803.533,70
134.997.753,58
0,00
0,00
0,00
0,00
134.997.753,58
0,00
0,00
0,00
126.665.670,00
126.665.670,00
0,00
6.087.045,00
120.578.625,00
8.332.083,58
8.332. 083, 58
8.332.083,58
40, 18
0,00
0,00
49, 13
0,00
0,00
0,00
0,00
49,13
0,00
24.259.761,50
7 .889.327,62
7.889.327,62
0,00
7.889.327,62
1.196.466,30
2.000.000,00
-803.533, 70
139. 791.557,42
0,00
0,00
0,00
0,00
139. 79t,557,4~
81.945.202,00
81.945.202,00
81.945.202,00
66.178.439,00
66.178.439,00
29.572.609,00
-3.587.045,00
40.192.875,00
-8.332.083,58
-8.332.083,58
-8.332.083,58
63. 948. 067, 23
38.25Q.238,so
4.110.672,38
4.110.672,38
12.000.000,00
-7.889.327,62
Zakup neproizvedene imovine
Naknada za koriscenje prirodnih dobara
Naknada za kariscenje priradnih dabara
Naknada za karisc.min.sirov.i geo resursa kada se ekspl.vrsi na
ter.autanamne pakrajine
50.510.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
16.370.433,88
834.068,92
0,00
834.068,92
34.139.566, 12
665.931,08
1.500.000,00
-834.068,92
Naknada za
Naknada za
Naknada za
Naknada za
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
2. 000. 000, 00
12.261.992,25
0,00
12.261.992,25
3.274.372, 71
34. 738.007, 75
47.000.000,00
-12.261.992,25
-1.274.372, 71
Opstinske i gradske kamunalne takse
DRUGfPQREZI
Drugi porezi koje iskljucivo plaeaju preduzeca, odnosno
preduzetnici
71611
71611
716111
73
732
Komuna/na taksa na firmu
Kamunalna taksa na firmu
Kamunalna taksa za isticanje firme na paslavnam prastaru
DONACIJE I TRANSFER/
DONACtJE OD ME~uNARODNtH 0R.<3:AN1:2'.Ac1JA
732
732
732
DONACIJE OD MEBUNARODNIH ORGANIZACIJA
TRANSFER.IOD DRUGIH NIVOA VLASTI
733
TRANSFER! OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti
Tekuci transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opstina
Drugi tekuci transferi ad Republike u karist nivaa apstina
TEKUCI NAMENSKI TRAN. OD APV U KORIST NIVOA OPSTINA
Nenamenski transferi ad AP Vajvadina u karist nivaa apstina
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
Kapitalni transferi ad drugih nivaa v/asti u korist nivoa opstina
Kapitalni transferi ad AP Vajvadina u karist nivaa apstina
DRUGI PR/HOD/
PRIHODI OD IMOVINE
Karn ate
Kamate na sredstva budzeta opstina
Kamate na sredstva budzeta opstina
Prihadi budZ:eta apstine ad kamata na sredstva budzeta ukljucena u
733
733
733
7331
73315
733152
733156
733158
7332
73325
733252
74
741
7411
74115
74115
741151
27.378.932, 77
0,00
0,00
65,68
65,68
0,00
243,48
75,00
0,00
0,00
0,00
29,98
38,81
65,74
65,74
0,00
0,00
depazit banke
7415
74151
74151
741516
74152
74152
741522
74153
koriscenje sumskog i poljoprivrednog zemljista
kariseenje sumskag i paljaprivrednag zemljista
kariscenje paljaprivrednag zemljista
koriscenje prostora i graaevinskog zemljista
32,41
55,60
0,00
0,00
26,09
0,00
0,00
163, 72
74153
741531
Naknada za kariseenje prostara i gradevinskag zemljista
Kamunalna taksa za karis.prastara na javnim pavrsinama iii ispred
paslavnag prastara
741534
Naknada za kariscenje gradskag grad.zemljista
Naknada za koris6enje dobara ad opsteg interesa u proizvodnji
74155
2.000.000,00
0,00
0,00
279.992,24
2.000.000,00
-279.992,24
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.994.380,47
0,00
-2.994.380,47
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
107.0oO;OO
0,00
0,00
0,00
5.000,00
127A42,12
0,00
0,00
0,00
0,00
' ~20)142,12
0,00
0,00
0,00
5.000,00
119,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Prihodi od prodaje dobara i usluga iii zakupa od strane triisnih
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
organizacija u korist nivoa opstina
Prihadi ad pradaje dobara i usluga iii zakupa ad strane tf"Zisnih
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
2.000,00
127.442,12
127.442, 12
0,00
71.712,12
55.730,00
0,00
-27.442,12
-27.442, 12
100.000,00
-71.712, 12
-55.730,00
2.000,00
127,44
127,44
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.010,000,00
5.010.000,00
5. 000. 000, 00
5.000.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
903.693,00
903.693,00
903.693,00
0,00
903.693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.106;307,00
4.106.307,00
4.096.307,00
5.000.000,00
-903.693,00
10.000,00
10.000,00
200.966,00
100.000,00
100.000,00
18;04
18,04
18,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
elektricne energije i proizvodnji nafte i gasa
74155
Naknada za kariseenje dabara ad apsteg interesa u proizvadnji
elektricne energije i praizvadnji nafte i gasa
PRIHCJDI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
742
742
742
742
7421
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od prodaje dobara i usluga iii zakupa od strane
triisnih organizacija
74215
74215
organizacija u karist nivoa apstina
7422
74225
74225
742251
742253
7423
Takse
Takse u korist nivoa opstina
Takse u karist nivaa opstina
Opstinske administrativne takse
NAKNADE ZA UREDJIVANJE GRADJ. ZEMLJISTA
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vr5e driavne
netriisne jedinice
Prihodi opstinskih organa od sporedne prodaje dobara i us/uga koje
74235
vrse driavne netriisne jedinice
74235
743
7433
74332
74332
743324
74335
74335
.744
7441
74415
Prihodi opstinskih argana ad sparedne pradaje dobara i us\uga kaje
vrse dr:Zavne netrZisne jedinice
NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novcanih kazni za prekrsaje
Prihodi od novcanih kazni za saobra6ajne prekrsaje
Prihodi od naveanih kazni za saobraeajne prekrsaje
Prihodi ad noveanih kazni za saobraeajne prekrsaje
Prihodi od novcanih kazni za prekrsaje u korist nivoa opstina
Prihadi ad navcanih kazni za prekrsaje u korist nivoa opstina
DOBROVOLJNI TRANSFER! OD FIZICKIHI PRAVNIHLICA
Tekuci dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica
Tekuci dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih lica u korist nivoa
opstina
74415
7442
74425
74425
Tekuci dabravaljni transferi ad fizickih i pravnih lica u karist nivaa
apstina
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Kapitalni dobravoljni transferi od fizickih i pravnih lica
Kapitalni dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih /ica u korist nivoa
opstina
Kapitalni dabravaljni transferi ad fizickih i pravnih lica u korist nivaa
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
. 23:500.000;00
23.500.000,00
23. 500. 000, 00
23.500.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
2.088:036, 15
2.088.036, 15
2. 088. 036, 15
0,00
2.088.036, 15
409.330,50
409:330,50
409.330,50
409.330,50
0,00
21.4Ft.963,a$
21.411.963,85
21.411.963,85
23.500.000,00
-2.088.036, 15
8,89
8,89
8,89
190:66~,50
68,22
HlQ:669);iO
190.669,50
190.669,50
600.000,00
68,22
68,22
150.000,00
150.000,00
50.000,00
16.253, 72
opstina
745
7451
74515
74515
7451511
77
771
7711
77111
77111
81
IVIESO\/ITll NEODREEJENl·PRIHODI
Mesoviti i neodredeni prihodi
Mesoviti i neodrecJeni prihodi u korist nivoa opstina
Mesoviti i neadredeni prihodi u korist nivoa opstina
OSTALI PRIHODI U KORIST NIVOA OPSTINA
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA
MEMORANOUIVISKE STAVKE. iA . REEqNDACl.JU RAS HODA.
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
0,00
0,00
68,22
0,00
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA
PRlllJIAN;JA OD PRODAJE POKRETNE 11\llOVINE
Primanja od prodaje pokretne imovine
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opstina
Primania od prodaje pokretnih stvari u korist
812
8121
81215
92
16.253,72
133.746,28
133.746,28 .
33.746,28
10,84
10,84
32,51
50.000,00
16.253,72
33.746,28
32,51
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
16.253,72
-16.253,72
0,00
Primanja od prodaje damacih akcija i ostalog kapitala
Primanja od prodaje domaCih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa
opstina
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Primanja ad pradaje damacih akcija i astalag kapitala u karist nivaa
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
PR/MANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD PRODAJE DOMACEFINANSIJSKE IMOVINE
Primanja od otplate kredita datih fizickim licima i
921
9216
domacinstvima u zemlji
Primanja od otplate kredita datih fizickim /icima i domacinstvima u
92165
~6.253,72
zemlji u korist nivoa opstina
92165
Primanja od otplate kredita datih fizickim licima i domacinstvima u
zemlji u korist nivaa apstina
921651
9219
92195
92195
Primanja ad adplate kredita datih damacinstvima u zemlji u karist
nivaa apstina
apstina
OPSTINA EOKA
Opstinska uprava
PLAN - IZVRSENJE RASHOOA
godisnji plan, izvrsenje od 1.1.2014 do 30.9.2014 za izvore finansiranja 01
RAZO.
GLAV; FUNKC. MEST1 OPIS
TR OS KA
SKUPSTINA OPSTINE
SKlli:>$1"tNA OPSTINE
/zvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
11
110
PLAN
IZVRSENJE
SALDO
IND
11.606.000,00
7.990.050,07
3.615.949,93
"11.606.000,00
7..9~0;05Q,07
3.615.949~93 .
11.606.000,00
7.990.050,07
3.615.949,93
68,84
3.480.000,00
623.000,00
100.000,00
100.000,00
3.412.000,00
364.000,00
40.000,00
35.000,00
920.000,00
1.000.000,00
240.000,00
337.000,00
855.000,00
100.000,00
45.008.000,00
2.585.785,05
462.855,62
25.000,00
56.400,89
2.586.881,80
266.637,09
21.990, 17
5.210,67
679.456,03
302.432,01
240.000,00
56.832,92
600.567,82
100.000,00
24.035.405,37
894.214,95
160.144,38
75.000,00
43.599,11
825.118,20
97.362,91
18.009,83
29.789,33
240.543,97
697.567,99
0,00
280.167,08
254.432,18
0,00
20.972.594,63
74,30
74,29
25,00
56,40
75,82
73,25
54,98
14,89
73,85
30,24
100,00
16,86
70,24
100,00
53,40
68,84
··s8,84
pos/ovi
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
2
21
110
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprirosi na teret poslodavca
Socijalna davanja
Naknade za zaposlene
Poslanicki dodaci - odbornici i zam. pred. Skupstine
Naknada za zamenika pred.Skupstine
Stalni troskovi
Troskovi puto11anja
Komisije
Usluge po ugovoru
Usluge revizije
Materijal
Dotacije nevladinim organiz.-politicke stranke
Dotacija savetu nacionalnih manjina
PREDSEDNIK OPSTINE, OPSTINSKO VECE, REZERVE I PROJEKTI
PREDSEDNIK OPSTINE
/zvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni pos/ovi i spoljni
18:859.000,00
11 :14-3,2a8,25
7.115 . 711,75
62,27
18. 859. 000, 00
11. 743.288,25
7.115. 711, 75
62,27
4.330.000,00
723.000,00
5.000,00
540.000,00
100.000,00
1.500.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
800.000,00
500.000,00
628.000,00
1.270.000,00
800.000,00
2.969.090,24
531.467,19
0,00
207.865,17
16.320,00
679.015,08
2.634.743,75
2.500.745,54
726.571,65
0,00
484.873,80
443.911,05
16.559,87
1.360.909,76
191.532,81
5.000,00
332.134,83
83.680,00
820.984,92
565.256,25
499.254,46
73.428,35
500.000,00
143.126,20
826.088,95
783.440, 13
68,57
73,51
0,00
38,49
16,32
45,27
82,34
83,36
90,82
0,00
77,21
34,95
2,07
poslovi
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade za zaposlene
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Komisije
Usluge po ugovoru
lnformisanje javnosti
Medunarodna saradnja
Specijalizovane usluge
Naknade za pomocnike predsednika
Materijal
Otplata kamata na kupovinu putem lizinga
027a
028
Jedn.pom.za san.posl.pozara u Ostoj.
Porezi. oh::ivezne t::ikse i k::izne
029
030
22
480
23
110
Namenska sredstva od drugih nivoa vlasti
Masine i oprema
QSJAl.E DELAJNOSTI JPROJEKTI
Ekonomski pos/ovi - istrazivanje i razvoj
031
LAG
032
Ucesce i predfin. projekata
Ucesce i predfin. projekata - materijal
033
034 . Ucesee i predfin. projekata - oprema
.. REZERVE BUDZETA
/zvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
35.000,00
228.000.00
35.000,00
100000
0,00
227.000.00
100,00
0.44
600.000,00
600.000,00
0,00
496.124,91
0,00
82,69
10.soo;ooo,oo
10.500.000,00
2,266'.080;70
2.266.080, 70
600.000,00
103.875,09
8.2~3,~19,30··
2f;58
8.233.919,30
21,58
1.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
705.852,81
1.560.227,89
0,00
0,00
294.147,19
6.439. 772, 11
500.000,00
1.000.000,00
70,59
19,50
0,00
0,00
855.000,()0
855.000,00
0,00
0,00
855;000,oo
855.000,00
o;oo
0,00
405.000,00
450.000,00
0,00
0,00
405.000,00
450.000,00
0,00
0,00
8.384;000,00
8.384.000,00
4.527,513,18
4.527.513, 18
3;856.486,82
3. 856.486, 82
54,00
54,00
3.677.000,00
714.000,00
285.000,00
1.425.000,00
73 ..000,00
198.550,00
80.000,00
250.000,00
145.000,00
286.450,00
450.000,00
800.000,00
2.342.094,27
419.234,74
190.669,36
683.560,99
40.261,60
72.949,30
17.599,00
0,00
118.034,94
275.105,98
0,00
368.003,00
1.334.905,73
294.765,26
94.330,64
741.439,01
32.738,40
125.600,70
62.401,00
250.000,00
26.965,06
11.344,02
450.000,00
431.997,00
63,70
58,72
66,90
47,97
55,15
36,74
22,00
0,00
81,40
96,04
0,00
46,00
6.410.0Cl(),00
1.300.000,00
5.498.523,24 .
849.000,00
9.11.476,76
451.000,00
85,78
65,31
500.000,00
800.000,00
363.000,00
486.000,00
137.000,00
314.000,00
72,60
60,75
5.110.000,00
4.649.523,24
460.476,76
90,99
1.000.000,00
1.810.000,00
2.300.000,00
434.827.109,00
750.000,00
1.773.717,24
2.125.806,00
185.956.464,45
250.000,00
36.282,76
174.194,00
248.870.644,55
75,00
98,00
92,43
42,77
23:595A18,02
23.595.418,02
64,56
8.672.174,97
70,14
pos/ovi
035
036
2.4.1
110
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
2.4;2
760
049
050
860
051
052
053
3
31
130
054
Stalna rezerva
Tekuea rezerva
OPSTINSKOVECE
/zvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiska/ni poslovi i spoljni
poslovi
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade za zaposlene
Poslanicki dodaci - opstinsko vece
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Usluge po ugovoru-za unapredivanje rodne ravnopravnosti
Komisije
Materijal
Sred. za uprav. migracijama i trajna res za izbegla i raseljena lica
Dotacije udruzenju preduzetnika
DOTACIJE NEPROflTl\llM iNSTITUCIJAMA i ORGANIZAC.IJAMA
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Dotacija Crvenom krstu
Dotacija - Narodna kuhinja
Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu
Dotacije mesnim zajednicama
Dotacije udruzenjima gradana - neprofitnim institucijama
Dotacije tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
OPSTINSKA UPRAVA
OPSTEUSLUGE
Opste us/uge
Plate i dodaci zaposlenih
66.575.Q<fo;CIQ
66.575.000,00
42.979:581,98 .
42.979.581,98
29.040.000,00
20.367 .825,03
64~5p
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
069a
070
071
072
073
074
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Komisije
Ucesce u projektima (Elektr. uprava i dr. projekti)
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odr-Zavanje
Materijal
Otplata domacih kamata
lsplate za invalide
Ostale tek.dot.po Zakonu-ispl.za inval.
Porezi, obavezne takse i kazne
Noveane kazne i penali
Naknada stete nanete od strane dr-Zavnih organa
Ulaganje u osnovna sredstva
Nabavka poljoprivrednog zemljista
oPsTE
3.2.1
130
075
076
040
077
078
079
3.2.2.1
ljsLuGe.··
Opste usluge
Doskolovavanje zaposlenih
Sredstva za rad interresorne komisije
Porodica i deca
Sred. aktiv. mere zaposlj (sl. pomoCi u kuci i dr.)
Naknada iz budzeta za decu i porodicu
Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu i nauku
PU"RAD0ST"
911
Predskolsko obrazovanje
080
Plate i dodaci zaposlenih
081
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
083
Socijalna davanja zaposlenima- otpremnine
085
Nagrade zaposlenima
086
Stalni troskovi
088
Usluge po ugovoru
088a Strucne usluge
091
Materijal
095
Zgrade i gradevinski objekti
os ."JO\il\N POPOVi¢"
3.2.3.1
912
097
098
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Socijalna davanja
5.123.000,00
200.000,00
2.700.000,00
1.224.000,00
350.000,00
7.160.000,00
918.000,00
5.930.000,00
300.000,00
1.300.000,00
150.000,00
1.500.000,00
3.280.000,00
600.000,00
450.000,00
400.000,00
2.295.000,00
800.000,00
300.000,00
1.700.000,00
855.000,00
3.645.840,56
0,00
662.876,06
923.649,65
346.580,00
4.290.133,02
572.524,93
5.051.982,62
0,00
331.149,84
85.296,00
1.016.826,23
1.812.178, 10
0,00
0,00
276.267,00
2.255.682,34
0,00
56.500,00
1.284.270,60
0,00
1.477.159,44
200.000,00
2.037.123,94
300.350,35
3.420,00
2.869.866,98
345.475,07
878.017,38
300.000,00
968.850,16
64.704,00
483.173,77
1.467.821,90
600.000,00
450.000,00
123.733,00
39.317,66
800.000,00
243.500,00
415.729,40
855.000,00
71,17
0,00
24,55
75,46
99,02
59,92
62,37
85,19
0,00
25,47
56,86
67,79
55,25
0,00
0,00
69,07
98,29
0,00
18,83
75,55
0,00
14.110.000,op
510.000,00
5.789.528,02
312.281,98
8.320'.471,98
197.718,02
41;03
61,23
310.000,00
200.000,00
253.640,00
58.641,98
56.360,00
141.358,02
81,82
29,32
13.600.000,00
5.477.246,04
8. 122. 753,96
40,27
2.000.000,00
6.300.000,00
5.300.000,00
0,00
3.329.246,04
2.148.000,00
2.000.000,00
2.970.753,96
3.152.000,00
0,00
52,85
40,53
36.942.800,00
36.942.800,00
26:1s8.018,15
26.758.018, 15
10.184.7.8.1,85
10.184. 781,85
72;43
72,43
27.656.700,00
4.950.100,00
243.000,00
55.000,00
1.325.000,00
0,00
27.777,00
1.408.000,00
1.277.223,00
20.608.846,49
3.466.443,89
0,00
46.979,00
872.526,66
0,00
27.777,00
654.833,11
1.080.612,00
7.047.853,51
1.483.656, 11
243.000,00
8.021,00
452.473,34
0,00
0,00
753.166,89
196.611,00
4,768'.~28;50
74,52
70,03
0,00
85,42
65,85
0,00
100,00
46,51
84,61
14.650.00();00
14.650.000,00
100.000,00
100.000,00
9.881.871,50.
9.881.871,50
100.630,00
32.888,20
4. 768.128,50
67,45
67,45
-630,00
67.111,80
100,63
32,89
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
3.2;3.2
912
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
3.2.3;3
912
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
3.2.4.1
920
130
131
132
133
134
135
136
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ucenika
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odrtavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i grad. objekti
Masine i oprema
2.256.250,00
318.750,00
4.950.000,00
2.850.000,00
475.000,00
45.000,00
700.000,00
1.221.000,00
521.000,00
828.000,00
285.000,00
1.466.314,99
265.041,00
3.594.516,42
1.024.759,00
353.532,10
40.518,92
345.317,27
1.104.400,83
522.058,77
828.000,00
203.894,00
789.935,01
53.709,00
1.355.483,58
1.825.241,00
121.467,90
4.481,08
354.682,73
116.599, 17
-1.058,77
0,00
81.106,00
64,99
83,15
72,62
35,96
74,43
90,04
49,33
90,45
100,20
100,00
71,54
OS ,;TIHOMIROSi()JI¢"
8.987.000;00
3.684;735;23
·.· · 5;302.264;77.
