ЈП ЕПС, Београд
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Информатор о раду
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
2006-2012
---------------------------------------
Нови Сад
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012.године
1. Садржај Информатора о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
1.
Садржај Инфпрматпра п раду "Електрпвпјвпдина" д.п.п. Нпви Сад ..................................... 2
2.
Oснпвни ппдаци п привреднпм друштву и Инфпрматпру п раду ......................................... 3
3.
Организаципна структура ...................................................................................................... 5
4.
Опис функција старешина .................................................................................................... 22
5.
Опис правила у вези са јавнпшћу рада ................................................................................ 24
6.
Списак најчешће тражених инфпрмација пд јавнпг значаја................................................ 27
7.
Опис надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза .......................................................................... 31
8.
Опис ппступаоа у пквиру надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза ......................................... 33
9.
Навпђеое прпписа ............................................................................................................... 42
10. Услуге кпје прган пружа заинтереспваним лицима ............................................................ 47
11. Ппступак ради пружаоа услуга............................................................................................ 47
12. Преглед ппдатака п пруженим услугама ............................................................................. 50
13. Ппдаци п прихпдима и расхпдима ...................................................................................... 51
14. Ппдаци п јавним набавкама ................................................................................................ 52
15. Ппдаци п државнпј ппмпћи ................................................................................................. 80
16. Ппдаци п исплаћеним платама, зарадама и другим примаоима ...................................... 81
17. Ппдаци п средствима рада .................................................................................................. 83
18. Чуваое нпсача инфпрмација ............................................................................................... 84
19. Врсте инфпрмација у ппседу................................................................................................ 85
20. Врсте инфпрмација кпјима државни прган пмпгућава приступ .......................................... 95
21. Инфпрмације п ппднпшеоу захтева за приступ инфпрмацијама ....................................... 95
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
2
2. Oсновни подаци о привредном друштву и Информатору о раду
Назив органа
Привредно Друштво за дистрибуцију електричне енергије “Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад (у даљем тексту Друштво).
Адреса седишта:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Матични бр:
08038139
Порески и идентификациони бр:
102040644
Адреса за пријем поднесака:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Адреса за пријем електронских поднесака:
http://www.elektrovojvodina.rs.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:
- Маријана Цупаћ, дипл.инж - послови Кабинета
- Иво Брајковић, дипл.ек.- економско-финансијски послови
- Павел Зима, дипл.ел.инж. - управљање
- мр Ненад Станковић - планирање и инвестиције
- мр Дарко Међедовић - информатика и телекомуникације
- Миланко Радић, дипл.инж. -јавне набавке
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
3
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом
и објављивањем Информатора:
Маријана Цупаћ, дипл.инж. –Управа Кабинет директора Друштва Нови Сад, Булевар
ослобођења 100.
Датум првог објављивања, Информатора мај 2006
Датум последње измене или допуне:
31. 08. 2012.
Датум последње провере ажурности података:
31. 08. 2012.
Veb – adresa Информатора (aдреса са које се може преузети електронска копија)
http://www.elektrovojvodina.rs.
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Увид у Информатор се може остварити и штампана копија Информатора набавити у
Управи Друштва, Дирекција за корпоративне послове, Сектор за људске ресурсе.
На основу члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и Упутства за објављивање
информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС" бр.68/10), Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, сачињен је
Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
4
3. Организациона структура
- Скупштина Друштва:
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно и,
преко Овлашћених представник Оснивача.
Управа Друштва
Организациона шема Друштва
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
КАБИНЕТ
ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
СЛУЖБА
КОНТРОЛИНГА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
- ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ *
ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ *
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- Сектор рачуноводства
- Сектор економике пословања
- Сектор финансијских послова
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
- Сектор за управљање и
планирање конзума
- Сектор експлоатације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
- Сектор за набавку и продају ел.енергије
- Сектор за техничке послове продаје
ДИРЕКЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
- Сектор за правне и опште послове
- Сектор за људске ресурсе
- Сектор за квалитет и заштиту
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Служба набавке добара и услуга
- Служба набавке радова
- Служба магацина и документације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИНВЕСТИЦИЈЕ
- Сектор инвестиција и изградње
- Сектор за пројектовање
- Сектор енергетике
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
- Служба за апликативни софтвер
- Служба за системски софтвер
- Служба за рачунарске мреже и опрему
- Служба фиксних комуникација
- Служба радио комуникација
- Служба за технички систем управљања
ОГРАНЦИ
1. „ЕД НОВИ САД“ - Нови Сад
2. „ЕД СУБОТИЦА“ - Суботица
3. „ЕД РУМА“ - Рума
4. „ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА “- Сремска Митровица
5. „ЕД СОМБОР“ – Сомбор
6. „ЕД ЗРЕЊАНИН“ - Зрењанин
7. „ЕД ПАНЧЕВО“ – Панчево
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
5
Напомена: * Заменик директора Друштва- директор извршне функције за пословни систем има
помоћника директора извршне функције за пословни систем који нема ингеренције у
односу на организационе облике којима је надређен заменик директора друштва.
* Директор извршне функције за технички систем има помоћника директора извршне
функције за технички систем који нема ингеренције у односу на организационе облике
којима је надређен директор извршне функције за технички систем.
Организациона шема ОГРАНКА
ДИРЕКТОР ОГРАНКА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ОГРАНКА
Служба за инфортматику и
телекомуникације
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ
- Сектор за економско-финансијске послове
- Сектор за трговину електричном енергијом
- Сектор за логистику огранка
- Сектор за експлоатацију
- Сектор за управљање
- Сектор за енергетику и инвестиције
Служба за јавне набавке
Напомена за праћење текста:
Организациона шема условљена је :
- правном формом Друштва (друштво са ограниченом одговорношћу) којим управља
Оснивач Друштва, ЈП ЕПС, путем Скупштине Друштва.
- делатностима за које je друштво регистровано, (преглед је дат у тачки 7 овог
Информатора)
- и конзумним подручјем на којем се регистроване делатности обављају: укупно
подручје АП Војводине.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
6
Организациона шема "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад је усклађена са организационом
шемом оснивача (ЈП ЕПС), тако да је одређени организациони облик у ЈП ЕПС надређен
одговарајућој организационој целини у Друштву нпр: дирекција за трговину електричном
енергијом у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за трговину у "Електровојводина" д.о.o. Нови
Сад, дирекција за стратегију и инвестиције у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за
планирање и инвестиције у "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад.
Јавно предузеће „Епектропривреда Србије – Јавно предузеће за дистрибуци|у
електричне енергије Електровојводина" - Нови Сад са п.o. основано је Одлуком о
оснивању јавних лредузећа за дистрибуцију електричне енергије коју је донео Привремени
управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије" број 42/3 - 5 од 20. децембра
1991. године, на коју jе Влада Републике Србије дала сагласност, одлуком 05 број 414 6944/5 од 15. јануара 1992. године и које је уписано у Регистар привредних субјеката под
бројем 56968.
На основу Одлуке Управног Одбора ЈП ЕПС-а о измени одлуке о оснивању Јавних
предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће
за дистрибуцију електричне енергије - "Електровојводина" Нови Сад, бр.5914/8 од
23.новембра 2005. ( у даљем тексту оснивачки акт) извршена је промена
правне
форме, усклађена је организација и, предузеће је почев од 01.01.2006. наставило
да послује у правној форми друштва с ограниченом одговорношћу.
Одлуком Управног Одбора ЈП ЕПС-а, бр.546/18 -12 од 31 јануара 2012. извршене су
измене и допуне оснивачког акта, други пут, због потребе његовог усклађивања са новим
Законом о привредним друштвима.
На основу цитираних измена и допуна оснивачког акта, директор Друштва је, по
овлашћењу Управног Одбора ЈП ЕПС-а, донео Одлуку о оснивању Привредног друштва
за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о.Нови Сад, бр.1.50.1.3526/1 од 29.03.2012. (пречишћен текст - у даљем тексту оснивачки акт- пречишћен
текст)
Управљање Друштвом се организује као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и један директор.
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно
и, преко Овлашћених представник Оснивача.
- Председник Управног
одбора ЈП ЕПС-а Београд, - др AЦА
- Овлашћени представници оснивача
МАРКОВИЋ,
мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж. - директор Дирекције за трговину електричном
енергијом у ЈП ЕПС-а Београд,
2. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ,
Универзитет Нови Сад, и
редовни професор
Факултета
техничких наука,
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
7
3. МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек. директор “МОСТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад,
Границе надлежности Управног одбора и Овлашћених
утврђене су оснивачким актом -пречишћен текст)
представника Оснивача,
Наративан приказ организационе структуре
Друштво је организовано од Управе друштва и 7 огранака.
"Електровојводина"д.о.о. Нови Сад обавља регистровану делатност као јединствено
друштво.
У циљу стручног и рационалног обављања послова, поделе надлежности, ефикаснијих
токова информација, обезбеђења јединства у спровођењу донетих одлука и начину
извршавања задатака, утврђена је подела на послове који се обављају на нивоу
"Електровојводине"д.о.о. Нови Сад (дирекција, центар, кабинет) и послове који се
обављају у огранцима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
- послови на нивоу Друштва обављају се у Управи
- послови у надлежности огранака обављају се у огранку.
РУКОВОДИОЦИ У ДРУШТВУ:
Управа друштва:
Директор "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад
др Тихомир Симић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/527-030
факс: 021/422-847
e-mail tihomir.simic @ev.rs
.
Опис овлашћења и надлежности
1. заступа Друштво
2. организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва;
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;
4. утврђује предлог плана развоја и годишњег програма пословања и предузима мере за
њихово спровођење.
5. подноси финансијске извештаје на усвајање,
6. припрема материјале из делокруга Скупштине у складу са оснивачким актом пречишћен текст
7. извршава одлуке из делокруга Скупштине Друштва
8. одлучује о располагању имовином Друштва чија је вредност мања од износа утврђеног
за одређивање имовине веће вредности у складу са оснивачким актом –пречишћен
текст
9. утврђује цене производа и услуга које Друштво продаје, односно пружа трећим
лицима
10. доноси акт о организацији и систематизацији послова у Друштву, по претходно
прибављеној сагласности генералног директора Оснивача.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
8
11. доноси одлуку о избору ревизора у складу са законом
12. доноси акте којима се уређује пословна тајна, процес рада, печати, штамбиљи и знак
с логотипом, безбедност и здравље на раду и друге акте из области рада, у складу са
законом.
13. доноси одлуку о донацијама и спонзорствима у оквиру износа који је одлуком
Оснивача и Годишњим програмом пословања Друштва одређен као лимит за поједине
намене.
14.одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом и колективним уговором;
15. обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком.
Заменик директора Друштва - директор извршне функције за пословни систем
др Петар Загорчић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail petar.zagorcic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за економско-финансиjске
послове, Дирекција за трговину електричном енергијом, Дирекција за корпоративне
послове и Центар за јавне набавке).
- замењује директора Друштва у његовом одсуству и обавља послове утврђеним актима
о организацији и систематизацији послова у Друштву, као и друге послове које му повери
директор Друштва
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- старање о интерним економским односима са ЕПС и економским односима унутар
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и старање о контроли пословања у Друштву.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Директор извршне функције за технички систем
мр Никола Новаковић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-440
факс: 021/423-527
e-mail nikola.novakovic @ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
9
Опис овлашћења и надлежности
- oрганизовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за управљање, Дирекција за
планирање и инвестиције и Центар за информатику и телекомуникације).
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
мр Бранислав Радовић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- координација и сарадња са ЕПС и ЕМС у вези трговине електричном енергијом.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области које се тичу трговине електричном енергијом.
- контрола извршења својих налога и упутстава и организовање координације
јединственог сагледавања потреба тржишта електричном енергијом у пословању
Друштва.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва
Директор Дирекције за економско-финансијске послове
Иво Брајковић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/423-459
факс: 021/523-470
e-mail ivo.brajkovic @ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
10
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области економских, финансијских, послова у обављању
делатности Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за управљање
Павел Зима, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/ 423-459
факс: 021/523-470
e-mail pavel.zima @ev.rs
Опис овлашћење и надлежности
- организовање, координирање и руковођење Дирекцијом за управљање.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области експлоатације и управљања у обављању делатности
Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
мр Ненад Станковић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/528-958
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
11
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: развоја, инвестиција, енергетског планирања, припреме и израде
техничке документације.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- организовање, координација јединственог планирања и планирања и реализације
инвестиција у пословању Друштва, као и развој управљања ЕЕС.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за корпоративне послове
Синиша Пушкар, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-755
факс: 021/522-128
e-mail sinisa.puskar @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методолгије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Центра за информатику и телекомуникације
мр Дарко Међедовић , 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-566
факс: 021/526-248
e-mail darko.medjedovic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, организација и координација рада у Центру за информатику и
телекомуникације и сарадња са организационим јединицама у Друштву и огранцима
- креирање послова и праћење израде програмско-пројектних задатака
- дефинисање оквирних планова рада служби у Центру
- примена Система квалитета
- сарадња са организационим деловима ЕПС, државним органима, агенцијама и
пословним субјектима из ИТ окружења
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
12
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Центра за јавне набавке
Миланко Радић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобoђења 100
Контакт тел. 021/661-17-13
факс: 021/523-569
e-mail milаnko.radic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, праћење и организовање рада служби у функцији јавних набавки у
Друштву и огранцима
- организовање израде плана Јавних набавки
- праћење реализације плана ЈН, уочавање одступања, интервенције
- сарадња са стручним службама ЕПС, огранака, са Управом за јавне набавке
- организовање израде процедура, упутстава и других аката за рад Центра
- извештавање о раду Центра
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме, по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директори огранака Друштва:
1. Мајсторовић Мирко - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail mirko.majstorovic @ns.ev.rs
2. Лабан мр Богдан - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail bogdan.laban @su.ev.rs
3.Стојков Слободан - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail slobodan.stojkov @zr.ev.rs
4. Симендић мр Зоран - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
13
5.Равић Живан- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail zivan.ravic @ru.ev.rs
6. Фаор Ђорђе -"ЕД Сремска Митровица,"22000 Ср. Митровица, Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail djordje.faor @sm.ev.rs
7. Комненић Биљана -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail biljana.komnenic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности директора огранка
- организовање и руковођење свим пословима који се обављају у огранку Друштва.
- спровођење и одговорност за извршавање свих налога и упутстава директора Друштва,
заменика директора Друштва, директора извршне функције за технички систем и
надлежних директора дирекција и центара Друштва.
- старање за обезбеђење успешног и рационалног обављања делатности огранка Друштва,
јединственог техничко-технолошког система и јединствене методологије у извршењу
других послова.
- старање о остваривању права запослених у огранку Друштва.
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу директора
Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за технички систем и
надлежног директора дирекције и центра.
Заменици директора огранка
1.Александар Јаковљевић -"ЕД Нови Сад",21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail aleksandar.jakovljevic @ns.ev.rs
2. није попуњено место - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
14
3. Јонел Панкаричан - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail [email protected]
4.није попуњено место - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
5.није попуњено место- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
6. није попуњено место-"ЕД Ср.Митровица,"22000 Ср.Митровица, Фрушкогорска бб
7. није попуњено место -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Опис овлашћења и надлежности заменика директора огранка
- организовање ,координирање и руковођење задацима за које је задужен
- старање о јединственој примени закона општих прописа и аката у огранку у оквиру своје
надлежности
- замењује директора огранка у његовом одсуству
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу директора
огранка
Извршни директори за пословни систем у огранцима
1. Бранко Ратковић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail branko.ratkovic @ns.ev.rs
2. Душко Петровић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail dusko.petrovic @su.ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
15
3. др Миро Божић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miro.bozic @zr.ev.rs
4. Александар Маливук - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/ 441-005
факс: 025/429-339
е-mail [email protected]
5.Љиљана Аврамовић- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail ljiljana.avramovic @ru.ev.rs
6. Драган Миловановић -"ЕД Ср.Митровица," 22000 Ср.Митровица,Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/630-222
e-mail dragan.milovanovic @sm.ev.rs
7. Татјана Живковић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail tatjana.zivkovic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за пословни систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина у оквиру своје
надлежности.
- обављање послова директора огранка у његовој одсутности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме,по налогу директора
и заменика директора огранка.
Извршни директори за технички систем у огранцима
1. Душан Чомић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail dusan.comic @ns.ev.rs
2. мр Игор Срејић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail igor.srejic @su.ev.rs
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
16
Напомена: мр Игор Срејић првенствено обавља послове „Помоћник директора извршне
функције за технички систем“ у Управи Друштва.
3. Миодраг Челекетић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miodrag.celeketic @zr.ev.rs
4.Богољуб Павловић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контак тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail bogoljub.pavlovic @so.ev.rs
5. Младен Ивков- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контак тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail mladen.ivkov @ru.ev.rs
6.Србислав Сарић
Фрушкогорска бб
-
"ЕД
Сремска
Митровица,"
22000
Сремска
Митровица,
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail srbislav.saric @sm.ev.rs
7. Зоран Кајан -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail zoran.kajan @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за технички систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина из своје
надлежности.
- креирање и спровођење технологије рада у огранку.
- дефинисање и организовање увођења нових технологија и савремених метода и
поступака.
- примењивање мера за извршење техничких послова и програма развоја текућих послова
и радних задатака и усклађивање процеса рада у технологији огранка.
- анализирање погона електроенергетског система и израђивање концепта,смерница и
планских докумената за програме развоја огранка ,као и оцењивање планова и програма
развоја сектора и других организационих целина
- координирање пословања са другим огранцима .
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
17
- обезбеђење услова (материјалних и кадровских) за рад акредитованих лабораторија:За
физичко хемијска и гасна испитивања трансформаторских уља; За електрична испитивања
енергетских трансформатора 20(10) /0,4kV и личних и колективних заштитних средстава.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме, по налогу директора
и заменика директора огранка.
ПОСЛОВИ које организациона јединица обавља :
Основни послови који се обављају у "Електровојводини" на нивоу Друштва и у огранцима,
утврђени су на бази основних принципа у складу са Статутом и другим актима органа
ЕПС-а, оснивачким актом, Правилником о организацији и систематизацији послова
и
другим актима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
Поједини послови дистрибуције ел.енергије, изградња и поједини послови одржавања и
услуга, обављају се у огранцима друштва.
На нивоу Друштва остварује се фунција руковођења друштвом, спровођењем одлука:
1.Скупштине друштва: Управног одбора ЈП ЕПС-а Београд и Овлашћених представника
Оснивача,
2. Генералног директора ЈП ЕПС
3. Директора "Електровојводине"
у функцији управљања Друштвом, представљања и заступања, обједињавања и
обезбеђења јединствене методологије у извршавању делатности "Електровојводине",
спољно-трговински послови из оквира делатности Друштва у складу са законом и
оснивачким актом, послови протокола, контроле пословања, односи с јавношћу,
купопродаја ел.енергије, набавка опреме и уређаја, координација рада, утврђивање
јединствене методологије рада, надзор над спровођењем јединствене методологије рада,
нормативни послови, послови припреме и израде техничке документације, део кадровских
послова као и сви други послови од заједничког интереса за Друштво.
Послови који се обављају у основним организационим облицима на нивоу
Друштва
а) Кабинет директора друштва
б) Служба
в) Центар
г) Дирекција
1.
Кабинет директора друштва
Маријана Цупаћ дипл. инж. која
послове„Руководилац Кабинета“
обавља послове „Водећи инжењер“ обавља и
Контакт тел. 021/ 425-166
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
18
У Кабинету директора друштва ( у даљем тексту Кабинет), обављају се послови за
потребе директора Друштва и заменика директора Друштва – директора извршне функције
за пословни систем.
- припрема и спровођење протокола и вођење евиденције о протоколарним састанцима и
посетама,
- административно-технички послови у вези са припремом, одржавањем и евидентирањем
састанака (пословни колегијум и други пословни и радни састанци директора и заменика
директора Друштва, овлашћеног представника оснивача и интерног ревизора друштва)
односи с јавношћу
- други административно-технички послови запослених који обављају стручне послове у
оквиру Кабинета.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина - одељења.
Опис овлашћења и надлежности руководиоца Кабинета
- руковођење радним процесима логистике рада директора Друштва.
- организовање и реализовање функционалне радне комуникације Кабинета са свим
организационим деловима Управе и огранака
- планирање рада, руковођење и координирање организационих делова и лица која
реализују своје дужности у оквиру Кабинета
- процесна контрола присутности на послу и одобравања одсустава по свим основама
запослених у Кабинету
- организовање, руковођење и координирање: послова протокола за потребе Друштва,
послова припреме и техничке обраде материјала за пословне састанке директора
Друштва, послова у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
- обављање и других послова у оквиру степена и врсте стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Контакт подаци за директоре организационих целина чије навођење следи садржани су у
претходном тексту ове тачке Информатора .
Служба контролинга
Шеф службе Весна Стантић, дипл. ек.
Контакт тел. 021/ 4821 157
факс: 021/524 421
e-mail [email protected]
У Служби контролинга обављају се послови који обезбеђују ефикасније деловање
функције руковођења у Друштву:
-анализа ефективности и ефикасности пословања Друштва,
-периодична анализа остваривања задатих стратешких циљева и годишњих планова
пословања,
-анализа коришћења ресурса,
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
19
-идентификовање области потенцијалних побољшања пословања и рационалнијег
функционисања система,
-анализа доношења и реализације одлука,
-идентификовање потреба за унапређење информатичке подршке за управљање
ресурсима у Друштву.
Дирекција за трговину електричном енергијом
Директор дирекције мр Бранислав Радовић
Послови трговине електричном енергијом обухватају послове набавке и продаје
електричне енергије, као и техничке послове везане за набавку и продају електричне
енергије као и послове односа са потрошачима:
- израда извештаја о најчешћим примедбама потрошача и упознавање руководства
друштва и огранака
- координација са осталим дирекцијама у циљу израде одговора потрошачима
- израда одговора потрошачима на конкретне примедбе, предлоге и рекламације
- координација са одговарајућим службама у огранцима по питањима односа са
потрошачима.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, службе и одељења.
Дирекција за економско-финансијске послове
Директор дирекције Иво Брајковић, дипл.ек.
Економско финансијски послови обухватају послове рачуноводства, економске
финансијске послове.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
и
Дирекција за управљање
Директор дирекције Павел Зима, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове управљања и планирања конзума и послове
експлоатације.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Дирекција за планирање и инвестиције
Директор дирекције мр Ненад Станковић
Послови дирекције обухватају послове инвестиција и изградње, планирања
дистрибутивних објеката, дефинисање услова прикључења, као и послове пројектовања.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и одељења.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
20
Дирекција за корпоративне послове
Директор дирекције Синиша Пушкар, дипл.правник
Послови дирекције обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и одељења.
Центар за информатику и телекомуникације
Директор центра мр Дарко Међедовић,
Послови центра обухватају послове информатике, телекомуникација и послове техничког
система управљања.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, служби и одељења.
Центар за јавне набавке
Директор центра Миланко Радић, дипл.инж.
Послови центра обухватају послове набавке добара и услуга, послове набавке радова и
послове магацина и докуменатције.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина – служби.
Послови на нивоу огранка
Послови који се обављају у огранцима у циљу вршења претежне делатности су:
- послови експлоатације који обухватају послове одржавања ЕЕО, послове мерења и
заштите и послове одржавања ЕЕ опреме и уређаја
- послови управљања који обухватају диспечерске и уклопничарске послове, послове
техничке подршке системима SDI и RTK и послове анализе погона и обраду техничке
документације
- послови енергетике и инвестиција обухватају послове енергетског планирања и издавања
одобрења за прикључење, а послови инвестиције обухватају планирање и изградњу
средње напонских и нисконапонских ЕЕО
- економско финансијски послови обухватају послове платног промета, ликвидатуре,
обрачуна зараде и пореских обавеза, плана и анализе и послове књиговодства
- послови трговине електричном енергијом обухватају претплатничке послове и послове
пријема мерних места контроле мерних места и одржавање мерних уређаја, послове
обрачуна потраживања, вођења аналитичких евиденција о потраживањима и наплати по
основу продате електричне енергије
- послови логистике обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
21
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“д.о.о. Нови Сад
На дан 31.08.2012.год.
ДЕО ДРУШТВА
346
Просечан број ангажованих
лица по дану
6
463
72
388
57
240
18
102
7
312
86
301
43
304
32
2456
321
Број запослених
1. УПРАВА
2. "ЕД НОВИ САД"
3. "ЕД СУБОТИЦА"
4. "ЕД РУМА"
5. "ЕД СР.МИТРОВИЦА"
6. "ЕД СОМБОР"
7. "ЕД ЗРЕЊАНИН"
8. "ЕД ПАНЧЕВО"
УКУПНО
Планиран број запослених на дан 31.08.2012.год. је 2.477.
4. Опис функција старешина
Делокруг Скупштине Друштва чију функцију врши : Управни одбор ЈП ЕПС-а непосредно
и путем овлашћених представника Оснивача, свако у границама своје надлежности,
утврђен је оснивачким актом Друштва-пречишћен текст.
Управни одбор ЈП ЕПС-а Београд,
- др AЦА МАРКОВИЋ, председник
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Именован је решењем Владе Репулике Србије.
Управни одбор ЈП ЕПС-а одлучује
уз сагласност Владе о
изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва,
статусним променама, промени правне форме и престанку Друштва;
- доношењу Плана развоја и Годишњег програма пословања Друштва;
самостално о
повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- додатним уплатама
промени делатности
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
22
промени пословног имена и седишта Друштва
- именовању и разрешењу директора Друштва о заради, односно накнади или начелу за
утврђивање
накнаде директора и овлашћеном лицу за потписивање уговора са
директором у складу са законом,
- стицању и располагању имовином велике вредности у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних субјеката
- располагању имовином веће вредности Друштва
- расподели добити и начину покрића губитака,
- покретању поступка ликвидације, именовању ликвидационог управника и усвајању
ликвидационог биланса и извештаја ликвидационог управника
- стицању удела у другим правним лицима, као и њиховом отуђењу или оптерећењу
- образовању и престанку огранака Друштва и одређивању, односно промени
заступника огранка и обиму његовог овлашћења;
Овлашћени представници Оснивача путем
функцију Скупштине Друштва
којих Управни
одбор
ЕПС-а, обавља
мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж.
Одређен је Одлуком Управног одбора ЕПС-а бр I-599/7 од 04. 07.2007.
проф. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек.
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
одлучују о
- одређивању осталих заступника Друштва и утврђивању обима, односно ограничења
овлашћења заступника, као и опозиву овлашћења за заступање
- издавању и опозиву прокуре
- усвајању извештаја о редовном и ванредном попису имовине и обавеза Друштва
- усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора
- усвајању извештаја директора који се подноси у складу са законом и оснивачким
актом-пречишћен текст
- приговорима на одлуке о појединачним правима запослених када је приговор по
прописима допуштен
другим питањима из делокруга скупштине друштва у складу са законом и оснивачким
актом-пречишћен текст
УПРАВА ДРУШТВА
Др Тихомир Симић, директор друштва "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад, заступа
Друштво у складу са оснивачким актом друштва бр.1.50.1.-3526/1 од 29.03.2012.
(пречишћен текст)
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
23
Директора Друштва бира и разрешава Управни одбор оснивача на предпог генералног
директора Оснивача. Изабран је Одлуком Управног одбора ЕПС-а, бр. 1.50.11214/1 од
01. новембра 2010.
