ЈП ЕПС, Београд
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Информатор о раду
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
2006-2012
---------------------------------------
Нови Сад
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
1. Садржај Информатора о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови
Сад
1.
Садржај Инфпрматпра п раду "Електрпвпјвпдина" д.п.п. Нпви Сад ..................................... 2
2.
Oснпвни ппдаци п привреднпм друштву и Инфпрматпру п раду ......................................... 3
3.
Организаципна структура ...................................................................................................... 5
4.
Опис функција старешина .................................................................................................... 22
5.
Опис правила у вези са јавнпшћу рада ................................................................................ 24
6.
Списак најчешће тражених инфпрмација пд јавнпг значаја................................................ 27
7.
Опис надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза .......................................................................... 33
8.
Опис ппступаоа у пквиру надлежнпсти, пвлашћеоа и пбавеза.......................................... 35
9.
Навпђеое прпписа ............................................................................................................... 43
10. Услуге кпје прган пружа заинтереспваним лицима............................................................. 48
11. Ппступак ради пружаоа услуга............................................................................................ 49
12. Преглед ппдатака п пруженим услугама ............................................................................. 52
13. Ппдаци п прихпдима и расхпдима ...................................................................................... 53
14. Ппдаци п јавним набавкама ................................................................................................ 54
15. Ппдаци п државнпј ппмпћи ................................................................................................. 89
16. Ппдаци п исплаћеним платама, зарадама и другим примаоима ...................................... 89
17. Ппдаци п средствима рада .................................................................................................. 92
18. Чуваое нпсача инфпрмација ............................................................................................... 93
19. Врсте инфпрмација у ппседу ................................................................................................ 94
20. Врсте инфпрмација кпјима државни прган пмпгућава приступ ........................................ 104
21. Инфпрмације п ппднпшеоу захтева за приступ инфпрмацијама ..................................... 104
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
2
2. Oсновни подаци о привредном друштву и Информатору о раду
Назив органа
Привредно Друштво за дистрибуцију електричне енергије “Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад (у даљем тексту Друштво).
Адреса седишта:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Матични бр:
08038139
Порески и идентификациони бр:
102040644
Адреса за пријем поднесака:
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Адреса за пријем електронских поднесака:
http://www.elektrovojvodina.rs.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:
- Биљана Барошевић, дипл.правник - послови кабинета
- мр Драгица Филиповић- економско-финансијски послови
- мр Бранислав Радовић, послови трговине електричном енергијом
- Синиша Пушкар, дипл.правник –корпоративни послови
- Павел Зима, дипл.ел.инж. – послови управљања
- Драган Бабић дипл.ел.инж.- послови планирања и инвестиција
- мр Горан Недић - послови информатике и телекомуникација
- Бранко Ратковић, дипл.ел.инж. –послови јавних набавки
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
3
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са
израдом и објављивањем Информатора:
Биљана Барошевић, дипл.правник – Управа, Кабинет директора Друштва, Нови Сад,
Булевар ослобођења 100.
Датум првог објављивања, Информатора мај 2006
Датум последње измене или допуне:
30. 11.2012.
Датум последње провере ажурности података:
30. 11 2012.
Veb – adresa Информатора (aдреса са које се може преузети електронска копија)
http://www.elektrovojvodina.rs.
Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Увид у Информатор се може остварити и штампана копија Информатора набавити
у Управи Друштва, Дирекција за корпоративне послове, Сектор за људске ресурсе.
На основу члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и Упутства за објављивање
информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС" бр.68/10), Привредно друштво
за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, сачињен је
Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
4
3. Организациона структура
- Скупштина Друштва:
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно и,
преко Овлашћених представник Оснивача.
Управа Друштва
Организациона шема Друштва
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
КАБИНЕТ
ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
СЛУЖБА
КОНТРОЛИНГА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
- ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ *
ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ *
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- Сектор рачуноводства
- Сектор економике пословања
- Сектор финансијских послова
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
- Сектор за управљање и
планирање конзума
- Сектор експлоатације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
- Сектор за набавку и продају ел.енергије
- Сектор за техничке послове продаје
ДИРЕКЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
- Сектор за правне и опште послове
- Сектор за људске ресурсе
- Сектор за квалитет и заштиту
ЦЕНТАР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Служба набавке добара и услуга
- Служба набавке радова
- Служба магацина и документације
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИНВЕСТИЦИЈЕ
- Сектор инвестиција и изградње
- Сектор за пројектовање
- Сектор енергетике
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
- Служба за апликативни софтвер
- Служба за системски софтвер
- Служба за рачунарске мреже и опрему
- Служба фиксних комуникација
- Служба радио комуникација
- Служба за технички систем управљања
ОГРАНЦИ
1. „ЕД НОВИ САД“ - Нови Сад
2. „ЕД СУБОТИЦА“ - Суботица
3. „ЕД РУМА“ - Рума
4. „ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА “- Сремска Митровица
5. „ЕД СОМБОР“ – Сомбор
6. „ЕД ЗРЕЊАНИН“ - Зрењанин
7. „ЕД ПАНЧЕВО“ – Панчево
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
5
Напомена: * Заменик директора Друштва- директор извршне функције за пословни систем има
помоћника директора извршне функције за пословни систем који нема ингеренције у
односу на организационе облике којима је надређен заменик директора друштва.
* Директор извршне функције за технички систем има помоћника директора извршне
функције за технички систем који нема ингеренције у односу на организационе облике
којима је надређен директор извршне функције за технички систем.
Организациона шема ОГРАНКА
ДИРЕКТОР ОГРАНКА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ОГРАНКА
Служба за инфортматику и
телекомуникације
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ
- Сектор за економско-финансијске послове
- Сектор за трговину електричном енергијом
- Сектор за логистику огранка
- Сектор за експлоатацију
- Сектор за управљање
- Сектор за енергетику и инвестиције
Служба за јавне набавке
Напомена за праћење текста:
Организациона шема условљена је :
- правном формом Друштва (друштво са ограниченом одговорношћу) којим управља
Оснивач Друштва, ЈП ЕПС, путем Скупштине Друштва.
- делатностима за које je друштво регистровано, (преглед је дат у тачки 7 овог
Информатора)
- и конзумним подручјем на којем се регистроване делатности обављају: укупно
подручје АП Војводине.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
6
Организациона шема "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад је усклађена са организационом
шемом оснивача (ЈП ЕПС), тако да је одређени организациони облик у ЈП ЕПС надређен
одговарајућој организационој целини у Друштву нпр: дирекција за трговину електричном
енергијом у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за трговину у "Електровојводина" д.о.o. Нови
Сад, дирекција за стратегију и инвестиције у ЈП ЕПС, надређена је дирекцији за
планирање и инвестиције у "Електровојводина" д.о.o. Нови Сад.
Јавно предузеће „Епектропривреда Србије – Јавно предузеће за дистрибуци|у
електричне енергије Електровојводина" - Нови Сад са п.o. основано је Одлуком о
оснивању јавних лредузећа за дистрибуцију електричне енергије коју је донео Привремени
управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије" број 42/3 - 5 од 20. децембра
1991. године, на коју jе Влада Републике Србије дала сагласност, одлуком 05 број 414 6944/5 од 15. јануара 1992. године и које је уписано у Регистар привредних субјеката под
бројем 56968.
На основу Одлуке Управног Одбора ЈП ЕПС-а о измени одлуке о оснивању Јавних
предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће
за дистрибуцију електричне енергије - "Електровојводина" Нови Сад, бр.5914/8 од
23.новембра 2005. ( у даљем тексту оснивачки акт) извршена је промена
правне
форме, усклађена је организација и, предузеће је почев од 01.01.2006. наставило
да послује у правној форми друштва с ограниченом одговорношћу.
Одлуком Управног Одбора ЈП ЕПС-а, бр.546/18 -12 од 31 јануара 2012. извршене су
измене и допуне оснивачког акта, други пут, због потребе његовог усклађивања са новим
Законом о привредним друштвима.
На основу цитираних измена и допуна оснивачког акта, директор Друштва је, по
овлашћењу Управног Одбора ЈП ЕПС-а, донео Одлуку о оснивању Привредног друштва
за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о.Нови Сад, бр.1.50.1.3526/1 од 29.03.2012. (пречишћен текст - у даљем тексту оснивачки акт- пречишћен
текст)
Управљање Друштвом се организује као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и један директор.
Функцију Скупштине Друштва у име Оснивача обавља Управни одбор ЕПС-а, непосредно
и, преко Овлашћених представник Оснивача.
- Председник Управног
одбора ЈП ЕПС-а Београд, - др AЦА
- Овлашћени представници оснивача
МАРКОВИЋ,
1. мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж. - директор Дирекције за трговину
електричном енергијом у ЈП ЕПС-а Београд,
2. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ, редовни професор Факултета техничких наука,
Универзитет Нови Сад, и
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
7
3. МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек. директор “МОСТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Нови Сад,
Границе надлежности Управног одбора и Овлашћених
утврђене су оснивачким актом -пречишћен текст)
представника Оснивача,
Наративан приказ организационе структуре
Друштво је организовано од Управе друштва и 7 огранака.
"Електровојводина"д.о.о. Нови Сад обавља регистровану делатност као јединствено
друштво.
У циљу стручног и рационалног обављања послова, поделе надлежности, ефикаснијих
токова информација, обезбеђења јединства у спровођењу донетих одлука и начину
извршавања задатака, утврђена је подела на послове који се обављају на нивоу
"Електровојводине"д.о.о. Нови Сад (дирекција, центар, кабинет) и послове који се
обављају у огранцима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
- послови на нивоу Друштва обављају се у Управи
- послови у надлежности огранака обављају се у огранку.
РУКОВОДИОЦИ У ДРУШТВУ:
Управа друштва:
Директор "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад
Срђан Кружевић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/527-030
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
.
Опис овлашћења и надлежности
1. заступа Друштво
2. организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва;
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;
4. утврђује предлог плана развоја и годишњег програма пословања и предузима мере за
њихово спровођење.
5. подноси финансијске извештаје на усвајање,
6. припрема материјале из делокруга Скупштине у складу са оснивачким актом пречишћен текст
7. извршава одлуке из делокруга Скупштине Друштва
8. одлучује о располагању имовином Друштва чија је вредност мања од износа утврђеног
за одређивање имовине веће вредности у складу са оснивачким актом –пречишћен
текст
9. утврђује цене производа и услуга које Друштво продаје, односно пружа трећим
лицима
10. доноси акт о организацији и систематизацији послова у Друштву, по претходно
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
8
прибављеној сагласности генералног директора Оснивача.
11. доноси одлуку о избору ревизора у складу са законом
12. доноси акте којима се уређује пословна тајна, процес рада, печати, штамбиљи и знак
с логотипом, безбедност и здравље на раду и друге акте из области рада, у складу са
законом.
13. доноси одлуку о донацијама и спонзорствима у оквиру износа који је одлуком
Оснивача и Годишњим програмом пословања Друштва одређен као лимит за поједине
намене.
14.одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом и колективним уговором;
15. обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком.
Заменик директора Друштва - директор извршне функције за пословни систем
др Петар Загорчић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail petar.zagorcic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за економско-финансиjске
послове, Дирекција за трговину електричном енергијом, Дирекција за корпоративне
послове и Центар за јавне набавке).
- замењује директора Друштва у његовом одсуству и обавља послове утврђеним актима
о организацији и систематизацији послова у Друштву, као и друге послове које му повери
директор Друштва
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- старање о интерним економским односима са ЕПС и економским односима унутар
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и старање о контроли пословања у Друштву.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Директор извршне функције за технички систем
Срето Палалић, дипл.ел.инж. 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-440
факс: 021/423-527
e-mail [email protected]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
9
Опис овлашћења и надлежности
- oрганизовање, координирање и руковођење организационим целинама у складу са
Правилником о организацији и систематизацији (Дирекција за управљање, Дирекција за
планирање и инвестиције и Центар за информатику и телекомуникације).
- сарадња са директорима дирекција и директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
мр Бранислав Радовић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-425
факс: 021/66-15-243
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- координација и сарадња са ЕПС и ЕМС у вези трговине електричном енергијом.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области које се тичу трговине електричном енергијом.
- контрола извршења својих налога и упутстава и организовање координације
јединственог сагледавања потреба тржишта електричном енергијом у пословању
Друштва.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва
Директор Дирекције за економско-финансијске послове
мр Драгица Филиповић , 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/4821-581
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
10
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области економских, финансијских, послова у обављању
делатности Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, и заменика директора Друштва.
Директор Дирекције за управљање
Павел Зима, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/ 423-459
факс: 021/523-470
e-mail pavel.zima @ev.rs
Опис овлашћење и надлежности
- организовање, координирање и руковођење Дирекцијом за управљање.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: из области експлоатације и управљања у обављању делатности
Друштва.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Драган Бабић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/528-958
факс: 021/523-470
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
11
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методологије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности и то: развоја, инвестиција, енергетског планирања, припреме и израде
техничке документације.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- организовање, координација јединственог планирања и планирања и реализације
инвестиција у пословању Друштва, као и развој управљања ЕЕС.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Дирекције за корпоративне послове
Синиша Пушкар, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-755
факс: 021/522-128
e-mail sinisa.puskar @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- организовање, координирање и руковођење задацима за које је задужен.
- сарадња са директорима огранака Друштва.
- креирање јединствене методолгије рада и одлучивање о свим битним питањима из
своје надлежности.
- контрола извршења својих налога и упутстава.
- старање о јединственој примени закона, општих прописа и аката у Друштву и у
огранцима у оквиру своје надлежности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директор Центра за информатику и телекомуникације
мр Горан Недић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/521-566
факс: 021/526-248
e-mail [email protected]
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, организација и координација рада у Центру за информатику и
телекомуникације и сарадња са организационим јединицама у Друштву и огранцима
- креирање послова и праћење израде програмско-пројектних задатака
- дефинисање оквирних планова рада служби у Центру
- примена Система квалитета
- сарадња са организационим деловима ЕПС, државним органима, агенцијама и
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
12
пословним субјектима из ИТ окружења
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва и директора извршне функције за технички систем.
Директор Центра за јавне набавке
Бранко Ратковић, 21000 Нови Сад, Булевар ослобoђења 100
Контакт тел. 021/661-17-13
факс: 021/523-569
e-mail branko.ratkovic @ev.rs
Опис овлашћења и надлежности
- руковођење, праћење и организовање рада служби у функцији јавних набавки у
Друштву и огранцима
- организовање израде плана Јавних набавки
- праћење реализације плана ЈН, уочавање одступања, интервенције
- сарадња са стручним службама ЕПС, огранака, са Управом за јавне набавке
- организовање израде процедура, упутстава и других аката за рад Центра
- извештавање о раду Центра
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме, по налогу
директора Друштва и заменика директора Друштва.
Директори огранака Друштва:
1. Бојан Атлагић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail [email protected]
2. Мр Богдан Лабан - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail bogdan.laban @su.ev.rs
3. Слободан Стојков - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail slobodan.stojkov @zr.ev.rs
4. Мр Зоран Симендић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail [email protected]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
13
5. Живан Равић - "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail zivan.ravic @ru.ev.rs
6. Ђорђе Фаор -"ЕД Сремска Митровица,"22000 Ср. Митровица, Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail djordje.faor @sm.ev.rs
7. Биљана Комненић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail biljana.komnenic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности директора огранка
- организовање и руковођење свим пословима који се обављају у огранку Друштва.
- спровођење и одговорност за извршавање свих налога и упутстава директора
Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за технички
систем и надлежних директора дирекција и центара Друштва.
- старање за обезбеђење успешног и рационалног обављања делатности огранка
Друштва, јединственог техничко-технолошког система и јединствене методологије у
извршењу других послова.
- старање о остваривању права запослених у огранку Друштва.
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора Друштва, заменика директора Друштва, директора извршне функције за
технички систем и надлежног директора дирекције и центра.
Заменици директора огранка
1.Мирослав Паровић -"ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail [email protected]
2. није попуњено место - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
14
3. Јонел Панкаричан - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail [email protected]
4.није попуњено место - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
5.није попуњено место- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
6. није попуњено место-"ЕД Ср.Митровица,"22000 Ср.Митровица, Фрушкогорска бб
7. није попуњено место -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Опис овлашћења и надлежности заменика директора огранка
- организовање ,координирање и руковођење задацима за које је задужен
- старање о јединственој примени закона општих прописа и аката у огранку у оквиру
своје надлежности
- замењује директора огранка у његовом одсуству
- обављање других послова у оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу
директора огранка
Извршни директори за пословни систем у огранцима
1.Александар Јаковљевић-"ЕД Нови Сад",21000 Нови Сад,Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail:[email protected]
2. Душко Петровић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail dusko.petrovic @su.ev.rs
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
15
3. др Миро Божић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miro.bozic @zr.ev.rs
4. Александар Маливук - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контакт тел. 025/ 441-005
факс: 025/429-339
е-mail [email protected]
5. Љиљана Аврамовић- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контакт тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail ljiljana.avramovic @ru.ev.rs
6. Драган Миловановић -"ЕД Ср.Митровица," 22000 Ср.Митровица,Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/630-222
e-mail dragan.milovanovic @sm.ev.rs
7. Татјана Живковић -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail tatjana.zivkovic @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за пословни систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина у оквиру
своје надлежности.
- обављање послова директора огранка у његовој одсутности.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме,по налогу
директора и заменика директора огранка.
Извршни директори за технички систем у огранцима
1. Душан Чомић - "ЕД Нови Сад", 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Контакт тел. 021/520-422
факс: 021/520-422
e-mail dusan.comic @ns.ev.rs
2. мр Игор Срејић - "ЕД Суботица" 24000 Суботица, Сегедински пут 22-24
Контакт тел. 024/ 619-303
факс: 024/546-380
e-mail igor.srejic @su.ev.rs
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
16
3. Миодраг Челекетић - "ЕД Зрењанин " 23000 Зрењанин, Панчевачка 46
Контакт тел. 023/ 525-226
факс: 023/525-243
e-mail miodrag.celeketic @zr.ev.rs
4.Богољуб Павловић - "ЕД Сомбор" 25000 Сомбор, Апатински пут бб
Контак тел. 025/48-29-33
факс: 025/429-399
e-mail bogoljub.pavlovic @so.ev.rs
5. Младен Ивков- "ЕД Рума" 22000 Рума, Индустријска 2а
Контак тел. 022/ 473-375
факс: 022/471-581
e-mail mladen.ivkov @ru.ev.rs
6.Србислав Сарић - "ЕД Сремска Митровица," 22000 Сремска Митровица,
Фрушкогорска бб
Контакт тел. 022/ 631-321
факс: 022/ 630-222
e-mail srbislav.saric @sm.ev.rs
7. Зоран Кајан -"ЕД Панчево," 13000 Панчево, Милоша Обреновића 6
Контакт тел. 013/ 306-100
факс: 013/2515-541
e-mail zoran.kajan @pa.ev.rs
Опис овлашћења и надлежности извршног директора за технички систем
- организовање, руковођење и координирање радом организационих целина из своје
надлежности.
- креирање и спровођење технологије рада у огранку.
- дефинисање и организовање увођења нових технологија и савремених метода и
поступака.
- примењивање мера за извршење техничких послова и програма развоја текућих
послова и радних задатака и усклађивање процеса рада у технологији огранка.
- анализирање погона електроенергетског система и израђивање концепта,смерница и
планских докумената за програме развоја огранка ,као и оцењивање планова и
програма развоја сектора и других организационих целина
- координирање пословања са другим огранцима .
- обезбеђење услова (материјалних и кадровских) за рад акредитованих
лабораторија:За физичко хемијска и гасна испитивања трансформаторских уља; За
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
17
електрична испитивања енергетских трансформатора 20(10) /0,4kV и личних и
колективних заштитних средстава.
- обављање и других послова у оквиру врсте и степена струче спреме, по налогу
директора и заменика директора огранка.
ПОСЛОВИ које организациона јединица обавља :
Основни послови који се обављају у "Електровојводини" на нивоу Друштва и у
огранцима, утврђени су на бази основних принципа у складу са Статутом и другим
актима органа ЕПС-а, оснивачким актом, Правилником о организацији и
систематизацији послова и другим актима "Електровојводине"д.о.о.Нови Сад.
Поједини послови
дистрибуције ел.енергије, изградња и поједини послови
одржавања и услуга, обављају се у огранцима друштва.
На нивоу Друштва остварује се фунција руковођења друштвом, спровођењем одлука:
1.Скупштине друштва: Управног одбора
ЈП ЕПС-а Београд и Овлашћених
представника Оснивача,
2. Генералног директора ЈП ЕПС
3. Директора "Електровојводине"
у функцији управљања Друштвом, представљања и заступања, обједињавања и
обезбеђења јединствене методологије у извршавању делатности "Електровојводине",
спољно-трговински послови из оквира делатности Друштва у складу са законом и
оснивачким актом, послови протокола, контроле пословања, односи с јавношћу,
купопродаја ел.енергије, набавка опреме и уређаја, координација рада, утврђивање
јединствене методологије рада, надзор над спровођењем јединствене методологије
рада, нормативни послови, послови припреме и израде техничке документације, део
кадровских послова као и сви други послови од заједничког интереса за Друштво.
Послови који се обављају у основним организационим облицима на нивоу
Друштва
а) Кабинет директора друштва
б) Служба
в) Центар
г) Дирекција
1.
Кабинет директора друштва
Биљана Барошевић, дипл. правник „Саветник директора Друштва“ обавља и
послове „Руководилац Кабинета“
Контакт тел. 021/ 425-166
факс: 021/422-847
e-mail [email protected]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
18
У Кабинету директора друштва ( у даљем тексту Кабинет), обављају се послови за
потребе директора Друштва и заменика директора Друштва – директора извршне
функције за пословни систем.
- припрема и спровођење протокола и вођење евиденције о протоколарним
састанцима и посетама,
- административно-технички послови у вези са припремом, одржавањем и
евидентирањем састанака (пословни колегијум и други пословни и радни састанци
директора и заменика директора Друштва, овлашћеног представника оснивача и
интерног ревизора друштва) односи с јавношћу
- други административно-технички послови запослених који обављају стручне послове
у оквиру Кабинета.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина - одељења.
Опис овлашћења и надлежности руководиоца Кабинета
- руковођење радним процесима логистике рада директора Друштва.
- организовање и реализовање функционалне радне комуникације Кабинета са свим
организационим деловима Управе и огранака
- планирање рада, руковођење и координирање организационих делова и лица која
реализују своје дужности у оквиру Кабинета
- процесна контрола присутности на послу и одобравања одсустава по свим основама
запослених у Кабинету
- организовање, руковођење и координирање: послова протокола за потребе Друштва,
послова припреме и техничке обраде материјала за пословне састанке директора
Друштва, послова у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
- обављање и других послова у оквиру степена и врсте стручне спреме по налогу
директора Друштва.
Контакт подаци за директоре организационих целина чије навођење следи садржани
су у претходном тексту ове тачке Информатора .
Служба контролинга
Шеф службе – није попуњено место
Контакт тел. 021/ 4821 157
факс: 021/524 421
e-mail
У Служби контролинга обављају се послови који обезбеђују ефикасније деловање
функције руковођења у Друштву:
-анализа ефективности и ефикасности пословања Друштва,
-периодична анализа остваривања задатих стратешких циљева и годишњих планова
пословања,
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
19
-анализа коришћења ресурса,
-идентификовање области потенцијалних побољшања пословања и рационалнијег
функционисања система,
-анализа доношења и реализације одлука,
-идентификовање потреба за унапређење информатичке подршке за управљање
ресурсима у Друштву.
Дирекција за трговину електричном енергијом
Директор дирекције мр Бранислав Радовић
Послови трговине електричном енергијом обухватају послове набавке и продаје
електричне енергије, као и техничке послове везане за набавку и продају електричне
енергије као и послове односа са потрошачима:
- израда извештаја о најчешћим примедбама потрошача и упознавање руководства
друштва и огранака
- координација са осталим дирекцијама у циљу израде одговора потрошачима
- израда одговора потрошачима на конкретне примедбе, предлоге и рекламације
- координација са одговарајућим службама у огранцима по питањима односа са
потрошачима.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, службе и
одељења.
Дирекција за економско-финансијске послове
Директор дирекције, мр. Драгица Филиповић
Економско финансијски послови обухватају послове рачуноводства, економске и
финансијске послове.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Дирекција за управљање
Директор дирекције Павел Зима, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове управљања и планирања конзума и послове
експлоатације.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Дирекција за планирање и инвестиције
Директор дирекције Драган Бабић, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове инвестиција и изградње, планирања
дистрибутивних објеката,
дефинисање услова прикључења, као и послове
пројектовања.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
20
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби
одељења.
и
Дирекција за корпоративне послове
Директор дирекције Синиша Пушкар, дипл.правник
Послови дирекције обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и
одељења.
Центар за информатику и телекомуникације
Директор центра мр Горан Недић,
Послови центра обухватају послове информатике, телекомуникација и послове
техничког система управљања.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, служби и одељења.
Центар за јавне набавке
Директор центра Бранко Ратковић, дипл.ел.инж.
Послови центра обухватају послове набавке добара и услуга, послове набавке радова
и послове магацина и докуменатције.
Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина – служби.
Послови на нивоу огранка
Послови који се обављају у огранцима у циљу вршења претежне делатности су:
- послови експлоатације који обухватају послове одржавања ЕЕО, послове мерења и
заштите и послове одржавања ЕЕ опреме и уређаја
- послови управљања који обухватају диспечерске и уклопничарске послове, послове
техничке подршке системима SDI и RTK и послове анализе погона и обраду техничке
документације
- послови енергетике и инвестиција обухватају послове енергетског планирања и
издавања одобрења за прикључење, а послови инвестиције обухватају планирање и
изградњу средње напонских и нисконапонских ЕЕО
- економско финансијски послови обухватају послове платног промета, ликвидатуре,
обрачуна зараде и пореских обавеза, плана и анализе и послове књиговодства
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
21
- послови трговине електричном енергијом обухватају претплатничке послове и
послове пријема мерних места контроле мерних места и одржавање мерних уређаја,
послове обрачуна потраживања, вођења аналитичких евиденција о потраживањима и
наплати по основу продате електричне енергије
- послови логистике обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и
послове квалитета и заштите.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“д.о.о. Нови Сад
На дан 30.11.2012.год.
ДЕО ДРУШТВА
365
Просечан број ангажованих
лица по дану
6
458
78
384
63
241
21
103
9
307
93
298
40
300
36
2456
346
Број запослених
1. УПРАВА
2. "ЕД НОВИ САД"
3. "ЕД СУБОТИЦА"
4. "ЕД РУМА"
5. "ЕД СР.МИТРОВИЦА"
6. "ЕД СОМБОР"
7. "ЕД ЗРЕЊАНИН"
8. "ЕД ПАНЧЕВО"
УКУПНО
Планиран број запослених на дан 30.11.2012.год. је 2.476.
4. Опис функција старешина
Делокруг Скупштине Друштва чију функцију врши : Управни одбор ЈП ЕПС-а
непосредно и путем овлашћених представника Оснивача, свако у границама своје
надлежности, утврђен је оснивачким актом Друштва-пречишћен текст.
Управни одбор ЈП ЕПС-а Београд,
- др AЦА МАРКОВИЋ, председник
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Именован је решењем Владе Репулике Србије.
Управни одбор ЈП ЕПС-а одлучује
уз сагласност Владе о
изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва,
статусним променама, промени правне форме и престанку Друштва;
- доношењу Плана развоја и Годишњег програма пословања Друштва;
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
22
самостално о
повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- додатним уплатама
промени делатности
промени пословног имена и седишта Друштва
именовању и разрешењу директора Друштва о заради, односно накнади или
начелу за утврђивање накнаде директора и овлашћеном лицу за потписивање уговора
са директором у складу са законом,
- стицању и располагању имовином велике вредности у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних субјеката
- располагању имовином веће вредности Друштва
- расподели добити и начину покрића губитака,
- покретању поступка ликвидације, именовању ликвидационог управника и усвајању
ликвидационог биланса и извештаја ликвидационог управника
- стицању удела у другим правним лицима, као и њиховом отуђењу или оптерећењу
- образовању и престанку огранака Друштва и одређивању, односно промени
заступника огранка и обиму његовог овлашћења;
Овлашћени представници Оснивача путем којих Управни одбор ЕПС-а, обавља
функцију Скупштине Друштва
мр ДРАГАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ, дипл.инж.
Одређен је Одлуком Управног одбора ЕПС-а бр I-599/7 од 04. 07.2007.
проф. др ДУШАН ГВОЗДЕНАЦ
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
МИЋКО ОСТОЈИЋ, дипл.ек.
Одређен је Одлуком Управног Одбора ЕПС-а бр.2873/12-11 од 18.11.2011.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
одлучују о
- одређивању осталих заступника Друштва и утврђивању обима, односно
ограничења овлашћења заступника, као и опозиву овлашћења за заступање
- издавању и опозиву прокуре
- усвајању извештаја о редовном и ванредном попису имовине и обавеза Друштва
- усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора
- усвајању извештаја директора који се подноси у складу са законом и оснивачким
актом - пречишћен текст
- приговорима на одлуке о појединачним правима запослених када је приговор по
прописима допуштен
- другим питањима из делокруга скупштине друштва у складу са законом и оснивачким
актом - пречишћен текст
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
23
УПРАВА ДРУШТВА
Срђан Кружевић, в.д. директора Друштва, "Електровојводина," д.о.о. Нови Сад,
заступа Друштво у складу са оснивачким актом друштва бр.1.50.1.-3526/1 од
29.03.2012. (пречишћен текст)
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора.)
Директора Друштва бира и разрешава Управни одбор оснивача, на предпог генералног
директора Оснивача. Изабран је Одлуком Управног одбора ЕПС-а, бр. 1.10.10097/1
од 08. октобра 2012.
Др Петар Загорчић, дипл.ек. заменик директора друштва - директор извршне
функције за пословни систем именован је Одлуком овлашћеног представника
оснивача бр.1.50.2-7526/4 од 13.07.2009.год.
( подаци за контакт дати су у тачки 3 овог Информатора ).
Подаци о руководиоцима у друштву дати су у тачки 3 овог Информатора.
5. Опис правила у вези са јавношћу рада
Комуникација с јавним гласилима се спроводи у складу са:Законом о информисању
(Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05 и 71/09) Одлуком о информисању у Друштву, Упутством
„Интерна и екстерна комуникација„ УП-ОСЈ-04.
Комуникација са јавним гласилима дефинисана је Процедуром „Комуникација са јавним
гласилима“ PR-OSJ-01 као делом документа система менаџмента квалитетом,
заштитом животне средине, здравља и безбедности на раду у Друштву.
Процедуром су дефинисане све активности потребне за управљање процесом
комуницирања с јавним гласилима, редослед и носиоци активности, њихове
надлежности и одговорности, начин место и време спровођења. Процедура се
обавезно примењује у Одељењу за односе с јавношћу Кабинета и у огранцима.
Активности комуникације с јавним гласилима дефинисане су Годишњим планом
комуникације с јавним гласилима.
Иницијативу за почетак успостављања комуникације може покренути: менаџмент
Друштва, Сектор за односе с јавношћу ЕПС-а, Одељења за односе с јавношћу у
Кабинету (у даљем тексту: Одељење) и новинар јавног гласила.
Комуникацију са јавним гласилима и локалним медијима о питањима из најужег
делокруга свог рада остварују и огранци Друштва, у складу са Одлуком о
информисању
у Друштву и , Обавезном инструкцијом о начину поступања у
комуникацији с јавношћу и интерном пословном комуницирању у Друштву поводом
прекида у снабдевању купаца електричном енергијом.