41,00
Osnovno obrazovanje
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ucenika
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odrfavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
8.987.000,00
1.890.000,00
418.000,00
2.746.500,00
1.610.000,00
171.000,00
95.000,00
280.000,00
470.000,00
16.500,00
1.290.000,00
3. 684. 735,23
957.569,34
0,00
1.025.198,10
1.021.780,00
140.128,01
19.089,76
162.086,00
336.058,02
3.956,00
18.870,00
5.302.264, 77
932.430,66
418.000,00
1.721.301,90
588.220,00
30.871,99
75.910,24
117.914,00
133.941,98
12.544,00
1.271.130,00
41,00
50,67
0,00
37,33
63,46
81,95
20,09
57,89
71,50
23,98
1,46
OS ''SERVO MIHALJ'' ·..
8.680.420;00
4.995;756,93
3.684;663,07
57;55
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ucenika
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odrtavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
HEl\lltJSKO~PREH~MB.ENASRl:DNJA SKOLA
Srednje obrazovanje
Socijalna davanja zaposlenima
Naknada za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ucenika
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
8.680.420,00
622.000,00
780.000,00
230.000,00
3.214.420,00
60.000,00
24.000,00
1.300.000,00
890.000,00
60.000,00
1.500.000,00
4.995. 756,93
342.693,92
603.784,92
206.610,44
971.798,33
6.000,00
4.160,00
907.817,01
530.824,51
29.521,00
1.392.546,80
3.684.663,07
279.306,08
176.215,08
23.389,56
2.242.621,67
54.000,00
19.840,00
392.182,99
359.175,49
30.479,00
107.453,20
57,55
55,10
77,41
89,83
30,23
10,00
17,33
69,83
59,64
49,20
92,84
6.796:906,QO
3.286,027,68
3.510.878,32 .
@,35
6. 796.906,00
69.366,00
1.440.000,00
255.500,00
2.017.040,00
112.000,00
600.000,00
10.000,00
3.286.027,68
0,00
820.312,44
238.135,91
1.016.472,73
6.000,00
80.750,79
1.500,00
3.510.878,32
69.366,00
619.687,56
17.364,09
1.000.567,27
106.000,00
519.249,21
8.500,00
48,35
0,00
56,97
93,20
50,39
5,36
13,46
15,00
137
138
139
140
3,2.5
980
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
3;l.6
090
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Tekuce popravke i odf"Zavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
KULTURNo~oaRAz,9VNI CENTAR. CO.KA
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
lnformisanje javnosti
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odf"Zavanje
Materijal
Dotacije org.kulture
Dotacije sportskim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
Nematerijlana imovina (knjige)
CENTARZASOCIJ/>;LNI RAD
Socijalna zastita nek/asifikovana na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade za zaposlene
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Naknade troskova za zaposlene
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici-Stalni troskovi
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici - tros. put.
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici - tek. popr. i odr.
500.000,00
1.000.000,00
43.000,00
750.000,00
231.281,92
855.006,99
36.566,90
0,00
268.718,08
144.993,01
6.433,10
750.000,00
46,26
85,50
85,04
0,00
19.()7.{.57:j;,()()
19.074.577,00
12.643;82Z,p
12.643.822, 13
6.4:30;754;87
6.430. 754,87
66,29
66,29
5.843.577,00
1.046.000,00
555.500,00
120.000,00
99.500,00
1.400.000,00
80.000,00
1.540.000,00
50.000,00
670.000,00
180.000,00
1.060.000,00
2.300.000,00
3.800.000,00
30.000,00
200.000,00
100.000,00
4.373.817,07
782.919,39
0,00
49.869,00
97.664,00
732.101,34
37.241,00
860.258,11
10.040,00
255.461,00
91.936,00
554.157,62
1.693.300,00
2.959.423,00
13.621,40
117.957,20
14.056,00
1.469.759,93
263.080,61
555.500,00
70.131,00
1.836,00
667.898,66
42.759,00
679.741,89
39.960,00
414.539,00
88.064,00
505.842,38
606.700,00
840.577,00
16.378,60
82.042,80
85.944,00
74,85
74,85
0,00
41,56
98,15
52,29
46,55
55,86
20,08
38,13
51,08
52,28
73,62
77,88
45,40
58,98
14,06
22;169;906;00
22.169.906,00
11.058;626,83
11. 058. 626, 83
'.11;111.279,17
11.111.279, 17
49;88
49,88
865.200,00
155.000,00
550.000,00
220.000,00
40.000,00
1.274.800,00
538.806,00
14.138.600,00
677.000,00
40.000,00
140.000,00
640.473,35
114.642,00
378.417,12
107.009,62
11.680,00
555.897,35
114.096,00
7.551.262,00
150.176,67
8.528,00
57.526,00
224.726,65
40.358,00
171.582,88
112.990,38
28.320,00
718.902,65
424.710,00
6.587.338,00
526.823,33
31.472,00
82.474,00
74,03
73,96
68,80
48,64
29,20
43,61
21,18
53,41
22,18
21,32
41,09
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
3.2.7
760
179
180
181
182
183
3,3.1
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici-Materijal
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici - porezi
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici-Masine i oprema
Tekuce popravke i odri:avanje
Materijal
Naknada iz budzeta u slueaju srmti
Ostale naknade iz budfota za stanovanje i zivot
Ostale naknade iz budzeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
184
185
310
186
187
188
189
190
320
191
420
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
288.316,03
2.800,00
152.529,00
67.548,23
72.451,30
274.200,46
15.584,00
466.350,70
8.951,00
20.188,00
1.287.683,97
42.200,00
14.971,00
42.451,77
117.548,70
275.799,54
34.416,00
333.649,30
3.049,00
9.812,00
18,29
6,22
91,06
61,41
38,13
49,85
31, 17
58,29
74,59
67,29
ZDRAV.STVEN.AZA$J"ITA
8.345.000,00 .
5.261'350,'IO
3.083:649;90 .
63,os
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Usluge po ugovoru
Tekuce popravke i odri:avanje
Med. i lab. materijal
Zgrade i grad.objekti
Masine i oprema
8.345.000,00
2.485.000,00
1.410.000,00
150.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
5.261.350, 10
1.446.164, 18
825.274,92
0,00
0,00
2.989.911,00
3. 083. 649, 90
1.038.835,82
584.725,08
150.000,00
1.000.000,00
310.089,00
63,05
58,20
58,53
0,00
0,00
90,60
138.716.100,00.
25.567.37'2,05
113.148.727',35
18;43
4.500.000,00
4.000.000,00
500.000,00
9.250.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.450.000,00
500.000,00
300.000,00
750.500,00
750.500,00
46. 256. 600, 00
2. 500. 000, 00
600.000,00
13.000.000,00
1.500.000,00
2.600.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
656.600,00
300.000,00
3.100.800,00
3.100.800, 00
0,00
1.451.361,27
50.000,00
0,00
1.401.361,27
0,00
0,00
496.905,03
496.905,03
2.399.651,09
0,00
0,00
0,00
0,00
991.594,37
0,00
416.064,00
0,00
360.000,00
542.220,00
22.523,40
50.095,32
1.399.200,00
899.200,00
500.000,00
7. 798. 638, 73
2.450.000,00
2.500.000,00
2.048.638,73
500.000,00
300.000,00
253.594,97
253.594,97
43.856.948,91
2.500.000,00
600.000,00
13.000.000,00
1.500.000,00
1.608.405,63
7.000.000,00
583.936,00
7.000.000,00
4.640.000,00
1.957.780,00
634.076,60
249.904,68
68,91
77,52
0,00
15,69
2,00
0,00
40,62
0,00
0,00
66,21
66,21
5, 19
0,00
0,00
0,00
0,00
38,14
0,00
41,61
0,00
7,20
21,69
3,43
16,70
OPSTE USLUGE
130
1.576.000,00
45.000,00
167.500,00
110.000,00
190.000,00
550.000,00
50.000,00
800.000,00
12.000,00
30.000,00
Opste usluge
Suzbijanje komaraca
Specijalizovane usluge (deratizacija, hvatanje pasa lutalica ... )
Us/uge po/icije
Za unapredenje bezbednosti saobracaja - po programu
Za unapredenje bezbednosti saobracaja - fin. infrastrukture
Finansiranje pripr. i reag. u vanred. sit.
Tekuee popravke i odri:avanje
Masine i oprema (racunarska oprema za potrebe odbrane)
Us/uge protivpozarne zastite
Poslovi zastite od pozara
Poljoprivreda
Poljocuvarska sluzba
Protivgradna sluzba
Specijalizovane usluge - proj. dobrov. grupisanje (po programu)
Specijalizovane usluge - melioriz. livada i pasnjaka (po programu)
Specijalizovane usluge - geod. usl.
Specijalizovane usluge - urea. kan.
Specijalizovane usluge - ispit. zem.
Specijalizovane usluge - spr. prog. kom. Coka
Tekuee popravke i odri:avanje (po programu)
Materijal (poljocuvarska i protivgradna sluzba)
Materijal (postupak izdavanja u zakup)
Stalni troskovi (po programu)
550
610
620
204
205
206
2.000.000,00
500.000,00
100.000,00
0,00
0,00
17.154,00
2.000.000,00
500.000,00
82.846,00
0,00
0,00
17,15
220
900.000,00
900.000,00
73.959.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
1.100.000,00
6.259.000,00
3.000.000,00
38.000.000,00
4.000.000,00
1.800.000,00
3.400.000,00
1.200.000,00
7.200.000,00
3.100.000,00
100.000,00
3.000.000,00
250,000,00
250.000,00
250.000,00
45.890.000,00
45.890.000,00
4.800.000,00
860.000,00
160.000,00
50.000,00
6.260.000,00
80.000,00
1.450.000,00
9.000.000,00
6.700.000,00
1.620.000,00
6.085.000,00
650.000,00
525.000,00
6.000.000,00
1.650.000,00
10.000.()00,00
10.000.000,00
544.000,00
544.000,00
17.574.655,26
0,00
1.842.451,75
0,00
4. 229.188,42
0,00
7.949.828,72
1.383.539,59
1.350.176,67
658.470, 11
0,00
161.000,00
0,00
0,00
0,00
125.219,oo
125.219,00
125.219,00
20.492.213;62
20.492.213,62
3.527.667,46
631.449,88
0,00
0,00
4.760.136,28
25.087,00
649.242,97
3.429.619,68
2.279.266,65
623.008,76
911.479,03
221.034,14
293.000,80
1.792.000,97
1.349.220,00
0;00
0,00
356.000,00
356.000,00
56.384.344,74
1.000.000,00
5.157.548,25
1.100.000,00
2.029.811,58
3.000.000,00
30.050.171,28
2.616.460,41
449.823,33
2.7 41.529,89
1.200.000,00
7.039.000,00
3.100.000,00
100.000,00
3.000.000,00
124.181;00
124. 781,00
124.781,00
25.391.186,38
25.397. 786, 38
1.272.332,54
228.550,12
160.000,00
50.000,00
1.499.863,72
54.913,00
800.757,03
5.570.380,32
4.420. 733,35
996.991,24
5.173.520,97
428.965,86
231.999,20
4.207.999,03
300.780,00
10;000.000;00
10. 000. 000, 00
60,44
60,44
23,76
0,00
26,32
0,00
67,57
0,00
20,92
34,59
75,01
19,37
0,00
2,24
0,00
0,00
0,00
50,09
50,09
50,09
44;66
44,66
73,49
73,42
0,00
0,00
76,04
31,36
44,78
38, 11
34,02
38,46
14,98
34,01
55,81
29,87
81,77
6,oo
0,00
Proj. prog. komas. Ostoj.
Oprema za poljoc.
Porezi, obavezne takse i kazne (po programu)
l&R Zastita zivotne sredine
207
Regionalna deponija smeca
Stambeni razvoj
208
Usluge po ugovoru-res.grad.inspektora
209
Kap. odri:. zgr. - zgr. ops. deo C
210
Tek. odri:. zgr. - zgr. ops. deo B
211
Tek. odri:. zgr. - sanac. vod. I etapa
212
Tek. odri:. zgr. - sanac. vod. od II o V etape
213
Tek. odri:. zgr. - pojac. odri:. kol.
213a Teku6e pop. i odri:. obj.
Kapitalni transf. - ulag. u grad. obj. DVD Padej
214
215
Kap. odri:. zgr. - video nadzori
216
Kap. odrz. zgr. - adapt. kuce u Padeju
217
Proj. planiranje
Razvoj zajednice
218
Namensko ulaganje iz sredstava privatizacije - po konkursu
219
Sredstva za razvoj poljoprivrede i privrede
FdNDzA ZASTITU ZIVOTNE·SREDINE
3:3.2
550
3,3;3
/&R Zastita zivotne sredine
Specijalizovane usluge
JP DIREKCIJA Z.A lZGRADN.11.J OPSTINECOKA
620
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
3.3.4
Razvoj zajednice
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Usluge odri:avanja puteva
Usluge odri:avanja nacionalnih parkova i ocuvanje zivotne sredine
Ostale specijalizovane usluge
Tek. popravke i odr:Zavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Ulaganje u zgrade i gradevinske objekte
Masine i oprema
J,<\VNO KOiY!UNALNO PREDUZECE
620
Razvoj zajednice
236
237
3.:t5;1
160
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
3.3;5;2
160
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
3.3.5.3
160
264
265
266
267
268
269
270
271
Masine i oprema
Subvencije javnim nefin.pred.
Mzcqt<J\·.•·
Opste javne us/uge koje nisu k/asifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuce popravke i odrfavanje
Materijal
Dotacije sportskim klubovima
Dotacije kulturnim organizacijama
Ootacije za obraz., zdravstvo, soc. zastitu
Dotacije mesnim org. i udru:Zenjima
lzgradnja i odl"Zavanje trotoara
lzgradnja fekalne kanalizacije i precistaca
Ucesce u i.zradi projekta za rekonstr. vodov. mreze
MZ.PADEJ
Opste javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke objekata
Materijal
Dotacije stalim neprofitnim institucijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i grad.objekti
Masine i oprema
MZ osi:oJICEVO
Opste javne usluge koje nisu k/asifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odl"Zavanje
Materijal
3.000.000,00
7.000.090,00
15.730:00"0,00
15. 730. 000, 00
0,00
0,00
3;852:698,20 .
3.852.698,20
3.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
.· 11 .:8;i7/3cl1,sll
11.877.301,80
24,49
24,49
966.000,00
172.000,00
281.000,00
26.000,00
199.500,00
480.000,00
43.000,00
1.937.500,00
852.500,00
542.500,00
387.500,00
155.000,00
9.300.000,00
387.500,00
606.650,50
108.591,50
139.525,45
15.494,00
137.360,00
428.127,21
18.786,30
1.168.500, 00
531.000,00
450.000,00
243.218,24
0,00
5.445,00
0,00
359.349,50
63.408,50
141.474,55
10.506,00
62.140,00
51.872,79
24.213,70
769.000,00
321.500,00
92.500,00
144.281,76
155.000,00
9.294.555,00
387.500,00
62,80
63,13
49,65
59,59
68,85
89,19
43,69
60,31
62,29
82,95
62,77
0,00
0,06
0,00
5;000.()0(),00
5. 000. 000, 00
3;053c946,53
3. 053. 946, 53
1.946.053,47
1.946.053,47
61,08
61,08
540.000,00
97.000,00
760.000,00
90.000,00
700.000,00
150.000,00
500.000,00
800.000,00
750.000,00
30.000,00
500.000,00
83.000,00
380.812,03
68.165,00
495.198,42
68.420,00
420.917,84
40.400,00
406.948,72
796.584,52
376.500,00
0,00
0,00
0,00
159.187,97
28.835,00
264.801,58
21.580,00
279.082,16
109.600,00
93.051,28
3.415,48
373.500,00
30.000,00
500.000,00
83.000,00
70,52
70,27
65,16
76,02
60,13
26,93
81,39
99,57
50,20
0,00
0,00
0,00
4.783cOOO;oo
4. 783.000,00
1 ;838.8.34,0!j
1.838.834,05
2.944.165,95
2.944.165,95
38;45
38,45
537.000,00
96.000,00
525.000,00
40.000,00
310.000,00
200.000,00
600.000,00
450.000,00
427.442,16
76.512, 14
229.171,16
10.590,44
15.806,79
20.988,92
30.245,00
213.385,44
109.557,84
19.487,86
295.828,84
29.409,56
294.193,21
179.011,08
569.755,00
236.614,56
79,60
79,70
43,65
26,48
5,10
10,49
5,04
47,42
272
273
274
275
276
277
278
279
280
Otplate domacih kamata
Ostale dotacije i transferi
Dotacije ostalim neprof. org.
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i grad.objekti
Masine i oprema
Kultivisana imovina
Nematerijalna imovina
Zemljiste
25.000,00
50.000,00
1.200.000,00
100.000,00
350.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
0,00
814.692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
50.000,00
385.308,00
100.000,00
350.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
0,00
67,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NIZsA.N.A;O
2;883.ooo,oo
1.051·;391,52
1.831:608;'4&.
36,47
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
Opste javne us/uge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odl"Zavanje
Materijal
Dotacije-ver.zaj., kulturi, obrazov., udruzenjima
Porezi, obavezne takse i kazne
Projektna dokumentacija
Kancelarijska oprema
2. 883. 000, 00
355.500,00
63.500,00
302.000,00
40.000,00
202.000,00
100.000,00
1.120.000,00
39.000,00
430.000,00
1.000,00
210.000,00
20.000,00
1.051.391,52
252.993,00
45.285,00
120.238,02
13.129,00
73.170,60
100.000,00
25.138,00
34.449,40
273.000,00
870,00
93.048,50
20.070,00
1. 831. 608,48
102.507,00
18.215,00
181.761,98
26.871,00
128.829,40
0,00
1.094.862,00
4.550,60
157.000,00
130,00
116.951,50
-70,00
36,47
71,17
71,31
39,81
32,82
36,22
100,00
2,24
88,33
63,49
87,00
44,31
100,35
MZCR~ABARA
1.036.000,00
6'18.251;83
417.7413\17
59,68
293
294
295
296
297
298
299
300
301
Opste javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odl"Zavanje
Materijal
Dotacije ostalim udruzenjima gradana
Porezi, obavezne takse i kazne
Nabavka kancelarijske opreme
1. 036. 000, 00
421.000,00
20.000,00
311.000,00
56.000,00
40.000,00
93.000,00
68.000,00
7.000,00
20.000,00
618.251,83
274.592,70
8.470,00
180.312,38
48.987,00
31.377,75
13.922,00
58.000,00
0,00
2.590,00
417. 748, 17
146.407,30
11.530,00
130.687,62
7.013,00
8.622,25
79.078,00
10.000,00
7.000,00
17.410,00
59,68
65,22
42,35
57,98
87,48
78,44
14,97
85,29
0,00
12,95
MZVRBICA
560.000,00
. 298,366;46
261.633,54'
53,28
302
303
304
305
306
307
Opste javne usluge koje nisu k/asifikovane na drugom mestu
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odl"Zavanje
Materijal
560.000,00
169.000,00
40.000,00
134.000,00
50.000,00
80.000,00
42.000,00
298.366,46
154.598,97
14.923,00
68.987,50
31.005,13
20.275,06
3.576,80
261.633,54
14.401,03
25.077,00
65.012,50
18.994,87
59.724,94
38.423,20
53,28
91,48
37,31
51,48
62,01
25,34
8,52
3.3.5;4·.
160
3.3.5,5
160
3.3;5.6
160
308
309
Dotacije ostalim udruzenjima gradana
Masine i oprema
. Mz.JAioV()
3:3;5'7
160
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Opstejavne us/uge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Ustuge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odr.Zavanje
Materijal
Dot.ostalim neprof.organiz.