Др Петар Загорчић, дипл.ек. заменик директора друштва - директор извршне
функције за пословни систем именован је Одлуком овлашћеног представника оснивача
бр.1.50.2-7526/4 од 13.07.2009.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Подаци о руководиоцима у друштву дати су у тачки 3 овог Информатора.
5. Опис правила у вези са јавношћу рада
Комуникација с јавним гласилима се спроводи у складу са:Законом о информисању
(Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05 и 71/09) Одлуком о информисању у Друштву, Упутством „Интерна
и екстерна комуникација„ УП-ОСЈ-04.
Комуникација са јавним гласилима дефинисана је Процедуром „Комуникација са јавним
гласилима“ PR-OSJ-01 као делом документа система менаџмента квалитетом, заштитом
животне средине, здравља и безбедности на раду у Друштву.
Процедуром су дефинисане све активности потребне за управљање процесом
комуницирања с јавним гласилима, редослед и носиоци активности, њихове надлежности и
одговорности, начин место и време спровођења. Процедура се обавезно примењује у
Одељењу за односе с јавношћу Кабинета и у огранцима.
Активности комуникације с јавним гласилима дефинисане су Годишњим планом
комуникације с јавним гласилима.
Иницијативу за почетак успостављања комуникације може покренути: менаџмент Друштва,
Сектор за односе с јавношћу ЕПС-а, Одељења за односе с јавношћу у Кабинету (у даљем
тексту: Одељење) и новинар јавног гласила.
Комуникацију са јавним гласилима и локалним медијима о питањима из најужег делокруга
свог рада остварују и огранци Друштва, у складу са Одлуком о информисању у Друштву и ,
Обавезном инструкцијом о начину поступања у комуникацији с јавношћу и интерном
пословном комуницирању у Друштву поводом прекида у снабдевању купаца електричном
енергијом.
У Одељењу се израђује анализа комуникације с јавним гласилима на месечном и
годишњем нивоу и сачињава Месечни и Годишњи извештај.
Текст наведених прописа и правила може се преузети у Кабинету Одељење за односе с
јавношћу у седишту Друштва.
5.1. Порески идентификациони број „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад
102040644
5.2. Радно време „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад, Управа друштва: од 7.00-15.00
(понедељак – петак), за огранке: како је то у табели тачка 5.3. наведено. У посебном
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
24
режиму рада (смене , турнуси) су одговарајуће техничке службе : 24,00h (понедељак –
недеља )
5.3.Физичка и електронска адреса и контакт телефони Друштва и органака ,као и
службеника - овлашћених лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја наведени су у табели како следи
радно време
контакт телефони
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Маријана Цупаћ
- 6.45-7.30
021/48 21-003
e-mail marijana.cupac @ev.rs
- 14.45-15.30)
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута
- 6.45-7.30
Синиша Пушкар
021/521-755
- 14.45-15.30)
e-mail [email protected]
„ЕД Нови Сад“ ЕД Нови Сад
7.00-15.00 h
Мирко Мајсторовић
021/520-422
e-mail [email protected]
„ЕД Суботица“ Суботица
6.30-14.30 h
Богдан Лабан
024/619-303
e-mail [email protected]
„ЕД Рума“ Рума
7.00-15.00 h
Живан Равић
022/473-375
e-mail [email protected]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
25
„ЕД Сремска Митровица“
Сремска Митровица
7.00-15.00 h
Ђорђе Фаор
22/631-321
e-mail [email protected]
„ЕД Сомбор“ Сомбор
6.30-14.30 h
мр Зоран Симендић
025/48-29-33
e-mail [email protected]
„ЕД Зрењанин“ Зрењанин
6.30-14.30 h
Слободан Стојков
023/525-226
e-mail [email protected]
„ЕД Панчево“ Панчево
7.00-15.00 h
Биљана Комненић
013/306-100
e-mail [email protected]
5.4. Контакт подаци лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним
гласилима
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Александра Јанчић Ракичевић
021/525-976
021/422-798
- 6.45-7.30 h
- 14.45-15.30 h
021/4821-012
e-mail [email protected]
5.5. У Друштву се не примењује поступак за добијање идентификационих обележја за
праћење рада органа
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
26
5.6. Запослени који контактирају са странкама и купцима дужни су да легитимације у
одговарајућем PVC омоту носе на предњој левој страни одеће у висини груди, или
прикачене на траку која се носи око врата
На картици је логотип Друштва, затим следи назив: Привредно друштво за дистрибуцију
електричне енергије“ Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и логотип ЕПС-а односно
оснивача , фотографија, име и презиме запосленог, назив организационе целине из које је
запослени и број картице.
5.7. За лица са инвалидитетом изграђена је бетонска косина, како би се омогућо приступ
просторијама „Електровојводина“д.о.о. Нови Сад и то: у Електродистрибуцијама Нови Сад,
Сремска Митровица, Сомбор и Зрењанин. За сада у Електродистрибуцијама Суботица,
Панчево и Рума не постоји изграђен приступ за инвалиде.
5.8. Могућност присуства седницама: не може се применити.
5.9. У „Електровојводини“д.о.о. Нови Сад је дозвољено аудио и видео снимање објеката у
складу са процедуром PR- OSJ-01 „Комуникација са јавним гласилима„
5.10. Аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима,
правилима и одлукама којима се уређује јавност рада у Друштву не постоје.
6.Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
О ценовнику за продају ел.енергије
Објашњење рачуна купаца из категорије "домаћинство"
Цена поновног прикључења
О могућности репрограма старог дуга или плаћање на рате
О потрошњи ел.енергије
Проценат наплате
Неовлашћено коришћење ел.енергије
Замена бројила, број, трошкови, старост дотрајалних бројила
Могућност плаћање електронским картицама
Наплата РТВ претплате путем рачуна за утрошену ел.енергију
О броју захтева за ослобођење од плаћања РТВ и да ли се и даље могу подносити
захтеви
Радно време шалтера
Попусти за утрошену ел.енергију и РТВ претплату
Колико износи накнаде Друштву од РТВ претплате
Стање електроенергетског система Друштва
Права на попуст за социјално угрожена лица
Информације се траже путем телефонских позива, дописом, мејлом, факсом или на лицу
места у пословним просторијама „Електровојводине“д.о.о.Нови Сад.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
27
Надлежна служба која пружа одговоре на питања грађана је Одељење за односе са
јавношћу у Кабинету . Подаци за контакт : тел.: 021/525-976 , 021/422-798, факс 021/4821-012 ,
e-mail [email protected]
Одговоре на ова и слична притања налазе се на екстерном сајту „Електровојводине“д.о.о.
Нови Сад www.elektrovojvodina.rs.
2012. година:
Управа Друштва
Захтев од 08.02.2012.год.
Захтев број: 1.50.-1677/1 од 08.02.2012.године, којим је тражилац информације, захтевао
одговор да ли „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, поседује информацију за ЈН број: 1.10.0286-11 (партија 1 и партија 2).
Наведени захтев тражиоца одбијен је решењем овлашћеног лица број: 1.50.-1677/2 од
23.02.2012.године, из разлога што је утврђено да је тражилац информације овлашћено
лице понуђача, у поступку јавне набавке број 1.10-0286-11, која се води код
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и да је понуђач правно лице, које је
неблаговремено поднело захтев за увид у документацију предметне јавне набавке и,
пропустило законски рок за подношење захтева из члана 10. Закона о јавним набавкама.
Подношењем предметног захтева, у својству физичког лица, тражилац информације је
учинио злоупотребу слободног приступа информацијама од јавног значаја из члана 13.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Наведеним решењем
тражилац информације поучен је о правном леку који има право уложити против
одбијајућег решења.
Захтев од 23.03.2012.год.
Захтев број: 1.63.-3296/1 од 23.03.2012.године, којим је Тражилац информације тражио
приступ информацији о Уговорима чији предмет је јавнa набавкa услуга - израда и испорука
образаца А4 и коверата за машинско инсертовање са амбалажом, партија 2.- „коверте за
машинско инсертовање са амбалажом“, ЈН број: 1.10-0286-11.
Тражиоцу информације је у складу са чланом 16. став 3. Закона, упућено Обавештење да
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, из оправданих разлога није у могућности да му у року
прописаном чланом 16. став 1. Закона, омогући приступ траженим информацијама од
јавног значаја, те је одређен накнадни рок од 40 дана, у коме ће бити обавештен о
поседовању информације.
Дана 03.05.2012. године, у року одређеном наведеним Обавештењем, у складу са Законом,
тражиоцу информације упућено је ново Обавештење, којим су достављене следеће
информације:
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
28
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“ д.о.о.
Београд број: 1.40.3-12955/1, објављено у „Сл. гласник РС“ број: 99 од 27.12.2010. године.
Предметни Уговор закључен је дана 17.12.2010.године, на период од 12 месеци;
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“
д.о.о. Београд, број:1.63.1-11623/13, дана 28.11.2011.године, објављено у „Сл.
гласник РС“ број: 91 од 02.12.2011.године;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад неће омогућити остваривање права на приступ
информацији из тачке 3. Захтева, којим Тражилац захтева копију постојећег или
постојећих купопродајних уговора закључених између „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад и „Беотелепром“ д.о.о. Београд, чији је предмет набавка добра: „Коверте
за машинско инсертовање са амбалажом“, из разлога заштите интереса свих
понуђача у ЈН број: 1.10-0286-11, због покренутог поступка заштите права, до
његовог окончања пред Републичком комисијом за заштиту права.
Са образложењем да је "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, у накнадно утврђеном року, у
складу са чланом 16. став 3. Закона, тражиоцу доставила информације из тачке 1. и 2.
Захтева.
Истовремено, на основу члана 9. став 1. тачка 2. и 5. Закона, "Електровојводина" д.о.о.
Нови Сад није омогућила остваривање права из тачке 3. Захтева тражиоцу, из разлога
заштите законом заштићених интереса свих понуђача у поступку јавне набавке број ЈН
1.10-0286-11.
Сходно наведеном, имајући у виду чињеницу да је у поступку предметне јавне набавке,
покренут правно уређен поступак заштите права, који се води пред Републичком комисијом
за заштиту права, ради законског спровођења предметног поступка и заштите интереса
свих понуђача који у конкретном случају претежу над интересом за приступ информацији,
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није омогућила тражиоцу остваривање права из тачке
3. Захтева.
Захтев од 20.06.2012.год.
Захтев се односи на право странке да оствари увид у докуметацију Електровојводине
потребну за вођење поступка против те исте странке.
Странци је одговорено дописом бр. 23980/2 од 26.06.2012. године, а Поверенику дописом
бр.1.50.-6442/5 од 27.06.2012. године, са информацијом да разлози за непоступање по
захтеву пуномоћника странке леже у чињеници да је против лица поднета кривична
пријава, те се сви подаци којима Друштво располаже сматрају као подаци потребни за
вођење тог кривичног поступка, а подаци који странци стоје на располагању се налазе у
МУП-у тако да их пуномоћник може прибавити од МУП-а.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
29
Захтев од 07.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1.- 8139/1 тражени су подаци о спонзорствима и донацијама одобреним
од стране Друштва у периоду 2009-2012 године. Од стране "Електровојводина" д.о.о. Нови
Сад запримљен је допис Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности, бр. 07-00-01979/2012-03, којим је достављена и жалба због непоступања
Друштва по захтеву жалиоца за приступ информацијама од јавног значаја коју је поднео,
како је у тој жалби навео дана 22.06.2012. године.
Дописом бр. 1.50.1.-8139/3 од 14.08.2012. године "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад Вас је
обавестила да наведени захтев од 22.06.2012. године, никада није био запримљен од
стране "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, већ се Друштво са њим упознало тек након
пријема цитираног дописа Повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности.
Имајући у виду чињеницу да се захтев односио на обимну документацију из евиденције која
се тиче пословања Друштва у периоду од 4 године, донацијама и спонзорствима
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад у периоду 2009-2012 године, то смо за њено
прикупаљање и обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу информација
од јавног значаја, одредили смо накнадни рок за њено пружање, о чему је обавештен
тражилац информације.
Дописом бр. 1.50.1. 8139/4 од 13.09.2012. год. тражене информације о одобреним
спонзорствима и донацијама у периоду 2009-2012.година, исказане у табелама
„Електровојводина" д.о.о. Нови Сад су пружене подносиоцу захтева.
Захтев од 01.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1- 7966/1 тражени подаци о заступању Друштва од стране адвоката X Y
По захтеву је поступљено дописом бр. 1.50.1.- 7966/2 од 09.08.2012. године, којим су
тражиоцу пружене информације о заступању тог лица Елетровојводина“ д.о.о. Нови Сад.
Објашњено је да ЕВ са адвокатом X Y нема, нити је икада имала закључен уговор о
пружању адвокатских услуга.
Захтев од 21.08.2012. год.
Захтевом је тражилац захтевао информације у вези јавне набавке НС 56/11 на основу које
је закључен уговор са „Aigo Business System“д.о.о. Београд.
Дописом бр. 1.50.1.- 8535/4 од 30.08.2012. године, имајући у виду чињеницу да се захтев
односио на обимну документацију из евиденције, за њено прикупаљање и обраду, у
складу са чланом 16 Закона о слободном приступу информација од јавног значаја,
одређен је накнадни рок за њено пружање, о чему је обавештен тражилац информације
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
30
Сва докуменатција у року из члана 16 Закона пружена је тражиоцу дописом бр. 1.50.1.8535/5 од 21.09.2012. године.
У огранку „Електродистрибуција Зрењанин“ Зрењанин
Дописом број 4.10-12913/3 од 27.01.2012.године, странци је извршена је допуна Одговора
бр.4.10.-10622/2 од 11.11.2011.године, тако да је странка обавештена да јој се стављају на
увид документа која садрже тражену информацију. Такође је обавештена да привредно
друштво не располаже другим информацијама које су тражене.
У огранку „Електродистрибуција Нови Сад“ Нови Сад
Захтев од 16.03.2012.год.
Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, огранак "Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, је
у току месеца марта 2012, године примила један захтев Службе извршних органа Града
Новог Сада, односно Отворене канцеларије, дана 16.03.2012. године, број: 2.10.-10563/1,
којим је тражена информација о плановима за електрификацију насеља Ливаде у Сремској
Каменици.
Дописом број: 2.20.3.-10563/2, одговорено је да је "Електродистрибуција Нови Сад"
упозната са проблемом на потезу Ливаде, обзиром на број поднешених захтева за
издавање Решења о одобрењу за прикључење које су поднели власници викендица и
стамбених објеката. У складу са тим, "Електродистрибуција Нови Сад" је предузела
одговарајуће мере, односно да је сачињено техничко решење и инвестициони програм "ТС
Ливаде," након чије реализације, односно изградње недостајућих електроенергетских
објеката ће бити могуће прикључење објеката на том потезу.
Такође, наведено је да је пројекција рокова за сада тешко могућа, обзиром на
захтеван део решавања имовинско-правних односа са бројним власницима катастарских
парцела на којима је техничким решењем предвиђена изградња и постављање наведених
електроенергетских објеката.
Захтев од 15.05.2012.год.
У току маја месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.10.2-13679/2 од 15.05.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Сремских Карловаца.
Надлежна служба огранка је Покрајинском омбудсману дана 28.05.2012. године, упутила
допис број: 2.20.3.-13679/3, којим је одговорено да су у предметном поступку за
прикључење, односно раздвајање инсталација, објекта странке, предузете радње у складу
са Законом о општем управном поступку, односно спроведен је посебан испитни поступак у
циљу тачног утврђења одлучујућих чињеница и чињеничног стања, да су предузета два
увиђаја на лицу места, одржане две усмене расправе, након чега је усвојен захтев странке
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
31
и странци издато Решење о Одобрењу за прикључење дана 09.05.2012. године, на које се
странка у општем року није жалила.
Захтев од 08.06.2012.год.
У току јуна месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.20.3.-22624/1 од 08.06.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Новог Сада.
Дописом огранка "Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, број: 2.20.3.-22624/2 од
13.06.2012. године, упућеног Покрајинском омбудсману, у погледу питања Омбудсмана да
ли ће се, и када, изврштити повраћај уплаћених новчаних средстава странци, обзиром да је
одустао од Одобрења за прикључење објекта: пумпа за наводњавање у Ченеју, одговорено
је да је странци Решењем број: 312-1825-2.30.2/11 од 13.03.2012. године, одобрен повраћај
уплаћених новчаних средстава, као и да је странка средства преузела на благајни
"Електродистрибуције Нови Сад" Нови Сад, и то у току марта месеца 2012. године.
7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
„Електровојводина“д.о.о. Нови Сад у складу са
оснивачким актом-пречишћен текст
послује у оквиру ЕПС-а, са конзумним подручјем на укупном територији АП Војводине.
Претежна делатност друштва је: Дистрибуција електричне енергије и управљање
дистрибутивним системом (подгрупа: 3513)
Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и оснивачким актомпречишћен текст.
Друштво не може да отуђи објекте и друге непокретности, као и постројења и друга
средства која су у функцији обављања делатности дистрибуција електричне енергије и
управљање дистрибутивним системом.
Друштво планира рад и развој, у складу са планским актима Оснивача и утврђеним
циљевима развоја делатности производње електричне енергије и других делатности које
Друштво обавља, ради стварања услова за сигурно квалитетно и поуздано снабдевање
купаца електричном енергијом и унапређење заштите животне средине.
Планови и програми рада и развоја Друштва доносе се у складу са законом, плановима и
програмима рада и развоја и годишњим програмима пословања Оснивача (ЕПС).
Друштво је дужно да на подручју коje снабдева електричном енергијом - АП Војводина,
трајно обезбеђује сигуран, поуздан и ефикасан рад дистрибутивног система, да при
пројектовању, изградњи, реконструкцији. одржавању и коришћењу епектроенергетских
дистрибутивних објеката предузима мере за повећање енергетске ефикасности и мере
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
32
заштите животне средине, као и да свим заинтересованим лицима омогућава приступ
дистрибутивном систему под једнаким, недискриминаторним условима.
Ради извршавања обавеза из претходног става ове тачке Информатора, Друштво je у
пословном одлучивању и обављању послова независно у оквирима утврђеним годишњим
програмом пословања.
Осим претежне делатности, Друштво обавља и следеће делатности:
3514 Трговина електричном енергијом
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
4321 Постављање електричних инсталација
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
4941 Друмски превоз терета
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
6110 Кабловске телекомуникације
6120 Бежичне телекомуникације
6130 Сателитске телекомуникације
6190 Остале телекомуникационе делатности
6201 Рачунарско програмирање
6203 Управљање рачунарском опремом
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање анализе
Друштво обавља спољнотрговинске послове из оквира своје делатности у складу са
законом и оснивачким актом (пречишћен текст).
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Друштво je у обављању своје делатности самостално и одговорно за пословање у
складу са законом, оснивачким актом и плановима и програмима рада и развоја.
Друштво континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета.
У оквиру вршења дистрибутивне делатности “Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад
издаје, на захтев странке – потенцијалног купца, одобрење за прикључење решењем. На
основу решења закључује се, са странком, уговор о продаји ел.енергије .
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
33
Закључењем уговора о продаји ел.енергије, странка стиче статус купца.
Трошкове прикључења сноси подносилац захтева.
Друштво је дужно на основу Закона о енергетици (Сл. гл. РС бр. 57/2011) Уредбе о
условима за испоруку ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 107/2005) и Одлуке о утврђивању
Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за
пренос и дистрибуцију ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 60/2006),
да:
- изврши прикључење купца ако су испуњени прописани услови
- купцу трајно и континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета
- пре обуставе ел.енергије купцу достави писмену опомену о разлозима због којих му
може бити обустављена испорука
- у рачуну за електричну енергију тарифном купцу исказује све остварене попусте у складу
са Одлуком о одобравању попуста на цену електричне енергије, ЈП ЕПС-а бр.773/12 -11 од
28.02.2011.год. и Упутством за примену Одлуке од 30.03.2011.године појединачно према
следећем редоследу :
- попуст за кориснике права на материјално обезбеђење породице и купце који су у
стању изузетне социјалне потребе (Одлука о попусту у плаћању цене ел.енергије ЈП ЕПС,
бр.I 382/8-08 од 24.03.2008.
- попуст за рационалну потрошњу (Одлука о одобравању попуста на цену ел. енергије ЈП
ЕПС бр. I 773/12-11 од 28.02.2011. са Упутством за примену одлуке од 30. 03.2011).
- попуст од 5% за извршење новчане обавезе у року, за утрошену електричну енергију
(Одлука Управног одбора ЈП ЕПС бр. 8218/5 од 19.06.2003).
- камата на неизмирена дуговања обрачунава се применом метода простог интересног
рачуна, у складу са Одлуком Уставног суда Србије број Iуз-82/2009 ( СЛ. гл.РС бр. 73/12.)
- обавештава тарифне купце о свим променама услова за испоруку ел.енергије
- врши наплату РТВ претплате у име и за рачун РТС-а
Подаци о службама у Друштву надлежним за спровођење ових обавеза и овлашћења дати
су у тачки 3 овог Информатора.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
34
Показатељи квалитета испоруке електричне енергије по деловима
Друштва
Квалитет електричне енергије подразумева, поред осталих елемената континуитет
испоруке, односно расположивост електричне енергије.
Под прекидом испоруке електричне енергије кориснику дистрибутивног система (купцу)
сматра се напон на месту испоруке електричне енергије нижи од 1% називног напона.
Трајање прекида је време од почетка прекида до тренутка успостављања напајања.
Према врсти прекид може бити планиран и непланиран. Планиран прекид је прекид који се
претходно договори уз обавезу обавештавања купаца о прекиду, минимално 24 часа пре
настанка. Непланирани прекид је прекид који је изазван пролазним или трајним кваром и
његово време настанка није познато.
Неиспоручена електрична енергија планираног и непланираног прекида је производ испале
снаге и трајања прекида. Исказује се за сваки Oгранак, и укупни за ЕВ, на месечном и
годишњем нивоу. Исказује се у (MWh).
Средња неиспоручена електрична енергија је количник неиспоручене електричне енергије
и броја купаца. Исказује се у (КWh/купцу).
Пресечна дужина прекида је просечно време за планиране и непланиране прекиде. Добија
се као количник укупног трајања прекида и броја прекида, (min/прекиду).
SAIDI (System Average Inerruption Duration Index) – Просечно трајање дужих прекида
напајања корисника система.
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Средња учестаност прекида напајања
односно просечан број дужих прекида.
CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – Просечно трајање прекида напајања
од испада до успостављања напајања корисника дистрибутивног система.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
35
ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО
ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ЗА 2011. ГОДИНУ“
Број корисника
Oгранци ЕВ
Трајање прекида (min)
0,4 kV
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
245
Укупно
СН
415
274293
274708
77958
200033
277991
213
43
256
141311
141567
40198
165786
205984
1
139
60
201
135404
135605
45071
122771
167842
0
162
99
261
118431
118692
48613
166673
215286
ЕД СОМБОР
0
172
0
172
114485
114656
34507
117626
152133
ЕД РУМА
0
112
22
134
92134
92268
44774
70078
114852
ЕД С.
МИТРОВИЦА
3
55
13
70
44102
44172
13200
50307
63507
5
1022
482
1508
920160
921669
304321
893274
1197595
35 kV
20 kV
10 kV
ЕД НОВИ САД
1
169
ЕД СУБОТИЦА
0
ЕД ПАНЧЕВО
ЕД ЗРЕЊАНИН
УКУПНО
Огранци ЕВ
Укупан број прекида
Непланиран
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
639
1497
2136
ЕД СУБОТИЦА
485
1094
1579
ЕД ПАНЧЕВО
390
634
1024
ЕД ЗРЕЊАНИН
545
770
1315
ЕД СОМБОР
625
620
1245
ЕД РУМА
443
402
845
ЕД С.
МИТРОВИЦА
193
318
511
3320
5335
8655
УКУПНО
Огранци ЕВ
Неиспоручена ел. енергија
(MWh)
Средња неиспоручена
ел. енергија (kWh/купцу)
Просечна дужина прекида
(min/прекиду)
Неплан.
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
ЕД НОВИ САД
643
1494
2137
2,34
5,44
7,78
122
134
130
ЕД СУБОТИЦА
531
1297
1828
3,75
9,16
12,91
83
152
130
ЕД ПАНЧЕВО
757
1343
2101
5,59
9,91
15,49
116
194
164
ЕД ЗРЕЊАНИН
775
1779
2553
6,53
14,98
21,51
89
216
164
ЕД СОМБОР
301
551
852
2,63
4,80
7,43
55
190
122
ЕД РУМА
537
472
1010
5,82
5,12
10,94
101
174
136
ЕД С.
МИТРОВИЦА
206
396
602
4,67
8,95
13,63
68
158
124
3752
7330
11082
4,07
7,95
12,02
92
167
138
УКУПНО
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
36
Број корисника без напајања
Огранци ЕВ
Укупно
35 kV
20 kV
10 kV
0,4 kV
Укупно
ЕД НОВИ САД
11
1551
4214
1221647
1227423
ЕД СУБОТИЦА
0
1265
498
1034281
1036044
ЕД ПАНЧЕВО
0
1867
1776
1011014
1014657
ЕД ЗРЕЊАНИН
0
1934
1153
1387265
1390352
ЕД СОМБОР
0
3010
472
806443
809925
ЕД РУМА
0
644
90
884964
885698
ЕД С.
МИТРОВИЦА
9
352
194
443161
443716
20
10623
8397
6788775
6807815
УКУПНО
Огранци ЕВ
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
144,33
316,20
460,52
2,61
1,86
4,47
55,35
169,95
103,07
ЕД СУБОТИЦА
233,28
490,51
723,78
4,77
2,55
7,32
48,92
192,38
98,90
ЕД ПАНЧЕВО
422,55
609,43
1031,98
5,11
2,37
7,48
82,68
256,97
137,92
ЕД ЗРЕЊАНИН
381,88
892,95
1274,83
7,45
4,27
11,71
51,28
209,26
108,83
ЕД СОМБОР
169,17
310,40
479,57
5,41
1,65
7,06
31,24
188,19
67,89
ЕД РУМА
380,86
394,13
774,99
7,64
1,96
9,60
49,87
200,81
80,73
ЕД С.
МИТРОВИЦА
308,58
606,61
915,19
6,32
3,73
10,05
48,86
162,64
91,11
264,16
481,39
745,55
4,96
2,43
7,39
53,24
198,50
100,94
УКУПНО
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника [минута / потрошачу]
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
37
„ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ДЕЛОВИМА
ДРУШТВА ПЕРИОД I-VII 2012. ГОДИНE“
Број корисника
Трајање прекида [min]
35
20
10
СН
0,4
Укупно
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
1
169
251
421
277154
277575
46268
116566
162834
Суботица
0
215
46
261
141165
141426
29668
72487
102155
Панчево
1
142
57
200
135310
135510
30911
49713
80624
Зрењанин
0
166
101
267
118217
118485
25173
72688
97861
Сомбор
0
173
0
173
114511
114684
27255
57053
84308
Рума
0
122
23
144
92054
92199
31690
40605
72295
С. Митровица
3
56
12
71
44184
44255
14546
35137
49683
5
1043
489
1537
922596
924133
205511
444249
649760
Укупно
Укупан број прекида
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
412
943
1355
Суботица
365
519
884
Панчево
277
279
556
Зрењанин
281
409
690
Сомбор
489
350
839
Рума
258
235
493
С. Митровица
116
265
381
Укупно
2198
3000
5198
Неиспоручена енергија [MWh]
Неплан.