У Одељењу се израђује анализа комуникације с јавним гласилима на месечном и
годишњем нивоу и сачињава Месечни и Годишњи извештај.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
24
Текст наведених прописа и правила може се преузети у Кабинету Одељење за односе
с јавношћу у седишту Друштва.
5.1. Порески идентификациони број „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад
102040644
5.2. Радно време „Електровојводина“д.о.о.Нови Сад, Управа друштва: од 7.0015.00 (понедељак – петак), за огранке: како је то у табели тачка 5.3. наведено. У
посебном режиму рада (смене , турнуси) су одговарајуће техничке службе : 24,00h
(понедељак – недеља )
5.3.Физичка и електронска адреса и контакт телефони Управе Друштва и
органака, као и службеника - овлашћених лица за
поступање по захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја наведени су у табели како следи
радно време
контакт телефони
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Биљана Барошевић
- 6.45-7.30
021/48 21-003
e-mail biljana.barosevic @ev.rs
- 14.45-15.30)
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута
- 6.45-7.30
Синиша Пушкар
021/521-755
- 14.45-15.30)
e-mail [email protected]
„ЕД Нови Сад“ ЕД Нови Сад
7.00-15.00 h
Бојан Атлагић 021/520-422
e-mail [email protected]
„ЕД Суботица“ Суботица
6.30-1 .30 h
Богдан Лабан
024/619-303
e-mail [email protected]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
25
„ЕД Рума“ Рума
7.00-15.00 h
Живан Равић
022/473-375
e-mail [email protected]
„ЕД Сремска Митровица“
Сремска Митровица
7.00-15.00 h
Ђорђе Фаор
22/631-321
e-mail [email protected]
„ЕД Сомбор“ Сомбор
6.30-14.30 h
мр Зоран Симендић
025/48-29-33
e-mail [email protected]
„ЕД Зрењанин“ Зрењанин
6.30-14.30 h
Слободан Стојков
023/525-226
e-mail [email protected]
„ЕД Панчево“ Панчево
7.00-15.00 h
Биљана Комненић
013/306-100
e-mail [email protected]
5.4. Контакт подаци лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним
гласилима
Управа друштва
7.00-15.00 h
(клизно радно време, са толеранцијом од 45 минута:
Нови Сад
Александра Јанчић Ракичевић
021/525-976
021/422-798
- 6.45-7.30 h
- 14.45-15.30 h
021/4821-012
e-mail [email protected]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
26
5.5. У Друштву се не примењује поступак за добијање идентификационих обележја за
праћење рада органа
5.6. Запослени који контактирају са странкама и купцима дужни су да легитимације у
одговарајућем PVC омоту носе на предњој левој страни одеће у висини груди, или
прикачене на траку која се носи око врата
На картици је логотип Друштва, затим следи назив: Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије“ Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и логотип ЕПСа односно оснивача , фотографија, име и презиме запосленог, назив организационе
целине из које је запослени и број картице.
5.7. За лица са инвалидитетом изграђена је бетонска косина, како би се омогућо
приступ
просторијама
„Електровојводина“д.о.о.
Нови
Сад
и
то:
у
Електродистрибуцијама Нови Сад, Сремска Митровица, Сомбор и Зрењанин. За сада
у Електродистрибуцијама Суботица, Панчево и Рума не постоји изграђен приступ за
инвалиде.
5.8. Могућност присуства седницама: не може се применити.
5.9. У „Електровојводини“д.о.о. Нови Сад је дозвољено аудио и видео снимање
објеката у складу са процедуром PR- OSJ-01 „Комуникација са јавним гласилима„
5.10. Аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима,
правилима и одлукама којима се уређује јавност рада у Друштву не постоје.
6.Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
О ценовнику за продају ел.енергије
Објашњење рачуна купаца из категорије "домаћинство"
Цена поновног прикључења
О могућности репрограма старог дуга или плаћање на рате
О потрошњи ел.енергије
Проценат наплате
Неовлашћено коришћење ел.енергије
Замена бројила, број, трошкови, старост дотрајалних бројила
Могућност плаћање електронским картицама
Наплата РТВ претплате путем рачуна за утрошену ел.енергију
О броју захтева за ослобођење од плаћања РТВ и да ли се и даље могу подносити
захтеви
Радно време шалтера
Попусти за утрошену ел.енергију и РТВ претплату
Колико износи накнаде Друштву од РТВ претплате
Стање електроенергетског система Друштва
Права на попуст за социјално угрожена лица
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
27
Информације се траже путем телефонских позива, дописом, мејлом, факсом или на
лицу места у пословним просторијама „Електровојводине“д.о.о.Нови Сад.
Надлежна служба која пружа одговоре на питања грађана је Одељење за односе са
јавношћу у Кабинету . Подаци за контакт : тел.: 021/525-976 , 021/422-798, факс 021/4821012 , e-mail [email protected]
Одговоре на ова и слична притања налазе се на екстерном сајту
„Електровојводине“д.о.о. Нови Сад www.elektrovojvodina.rs.
2012. година:
Управа Друштва
Захтев од 08.02.2012.год.
Захтев број: 1.50.-1677/1 од 08.02.2012.године, којим је тражилац информације,
захтевао одговор да ли „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, поседује информацију за
ЈН број: 1.10.-0286-11 (партија 1 и партија 2).
Наведени захтев тражиоца одбијен је решењем овлашћеног лица број: 1.50.-1677/2 од
23.02.2012.године, из разлога што је утврђено да је тражилац информације овлашћено
лице понуђача, у поступку јавне набавке број 1.10-0286-11, која се води код
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, као и да је понуђач правно лице, које је
неблаговремено поднело захтев за увид у документацију предметне јавне набавке и,
пропустило законски рок за подношење захтева из члана 10. Закона о јавним
набавкама.
Подношењем предметног захтева, у својству физичког лица, тражилац информације је
учинио злоупотребу слободног приступа информацијама од јавног значаја из члана 13.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Наведеним решењем
тражилац информације поучен је о правном леку који има право уложити против
одбијајућег решења.
Захтев од 23.03.2012.год.
Захтев број: 1.63.-3296/1 од 23.03.2012.године, којим је Тражилац информације тражио
приступ информацији о Уговорима чији предмет је јавнa набавкa услуга - израда и
испорука образаца А4 и коверата за машинско инсертовање са амбалажом, партија 2.„коверте за машинско инсертовање са амбалажом“, ЈН број: 1.10-0286-11.
Тражиоцу информације је у складу са
чланом 16. став 3. Закона, упућено
Обавештење да "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, из оправданих разлога није у
могућности да му у року прописаном чланом 16. став 1. Закона, омогући приступ
траженим информацијама од јавног значаја, те је одређен накнадни рок од 40 дана, у
коме ће бити обавештен о поседовању информације.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
28
Дана 03.05.2012. године, у року одређеном наведеним Обавештењем, у складу са
Законом, тражиоцу информације упућено је ново Обавештење, којим су достављене
следеће информације:
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“ д.о.о.
Београд број: 1.40.3-12955/1, објављено у „Сл. гласник РС“ број: 99 од 27.12.2010.
године. Предметни Уговор закључен је дана 17.12.2010.године, на период од 12
месеци;
Обавештавамо Вас да је обавештење о Уговору закљученом са „Беотелепром“
д.о.о. Београд, број:1.63.1-11623/13, дана 28.11.2011.године, објављено у „Сл.
гласник РС“ број: 91 од 02.12.2011.године;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад неће омогућити остваривање права на
приступ информацији из тачке 3. Захтева, којим Тражилац захтева копију
постојећег или постојећих купопродајних уговора закључених између
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад и „Беотелепром“ д.о.о. Београд, чији је
предмет набавка добра: „Коверте за машинско инсертовање са амбалажом“, из
разлога заштите интереса свих понуђача у ЈН број: 1.10-0286-11, због
покренутог поступка заштите права, до његовог окончања пред Републичком
комисијом за заштиту права.
Са образложењем да је "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, у накнадно утврђеном
року, у складу са чланом 16. став 3. Закона, тражиоцу доставила информације из тачке
1. и 2. Захтева.
Истовремено, на основу члана 9. став 1. тачка 2. и 5. Закона, "Електровојводина" д.о.о.
Нови Сад није омогућила остваривање права из тачке 3. Захтева тражиоцу, из разлога
заштите законом заштићених интереса свих понуђача у поступку јавне набавке број ЈН
1.10-0286-11.
Сходно наведеном, имајући у виду чињеницу да је у поступку предметне јавне набавке,
покренут правно уређен поступак заштите права, који се води пред Републичком
комисијом за заштиту права, ради законског спровођења предметног поступка и
заштите интереса свих понуђача који у конкретном случају претежу над интересом за
приступ информацији, „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није омогућила тражиоцу
остваривање права из тачке 3. Захтева.
Захтев од 20.06.2012.год.
Захтев се односи на право странке да оствари увид у докуметацију Електровојводине
потребну за вођење поступка против те исте странке.
Странци је одговорено дописом бр. 23980/2 од 26.06.2012. године, а Поверенику
дописом бр.1.50.-6442/5 од 27.06.2012. године, са информацијом да разлози за
непоступање по захтеву пуномоћника странке леже у чињеници да је против лица
поднета кривична пријава, те се сви подаци којима Друштво располаже сматрају као
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
29
подаци потребни за вођење тог кривичног поступка, а подаци који странци стоје на
располагању се налазе у МУП-у тако да их пуномоћник може прибавити од МУП-а.
Захтев од 07.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1.- 8139/1 тражени су подаци о спонзорствима и донацијама
одобреним од стране Друштва у периоду 2009-2012 године. Од стране
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад запримљен је допис Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 07-00-01979/2012-03, којим је
достављена и жалба због непоступања Друштва по захтеву жалиоца за приступ
информацијама од јавног значаја коју је поднео, како је у тој жалби навео дана
22.06.2012. године.
Дописом бр. 1.50.1.-8139/3 од 14.08.2012. године "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
Вас је обавестила да наведени захтев од 22.06.2012. године, никада није био
запримљен од стране "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, већ се Друштво са њим
упознало тек након пријема цитираног дописа Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности.
Имајући у виду чињеницу да се захтев односио на обимну документацију из евиденције
која се тиче пословања Друштва у периоду од 4 године, донацијама и спонзорствима
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад у периоду 2009-2012 године, то смо за њено
прикупаљање и обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу
информација од јавног значаја, одредили смо накнадни рок за њено пружање, о чему
је обавештен тражилац информације.
Дописом бр. 1.50.1. 8139/4 од 13.09.2012. год. тражене информације о одобреним
спонзорствима и донацијама у периоду 2009-2012.година, исказане у табелама
„Електровојводина" д.о.о. Нови Сад су пружене подносиоцу захтева.
Захтев од 01.08.2012. год.
Захтевом бр.1.50.1- 7966/1
адвоката X Y
тражени подаци о заступању
Друштва од стране
По захтеву је поступљено дописом бр. 1.50.1.- 7966/2 од 09.08.2012. године, којим су
тражиоцу пружене информације о заступању тог лица Елетровојводина“ д.о.о. Нови
Сад. Објашњено је да ЕВ са адвокатом X Y нема, нити је икада имала закључен
уговор о пружању адвокатских услуга.
Захтев од 21.08.2012. год.
Захтевом је тражилац захтевао информације у вези јавне набавке НС 56/11 на основу
које је закључен уговор са „Aigo Business System“д.о.о. Београд.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
30
Дописом бр. 1.50.1.- 8535/4 од 30.08.2012. године, имајући у виду чињеницу да се
захтев односио на обимну документацију из евиденције, за њено прикупаљање и
обраду, у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу информација од јавног
значаја, одређен је накнадни рок за њено пружање, о чему је обавештен тражилац
информације
Сва докуменатција
у року из члана 16 Закона пружена је тражиоцу дописом бр.
1.50.1.-8535/5 од 21.09.2012. године.
Захтев од 20.09.2012. год
Којим је упућен захтев за приступ информацији о трошковима које је
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад имала по уговору бр. 8634 од 19.08.2011. којим су
донирана новчана средства на име организовања пријема поводом отварања
птредставништва Владе АП Војводина у Бриселу. Тражиоцу је дана 25.09. 2012. год.
дописом бр. 1.50.1.- 9471/2 одговрено и достављени су му сви тражени подаци..
Захтев од 20.11.2012. год.
Захтев се односи на неусклађеност рачуна за испоручену електричну енергију
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, са Законом о финансијама, односно подносилац
захтева је истакао да се радио-телевизијска претплата не може наплаћивати преко
рачуна за утрошену електричну енергију, обзиром да поменути закон не познаје
институт обједињених рачуна. Странци је одговорено у законом остављеном року, да
оператор дистрибутивног система електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад, поступа по законској обавези, прописаној чланом 83. Закона о радиодифузији.
Такође, странка је упућна да, уколио сматра да постоји сукоб закона, исто истражи
преко институција Републике, јер „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад није за то
надлежна.
Захтев од 22.11. 2012. год.
Подносилац захтева је захтевао фотокопије свих уговора којима је регулисано
заступање „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад пред судовима опште и посебне
надлежности у 2012. години. Странци је одговорено у законом остављеном року,
навођењем и достављањем наведених уговора (укупно седам уговора о пружању
адвокатских услуга).
Захтев од 06.11.2012. год.
Подносилац захтева је захтевао од „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, потврду којом
се потврђује датум штампања Опомене издате због неизмирених обавеза за
испоручену електричну енергију, која је уручена купцу у Инђији. Потврда је подносиоцу
захтева достављена у законском року.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
31
У огранку „Електродистрибуција Зрењанин“ Зрењанин
Дописом број 4.10-12913/3 од 27.01.2012.године, странци је извршена је допуна
Одговора бр.4.10.-10622/2 од 11.11.2011.године, тако да је странка обавештена да јој
се стављају на увид документа која садрже тражену информацију. Такође је
обавештена да привредно друштво не располаже другим информацијама које су
тражене.
У огранку „Електродистрибуција Нови Сад“ Нови Сад
Захтев од 16.03.2012.год.
Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, огранак "Електродистрибуција Нови Сад" Нови
Сад, је у току месеца марта 2012, године примила један захтев Службе извршних
органа Града Новог Сада, односно Отворене канцеларије, дана 16.03.2012. године,
број: 2.10.-10563/1, којим је тражена информација о плановима за електрификацију
насеља Ливаде у Сремској Каменици.
Дописом број: 2.20.3.-10563/2, одговорено је да је "Електродистрибуција Нови
Сад" упозната са проблемом на потезу Ливаде, обзиром на број поднешених захтева
за издавање Решења о одобрењу за прикључење које су поднели власници викендица
и стамбених објеката. У складу са тим, "Електродистрибуција Нови Сад" је предузела
одговарајуће мере, односно да је сачињено техничко решење и инвестициони програм
"ТС Ливаде,"
након
чије реализације,
односно
изградње недостајућих
електроенергетских објеката ће бити могуће прикључење објеката на том потезу.
Такође, наведено је да је пројекција рокова за сада тешко могућа, обзиром на
захтеван део решавања имовинско-правних односа са бројним власницима
катастарских парцела на којима је техничким решењем предвиђена изградња и
постављање наведених електроенергетских објеката.
Захтев од 15.05.2012.год.
У току маја месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.10.2-13679/2 од 15.05.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Сремских Карловаца.
Надлежна служба огранка је Покрајинском омбудсману дана 28.05.2012. године,
упутила допис број: 2.20.3.-13679/3, којим је одговорено да су у предметном поступку
за прикључење, односно раздвајање инсталација, објекта странке, предузете радње у
складу са Законом о општем управном поступку, односно спроведен је посебан
испитни поступак у циљу тачног утврђења одлучујућих чињеница и чињеничног стања,
да су предузета два увиђаја на лицу места, одржане две усмене расправе, након чега
је усвојен захтев странке и странци издато Решење о Одобрењу за прикључење дана
09.05.2012. године, на које се странка у општем року није жалила.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
32
Захтев од 08.06.2012.год.
У току јуна месеца 2012. године, у "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад огранак
"Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, стигао је један захтев од Покрајинског
омбудсмана, број: 2.20.3.-22624/1 од 08.06.2012. године, којим је захтевано изјашњење
огранка по представци странке из Новог Сада.
Дописом огранка "Електродистрибуција Нови Сад" Нови Сад, број: 2.20.3.-22624/2 од
13.06.2012. године, упућеног Покрајинском омбудсману, у погледу питања Омбудсмана
да ли ће се, и када, изврштити повраћај уплаћених новчаних средстава странци,
обзиром да је одустао од Одобрења за прикључење објекта: пумпа за наводњавање у
Ченеју, одговорено је да је странци Решењем број: 312-1825-2.30.2/11 од 13.03.2012.
године, одобрен повраћај уплаћених новчаних средстава, као и да је странка средства
преузела на благајни "Електродистрибуције Нови Сад" Нови Сад, и то у току марта
месеца 2012. године.
7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
„Електровојводина“д.о.о. Нови Сад, у складу са оснивачким актом-пречишћен текст
послује у оквиру ЕПС-а, са конзумним подручјем на укупној територији АП Војводине.
Претежна делатност друштва је: Дистрибуција електричне енергије и управљање
дистрибутивним системом (подгрупа: 3513)
Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и оснивачким
актом-пречишћен текст.
Друштво не може да отуђи објекте и друге непокретности, као и постројења и друга
средства која су у функцији обављања делатности дистрибуција електричне енергије и
управљање дистрибутивним системом.
Друштво планира рад и развој, у складу са планским актима Оснивача и утврђеним
циљевима развоја делатности производње електричне енергије и других делатности
које Друштво обавља, ради стварања услова за сигурно квалитетно и поуздано
снабдевање купаца електричном енергијом и унапређење заштите животне средине.
Планови и програми рада и развоја Друштва доносе се у складу са законом, плановима
и програмима рада и развоја и годишњим програмима пословања Оснивача (ЕПС).
Друштво је дужно да на подручју коje снабдева електричном енергијом - АП Војводина,
трајно обезбеђује сигуран, поуздан и ефикасан рад дистрибутивног система, да при
пројектовању, изградњи, реконструкцији. одржавању и коришћењу епектроенергетских
дистрибутивних објеката предузима мере за повећање енергетске ефикасности и мере
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
33
заштите животне средине, као и да свим заинтересованим лицима омогућава приступ
дистрибутивном систему под једнаким, недискриминаторним условима.
Ради извршавања обавеза из претходног става ове тачке Информатора, Друштво je у
пословном одлучивању и обављању послова независно у оквирима утврђеним
годишњим програмом пословања.
Осим претежне делатности, Друштво обавља и следеће делатности:
3514 Трговина електричном енергијом
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
4321 Постављање електричних инсталација
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
4941 Друмски превоз терета
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
6110 Кабловске телекомуникације
6120 Бежичне телекомуникације
6130 Сателитске телекомуникације
6190 Остале телекомуникационе делатности
6201 Рачунарско програмирање
6203 Управљање рачунарском опремом
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање анализе
Друштво обавља спољнотрговинске послове из оквира своје делатности у складу са
законом и оснивачким актом (пречишћен текст).
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
34
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Друштво je у обављању своје делатности самостално и одговорно за пословање у
складу са законом, оснивачким актом и плановима и програмима рада и развоја.
Друштво континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета.
У оквиру вршења дистрибутивне делатности “Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад
издаје, на захтев странке – потенцијалног купца, одобрење за прикључење решењем.
На основу решења закључује се, са странком, уговор о продаји ел.енергије .
Закључењем уговора о продаји ел.енергије, странка стиче статус купца.
Трошкове прикључења сноси подносилац захтева.
Друштво је дужно на основу Закона о енергетици (Сл. гл. РС бр. 57/2011) Уредбе о
условима за испоруку ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 107/2005) и Одлуке о утврђивању
Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем
за пренос и дистрибуцију ел. енергије (Сл. гл. РС бр. 60/2006 и бр.9/2009 ).
да:
- изврши прикључење купца ако су испуњени прописани услови
- купцу трајно и континуирано испоручује ел.енергију одговарајућег квалитета
- пре обуставе ел.енергије купцу достави писмену опомену о разлозима због којих му
може бити обустављена испорука
- у рачуну за електричну енергију тарифном купцу исказује све остварене попусте у
складу са Одлуком о одобравању попуста на цену електричне енергије, ЈП ЕПС-а
бр.773/12 -11 од 28.02.2011.год. и Упутством за примену Одлуке од 30.03.2011.године
појединачно према следећем редоследу :
- попуст за кориснике права на материјално обезбеђење породице и купце који су у
стању изузетне социјалне потребе (Одлука о попусту у плаћању цене ел.енергије ЈП
ЕПС, бр.I 382/8-08 од 24.03.2008.
- попуст за рационалну потрошњу (Одлука о одобравању попуста на цену ел.
енергије ЈП ЕПС бр. I 773/12-11 од 28.02.2011. са Упутством за примену одлуке од 30.
03.2011).
- додатни попуст од 15% на цену електричне енергије тарифним купцима
„домаћинства“, који ће се примењивати шест месеци почев од рачуна за утрошену
елекричну енергију у октобру 2012. године, под условом да месечна потрошња
електричне енергије износи од 1 до 500 kWh и да купац нема дуговања за електричну
енергију и да у року доспећа измирује текућу обавезу (Одлука о одобравању додатног
попуста на цену електричне енергије ЈП ЕПС, бр.2397/3-12 од 5.октобра 2012. године.)
- попуст од 5% за извршење новчане обавезе у року, за утрошену електричну
енергију (Одлука Управног одбора ЈП ЕПС бр. 8218/5 од 19.06.2003).
- камата на неизмирена дуговања обрачунава се применом метода простог
интересног рачуна, у складу са Одлуком Уставног суда Србије број Iуз-82/2009 ( СЛ.
гл.РС бр. 73/12.)
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
35
- општа стопа пореза на додату вредност од 20% примењује се од 1.октобра 2012.
године на рачунима за електричну енергију у складу са Законом о изменама и
допунама закона о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.93/2012. од
28.09.2012. године.)
- обавештава тарифне купце о свим променама услова за испоруку ел.енергије
- врши наплату РТВ претплате у име и за рачун РТС-а
Подаци о службама у Друштву надлежним за спровођење ових обавеза и овлашћења
дати су у тачки 3 овог Информатора.
Показатељи квалитета испоруке електричне енергије по деловима
Друштва
Квалитет електричне енергије подразумева, поред осталих елемената континуитет
испоруке, односно расположивост електричне енергије.
Под прекидом испоруке електричне енергије кориснику дистрибутивног система (купцу)
сматра се напон на месту испоруке електричне енергије нижи од 1% називног напона.
Трајање прекида је време од почетка прекида до тренутка успостављања напајања.
Према врсти прекид може бити планиран и непланиран. Планиран прекид је прекид
који се претходно договори уз обавезу обавештавања купаца о прекиду, минимално 24
часа пре настанка. Непланирани прекид је прекид који је изазван пролазним или
трајним кваром и његово време настанка није познато.
Неиспоручена електрична енергија планираног и непланираног прекида је производ
испале снаге и трајања прекида. Исказује се за сваки Oгранак, и укупни за ЕВ, на
месечном и годишњем нивоу. Исказује се у (MWh).
Средња неиспоручена електрична енергија је количник неиспоручене електричне
енергије и броја купаца. Исказује се у (КWh/купцу).
Пресечна дужина прекида је просечно време за планиране и непланиране прекиде.
Добија се као количник укупног трајања прекида и броја прекида, (min/прекиду).
SAIDI (System Average Inerruption Duration Index) – Просечно трајање дужих прекида
напајања корисника система.
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Средња учестаност прекида
напајања односно просечан број дужих прекида.
CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – Просечно трајање прекида
напајања од испада до успостављања напајања корисника дистрибутивног система.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
36
ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПО ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ЗА 2011. ГОДИНУ“
Број корисника
Oгранци ЕВ
Трајање прекида (min)
0,4 kV
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
245
Укупно
СН
415
274293
274708
77958
200033
277991
213
43
256
141311
141567
40198
165786
205984
1
139
60
201
135404
135605
45071
122771
167842
0
162
99
261
118431
118692
48613
166673
215286
ЕД СОМБОР
0
172
0
172
114485
114656
34507
117626
152133
ЕД РУМА
0
112
22
134
92134
92268
44774
70078
114852
ЕД С.
МИТРОВИЦА
3
55
13
70
44102
44172
13200
50307
63507
5
1022
482
1508
920160
921669
304321
893274
1197595
35 kV
20 kV
10 kV
ЕД НОВИ САД
1
169
ЕД СУБОТИЦА
0
ЕД ПАНЧЕВО
ЕД ЗРЕЊАНИН
УКУПНО
Огранци ЕВ
Укупан број прекида
Непланиран
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
639
1497
2136
ЕД СУБОТИЦА
485
1094
1579
ЕД ПАНЧЕВО
390
634
1024
ЕД ЗРЕЊАНИН
545
770
1315
ЕД СОМБОР
625
620
1245
ЕД РУМА
443
402
845
ЕД С.
МИТРОВИЦА
193
318
511
3320
5335
8655
УКУПНО
Огранци ЕВ
Неиспоручена ел. енергија
(MWh)
Средња неиспоручена
ел. енергија (kWh/купцу)
Просечна дужина прекида
(min/прекиду)
Неплан.
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
Неплан
План.
Укупно
ЕД НОВИ САД
643
1494
2137
2,34
5,44
7,78
122
134
130
ЕД СУБОТИЦА
531
1297
1828
3,75
9,16
12,91
83
152
130
ЕД ПАНЧЕВО
757
1343
2101
5,59
9,91
15,49
116
194
164
ЕД ЗРЕЊАНИН
775
1779
2553
6,53
14,98
21,51
89
216
164
ЕД СОМБОР
301
551
852
2,63
4,80
7,43
55
190
122
ЕД РУМА
537
472
1010
5,82
5,12
10,94
101
174
136
ЕД С.
МИТРОВИЦА
206
396
602
4,67
8,95
13,63
68
158
124
3752
7330
11082
4,07
7,95
12,02
92
167
138
УКУПНО
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
37
Број корисника без напајања
Огранци ЕВ
Укупно
35 kV
20 kV
10 kV
0,4 kV
Укупно
ЕД НОВИ САД
11
1551
4214
1221647
1227423
ЕД СУБОТИЦА
0
1265
498
1034281
1036044
ЕД ПАНЧЕВО
0
1867
1776
1011014
1014657
ЕД ЗРЕЊАНИН
0
1934
1153
1387265
1390352
ЕД СОМБОР
0
3010
472
806443
809925
ЕД РУМА
0
644
90
884964
885698
ЕД С.
МИТРОВИЦА
9
352
194
443161
443716
20
10623
8397
6788775
6807815
УКУПНО
Огранци ЕВ
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
Неплан
Планиран
Укупно
ЕД НОВИ САД
144,33
316,20
460,52
2,61
1,86
4,47
55,35
169,95
103,07
ЕД СУБОТИЦА
233,28
490,51
723,78
4,77
2,55
7,32
48,92
192,38
98,90
ЕД ПАНЧЕВО
422,55
609,43
1031,98
5,11
2,37
7,48
82,68
256,97
137,92
ЕД ЗРЕЊАНИН
381,88
892,95
1274,83
7,45
4,27
11,71
51,28
209,26
108,83
ЕД СОМБОР
169,17
310,40
479,57
5,41
1,65
7,06
31,24
188,19
67,89
ЕД РУМА
380,86
394,13
774,99
7,64
1,96
9,60
49,87
200,81
80,73
ЕД С.
МИТРОВИЦА
308,58
606,61
915,19
6,32
3,73
10,05
48,86
162,64
91,11
264,16
481,39
745,55
4,96
2,43
7,39
53,24
198,50
100,94
УКУПНО
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника
потрошачу]
[минута /
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
38
„ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО
ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ПЕРИОД I-XI 2012. ГОДИНE“
Број корисника
Трајање прекида [min]
35
20
10
СН
0,4
Укупно
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
1
169
254
424
277760
278184
64993
211487
276480
Суботица
0
219
46
265
141148
141413
43178
144588
187766
Панчево
1
143
57
201
135386
135586
36919
91099
128018
Зрењанин
0
167
102
269
118104
118373
35747
146768
182515
Сомбор
0
174
0
174
114499
114673
35119
100460
135579
Рума
0
129
23
152
92437
92589
47168
72185
119353
С. Митровица
3
53
10
66
44212
44278
17243
56719
73962
5
1053
492
1550
923546
925096
280367
823306
1103673
Укупно
Укупан број прекида
Непланирани
Планирани
Укупно
Нови Сад
637
1537
2174
Суботица
541
954
1495
Панчево
377
507
884
Зрењанин
451
758
1209
Сомбор
660
548
1208
Рума
368
386
754
С. Митровица
148
417
565
Укупно
3182
5107
8289
Неиспоручена енергија [MWh]
Неплан.
Планиран
Укупно
Нови Сад
736
1571
2307
Суботица
618
787
Панчево
555
Зрењанин
Средња неиспоручена енергија
[kWh / пот]
Планиран
Укупно
Неплан.
Планиран
Укупно
2,64
5,65
8,29
102
138
127
1405
4,37
5,57
9,94
80
152
126
1405
1960
4,09
10,36
14,45
98
180
145
795
2085
2880
6,71
17,62
24,33
79
194
151
Сомбор
322
492
814
2,81
4,29
7,10
53
183
112
Рума
395
568
963
4,27
6,13
10,40
128
187
158
С. Митровица
172
312
484
3,88
7,05
10,93
117
136
131
3591
7221
10813
3,88
7,81
11,69
88
161
133
Укупно
Неплан.
Просечна дужина прекида
[мин / прекиду]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
39
Број корисника без напајања
Укупно
35
20
10
0,4
Укупно
Нови Сад
11
1644
1055
1400422
1403132
Суботица
0
1616
2979
1070169
1074764
Панчево
0
1747
1079
1052152
1054978
Зрењанин
5
1758
1424
1208259
1211446
Сомбор
0
2841
0
808944
811785
Рума
0
585
73
762014
762672
С. Митровица
5
284
109
283535
283933
21
10475
6719
6585495
6602710
Укупно
SAIDI
SAIFI
CAIDI
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Неплан.