Porezi, obavezne takse i kazne
lzgradnja zgrada i objekata
Masine i oprema
25.000,00
20.000,00
. 3:647.400,00
3.647.400,00
415.140,00
74.052,00
226.500,00
226.500,00
637.500,00
250.000,00
588.208,00
412.500,00
10.000,00
222.000,00
285.000,00
300.000,QO
491.441.109,00
5.000,00
0,00
·2.11s.as2,04·
2.718.852,04
253.457,50
45.368,87
71.790,78
50.000,00
633.341,84
242.142,60
527.529,00
407.646,00
0,00
221.064, 15
266.511,30
_O,OQ_
217.981.919,89
20.000,00
20.000,00
s2~.¥1;s6'
928.547,96
161.682,50
28.683, 13
154.709,22
176.500,00
4.158,16
7.857,40
60.679,00
4.854,00
10.000,00
935,85
18.488,70
_ 30Q.OOO,QO
273.459.189,11
20,00
0,00
14,54
74,54
61,05
61,27
31,70
22,08
99,35
96,86
89,68
98,82
0,00
99,58
93,51
_Q,00
44,36
OPSTINA EOKA
Opstinska uprava
PLAN - IZVRSENJE RASHODA
godisnji plan, izvrsenje od 1.1.2014 do 30.9.2014 za izvore finansiranja 01, 07, 13, 15
RAZO. GLAVA FUNKC. MEST< OPIS
TBOSKA
SKUPSTINA OPSTINE
··St(Uf'STINAOPSTlf'4E
lzvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiska/ni poslovi i spoljni
11
110
PLAN
IZVRSENJE
SALDO
IND
11.606.000,00
7 .990.050,07
3.615.949,93
68,84
11.606.000,00
1:99Q,050;07
. 3;61?.9~~;93
68,84
11. 606. 000, 00
7.990.050,07
3. 615. 949, 93
68,84
3.480.000,00
623.000,00
100.000,00
100.000,00
3.412.000,00
364.000,00
40.000,00
35.000,00
920.000,00
1.000.000,00
240.000,00
337.000,00
855.000,00
100.000,00
74.533.000,00
2.585.785,05
462.855,62
25.000,00
56.400,89
2.586.881,80
266.637,09
21.990,17
5.210,67
679.456,03
302.432,01
240.000,00
56.832,92
600.567,82
100.000,00
24.055.405,37
74,30
74,29
25,00
56,40
75,82
73,25
54,98
14,89
73,85
30,24
100,00
16,86
70,24
100,00
32,27
68,57
73,51
0,00
38,49
16,32
45,27
82,34
83,36
90,82
0,00
77,21
34,95
2,07
poslovi
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
2
21
110
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja
Naknade za zaposlene
Poslanicki dodaci - odbornici i zam. pred. Skupstine
Naknada za zamenika pred.Skupstine
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Komisije
Usluge po ugovoru
Usluge revizije
Materijal
Dotacije nevladinim organiz.-politicke stranke
Dotacija savetu nacionalnih manjina
PREOSEDNIK OPSTINE, OPSTINSKO VECE, REZERVE I PROJEKTI
PREDSE.DNIK OPSTINE
Jzvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
38.859.000;00
11.763,288,25
38.859.000,00
11. 763.288,25
894.214,95
160.144,38
75.000,00
43.599, 11
825.118,20
97.362,91
18.009,83
29.789,33
240.543,97
697.567,99
0,00
280.167,08
254.432,18
0,00
50.477.594,63
27:0~5~711)5
27.095. 711, 75
4.330.000,00
723.000,00
5.000,00
540.000,00
100.000,00
1.500.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
800.000,00
500.000,00
628.000,00
1.270.000,00
800.000,00
2.969.090,24
531.467,19
0,00
207.865,17
16.320,00
679.015,08
2.634.743,75
2.500.745,54
726.571,65
0,00
484.873,80
443.911,05
16.559,87
1.360.909,76
191.532,81
5.000,00
332.134,83
83.680,00
820.984,92
565.256,25
499.254,46
73.428,35
500.000,00
143.126,20
826.088,95
783.440,13
30,27
30,27
poslovi
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade za zaposlene
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Komisije
Usluge po ugovoru
lnformisanje javnosti
Medunarodna saradnja
Specijalizovane usluge
Naknade za pomocnike predsednika
Materijal
Otplata kamata na kupovinu putem lizinga
027a
028
Jedn.pom.za san.posl.pofara u Ostoj.
Porezi, obavezne takse i kazne
029
030
Namenska sredstva od drugih nivoa vlasti
Masine i oprema
O~fALE DELATNOSTtJ.PROJEKTI
Ekonomski pos/ovi - istrazivanje i razvoj
LAG
Ucesce i predfin. projekata
Ucesee i predfin. projekata - materijal
Ucesce i predfin. projekata - oprema
REZERVE BUDZETA ....
..
22
480
031
032
033
034
23
110
fzvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiska/ni poslovi i spoljni
pos/ovi
035
036
2.4.1
110
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
2A.2
760
049
050
860
051
052
053
3
31
130
054
Stalna rezerva
T ekuca rezerva
QPSTINSKO VECE
fzvrsni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni
poslovi
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade za zaposlene
Poslanicki dodaci - opstinsko vece
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Usluge po ugovoru-za unapredivanje rodne ravnopravnosti
Komisije
Materijal
Sred. za uprav. migracijama i trajna res za izbegla i raseljena lica
Dotacije udruzenju preduzetnika
DOTACIJE NEPROFITNIM INSTITUCIJAMA I ORGANlZACIJAMA
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Dotacija Crvenom krstu
Dotacija - Narodna kuhinja
Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu
Dotacije mesnim zajednicama
Dotacije udru:Zenjima gradana - neprofitnim institucijama
Dotacije tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
OPSTINSKA UPRAVA
QPSTEUSLUGE
Opste us/uge
Plate i dodaci zaposlenih
35.000,00
228.000,00
35.000,00
1.000,00
0,00
227.000,00
100,00
0,44
20.600.000,00
600.000,00
20.000,00
496.124,91
20.580.000,00
103.875,09
0,10
82,69
1.U00.000,00 .
14. 800. 000, 00
:z.266:080,70
2.266.080, 70
12.?33.919,30
12.533.919,30
1!(31
15,31
2.300.000,00
10.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
705.852,81
1.560.227,89
0,00
0,00
1.594.147,19
8.439. 772, 11
500.000,00
2.000.000,00
30,69
15,60
0,00
0,00
855.000,00
855.000,00
0,00
0,00
S55;ooo,oo
855.000,00
0,00
405.000,00
450.000,00
0,00
0,00
405.000,00
450.000,00
0,00
0,00
. 13.609.000,00
13.609.000,00
"4,527;513,18
4.527.513, 18
9;081.486,82
9.081.486,82
33,27
3.677.000,00
714.000,00
285.000,00
1.425. 000, 00
73.000,00
198.550,00
80.000,00
250.000,00
145.000,00
286.450,00
5.675.000,00
800.000,00
2.342.094,27
419.234,74
190.669,36
683.560,99
40.261,60
72.949,30
17.599,00
0,00
118.034,94
275.105,98
0,00
368.003,00
1.334.905,73
294.765,26
94.330,64
741.439,01
32.738,40
125.600,70
62.401,00
250.000,00
26.965,06
11.344,02
5.675.000,00
431.997,00
63,70
58,72
66,90
47,97
55, 15
36,74
22,00
0,00
81,40
96,04
0,00
46,00
6.410.000,00
1.300.000,00
.5.,498.523;24
849.000,00
~11.~76,76.
451.000,00
85,78
65,31
500.000,00
800.000,00
363.000,00
486.000,00
137.000,00
314.000,00
5.110.000,00
4.649.523,24
460.476,76
1.000.000,00
1.810.000,00
2.300.000,00
550.453.922,00
750.000,00
1.773.717,24
2.125.806,00
219.258.005,65
250.000,00
36.282,76
174.194,00
331.195.916,35
72,60
60,75
90,99
75,00
98,00
92,43
39,83
.· 67:991,702,00
67.991. 702,00
42.97,9.581 ;98
42.979.581,98
25.()12,12(),02.·.
25.012.120,02
63,21
63,21
29.040.000,00
20.367 .825,03
8.672.174,97
70,14
0,00
33,27
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
069a
070
071
072
073
074
3.2,1
130
075
076
040
077
078
079
3~2.2.1
911
080
081
083
085
086
088
088a
091
095
3.2.3.1
912
097
098
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Komisije
Uces6e u projektima (Elektr. uprava i dr. projekti)
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odr.Zavanje
Materijal
Otplata domacih kamata
lsplate za invalide
Ostale tek.dot.po Zakonu-ispl.za inval.
Porezi, obavezne takse i kazne
Novcane kazne i penali
Naknada stete nanete od strane dr.Zavnih organa
Ulaganje u osnovna sredstva
Nabavka poljoprivrednog zemljista
5.123.000,00
200.000,00
2.700.000,00
1.224.000,00
350.000,00
7.160.000,00
918.000,00
5.930.000,00
300.000,00
2.300.000,00
150.000,00
1.500.000,00
3.386.702,00
600.000,00
450.000,00
400.000,00
2.295.000,00
800.000,00
300.000,00
2.010.000,00
855.000,00
3.645.840,56
0,00
662.876,06
923.649,65
346.580,00
4.290.133,02
572.524,93
5.051.982,62
0,00
331.149,84
85.296,00
1.016.826,23
1.812.178,10
0,00
0,00
276.267,00
2.255.682,34
0,00
56.500,00
1.284.270,60
0,00
1.477.159,44
200.000,00
2.037.123,94
300.350,35
3.420,00
2.869.866,98
345.475,07
878.017,38
300.000,00
1.968.850,16
64.704,00
483.173,77
1.574.523,90
600.000,00
450.000,00
123.733,00
39.317,66
800.000,00
243.500,00
725.729,40
855.000,00
oF>sTe usLOGE
18;110:000,00
6.004.345,67
1.2.1 t)S.654;33
33;15
Opste usluge
Doskolovavanje zaposlenih
Sredstva za rad interresorne komisije
Porodica i deca
Sred. aktiv. mere zaposlj (sl. pomoci u kuci i dr.)
Naknada iz budzeta za decu i porodicu
Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu i nauku
PU "RAD0ST"
Predskolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima- otpremnine
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Usluge po ugovoru
Strucne usluge
Materijal
Zgrade i gradevinski objekti
QS "JOVAN POPOVIC"
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Socijalna davanja
510.000,00
310.000,00
200.000,00
17. 600. 000, 00
6.000.000,00
6.300.000,00
5.300.000,00
312.281,98
253.640,00
58.641,98
5. 692. 063, 69
214.817,65
3.329.246,04
2.148.000,00
197. 718,02
56.360,00
141.358,02
11.907.936,31
5. 785.182,35
2.970.753,96
3.152.000,00
61,23
81,82
29,32
32,34
3,58
52,85
40,53
71, 17
0,00
24,55
75,46
99,02
59,92
62,37
85,19
0,00
14,40
56,86
67,79
53,51
0,00
0,00
69,07
98,29
0,00
18,83
63,89
0,00
36.942.800,00
26;758:018, 15
10;184:781,85
72,43
36.942.800,00
27.656.700,00
4.950.100,00
243.000,00
55.000,00
1.325.000,00
0,00
27.777,00
1.408.000,00
1.277.223,00
26.758.018, 15
20.608.846,49
3.466.443,89
0,00
46.979,00
872.526,66
0,00
27.777,00
654.833,11
1.080.612,00
10.184. 781,85
7.047.853,51
1.483.656, 11
243.000,00
8.021,00
452.473,34
0,00
0,00
753.166,89
196.611,00
72,43
74,52
70,03
0,00
85,42
65,85
0,00
100,00
46,51
84,61
14.650.000,00
9.881.871,50
4;768:128,50
67,45
14.650.000,00
100.000,00
100.000,00
9.881.871,50
100.630,00
32.888,20
4.768.128,50
-630,00
67.111,80
67,45
100,63
32,89
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
3.2.3.2
912
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
3.2.3c3
912
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
3.2.4.1
920
130
131
132
133
134
135
136
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ucenika
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odr2avanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne ·
Zgrade i grad. objekti
Masine i oprema
OS. ''TIHOMIR.OST()JIC".
Osnovno obrazovanje
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ucenika
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odr2avanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
OS ''SERVO MIHALJ"
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ueenika
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odr2avanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA SKOLA
Srednje obrazovanje
Socijalna davanja zaposlenima
Naknada za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja ueenika
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
2.256.250,00
318.750,00
4.950.000,00
2.850.000,00
475.000,00
45.000,00
700.000,00
1.221.000,00
521.000,00
828.000,00
285.000,00
8;987.000,00
8.987.000,00
1.466.314,99
265.041,00
3.594.516,42
1.024.759,00
353.532,10
40.518,92
345.317,27
1.104.400,83
522.058,77
828.000,00
203.894,00
789.935,01
53.709,00
1.355.483,58
1.825.241,00
121.467,90
4.481,08
354.682,73
116.599,17
-1.058,77
0,00
81.106,00
64,99
83,15
72,62
35,96
74,43
90,04
49,33
90,45
100,20
100,00
71,54
3;684.735,23
5.Ju2.2s<l-,i1 .··
5.302.264, 77
41,00
41,00
932.430,66
418.000,00
1.721.301,90
588.220,00
30.871,99
75.910,24
117.914,00
133.941,98
12.544,00
1.271.130,00
50,67
0,00
37,33
63,46
81,95
20,09
57,89
71,50
23,98
1,46
1.890.000,00
418.000,00
2.746.500,00
1.610.000,00
171.000,00
95.000,00
280.000,00
470.000,00
16.500,00
1.290.000,00
3. 684. 735, 23
957.569,34
0,00
1.025.198, 10
1.021.780,00
140.128,01
19.089,76
162.086,00
336.058,02
3.956,00
18.870,00
8;680.420,00
8.680.420,00
4.995c756;93
4.995. 756,93
3;584,663,07
3.684.663,07
622.000,00
780.000,00
230.000,00
3.214.420,00
60.000,00
24.000,00
1.300.000,00
890.000,00
60.000,00
1.500.000,00
342.693,92
603.784,92
206.610,44
971.798,33
6.000,00
4.160,00
907.817,01
530.824,51
29.521,00
1.392.546,80
279.306,08
176.215,08
23.389,56
2.242.621,67
54.000,00
19.840,00
392.182,99
359.175,49
30.479,00
107.453,20
57,55
55,10
77,41
89,83
30,23
10,00
17,33
69,83
59,64
49,20
92,84
3.286.027 ,68
. 3;51u:a18,32 ·.
3.510.878,32
48,35
48,35
69.366,00
619.687,56
17.364,09
1.000.567,27
106.000,00
519.249,21
8.500,00
0,00
56,97
93,20
50,39
5,36
13,46
15,00
6.796.906,00
6. 796. 906, 00
69.366,00
1.440.000,00
255.500,00
2.017.040,00
112.000,00
600.000,00
10.000,00
3. 286. 027, 68
0,00
820.312,44
238.135,91
1.016.472,73
6.000,00
80.750,79
1.500,00
57,55
137
138
139
140
3.2.5
980
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
3.2.6
090
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Tekuce popravke i odriavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
KlJLTl.JRN0~613RAZQVNI (;ENl"AR
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade zaposlenima
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
lnformisanje javnosti
Specijalizovane uslu9e
Tekuce popravke i odriavanje
Materijal
Dotacije org.kulture
Dotacije sportskim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
Nematerijlana imovina (knjige)
CENTARZASOCIJALNI RAD
Socijalna zastita neklasifikovana na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade za zaposlene
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Naknade troskova za zaposlene
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici-Stalni troskovi
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici - tros. put.
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici - tek. popr. i odr.
cot<A
500.000,00
1.000.000,00
43.000,00
750.000,00
231.281,92
855.006,99
36.566,90
0,00
. :Z(),214.577,00
20.274.577,00
12.643:822;13
12.643.822, 13
5.843.577,00
1.046.000,00
755.500,00
120.000,00
99.500,00
1.420.000,00
80.000,00
1.950.000,00
50.000,00
670.000,00
180.000,00
1.130.000,00
2.300.000,00
3.800.000,00
30.000,00
300.000,00
500.000,00
268.718,08
144.993,01
6.433,10
750.000,00
46,26
85,50
85,04
0,00
7 ;530;1s4i~t ....
7.630.754,87
62,36
62,36
4.373.817,07
782.919,39
0,00
49.869,00
97.664,00
732.101,34
37.241,00
860.258,11
10.040,00
255.461,00
91.936,00
554.157,62
1.693.300,00
2.959.423,00
13.621,40
117.957,20
14.056,00
1.469.759,93
263.080,61
755.500,00
70.131,00
1.836,00
687.898,66
42.759,00
1.089.741,89
39.960,00
414.539,00
88.064,00
575.842,38
606.700,00
840.577,00
16.378,60
182.042,80
485.944,00
74,85
74,85
0,00
41,56
98, 15
51,56
46,55
44,12
20,08
38,13
51,08
49,04
73,62
77,88
45,40
39,32
2,81
22:169:906,00
22.169.906,00
11.100.727;83
11.100. 727,83
11.069:178,17
11.069.178, 17
50,07
50,07
865.200,00
155.000,00
550.000,00
220.000,00
40.000,00
1.274.800,00
538.806,00
14.138.600,00
677.000,00
40.000,00
140.000,00
640.473,35
114.642,00
378.417, 12
107.009,62
11.680,00
555.897,35
114.096,00
7.567.012,00
150.176,67
8.528,00
57.526,00
224.726,65
40.358,00
171.582,88
112.990,38
28.320,00
718.902,65
424.710,00
6.571.588,00
526.823,33
31.472,00
82.474,00
74,03
73,96
68,80
48,64
29,20
43,61
21,18
53,52
22,18
21,32
41,09
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
3.2.7
760
179
180
181
182
183
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici-Materijal
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici - porezi
Dnevne usluge u lokalnoj zajednici-Masine i oprema
Tekuce popravke i odriavanje
Materijal
Naknada iz budzeta u slucaju srmti
Ostale naknade iz budzeta za stanovanje i zivot
Ostale naknade iz budzeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Masine i oprema
1.576.000,00
45.000,00
167.500,00
110.000,00
190.000,00
550.000,00
50.000,00
800.000,00
12.000,00
30.000,00
ZDRAVSTVE~AzASTITA
314.667,03
2.800,00
152.529,00
67.548,23
72.451,30
274.200,46
15.584,00
466.350,70
8.951,00
20.188,00
1.261.332,97
42.200,00
14.971,00
42.451,77
117.548,70
275.799,54
34.416,00
333.649,30
3.049,00
9.812,00
19,97
6,22
91,06
61,41
38,13
49,85
31,17
58,29
74,59
67,29
8.345iooo;l)o
8. 345. 000, 00
5.261.350,1 Qi
5.261.350, 10
3.083.649,90
3.083.649,90
63,05
63,05
2.485.000,00
1.410.000,00
150.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
1.446.164, 18
825.274,92
0,00
0,00
2.989.911,00
1.038.835,82
584.725,08
150.000,00
1.000.000,00
310.089,00
58,20
58,53
0,00
0,00
90,60
214.307.100,00
4.500.000,00
55.382.746,96
3.100.800,00
158.924.353;04
1.399.200,00
25,84
68,91
4.000.000,00
500.000,00
3.100.800,00
0,00
77,52
0,00
9.250.000,00
1.451.361,27
2.500.000,00
2.500.000,00
3.450.000,00
500.000,00
300.000,00
50.000,00
0,00
1.401.361,27
0,00
0,00
899.200,00
500.000,00
7. 798. 638, 73
2.450.000,00
2.500.000,00
2.048.638,73
500.000,00
300.000,00
750.500,00
496.905,03
253.594,97
66,21
750.500,00
496.905,03
253.594,97
95.256.600,00
28.149. 798,38
67.106.801,62
2.500.000,00
600.000,00
13.000.000,00
1.500.000,00
2.600.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
20.500.000,00
40.000.000,00
2.500.000,00
656.600,00
300.000,00
0,00
0,00
503.000,00
0,00
991.594,37
0,00
416.064,00
0,00
25.607.147,29
542.220,00
22.523,40
50.095,32
2.500.000,00
600.000,00
12.497.000,00
1.500.000,00
1.608.405,63
7.000.000,00
583.936,00
20.500.000,00
14.392.852, 71
1.957.780,00
634.076,60
249.904,68
66,21
29,55
0,00
0,00
3,87
0,00
38,14
0,00
41,61
0,00
64,02
21,69
3,43
16,70
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
Usluge po ugovoru
Tekuce popravke i odrzavanje
Med. i lab. materijal
Zgrade i grad.objekti
Masine i oprema
OPSTE·USL(J'GE
3.3.1
130
184
185
310
186
187
188
189
190
320
191
420
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Opste usluge
Suzbijanje komaraca
Specijalizovane usluge (deratizacija, hvatanje pasa lutalica ... )
Usluge policije
Za unapredenje bezbednosti saobracaja - po programu
Za unapredenje bezbednosti saobraeaja - fin. infrastrukture
Finansiranje pripr. i reag. u vanred. sit.