Планиран
Укупно
Нови Сад
456
887
1343
Суботица
386
459
Панчево
414
Зрењанин
Средња неиспоручена енергија
[kWh / пот]
Планиран
Укупно
Неплан.
Планиран
Укупно
1,64
3,20
4,84
112
124
120
845
2,73
3,25
5,97
81
140
116
1028
1443
3,06
7,59
10,65
112
178
145
511
1389
1900
4,31
11,72
16,03
90
178
142
Сомбор
251
252
503
2,19
2,20
4,39
56
163
100
Рума
269
239
509
2,92
2,60
5,52
123
173
147
С. Митровица
133
121
253
3,00
2,72
5,72
125
133
130
2420
4375
6795
2,62
4,73
7,35
93
148
125
Укупно
Неплан.
Просечна дужина прекида
[мин / прекиду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
38
Број корисника без напајања
Укупно
35
20
10
0,4
Укупно
Нови Сад
8
1004
624
801593
803229
Суботица
0
972
302
676351
677625
Панчево
0
1439
912
753805
756156
Зрењанин
2
1091
834
744804
746731
Сомбор
0
2051
0
583937
585988
Рума
0
391
38
490546
490975
С. Митровица
5
219
92
181270
181586
Укупно
15
7167
2802
4232306
4242290
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Нови Сад
94,49
206,88
301,38
1,62
1,27
2,89
58,18
162,94
104,15
Суботица
169,30
209,53
378,83
3,48
1,31
4,79
48,70
159,35
79,06
Панчево
216,66
530,34
746,99
3,62
1,96
5,58
59,87
270,44
133,87
Зрењанин
211,80
295,54
507,34
3,73
2,58
6,30
56,84
114,71
80,50
Сомбор
144,80
158,52
303,33
4,26
0,85
5,11
33,97
187,08
59,36
Рума
180,88
195,03
375,91
4,49
0,83
5,33
40,25
234,70
70,59
С. Митровица
188,71
211,75
400,45
2,28
1,82
4,10
82,73
116,21
97,60
Укупно
158,27
259,13
417,40
3,11
1,48
4,59
50,81
175,59
90,93
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника [минута / потрошачу]
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
39
Упоредни преглед показатеља поузданости
за 2009., 2010., 2011. и 2012. години
Укупан број непланираних прекида
2009
2010
2011
%
NS
698
844
639
-24,3
SU
642
851
485
PA
504
463
ZR
925
SO
Укупан број непланираних прекида
Укупан број непланираних
прекида
у периоду: Јануар - Јул
за месец: Јул
2009
2010
2011
2012
%
2009
2010
2011
2012
%
NS
438
555
395
412
4
NS
69
94
88
94
7
-43,0
SU
394
593
298
365
22
SU
95
120
99
90
-9
390
-15,8
PA
313
306
228
277
21
PA
62
45
57
58
2
1141
545
-52,2
ZR
536
767
389
281
-28
ZR
134
174
101
57
-44
811
884
625
-29,3
SO
521
634
380
489
29
SO
122
151
108
128
19
RU
504
624
443
-29,0
RU
339
434
297
258
-13
RU
98
40
79
50
-37
SM
167
254
193
-24,0
SM
108
173
108
116
7
SM
14
33
37
22
-41
EV
4251
5061
3320
-34,4
EV
2649
3462
2095
2198
5
EV
594
657
569
499
-12
2009
2010
2011
2012
%
SAIDI
SAIDI
2009
2010
2011
%
NS
207
299
144
-51,7
SU
286
493
233
PA
601
573
ZR
960
SO
RU
SAIDI
2009
2010
2011
2012
%
NS
136
188
95,2
94,5
-1
NS
23
31
17
32
86
-52,7
SU
198
346
143,3
169,3
18
SU
46
60
48
60
24
423
-26,2
PA
389
442
243,7
216,7
-11
PA
88
89
110
49
-56
1255
382
-69,6
ZR
574
944
277,6
211,8
-24
ZR
216
154
86
36
-58
298
287
169
-41,0
SO
206
223
109,3
144,8
32
SO
45
57
31
45
45
503
745
381
-48,9
RU
354
594
279,0
180,9
-35
RU
85
46
92
29
-69
SM
246
382
309
-19,3
SM
143
251
181,5
188,7
4
SM
25
51
36
19
-48
EV
419
540
264
-51,1
EV
272
396
172,3
158,3
-8
EV
70
66
55
40
-27
2009
2010
2011
2012
%
SAIFI
SAIFI
2009
2010
2011
%
NS
3,57
4,98
2,61
-47,6
SU
4,75
6,53
4,77
-27,0
PA
ZR
8,24
13,65
6,48
17,36
5,11
7,45
SAIFI
2009
2010
2011
2012
%
NS
2,37
3,05
1,5
1,6
5
NS
0,48
0,59
0,34
0,49
44
SU
2,96
4,62
2,7
3,5
30
SU
0,76
0,79
0,88
0,85
-3
PA
4,49
4,68
2,9
3,6
26
PA
0,80
0,68
0,82
0,87
5
-57,1
ZR
7,98
11,98
5,5
3,7
-33
ZR
2,81
3,02
1,43
0,61
-57
4,38
5,67
3,3
4,3
31
SO
-21,1
SO
7,48
7,87
5,41
-31,2
SO
1,14
1,44
0,91
1,39
53
RU
11,16
10,26
7,64
-25,6
RU
7,69
6,91
5,0
4,5
-11
RU
1,82
0,70
1,33
0,64
-52
SM
4,14
5,67
6,32
11,4
SM
2,52
3,85
2,9
2,3
-21
SM
0,36
0,87
0,96
0,43
-56
EV
7,05
7,96
4,96
-37,7
EV
4,31
5,44
3,1
3,1
2
EV
1,09
1,08
0,83
0,74
-11
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
40
Узрок прекида - број прекида
2009
%
2010
%
2011
%
2804
66,0
2980
58,9
2102
63,3
Други енергетски субјект
80
1,9
44
0,9
41
1,2
Трећа страна
412
9,7
437
8,6
351
10,6
Животиње
95
2,2
104
2,1
109
3,3
Виша сила
505
11,9
1047
20,7
351
10,6
Непознат
183
4,3
209
4,1
184
5,5
Остало
172
4,0
240
4,7
182
5,5
4251
100,0
5061
100,0
3320
100,0
Дистрибутер
CAIDI
CAIDI
2009
2010
2011
%
NS
57,8
60,0
55,3
-7,8
SU
60,2
75,5
48,9
PA
72,9
88,3
ZR
70,3
SO
CAIDI
2009
2010
2011
2012
%
2009
2010
2011
2012
%
NS
57,6
61,8
61,8
58,2
-6
NS
47,7
52,7
50,7
65,5
29
-35,2
SU
67,1
75,0
53,4
48,7
-9
SU
60,3
75,3
54,3
69,6
28
82,7
-6,4
PA
86,6
94,5
84,8
59,9
-29
PA
110,1
131,5
133,9
56,2
-58
72,3
51,3
-29,0
ZR
71,9
78,8
50,2
56,8
13
ZR
76,8
50,9
60,1
58,5
-3
39,9
36,4
31,2
-14,2
SO
47,0
39,4
33,6
34,0
1
SO
39,3
39,3
34,0
32,2
-5
RU
45,1
72,6
49,9
-31,3
RU
46,0
85,9
55,4
40,2
-27
RU
46,4
65,8
68,9
44,8
-35
SM
59,5
67,5
48,9
-27,6
SM
56,6
65,4
62,6
82,7
32
SM
69,8
58,8
37,5
44,3
18
EV
59,5
67,8
53,2
-21,5
EV
63,1
72,8
56,4
50,8
-10
EV
64,7
60,8
65,4
53,8
-18
Узрок прекида - број прекида
у периоду: Јануар - Јул
%
2009
2010
2011
1703
1994
1327
1320
-0,5
55
37
22
17
-22,7
220
290
213
216
1,4
Животиње
41
50
62
81
30,6
Виша сила
419
801
285
183
-35,8
97
129
88
107
21,6
114
161
98
274
179,6
2649
3462
2095
2198
4,9
Дистрибутер
Други енергетски субјект
Трећа страна
Непознат
Остало
2012
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
41
Узрок прекида - број прекида
за месец: Јул
2009
2010
2011
2012
%
390
431
347
298
-14,1
6
1
6
1
-83,3
Трећа страна
34
53
47
29
-38,3
Животиње
16
4
20
8
-60,0
Виша сила
90
113
112
77
-31,3
Непознат
26
18
27
30
11,1
Остало
32
37
10
56
460,0
594
657
569
499
-12,3
Дистрибутер
Други енергетски субјект
9. Навођење прописа
У вршењу јавног овлашћења Друштво примењује:



Закон о енергетици (Сл.гл РС бр.57/11 и 80/11)
Закон о општем управном поступку (Сл.гл РС бр.33/97 , 31/01 и 30/10)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.г л РС
бр.25/00, 25/02 , 107/05 и 123/07)
 Закон о јавној својини Републике Србије ( Сл.гл.РС 72/11)
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.г л РС бр.120/04,
57/07 , 104/09 и 36/10 )
 Закон о заштити података о личности (Сл.гл РС бр.97/08 и 104/09)
 Закон о заштити потрошача (Сл.гл. РС бр. 73/10)
 Закон о републичким и административним таксама (Сл.гл.РС бр. 35/10 и 50/11)
 Закон о планирању и изградњи (Сл.гл РС бр.47/03 ,64/10 и 24/11)
 Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл РС бр.101/05)
 Закон о заштити животне средине (Сл.гл РС бр.135 /04 , 72/09 и 43/11)
 Закон о метрологији (Сл.гл. РС бр.30 /10)
 Закон радиодифузији (Сл.гл.РС бр.43/09)
 Закон о информисању (Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05, 71/09 и 41/11)
 Уредба о условима испоруке ел.енергије (Сл.гл.РС бр.107/05)
 Одлука о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за
израчунавање цене приступа икоришћење система за дистрибуцију електричне
енергије за (Сл.гл.РС бр.116/08)
 Правилник о обрасцима у управном поступку (Сл.гр.РС бр.8/99,9/99)
 Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала
 Одлука о оснивању привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр.1.50.1-3526/1 од 29.03.2012 (пречишћен текст).
 Ценовник за продају ел.енергије од 01.04.2011.год.
 Уговор о наплати РТВ претплате бр.5221 од 01.11.2005.год.
и др. сродне прописе
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
42
Овлашћења и дужности које проистичу из других прописа и које директор Друштва има
као и сваки други директор привредног друштва.















Закон о привредним друштвима (Сл.гл .РС бр.36/2011)
Закон о раду (Сл.г л РС бр.24/05 61/05 и 54/09)
Закон о парничном поступку (Сл.гл. РС бр.72/11)
Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл.РС бр.31/11)
Закон о облигационим односима (Сл.гл.РС бр.29/78....44/99)
Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС бр.54/09....101/11)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС 53/10)
Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гл.РС бр.111/09)
Закон о ценама (Сл.гл РС бр.79/05 и 53/10)
Закон о заштити конкуренције (Сл.гл РС бр.79/05 и 51/09)
Закон о експропријацији (Сл.гл РС бр.53/95 и 23/01 и 20/09)
Закон о јавним набавкама (Сл.гл РС бр.116/08)
Закон о приватизацији (Сл.гл. РС бр.30/10)
Закон о стечајном поступку (Сл.гл. РС бр.104/09)
Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља (Сл.гл. РС
50/12)
Општи акти у Друштву













Правилник о техничким мерама сигурности при раду на електроенергетским
објектима бр. 1.30.1-2607/1 од 01.03.2007. године
Правилник о првим изменама и допунама Правилник о техничким мерама сигурности
при раду на електроенергетским објектима бр. 1.50.2-3107/3 од 27.04.2010. године
Упутство о пријемном испитивању полиетиленских 20 кВ каблова бр. 1.5.1-4579/1 од
12.10.1995. године
Упутство о техничким особинама уљних енергетских трансформатора 50 до 1000
КВА, 20/10/0,42 кВ, 20/0,42 кВ, 10/0,42 кВ бр. 1.5.1-5418/1 од 23.12.1996. године
Упутство о постављању и мерама заштите на раду при изградњи и одржавању туђих
објеката постављених на нисконапонске електроенергетске водове власништво ЕПС
- ЈП ''Електровојводина'' Нови Сад бр. 1.50.1-10762/1 од 24.12.2002. године
Упутства за манипулације на СН блоку са СФ 6 гасом бр. 1.50.1-6018/1 24.05.2004.
године
Техничко упутство за одобравање типа ТС 20(10)/0,4 кВ за пројектовање и
прикључење на мрежу ЕПС-ЈП "Електровојводина" од 26.11.1996. године
Збирка упутстава за безбедан рад Прво обједињено издање, јун 2008. године
Технички услови за прикључење на 10 и 20 кВ мрежу ЈП "Електровојводина";
Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 31,5/31,5/10,5 МВА;
Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 20/20/6,67 МВА;
Подлоге за трафостаницу 110/20 кВ "Електровојводине";
Одлука о примени кодирано сигурносних пломби бр. 1.30.2-5212/2 од 29.06.2009.
године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
43

Одлука о издавању одобрења за прикључење и прикључење купаца на мрежу ЕВ бр.
1.31.1-6999/1 од 24.06.2010. године.
 Норматив за израду техничке документације објеката 20 и 0,4 кВ
 Норматив времена за монтажу ЕЕО;
 Радне норме за пружање услуга код баждарења електричних бројила, мерних група
и уклопних сатова;
 Радне норме за услуге потрошачима електричне енергије
 Радне норме за ревизију, одржавање и ремонт на електроенергетским објектима и
опреми
 Радне норме за ревизију надземних електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање надземних електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ремонт кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за одржавање трансформаторских станица
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за радионички ремонт прекидача
 Радне норме за радионички ремонт растављача
 Радне норме за радионички ремонт трансформатора
 Радне норме за радове на ЕЕ опреми
 Правила о раду дистрибутивног система јануар 2010, године
 Одлука о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне
енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију електричне
енергије „Електровојводина“ – Нови Сад, бр. 5914/8 од 23.11.2005. године
 Одлука о образовању огранака Привредног друштва за дистрибуцију електричне
енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, (пречишћен текст) бр. 1.50.2-1295/1 од
31.01.2007. године
 Колективни Уговор за Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-1444/1 од 04.02.2010. године,
са Анексом 1 бр. 1.10-1444/3 од 07.09.2010. године, и Анексом 2 бр 1.50.2-2623/1 од
03.03.2011. године,
 Правилник о организацији и систематизацији послова Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.21227/1 од 25.01.2011. године, пречишћен текст, са једанаестим изменама и допунама
бр. 1.50.2-798 /1од 13.01.2011. године, дванаестим изменама и допунама, бр. 1.50.25467/1 од 10.05.2011. године, тринаестим изменама бр. 1.50.2-6603/1 од 22.06.2011.
године,четрнаестим изменама бр.1.50.2-8235/1 од 08.08.2011.,петнаестим изменама
бр.1.50.2-6603/1 од 18.08.2011.године, шеснаестим изменама бр.1.50.2-6603/8 од
29.12.2011.године и седамнаестим изменама 1.50.2-5166/2 од 17.05.2012.године
 Правилник о приправницима бр. 1.50.1-4372/1 од 06.07.1998. године
 Правилник о спровођењу стручне праксе бр. 1.50.2-12582/2 од 13.10.2008. године
 Споразум о одређивању критеријума за оцену разултата рада бр. 1.50.1-5438/1 од
11.05.2004. године са Анексом из 2004.године
 Одлука о утврђивању Листе класификационих ознака бр.1.50.2-5941/1 од 01.06.2011.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
44





















Одлука о утврђивању послова који се сматрају
пословима пословодства у
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад 1.50.2-800/10 од 07.04.2010. године са изменом
бр.1.50.2-6603/5 од 11.10.2011.године
Одлука о начину обезбеђења минимума процеса рада у „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад за време штрајка бр. 1.50.1-11517/1 од 15.09.2006. године
Одлука о распореду радног времена у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад и примени
одредаба Колективног уговора код послодавца на основу прерасподеле радног
времена, прековременог рада и дневнице за службени пут у земљи бр. 1.50.2-5645/1
од 09.05.2008. године са првом изменом бр1.50.2-3820/1 од 22.03.2010. године,
другом изменом бр.1.50.1-3820/2 од 18.04.2011.године и трећом изменом и допуном
бр. 1.50.2-4097/5 од 14.11.2011.год.
Одлука о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорнсти бр. 1.507965/2 од 01.08.2011.године
Одлука о заштити запослених од изложености дуванском диму у Привредном
друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр.
1.50.2-11404/1 од 04.11.2010. године
Одлука о ношењу идентификационих картица бр. 1.50.2-12239/1 од 30.11.2010.
године са првом изменом бр. 1.50.2-12239/2 од 20.12.2010. године
Правилник о заштити од пожара бр. 011-2354/2 од 08.11.1993. године
Правилник о физичко-техничком обезбеђењу 1.50.1-7225/1 од 06.06.2008. године
Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 1.50.3-5703/1 од 23.05.2011. године
Упутство о начину пописа средстава одбране и безбедности у ЕПС-ЈП
"Електровојводина" Нови Сад бр. 1.50.1-12064/1 од 14.11.2003. године
Упутство за избор колективних заштитних средстава, бр. 1.50.1-9030/1 од 30.07.2004.
године
Правилник о организацији и раду стручне библиотеке ЕПС-ЈП за дистрибуцију
електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр. 1.5.1-2444/3 од 12.06.1995.
године
Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала, бр. 1.50.1-4408/1 од 06.07.1998.
године
Правилник о кретању и боравку странаца бр. 2737/1 од 23.03.1999. године
Правилник о пословној тајни бр. 1.50.1-6718/1 од 19.05.2006. године
Правилник о раду Фонда солидарности и критеријумима за одобравање солидарне
новчане помоћи запосленима у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад бр. -608/2 од
10.12.2009. године, са првом изменом и допуном бр. 200/2 од 16.07.2010. године
Упутство са методологијом за евиденцију и упис непокретности у ЕПС - ЈП
''Електровојводина“, бр. 1.50.1-10194/1 од 10.12.2002. године
Инструкција за правилно прикупљање, обраду и коришћење података о личности
потрошача бр. 1.50.1-2637/1 од 02.03.2011. године.
Одлука о употреби ћирилице од 13.01.2003. године
Одлука о садржини, облику, величини и броју печата и штамбиља бр. 1.50.1-23/1 од
04.01.2006. године са изменом бр. 1.50.2-16218/1 од 08.12.2006. године
Одлука о овлашћеним представницима оснивача, бр. I -138/9 од 17.01.2006. године
са изменом бр. I -599/7 од 04.07.2007. године
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
45






















Одлука о избору интерног ревизора привредног друштва, бр. I -253/13 од 31.01.2006.
године
Одлука о начину употребе, истицања и држања застава бр. 1.50.1-11925/1 од
20.09.2006. године
Одлука о начину поступања са поднесцима странака у „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад бр. 1.50.1-12264/1 од 28.09.2006. године
Одлука о мерама за очување ликвидности Друштва бр. 1.50.2-1510/1 од 04.02.2008.
године
Одлука о критеријуму и начину поступања са захтевима за спонзорства и донације у
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.1-575/2 од 12.01.2009. године, са
изменом и допуном бр. 1.50.1-575/5 од 06.08.2009. године
Одлука о одређивању лица овлашћених за потписивање службених дописа, других
аката и писмена бр. 1.50.2-6016/1 од 22.05.2008. године са изменом и допуном бр.
1.50.1-2804/1 од 07.03.2011. године
Правилник о условима и начину коришћења службених моторних возила у
„Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад бр. 1.50.1- 3242/2 од 20.03.2009.године
Одлука о начину коришћења паркинг простора у продужетку диспечерског центра
„Електровојводине“ бр. 1.50.2-11827/1 од 16.11.2010. године са првим изменама бр.
1.50.2-11827/3 од 29.11.2010. године, са другим изменама бр.1.50.2-11827/13 од
13.12.2010. године, са трећим изменам бр.1.50.2-2340/1 од 23.02.2011. године, са
четвртим бр.1.50.2-5395/1 од 20.05.2011. године и петим изменама и допунама од
2011 године.
Одлука
о
коришћењу
средстава за репрезентацију 1.50.2-3242/4
од
20.03.2009.године
Одлука о начину сачињавања и одговорности за Техничку спецификацију као
саставног дела Захтева за набавку у поступцима јавних набавки бр. 1.50.1-8365/1 од
03.08.2009. године
Одлука о условима и начину коришћења службених мобилних телефона бр. 1.50.1267/1 од 11.01.2010. године
Oдлука о увођењу службеног дежурног возила за превоз запослених на подручју
града Новог Сада бр. 1.50.1-1788/1 од 08.02.2010. године.
Одлука о начину коришћења типске документације у поступцима јавних набавки бр.
1.50.1-698/1 од 11.06.2010. године.
Одлука о дефнисању правила и сазивању и одржавању Колегијума директора,
Одбора директора и Извршног одбора директора бр. 1.50.1-11506/1 од 04.11.2010.
године
Одлука о одговорности за јавне набавке бр. 1.50.2-1485/12 од 07.05.2011. године
Oдлука о увођењу сателитског праћења возила бр. 1.50.1-5699/1 од 30.05.2011. год.
Одлука о накнади трошкова превоза ради доласка на рад и одласка са рада бр.
1.50.2-7514/1 од 15.07.2011. године.
Правилник о обрачуну трошкова бр. 1.40-387/1 од 13.01.2005. године
Правилник о интерним економским односима бр. 1.40-388/1 од 13.01.2005
Правилник о рачуноводству бр. 1.50.1-5871/1 од 11.05.2007. године
Правилник о попису бр. 1.50.1-5869/1 од 14.05.2007. године,
Правилник о систему финансијског управљања и контроле у „Електровојводина“
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
46



д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-540/1 од 16.01.2008. године
Упутство за вођење књиговодства потраживања од купаца по основу електричне
енергије бр. 1.40.1-5794/1 од 25.04.2006. године.
Одлука о рачуноводственим политикама и начелима бр. 1.50.1-1757/1 од 12.02.2009.
године
Одлука о управљању ризицима бр. 1.40-709/1 од 18.01.2008. године
10.
Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Услуге које Друштво пружа заинтересованим лицима су таксативно наведене у табели из
тачке 11 овог Информатора.
11.
Поступак ради пружања услуга
Поступци пружања услуга садржани су у документима система квалитета:одговарајућим
процедурама и упутствима како следи:

извођење ВН прикључака потрошача
PR-INV-08
ИЗГРАДЊА ЕЕО СН И НН
АКТИВНОСТ
PR-INV-10
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИКЉУЧКА
Овом процедуром се дефинишу
активности на управљању
процесом изградње
електроенергетских објеката
средњег и ниског напона за потребе
“Електровојводине” д.о.о. Нови Сад
(у даљем тексту ЕВ) или другог
Инвеститора.
1.1 Овом процедуром су
дефинисане све активности од
момента уплате средстава на
основу правоснажног решења о
одобрењу за прикључење или
уговора о изградњи прикључка,
изградње прикључка, прикључења
објекта странке на дистрибутивни
електроенергетски систем (ДЕЕС),
закључно са активирањем
прикључка у основно
средство“Електровојводине“ д.о.о.
Нови Сад (ЕВ).
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
Иницирање изградње прикључка;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
47
Стварање техничких услова за
потребе прикључења објекта
странке у случају кад је неопходна
изградња нових ЕЕО;
Опремање ормана мерног места;
Изградња прикључка;
Контрола и прикључење;
Обрачун трошкова изградње
прикључка;
Активирање прикључка у основно
средство ЕВ;
Извештавање;
PR-ENG-02

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ КУПАЦА НА
МРЕЖУ ЕВ
1.1 Овом процедуром дефинисане
су све активности од момента првог
обраћања
потенцијалног купца електричне
енегије - странке, за издавање
претходних услова
за прикључење на дистрибутивни
електроенергетски систем до
момента укључења
објекта странке на систем.
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
• Издавање претходних услова за
прикључење;
• Издавање одобрења за
прикључење;
• Уговарање изградње прикључка;
• Реализација уговора о изградњи
прикључка;
• Уговарање продаје електричне
енергије;
• Прикључење објекта купца на
дистрибутивни електроенергетски
систем.
интерни технички преглед прикључака високог и ниског напона
UP-UPR-06
Везивање
електроенергетских објеката
на преносни и дистрибутивни
ЕЕС
1.1 Овим Упутством се дефинишу
активности приликом првог
стављања под напон
новоизграђеног, проширеног или
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
48
реконструисаног
електроенергетског објекта (ЕЕО)
или његовог дела, односно
везивања на преносни или
дистрибутивни ЕЕС.
1.2 Упутством је утврђен обим и
број примерака потребне
документације, коме и на који начин
се она доставља, ко одобрава
стављање ЕЕО под напон, као и
сам поступак везивања, односно
првог стављања ЕЕО под напон и
то:
1) за нове, проширене или
реконструисане ТС 110/x кВ (или
дела ТС) на преносни систем и
2) за везивање 0,4 кВ – 35 кВ
објеката на ДЕЕС
Електровојводине.
.

преузимање туђих електроенергетских објеката
UP-INV-02

ПРЕУЗИМАЊЕ ТУЂИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА
1.1 Овим Упутством се дефинишу
све активности у вези са
преузимањем
електроенергетских објеката или
делова објеката (у даљем тексту
ЕЕО), која су у
власништву трећих лица, у
власништво “Електровојводина”
д.о.о. Нови Сад (у даљем
тексту: ЕВ).
1.2 Надаље овим Упутством
дефинише се и потребна
документација за преузимање и
књижење преузетог ЕЕО у пословне
књиге ЕВ.
Постављање КДС-а на стубове НН мреже у власништву „ЕВ“
УП-ИНВ-03
ПОСТАВЉАЊЕ КДС-а НА
СТУБОВЕ НН МРЕЖЕ
У ВЛАСНИШТВУ
“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“
1.1 Овим Упутством се дефинишу и
документују све активности у вези
постављања кабловских
дистрибутивних система (КДС) на
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
49
стубове нисконапонске (НН)
електроенергетске мреже у
власништву ПД „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад од стране
инвеститора-власника КДС-а.
1.2 Овим Упутством се дефинишу
сви неопходни услови које је
инвеститор-власник КДС-а
обавезан да испуни како би могао
да постави свој КДС на стубове НН
мреже ЕВ.

Ценовник услуга
12.
o
Ценовник инвеститорима КДС-а
o
Ценовник одржавања ЕЕО
o
Ценовник радова на ЕЕО
o
Ценовник ревизије ЕЕО
o
Ценовник службе баждарења
o
Ценовник службе за МИЗ
o
Ценовник уградње аутоматских осигурача
o
Ценовник услуга корисницима ЕД система
Преглед података о пруженим услугама
Укупан остварени приход од пружених услуга у 2011. и за првих шест месеци 2012. дат је
у тачки 13 овог Информатора.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
50
Подаци о приходима и расходима
13.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
План 2011.