Планир
Укупно
Нови Сад
164,47
377,00
541,47
2,90
2,14
5,04
56,67
176,03
107,35
Суботица
277,59
395,59
673,18
5,31
2,29
7,60
52,24
173,01
88,57
Панчево
278,73
724,04
1002,76
4,88
2,90
7,78
57,06
249,98
128,88
Зрењанин
331,50
554,96
886,46
6,17
4,07
10,23
53,74
136,51
86,62
Сомбор
189,84
301,45
491,29
5,64
1,44
7,08
33,68
208,91
69,40
Рума
288,58
431,19
719,78
6,55
1,69
8,24
44,09
254,83
87,38
С. Митровица
234,87
540,76
775,63
2,99
3,42
6,41
78,54
158,03
120,96
Укупно
238,82
457,37
696,19
4,69
2,45
7,14
50,95
186,66
97,54
SAIDI - Просечо трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог корисника
потрошачу]
[минута /
SAIFI - Просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача [испада / потрошачу]
CAIDI - Просечно трајање једног испада испалог потрошача [минута / испаду]
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
40
Упоредни преглед показатеља поузданости
за 2009., 2010., 2011. и 2012. години
Укупан број непланираних прекида
2009
2010
2011
%
NS
698
844
639
-24,3
SU
642
851
485
PA
504
463
Укупан број непланираних прекида
Укупан број непланираних
прекида
у периоду: Јануар - Новембар
за месец: Новембар
2009
2010
2011
2012
%
2009
2010
2011
2012
%
NS
643
796
597
637
7
NS
37
56
47
58
23
-43,0
SU
595
821
443
541
22
SU
25
31
14
38
171
390
-15,8
PA
465
435
350
377
8
PA
23
14
31
17
-45
ZR
925
1141
545
-52,2
ZR
846
1099
511
451
-12
ZR
57
51
23
33
43
SO
811
884
625
-29,3
SO
770
850
584
660
13
SO
63
39
26
24
-8
RU
504
624
443
-29,0
RU
466
597
418
368
-12
RU
20
22
31
21
-32
SM
167
254
193
-24,0
SM
158
240
177
148
-16
SM
14
5
26
4
-85
EV
4251
5061
3320
-34,4
EV
3943
4838
3080
3182
3
EV
239
218
198
195
-2
2009
2010
2011
2012
%
SAIDI
SAIDI
2009
2010
2011
%
NS
207
299
144
-51,7
SU
286
493
233
PA
601
573
ZR
960
1255
SO
298
RU
SAIDI
2009
2010
2011
2012
%
NS
187
293
136,7
164,5
20
NS
7
26
8
20
154
-52,7
SU
272
478
215,5
277,6
29
SU
4
12
7
13
88
423
-26,2
PA
577
558
400,9
278,7
-30
PA
63
9
15
11
-27
382
-69,6
ZR
867
1224
359,0
331,5
-8
ZR
109
52
18
32
75
287
169
-41,0
SO
284
278
161,6
189,8
17
SO
21
9
7
7
-9
503
745
381
-48,9
RU
482
721
359,2
289,2
-19
RU
13
9
12
23
85
SM
246
382
309
-19,3
SM
238
335
271,6
234,9
-14
SM
21
2
48
16
-67
EV
419
540
264
-51,1
EV
391
524
248,2
238,9
-4
EV
31
20
12
18
41
2009
2010
2011
2012
%
101
SAIFI
SAIFI
2009
2010
2011
%
NS
3,57
4,98
2,61
-47,6
SU
4,75
6,53
4,77
PA
8,24
6,48
5,11
ZR
13,65
17,36
SO
7,48
RU
SAIFI
2009
2010
2011
2012
%
NS
3,33
4,82
2,4
2,9
21
NS
0,14
0,38
0,18
0,36
-27,0
SU
4,52
6,31
4,3
5,3
24
SU
0,14
0,32
0,15
0,29
98
-21,1
PA
7,75
6,24
4,6
4,9
6
PA
1,57
0,18
0,25
0,21
-17
7,45
-57,1
ZR
12,51
16,70
7,0
6,2
-12
ZR
0,72
0,72
0,26
0,45
76
7,87
5,41
-31,2
SO
7,03
7,61
5,2
5,6
7
SO
0,82
0,25
0,31
0,14
-55
11,16
10,26
7,64
-25,6
RU
10,72
9,75
6,9
6,6
-6
RU
0,26
0,37
0,31
0,27
-14
SM
4,14
5,67
6,32
11,4
SM
3,98
5,32
6,0
3,0
-50
SM
0,41
0,05
1,49
0,10
-93
EV
7,05
7,96
4,96
-37,7
EV
6,61
7,66
4,6
4,7
2
EV
0,54
0,35
0,29
0,29
2
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
41
CAIDI
CAIDI
2009
2010
2011
%
NS
57,8
60,0
55,3
-7,8
SU
60,2
75,5
48,9
PA
72,9
88,3
ZR
70,3
SO
CAIDI
2009
2010
2011
2012
%
2009
2010
2011
2012
%
NS
56,2
60,8
57,1
56,7
-1
NS
50,9
67,9
43,3
54,5
26
-35,2
SU
60,1
75,7
50,1
52,2
4
SU
31,2
38,7
46,9
44,5
-5
82,7
-6,4
PA
74,5
89,4
87,4
57,1
-35
PA
40,4
51,5
59,2
52,3
-12
72,3
51,3
-29,0
ZR
69,3
73,3
51,5
53,7
4
ZR
152,3
71,5
71,2
70,5
-1
39,9
36,4
31,2
-14,2
SO
40,3
36,5
30,8
33,7
9
SO
25,7
35,8
23,7
47,6
101
RU
45,1
72,6
49,9
-31,3
RU
45,0
73,9
51,7
44,1
-15
RU
48,5
22,8
40,0
85,8
114
SM
59,5
67,5
48,9
-27,6
SM
59,7
63,0
45,4
78,5
73
SM
51,1
31,5
32,6
155,7
378
EV
59,5
67,8
53,2
-21,5
EV
59,2
68,4
54,2
51,0
-6
EV
58,2
55,7
43,1
60,0
39
Узрок прекида - број прекида
%
%
2010
2804
66,0
2980
58,9
2102
63,3
Други енергетски субјект
80
1,9
44
0,9
41
1,2
Трећа страна
412
9,7
437
8,6
351
10,6
Животиње
95
2,2
104
2,1
109
3,3
Виша сила
505
11,9
1047
20,7
351
10,6
Непознат
183
4,3
209
4,1
184
5,5
Остало
172
4,0
240
4,7
182
5,5
4251
100,0
5061
100,0
3320
100,0
Дистрибутер
2011
%
2009
Узрок прекида - број прекида
у периоду: Јануар - Новембар
%
2009
2010
2011
2601
2837
1951
1862
-4,6
Други енергетски субјект
74
44
37
30
-18,9
Трећа страна
380
409
321
322
0,3
Животиње
85
96
100
133
33,0
Виша сила
482
1021
342
249
-27,2
Непознат
168
205
172
190
10,5
Остало
153
226
157
396
152,2
3943
4838
3080
3182
3,3
Дистрибутер
2012
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
42
Узрок прекида - број прекида
за месец: Новембар
%
2009
2010
2011
2012
158
145
121
107
-11,6
Други енергетски субјект
9
2
9
3
-66,7
Трећа страна
36
32
29
15
-48,3
Животиње
9
5
5
9
80,0
Виша сила
3
21
2
34
1600,0
Непознат
17
8
9
5
-44,4
Остало
7
5
23
22
-4,3
239
218
198
195
-1,5
Дистрибутер
9. Навођење прописа
У вршењу јавног овлашћења Друштво примењује:

















Закон о енергетици (Сл.гл РС бр.57/11 и 80/11)
Закон о општем управном поступку (Сл.гл РС бр. 33/97 , 31/01 , 30/10 и 93/12)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.г л
РС бр.25/00, 25/02 , 107/05 и 123/07)
Закон о јавној својини Републике Србије ( Сл.гл.РС 72/11)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.г л РС
бр.120/04, 57/07 , 104/09 и 36/10 )
Закон о заштити података о личности (Сл.гл РС бр.97/08 и 104/09)
Закон о заштити потрошача (Сл.гл. РС бр. 73/10)
Закон о републичким и административним таксама (Сл.гл.РС бр. 35/10 и 50/11)
Закон о планирању и изградњи (Сл.гл РС бр.47/03 ,64/10 и 24/11)
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл РС бр.101/05)
Закон о заштити животне средине (Сл.гл РС бр.135 /04 , 72/09 и 43/11)
Закон о метрологији (Сл.гл. РС бр.30 /10)
Закон радиодифузији (Сл.гл.РС бр.43/09)
Закон о информисању (Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05, 71/09 и 41/11)
Уредба о условима испоруке ел.енергије (Сл.гл.РС бр.107/05)
Одлука о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за
израчунавање цене приступа икоришћење система за дистрибуцију електричне
енергије за (Сл.гл.РС бр.116/08)
Правилник о обрасцима у управном поступку (Сл.гр.РС бр.8/99,9/99)
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
43

Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала
 Одлука о оснивању привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр.1.50.1-3526/1 од 29.03.2012 (пречишћен текст).
 Ценовник за продају ел.енергије од 01.04.2011.год.
 Уговор о наплати РТВ претплате бр.5221 од 01.11.2005.год.
и др. сродне прописе
Овлашћења и дужности које проистичу из других прописа и које директор Друштва
има као и сваки други директор привредног друштва.















Закон о привредним друштвима (Сл.гл .РС бр.36/2011)
Закон о раду (Сл.г л РС бр.24/05 61/05 и 54/09)
Закон о парничном поступку (Сл.гл. РС бр.72/11)
Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл.РС бр.31/11)
Закон о облигационим односима (Сл.гл.РС бр.29/78....44/99)
Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС бр.54/09....101/11)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС 53/10)
Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гл.РС бр.111/09)
Закон о ценама (Сл.гл РС бр.79/05 и 53/10)
Закон о заштити конкуренције (Сл.гл РС бр.79/05 и 51/09)
Закон о експропријацији (Сл.гл РС бр.53/95 и 23/01 и 20/09)
Закон о јавним набавкама (Сл.гл РС бр.116/08)
Закон о приватизацији (Сл.гл. РС бр.30/10)
Закон о стечајном поступку (Сл.гл. РС бр.104/09)
Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља
(Сл.гл. РС 50/12)
Општи акти у Друштву






Правилник о техничким мерама сигурности при раду на електроенергетским
објектима бр. 1.30.1-2607/1 од 01.03.2007. године
Правилник о првим изменама и допунама Правилник о техничким мерама
сигурности при раду на електроенергетским објектима бр. 1.50.2-3107/3 од
27.04.2010. године
Упутство о пријемном испитивању полиетиленских 20 кВ каблова бр. 1.5.1-4579/1
од 12.10.1995. године
Упутство о техничким особинама уљних енергетских трансформатора 50 до 1000
КВА, 20/10/0,42 кВ, 20/0,42 кВ, 10/0,42 кВ бр. 1.5.1-5418/1 од 23.12.1996. године
Упутство о постављању и мерама заштите на раду при изградњи и одржавању
туђих објеката постављених на нисконапонске електроенергетске водове
власништво ЕПС - ЈП ''Електровојводина'' Нови Сад бр. 1.50.1-10762/1 од
24.12.2002. године
Упутства за манипулације на СН блоку са СФ 6 гасом бр. 1.50.1-6018/1
24.05.2004. године
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
44

Техничко упутство за одобравање типа ТС 20(10)/0,4 кВ за пројектовање и
прикључење на мрежу ЕПС-ЈП "Електровојводина" од 26.11.1996. године
 Збирка упутстава за безбедан рад Прво обједињено издање, јун 2008. године
 Технички услови за прикључење на 10 и 20 кВ мрежу ЈП "Електровојводина";
 Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 31,5/31,5/10,5
МВА;
 Техничке особине енергетских трансформатора 110/21/10,5 кВ 20/20/6,67 МВА;
 Подлоге за трафостаницу 110/20 кВ "Електровојводине";
 Одлука о примени кодирано сигурносних пломби бр. 1.30.2-5212/2 од 29.06.2009.
године
 Одлука о издавању одобрења за прикључење и прикључење купаца на мрежу
ЕВ бр. 1.31.1-6999/1 од 24.06.2010. године.
 Норматив за израду техничке документације објеката 20 и 0,4 кВ
 Норматив времена за монтажу ЕЕО;
 Радне норме за пружање услуга код баждарења електричних бројила, мерних
група и уклопних сатова;
 Радне норме за услуге потрошачима електричне енергије
 Радне норме за ревизију, одржавање и ремонт на електроенергетским објектима
и опреми
 Радне норме за ревизију надземних електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање надземних електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за одржавање кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ремонт кабловских електроенергетских водова
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за одржавање трансформаторских станица
 Радне норме за ревизију трансформаторских станица
 Радне норме за радионички ремонт прекидача
 Радне норме за радионички ремонт растављача
 Радне норме за радионички ремонт трансформатора
 Радне норме за радове на ЕЕ опреми
 Правила о раду дистрибутивног система јануар 2010, године
 Одлука о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију
електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ – Нови Сад, бр. 5914/8 од 23.11.2005.
године
 Одлука о образовању огранака Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, (пречишћен текст) бр.
1.50.2-1295/1 од 31.01.2007. године
 Колективни Уговор за Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-1444/1 од 04.02.2010.
године, са Анексом 1 бр. 1.10-1444/3 од 07.09.2010. године, и Анексом 2 бр
1.50.2-2623/1 од 03.03.2011. године,
 Правилник о организацији и систематизацији послова Привредног друштва за
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
45

















дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.21227/1 од 25.01.2011. године, пречишћен текст, са једанаестим изменама и
допунама бр. 1.50.2-798 /1од 13.01.2011. године, дванаестим изменама и
допунама, бр. 1.50.2-5467/1 од 10.05.2011. године, тринаестим изменама бр.
1.50.2-6603/1 од 22.06.2011. године,четрнаестим изменама бр.1.50.2-8235/1 од
08.08.2011.,петнаестим изменама бр.1.50.2-6603/1 од 18.08.2011.године,
шеснаестим изменама бр.1.50.2-6603/8 од 29.12.2011.године и седамнаестим
изменама 1.50.2-5166/2 од 17.05.2012.године
Правилник о приправницима бр. 1.50.1-4372/1 од 06.07.1998. године
Правилник о спровођењу стручне праксе бр. 1.50.2-12582/2 од 13.10.2008. године
Споразум о одређивању критеријума за оцену разултата рада бр. 1.50.1-5438/1
од 11.05.2004. године са Анексом из 2004.године
Одлука о утврђивању Листе класификационих ознака бр.1.50.2-5941/1 од
01.06.2011.
Одлука о утврђивању послова који се сматрају пословима пословодства у
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад 1.50.2-800/10 од 07.04.2010. године са
изменом бр.1.50.2-6603/5 од 11.10.2011.године
Одлука о начину обезбеђења минимума процеса рада у „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад за време штрајка бр. 1.50.1-11517/1 од 15.09.2006. године
Одлука о распореду радног времена у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад и
примени одредаба Колективног уговора код послодавца на основу прерасподеле
радног времена, прековременог рада и дневнице за службени пут у земљи бр.
1.50.2-5645/1 од 09.05.2008. године са првом изменом бр1.50.2-3820/1 од
22.03.2010. године, другом изменом бр.1.50.1-3820/2 од 18.04.2011.године и
трећом изменом и допуном бр. 1.50.2-4097/5 од 14.11.2011.год.
Одлука о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорнсти бр. 1.507965/2 од 01.08.2011.године
Одлука о заштити запослених од изложености дуванском диму у Привредном
друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови
Сад бр. 1.50.2-11404/1 од 04.11.2010. године
Одлука о ношењу идентификационих картица бр. 1.50.2-12239/1 од 30.11.2010.
године са првом изменом бр. 1.50.2-12239/2 од 20.12.2010. године
Правилник о заштити од пожара бр. 011-2354/2 од 08.11.1993. године
Правилник о физичко-техничком обезбеђењу 1.50.1-7225/1 од 06.06.2008. године
Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 1.50.3-5703/1 од 23.05.2011.
године
Упутство о начину пописа средстава одбране и безбедности у ЕПС-ЈП
"Електровојводина" Нови Сад бр. 1.50.1-12064/1 од 14.11.2003. године
Упутство за избор колективних заштитних средстава, бр. 1.50.1-9030/1 од
30.07.2004. године
Правилник о организацији и раду стручне библиотеке ЕПС-ЈП за дистрибуцију
електричне енергије "Електровојводина" Нови Сад бр. 1.5.1-2444/3 од
12.06.1995. године
Правилник о канцеларијском пословању, начину евидентирања, класификације,
архивирања и чувања регистратурског материјала, бр. 1.50.1-4408/1 од
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
46



















06.07.1998. године
Правилник о кретању и боравку странаца бр. 2737/1 од 23.03.1999. године
Правилник о пословној тајни бр. 1.50.1-6718/1 од 19.05.2006. године
Правилник о раду Фонда солидарности и критеријумима за одобравање
солидарне новчане помоћи запосленима у „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад
бр. -608/2 од 10.12.2009. године, са првом изменом и допуном бр. 200/2 од
16.07.2010. године
Упутство са методологијом за евиденцију и упис непокретности у ЕПС - ЈП
''Електровојводина“, бр. 1.50.1-10194/1 од 10.12.2002. године
Инструкција за правилно прикупљање, обраду и коришћење података о личности
потрошача бр. 1.50.1-2637/1 од 02.03.2011. године.
Одлука о употреби ћирилице од 13.01.2003. године
Одлука о садржини, облику, величини и броју печата и штамбиља бр. 1.50.1-23/1
од 04.01.2006. године са изменом бр. 1.50.2-16218/1 од 08.12.2006. године
Одлука о овлашћеним представницима оснивача, бр. I -138/9 од 17.01.2006.
године са изменом бр. I -599/7 од 04.07.2007. године
Одлука о избору интерног ревизора привредног друштва, бр. I -253/13 од
31.01.2006. године
Одлука о начину употребе, истицања и држања застава бр. 1.50.1-11925/1 од
20.09.2006. године
Одлука о начину поступања са поднесцима странака у „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад бр. 1.50.1-12264/1 од 28.09.2006. године
Одлука о мерама за очување ликвидности Друштва бр. 1.50.2-1510/1 од
04.02.2008. године
Одлука о критеријуму и начину поступања са захтевима за спонзорства и
донације у „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад бр. 1.50.1-575/2 од 12.01.2009.
године, са изменом и допуном бр. 1.50.1-575/5 од 06.08.2009. године
Одлука о одређивању лица овлашћених за потписивање службених дописа,
других аката и писмена бр. 1.50.2-6016/1 од 22.05.2008. године са изменом и
допуном бр. 1.50.1-2804/1 од 07.03.2011. године
Правилник о условима и начину коришћења службених моторних возила у
„Електровојводина“ д.о.о.Нови Сад бр. 1.50.1- 3242/2 од 20.03.2009.године
Одлука о начину коришћења паркинг простора у продужетку диспечерског
центра „Електровојводине“ бр. 1.50.2-11827/1 од 16.11.2010. године са првим
изменама бр. 1.50.2-11827/3 од 29.11.2010. године, са другим изменама
бр.1.50.2-11827/13 од 13.12.2010. године, са трећим изменам бр.1.50.2-2340/1 од
23.02.2011. године, са четвртим бр.1.50.2-5395/1 од 20.05.2011. године и петим
изменама и допунама од 2011 године.
Одлука о коришћењу средстава за репрезентацију 1.50.2-3242/4 од
20.03.2009.године
Одлука о начину сачињавања и одговорности за Техничку спецификацију као
саставног дела Захтева за набавку у поступцима јавних набавки бр. 1.50.18365/1 од 03.08.2009. године
Одлука о условима и начину коришћења службених мобилних телефона бр.
1.50.1-267/1 од 11.01.2010. године
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
47














Oдлука о увођењу службеног дежурног возила за превоз запослених на подручју
града Новог Сада бр. 1.50.1-1788/1 од 08.02.2010. године.
Одлука о начину коришћења типске документације у поступцима јавних набавки
бр. 1.50.1-698/1 од 11.06.2010. године.
Одлука о дефнисању правила и сазивању и одржавању Колегијума директора,
Одбора директора и Извршног одбора директора
бр. 1.50.1-11506/1 од
04.11.2010. године
Одлука о одговорности за јавне набавке бр. 1.50.2-1485/12 од 07.05.2011. године
Oдлука о увођењу сателитског праћења возила бр. 1.50.1-5699/1 од 30.05.2011.
год.
Одлука о накнади трошкова превоза ради доласка на рад и одласка са рада бр.
1.50.2-7514/1 од 15.07.2011. године.
Правилник о обрачуну трошкова бр. 1.40-387/1 од 13.01.2005. године
Правилник о интерним економским односима бр. 1.40-388/1 од 13.01.2005
Правилник о рачуноводству бр. 1.50.1-5871/1 од 11.05.2007. године
Правилник о попису бр. 1.50.1-5869/1 од 14.05.2007. године,
Правилник о систему финансијског управљања и контроле у „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад бр. 1.10-540/1 од 16.01.2008. године
Упутство за вођење књиговодства потраживања од купаца по основу електричне
енергије бр. 1.40.1-5794/1 од 25.04.2006. године.
Одлука о рачуноводственим политикама и начелима бр. 1.50.1-1757/1 од
12.02.2009. године
Одлука о управљању ризицима бр. 1.40-709/1 од 18.01.2008. године
10.
Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Услуге које Друштво пружа заинтересованим лицима су таксативно наведене у табели
из тачке 11 овог Информатора.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
48
11.
Поступак ради пружања услуга
Поступци пружања услуга садржани су у документима система
квалитета:одговарајућим процедурама и упутствима како следи:

извођење ВН прикључака потрошача
PR-INV-08
ИЗГРАДЊА ЕЕО СН И НН
АКТИВНОСТ
PR-INV-10
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИКЉУЧКА
Овом процедуром се дефинишу
активности на управљању
процесом изградње
електроенергетских објеката
средњег и ниског напона за потребе
“Електровојводине” д.о.о. Нови Сад
(у даљем тексту ЕВ) или другог
Инвеститора.
1.1 Овом процедуром су
дефинисане све активности од
момента уплате средстава на
основу правоснажног решења о
одобрењу за прикључење или
уговора о изградњи прикључка,
изградње прикључка, прикључења
објекта странке на дистрибутивни
електроенергетски систем (ДЕЕС),
закључно са активирањем
прикључка у основно
средство“Електровојводине“ д.о.о.
Нови Сад (ЕВ).
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
Иницирање изградње прикључка;
Стварање техничких услова за
потребе прикључења објекта
странке у случају кад је неопходна
изградња нових ЕЕО;
Опремање ормана мерног места;
Изградња прикључка;
Контрола и прикључење;
Обрачун трошкова изградње
прикључка;
Активирање прикључка у основно
средство ЕВ;
Извештавање;
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
49
PR-ENG-02

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ КУПАЦА НА
МРЕЖУ ЕВ
1.1 Овом процедуром дефинисане
су све активности од момента првог
обраћања
потенцијалног купца електричне
енегије - странке, за издавање
претходних услова
за прикључење на дистрибутивни
електроенергетски систем до
момента укључења
објекта странке на систем.
1.2 Овом процедуром обухваћене
су следеће активности:
• Издавање претходних услова за
прикључење;
• Издавање одобрења за
прикључење;
• Уговарање изградње прикључка;
• Реализација уговора о изградњи
прикључка;
• Уговарање продаје електричне
енергије;
• Прикључење објекта купца на
дистрибутивни електроенергетски
систем.
интерни технички преглед прикључака високог и ниског напона
UP-UPR-06
Везивање
електроенергетских објеката
на преносни и дистрибутивни
ЕЕС
1.1 Овим Упутством се дефинишу
активности приликом првог
стављања под напон
новоизграђеног, проширеног или
реконструисаног
електроенергетског објекта (ЕЕО)
или његовог дела, односно
везивања на преносни или
дистрибутивни ЕЕС.
1.2 Упутством је утврђен обим и
број примерака потребне
документације, коме и на који начин
се она доставља, ко одобрава
стављање ЕЕО под напон, као и
сам поступак везивања, односно
првог стављања ЕЕО под напон и
то:
1) за нове, проширене или
реконструисане ТС 110/x кВ (или
дела ТС) на преносни систем и
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
50
2) за везивање 0,4 кВ – 35 кВ
објеката на ДЕЕС
Електровојводине.
.

преузимање туђих електроенергетских објеката
UP-INV-02

ПРЕУЗИМАЊЕ ТУЂИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА
1.1 Овим Упутством се дефинишу
све активности у вези са
преузимањем
електроенергетских објеката или
делова објеката (у даљем тексту
ЕЕО), која су у
власништву трећих лица, у
власништво “Електровојводина”
д.о.о. Нови Сад (у даљем
тексту: ЕВ).
1.2 Надаље овим Упутством
дефинише се и потребна
документација за преузимање и
књижење преузетог ЕЕО у пословне
књиге ЕВ.
Постављање КДС-а на стубове НН мреже у власништву „ЕВ“
УП-ИНВ-03
ПОСТАВЉАЊЕ КДС-а НА
СТУБОВЕ НН МРЕЖЕ
У ВЛАСНИШТВУ
“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“
1.1 Овим Упутством се дефинишу и
документују све активности у вези
постављања кабловских
дистрибутивних система (КДС) на
стубове нисконапонске (НН)
електроенергетске мреже у
власништву ПД „Електровојводина“
д.о.о. Нови Сад од стране
инвеститора-власника КДС-а.
1.2 Овим Упутством се дефинишу
сви неопходни услови које је
инвеститор-власник КДС-а
обавезан да испуни како би могао
да постави свој КДС на стубове НН
мреже ЕВ.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
51

Ценовник услуга
12.
o
Ценовник инвеститорима КДС-а
o
Ценовник одржавања ЕЕО
o
Ценовник радова на ЕЕО
o
Ценовник ревизије ЕЕО
o
Ценовник службе баждарења
o
Ценовник службе за МИЗ
o
Ценовник уградње аутоматских осигурача
o
Ценовник услуга корисницима ЕД система
Преглед података о пруженим услугама
Укупан остварени приход од пружених услуга у 2011. и за првих шест месеци 2012.
дат је у тачки 13 овог Информатора.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
52
Подаци о приходима и расходима
13.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
План 2011.
ПОЗИЦИЈА
I
у 000 дин.
Реализација
Плана 2011.
2011.
План 2012.
Реализација
Плана 2012.
I-X 2012.
ПОСЛОВНИ ПРИХОД
45.922.245
47.505.846
103,4%
48.542.133
39.106.395
80,6%
I1
Приход од електричне енергије
43.113.009
44.583.353
103,4%
45.740.843
37.022.847
80,9%
I2
Приход од угља за ТЕ
0
0
0
0
I3
Приход од угља за инд.и широку потрошњу
0
0
0
0
I4
Приход од топлотне енергије и техн.паре
0
0
0
0
I5
Инвестиције за сопствене потребе
1.286.377
1.317.409
102,4%
1.286.807
924.728
71,9%
I6
Донације и субвенције
942.588
1.010.834
107,2%
913.580
761.489
83,4%
2.905
0
0
0
- Влада РС
- Иностране
- Потрошачи и друго
1.450
3.349
231,0%
2.459
2.414
98,2%
938.233
1.007.485
107,4%
911.121
759.075
83,3%
580.271
594.250
102,4%
600.903
397.331
66,1%
I7
Остали пословни приходи
II
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
45.426.723
46.388.114
102,1%
48.692.992
38.898.458
79,9%
Набавка електричне енергије
34.362.833
34.903.694
101,6%
36.292.575
28.917.672
79,7%
- Набавка електричне енергије
31.487.910
31.813.768
101,0%
33.178.780
26.362.628
79,5%
31.410.573
31.719.307
101,0%
33.075.976
26.278.774
79,4%
77.337
94.461
122,1%
102.804
83.854
81,6%
2.874.923
3.089.926
107,5%
3.113.795
2.555.044
82,1%
757.347
697.214
92,1%
730.032
527.425
72,2%
- Трошкови материјала
632.831
551.262
87,1%
573.864
405.360
70,6%
- Трошкови горива
124.516
145.952
117,2%
156.169
122.065
78,2%
0
0
0,0%
0
0
II 1
- Набавка електричне енергије за обављање делатности
- Набавка електричне енергије за сопствене потребе
- Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел. енергије
II 2
Трошкови материјала и горива
- Утрошени деривати нафте
- Остало
124.516
145.952
117,2%
156.169
122.065
78,2%
II 3
Одржавање
1.136.000
1.198.198
105,5%
1.393.678
1.066.880
76,6%
II 4
Амортизација
3.227.984
3.415.312
105,8%
3.432.389
2.929.985
85,4%
II 5
Трошкови запослених
3.414.354
3.475.651
101,8%
3.890.482
3.291.521
84,6%
2.750.603
2.745.048
99,8%
3.108.375
2.598.823
83,6%
535.425
574.802
107,4%
626.604
544.439
86,9%
8.557
14.345
167,6%
14.135
17.708
125,3%
- Зараде
-Допр. на зараде и ост.лич. прим. на терет
-Дневнице и путни трошкови
-Остали трошкови запослених
119.769
141.456
118,1%
141.368
130.551
92,3%
II 6
Осигурање
136.800
139.668
102,1%
233.813
144.793
61,9%
II 7
Резервисања
253.486
230.278
90,8%
261.597
115.598
44,2%
II 8
Обавезе према држави
270.713
216.484
80,0%
314.822
261.445
83,0%
- Порез на имовину
107.900
104.666
97,0%
206.568
165.203
80,0%
0
0
0,0%
0
0
2.374
2.346
98,8%
2.442
2.107
86,3%
139
1.061
763,3%
1.105
785
71,1%
- Грађевинско земљиште
62.816
60.566
96,4%
63.049
49.822
79,0%
- Таксе
23.501
23.439
99,7%
24.400
18.706
76,7%
- Остале обавезе према држави
73.983
24.406
33,0%
17.258
24.822
143,8%
- Накнада за коришћење минералних сировина
- Допринос за воду, накнаде
-Заштита животне средине
II 9
Научно-истраживачки рад
0
0
0,0%
0
0
II 10
Остали пословни расходи
1.867.206
2.111.615
113,1%
2.143.604
1.643.139
412.078
295.012
71,6%
307.107
245.736
80,0%
909
948
104,3%
987
1.190
120,6%
- ПТТ услуге
- Транспортни трошкови
- Закупнине
- Комуналне услуге
- Банкарске услуге и платни промет
- Трошкови репрезентације
- Трошкови чланарина
- Остали матер.расходи и остале услуге
III
76,7%
344
224
65,1%
233
34
14,6%
73.324
73.273
99,9%
76.277
54.060
70,9%
203.666
246.660
121,1%
233.554
210.209
90,0%
18.190
21.639
119,0%
20.147
16.878
83,8%
3.361
4.148
123,4%
4.318
3.684
85,3%
1.155.334
1.469.711
127,2%
1.500.980
1.111.348
74,0%
ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА
887.442
1.354.931
152,7%
1.352.156
1.445.456
106,9%
III.1
Приходи од камата
856.889
1.351.175
157,7%
1.348.500
1.407.955
104,4%
III.2
Приходи од позитивних курсних разлика
28.247
3.033
10,7%
3.072
37.079
1207,1%
III.3
Остали финансијски приходи
2.306
723
31,4%
584
422
72,2%
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА
45.316
31.369
69,2%
34.731
24.283
69,9%
IV.1
Камате
27.523
25.452
92,5%
29.041
11.963
41,2%
IV.2
Негативне курсне разлике
11.466
4.972
43,4%
5.326
10.514
197,4%
IV.3
Остали финансијски расходи
6.327
945
14,9%
363
1.806
497,2%
IV
V
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
94.347
172.943
183,3%
160.516
109.545
68,2%
VI
ОСТАЛИ РАСХОДИ
2.537.099
2.177.031
85,8%
1.990.896
1.770.383
88,9%
A
УКУПАН ПРИХОД
46.904.034
49.033.720
104,5%
50.054.805
40.661.396
81,2%
B
УКУПНИ РАСХОДИ
48.009.138
48.596.514
101,2%
50.718.619
40.693.124
80,2%
Укупан финансијски резултат
-1.105.104
437.206
-39,6%
-663.814
-31.728
4,8%
495.522
1.117.732
225,6%
-150.859
207.937
-137,8%
842.126
1.323.562
157,2%
1.317.426
1.421.173
107,9%
-2.442.752
-2.004.088
82,0%
-1.830.380
-1.660.838
90,7%
A-B
I-II
Резултат из пословних односа
III-IV
Резултат из финансијских односа
V-VI
Резултат из осталих односа
VII-VIII Ефекти исправке из ранијих година
0
Порески расход периода
121.691
-69.532
Одложени порески приходи периода
211.772
128.724
90.081
59.192
Ефекти одложених расхода и прихода периода
IX
Нето укупан финансијски резултат
-1.105.104
527.287
-663.814
27.464
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
53
Подаци о јавним набавкама
14.