Tekuce popravke i odriavanje
Masine i oprema (racunarska oprema za potrebe odbrane)
Us/uge protivpoiarne zastite
Poslovi zastite od pofara
Poljoprivreda
Poljocuvarska sluzba
Protivgradna sluzba
Specijalizovane usluge - proj. dobrov. grupisanje (po programu)
Specijalizovane usluge - melioriz. livada i pasnjaka (po programu)
Specijalizovane usluge - geod. usl.
Specijalizovane usluge - urea. kan.
Specijalizovane usluge - ispit. zem.
Specijalizovane usluge - spr. prog. kom. Coka
Tekuce popravke i odriavanje (po programu)
Materijal (poljocuvarska i protivgradna sluzba)
Materijal (postupak izdavanja u zakup)
Stalni troskovi (po programu)
15,69
2,00
0,00
40,62
0,00
0,00
204
205
206
550
207
610
208
209
210
211
212
213
213a
214
215
215a
216
217
620
218
219
3:3.2
550
220
3.3:3
620
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
3;3.4
Proj. prog. komas. Ostoj.
Oprema za poljoc.
Porezi, obavezne takse i kazne (po programu)
l&R Zastita zivotne sredine
Regionalna deponija smeca
Stambeni razvoj
Usluge po ugovoru-res.grad.inspektora
Kap. odr2. zgr. - zgr. ops. deo C
Tek. odl"Z. zgr. - zgr. ops. deo B
Tek. odl"Z. zgr. - sanac. vod. I etapa
Tek. odl"Z. zgr. - sanac. vod. od II o V etape
Tek. odl"Z. zgr. - pojac. odl"Z. kol.
Tekuee pop. i odr2. obj.
Kapitalni transf. - ulag. u grad. obj. DVD Padej
Kap. odl"Z. zgr. - video nadzori
Kapitalno odrZ. zgrada i objekata - video nadzori
Kap. odl"Z. zgr. - adapt. kuce u Padeju
Proj. planiranje
Razvoj zajednice
Namensko ulaganje iz sredstava privatizacije - po konkursu
Sredstva za razvoj poljoprivrede i privrede
FOND ZA zA$TITU ZIVOTNE SREDINE
l&R Zastita zivotne sredine
Specijalizovane usluge
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OpSTINE COKA
Razvoj zajednice
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Usluge odl"Zavanja puteva
Usluge odl"Zavanja nacionalnih parkova i ocuvanje i.ivotne sredine
Ostale specijalizovane usluge
Tek. popravke i odl"Zavanje
Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne
Ulaganje u zgrade i gradevinske objekte
Masine i oprema
,JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE
2.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
900.000,00
900.000,00
100.550.000,00
1.000.000,00
7 .000.000,00
2.800.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
38.950.000,00
4.000.000,00
1.800.000,00
3.400.000,00
120.000,00
1.200.000,00
10.280.000,00
3.100.000,00
100.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
17.154,00
544.000,00
544.000,00
21.639.882,28
0,00
1.842.451,75
0,00
7.211.911,06
0,00
8.532.333, 10
1.383.539,59
1.350.176,67
1.044.393,84
114.076,27
0,00
161.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.000.000,00
82.846,00
356.000,00
356.000,00
78.910.117,72
1.000.000,00
5.157.548,25
2.800.000,00
8.788.088,94
14.000.000,00
30.417.666,90
2.616.460,41
449.823,33
2.355.606, 16
5.923,73
1.200.000,00
10.119.000,00
3.100.000,00
100.000,00
3.000.000,00
280.000;00
125.?19,00
154:781,00
44,72
280.000,00
280.000,00
125.219,00
125.219,00
154.781,00
154.781,00
44,72
44,72
0,00
0,00
17,15
60,44
60,44
21,52
0,00
26,32
0,00
45,07
0,00
21,91
34,59
75,01
30,72
95,06
0,00
1,57
0,00
0,00
0,00
61.802:500,00
20.492,213;62
41,310.286,38
33,16
61.802.500,00
9.535.000,00
1.727.500,00
260.000,00
50.000,00
6.260.000,00
80.000,00
1.450.000,00
15.000.000,00
6.800.000,00
1.720.000,00
6.085.000,00
900.000,00
525.000,00
8.000.000,00
3.410.000,00
20.492.213,62
3.527 .667,46
631.449,88
0,00
0,00
4.760.136,28
25.087,00
649.242,97
3.429.619,68
2.279.266,65
623.008,76
911.479,03
221.034,14
293.000,80
1.792.000,97
1.349.220,00
41.310.286,38
6.007.332,54
1.096.050,12
260.000,00
50.000,00
1.499.863,72
54.913,00
800.757,03
11.570.380,32
4.520.733,35
1.096.991,24
5.173.520,97
678.965,86
231.999,20
6.207.999,03
2.060.780,00
33, 16
37,00
36,55
0,00
0,00
76,04
31,36
44,78
22,86
33,52
36,22
14,98
24,56
55,81
22,40
39,57
10,000.000,00
0,00
10,ono~()90,oo ·
0;00
620
236
237
3:3.5.1
160
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
3.3:5 . 2
160
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
3.3.5,3
160
264
265
266
267
268
269
270
Razvoj zajednice
Masine i oprema
Subvenc:;ije javnim nefin.pred.
MZCOKA,
Opste javne us/uge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuce popravke i odr2avanje
Materijal
Dotacije sportskim klubovima
Dotacije kulturnim organizacijama
Dotacije za obraz., zdravstvo, soc. zastitu
Dotacije mesnim org. i udruzenjima
lzgradnja i odr2avanje trotoara
lzgradnja fekalne kanalizacije i precistaca
Uce56e u izradi projekta za rekonstr. vodov. mreze
MZPADEJ
Opste javne us/uge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke objekata
Materijal
Dotacije stalim neprofitnim institucijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i grad.objekti
Masine i oprema
MZ OSTOJICEVO
Opste javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odr2avanje
10.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
20.i~o;ooo,oo
20. 730. 000, 00
966.000,00
172.000,00
281.000,00
26.000,00
199.500,00
480.000,00
43.000,00
1.937.500,00
852.500,00
542.500,00
387.500,00
155.000,00
14.300.000,00
387.500,00
5.100.582,00
5.100.582,00
540.000,00
97.000,00
760.000,00
90.000,00
800.582,00
150.000,00
500.000,00
800.000,00
750.000,00
30.000,00
500.000,00
83.000,00
13.823.000,00
13. 823. 000, 00
537.000,00
96.000,00
525.000,00
40.000,00
436.000,00
1.580.000,00
7.360.000,00
0,00
0,00
0,00
3.852.6.98,?0 .
3.852.698,20
606.650,50
108.591,50
139.525,45
15.494,00
137.360,00
428.127,21
18.786,30
1.168.500,00
531.000,00
450.000,00
243.218,24
0,00
5.445,00
0,00
5.653.946,53
5. 653. 946, 53
380.812,03
68.165,00
495.198,42
68.420,00
420.917,84
40.400,00
406.948,72
796.584,52
376.500,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2,468.082,29
2.468. 082, 29
427.442,16
76.512,14
229.171,16
10.590,44
33.871,79
59.368,66
125.875,00
10. 000. 000, 00
3.000.000,00
7.000.00Q,OQ
16.877~301;80
16.877.301,80
359.349,50
63.408,50
141.474,55
10.506,00
62.140,00
51.872,79
24.213,70
769.000,00
321.500,00
92.500,00
144.281,76
155.000,00
14.294.555,00
387.500,00
-553.364,53 .
-553.364,53
159.187,97
28.835,00
264.801,58
21.580,00
379.664,16
109.600,00
93.051,28
3.415,48
373.500,00
30.000,00
-2.100.000,00
83.000,00
0,00
0,00
0,00
18,59
18,59
62,80
63,13
49,65
59,59
68,85
89,19
43,69
60,31
62,29
82,95
62,77
0,00
0,04
0,00
110,85
110,85
70,52
70,27
65,16
76,02
52,58
26,93
81,39
99,57
50,20
0,00
520,00
o,oo
11:354;917,71
11.354.917, 71
17,85
17,85
109.557,84
19.487,86
295.828,84
29.409,56
402.128,21
1.520.631,34
7.234.125,00
79,60
79,70
43,65
26,48
7,77
3,76
1,71
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
3.3,5.4
160
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
3.3.5:5
160
293
294
295
296
297
298
299
300
301
3.3.5.6
160
302
303
304
305
306
Materijal
Otplate domacih kamata
Ostale dotacije i transferi
Dotacije ostalim neprof. org.
Porezi, obavezne takse i kazne
Zgrade i grad.objekti
Masine i oprema
Kultivisana imovina
Nematerijalna imovina
Zemljiste
882.500,00
25.000,00
50.000,00
1.360.000,00
281.500,00
350.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
351.716,70
0,00
0,00
972.692,00
180.842,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.783,30
25.000,00
50.000,00
387.308,00
100.657,76
350.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
39,85
0,00
0,00
71,52
64,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MZSANAD
2.989,029,00
1 ;051.391,52
(937:637,48
3s;18
Opste javne us/uge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odr.Zavanje
Materijal
Dotacije-ver.zaj., kulturi, obrazov., udruzenjima
Porezi, obavezne takse i kazne
Projektna dokumentacija
Kancelarijska oprema
2.989.029,00
355.500,00
63.500,00
330.123,00
40.000,00
202.000,00
100.000,00
1.120.000,00
39.000,00
507.906,00
1.000,00
210.000,00
20.000,00
1.051.391,52
252.993,00
45.285,00
120.238,02
13.129,00
73.170,60
100.000,00
25.138,00
34.449,40
273.000,00
870,00
93.048,50
20.070,00
1.937.637,48
102.507,00
18.215,00
209.884,98
26.871,00
128.829,40
0,00
1.094.862,00
4.550,60
234.906,00
130,00
116.951,50
-70,00
35, 18
71, 17
71,31
36,42
32,82
36,22
100,00
2,24
88,33
53,75
87,00
44,31
100,35
MZCRNABARA
1.03~.000;QO
618.251,83
417.748,17
59,68
Opste javne us/uge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odr.Zavanje
Materijal
Dotacije ostalim udruzenjima gradana
Porezi, obavezne takse i kazne
Nabavka kancelarijske opreme
1. 036. 000, 00
421.000,00
20.000,00
311.000,00
56.000,00
40.000,00
93.000,00
68.000,00
7.000,00
20.000,00
618.251,83
274.592,70
8.470,00
180.312,38
48.987,00
31.377,75
13.922,00
58.000,00
0,00
2.590,00
417. 748, 17
146.407,30
11.530,00
130.687,62
7.013,00
8.622,25
79.078,00
10.000,00
7.000,00
17.410,00
59,68
65,22
42,35
57,98
87,48
78,44
14,97
85,29
0,00
12,95
MZVRBICA
790.000,00
298.366,46
491.633;54
37,77
Opste javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuee popravke i odr.Zavanje
790.000,00
169.000,00
40.000,00
134.000,00
140.000,00
220.000,00
298.366,46
154.598,97
14.923,00
68.987,50
31.005, 13
20.275,06
491.633,54
14.401,03
25.077,00
65.012,50
108.994,87
199.724,94
37,77
91,48
37,31
51,48
22,15
9,22
307
308
309
Materijal
Dotacije ostalim udrui:enjima gradana
Masine i oprema
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Opste javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Stalni troskovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuce popravke i odri:avanje
Materijal
Dot.ostalim neprof.organiz.
Porezi, obavezne takse i kazne
lzgradnja zgrada i objekata
Masine i 01:1rema
MZJAZOVO
3.3.5.7
160
42.000,00
25.000,00
20.000,00
3.576,80
5.000,00
0,00
38.423,20
20.000,00
20.000,00
8,52
20,00
0,00
6.647.400,00
6.647.400,00
2. 718.852,04
2. 718.852,04
253.457,50
45.368,87
71.790,78
50.000,00
633.341,84
242.142,60
527.529,00
407.646,00
0,00
221.064,15
266.511,30
3:92~.§47,96
3.928.547,96
40,90
40,90
161.682,50
28.683,13
154.709,22
176.500,00
4.158, 16
7.857,40
60.679,00
504.854,00
510.000,00
935,85
2.018.488,70
300.000,00
385.289.460,91
61,05
61,27
31,70
22,08
99,35
96,86
89,68
44,67
0,00
99,58
11,66
415.140,00
74.052,00
226.500,00
226.500,00
637.500,00
250.000,00
588.208,00
912.500,00
510.000,00
222.000,00
2.285.000,00
300.000,00
636.592.922,00
o,oo
251.303.461,09
o,oo
39,48
- 126 -
XII. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1)
Редни бр.
1
2
3
Врста предмета јавне набавке
II
добра
услуге
радови
1
2
3
Укупна вредност јавних набавки
(у хиљадама динара) без ПДВ
IV
8.614
3.969
1.111.
13.694
ЈАВНА НАБАВKА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДО 31.12.2014. ГОД.
Врста предмета јавне набавке
II
добра
услуге
радови
укупно
Укупан број поступака
набавки мале вредности
III
7
9
1
17
2)
Редни бр.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДО 31.12.2014. ГОД.
Укупан број поступака
набавки велике вредности
III
2
1
3
6
Укупна вредност јавних набавки
(у хиљадама динара) без ПДВ
IV
7.723
3.292
47.879
58.894
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 127 -
XIII. – ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Дотације по тачки 34. упутства за израду Информатора су биле у 2014.
години до 30.09.2014. године следеће:
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-17/6-4 од 24.01.2014. године,
- Српска Православна Црквена Општина Остојићево, за помоћ у финансирању
пакетића на дан Св.Саве, у износу од 25.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-17/6-3 од 24.01.2014. године,
- Српска Православна Црквена Општина Санад, за манифестацију Пливање
за часни Крст, у износу од 15.000,00 динара
•
-
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-17/6-2 од 24.01.2014. године,
- Српска Православна Црквена Општина Санад, за помоћ у финансирању
пакетића на дан Св.Саве, у износу од 15.000,00 динара
•
На основу споразума бр. 352-6/2004-01 од 25.05.2004. и на основу захтева бр 1.
од 27.01.2014. године,
- УСР Златица , за рад пумпе на језеро Јамурина, у износу од 2.054,86 динара
•
На основу захтева бр. 2 од 31.01.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 51.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 3 од 31.01.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 72.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 04/2014, од 10.02.2014. године,
- Опште удружење предузетника Чока, дотација у износу од 99.352,00 динара.
•
На основу захтева бр. 09 од 27.02.2014. године,
- Црвени крст, за рад кухиње, у износу од 70.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 12 од 18.03.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 60.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Еколошко удружење, прој. ''Јамурина заштићено станиште аутохтоних риба и
барске корњаче'', у износу од 15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Гастро клуб Банка бачи, прој. Треће међународно такмичење у кувању овчијег
прекелта, у износу од 25.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 128 -
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење жена Невен, прој. Удружене жене, у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење ликовних уметника Палета, прој.''Мирис прошлости'', у износу од
20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- КУД Црна Бара, прој.“Кукурузијада 2014-02-27'', у износу од 30.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење грађана ''Златна буба'' Врбица, прој.''Историјски књижевни пут
Калман Лајоша'', у износу од 25.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Колпинг друштво Србије органак у Падеју, прој.Јавна трибина ''Како очувати
породицу као основну ћелију друштва у данашњим условима живота – савременом
свету'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- ЛУ Падеј, прој.''Међународни фестивал лова Падеј 2014'', у износу од 15.000,00
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Црвени крст Чока, прој.''Унапређење услова за социјално хуманитарни рад'', у
износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење ловаца ''Јастреб'' Санад, прој.''Унапређење услова за опстанак и
развој биљног и животињског света'', у износу од 15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Културно друштво ''Петефи Шандор'' Банатски Моноштор, прој.''Годишњица 66
година постојања друштва и постављање венца на спомен кип песника Петефи
Шандора'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење ловаца ''Срндаћ Врбица'', прој.''Уређење фасаде ловачког дома са
кречењем унутрашњости'', у износу од 25.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Актив жена ''Орхидеја'' Остојићево, прој.''Креативна радионица'', у износу од
20.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 129 -
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење ловаца ''Остојићево'', прој.''Улагање у ловиште – набавка фазанских
пилића/Фазанска дивљач/'', у износу од 15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Карате клуб ''Чока'', прој.''Организација 7. Међународног карате турнира ''Чока
2014'' у Чоки'', у износу од 100.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
Театар ''ТО'' Остојићево, прој.Незаборав приче Дечија позоришна представа, у
износу од 10.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење бораца ратова 1990.општине Чока, прој.''Међуопштински сусрет
бораца и ратнх војних и цивилних инвалида 17.08.2014'', у износу од 10.000,00
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Фудбалски клуб ''Чока'', прој.''Забавна школа фудбала'', у износу од 25.000,00
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- КУД Свети Сава Чока, прој.'Чока изван својих граница'', у износу од 40.000,00
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Добровољно ватрогасно друштво Падеј, прој.''Прослава годишњице
оснивања,набавка униформе, горива и грађевинског и рекламног материјала'', у
износу од 80.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Иновациони центар Падеј, прој.''Ти скупљај'', у износу од 15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Стонотениски клуб Чока, прој.''Меморијални турнир Сабо Иштван'', у износу од
50.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Шах клуб ''Пролетер'', прој.''Учество омладинаца на државном шаховском
првенству'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Шах клуб ''Пролетер'', прој.''Учество омладинаца на државном шаховском
првенству'', у износу од 20.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 130 -
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- ФК ''Тиса'' Падеј, прој.''Сусрет ветерана фудбалера општине Чока Падеј 2014'', у
износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Рукометни клуб ''Слога''Остојићево, прој.Јубиларни десети међународни турнир
Пријатељи рукомета 2014'', у износу од 50.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење ''Орпхеус'' Чока, прој.''Сусрет карпатских хорова'', у износу од
40.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Клуб малог фудбала ''Чока 2012'', прој.''Турнир у фудбалу 2014'', у износу од
30.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- МКУД ''Кодаљ Золтан'' Јазово, прој.''Трошкови представе за 15.март и уређење
хроника седишта удружења'', у износу од 30.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење спортских риболоваца ''Тиса 130'' Санад, прој.''Јо пајташ ''лига, у
износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Омладинска организација ''Светлост'' Јазово, прој. ''Игре без границе'', у износу
од 30.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Женски одбојкашки клуб ''Златица'' Падеј, прој.''Одбојка спаја'', у износу од
15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Добровољно ватрогасно друштво Јазово, прој.Набавка противпожарне личне
опреме за гашење ливадских пожара'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење жена ''Ђурђевак'', прој.''Адвент у Врбици- Божићни сајам сувенира'', у
износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Одбојкашки клуб ''Чока'', прој.Преко мреже до другарства'', у износу од
15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 131 -
- Удружење пољопривредних произвођача ''Врбички пролећни бели лук
''Врбица, прој.''Израдња капацитета удружења пољопривредних произвођача у
Врбици'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- КУД ''Тихомир Остојић'' Остојићево, прој. ''Куповина ношње'', у износу од
20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- ФК ''Јадран'' Санад, прој. ''Фудбал живи у Санаду'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- КУД ''Вук Караџић'' Санад, прој. ''Набавка ношње'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- ФК ''Слога'' Остојићево, прој. ''Реконструкција управне зграде клуба и
економата'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- МКК ''Такач Рафаел'' Падеј, прој. ''Свечана додела награда конкурса репортаже'',
у износу од 60.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- МКД ''Ракоци Ференц II'' Чока, прој. ''Културни фестивал хорова у Чоки'', у износу
од 40.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење спортских риболоваца ''Златица'' Чока, прој. ''Оградимо Јамурину'', у
износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење жена ''Дива'' Чока, прој. ''Шоља кафе за добро јутро'', у износу од
20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Кинолошко друштво Чока, прој. ''Набавка наградног фонда за 5.националну
изложбу паса свих раса ЦАЦ 2014'', у износу од 15.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење воћара и виноградара ''Калем'' Чока, прој. ''Дани вина и ракије едукација'', у износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- МКК ''Тисасентмиклош'' Остојићево, прој. ''Манифестације у мађарском
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 132 -
културном кругу ''Тисасентмиклош'''', у износу од 25.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење пољопривредника ''Банат'' Црна Бара, прој. ''Поспешивање развоја
млечног говедарства, кроз планску експлотацију пашњака'', у износу од 15.000,00
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење грађана ''Развој села – Расел'' Чока, прој. ''Женско предузетништво'',
у износу од 60.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Општински ватрогасни савез Чока, прој. ''Финансирање завршног рачуна,
годишња скупштина као и одлазак на састанке ОВС-а'', у износу од 10.000,00
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- РЦО Врбица, прој. ''Поправка постоља звоника католичке цркве у Врбици'', у
износу од 20.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- РКЦ Црна Бара, прој. ''Рестаурирање храма'', у износу од 50.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- СПЦО Чока, прој. ''Израда нове, зидане ограде испред црквене сале, канцеларије
и парохијског дома'', у износу од 150.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- СПЦО Остојићево, прој. ''Санација плафона у парохијском дому и рушење
дворишног зида'', у износу од 100.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- Римокатоличка црквена општина ''Цв.Михајло Архангел'' Јазово, прој.