ПОЗИЦИЈА
I
у 000 дин.
Реализација
Плана 2011.
2011.
План 2012.
Реализација
Плана 2012.
I-VI 2012.
ПОСЛОВНИ ПРИХОД
45.922.245
47.505.846
103,4%
48.542.132
24.052.421
49,5%
I1
Приход од електричне енергије
43.113.009
44.583.353
103,4%
45.740.843
22.881.093
50,0%
I2
Приход од угља за ТЕ
0
0
0
0
I3
Приход од угља за инд.и широку потрошњу
0
0
0
0
I4
Приход од топлотне енергије и техн.паре
0
0
0
0
I5
Инвестиције за сопствене потребе
1.286.377
1.317.409
102,4%
1.286.807
540.799
42,0%
I6
Донације и субвенције
942.588
1.010.834
107,2%
913.580
418.712
45,8%
2.905
0
0
0
- Влада РС
- Иностране
- Потрошачи и друго
1.450
3.349
231,0%
2.459
1.468
59,7%
938.233
1.007.485
107,4%
911.121
417.244
45,8%
580.271
594.250
102,4%
600.903
211.817
35,2%
I7
Остали пословни приходи
II
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
45.426.723
46.388.114
102,1%
48.909.904
24.166.601
49,4%
Набавка електричне енергије
34.362.833
34.903.694
101,6%
36.421.963
18.277.759
50,2%
- Набавка електричне енергије
31.487.910
31.813.768
101,0%
33.308.168
16.694.265
50,1%
31.410.573
31.719.307
101,0%
33.205.364
16.639.460
50,1%
77.337
94.461
122,1%
102.804
54.805
53,3%
2.874.923
3.089.926
107,5%
3.113.795
1.583.494
50,9%
757.347
697.214
92,1%
730.032
280.416
38,4%
- Трошкови материјала
632.831
551.262
87,1%
573.864
210.256
36,6%
- Трошкови горива
124.516
145.952
117,2%
156.169
70.160
44,9%
0
0
0,0%
156.169
0
0,0%
124.516
145.952
117,2%
0
70.160
II 1
- Набавка електричне енергије за обављање делатности
- Набавка електричне енергије за сопствене потребе
- Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел. енергије
II 2
Трошкови материјала и горива
- Утрошени деривати нафте
- Остало
II 3
Одржавање
1.136.000
1.198.198
105,5%
1.393.678
551.998
39,6%
II 4
Амортизација
3.227.984
3.415.312
105,8%
3.432.389
1.747.857
50,9%
II 5
Трошкови запослених
3.414.354
3.475.651
101,8%
3.978.006
2.014.510
50,6%
2.750.603
2.745.048
99,8%
3.181.215
1.589.557
50,0%
535.425
574.802
107,4%
641.288
333.129
51,9%
8.557
14.345
167,6%
14.135
10.121
71,6%
119.769
141.456
118,1%
141.368
81.703
57,8%
- Зараде
-Допр. на зараде и ост.лич. прим. на терет
-Дневнице и путни трошкови
-Остали трошкови запослених
II 6
Осигурање
136.800
139.668
102,1%
233.813
83.869
35,9%
II 7
Резервисања
253.486
230.278
90,8%
261.597
83.792
32,0%
II 8
Обавезе према држави
270.713
216.484
80,0%
314.822
134.247
42,6%
- Порез на имовину
107.900
104.666
97,0%
206.568
74.257
35,9%
0
0
0,0%
0
0
2.374
2.346
98,8%
2.442
1.191
48,8%
139
1.061
763,3%
1.105
481
43,5%
- Грађевинско земљиште
62.816
60.566
96,4%
63.049
29.194
46,3%
- Таксе
23.501
23.439
99,7%
24.400
12.052
49,4%
- Остале обавезе према држави
73.983
24.406
33,0%
17.258
17.072
98,9%
- Накнада за коришћење минералних сировина
- Допринос за воду, накнаде
-Заштита животне средине
II 9
Научно-истраживачки рад
0
0
0,0%
0
0
II 10
Остали пословни расходи
1.867.206
2.111.615
113,1%
2.143.604
992.153
46,3%
412.078
295.012
71,6%
307.107
148.289
48,3%
- Транспортни трошкови
909
948
104,3%
987
592
60,0%
- Закупнине
344
224
65,1%
233
0
0,0%
73.324
73.273
99,9%
76.277
42.056
55,1%
203.666
246.660
121,1%
233.554
133.039
57,0%
18.190
21.639
119,0%
20.147
10.363
51,4%
3.361
4.148
123,4%
4.318
1.992
46,1%
1.155.334
1.469.711
127,2%
1.500.980
655.822
43,7%
- ПТТ услуге
- Комуналне услуге
- Банкарске услуге и платни промет
- Трошкови репрезентације
- Трошкови чланарина
- Остали матер.расходи и остале услуге
ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА
887.442
1.354.931
152,7%
1.352.156
786.743
58,2%
III.1
III
Приходи од камата
856.889
1.351.175
157,7%
1.348.500
771.020
57,2%
III.2
Приходи од позитивних курсних разлика
28.247
3.033
10,7%
3.072
15.301
498,1%
III.3
Остали финансијски приходи
2.306
723
31,4%
584
422
72,2%
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА
45.316
31.369
69,2%
34.731
18.353
52,8%
IV.1
Камате
27.523
25.452
92,5%
29.041
7.383
25,4%
IV.2
Негативне курсне разлике
11.466
4.972
43,4%
5.326
9.741
182,9%
IV.3
Остали финансијски расходи
6.327
945
14,9%
363
1.229
338,4%
IV
V
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
94.347
172.943
183,3%
160.515
58.782
36,6%
VI
ОСТАЛИ РАСХОДИ
2.537.099
2.177.031
85,8%
1.990.896
1.447.833
72,7%
A
УКУПАН ПРИХОД
46.904.034
49.033.720
104,5%
50.054.803
24.897.946
49,7%
B
УКУПНИ РАСХОДИ
48.009.138
48.596.514
101,2%
50.935.531
25.632.787
50,3%
Укупан финансијски резултат
-1.105.104
437.206
-39,6%
-880.727
-734.841
83,4%
Резултат из пословних односа
495.522
1.117.732
225,6%
-367.771
-114.180
31,0%
III-IV
Резултат из финансијских односа
842.126
1.323.562
157,2%
1.317.426
768.390
58,3%
V-VI
Резултат из осталих односа
-2.442.752
-2.004.088
82,0%
-1.830.381
-1.389.051
75,9%
A-B
I-II
VII-VIII Ефекти исправке из ранијих година
Порески расход периода
121.691
Одложени порески приходи периода
211.772
0
90.081
66.329
Ефекти одложених расхода и прихода периода
IX
Нето укупан финансијски резултат
-1.105.104
527.287
0
-880.727
-668.512
* У току је усвајање Годишњег Програма пословања за 2012. годину
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
51
Подаци о јавним набавкама
14.
План јавних набавки за 2012. годину објављен је на адреси
http://www.elektrovojvodina.rs/JN/JavneNabavke2012.pdf
1
5
2
1
6
2
1
7
2
1
8
2
1
9
2
3
10
1
2
11
1
2
12
1
13
350
203
240
75
55
65
90
34
40
600
379
447
180
84
99
40
30
35
55.000
21.992
25.951
1.500
1.472
1.737
1
500
500
590
2
1
500
500
590
1
2
1
500
500
590
14
1
2
1
2.200
2.200
2.596
15
1
2
1
500
500
590
16
1
2
1
300
300
354
17
1
2
1
700
700
826
18
2
1
600
112
132
19
2
1
250
129
152
20
2
1
200
115
136
21
2
1
250
192
227
22
2
1
1.600
2.170
2.561
23
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
600
378
446
24
2
1
1
800
575
678
25
3
3
235
235
277
26
2
1
4
3
1
2
2.000
1.115
1.316
Критеријум
2
180
Основ из закона
4
153
834024
2
834024
2
831113
7
173308
61
200019
17
736914
0
828652
3
828652
3
554255
15
857567
3
857567
3
175802
30
559397
13
744370
6
174063
45
174063
45
174063
45
834024
2
200019
17
200019
17
834024
2
173308
61
200019
17
862119
5
861966
2
871569
6
Број понуда
1
250
702201
1
702201
1
702201
1
702201
1
702201
1
902201
1
902201
1
902201
1
303201
1
110320
11
110320
11
110320
11
110320
11
140320
11
140320
11
140320
11
140320
11
240320
11
240320
11
280320
11
290320
11
170220
11
180220
11
170220
11
170220
11
140120
11
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
8
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
1
0
9
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
ТРЕНД КОМПАНИ
ЈАГОДИНА
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
БОР
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОР
5
22.2.
2
СР.МИТРОВИ
ЦА
СР.МИТРОВИ
ЦА
СР.МИТРОВИ
ЦА
ШАБАЦ
9
22.2.
2
ДТФ 1921
Седиште
понуђача
2
178
Назив понуђача
3
151
Матични број
1
150
ПИБ
2
Уговорена
вредност са ПДВ
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
Уговорена
вредност
1
Процењена
вредност
2
Предмет
Врста предмета
1
Редни број
Врста поступка
Извештај о јавним набавкама велике вредности 2011. године*
2
1
4
1
2
1
СР.МИТРОВИ
ЦА
БЕОГРАД
1
1
1
1
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ПЛАМЕН
БЕОГРАД
2
1
БЕОГРАД
2
1
БЕОГРАД
2
1
ИНЂИЈА
8
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
1
0
9
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
ЕЛЕКТРОТЕХНА
НОВИ САД
5
22.2.
2
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
1
24.1.7)
2
ТЕХНОУНИОНЕКСИМ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ДТФ 1921
ВУКОВИЋ
ЕУРО КАР
СЛОДЕС
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
52
27
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1.500
1.134
1.338
28
2
1
1.800
1.372
1.619
29
2
1
360
297
350
30
2
1
54
42
50
31
2
1
650
503
594
2.250
2.341
2.762
650
164
194
1.800
1.377
1.625
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
32
2
1
33
2
1
34
2
1
35
2
4.500
1.803
2.127
36
2
1
1
95
76
90
37
2
3
2.000
2.197
2.593
38
2
1
5
8
1
800
603
712
39
2
1
1
2.000
819
966
40
2
3
12.000
10.427
12.304
41
2
1
5
8
1
60
178
210
42
2
2
1.300
1.300
1.534
43
2
1
3
0
1
6.000
5.758
6.794
44
2
1
1
9.293
7.857
9.271
45
2
1
1
1.950
1.807
2.132
46
3
3
1.500
1.500
1.770
47
2
3
33.000
26.000
30.680
48
3
2
3
2
1
1
1
2.280
2.280
2.690
49
2
1
1
1.000
887
1.047
50
3
3
1.700
1.606
1.895
51
3
1
5
8
1
1.300
1.212
1.430
52
3
3
470
462
545
53
3
3
350
302
356
54
3
1
5
8
5
8
1
110
100
118
55
3
3
1.250
1.237
1.460
56
1
1
5
8
2
600
526
621
57
2
1
1
350
300
354
58
1
2
1
2.500
2.500
2.950
59
1
1
1
6.000
6.000
7.080
60
1
2
1
7.000
7.000
8.260
61
1
1
2
4.000
3.841
4.532
140120
11
100120
11
190120
11
100120
11
302201
1
702201
1
180220
11
280220
11
100120
11
100120
11
102201
1
102201
1
802201
1
210220
11
802201
1
170120
11
160220
11
210220
11
170220
11
280220
11
703201
1
150320
11
130120
11
200120
11
200120
11
202201
1
202201
1
202201
1
202201
1
402201
1
203201
1
403201
1
403201
1
403201
1
903201
1
871569
6
828652
3
706913
8
828652
3
834024
2
878571
6
173308
61
200019
17
828652
3
828652
3
525858
13
828652
3
828652
3
811311
4
726525
5
901647
3
828652
4
200019
17
828652
4
869216
5
828652
4
702780
0
173308
61
841354
1
674426
5
811311
4
811311
4
674426
5
841354
1
555122
30
834024
2
864770
4
864770
4
864770
4
865216
3
ТЕХНОУНИОНЕКСИМ
СОМБОРЕЛЕКТР
О
БЕОГРАДЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ПЛАМЕН
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОР
5
22.2.
2
БЕОГРАД
8
22.2.
2
СОМБОР
7
22.2.
2
ИНЂИЈА
6
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕЛНОС БЛ
НОВИ САД
5
22.2.
2
БЕОГРАД
8
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛИНГ
СОМБОР
8
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
ТЕМЕРИН
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ТЕХНИКА
СОМБОР
22.2.
2
СОМБОР
1
0
7
22.2.
2
ВРШАЦ
2
22.2.
2
ЕЛЕКТРОТЕХНА
НИШ
8
22.2.
2
ЕЛЕКТРОКОСМЕТ
БЕОГРАД
1
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
22.2.
1
НОВИ САД
1
0
2
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ТЕРАКС
НИСКОГРАДЊА
СОМБОРЕЛЕКТР
О
МИНЕЛ ДИНАМО
СОМБОР
5
22.2.
1
СУБОТИЦА
1
24.1.2)
1
СОМБОР
7
22.2.
1
БЕОГРАД
1
24.1.8)
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
22.2.
1
TIM COP
ТЕМЕРИН
1
1
1
24.1.1)
1
ELTEC
БЕОГРАД
1
24.1.1)
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
1
24.1.1)
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
1
24.1.1)
1
ELTEC
БЕОГРАД
1
24.1.1)
1
TIM COP
ТЕМЕРИН
1
24.1.1)
1
ТАМИШКА ЛАЂА
ТОМАШЕВАЦ
1
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
АТОМ ПАПИР
ПАНЧЕВО
1
2
1
АТОМ ПАПИР
ПАНЧЕВО
2
1
АТОМ ПАПИР
ПАНЧЕВО
2
1
GOMEX
ЗРЕЊАНИН
1
1
1
22.2.
1
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
53
62
2
1
1
11.000
10.171
12.001
63
1
1
11.200
8.480
10.007
64
2
3
300
1.129
1.332
65
2
3
2.300
1.085
1.280
66
2
3
8.500
9.515
11.227
67
2
3
7.000
5.885
6.945
68
2
3
5.600
1.530
1.806
69
2
3
1.200
1.176
1.388
70
2
3
6.000
4.240
5.004
71
1
2
3.000
2.272
2.681
72
1
2
1.300
826
975
73
1
2
870
567
662
74
1
2
1.200
835
985
75
1
2
2.500
944
1.114
76
1
2
3.700
3.247
3.832
77
3
1
1
2
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
180
180
212
78
2
3
12.000
10.537
12.433
79
2
2
150
80
94
80
2
3
9.000
8.349
9.851
81
2
2
1.000
1.000
1.180
82
3
3
400
397
469
83
1
1
5
8
1
3
2
1
1
3
5
2
5
1.900
1.173
1.267
84
1
1
5
6.520
4.040
4.767
85
1
1
5
1.900
2.146
2.532
86
2
1
1.200
1.315
1.552
87
2
1
1.500
1.270
1.499
88
1
1
1.200
1.180
1.392
89
2
1
270
278
328
90
3
1
10.700
4.698
5.543
91
2
1
300
188
222
92
1
1
75.000
72.975
76.110
93
2
1
900
622
734
94
2
1
250
179
211
95
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9
8.100
6.564
7.745
96
3
1
9
3.400
3.398
4.009
170320
11
200120
11
140220
11
100220
11
140220
11
902201
1
100220
11
110220
11
100220
11
240220
11
250220
11
110220
11
110220
11
180220
11
903201
1
101201
1
170120
11
160220
11
140220
11
403201
1
303201
1
220320
11
220320
11
220320
11
280120
11
310120
11
240120
11
160220
11
100320
11
110220
11
902201
1
160220
11
230320
11
301201
1
301201
1
828652
3
828652
3
200191
7
841354
1
200191
7
811311
4
828652
3
872780
5
841354
1
173308
61
200191
7
834024
2
831113
7
200191
7
173308
61
828652
3
173308
61
878031
5
861966
2
811251
7
203973
22
702459
2
822046
8
822046
8
200019
17
831113
7
878571
6
737130
6
133705
19
862119
5
828652
3
173308
61
173308
61
806620
5
806620
5
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
22.2.
СОМБОР
1
0
6
1
НОВИ САД
9
22.2.
1
TIM-COP
ТЕМЕРИН
9
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
9
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОТИМ
СОМБОР
9
22.2.
1
НОВИ САД
9
22.2.
1
TIM-COP
ТЕМЕРИН
9
22.2.
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
9
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
2
ГАТ
НОВИ САД
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛНОС БЛ
СОМБОР
1
0
1
0
1
0
1
0
1
24.1.1)
1
БЕОГРАД
3
22.2.
1
Институт за без. И
прев. Инжењ.
ОЗЕБЛИН
НОВИ САД
4
22.3.
2
ВЕТЕРНИК
4
22.2.
1
ИНСТИТУТ ЗА
ЗАШТИТУ НА РАДУ
НОВИ САД
2
22.2.
2
BETERING
НОВИ САД
1
24.1.8)
1
ИНФОРМАТИКА
БЕОГРАД
2
2
INTEC
НОВИ САД
5
2
INTEC
НОВИ САД
1
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
ГАТ
НОВИ САД
8
22.2.
1
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
NORTH
AMERICAN
REINHAUSEN
НОВИ САД
5
БЕОГРАД
9
22.2.
2
GERMANY
1
24.1.3)
2
ЕЛЕКТРОТЕХНА
НОВИ САД
7
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛНОС БЛ
СОМБОР
2
БЕОГРАД
5
22.2.
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
22.2.
2
ДЕС
НОВИ САД
1
1
1
24.1.1)
2
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
1
2
2
2
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
54
97
3
1
5
12.720
10.615
12.526
98
1
1
3
54.000
33.600
39.648
99
1
1
1
9.200
9.424
11.120
100
3
1
102.000
86.557
102.137
101
2
3
20.000
20.000
23.600
102
2
3
9.000
7.457
8.799
103
2
3
5.000
3.369
3.975
104
2
3
35.000
17.815
21.022
105
2
3
10.000
9.113
10.753
106
2
1
1
4
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
700
406
479
107
2
1
1.200
1.091
1.287
108
2
1
1.200
672
793
109
2
3
30.000
50.045
59.053
110
2
3
15.000
27.864
32.880
111
2
1
2.500
2.073
2.446
112
2
1
2.000
1.200
1.416
113
2
2
5.000
4.311
5.087
114
2
1
5.200
3.818
4.505
115
2
2
4.500
3.455
4.077
116
2
1
150
150
177
117
2
2
18.000
10.967
12.941
118
2
2
1
2
1
2
5
8
5
8
1
2
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
5.000
3.832
4.522
119
2
1
300
102
120
120
2
1
600
344
406
121
2
1
70
55
65
122
2
1
300
261
309
123
2
2
500
500
590
124
2
2
500
500
590
125
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
3
0
3
0
1
150
134
158
126
1
1
1
200
183
215
127
1
1
1
40
25
30
128
1
1
1
30
24
28
129
1
1
1
870
785
926
130
1
1
1
20
15
17
131
1
1
1
60
39
46
240320
11
203201
1
103201
1
160220
11
210420
11
210420
11
100520
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
270520
11
230620
11
220620
11
230620
11
606201
1
220620
11
804201
1
804201
1
804201
1
260420
11
260420
11
260420
11
280420
11
280420
11
280420
11
280420
11
280420
11
280420
11
280420
11
870978
5
171576
71
822046
8
P.O.B.2
5
828652
3
849041
4
203680
71
869216
5
869216
5
878571
6
200019
17
878571
6
828652
3
828652
3
878571
6
871569
6
200019
17
878571
6
200019
17
878571
6
828652
3
848008
7
834024
2
834024
2
828652
3
173308
61
144486
825352
8
829485
2
847148
7
829485
2
173999
77
826239
0
173999
7
829485
2
СМАРТ
НОВИ САД
1
SIGMATEH
БЕОГРАД
3
2
INTEC
НОВИ САД
4
1
MOTOROLA
ISRAEL
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ФЕЛТ
TEL AVIV
1
24.1.1)
1
СОМБОР
3
22.2.
2
РУМА
6
22.2.
2
СИМЕКС ГРАДЊА
СУБОТИЦА
6
22.2.
2
ТЕРАКС
СУБОТИЦА
3
22.2.
2
ТЕРАКС
СУБОТИЦА
3
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ТЕХНОУНИОН ЕХСИМ
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
22.2.
2
СОМБОР
1
0
2
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
НОВИ САД
2
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
2
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЈАВОРНИК
НОВИ САД
22.2.
2
СОМБОР
1
0
2
22.2.
2
СУБОТИЦА
4
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
8
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛНОС БЛ
СОМБОР
2
22.2.
2
БЕОГРАД
8
22.2.
2
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
22.2.
2
ЕЛЕКТРОГРАДЊА
РУМА
5
22.2.
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
4
2
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
4
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
5
2
ГАТАРИЋ
КРЊЕШЕВЦИ
5
2
СТИЛОС
НОВИ САД
5
2
ГАТАРИЋ
КРЊЕШЕВЦИ
3
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
5
2
24.1.3)
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
55
132
2
3
5
8
2
2
5
8
1
2
5
8
1
2
1
2
1
2
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
50.000
60.934
71.902
133
2
3
7.000
4.892
5.773
134
3
3
800
773
912
135
2
1
3.600
2.041
2.408
136
2
3
1.500
2.139
2.524
137
2
1
5.000
5.000
5.900
138
2
1
2.500
2.500
2.950
139
2
1
10.000
10.000
11.800
140
2
3
5.800
5.397
6.368
141
2
3
600
581
686
142
2
3
600
581
686
143
2
3
13.400
13.399
15.810
144
2
3
1.815
1.811
2.137
145
2
1
400
293
346
146
2
1
400
217
256
1
1
2
3
147
2
150
144
170
148
2
1
1
300
468
553
149
1
2
1.500
1.500
1.770
150
2
3
5.930
5.930
6.998
151
2
1
40
26
31
152
2
1
6.000
5.474
6.460
153
2
1
3
3
5
8
1
2
1
2
1
2.000
1.375
1.622
154
2
1
1
825
525
619
155
1
2
1.200
1.200
1.416
156
1
2
2.100
2.100
2.478
157
2
3
20.000
20.000
23.600
158
2
3
6.500
6.500
7.670
159
1
2
250
250
295
160
1
2
250
250
295
161
1
2
900
900
1.062
162
1
2
700
700
826
163
1
2
700
700
826
164
1
2
3.200
3.200
3.776
165
2
1
3
3
3
3
5
8
5
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
600
358
423
166
2
1
1
100
80
94
170520
11
200520
11
140620
11
210620
11
210620
11
804201
1
804201
1
505201
1
210620
11
210620
11
210620
11
270620
11
270620
11
504201
1
504201
1
504201
1
110420
11
110420
11
110420
11
110420
11
110420
11
180420
11
180420
11
210420
11
210420
11
210420
11
210420
11
270420
11
270420
11
270420
11
270420
11
270420
11
270420
11
110520
11
110520
11
828652
3
859715
4
200019
17
834024
2
202704
62
828652
3
828652
3
828652
3
811311
4
811311
4
811311
4
200019
17
841354
1
737130
6
200019
17
200019
17
173308
6
174063
45
811311
4
831113
7
831113
7
828652
3
828652
3
836511
3
836511
3
811311
4
811311
4
836511
3
836511
3
836511
3
836511
3
836511
3
836511
3
200019
17
853866
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ГРАЂЕВИНАЦ
СОМБОР
3
22.2.
2
БАЧКИ ЈАРАК
4
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
ГЕОПРОЈЕКТ
СР.МИТРОВИ
ЦА
СОМБОР
9
22.2.
1
22.2.
2
22.2.
2
22.2.
2
22.2.
1
СОМБОЕЛЕКТРО
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ТЕХНИКА
СОМБОР
ВРШАЦ
1
0
1
1
1
2
7
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
1
TIMCOP
ТЕМЕРИН
6
22.2.
1
НОРТ АМЕРИКАН
БЕОГРАД
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
0
1
2
9
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
22.2.
2
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ТЕХНИКА
БЕОГРАД
1
0
2
ВРШАЦ
5
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
АУТОРЕМОНТ
СОМБОР
1
0
8
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
ПАНЧЕВО
1
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
2
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
2
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
2
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
2
2
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
НОВИ САД
1
4
22.2.
2
СОМБОР
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
56
167
2
3
5
8
5
8
1
7.500
4.070
4.803
168
2
3
2.000
668
789
169
2
1
4.000
6.165
7.275
170
2
1
2.000
1.445
1.705
6.000
4.765
5.623
2.000
2.000
2.360
6.000
6.000
7.080
1
1
2
1
2
3
0
3
0
1
171
2
1
172
1
2
173
1
2
174
2
700
901
1.064
175
1
1
1
2.900
2.147
2.533
176
1
1
1
700
530
625
177
1
1
1
2.200
2.118
2.499
178
2
1
1
4.100
3.425
4.042
179
2
1
1
1.000
939
1.108
180
2
3
7.000
7.000
8.260
181
1
1
1
1
1
4.000
2.565
3.027
182
2
3
5.330
4.940
5.829
183
2
3
3.000
2.858
3.372
184
2
3
12.000
7.786
9.187
185
2
3
4.000
2.537
2.994
186
2
3
51.890
45.150
53.277
187
2
3
20.000
9.845
11.617
188
2
1
2.400
2.389
2.819
189
2
1
3.800
3.564
4.205
190
1
1
5.021
5.021
5.925
191
2
2
300
105
124
192
2
2
200
89
105
193
1
2
300
255
301
194
2
1
31.000
18.501
21.831
195
2
1
850
859
1.013
196
2
1
2.000
856
1.010
197
1
1
5
8
5
8
1
1
1
1
5
8
5
8
1
2
1
2
1
2
3
0
3
0
3
0
1
2
1
2
1
2
1
1.250
1.046
1.235
198
1
2
1
4.500
3.924
4.630
199
1
2
1
1.500
514
606
200
2
1
9.500
8.625
10.178
201
1
2
1
2
3
0
1.500
1.122
1.324
160520
11
160520
11
250520
11
250520
11
250520
11
130620
11
130620
11
150620
11
104201
1
104201
1
104201
1
260420
11
260420
11
405201
1
200520
11
210620
11
210620
11
300620
11
300620
11
405201
1
100520
11
130520
11
130520
11
240520
11
240520
11
240520
11
210620
11
804201
1
804201
1
404201
1
260420
11
260420
11
260420
11
290420
11
170520
11
819592
7
819592
7
831113
7
173308
6
828652
3
861524
1
861524
1
737130
6
822046
8
170790
77
826239
0
828652
3
200019
17
869609
8
843360
7
849041
4
828652
3
869216
5
869216
5
843732
7
824443
0
834024
2
173308
61
735914
4
825352
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
9
22.2.
2
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
6
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕНЕРГОБУЛ
СОМБОР
22.2.
2
НОВИ САД
1
4
1
3
1
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
НОРТ АМЕРИКАН
БЕОГРАД
5
ИНТЕК
БЕОГРАД
8
1
МЕХАНОГРАФ ЈУ
НОВИ
БЕОГРАД
НОВИ САД
8
1
8
1
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
8
22.2.
1
НОВИ САД
8
22.2.