План јавних набавки за 2012. годину објављен је на адреси
http://www.elektrovojvodina.rs/JN/JavneNabavke2012.pdf
1
12
250
153
180
3
2
1
12
350
203
240
4
2
1
12
75
55
65
5
2
1
12
90
34
40
6
2
1
12
600
379
447
7
2
1
12
180
84
99
8
2
1
12
40
30
35
9
2
3
21
55.000
21.992
25.951
10
1
2
1
1.500
1.472
1.737
11
1
2
1
500
500
590
12
1
2
1
500
500
590
13
1
2
1
500
500
590
14
1
2
1
2.200
2.200
2.596
15
1
2
1
500
500
590
16
1
2
1
300
300
354
17
1
2
1
700
700
826
18
2
1
12
600
112
132
19
2
1
12
250
129
152
20
2
1
12
200
115
136
21
2
1
12
250
192
227
22
2
1
12
1.600
2.170
2.561
23
2
1
3
600
378
446
24
2
1
1
800
575
678
25
3
3
43
235
235
277
26
2
1
12
2.000
1.115
1.316
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
8
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
10
22.2.
2
ГАТ
НОВИ САД
9
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
2
ТРЕНД КОМПАНИ
ЈАГОДИНА
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
БОР
СР.МИТРО
ВИЦА
СР.МИТРО
ВИЦА
СР.МИТРО
ВИЦА
ШАБАЦ
9
22.2.
2
ДТФ 1921
Критеријум
2
834024
2
834024
2
831113
7
173308
61
200019
17
736914
0
828652
3
828652
3
554255
15
857567
3
857567
3
175802
30
559397
13
744370
6
174063
45
174063
45
174063
45
834024
2
200019
17
200019
17
834024
2
173308
61
200019
17
862119
5
861966
2
871569
Основ из закона
2
702201
1
702201
1
702201
1
702201
1
702201
1
902201
1
902201
1
902201
1
303201
1
110320
11
110320
11
110320
11
110320
11
140320
11
140320
11
140320
11
140320
11
240320
11
240320
11
280320
11
290320
11
170220
11
180220
11
170220
11
170220
11
140120
Број понуда
178
Седиште
понуђача
151
Назив понуђача
150
Матични број
12
ПИБ
1
Уговорена
вредност
Предмет
2
Процењена
вредност
Врста предмета
1
Редни број
Врста поступка
Уговорена
вредност са ПДВ
Извештај о јавним набавкама велике вредности 2011. године*
2
1
4
1
2
1
СР.МИТРО
ВИЦА
БЕОГРАД
1
1
1
1
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
ПЛАМЕН
БЕОГРАД
2
1
БЕОГРАД
2
1
БЕОГРАД
2
1
ИНЂИЈА
8
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
10
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
9
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
5
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
2
ЕЛЕКТРОТЕХНА
НОВИ САД
5
22.2.
2
ОЗЕБЛИН
ВЕТЕРНИК
1
24.1.7)
2
ТЕХНОУНИОН-
НОВИ САД
5
22.2.
2
ДТФ 1921
ВУКОВИЋ
ЕУРО КАР
СЛОДЕС
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
54
27
2
1
12
1.500
1.134
1.338
28
2
1
12
1.800
1.372
1.619
29
2
1
12
360
297
350
30
2
1
1
54
42
50
31
2
1
12
650
503
594
32
2
1
12
2.250
2.341
2.762
33
2
1
12
650
164
194
34
2
1
12
1.800
1.377
1.625
35
2
1
1
4.500
1.803
2.127
36
2
1
1
95
76
90
37
2
3
58
2.000
2.197
2.593
38
2
1
1
800
603
712
39
2
1
1
2.000
819
966
40
2
3
58
12.000
10.427
12.304
41
2
1
1
60
178
210
42
2
2
30
1.300
1.300
1.534
43
2
1
1
6.000
5.758
6.794
44
2
1
1
9.293
7.857
9.271
45
2
1
1
1.950
1.807
2.132
46
3
3
32
1.500
1.500
1.770
47
2
3
11
33.000
26.000
30.680
48
3
2
1
2.280
2.280
2.690
49
2
1
1
1.000
887
1.047
50
3
3
58
1.700
1.606
1.895
51
3
1
1
1.300
1.212
1.430
52
3
3
58
470
462
545
53
3
3
58
350
302
356
54
3
1
1
110
100
118
55
3
3
58
1.250
1.237
1.460
56
1
1
2
600
526
621
57
2
1
1
350
300
354
58
1
2
1
2.500
2.500
2.950
59
1
1
1
6.000
6.000
7.080
60
1
2
1
7.000
7.000
8.260
11
6
140120
11
100120
11
190120
11
100120
11
302201
1
702201
1
180220
11
280220
11
100120
11
100120
11
102201
1
102201
1
802201
1
210220
11
802201
1
170120
11
160220
11
210220
11
170220
11
280220
11
703201
1
150320
11
130120
11
200120
11
200120
11
202201
1
202201
1
202201
1
202201
1
402201
1
203201
1
403201
1
403201
1
403201
1
871569
6
828652
3
706913
8
828652
3
834024
2
878571
6
173308
61
200019
17
828652
3
828652
3
525858
13
828652
3
828652
3
811311
4
726525
5
901647
3
828652
4
200019
17
828652
4
869216
5
828652
4
702780
0
173308
61
841354
1
674426
5
811311
4
811311
4
674426
5
841354
1
555122
30
834024
2
864770
4
864770
4
864770
4
ЕКСИМ
ТЕХНОУНИОНЕКСИМ
СОМБОРЕЛЕКТРО
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОР
5
22.2.
2
БЕОГРАДЕЛЕКТРО
БЕОГРАД
8
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
6
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
8
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
ЕЛИНГ
ТЕМЕРИН
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
2
22.2.
2
ЕЛЕКТРОТЕХНА
НИШ
8
22.2.
2
ЕЛЕКТРОКОСМЕТ
БЕОГРАД
1
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
10
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
2
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
ТЕРАКС
НИСКОГРАДЊА
СОМБОРЕЛЕКТРО
СУБОТИЦ
А
СОМБОР
1
24.1.2)
1
7
22.2.
1
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
1
24.1.8)
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
11
22.2.
1
TIM COP
ТЕМЕРИН
1
24.1.1)
1
ELTEC
БЕОГРАД
1
24.1.1)
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
1
24.1.1)
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
1
24.1.1)
1
ELTEC
БЕОГРАД
1
24.1.1)
1
TIM COP
ТЕМЕРИН
1
24.1.1)
1
ТАМИШКА ЛАЂА
1
ПЛАМЕН
ТОМАШЕВ
АЦ
ИНЂИЈА
12
АТОМ ПАПИР
ПАНЧЕВО
1
1
АТОМ ПАПИР
ПАНЧЕВО
2
1
АТОМ ПАПИР
ПАНЧЕВО
2
1
1
22.2.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
55
1
61
1
1
2
4.000
62
2
1
1
11.000
63
1
1
12
11.200
64
2
3
58
300
65
2
3
58
2.300
66
2
3
58
8.500
67
2
3
58
7.000
68
2
3
58
5.600
69
2
3
58
1.200
70
2
3
58
6.000
71
1
2
12
3.000
72
1
2
12
1.300
73
1
2
12
870
74
1
2
12
1.200
75
1
2
12
2.500
76
1
2
12
3.700
77
3
1
3
180
78
2
3
58
12.000
79
2
2
13
150
80
2
3
21
9.000
81
2
2
13
1.000
82
3
3
52
400
83
1
1
5
1.900
84
1
1
5
6.520
85
1
1
5
1.900
86
2
1
12
1.200
87
2
1
12
1.500
88
1
1
12
1.200
89
2
1
12
270
90
3
1
12
10.700
91
2
1
12
300
92
1
1
12
75.000
93
2
1
12
900
94
2
1
12
250
95
3
1
9
8.100
3.841
4.532
903201
865216 GOMEX
1
3
10.171
12.001
170320
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
8.480
10.007
200120
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
1.129
1.332
140220
200191 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
7
1.085
1.280
100220
841354 TIM-COP
11
1
9.515
11.227
140220
200191 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
7
5.885
6.945
902201
811311 ТЕХНИКА
1
4
1.530
1.806
100220
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
1.176
1.388
110220
872780 ЕЛЕКТРОТИМ
11
5
4.240
5.004
100220
841354 TIM-COP
11
1
2.272
2.681
240220
173308 ЕЛНОС БЛ
11
61
826
975
250220
200191 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
7
567
662
110220
834024 ПЛАМЕН
11
2
835
985
110220
831113 ГАТ
11
7
944
1.114
180220
200191 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
7
3.247
3.832
903201
173308 ЕЛНОС БЛ
1
61
180
212
101201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
10.537
12.433
170120
173308 ЕЛНОС БЛ
11
61
80
94
160220
878031 Институт за без. И
11
5 прев. Инжењ.
8.349
9.851
140220
861966 ОЗЕБЛИН
11
2
1.000
1.180
403201
811251 ИНСТИТУТ ЗА
1
7 ЗАШТИТУ НА РАДУ
397
469
303201
203973 BETERING
1
22
1.173
1.267
220320
702459 ИНФОРМАТИКА
11
2
4.040
4.767
220320
822046 INTEC
11
8
2.146
2.532
220320
822046 INTEC
11
8
1.315
1.552
280120
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.270
1.499
310120
831113 ГАТ
11
7
1.180
1.392
240120
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
278
328
160220
737130 NORTH AMERICAN
11
6
4.698
5.543
100320
133705 REINHAUSEN
11
19
188
222
110220
862119 ЕЛЕКТРОТЕХНА
11
5
72.975
76.110
902201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
622
734
160220
173308 ЕЛНОС БЛ
11
61
179
211
230320
173308 ЕЛНОС БЛ
11
61
6.564
7.745
301201
806620 ДЕС
1
5
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
ЗРЕЊАНИ
Н
СОМБОР
1
10
1
22.2.
1
СОМБОР
6
НОВИ САД
9
22.2.
1
ТЕМЕРИН
9
22.2.
1
НОВИ САД
9
22.2.
1
ВРШАЦ
9
22.2.
1
СОМБОР
9
22.2.
1
НОВИ САД
9
22.2.
1
ТЕМЕРИН
9
22.2.
1
БЕОГРАД
9
2
НОВИ САД
9
2
ИНЂИЈА
10
2
НОВИ САД
10
2
НОВИ САД
10
2
БЕОГРАД
10
2
СОМБОР
1
24.1.1)
1
БЕОГРАД
3
22.2.
1
НОВИ САД
4
22.3.
2
ВЕТЕРНИК
4
22.2.
1
НОВИ САД
2
22.2.
2
НОВИ САД
1
24.1.8)
1
БЕОГРАД
2
2
НОВИ САД
5
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
4
22.2.
1
НОВИ САД
8
22.2.
1
НОВИ САД
5
БЕОГРАД
9
22.2.
2
GERMANY
1
24.1.3)
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
СОМБОР
2
БЕОГРАД
5
22.2.
1
БЕОГРАД
11
22.2.
2
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
1
2
1
56
96
3
1
9
3.400
97
3
1
5
12.720
98
1
1
3
54.000
99
1
1
1
9.200
100
3
1
14
101
2
3
58
102.00
0
20.000
102
2
3
58
9.000
103
2
3
58
5.000
104
2
3
58
35.000
105
2
3
58
10.000
106
2
1
1
700
107
2
1
12
1.200
108
2
1
12
1.200
109
2
3
58
30.000
110
2
3
58
15.000
111
2
1
12
2.500
112
2
1
12
2.000
113
2
2
30
5.000
114
2
1
12
5.200
115
2
2
30
4.500
116
2
1
12
150
117
2
2
30
18.000
118
2
2
1
5.000
119
2
1
12
300
120
2
1
12
600
121
2
1
12
70
122
2
1
12
300
123
2
2
30
500
124
2
2
30
500
125
1
1
1
150
126
1
1
1
200
127
1
1
1
40
128
1
1
1
30
129
1
1
1
870
130
1
1
1
20
301201
806620 ДЕС
1
5
10.615
12.526
240320
870978 СМАРТ
11
5
33.600
39.648
203201
171576 SIGMATEH
1
71
9.424
11.120
103201
822046 INTEC
1
8
86.557
102.13
160220 P.O.B.2 MOTOROLA ISRAEL
7
11 5
20.000
23.600
210420
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
7.457
8.799
210420
849041 ФЕЛТ
11
4
3.369
3.975
100520
203680 СИМЕКС ГРАДЊА
11
71
17.815
21.022
210420
869216 ТЕРАКС
11
5
9.113
10.753
210420
869216 ТЕРАКС
11
5
406
479
210420
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
1.091
1.287
210420
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
672
793
210420
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
50.045
59.053
210420
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
27.864
32.880
210420
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
2.073
2.446
210420
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
1.200
1.416
210420
871569 ТЕХНОУНИОН 11
6 ЕХСИМ
4.311
5.087
270520
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
3.818
4.505
230620
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
3.455
4.077
220620
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
150
177
230620
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
10.967
12.941
606201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
3.832
4.522
220620
848008 ЈАВОРНИК
11
7
102
120
804201
834024 ПЛАМЕН
1
2
344
406
804201
834024 ПЛАМЕН
1
2
55
65
804201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
261
309
260420
173308 ЕЛНОС БЛ
11
61
500
590
260420
144486 ШИДПРОЈЕКТ
11
500
590
260420
825352 ЕЛЕКТРОГРАДЊА
11
8
134
158
280420
829485 ТГ КОМЕРЦ
11
2
183
215
280420
847148 КОМАЗЕЦ
11
7
25
30
280420
829485 ТГ КОМЕРЦ
11
2
24
28
280420
173999 ГАТАРИЋ
11
77
785
926
280420
826239 СТИЛОС
11
0
15
17
280420
173999 ГАТАРИЋ
11
7
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
3.398
4.009
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
НОВИ САД
1
24.1.3)
2
БЕОГРАД
3
2
НОВИ САД
4
1
TEL AVIV
1
24.1.1)
1
СОМБОР
3
22.2.
2
РУМА
6
22.2.
2
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
6
22.2.
2
3
22.2.
2
3
22.2.
2
9
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
10
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
НОВИ САД
2
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
2
22.2.
2
НОВИ САД
10
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
СУБОТИЦ
А
ИНЂИЈА
4
22.2.
2
8
22.2.
2
ИНЂИЈА
6
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
БЕОГРАД
8
22.2.
2
ШИД
5
22.2.
2
РУМА
5
22.2.
2
НОВИ САД
4
2
ИНЂИЈА
4
2
НОВИ САД
5
2
КРЊЕШЕВ
ЦИ
НОВИ САД
5
2
5
2
КРЊЕШЕВ
ЦИ
3
2
57
131
1
1
1
60
132
2
3
58
50.000
133
2
3
22
7.000
134
3
3
58
800
135
2
1
12
3.600
136
2
3
58
1.500
137
2
1
12
5.000
138
2
1
12
2.500
139
2
1
12
10.000
140
2
3
58
5.800
141
2
3
58
600
142
2
3
58
600
143
2
3
58
13.400
144
2
3
58
1.815
145
2
1
1
400
146
2
1
12
400
147
2
1
3
150
148
2
1
1
300
149
1
2
33
1.500
150
2
3
58
5.930
151
2
1
12
40
152
2
1
12
6.000
153
2
1
1
2.000
154
2
1
1
825
155
1
2
33
1.200
156
1
2
33
2.100
157
2
3
58
20.000
158
2
3
58
6.500
159
1
2
33
250
160
1
2
33
250
161
1
2
33
900
162
1
2
33
700
163
1
2
33
700
164
1
2
33
3.200
165
2
1
1
600
280420
829485 ТГ КОМЕРЦ
11
2
60.934
71.902
170520
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
4.892
5.773
200520
859715 ГРАЂЕВИНАЦ
11
4
773
912
140620
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
2.041
2.408
210620
834024 ПЛАМЕН
11
2
2.139
2.524
210620
202704 ГЕОПРОЈЕКТ
11
62
5.000
5.900
804201
828652 СОМБОЕЛЕКТРО
1
3
2.500
2.950
804201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
10.000
11.800
505201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
5.397
6.368
210620
811311 ТЕХНИКА
11
4
581
686
210620
811311 ТЕХНИКА
11
4
581
686
210620
811311 ТЕХНИКА
11
4
13.399
15.810
270620
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.811
2.137
270620
841354 TIMCOP
11
1
293
346
504201
737130 НОРТ АМЕРИКАН
1
6
217
256
504201
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
1
17
144
170
504201
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
1
17
468
553
110420
173308 ЕЛНОС БЛ
11
6
1.500
1.770
110420
174063 ТЕХНИКА
11
45 ХИДРАУЛИКЕ
5.930
6.998
110420
811311 ТЕХНИКА
11
4
26
31
110420
831113 ГАТ
11
7
5.474
6.460
110420
831113 ГАТ
11
7
1.375
1.622
180420
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
525
619
180420
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
1.200
1.416
210420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
2.100
2.478
210420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
20.000
23.600
210420
811311 ТЕХНИКА
11
4
6.500
7.670
210420
811311 ТЕХНИКА
11
4
250
295
270420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
250
295
270420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
900
1.062
270420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
700
826
270420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
700
826
270420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
3.200
3.776
270420
836511 АУТОРЕМОНТ
11
3
358
423
110520
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
39
46
НОВИ САД
5
СОМБОР
3
22.2.
2
БАЧКИ
ЈАРАК
НОВИ САД
4
22.2.
2
1
24.1.1)
2
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
СР.МИТРО
ВИЦА
СОМБОР
9
22.2.
1
10
22.2.
2
СОМБОР
11
22.2.
2
СОМБОР
12
22.2.
2
ВРШАЦ
7
22.2.
1
ВРШАЦ
6
22.2.
1
ВРШАЦ
6
22.2.
1
НОВИ САД
5
22.2.
1
ТЕМЕРИН
6
22.2.
1
БЕОГРАД
10
22.2.
2
НОВИ САД
12
22.2.
2
НОВИ САД
9
22.2.
2
БЕОГРАД
10
22.2.
2
БЕОГРАД
2
ВРШАЦ
5
22.2.
2
НОВИ САД
8
22.2.
2
НОВИ САД
10
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
ПАНЧЕВО
1
2
ПАНЧЕВО
1
2
ВРШАЦ
3
22.2.
2
ВРШАЦ
3
22.2.
2
ПАНЧЕВО
1
2
ПАНЧЕВО
2
2
ПАНЧЕВО
2
2
ПАНЧЕВО
2
2
ПАНЧЕВО
2
2
ПАНЧЕВО
1
2
НОВИ САД
9
2
2
22.2.
58
2
166
2
1
1
100
167
2
3
58
7.500
168
2
3
58
2.000
169
2
1
1
4.000
170
2
1
12
2.000
171
2
1
12
6.000
172
1
2
30
2.000
173
1
2
30
6.000
174
2
1
1
700
175
1
1
1
2.900
176
1
1
1
700
177
1
1
1
2.200
178
2
1
1
4.100
179
2
1
1
1.000
180
2
3
11
7.000
181
1
1
1
4.000
182
2
3
58
5.330
183
2
3
58
3.000
184
2
3
11
12.000
185
2
3
11
4.000
186
2
3
58
51.890
187
2
3
58
20.000
188
2
1
12
2.400
189
2
1
12
3.800
190
1
1
12
5.021
191
2
2
30
300
192
2
2
30
200
193
1
2
30
300
194
2
1
12
31.000
195
2
1
12
850
196
2
1
12
2.000
197
1
1
1
1.250
198
1
2
1
4.500
199
1
2
1
1.500
200
2
1
12
9.500
110520
853866 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
11
2 Л
4.070
4.803
160520
819592 ПАНОН ТРЕЈД
11
7
668
789
160520
819592 ПАНОН ТРЕЈД
11
7
6.165
7.275
250520
831113 ГАТ
11
7
1.445
1.705
250520
173308 ЕЛНОС БЛ
11
6
4.765
5.623
250520
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
2.000
2.360
130620
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
6.000
7.080
130620
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
901
1.064
150620
737130 НОРТ АМЕРИКАН
11
6
2.147
2.533
104201
822046 ИНТЕК
1
8
530
625
104201
170790 МЕХАНОГРАФ ЈУ
1
77
2.118
2.499
104201
826239 СТИЛОС
1
0
3.425
4.042
260420
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
939
1.108
260420
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
7.000
8.260
405201
869609 ИНСТЕЛ
1
8 ИНЖЕЊЕРИНГ
2.565
3.027
200520
843360 ЛАСТА
11
7
4.940
5.829
210620
849041 ФЕЛТ
11
4
2.858
3.372
210620
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
7.786
9.187
300620
869216 ТЕРАКС
11
5 НИСКОГРАДЊА
2.537
2.994
300620
869216 ТЕРАКС
11
5 НИСКОГРАДЊА
45.150
53.277
405201
843732 ЕЛИТ
1
7
9.845
11.617
100520
824443 САГРА
11
0
2.389
2.819
130520
834024 ПЛАМЕН
11
2
3.564
4.205
130520
173308 ЕЛНОС БЛ
11
61
5.021
5.925
240520
735914 ГАЛЕП ГРУП
11
4
105
124
240520
825352 ЕЛЕКТРОГРАДЊА
11
89
105
240520
825352 ЕЛЕКТРОГРАДЊА
11
255
301
210620
811251 ИНСТИТУТ ЗА
11
7 ЗАШТИТУ НА РАДУ
18.501
21.831
804201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
859
1.013
804201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
856
1.010
404201
173308 ЕЛНОС БЛ
1
6
1.046
1.235
260420
829485 ТГ КОМЕРЦ
11
2
3.924
4.630
260420
535163 СЕКУЛИЋ
11
43
514
606
260420
767847 АГРОХИМ
11
9
8.625
10.178
290420
831113 ГАТ
11
7
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
80
94
НОВИ САД
14
22.2.
2
ПАНЧЕВО
9
22.2.
2
ПАНЧЕВО
6
22.2.
2
НОВИ САД
6
22.2.
2
БЕОГРАД
14
22.2.
2
СОМБОР
13
22.2.
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
1
2
БЕОГРАД
5
БЕОГРАД
8
1
НОВИ
БЕОГРАД
НОВИ САД
8
1
8
1
СОМБОР
8
22.2.
1
НОВИ САД
8
22.2.
1
НОВИ САД
2
22.2.
1
СОМБОР
2
РУМА
4
22.2.
2
СОМБОР
5
22.2.
2
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
РУМА
4
22.2.
2
6
22.2.
2
4
22.2.
1
РУМА
7
22.2.
2
ИНЂИЈА
6
22.2.
2
БЕОГРАД
4
22.2.
2
ШАБАЦ
2
РУМА
5
22.2.
2
РУМА
6
22.2.
2
22.2.
2
1
2
НОВИ САД
10
СОМБОР
13
22.2.
2
СОМБОР
11
22.2.
2
БЕОГРАД
14
22.2.
2
НОВИ САД
3
2
ВЕТЕРНИК
2
1
НИШ
3
1
НОВИ САД
10
2
22.2.
59
2
201
1
2
30
1.500
202
1
2
30
1.000
203
1
2
30
850
204
1
2
30
850
205
1
2
30
800
206
1
2
10
1.650
207
1
2
12
1.650
208
2
1
12
7.600
209
1
1
1
1.700
210
1
1
1
1.250
211
1
1
1
600
212
1
1
1
550
213
1
1
3
20.000
214
2
3
58
17.000
215
2
3
58
4.900
216
2
3
58
13.000
217
2
3
21
11.000
218
3
3
21
1.810
219
4
1
12
220
2
1
12
120.00
0
350
221
2
1
12
1.800
222
2
1
12
9.500
223
2
1
12
33.550
224
1
1
9
3.100
225
1
1
12
27.500
226
2
1
12
4.250
227
1
1
5
2.500
228
1
1
12
16.000
229
1
1
12
39.000
230
3
1
9
15.500
231
3
1
12
4.200
232
2
1
12
190
233
1
1
12
99.000
234
4
2
1
235
2
1
12
152.25
0
6.200
170520
805543 ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
11
2
834
984
170520
880393 ОДРЖАВАЊЕ И
11
5 УСЛУГЕ
655
773
170520
805543 ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
11
2
691
816
170520
817573 ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
11
0
655
773
170520
805543 ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
11
2
1.681
1.983
190520
174063 ТЕХНИКА
11
45 ХИДРАУЛИКЕ
1.535
1.811
190520
174063 ТЕХНИКА
11
45 ХИДРАУЛИКЕ
1.600
1.887
505201
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
1
6
1.332
1.572
106201
847148 КОМАЗЕЦ
1
7
907
1.071
106201
826239 СТИЛОС
1
0
350
413
106201
832702 МИЛ ИНГ
1
5
211
249
106201
826239 СТИЛОС
1
0
19.753
23.308
200620
203624 AIGO BUSINESS
11
72 SYSTEM
17.000
20.060
290620
873380 ГЕОПАНОНИЈА
11
5
4.692
5.537
404201
627586 24 СЕПТЕМБАР
1
9
12.780
15.080
404201
841354 TIM COP
1
1
7.650
9.027
505201
823379 БЕСТ ИЗГРАДЊА
1
9
1.684
1.987
206201
861966 ОЗЕБЛИН
1
2
110.50
130.39
150620
171349 SIEMENS
0
0
11
65
320
378
270620
862119 ЕЛЕКТРОТЕХНА
11
5
1.755
2.071
200520
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
6.194
7.309
260520
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
21.217
25.307
240520
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
2.905
3.428
290420
100134 СЕЈБЛ ТРЕЈД
11
20
34.412
40.606
230620
696340 ГРАМПЕР
11
4
4.145
4.891
505201
831113 ГАТ
1
7
1.636
1.912
290420
290420 KING ICT
11
11
13.608
14.242
130620
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
29.713
35.062
270620
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
12.570
14.832
280420
806620 ДЕС
11
5
4.092
4.829
405201 BE
NYNAS AB SWEDEN
1 08961
157
186
180520
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
91.525
108.00
300520
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
0
11
3
149.50
176.41
230520
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
0
0
11
17
4.606
5.435
404201
173308 ЕЛНОС БЛ
1
6
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
1.122
1.324
НОВИ САД
3
1
НОВИ САД
5
1
НОВИ САД
3
1
НОВИ САД
3
1
НОВИ САД
3
1
БЕОГРАД
1
1
БЕОГРАД
1
1
НОВИ САД
9
ИНЂИЈА
4
1
НОВИ САД
2
1
НОВИ САД
2
1
НОВИ САД
2
1
БЕОГРАД
1
2
НОВИ САД
8
22.2.
1
УЖИЦЕ
6
22.2.
1
ТЕМЕРИН
5
22.2.
1
НОВИ САД
6
22.2.
1
ВЕТЕРНИК
1
24.1.7)
1
НОВИ
БЕОГРАД
НОВИ САД
4
23.1.1)
1
11
22.2.
2
СОМБОР
9
22.2.
2
СОМБОР
12
22.2.
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
БЕОГРАД
2
2
БЕОГРАД
1
2
НОВИ САД
6
БЕОГРАД
3
1
СОМБОР
3
1
СОМБОР
2
1
НОВИ САД
2
24.1.11)
2
GRAZ
1
24.1.3)
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
СОМБОР
4
НОВИ САД
1
23.1.1)
2
БЕОГРАД
4
22.2.
1
22.2.
22.2.
2
1
1
60
236
2
3
58
5.000
3.418
4.033
237
2
2
28
19.300
19.300
22.774
238
2
1
12
1.300
420
496
239
2
1
12
3.500
2.151
2.538
240
1
2
1
9.500
9.500
11.210
241
2
1
1
1.250
839
990
242
2
2
30
8.000
8.000
9.440
243
2
1
12
3.200
2.936
3.464
244
2
1
12
1.500
751
886
245
2
1
1
120
73
86
246
2
1
12
3.200
2.745
3.239
247
2
2
1
200
51
60
248
2
1
12
6.500
4.850
5.723
249
2
1
12
600
440
519
250
2
1
12
1.500
1.246
1.470
251
2
3
58
5.000
3.101
3.659
252
2
1
12
6.500
3.849
4.542
253
2
3
58
50.000
35.999
42.479
254
2
3
58
20.000
12.446
14.686
255
1
2
28
1.500
1.500
1.770
256
1
2
28
500
500
590
257
1
2
28
1.300
1.300
1.534
258
1
2
28
180
180
212
259
1
2
28
1.100
1.100
1.298
260
1
1
1
2.100
1.659
1.958
261
1
1
1
2.300
2.054
2.424
262
1
1
1
5.700
5.085
6.000
263
1
1
1
350
308
363
264
1
1
1
250
213
251
265
1
1
1
750
719
848
266
1
1
1
350
314
370
267
1
1
1
300
289
341
268
1
1
1
900
876
1.034
140720
11
200920
11
140720
11
140720
11
300820
11
260820
11
109201
1
908201
1
109201
1
170820
11
709201
1
109201
1
849041
4
880094
4
200019
17
872780
5
821934
6
861711
2
861524
1
171349
65
173308
6
872780
5
872780
5
877526
5
709201
1
150920
11
120920
11
120920
11
260920
11
707201
1
707201
1
110720
11
110720
11
110720
11
110720
11
110720
11
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
130720
11
828652
3
872780
5
200019
17
848008
7
831113
7
828652
4
828652
4
804681
6
817573
0
817573
0
817573
0
817573
0
828652
4
200019
17
876261
9
769883
6
876261
9
170640
53
130720
11
130720
11
130720
11
843360
7
876261
9
843360
7
ФЕЛТ
РУМА
4
22.2.
2
ОЗ ЕКОНОМ
4
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
ЕУРОКОП
5
ЕНЕРГОБУЛ
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
SIEMENS
БИРОМАРКЕТ
2
4
22.2.
1
1
22.2.
2
БЕОГРАД
4
22.2.
1
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
9
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
4
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
3
22.2.
2
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
СОМБОРЕЛЕКТРО
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
7
22.2.
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
2
ЈАВОРНИК
3
22.2.
2
ГАТ
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
4
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
ЈКП ЧИСТОЋА
СОМБОР
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
НОВИ САД
2
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
2
ВИП ГРУП
СОМБОР
11
МАРКАНТ
ВАЉЕВО
11
ВИП ГРУП
СОМБОР
11
ПИТУРА
ЗЕМУН
ПОЉЕ
11
ЛАСТА
СОМБОР
11
ВИП ГРУП
СОМБОР
11
ЛАСТА
СОМБОР
11
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
61
269
1
2
28
300
300
354
130720
11
880397
8
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАМ РАДА
НОВИ САД
4
270
1
2
28
350
350
413
130720
11
880397
8
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАМ РАДА
НОВИ САД
4
271
2
3
58
12.000
9.091
10.727
СОМБОР
2
22.2.
2
1
1
1.700
1.553
1.833
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
273
2
3
58
1.326
794
937
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
274
2
3
32
10.500
10.500
12.390
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
4
22.2.
275
2
3
32
10.500
10.500
12.390
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
4
22.2.
276
2
3
32
5.500
5.500
6.490
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
3
22.2.