''Замена улазних врата'', у износу од 110.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- Римокатоличка црквена општина Падеј, прој. ''Израда хидроизолације зидова
сакристије'', у износу од 238.875,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- СПЦО Падеј, прој. ''Адаптација фасаде на храму'', у износу од 110.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- РК Црквена општина Св.Илија, прој. ''Замена улазних врата и изградња терасе
испред врата'', у износу од 40.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 133 -
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- Хришћанска Адвентистичка црква Остојићево, прој. ''Промена украсне ограде
испред цркве и поправка ограде око цркве'', у износу од 80.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- Римокатолички жупни уред Светог Јосипа Остојићево, прој. ''Опшивање
забата и поправка иксни на цркви у Остојићево'', у износу од 221.125,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- РСО Пресвето Тројство Чока, прој. ''Обнова столарије на парохији'', у износу од
280.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/14 од 25.03.2014. године,
- СПЦО Санад, прој. ''Реконструкција капе торња и замена олука на храму
Вазнесења Господњег у Санаду'', у износу од 600.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- КД ''Мора Ференц'' Чока, прој. ''Дечији фолклорни камп у Банатском Моноштру'', у
износу од 70.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- КИУ Чокански добошари, за 9.међународни фестивал добошара, ''Даје се на
знање'', у износу од 190.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Омладинска организација "Светлост" Јазово, за опремање омладинског
клуба у Јазову, у износу од 6.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Општинско удружење пензионера , за пројекат 'Информативни лист Пензионер'',
у износу од 20.000,00 динара.
•
На основу захтева бр. 25 од 07.04.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 80.000,00 динара

По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године
- Удружење жена ''Арвачка'' Јазово, за прој. ''Упознајмо боље Војводину'', у
износу од 30.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 21 од 22.04.2014. године,
- Црвени крст, за народну кухињу, у износу од 60.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-9/4-2 од 25.04.2014. године,
- Римокатолички жупни уред Чока, за прославу Ускрса, у износу од 15.000,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 134 -
динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-9/4-1 од 25.04.2014. године,
- СПЦО Остојићево, за Лалошке игре, у износу од 10.000,00 динара
•
По захтеву бр:4/2014 од 30.04.2014. године,
- СПЦО Остојићево, за Лалошке игре, у износу од 10.000,00 динара
• По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-19/15 од 02.04.2014. године,
- Удружење за заштиту и одгој ситних животиња, за пројекат ''2. Изложба младих
голубова
меморијал Сабо Пишта Чока 2014'', у износу од 20.000,00 динара
•
На основу захтева број 5/2014 од 30.04.2014. године,
- Опште удружење предузетника, за 1.квартал, у износу од 118.788,00 динара.
•
По решењу број: 401-39/2014-VI од 20.05.2014. године,
- ФК Слога, за пројекат ''Санација штете на фудб.терену у Остојићеву'', у износу од
60.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 23 од 27.05.2014. године,
- Црвени крст, за народну кухињу, у износу од 62.000,00 динара
•
На основу споразума бр. 352-6/2004-01 од 25.05.2004. и на основу захтева бр 3.од
27.05.2014. године,
- УСР Златица , за рад пумпе на језеро Јамурина, у износу од 5.663,38 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-21/10-5 од 04.06.2014. године,
- МЗ Црна Бара, за ''Кукурузијада 2014'', у износу од 50.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-21/10-4 од 04.06.2014. године,
- МЗ Црна Бара, за израду паркинга испред Месне заједнице, у износу од
250.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-21/10-3 од 04.06.2014. године,
- МЗ Јазово, за '' V. Дани села Јазово'', у износу од 50.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-21/10-1 од 04.06.2014. године,
- МЗ Врбица, за набавку опреме за Омладински дом, у износу од 400.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 05 од 05.06.2014. године,
- Војв.фонд за развој Хало, за ''Nemzeti vágta'', у износу од 50.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 27 од 30.06.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 80.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 135 -
•
На основу захтева бр. 26 од 30.06.2014. године,
- Црвени крст, за народну кухињу, у износу од 60.000,00 динара
•
На основу захтева број 7/2014 од 16.07.2014. године,
- Опште удружење предузетника, за 2.квартал, у износу од 149.863,00 динара.
•
На основу захтева бр. 34 од 29.07.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 67.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-22/8 од 31.07.2014. године,
- РК Жупски уред Снежна госпа Падеј, за прославу црквене славе, у износу од
10.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 28 од 28.08.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 80.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 37 од 28.08.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 55.000,00 динара
•
-
На основу захтева број 80/2014 од 03.09.2014. године,
Актор-З, даљински надзор за Свето Тројство, у износу од 23.460,00 динара
•
-
На основу захтева број 95/2014 од 09.09.2014. године,
Актор-З, даљински надзор за Свето Тројство, у износу од 2.346,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-23/9 од 26.09.2014. године,
- Словачка еванг. Црквена Општ., за освештавање цркве, у износу од 10.000,00
динара
•
На основу захтева бр. 38 од 26.09.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 52.000,00 динара
•
-
На основу захтева број 108/2014 од 13.10.2014. године,
Актор-З, даљински надзор за Свето Тројство, у износу од 2.346,00 динара
•
На основу захтева број 8/2014 од 16.10.2014. године,
- Опште удружење предузетника, за 3.квартал, у износу од 220.175,00 динара.
•
На основу захтева бр. 47 од 28.10.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 90.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 46 од 28.10.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 57.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-25/6 од 10.11.2014. године,
- Жупски уред Пресвето Тројство Црна Бара, за црквену славу , у износу од
15.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 136 -
•
-
На основу захтева број 136/2014 од 12.11.2014. године,
Актор-З, даљински надзор за Свето Тројство, у износу од 2.346,00 динара
•
На основу споразума бр. 352-6/2004-01 од 25.05.2004. и на основу захтева бр 6.
од 19.11.2014. године,
- УСР Златица , за рад пумпе на језеро Јамурина, у износу од 6.653,08 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-26/7 од 28.11.2014. године,
- Удружење за заштиту и одгој ситних животиња, у износу од 10.000,00 динара
•
На основу захтева бр. 38 од 01.12.2014. године,
- Црвени крст, за рад кухиње, у износу од 106.000,00 динара
•
По Закључку Општинског већа број: VI 016-2/2014-27/6 од 03.12.2014. године,
- Месна Заједница Падеј, за Дане села, у износу од 100.000,00 динара
•
-
На основу захтева број 136/2014 од 09.12.2014. године,
Актор-З, даљински надзор за Свето Тројство, у износу од 2.346,00 динара
•
На основу захтева бр. 54 од 22.12.2014. године,
- Црвени крст, за рад, у износу од 98.000,00 динара
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 137 -
XIV. – ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРАМАЊИМА
МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ЗА СЕПТЕМБАР 2014.
ОПШТИНСКИ
ФУНКЦИОНЕРИ
Балаж Ференц
Јованов Зоран
Олај Тибор
ПЛАТА
ФУНКЦИЈА
89.462,00
78.196,00
62.265,00
Председник општине Чока
Заменик Председника општине
Помоћник Председника
општине
Председник СО -е Чока
Секретар СО -е Чока
Општи јавни правобранилац
Члан Општинског већа Чока
Члан Општинског већа Чока
Члан Општинског већа Чока
Члан Општинског већа Чока
66.466,00
Марјанов Мирјана
Шалбот Пакашки Драгана 61.856,00
Месарош Карољ
107.676,00
46.097,00
Шеган Мелинда
45.736,00
Тертеи Јанош
47.234,00
Гарић Светлана
46.036,00
Пинтер Чаба
Члан 34.
МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ОПШТИНСКИХ РУКОВОДИЛАЦА ЗА СЕПТЕМБАР 2014.
1.
Јанковић Роланд
66.966,00
2.
Јо Ирен
81.349,00
3.
Шевењхази Ева
94.213,00
4.
Косо Роберт
85.311,00
5.
Губа Карољ
77.388,00
6.
Томашев Рожика
37.344,00
7.
Палатинуш Марија
67.777,00
Начелник Општинске
управе Чока
Шеф одељења за
финансије
Шеф одељења за
привреду, пољопривреду,
урбанизам и стамбено
комуналне делатности
Шеф одељења за
инспекцијске послове
Шеф одељења за
општу управу и друштвене
Шеф одсека за
обављање послова у
Шеф одсека
друштвених делатности
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 138 -
ПРОСЕЦИ ПЛАТА ПО ПОЈЕДИНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2014.
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
САРАДНИК
П Р О С Е К:
51.002,89
ВИШИ СТРУЧНИ
П Р О С Е К:
50.292,01
СТРУЧНИ САРАДНИК
П Р О С Е К:
43.446,98
ВИШИ РЕФЕРЕНТ
П Р О С Е К:
35.738,53
К.В. РАДНИК
П Р О С Е К:
26.316,00
Н.К. РАДНИК
П Р О С Е К:
21.976,00
В.К.В. РАДНИК
П Р О С Е К:
31.442,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 139 -
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ИЗАБРАНИМ И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА ОД
01.01.2014. ДО 30.09.2014. г.
1. Пинтер Чаба
2.800,00
Члан Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за невладине организације
у општини Чока
• Члан штаба за ванредне ситуације
• Члан Комисије за одобрење стипендија за
студенте општине Чока
•
2. Јанковић Роланд 12.800,00
Члан Комисије за израду год.програма зашт.,
уређења и коришћења пољ.земљишта на
територији општине Чока
• Члан штаба за ванредне ситуације
•
3. Олај Тибор 12.750,00
• Члан савета за запошљаваље у општини Чока
• Члан Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за невладине организације
у општини Чока
• Члан Комисије за јавне набавке велике вредности
• Члан комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
4. Балаж Ференц
9.900,00
• Члан штаба за ванредне ситуације
• Члан уређивачког одбора
5. Марјанов Мирјана 3.000,00
Члан Комисије за кадровска, админист.,
и мандатно -имунитетна питања
• Члан Комисије за спровођење расп.
средстава традиц.црквама и верским зајед.
на територији општине Чока
•
6. Јованов Зоран
73.907,00
• Члан уређивачког одбора
• Председник Комисије за јавну набавку велике
вредности
• Члан савета за запошљаваље у општини
Чока
• Члан савета за безбедност
• Председник савета за управљање миграцијама
и трајна решења за избегла и привремено
расељена лица
• Члан Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за невладине организације
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 140 -
•
у општини Чока
Члан штаба за ванредне ситуације
7. Гарић Светлана
25.400,00
Члан савета за управљање миграцијама
и трајна решења за избегла и привремено
расељена лица
• Члан Комисије за спровођење расп.
средстава традиц.црквама и верским зајед.
на територији општине Чока
• Члан уређивачког одбора
• Члан савета за запошљаваље у општини
Чока
• Члан штаба за ванредне ситуације
• Члан Комисије за унапређење соц.материјалног
положаја избеглих и интерно расељених лица
•
8. Тертеи Јанош
6.000,00
Члан Комисије за спровођење расп.
средстава традиц.црквама и верским зајед.
на територији општине Чока
• Члан штаба за ванредне ситуације
•
9. Барна Карољ
2.190,00
• Члан Комисије за кадровска, админист.,
и мандатно -имунитетна питања
10. Шалбот Пакашки Драгана 12.000,00
• Члан Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за невладине организације
у општини Чока
• Члан Комисије за избор корисника средст.за екон.оснаж.
избеглица на терит. Опш.Чока кроз доход.активности
• Члан Комисије за избор корисника за доделу помоћи
породицама избеглих у процесу интеграције на терит.
Опш. Чока доделом 10 пакета грађ.материјала
11. Шеган Мелинда
• Члан Комисије за одобрење стипендија за
студенте општине Чока
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ РУКОВОДИОЦИМА ОД 01.01.2014. ДО 30.09.2014. г.
1. Јо Ирен
26.750,00
- Члан Комисије за јавне набавке велике
вредности
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 141 -
2. Косо Роберт
8.000,00
- Члан Комисије за израду год.програма
заштите, уређења и коришћ. пољ.земљ.
3. Шевењхази Ева 30.973,25
- Члан штаба за ванредне ситуације
Члан Комисије за јавне набавке велике вредности
- Члан Комисије за технички преглед објеката
- Члан комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
4. Губа Карољ
845,00
- Члан комисије за привреду
.
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА ОД 01.01.2014. ДО 30.09.2014.г.
1.
Кобрехел Золтан
2.
Сечеи Каталин
3.
Палатинуш Марија
47.074,59
5.000,00
14.500,00
Секретар Комисије за планове (Просторно
планирање и Урбанизам)
Члан Комисије за технички преглед објеката
Члан Комисије за јавну набавку велике
вредности
Члан Комисије за пружање додатне
образовне здравствене или социјалне
подршке детету и ученику за територију
општине Чока
Члан Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за невладине
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 142 -
организације у општини Чока
Члан Комисије за одобрење стипендија за
студенте општине Чока
4.
Пинтер Каталин
3.000,00
5.
Томашев Рожика
9.500,00
6.
7.
8.
Гроздић Ана
Зејак Каролина
Ђембер Стана
4.125,00
6.395,00
1.690,00
9.
10.
11.
12.
Закић Петар
Клиска Душанка
Тот Золтан
Шлезак Клара
16.600,00
6.400,00
73.107,00
19.250,00
13.
Медић Славица
35.432,00
Члан Комисије за кадровска, админист.,
и мандатно -имунитетна питања
Члан Комисије за статутарна
питања,организацију и нормативних акта
Члан Комисије за избор корисника средст.за екон.оснаж
избеглица на терит. Опш.Чока кроз доход.активности
Члан Комисије за избор корисника за доделу помоћи
породицама избеглих у процесу интеграције на терит.Оп
Чока доделом 10 пакета грађ.материјала
Члан Комисије за унапређење соц.материјалног положај
избеглих и интерно расељених лица
Члан Комисије за јавну набавку велике вредности
Обрачунски радник Комисији за технички преглед
Члан Комисије за статутарна питања,организацију и
нормативних акта
Члан штаба за ванредне ситуације општине Чока
Члан штаба за ванредне ситуације општине Чока
Члан Комисије за јавну набавку велике вредности
Члан Комисије за јавну набавку велике вредности
Члан Комисије за избор корисника за доделу помоћи пород.избег
процесу интегр.на терит. Опш.Чока дод. 10 пакета грађ.матер.
пакетa
Записнича р Комисије за безбедност
Записничар Комисије савета за запошљавање
Записничар штабу за ванредне ситуације
Записничар уређивачком одбору
Секретар Комисије за спровођење поступка
расподеле средстава за невладине
организације у општини Чока
Секретар Комисије за спровођење
расп.средстава традиц.црквама и верским
зајед.на територији општине Чока
МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ОДБОРНИКА СО -Е ЧОКА
На основу члана 6. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и накнадама изабраних и
постављених лица у општини Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 13/12 ), одборницима
Скупштине општине
Чока, припада накнада за рад према следећем:
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 143 -
Презиме и име:
1. ПРЕДРАГ МИЈИЋ
2. БОРОШ ГАБОР
3. ФАЈ ТИБОР
4. БАРНА КАРОЉ
5. МАРИАС ИЛЕ AНА ЕЛА
6. ПОЖАР ЕЛЕОНОРА
7. НИКОЧЕВ ЂЕНЂИ
8. ХОРВАТ НОЕМИ
9. СИМИНДРИ МАРТА
10. ТОТ ТИБОР
11. ЗОМБОРИ ЧАБА
12. ШОШ ЈОЖЕФ
13. ХУСАК ЈОЖЕФ
14. ДОБША ГОРДАНА
15. МИЛИЦА ЈАНИЋ
16. МИРКО СТОЈКОВ
17. ЈОВАН МУТУЦ
18. ВУКЧЕВИЋ НЕБОЈША
19. ПЕЦИЋ МАРИЈАНА
20. ЧОБАНОВ СЛОБОДАН
21. БИЉАНА М. ЈАЊИЋ
22. ДАНИЈЕЛА Н. БАРАТ
23. ЈАГОДИЦА ПОПОВИЋ
24. АРСЕН ГРБИН
Адреса:
Исплата за
месец
СЕПТЕМБАР
Чока, Петра Драпшина 37
Јазово, Школска 12
Чока, Потиска 33
Б.Моноштор, П. Шандора 11/а
Врбица, М аршала Тита 81
Црна Бара, Маршала Тита 37
Санад, Ж. Зрењанина 47
Чока, Радничка 44
Падеј, Железничка 27/а
Јазово, Д. Ђерђа 26
Чока, Б. Кидрича 19
Падеј, М. Обилића 45
Остојићево, Змај Јовина 11/а
Црна Бара, Шко лска 8/а
Падеј, Ж. Зрењанина 29
Чока, Б. Вујића 16
Падеј, Партизанска 6
Санад, Маршала Тита 51
Падеј, Ослобођења 14/а
Чока, Маршала Тита 3
Чока, Бориса К. 2 стан 1
Чока, М. Пијаде 1
Санад, Ђ. Јакшића 2
Остојићево, Југовићева 3
5.394,12
5.394,12
5.394,12
16.182,35
5.394,12
5.394,12
5.394,12
5.394,12
5.394,12
5.394,12
16.182,35
5.394,12
5.394,12
5.394,12
5.394,12
5.394,12
16.182,35
16.182,35
5.394,12
16.182,35
5.394,12
16.182,35
5.394,12
5.394,12
Коеф. за одборника.:
0,50
Коеф. за Шеф
одборничких
група: 1,50
0,50
0,50
0,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,50
0,50
1,50
0,50
1.50
0,50
1.50
0,50
0,50
МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА
СЕПТЕМБАР 2014.г.
На основу члана 5. Одлуке о радноправном статусу, коефицијентима, платама и накнадама изабраних
и постављених лица у општини Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 12/12 ), члановима
Општинског већа
општине Чока, припада накнада за рад према следећем:
Презиме и име:
1. ПИРИ ЗОЛТАН
2. ПОЉАК ЕМИЛ
3. КОМАРОМИ ЛАСЛО
Адреса:
Исплата за
месец СЕПТЕМБАР
Коефицијента: 1,50
Чока
Остојићево, M. Tита 24
Падеј, Кошут Лајоша 31
16.182,35
16.182,35
16.182,35
1,50
1,50
1,50
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 144 -
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ОДБОРНИЦИМА ЗА РАД У СКУПШТИНСКИМ КОМИСИЈАМА ОД
01.01.2014. ДО 30.09.2014. г.
Члан Комисије за буџет и финансије
1.
Мијић Предраг
3.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
Мутуц Јован
Зомбори Чаба
Мариас Илеана Ела
Вукчевић Небојша
Стојков Мирко
3.035,00
2.500,00
925,00
805,00
500,00
7.
Фај Тибор
1.500,00
8.
Пожар Елеонора
1.365,00
9.
Никочев Ђенђи
2.915,00
Члан Комисије за урбанизам, стамбено комуналне дел. и заштиту животне
средине
Члан Комисије за буџет и финансије
Члан Комисије за буџет и финансије
Члан Комисије за привреду
Члан Комисије за привреду
Члан Комисије за урбанизам, стамбено комуналне дел. и заштиту животне
Члан Комисије за статутарна
питања,организацију и нормативних а
Члан Комисије за статутарна
питања,организацију и нормативних акта
Члан Комисије за буџет и финанси је
XV. – ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Inv.Broj
100002
Naziv osnovnog sredstva
NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO
ZEMLJIŠTE - TRŽNI CENTAR
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE MK
VRBICA
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE MK
JAZOVO
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE MK
CRNA BARA
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE MK
SANAD
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE MK
OSTOJICEVO
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE MK
PADEJ
100001
ZEMLJIŠTE OKO ZGRADE COKA
100008
100007
100006
100005
100004
100003
Marka
Nabav. vred.
8.034.216,00
461
SUDOPER
kuh. Vito, sudop.class.
460
459
BOJLER
NAMEŠTAJ ZA GRANICU
(ŠALTER POLICA, RADNI STO,
ORMARČIĆ)
458
MOBILNI TELEFON
SAMSUNG I9060
457
MOBILNI TELEFON
SAMSUNG I9060
456
VENECIJANERI
455
TELEFON
2 KOM
panasonic kxtg1611fxh
454
MREŽE
D-link DUB-E100 fast
ethe
Sadašn. vred.