1
ИНСТЕЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ЛАСТА
НОВИ САД
2
22.2.
1
СОМБОР
2
ФЕЛТ
РУМА
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ТЕРАКС
НИСКОГРАДЊА
ТЕРАКС
НИСКОГРАДЊА
ЕЛИТ
СОМБОР
5
22.2.
2
СУБОТИЦА
4
22.2.
2
СУБОТИЦА
6
22.2.
2
РУМА
4
22.2.
1
САГРА
РУМА
7
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
6
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
4
22.2.
2
ГАЛЕП ГРУП
ШАБАЦ
2
ЕЛЕКТРОГРАДЊА
РУМА
5
22.2.
2
825352
ЕЛЕКТРОГРАДЊА
РУМА
6
22.2.
2
811251
7
828652
3
828652
3
173308
6
829485
2
535163
43
767847
9
831113
7
805543
2
ИНСТИТУТ ЗА
ЗАШТИТУ НА РАДУ
НОВИ САД
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛНОС БЛ
СОМБОР
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
1
0
1
3
1
1
1
4
3
СЕКУЛИЋ
ВЕТЕРНИК
2
1
АГРОХИМ
НИШ
3
1
ГАТ
НОВИ САД
ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО
НОВИ САД
1
0
3
СТИЛОС
СОМБОР
БЕОГРАД
2
2
22.2.
2
1
2
2
22.2.
2
22.2.
2
22.2.
2
2
22.2.
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
57
202
1
2
1.000
834
984
850
655
773
850
691
816
800
655
773
1.650
1.681
1.983
1.650
1.535
1.811
7.600
1.600
1.887
1
3
0
3
0
3
0
3
0
1
0
1
2
1
2
1
203
1
2
204
1
2
205
1
2
206
1
2
207
1
2
208
2
1
209
1
1.700
1.332
1.572
210
1
1
1
1.250
907
1.071
211
1
1
1
600
350
413
212
1
1
1
550
211
249
213
1
1
3
20.000
19.753
23.308
214
2
3
17.000
17.000
20.060
215
2
3
4.900
4.692
5.537
216
2
3
13.000
12.780
15.080
217
2
3
11.000
7.650
9.027
218
3
3
1.810
1.684
1.987
219
4
1
120.000
110.500
130.390
220
2
1
350
320
378
221
2
1
1.800
1.755
2.071
222
2
1
9.500
6.194
7.309
223
2
1
33.550
21.217
25.307
224
1
1
5
8
5
8
5
8
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9
3.100
2.905
3.428
225
1
1
27.500
34.412
40.606
226
2
1
4.250
4.145
4.891
227
1
1
1
2
1
2
5
2.500
1.636
1.912
228
1
1
16.000
13.608
14.242
229
1
1
39.000
29.713
35.062
230
3
1
1
2
1
2
9
15.500
12.570
14.832
231
3
1
4.200
4.092
4.829
232
2
1
190
157
186
233
1
1
99.000
91.525
108.000
234
4
2
1
2
1
2
1
2
1
152.250
149.500
176.410
235
2
1
6.200
4.606
5.435
236
2
3
5.000
3.418
4.033
1
2
5
8
170520
11
170520
11
170520
11
170520
11
190520
11
190520
11
505201
1
106201
1
106201
1
106201
1
106201
1
200620
11
290620
11
404201
1
404201
1
505201
1
206201
1
150620
11
270620
11
200520
11
260520
11
240520
11
290420
11
230620
11
505201
1
290420
11
130620
11
270620
11
280420
11
405201
1
180520
11
300520
11
230520
11
404201
1
140720
11
880393
5
805543
2
817573
0
805543
2
174063
45
174063
45
878571
6
847148
7
826239
0
832702
5
826239
0
203624
72
873380
5
627586
9
841354
1
823379
9
861966
2
171349
65
862119
5
828652
3
828652
3
200019
17
100134
20
696340
4
831113
7
290420
11
828652
3
828652
3
806620
5
BE
08961
200019
17
828652
3
200019
17
173308
6
849041
4
ОДРЖАВАЊЕ И
УСЛУГЕ
ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
5
1
НОВИ САД
3
1
НОВИ САД
3
1
ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
КОМАЗЕЦ
НОВИ САД
3
1
БЕОГРАД
1
1
БЕОГРАД
1
1
НОВИ САД
9
ИНЂИЈА
4
1
СТИЛОС
НОВИ САД
2
1
МИЛ ИНГ
НОВИ САД
2
1
СТИЛОС
НОВИ САД
2
1
AIGO BUSINESS
SYSTEM
ГЕОПАНОНИЈА
БЕОГРАД
1
2
НОВИ САД
8
22.2.
1
24 СЕПТЕМБАР
УЖИЦЕ
6
22.2.
1
TIM COP
ТЕМЕРИН
5
22.2.
1
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
6
22.2.
1
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
1
24.1.7)
1
SIEMENS
НОВИ
БЕОГРАД
НОВИ САД
4
23.1.1)
1
1
1
9
22.2.
2
22.2.
2
22.2.
2
22.2.
2
ЕЛЕКТРОТЕХНА
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ САД
1
2
7
СЕЈБЛ ТРЕЈД
БЕОГРАД
2
2
ГРАМПЕР
БЕОГРАД
1
2
ГАТ
НОВИ САД
6
KING ICT
БЕОГРАД
3
1
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ДЕС
СОМБОР
3
1
СОМБОР
2
1
НОВИ САД
2
NYNAS AB
SWEDEN
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
GRAZ
СОМБОР
22.2.
1
2
1
24.1.1
1)
24.1.3)
НОВИ САД
7
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
4
НОВИ САД
1
23.1.1)
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
4
22.2.
1
ФЕЛТ
РУМА
4
22.2.
2
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
58
237
2
2
19.300
19.300
22.774
1.300
420
496
3.500
2.151
2.538
2
2
8
1
2
1
2
1
238
2
1
239
2
1
240
1
9.500
9.500
11.210
241
2
1
1
1.250
839
990
242
2
2
8.000
8.000
9.440
243
2
1
3.200
2.936
3.464
244
2
1
1.500
751
886
245
2
1
3
0
1
2
1
2
1
120
73
86
246
2
1
3.200
2.745
3.239
247
2
2
1
2
1
200
51
60
248
2
1
6.500
4.850
5.723
249
2
1
600
440
519
250
2
1
1.500
1.246
1.470
251
2
3
5.000
3.101
3.659
252
2
1
6.500
3.849
4.542
253
2
3
50.000
35.999
42.479
254
2
3
20.000
12.446
14.686
255
1
2
1.500
1.500
1.770
256
1
2
500
500
590
257
1
2
1.300
1.300
1.534
258
1
2
180
180
212
259
1
2
1.100
1.100
1.298
260
1
1
1
2
1
2
1
2
5
8
1
2
5
8
5
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
1
2.100
1.659
1.958
261
1
1
1
2.300
2.054
2.424
262
1
1
1
5.700
5.085
6.000
263
1
1
1
350
308
363
264
1
1
1
250
213
251
265
1
1
1
750
719
848
266
1
1
1
350
314
370
267
1
1
1
300
289
341
268
1
1
1
900
876
1.034
269
1
2
2
8
300
300
354
200920
11
140720
11
140720
11
300820
11
260820
11
109201
1
908201
1
109201
1
170820
11
709201
1
109201
1
880094
4
200019
17
872780
5
821934
6
861711
2
861524
1
171349
65
173308
6
872780
5
872780
5
877526
5
709201
1
150920
11
120920
11
120920
11
260920
11
707201
1
707201
1
110720
11
110720
11
110720
11
110720
11
110720
11
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
828652
3
872780
5
200019
17
848008
7
831113
7
828652
4
828652
4
804681
6
817573
0
817573
0
817573
0
817573
0
828652
4
200019
17
876261
9
769883
6
876261
9
170640
53
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
843360
7
876261
9
843360
7
880397
8
ОЗ ЕКОНОМ
СУБОТИЦА
4
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕУРОКОП
НОВИ САД
5
22.2.
2
СУБОТИЦА
5
БИРОМАРКЕТ
СУБОТИЦА
4
22.2.
1
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
22.2.
2
SIEMENS
БЕОГРАД
4
22.2.
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
9
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЈАВОРНИК
СУБОТИЦА
3
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЈКП ЧИСТОЋА
СОМБОР
3
22.2.
2
СОМБОР
3
22.2.
2
СОМБОР
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
2
2
НОВИ САД
2
ВИП ГРУП
СОМБОР
МАРКАНТ
ВАЉЕВО
ВИП ГРУП
СОМБОР
ПИТУРА
ЗЕМУН
ПОЉЕ
1
1
1
1
1
1
1
1
ЛАСТА
СОМБОР
ВИП ГРУП
СОМБОР
ЛАСТА
СОМБОР
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАМ
РАДА
НОВИ САД
2
1
1
1
1
1
1
4
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
59
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАМ
РАДА
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
СОМБОР
2
22.2.
СОМБОР
2
22.2.
НОВИ САД
4
22.2.
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
4
22.2.
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
4
22.2.
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
3
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
5
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
О.З.ФЕНИКС
ЗРЕЊАНИН
2
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
НОВИ САД
1
3
22.2.
828652
3
828652
3
200019
17
173086
1
820399
7
200019
17
878571
6
828652
3
828652
3
828652
3
811732
2
811732
2
811732
2
786647
0
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
6
22.2.
СОМБОР
4
22.2.
НОВИ САД
22.2.
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
1
0
7
ФЕНИКС
ЗРЕЊАНИН
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
22.2.
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
РЕМОНТ
НОВИ САД
СОМБОР
1
0
1
1
5
СОМБОР
6
22.2.
СОМБОР
5
22.2.
БЕЧЕЈ
1
РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
ЕЛЕКТРОИЗГРАД
ЊА
БАЈИНА
БАШТА
5
22.2.
200019
17
828652
3
841354
1
200019
17
200019
17
811311
4
880393
5
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТР
О
TIM COP
СОМБОР
3
22.2.
ТЕМЕРИН
3
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
ОДРЖАВАЊЕ И
УСЛУГЕ
НОВИ САД
1
3
1
3
1
3
270
1
2
2
8
350
350
413
130720
11
880397
8
271
2
3
12.000
9.091
10.727
272
2
1
5
8
1
1.700
1.553
1.833
273
2
3
1.326
794
937
274
2
3
10.500
10.500
12.390
275
2
3
10.500
10.500
12.390
276
2
3
5.500
5.500
6.490
277
2
3
5.560
5.559
6.560
278
2
3
7.310
7.304
8.619
279
2
3
10.350
10.343
12.205
280
1
2
5
8
3
2
3
2
3
2
5
8
5
8
5
8
1
4.900
4.900
5.782
281
2
1
1
9.000
9.000
10.620
110820
11
109201
1
140920
11
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
507201
1
807201
1
828652
4
828652
4
200019
17
823379
9
823379
9
823379
9
841354
1
200019
17
200019
17
820399
7
853866
2
282
2
1
1
6.000
6.000
7.080
283
2
3
10.500
10.500
12.390
284
2
1
5
8
1
9.000
1.335
1.575
285
2
1
1
980
980
1.156
286
1
2
6.500
6.500
7.670
287
2
1
1
5
1
13.500
13.500
15.930
288
2
1
1
6.250
6.250
7.375
289
2
3
20.000
20.000
23.600
290
2
3
20.000
20.000
23.600
291
2
3
2.000
2.000
2.360
292
1
2
5
8
5
8
5
8
1
2.000
2.000
2.360
293
1
2
1
400
628
741
294
1
2
1
500
580
685
295
2
3
5
8
6.500
6.500
7.670
290720
11
290720
11
270720
11
808201
1
150820
11
260820
11
260820
11
310820
11
209201
1
209201
1
150920
11
150920
11
150920
11
507201
1
296
2
3
800.000
799.634
943.568
297
2
3
200.000
199.282
253.153
298
2
3
190.000
189.831
224.001
299
2
3
190.000
189.120
223.162
300
2
3
200.000
199.973
235.968
301
2
3
30.000
29.540
34.857
302
2
3
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
60.000
59.499
70.209
180720
11
808201
1
110820
11
220920
11
140720
11
180720
11
120720
11
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
60
303
2
3
304
2
3
305
2
1
306
2
1
307
2
1
308
2
1
309
2
1
310
2
1
311
2
1
312
2
3
313
2
3
314
2
3
315
2
3
316
2
3
317
2
1
318
2
3
319
2
3
320
2
3
321
2
3
322
2
3
323
2
3
324
2
1
325
2
3
326
2
3
327
2
3
328
2
3
329
2
3
330
2
3
331
2
3
332
2
3
333
2
3
334
2
1
335
2
1
336
2
1
5
8
5
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2
50.000
49.561
58.482
50.000
47.984
56.621
1.466
1.398
1.650
636
973
1.147
2.770
2.904
3.426
896
573
677
1.003
517
611
1.615
932
1.100
885
478
564
10.000
7.145
8.431
3.100
1.505
1.776
1.800
1.283
1.514
2.500
2.161
2.550
550
414
488
800
840
991
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2
2
1
500
375
443
1.400
1.381
1.630
1.600
1.566
1.850
1.500
1.450
1.711
3.700
3.029
3.574
600
419
495
230
154
182
3.000
1.849
2.182
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2
3.000
1.997
2.357
2.750
2.499
2.949
3.000
2.899
3.421
1.383
2.859
3.374
1.010
925
1.092
3.500
3.232
3.813
1.300
1.746
2.060
4.500
2.688
3.172
1.400
1.488
1.756
1
2
1
2
1.200
1.017
1.200
2.600
1.250
1.474
140720
11
140720
11
150720
11
707201
1
160720
11
160720
11
707201
1
110720
11
707201
1
110720
11
807201
1
607201
1
607201
1
607201
1
150720
11
802414
6
872780
5
831113
7
878571
6
828652
3
828652
3
878571
6
200019
17
878571
6
200019
17
841354
1
802414
6
802414
6
802414
6
853866
2
СТРУЈА
НОВИ САД
ЕЛЕКТРОТИМ
НОВИ САД
ГАТ
НОВИ САД
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
120820
11
120820
11
120820
11
908201
1
120820
11
508201
1
120920
11
180820
11
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
4
22.2.
22.2.
НОВИ САД
1
3
4
НОВИ САД
7
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
7
22.2.
СТРУЈА
НОВИ САД
7
22.2.
СТРУЈА
НОВИ САД
7
22.2.
СТРУЈА
НОВИ САД
7
22.2.
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
НОВИ САД
1
0
22.2.
811311
4
811311
4
811311
4
841354
1
811311
4
207358
64
173308
6
200285
56
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
8
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
ЕЛИНГ ВАЈАГИЋ
ТЕМЕРИН
8
22.2.
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
22.2.
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
НОВИ САД
1
0
6
100920
11
109201
1
109201
1
109201
1
809201
1
809201
1
809201
1
130920
11
220820
11
828652
3
841354
1
841354
1
841354
1
200019
17
200019
17
200019
17
828652
3
853866
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
TIM COP
СОМБОР
5
22.2.
ТЕМЕРИН
8
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
8
22.2.
TIP COP
НОВИ САД
8
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
СОМБОР
5
22.2.
НОВИ САД
2
22.2.
509201
1
220820
11
828652
3
853866
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
СОМБОР
5
22.2.
НОВИ САД
5
22.2.
СОМБОР
СОМБОР
НОВИ САД
НОВИ САД
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
22.2.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
61
337
2
1
1
2
1.800
1.213
1.431
220820
11
853866
3
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
НОВИ САД
5
22.2.
338
2
1
5.500
5.049
5.958
2
22.2.
1
500
811
957
200019
17
853866
3
НОВИ САД
2
209201
1
220820
11
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
339
1
2
1
2
ЕЛЕКТРОМАТЕРИ
ЈАЛ
НОВИ САД
4
22.2.
340
3
2
1
500
500
590
250720
11
554260
58
АУТОШОП
СР.МИТРОВИ
ЦА
1
24.1.1)
341
3
2
1
300
300
354
250720
11
554260
58
АУТОШОП
СР.МИТРОВИ
ЦА
1
24.1.1)
342
2
1
1.000
760
897
4
22.2.
1
130.000
98.824
116.612
БАНКОМ
БЕОГРАД
8
22.2.
344
1
1
49.000
49.000
57.820
НИС
НОВИ САД
1
345
3
2
8
60.000
60.000
70.800
ЕНЕРГОСОФТ
НОВИ САД
1
24.1.1)
346
4
2
10.000
10.000
11.800
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
1
23.1.1)
347
3
2
1.000
610
720
BEOTELEPROM
БЕОГРАД
1
24.1.7)
348
3
1
3
0
1
6
9
12.500
10.920
12.885
ДЕС
НОВИ САД
1
349
3
1
9
4.000
4.803
5.667
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.1
1)
24.1.1
1)
350
1
1
5
10.600
8.129
9.592
PAN COMPUTERS
НОВИ САД
4
351
1
1
9
1.125
1.121
1.322
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
1
352
1
1
9
825
674
795
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
353
1
1
9
5.250
4.610
5.439
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
3
354
1
1
14.000
12.730
15.021
6
1
1
14.297
11.739
13.852
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
355
НОВИ САД
6
356
4
1
1
2
1
2
5
2.500
1.773
2.092
НЕТ
НОВИ САД
1
357
1
1
1
12.000
2.217
2.616
ТВИК ДИВ
ВАЉЕВО
2
358
2
3
25.000
9.460
11.163
PANON TRADE
ПАНЧЕВО
9
22.2.
359
4
3
7.500
7.370
8.697
BETTERING
НОВИ САД
3
23.1.1)
360
1
2
2
2
2
1
1
2.000
2.000
2.360
ТОЧАК
ЗРЕЊАНИН
2
361
2
3
9.000
713
841
ФЕЛТ
РУМА
6
22.2.
362
2
1
5
8
1
3.300
2.461
2.904
4
22.2.
2
2
1
1.200
1.200
1.416
СОМБОРЕЛЕКТР
О
МАШИНОРЕМОНТ
СОМБОР
363
СЕНТА
2
22.2.
364
2
2
1
1.850
1.850
2.183
ANNUS
СУБОТИЦА
8
22.2.
365
1
2
8
23.000
19.954
23.546
PROZONE
НОВИ САД
1
366
3
3
1.785
1.782
2.102
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
1
367
1
2
1
1
1
1.000
1.000
1.180
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
368
2
3
4.300
1.745
2.059
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
369
1
2
5
8
1
3.000
3.000
3.540
АЦ ЗОКИ
ПАНЧЕВО
2
370
1
2
1
5.000
5.000
5.900
200019
17
628751
4
200846
93
847135
5
702780
0
171519
75
806620
5
806620
5
869118
5
671744
6
671744
6
671744
6
828652
3
200019
17
819293
6
175497
31
819592
7
203973
22
542831
2
107201
1
828652
3
805585
8
866741
1
877125
1
819592
7
836511
3
811311
4
828543
8
200296
84
НОВИ САД
2
209201
1
290820
11
220920
11
407201
1
150720
11
210720
11
290920
11
290920
11
130720
11
230920
11
230920
11
230920
11
210920
11
210920
11
308201
1
110720
11
220720
11
300820
11
130920
11
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
170820
11
110720
11
110720
11
110720
11
180720
11
180720
11
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
343
1
2
1
2
8
ТЕЛУС
БЕОГРАД
4
23.1.1)
24.1.1)
22.2.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
62
371
1
2
3
0
3
0
1
2.000
2.000
2.360
372
1
2
3.500
2.640
3.115
373
2
1
1.000
947
1.118
374
2
2
3
0
5
8
5.500
3.049
3.597
375
2
3
1.000
1.624
1.916
376
1
1
1
0
5
8
7.000
3.852
4.545
377
3
3
3.935
3.935
4.643
378
2
2
4.000
3.191
3.765
1
2
8
1
379
2
600
454
536
380
3
2
1
6
5
6
381
1
2
5.000
3.854
4.548
382
2
3
1
5
1
1
3.000
1.993
2.352
383
2
2
1
2.000
1.580
1.864
384
1
1
1
2.500
524
618
385
1
1
1
400
1.997
2.356
386
1
1
1
450
1.234
1.456
387
1
1
1
100
87
103
388
1
1
1
400
434
512
389
1
1
1
150
158
186
390
1
1
1
200
260
307
391
2
3
4.000
1.375
1.623
392
2
1
2.000
1.498
1.768
393
2
1
5
8
1
2
1
2.200
2.196
2.591
394
2
1
1
500
400
472
395
2
3
4.500
3.386
3.995
396
1
1
5
8
3
1.500
745
879
397
3
1
4.900
1.808
5.674
398
2
3
4.800
5.544
6.542
399
2
3
2.400
1.736
2.048
400
2
3
7.800
3.996
4.715
401
3
3
650
623
735
402
2
1
70
187
221
403
2
1
110
52
61
404
2
1
1
2
5
8
5
8
5
8
2
1
1
2
1
2
1
2
5
6
7
160820
11
230820
11
120920
11
120920
11
140720
11
206205
10
811311
4
200019
17
828652
3
201206
90
КИЗА
ПАНЧЕВО
4
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТР
О
БОЖАНОВИЋ
СОМБОР
5
22.2.
СТАРА
ПАЗОВА
2
22.2.
250720
11
808201
1
692381
0
201206
90
CONING
БЕОГРАД
3
БОЖАНОВИЋ
СТАРА
ПАЗОВА
1
24.1.1)
100820
11
230820
11
290820
11
290820
11
290820
11
202704
62
200019
17
201301
48
703778
3
228556
ГЕОПРОЈЕКТ СМ
9
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
НОВИ САД
4
22.2.
БСБ ЦЕВИ
РУМА
1
24.1.1)
ДЕДИЊЕ АД
БЕОГРАД
5
VIJMILOVIIĆ
COMPANI
НОВИ САД
5
22.2.
109201
1
140920
11
200920
11
230920
11
230920
11
230920
11
260920
11
280920
11
859715
4
847148
7
205011
89
826239
0
826239
0
826239
0
832702
5
206494
70
ПГП
ГРАЂЕВИНАЦ
КОМАЗЕЦ
БАЧКИ ЈАРАК
6
22.2.
ИНЂИЈА
3
МАСТЕР БИРО
НОВИ САД
6
СТИЛОС
НОВИ САД
5
СТИЛОС
НОВИ САД
5
СТИЛОС
НОВИ САД
3
МИЛ ИНГ
НОВИ САД
2
BIGZ OFFICE
GROUP
БЕОГРАД
6
908201
1
140720
11
290820
11
707201
1
707201
1
512201
1
151220
11
141020
11
141020
11
141020
11
181120
11
512201
1
512201
1
512201
1
847156
8
171349
65
861711
2
878571
6
841354
1
173483
61
806620
5
200019
17
200019
17
100017
36
101876
30
831113
7
100017
36
100017
36
РОТЕЛ
СУБОТИЦА
2
22.2.
SIEMENS
БЕОГРАД
5
22.2.
БИРОМАРКЕТ
СУБОТИЦА
1
22.2.
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
TIM-COP
НОВИ САД
5
22.2.
ТЕМЕРИН
2
22.2.
ИНДУСТРИЈСКА
ОПРЕМЕ
ДЕС
BEOGRAD
1
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ГРАЂЕВИНАЦ
СОМБОР
9
22.2.
2
БАЧКИ ЈАРАК
1
24.1.7)
2
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОР
4
22.2.
2
СОМБОР
1
22.2.
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
63
405
2
1
406
2
2
407
1
2
408
1
2
409
1
2
410
1
2
411
3
2
1
2
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
1
165
90
106
1.000
850
1.003
11.400
11.369
13.416
1.800
1.786
2.108
1.300
1.278
1.508
1.100
1.032
1.218
1.000
931
1.098
412
2
1
1
1.500
742
875
413
4
3
6.141
5.004
5.905
1
1
1
3
414
2
1.000
1.298
1.532
415
2
1
1
250
66
78
416
2
1
1
310
207
244
417
2
1
1
1.200
1.010
1.192
418
2
2
150
85
100
419
2
1
2
8
1
5.500
4.529
5.344
420
2
1
1
4.000
1.989
2.347
421
2
1
1
6.500
4.105
4.844
422
2
1
1
1.000
882
1.041
423
2
1
1
1.300
1.097
1.294
424
1
1
40.340
42.301
19.915
425
1
1
2.000
1.342
1.584
426
1
1
4.000
2.055
2.425
427
1
1
2.000
1.020
1.204
428
1
1
1.500
841
992
429
1
2
1
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2.600
1.100
1.298
430
1
2
1
2.850
2.305
2.720
431
1
2
1
1.000
336
396
432
1
2
1
300
268
316
433
1
2
1
250
121
143
434
1
2
1
300
136
160
435
2
2
3.000
879
1.037
436
2
2
500
139
164
437
2
2
500
139
164
438
2
3
1.900
1.449
1.710
439
2
3
2
8
2
8
2
8
5
8
5
8
1.326
942
1.112
512201
1
151220
11
261220
11
261220
11
261220
11
261220
11
291220
11
121020
11
201020
11
111120
11
131220
11
211220
11
211220
11
221220
11
291220
11
291220
11
291220
11
291220
11
291220
11
171020
11
141020
11
141020
11
141020
11
141020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
261020
11
100017
36
201206
90
861524
1
861524
1
861524
1
861524
1
200019
17
828652
3
819592
7
174010
76
834024
2
878571
6
878571
6
878031
5
200019
17
828652
3
200019
17
200019
17
831113
7
171576
71
202509
76
853834
4
861803
8
879852
4
818154
3
548221
38
779008
2
203935
99
853834
4
853834
4
200019
17
200019
17
200019
17
200019
17
828652
4
СОМБОРЕЛЕКТР
О
БОЖАНОВИЋ
СОМБОР
2
22.2.
2
6
22.2.
2
ЕНЕРГОБУЛ
СТАРА
ПАЗОВА
НОВИ САД
1
2
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
2
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
2
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
24.1.7)
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ПАНОН ТРЕЈД
СОМБОР
4
22.2.
2
ПАНЧЕВО
1
23.1.1)
2
SCHRACK
TECHNIK
ПЛАМЕН
БЕОГРАД
8
22.2.
2
ИНЂИЈА
7
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ИНСТ.ЗА БЕЗ.И
ПРЕВ. ИНЖ.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
22.2.
2
НОВИ САД
1
0
7
22.2.
2
НОВИ САД
2
22.2.
1
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
8
22.2.