277
2
3
58
5.560
5.559
6.560
TIM COP
ТЕМЕРИН
5
22.2.
278
2
3
58
7.310
7.304
8.619
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
279
2
3
58
10.350
10.343
12.205
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
4
22.2.
280
1
2
1
4.900
4.900
5.782
О.З.ФЕНИКС
2
1
1
9.000
9.000
10.620
ЗРЕЊАНИ
Н
НОВИ САД
2
281
828652
4
828652
4
200019
17
823379
9
823379
9
823379
9
841354
1
200019
17
200019
17
820399
7
853866
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
272
110820
11
109201
1
140920
11
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
507201
1
807201
1
282
2
1
1
6.000
6.000
7.080
2
3
58
10.500
10.500
12.390
284
2
1
1
9.000
1.335
1.575
285
2
1
1
980
980
1.156
286
1
2
15
6.500
6.500
7.670
287
2
1
1
13.500
13.500
15.930
288
2
1
1
6.250
6.250
7.375
289
2
3
58
20.000
20.000
23.600
290
2
3
58
20.000
20.000
23.600
291
2
3
58
2.000
2.000
2.360
292
1
2
1
2.000
2.000
2.360
293
1
2
1
400
628
741
294
1
2
1
500
580
685
295
2
3
58
6.500
6.500
7.670
828652
3
828652
3
200019
17
173086
1
820399
7
200019
17
878571
6
828652
3
828652
3
828652
3
811732
2
811732
2
811732
2
786647
0
СОМБОРЕЛЕКТРО
283
290720
11
290720
11
270720
11
808201
1
150820
11
260820
11
260820
11
310820
11
209201
1
209201
1
150920
11
150920
11
150920
11
507201
1
296
2
3
58
297
2
3
58
298
2
3
58
299
2
3
58
300
2
3
58
800.00
0
200.00
0
190.00
0
190.00
0
200.00
0
799.63
4
199.28
2
189.83
1
189.12
0
199.97
3
943.56
8
253.15
3
224.00
1
223.16
2
235.96
8
180720
11
808201
1
110820
11
220920
11
140720
11
200019
17
828652
3
841354
1
200019
17
200019
17
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
13
22.2.
СОМБОР
6
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
10
22.2.
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
7
22.2.
ФЕНИКС
2
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
ЗРЕЊАНИ
Н
НОВИ САД
10
22.2.
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
11
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
РЕМОНТ
БЕЧЕЈ
1
ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА
БАЈИНА
БАШТА
5
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
3
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
13
22.2.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
62
301
2
3
58
30.000
29.540
34.857
302
2
3
58
60.000
59.499
70.209
303
2
3
58
50.000
49.561
58.482
304
2
3
58
50.000
47.984
56.621
305
2
1
12
1.466
1.398
1.650
306
2
1
12
636
973
1.147
307
2
1
12
2.770
2.904
3.426
308
2
1
12
896
573
677
309
2
1
12
1.003
517
611
310
2
1
12
1.615
932
1.100
311
2
1
12
885
478
564
312
2
3
58
10.000
7.145
8.431
313
2
3
58
3.100
1.505
1.776
314
2
3
58
1.800
1.283
1.514
315
2
3
58
2.500
2.161
2.550
316
2
3
58
550
414
488
317
2
1
12
800
840
991
318
2
3
58
500
375
443
319
2
3
58
1.400
1.381
1.630
320
2
3
58
1.600
1.566
1.850
321
2
3
58
1.500
1.450
1.711
322
2
3
58
3.700
3.029
3.574
323
2
3
58
600
419
495
324
2
1
12
230
154
182
325
2
3
21
3.000
1.849
2.182
326
2
3
58
3.000
1.997
2.357
327
2
3
58
2.750
2.499
2.949
328
2
3
58
3.000
2.899
3.421
329
2
3
58
1.383
2.859
3.374
330
2
3
58
1.010
925
1.092
331
2
3
58
3.500
3.232
3.813
332
2
3
58
1.300
1.746
2.060
333
2
3
58
4.500
2.688
3.172
180720
11
120720
11
811311
4
880393
5
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
13
22.2.
ОДРЖАВАЊЕ И
УСЛУГЕ
НОВИ САД
13
22.2.
140720
11
140720
11
150720
11
707201
1
160720
11
160720
11
707201
1
110720
11
707201
1
110720
11
807201
1
607201
1
607201
1
607201
1
150720
11
802414
6
872780
5
831113
7
878571
6
828652
3
828652
3
878571
6
200019
17
878571
6
200019
17
841354
1
802414
6
802414
6
802414
6
853866
2
СТРУЈА
НОВИ САД
13
22.2.
ЕЛЕКТРОТИМ
НОВИ САД
13
22.2.
ГАТ
НОВИ САД
13
22.2.
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
13
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
13
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
13
22.2.
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
4
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
13
22.2.
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
НОВИ САД
4
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
7
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
7
22.2.
СТРУЈА
НОВИ САД
7
22.2.
СТРУЈА
НОВИ САД
7
22.2.
СТРУЈА
НОВИ САД
7
22.2.
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
НОВИ САД
10
22.2.
120820
11
120820
11
120820
11
908201
1
120820
11
508201
1
120920
11
180820
11
811311
4
811311
4
811311
4
841354
1
811311
4
207358
64
173308
6
200285
56
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
8
22.2.
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
22.2.
ЕЛИНГ ВАЈАГИЋ
ТЕМЕРИН
8
22.2.
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
10
22.2.
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
НОВИ САД
6
22.2.
100920
11
109201
1
109201
1
109201
1
809201
1
809201
1
809201
1
130920
11
828652
3
841354
1
841354
1
841354
1
200019
17
200019
17
200019
17
828652
3
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
8
22.2.
TIM COP
ТЕМЕРИН
8
22.2.
TIP COP
НОВИ САД
8
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
5
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
63
334
2
1
12
1.400
1.488
1.756
220820
11
853866
2
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
НОВИ САД
2
22.2.
335
2
1
12
1.200
1.017
1.200
СОМБОР
5
22.2.
2
1
12
2.600
1.250
1.474
828652
3
853866
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
336
509201
1
220820
11
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
НОВИ САД
5
22.2.
337
2
1
12
1.800
1.213
1.431
220820
11
853866
3
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
НОВИ САД
5
22.2.
338
2
1
12
5.500
5.049
5.958
НОВИ САД
2
22.2.
2
1
12
500
811
957
200019
17
853866
3
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
339
209201
1
220820
11
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
НОВИ САД
4
22.2.
340
3
2
1
500
500
590
250720
11
554260
58
АУТОШОП
СР.МИТРО
ВИЦА
1
24.1.1)
341
3
2
1
300
300
354
250720
11
554260
58
АУТОШОП
СР.МИТРО
ВИЦА
1
24.1.1)
342
2
1
12
1.000
760
897
НОВИ САД
4
22.2.
2
1
12
98.824
БЕОГРАД
8
22.2.
1
1
8
49.000
116.61
2
57.820
БАНКОМ
344
130.00
0
49.000
НИС
НОВИ САД
1
345
3
2
8
60.000
60.000
70.800
ЕНЕРГОСОФТ
НОВИ САД
1
24.1.1)
346
4
2
30
10.000
10.000
11.800
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
1
23.1.1)
347
3
2
16
1.000
610
720
BEOTELEPROM
БЕОГРАД
1
24.1.7)
348
3
1
9
12.500
10.920
12.885
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.11)
349
3
1
9
4.000
4.803
5.667
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.11)
350
1
1
5
10.600
8.129
9.592
PAN COMPUTERS
НОВИ САД
4
351
1
1
9
1.125
1.121
1.322
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
1
352
1
1
9
825
674
795
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
353
1
1
9
5.250
4.610
5.439
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
3
354
1
1
12
14.000
12.730
15.021
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
355
1
1
12
14.297
11.739
13.852
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
356
4
1
5
2.500
1.773
2.092
НЕТ
НОВИ САД
1
357
1
1
1
12.000
2.217
2.616
ТВИК ДИВ
ВАЉЕВО
2
358
2
3
22
25.000
9.460
11.163
PANON TRADE
ПАНЧЕВО
9
22.2.
359
4
3
21
7.500
7.370
8.697
BETTERING
НОВИ САД
3
23.1.1)
360
1
2
1
2.000
2.000
2.360
ТОЧАК
2
3
58
9.000
713
841
ФЕЛТ
ЗРЕЊАНИ
Н
РУМА
2
361
6
22.2.
362
2
1
1
3.300
2.461
2.904
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
363
2
2
1
1.200
1.200
1.416
МАШИНОРЕМОНТ
СЕНТА
2
22.2.
364
2
2
1
1.850
1.850
2.183
ANNUS
22.2.
1
2
8
23.000
19.954
23.546
PROZONE
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
8
365
366
3
3
11
1.785
1.782
2.102
200019
17
628751
4
200846
93
847135
5
702780
0
171519
75
806620
5
806620
5
869118
5
671744
6
671744
6
671744
6
828652
3
200019
17
819293
6
175497
31
819592
7
203973
22
542831
2
107201
1
828652
3
805585
8
866741
1
877125
1
819592
7
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
343
209201
1
290820
11
220920
11
407201
1
150720
11
210720
11
290920
11
290920
11
130720
11
230920
11
230920
11
230920
11
210920
11
210920
11
308201
1
110720
11
220720
11
300820
11
130920
11
107201
1
107201
1
107201
1
107201
1
170820
11
110720
11
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
1
23.1.1)
1
24.1.1)
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
64
110720
11
110720
11
180720
11
180720
11
160820
11
230820
11
120920
11
120920
11
140720
11
836511
3
811311
4
828543
8
200296
84
206205
10
811311
4
200019
17
828652
3
201206
90
АУТОРЕМОНТ
ПАНЧЕВО
1
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
8
АЦ ЗОКИ
ПАНЧЕВО
2
ТЕЛУС
БЕОГРАД
4
КИЗА
ПАНЧЕВО
4
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
6
22.2.
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
БОЖАНОВИЋ
СТАРА
ПАЗОВА
2
22.2.
250720
11
808201
1
692381
0
201206
90
CONING
БЕОГРАД
3
БОЖАНОВИЋ
СТАРА
ПАЗОВА
1
24.1.1)
3.765
100820
11
202704
62
ГЕОПРОЈЕКТ СМ
9
22.2.
454
536
4
22.2.
5
6
БСБ ЦЕВИ
РУМА
1
24.1.1)
15
5.000
3.854
4.548
ДЕДИЊЕ АД
БЕОГРАД
5
3
11
3.000
1.993
2.352
200019
17
201301
48
703778
3
228556
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
6
230820
11
290820
11
290820
11
290820
11
СРЕМСКА
МИТРОВИ
ЦА
НОВИ САД
VIJMILOVIIĆ
COMPANI
НОВИ САД
5
22.2.
2
2
1
2.000
1.580
1.864
22.2.
1
1
2.500
524
618
КОМАЗЕЦ
БАЧКИ
ЈАРАК
ИНЂИЈА
6
1
385
1
1
1
400
1.997
2.356
МАСТЕР БИРО
НОВИ САД
6
386
1
1
1
450
1.234
1.456
СТИЛОС
НОВИ САД
5
387
1
1
1
100
87
103
СТИЛОС
НОВИ САД
5
388
1
1
1
400
434
512
СТИЛОС
НОВИ САД
3
389
1
1
1
150
158
186
МИЛ ИНГ
НОВИ САД
2
390
1
1
1
200
260
307
859715
4
847148
7
205011
89
826239
0
826239
0
826239
0
832702
5
206494
70
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
384
109201
1
140920
11
200920
11
230920
11
230920
11
230920
11
260920
11
280920
11
BIGZ OFFICE GROUP
БЕОГРАД
6
391
2
3
58
4.000
1.375
1.623
22.2.
1
12
2.000
1.498
1.768
СУБОТИЦ
А
БЕОГРАД
2
2
5
22.2.
393
2
1
1
2.200
2.196
2.591
22.2.
2
1
1
500
400
472
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
1
394
5
22.2.
395
2
3
58
4.500
3.386
3.995
TIM-COP
ТЕМЕРИН
2
22.2.
396
1
1
3
1.500
745
879
1
3
1
12
4.900
1.808
5.674
ИНДУСТРИЈСКА
ОПРЕМЕ
ДЕС
BEOGRAD
397
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
398
2
3
58
4.800
5.544
6.542
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
399
2
3
58
2.400
1.736
2.048
847156
8
171349
65
861711
2
878571
6
841354
1
173483
61
806620
5
200019
17
200019
17
РОТЕЛ
392
908201
1
140720
11
290820
11
707201
1
707201
1
512201
1
151220
11
141020
11
141020
11
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
9
22.2.
2
367
1
2
1
1.000
1.000
1.180
368
2
3
58
4.300
1.745
2.059
369
1
2
1
3.000
3.000
3.540
370
1
2
1
5.000
5.000
5.900
371
1
2
30
2.000
2.000
2.360
372
1
2
30
3.500
2.640
3.115
373
2
1
1
1.000
947
1.118
374
2
2
30
5.500
3.049
3.597
375
2
3
58
1.000
1.624
1.916
376
1
1
10
7.000
3.852
4.545
377
3
3
58
3.935
3.935
4.643
378
2
2
28
4.000
3.191
379
2
1
1
600
380
3
2
1
381
1
2
382
2
383
SIEMENS
БИРОМАРКЕТ
22.2.
3
2
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
65
400
2
3
58
7.800
401
3
3
21
650
402
2
1
12
70
403
2
1
12
110
404
2
1
12
5
405
2
1
12
165
406
2
2
30
1.000
407
1
2
30
11.400
408
1
2
30
1.800
409
1
2
30
1.300
410
1
2
30
1.100
411
3
2
1
1.000
412
2
1
1
1.500
413
4
3
11
6.141
414
2
1
3
1.000
415
2
1
1
250
416
2
1
1
310
417
2
1
1
1.200
418
2
2
28
150
419
2
1
1
5.500
420
2
1
1
4.000
421
2
1
1
6.500
422
2
1
1
1.000
423
2
1
1
1.300
424
1
1
12
40.340
425
1
1
10
2.000
426
1
1
10
4.000
427
1
1
10
2.000
428
1
1
10
1.500
429
1
2
1
2.600
430
1
2
1
2.850
431
1
2
1
1.000
432
1
2
1
300
433
1
2
1
250
434
1
2
1
300
141020
100017 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
36
623
735
181120
101876 ГРАЂЕВИНАЦ
11
30
187
221
512201
831113 ГАТ
1
7
52
61
512201
100017 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
36
6
7
512201
100017 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
36
90
106
512201
100017 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
36
850
1.003
151220
201206 БОЖАНОВИЋ
11
90
11.369
13.416
261220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
1.786
2.108
261220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
1.278
1.508
261220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
1.032
1.218
261220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
931
1.098
291220
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
742
875
121020
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
5.004
5.905
201020
819592 ПАНОН ТРЕЈД
11
7
1.298
1.532
111120
174010 SCHRACK TECHNIK
11
76
66
78
131220
834024 ПЛАМЕН
11
2
207
244
211220
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
1.010
1.192
211220
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
85
100
221220
878031 ИНСТ.ЗА БЕЗ.И
11
5 ПРЕВ. ИНЖ.
4.529
5.344
291220
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.989
2.347
291220
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
4.105
4.844
291220
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
882
1.041
291220
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.097
1.294
291220
831113 ГАТ
11
7
42.301
19.915
171020
171576 SIGMATEH
11
71
1.342
1.584
141020
202509 РЕМОНТ КОМАЗЕЦ
11
76
2.055
2.425
141020
853834 ПОНОР
11
4
1.020
1.204
141020
861803 МАИС КОМЕРЦ
11
8
841
992
141020
879852 ЕНОЛ ГРУП
11
4
1.100
1.298
261020
818154 ТОТАЛ
11
3
2.305
2.720
261020
548221 АМР и ТР ЋАПИЋ
11
38
336
396
261020
779008 ЕНЕРГОРАЗВОЈ
11
2
268
316
261020
203935 АМК МАГНЕТ
11
99
121
143
261020
853834 ПОНОР
11
4
136
160
261020
853834 ПОНОР
11
4
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
3.996
4.715
СОМБОР
9
22.2.
2
БАЧКИ
ЈАРАК
НОВИ САД
1
24.1.7)
2
4
22.2.
2
СОМБОР
4
22.2.
2
СОМБОР
1
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
СТАРА
ПАЗОВА
НОВИ САД
6
22.2.
2
1
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
1
24.1.7)
2
СОМБОР
4
22.2.
2
ПАНЧЕВО
1
23.1.1)
2
БЕОГРАД
8
22.2.
2
ИНЂИЈА
7
22.2.
2
НОВИ САД
10
22.2.
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
НОВИ САД
2
22.2.
1
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОР
8
22.2.
2
НОВИ САД
8
22.2.
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
БЕОГРАД
2
1
СОМБОР
1
1
СОМБОР
4
1
НОВИ САД
4
1
НОВИ САД
7
1
СОМБОР
3
1
СОМБОР
2
1
БЕОГРАД
4
1
СОМБОР
2
1
СОМБОР
1
1
СОМБОР
2
1
66
435
2
2
28
3.000
436
2
2
28
500
437
2
2
28
500
438
2
3
58
1.900
439
2
3
58
1.326
440
2
2
30
8.246
441
2
3
37
10.000
442
2
3
58
2.732
443
1
2
1
5.500
444
1
2
1
2.000
445
1
2
1
2.000
446
1
2
1
1.500
447
2
3
21
9.000
448
3
3
58
3.527
449
3
3
58
2.184
450
2
3
58
6.500
451
2
3
58
7.500
452
3
3
58
394
453
3
3
58
542
454
3
3
58
1.270
455
2
3
58
2.000
456
2
3
58
1.600
457
2
3
58
1.200
458
1
2
1
2.000
459
1
2
1
8.000
460
1
2
1
1.000
461
3
3
58
3.350
462
3
3
58
1.424
463
3
3
58
2.890
464
3
3
58
250
465
3
3
58
200
466
2
1
12
2.000
467
3
2
1
20
468
2
1
12
6.900
469
1
2
1
1.500
261020
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
139
164
261020
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
139
164
261020
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.449
1.710
261020
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
942
1.112
261020
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
4
8.246
9.730
281020
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
4
3.810
4.496
281020
827064 САПУТНИК М
11
3
2.078
3.452
251120
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
4
5.384
6.353
151220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
1.993
2.352
151220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
1.785
2.106
151220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
1.356
1.600
151220
861524 ЕНЕРГОБУЛ
11
1
5.499
6.489
191220
554255 ГРАЂЕВИНСКА
11
15 РАДЊА БОР
3.505
4.136
181120
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
2.178
2.570
181120
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
6.500
7.670
181120
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
5.728
6.759
231120
786647 ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА
11
0
394
465
231120
841354 ТИМ КОП
11
1
542
639
231120
841354 ТИМ КОП
11
1
1.258
1.485
231120
786647 ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА
11
0
2.000
2.360
281120
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
1.374
1.622
912201
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
1
17
1.178
1.390
912201
849041 ФЕЛТ
1
4
1.581
1.865
211220
811732 МОТОРФЛЕКС
11
2 РЕМОНТ
4.154
4.902
211220
811732 МОТОРФЛЕКС
11
2 РЕМОНТ
1.162
1.371
211220
811732 МОТОРФЛЕКС
11
2 РЕМОНТ
3.335
3.935
281220
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.424
1.681
281220
841354 ТИМ КОП
11
1
2.584
3.049
281220
841354 ТИМ КОП
11
1
217
256
301220
841354 ТИМ КОП
11
1
179
211
301220
841354 ТИМ КОП
11
1
3.373
3.980
411201
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
1
17
15
18
411201
201301 БСБ-ЦЕВИ
1
48
7.565
8.927
911201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
1.500
1.770
171120
876911 АУТО МОТО КЛУБ
11
7
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
879
1.037
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
6
22.2.
2
СОМБОР
5
22.2.
2
СОМБОР
2
22.2.
2
СОМБОР
6
22.2.
2
СОМБОР
4
22.2.
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
1
2
НОВИ САД
2
2
СР.МИТРО
ВИЦА
СОМБОР
8
22.2.
2
1
24.1.7)
1
СОМБОР
1
24.1.7)
1
НОВИ САД
5
22.2.
1
БАЈИНА
БАШТА
ТЕМЕРИН
5
22.2.
2
1
24.1.7)
1
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
БАЈИНА
БАШТА
СОМБОР
1
24.1.7)
1
3
22.2.
1
НОВИ САД
9
22.2.
1
РУМА
9
22.2.
1
БЕЧЕЈ
1
2
БЕЧЕЈ
1
2
БЕЧЕЈ
1
2
НОВИ САД
1
24.1.7)
1
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
ТЕМЕРИН
1
24.1.7)
1
НОВИ САД
5
22.2.
2
РУМА
1
24.1.1)
2
СОМБОР
4
22.2.
2
РУМА
1
1
67
470
1
2
1
800
471
1
2
24
3.600
472
2
1
12
2.300
473
3
3
11
500
474
2
1
12
1.800
475
3
2
28
200
476
1
1
15
1.000
477
1
1
1
450
478
2
1
12
300
479
2
3
58
1.000
480
2
1
12
3.864
481
2
1
12
2.800
482
1
1
1
3.800
483
1
1
1
1.800
484
2
1
12
3.500
485
2
1
12
2.900
486
2
1
12
1.500
487
2
1
12
2.400
488
1
2
1
2.500
489
1
2
1
8.500
490
1
1
1
1.800
491
1
1
1
5.250
492
1
2
1
3.000
493
2
1
12
700
494
1
1
1
1.050
495
1
1
1
480
496
2
1
12
1.500
497
1
1
1
7.800
498
2
3
21
2.600
499
2
3
21
2.500
500
2
3
21
2.500
501
1
2
1
1.000
502
2
1
12
5.000
503
3
1
5
5.000
504
3
2
8
16.000
171120
174063 ТЕХНИКА
11
45 ХИДРАУЛИКЕ СТ
2.651
3.128
301120
174878 SECURITAS
11
09 SERVICES
2.133
2.517
212201
831113 ГАТ
1
7
493
582
191220
228556 VUJMILOVIĆ
11
COMPANI
1.415
1.670
231220
706811 ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
11
5
163
192
271220
172480 SITEL
11
22
800
944
410201
861711 БИРОМАРКЕТ
1
2
265
313
510201
847148 КОМАЗЕЦ
1
7
216
255
101020
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
498
588
101020
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
11
3
3.050
3.599
311020
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
2.432
2.870
211220
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
2.569
3.031
211220
692381 КОНИНГ
11
0
1.797
2.120
211220
857124 ВОЛАН
11
4
3.305
3.900
241120
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
2.713
3.201
241220
200019 ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
11
17
1.484
1.751
271220
706913 БЕОГРАДЕЛЕКТРО
11
8
1.561
1.842
211220
831113 ГАТ
11
7
2.500
2.950
261220
821934 ЕУРОКОП
11
6
8.173
9.644
221220
200296 ТЕЛУС
11
84
1.800
2.124
211220
857124 ВОЛАН
11
4
5.500
6.490
211220
857124 ВОЛАН
11
4
3.000
3.540
211220
848008 ЈАВОРНИК
11
7
483
570
512201
828652 СОМБОРЕЛЕКТРО
1
3
1.038
1.225
261220
861711 БИРОМАРКЕТ
11
2
471
556
301220
861711 БИРОМАРКЕТ
11
2
801
945
211220
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
11
6
5.736
6.768
171020
692381 КОНИНГ
11
0
1.412
1.666
151120
861966 ОЗЕБЛИН
11
2
1.671
1.972
141120
200285 ВУЈМИЛОВИЋ
11
56 КОМПАНИ
1.691
1.995
151120
203680 СИМЕХ ГРАДЊА
11
71
151
178
151120
800856 РЕМОНТ И СЕРВИС
11
6
4.980
5.875
311201
878571 ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
1
6
5.000
5.900
141020
877125 ПРОЗОНЕ
11
1
15.500
18.300
311020
204228 ТЕЛВЕНТ ДМС
11
82
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
800
944
БЕОГРАД
1
1
БЕОГРАД
13
2
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
1
24.1.1)
2
БЕОГРАД
3
22.2.
2
БЕОГРАД
1
24.1.1)
2
СУБОТИЦ
А
ИНЂИЈА
1
2
3
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
СОМБОР
4
22.2.
2
НОВИ САД
3
22.2.
2
НОВИ САД
7
22.2.
2
ЗЕМУН
3
2
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
1
2
4
22.2.
2
НОВИ САД
4
22.2.
2
БЕОГРАД
6
22.2.
2
НОВИ САД
6
22.2.
2
СУБОТИЦ
А
БЕОГРАД
3
2
3
2
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
СОМБОР
1
2
1
2
1
2
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
НОВИ САД
1
2
2
2
BEOGRAD
3
VETERNIK
10
22.2.
2
НОВИ САД
10
22.2.
2
SUBOTICA
10
22.2.
2
НОВИ САД
3
НОВИ САД
5
22.2.
2
НОВИ САД
1
24.1.3)
1
БЕОГРАД
1
24.1.3)
1
6
2
22.2.
22.2.
2
2
2
2
68
505
3
1
3
18.100
18.100
21.358
506
3
1
10
8.000
8.000
9.439
507
2
1
12
31.000
24.145
24.145
508
1
1
1
7.000
4.795
5.658
509
1
2
1
9.000
5.235
6.177
510
3
2
16
4.070
4.041
4.768
511
3
2
16
4.026
4.026
4.751
512
3
1
5
3.000
3.000
3.540
513
3
1
14
67.600
58.200
68.676
514
1
2
30
5.000
2.160
2.548
515
1
1
9
27.300
22.035
26.001
516
4
1
12
15.000
14.420
17.016
517
3
2
1
2.700
2.700
3.186
518
1
2
5
14.000
11.121
12.221
519
1
1
5
1.000
933
1.101
520
1
1
5
3.000
2.260
2.446
521
1
1
5
850
494
534
522
4
1
12
40.000
32.807
38.712
523
1
1
12
524
2
1
12
276.00
0
5.500
259.49
3
3.540
306.20
2
4.177
525
2
1
12
29.500
22.600
26.668
526
2
3
21
3.500
3.260
3.847
527
2
1
12
65.000
74.666
88.106
528
2
3
21
7.000
4.321
5.099
529
2
3
51
400
310
366
530
1
1
12
85.000
67.381
79.510
31
2
3
51
2.000
898
1.059
532
1
1
3
17.000
17.387
20.517
533
1
1
3
3.100
3.514
4.146
534
1
1
3
29.925
31.822
37.550
535
1
1
3
39.690
40.957
48.329
536
3
1
14
239.20
0
5.784.7
37
234.83
7
5.270.7
48
277.10
7
6.194.8
16
Укупно
181020
11
311201
1
241120
11
201020
11
241020
11
261020
11
281120
11
211120
11
271220
11
201220
11
101020
11
171020
11
261020
11
301220
11
291220
11
301220
11
291220
11
201220
11
101120
11
510201
1
410201
1
510201
1
101020
11
171020
11
191020
11
221120
11
812201
1
151220
11
151220
11
201220
11
211220
11
271220
11
173289
64
806620
5
831113
7
173999
77
879784
6
171519
75
171519
75
172475
65
171783
00
877526
5
828652
3
828652
3
861524
1
819293
6
702459
2
869118
5
702459
2
200019
17
204075
06
828652
3
876401
8
823379
9
871569
6
819592
7
200285
56
173308
61
200285
56
820339
3
702519
0
820339
3
820339
3
510180
02
ТЕЛЕГРОУП
БЕОГРАД
1
24.1.5)
1
ДЕС
НОВИ САД
1
24.1.11)
2
ГАТ
НОВИ САД
8
22.2.
1
ГАТАРИЋ
БЕОГРАД
4
1
ЕНГЕЛ
НОВИ САД
3
1
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.7)
2
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.7)
2
E-SMART SYSTEMS
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
ИМП
БЕОГРАД
1
24.1.3)
2
ИБС
НОВИ САД
7
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
2
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
23.1.1)
1
ЕНЕРГОБУЛ
НОВИ САД
1
24.1.3)
1
НЕТ
НОВИ САД
5
1
ИНФОРМАТИКА
БЕОГРАД
7
1
ПАН КОМПЈУТЕРС
НОВИ САД
8
1
ИНФОРМАТИКА
БЕОГРАД
7
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ САД
3
RUDNAP GROUPMETER&CONTROL
СОМБОРЕЛЕКТРО
ЗЕМУН
2
СОМБОР
5
22.2.
2
МИГНЕТ
НОВИ САД
5
22.2.
2
БЕСТ ИЗГРАДЊА
НОВИ САД
3
22.3.
1
TEHNOUNION-EXSIM
СР.КАМЕН
ИЦА
ПАНЧЕВО
6
22.2.
1
2
22.2.
1
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ЕЛНОС БЛ
НОВИ САД
2
22.3.
1
БЕОГРАД
6
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ГЕНЕРАЛ АУТО
НОВИ САД
4
НОВИ САД
1
1
АУТО КУЋА
ВОЖДОВАЦ
ГЕНЕРАЛ АУТО
БЕОГРАД
3
1
НОВИ САД
1
1
ГЕНЕРАЛ АУТО
НОВИ САД
1
1
MOTOROLA
SOLUTIONS ISREAL
ISREAL
1
PANON TRADE
23.1.1)
2
2
1
22.3.
24.1.3)
*у хиљадама динара
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
69
1
2
Извештај о јавним набавкама мале вредности 2011. године*
Година
Квартал
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Укупно
*у хиљадама динара
Врста
предмета
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Број
закључених
уговора
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Вредност уговора
без ПДВ
28
45
1
41
45
1
19
28
0
32
33
3
276
Вредност уговора
са ПДВ
15.875
17.346
302
18.133
32.844
2.410
14.708
32.752
0
17.842
26.686
3.115
182.013
18.671
20.165
356
21.445
38.598
2.844
12.949
36.764
0
21.047
30.748
3.676
207.263
Извештај о исходима поступака јавних набавки 2011. године
Година
2011
2011
Квартал
1
1
Исход поступака
1
2
Велике вредности
100
12
Мале вредности
2011
2011
1
1
3
4
1
0
0
0
2011
2011
2
2
1
2
135
12
87
4
2011
2011
2
2
3
4
0
0
0
0
2011
2011
3
3
1
2
160
12
47
3
2011
2011
3
3
3
4
0
0
0
0
2011
2011
4
4
1
2
141
13
68
4
2011
2011
Укупно:
4
4
3
4
0
1
587
0
0
290
74
3
Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 30. новембра 2012.године
70
Извештај о разлозима обуставе / поништења јавних набавки 2011. године*
Годи
на
Квартал
Редни
број
Врста
поступка
Врста предмета
Предмет
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
6
6
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
1
6
1
1
1
2
2
2
2
6
2
6
1
2
2
6
2
3
1
1
1
1
2
2
6
1
2
2
6
1
услуге
добра
добра
радови
добра
добра
добра
добра
радови
радови
радови
радови
радови
услуге
услуге
добра
услуге
добра
услуге
услуге
добра
услуге
услуге
радови
радови
добра
услуге
услуге
радови
добра
добра
добра
радови
добра
радови
радови
добра
добра
услуге
услуге
добра
добра
услуге
услуге
радови
радови
услуге
добра
1
12
12
43
12
5
5
5
58
58
58
58
58
24
28
12
30
12
1
24
8
30
30
58
58
1
1
2
46
3
12
12
21
1
58
58
1
1
28
28
12
12
13
1
11
58
1
1
Процењена вредност* (у
хиљадама динара)
130.000
2.200
3.000
275.000
150.000
10.000
4.800
2.500
977
988
1.319
631
1.900
5.000
3.000
4.500
8.000
600
1.000
5.000
2.000
6.500
2.500
1.326
1.900
1.700
9.400
200
7.500
662
500
30.190
75.000
90
18.000
18.000
800
5.900
250
350
2.500
2.500
150
1.000
7.000
9.400
200
2.500
Разлог обуставе /
поништења
11
11
11
13
11
11
21
11
11
11
11
11
11
11
11
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
11
11
13
11
13
11
11
26
11
11
11
11
11
11
11
11
11
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад - Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012.године
71
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
услуге
услуге
услуге
услуге
радови
добра
добра
добра
услуге
добра
добра
услуге
радови
добра
добра
услуге
добра
1
1
1
1
3
6
6
6
2
2
6
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
58
1
4
3
30
12
3
1
58
8
10
16
12
4.000
4.000
4.000
8.000
450
50
965
80
20.000
3.500
550
2.000
15.000
3.000
15.000
45.000
140.000
13
13
13
11
11
47
47
11
13
13
13
13
13
11
11
53
11
План јавних набавки за 2012. год. је објављен на адреси
http://www.elektrovojvodina.rs/assets/uploads/page_elements/useful_links/PLAN_NABA
VKI_2012_VERZIJA_6_(ZA_EKSTERNI_SAJT).pdf
5.580
3
2 1
900
634
748
4
2 1
400
85
1
1.500
1.500
1
1
3
1
3
1
2
1.016
998
3.800
3.800
100
1.77
0
1.17
8
4.48
4
5
1 2
6
1 1
7
2 2
8
2 2
800
800
944
9
2 1
999
326
385
RS
ГЕО ПРОЈЕКТ СМ
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
RS
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СЗР Аутолимар
Фарбар БЕЛЕР-Т
RS
БИРОМАРКЕТ
RS
AB&CO GEOSYSTEM
RS
AB&CO GEOSYSTEM
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
RS
СР.