8.034.216,00
172.600,00
172.600,00
234.900,00
234.900,00
107.000,00
107.000,00
297.000,00
297.000,00
420.160,00
420.160,00
1.264.000,00
1.264.000,00
2.044.800,00
2.044.800,00
10.529,00
10.529,00
7.469,00
7.469,00
69.432,00
69.432,00
21.950,00
21.950,00
21.950,00
21.950,00
9.123,20
9.123,20
2.999,00
2.999,00
35.930,00
35.930,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 145 -
453
ČITAČ KARTICA
Gemalto SLCT40
1.600,00
1.600,00
452
ČITAČ KARTICA
Gemalto SLCT40
1.600,00
1.600,00
451
ČITAČ KARTICA
Gemalto SLCT40
1.600,00
1.600,00
450
ČITAČ KARTICA
Gemalto SLCT40
1.600,00
1.600,00
449
ČITAČ KARTICA
Gemalto SLCT40
1.600,00
1.600,00
448
ČITAČ KARTICA
Gemalto SLCT40
1.600,00
1.600,00
447
MONITOR
AOC 18.5' E970swn led
10.613,00
10.613,00
446
MONITOR
AOC 18.5' E970swn led
10.613,00
10.613,00
445
MONITOR
AOC 18.5' E970swn led
10.613,00
10.613,00
444
MONITOR
AOC 18.5' E970swn led
10.613,00
10.613,00
443
MONITOR
AOC 18.5' E970swn led
10.613,00
10.613,00
442
MONITOR
AOC 18.5' E970swn led
10.613,00
10.613,00
441
TELEFAX
15.211,00
15.211,00
440
RACK ORMAR
Panasonic
+ventilator sa
termostato
37.400,00
37.400,00
439
UPS
NJOY isis 1500L
18.525,00
18.525,00
438
UPS
NJOY isis 1500L
18.525,00
18.525,00
437
ŠTAMPAČ
kyocera ecosys laser
14.859,00
14.859,00
436
ŠTAMPAČ
kyocera ecosys laser
14.859,00
14.859,00
435
ŠTAMPAČ
kyocera ecosys laser
14.859,00
14.859,00
434
ŠTAMPAČ
kyocera ecosys laser
14.859,00
14.859,00
433
SKENER
epson perfection V37
13.092,00
13.092,00
432
SKENER
epson perfection V37
13.092,00
13.092,00
431
SKENER
13.092,00
13.092,00
430
RAČUNAR
40.505,00
40.505,00
429
RAČUNAR
40.505,00
40.505,00
428
RAČUNAR
40.505,00
40.505,00
427
RAČUNAR
40.505,00
40.505,00
426
RAČUNAR
40.505,00
40.505,00
425
RAČUNAR
epson perfection V37
EWE PC Intel i3-3250
3.5
EWE PC Intel i3-3250
3.5
EWE PC Intel i3-3250
3.5
EWE PC Intel i3-3250
3.5
EWE PC Intel i3-3250
3.5
EWE PC Intel i3-3250
3.5
40.505,00
40.505,00
424
TEPIH
Topling
11.265,70
11.265,70
423
TEPIH
Lorison
19.440,00
19.440,00
422
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
421
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
420
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
419
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
418
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
417
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
416
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
415
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
414
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 146 -
413
KONFERENCIJSKA STOLICA
Taurus TN
1.875,00
1.875,00
412
KOMODA
Roma 2
9.600,00
9.600,00
411
KOMODA
Roma 1
6.823,00
6.823,00
410
KOMPJUTER STO
8.010,00
8.010,00
409
KOMPJUTER STO
8.010,00
8.010,00
407
KONVEKTORSKA GREJALICA
4.290,00
4.290,00
406
KVARC PEĆ
3.076,00
3.076,00
405
ROUTER
DLINK WIFI
5.439,60
5.439,60
404
MOBILNI TELEFON
Samsung 8262
19.990,00
19.990,00
403
MOBILNI TELEFON
Samsung C3500
19.500,00
19.500,00
402
MOBILNI TELEFON
Samsung S7582
16.000,00
16.000,00
401
RAČUNAR
59.292,00
59.292,00
400
RAČUNAR
59.292,00
59.292,00
399
RAČUNAR
34.290,00
34.290,00
398
RAČUNAR
34.290,00
34.290,00
397
RAČUNAR
34.290,00
34.290,00
396
KONFERENCIJSKA STOLICA
Crvena
2.640,00
2.640,00
395
KONFERENCIJSKA STOLICA
Crvena
2.640,00
2.640,00
394
KONFERENCIJSKA STOLICA
Crvena
2.640,00
2.640,00
393
KONFERENCIJSKA STOLICA
Crvena
2.640,00
2.640,00
392
KONFERENCIJSKA STOLICA
Crvena
2.640,00
2.640,00
391
DAKTILOGRAFSKA STOLICA
AU-A70 crvena
14.400,00
14.400,00
390
DAKTILOGRAFSKA STOLICA
AU-A70 crvena
14.400,00
14.400,00
389
MOBILNI TELEFON
8.650,00
8.650,00
388
MOBILNI TELEFON
19.900,00
19.900,00
387
MOBILNI TELEFON
19.900,00
19.900,00
386
TELEFON
NOKIA ASHA 210 DS
SAMSUNG GT-18262
CORE DUO
SAMSUNG GT-18262
CORE DUO
PANASONIC KX-TS
500FX BLU
1.500,00
1.500,00
385
MOBILNI TELEFON
NOKIA 210.2 BLACK
9.499,00
9.499,00
384
MOBILNI TELEFON
Nokia
11.250,00
11.250,00
383
KLIMA UREDJAJ
Gorenje
73.000,00
73.000,00
382
KONTEJNER
386.250,00
386.250,00
381
RASVETNI STUB
6m
38.800,00
38.800,00
380
ŠTAMPAČ
Laser AiO
44.359,20
44.359,20
379
LAPTOP ( TORBA I MIŠ)
Samsung
78.818,40
78.818,40
378
MONITOR
LED, 21.5''
13.236,48
13.236,48
377
RACUNAR I SOFTVER
INTEL I3/4 GB/50GB
54.271,20
54.271,20
376
RACUNAR I SOFTVER
INTEL I3/4 GB/50GB
54.271,20
54.271,20
375
RACUNAR I SOFTVER
INTEL I3/4 GB/50GB
54.271,20
54.271,20
374
GENERATOR
PT 3807
68.310,00
67.683,83
373
3.076,00
3.043,96
372
KVARC PEĆ
RAČUNAR (KUĆIŠTE +
SOFTVER)
Smart box N3300
42.437,40
40.315,53
371
RAČUNAR
Lenovo RBELCR
62.532,00
59.405,40
CH2000
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 147 -
370
STOLICA
DAKTILOGRAFSKA
BRAVO LX
5.808,00
5.701,52
369
RADNA FOTELJA
LGA 70 ARO
8.448,00
8.293,12
368
FOTOKOPIR APARAT
IR 2520
86.192,40
83.111,02
367
FOTELJA
HERMAN
23.026,80
22.393,56
366
KANCELARIJSKI STO
PREMIO
40.762,80
39.488,96
365
PLAKAR
15.592,44
14.293,07
364
PLAKAR
15.592,44
14.293,07
12.281,44
11.257,99
12.281,44
11.257,99
OTVORENE , SA 4
POLICE
OTVORENE , SA 4
POLICE
363
POLICE
362
POLICE
361
KOMPJUTERSKI STO
19.512,44
17.886,40
360
KOMPJUTERSKI STO
19.512,44
17.886,40
359
KOMPJUTERSKI STO
19.512,44
17.886,40
3.985,44
3.653,32
3.985,44
3.653,32
3.985,44
3.653,32
3.985,44
3.653,32
3.985,44
3.653,32
3.985,44
3.653,32
3.985,44
3.653,32
31.116,44
28.523,40
21.499,20
20.065,92
6.999,60
6.532,96
KONFERENCIJSKA
CRNA
KONFERENCIJSKA
CRNA
KONFERENCIJSKA
CRNA
KONFERENCIJSKA
CRNA
KONFERENCIJSKA
CRNA
KONFERENCIJSKA
CRNA
KONFERENCIJSKA
CRNA
358
STOLICA
357
STOLICA
356
STOLICA
355
STOLICA
354
STOLICA
353
STOLICA
352
STOLICA
351
KONFERENCIJSKI STO
350
ŠTAMPAČ
HP MF M1212NF
349
EXTERNAL HDD
TRANSCEND
348
MONITOR
LG 22EA53VQ-P
15.998,04
14.931,50
347
KUĆIŠTE I SOFTVER
N3034 WIN 7 64 BIT
53.568,00
49.996,80
346
FLIPCHART
9.649,20
8.941,59
345
TELEFON
PHILIPS CD1911B/53
5.035,20
4.699,52
344
CANON A 2200
20.409,60
18.912,90
343
FOTOAPARAT
PROJEKTOR ( PLATNO, ROLL
UP BANNER)
LG PROJ. BS275
69.931,20
60.607,04
342
LAPTOP
50.911,20
44.123,04
341
31.080,00
26.936,00
LG MONIT, HP MIŠ
74.254,80
64.354,16
339
ŠTAMPAČ
RAČUNAR KOMPLET
(MONITOR, TASTATURA, MIŠ,
UPS, SOFTVER)
RAČUNAR KOMPLET
(MONITOR, TASTATURA, MIŠ,
UPS, SOFTVER)
HP B0Y40EA
HP
MULTIFUNKC.LASERJAT
74.254,80
64.354,16
338
FIAT PUNTO CLASSIC
LG MONIT, HP MIŠ
1.2 60KS EMOTION
ABS
898.128,00
805.321,44
340
36
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 148 -
337
EXTERNAL HDD
336
SERVER RAČUNAR
335
BUBNJEVI
334
BINA
333
RADNA STOLICA
332
PULT
331
ŠTAMPAC
330
RADNA FOTELJA
329
STOLICA
328
STOLICA
327
TRANSCEND
HP Core i3-2120 ,8GB
DDR3
10.600,00
9.186,67
67.529,16
56.274,30
166.599,90
137.583,75
2.737.260,00
Stilo T
2.285.612,10
13.094,40
11.774,05
27.376,01
22.858,97
14.496,00
11.113,60
14.572,80
12.702,62
KONFERENCIJSKI
2.640,00
2.301,20
KONFERENCIJSKI
2.640,00
2.301,20
STOLICA
KONFERENCIJSKI
2.640,00
2.301,20
326
STOLICA
KONFERENCIJSKI
2.640,00
2.301,20
325
STOLICA
KONFERENCIJSKI
2.640,00
2.301,20
324
STOLICA
KONFERENCIJSKI
2.640,00
2.301,20
323
MONITOR
LG
16.619,04
12.464,28
322
MONITOR
LG
16.619,04
12.464,28
321
MONITOR
LG
16.619,04
12.464,28
320
MONITOR
Samsung 943
16.619,04
12.464,28
319
RAČUNAR
N 2550
35.645,22
26.733,92
318
RAČUNAR
N 2550
35.645,22
26.733,92
317
ŠTAMPAC
HP LASER P1102
13.369,40
9.804,23
316
ŠTAMPAC
HP LASER P1102
13.369,40
9.804,23
315
MONITOR
LG
16.549,92
11.860,78
314
ŠTAMPAC
HP
11.357,50
8.139,54
313
MONITOR
LG
12.499,92
8.958,28
312
MONITOR
LG
12.499,92
8.958,28
311
RAČUNAR
PC N1157
39.420,00
28.251,00
310
RAČUNAR
PC N1157
39.420,00
28.251,00
309
ŠTAMPAC
HP LASER
35.978,20
23.385,83
308
MONITOR
LG
9.499,68
6.016,46
307
MONITOR
LG
9.499,68
6.016,46
306
MONITOR
LG
9.499,68
6.016,46
305
FIAT PUNTO CLASSIC
FIAT PUNTO CLASSIC
304
TA PEC
.
303
301
HP
879.230,98
742.950,18
40.000,00
,00
TA PEC
40.000,00
,00
40.000,00
,00
300
TA PEC
FOTOKOP. APARATMULTIFUNKCIJSKI
CANON
299
OPEL VIVARO
OPEL VIVARO
297
LAPTOP
HP 630 A6F11EA
62.650,80
44.899,74
296
LAPTOP
HP 630 A6F11EA
62.650,80
44.899,74
295
USISIVAC
Gorenje
11.999,99
7.199,99
294
MIŠ
HP
520,00
303,30
293
MIŠ
LOGITECH
520,00
303,30
134.242,70
2.063.715,42
110.246,81
1.530.588,94
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 149 -
292
TASTATURA
GENIUS
291
MONITOR
LG
12.210,00
7.122,50
290
ŠTAMPAC
LASERSKI
41.506,50
23.520,35
289
RADNA FOTELJA
16.095,20
12.259,23
288
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
287
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
285
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
284
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
283
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
282
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
281
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
280
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
279
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
278
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
277
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
275
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
274
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
273
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
272
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
271
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
270
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
00027/54
KANCELARIJSKI ORMAN
450,00
11.772,66
262,50
,00
269
RADNA FOTELJA
7.164,96
5.457,33
268
ŠTAMPAC
4.000,00
2.266,67
267
SKENER
4.000,00
2.760,67
266
FAKS-TELEFON
2.000,00
1.566,70
PLATNO
2.000,00
1.523,40
PLATNO
2.000,00
1.523,40
PROJEKTOR
10.000,00
7.616,67
264
PROJEKTOR
10.000,00
7.616,67
263
FOTOKOPIR APARAT
30.000,00
20.705,00
262
STOLICA
1.500,00
1.142,50
261
STOLICA
1.500,00
1.142,50
260
STOLICA
1.000,00
761,67
259
SIVA STOLICA
1.000,00
761,67
258
SIVA STOLICA
1.000,00
761,67
257
STOLICA SIVA
1.000,00
761,67
256
KONFERENCIJSKI STO
255
000265/1
265
000264/1
MALA
17.164,96
13.074,00
PISACI STO
7.000,00
5.331,67
254
PISACI STO
7.000,00
5.331,67
253
SKENER
CANON
7.790,00
5.283,57
252
SUDOPER
KLASIK
4.989,60
3.754,72
KUHINJA FORMA BLOK
12.989,18
9.725,66
KUHINJA FORMA BLOK
12.989,18
9.725,66
000251/1
251
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 150 -
250
DIKTAFON
OLYMPUS
7.000,00
4.958,30
249
MOBILNI TELEFON
NOKIA 1800
3.199,99
2.549,29
247
RADNA FOTELJA
8.142,00
5.903,04
246
RADNA FOTELJA
8.142,00
5.903,04
245
BEŽIČNI TELEFON
2.300,00
1.725,00
244
MOBILNI TELEFON
7.919,19
5.939,35
243
TASTATURA
CHICK KB-0325
799,20
412,92
242
MIŠ
BLUES
324,00
167,40
241
SOFTVER (UGRADJEN U RAC.)
MS HOME PREMIUM
16.359,52
8.452,42
240
MONITOR
LG W2240S-PN
15.159,96
7.832,68
239
RACUNAR
32.099,76
16.584,86
238
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
237
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
236
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
235
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
234
KLIMA UREDJAJ
RAČNAR (MONITOR,
TASTATURA)
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
52.600,00
34.190,00
233
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
232
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
231
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
230
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
229
KLIMA UREDJAJ
GREE 12A/A
29.901,20
17.566,95
228
KLIMA UREDJAJ
GREEN 24
54.071,91
31.023,75
227
ŠTAMPAC
20.319,60
9.821,14
226
LAPTOP
LEXMARK
DELL + WINDOWS
70EM,TORBA
64.400,40
31.126,84
225
DACIA DUSTER
BASE 1,6
980.088,00
587.644,42
224
MOBILNI TELEFON
NOKIA C-5
15.222,00
11.289,60
222
MOBILNI TELEFON
NOKIA 1800
3.199,20
2.372,76
221
MOBILNI TELEFON
NOKIA 1800
3.199,19
2.372,75
220
MOBILNI TELEFON
NOKIA 1800
3.199,19
2.372,75
214
MOBILNI TELEFON
LG BL20 CHOCOLATE
19.824,00
14.042,00
213
MOBILNI TELEFON
LG BL20 CHOCOLATE
19.824,00
14.042,00
212
MOBILNI TELEFON
NOKIA C-5
15.222,00
10.782,20
211
MOBILNI TELEFON
20.886,00
14.794,20
210
26.786,00
19.419,80
209
MOBILNI TELEFON
PRIZMA ORTOGONALNA
PETOSTRANA
HTC
SONY ERICSON X10
MINI
10.030,00
4.513,50
208
NIVELIR
B40+2mm sa stat i let
45.430,00
20.443,50
207
ŠTAMPAC
HP LASER P1102
9.906,80
4.292,95
206
ŠTAMPAC
HP6L
23.200,00
10.053,33
205
ŠTAMPAC
HP LASER P2055-19
23.200,00
10.053,33
204
TEPIH
ARENA 3430
4.475,66
2.957,71
203
TEPIH
KLASIK TERMO 13006
7.619,04
5.034,98
000233/1
6603
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 151 -
202
USISIVAC
ARIELLI VC 1630
201
ŠTAMPAC
HP LASER JET 1018
200
VENTILATOR
FS40
199
MONITOR
LG
15.800,00
5.267,72
198
E-52-24
25.370,00
17.167,00
197
MOBILNI TELEFON
FAX,ŠTAMPAC I KOPIR
APARAT
SAMSUNG SCX -4623F
22.183,28
11.771,93
196
KLIMA UREDJAJ
33.450,00
19.712,64
000195/5
ACES POINT ANTENA, KABL
19.665,72
12.094,42
000195/4
ACES POINT ANTENA, KABL
19.665,72
12.094,42
000195/3
ACES POINT ANTENA, KABL
19.665,72
12.094,42
000195/2
ACES POINT ANTENA, KABL
19.665,72
12.094,42
000195/1
ACES POINT ANTENA, KABL
19.665,72
12.094,42
ACES POINT ANTENA, KABL
19.665,72
12.094,42
195
000194/1
3.690,00
1.414,75
15.849,17
5.547,22
1.402,00
611,63
KLIMA UREDJAJ
GREE 012
22.150,00
9.662,94
194
KLIMA UREDJAJ
GREE 012
22.150,00
9.662,94
193
ZVUCNIK
LOGITECH ZVUCNIK
192
LADA NIVA
1,7 I 4X4
191
MOBILNI TELEFON
SONY ERICSON C903
190
CIVILUK
V-300
189
ORMAN KOMBINOVANI
188
RADNA FOTELJA
000187/6
STOLICA
000187/5
2.849,99
901.000,01
759,99
400.569,61
10.384,00
6.844,80
3.540,00
2.144,65
29.482,30
17.861,37
VANESA
9.440,00
6.757,53
SIVA
1.618,42
980,50
STOLICA
1.618,42
980,68
000187/4
STOLICA
1.618,42
980,50
000187/3
STOLICA
1.618,42
980,50
000187/2
STOLICA
1.618,42
980,50
000187/1
STOLICA
1.618,42
980,50
187
STOLICA
1.618,42
980,50
186
KONFERENCIJSKI STO
13.452,00
8.149,67
185
KASETA
10.649,50
6.451,83
184
RADNI STO
28.809,70
17.453,87
182
TELEFON
2.550,00
1.615,17
210X100 VIZOR,
TREŠNJA
PANASONIC KXTG1100FXT
000181/9
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/8
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/7
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/6
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/5
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/4
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/3
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/2
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/14
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/13
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 152 -
000181/12
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/11
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
000181/10
VATROSTALNI ORMAN
10.702,42
,00
000181/1
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
181
VATROSTALNI ORMAN
54.676,14
35.084,05
180
MODULNI GASNI KOTAO
177
LAPTOP (FIC)
1.120.587,00
560.293,49
74.051,00
11.107,60
STOLICA
6.990,30
3.850,50
176
RADNA STOLICA
6.990,30
4.619,90
175
KOMPJUTERSKI STO
8.471,70
4.666,49
174
BICIK.POM. MOTORA
76.500,00
38.330,70
173
BICIK.POM. MOTORA
76.500,00
38.330,70
172
BICIK.POM. MOTORA
76.500,00
38.330,70
000176/1
000171/6
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
000171/5
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
000171/4
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
000171/3
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
000171/2
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
000171/1
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
171
DIG. FOTO APARAT
NICON
14.285,08
2.618,92
170
DAT TRAKA- 10 KOM
8.882,40
1.480,40
169
UPS
SOCOM
36.896,00
6.149,30
168
TASTATURA
FUJITSU SIEMENS
1.621,00
270,20
167
TASTATURA
FUJITSU SIEMENS
1.621,00
270,20
166
MONITOR
FUJITSU SIEMENS
9.968,00
1.661,30
165
MONITOR
FUJITSU SIEMENS
9.968,00
1.661,30
164
VEB SERVER
FUJITSU SIEMENS
58.037,00
9.672,80
163
RACUNAR
FUJITSU SIEMENS
66.347,00
11.057,80
162
ŠTAMPAC
HP LASER JET
14.125,00
2.354,17
000161/9
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/8
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/7
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/6
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/55
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/54
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/53
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/52
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/51
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/50
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/5
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/49
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/48
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/47
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/46
POLICA
7.723,12
4.041,77
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 153 -
000161/45
POLICA
7.723,12
4.041,77
000161/44
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/43
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/42
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/41
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/40
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/4
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/39
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/38
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/37
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/36
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/35
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/34
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/33
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/32
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/31
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/30
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/3
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/29
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/28
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/27
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/26
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/25
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/24
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/23
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/22
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/21
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/20
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/2
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/19
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/18
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/17
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/16
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/15
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/14
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/13
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/12
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/11
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/10
POLICA
7.723,12
4.376,70
000161/1
POLICA
7.723,12
4.376,70
7.723,12
4.376,70
000159/2
161
MOBILNI TELEFON
SAMSUNG
2.950,00
1.524,17
000159/1
MOBILNI TELEFON
SAMSUNG
2.950,00
1.524,17
MOBILNI TELEFON
SAMSUNG
2.950,00
1.524,17
159
POLICA
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 154 -
158
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR, TASTATURA I MIS)
37.538,04
,00
000157/5
KOŽNA FOTELJA
7.827,53
2.553,08
000157/4
KOŽNA FOTELJA
7.827,53
2.553,08
000157/3
KOŽNA FOTELJA
7.827,53
2.553,08
000157/1
KOŽNA FOTELJA
7.827,53
2.553,08
KOŽNA FOTELJA
7.827,53
2.553,08
157
000156/4
RADNI STO
26.543,33
10.971,24
000156/3
RADNI STO
26.543,33
10.971,24
000156/2
RADNI STO
26.543,33
10.971,24
000156/1
RADNI STO
26.543,33
10.971,24
RADNI STO
26.543,33
10.971,24
ORMAN
5.865,78
2.370,74
155
ORMAN
5.865,78
2.370,74
154
POLICA
2.967,00
1.199,16
VENTILATOR
1.058,00
156,05
153
VENTILATOR
1.058,00
156,05
152
156
000155/1
000153/1
SERVER
440.213,60
,00
000151/3
LAPTOP
51.650,25
,00
000151/2
LAPTOP, TORBA I MIŠ
51.650,25
,00
000151/1
51.650,25
,00
151
LAPTOP
RACUNAR I RAC. OPREMA
(MONITOR, TASTATURA I MIS)
51.650,25
,00
150
MINI LINIJA
149
MONITOR
147
TELEFON
PANASONIC
2.500,00
1.208,30
146
MOBILNI TELEFON
LG
2.065,00
912,00
MOBILNI TELEFON
NOKIA
2.065,00
912,05
144
MOBILNI TELEFON
NOKIA
2.065,00
912,05
143
MOBILNI TELEFON
7.080,00
3.481,00
142
ŠTAMPAC
RACUNAR (KUCISTE,
TASTATURA, ZVUCNIK)
RACUNAR I RAC.OPR.