2
НОВИ САД
8
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
SIGMATEH
БЕОГРАД
2
1
РЕМОНТ
КОМАЗЕЦ
ПОНОР
СОМБОР
1
1
СОМБОР
4
1
МАИС КОМЕРЦ
НОВИ САД
4
1
ЕНОЛ ГРУП
НОВИ САД
7
1
ТОТАЛ
СОМБОР
3
1
АМР и ТР ЋАПИЋ
СОМБОР
2
1
ЕНЕРГОРАЗВОЈ
БЕОГРАД
4
1
АМК МАГНЕТ
СОМБОР
2
1
ПОНОР
СОМБОР
1
1
ПОНОР
СОМБОР
2
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОР
5
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
64
440
2
2
441
2
3
442
2
3
443
1
2
3
0
3
7
5
8
1
8.246
8.246
9.730
10.000
3.810
4.496
2.732
2.078
3.452
5.500
5.384
6.353
444
1
2
1
2.000
1.993
2.352
445
1
2
1
2.000
1.785
2.106
446
1
2
1
1.500
1.356
1.600
447
2
3
9.000
5.499
6.489
448
3
3
3.527
3.505
4.136
449
3
3
2.184
2.178
2.570
450
2
3
6.500
6.500
7.670
451
2
3
7.500
5.728
6.759
452
3
3
394
394
465
453
3
3
542
542
639
454
3
3
1.270
1.258
1.485
455
2
3
2.000
2.000
2.360
456
2
3
1.600
1.374
1.622
457
2
3
1.200
1.178
1.390
458
1
2
2
1
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2.000
1.581
1.865
459
1
2
1
8.000
4.154
4.902
460
1
2
1
1.000
1.162
1.371
461
3
3
3.350
3.335
3.935
462
3
3
1.424
1.424
1.681
463
3
3
2.890
2.584
3.049
464
3
3
250
217
256
465
3
3
200
179
211
466
2
1
2.000
3.373
3.980
467
3
2
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2
1
20
15
18
468
2
1
6.900
7.565
8.927
469
1
2
1
2
1
1.500
1.500
1.770
470
1
2
1
800
800
944
471
1
2
3.600
2.651
3.128
472
2
1
2.300
2.133
2.517
473
3
3
500
493
582
474
2
1
2
4
1
2
1
1
1
2
1.800
1.415
1.670
281020
11
281020
11
251120
11
151220
11
151220
11
151220
11
151220
11
191220
11
181120
11
181120
11
181120
11
231120
11
231120
11
231120
11
231120
11
281120
11
912201
1
912201
1
211220
11
211220
11
211220
11
281220
11
281220
11
281220
11
301220
11
301220
11
411201
1
411201
1
911201
1
171120
11
171120
11
301120
11
212201
1
191220
11
231220
11
828652
4
827064
3
828652
4
861524
1
861524
1
861524
1
861524
1
554255
15
828652
3
828652
3
200019
17
786647
0
841354
1
841354
1
786647
0
828652
3
200019
17
849041
4
811732
2
811732
2
811732
2
200019
17
841354
1
841354
1
841354
1
841354
1
200019
17
201301
48
828652
3
876911
7
174063
45
174878
09
831113
7
228556
706811
5
СОМБОРЕЛЕКТР
О
САПУТНИК М
СОМБОР
2
22.2.
2
СОМБОР
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕНЕРГОБУЛ
СОМБОР
4
22.2.
2
НОВИ САД
1
2
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
2
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
2
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
2
2
ГРАЂЕВИНСКА
РАДЊА БОР
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СР.МИТРОВИ
ЦА
СОМБОР
8
22.2.
2
1
24.1.7)
1
СОМБОР
1
24.1.7)
1
НОВИ САД
5
22.2.
1
ЕЛЕКТРОИЗГРАД
ЊА
ТИМ КОП
БАЈИНА
БАШТА
ТЕМЕРИН
5
22.2.
2
1
24.1.7)
1
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ЕЛЕКТРОИЗГРАД
ЊА
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
БАЈИНА
БАШТА
СОМБОР
1
24.1.7)
1
3
22.2.
1
НОВИ САД
9
22.2.
1
ФЕЛТ
РУМА
9
22.2.
1
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
БЕЧЕЈ
1
2
БЕЧЕЈ
1
2
БЕЧЕЈ
1
2
НОВИ САД
1
24.1.7)
1
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
БСБ-ЦЕВИ
РУМА
1
24.1.1)
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
АУТО МОТО КЛУБ
СОМБОР
4
22.2.
2
РУМА
1
1
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ СТ
SECURITAS
SERVICES
ГАТ
БЕОГРАД
1
1
БЕОГРАД
2
НОВИ САД
1
3
5
22.2.
2
VUJMILOVIĆ
COMPANI
ЕЛЕКТРОМОНТА
ЖА
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
БЕОГРАД
3
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
65
475
3
2
2
8
1
5
1
200
163
192
476
1
1
1.000
800
944
477
1
1
450
265
313
478
2
1
479
2
3
480
2
1
481
2
1
482
1
1
1
2
5
8
1
2
1
2
1
300
216
255
1.000
498
588
3.864
3.050
3.599
2.800
2.432
2.870
3.800
2.569
3.031
483
1
1
1
1.800
1.797
2.120
484
2
1
3.500
3.305
3.900
2.900
2.713
3.201
1.500
1.484
1.751
2.400
1.561
1.842
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
485
2
1
486
2
1
487
2
1
488
1
2.500
2.500
2.950
489
1
2
1
8.500
8.173
9.644
490
1
1
1
1.800
1.800
2.124
491
1
1
1
5.250
5.500
6.490
492
1
2
1
3.000
3.000
3.540
493
2
1
700
483
570
494
1
1
1
2
1
1.050
1.038
1.225
495
1
1
1
480
471
556
496
2
1
1.500
801
945
497
1
1
1
2
1
7.800
5.736
6.768
498
2
3
2.600
1.412
1.666
499
2
3
2.500
1.671
1.972
500
2
3
2.500
1.691
1.995
501
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1.000
151
178
502
2
1
5.000
4.980
5.875
503
3
1
1
2
5
5.000
5.000
5.900
504
3
2
8
16.000
15.500
18.300
505
3
1
3
18.100
18.100
21.358
506
3
1
8.000
8.000
9.439
507
2
1
31.000
24.145
24.145
508
1
1
1
0
1
2
1
7.000
4.795
5.658
509
1
2
1
9.000
5.235
6.177
271220
11
410201
1
510201
1
101020
11
101020
11
311020
11
211220
11
211220
11
211220
11
241120
11
241220
11
271220
11
211220
11
261220
11
221220
11
211220
11
211220
11
211220
11
512201
1
261220
11
301220
11
211220
11
171020
11
151120
11
141120
11
151120
11
151120
11
311201
1
141020
11
311020
11
181020
11
311201
1
241120
11
201020
11
241020
11
172480
22
861711
2
847148
7
878571
6
828652
3
878571
6
878571
6
692381
0
857124
4
200019
17
200019
17
706913
8
831113
7
821934
6
200296
84
857124
4
857124
4
848008
7
828652
3
861711
2
861711
2
878571
6
692381
0
861966
2
200285
56
203680
71
800856
6
878571
6
877125
1
204228
82
173289
64
806620
5
831113
7
173999
77
879784
6
SITEL
БЕОГРАД
1
БИРОМАРКЕТ
СУБОТИЦА
1
2
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
3
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
КОНИНГ
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОР
4
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
ЗЕМУН
3
2
ВОЛАН
СУБОТИЦА
1
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
БЕОГРАДЕЛЕКТР
О
ГАТ
БЕОГРАД
6
22.2.
2
НОВИ САД
6
22.2.
2
ЕУРОКОП
СУБОТИЦА
3
2
ТЕЛУС
БЕОГРАД
3
2
ВОЛАН
СУБОТИЦА
1
2
ВОЛАН
СУБОТИЦА
1
2
ЈАВОРНИК
СУБОТИЦА
1
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
БИРОМАРКЕТ
СОМБОР
6
СУБОТИЦА
1
2
БИРОМАРКЕТ
СУБОТИЦА
2
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
КОНИНГ
НОВИ САД
2
BEOGRAD
3
ОЗЕБЛИН
VETERNIK
22.2.
2
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
СИМЕХ ГРАДЊА
НОВИ САД
22.2.
2
22.2.
2
РЕМОНТ И
СЕРВИС
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕН
Т
ПРОЗОНЕ
НОВИ САД
1
0
1
0
1
0
3
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
1
24.1.3)
1
ТЕЛВЕНТ ДМС
БЕОГРАД
1
24.1.3)
1
ТЕЛЕГРОУП
БЕОГРАД
1
24.1.5)
1
ДЕС
НОВИ САД
1
2
ГАТ
НОВИ САД
8
24.1.1
1)
22.2.
ГАТАРИЋ
БЕОГРАД
4
1
ЕНГЕЛ
НОВИ САД
3
1
SUBOTICA
24.1.1)
22.2.
22.2.
2
2
2
2
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
66
510
3
2
1
6
1
6
5
4.070
4.041
4.768
511
3
2
4.026
4.026
4.751
512
3
1
3.000
3.000
3.540
513
3
1
1
4
3
0
9
67.600
58.200
68.676
514
1
2
5.000
2.160
2.548
515
1
1
27.300
22.035
26.001
516
4
1
15.000
14.420
17.016
2
1
2
1
517
3
2.700
2.700
3.186
518
1
2
5
14.000
11.121
12.221
519
1
1
5
1.000
933
1.101
520
1
1
5
3.000
2.260
2.446
521
1
1
5
850
494
534
522
4
1
40.000
32.807
38.712
523
1
1
1
2
1
2
276.000
259.493
306.202
524
2
1
5.500
3.540
4.177
525
2
1
29.500
22.600
26.668
526
2
3
3.500
3.260
3.847
527
2
1
65.000
74.666
88.106
528
2
3
7.000
4.321
5.099
529
2
3
400
310
366
530
1
1
85.000
67.381
79.510
31
2
3
2.000
898
1.059
532
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
5
1
1
2
5
1
3
17.000
17.387
20.517
533
1
1
3
3.100
3.514
4.146
534
1
1
3
29.925
31.822
37.550
535
1
1
3
39.690
40.957
48.329
536
3
1
1
4
239.200
234.837
277.107
5.784.7
37
5.270.7
48
6.194.8
16
Укупно
261020
11
281120
11
211120
11
271220
11
201220
11
101020
11
171020
11
261020
11
301220
11
291220
11
301220
11
291220
11
201220
11
101120
11
171519
75
171519
75
172475
65
171783
00
877526
5
828652
3
828652
3
861524
1
819293
6
702459
2
869118
5
702459
2
200019
17
204075
06
510201
1
410201
1
510201
1
101020
11
171020
11
191020
11
221120
11
812201
1
151220
11
151220
11
201220
11
211220
11
271220
11
828652
3
876401
8
823379
9
871569
6
819592
7
200285
56
173308
61
200285
56
820339
3
702519
0
820339
3
820339
3
510180
02
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.7)
2
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.7)
2
E-SMART
SYSTEMS
ИМП
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
ИБС
НОВИ САД
7
2
СОМБОРЕЛЕКТР
О
СОМБОРЕЛЕКТР
О
ЕНЕРГОБУЛ
СОМБОР
3
2
СОМБОР
2
23.1.1)
1
НОВИ САД
1
24.1.3)
1
НЕТ
НОВИ САД
5
1
ИНФОРМАТИКА
БЕОГРАД
7
1
ПАН
КОМПЈУТЕРС
ИНФОРМАТИКА
НОВИ САД
8
1
БЕОГРАД
7
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
RUDNAP GROUPMETER&CONTRO
L
СОМБОРЕЛЕКТР
О
МИГНЕТ
ЗЕМУН
2
СОМБОР
5
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
3
22.3.
1
TEHNOUNIONEXSIM
PANON TRADE
СР.КАМЕНИЦ
А
ПАНЧЕВО
6
22.2.
1
2
22.2.
1
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ЕЛНОС БЛ
НОВИ САД
2
22.3.
1
БЕОГРАД
6
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ГЕНЕРАЛ АУТО
НОВИ САД
4
НОВИ САД
1
1
АУТО КУЋА
ВОЖДОВАЦ
ГЕНЕРАЛ АУТО
БЕОГРАД
3
1
НОВИ САД
1
1
ГЕНЕРАЛ АУТО
НОВИ САД
1
1
MOTOROLA
SOLUTIONS
ISREAL
ISREAL
1
23.1.1)
2
2
1
22.3.
24.1.3)
1
2
*у хиљадама динара
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
67
Извештај о јавним набавкама мале вредности 2011. године*
Година
Квартал
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Укупно
*у хиљадама динара
Врста
предмета
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Број
закључених
уговора
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Вредност уговора
без ПДВ
28
45
1
41
45
1
19
28
0
32
33
3
276
Вредност уговора
са ПДВ
15.875
17.346
302
18.133
32.844
2.410
14.708
32.752
0
17.842
26.686
3.115
182.013
18.671
20.165
356
21.445
38.598
2.844
12.949
36.764
0
21.047
30.748
3.676
207.263
Извештај о исходима поступака јавних набавки 2011. године
Година
2011
2011
Квартал
1
1
Исход поступака
1
2
Велике вредности
100
12
Мале вредности
2011
2011
1
1
3
4
1
0
0
0
2011
2011
2
2
1
2
135
12
87
4
2011
2011
2
2
3
4
0
0
0
0
2011
2011
3
3
1
2
160
12
47
3
2011
2011
3
3
3
4
0
0
0
0
2011
2011
4
4
1
2
141
13
68
4
2011
2011
Укупно:
4
4
3
4
0
1
587
0
0
290
74
3
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
68
Извештај о разлозима обуставе / поништења јавних набавки 2011.
године*
Годи
на
Кварт
ал
Редни
број
Врста
поступка
Врста предмета
Предмет
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
6
6
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
1
6
1
1
1
2
2
2
2
6
2
6
1
2
2
6
2
3
1
1
1
1
2
2
6
1
2
2
6
1
услуге
добра
добра
радови
добра
добра
добра
добра
радови
радови
радови
радови
радови
услуге
услуге
добра
услуге
добра
услуге
услуге
добра
услуге
услуге
радови
радови
добра
услуге
услуге
радови
добра
добра
добра
радови
добра
радови
радови
добра
добра
услуге
услуге
добра
добра
услуге
услуге
радови
радови
услуге
добра
1
12
12
43
12
5
5
5
58
58
58
58
58
24
28
12
30
12
1
24
8
30
30
58
58
1
1
2
46
3
12
12
21
1
58
58
1
1
28
28
12
12
13
1
11
58
1
1
Процењена
вредност* (у
хиљадама динара)
130.000
2.200
3.000
275.000
150.000
10.000
4.800
2.500
977
988
1.319
631
1.900
5.000
3.000
4.500
8.000
600
1.000
5.000
2.000
6.500
2.500
1.326
1.900
1.700
9.400
200
7.500
662
500
30.190
75.000
90
18.000
18.000
800
5.900
250
350
2.500
2.500
150
1.000
7.000
9.400
200
2.500
Разлог обуставе /
поништења
11
11
11
13
11
11
21
11
11
11
11
11
11
11
11
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
11
11
13
11
13
11
11
26
11
11
11
11
11
11
11
11
11
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
69
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
услуге
услуге
услуге
услуге
радови
добра
добра
добра
услуге
добра
добра
услуге
радови
добра
добра
услуге
добра
1
1
1
1
3
6
6
6
2
2
6
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
58
1
4
3
30
12
3
1
58
8
10
16
12
4.000
4.000
4.000
8.000
450
50
965
80
20.000
3.500
550
2.000
15.000
3.000
15.000
45.000
140.000
13
13
13
11
11
47
47
11
13
13
13
13
13
11
11
53
11
План јавних набавки за 2012. год. је објављен на адреси
http://www.elektrovojvodina.rs/assets/uploads/page_elements/useful_links/JavneNabavk
e20122.pdf
5.580
3
2
1
900
634
748
4
2
1
400
85
1
1.500
1.500
1
1
3
1
3
1
2
5
8
5
8
1.016
998
3.800
3.800
100
1.77
0
1.17
8
4.48
4
5
1
2
6
1
1
7
2
2
8
2
2
800
800
944
9
2
1
999
326
7.500
3.360
7.500
5.685
385
3.96
5
6.70
8
10
2
3
11
2
3
7
22.2.
1
ВУЈМИЛОВИЋ КОМПАНИ
НОВИ САД
6
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СЗР Аутолимар Фарбар
БЕЛЕР-Т
НОВИ САД
7
22.2.
2
СУБОТИЦА
1
2
БИРОМАРКЕТ
СУБОТИЦА
2
2
AB&CO GEOSYSTEM
НОВИ САД
4
22.2.
2
AB&CO GEOSYSTEM
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
БЕОГРАД
8
22.2.
2
АД ТЕХНИКА
ВРШАЦ
9
22.2.
2
Седиште
понуђача
ГЕО ПРОЈЕКТ СМ
СР.
МИТРОВИЦ
А
Назив понуђача
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
Критеријум
3
202704
62
200285
56
878571
6
200019
17
537354
95
861711
2
201990
83
201990
83
872780
5
706811
5
811311
4
Основ из закона
2
100120
12
130120
12
200220
12
140320
12
110120
12
270120
12
160320
12
260320
12
290320
12
290320
12
290320
12
Број понуда
2
Уговорена
вредност са ПДВ
8.000
Држава
3
Матични број
2
Уговорена
вредност
8.000
12.00
0
9.44
0
6.58
4
ПИБ
1
5
8
5
8
1
2
1
2
Процењена
вредност
Предмет
Врста поступка
Редни број
Врста предмета
Извештај о јавним набавкама велике вредности (01.01.-30.06.2012.) (у
хиљадама динара)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
70
12
2
2
1
3
400
170
201
13
3
2
1
500
500
590
14
3
2
1
150
150
177
15
3
2
1
140
140
165
16
3
2
1
390
390
460
17
3
2
1
290
290
18
3
2
1.000
1.000
19
3
3
2.000
499
20
2
3
5.000
3.600
21
2
1
6.000
5.520
22
2
1
3.200
2.763
23
2
1
3.500
3.013
24
2
1
1.000
719
25
2
1
7.000
6.190
26
2
1
400
288
27
2
1
1
1
2
5
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
342
1.18
0
1.100
847
28
2
1
1
2.500
1.412
29
2
1
7.800
5.546
30
2
3
31
2
3
1
1
1
2
1
1.000
15.00
0
430
10.94
7
32
1
2
1
2.500
2.500
33
1
2
1
2.300
2.300
507
12.9
17
2.95
0
2.71
4
34
1
1
1
350
270
319
35
2
1
1
1.000
169
36
2
1
2.500
2.392
37
2
3
7.500
4.784
38
3
2
663
663
782
39
2
1
1
2
2
2
8
1
2
199
2.82
3
5.64
5
250
175
40
1
1
41
2
3
6.500
20.00
0
6.749
20.00
0
42
2
3
5.000
5.000
43
3
2
270
264
44
3
1
2.000
2.015
45
3
2
3
5
8
1
1
3
0
1
2
3
0
207
7.96
4
23.6
00
5.90
0
1.400
1.400
46
3
2
8
2.780
2.780
589
4.24
8
6.51
4
3.26
0
3.55
5
849
7.30
5
339
1.00
0
1.66
6
6.54
4
312
2.37
8
1.65
2
3.28
0
230120
12
300320
12
300320
12
300320
12
300320
12
300320
12
300320
12
270320
12
210320
12
250120
12
250120
12
250120
12
250120
12
140220
12
140220
12
140220
12
100120
12
130120
12
170120
12
230120
12
240120
12
240120
12
300120
12
202201
2
702201
2
130220
12
300320
12
100120
12
202201
2
503201
2
503201
2
240120
12
300120
12
260120
12
803201
2
173289
64
811732
2
811732
2
811732
2
811732
2
811732
2
811732
2
828652
3
831113
7
200019
17
828652
4
200019
17
878571
6
831113
7
831113
7
200019
17
831113
7
831113
7
200285
56
824443
0
876917
876911
7
748063
6
173308
6
828652
3
554255
15
174878
09
878571
6
652398
6
811311
4
819592
7
828652
3
BE0896
16
171783
34
881447
3
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
A
T
R
S
R
S
ТЕЛЕГРУП
БЕОГРАД
7
МОТОРФЛЕКС РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
МОТОРФЛЕКС РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
МОТОРФЛЕКС РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
МОТОРФЛЕКС РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
МОТОРФЛЕКС РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
МОТОРФЛЕКС РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
ГАТ
1
3
22.2.
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
4)
НОВИ САД
8
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
1
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
3
22.2.
1
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
2
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
ВУЈМИЛОВИЋ КОМПАНИ
НОВИ САД
3
22.2.
2
САГРА
РУМА
3
22.2.
1
АМК РУМА
РУМА
1
1
АМК РУМА
РУМА
1
1
COMEL
БЕОГРАД
5
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
2
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
1
22.2.
2
12
1
22.2.
24.1.
8)
2
SECURITAS SERVICES
СОМБОР
СР.МИТРОВ
ИЦА
НОВИ
БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
ИНТЕРФАСТ
БЕОГРАД
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
2
ПАНОНТРЕЈД
ПАНЧЕВО
4
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
NYNAS AS SWEDEN
ИМП
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
GRAZ
1
БЕОГРАД
1
ION SOLUTIONS
НОВИ САД
1
22.2.
24.1.
7)
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
3)
ГРАЂ.РАДЊА БОР
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
71
2.102
912
2.48
1
803201
2
230320
12
150320
12
270320
12
260120
12
270120
12
881447
3
831113
7
BE0896
16
881447
3
772638
4
819592
7
R
S
R
S
A
T
R
S
R
S
R
S
700
530
624
902201
2
880397
8
R
S
300
75
88
902201
2
878031
5
R
S
300
230
271
350
75
88
400
400
472
300
300
354
300
13.00
0
300
10.47
9
3.500
11.00
0
3.589
9.000
21.00
0
50.00
0
30.00
0
6.110
15.95
0
21.31
7
19.18
6
354
11.3
17
4.23
5
10.5
77
7.20
9
18.8
20
25.1
54
22.6
39
1050
966
1140
1500
1385
20000
20000
1634
2360
0
4000
2780
3281
1
50
88
104
1
1
162
288
340
1
2
5000
5000
5900
74
2
3
1
5
8
1800
1341
75
1
1
10000
9794
76
2
3
1900
1900
2242
77
2
3
1250
1250
1475
78
2
3
5600
5600
6608
79
2
3
3
5
8
5
8
5
8
5
8
1582
1155
7
5600
5600
6608
902201
2
280220
12
230220
12
230220
12
230220
12
901201
2
901201
2
902201
2
230220
12
240220
12
102201
2
100220
12
110420
12
110420
12
110420
12
240420
12
240420
12
240420
12
305201
2
705201
2
705201
2
705201
2
705201
2
705201
2
705201
2
880397
8
877526
5
811251
7
818103
9
806710
4
819293
6
819293
6
823117
6
173308
6
171519
75
200191
7
200191
7
831113
7
828652
3
819592
7
811311
4
200019
17
736914
0
861524
1
849041
4
203624
72
811311
4
811311
4
811311
4
811311
4
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
47
3
1
5
2.000
1.936
48
2
1
6.000
5.911
49
3
1
3
1
2
4.660
4.694
50
3
2
8
3.000
3.000
51
3
2
1.000
773
52
3
3
1
2
2
2.200
53
2
2
2
8
54
2
2
2
8
55
2
2
56
2
2
57
2
3
58
2
3
59
2
3
2
8
2
8
5
1
5
1
5
1
60
4
1
5
61
4
1
5
62
1
1
63
2
1
64
1
2
65
2
3
66
1
3
6
1
2
1
6
5
8
5
8
67
2
1
68
2
3
69
2
3
70
2
3
1
5
8
2
1
5
8
71
2
1
72
2
73
8.963
2.28
4
6.97
5
5.53
9
3.54
0
ION SOLUTIONS
НОВИ САД
1
ГАТ
НОВИ САД
5
NYNAS AB SWEDEN
GRAZ
1
ION SOLUTIONS
НОВИ САД
1
АВАЛОН ПАРТНЕРС
БЕОГРАД
1
PANON TRADE
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА
ИНСТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И СИГУРНОСТ НА РАДУ
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ
НА РАДУ
СЕРВО МИХАЉ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ПАНЧЕВО
24.1.
1)
2
1
1
22.2.
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
7)
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
6
22.2.
2
ЗРЕЊАНИН
9
22.2.
2
ФТН
НОВИ САД
9
2
NET COMPUTERS
НОВИ САД
4
NET COMPUTERS
НОВИ САД
2
22.2.
23.1.
1)
23.1.
1)
АЦ ИНТЕРСРЕМ
НОВИ САД
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
3
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
7
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
2
ГАТ
НОВИ САД
10
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
4
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
10
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
TREND COMPANY
ЈАГОДИНА
9
22.2.
2
ENERGOBULL
НОВИ САД
1
ФЕЛТ
РУМА
6
АИГО БС
БЕОГРАД
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
2
2
1
1
1
1
2
22.2.
1
2
22.2.
2
2
2
22.2.
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
72
80
2
3
2
1
20000
20000
2360
0
81
1
1
8
3000
3000
3540
82
2
1
1
200
132
156
83
2
1
1410
1177
1389
84
2
3
1
5
8
3000
1452
1714
85
2
1
1072
534
630
86
2
3
9000
6127
7230
87
2
2
500
442
522
88
2
3
1
5
8
1
3
4
3
250
200
236
89
2
1
335
248
293
90
3
2
964
964
1137
91
2
1
1
1
5
1
2
400
367
433
92
2
2
900
292
345
93
2
2
1
3
0
2000
1520
1794
94
1
1
3
588
477
563
95
1
1
1
2500
1656
1954
96
1
1
1
2200
1847
2179
97
1
1
650
406
98
1
2
21500
16025
480
1890
9
99
1
2
3500
3155
100
1
3
16000
15816
101
1
3
12000
12154
3723
1866
4
1434
2
102
1
3
4000
2714
3203
103
1
3
4000
2929
3457
104
1
3
4000
2489
3203
105
1
2
1
2
8
2
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
2
8
10000
2247
2651
106
2
1
1
3000
2354
2778
107
2
1
1
3500
1500
1770
108
2
1
2342
800
944
109
3
3
240
235
278
110
2
3
5500
2801
3305
111
2
3
5000
1586
1871
112
2
3
1
5
8
5
8
5
8
5
8
8000
2829
3338
113
2
1
1
500
500
590
114
2
1
1
209
158
186
140520
12
160520
12
160520
12
210520
12
106201
2
106201
2
106201
2
406201
2
180620
12
110620
12
904201
2
300420
12
160520
12
240520
12
806201
2
240520
12
240520
12
305201
2
805201
2
110520
12
300520
12
300520
12
300520
12
106201
2
300520
12
100520
12
190420
12
200420
12
240420
12
230420
12
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
905201
2
819592
7
201530
08
737130
6
828652
3
811311
4
828652
3
849041
4
814448
6
175265
29
200019
17
703778
3
200019
17
828652
3
828652
3
631628
0
826239
0
829485
2
871584
0
880393
5
817573
0
858216
5
823379
9
858216
5
203698
84
858216
5
817573
0
828652
3
828652
3
831113
7
849041
4
200019
17
200019
17
849041
4
200019
17
200019
17
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
ПАНОН ТРЕЈД
3
CAR GAS
ПАНЧЕВО
Б.КАРЛОВА
Ц
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
7
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
ФЕЛТ
РУМА
5
22.2.
2
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
22.2.
2
СЕТ
ШАБАЦ
4
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
2
ДЕДИЊЕ
БЕОГРАД
1
22.2.
24.1.
8)
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
5
22.2.
2
DEMAX
СОМБОР
ОСТРУЖНИ
ЦА
10
2
СТИЛОС
НОВИ САД
5
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
5
2
SAGITTARIUS
СУБОТИЦА
2
2
ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ
НОВИ САД
2
1
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
1
ГРАДИТЕЉ НС
НОВИ САД
5
1
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
5
1
ГРАДИТЕЉ НС
НОВИ САД
5
1
КАБЕЛНЕТ
НОВИ САД
5
1
ГРАДИТЕЉ НС
НОВИ САД
5
1
ЦИКЛОНОЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
ГАТ
НОВИ САД
6
1
ФЕЛТ
РУМА
1
22.2.