МИТРОВИ
ЦА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
7
22.2.
1
6
22.2.
2
5
22.2.
2
7
22.2.
2
Критеријум
Седиште
понуђача
Назив понуђача
Држава
20270
462
20028
556
87857
16
20001
917
53735
495
86171
12
20199
083
20199
083
87278
05
Основ из закона
2 3
10012
012
13012
012
20022
012
14032
012
11012
012
27012
012
16032
012
26032
012
29032
012
Број понуда
2
Уговорена
вредност са ПДВ
8.000
Матични број
2 3
Уговорена
вредност
8.000
12.00
0
9.44
0
6.58
4
ПИБ
1
5
8
5
8
1
2
1
2
Процењена
вредност
Предмет
Редни број
Врста поступка
Врста предмета
Извештај о јавним набавкама велике вредности (01.01.-30.09.2012.) (у
хиљадама динара)
1
2
2
2
4
22.2.
2
3
22.2.
2
8
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
72
10
2 3
11
2 3
12
2 2
5
8
5
8
1
3
7.500
3.360
7.500
5.685
3.96
5
6.70
8
13
3 2
14
6.749
207
7.96
4
29032
012
29032
012
23012
012
30032
012
30032
012
30032
012
30032
012
30032
012
30032
012
27032
012
21032
012
25012
012
25012
012
25012
012
25012
012
14022
012
14022
012
14022
012
10012
012
13012
012
17012
012
23012
012
24012
012
24012
012
30012
012
20220
12
70220
12
13022
012
30032
012
10012
012
20220
12
70681
15
81131
14
17328
964
81173
22
81173
22
81173
22
81173
22
81173
22
81173
22
82865
23
83111
37
20001
917
82865
24
20001
917
87857
16
83111
37
83111
37
20001
917
83111
37
83111
37
20028
556
82444
30
87691
7
87691
17
74806
36
17330
86
82865
23
55425
515
17487
809
87857
16
65239
86
400
170
201
1
500
500
590
3 2
1
150
150
177
15
3 2
1
140
140
165
16
3 2
1
390
390
460
17
3 2
1
290
290
18
3 2
1.000
1.000
19
3 3
2.000
499
20
2 3
5.000
3.600
21
2 1
6.000
5.520
22
2 1
3.200
2.763
23
2 1
3.500
3.013
24
2 1
1.000
719
25
2 1
7.000
6.190
26
2 1
400
288
27
2 1
1
1
2
5
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
342
1.18
0
1.100
847
28
2 1
1
2.500
1.412
29
2 1
7.800
5.546
30
2 3
31
2 3
1
1
1
2
1
1.000
15.00
0
430
10.94
7
32
1 2
1
2.500
2.500
33
1 2
1
2.300
2.300
507
12.9
17
2.95
0
2.71
4
34
1 1
1
350
270
319
35
2 1
1
1.000
169
36
2 1
2.500
2.392
37
2 3
7.500
4.784
38
3 2
663
663
782
39
2 1
1
2
2
2
8
1
2
199
2.82
3
5.64
5
250
175
40
1 1
3
6.500
41
2 3
5
20.00
20.00
23.6
50320
81131
589
4.24
8
6.51
4
3.26
0
3.55
5
849
7.30
5
339
1.00
0
1.66
6
6.54
4
RS
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
БЕОГРАД
8
22.2.
2
RS
АД ТЕХНИКА
ВРШАЦ
9
22.2.
2
RS
БЕОГРАД
7
БЕЧЕЈ
1
БЕЧЕЈ
1
БЕЧЕЈ
1
БЕЧЕЈ
1
БЕЧЕЈ
1
БЕЧЕЈ
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
3
RS
ГАТ
8
22.2.
1
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
22.2.
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
7)
24.1.
4)
1
RS
ТЕЛЕГРУП
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
МОТОРФЛЕКС
РЕМОНТ
4
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
3
22.2.
1
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
5
22.2.
1
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
3
22.2.
1
RS
ГАТ
4
22.2.
2
RS
ГАТ
2
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
3
22.2.
2
RS
ГАТ
4
22.2.
2
RS
3
22.2.
2
RS
ГАТ
ВУЈМИЛОВИЋ
КОМПАНИ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
САГРА
РУМА
3
22.2.
1
RS
АМК РУМА
РУМА
1
1
RS
АМК РУМА
РУМА
1
1
RS
COMEL
БЕОГРАД
5
2
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
2
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
2
1
22.2.
24.1.
8)
2
RS
ГРАЂ.РАДЊА БОР
SECURITAS
SERVICES
1
1
2
22.2.
RS
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
СОМБОР
СР.МИТР
ОВИЦА
НОВИ
БЕОГРАД
НОВИ
САД
8
22.2.
2
RS
ИНТЕРФАСТ
БЕОГРАД
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
RS
RS
RS
RS
RS
2
2
2
2
2
2
2
1
2
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
73
8
0
0
00
12
14
5.000
5.000
5.90
0
270
264
2.000
2.015
50320
12
24012
012
30012
012
81959
27
82865
23
BE089
616
26012
012
80320
12
80320
12
23032
012
15032
012
27032
012
26012
012
27012
012
17178
334
88144
73
88144
73
83111
37
BE089
616
88144
73
77263
84
81959
27
42
2 3
43
3 2
44
3 1
1
1
3
0
1
2
45
3 2
3
0
1.400
1.400
46
3 2
8
2.780
2.780
47
3 1
5
2.000
1.936
48
2 1
6.000
5.911
49
3 1
3
1
2
4.660
4.694
50
3 2
8
3.000
3.000
51
3 2
1.000
773
52
3 3
1
2
2
2.200
2.102
912
2.48
1
53
2 2
2
8
700
530
624
90220
12
88039
78
RS
54
2 2
2
8
300
75
88
90220
12
87803
15
RS
55
2 2
2
8
300
230
271
90220
12
88039
78
RS
56
2 2
350
75
88
57
2 3
400
400
472
58
2 3
300
300
354
59
2 3
2
8
5
1
5
1
5
1
60
4 1
5
300
13.00
0
300
10.47
9
61
4 1
5
3.589
62
1 1
63
2 1
64
1 2
65
2 3
66
1 3
6
1
2
1
6
5
8
5
8
3.500
11.00
0
9.000
21.00
0
50.00
0
30.00
0
6.110
15.95
0
21.31
7
19.18
6
67
2 1
1
1.050
966
354
11.3
17
4.23
5
10.5
77
7.20
9
18.8
20
25.1
54
22.6
39
1.14
0
28022
012
23022
012
23022
012
23022
012
90120
12
90120
12
90220
12
23022
012
24022
012
10220
12
10022
012
11042
012
87752
65
81125
17
81810
39
80671
04
81929
36
81929
36
82311
76
17330
86
17151
975
20019
17
20019
17
83111
37
68
2 3
5
1.500
1.385
1.63
11042
82865
8.963
312
2.37
8
1.65
2
3.28
0
2.28
4
6.97
5
5.53
9
3.54
0
RS
ПАНОНТРЕЈД
ПАНЧЕВО
4
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
AT
GRAZ
1
RS
NYNAS AS SWEDEN
ИМП
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈ
Е
1
RS
ION SOLUTIONS
RS
ION SOLUTIONS
RS
ГАТ
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
AT
NYNAS AB SWEDEN
1
RS
ION SOLUTIONS
GRAZ
НОВИ
САД
RS
АВАЛОН ПАРТНЕРС
БЕОГРАД
1
RS
ПАНЧЕВО
RS
PANON TRADE
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАЦИЈУ
РАДА
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ХУМАНИЗАЦИЈУ
РАДА
ИНСТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
ИНСТИТУТ ЗА
ЗАШТИТУ НА РАДУ
СЕРВО МИХАЉ
ИНЖЕЊЕРИНГ
RS
ФТН
RS
NET COMPUTERS
RS
NET COMPUTERS
RS
АЦ ИНТЕРСРЕМ
НОВИ
САД
НОВИ
САД
ЗРЕЊАНИ
Н
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
3
RS
БЕОТЕЛЕПРОМ
7
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
ГАТ
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
2
1
0
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
RS
RS
1
1
5
22.2.
24.1.
7)
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
1)
2
2
2
2
2
2
1
1
22.2.
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
7)
НОВИ
САД
3
22.2.
2
НОВИ
САД
3
22.2.
2
НОВИ
САД
3
22.2.
2
3
22.2.
2
6
22.2.
2
9
22.2.
2
9
22.2.
23.1.
1)
23.1.
1)
2
1
4
2
1
3
2
2
1
1
1
1
2
22.2.
1
2
22.2.
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
74
8
4
012
23
11042
012
24042
012
24042
012
24042
012
30520
12
70520
12
70520
12
70520
12
70520
12
70520
12
70520
12
14052
012
16052
012
16052
012
21052
012
10620
12
10620
12
10620
12
40620
12
18062
012
11062
012
90420
12
30042
012
16052
012
24052
012
80620
12
24052
012
24052
012
30520
12
80520
12
11052
012
81959
27
81131
14
20001
917
73691
40
86152
41
84904
14
20362
472
81131
14
81131
14
81131
14
81131
14
81959
27
20153
008
73713
06
82865
23
81131
14
82865
23
84904
14
81444
86
17526
529
20001
917
70377
83
20001
917
82865
23
82865
23
63162
80
82623
90
82948
52
87158
40
88039
35
81757
30
20.00
0
20.00
0
2 3
2
1
5
8
4.000
2.780
23.6
00
3.28
1
71
2 1
1
50
88
104
72
2 1
1
162
288
73
1 2
5.000
5.000
74
2 3
1
5
8
1.341
75
1 1
76
2 3
1.900
1.900
77
2 3
1.250
1.250
78
2 3
5.600
5.600
79
2 3
80
2 3
3
5
8
5
8
5
8
5
8
2
1
1.800
10.00
0
5.600
20.00
0
5.600
20.00
0
81
1 1
8
3.000
3.000
340
5.90
0
1.58
2
11.5
57
2.24
2
1.47
5
6.60
8
6.60
8
23.6
00
3.54
0
82
2 1
1
200
132
83
2 1
1.410
1.177
84
2 3
1
5
8
3.000
1.452
85
2 1
1.072
534
86
2 3
9.000
6.127
630
7.23
0
87
2 2
500
442
522
88
2 3
1
5
8
1
3
4
3
250
200
236
89
2 1
335
248
90
3 2
964
964
293
1.13
7
91
2 1
1
1
5
1
2
400
367
433
92
2 2
900
292
93
2 2
1
3
0
2.000
1.520
345
1.79
4
94
1 1
3
588
477
95
1 1
1
2.500
1.656
96
1 1
1
2.200
1.847
97
1 1
98
1 2
650
21.50
0
406
16.02
5
99
1 2
1
2
8
2
8
3.500
3.155
69
2 3
70
9.794
156
1.38
9
1.71
4
563
1.95
4
2.17
9
480
18.9
09
3.72
3
RS
ПАНОН ТРЕЈД
ПАНЧЕВО
RS
ТЕХНИКА
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
TREND COMPANY
RS
ENERGOBULL
ВРШАЦ
НОВИ
САД
ЈАГОДИН
А
НОВИ
САД
RS
ФЕЛТ
РУМА
6
RS
АИГО БС
БЕОГРАД
1
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
6
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
4
22.2.
2
RS
ПАНОН ТРЕЈД
3
22.2.
2
RS
CAR GAS
ПАНЧЕВО
Б.КАРЛОВ
АЦ
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
7
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
ФЕЛТ
РУМА
5
22.2.
2
RS
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
22.2.
2
RS
СЕТ
4
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
ШАБАЦ
НОВИ
САД
6
2
RS
ДЕДИЊЕ
1
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
БЕОГРАД
НОВИ
САД
22.2.
24.1.
8)
6
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
2
DEMAX
5
1
0
22.2.
RS
RS
СТИЛОС
RS
ТГ КОМЕРЦ
RS
RS
SAGITTARIUS
ОДРЖАВАЊЕ И
УСЛУГЕ
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
СОМБОР
ОСТРУЖН
ИЦА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
СУБОТИЦ
А
НОВИ
САД
НОВИ
САД
4
1
0
22.2.
2
22.2.
2
9
22.2.
2
9
22.2.
2
1
2
22.2.
2
2
1
1
2
2
5
2
5
2
2
2
2
1
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
75
16.00
0
12.00
0
15.81
6
12.15
4
4.000
2.714
4.000
2.929
4.000
10.00
0
2.489
1 2
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
2
8
106
2 1
1
3.000
2.354
107
2 1
1
3.500
1.500
18.6
64
14.3
42
3.20
3
3.45
7
3.20
3
2.65
1
2.77
8
1.77
0
108
2 1
2.342
800
944
109
3 3
240
235
110
2 3
5.500
2.801
111
2 3
5.000
1.586
112
2 3
1
5
8
5
8
5
8
5
8
8.000
2.829
278
3.30
5
1.87
1
3.33
8
113
2 1
1
500
500
590
114
2 1
1
209
158
186
115
2 1
1
550
144
170
116
2 1
1
765
599
117
2 1
1
2.000
1.942
707
2.29
2
118
2 1
1
782
651
768
119
2 1
286
90
120
2 3
1.600
1.128
121
2 3
6.000
5.626
122
1 2
123
1 2
124
1 2
7.500
10.00
0
10.00
0
7.500
10.00
0
10.00
0
125
2 3
5.000
2.466
126
2 3
1
5
8
5
8
3
0
3
0
3
0
2
2
2
2
2.200
1.592
106
1.33
1
6.63
9
8.85
0
11.8
00
11.8
00
2.91
0
1.87
9
127
2 1
1
940
505
128
2 1
1.650
2.057
129
2 3
1
2
2
2.000
1.713
130
2 1
1
1.050
131
2 1
1
4.647
100
1 3
101
1 3
102
1 3
103
1 3
104
1 3
105
1.050
596
2.42
7
2.02
1
1.23
9
30052
012
30052
012
30052
012
10620
12
30052
012
10052
012
19042
012
20042
012
24042
012
23042
012
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
90520
12
14052
012
14052
012
24052
012
24052
012
24052
012
29052
012
30052
012
22052
012
22052
012
22052
012
22052
012
22052
012
22052
012
21052
012
22052
012
11062
012
85821
65
82337
99
85821
65
20369
884
85821
65
81757
30
82865
23
82865
23
83111
37
84904
14
20001
917
20001
917
84904
14
20001
917
20001
917
82865
23
82865
23
82865
23
82865
23
70691
38
84904
14
83111
37
83012
63
83012
63
83012
63
86196
62
86196
62
82865
23
20001
917
20368
071
82865
23
4.537
5.35
13062
82865
2.247
RS
ГРАДИТЕЉ НС
RS
БЕСТ ИЗГРАДЊА
RS
ГРАДИТЕЉ НС
RS
КАБЕЛНЕТ
RS
ГРАДИТЕЉ НС
RS
ЦИКЛОНОЗАЦИЈА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
ГАТ
RS
ФЕЛТ
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
ФЕЛТ
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
2
1
0
2
22.2.
1
СОМБОР
НОВИ
САД
5
22.2.
1
6
1
РУМА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
1
22.2.
24.1.
7)
8
22.2.
1
9
22.2.
1
9
22.2.
1
3
22.2.
1
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
РУМА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
1
0
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
1
RS
БЕОГРАДЕЛЕКТРО
БЕОГРАД
8
22.2.
1
RS
ФЕЛТ
9
22.2.
1
RS
ГАТ
6
22.2.
1
RS
ДЕЦ
RS
ДЕЦ
RS
ДЕЦ
RS
ОЗЕБЛИН
RS
ОЗЕБЛИН
РУМА
НОВИ
САД
ЗРЕЊАНИ
Н
ЗРЕЊАНИ
Н
ЗРЕЊАНИ
Н
ВЕТЕРНИ
К
ВЕТЕРНИ
К
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
1
1
2
1
2
1
2
5
22.2.
1
5
22.2.
1
7
22.2.
1
4
22.2.
1
СИМЕКС ГРАДЊА
СОМБОР
НОВИ
САД
СУБОТИЦ
А
6
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
22.2.
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
76
4
012
23
13062
012
20420
12
18042
012
18042
012
18042
012
18042
012
18042
012
18042
012
23042
012
23042
012
27042
012
27042
012
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
70520
12
70520
12
70520
12
70520
12
70520
12
70520
12
23052
012
23052
012
82865
23
20469
650
85756
73
85756
73
17580
230
82311
76
20044
748
20044
748
17406
345
74437
06
81757
30
81757
30
73713
06
82865
23
20001
917
82865
23
82865
23
10200
178
82865
23
20001
917
10200
178
20001
917
82865
23
87158
40
84714
87
82948
52
82948
52
17327
640
82948
52
81444
86
84373
27
2.154
2.242
2.64
6
1 2
1
3
0
500
528
623
134
1 1
1
300
500
590
135
1 1
1
200
300
354
136
1 1
1
150
200
236
137
1 1
1
150
200
138
1 2
1
1.000
979
236
1.15
5
139
1 2
1
500
564
140
1 1
1
500
908
141
1 1
1
600
1.000
142
1 2
1
1.300
1.467
666
1.07
1
1.18
0
1.73
1
143
1 2
1
700
798
942
144
2 1
1
500
386
455
145
2 1
1
400
346
408
146
2 1
1
500
327
386
147
2 1
1
500
364
423
148
2 1
1
100
81
96
149
2 1
1
150
76
90
150
2 1
1
250
215
254
151
2 1
1
15
63
74
152
2 1
1
65
39
46
153
2 1
1
200
112
132
154
2 1
1
500
388
458
155
1 1
1
150
156
184
156
1 1
1
100
110
130
157
1 1
1
50
40
47
158
1 1
1
30
27
32
159
1 1
1
700
770
917
160
1 1
40
38
45
161
1 2
500
149
176
162
1 2
1
3
0
3
0
500
135
159
132
2 1
133
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ELECTRICAL DESING
VOJVODIČAN
RS
ДТФ 1921
RS
ДТФ 1921
RS
ПСЦ "ВУКОВИЋ"
RS
ИНТЕРСРЕМ
ШАБАЦ
ВЕТЕРНИ
К
RS
БЕОВРТ
БЕОГРАД
4
2
RS
БЕОГРАД
4
2
RS
БЕОВРТ
ТЕХНИКА
ХИДРАУЛИКЕ
БЕОГРАД
2
2
RS
СЛОДЕС
1
2
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
1
2
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
1
2
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
6
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
5
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
2
RS
ПЛАМЕН
ИНЂИЈА
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
3
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
ПЛАМЕН
5
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
ИНЂИЈА
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
2
22.2.
2
RS
SAGITTARIUS
СОМБОР
СУБОТИЦ
А
7
2
RS
КОМАЗЕЦ
3
2
RS
ТГ КОМЕРЦ
7
2
RS
ТГ КОМЕРЦ
ИНЂИЈА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
7
2
RS
I & D COM
6
2
RS
ТГ КОМЕРЦ
БЕОГРАД
НОВИ
САД
7
2
RS
ШИДПРОЈЕКТ
ШИД
5
2
RS
ЕЛИТ
РУМА
5
2
RS
СОМБОР
4
ПАНЧЕВО
СР.МИТР
ОВИЦА
СР.МИТР
ОВИЦА
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
22.2.
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
77
603
15062
012
15062
012
26062
012
20420
12
20420
12
11042
012
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
40520
12
90520
12
18052
012
10620
12
14062
012
14062
012
14062
012
22062
012
40420
12
21052
012
50420
12
20042
012
25042
012
20042
012
30520
12
25042
012
15062
012
25042
012
22062
012
28052
012
10130
751
10130
751
82865
23
88287
50
88287
50
85971
54
82865
24
83111
37
17328
964
82865
24
82865
24
82865
24
86960
98
20001
917
85971
54
82865
24
82865
24
82865
24
82865
24
20001
917
82865
23
87278
05
87278
05
83111
37
83111
37
87278
05
17330
86
20001
917
76062
81
20001
917
69238
10
461
40520
20001
163
3 2
1
700
250
295
164
3 2
300
206
243
165
3 3
132
132
156
166
1 2
1
5
8
1
0
350
78
92
167
1 2
250
118
139
168
2 3
400
390
169
2 3
2.100
1.590
170
2 3
3.100
2.095
171
2 3
1.900
1.742
172
2 3
1.700
1.364
173
2 3
3.500
2.642
174
2 3
2 3
2.900
16.00
0
2.002
175
176
2 3
2.300
1.632
177
2 3
1
1
1
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
3
1
1.841
1.841
178
2 1
1
4.000
3.959
179
2 1
1
1.950
1.636
180
2 1
1
1.970
1.802
181
2 1
1.475
1.222
182
2 1
1
1
2
1.177
1.137
183
1 1
5.180
5.000
184
2 1
400
270
319
185
2 1
210
173
204
186
2 1
93
71
84
187
2 1
550
262
309
188
2 1
166
166
196
189
2 1
1.254
424
500
190
2 1
269
120
142
191
2 1
45
41
192
2 3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
5
8
460
1.87
7
2.47
2
2.05
6
1.61
0
3.11
8
2.36
2
10.6
05
1.92
6
2.17
2
4.67
2
1.93
0
2.12
6
1.44
2
1.34
2
5.90
0
7.500
5.461
48
6.44
4
193
1 1
1
750
511
194
2 1
1
625
391
8.987
RS
ДАНКО
RS
ДАНКО
RS
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ВУЛКАН
ИНЖЕЊЕРИНГ
ВУЛКАН
ИНЖЕЊЕРИНГ
RS
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
ТРСТЕНИ
К
ТРСТЕНИ
К
2
2
24.1.
1)
24.1.
1)
24.1.
7)
1
1
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
БАЧКИ
ЈАРАК
1
4
22.2.
2
6
22.2.
2
ГАТ
СОМБОР
НОВИ
САД
6
22.2.
2
RS
ТЕЛЕГРУП
БЕОГРАД
6
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
RS
22.2.
2
4
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
4
22.2.
2
RS
ПГП ГРАЂЕВИНАЦ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
БАЧКИ
ЈАРАК
6
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
ИНСТЕЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ
4
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
3
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
4
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
RS
ГАТ
RS
ГАТ
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
ЕЛНОС БЛ
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
NORTX AMERICAN
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
RS
RS
2
8
2
8
2
2
7
22.2.
2
6
22.2.
2
6
22.2.
2
9
22.2.
2
5
22.2.
2
БЕОГРАД
НОВИ
САД
5
22.2.
2
5
22.2.
2
7
22.2.
2
5
22.2.
2
CONING
БЕОГРАД
НОВИ
САД
СУБОТИЦ
А
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ
4
1
2
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
78
2
195
2 1
196
2 1
197
2 1
198
2 1
199
2 1
200
2 1
201
2 1
202
2 1
203
2 1
204
2 1
205
2 1
206
2 1
207
2 1
208
3 2
209
1 1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
0
1
2
210
1 1
5
211
1 1
212
2 3
213
2 3
214
734
419
494
974
341
402
250
123
145
174
126
149
331
98
116
500
384
453
1.651
661
780
60
41
48
835
674
795
744
14.00
0
246
4.647
290
5.48
3
660
208
3.371
3.371
3.000
10.00
0
135.0
00
3.000
3.500
20.00
0
3.004
17.23
8
1 1
5
5
8
5
8
1
2
4.500
88.00
0
3.535
89.56
0
215
1 1
3
216
1 1
3
5.800
11.05
0
5.755
11.01
3
217
1 1
950
948
218
2 2
219
2 1
400
25.00
0
383
23.38
1
451
27.5
90
220
2 2
350
300
221
1 1
3
3
0
1
2
3
0
1
2
245
3.97
8
3.54
0
10.8
12
154.
448
3.54
5
20.3
41
4.17
1
106.
195
6.79
1
12.9
95
1.11
9
222
1 1
7.450
150.0
00
223
2 1
8.700
8.332
224
2 1
8
1
2
1
2
8.000
150.0
00
4.000
3.877
225
1 1
9
6.060
5.989
354
8.79
1
177.
000
9.83
1
4.57
5
7.06
7
9.163
130.8
88
12
917
15052
012
15052
012
21052
012
21052
012
14052
012
21052
012
23052
012
40620
12
40620
12
28052
012
70620
12
11062
012
27062
012
30052
012
15052
012
18062
012
18042
012
19052
012
21052
012
31052
012
40620
12
40620
12
40620
12
25062
012
16052
012
30420
12
31052
012
23042
012
18062
012
11052
012
21062
012
82865
23
82865
23
82865
23
82865
23
87156
96
83111
37
83111
37
82865
23
87278
05
20001
917
83111
37
82865
23
20001
917
74250
07
17402
633
17493
647
70245
92
20001
917
81131
14
20001
917
82865
23
82865
23
82865
23
17330
861
17134
965
20019
280
83012
63
20084
693
80001
917
17330
86
67174
46
САД
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
8
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
2
TEHNOUNION-EXIM
7
1
1
22.2.
RS
22.2.
2
RS
ГАТ
5
22.2.
2
RS
ГАТ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
8
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
7
22.2.
2
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
6
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
5
22.2.
2
RS
ГАТ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
3
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
3
2
RS
LS DATA
БЕОГРАД
1
22.2.
24.1.
3)
RS
DAMIBA TRADE
БЕОГРАД
2
1
RS
САГА
БЕОГРАД
1
1
RS
ИНФОРМАТИКА
5
1
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
БЕОГРАД
НОВИ
САД
4
22.2.
1
RS
ТЕХНИКА
5
22.2.
1
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
ВРШАЦ
НОВИ
САД
3
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
1
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
1
22.2.
2
RS
БЕОГРАД
3
22.2.
2
RS
SIEMENS
ХАРМОНИЈА
ПРОЈЕКТ
1
22.2.
2
RS
ДЕЦ
RS
НИС
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
ВАЉЕВО
ЗРЕЊАНИ
Н
НОВИ
САД
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
ЕЛНОС БЛ
БЕОГРАД
6
22.2.
2
RS
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
2
1
2
1
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
79
226
1 1
9
227
1 1
9
228
1 1
9
229
1 2
1
230
3 1
232
3 2
233
2 1
234
2 1
5
1
6
1
6
1
2
1
2
231
1 2
235
3 1
9
236
3 1
237
3 2
238
2 1
239
1 3
9
2
8
1
2
5
8
240
3 1
241
2 1
242
3 1
243
2 1
244
2 1
245
3 1
246
3 3
247
2 3
248
2 3
249
2 3
250
2 3
251
2 3
2
7
2
7
2
1
3
7
252
2 2
2
8
253
2 2
254
1 1
5.000
12.90
0
2.517
12.89
2
6.300
30.00
0
16.00
0
24.00
0
12.00
0
23.00
0
30.00
0
12.10
0
2.076
30.00
0
11.66
3
22.57
9
11.76
5
22.20
2
28.30
2
10.14
8
6.500
7.345
65
50
8.000
12.00
0
6.005
11.84
6
2.97
0
15.2
13
2.44
9
35.4
00
13.7
62
26.6
43
13.8
83
26.1
99
33.3
97
11.9
75
8.66
8
59
7.08
5
13.9
78
21062
012
21062
012
21062
012
11052
012
29052
012
30052
012
25042
012
30062
012
30062
012
17052
012
18052
012
22052
012
28052
012
10052
012
20420
12
14062
012
25062
012
30062
012
30062
012
26042
012
25052
012
10052
012
67174
46
67174
46
69634
04
70278
00
77526
52
17151
975
17151
975
82865
23
80865
23
80662
05
80707
68
84714
87
20001
917
20001
917
86408
15
85386
62
86408
15
82865
23
82865
23
17134
965
20028
556
55425
515
87803
15
81125
17
85971
54
20028
556
3
1
2
1.350
646
1.800
875
3
1
2
1
2
1
2
5
1
2
1
1.100
11.20
0
12.00
0
1.142
6.544
760
1.03
3
1.37
3
4.70
8
7.72
1
800
790
932
220
215
9.500
5.754
254
6.78
9
300
190
224
1.300
20.00
0
300
16.52
3
2.700
1.735
354
19.4
97
2.04
7
23052
012
23052
012
29052
012
70620
12
300
90
106
80620
12
87752
65
400
90
106
650
647
80620
12
13082
012
87752
65
67442
65
2
8
1
2
3.990
763
RS
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
3
2
RS
SEIBL TRADE
БЕОГРАД
2
2
RS
ГРАМПЕР
БЕОГРАД
2
2
RS
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
RS
СБС
БЕОГРАД
1
RS
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
2
2
24.1.
3)
2
2
RS
БЕОТЕЛЕПРОМ
БЕОГРАД
1
24.1.
8)
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
9
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
8
ДЕС
RS
СТИЛ
RS
КОМАЗЕЦ
1
22.2.
24.1.
11)
24.1.
11)
24.1.
7)
2
RS
СОМБОР
НОВИ
САД
ЗРЕЊАНИ
Н
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
5
22.2.
2
RS
ЕТ ЈУЖНА БАЧКА
RS
MD COMPANY
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
RS
MD COMPANY
ИНЂИЈА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
1
2
24.1.
3)
1
СОМБОР
6
22.2.
1
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
1
SIEMENS
VUJMILOVIĆ
COMPANY
БЕОГРАД
НОВИ
САД
СР.МИТР
ОВИЦА
1
1
22.2.
24.1.
5)
24.1.
7)
9
22.2.
1
3
22.2.
1
3
22.2.
1
7
22.2.
1
8
22.3.
1
НОВИ
САД
2
22.3.
2
НОВИ
САД
2
22.3.
2
БЕОГРАД
2
ГР БОР
IИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНСТИТУТ ЗА
ЗАШТИТУ НА РАДУ
ЕЛТЕК
НОВИ
САД
НОВИ
САД
БАЧКИ
ЈАРАК
НОВИ
САД
6
2
1
RS
RS
1
2
1
RS
RS
1
2
22.2.