(MONITOR, TASTATURA I MIS)
36.799,12
,00
39.093,29
,00
39.093,29
,00
RACUNAR
RACUNAR I RAC.OPREMA
(TASTATURA I MIS)
RAČUNAR
(KUCISTE,TASTATURA,
MONITOR)
RAČUNAR
(KUCISTE,TASTATURA, MIS,
MONITOR)
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR,TASTAURA I MIS)
39.093,29
,00
39.093,29
,00
39.093,29
,00
39.093,29
,00
39.093,29
,00
141
RACUNAR
39.093,29
,00
140
KALKULATOR
000144/1
000141/7
000141/6
000141/5
000141/4
000141/3
000141/2
000141/1
HP COMPAQ
COLOSUS
4.300,00
14.232,00
4.600,00
1.433,30
,00
1.146,50
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 155 -
000139/3
KALKULATOR
8.401,60
1.493,39
000139/2
KALKULATOR
8.401,60
1.493,39
000139/1
KALKULATOR
8.401,60
1.493,39
8.401,60
1.493,39
138
KALKULATOR
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
76.010,00
18.179,06
137
FOTOKOPIR APARAT
20.000,00
,00
136
ŠTAMPAC
7.081,00
,00
135
FOTOGRAFSKA OPREMA
BENQ 20
8.401,60
2.163,40
000133/9
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/8
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/7
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/6
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/5
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/4
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/3
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/2
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
000133/1
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
UPS
INFORM GUARD 600VA
2.806,04
,00
28.099,00
,00
28.099,00
,00
13.616,02
,00
13.616,02
4.504,64
139
133
000132/3
RACUNAR
000132/2
RACUNAR
SOFTVER (UGRADJEN U RAC.INV.BR.141/5)
CANON
SWITCH
MICROSOFT WINDOWS
OMN.
MICROSOFT WINDOWS
OMN.
000131/3
MONITOR
SAMSUNG 94 ON
17.059,03
,00
000131/2
MONITOR
SAMSUNG 94 ON
17.059,03
,00
000131/1
MONITOR
SAMSUNG 94 ON
17.059,03
,00
MONITOR
SAMSUNG 94 ON
17.059,03
,00
000130/4
TASTATURA I MIŠ
PS/2
1.350,43
,00
000130/3
TASTATURA I MIŠ
PS/2
1.350,43
,00
000130/2
TASTATURA I MIŠ
PS/2
1.350,43
,00
000130/1
TASTATURA I MIŠ
PS/2
1.350,43
,00
1.350,43
,00
000132/1
132
131
130
000129/3
TASTATURA I MIŠ
RACUNAR I RAC.OPREMA
(TASTATURA, MIS, ZVUCNIK)
P4 AMDX2 4000
25.741,91
,00
000129/2
RACUNAR
P4 AMDX2 4000
40.224,89
,00
000129/1
RACUNAR
P4 AMDX2 4000
40.224,89
,00
RACUNAR (KUCISTE)
P4 AMDX2 4000
WINDOWS XP PRO
DEM SR
WINDOWS XP PRO
DEM SR
WINDOWS XP PRO
DEM SR
WINDOWS XP PRO
DEM SR
25.741,91
,00
13.616,02
,00
13.616,02
,00
13.616,02
,00
13.616,02
,00
129
000128/6
RAC. OPREMA - SOFTVER
000128/5
RAC. OPREMA - SOFTVER
000128/4
RAC. OPREMA - SOFTVER
000128/3
RAČ. OPREMA - SOFTVER
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 156 -
000128/2
SOFTVER (UGRADJEN U
RAC.INV.BR. 126/2)
000128/1
RAC. OPREMA - SOFTVER
128
RAC. OPREMA - SOFTVER
WINDOWS XP PRO
DEM SR
WINDOWS XP PRO
DEM SR
WINDOWS XP PRO
DEM SR
13.616,02
,00
13.616,02
,00
13.616,02
,00
6.662,63
,00
6.662,63
,00
000127/5
ŠTAMPAC
000127/4
ŠTAMPAC
000127/3
ŠTAMPAC
6.662,63
,00
000127/2
ŠTAMPAC
6.662,63
,00
000127/1
ŠTAMPAC
6.662,63
,00
ŠTAMPAC
6.662,63
,00
44.013,18
,00
29.530,20
,00
29.530,20
,00
29.530,20
,00
127
000126/5
HP
000126/4
RACUNAR
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR, TASTATURA, MIS)
000126/3
RACUNAR SA MONITOROM
000126/2
RACUNAR SA MONITOROM
000126/1
RAČUNAR SA MONITOROM
29.530,20
,00
126
RACUNAR SA MONITOROM
29.530,20
,00
125
ŠTAMPAC
RAC.OPREMA (TASTATURA I
MIS)
17.963,73
,00
124
P4
P4
EPSON LX 300
3.050,00
,00
1.018,58
,00
1.499,78
,00
30.530,98
,00
4.342,40
,00
HITACI HTOA
4.926,26
,00
DVD
3.592,50
,00
DVD
3.592,50
,00
123
MIŠ
GENIUS KB
16EI/YU7/PS2
122
MONITOR
KME PSU 450W
121
118
RACUNAR
RAC. OPREMA UGRADJ.U
RAC.(MEMORIJA RACUNARA)
RAC. OPREMA (TASTARURA,
MIŠ I ZVUCNIK)
DVD UGRADJEN U
RAC.(INV.BR.000041//1)
RAC. OPREMA - DVD
UGRADJEN U RAC.
(INV.BR.151)
117
SWITCH
116
RAC. OPREMA- DVD
115
SWITCH
114
MOBILNI TELEFON
NOKIA 1110
112
MOBILNI TELEFON
SAMSUNG
110
109
120
119
000118/1
TRANSCEND JM
366D643S-50
11.620,00
SONY COMBO
2.779,12
2.870,00
,00
3.000,00
717,50
4.720,00
1.730,70
35.400,00
14.160,00
PEC ZA CVRSTO GORIVO
30.099,00
3.762,24
USISIVAČ
14.000,00
,00
000108/2
PISOAR
3.500,00
,00
000108/1
PISOAR
2.500,00
,00
108
PISOAR
11.698,00
2.690,44
107
KLIMA UREDJAJ
28.869,13
,00
105
FOTOKOPIR APARAT
46.610,00
,00
104
TOUCH SISTEM
153.193,50
,00
PRN SHARP AN 400 IN
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 157 -
RACUNAR I RAC.OPREMA
(TASTATURA, MIS I ZVUCNIK)
000103/4
000103/3
65.819,91
,00
65.819,91
,00
65.819,91
,00
65.819,91
,00
65.819,91
,00
103
RACUNAR
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR, TASTATURA, MIS)
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR, TASTATURA, MIS)
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR, TASTATURA, MIS)
101
UPS
7.500,00
,00
100
UPS
7.500,00
,00
KLIMA UREDJAJ
27.400,00
,00
KLIMA UREDJAJ
27.400,00
,00
KLIMA UREDJAJ
27.400,00
,00
000103/2
000103/1
000099/2
000099/1
99
000098/4
BOJLER
4.350,00
3.393,00
000098/3
BOJLER
5.350,00
,00
000098/2
BOJLER
5.150,00
,00
000098/1
BOJLER
4.460,00
691,30
BOJLER
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
NAMEŠTAJ, STOLOVI I
ORMARI
4.460,00
691,30
98
000097/9
000097/8
000097/7
000097/6
000097/5
000097/4
000097/3
000097/2
000097/1
97
9
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
24.378,02
5.436,35
000096/2
STOLICA
5.017,55
1.154,04
000096/1
STOLICA
5.017,55
1.154,04
000095/1
KANTA ZA SMEĆE
5.304,10
1.591,29
KANTA ZA SMEĆE
5.304,10
1.591,29
000094/3
OGLEDALO
1.500,00
,00
000094/2
OGLEDALO
1.500,00
,00
000094/1
OGLEDALO
900,00
108,09
900,00
108,09
93
OGLEDALO
RACUNAR (KUCISTE,
TASTATURA I ZVUCNICI)
INT2.26 512 80GB CD
92
RACUNAR I RAC.OPREMA
AMD SEM 2300 256
95
94
56.507,78
,00
109.175,46
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 158 -
(MONITOR, MIS I ZVUCNIK)
91
000090/6
40GB CD
KOSILICA ZA TRAVU
20.341,54
,00
MOBILNI TELEFON
SIEMENS A65
4.197,91
594,70
89
MOBILNI TELEFON
NOKIA 1100
6.202,96
1.137,16
88
RISOGRAF
000086/1
309.885,52
,00
ŠTAMPAC
LEXMARK E 232
31.240,03
,00
86
ŠTAMPAC
LEXMARK E 232
31.240,03
,00
85
RAČUNAR (KUCISTE, MIS)
27.708,52
,00
84
SWITCH
12.902,01
720,36
83
ŠTAMPAC
LASERSKI
29.065,08
,00
UPS
MUSTEK 650
6.024,73
,00
82
UPS
MUSTEK 650
6.024,73
,00
81
SWITCH
80
MIŠ
RACUNAR (KUCISTE, MIS I
TASTATURA)
RACUNAR (KUCISTE, MIS I
TASTATURA)
RACUNAR (KUCISTE, MIS I
TASTATURA)
000082/1
000079/2
000079/1
79
78
11.694,48
760,15
653,79
,00
SA WIN XP
55.705,67
,00
SA WIN XP
55.705,67
,00
SA WIN XP
55.705,67
,00
2.702,42
,00
15.594,94
,00
,00
SAMSUNG RCD-S
77
RADIO CD
MATICNI SKLOP (UGRADJEN U
RAC.-BALAŽ I.)
76
ZVUCNIK
SP-G-120 ZVUCNIK
1.553,90
75
FOTELJA
DIPL. A-600 KOŽNA
10.422,26
74
RADNA STOLICA
RADNA
4.292,16
397,45
73
RADNA FOTELJA
KOŽNA
7.321,92
677,28
72
ŠTAMPAC
70
RACUNAR
CANON LBP1120
AMD
XP2200/40/CD/256MB
69
KALKULATOR
OLYMPIA CPD 5212E
68
BICIKLI
67
DIKTAFON
000066/1
66
000065/1
65
000063/1
1.059,59
30.865,16
,00
32.315,88
,00
7.145,83
,00
19.057,05
,00
9.976,48
,00
DAKTILOGRAFSKI STO
4.614,98
,00
DAKTILOGRAFSKA STOLICA
4.614,98
,00
STOLICA
3.341,01
,00
RADNA FOTELJA
3.341,01
,00
USB TELEFON
62
LEADTEK
OLYMPUS VN 3600
23.233,39
1.549,04
TELEFON
8.947,80
372,68
TELEFON
5.179,02
,00
60
TELEFON
5.179,02
,00
56
KVARCNA PEC
6.106,27
,00
55
KVARCNA PEC
6.484,85
,00
54
KVARCNA PEC
3.713,66
,00
51
ELEKTR.RESO
3.309,32
,00
50
PLINSKI RESO
4.590,04
,00
000060/1
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 159 -
49
FRIZIDER
18.413,50
,00
000048/9
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/8
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/7
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/6
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/5
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/4
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/3
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/20
VATROSTALNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/2
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/19
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/18
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/17
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/16
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/15
ARHIVSKI ORMAN
66.670,20
,00
000048/14
CELICNA KASA
43.413,19
,00
000048/13
CELICNA KASA
45.413,19
,00
000048/12
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/11
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/10
CELICNI ORMAN
66.670,20
,00
000048/1
CELICNA KASA
48.376,62
,00
48
CELICNA KASA
45.413,19
,00
47
RACUNAR
32.915,45
,00
7.852,76
,00
AMD PENTIUM III
000046/4
UPS
000046/3
UPS
KING 425va
5.852,76
,00
000046/2
UPS
KING 425va
6.722,91
,00
000046/1
UPS
KING 425va
6.852,76
,00
46
UPS
KING 425va
6.852,76
,00
42
MUSTEK
7.809,71
,00
AMD 2000/125/40CD
52.974,64
,00
41
UPS
RACUNAR I RAC.OPREMA
(MONITOR I TASTATURA)
RACUNAR I RAC OPREMA
(TASTATURA)
AMD 2000/125/40CD
32.974,64
,00
39
ŠTAMPAC ZA UNISOFT
EPSON
37.631,53
,00
34
RADIO KASETOFON
2.702,42
,00
33
TELEVIZOR
35.904,53
,00
TA PEC
40.000,00
,00
15.924,95
,00
000041/1
302
000029/9
PISACA MAŠINA
OLIMPIJA
000029/7
PISACA MAŠINA
15.924,95
,00
000029/5
PISACA MAŠINA
15.924,95
,00
000029/4
PISACA MAŠINA
15.924,95
,00
000029/12
PISACA MAŠINA
DIABLO
15.924,95
,00
000029/11
PISACA MAŠINA
BROTHER
15.924,95
,00
000029/10
PISACA MAŠINA
BISER
15.924,95
,00
000029/1
PISACA MAŠINA
15.924,95
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 160 -
29
PISACA MAŠINA
15.924,95
,00
28
TRPEZARIJSKI STO
19.609,76
,00
000027/99
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/98
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/97
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/96
KLUB STO
4.702,42
,00
000027/95
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/94
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/93
CRNA KOŽNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/92
CRNA KOŽNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/91
CRNA KOŽNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/90
CRNA KOŽNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/9
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/89
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/88
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/87
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/86
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/85
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/84
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/83
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/82
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/81
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/80
STO
2.702,42
,00
000027/8
STO PRAVOUGAONI
2.702,42
,00
000027/79
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/78
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/77
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/76
RADNI STO - DEO
2.702,42
,00
000027/75
CIVILUK
2.702,42
,00
000027/74
CRNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/73
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/72
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/70
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/69
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/68
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/67
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/64
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/63
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/62
CIVILUK
2.702,42
,00
000027/61
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/60
CIVILUK
2.702,42
,00
000027/6
PRAVOUGAONI KLUB STO
2.702,42
,00
000027/59
KANCELARIJSKA POLICA
10.702,42
,00
000027/58
KANCELATIJSKI ORMAN
10.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 161 -
(VISOKI, USKI)
000027/57
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/56
STOLICA (CRNA)
5.404,84
,00
000027/55
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/53
STOLICA CRNA
2.702,42
,00
000027/52
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/50
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/5
OKRUGLI KLUB STO
5.702,42
,00
000027/49
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/48
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/47
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/46
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/45
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/44
STOLICA (CRNA)
2.702,42
,00
000027/43
STOLICA (CRNA)
2.702,42
,00
000027/42
STOLICA (CRNA)
2.702,42
,00
000027/41
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/40
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/4
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/39
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/38
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/37
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/36
STOLICA (CRNA)
2.702,42
,00
000027/35
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/34
SIVA STOLICA
2.702,42
,00
000027/33
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/32
STOLICA
2.702,42
,00
000027/317
WC ŠOLJA
5.702,42
,00
000027/316
WC ŠOLJA
5.702,42
,00
000027/315
WC ŠOLJA
5.702,42
,00
000027/314
WC ŠOLJA
5.702,42
,00
000027/313
WC ŠOLJA
5.702,42
,00
000027/312
WC ŠOLJA
5.702,42
,00
000027/311
LAVABO
5.702,42
,00
000027/310
LAVABO
5.702,42
,00
000027/31
STOLICA
2.702,42
,00
000027/309
LAVABO
5.702,42
,00
000027/308
LAVABO
5.702,42
,00
000027/307
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/306
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/305
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/304
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/303
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/302
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 162 -
000027/301
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/300
ŽARDINJERA
6.702,42
,00
000027/30
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/3
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/299
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/298
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/297
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/296
STOLICA
2.702,42
,00
000027/295
FOTELJA
2.702,42
,00
000027/294
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/293
MALI STO
2.702,42
,00
000027/292
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/291
MALI ORMAN
5.702,42
,00
000027/290
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/29
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/289
STOLICA
2.702,42
,00
000027/288
STOLICA
2.702,42
,00
000027/287
STOLICA
2.702,42
,00
000027/286
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/285
DRVENA KASA
5.702,42
,00
000027/284
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/283
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/282
STOLICA
2.702,42
,00
000027/281
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/280
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/28
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/277
FOTELJA
2.702,42
,00
000027/276
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/275
STOLICA SIVA
2.702,42
,00
000027/274
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/273
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/272
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/271
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/270
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/27
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/269
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/268
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/267
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/266
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/264
KLUB STO
4.702,42
,00
000027/263
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/262
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/261
STO ZA TELEFON
2.702,42
,00
000027/260
STOLICA
2.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 163 -
000027/26
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/259
STOLICA
2.702,42
,00
000027/258
STOLICA CRVENA
2.702,42
,00
000027/257
STOLICA CRVENA
2.702,42
,00
000027/256
STOLICA CRVENA
2.702,42
,00
000027/255
STOLICA CRVENA
2.702,42
,00
000027/254
STOLICA CRVENA
2.702,42
,00
000027/253
STOLICA
2.702,42
,00
000027/252
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/251
2.702,42
,00
000027/250
RADNI STO
STO SA MERMERNOM
PLOCOM
33.290,26
,00
000027/25
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/249
STOLICA
2.702,42
,00
000027/248
STOLICA
2.702,42
,00
000027/247
STOLICA
2.702,42
,00
000027/246
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/245
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/244
STO
2.702,42
,00
000027/243
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/242
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/241
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/240
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/24
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/239
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/238
KANCELARIJSKA POLICA
10.702,42
,00
000027/237
STO ZA TELEFON
2.702,42
,00
000027/236
STOLICA
2.702,42
,00
000027/235
CRNA SKAJ FOTELJA
2.702,42
,00
000027/234
CRNA SKAJ FOTELJA
2.702,42
,00
000027/233
CRNA SKAJ FOTELJA
2.702,42
,00
000027/232
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/231
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/230
STOLICA
2.702,42
,00
000027/23
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/229
STOLICA
2.702,42
,00
000027/228
STOLICA
2.702,42
,00
000027/227
STOLICA
2.702,42
,00
000027/226
STOLICA
2.702,42
,00
000027/225
STOLICA
2.702,42
,00
000027/224
STOLICA
2.702,42
,00
000027/223
STOLICA
2.702,42
,00
000027/222
STOLICA
2.702,42
,00
000027/221
STOLICA
2.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 164 -
000027/220
STOLICA
2.702,42
,00
000027/22
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/219
KANCELARIJSKA POLICA
10.702,42
,00
000027/218
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/217
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/216
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/215
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/214
BRAON KOZNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/213
BRAON KOZNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/212
BRAON KOZNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/211
KANCELARIJSKA POLICA
10.702,42
,00
000027/210
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/21
CRNA STOLICA
2.702,42
,00
000027/209
STOLICA
000027/208
STO ZA VENCANJA
000027/207
2.702,42
,00
12.702,42
,00
ROLO ORMAN
2.702,42
,00
000027/206
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/205
BIFE ORMAN
2.702,42
,00
000027/204
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/203
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/202
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/201
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/200
FOTELJA
2.702,42
,00
000027/20
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/2
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/199
FOTELJA
2.702,42
,00
000027/198
KLUB STO
4.702,42
,00
000027/197
FOTELJA
2.702,42
,00
000027/196
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/195
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/194
FOTELJA
2.702,42
,00
000027/193
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/192
STOLICA
2.702,42
,00
000027/191
STOLICA
2.702,42
,00
000027/190
STOLICA
2.702,42
,00
000027/19
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/189
STOLICA
2.702,42
,00
000027/188
STOLICA
2.702,42
,00
000027/187
STOLICA
2.702,42
,00
000027/186
STOLICA
2.702,42
,00
000027/185
STOLICA
2.702,42
,00
000027/184
STOLICA
2.702,42
,00
000027/183
STOLICA
2.702,42
,00
000027/182
STOLICA
2.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 165 -
000027/181
STOLICA
2.702,42
,00
000027/180
STOLICA
2.702,42
,00
000027/18
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/179
STOLICA
2.702,42
,00
000027/178
STOLICA
2.702,42
,00
000027/177
STOLICA
2.702,42
,00
000027/176
STOLICA
2.702,42
,00
000027/175
STOLICA
2.702,42
,00
000027/174
STOLICA
2.702,42
,00
000027/173
STOLICA
2.702,42
,00
000027/172
STOLICA
2.702,42
,00
000027/171
STOLICA
2.702,42
,00
000027/170
STOLICA
2.702,42
,00
000027/169
STOLICA
2.702,42
,00
000027/168
STOLICA
2.702,42
,00
000027/167
STOLICA
2.702,42
,00
000027/166
STOLICA
2.702,42
,00
000027/165
STOLICA
2.702,42
,00
000027/164
STOLICA
2.702,42
,00
000027/163
STOLICA
2.702,42
,00
000027/162
STOLICA
2.702,42
,00
000027/161
STOLICA
2.702,42
,00
000027/160
STOLICA
2.702,42
,00
000027/159
STOLICA
2.702,42
,00
000027/158
STOLICA
2.702,42
,00
000027/157
STOLICA
2.702,42
,00
000027/156
KONFERENCIJSKI STO
10.702,42
,00
000027/155
KONFERENCIJSKI STO
10.702,42
,00
000027/154
KONFERENCIJSKI STO
10.702,42
,00
000027/153
KONFERENCIJSKI STO
10.702,42
,00
000027/152
KONFERENCIJSKI STO
10.702,42
,00
000027/150
KLUPA
2.702,42
,00
000027/15
CIVILUK
2.702,42
,00
000027/149
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/148
BRAON STOLICA
2.702,42
,00
000027/147
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/146
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/145
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/144
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/143
CRVENA STOLICA
2.702,42
,00
000027/142
CIVILUK
2.702,42
,00
000027/141
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/140
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/14
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 166 -
000027/139
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/138
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/137
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/136
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/135
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/134
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/133
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/132
MALI ORMAN
5.702,42
,00
000027/131
ORMAN-ROLO
2.702,42
,00
000027/130
CRNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/13
STOLICA (SIVA)
2.702,42
,00
000027/129
OKRUGLI STO
2.702,42
,00
000027/128
CRNA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/127
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/126
STOLICA
2.702,42
,00
000027/125
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/124
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/123
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/122
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/121
MALI STO
2.702,42
,00
000027/120
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/12
STOLICA (CRVENA)
2.702,42
,00
000027/119
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/118
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/117
BRAON FOTELJA
2.702,42
,00
000027/116
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/115
RADNI STO
2.702,42
,00
000027/114
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/113
KANCELARIJSKA POLICA
10.702,42
,00
000027/112
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/111
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/110
MALI STO
2.702,42
,00
000027/11
STOLICA (CRVENA)
2.702,42
,00
000027/109
CIVILUK
1.702,42
,00
000027/108
MALI PISACI STO
5.702,42
,00
000027/107
KANCELARIJSKI ORMAN
11.772,66
,00
000027/106
CRVENA FOTELJA
2.702,42
,00
000027/105
ROLO ORMAN
5.702,42
,00
000027/104
STO
2.702,42
,00
000027/103
KLUB STO
2.702,42
,00
000027/102
PISACI STO
2.702,42
,00
000027/101
CIVILUK
2.702,42
,00
000027/100
MALA POLICA
2.702,42
,00
000027/10
KANCELARIJSKA POLICA
10.702,42
,00
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 167 -
000027/1
27
000015/1
15
RADNI STO
2.702,42
,00
KONFERENCIJSKI STO
2.702,42
,00
TELEFONSKA CENTRALA
146.502,16
,00
TELEFONSKA CENTRALA
146.502,16
,00
000014/9
TELEFON
12.801,19
,00
000014/8
TELEFON
12.801,19
,00
000014/5
TELEFON
12.801,19
,00
000014/4
TELEFON
12.801,19
,00
000014/3
TELEFON
12.801,19
,00
000014/20
TELEFON
12.801,19
,00
000014/2
TELEFON
12.801,19
,00
000014/19
TELEFON
12.801,19
,00
000014/18
TELEFON
12.801,19
,00
000014/17
TELEFON
12.801,19
,00
000014/16
TELEFON
12.801,19
,00
000014/15
TELEFON
12.801,19
,00
000014/13
TELEFON
12.801,19
,00
000014/12
TELEFON - RASHOD
12.801,19
,00
000014/11
TELEFON
12.801,19
,00
000014/10
TELEFON
PUTNICKO VOZILO RENAULT
MEGANE
12.801,19
,00
10
GENERATION 1,6
1.293.140,73
707.347,98
9
PUTNICKO VOZILO JUGO