24.1.
7)
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
8
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
1
ФЕЛТ
РУМА
9
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
22.2.
1
2
1
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
73
115
2
1
1
550
144
170
116
2
1
1
765
599
707
117
2
1
1
2000
1942
2292
118
2
1
1
782
651
768
119
2
1
286
90
106
120
2
3
1600
1128
1331
121
2
3
6000
5626
6639
122
1
2
7500
7500
123
1
2
10000
10000
124
1
2
10000
10000
8850
1180
0
1180
0
125
2
3
5000
2466
2910
126
2
3
1
5
8
5
8
3
0
3
0
3
0
2
2
2
2
2200
1592
1879
127
2
1
1
940
505
596
128
2
1
1650
2057
2427
129
2
3
1
2
2
2000
1713
2021
130
2
1
1
1050
1050
1239
131
2
1
1
4647
4537
5354
132
2
1
2154
2242
2646
133
1
2
1
3
0
500
528
623
134
1
1
1
300
500
590
135
1
1
1
200
300
354
136
1
1
1
150
200
236
137
1
1
1
150
200
236
138
1
2
1
1000
979
1155
139
1
2
1
500
564
666
140
1
1
1
500
908
1071
141
1
1
1
600
1000
1180
142
1
2
1
1300
1467
1731
143
1
2
1
700
798
942
144
2
1
1
500
386
455
145
2
1
1
400
346
408
146
2
1
1
500
327
386
147
2
1
1
500
364
423
148
2
1
1
100
81
96
149
2
1
1
150
76
90
140520
12
140520
12
240520
12
240520
12
240520
12
290520
12
300520
12
220520
12
220520
12
220520
12
220520
12
220520
12
220520
12
210520
12
220520
12
110620
12
130620
12
130620
12
204201
2
180420
12
180420
12
180420
12
180420
12
180420
12
180420
12
230420
12
230420
12
270420
12
270420
12
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
828652
3
828652
3
828652
3
828652
3
706913
8
849041
4
831113
7
830126
3
830126
3
830126
3
861966
2
861966
2
828652
3
200019
17
203680
71
828652
3
828652
3
828652
3
204696
50
857567
3
857567
3
175802
30
823117
6
200447
48
200447
48
174063
45
744370
6
817573
0
817573
0
737130
6
828652
3
200019
17
828652
3
828652
3
102001
78
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
БЕОГРАДЕЛЕКТРО
БЕОГРАД
8
22.2.
1
ФЕЛТ
РУМА
9
22.2.
1
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
1
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
5
22.2.
1
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
5
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
СИМЕКС ГРАДЊА
СУБОТИЦА
6
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
ELECTRICAL DESING
VOJVODIČAN
СОМБОР
4
22.2.
1
8
2
1
1
ДТФ 1921
ПАНЧЕВО
СР.МИТРОВ
ИЦА
СР.МИТРОВ
ИЦА
1
1
ПСЦ "ВУКОВИЋ"
ШАБАЦ
1
1
ИНТЕРСРЕМ
ВЕТЕРНИК
1
1
БЕОВРТ
БЕОГРАД
4
2
БЕОВРТ
БЕОГРАД
4
2
ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ
БЕОГРАД
2
2
СЛОДЕС
БЕОГРАД
1
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
1
2
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
ДТФ 1921
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
74
150
2
1
1
250
215
254
151
2
1
1
15
63
74
152
2
1
1
65
39
46
153
2
1
1
200
112
132
154
2
1
1
500
388
458
155
1
1
1
150
156
184
156
1
1
1
100
110
130
157
1
1
1
50
40
47
158
1
1
1
30
27
32
159
1
1
1
700
770
917
160
1
1
40
38
45
161
1
2
500
149
176
162
1
2
1
3
0
3
0
500
135
159
163
3
2
1
700
250
295
164
3
2
300
206
243
165
3
3
132
132
156
166
1
2
1
5
8
1
0
350
78
92
167
1
2
250
118
139
168
2
3
400
390
460
169
2
3
2100
1590
1877
170
2
3
3100
2095
2472
171
2
3
1900
1742
2056
172
2
3
1700
1364
1610
173
2
3
3500
2642
3118
174
2
3
2900
2002
175
2
3
16000
8987
2362
1060
5
176
2
3
2300
1632
1926
177
2
3
1
1
1
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
3
1
1841
1841
2172
178
2
1
1
4000
3959
4672
179
2
1
1
1950
1636
1930
180
2
1
1
1970
1802
2126
181
2
1
1475
1222
1442
182
2
1
1
1
2
1177
1137
1342
183
1
1
5180
5000
5900
184
2
1
1
1
2
400
270
319
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
705201
2
705201
2
705201
2
705201
2
705201
2
705201
2
230520
12
230520
12
150620
12
150620
12
260620
12
204201
2
204201
2
110420
12
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
405201
2
905201
2
180520
12
106201
2
140620
12
140620
12
140620
12
220620
12
404201
2
210520
12
504201
2
828652
3
200019
17
102001
78
200019
17
828652
3
871584
0
847148
7
829485
2
829485
2
173276
40
829485
2
814448
6
843732
7
101307
51
101307
51
828652
3
882875
0
882875
0
859715
4
828652
4
831113
7
173289
64
828652
4
828652
4
828652
4
869609
8
200019
17
859715
4
828652
4
828652
4
828652
4
828652
4
200019
17
828652
3
872780
5
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
SAGITTARIUS
СУБОТИЦА
7
2
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
3
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
7
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
7
2
I & D COM
БЕОГРАД
6
2
ТГ КОМЕРЦ
НОВИ САД
7
2
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
2
ЕЛИТ
РУМА
5
2
24.1.
1)
24.1.
1)
24.1.
7)
ДАНКО
ТРСТЕНИК
2
ДАНКО
ТРСТЕНИК
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ
НОВИ САД
8
2
ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ
8
2
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
НОВИ САД
БАЧКИ
ЈАРАК
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
ТЕЛЕГРУП
БЕОГРАД
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
ИНСТЕЛ ИНЖЕЊЕРИНГ
НОВИ САД
4
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
4
22.2.
2
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
НОВИ САД
БАЧКИ
ЈАРАК
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
7
1
1
2
2
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
75
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
5
8
185
2
1
210
173
204
186
2
1
93
71
84
187
2
1
550
262
309
188
2
1
166
166
196
189
2
1
1254
424
500
190
2
1
269
120
142
191
2
1
45
41
48
192
2
3
7500
5461
6444
193
1
1
194
2
1
195
2
1
196
2
1
197
2
1
198
2
1
199
2
1
200
2
1
201
2
1
202
2
1
203
2
1
204
2
1
205
2
1
206
2
1
207
2
1
208
3
2
209
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
0
1
2
750
511
603
625
391
461
734
419
494
974
341
402
250
123
145
174
126
149
331
98
116
500
384
453
1651
661
780
60
41
48
835
674
795
744
246
290
14000
4647
5483
660
208
245
3371
3371
3978
3000
3000
10000
13500
0
9163
13088
8
3540
1081
2
1544
48
210
1
1
5
211
1
1
212
2
3
213
2
3
214
1
1
5
5
8
5
8
1
2
3500
3004
20000
17238
4500
3535
88000
89560
215
1
1
3
5800
5755
1
3
11050
11013
6791
1299
5
216
1
217
1
1
950
948
1119
218
2
2
400
383
219
2
1
3
3
0
1
2
25000
23381
451
2759
0
3545
2034
1
4171
1061
95
200420
12
250420
12
200420
12
305201
2
250420
12
150620
12
250420
12
220620
12
280520
12
405201
2
150520
12
150520
12
210520
12
210520
12
140520
12
210520
12
230520
12
406201
2
406201
2
280520
12
706201
2
110620
12
270620
12
300520
12
150520
12
180620
12
180420
12
190520
12
210520
12
310520
12
406201
2
406201
2
406201
2
250620
12
160520
12
872780
5
831113
7
831113
7
872780
5
173308
6
200019
17
760628
1
200019
17
692381
0
200019
17
828652
3
828652
3
828652
3
828652
3
871569
6
831113
7
831113
7
828652
3
872780
5
200019
17
831113
7
828652
3
200019
17
742500
7
174026
33
174936
47
702459
2
200019
17
811311
4
200019
17
828652
3
828652
3
828652
3
173308
61
171349
65
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
9
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
NORTX AMERICAN
БЕОГРАД
7
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
CONING
СУБОТИЦА
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
TEHNOUNION-EXIM
НОВИ САД
11
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
8
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
6
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
2
LS DATA
БЕОГРАД
1
22.2.
24.1.
3)
DAMIBA TRADE
БЕОГРАД
2
1
САГА
БЕОГРАД
1
1
ИНФОРМАТИКА
БЕОГРАД
5
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
1
22.2.
2
SIEMENS
БЕОГРАД
3
22.2.
2
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
76
3
0
1
2
220
2
2
350
300
354
221
1
1
8000
15000
0
7450
15000
0
8791
1770
00
222
1
1
223
2
1
224
2
1
8
1
2
1
2
8700
8332
9831
4000
3877
4575
225
1
1
9
6060
5989
7067
226
1
1
9
5000
2517
1
1
9
12900
12892
2970
1521
3
227
228
1
1
9
6300
2076
229
1
2
1
30000
30000
230
3
1
231
1
2
12000
11765
23000
22202
30000
28302
9
12100
10148
2449
3540
0
1376
2
2664
3
1388
3
2619
9
3339
7
1197
5
9
2
8
1
2
5
8
6500
7345
8668
65
50
59
8000
6005
12000
11846
7085
1397
8
232
3
2
233
2
1
234
2
1
5
1
6
1
6
1
2
1
2
235
3
1
236
3
1
237
3
2
238
2
1
239
1
3
240
3
1
241
2
1
242
3
1
243
2
1
244
2
1
245
3
1
246
3
3
247
2
3
248
2
3
249
2
3
250
2
3
251
2
3
252
2
2
253
2
2
16000
11663
24000
22579
3
1
2
1350
646
760
1800
875
1033
3
1
2
1
2
1
2
5
1
2
1
1100
1142
1373
11200
3990
4708
12000
6544
7721
800
790
932
220
215
254
9500
5754
6789
300
190
224
1300
300
20000
16523
354
1949
7
2700
1735
2047
300
90
106
2
7
2
7
2
1
3
7
2
8
2
8
400
90
106
304201
2
310520
12
230420
12
180620
12
110520
12
210620
12
210620
12
210620
12
210620
12
110520
12
290520
12
300520
12
250420
12
300620
12
300620
12
170520
12
180520
12
220520
12
280520
12
100520
12
204201
2
140620
12
250620
12
300620
12
300620
12
260420
12
250520
12
100520
12
200192
80
830126
3
200846
93
800019
17
173308
6
671744
6
671744
6
671744
6
696340
4
702780
0
775265
2
171519
75
171519
75
828652
3
808652
3
806620
5
807076
8
847148
7
200019
17
200019
17
864081
5
853866
2
864081
5
828652
3
828652
3
171349
65
200285
56
554255
15
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
R
S
230520
12
230520
12
290520
12
706201
2
878031
5
811251
7
859715
4
200285
56
R
S
R
S
R
S
R
S
806201
2
806201
2
877526
5
877526
5
R
S
R
S
ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ
ВАЉЕВО
1
ДЕЦ
ЗРЕЊАНИН
1
2
НИС
НОВИ САД
1
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
6
22.2.
2
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
2
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
3
2
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
2
ГРАМПЕР
БЕОГРАД
2
2
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
СБС
БЕОГРАД
1
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
2
22.2.
2
2
24.1.
3)
2
2
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.
8)
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
9
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
2
ДЕС
НОВИ САД
1
СТИЛ
ЗРЕЊАНИН
1
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
1
22.2.
24.1.
11)
24.1.
11)
24.1.
7)
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
1
MD COMPANY
НОВИ САД
1
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ
НОВИ САД
6
MD COMPANY
НОВИ САД
СОМБОРЕЛЕКТРО
2
2
2
2
2
24.1.
3)
1
1
1
22.2.
24.1.
3)
СОМБОР
6
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
1
SIEMENS
БЕОГРАД
1
VUJMILOVIĆ COMPANY
НОВИ САД
СР.МИТРОВ
ИЦА
1
22.2.
24.1.
5)
24.1.
7)
9
22.2.
1
НОВИ САД
3
22.2.
1
НОВИ САД
БАЧКИ
ЈАРАК
3
22.2.
1
7
22.2.
1
НОВИ САД
8
22.3.
1
НОВИ САД
2
22.3.
2
НОВИ САД
2
22.3.
2
ГР БОР
IИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ
НА РАДУ
ГРАЂЕВИНАЦ
VUJMILOVIĆ COMPANY
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА РАДУ
ИСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА РАДУ
1
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
77
Вредност
уговора са
ПДВ
Вредност
уговора без
ПДВ
Број
закључених
уговора
Врста
предмета
Квартал
Година
Извештај о јавним набавкама мале вредности (01.01.-30.06.2012.) (у хиљадама
динара)
2012
1
1
15
8.099
9.556
2012
1
2
23
24.780
29.096
2012
1
3
1
1.722
2.032
2012
2
1
47
24.177
28.527
2012
2
2
52
40.024
46.064
2012
2
3
0
0
0
Исход
поступака
Велике
вредности
Мале
вредности
2012
1
1
66
39
2012
1
2
3
1
2012
1
3
0
0
2012
1
4
0
0
2012
2
1
187
99
2012
2
2
15
9
2012
2
3
0
0
2012
2
4
0
0
Година
Квартал
Извештај о исходима поступака јавних набавки (01.01.-30.06.2012.)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
78
Разлог обуставе /
поништења
Процењена
вредност
Предмет
Врста предмета
Врста поступка
Редни број
Квартал
Година
Редни број
Извештај о разлозима обуставе / поништења поступака (01.01.-30.06.2012.)
1
2012
1
1
2
1
12
1.471
11
2
2012
1
2
3
2
2
4.400
24
3
2012
1
3
2
2
3
350
26
4
2012
1
4
1
1
5
550
26
5
2012
2
1
3
3
58
5.000
13
6
2012
2
2
3
3
31
1.000
13
7
2012
2
3
1
1
8
2.000
26
8
2012
2
4
6
2
22
3.000
26
9
2012
2
5
2
3
31
1.000
11
10
2012
2
6
2
2
13
250
13
11
2012
2
7
2
3
11
8.000
13
12
2012
2
8
3
2
24
1.250
13
13
2012
2
9
2
3
58
15.000
13
14
2012
2
10
1
1
12
1.789
13
15
2012
2
11
1
1
12
590
13
16
2012
2
12
6
2
22
3.000
31
17
2012
2
13
6
2
25
18
11
18
2012
2
14
6
2
30
1.000
26
19
2012
2
15
1
2
2
7.000
26
20
2012
2
16
6
2
1
200
11
21
2012
2
17
6
2
1
30
26
22
2012
2
18
1
2
13
1.000
11
23
2012
2
19
1
2
30
3.300
11
24
2012
2
20
2
1
12
290
11
25
2012
2
21
6
1
1
20
11
26
2012
2
22
6
2
28
750
11
27
2012
2
23
2
1
12
150.000
26
28
2012
2
24
6
2
10
1.650
11
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
79
15.
Подаци о државној помоћи
Директор Друштва је у 2011. и 2012. години физичким и правним лицима која су
подносила захтеве, са одговарајућом документацијом, одобравао државну помоћ у
виду донација и то: Хуманитарним фондовима, републичким, покрајинским
организацијама и јединицама локалне самоуправе, верским, здравственим,
културним, образовним и спортским установама, јавним медијским установама,
струковним удружењима, омладинским задругама, затим финансијску подршку на
реализацији Пројекта „ Србија у ритму Европе“ као и физичким лицима за
хуманитарне и друге потребе.
Правни основ за одобрење донација дат је Одлуком директора Друштва бр.1.50.1575/5 од 06.08.2009. године.
Износ средстава додељених у 2011. години је 13.228 хиљада динара.
У 2011. години укупно је било 62 корисника донација.
Износ средстава додељених у 2012. години је 11.151 хиљадa динара, за 49
корисникa.
Планирана средства за 2012. годину, на име донација, износе 15.969 хиљада
динара.
Напомена: У току је усвајање Годишњег програма пословања за 2012. годину..
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
80
16.
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим
примањима
Максимални износ месечне нето зараде ( 220.734 динара) у Друштву, исплаћује се у складу
са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 120-738/2010) од 28.01.2010.године, који је
на снази и у 2012. години.
"Елект ров ојв одина" д.о.о. Нов и Сад
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE ЗА М ЕСЕЦ ЈУЛ 2012.год.
У ДИ Н.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМ А
ЗАРАДЕ
БРУТО
309.480
309.480
309.480
288.739
296.142
309.480
309.480
309.480
258.857
309.480
307.576
273.199
274.315
246.043
273.086
274.816
275.756
НЕТО
220.734
220.734
220.734
203.345
208.996
220.734
220.734
220.734
182.398
220.734
219.058
192.451
193.233
173.415
192.372
193.585
194.244
НЕКВАЛИ ФИ КОВАНИ РАДНИ ЦИ
НИ СКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИ ФИ КОВАНИ РАДНИ ЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИ СОКО КВАЛИ ФИ КОВАНИ РАДНИ ЦИ
ВИ ША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИ СОКА СТРУЧНА СПРЕМА
ЗАРАДЕ
БРУТО
68.278
72.856
90.721
93.649
104.575
113.206
144.226
НЕТО
48.800
52.010
64.509
66.576
74.223
80.293
102.089
УКУПНО
102.428
ДИ РЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директ ора друшт в а-Директ ор изв ршне функције за послов ни сист ем
Директ ор изв ршне функције за т ехнички сист ем
Директ ор Дирекције за планирање и инв ест иције
Директ ор Дирекције за управ љање
Директ ор Дирекције за економско финансијске послов е
Директ ор Дирекције за т ргов ину елект ричном енергијом
Директ ор дирекције за корпорат ив не послов е
Директ ор Цент ра за информат ику и т елекомуникације
Директ ор Цент ра за јав не набав ке
Директ ор огранка Нов и Сад
Директ ор огранка Субот ица
Директ ор огранка Зрењанин
Директ ор огранка Панчев о
Директ ор огранка Сомбор
Директ ор огранка Рума
Директ ор огранка Сремска Мит ров ица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМ Е
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
I
II
III
IV
V
VI
VII
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМ АЊА ЗА ПЕРИОД
I-VII
М ИНУЛИ РАД
БРУТО
61.516
23.819
7.033
21.100
31.762
12.216
32.576
31.413
21.814
26.028
42.756
15.203
8.868
19.814
31.216
32.331
9.222
72.737
2012.год.
У ДИ Н.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМ А - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
БРУТО
307.442
307.442
306.615
294.105
300.113
296.866
290.908
290.793
268.586
288.043
300.932
261.952
274.023
268.648
274.336
275.857
274.926
НЕТО
220.734
220.734
220.006
209.435
214.284
211.430
206.848
206.724
190.316
204.437
215.005
185.284
193.743
190.160
193.914
195.131
194.436
НЕКВАЛИ ФИ КОВАНИ РАДНИ ЦИ
НИ СКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИ ФИ КОВАНИ РАДНИ ЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИ СОКО КВАЛИ ФИ КОВАНИ РАДНИ ЦИ
ВИ ША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИ СОКА СТРУЧНА СПРЕМА
ЗАРАДЕ
БРУТО
73.532
77.874
96.004
98.256
109.772
116.489
148.014
НЕТО
52.482
55.526
68.211
69.806
77.866
82.593
104.777
УКУПНО
106.925
ДИ РЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директ ора друшт в а-Директ ор изв ршне функције за послов ни сист ем
Директ ор изв ршне функције за т ехнички сист ем
Директ ор Дирекције за планирање и инв ест иције
Директ ор Дирекције за управ љање
Директ ор Дирекције за економско финансијске послов е
Директ ор Дирекције за т ргов ину елект ричном енергијом
Директ ор дирекције за корпорат ив не послов е
Директ ор Цент ра за информат ику и т елекомуникације
Директ ор Цент ра за јав не набав ке
Директ ор огранка Нов и Сад
Директ ор огранка Субот ица
Директ ор огранка Зрењанин
Директ ор огранка Панчев о
Директ ор огранка Сомбор
Директ ор огранка Рума
Директ ор огранка Сремска Мит ров ица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМ Е
I
II
III
IV
V
VI
VII
НАКНАДЕ
Накнада
Накнаде
Наканде
Накнаде
Накнаде
Накнаде
Накнаде
зараде
зараде
зараде
зараде
зараде
зараде
зараде
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗА ПЕРИОД
I-VII
за одсуст в ов ање са рада у в реме држав них и в ерских празника
за дане годишњег одмора
за дане плаћеног одсуст в а
за болов ање до 30 дана на т ерет послодав ца
за т опли оброк
за регрес
у другим случајев има
ДРУГА ПРИМ АЊА
ЗА ЗА
ПЕРИОД
ПЕРИОД
I-IVI-VII
От премнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
М ИНУЛИ РАД
БРУТО
50.591
38.296
16.606
19.540
27.163
27.848
28.000
26.860
18.656
29.673
33.306
16.942
20.828
21.165
26.686
24.313
24.652
75.895
УКУПНО
83.393.142
185.215.302
13.907.259
17.211.016
84.939.944
52.528.848
2.680.837
УКУПНО
12.931.550
50.831.135
7.558.264
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
81
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2011.год.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА - ПРОСЕЧНО ЗА ПЕРИОД I - XII
ЗАРАДЕ
БРУТО
302.982
302.982
299.180
282.650
288.586
282.278
280.636
274.494
247.635
250.631
252.823
286.275
258.174
246.720
253.469
246.119
259.128
256.960
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштв а-Директор изв ршне функције за послов ни систем
Директор изв ршне функције за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инв естиције
Директор Дирекције за управ љање
Директор Дирекције за економско финансијске послов е
Директор Дирекције за тргов ину електричном енергијом
Директор Дирекције за корпоратив не послов е
Директор Центра за информатику и телекомуникације
Директор Центра за јав не набав ке (од VI 2011.)
Помоћник директора за технички систем (до V 2011.)
Директор огранка Нов и Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчев о
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митров ица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
I
II
III
IV
V
VI
VII
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО ЗА ПЕРИОД I-XII
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
ЗАРАДЕ
БРУТО
НЕТО
59.501
64.652
81.239
84.076
94.756
101.821
133.758
42.583
46.197
57.808
59.809
67.286
72.250
94.760
92.277
65.577
НАКНАДЕ ЗА ПЕРИОД I-XII
УКУПНО
Накнада зараде за одсуств ов ање са рада у в реме држав них и в ерских празника
Накнаде зараде за дане годишњег одмора
Наканде зараде за дане плаћеног одсуств а
Накнаде зараде за болов ање до 30 дана на терет послодав ца
Накнаде зараде за топли оброк
Накнаде зараде за регрес
Накнаде зараде у другим случајев има
66.218.791
297.723.136
23.338.234
31.206.109
105.277.296
35.724.028
2.593.478
ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII
УКУПНО
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
НЕТО
220.734
220.734
217.392
202.640
208.066
202.292
201.088
196.040
174.770
176.757
179.030
206.337
182.605
173.856
179.089
173.551
183.839
181.829
У ДИН.
МИНУЛИ РАД
БРУТО
47.627
39.334
16.917
23.221
24.588
29.461
35.927
24.088
16.804
28.251
23.315
32.709
21.022
22.196
20.052
16.259
25.064
27.604
26.678.435
48.819.056
14.464.048
НАПОМЕНА: Приказани познати подаци до 31.07.2012. године.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
82
17.
Подаци о средствима рада
ОСНОВНА СРЕДСТВА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 2011.
Енергетска основна средства
Набавна
вредност
Структура
Садашња
вредност
Структура
Степен
способности
129.420.303
97,8%
73.199.817
98,0%
56,6%
42.921.439
32,4%
22.598.056
30,2%
52,6%
1. грађев ински објекти
8.423.161
6,4%
6.463.324
8,7%
76,7%
-погонски објекти
6.988.440
5,3%
5.623.541
7,5%
80,5%
-стубов и за стубне ТС са темељима
1.434.720
1,1%
839.783
1,1%
58,5%
12.836.176
9,7%
5.631.726
7,5%
43,9%
8.655.890
6,5%
4.366.671
5,8%
50,4%
4. трансформатори
13.006.212
9,8%
6.136.335
8,2%
47,2%
Водови
70.081.764
52,9%
38.111.532
51,0%
54,4%
1. грађев ински објекти-стубов и за в одов е
16.365.420
12,4%
8.630.248
11,6%
52,7%
2. електроопрема
51.017.233
38,5%
27.039.821
36,2%
53,0%
3. кућни прикључци
2.699.111
2,0%
2.441.464
3,3%
90,5%
Грађевински објекти осим на ТС и водовима
9.034.622
6,8%
7.777.382
10,4%
86,1%
1. путев и и паркинзи
753.848
0,6%
631.474
0,8%
83,8%
2. остали грађев ински објекти
388.421
0,3%
301.044
0,4%
77,5%
3. каблов ски ров ов и и канализација
106.716
0,1%
93.831
0,1%
87,9%
7.547.917
5,7%
6.557.722
8,8%
86,9%
74.660
0,1%
61.744
0,1%
82,7%
4.916.978
3,7%
2.940.591
3,9%
59,8%
530.078
0,4%
188.603
0,3%
35,6%
2.850
0,0%
2.003
0,0%
70,3%
4.384.049
3,3%
2.749.984
3,7%
62,7%
- опрема за управ љање
520.799
0,4%
309.432
0,4%
59,4%
- опрема за заштиту
643.878
0,5%
156.107
0,2%
24,2%
- опрема за телекомуникације
135.589
0,1%
110.619
0,1%
81,6%
4.614
0,0%
2.047
0,0%
44,4%
3.079.170
2,3%
2.171.779
2,9%
70,5%
933.974
0,7%
240.835
0,3%
25,8%
Инвестиције у току енергетске
1.495.601
1,1%
1.495.601
2,0%
100,0%
Неенергетска основна средства
2.093.009
1,6%
657.388
0,9%
31,4%
198.020
0,1%
10.403
0,0%
5,3%
1.084.972
0,8%
291.840
0,4%
26,9%
Трафостанице
2. опрема
3. електроопрема
4. радионице, складишта, додатни и помоћни објекти
5. в одов од, канализација, хидрантска мрежа
Опрема осим на ТС и водовима
1. ограде, инт. електроинстал.,расв ета и друго
2. радионице, складишта, гараже (алати, машине, прибори, специјална опрема)
3. управ љање, заштита, телекомуникације, информатика, мерење
- опрема за информатику
- опрема за мерење (бројила, уређаји за упр. тарифом, мерне групе)
Енергетска возила
Намештај за радне просторије
Опрема
1. опрема за ресторане и кухиње
60.072
0,0%
10.164
0,0%
16,9%
2. телекомуникациона, аудио и в идео опрема
199.267
0,2%
112.660
0,2%
56,5%
3. персонални рачунари, пратећа и слична опрема
438.901
0,3%
135.790
0,2%
30,9%
4. опрема за радионице, складиште и алатнице
317.605
0,2%
26.823
0,0%
8,4%
69.128
0,1%
6.403
0,0%
9,3%
Неенергетска возила
650.766
0,5%
295.631
0,4%
45,4%
Остала неенергетска средства
110.011
0,1%
10.274
0,0%
9,3%
Инвестиције у току неенергетске
49.241
0,0%
49.241
0,1%
100,0%
5. опрема за климатизацију, в ентилацију, прање, чишћење и заштиту просторија
Остало
Земљиште
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА
12.960
0,0%
12.810
0,0%
98,8%
860.008
0,6%
840.118
1,1%
97,7%
132.386.280
100,0%
74.710.132
100,0%
56,4%
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
83
18.