24.1.
3)
ГРАЂЕВИНАЦ
VUJMILOVIĆ
COMPANY
ИНСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
ИСТИТУТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
RS
1
2
1
2
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
80
5
8
5
8
3
0
1
2
1
2
3
0
1
2
1
3
100.0
00
50.00
0
114.6
25
62.36
9
3.000
2.498
2.000
1.918
135.
258
73.5
95
2.94
8
2.26
3
235
15.00
0
140
14.97
6
165
17.6
72
300
179
1.000
1.000
5.000
4.977
2 1
1
1
2
211
1.18
0
5.87
3
1.381
666
265
1 2
1
3.500
3.500
266
1 2
2.000
2.000
267
2 1
2.260
1.774
268
2 1
400
234
276
269
2 1
250
241
284
270
2 1
217
78
92
271
2 1
233
183
216
272
2 1
230
209
247
273
2 1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
786
4.13
0
2.36
0
2.09
3
174
47
55
274
2 1
300
167
275
2 1
1.900
1.899
197
2.24
1
276
2 1
304
277
1 2
5.000
241
10.12
6
278
1 2
7.000
7.000
279
2 3
2.000
2.959
280
2 3
1.600
2.461
281
2 3
4.800
3.991
282
2 3
6.000
3.023
283
2 3
1.600
1.655
284
2 3
4.800
4.786
284
11.9
49
8.26
0
3.49
2
2.90
4
4.70
9
3.56
7
1.95
3
5.64
7
285
2 2
1
1
2
1
2
2
9
2
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
2
8
300
300
286
2 2
2
500
500
255
1 3
256
1 3
257
1 2
258
2 1
259
2 1
260
1 2
261
2 1
262
1 2
263
1 1
264
354
13082
012
14082
012
19072
012
16072
012
90720
12
10820
12
23072
012
80820
12
25072
012
25072
012
31082
012
27082
012
24092
012
31082
012
23082
012
11092
012
19092
012
29082
012
29082
012
28082
012
18092
012
24092
012
50720
12
18072
012
19072
012
18072
012
18072
012
23072
012
27072
012
27072
012
31072
012
82865
23
82865
23
82865
23
82865
23
20001
917
82865
23
82865
23
83012
55
86171
12
87278
05
80558
58
82193
46
87857
16
83111
37
82865
23
83111
37
87156
96
87278
05
82865
23
17330
86
87857
16
83111
37
70278
00
20620
510
20001
917
81131
18
82865
23
20001
917
84135
41
84135
41
83012
63
590
31072
20019
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
5
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
4
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
1
RS
JOMI ENGINEERING
RS
БИРОМАРКЕТ
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
СОМБОР
СУБОТИЦ
А
СУБОТИЦ
А
НОВИ
САД
RS
МАШИНОРЕМОНТ
4
2
RS
ЕУРОКОП
9
2
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
RS
ГАТ
СЕНТА
СУБОТИЦ
А
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
ГАТ
RS
TEHNOUNION-EXIM
RS
2
22.2.
2
2
2
1
2
7
22.2.
2
5
22.2.
2
6
22.2.
2
9
22.2.
2
4
22.2.
2
9
22.2.
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
6
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
22.2.
2
RS
ЕЛНОС БЛ
9
22.2.
2
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
5
22.2.
2
RS
ГАТ
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
1
RS
КИЗА
4
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
ПАНЧЕВО
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
2
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
6
22.2.
2
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
4
22.2.
2
RS
ТИМ КОП
3
22.2.
2
RS
DEC
ТЕМЕРИН
ЗРЕЊАНИ
Н
4
22.2.
2
RS
ХАРМОНИЈА
ВАЉЕВО
3
22.2.
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
81
8
295
3 3
296
2 3
297
3 3
298
2 3
299
3 3
300
2 1
2
8
5
8
5
8
5
8
1
1
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
1
2
301
1 1
302
287
2 2
288
2 3
289
2 3
290
2 3
291
2 1
292
1 3
293
1 3
294
1 3
850
10.00
0
850
10.00
0
8.000
8.000
8.500
7.687
4.000
11.55
0
3.961
11.55
0
6.300
6.300
3.150
3.150
1.00
3
11.8
00
9.44
0
10.9
86
4.67
5
13.6
29
7.43
4
3.71
7
260
260
307
5.33
7
3.500
4.523
672
665
2.900
6.990
785
8.24
8
600
503
594
750
721
1
2.100
2.059
1 1
1
4.700
3.639
851
2.43
0
4.29
4
303
1 1
1
445
235
277
304
1 1
1
510
275
324
305
1 1
1
645
512
306
1 1
1
1.800
1.131
604
1.33
4
307
1 1
1
400
278
328
308
1 1
1.500
445
525
309
2 3
1
2
2
1.000
348
410
310
2 1
1
600
451
311
2 1
1
1.700
1.182
312
2 1
1
1.400
1.389
313
1 2
4.500
4.500
314
2 3
700
406
479
315
3 3
1
5
8
1
1
533
1.39
5
1.63
9
5.31
0
150
149
316
1 1
1
500
2.941
317
1 1
1
5.600
5.600
176
3.47
0
6.60
7
012
280
31072
012
10082
012
10082
012
10082
012
60820
12
29082
012
29082
012
29082
012
60920
12
10092
012
70920
12
10082
012
21092
012
10082
012
50720
12
90720
12
90720
12
90720
12
90720
12
90720
12
90720
12
90720
12
11072
012
25072
012
25072
012
25072
012
70820
12
70820
12
23082
012
40920
12
20092
012
83012
63
82865
23
82865
23
84135
41
82865
23
84135
41
82865
23
82865
23
20001
917
84135
41
20001
917
20001
917
84904
14
82865
23
78246
70
82501
46
17549
731
84336
07
17064
053
65186
13
87626
19
84336
07
82865
24
83111
37
82865
24
82865
24
17085
646
20001
917
55425
515
84336
07
82623
90
ПРОЈЕКТ
RS
DEC
ЗРЕЊАНИ
Н
2
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
ТИМ КОП
ТЕМЕРИН
4
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
3
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
НОВИ
САД
3
6
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
ТИМ КОП
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
ЈУЖНА БАЧКА
ТЕМЕРИН
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
ФЕЛТ
РУМА
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
1
2
24.1.
7)
2
22.2.
24.1.
7)
2
2
1
22.2.
24.1.
7)
СОМБОР
6
22.2.
2
МАГНАТ
УМКА
6
2
RS
МЕТАЛЕЛЕКТРО
СОМБОР
4
2
RS
ТВИК ДИВ
ВАЉЕВО
5
2
RS
ЛАСТА
СОМБОР
5
2
RS
ПИТУРА
ЗЕМУН
3
2
RS
НБА КОМЕРЦ
БЕОГРАД
3
2
RS
БИП ГРУП
СОМБОР
2
2
RS
ЛАСТА
СОМБОР
3
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
5
22.2.
2
RS
ГАТ
СОМБОР
НОВИ
САД
2
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
22.2.
2
RS
ЕНЕРГОРЕМОНТ
4
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
Г.Р. БОР
БЕОГРАД
НОВИ
САД
СР.МИТР
ОВИЦА
RS
ЛАСТА
1
2
RS
СТИЛОС
СОМБОР
НОВИ
САД
1
2
1
3
2
1
2
2
2
22.2.
24.1.
7)
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
82
329
3 2
1
300
300
354
330
3 2
500
500
590
331
2 3
1
5
8
550
703
332
1 1
1.000
1.124
333
2 3
1
5
8
2.500
1.834
334
2 1
4.000
4.100
335
3 3
5.000
4.968
336
2 3
1
2
1
5
8
830
1.32
7
2.16
4
4.83
8
5.86
2
350
478
337
3 2
1
2.700
2.700
338
3 2
1
800
800
339
2 1
3
3.000
2.036
944
2.40
2
340
1 2
1
550
550
649
341
1 2
1
250
76
90
342
1 2
1
200
200
343
2 1
1
2.300
2.564
236
3.02
5
344
1 2
1
800
799
345
2 1
1
1.300
1.078
943
1.27
2
346
2 1
1
320
545
643
347
2 1
350
187
348
1 2
1
1
5
4.036
4.116
221
4.85
7
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
20092
012
30720
12
60720
12
60720
12
13072
012
20082
012
21082
012
23082
012
70920
12
14092
012
25092
012
25092
012
50720
12
17072
012
17072
012
17072
012
50920
12
70820
12
10092
012
24092
012
19092
012
27092
012
349
1 2
1
1.100
570
673
24092
318
1 1
1
500
501
592
2.79
3
1.25
5
319
1 1
2.400
2.367
320
2 3
2.000
1.063
321
2 3
1
5
8
5
8
1.400
645
322
1 1
1
1.700
1.742
323
1 2
1
2.500
2.500
324
1 2
1
3.000
3.000
325
1 2
1
1.000
1.000
326
1 2
1
2.000
2.000
761
2.05
6
2.95
0
3.54
0
1.18
0
2.36
0
327
1 2
328
1 3
1
5
8
500
114.0
00
500
86.39
5
590
101.
946
564
3.18
6
17079
077
82623
90
82865
24
82865
24
67442
65
80468
16
81757
30
81757
30
81757
30
81757
30
82865
23
55426
058
55426
058
20001
917
67442
65
83840
29
20001
917
55425
515
20001
917
82347
52
87366
34
20001
917
87691
17
87691
17
87691
17
82865
23
87691
17
73713
06
83402
42
20001
917
17451
219
20028
RS
МЕХАНОГРАФ ЈУ
RS
СТИЛОС
НОВИ
БЕОГРАД
НОВИ
САД
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
5
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
6
22.2.
2
RS
ЕЛТЕК
БЕОГРАД
1
2
RS
ЈКП ЧИСТОЋА
2
2
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
2
2
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
1
2
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
1
2
RS
ЦИКЛОНИЗАЦИЈА
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
1
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
4
4
2
1
2
RS
АУТО ШОП
RS
АУТО ШОП
RS
ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
СР.МИТР
ОВИЦА
СР.МИТР
ОВИЦА
НОВИ
САД
RS
ЕЛТЕК
БЕОГРАД
2
RS
ЛВД ИНЖЕЊЕРИНГ
8
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
5
ГП БОР
22.2.
24.1.
7)
2
RS
RS
ЈУЖНА БАЧКА
ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
RS
ЈКП СТАНДАРД
1
RS
ЈУЖНА БАЧКА
ШИД
НОВИ
САД
22.2.
24.1.
3)
24.1.
3)
2
RS
ШИД
НОВИ
САД
СР.МИТР
ОВИЦА
НОВИ
САД
СР.МИТР
ОВИЦА
2
22.2.
2
RS
АМК РУМА
РУМА
2
1
RS
АМК РУМА
РУМА
2
1
RS
АМК
РУМА
2
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
2
RS
АМК РУМА
РУМА
1
RS
NORTH AMERICAN
БЕОГРАД
5
22.2.
2
RS
ПЛАМЕН
4
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
4
22.2.
2
RS
СЛ-ТИМ
ИНЂИЈА
НОВИ
САД
НОВИ
БЕОГРАД
6
2
RS
VUJMILOVIĆ
НОВИ
2
2
2
1
24.1.
1)
24.1.
1)
4
22.2.
1
1
8
1
2
2
2
2
22.2.
2
2
2
2
1
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
83
350
2 1
1
450
408
351
1 1
1
7.000
7.000
352
1 1
2 3
6.000
10.00
0
6.000
353
354
2 3
1
5
8
5
8
4.000
3.848
355
1 1
356
1 3
1.000
50.00
0
820
43.78
0
357
2 3
3
5
8
5
8
5.200
3.637
358
2 1
1
290
219
359
2 1
1.220
1.495
360
2 3
4.000
3.227
361
2 3
5.000
4.894
362
2 1
4.000
3.626
363
2 3
2.500
2.489
364
2 3
8.000
7.500
365
2 3
1
5
8
5
8
1
2
5
8
1
1
5
8
5.300
2.343
366
2 1
530
239
367
2 3
368
1 3
1
5
8
5
8
2.000
50.00
0
1.658
43.00
0
369
1 1
2.000
2.000
370
2 3
8.000
7.061
371
2 3
8.000
6.894
372
1 3
8
5
8
5
8
5
8
4.000
4.000
373
2 1
1.500
1.062
374
2 3
375
3 1
3.750
140.0
00
2.484
141.0
00
376
2 1
1.500
1.157
377
2 1
3.400
3.399
378
2 1
650
374
379
2 1
4.190
3.062
380
2 1
1
5
8
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
9.000
5.893
8.820
481
8.26
0
7.08
0
10.4
07
4.54
0
968
51.6
61
4.29
1
259
1.76
4
3.80
8
5.77
5
4.27
8
2.93
7
8.85
0
2.76
4
282
1.95
6
50.7
40
2.00
0
8.33
1
8.13
5
4.72
0
1.25
3
2.93
1
166.
213
1.36
5
4.01
1
442
3.61
3
6.95
4
012
556
20720
12
20720
12
20720
12
30720
12
30720
12
12072
012
25072
012
25072
012
60820
12
60820
12
60820
12
13082
012
13082
012
13082
012
13082
012
13082
012
13082
012
20082
012
22082
012
28082
012
28082
012
12092
012
24092
012
24092
012
26092
012
18072
012
22082
012
27082
012
22082
012
22082
012
28082
012
85386
62
20362
472
20362
472
20001
917
81131
14
17098
080
20001
917
82865
23
82865
23
20001
917
81131
14
81131
14
20001
917
20001
917
86196
62
20001
917
87857
16
83111
37
83111
37
75249
51
20001
917
81131
14
70278
00
17330
86
20001
917
87156
96
73713
06
20001
917
87857
16
85366
2
82865
23
COMPANY
САД
RS
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
RS
AIGO BS
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
AIGO BS
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
RS
ТЕХНИКА
CUMMINS
SERBOMONTE
RS
6
22.2.
2
1
2
БЕОГРАД
НОВИ
САД
2
2
1
22.2.
2
ВРШАЦ
2
22.2.
2
6
2
ЈУЖНА БАЧКА
БЕОГРАД
НОВИ
САД
5
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
СОМБОР
НОВИ
САД
9
1
2
7
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
6
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
9
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
7
22.2.
2
RS
ОЗЕБЛИН
4
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
2
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
5
1
1
22.2.
RS
22.2.
2
RS
ГАТ
5
22.2.
2
RS
ГАТ
ВРШАЦ
НОВИ
САД
НОВИ
САД
ВЕТЕРНИ
К
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
4
2
RS
LUKOIL
1
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
БЕОГРАД
НОВИ
САД
4
22.2.
2
RS
ТЕХНИКА
ВРШАЦ
3
22.2.
2
RS
МИНЕЛ ДИНАМО
БЕОГРАД
2
RS
ЕЛНОС БЛ
9
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
9
TEHNOUNION-EXIM
22.2.
24.1.
3)
2
RS
БЕОГРАД
НОВИ
САД
СР.КАМЕН
ИЦА
RS
NORTH AMERICAN
22.2.
2
RS
ЈУЖНА БАЧКА
5
22.2.
2
RS
6
22.2.
2
RS
ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
3
22.2.
2
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
7
22.2.
2
1
1
0
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
84
381
2 1
382
2 1
383
2 1
384
2 1
1
2
1
2
1
2
1
2
385
1 2
386
750
389
3.500
2.915
4.500
4.369
800
738
1
1.500
1.820
1 2
1
8.000
5.979
387
1 2
1
2.300
1.947
388
1 1
6.000
6.021
389
2 1
800
518
390
3 1
1
1
2
1
2
5.083
5.017
391
3 2
8
2.000
1.975
392
3 2
393
2 1
8
1
2
3.098
18.79
9
394
3 2
395
2 1
396
3 1
397
2 1
3.150
18.96
0
10.00
0
16.55
0
32.00
0
24.40
0
398
2 3
2.800
1.350
399
3 3
4.783
4.783
611
5.92
0
2.33
1
3.65
5
22.1
83
11.7
82
17.5
02
35.9
79
27.4
42
1.59
3
5.64
4
400
2 3
450
267
315
401
2 3
600
110
130
402
2 3
600
120
142
403
3 3
450
499
589
404
3 3
5
8
5
8
2
1
210
195
405
2 1
3
1.800
1.895
230
2.23
6
406
3 1
3
400
99
117
407
4 1
3
400
395
408
1 1
409
2 1
410
2 1
1
1
2
1
2
3.000
36.90
0
130.4
00
1.802
35.01
0
131.6
42
411
1 1
4
5.500
2.301
466
2.12
6
41.3
11
155.
337
2.71
5
8
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
5
1
5
8
9.985
14.83
2
30.49
1
23.25
6
459
3.44
0
5.15
6
871
2.14
8
7.05
5
2.29
8
7.10
5
24082
012
28082
012
23082
012
28082
012
21082
012
80820
12
22082
012
10082
012
25092
012
24082
012
23072
012
28082
012
70920
12
90720
12
27072
012
70820
12
20092
012
30920
12
30820
12
60820
12
30082
012
85386
62
82865
23
20001
917
82865
23
81173
22
82311
76
17595
555
82204
68
20001
917
BE
08961
88144
73
88144
73
20001
917
87712
51
83111
37
17178
300
20001
917
20028
556
81959
27
82337
99
17328
964
30082
012
18092
012
14092
012
13082
012
30720
12
60720
12
70820
12
27082
012
70820
12
11092
012
87752
65
87803
15
20028
556
20074
680
82865
23
82865
23
82623
90
20001
917
20001
917
76021
11
RS
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈА
Л
НОВИ
САД
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
7
22.2.
2
СОМБОР
НОВИ
САД
9
22.2.
2
7
22.2.
2
СОМБОР
6
22.2.
2
БЕЧЕЈ
НОВИ
САД
2
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
МОТОРФЛЕКСРЕМОНТ
АУТО ЦЕНТАР
ИНТЕРСРЕМ
2
2
RS
PALFINGER СРБИЈА
1
2
RS
ИНТЕК
ЈУЖНА БАЧКА
2
1
0
2
RS
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
AT
NYNAS AB SWEDEN
1
RS
ION SOLUTION
RS
ION SOLUTION
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
ПРОЗОНЕ
RS
ГАТ
GRAZ
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
ИМП АУТОМАТИКА
RS
RS
ЈУЖНА БАЧКА
VUJMILOVIĆ
COMPANY
БЕОГРАД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
PANON TRADE
RS
БЕСТ ИЗГРАДЊА
ПАНЧЕВО
НОВИ
САД
RS
РИПАЊ
НОВИ
САД
1
RS
TELEGROUP
ИНСТИТУТ ЗА БЕЗ. И
СИГУРНОСТ НА
РАДУ
МИНЕЛ
ЕЛЕКТРООПРЕМА
VUJMILOVIĆ
COMPANY
RS
P.E.C.S
БЕОГРАД
3
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
СОМБОР
1
RS
СОМБОРЕЛЕКТРО
1
RS
СТИЛОС
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
ЈУЖНА БАЧКА
RS
ТОДОРОВИЋ
СОМБОР
НОВИ
САД
НОВИ
САД
НОВИ
САД
КРАГУЈЕВ
АЦ
RS
RS
RS
22.2.
24.1.
3)
24.1.
3)
24.1.
3)
2
22.2.
24.1.
3)
2
2
1
22.2.
24.1.
3)
6
22.2.
1
7
2
1
22.2.
24.1.
7)
5
22.2.
2
БЕОГРАД
6
22.2.
2
НОВИ
САД
6
22.2.
24.1.
3)
24.1.
7)
2
22.2.
24.1.
1)
23.1.
1)
1
1
1
9
1
6
1
4
4
1
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
22.2.
2
22.2.
2
2
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
85
412
1 1
413
2 1
414
3 2
1
2
1
2
1
6
415
1 2
1
30.00
0
31.65
0
1.500
1.284
37.3
47
1.52
7
70
15.00
0
39
15.00
0
43
18.0
00
27092
012
25092
012
14092
012
90820
12
80671
04
20001
917
84714
87
17178
300
RS
ФТН
RS
ЈУЖНА БАЧКА
НОВИ
САД
НОВИ
САД
RS
КОМАЗЕЦ
ИНЂИЈА
1
RS
ИМП АУТОМАТИКА
БЕОГРАД
1
1
5
2
22.2.
24.1.
7)
2
2
2
Вредност
уговора са
ПДВ
Вредност
уговора без
ПДВ
Број
закључених
уговора
Врста
предмета
Квартал
Година
Извештај о јавним набавкама мале вредности (01.01.-30.09.2012.) (у хиљадама
динара)
2012
1
1
15
8.099
9.556
2012
1
2
23
24.780
29.096
2012
1
3
1
1.722
2.032
2012
2
1
47
24.177
28.527
2012
2
2
52
40.024
46.064
2012
2
3
0
0
0
2012
3
1
35
19.316
22.793
2012
3
2
50
49.122
57.804
2012
3
3
5
10.737
8.788
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
86
Велике
вредности
Мале
вредности
1
1
66
39
105
2012
1
2
3
1
4
2012
1
3
0
0
0
2012
1
4
0
0
0
2012
2
1
187
99
286
2012
2
2
15
9
24
2012
2
3
0
0
0
2012
2
4
0
0
0
Укупно
поступака
Исход
поступака
2012
Година
Квартал
Извештај о исходима поступака јавних набавки (01.01.-30.09.2012.)
2012
3
1
162
90
252
2012
3
2
17
10
27
2012
3
3
1
0
1
2012
3
4
0
0
0
Врста поступка
Врста предмета
Предмет
1
1
2
1
12
1.471
11
2
2012
1
2
3
2
2
4.400
24
3
2012
1
3
2
2
3
350
26
4
2012
1
4
1
1
5
550
26
5
2012
2
1
3
3
58
5.000
13
6
2012
2
2
3
3
31
1.000
13
7
2012
2
3
1
1
8
2.000
26
8
2012
2
4
6
2
22
3.000
26
9
2012
2
5
2
3
31
1.000
11
10
2012
2
6
2
2
13
250
13
11
2012
2
7
2
3
11
8.000
13
12
2012
2
8
3
2
24
1.250
13
13
2012
2
9
2
3
58
15.000
13
14
2012
2
10
1
1
12
1.789
13
15
2012
2
11
1
1
12
590
13
Процењена
вредност
Редни број
2012
Година
1
Редни број
Квартал
Разлог обуставе /
поништења
Извештај о разлозима обуставе / поништења поступака (01.01.-30.09.2012.)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
87
16
2012
2
12
6
2
22
3.000
31
17
2012
2
13
6
2
25
18
11
18
2012
2
14
6
2
30
1.000
26
19
2012
2
15
1
2
2
7.000
26
20
2012
2
16
6
2
1
200
11
21
2012
2
17
6
2
1
30
26
22
2012
2
18
1
2
13
1.000
11
23
2012
2
19
1
2
30
3.300
11
24
2012
2
20
2
1
12
290
11
25
2012
2
21
6
1
1
20
11
26
2012
2
22
6
2
28
750
11
27
2012
2
23
2
1
12
150.000
26
28
2012
2
24
6
2
10
1.650
11
29
2012
3
1
1
3
58
8.000
11
30
2012
3
2
2
1
12
149
11
31
2012
3
3
1
3
58
1.100
47
32
2012
3
4
2
1
12
2.318
11
33
2012
3
5
6
1
1
217
11
34
2012
3
6
1
3
24
800
11
35
2012
3
7
6
2
1
300
13
36
2012
3
8
6
2
1
300
13
37
2012
3
9
1
3
58
120.000
11
38
2012
3
10
6
2
1
200
11
39
2012
3
11
6
2
1
50
11
40
2012
3
12
2
1
3
4.300
11
41
2012
3
13
1
3
58
180.000
31
42
2012
3
14
2
1
12
1.789
11
43
2012
3
15
6
2
24
10.000
11
44
2012
3
16
1
2
15
10.000
41
45
2012
3
17
6
2
30
2.000
13
46
2012
3
18
2
1
12
2.702
11
47
2012
3
19
2
1
12
20.736
11
48
2012
3
20
1
1
5
12.000
11
49
2012
3
21
2
1
5
17.000
13
50
2012
3
22
1
1
1
7.000
54
51
2012
3
23
6
1
10
800
11
52
2012
3
24
6
2
28
3.000
11
53
2012
3
25
1
3
58
10.000
11
54
2012
3
26
3
1
12
13.289
13
55
2012
3
27
2
3
58
30.000
11
56
2012
3
28
6
2
22
300.000
11
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
88
15. Подаци о државној помоћи
Директор Друштва је у 2011. и 2012. години физичким и правним лицима која су подносила
захтеве, са одговарајућом документацијом, одобравао државну помоћ у виду донација и то:
Хуманитарним фондовима, републичким, покрајинским организацијама и јединицама
локалне самоуправе, верским, здравственим, културним, образовним и спортским
установама, јавним медијским установама, струковним удружењима, омладинским
задругама, затим финансијску подршку на реализацији Пројекта „ Србија у ритму Европе“
као и физичким лицима за хуманитарне и друге потребе.
Правни основ за одобрење донација дат је Одлуком директора Друштва бр.1.50.1-575/5 од
06.08.2009. године.
Износ средстава додељених у 2011. години је 14.316 хиљада динара.
У 2011. години укупно је било 62 корисника донација.
Износ средстава додељених у 2012. години је 14.192 хиљаде динара, за 66 корисникa.
Планирана средства за 2012. годину, на име донација, износе 14.316 хиљада динара.
16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
Максимални износ месечне нето зараде ( 220.734 динара) у Друштву, утврђен је у складу
са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 120-738/2010) од 28.01.2010. који је на
снази и у 2012. Обрачун зараде је извршен на наведени износ месечне нето зараде, али
је исплата ограничена на укупно 160.000,00 нето, на основу Закона о утврђивању
максималне зараде у јавном сектору (Сл.гл.РС бр. 93/12). а извршена је у складу са
Инструкцијом ЈП ЕПС-а бр.32/230-12 од 09.11.2012.
Закључком
Владе Републике Србије 05 бр. 120-7866/2012) од 08.11.2012.године,
искључена је примена одредби 3 и 4 Закона о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору (Сл.гл.РС бр. 93/12), на утврђивање зараде запослених у јавном сектору , између
осталог, у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија и њиховим зависним
привредним друштвима, тако да је исплата извршена у складу са општим актима
послодавца.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
89
"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE ЗА МЕСЕЦ OKTOБАР 2012.год.
У ДИН.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор Центра за информатику и телекомуникације
Директор Центра за јавне набавке
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
МИНУЛИ РАД
БРУТО
НЕТО
БРУТО
227.256
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
226.906
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
4.796
55.271
25.850
20.224
33.501
28.918
34.360
32.866
24.159
40.265
46.386
29.398
29.398
28.222
32.925
34.101
36.814
ЗАРАДЕ
БРУТО
I
II
III
IV
V
VI
VII
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
71.902
76.208
95.092
98.131
109.182
119.329
149.240
107.339
НЕТО
51.341
54.359
67.579
69.721
77.460
84.584
105.554
76.174
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-Х 2012.год.
У ДИН.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА - ПРОСЕЧНО
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор дирекције за корпоративне послове
Директор Центра за информатику и телекомуникације
Директор Центра за јавне набавке
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО
ЗАРАДЕ
БРУТО
НЕТО
БРУТО
299.660
299.625
297.415
290.289
290.732
287.645
283.308
283.160
262.794
279.912
292.326
259.075
267.525
263.283
268.666
269.719
268.607
214.661
214.661
212.716
206.751
207.208
204.569
201.315
201.169
185.927
198.391
208.428
183.052
188.974
186.130
189.788
190.596
189.774
43.723
40.195
18.530
18.866
28.572
29.889
27.182
26.192
18.251
29.656
33.395
20.246
22.967
21.651
25.945
26.749
27.759
ЗАРАДЕ
БРУТО
I
II
III
IV
V
VI
VII
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
МИНУЛИ РАД
72.211
76.494
94.455
96.916
108.207
115.712
146.787
105.660
НЕТО
51.557
54.558
67.127
68.867
76.772
82.048
103.901
75.006
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
90
НАКНАДЕ
ЗА ПЕРИОД I-Х
Накнада зараде за одсуствовање са рада у време државних и верских празника
Накнаде зараде за дане годишњег одмора
Наканде зараде за дане плаћеног одсуства
Накнаде зараде за боловање до 30 дана на терет послодавца
Накнаде зараде за топли оброк
Накнаде зараде за регрес
Накнаде зараде у другим случајевима
ДРУГА ПРИМАЊА
ЗА ПЕРИОД
ЗА ПЕРИОД
I-Х I-IV
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
УКУПНО
83.717.424
298.253.435
23.729.394
24.127.302
122.005.717
74.972.938
2.787.762
УКУПНО
17.331.424
50.831.135
8.770.897
ИСПЛАЋЕНE ЗАРАДE, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2011.год.
У ДИН.
ПОСЛОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЈАМА - ПРОСЕЧНО ЗА ПЕРИОД I - XII
ЗАРАДЕ
ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Заменик директора друштва-Директор извршне функције за пословни систем
Директор извршне функције за технички систем
Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Директор Дирекције за управљање
Директор Дирекције за економско финансијске послове
Директор Дирекције за трговину електричном енергијом
Директор Дирекције за корпоративне послове
Директор Центра за информатику и телекомуникације
Директор Центра за јавне набавке (од VI 2011.)
Помоћник директора за технички систем (до V 2011.)
Директор огранка Нови Сад
Директор огранка Суботица
Директор огранка Зрењанин
Директор огранка Панчево
Директор огранка Сомбор
Директор огранка Рума
Директор огранка Сремска Митровица
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА - ПРОСЕЧНО ЗА ПЕРИОД I-XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
ДРУГА ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII
Отпремнина за одлазак у пензију
Јубиларне награде
Солидарне помоћи
БРУТО
НЕТО
БРУТО
302.982
302.982
299.180
282.650
288.586
282.278
280.636
274.494
247.635
250.631
252.823
286.275
258.174
246.720
253.469
246.119
259.128
256.960
220.734
220.734
217.392
202.640
208.066
202.292
201.088
196.040
174.770
176.757
179.030
206.337
182.605
173.856
179.089
173.551
183.839
181.829
47.627
39.334
16.917
23.221
24.588
29.461
35.927
24.088
16.804
28.251
23.315
32.709
21.022
22.196
20.052
16.259
25.064
27.604
ЗАРАДЕ
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
НИСКA СТРУЧНА СПРЕМА
КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКО КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА
УКУПНО
НАКНАДЕ ЗА ПЕРИОД I-XII
Накнада зараде за одсуствовање са рада у време државних и верских празника
Накнаде зараде за дане годишњег одмора
Наканде зараде за дане плаћеног одсуства
Накнаде зараде за боловање до 30 дана на терет послодавца
Накнаде зараде за топли оброк
Накнаде зараде за регрес
Накнаде зараде у другим случајевима
МИНУЛИ РАД
БРУТО
НЕТО
59.501
64.652
81.239
84.076
94.756
101.821
133.758
92.277
42.583
46.197
57.808
59.809
67.286
72.250
94.760
65.577
УКУПНО
66.218.791
297.723.136
23.338.234
31.206.109
105.277.296
35.724.028
2.593.478
УКУПНО
26.678.435
48.819.056
14.464.048
89.961.539
НАПОМЕНА: Приказани познати подаци до 31.10.2012. године.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
91
17.
Подаци о средствима рада
у 000 динара
ОСНОВНА СРЕДСТВА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 2011.