101.538,43
,00
8
ZASTAVA 101
275.127,63
,00
7
ZGRADA MK VRBICA
802.797,84
555.959,90
6
ZGRADA MK JAZOVO
964.650,87
668.047,00
5
ZGRADA MK CRNA BARA
653.737,06
454.924,45
4
ZGRADA MK SANAD
1.126.506,61
780.137,06
3
ZGRADA MK OSTOJICEVO
1.605.596,67
1.111.920,19
2
ZGRADA MK PADEJ
5.146.969,97
3.564.419,33
1
ZGRADA OPŠTINE COKA
54.925.459,70
104.265.811,7
9
41.965.641,82
74.985.328,76
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 168 -
XVI. –ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Као места чувања носача информација су: архив Општинске управе и
електронска база података Општинске управе на магнетним о оптичким уређајима.
XVII. - ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМ
ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
да
Општинска управа поседује: записнике са седница СО -е Чока, записнике
Општинског већа, радних тела СО -е Чока и председника општине, одлуке СО –е,
Општинског већа и председника општине објављене у ,,Службеном листу општине Чока'',
решења и закључене уговоре надлежних органа СО-е, Општинског већа, председника
општине и Општинске управе.
НАЧИН ТРАЖЕЊА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Тражилац подноси писмени захтев надлежном за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати назив органа, име, презиме и адресу тражиоцу као и што
прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражење
информације.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Приступ информацијама надлежни орган дужан да омогући и на основу усменог
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтева уноси у
посебну евиденцију и примењује се рокови као да је поднет писмено .
Надлежни орган дућан да је без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа
власти од кога је информација тражена.
Ако орган општине није у могућности, из оправданих разлога, да у наведеном
року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену документацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је
да томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му
односно упути копију тог документа.
Ако орган општине на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
поверенику.
Надлежни орган ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на
увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити
стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не
располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу
употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 169 -
просторијама.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога
је информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи
тражену информацију, омогућује се да то учини из помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву надлежни орган неће издати посебно решење, него ће о
томе сачинити службену белешку.
Ако надлежни орган одбије да у целини делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда односно упути копију тог документа, дужан је да донесе
решење
о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути
тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи траћену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и
трошкове упућивања.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа
захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију
документа захтевају ради остваривања удружења и сва лица када се тражена
информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне
средине.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме
којом располаже орган општине, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом
сопствене опреме.
Орган издаје копију документа ( фотокопију, аудио копију, дигиталну копију у сл.)
који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази.
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтева поверенику и обавестиће повереника и тражиоца о томе у чијем
поседу, по његовом знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу повереника у року од 15 дана од достављања
решења органа власти, ако:
• Орган добије да обавести тражиоца о томе да ли поседује одређену
информацију о јавног значаја или му је она иначе доступна, да му увид
документ који садржи тражењу информацију, да му изда, односно упути
копију документа, или ако те не учини у прописаном року,
• Орган не одговори у прописаном року на захтев тражиоца.
• Орган, услову издавања копије документа који садржи тражену информацију
уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије.
Против решења повереника може се покренути управни спор, ау складу са
законом, о чему суд по службеној дужности обавештава повереника.
ПОДАЦИ О СТАРЕШИНАМА ОРГАНА ОПШТИНЕ, ИМЕ, ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И
ДУЖНОСТИ И ПОСТУПАКА ПО КОЈИМА ДОНОСИ ОДЛУКЕ
( обрађено под поглавље VI. Информатора )
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 170 -
XVIII. - ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈА
Овлашћено лице за пуступање по захтеву за слободан приступ инфорцијама од
јавног значаја је Јо Ирен запослена у Општинској управи Чока.
Контакт подаци овлашћеног лица су:
Јо Ирен, 23320 Чока Потиска бр. 20. канцеларија бр. 36.
Тел. 0230 - 71 – 000 или 71 - 010 локал: 101.
Захтев треба да садржи :
- Назив органа власти:
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДНАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
- име и презиме и адреса тражиоца
- што прецизнији опис информације која се тражи
Захтев може садржати:
- и друге податке који олакшавају проналажене тражене информације.
Писмени захтев се може поднети и лично у писарници.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник
који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја
( канцеларија бр. 36. ).
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
- обавештење да ли поседује тражену информацију,
- да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
- да му изда копију тог документа,
- да му достави копију документа поштом или на други начин.
2. Одлучивање по захтеву:
Орган власти је дужан да без одлагања у року од 15 дана од дана пријема захтева
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о
поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацијну, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од
пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана
од дана пријема захева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на
увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог
документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не
може бити дужан од 40 од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 171 -
3. Накнада
- Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Влада
Републике Србије прописала је Трошковник којим је утврдила висину нужних трошкова
за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја и на
основу Општинска управа Чока обрачунава трошкове за издавање копије документа који
садржи тражену информацију као и тршкове упућивања исте ( ,,Службени гласник РС''
бр. 8/06 ).
Копија докумената по страни:
- на формату А3 6 динара
- на формату А4 3 динара
Копија докумената у електронском запису:
- дискета 20 динара
- ЦД 35 динара
- ДВД 40 динара
- Копија докумената на аудио касети 150 динара
- Копија документа на аудио – видео касети 300 динара
- Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик
30 динара
- Упућивање копије документа трошкови се обрачунају према редовним
износима у ЈП ПТТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докуметана на копијама
се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац
информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50%
од износа нужних трошкова према наведеном трошковнику.
Општинска управа општине Чока може одлучити да тражиоца информације
ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од
50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске
поште или телефакса.
Уплата се врши на жиро рачун бр . 840 – 742328843 -30 97 – 47-211
Сврха уплате: Уплата накнаде нужних трошкова за издавање копија
докумената на којима се налазе информације од јавног значаја.
Корисник: Буџет Републике Србије.
Ослобођени од обавезе плаћања за издавање копије документа који
садржи тражену информацију су:
- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива.
- Удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају
ради остваривања циљева удружења и
- Сва лица када се тражена информација односи на угрожавање,
односно заштиту здравља становништва и животне средине осим у
случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се ради о
информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на
интернету.
4. Жалба:
Изјављивање жалбе : Поверенику за информације од јавног значаја.
Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти.
Адреса повереника: Повереник за информације од јавног значаја, ул
Булевар краља Александра бр.15., 11000 Београд.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 172 -
ПОДАЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ, ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА И КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН, ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОБЕЛЕЖЈА, ПРИСУТУПАЧНОСТ ЛИЦИМА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, МОГУЋНОСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА, ВРЕМЕ И МЕСТО
ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА, ДОПУШТЕНОСТ АУДИО ВИДЕО СНИМАЊА ОБЈЕКАТА И
АКТИВНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Радно време Општинске управе општине Чока је :
а /. Радним данима од 7,00 до 15,00 часова
б/. Рад са странкама у услужном центру од 7,00 до 15,00 часова
ц/. Рад са странкама председника општине: сваког радног дана од 7,00
до 15,00 часова
д/. Адреса органа управе општине Чока: 23320 Чока, Потиска бр. 20.
• Електронска адреса: www.coka.rs
• Контакт телефони: 0230-71- 000 или 71 -010
• Телефакс: 0230-71- 175
Општина Чока:
Шифра делатности: 8411
Матични број: 08381984
ПИБ број: 101417479
Није обвезник ПДВ -а.
е/. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима:
Гал Ливиа – технички секретар, тел. 0230 - 71-000, 71-010, 71-011, факс: 0230 -71-175.
Скупштина општине Чока ради на седницама и сталним радним телима:
овлашћено лице за информације о времену и место одржавања седница:
• Секретар Скупштине општине Чока – Драгана Шалбот Пакашки,
дипл.правник
• Начелник општине управе Чока – Јанковић Роланд, дипл.правник.
ПРАВИЛА И ОДЛУКЕ О ИСКЉУЧЕЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ЈАВНОСТИ
• Рад Скупштине је доступан јавности. Јавност у раду се може ограничити или
искључити у случајевима утврђеним законом.
• Заинтересовани грађани могу присуствовати седницама Скупштине и радних
тела и користити и документационе материјале иза рада Скупштине.
• Акредитовани представници средстава јавног информисања могу
присуствовати седницама Скупштине и радних тела ради обавештавања
јавности о њиховом раду.
• Скупштина може да издаје службено саопштење за штампу и друга средства
јавног информисања. Текст службеног саопштења одобрава председник
Скупштине или лице које он овласти.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Сва друга питања и подаци, везане за рад општине, могу се прибавити од лица
надлежних за давање информација.
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 173 -
САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТOРУ........................................................................... 1
Лица одговорна за тачност и доступност података које садржи Информатор: ........................................................... 1
Датум објављивања Информатора .......................................................................................................................... 1
Подаци о доступности информатора у електронском и физичком облику: ................................................................ 1
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА............................................................................................................................ 2
1. Одељење за инспекцијске послове ................................................................................................................ 2
2. Одељење за општу управу и друштвене делатности ............................................................................................ 2
3. Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности ............. 3
4. Одељење за финансије .................................................................................................................................... 5
5. Служба за послове Скупштине општине......................................................................................................... 7
6. Кабинет Председника општине и Општинског већа ..................................................................................... 8
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОПШТИСКЕ УПРАВЕ ЧОКА.................................................................................................. 10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ....................................................................................................................... 10
СПИСАК РАДНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧОКА .................................................................................................. 11
Одељење за инспекцијске послове .................................................................................................................... 11
Одељење за општу управу и друштвене делатности .......................................................................................... 11
Одсек за матичарске послове ............................................................................................................................ 11
Одсек општих и заједничких послова ................................................................................................................. 11
Одсек друштвених делатности ........................................................................................................................... 12
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности ........................... 12
Одељење за финансије ..................................................................................................................................... 12
Служба за послове Скупштине општине............................................................................................................. 13
Кабинет Председника општине и Општинског већа ............................................................................................ 13
ПОСТАВЉЕНА И ИЗАБРАНА ЛИЦА ...................................................................................................................... 13
III. – ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА...................................................................................................................... 14
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 174 -
Поверени послови: ............................................................................................................................................ 16
Председник општине: ........................................................................................................................................ 17
Општинско веће општине Чока........................................................................................................................... 17
Општинска управа ............................................................................................................................................. 18
IV. – ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ........................................................................................................ 18
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ: .............................................................................................................. 19
V. – СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ...................................................... 19
VI. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА .......................................................................................... 19
Поверени послови: ................................................................................................................................................ 22
VII. – НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
............................................................................................................................ 22
Назив закона или другог акта о утврђивању његовог делокруга и време и место објављивања акта : ..................... 22
Списак прописа које орган примењује у вршењу овлашћења : ................................................................................ 22
1) Закони: .............................................................................................................................................................. 23
2) Уредбе , одлуке , правилници и упутства и други подзаконски акти донети у поступку примене горе навадених
закона , .................................................................................................................................................................. 26
3) Одлуке и други прописи Аутономне Покрајине Војводине . ................................................................................. 26
4) Општинске одлуке – Одлука о општинској управи Чока (,,Службени лист Општине Чока'' бр.16/2010 и 14/2013) . 26
Сажет опис у чему се састоји или може састојати поступање органа у оквиру његових овлашћења и обавеза : ...... 26
VIII.– УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ........................................................................ 27
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
.............................................................................................................................................................................. 27
- УПУТСТВО О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА .......................................................... 27
- ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ - .......................................................................................................................... 27
- ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА – .................................................................................................................................. 27
- ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – ................................................................................................................................ 28
- ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ............................................................................................................................................. 29
- ПРИЈАВА РАДОВА - ............................................................................................................................................ 29
-ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗГРАЂЕНИХ ТЕМЕЉА СА ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ - ....................................... 30
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 175 -
- УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА - ..................................................................................................................................... 30
Преглед података о пруженим услугама................................................................................................................. 31
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ31
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ............................................................................ 80
ОДСЕК ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ...................................................................................................... 81
ОДСЕК ЗА МАТИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ ..................................................................................................................... 82
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Одсек за матичарске послове ........................... 87
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ............................................................................ 87
IX. – ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА ..................................................................................................................... 91
X. – ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖАНИМ УСЛУГАМА ............................................................................................ 92
- БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА.................................................................................................................. 93
XI. – ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА .................................................................................................. 95
XII. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА .................................................................................................................. 126
XIII. – ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ .............................................................................................................. 127
XIV. – ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРАМАЊИМА ............................................................. 137
МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ЗА СЕПТЕМБАР 2014 .................................... 137
МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ОПШТИНСКИХ РУКОВОДИЛАЦА ЗА СЕПТЕМБАР 2014 ............................................. 137
ПРОСЕЦИ ПЛАТА ПО ПОЈЕДИНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЗА МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР 2014. .............................................................................................................................................. 138
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ИЗАБРАНИМ И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА ОД 01.01.2014. ДО 30.09.2014. г .. 139
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ РУКОВОДИОЦИМА ОД 01.01.2014. ДО 30.09.2014. г........................................ 140
УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА ОД 01.01.2014. ДО 30.09.2014.г ............................................ 141
МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ОДБОРНИКА СО -Е ЧОКА .................................................................................. 142
МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА СЕПТЕМБАР 2014.г ..... 143
XV. – ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ................................................................................................................. 144
XVI. –ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ............................................................................................................ 168
XVII. - ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМ ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП ...................... 168
XVIII. - ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ........................................................................................ 170
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
- 176 -
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈА
........................................................................................................................... 170
ПРАВИЛА И ОДЛУКЕ О ИСКЉУЧЕЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ЈАВНОСТИ ................................................................... 172
ОСТАЛИ ПОДАЦИ ............................................................................................................................................... 172
САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА
........................................................................................................................... 173
______________________________________________________________________________
ажурирано јануара 2015
Download

Informator o radu