Чување носача информација
Носачи информација које се чувају у електронској форми се налазе у седишту
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, а део системских података који су од локалног значаја
у Огранцима Друштва. Подаци од системског значаја се налазе у оквиру база података
одговарајућих информационих система (Систем за обрачун и наплату утрошене
електричне енергије, Финансијско књиговодство, Систем за управљање документима,
уговорима, тужбама и јавним набавкама, Електронска писарница, Систем за подршку
техничким пословима, Систем за даљински надзор и управљање у реалном времену,
Систем за даљинско очитавање и управљање бројилима, итд).
Базе података информационих система су смештене на умреженим рачунарским
ресурсима (сервери и сториџи) који су смешени у посебној рачунарској сали у циљу
додатног физичког обезбеђења као и обезбеђења услова за несметан рад. Права приступа
рачунарској сали и правила везана за напајање, климатизацију и околне просторије су
описана у документима Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF-03 „Обезбеђење
података и опоравак информационог система“.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад примењује системску заштиту свих сервера и радних
станица од вируса, спама и малициозних програма. Ова заштита је детаљно описана у
интерном акту Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF-02 - „Заштита информатичке
инфраструктуре“.
Редовно се спроводи израда копија (сигурносно снимање) системских података. Ове
активности су детаљно описане у документима Система квалитета „Електровојводине“ PRINF-04 „Израда и чување сигурносних копија и архива података у електронској форми“ и
UP-INF-03 „Обезбеђење података и опоравак информационог система“.
Заштита од неовлашћеног приступа подацима је регулисана системом додељивања
корисничког имена, лозинке и одговарајућег нивоа приступа (корисничких права)
запосленима, у односу на послове које обављају и ингеренције којима располажу. Детаљан
опис активности и одговорности из овог домена је дат у документу Система квалитета
„Електровојводине“ UP-INF-01 „Администрирање корисничким налозима“.
Директан екстерни приступ рачунарским ресурсима се одобрава по ванредној процедури и
ограничен је на лица – представнике испоручиоца појединих софтверских компоненти
инсформационих система, најчешће у циљу што ефикаснијег отклањања непредвиђених
застоја. Приступ се у таквим случајевима ограничава само на уске сегменте рачунарске
инфраструктуре и дозвољава искључиво са унапред дефинисаних ИП адреса.
Начин и дужина чувања докумената у електронској форми су дати у интерном акту
Система квалитета „Електровојводине“: PR-OPP-01 “Пријем, отпрема и архивирање поште
и друге документације”.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
84
19.
Врсте информација у поседу
Све информације које су настале у раду или у вези са радом у Друштву садржане су у
Списку како следи:
Ред.
бр.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Списак документације
Предмети који се односе на оснивање и организацију рада
Акт (самоуправни споразум, одлука или уговор) о оснивању, припајању и друге
статусне промене
Решење о оснивању
Пријава надлежним органима о почетку пословања
Предмети у вези уписа у судски регистар код надлежног суда и осталих надлежних
органа (пријава уписа, промена назива, промена и проширење делатности, промена
лица овлашћеног за заступање, промена и иступање оснивача, промена података у
регистру и др.)
Остали предмети који се односе на оснивање и организацију пословања (интеграције,
ликвидације, санације, стечај и сл.)
Одлука о оснивању елабората о друштвено економској оправданости основања
предузећа, повезаних предузећа (групација), пословних удружења и других облика
повезивања
Одлука о издавању удела ради продаје капитала или докапитализације
Доказ да су обезбеђена средства за оснивање или почетак рада или деобни биланс
Решење о укњужби и коришћењу грађевинског земљишта
Захтев и пријава за отварање жиро рачуна
Захтев и картон депонованих потписа овлашћених лица
Предлог и решења о постављању директора
Захтев за отварање фаха код надлежне поште
Решења о плаћању доприноса за коришћење грађевинског земљишта
Документација везана за основну делатност Друштва
Инвестиционо техничка документација изведеног објекта
Списи управног предмета у вези поступка издавања одобрења за прикључење објекта
на електродистрибутивни систем (Електроенергетска сагласност)
Пријава купаца ел.енергије
Пријава ел.инсталације
Типски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Типски цртежи за објекте 35кВ,20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 35кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Нетипски пројекти - елаборати за објекте 35кВ, 20кВ,10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Интерни лист „Електровојводина“
Идејни пројекат
Главни пројекат
Извођачки пројекат
Пројекат изведеног објекта
Одобрење за изградњу
Употребна дозвола
Лиценца енергетског субјекта
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
85
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Уговори о решавању имовинских односа
Енергетска дозвола
Средњорочни планови развоја мреже и пораста потрошње
Упутства за монтажу, погон и одржавање уграђене опремепо трафостаницама
Једнополне шеме трафостница
Евиденција уграђене опреме по трафостаницама – картотека опреме
Записник о еталонској контроли бројила на обрачунском мерном месту
Сагласност за локацију ТС 110/х кВ
Решење о ужој локацији за ТС 110/ х кв
Годишње прогнозе потрошње ел.енергије
Дугорочне прогнозе раста потрошње ел.енергије и снаге у конзумз
Шеме електроенергетске мреже 110кВ, 35кВ, 20кВ, 10кВ, 0,4кВ
Нетипски цртежи за објекте 35 кВ, 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Матични картони купаца ел. енергије
Књига програма радова, налога за рад, дозвола за рад и захтева за искључење
Погонске књиге
Извештаји:
-о кваровима
-о ревизијама и ремонтима
-о извршеним реконструкцијама
-о извршеном диелектричном испитивању уља ен. трансформатора
-о извршеној хемијској анализи трафо уља ен.трансформатора
-о извршеној анализи хромотографској анализи трафо уља ен. и мерних
трансформатора
-о извршеном термовизијском снимању постројења и далековода
-о извршеном периодичном испитивању трансформатора
-о провери одводника пренапона
-о испитивању посуда под притиском
-о испитивању акумулаторске батерије
-о испитивању основних заштита трансформатора
-о испитивању заштита СН водова од 10 до 35 кВ
-о испитивању заштита спољних поља и сабирница
-о испитивању заштита ДВ 110кВ
-о испитивању подфреквентне заштите
-о испитивању регистрације и сигнализације
-о испитивању изолације, преносног односа и класе тачности мерних трансформатора
-о мерењу напона корака и додира
-о извршеним оправкама
-о извршеној замени опреме
-о испитивању алата и заштитне опреме
-о испитивању громобранске инсталације
Анализа погонских догађаја у дистрибутивној мрежи
Дневник догађаја (књига)
Дневник догађаја (електронска форма)
Књига телеграма
Годишњи план искључења ЕЕО
Преглед извршења планираних радова
Извештај о реализацији планираних радова ТС 110/20 kV i
ДВ 110 kV
Пријава радова
Захтев за искључење елемената 400,220 и 110 kV ЕЕС
Дозвола за рад (ОЛМ)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
86
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
III
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
IV
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Налог за рад
Извештај о погонској спремности ЕЕО Електровојводине
Скраћена документација за ТС 110/20 kV
Налог за везивање ТС 110/20 kV
Документација у вези спровођења поступка јавне набавке и Уговори закључени у
поступку
Захтев за интервенцију на систему даљинског надзора и управљања у реалном
времену ЕЕО
Извештај о извршеној интервенцији на систему даљинског надзора и управљања у
реалном времену ЕЕО
Захтев за обављање радова
Програми, планови, елаборати, извештаји, анализе, студије и др.
Студија и елаборат о процени вредности капитала
Перспективни планови, програми развоја
Годишњи планови, програми рада
Извештаји о извршењу планова и програма
Годишњи статистички извештај
Анализа о извршењу програма развоја
Анализа о извршењу планова пословања; студије и елаборати
Периодични извештаји (о промету, пословању и сл.); разни статистички извештаји
Правни и општи послови
Уговори и елаборати о пословно-техничкој сарадњи
План радне снаге
Извештај надлежном органу о руководећем кадру
Извештај о броју радника по квалификацијама
Дипломе, плакете и друга јавна признања
Решења о новчаним наградама и писменим похвалама
Наредбе директора
Одлуке директора
Поздрави, јубилеји, честитке, захвалнице (и сви материјали у вези са тим)
Решења о принудној управи
Материјали у вези санације
решења о престанку принудне управе
Решења о отварању стечаја
Материјали о посетама страних делегација
Годишњи план обезбеђења и противпожарне заштите
Захтев надлежним органима за упућивање радне снаге
Материјал у вези уписивања народног зајма, стабилизационог зајма, помоћи
фондовима (решења, одлуке, спискови)
Решења о старатељњтву за оболеле раднике са целокупном преписком
Уговори о закупу пословних просторија
Преписка са војним властима у вези позива радника на одлужење војног рока
Одобрење надлежне испекције рада за прековремени рад
Парнични премети (по окончању поступка)
Акта о осигурању лица и имовине
Акта - овлашћење за потписивање полисе осигурања
Акта донета у управном поступку
Тужбе у вези са радним спором
Уговори о делу, о ауторском хонорару, о грађанско-правном односу и други
Решење о овлашћењу службеника за вођење војне евиденције
Расписи, обавештења, саопштења и сл. добијени од других органа и организација
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
87
107.
108.
109.
V
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
VI
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
VII
134.
135.
136.
137.
VIII
138.
139.
140.
141.
Захтеви за издавање пасоша за службено путовање у иностранство
Загтеви за повлашћену вожњу
Решења о дежурству радника у поподневним часовима, суботом и недељом
Правилници и друга општа акта
Оснивачки акт Друштва
Правилници
Упутства
Одлуке директора
Наредбе директора
Колективни уговори (општи,посебни, појединачни)
Самоуправни споразуми и нормативна акта предузећа, пословници о раду Управног
одбора, Надзорног одбора, Збора, Радничког савета, Унутрашње радничке контроле и
остали Правилници
Предмети који се односе на рад органа управљања
Записници и одлуке Скупштине Друштва
Пословник о раду скупштине
Књига Одлука Друштва
Записници о избору и конституисању органа управљања
Програми рада и извештаји органа управљања
Записници и одлуке Извршног одбора директора
Записници и одлуке Стручног савета или колегијума
Записници са материјалима и одлукама са седнице Управног одбора
Записници са материјалима и одлукама са седница Надзорног одбора
Записници са материјалима и одлукама са Зборова радних људи
Записници са материјалима и одлукама са седница Радничког савета
Записник о спровођењу референдума
Стенографске белешке са састанака органа управљања
Документација у вези избора и реизборности директора
Материјали и записници разних комисија, одбора, секција које су разматрале одређено
питање, а нису доносили одлуке.
Записници са материјалима унутрашње контроле
Предмети у вези избора органа управљања: одлуке о расписивању избора, бирачки
спискови, извештаји о утврђивању резултата избора, остали материјали који се односе
на изборе
Стручни скупови (конгреси, симпозијуми саветовања, семинари и др.)
Програми рада и записници са материјалима и закључцима
Зборници радова и друге врсте публикација са стручних скупова
Материјали са стручних скупова које организују други органи и организације
Предмети у вези одржавања стручних скупова (расписи у вези концепције, времена,
места одржавања, преписка са ауторима радова, финансирања, присуство састанцима
и др.)
Предмети који се односе на заснивање и престанак радног односа
Матична књига радника
Утврђивање радних места са бенефицираним радним стажом
Персонална досијеа радника - активна и пасивна (радна књижица, молба за заснивање
радног односа, сведочаство, извод из матичне књиге рођених, доказ о испуњавању
посебних услова за одређено радно место, лекарско уверење, решење о
распоређивању за радно место и ЛД, решење о престанку радног односа, пријава
осигурања осигураника и чланова породице, остала уверења, потврде и сл. у вези
радног односа)
Приговори и жалбе на решења о распоређивању на радна места
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
88
142. Остале евиденције (изостанци, закашњења итд.)
143. Предмети у вези спровођења конкурса за слободна радна места:
- одлука о расписивању конкурса - огласа
- текст конкурса - огласа
- пријава по конкурсу - огласу
- записници конкурсне комисије
- обавештења кандидатима о избору
- приговор кандидата на избог
- остали материјали везани за спровођење конкурса
144. Преписка са заједницама за запошљавање у вези:
- пријава слободних радних места
- извештај о попуни радних места
- пријаве радника о ступању на рад
- одјаве радника по престанку рада
- попуњени упитници Заједнице за запошљавање
- остала преписка са Заједницом
145. Материјали везани за расписивање интерних огласа
IX
Предмети у вези радног времена, одмора, одсуства и боловања
146. Решења о дечијем додатку
147. Решења о регресу
148. Решења о прековременом - продуженом раду
149. Молбе и решења о коришћењу годишњег одмора
150. Молбе и решења о плаћеном и неплаћеном одсуству
151. План коришћења годишњег одмора
152. Решења о коришћењу породиљског одсуства - боловања
153. Молбе и решења за одобрење климатског лечења и опоравка на предлог надлежног
лекара
154. Евиденција одсуствовања са рада
155. Решење о замењивању за време одсуства радника
156. Остала преписка у вези радног времена, одмора, одсуствовања и боловања
X
Предмети у вези социјалног, инвалидског и пензијског осигурања
157. Евиденција о пријавама и одјавама радника код Завода -СИЗ-а, односно Националне
службе за запошљавање, Фондова за пензијско, инвалидско о социјално осигурање и
промени података у евиденцијама. Обрасци:
Е1 – пријава о слободном радном месту
Е3 – пријава о заснивању –престанку радног односа
М – пријава, промена и одјава здарвственог осигурања
М1 - Пријава на осигурање;
М1/С3 - Пријава на осигурање;
М2 - Одјава осигурања;
М2/С3 - Одјава осигурања;
М1К - Одјава - пријава осигурања за више лица;
М3 - Пријава промена у току осигурања;
М3/С3 - Пријава промена у току осигурања;
М4 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4/С3 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4К - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања за више лица;
М6 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене примањем
новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
89
158.
XI
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
XII
166.
167.
XIII
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
XIV
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
М7 - Пријава података о утврђеном пензијском стажу;
М8 - Пријава промене података за утврђеивање стажа осигурања и зараде, односно
основице осигурања;
М10 - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене
примањем новчаних накнада по основу инвалидског осигурања.
Остала преписка везана за остваривање права из социјалног и инвалидског и
пензионог осигурања.
Предмети у вези безбедности и здравља на раду и заштите од пожара
Извештаји интерне комисије о повредама на раду
Евиденција о запосленима у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
Записници и решења инспекције рада о обезбеђењу прописаних услова рада,
коришћењу прописаних заштитних средстава на раду, отклањање нађених недостатака
Стручни налази и извештаји о прегледима и испитивањима радне околине, опреме за
рад и личних заштитних средстава
Извештаји и Записници у вези послова безбедности и здравља на раду
Остале преписке везане за област заштите на раду
Евиденција о опасним материјама
Предмети у вези дисциплинске и материјалне одговорности
Решења о именовању дисциплинске комисије
Предмети у вези покретања дисциплинског поступка:
- захтев надлежног руководиоца за покретање поступка, повреде радне дужности
- записници о саслушању
- позиви на расправу
- изјаве
- изрицање мере и доношење решења - одлуке о кажњавању
Предмети који се односе на стручно образовање, стручне испите,
специјализацију, преквалификацију, стручну праксу, курсеве, семинаре итд.
Евиденција радника којима је призната стручна спрема (оспособљеност)
Предмети везани за специјализацију и преквалификацију радника
Уговори о стипендијама
Одлуке и решења о оснивању курсева за стручно оспособљавање радника
Програми курсева
Остала преписка везана за стучно усавршавање радника
Молбе за доделу стипендија
Предмети везани за размену студената на стручну праксу
Молбе за признавање трошкова стручних испита
Материјали у вези учешћа на семинарима и саветовањима
Преписка са стипендистима
Предмети који се односе на инвестиције, техничке елаборате, изгрању и
адаптацију објеката
Елаборати о планирању и инвестирању
Перспективни планови (средњорочни)
Стабилизациони програми
Инвестициони програми
Одлуке о изградњи инвестиционих објеката
Урбанистичко технички услови
Подаци о испитивању терена - земљишта
Протокол регулације
Пројекти са свим пратећим материјалима
Сагласност надлежних органа на пројекат
Документа о праву коришћења земљишта за изградњу објекта
Решења о одобрењу градње (грађевинске дозволе)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
90
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
XV
207.
208.
209.
XVI
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
XVII
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Пројектни задатак
Уговор о пројектовању
Уговор о градњи - извођењу радова
Решења о укњижби и коришћењу градског земљишта
Техничка документација свих објеката
Употребна дозвола са записником о техничком прегледу објекта
Техничка документација која се односи на инвестициона средства
Пројекти преправки и доградње са свим материјалима
Инвестициони кредити
Атести - уверења о испитивању материјала
Грађевинске књиге
Материјали у вези поправке, адаптације и одржавање зграде и објеката (понуде,
ситуације, уговори о раду, записници о пријему радова и остала преписка)
Понуде извођача радова
Дневници рада
Материјали у вези одржавања и поправка електроинсталације, водоводних
инсталација, инсталација грејања, телефонске инсталације
Материјали у вези одржавања и поправки лифтова
Друштвени стандард
Документација о објектима друштвеног стандарда (правна акта, пројект, елаборати о
изградњи)
Евиденција о коришћењу објекта
Остала акта о одржавању и коришћењу објекта
Предмети који се односе на изградњу, куповину и доделу станова
Уговори и анекси уговора о изградњи станова
Грађевинске дозволе
Употребне дозволе
Материјали везани за рад колаудационе комисије
Одлуке органа управљања о грађењу и куповини станова
Програми набавке станова
Преписка са банком у вези орочавања средстава
Одобрење кредита за изградњу и куповину станова
Уговори о удруживању средстава са другим организацијама
Решење о дозволи замене станова
Решења и уговори о додели и коришћењу станова
Конкурси за доделу кредита за куповину и индивидуалну изградњу станова и уговора о
коришћењу кредита
молбе радника за доделу станова
Ранг листе за доделу станова
Анекетни листови о стамбеној ситуацији
Жалбе и приговори на решења
Извештаји и остала преписка са надлежним органима у вези решавања стамбених
проблема
Документација система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ЈУС
ISO 9000
Оригинали Пословника о квалитету
Оригинали Процедура
Оригинали Упутстава
Предлози за издавање /измену процедура/упутстава
Решења о именовању радног тима за израду/измену процедура/упутстава
Решења о повлачењу из употребе процедура/упутстава
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
91
233.
234.
235.
236.
237.
XVIII
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
XIX
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
Обавештења о изради/измени докумената система менаџмента квалитетом
Записници о преиспитивању система менаџмента квалитетом
Налози за интерну проверу система менаџмента квалитетом
Обавештење о предстојећој интерној провери система менаџменат квалитетом
Разни дописи везани за систем менаџмента квалитетом
Канцеларијско и архивско пословање
Правилник о канцеларијском пословању
Деловодници (обични, поверљиви, строго поверљиви)
Регистри уз деловодник
Архивска књига
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
Документа о одабирању архивске грађе и излучивању безвредног рефистратурског
материјала
Записници о прегледу архивске грађе
Записници о прегледу начина вођења канцеларијског пословања од стране надлежних
органа
Списак штамбиља и печата
Записници о примопредаји дужности
Решења о одређивању плана архивских ознака за архивирање свршених предмета
Интерна доставна књига
Доставна књига за место
Књига експедоване поште
Остале помоћне евиденције
Пуномоћја и овлашћења за подизање поштанских пошиљки, за преузимање извода и
других материјала од банке, за набавке и сл.
Повратна писма у прилогу којих се достављају разни захтеви за уплате, исплате,
повраћај, сагласности, одобрења и извештаји
Копије гарантних писама, захтева и наруџбина за набавке репродукционог материјала,
ситног инвентара, потрошног материјала
Разне копије потврда, уверења и решења
Реверси на примљене материјале из архиве
Економско-књиговодствено пословање
Годишњи финансијски извештаји
Извештаји о извршеној ревизији год.финансијских извештаја
Почетни биланси који се раде приликом оснивања, спајања, припајања и поделе
предузећа
Књига основних средстава
Записник СДК, ЗОП и других надлежних органа у вези финансијског пословања
Главна књига синтетике (финансијске картице)
Дневник главне књиге
Финансијски план (годишњи)
Изводи банке – динарски и девизни
Благајна - динарска и девизна
Налози и захтеви за рефундацију ЛД, накнаду ЛД и боловање
Излазни рачуни
Улазни рачуни
Рачуни консигнације
Рачуни унутрашњег промета
Рачуни услуга - сервиса
Рачуни транзита
Готовински рачуни
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
92
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
XX
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
Путни рачуни
Интерни рачуни
Сторно рачуни
Радни налози
Потрошачки кредити (решења, забране)
Робно материјално књиговодство
Материјалне картице
Картице инвентара и алата
Картице потрошног материјала
Картице стања залиха
Годишње пописне листе (основних средстава, сировина, материјала и ситног
инвентара)
Сумњива и спорна потраживања
Компензација
Привремене и коначне ситуације
Обрачуни пореза и доприноса из ЛД
Обрачуни пореза на производе и услуге
Обрачуни промета
Обрачуни камате
Обрачуни трошкова (путних и других)
Обрачуни амортизације
Краткорочни зајмови (уговори и др.)
Записници о сравњивању пословних књига
Књижна писма (извештаји о књижењу и сл.)
Интерна задужења
Изводи отворених ставки (ИОС); сагласност салда
Требовање материјала
Финансијско пословање
Oбразац М4 и М4К
Месечнa евиденција о заради запосленог (обрачунски лист)
Документација везана за отварање текућих рачуна и картони депонованих потписа по
банкама
Документација везана за пословање са брокерским кућама
Обрачун аконтације зарада, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Обрачун коначне зараде, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Месечни извештаји о присутности на раду(сати за обрачун зарада)
Обрачун позајмице са прилозима
Обрачун стимулативне отрпемнине са прилозима
Обрачун регреса
Образац ОД
Образац ОД-1
Образац ПП ОПЈ
Појединачне пореске пројаве (Образац ППП)
Обуставе из зарада (кредити)
Обрачун топлог оброка
Евиденција топлог оброка
Обрачун трошкова превоза
Евиденција превоза радника
Обрачун јубиларних награда
Обрачун отпремнине при одласку у пензију
Обрачун солидарне помоћи (и донације)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
93
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
XXI
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
XXII
369.
370.
Обрачун накнаде члановима Управног одбора
Обрачуни по Уговорима о делу
Обрачуни по Уговорима о привременим и повременим пословима
Обрачуни по Уговорима о ауторском хонорару
Обрачуни стипендија
Образац ПП ОПЈ-1
Образац ПП ОПЈ-6
Образац ПП ОПЈ-8
Рефундације породиљског боловања
Рефундације боловања преко 30 дана (60дана)
Дознаке боловања
Главна благајна
Девизна благајна
Благајна бензинских бонова
Дневник благајне
Благајна хартија од вредности
Благајна чекова
Благајна комерцијалних записа
ПДВ за месец
Решења о порезима са прилозима за календарску годину
Директни потрошачи за календарску годину
Орочавање средстава по банкама за период
Девизни изводи
Службени пут у иностранство
Девизна плаћања
Приливи из иностранства
Орочена девизна средства
Девизни контролници
Прегледи налога (уговора и фактура) оверних од стране банака за послове вредности
преко 15.000 еура
Уговори о кредитима
Уговори о позајмицама
Прегледи банкарских гаранција
Прегледи меница
Прегледи чекова
Прегледи акредитива
Опомене купаца и добављача
Предмети који се односе на комерцијално пословање
Уговори комерцијалног пословања
Књига улазних рачуна
Књига излазних рачуна
Књига авансних рачуна
Књига најава плаћања
Књига одлука директора
Књига уговора
Књига књижних задужења
Књига одобрења издатих од добављача
Документација везана за јавну набавку
Документација информатике
Пројектна документација за ИС
Системски и апликативни софтвер
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
94
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
XXIII
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
Пројектна документација апликативног софтвера
Програм и план развоја информационог система (ИС)
Упутства за рад пројектима ИС-а
Материјали (решења, програми, обука, предавања, приручници) за обуку и
оспособљавање радника из области ИС-а
Сигурносне копије података
Програм и планови развоја мокрофилма (МФ)
Техничка документација рачунарске опреме
Документација системског и апликативног софтвера
Годишњи програми и извештаји организ. делова из области информатике
Општенародна одбрана
Планови одбране
Планови за ванредне прилике
Анализе, информације, извештаји о стању припрема за ОНО и ДСЗ
Документа о контакту са странцима
Годишњи извештајииз области заштите на раду и заштите од пожара
Записници о инспекцијском прегледу
Записници одбора и других радних тела из области ОНО и ДСЗ
Записници о преузимању дужности
Планови и програми обучавања обвезника
Дописи са надлежним органима у вези финансирања измена и усклађивање планова,
образаца, шема и других докумената, обуке кадра и других активности
20.
Врсте информација којима државни орган омогућава
приступ
Приступ се омогућава у начелу без ограничења, осим у ситуацијама које искључује Закон
и Правилник о пословној тајни "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад .
21.
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама
1. Тражилац подноси Друштву захтев за остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја
2. Свако може поднети захтев за притуп информацијама
Захтев садржи:
- назив друштва коме се упућује
- опис информације
- опис начина сазнања информације и њеног евентуалног достављања
- датум и место издавања
- име и презиме тражиоца, адресу, друге контакт податке и потпис
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информација
4. Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који
садржи тражену информацију односно издавањем копије тог документа.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
95
5. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Прва копија документа
која садржи тражене информације је бесплатна. Трошкови умножавања и упућивања
документа који садржи тражену информацију падају на терет тражиоца информације.
6.
Друштво је дужно да поступи по захтеву без одлагања, у року је 15 дана, или
случајевима одређеним законом најдуже 48 сати,од дана пријема захтева,
7. Уколико:
- Удовољава захтеву Друштво у року од 15 дана обавештава тражиоца о поседовању
информације, односно да може извршити увид у документ, издаје тражиоцу копије и о томе
сачињава службену белешку.
- Друштво из оправданих разлога није у могућности да испоштује рок је 15 дана,
дужно је да у року од 7 дана, од дана пријема захтева,обавести тражиоца информације и,
одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
- Друштво не одговори у року, тражилац упућује жалбу поверенику за информације од
јавног значаја (у даљем тексту Повереник), у случајевима утврђеним чланом 22 Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
- Друштво у целини или делимично одбије да обавести тражиоца о поседовању
информације или да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му
изда или упути копију документа дужно је да, без одлагања, а најкасније у у року од 15
дана од дана пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева са образложењем и
поуком о правном леку.
На поступак пред друштвом примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни
поступак, а које се односе на првостепени поступак.
Кад друштво не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана, од дана достављања
решења Друштва у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Против решења повереника може покренути управни спор.
Директор Друштва
др Тихомир Симић,с.р
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. августа 2012. године
96
Download

Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о