Енергетска основна средства
Набавна
вредност
Структура
Садашња
вредност
Структура
Степен
способности
129.420.303
97,8%
73.199.817
98,0%
56,6%
42.921.439
32,4%
22.598.056
30,2%
52,6%
1. грађев ински објекти
8.423.161
6,4%
6.463.324
8,7%
76,7%
-погонски објекти
6.988.440
5,3%
5.623.541
7,5%
80,5%
-стубов и за стубне ТС са темељима
1.434.720
1,1%
839.783
1,1%
58,5%
12.836.176
9,7%
5.631.726
7,5%
43,9%
8.655.890
6,5%
4.366.671
5,8%
50,4%
4. трансформатори
13.006.212
9,8%
6.136.335
8,2%
47,2%
Водови
70.081.764
52,9%
38.111.532
51,0%
54,4%
1. грађев ински објекти-стубов и за в одов е
16.365.420
12,4%
8.630.248
11,6%
52,7%
2. електроопрема
51.017.233
38,5%
27.039.821
36,2%
53,0%
3. кућни прикључци
2.699.111
2,0%
2.441.464
3,3%
90,5%
Грађевински објекти осим на ТС и водовима
9.034.622
6,8%
7.777.382
10,4%
86,1%
1. путев и и паркинзи
753.848
0,6%
631.474
0,8%
83,8%
2. остали грађев ински објекти
388.421
0,3%
301.044
0,4%
77,5%
3. каблов ски ров ов и и канализација
106.716
0,1%
93.831
0,1%
87,9%
7.547.917
5,7%
6.557.722
8,8%
86,9%
74.660
0,1%
61.744
0,1%
82,7%
4.916.978
3,7%
2.940.591
3,9%
59,8%
530.078
0,4%
188.603
0,3%
35,6%
2.850
0,0%
2.003
0,0%
70,3%
4.384.049
3,3%
2.749.984
3,7%
62,7%
- опрема за управ љање
520.799
0,4%
309.432
0,4%
59,4%
- опрема за заштиту
643.878
0,5%
156.107
0,2%
24,2%
- опрема за телекомуникације
135.589
0,1%
110.619
0,1%
81,6%
4.614
0,0%
2.047
0,0%
44,4%
3.079.170
2,3%
2.171.779
2,9%
70,5%
933.974
0,7%
240.835
0,3%
25,8%
Инвестиције у току енергетске
1.495.601
1,1%
1.495.601
2,0%
100,0%
Неенергетска основна средства
2.093.009
1,6%
657.388
0,9%
31,4%
198.020
0,1%
10.403
0,0%
5,3%
1.084.972
0,8%
291.840
0,4%
26,9%
Трафостанице
2. опрема
3. електроопрема
4. радионице, складишта, додатни и помоћни објекти
5. в одов од, канализација, хидрантска мрежа
Опрема осим на ТС и водовима
1. ограде, инт. електроинстал.,расв ета и друго
2. радионице, складишта, гараже (алати, машине, прибори, специјална опрема)
3. управ љање, заштита, телекомуникације, информатика, мерење
- опрема за информатику
- опрема за мерење (бројила, уређаји за упр. тарифом, мерне групе)
Енергетска возила
Намештај за радне просторије
Опрема
1. опрема за ресторане и кухиње
60.072
0,0%
10.164
0,0%
16,9%
2. телекомуникациона, аудио и в идео опрема
199.267
0,2%
112.660
0,2%
56,5%
3. персонални рачунари, пратећа и слична опрема
438.901
0,3%
135.790
0,2%
30,9%
4. опрема за радионице, складиште и алатнице
317.605
0,2%
26.823
0,0%
8,4%
69.128
0,1%
6.403
0,0%
9,3%
Неенергетска возила
650.766
0,5%
295.631
0,4%
45,4%
Остала неенергетска средства
110.011
0,1%
10.274
0,0%
9,3%
Инвестиције у току неенергетске
49.241
0,0%
49.241
0,1%
100,0%
5. опрема за климатизацију, в ентилацију, прање, чишћење и заштиту просторија
Остало
Земљиште
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА
12.960
0,0%
12.810
0,0%
98,8%
860.008
0,6%
840.118
1,1%
97,7%
132.386.280
100,0%
74.710.132
100,0%
56,4%
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
92
18.
Чување носача информација
Носачи информација које се чувају у електронској форми се налазе у седишту
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад, а део системских података који су од локалног значаја
у Огранцима Друштва. Подаци од системског значаја се налазе у оквиру база података
одговарајућих информационих система (Систем за обрачун и наплату утрошене
електричне енергије, Финансијско књиговодство, Систем за управљање документима,
уговорима, тужбама и јавним набавкама, Електронска писарница, Систем за подршку
техничким пословима, Систем за даљински надзор и управљање у реалном времену,
Систем за даљинско очитавање и управљање бројилима, итд).
Базе података информационих система су смештене на умреженим рачунарским
ресурсима (сервери и сториџи) који су смешени у посебној рачунарској сали у циљу
додатног физичког обезбеђења као и обезбеђења услова за несметан рад. Права приступа
рачунарској сали и правила везана за напајање, климатизацију и околне просторије су
описана у документима Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF-03 „Обезбеђење
података и опоравак информационог система“.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад примењује системску заштиту свих сервера и радних
станица од вируса, спама и малициозних програма. Ова заштита је детаљно описана у
интерном акту Система квалитета „Електровојводине“ UP-INF-02 - „Заштита информатичке
инфраструктуре“.
Редовно се спроводи израда копија (сигурносно снимање) системских података. Ове
активности су детаљно описане у документима Система квалитета „Електровојводине“ PRINF-04 „Израда и чување сигурносних копија и архива података у електронској форми“ и
UP-INF-03 „Обезбеђење података и опоравак информационог система“.
Заштита од неовлашћеног приступа подацима је регулисана системом додељивања
корисничког имена, лозинке и одговарајућег нивоа приступа (корисничких права)
запосленима, у односу на послове које обављају и ингеренције којима располажу. Детаљан
опис активности и одговорности из овог домена је дат у документу Система квалитета
„Електровојводине“ UP-INF-01 „Администрирање корисничким налозима“.
Директан екстерни приступ рачунарским ресурсима се одобрава по ванредној процедури и
ограничен је на лица – представнике испоручиоца појединих софтверских компоненти
инсформационих система, најчешће у циљу што ефикаснијег отклањања непредвиђених
застоја. Приступ се у таквим случајевима ограничава само на уске сегменте рачунарске
инфраструктуре и дозвољава искључиво са унапред дефинисаних ИП адреса.
Начин и дужина чувања докумената у електронској форми су дати у интерном акту
Система квалитета „Електровојводине“: PR-OPP-01 “Пријем, отпрема и архивирање поште
и друге документације”.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
93
19.
Врсте информација у поседу
Све информације које су настале у раду или у вези са радом у Друштву садржане су у
Списку како следи:
Ред.
бр.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Списак документације
Предмети који се односе на оснивање и организацију рада
Акт (самоуправни споразум, одлука или уговор) о оснивању, припајању и друге
статусне промене
Решење о оснивању
Пријава надлежним органима о почетку пословања
Предмети у вези уписа у судски регистар код надлежног суда и осталих надлежних
органа (пријава уписа, промена назива, промена и проширење делатности, промена
лица овлашћеног за заступање, промена и иступање оснивача, промена података у
регистру и др.)
Остали предмети који се односе на оснивање и организацију пословања (интеграције,
ликвидације, санације, стечај и сл.)
Одлука о оснивању елабората о друштвено економској оправданости основања
предузећа, повезаних предузећа (групација), пословних удружења и других облика
повезивања
Одлука о издавању удела ради продаје капитала или докапитализације
Доказ да су обезбеђена средства за оснивање или почетак рада или деобни биланс
Решење о укњужби и коришћењу грађевинског земљишта
Захтев и пријава за отварање жиро рачуна
Захтев и картон депонованих потписа овлашћених лица
Предлог и решења о постављању директора
Захтев за отварање фаха код надлежне поште
Решења о плаћању доприноса за коришћење грађевинског земљишта
Документација везана за основну делатност Друштва
Инвестиционо техничка документација изведеног објекта
Списи управног предмета у вези поступка издавања одобрења за прикључење објекта
на електродистрибутивни систем (Електроенергетска сагласност)
Пријава купаца ел.енергије
Пријава ел.инсталације
Типски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Типски цртежи за објекте 35кВ,20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 35кВ
Типски пројекти – елаборати за објекте 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Нетипски пројекти - елаборати за објекте 35кВ, 20кВ,10кВ и 0,4кВ
Типски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски пројекти и елаборати за објекте 110кВ и 400кВ
Нетипски цртежи за објекте ел.извора и топлификације
Интерни лист „Електровојводина“
Идејни пројекат
Главни пројекат
Извођачки пројекат
Пројекат изведеног објекта
Одобрење за изградњу
Употребна дозвола
Лиценца енергетског субјекта
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
94
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Уговори о решавању имовинских односа
Енергетска дозвола
Средњорочни планови развоја мреже и пораста потрошње
Упутства за монтажу, погон и одржавање уграђене опремепо трафостаницама
Једнополне шеме трафостница
Евиденција уграђене опреме по трафостаницама – картотека опреме
Записник о еталонској контроли бројила на обрачунском мерном месту
Сагласност за локацију ТС 110/х кВ
Решење о ужој локацији за ТС 110/ х кв
Годишње прогнозе потрошње ел.енергије
Дугорочне прогнозе раста потрошње ел.енергије и снаге у конзумз
Шеме електроенергетске мреже 110кВ, 35кВ, 20кВ, 10кВ, 0,4кВ
Нетипски цртежи за објекте 35 кВ, 20кВ, 10кВ и 0,4кВ
Матични картони купаца ел. енергије
Књига програма радова, налога за рад, дозвола за рад и захтева за искључење
Погонске књиге
Извештаји:
-о кваровима
-о ревизијама и ремонтима
-о извршеним реконструкцијама
-о извршеном диелектричном испитивању уља ен. трансформатора
-о извршеној хемијској анализи трафо уља ен.трансформатора
-о извршеној анализи хромотографској анализи трафо уља ен. и мерних
трансформатора
-о извршеном термовизијском снимању постројења и далековода
-о извршеном периодичном испитивању трансформатора
-о провери одводника пренапона
-о испитивању посуда под притиском
-о испитивању акумулаторске батерије
-о испитивању основних заштита трансформатора
-о испитивању заштита СН водова од 10 до 35 кВ
-о испитивању заштита спољних поља и сабирница
-о испитивању заштита ДВ 110кВ
-о испитивању подфреквентне заштите
-о испитивању регистрације и сигнализације
-о испитивању изолације, преносног односа и класе тачности мерних трансформатора
-о мерењу напона корака и додира
-о извршеним оправкама
-о извршеној замени опреме
-о испитивању алата и заштитне опреме
-о испитивању громобранске инсталације
Анализа погонских догађаја у дистрибутивној мрежи
Дневник догађаја (књига)
Дневник догађаја (електронска форма)
Књига телеграма
Годишњи план искључења ЕЕО
Преглед извршења планираних радова
Извештај о реализацији планираних радова ТС 110/20 kV i
ДВ 110 kV
Пријава радова
Захтев за искључење елемената 400,220 и 110 kV ЕЕС
Дозвола за рад (ОЛМ)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
95
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
III
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
IV
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Налог за рад
Извештај о погонској спремности ЕЕО Електровојводине
Скраћена документација за ТС 110/20 kV
Налог за везивање ТС 110/20 kV
Документација у вези спровођења поступка јавне набавке и Уговори закључени у
поступку
Захтев за интервенцију на систему даљинског надзора и управљања у реалном
времену ЕЕО
Извештај о извршеној интервенцији на систему даљинског надзора и управљања у
реалном времену ЕЕО
Захтев за обављање радова
Програми, планови, елаборати, извештаји, анализе, студије и др.
Студија и елаборат о процени вредности капитала
Перспективни планови, програми развоја
Годишњи планови, програми рада
Извештаји о извршењу планова и програма
Годишњи статистички извештај
Анализа о извршењу програма развоја
Анализа о извршењу планова пословања; студије и елаборати
Периодични извештаји (о промету, пословању и сл.); разни статистички извештаји
Правни и општи послови
Уговори и елаборати о пословно-техничкој сарадњи
План радне снаге
Извештај надлежном органу о руководећем кадру
Извештај о броју радника по квалификацијама
Дипломе, плакете и друга јавна признања
Решења о новчаним наградама и писменим похвалама
Наредбе директора
Одлуке директора
Поздрави, јубилеји, честитке, захвалнице (и сви материјали у вези са тим)
Решења о принудној управи
Материјали у вези санације
решења о престанку принудне управе
Решења о отварању стечаја
Материјали о посетама страних делегација
Годишњи план обезбеђења и противпожарне заштите
Захтев надлежним органима за упућивање радне снаге
Материјал у вези уписивања народног зајма, стабилизационог зајма, помоћи
фондовима (решења, одлуке, спискови)
Решења о старатељњтву за оболеле раднике са целокупном преписком
Уговори о закупу пословних просторија
Преписка са војним властима у вези позива радника на одлужење војног рока
Одобрење надлежне испекције рада за прековремени рад
Парнични премети (по окончању поступка)
Акта о осигурању лица и имовине
Акта - овлашћење за потписивање полисе осигурања
Акта донета у управном поступку
Тужбе у вези са радним спором
Уговори о делу, о ауторском хонорару, о грађанско-правном односу и други
Решење о овлашћењу службеника за вођење војне евиденције
Расписи, обавештења, саопштења и сл. добијени од других органа и организација
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
96
107.
108.
109.
V
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
VI
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
VII
134.
135.
136.
137.
VIII
138.
139.
140.
141.
Захтеви за издавање пасоша за службено путовање у иностранство
Загтеви за повлашћену вожњу
Решења о дежурству радника у поподневним часовима, суботом и недељом
Правилници и друга општа акта
Оснивачки акт Друштва
Правилници
Упутства
Одлуке директора
Наредбе директора
Колективни уговори (општи,посебни, појединачни)
Самоуправни споразуми и нормативна акта предузећа, пословници о раду Управног
одбора, Надзорног одбора, Збора, Радничког савета, Унутрашње радничке контроле и
остали Правилници
Предмети који се односе на рад органа управљања
Записници и одлуке Скупштине Друштва
Пословник о раду скупштине
Књига Одлука Друштва
Записници о избору и конституисању органа управљања
Програми рада и извештаји органа управљања
Записници и одлуке Извршног одбора директора
Записници и одлуке Стручног савета или колегијума
Записници са материјалима и одлукама са седнице Управног одбора
Записници са материјалима и одлукама са седница Надзорног одбора
Записници са материјалима и одлукама са Зборова радних људи
Записници са материјалима и одлукама са седница Радничког савета
Записник о спровођењу референдума
Стенографске белешке са састанака органа управљања
Документација у вези избора и реизборности директора
Материјали и записници разних комисија, одбора, секција које су разматрале одређено
питање, а нису доносили одлуке.
Записници са материјалима унутрашње контроле
Предмети у вези избора органа управљања: одлуке о расписивању избора, бирачки
спискови, извештаји о утврђивању резултата избора, остали материјали који се односе
на изборе
Стручни скупови (конгреси, симпозијуми саветовања, семинари и др.)
Програми рада и записници са материјалима и закључцима
Зборници радова и друге врсте публикација са стручних скупова
Материјали са стручних скупова које организују други органи и организације
Предмети у вези одржавања стручних скупова (расписи у вези концепције, времена,
места одржавања, преписка са ауторима радова, финансирања, присуство састанцима
и др.)
Предмети који се односе на заснивање и престанак радног односа
Матична књига радника
Утврђивање радних места са бенефицираним радним стажом
Персонална досијеа радника - активна и пасивна (радна књижица, молба за заснивање
радног односа, сведочаство, извод из матичне књиге рођених, доказ о испуњавању
посебних услова за одређено радно место, лекарско уверење, решење о
распоређивању за радно место и ЛД, решење о престанку радног односа, пријава
осигурања осигураника и чланова породице, остала уверења, потврде и сл. у вези
радног односа)
Приговори и жалбе на решења о распоређивању на радна места
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
97
142. Остале евиденције (изостанци, закашњења итд.)
143. Предмети у вези спровођења конкурса за слободна радна места:
- одлука о расписивању конкурса - огласа
- текст конкурса - огласа
- пријава по конкурсу - огласу
- записници конкурсне комисије
- обавештења кандидатима о избору
- приговор кандидата на избог
- остали материјали везани за спровођење конкурса
144. Преписка са заједницама за запошљавање у вези:
- пријава слободних радних места
- извештај о попуни радних места
- пријаве радника о ступању на рад
- одјаве радника по престанку рада
- попуњени упитници Заједнице за запошљавање
- остала преписка са Заједницом
145. Материјали везани за расписивање интерних огласа
IX
Предмети у вези радног времена, одмора, одсуства и боловања
146. Решења о дечијем додатку
147. Решења о регресу
148. Решења о прековременом - продуженом раду
149. Молбе и решења о коришћењу годишњег одмора
150. Молбе и решења о плаћеном и неплаћеном одсуству
151. План коришћења годишњег одмора
152. Решења о коришћењу породиљског одсуства - боловања
153. Молбе и решења за одобрење климатског лечења и опоравка на предлог надлежног
лекара
154. Евиденција одсуствовања са рада
155. Решење о замењивању за време одсуства радника
156. Остала преписка у вези радног времена, одмора, одсуствовања и боловања
X
Предмети у вези социјалног, инвалидског и пензијског осигурања
157. Евиденција о пријавама и одјавама радника код Завода -СИЗ-а, односно Националне
службе за запошљавање, Фондова за пензијско, инвалидско о социјално осигурање и
промени података у евиденцијама. Обрасци:
Е1 – пријава о слободном радном месту
Е3 – пријава о заснивању –престанку радног односа
М – пријава, промена и одјава здарвственог осигурања
М1 - Пријава на осигурање;
М1/С3 - Пријава на осигурање;
М2 - Одјава осигурања;
М2/С3 - Одјава осигурања;
М1К - Одјава - пријава осигурања за више лица;
М3 - Пријава промена у току осигурања;
М3/С3 - Пријава промена у току осигурања;
М4 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4/С3 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања;
М4К - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде, односно основица
осигурања за више лица;
М6 - Пријава података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене примањем
новчаних накнада по основу инвалидског осигурања;
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
98
158.
XI
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
XII
166.
167.
XIII
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
XIV
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
М7 - Пријава података о утврђеном пензијском стажу;
М8 - Пријава промене података за утврђеивање стажа осигурања и зараде, односно
основице осигурања;
М10 - Пријава промене података за утврђивање стажа осигурања и зараде остварене
примањем новчаних накнада по основу инвалидског осигурања.
Остала преписка везана за остваривање права из социјалног и инвалидског и
пензионог осигурања.
Предмети у вези безбедности и здравља на раду и заштите од пожара
Извештаји интерне комисије о повредама на раду
Евиденција о запосленима у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
Записници и решења инспекције рада о обезбеђењу прописаних услова рада,
коришћењу прописаних заштитних средстава на раду, отклањање нађених недостатака
Стручни налази и извештаји о прегледима и испитивањима радне околине, опреме за
рад и личних заштитних средстава
Извештаји и Записници у вези послова безбедности и здравља на раду
Остале преписке везане за област заштите на раду
Евиденција о опасним материјама
Предмети у вези дисциплинске и материјалне одговорности
Решења о именовању дисциплинске комисије
Предмети у вези покретања дисциплинског поступка:
- захтев надлежног руководиоца за покретање поступка, повреде радне дужности
- записници о саслушању
- позиви на расправу
- изјаве
- изрицање мере и доношење решења - одлуке о кажњавању
Предмети који се односе на стручно образовање, стручне испите,
специјализацију, преквалификацију, стручну праксу, курсеве, семинаре итд.
Евиденција радника којима је призната стручна спрема (оспособљеност)
Предмети везани за специјализацију и преквалификацију радника
Уговори о стипендијама
Одлуке и решења о оснивању курсева за стручно оспособљавање радника
Програми курсева
Остала преписка везана за стучно усавршавање радника
Молбе за доделу стипендија
Предмети везани за размену студената на стручну праксу
Молбе за признавање трошкова стручних испита
Материјали у вези учешћа на семинарима и саветовањима
Преписка са стипендистима
Предмети који се односе на инвестиције, техничке елаборате, изгрању и
адаптацију објеката
Елаборати о планирању и инвестирању
Перспективни планови (средњорочни)
Стабилизациони програми
Инвестициони програми
Одлуке о изградњи инвестиционих објеката
Урбанистичко технички услови
Подаци о испитивању терена - земљишта
Протокол регулације
Пројекти са свим пратећим материјалима
Сагласност надлежних органа на пројекат
Документа о праву коришћења земљишта за изградњу објекта
Решења о одобрењу градње (грађевинске дозволе)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
99
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
XV
207.
208.
209.
XVI
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
XVII
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Пројектни задатак
Уговор о пројектовању
Уговор о градњи - извођењу радова
Решења о укњижби и коришћењу градског земљишта
Техничка документација свих објеката
Употребна дозвола са записником о техничком прегледу објекта
Техничка документација која се односи на инвестициона средства
Пројекти преправки и доградње са свим материјалима
Инвестициони кредити
Атести - уверења о испитивању материјала
Грађевинске књиге
Материјали у вези поправке, адаптације и одржавање зграде и објеката (понуде,
ситуације, уговори о раду, записници о пријему радова и остала преписка)
Понуде извођача радова
Дневници рада
Материјали у вези одржавања и поправка електроинсталације, водоводних
инсталација, инсталација грејања, телефонске инсталације
Материјали у вези одржавања и поправки лифтова
Друштвени стандард
Документација о објектима друштвеног стандарда (правна акта, пројект, елаборати о
изградњи)
Евиденција о коришћењу објекта
Остала акта о одржавању и коришћењу објекта
Предмети који се односе на изградњу, куповину и доделу станова
Уговори и анекси уговора о изградњи станова
Грађевинске дозволе
Употребне дозволе
Материјали везани за рад колаудационе комисије
Одлуке органа управљања о грађењу и куповини станова
Програми набавке станова
Преписка са банком у вези орочавања средстава
Одобрење кредита за изградњу и куповину станова
Уговори о удруживању средстава са другим организацијама
Решење о дозволи замене станова
Решења и уговори о додели и коришћењу станова
Конкурси за доделу кредита за куповину и индивидуалну изградњу станова и уговора о
коришћењу кредита
молбе радника за доделу станова
Ранг листе за доделу станова
Анекетни листови о стамбеној ситуацији
Жалбе и приговори на решења
Извештаји и остала преписка са надлежним органима у вези решавања стамбених
проблема
Документација система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ЈУС
ISO 9000
Оригинали Пословника о квалитету
Оригинали Процедура
Оригинали Упутстава
Предлози за издавање /измену процедура/упутстава
Решења о именовању радног тима за израду/измену процедура/упутстава
Решења о повлачењу из употребе процедура/упутстава
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
100
233.
234.
235.
236.
237.
XVIII
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
XIX
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
Обавештења о изради/измени докумената система менаџмента квалитетом
Записници о преиспитивању система менаџмента квалитетом
Налози за интерну проверу система менаџмента квалитетом
Обавештење о предстојећој интерној провери система менаџменат квалитетом
Разни дописи везани за систем менаџмента квалитетом
Канцеларијско и архивско пословање
Правилник о канцеларијском пословању
Деловодници (обични, поверљиви, строго поверљиви)
Регистри уз деловодник
Архивска књига
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања
Документа о одабирању архивске грађе и излучивању безвредног рефистратурског
материјала
Записници о прегледу архивске грађе
Записници о прегледу начина вођења канцеларијског пословања од стране надлежних
органа
Списак штамбиља и печата
Записници о примопредаји дужности
Решења о одређивању плана архивских ознака за архивирање свршених предмета
Интерна доставна књига
Доставна књига за место
Књига експедоване поште
Остале помоћне евиденције
Пуномоћја и овлашћења за подизање поштанских пошиљки, за преузимање извода и
других материјала од банке, за набавке и сл.
Повратна писма у прилогу којих се достављају разни захтеви за уплате, исплате,
повраћај, сагласности, одобрења и извештаји
Копије гарантних писама, захтева и наруџбина за набавке репродукционог материјала,
ситног инвентара, потрошног материјала
Разне копије потврда, уверења и решења
Реверси на примљене материјале из архиве
Економско-књиговодствено пословање
Годишњи финансијски извештаји
Извештаји о извршеној ревизији год.финансијских извештаја
Почетни биланси који се раде приликом оснивања, спајања, припајања и поделе
предузећа
Књига основних средстава
Записник СДК, ЗОП и других надлежних органа у вези финансијског пословања
Главна књига синтетике (финансијске картице)
Дневник главне књиге
Финансијски план (годишњи)
Изводи банке – динарски и девизни
Благајна - динарска и девизна
Налози и захтеви за рефундацију ЛД, накнаду ЛД и боловање
Излазни рачуни
Улазни рачуни
Рачуни консигнације
Рачуни унутрашњег промета
Рачуни услуга - сервиса
Рачуни транзита
Готовински рачуни
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
101
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
XX
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
Путни рачуни
Интерни рачуни
Сторно рачуни
Радни налози
Потрошачки кредити (решења, забране)
Робно материјално књиговодство
Материјалне картице
Картице инвентара и алата
Картице потрошног материјала
Картице стања залиха
Годишње пописне листе (основних средстава, сировина, материјала и ситног
инвентара)
Сумњива и спорна потраживања
Компензација
Привремене и коначне ситуације
Обрачуни пореза и доприноса из ЛД
Обрачуни пореза на производе и услуге
Обрачуни промета
Обрачуни камате
Обрачуни трошкова (путних и других)
Обрачуни амортизације
Краткорочни зајмови (уговори и др.)
Записници о сравњивању пословних књига
Књижна писма (извештаји о књижењу и сл.)
Интерна задужења
Изводи отворених ставки (ИОС); сагласност салда
Требовање материјала
Финансијско пословање
Oбразац М4 и М4К
Месечнa евиденција о заради запосленог (обрачунски лист)
Документација везана за отварање текућих рачуна и картони депонованих потписа по
банкама
Документација везана за пословање са брокерским кућама
Обрачун аконтације зарада, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Обрачун коначне зараде, пореза и доприноса са прилозима по месецима
Месечни извештаји о присутности на раду(сати за обрачун зарада)
Обрачун позајмице са прилозима
Обрачун стимулативне отрпемнине са прилозима
Обрачун регреса
Образац ОД
Образац ОД-1
Образац ПП ОПЈ
Појединачне пореске пројаве (Образац ППП)
Обуставе из зарада (кредити)
Обрачун топлог оброка
Евиденција топлог оброка
Обрачун трошкова превоза
Евиденција превоза радника
Обрачун јубиларних награда
Обрачун отпремнине при одласку у пензију
Обрачун солидарне помоћи (и донације)
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
102
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
XXI
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
XXII
369.
370.
Обрачун накнаде члановима Управног одбора
Обрачуни по Уговорима о делу
Обрачуни по Уговорима о привременим и повременим пословима
Обрачуни по Уговорима о ауторском хонорару
Обрачуни стипендија
Образац ПП ОПЈ-1
Образац ПП ОПЈ-6
Образац ПП ОПЈ-8
Рефундације породиљског боловања
Рефундације боловања преко 30 дана (60дана)
Дознаке боловања
Главна благајна
Девизна благајна
Благајна бензинских бонова
Дневник благајне
Благајна хартија од вредности
Благајна чекова
Благајна комерцијалних записа
ПДВ за месец
Решења о порезима са прилозима за календарску годину
Директни потрошачи за календарску годину
Орочавање средстава по банкама за период
Девизни изводи
Службени пут у иностранство
Девизна плаћања
Приливи из иностранства
Орочена девизна средства
Девизни контролници
Прегледи налога (уговора и фактура) оверних од стране банака за послове вредности
преко 15.000 еура
Уговори о кредитима
Уговори о позајмицама
Прегледи банкарских гаранција
Прегледи меница
Прегледи чекова
Прегледи акредитива
Опомене купаца и добављача
Предмети који се односе на комерцијално пословање
Уговори комерцијалног пословања
Књига улазних рачуна
Књига излазних рачуна
Књига авансних рачуна
Књига најава плаћања
Књига одлука директора
Књига уговора
Књига књижних задужења
Књига одобрења издатих од добављача
Документација везана за јавну набавку
Документација информатике
Пројектна документација за ИС
Системски и апликативни софтвер
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
103
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
XXIII
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
Пројектна документација апликативног софтвера
Програм и план развоја информационог система (ИС)
Упутства за рад пројектима ИС-а
Материјали (решења, програми, обука, предавања, приручници) за обуку и
оспособљавање радника из области ИС-а
Сигурносне копије података
Програм и планови развоја мокрофилма (МФ)
Техничка документација рачунарске опреме
Документација системског и апликативног софтвера
Годишњи програми и извештаји организ. делова из области информатике
Општенародна одбрана
Планови одбране
Планови за ванредне прилике
Анализе, информације, извештаји о стању припрема за ОНО и ДСЗ
Документа о контакту са странцима
Годишњи извештајииз области заштите на раду и заштите од пожара
Записници о инспекцијском прегледу
Записници одбора и других радних тела из области ОНО и ДСЗ
Записници о преузимању дужности
Планови и програми обучавања обвезника
Дописи са надлежним органима у вези финансирања измена и усклађивање планова,
образаца, шема и других докумената, обуке кадра и других активности
20.
Врсте информација којима државни орган омогућава
приступ
Приступ се омогућава у начелу без ограничења, осим у ситуацијама које искључује Закон
и Правилник о пословној тајни "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад .
21.
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама
1. Тражилац подноси Друштву захтев за остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја
2. Свако може поднети захтев за притуп информацијама
Захтев садржи:
- назив друштва коме се упућује
- опис информације
- опис начина сазнања информације и њеног евентуалног достављања
- датум и место издавања
- име и презиме тражиоца, адресу, друге контакт податке и потпис
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информација
4. Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који
садржи тражену информацију односно издавањем копије тог документа.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
104
5. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Прва копија документа
која садржи тражене информације је бесплатна. Трошкови умножавања и упућивања
документа који садржи тражену информацију падају на терет тражиоца информације.
6.
Друштво је дужно да поступи по захтеву без одлагања, у року је 15 дана, или
случајевима одређеним законом најдуже 48 сати,од дана пријема захтева,
7. Уколико:
- Удовољава захтеву Друштво у року од 15 дана обавештава тражиоца о поседовању
информације, односно да може извршити увид у документ, издаје тражиоцу копије и о томе
сачињава службену белешку.
- Друштво из оправданих разлога није у могућности да испоштује рок је 15 дана,
дужно је да у року од 7 дана, од дана пријема захтева,обавести тражиоца информације и,
одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
- Друштво не одговори у року, тражилац упућује жалбу поверенику за информације од
јавног значаја (у даљем тексту Повереник), у случајевима утврђеним чланом 22 Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
- Друштво у целини или делимично одбије да обавести тражиоца о поседовању
информације или да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му
изда или упути копију документа дужно је да, без одлагања, а најкасније у у року од 15
дана од дана пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева са образложењем и
поуком о правном леку.
На поступак пред друштвом примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни
поступак, а које се односе на првостепени поступак.
Кад друштво не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана, од дана достављања
решења Друштва у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Против решења повереника може покренути управни спор.
В.Д. ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
Срђан Кружевић, дипл.ек. с.р.
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад – Информатор о раду
последњи пут ажурирано 31. октобра 2012. године
105
Download

Информатор о раду "Електровојводина" д.о.о